Innkalling til: Norsk Cavalierklubb s årsmøte 2011 Lørdag 30. april kl Sted: Bryne kro og motell, Morènefaret 3, Bryne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til: Norsk Cavalierklubb s årsmøte 2011 Lørdag 30. april 2011 - kl. 17.00 Sted: Bryne kro og motell, Morènefaret 3, Bryne"

Transkript

1 Innkalling til: Norsk Cavalierklubb s årsmøte 2011 Lørdag 30. april kl Sted: Bryne kro og motell, Morènefaret 3, Bryne Dagsorden: 1. Valg av møtedirigent 2. Valg av 2 referenter 3. Valg av tellekorps, 3 personer 4. Godkjenning av innkalling 5. Årsberetning for Regnskap for Budsjett for 2011/ Innkomne saker/forslag 8A / 8B / 8C / 8D / 8E / 8F / 8G / 8H / 8I / 8J / 8K se innkomne saker fra side 23 til Valg Overnattingsmuligheter med hund: Hotell Residence, Sandnes, tlf: , Thon Hotell Sandnes, tlf , Hotell Sverre, Sandnes, tlf , Vølstadskogen hytter og camping, tlf (dyr ikke tillatt i hyttene). Årsmøtet lørdag: Da hotellet ønsker å vite omtrentlig antall deltakere, er det ønskelig at dere som vil delta på årsmøtet gir et lite hint om det til flg. e-post: 17

2 Årsberetning 2010 Norsk Cavalierklubb 2009 var klubbens tolvte driftsår Det ble gjennomført 17 styremøter og to ekstraordinære styremøter i På det ordinære årsmøtet 5. juni ble det avglemt å bestemme hvilket styremedlem som ble valgt inn for et år på suppleringsvalg. Av den grunn ble det avholdt ekstraordinært årsmøte 1. oktober Her ble det ved loddtrekning avgjort at Signe Sangnæs skal sitte i et år. Det ble arrangert dobbeltutstilling i Skien 29. og 30. mai, hvorav en med storcert. Gruppe Nord arrangerte utstilling for rasen på Støren den 27. august i forbindelse med Trondheim Hundefestival. På årsmøtet ble det vedtatt å opprette en helsekomité, en utstillingskomité og en aktivitetskomité. Styret har jobbet aktivt for å få disse på plass. Helsekomiteen og utstillingskomiteen kom på plass like før årsskiftet. Aktivitetskomiteen jobbes det fortsatt med. 1. På årsmøtet 5. juni ble følgende styre valgt: Leder: Rolf Vetrhus Nestleder: Signe Sangnæs Sekretær: Kari Helene Arneberget Styremedlem: Kari Skarpsno Styremedlem:Tina Lindnes Varamedlem: Siri Lill Midthun Varamedlem: Berit Nyborg Berit Nyborg trakk seg som varamedlem til styret i oktober Andre verv: Kasserer: Bente Sæterdalen Solheim Revisor:Tor Finne Vara revisor: Hanne Foshaug Valgkomité, medlemmer: Bente Sæterdalen Solheim, Liv Anne Klubben, Hilde-Gunn B. Østmo Varamedlem:Astrid S.Aakre Bøe 2. Komiteene besto pr av Utstillingskomiteen: Edvin Haraldsvik, leder Tina Lindnes Ken Hardy Arild Eriksen Helsekomiteen: Torill Undheim, leder Signe Sangnæs Kari Skarpsno Liv Anne Klubben 3. Avdelinger/grupper Ved årsskiftet hadde klubben 18

3 følgende aktive grupper: Gruppe Hedmark Gruppe Rogaland Gruppe Hordaland Gruppe Nord 4. Kontaktpersoner: Agder: Rose Lill Jonassen Oslo og Akershus: Lise Gran-Henriksen Østfold:Asbjørn Olsen Hedmark: Iren Rudshaug Hordaland: Bente Mikkelsen Buskerud: Nelly Abrahamsen Oppland:Astrid Bøe Sogn og Fjordane: Bente Sæterdalen Solheim Møre: Hanne Haltvik Sør-Trøndelag: Åshild Gunnersen Rogaland: Siri Lill Midthun Nord-Norge: Rolf Vetrhus Tromsø: Ingrid Hilmarsen 5. Utstillinger Hovedutstillingen ble gjennomført som en dobbeltutstilling i Skien. Den ene dagen ble det delt ut storcert. Dommere begge dager var Mr. Geoffrey Porter (Ringcreevy) fra Irland og Mrs. Maxine Fox-Shone (Pamedna) fra England. Dommerne vekslet på hvilke hunder de dømte på hver av dagene. Utstillingen lørdag 29. mai med storcert hadde 87 voksne og 16 valper påmeldt. Cavalierutstillingen søndag 30. mai hadde 86 voksne og 15 valper påmeldt. Gruppe Nord arrangerte cavalierutstilling på Støren 27. august, og der var det påmeldt 50 voksne og 14 valper for dommer Christian Geelmuyden. 6. Oppdretterkonferanser Det ble ikke avholdt oppdretterkonferanse i 2010, på grunn av for lite påmelding. 7. Oppdretterkurs Det ble ikke gjennomført oppdretterkurs i Medlemmer Klubben hadde i 2010 ca 1600 medlemmer. 9. Medlemsbladet Det kom ut 5 nummer av Cavalieren i Redaktør for nr 1 og 2 var Marthe Bøhmer og Edith Gjerde. Redaktør for nr 3, 4 og 5 var Unni Lima Olsen. For nr 4 og 5 var også redaksjonskomiteen på plass, bestående av Unni Lima Olsen, Bente Sæterdalen Solheim og Monica Hordvik. 10. Økonomi Som regnskapet viser var økonomien god i Styret, 16. mars

4 Resultat-regnskap 2010 Driftsinntekter: Medlemskontingent ,00 Cavalierutstilling ,00 Cavalierutstilling Nord 2 811,00 Annonser 3 640,00 Renter 3 846,00 Sum Driftsinntekter ,00 Driftskostnader: Fellesannonse 4 375,00 Gaver 855,00 NKK 5 935,00 Kontorrekvisita 309,00 Cavalieren ,00 Data 1 875,00 Diverse 625,00 Telefon ,00 Porto ,00 Cavalierutstilling ,00 Reiseutgifter styret ,00 Møter 5 000,00 Styremøter ,00 Årsmøte ,00 Renteutgifter og gebyrer 140,00 Sum Driftskostnader ,00 RESULTAT ,00 20

5 Balanse pr Eiendeler/Omløpsmidler: Diverse fordringer 500,00 Kasse 861,00 DNB Nor brukskonto ,00 DNB Nor sparekonto ,00 DNB Nor utstillingskonto 12,00 Sum omløpsmidler ,00 SUM EIENDELER ,00 Gjeld og egenkapital: Innskutt egenkapital ,00 Årsresultat (opptjent egenkapital) ,00 Sum egenkapital ,00 SUM GJELD OG EGENKAPITAL ,00 Leirvik, Bente Sæterdalen Solheim Regnskapsfører i Norsk Cavalierklubb Til årsmøtet i Norsk Cavalierklubb Regnskapet for 2010 er revidert og funnet i orden og kan godkjennes. Stavanger, 11. mars Tor J. Finne (sign.) - Revisor 21

6 Budsjett for NCk 2011 og 2012 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Inntekter Medlemskontingent: Salg annonser/blader: Renteinntekter: SUM inntekter: Inntekter Medlemskontingent: Salg annonser/blader: Renteinntekter: SUM inntekter: Kostnader Kontor- og telefon: Data- og EDB: Porto: Helseaktiviteter: «Cavalieren» trykk/porto: Tilskudd møter/konferanser: Styret reiser/møter: Tilskudd Pro Shop: Diverse kostnader: SUM kostnader: Kostnader Kontor- og telefon: Data- og EDB: Porto: Helseaktiviteter: «Cavalieren» trykk/porto: Tilskudd møter/konferanser: Styret reiser/møter: Tilskudd Pro Shop: Diverse kostnader: SUM kostnader: Budsjettert årsresultat (før avskrivninger): Budsjettert årsresultat (før avskrivninger):

7 SAK 8: INNKOMNE SAKER til Årsmøtet 2011 Sak 8 A) Forslag om endring av 15 I 15 i NCKs lover tas følgende punkt inn i tillegg til dem som står der fra før: - Styret er forpliktet til å lojalt følge opp årsmøtets vedtak, og så langt det overhodet er mulig, også sørge for at det årsmøtet vedtar, er gjennomført før neste årsmøte. Styret kan videre ikke sette i gang andre tiltak som er knyttet opp mot årsmøtevedtak, men som ikke er vedtatt (gjelder nedstemte og ikke behandlede saker). Begrunnelse: Dette burde være en selvfølge, men styrets praksis det siste året har ikke vært i overensstemmelse med punktet. For å unngå slike forhold i framtiden, bør punktet tas inn i klubbens lover. Med hilsen Monica Trykstad, Marthe Bøhmer Styrets kommentar til forslaget (vedtatt med 4 mot 1 stemme): Styrets plikter i forhold til årsmøtet er avklart i det gjeldende lovverk. Dette forslaget er derfor unødvendig. I tillegg er det i utakt med NKKs lovnormal som er utgangspunkt for våre lover. Styrets anbefaling (vedtatt med 4 mot 1 stemme): Forslaget avvises. Melding fra styret (med unntak av Kari Skarpsno): Styret anser at dette forslaget innebærer at styret har handlet illojalt i forhold til årsmøtets vedtak. Dersom dette forslaget blir vedtatt anser derfor styret det som mistillit mot styret fra årsmøtet, og styret vil da med umiddelbar virkning fratre sine verv. Sak 8 B) Forslag om endring av 3 Med bakgrunn i 3 i klubbens lover, bes årsmøtet vurdere følgende forslag til endring av 3, avsnitt 4. Dagens formulering: - bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt veltilpassede individer. Endres til: - bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt veltilpassede individer. Det er kun klubbens styre eller NKK som kan drive helsefremmende tiltak og opplysningsarbeide vedr. rasens helse. Dersom et eller flere av klubbens medlemmer utfører slikt arbeid uten klubbens godkjennelse og deltagelse, eller driver aktiviteter som strider mot årsmøtevedtak, gis styret fullmakt til å bruke 8 i klubbens lover for å vurdere tiltak mot disse medlemmene. Begrunnelse: Norsk Cavalierklubb er godkjent som raseklubb av NKK, og er forvalter av alle aspekter ved rasen. Det vil være veldig uheldig for rasen, om hvem som helst av klubbens medlemmer tillates å setter i gang offisielle, helsefremmende tiltak. Dette er arbeid som inngår i klubbens ansvarsområde og må ivaretas av styret. Med hilsen Monica Trykstad, Marthe Bøhmer, Berit Nyborg Styrets kommentar til forslaget (vedtatt med 4 mot 1 stemme): Lovene våre reguleres av NKKs lovnormal. Forslaget vil, bortsett fra at det strider mot denne lovnormalen, bidra til å polarisere striden vi allerede har i klubben. Styret er av den oppfatning at det er bedre at alle gode krefter samles for å forbedre rasens helse. Alternativet, at personer som er opptatt av rasens helse, men ikke nødvendigvis på 23

8 linje med holdningene til klubben, går ut av klubben og arbeider helt på egen hånd anser styret som et mye dårligere alternativ. Lovene våre åpner forøvrig allerede for at medlemmer som motarbeider klubbens målsettinger kan fjernes som medlemmer. Styrets anbefaling (vedtatt med 4 mot 1 stemme): Forslaget avvises. Sak 8 C) Forslag om: Opprettelse av kontrollkomité Forslaget innebærer at det eventuelt må gjøres to forskjellige vedtak samt valg av medlemmer til komiteen: a) Vedta nødvendige endringer i klubbens vedtekter b) Vedta instruks for kontrollkomiteen c) Valg av medlemmer til komiteen Bakgrunn for forslaget er at klubben nå har kommet dithen i størrelse og kompleksitet at det kan være behov for et uavhengig organ som både styret og medlemmene for øvrig kan forholde seg til bl.a. i mer prinsipielle organisatoriske spørsmål. Vi har også den senere tid sett at ulike interessekonflikter har vært med på å vanskeliggjøre situasjonen både for styret, komiteer og klubben som helhet. Ut fra min erfaring med organisasjonsarbeid tror jeg at en kontrollkomite vil kunne være et positivt virkemiddel for å bidra til å skape et bedre klima i klubben, herunder gi styret mer arbeidsro. For å illustrere hva en kontrollkomite er kan jeg gi en kortfattet beskrivelse: - En kontrollkomité fører tilsyn med klubbens virksomhet og påser at den er i samsvar med årsmøtets vedtak, budsjett og organisasjonens vedtekter. Komiteen utøver sin virksomhet uavhengig av styret og rapporterer til årsmøtet. Opprettelsen av en kontrollkomité må ikke tolkes som en mistillit til styret, men som en ekstra sikkerhetsforanstaltning for at aktiviteten i klubben er som bestemt i organisasjonens øverste organ (årsmøtet). Medlemmene i komiteen bør med fordel kjenne organisasjonen og vedtektene godt samt vite noe om hvordan et regnskap leses. Komiteen fører tilsyn med klubbens virksomhet og må derfor fortløpende ha tilgang til alle referater, handlingsplaner og liknende samt detaljert oversikt over pengebruken. Den skal også ha tilgang på det ferdig reviderte regnskapet og revisorberetningen før komiteen lager sin skriftlige beretning til årsmøtet. Komiteen bør ha mulighet til å komme med innspill underveis i valgperioden og det bør derfor være en etablert kontakt mellom styret og komiteen. Som en naturlig følge av dette bør styret ha mulighet til å innkalle kontrollkomiteen til styremøter samtidig som komiteens medlemmer bør ha mulighet til å delta på styremøter på eget initiativ med talerett. Under årsmøtet skal kontrollkomiteens beretning gjennomgås før årsberetningen og regnskapet vedtas. Kontrollkomiteen får sitt mandat av årsmøtet og svarer for årsmøtet. Komiteen har ellers taushetsplikt om sitt arbeid. Forslag til instruks for kontrollkomiteen 1. Kontrollkomiteens oppgaver/mandat Kontrollkomiteens oppgaver er å ivareta medlemmenes interesser ved å påse: - at de vedtak og beslutninger som årsmøtet har truffet, er blitt gjennomført av styret. - at de vedtak som årsmøtet har gjort, er i samsvar med vedtekter og i overensstemmelse med retningslinjer og fullmakter som tidligere er gitt av årsmøtet. 24

9 - at de økonomiske disposisjoner som er foretatt i årsmøteperioden, er i overensstemmelse med vedtak, og innenfor de budsjettmessige rammer. - at hovedstyrets disposisjoner etter en helhetsvurdering er tråd med lover, virkeplan, budsjett. - at utvalg og komitéer arbeider i henhold til sine instrukser og gitte fullmakter. Kontrollkomitéen skal i saker av prinsipiell karakter, avgi en betenkning hvis styret ønsker det. Kontrollkomitéen skal holdes løpende orientert via sakspapirer, regnskapsoversikter og andre dokumenter som er nødvendig for å kunne vurdere alle sider av NCK s virksomhet. Kontrollkomitéen sammenkalles til møte hvis dens leder eller minst to av dens medlemmer mener det er påkrevd eller når styret ber om det. 2. Sammensetning: Kontrollkomiteen består av 3 personer med 2 varamedlemmer som er valgt av årsmøtet. Ingen av disse kan ha andre verv i klubben. Valgperioden er 2 år. 3. Kontrollkomiteens arbeid: Kontrollkomiteen har kontakt så ofte det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig kontroll, dog ikke mindre enn en gang pr. arbeidsår. Det føres protokoll over komiteens møter. Kontrollkomiteens møter kan foregå pr. telefon. Kontrollkomiteen skal gjennomgå alle beretninger og referater. Kontrollkomiteen skal også gjennomgå revisjonsberetningen. Kontrollkomiteens medlemmer skal fortløpende få tilsendt alle beretninger og referater som sendes styrets medlemmer og revisor, og for øvrig all den informasjon og dokumentasjon kontrollkomiteen finner nødvendig for å kunne utføre sitt arbeid på en tilfredsstillende måte. Alle styrets medlemmer og tillitsvalgte inklusiv revisor har plikt til å besvare spørsmål fra kontrollkomiteen. Komiteen avtaler med styret for hver årsmøteperiode hvordan kommunikasjonen praktisk skal foregå. Medlemmer av kontrollkomiteen anses inhabile og må fratre ved behandling av saker som angår egen person, nære bekjente eller der hvor det kan stilles spørsmålstegn ved habiliteten. 4. Rapporter: Kontrollkomiteen utarbeider en beretning for årsmøteperioden om sitt arbeid til årsmøtet. Beretningen med kontrollkomiteens innstilling skal foreligge slik at den kan sendes sammen med øvrige årsmøtepapirer. Om det er grunnlag for det, skal kontrollkomiteen kunne komme med merknader til styrets arbeid underveis i årsmøteperioden. 5. Årsmøtets behandling av rapportene: På årsmøtet legger kontrollkomiteen fram kontrollkomiteens beretning med innstillinger. 6. Endringer: Retningslinjene for kontrollkomiteens arbeid gis av årsmøtet. Endringer i disse retningslinjene vedtas av årsmøtet med alminnelig flertall. Forslag til endringer i klubbens lover: KAPITTEL 3 Organisasjon 10 - Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite - Kontrollkomité - Avdelingene (der de er opprettet) Årsmøte: Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 1. juli og innkalles av styret (postlagt) med minst 4 ukers varsel. Styret velger sted i Norge for årsmøtet. Klubbens medlemsblad brukes fortrinnsvis til denne innkalling. Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer med minst 9 ukers varsel (postlagt) slik at frister for forslag etc. kan overholdes og innkomne saker/forslag kan medtas i den formelle innkallelsen. Klubbens medlemsblad bruke fortrinnsvis til denne melding. Tidsfristene kan av årsmøtet vedtas lengre, men ikke kortere. 25

10 Med innkallelsen skal følge: - Dagsorden - Undertegnet årsberetning - Undertegnet regnskap med revisors beretning - Undertegnet beretning fra kontrollkomiteen - Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende senest 6 uker før møtedato. - Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende senest 6 uker før møtedato. Leder velges av årsmøtet ved særskilt valg for 2 år. Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen og vararepresentanter for 1 år ad gangen. 2 styremedlemmer trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning. Styret konstituerer seg selv. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Møte- og stemmerett i årsmøtet har alle medlemmer av klubben som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig. Fullmakter kan kun benyttes av valgte avdelingsrepresentanter og kan kun gis til andre valgte avdelings-representanter. Ingen valgt avdelingsrepresentant kan møte med mer enn en fullmakt. Møte- og stemmerett har alle medlemmer av klubben som har betalt kontingent for det år årsmøtet avholdes. Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemning ikke kreves Årsmøtet behandler - Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen, eventuelt tellekorps. - Årsberetning. - Regnskap med revisors beretning. - Beretning fra kontrollkomiteen. - Budsjett for neste år. - Planer for drift og aktivitet neste år. - For raseklubb/forbund: Opprettelse eller nedleggelse av avdelinger. - Valg av: Leder. Styremedlemmer og vararepresentanter. Revisor med vararevisor. Eventuelt honorar til revisor. Valgkomite med vararepresentanter. Kontrollkomité med vararepresentanter. Andre saker som står oppført på dagsorden. (NY) 17 Kontrollkomiteen: Kontrollkomiteen skal ha tre medlemmer med 2 varamedlemmer oppnevnt for to år av gangen av årsmøtet i henhold til 13. Som medlemmer og varamedlemmer av kontrollkomiteen kan ikke velges personer som er tillitsvalgt eller har andre verv i klubben. Kontrollkomiteen er ansvarlig overfor årsmøtet. Kontrollkomiteen skal utvise aktivitet og løpende påse at klubbens og overordnede organers lover og vedtak overholdes, at klubbens midler forvaltes forsvarlig og at det ikke skjer en uønsket utvikling i klubben. Kontrollkomiteen skal orientere styret når man finner det påkrevet. Videre skal kontrollkomiteen avgi skriftlig rapport som forelegges det ordinære årsmøtet. Minst ett av komiteens medlemmer skal møte på årsmøtet. Innkalling skjer etter reglene i 11. Kontrollkomiteen velger selv sin leder. Kontrollkomiteen kan, ved skriftlig henvendelse til klubbens øvrige organer eller tillitsvalgte, kreve innsyn i de dokumenter og registre komiteens medlemmer finner nødvendig for å gjennomføre det mandat kontrollkomiteen er tillagt. Årsmøtet kan ved instruks fastsette nærmere regler for kontrollkomiteens arbeid og rapportering. Øyvind Trulsrud 26

11 Styrets kommentar til forslaget: Styret er oppnevnt av årsmøtet og skal stå ansvarlig overfor det. En kontrollkomite slik forslaget her innebærer vil være unødvendig og kan også gjøre styrets arbeid vanskeligere. Styrets anbefaling: Forslaget avvises. Sak 8 D) Forslag vedr. fullmakter: Endring av Vedtektene 11 I 11 Årsmøtet, står det bl.a.: Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Jeg foreslår at dette endres til: Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan stemmes over forslag eller saker ved personlig fremmøte eller ved fullmakt gitt av godkjent medlem(er) av klubben. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Begrunnelse: NCK er en klubb med medlemmer spredt over hele landet. Det vil alltid være vanskelig for en del engasjerte medlemmer å stille opp på årsmøtet, uansett hvor i landet det arrangeres. Det vil derfor være demokratisk og rettferdig at medlemmer gis mulighet til å stemme over saker via fullmakt til andre medlemmer som deltar på årsmøtet. Marthe Bøhmer Styrets kommentar: Dagens vedtekter er basert på Norsk Kennel Klubs lovnormal for klubber tilsluttet NKK.NKK ønsker at klubbene mest mulig holder seg til denne lovnormalen. I tillegg vil en ordning hvor medlemmer kan møte med mange fullmakter både gi store problemer med kontroll av disse fullmaktene gjøre avstemmingene svært kompliserte. Styrets forslag: Forslaget avvisesr. Sak 8 E) Forslag om endring av Avlsretningslinjer punkt 2 Da premiering i utstillingsringen er endret, og 1. premie (rød sløyfe) ikke finnes mer, har jeg følgende forslag til årsmøtet: I avlsreningslinjene pkt 2, står det: 2. EKSTERIØR Hunder som skal brukes i avl skal være stilt ut ved offisiell eksteriørutstilling. Både hannhund og tispe skal minst ha oppnådd en 1. premie (rød sløyfe). Hundenes premieringsgrad skal alltid oppgis ved salg. Forslag til endring: Både hannhund og tispe skal minst ha oppnådd Very Good. Begrunnelse: Det er ingen grunn til å heve utstillingskravene for verken tispe eller hannhund. Very good er et godt kvalitetskrav på en hund. Vi ønsker ikke høyere krav til hannhund. Det vil bare gjøre avlsmaterialet smalere og faren for avlsmatadorer større. Med vennlig hilsen Edith Gjerde Styrets kommentar: Styret er enig i utgangspunktet for dette forslaget. Styret mener imidlertid at man kan kreve av hunder som skal brukes i avl at de skal oppnå dette kravet minst 2 ganger. Styret har derfor følgende endringsforslag: Både hannhund og tispe skal minst ha oppnådd Very Good på to ulike utstillinger. 27

12 Sak 8 F) Forslag om endring av Avlsretningslinjer, pkt. 1.5 Syringomyelia Setningen: Scanning av avlsdyr vil gi utfyllende informasjon om status for avlsdyret på undersøkelsestidspunktet endres til: Scanning av avlsdyr vil gi utfyllende informasjon om status for avlsdyret. Uansett hva slags syn man har på forskernes anbefaling av MR-scanning, så er det hevet over enhver tvil at MR-scanning gir utfyllende informasjon om status for avlsdyret (skal man ha uttrykket i undersøkelsesøyeblikket her, så bør det også tilføyes på de andre helseundersøkelsene, bl.a. øyelysing). - Eva Førlandsås Styrets kommentar til forslaget: Styret anser forslaget som godt, og stiller seg bak argumentasjonen fra forslagsstiller. Styrets anbefaling: Forslaget vedtas. Sak 8 G) Forslag fra styret: Kåring av årets cavalier innen lydighet Cavalieren er en hund som egner seg godt til flere aktiviteter, og en del deltar i lydighetskonkurranser. Ved å kåre årets Cavalier innen lydighet, kan interessen for å bruke cavalieren til denne sporten øke. Forslag til vedtak: Hvert år kåres årets tre beste cavalierer innen lydighet, på tvers av lydighetsklassene. De tre beste resultatene er tellende, men man kan og sende inn resultater selv om man bare har deltatt på en eller to prøver. Resultatene fra klasse 1 og 2 ganges med en koeffisient på 1,6 for å komme likt som poengsummene som brukes i klasse 3 og elite. Det vil da ikke ha noe å si om man har stilt i en klasse eller i flere klasser. De som ønsker å delta må selv sende inn sine resultater i form av kopi av kritikkskjema fra prøver til Norsk Cavalierklubb innen 31. desember hvert år. Den med høyest poengsum vinner. Dersom flere har samme poengsum, går den med høyest poengsum i øvelsen fellesdekk foran. Dersom det fortsatt er likt, er det den med høyest poengsum i øvelsen fri ved fot/lineføring som vinner. Dersom det fortsatt er likt, deles plasseringen. De tre beste hvert år premieres med rosett og blir omtalt i Cavalieren. Sak 8 H) Forslag fra styret: Kåring av årets cavalier innen agility og agility hopp (AG og AG Hopp) Cavalieren er en hund som egner seg godt til flere aktiviteter, og en del deltar i agility og agility hopp. Ved å kåre årets cavalier innen AG og AG hopp, kan interessen for å bruke cavalieren til denne sporten øke. Forslag til vedtak: Hvert år kåres årets tre beste cavalierer innen AG og AG hopp. De 3 beste stevnene i AG er tellende for kåringen av årets cavalier i agility. Og de 3 beste stevnene er tellende for kåringen av årets cavalier i agility hopp. Alle tellende stevner skal være offisielle. Poeng tildeles etter følgende skala: 28

13 1. pl. = 100 p., 2. pl. = 80 p., 3. pl. = 70 p., 4. pl. = 60 p., 5. pl. = 50 p., 6. pl. = 40 p., 7. pl. = 30 p., 8. pl. = 20 p., 9. pl. = 10 p. 10. pl. = 8 p., 11. pl. = 7 p., 12. pl. = 6 p., 13. pl. = 5 p., 14. pl. = 4 p., 15. pl. = 3 p., Gjennomført uten disk = 2 poeng. I tillegg gis det 20 bonuspoeng ved feilfritt løp, og til slutt gis 1 ekstra poeng pr startende hund i klassen. Poengene beregnes på tvers av klassene, så om man har hatt opprykk i løpet av året, så teller løp i flere klasser like mye. De som ønsker å delta må selv sende inn sine resultater i form av kopi av kritikkskjema fra stevnene til Norsk Cavalierklubb innen 31. desember hvert år. Den med høyest poengsum vinner. Dersom flere har samme poengsum deles plasseringen. Sak 8 I) Forslag fra styret: Endring av kontingenten Forslag: Den delen av kontingenten som tilfaller Norsk Cavalierklubb økes i 2012 fra kr 235 til kr 250. Begrunnelse: Kontingenten har nå i mange år vært urørt. En begrenset økning på 15 kroner vil neppe avskrekke noen av våre medlemmer, men vil bety økte inntekter på kroner for klubben. Budsjettet for 2012 er basert på denne økningen i kontingenten. Sak 8 J) Forslag fra styret: Endringer i kravene til oppdrettere for å stå på Norsk Cavalierklubbs oppdretterliste Forslag: De oppdretterne som står på denne lista er godkjent av styret i Norsk Cavalierklubb etter minst ett av følgende kriterier: 1. Oppdretterne regnes som erfarne oppdrettere. Dette betyr at de har drevet avl av Cavalier King Charles Spaniel i mer enn 5 år, og har hatt minst 5 kull med rasen. 2. Oppdretterne har gjennomgått Norsk Cavalierklubbs kurs for oppdrettere og har i tillegg valgt en erfaren, godkjent oppdretter som veileder. For å godkjennes av styret som veileder kreves at denne har betydelig mer erfaring enn det som er nevnt under punkt 1 ovenfor. Styret kan fjerne oppdrettere som handler i strid med kravene til etisk oppdrett slik det er definert av Norsk Kennel Klub fra klubbens oppdretterliste for kortere eller lengre tid. Begrunnelse: Det er viktig at styret kan fjerne opprettere fra klubbens oppdretterliste i de tilfeller det avdekkes vesentlige avvik hos oppdretteren fra det som regnes som etisk forsvarlig hundehold. Sak 8 K) Forslag fra styret: Regler for saksbehandling og arkivering Forslag: Årsmøtet ber styret utarbeide regler for saksbehandling av saker som skal styrebehandles og regler for arkivering av dokumenter. Begrunnelse: Klubben er nå i ferd med å bli så stor at det både for å sikre korrekt saksbehandling og å sikre at vedtak og dokumenter blir registrert og forsvarlig tatt vare på er viktig å lage gode rutiner både for saksbehandling og arkviering. 29

14 Sak 9: Valg Norsk Cavalierklubb Det skal velges: 2 styremedlemmer 3 varamedlemmer Revisor Vararevisor Valgkomite: 3 medlemmer og 1 varamedlem Valgkomiteen har mottatt følgende forslag til de ledige verv: Styremedlem: Monica Trykstad foreslått av Christel Hagen. Styremedlem: Kari Skarpsno foreslått av Berit Nyborg. Varamedlem: Øyvind Trulsrud foreslått av Edith Gjerde. Valgkomiteens forslag til de ledige verv: Styremedlem: Egil Olsen. Styremedlem: Unni Myren. Varamedlem: Siri Lill Midthun. Varamedlem: Kine Kristiansen. Varamedlem: Gry Eskeland. Revisor: Tor Finne. Vara-revisor: Lise Gran-Henriksen. Valgkomite: Liv Anne Klubben. Valgkomite: Jeanette Herstad. Valgkomite: Bente Sæterdalen Solheim. Vara-valgkomite: Astrid S. Aakre Bøe. Forhåndsstemmer: Må være i hende senest 23. april og sendes til: Norsk Cavalierklubb ved Rolf Vetrhus, Erikstad, 8410 Lødingen. Presentasjon av alle kandidater finner du på sidene Tonning, For valgkomiteen, Bente Sæterdalen Solheim 30

15 ... Stemmeseddel - årsmøtet 2011 Det skal velges: 2 styremedlemmer 3 varamedlemmer til styret Revisor Vararevisor 3 medlemmer til valgkomiteen og 1 varamedlem til valgkomiteen. Kryss av for inntil 2 styremedlemmer 3 varamedlemmer 1 revisor 1 vararevisor - 3 til valgkomiteen og 1 varamedlem til valgkomiteen. For mange kryss innen hver kategori vil føre til at stemmeseddelen forkastes. Fremgangsmåte for forhåndsstemming er følgende: NB. Kun medlemmer som har betalt kontingent kan avgi stemme. Denne sida kan kopieres, og kopien kan sendes inn. Marker med kryss under Kryss her. Legg stemmeseddelen oppi en blank konvolutt og lim igjen. Legg så den blanke konvolutten oppi en ny konvolutt merket med ditt navn og medlemsnummer. Legg så denne i en ny konvolutt og send den til Norsk Cavalierklubb, ved Rolf Vetrhus, Erikstad, 8410 Lødingen. Merk konvolutten Stemmeseddel. NB. Konvolutten må være ovenstående adresse i hende senest 23. april. 31

Innkalling til: Norsk Cavalierklubb s årsmøte 2011 Fredag 21. oktober 2011 kl. 17.30 Sted: Olavsgaard Hotell, Hvamstubben 11, 2013 SKJETTEN

Innkalling til: Norsk Cavalierklubb s årsmøte 2011 Fredag 21. oktober 2011 kl. 17.30 Sted: Olavsgaard Hotell, Hvamstubben 11, 2013 SKJETTEN Innkalling til: Norsk Cavalierklubb s årsmøte 2011 Fredag 21. oktober 2011 kl. 17.30 Sted: Olavsgaard Hotell, Hvamstubben 11, 2013 SKJETTEN Dagsorden: 1. Valg av møtedirigent 2. Valg av 2 referenter 3.

Detaljer

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Vedtatt av Generalforsamlingen den 14 august 2012. KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Pomeranian Klubb,

Detaljer

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Organisasjon og virkeområde... 3 1-2 Formål... 3 1-3 Definisjoner...

Detaljer

Lover for Norsk Lhasa Apso Klubb

Lover for Norsk Lhasa Apso Klubb Lover for Norsk Lhasa Apso Klubb Vedtatt av årsmøtet den 4.10.2009 Sist endret av årsmøtet den 4.10.2009 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er NORSK LHASA APSO KLUB Her forkortet til NLAK

Detaljer

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Vedtekter 2011 Norsk Bichon Havanais Klubb Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Det ble på årsmøtet 2011 vedtatt noen mindre tilpasninger i teksten sammenlignet med vedtektene vedtatt i 2010. Noen få paragrafer

Detaljer

Lover for Norsk Lundehund Klubb

Lover for Norsk Lundehund Klubb Lover for Norsk Lundehund Klubb Stiftet 22. november 1962 Siste endringer vedtatt av årsmøtet den 8. juli 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 19. oktober 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. Lover for Norsk Wachtelhund Klubb.

KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. Lover for Norsk Wachtelhund Klubb. Lover for Norsk Wachtelhund Klubb. Vedtatt av årsmøte Februar-2011 Sist endret av årsmøtet februar 2011 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Wachtelhund Klubb Her forkortet til NWK

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Wachtelhundklubb stiftet 26. mars 2007 Vedtatt av årsmøtet Februar 2011 med senere endringer, senest av 9. Februar 2013 Lovene

Detaljer

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover vedtatt på årsmøte 18 mars 2006, nye lover vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 2 juni 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Lover for Norsk American Akita Klubb stiftet 2001 Vedtatt av årsmøtet den 2.juni 2013 med senere endringer, senest av [ dato] Lovene er godkjent

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Innkalling til Norsk Cavalierklubb s Årsmøte 2014. Dagsorden:

Innkalling til Norsk Cavalierklubb s Årsmøte 2014. Dagsorden: Innkalling til Norsk Cavalierklubb s Årsmøte 2014 Søndag 25.mai 2014 ca. Kl.15.00 (Med forbehold om at utstillingen da er avsluttet.) Norsjø Ferieland, Bø i Telemark Norsjø Ferieland, 3812 Akkerhaugen

Detaljer

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Stiftet 28.6.1998 Vedtatt av årsmøtet den Med senere endringer av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet 13.06.2015 Vedtatt av årsmøtet den 13.06.2015 med senere endringer, senest av 13.06.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xx.xx.xxxx Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Australske Gjeterhunder Norge stiftet 2010 Vedtatt av årsmøtet den 13/2-10, med senere endringer, senest av 15/11-15. Lovene er godkjent

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14.

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. stiftet 16.april 1980 Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. mars 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 23.01.2015 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 7.september 2016 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål. 4 Medlemskap

Lover KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål. 4 Medlemskap Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

Lover for Ytre Namdal Hundeklubb

Lover for Ytre Namdal Hundeklubb Lover for Ytre Namdal Hundeklubb Stiftet 14. mars 2007 Sist endret av årsmøtet den 18. februar 2010 Kapittel 1. Navn og formål 1 Navn - Klubbens navn er Ytre Namdal Hundeklubb. - Her forkortet til YNHK.

Detaljer

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB Vedtatt av årsmøte den 26. mars 2017 KAPITEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Akita Klubb (forkortes NAK). Klubben er selvstendig

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939

Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939 Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939 Vedtatt av årsmøtet den 5. mars 2016 (Rettelser gjort i h.t. krav fra NKK.). Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 1 1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for. klubb. Klubbens navn er.. 2 Tilknytning er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK).

Lover for. klubb. Klubbens navn er.. 2 Tilknytning er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK). Lovnormal for medlemsklubber felles for forbund og klubber med raseansvar, med og uten avdelinger (heretter kalt raseklubb), samt geografisk lokaliserte hundeklubber (heretter kalt lokale hundeklubb).

Detaljer

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012.

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet 1976. Vedtatt av årsmøtet den 30. september 1976. Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 26.02.2015 Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Norsk Bassetklubb.

Lover for Norsk Bassetklubb. Lover for Norsk Bassetklubb. Vedtatt av Generalforsamlingen den 12.03.1994 Sist endret av Generalforsamlingen den 18.03.2006. KAPITTEL 1. NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Bassetklubb. Her forkortet

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser Lover for Raseklubben for Portugisisk Vannhund stiftet 17.06.2006. Vedtatt av Årsmøte den 17/06/2006. Sist endret på Årsmøte den 06.04.2013. Lovene er godkjent av Norsk kennel Klubb den 06.01.2014 Kap

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Vedtatt av Årsmøtet den 23. mars 2010 med senere endringer, senest av Årsmøtet 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den, 3. januar 2017 Kap

Detaljer

Lover for Norsk Briard Klubb

Lover for Norsk Briard Klubb stiftet 07.09.1980 Vedtatt av årsmøtet den 18.02.1981 med senere endringer, senest av 10.03.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 - Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Hedmark Harehundklubb stiftet 31. august 1946

Lover for Hedmark Harehundklubb stiftet 31. august 1946 Lover for Hedmark Harehundklubb stiftet 31. august 1946 Vedtatt av årsmøtet den 3. mars 2012 Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) for Norsk Kennel Klub den 1/10-2012 Kap 1. Innledende

Detaljer

Lover for Moss og Omegn Hundeklubb

Lover for Moss og Omegn Hundeklubb Lover for Moss og Omegn Hundeklubb stiftet 1987 Vedtatt av årsmøtet den 29. mars 2012 Gjeldende fra 1. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 11. desember 2013. Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Norsk Shiba Klubb

Lover for Norsk Shiba Klubb Lover for Norsk Shiba Klubb Vedtatt av årsmøtet den. Sist endret av årsmøtet den. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Shiba Klubb, her forkortet til NSK 2 Tilknytning Norsk Shiba

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for xx Dachshundklubb stiftet xx

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for xx Dachshundklubb stiftet xx Lover for xx Dachshundklubb stiftet xx Vedtatt av årsmøtet den (x) med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber På årsmøte i 2016 vedtok Narvik Trekk- og Brukshundklubb å skifte navn til Narvik Hundeklubb. Lover for Narvik Hundeklubb Klubb stiftet 16 november

Detaljer

Lover for Norsk Boxerklubb Stiftet 1934

Lover for Norsk Boxerklubb Stiftet 1934 Lover for Norsk Boxerklubb Stiftet 1934 Vedtatt av årsmøtet den 24. mars 2012 Godkjent NKK 28. februar 2013: korrigering i 43, ny bokstav i) Endring gjort av årsmøte 7. april 2013: 33 b tilføres og på

Detaljer

Lover for Romerike harehundklubb.

Lover for Romerike harehundklubb. Lover for Romerike harehundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 2015 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL... 2 1 Navn... 2 2 Tilknytning... 2 3 Formål... 2 KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP... 2 4 Medlemskap... 2 5 Medlemskontingent...

Detaljer

Vedtekter for Buskerud Harehundklubb

Vedtekter for Buskerud Harehundklubb Vedtekter for Buskerud Harehundklubb Vedtekter for Buskerud Harehundklubb (BHK) stiftet 9.12.1948 Vedtatt av årsmøtet den 5. juni 2012 Vedtektene er godkjent av Norske Harehund Klubbers Forbund(NHKF) for

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Glåmdal og Romerike.

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Glåmdal og Romerike. Lover for Glåmdal og Romerike Dachshundklubb, stiftet 1977. Vedtatt av Årsmøtet den 26. januar 2015. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. 1 - Innledende bestemmelser 1.1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014 Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund,

Detaljer

LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013)

LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013) LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013) Lover for Salten Fuglehundklubb stiftet 22.1.1998 Vedtatt av årsmøtet den 5.3.2013 med senere endringer, senest av 30.08.2013. Lovene er godkjent

Detaljer

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb.

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av årsmøtet Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ]

Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av årsmøtet Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Lover for Hollandsk Gjeterhundklubb, Norge stiftet 02.10.1998 Vedtatt av årsmøtet den 24.03.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 09.03.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for Norsk Shetland Sheepdog Klubb.

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for Norsk Shetland Sheepdog Klubb. Lover for Norsk Shetland Sheepdog Klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem personer som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem personer som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Lover for Haugesund og Omegn Hundeklubb. Gjeldende frå 01.01.2007. 3. Formål Klubbens formål er å: a) Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet. b) Fremme mulighetene for aktivitet med hund. c) Bidra til

Detaljer

Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009

Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Lover for Bergen Agility Klubb. Vedtatt av årsmøte den Siste endret, årsmøte Februar.2009 KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL... 2 1 Navn... 2 2 Tilknytning... 2 3 Formål...

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lørenskog Hundeklubb Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Fredrikstad og omegn brukshundklubb

Lover for Fredrikstad og omegn brukshundklubb Lover for Fredrikstad og omegn brukshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 26. februar 2009 Sist endret av årsmøtet den 14. februar 2006 KAPITTEL 1 Navn og formål 1 Navn Klubbens navn er Fredrikstad og omegn

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 21.4.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012.

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012. Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge stiftet 19. mai 2012. Vedtatt av årsmøtet den 26. mai 2013 med senere endringer, senest av : Årsmøte

Detaljer

Fosen Brukshundklubbs lover Februar 2014

Fosen Brukshundklubbs lover Februar 2014 Lover for Fosen Brukshundklubb. Klubb stiftet 29. november 1986. Vedtatt av årsmøtet den 11. februar 2014, revidert 24.februar 2015. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub.april 2015 KAP. 1 INNLEDENDE

Detaljer

Lover for Agder Fuglehundklubb

Lover for Agder Fuglehundklubb Lover for Agder Fuglehundklubb Lover for Agder Fuglehundklubb. Klubb stiftet 3. april 1960. Vedtatt av årsmøtet den 27.02.2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29.05.2013. Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975 Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[] Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet 27.08.2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1.1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Romerike AgilitySportsKlubb og forkortes til RASK. Klubben er selvstendig

Detaljer

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959.

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Vedtatt av årsmøtet den 27. februar 1994 med senere endringer, senest av 19.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap

Detaljer

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Stiftet 24/3-1976 Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Vedtatt av årsmøtet den 24/3-1976 med senere endringer 6/3-1995, 7/3-2012, senest av 16/3-2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub sist den

Detaljer

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Vedtatt av årsmøtet den 27. april 1988 med senere endringer, senest av 25. februar 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den 09.03.2015

Detaljer

Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund. Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av..

Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund. Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av.. Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av.. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb

Lover for Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb Lover for Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb Lover for Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb, stiftet 5. april 1957. Vedtatt av årsmøtet den 19. februar 2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund

Detaljer

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Vedtatt av årsmøtet den Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser. 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Lover for Norsk Laikaklubb

Lover for Norsk Laikaklubb Lover for Norsk Laikaklubb stiftet 11. august 2007 Vedtatt av årsmøtet den 29.03.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ] Merk! Står åpent fram til eventuell godkjenning av NKK. Kap 1 - Innledende

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser LOVER FOR NORSK MINIATYRHUND KLUBB Lover for Norsk Miniatyrhund Klubb stiftet 14.mars 1974. Vedtatt av årsmøtet den 14.03.1974 med senere endringer, senest av 23.04.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel

Detaljer

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB Kap 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub, og forkortes til NSchK. Klubben er selvstendig rettsobjekt og er å regne som egen juridisk enhet.

Detaljer

Vedlegg 6 Innkomne forslag

Vedlegg 6 Innkomne forslag Vedlegg 6 Innkomne forslag Forslag til Årsmøtet i NSK 26. mai 2007; Lovendringer Forslagsstiller Lisbeth Høyem Forslag 1: Datering av lovene Dato for første lover og siste oppdatering må inn i lovoverskriften.

Detaljer

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Forbundets navn er Norske Harehundklubbers

Detaljer

Norsk Berner Sennenhundklubb

Norsk Berner Sennenhundklubb 1 Lover for stiftet 1.1.1988 Vedtatt av årsmøtet den 24.4.2013. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser. 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er, og forkortes

Detaljer

Lover for Østfold Harehundklubb stiftet

Lover for Østfold Harehundklubb stiftet Lover for Østfold Harehundklubb stiftet 15.4.1959 Vedtatt av årsmøtet den 29.3.2012 Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHF) for Norsk ennel lub den 1/10 2012 ap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets

Lover for Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets Lover for Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets stiftet 10. august 1985 Vedtatt av årsmøtet den 10. august 1985 med senere endringer, senest av 1998 De nye endringene i lovverket trer i

Detaljer

Lover for Midt Troms Fuglehundklubb, stiftet 12. januar 1990.

Lover for Midt Troms Fuglehundklubb, stiftet 12. januar 1990. Lover for Midt Troms Fuglehundklubb, stiftet 12. januar 1990. Vedtatt av ekstra ordinært årsmøtet i MTFK den 21 mai 2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

LOVNORMAL FOR RASEKLUBBER (raseklubber uten avdelingsstruktur)

LOVNORMAL FOR RASEKLUBBER (raseklubber uten avdelingsstruktur) LOVNORMAL FOR RASEKLUBBER (raseklubber uten avdelingsstruktur) Lover for NORSK HOVAWART KLUBB Vedtatt av generalforsamlingen 25.mai 1996, Arendal endret av generalforsamlingen, 8.juni 2002, Elverum KAPITTEL

Detaljer

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB Vedtatt av årsmøte den 24. mars 2012 KAPITEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Akita Klubb (forkortes NAK). Klubben er selvstendig

Detaljer

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Leonberger Klubb stiftet 01.01.1991 Vedtatt av årsmøtet den 16.03.1991 med senere endringer, senest av 22.05.2010 Lovene er godkjent

Detaljer

1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite

1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite Lover for Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) Klubben ble stiftet 25. september 2005 Vedtatt av årsmøtet den 9. juni 2012 Endring i formålsparagraf 25.mai 2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB Lover for NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB stiftet 01.12.1979 - Revidert på generalforsamlingen, 13.01.1990 - Godkjent av Norsk kennel klubb, 22.02.1990 - Endret av årsmøtet I følge NKK s lovmal på årsmøtet,

Detaljer

Lover for Norsk Engelsksetterklubb stiftet 1907

Lover for Norsk Engelsksetterklubb stiftet 1907 Lover for Norsk Engelsksetterklubb stiftet 1907 Vedtatt av generalforsamlingen den 24. april 2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4. april 2014 og 14.4.2015. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den XXXX Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB Stiftet 1945 gjenopprettet 26. august 1992 Vedtatt av årsmøtet den 28.11.1992 med senere endringer, senest av 13.2.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 17.2.2015

Detaljer

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb Lover for Oslo Sportshundklubb Stiftet 01.06.2012 1 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde 1-2 Formål 1-3 Definisjoner Kap 2 Medlemskap og krav til dette 2-1 Medlemskap 2-2 Medlemskontingent

Detaljer

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984 Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den... Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962 Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover. For. Vestoppland Harehundklubb. Stiftet 1959

Lover. For. Vestoppland Harehundklubb. Stiftet 1959 Lover For Vestoppland Harehundklubb Stiftet 1959 Vedtatt av årsmøtet den 21.03.2013 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) for Norsk Kennel Klub den

Detaljer

Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ]

Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] 1-1 Organisasjon og virkeområde Kap. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Lover for Midt Troms Fuglehundklubb, stiftet 12. januar 1990.

Lover for Midt Troms Fuglehundklubb, stiftet 12. januar 1990. Lover for Midt Troms Fuglehundklubb, stiftet 12. januar 1990. Vedtatt av ekstraordinært årsmøtet i MTFK den 21 mai 2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29 mai 2013. Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Senja Hundeklubb stiftet 1972 Vedtatt av årsmøtet den [ ]

Lover for Senja Hundeklubb stiftet 1972 Vedtatt av årsmøtet den [ ] Lover for Senja Hundeklubb stiftet 1972 Vedtatt av årsmøtet den [ 20.03.2012] Lovene er godkjent av Norsk ennel lub den[xx.xx.xxxx ] ap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde lubbens

Detaljer

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Klubb stiftet 28.januar 1966. Vedtatt av årsmøtet den 07.03.2013 med senere endringer, senest på årsmøtet 06.03.2014. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes

Detaljer

Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening

Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Dato: 27/11 2009 Sted: Thon Arena Hotell, Lillestrøm (i tilknytning til Norges Varemesse og Dogs4All) Klokkeslett: 1900 Forhåndsstemmer.

Detaljer

Lover for Østfold Fuglehundklubb

Lover for Østfold Fuglehundklubb Lover for Østfold Fuglehundklubb Lover for Østfold Fuglehundklubb stiftet 17. november 1950. Vedtatt av årsmøtet den 20. mars 2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Norsk Puddelklubb

Lover for Norsk Puddelklubb Lover for Norsk Puddelklubb Revidert 21.04.2012 ihht NKKs obligatoriske lovmal Postboks 932,0104 Oslo Org.nr:51004227131 Bankgiro:1645.08.51063 puddel@klubb.nkk.no www.puddelklubb.no Lovene er godkjent

Detaljer

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Vedtatt på Generalforsamlingen den 13. april 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 13.04.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennelklubb Kap 1 Innledende bestemmelser 11 Organisasjon og virkeområde

Detaljer