Innkalling til: Norsk Cavalierklubb s årsmøte 2011 Lørdag 30. april kl Sted: Bryne kro og motell, Morènefaret 3, Bryne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til: Norsk Cavalierklubb s årsmøte 2011 Lørdag 30. april 2011 - kl. 17.00 Sted: Bryne kro og motell, Morènefaret 3, Bryne"

Transkript

1 Innkalling til: Norsk Cavalierklubb s årsmøte 2011 Lørdag 30. april kl Sted: Bryne kro og motell, Morènefaret 3, Bryne Dagsorden: 1. Valg av møtedirigent 2. Valg av 2 referenter 3. Valg av tellekorps, 3 personer 4. Godkjenning av innkalling 5. Årsberetning for Regnskap for Budsjett for 2011/ Innkomne saker/forslag 8A / 8B / 8C / 8D / 8E / 8F / 8G / 8H / 8I / 8J / 8K se innkomne saker fra side 23 til Valg Overnattingsmuligheter med hund: Hotell Residence, Sandnes, tlf: , Thon Hotell Sandnes, tlf , Hotell Sverre, Sandnes, tlf , Vølstadskogen hytter og camping, tlf (dyr ikke tillatt i hyttene). Årsmøtet lørdag: Da hotellet ønsker å vite omtrentlig antall deltakere, er det ønskelig at dere som vil delta på årsmøtet gir et lite hint om det til flg. e-post: 17

2 Årsberetning 2010 Norsk Cavalierklubb 2009 var klubbens tolvte driftsår Det ble gjennomført 17 styremøter og to ekstraordinære styremøter i På det ordinære årsmøtet 5. juni ble det avglemt å bestemme hvilket styremedlem som ble valgt inn for et år på suppleringsvalg. Av den grunn ble det avholdt ekstraordinært årsmøte 1. oktober Her ble det ved loddtrekning avgjort at Signe Sangnæs skal sitte i et år. Det ble arrangert dobbeltutstilling i Skien 29. og 30. mai, hvorav en med storcert. Gruppe Nord arrangerte utstilling for rasen på Støren den 27. august i forbindelse med Trondheim Hundefestival. På årsmøtet ble det vedtatt å opprette en helsekomité, en utstillingskomité og en aktivitetskomité. Styret har jobbet aktivt for å få disse på plass. Helsekomiteen og utstillingskomiteen kom på plass like før årsskiftet. Aktivitetskomiteen jobbes det fortsatt med. 1. På årsmøtet 5. juni ble følgende styre valgt: Leder: Rolf Vetrhus Nestleder: Signe Sangnæs Sekretær: Kari Helene Arneberget Styremedlem: Kari Skarpsno Styremedlem:Tina Lindnes Varamedlem: Siri Lill Midthun Varamedlem: Berit Nyborg Berit Nyborg trakk seg som varamedlem til styret i oktober Andre verv: Kasserer: Bente Sæterdalen Solheim Revisor:Tor Finne Vara revisor: Hanne Foshaug Valgkomité, medlemmer: Bente Sæterdalen Solheim, Liv Anne Klubben, Hilde-Gunn B. Østmo Varamedlem:Astrid S.Aakre Bøe 2. Komiteene besto pr av Utstillingskomiteen: Edvin Haraldsvik, leder Tina Lindnes Ken Hardy Arild Eriksen Helsekomiteen: Torill Undheim, leder Signe Sangnæs Kari Skarpsno Liv Anne Klubben 3. Avdelinger/grupper Ved årsskiftet hadde klubben 18

3 følgende aktive grupper: Gruppe Hedmark Gruppe Rogaland Gruppe Hordaland Gruppe Nord 4. Kontaktpersoner: Agder: Rose Lill Jonassen Oslo og Akershus: Lise Gran-Henriksen Østfold:Asbjørn Olsen Hedmark: Iren Rudshaug Hordaland: Bente Mikkelsen Buskerud: Nelly Abrahamsen Oppland:Astrid Bøe Sogn og Fjordane: Bente Sæterdalen Solheim Møre: Hanne Haltvik Sør-Trøndelag: Åshild Gunnersen Rogaland: Siri Lill Midthun Nord-Norge: Rolf Vetrhus Tromsø: Ingrid Hilmarsen 5. Utstillinger Hovedutstillingen ble gjennomført som en dobbeltutstilling i Skien. Den ene dagen ble det delt ut storcert. Dommere begge dager var Mr. Geoffrey Porter (Ringcreevy) fra Irland og Mrs. Maxine Fox-Shone (Pamedna) fra England. Dommerne vekslet på hvilke hunder de dømte på hver av dagene. Utstillingen lørdag 29. mai med storcert hadde 87 voksne og 16 valper påmeldt. Cavalierutstillingen søndag 30. mai hadde 86 voksne og 15 valper påmeldt. Gruppe Nord arrangerte cavalierutstilling på Støren 27. august, og der var det påmeldt 50 voksne og 14 valper for dommer Christian Geelmuyden. 6. Oppdretterkonferanser Det ble ikke avholdt oppdretterkonferanse i 2010, på grunn av for lite påmelding. 7. Oppdretterkurs Det ble ikke gjennomført oppdretterkurs i Medlemmer Klubben hadde i 2010 ca 1600 medlemmer. 9. Medlemsbladet Det kom ut 5 nummer av Cavalieren i Redaktør for nr 1 og 2 var Marthe Bøhmer og Edith Gjerde. Redaktør for nr 3, 4 og 5 var Unni Lima Olsen. For nr 4 og 5 var også redaksjonskomiteen på plass, bestående av Unni Lima Olsen, Bente Sæterdalen Solheim og Monica Hordvik. 10. Økonomi Som regnskapet viser var økonomien god i Styret, 16. mars

4 Resultat-regnskap 2010 Driftsinntekter: Medlemskontingent ,00 Cavalierutstilling ,00 Cavalierutstilling Nord 2 811,00 Annonser 3 640,00 Renter 3 846,00 Sum Driftsinntekter ,00 Driftskostnader: Fellesannonse 4 375,00 Gaver 855,00 NKK 5 935,00 Kontorrekvisita 309,00 Cavalieren ,00 Data 1 875,00 Diverse 625,00 Telefon ,00 Porto ,00 Cavalierutstilling ,00 Reiseutgifter styret ,00 Møter 5 000,00 Styremøter ,00 Årsmøte ,00 Renteutgifter og gebyrer 140,00 Sum Driftskostnader ,00 RESULTAT ,00 20

5 Balanse pr Eiendeler/Omløpsmidler: Diverse fordringer 500,00 Kasse 861,00 DNB Nor brukskonto ,00 DNB Nor sparekonto ,00 DNB Nor utstillingskonto 12,00 Sum omløpsmidler ,00 SUM EIENDELER ,00 Gjeld og egenkapital: Innskutt egenkapital ,00 Årsresultat (opptjent egenkapital) ,00 Sum egenkapital ,00 SUM GJELD OG EGENKAPITAL ,00 Leirvik, Bente Sæterdalen Solheim Regnskapsfører i Norsk Cavalierklubb Til årsmøtet i Norsk Cavalierklubb Regnskapet for 2010 er revidert og funnet i orden og kan godkjennes. Stavanger, 11. mars Tor J. Finne (sign.) - Revisor 21

6 Budsjett for NCk 2011 og 2012 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Inntekter Medlemskontingent: Salg annonser/blader: Renteinntekter: SUM inntekter: Inntekter Medlemskontingent: Salg annonser/blader: Renteinntekter: SUM inntekter: Kostnader Kontor- og telefon: Data- og EDB: Porto: Helseaktiviteter: «Cavalieren» trykk/porto: Tilskudd møter/konferanser: Styret reiser/møter: Tilskudd Pro Shop: Diverse kostnader: SUM kostnader: Kostnader Kontor- og telefon: Data- og EDB: Porto: Helseaktiviteter: «Cavalieren» trykk/porto: Tilskudd møter/konferanser: Styret reiser/møter: Tilskudd Pro Shop: Diverse kostnader: SUM kostnader: Budsjettert årsresultat (før avskrivninger): Budsjettert årsresultat (før avskrivninger):

7 SAK 8: INNKOMNE SAKER til Årsmøtet 2011 Sak 8 A) Forslag om endring av 15 I 15 i NCKs lover tas følgende punkt inn i tillegg til dem som står der fra før: - Styret er forpliktet til å lojalt følge opp årsmøtets vedtak, og så langt det overhodet er mulig, også sørge for at det årsmøtet vedtar, er gjennomført før neste årsmøte. Styret kan videre ikke sette i gang andre tiltak som er knyttet opp mot årsmøtevedtak, men som ikke er vedtatt (gjelder nedstemte og ikke behandlede saker). Begrunnelse: Dette burde være en selvfølge, men styrets praksis det siste året har ikke vært i overensstemmelse med punktet. For å unngå slike forhold i framtiden, bør punktet tas inn i klubbens lover. Med hilsen Monica Trykstad, Marthe Bøhmer Styrets kommentar til forslaget (vedtatt med 4 mot 1 stemme): Styrets plikter i forhold til årsmøtet er avklart i det gjeldende lovverk. Dette forslaget er derfor unødvendig. I tillegg er det i utakt med NKKs lovnormal som er utgangspunkt for våre lover. Styrets anbefaling (vedtatt med 4 mot 1 stemme): Forslaget avvises. Melding fra styret (med unntak av Kari Skarpsno): Styret anser at dette forslaget innebærer at styret har handlet illojalt i forhold til årsmøtets vedtak. Dersom dette forslaget blir vedtatt anser derfor styret det som mistillit mot styret fra årsmøtet, og styret vil da med umiddelbar virkning fratre sine verv. Sak 8 B) Forslag om endring av 3 Med bakgrunn i 3 i klubbens lover, bes årsmøtet vurdere følgende forslag til endring av 3, avsnitt 4. Dagens formulering: - bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt veltilpassede individer. Endres til: - bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt veltilpassede individer. Det er kun klubbens styre eller NKK som kan drive helsefremmende tiltak og opplysningsarbeide vedr. rasens helse. Dersom et eller flere av klubbens medlemmer utfører slikt arbeid uten klubbens godkjennelse og deltagelse, eller driver aktiviteter som strider mot årsmøtevedtak, gis styret fullmakt til å bruke 8 i klubbens lover for å vurdere tiltak mot disse medlemmene. Begrunnelse: Norsk Cavalierklubb er godkjent som raseklubb av NKK, og er forvalter av alle aspekter ved rasen. Det vil være veldig uheldig for rasen, om hvem som helst av klubbens medlemmer tillates å setter i gang offisielle, helsefremmende tiltak. Dette er arbeid som inngår i klubbens ansvarsområde og må ivaretas av styret. Med hilsen Monica Trykstad, Marthe Bøhmer, Berit Nyborg Styrets kommentar til forslaget (vedtatt med 4 mot 1 stemme): Lovene våre reguleres av NKKs lovnormal. Forslaget vil, bortsett fra at det strider mot denne lovnormalen, bidra til å polarisere striden vi allerede har i klubben. Styret er av den oppfatning at det er bedre at alle gode krefter samles for å forbedre rasens helse. Alternativet, at personer som er opptatt av rasens helse, men ikke nødvendigvis på 23

8 linje med holdningene til klubben, går ut av klubben og arbeider helt på egen hånd anser styret som et mye dårligere alternativ. Lovene våre åpner forøvrig allerede for at medlemmer som motarbeider klubbens målsettinger kan fjernes som medlemmer. Styrets anbefaling (vedtatt med 4 mot 1 stemme): Forslaget avvises. Sak 8 C) Forslag om: Opprettelse av kontrollkomité Forslaget innebærer at det eventuelt må gjøres to forskjellige vedtak samt valg av medlemmer til komiteen: a) Vedta nødvendige endringer i klubbens vedtekter b) Vedta instruks for kontrollkomiteen c) Valg av medlemmer til komiteen Bakgrunn for forslaget er at klubben nå har kommet dithen i størrelse og kompleksitet at det kan være behov for et uavhengig organ som både styret og medlemmene for øvrig kan forholde seg til bl.a. i mer prinsipielle organisatoriske spørsmål. Vi har også den senere tid sett at ulike interessekonflikter har vært med på å vanskeliggjøre situasjonen både for styret, komiteer og klubben som helhet. Ut fra min erfaring med organisasjonsarbeid tror jeg at en kontrollkomite vil kunne være et positivt virkemiddel for å bidra til å skape et bedre klima i klubben, herunder gi styret mer arbeidsro. For å illustrere hva en kontrollkomite er kan jeg gi en kortfattet beskrivelse: - En kontrollkomité fører tilsyn med klubbens virksomhet og påser at den er i samsvar med årsmøtets vedtak, budsjett og organisasjonens vedtekter. Komiteen utøver sin virksomhet uavhengig av styret og rapporterer til årsmøtet. Opprettelsen av en kontrollkomité må ikke tolkes som en mistillit til styret, men som en ekstra sikkerhetsforanstaltning for at aktiviteten i klubben er som bestemt i organisasjonens øverste organ (årsmøtet). Medlemmene i komiteen bør med fordel kjenne organisasjonen og vedtektene godt samt vite noe om hvordan et regnskap leses. Komiteen fører tilsyn med klubbens virksomhet og må derfor fortløpende ha tilgang til alle referater, handlingsplaner og liknende samt detaljert oversikt over pengebruken. Den skal også ha tilgang på det ferdig reviderte regnskapet og revisorberetningen før komiteen lager sin skriftlige beretning til årsmøtet. Komiteen bør ha mulighet til å komme med innspill underveis i valgperioden og det bør derfor være en etablert kontakt mellom styret og komiteen. Som en naturlig følge av dette bør styret ha mulighet til å innkalle kontrollkomiteen til styremøter samtidig som komiteens medlemmer bør ha mulighet til å delta på styremøter på eget initiativ med talerett. Under årsmøtet skal kontrollkomiteens beretning gjennomgås før årsberetningen og regnskapet vedtas. Kontrollkomiteen får sitt mandat av årsmøtet og svarer for årsmøtet. Komiteen har ellers taushetsplikt om sitt arbeid. Forslag til instruks for kontrollkomiteen 1. Kontrollkomiteens oppgaver/mandat Kontrollkomiteens oppgaver er å ivareta medlemmenes interesser ved å påse: - at de vedtak og beslutninger som årsmøtet har truffet, er blitt gjennomført av styret. - at de vedtak som årsmøtet har gjort, er i samsvar med vedtekter og i overensstemmelse med retningslinjer og fullmakter som tidligere er gitt av årsmøtet. 24

9 - at de økonomiske disposisjoner som er foretatt i årsmøteperioden, er i overensstemmelse med vedtak, og innenfor de budsjettmessige rammer. - at hovedstyrets disposisjoner etter en helhetsvurdering er tråd med lover, virkeplan, budsjett. - at utvalg og komitéer arbeider i henhold til sine instrukser og gitte fullmakter. Kontrollkomitéen skal i saker av prinsipiell karakter, avgi en betenkning hvis styret ønsker det. Kontrollkomitéen skal holdes løpende orientert via sakspapirer, regnskapsoversikter og andre dokumenter som er nødvendig for å kunne vurdere alle sider av NCK s virksomhet. Kontrollkomitéen sammenkalles til møte hvis dens leder eller minst to av dens medlemmer mener det er påkrevd eller når styret ber om det. 2. Sammensetning: Kontrollkomiteen består av 3 personer med 2 varamedlemmer som er valgt av årsmøtet. Ingen av disse kan ha andre verv i klubben. Valgperioden er 2 år. 3. Kontrollkomiteens arbeid: Kontrollkomiteen har kontakt så ofte det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig kontroll, dog ikke mindre enn en gang pr. arbeidsår. Det føres protokoll over komiteens møter. Kontrollkomiteens møter kan foregå pr. telefon. Kontrollkomiteen skal gjennomgå alle beretninger og referater. Kontrollkomiteen skal også gjennomgå revisjonsberetningen. Kontrollkomiteens medlemmer skal fortløpende få tilsendt alle beretninger og referater som sendes styrets medlemmer og revisor, og for øvrig all den informasjon og dokumentasjon kontrollkomiteen finner nødvendig for å kunne utføre sitt arbeid på en tilfredsstillende måte. Alle styrets medlemmer og tillitsvalgte inklusiv revisor har plikt til å besvare spørsmål fra kontrollkomiteen. Komiteen avtaler med styret for hver årsmøteperiode hvordan kommunikasjonen praktisk skal foregå. Medlemmer av kontrollkomiteen anses inhabile og må fratre ved behandling av saker som angår egen person, nære bekjente eller der hvor det kan stilles spørsmålstegn ved habiliteten. 4. Rapporter: Kontrollkomiteen utarbeider en beretning for årsmøteperioden om sitt arbeid til årsmøtet. Beretningen med kontrollkomiteens innstilling skal foreligge slik at den kan sendes sammen med øvrige årsmøtepapirer. Om det er grunnlag for det, skal kontrollkomiteen kunne komme med merknader til styrets arbeid underveis i årsmøteperioden. 5. Årsmøtets behandling av rapportene: På årsmøtet legger kontrollkomiteen fram kontrollkomiteens beretning med innstillinger. 6. Endringer: Retningslinjene for kontrollkomiteens arbeid gis av årsmøtet. Endringer i disse retningslinjene vedtas av årsmøtet med alminnelig flertall. Forslag til endringer i klubbens lover: KAPITTEL 3 Organisasjon 10 - Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite - Kontrollkomité - Avdelingene (der de er opprettet) Årsmøte: Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 1. juli og innkalles av styret (postlagt) med minst 4 ukers varsel. Styret velger sted i Norge for årsmøtet. Klubbens medlemsblad brukes fortrinnsvis til denne innkalling. Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer med minst 9 ukers varsel (postlagt) slik at frister for forslag etc. kan overholdes og innkomne saker/forslag kan medtas i den formelle innkallelsen. Klubbens medlemsblad bruke fortrinnsvis til denne melding. Tidsfristene kan av årsmøtet vedtas lengre, men ikke kortere. 25

10 Med innkallelsen skal følge: - Dagsorden - Undertegnet årsberetning - Undertegnet regnskap med revisors beretning - Undertegnet beretning fra kontrollkomiteen - Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende senest 6 uker før møtedato. - Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende senest 6 uker før møtedato. Leder velges av årsmøtet ved særskilt valg for 2 år. Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen og vararepresentanter for 1 år ad gangen. 2 styremedlemmer trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning. Styret konstituerer seg selv. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Møte- og stemmerett i årsmøtet har alle medlemmer av klubben som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig. Fullmakter kan kun benyttes av valgte avdelingsrepresentanter og kan kun gis til andre valgte avdelings-representanter. Ingen valgt avdelingsrepresentant kan møte med mer enn en fullmakt. Møte- og stemmerett har alle medlemmer av klubben som har betalt kontingent for det år årsmøtet avholdes. Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemning ikke kreves Årsmøtet behandler - Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen, eventuelt tellekorps. - Årsberetning. - Regnskap med revisors beretning. - Beretning fra kontrollkomiteen. - Budsjett for neste år. - Planer for drift og aktivitet neste år. - For raseklubb/forbund: Opprettelse eller nedleggelse av avdelinger. - Valg av: Leder. Styremedlemmer og vararepresentanter. Revisor med vararevisor. Eventuelt honorar til revisor. Valgkomite med vararepresentanter. Kontrollkomité med vararepresentanter. Andre saker som står oppført på dagsorden. (NY) 17 Kontrollkomiteen: Kontrollkomiteen skal ha tre medlemmer med 2 varamedlemmer oppnevnt for to år av gangen av årsmøtet i henhold til 13. Som medlemmer og varamedlemmer av kontrollkomiteen kan ikke velges personer som er tillitsvalgt eller har andre verv i klubben. Kontrollkomiteen er ansvarlig overfor årsmøtet. Kontrollkomiteen skal utvise aktivitet og løpende påse at klubbens og overordnede organers lover og vedtak overholdes, at klubbens midler forvaltes forsvarlig og at det ikke skjer en uønsket utvikling i klubben. Kontrollkomiteen skal orientere styret når man finner det påkrevet. Videre skal kontrollkomiteen avgi skriftlig rapport som forelegges det ordinære årsmøtet. Minst ett av komiteens medlemmer skal møte på årsmøtet. Innkalling skjer etter reglene i 11. Kontrollkomiteen velger selv sin leder. Kontrollkomiteen kan, ved skriftlig henvendelse til klubbens øvrige organer eller tillitsvalgte, kreve innsyn i de dokumenter og registre komiteens medlemmer finner nødvendig for å gjennomføre det mandat kontrollkomiteen er tillagt. Årsmøtet kan ved instruks fastsette nærmere regler for kontrollkomiteens arbeid og rapportering. Øyvind Trulsrud 26

11 Styrets kommentar til forslaget: Styret er oppnevnt av årsmøtet og skal stå ansvarlig overfor det. En kontrollkomite slik forslaget her innebærer vil være unødvendig og kan også gjøre styrets arbeid vanskeligere. Styrets anbefaling: Forslaget avvises. Sak 8 D) Forslag vedr. fullmakter: Endring av Vedtektene 11 I 11 Årsmøtet, står det bl.a.: Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Jeg foreslår at dette endres til: Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan stemmes over forslag eller saker ved personlig fremmøte eller ved fullmakt gitt av godkjent medlem(er) av klubben. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Begrunnelse: NCK er en klubb med medlemmer spredt over hele landet. Det vil alltid være vanskelig for en del engasjerte medlemmer å stille opp på årsmøtet, uansett hvor i landet det arrangeres. Det vil derfor være demokratisk og rettferdig at medlemmer gis mulighet til å stemme over saker via fullmakt til andre medlemmer som deltar på årsmøtet. Marthe Bøhmer Styrets kommentar: Dagens vedtekter er basert på Norsk Kennel Klubs lovnormal for klubber tilsluttet NKK.NKK ønsker at klubbene mest mulig holder seg til denne lovnormalen. I tillegg vil en ordning hvor medlemmer kan møte med mange fullmakter både gi store problemer med kontroll av disse fullmaktene gjøre avstemmingene svært kompliserte. Styrets forslag: Forslaget avvisesr. Sak 8 E) Forslag om endring av Avlsretningslinjer punkt 2 Da premiering i utstillingsringen er endret, og 1. premie (rød sløyfe) ikke finnes mer, har jeg følgende forslag til årsmøtet: I avlsreningslinjene pkt 2, står det: 2. EKSTERIØR Hunder som skal brukes i avl skal være stilt ut ved offisiell eksteriørutstilling. Både hannhund og tispe skal minst ha oppnådd en 1. premie (rød sløyfe). Hundenes premieringsgrad skal alltid oppgis ved salg. Forslag til endring: Både hannhund og tispe skal minst ha oppnådd Very Good. Begrunnelse: Det er ingen grunn til å heve utstillingskravene for verken tispe eller hannhund. Very good er et godt kvalitetskrav på en hund. Vi ønsker ikke høyere krav til hannhund. Det vil bare gjøre avlsmaterialet smalere og faren for avlsmatadorer større. Med vennlig hilsen Edith Gjerde Styrets kommentar: Styret er enig i utgangspunktet for dette forslaget. Styret mener imidlertid at man kan kreve av hunder som skal brukes i avl at de skal oppnå dette kravet minst 2 ganger. Styret har derfor følgende endringsforslag: Både hannhund og tispe skal minst ha oppnådd Very Good på to ulike utstillinger. 27

12 Sak 8 F) Forslag om endring av Avlsretningslinjer, pkt. 1.5 Syringomyelia Setningen: Scanning av avlsdyr vil gi utfyllende informasjon om status for avlsdyret på undersøkelsestidspunktet endres til: Scanning av avlsdyr vil gi utfyllende informasjon om status for avlsdyret. Uansett hva slags syn man har på forskernes anbefaling av MR-scanning, så er det hevet over enhver tvil at MR-scanning gir utfyllende informasjon om status for avlsdyret (skal man ha uttrykket i undersøkelsesøyeblikket her, så bør det også tilføyes på de andre helseundersøkelsene, bl.a. øyelysing). - Eva Førlandsås Styrets kommentar til forslaget: Styret anser forslaget som godt, og stiller seg bak argumentasjonen fra forslagsstiller. Styrets anbefaling: Forslaget vedtas. Sak 8 G) Forslag fra styret: Kåring av årets cavalier innen lydighet Cavalieren er en hund som egner seg godt til flere aktiviteter, og en del deltar i lydighetskonkurranser. Ved å kåre årets Cavalier innen lydighet, kan interessen for å bruke cavalieren til denne sporten øke. Forslag til vedtak: Hvert år kåres årets tre beste cavalierer innen lydighet, på tvers av lydighetsklassene. De tre beste resultatene er tellende, men man kan og sende inn resultater selv om man bare har deltatt på en eller to prøver. Resultatene fra klasse 1 og 2 ganges med en koeffisient på 1,6 for å komme likt som poengsummene som brukes i klasse 3 og elite. Det vil da ikke ha noe å si om man har stilt i en klasse eller i flere klasser. De som ønsker å delta må selv sende inn sine resultater i form av kopi av kritikkskjema fra prøver til Norsk Cavalierklubb innen 31. desember hvert år. Den med høyest poengsum vinner. Dersom flere har samme poengsum, går den med høyest poengsum i øvelsen fellesdekk foran. Dersom det fortsatt er likt, er det den med høyest poengsum i øvelsen fri ved fot/lineføring som vinner. Dersom det fortsatt er likt, deles plasseringen. De tre beste hvert år premieres med rosett og blir omtalt i Cavalieren. Sak 8 H) Forslag fra styret: Kåring av årets cavalier innen agility og agility hopp (AG og AG Hopp) Cavalieren er en hund som egner seg godt til flere aktiviteter, og en del deltar i agility og agility hopp. Ved å kåre årets cavalier innen AG og AG hopp, kan interessen for å bruke cavalieren til denne sporten øke. Forslag til vedtak: Hvert år kåres årets tre beste cavalierer innen AG og AG hopp. De 3 beste stevnene i AG er tellende for kåringen av årets cavalier i agility. Og de 3 beste stevnene er tellende for kåringen av årets cavalier i agility hopp. Alle tellende stevner skal være offisielle. Poeng tildeles etter følgende skala: 28

13 1. pl. = 100 p., 2. pl. = 80 p., 3. pl. = 70 p., 4. pl. = 60 p., 5. pl. = 50 p., 6. pl. = 40 p., 7. pl. = 30 p., 8. pl. = 20 p., 9. pl. = 10 p. 10. pl. = 8 p., 11. pl. = 7 p., 12. pl. = 6 p., 13. pl. = 5 p., 14. pl. = 4 p., 15. pl. = 3 p., Gjennomført uten disk = 2 poeng. I tillegg gis det 20 bonuspoeng ved feilfritt løp, og til slutt gis 1 ekstra poeng pr startende hund i klassen. Poengene beregnes på tvers av klassene, så om man har hatt opprykk i løpet av året, så teller løp i flere klasser like mye. De som ønsker å delta må selv sende inn sine resultater i form av kopi av kritikkskjema fra stevnene til Norsk Cavalierklubb innen 31. desember hvert år. Den med høyest poengsum vinner. Dersom flere har samme poengsum deles plasseringen. Sak 8 I) Forslag fra styret: Endring av kontingenten Forslag: Den delen av kontingenten som tilfaller Norsk Cavalierklubb økes i 2012 fra kr 235 til kr 250. Begrunnelse: Kontingenten har nå i mange år vært urørt. En begrenset økning på 15 kroner vil neppe avskrekke noen av våre medlemmer, men vil bety økte inntekter på kroner for klubben. Budsjettet for 2012 er basert på denne økningen i kontingenten. Sak 8 J) Forslag fra styret: Endringer i kravene til oppdrettere for å stå på Norsk Cavalierklubbs oppdretterliste Forslag: De oppdretterne som står på denne lista er godkjent av styret i Norsk Cavalierklubb etter minst ett av følgende kriterier: 1. Oppdretterne regnes som erfarne oppdrettere. Dette betyr at de har drevet avl av Cavalier King Charles Spaniel i mer enn 5 år, og har hatt minst 5 kull med rasen. 2. Oppdretterne har gjennomgått Norsk Cavalierklubbs kurs for oppdrettere og har i tillegg valgt en erfaren, godkjent oppdretter som veileder. For å godkjennes av styret som veileder kreves at denne har betydelig mer erfaring enn det som er nevnt under punkt 1 ovenfor. Styret kan fjerne oppdrettere som handler i strid med kravene til etisk oppdrett slik det er definert av Norsk Kennel Klub fra klubbens oppdretterliste for kortere eller lengre tid. Begrunnelse: Det er viktig at styret kan fjerne opprettere fra klubbens oppdretterliste i de tilfeller det avdekkes vesentlige avvik hos oppdretteren fra det som regnes som etisk forsvarlig hundehold. Sak 8 K) Forslag fra styret: Regler for saksbehandling og arkivering Forslag: Årsmøtet ber styret utarbeide regler for saksbehandling av saker som skal styrebehandles og regler for arkivering av dokumenter. Begrunnelse: Klubben er nå i ferd med å bli så stor at det både for å sikre korrekt saksbehandling og å sikre at vedtak og dokumenter blir registrert og forsvarlig tatt vare på er viktig å lage gode rutiner både for saksbehandling og arkviering. 29

14 Sak 9: Valg Norsk Cavalierklubb Det skal velges: 2 styremedlemmer 3 varamedlemmer Revisor Vararevisor Valgkomite: 3 medlemmer og 1 varamedlem Valgkomiteen har mottatt følgende forslag til de ledige verv: Styremedlem: Monica Trykstad foreslått av Christel Hagen. Styremedlem: Kari Skarpsno foreslått av Berit Nyborg. Varamedlem: Øyvind Trulsrud foreslått av Edith Gjerde. Valgkomiteens forslag til de ledige verv: Styremedlem: Egil Olsen. Styremedlem: Unni Myren. Varamedlem: Siri Lill Midthun. Varamedlem: Kine Kristiansen. Varamedlem: Gry Eskeland. Revisor: Tor Finne. Vara-revisor: Lise Gran-Henriksen. Valgkomite: Liv Anne Klubben. Valgkomite: Jeanette Herstad. Valgkomite: Bente Sæterdalen Solheim. Vara-valgkomite: Astrid S. Aakre Bøe. Forhåndsstemmer: Må være i hende senest 23. april og sendes til: Norsk Cavalierklubb ved Rolf Vetrhus, Erikstad, 8410 Lødingen. Presentasjon av alle kandidater finner du på sidene Tonning, For valgkomiteen, Bente Sæterdalen Solheim 30

15 ... Stemmeseddel - årsmøtet 2011 Det skal velges: 2 styremedlemmer 3 varamedlemmer til styret Revisor Vararevisor 3 medlemmer til valgkomiteen og 1 varamedlem til valgkomiteen. Kryss av for inntil 2 styremedlemmer 3 varamedlemmer 1 revisor 1 vararevisor - 3 til valgkomiteen og 1 varamedlem til valgkomiteen. For mange kryss innen hver kategori vil føre til at stemmeseddelen forkastes. Fremgangsmåte for forhåndsstemming er følgende: NB. Kun medlemmer som har betalt kontingent kan avgi stemme. Denne sida kan kopieres, og kopien kan sendes inn. Marker med kryss under Kryss her. Legg stemmeseddelen oppi en blank konvolutt og lim igjen. Legg så den blanke konvolutten oppi en ny konvolutt merket med ditt navn og medlemsnummer. Legg så denne i en ny konvolutt og send den til Norsk Cavalierklubb, ved Rolf Vetrhus, Erikstad, 8410 Lødingen. Merk konvolutten Stemmeseddel. NB. Konvolutten må være ovenstående adresse i hende senest 23. april. 31

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl. 1900 Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte I henhold til Hvit Gjeterhundklubbs lover 11 innkaller vi med dette til ordinært årsmøte for 2010. Årsmøtet avholdes Lørdag 21. mai 2001i Nordre Ramsvikvei 1, 4015 Stavanger 21.5.2011

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling 2012

Innkalling til Generalforsamling 2012 Innkalling til Generalforsamling 2012 I henhold til 12 Innkalles herved alle til generalforsamling Sted: Norsk Kennel Klubb lokaler Niels Hansens vei 28 Bryn 0667 Oslo Dato: Søndag 22. april 2012 KL: 13.00

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 13. april 2013, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB består av leder, fire styremedlemmer og to vararepresentanter som alle velges av. 4-3 s oppgaver a) Lede klubben mellom årsmøtene b) Avholde årsmøte c) Drive

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening

Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Dato: 27/11 2009 Sted: Thon Arena Hotell, Lillestrøm (i tilknytning til Norges Varemesse og Dogs4All) Klokkeslett: 1900 Forhåndsstemmer.

Detaljer

Saksliste og sakspapirer for årsmøtet

Saksliste og sakspapirer for årsmøtet Saksliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøtet av 31. august 2015 Årsmøtet avholdes i Nidarøhallen møterom 1A (2. etg. inngang 4) og begynner kl. 18.00. Saksliste 1. Godkjenne

Detaljer

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Vedtatt av generalforsamlingen 19. april 1995 med senere endringer, senest av 25. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub (dato) Kapittel

Detaljer

ÅRSMØTET 2012 24. MARS QUALITY HOTEL GARDERMOEN

ÅRSMØTET 2012 24. MARS QUALITY HOTEL GARDERMOEN ÅRSMØTET 2012 24. MARS QUALITY HOTEL GARDERMOEN 1 HOVEDSTYRET Til alle avdelinger og utvalg 25.02.2012 i Norsk Schäferhund Klub Årsmøtet 2012 I henhold til Norsk Schäferhund Klubs lover 11 innkaller Hovedstyret

Detaljer

Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009

Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Lover for Bergen Agility Klubb. Vedtatt av årsmøte den Siste endret, årsmøte Februar.2009 KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL... 2 1 Navn... 2 2 Tilknytning... 2 3 Formål...

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Kjære medlemmer. På grunn av manglende papirer og opplysninger til innkallelsen Har dette medført en forsinkelse av utsendelsen av denne.

Kjære medlemmer. På grunn av manglende papirer og opplysninger til innkallelsen Har dette medført en forsinkelse av utsendelsen av denne. Kjære medlemmer På grunn av manglende papirer og opplysninger til innkallelsen Har dette medført en forsinkelse av utsendelsen av denne. Vi vill med dette beklage på det sterkeste denne hendelsen,å håper

Detaljer

Saker til årsmøtet HBFK. www.hbfk.no. Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Saker til årsmøtet HBFK. www.hbfk.no. Haugaland Bruks og Familiehundklubb Saker til årsmøtet 2012 Haugaland Bruks og Familiehundklubb HBFK www.hbfk.no Sak 1 Sak til årsmøtet i HBFK Styret i HBFK har endret navnet på klubben til Haugaland Brukshundklubb HBHK Med ordlyden En klubb

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Til: Generalforsamlingen 2015 Fra: Hovedstyret Dato: 25. februar 2015 Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Haugerud IFs vedtekter ble først fastsatt på stiftelsesmøtet 26. november 1970 og siden endret

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer