Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 11.10.2012 Tidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2012/54 PS 2012/55 PS 2012/56 PS 2012/57 RS 2012/18 RS 2012/19 RS 2012/20 PS 2012/58 PS 2012/59 PS 2012/60 PS 2012/61 PS 2012/62 PS 2012/63 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Godkjenning av protokoll fra forrige møte 3 Referatsaker 10 Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2012 Informasjon om Norsk helsenett/meldingsløftet - Muntlig orientering Side nr. 2008/ / Strategi for bruk av plasser og boliger 2009/ Kostnadsreduksjoner i kommunalavdeling helse og omsorg 2012/2013 Boligsosialt utviklingsprogram - helse og omsorgstjenester - Boligsosiale utfordringer 2012 til 2014/15 - plan og tiltak. 2009/ / Økonomirapport pr. 2. tertial / Etablering av frisklivssentral i Halden Kommune. 2010/ Skjenkebevilling Fredrikshald Bar 2009/ Gerd-Berit Odberg utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg Leder KRF Else-Kathrine Hveding Nestleder H Bent Asgeir Larsen Medlem H Anne-Kari Holm Medlem SP Håkon Magne Knudsen Medlem AP Mona Bråthen Medlem AP Odd Sæthre Medlem PP Linn Victoria Olsen Medlem AP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sohrab Darisiro MEDL V Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Irma Moen Eriksen Sohrab Darisiro H Ansattes representant: Inger Synnøve Brännvall NSF Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Gun Kleve Rådmannens representant/kommunalsjef for helse, omsorg og sosiale tjenester. Side 3

4 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Gerd Berit Odberg Utvalgsleder Arild Børstad Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste PS 2012/47 PS 2012/48 PS 2012/49 PS 2012/50 RS 2012/12 RS 2012/13 RS 2012/14 RS 2012/15 RS 2012/16 RS 2012/17 PS 2012/51 PS 2012/52 PS 2012/53 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester Status på plasser og boliger og informasjon om pasientflyt Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2008/ /1226 Økonomirapport per juli 2012/984 Årsberetning Kirkens Bymisjon Østfold 2008/1359 Etablering av Frisklivssentral i Halden Kommune Status drift av iintermediæravdeling i Halden Kommune Samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold HF og Halden Kommune Etablering av nye dagplasser til demens i Halden Kommune Søknad om serverings - og skjenkebevilling Halden Microbryggeri 2010/ / / / /4308 Side nr. Gerd Berit Odberg utvalgsleder Side 5

6 PS 2012/47 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen ble godkjent. PS 2012/48 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Sakslisten ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten ble godkjent. PS 2012/49 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Ansattes representant Inger S. Brännvall sto oppført som møtt fra Fagforbundet. Dette er feil og rettes til NSF. Protokoll fra forrige møte blir med denne rettelsen enstemmig godkjent. Vedtak: Protokoll fra forrige møte ble godkjent. PS 2012/50 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. Vedtak: Referatsakene ble tatt til orientering. Side 6

7 RS 2012/12 Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester RS 2012/13 Status på plasser og boliger og informasjon om pasientflyt RS 2012/14 Økonomirapport per juli RS 2012/15 Årsberetning Kirkens Bymisjon Østfold RS 2012/16 Etablering av Frisklivssentral i Halden Kommune RS 2012/17 Status drift av iintermediæravdeling i Halden Kommune PS 2012/51 Samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold HF og Halden Kommune Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Bent Larsen, H, fremmet forslag til nytt pkt. 3 i rådmannens innstilling: Kommunen følger opp utskrivningsreglene fortløpende. Bent Larsen, H, fremmet følgende protokolltilførsel: Protokolltilførsel: Det vises til kommunestyrevedtaket at intermediæravdelingen skal ha lege med indremedisinsk kompetanse. Rådmannens innstilling og Larsens forslag til nytt pkt. 3 samt protokolltilførsel ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Det inngås overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer mellom Halden kommune og Sykehuset Østfold fra 1. juli Tidligere vedtatt samarbeidsavtale gjeldende fra 1. januar 2012 opphører fra samme dato. 2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter. 3. Kommunen følger opp utskrivningsreglene fortløpende. Protokolltilførsel: Det vises til kommunestyrevedtaket at intermediæravdelingen skal ha lege med indremedisinsk kompetanse. Side 7

8 PS 2012/52 Etablering av nye dagplasser til demens i Halden Kommune Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Håkon Magne Knudsen, Ap, fremmet følgende forslag til vedtak: Det omsøkes midler til drift av 10 dagplasser for demente. Personalkostnadene dekkes over budsjettet til kommunalavdeling helst og omsorg. Det må også sikres midler til transport. Knudsens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Det omsøkes midler til drift av 10 dagplasser for demente. Personalkostnadene dekkes over budsjettet til kommunalavdeling helst og omsorg. Det må også sikres midler til transport. PS 2012/53 Søknad om serverings - og skjenkebevilling Halden Microbryggeri Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Halden Microbryggeri v/joachim Grandahl gis serverings og skjenkebevilling for Halden Microbrygggeri, Borgergata 12, 1767 Halden for alkohol gr. 1, 2 og 3 med skjenketider i samsvar med bevillingsreglementets bestemmelser. I bevillingen ligger godkjennelse for produksjon og skjenking av øl i egen virksomhet. Bevillingen gis til Arealene søkes tilpasset kravene til universell utforming. Side 8

9 PS 2012/54 Godkjenning av innkalling PS 2012/55 Godkjenning av saksliste PS 2012/56 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 9

10 PS 2012/57 Referatsaker Side 10

11 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F / Gina Anette Brekke Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester Medsaksbehandlere: Halvard Bø, Solfrid Damgaard, Anniken Nilsen, Mette Sørvik, Astrid Nordstrand, Øystein Lie Enhet sykehjem Det er stor pågang og etterspørsel etter sykehjemsplasser fra både sykehuset og hjemmebaserte tjenester. Sirkulasjon på pasientplasser er fortsatt vanskelig. Enheten ivaretar behov for akuttplasser dag/kveld og natt, og det er stadig akutte innleggelser fra hjemmebasert tjeneste som har store utfordringer. Samhandlingsreformen er en viktig årsak til den økte pasientstrømmen. Sirkulasjonen og antallet ferdigmeldte med bistandsbehov øker. Enheten opplever raske utskrivninger fra sykehus, pasientene er dårligere, behandling er iverksatt men med omfattende behandling som skal videreføres på sykehjemmet. Det arbeides aktivt med å få rett pasient på rett plass. Den siste måneden har en fortsatt måttet planlegge akuttrom dag for dag, og en har vært nødt for å tilrettelegge dobbeltrom både på Iddebo korttidsavdeling og 2.avdeling ved Halden sykehjem. En sliter fortsatt med lav turnover av pasienter ved korttidsplassene, og det arbeides spesielt med å få til en bedre sirkulasjon ved 2. avdeling der intermediærplassene om kort tid skal opp. Lindrende enhet blir benyttet til riktig pasientgruppe, og kreftkoordinator jobber godt tverrfaglig. Også her ser en økende tilstrømming av pasienter og behovet for å koordinere med hjemmetjenesten er påkrevd. Sykehjemsenheten har et svært godt samarbeid med pasientkoordinator som bidrar til å finne best mulig løsninger for alle parter i en ellers vanskelig situasjon. Sykehuset skriver ut pasienter med VRE (Vancomycinresistente enterokokker,- en type tarmbakterier som ikke er følsomme for antibiotika). Dette fører til et omfattende merarbeid for institusjonene. Alle pasienter som kommer fra SØF skal screenes for smitte og omfattende smitteforebyggende prosedyrer må følges inntil det foreligger prøvesvar. Dette har også medført forverring i plassituasjonen, da disse pasientene ikke kan plasseres sammen med øvrige brukere på institusjonene. Inneliggende i sykehuset Antallet inneliggende pasienter fra Halden i SØ er fortsatt høyt, og sykehuset melder på sin side også om et økende antall innleggelser fra kommunene. Det dreier seg til største delen om pasienter med alvorlige diagnoser, - mange har kreftdiagnose. Disse har behov for omfattende bistand ved utskrivelse, - noen vil få plass på palliativ enhet mens andre skal hjem med bistand fra hjemmesykepleien. En merker også at tidligere utskrivelse av ferdigbehandlede pasienter, gjør at også flere brukere som vi tidligere ikke kom i kontakt med nå, - for en kortere periode men med behandlingskrevende tiltak, er avhengig av kommunens bistand. Etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft, er behovet for rask håndtering vært stadig mer merkbar. På tross av god planlegging og vekt på å få pasientene til rett omsorgsnivå, er det blitt mer utfordrende å få logistikken til å gå opp og det har vært flere overliggende. Pasientkoordinator med ansvar for løpende Side 11

12 dialog med sykehuset og planlegging av utskriving/ videre behandling og omsorg i kommunen har en svært viktig og krevende jobb. Det er også problematisk at sykehusinfeksjoner brer om seg og får konsekvenser for pasienter som skal hjem til egen kommune. Enhet hjemmebaserte tjenester Hjemmesykepleien Også Enhet hjemmebaserte tjenester opplever at Sykehuset i Østfold skriver ut pasienter med korte tidsfrister. Enheten opplever også at utskrivninger fra Haldens sykehjem følger samme mønster. Dette medfører at hjemmesykepleien og omsorgsboligene opplever et økt press. Bildet av brukergruppen som trenger pleie og omsorgstjenester er endret og utgjør i dag i alt større omfang brukere med behov for tidsmessig kortere behandlingstiltak enn tidligere, men ressursmessig mer krevende tiltak. Som nevnt i tidligere statusrapporter ser man en økning av brukere som sendes hjem med behov for intravenøs behandling med bakgrunn i infeksjoner eller kreft eller pga behov for smertebehandling eller ernæring. Slike behandlingsregimer innebærer tjenesteinnsatser flere ganger daglig. Økt «turn over» innebærer store utfordringer i forhold til administrative oppgaver kartlegginger, vedtak, opprettende av ryddige og komplette journaler med tiltaksplaner, IPLOS registrering mv. Samlokaliserte boliger Flere personer har søkt om leilighet i samlokalisert bolig, men det finnes pr. d.d. ingen ledige boliger. Det tilkommer stadig nye søknader og dette er en utfordring for kommunalavdelingen og enheten I høst skal enheten etablere boende til 6 brukere; 3 menn i aldrene år, med psykisk utviklingshemming samt atferdsproblematikk og 3 kvinner i aldrene år, med diagnoser innen autismespekteret og/eller psykisk uhelse. Samtlige brukere vil kreve omfattende vedtak om praktisk bistand/opplæring og har behov eget personell Bruker med domsavsigelse krever stor grad av fagkunnskap. Det er svært strenge krav fra staten (fagenheten Brøset) på dette. Det er en rekke kriterier som enheten må imøtekomme og det skal lages ukentlige rapporter. Omsorgsboligene Iddebo bofellesskap er fortsatt under avvikling. Den forventede avviklingen pr 1. september, er ennå ikke oppnådd. Boligen har fortsatt 4 beboere. Prosessen er avhengig av at institusjons- og bolig plasser blir ledige. 2 brukere planlegges til sykehjem, 1 til Bergheim bofellesskap og 1 til Solheim senter. Bergheim bofellesskap har store utfordringer med urolig dement brukere som vandrer. Boligens grunnbemanning tilsier ikke at man klarer å følge bruker ut. Området har siden mai måned vært oppbemannet for å sikre bruker. Enheten er i dialog med spesialisthelsetjenesten, Fylkesmannen og pårørende for å finne et godt tjenestetilbud. Lovverket etter pasientrettighetsloven kapittel 4 A legger sterke føringer på tjenestetilbudet til brukere/pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Enhet basistjenester Behandlende tjenester Det var pr. 27.september 67 ledige fastlegeplasser i Halden fordelt på fire leger. Nyopprettet fastlegehjemmel har vært utlyst og tilbudt to av søkerne. Den siste av disse har i disse dager takket ja til tilbudet. Sykehjemslege knyttet til den kommende intermediæravdelingen er tilsatt og tiltrer 22.oktober. Når det gjelder stillingen som sykehjemslege på Iddesiden, er det sendt ut tilbud til en søker og en venter nå spent på svaret. Steinar Vedal er tilsatt som fengselslege fra og med 1. oktober. Side 2 av 2 Side 12

13 Innføring av nødnett og oppstart av intermediæravdelingen krever endring/utvikling av legevakttjenesten og legeberedskapstjenesten i Halden kommune. Det er etablert en arbeidsgruppe som skal se nærmere på hva som må på plass for å innfri nye krav/behov på en kvalitativ tilfredsstillende måte. Arbeidet vil i hovedsak dreie seg om utarbeidelse av rutiner og prosedyrer som er hensiktsmessig i forhold til en intermediæravdeling samt å planlegge for en hensiktsmessig, effektiv løsning av behovet for å ha hjelpepersonell på plass for beredskapslege ved utrykning på rød respons. Rus/psykiatri Psykiatritjenesten opplever relativt stor pågang for tiden. Særlig synes det å være en økning av søknader fra pasienter med lettere psykiske plager knyttet til problemer og belastninger i hverdagen. Den økte pågangen har delvis sammenheng med redusert kapasitet i spesialisthelsetjenesten. Dette forplanter seg nedover i systemet ved at de må si nei til en del pasienter som de så tidligere, samt at de er raskere med å henvise pasientene tilbake til kommunen. Sannsynligvis vil kommunen fra neste år måtte betale for ferdigbehandlede rus- og psykiatripasienter på samme måte som en i dag betaler for ferdigbehandlede somatisk pasienter. For øvrig er rus/psykiatritjenesten tungt inne i BOSO, da kartleggingen av boligsituasjonen i kommunen, viste at dette er et av områdene hvor vi i dag har størst problemer med å gi et tilfredsstillende botilbud. Familiens hus Arbeidet med ferdigstillelse av Os alle 4 er påbegynt igjen etter at bruksendring ble gitt i august. Kontakt med leverandør av inventar og med kommunens IT avdeling er gjenopptatt, slik at tilpasninger skjer i tråd med at byggherre får sine håndverkere på plass i bygget. Områdeleder deltar på byggemøtene og samarbeid med verneombud og tillitsvalgte er i gang i forhold til Arbeidstilsynets pålegg våren Det er fortsatt et stort press med nye saker i barneverntjenesten. For tiden vurderes nødvendigheten av å måtte gripe inn i flere saker overfor gravide med rusproblematikk og/eller nedsatt funksjonsevne. Tilflytning til kommunen av familier med tung problematikk ligger utenfor tjenestens kontroll og må håndteres når bekymringsmeldinger kommer. Det arbeides med å sikre ansatte i vikariater, slik at opparbeidet kompetanse blir i tjenesten. Det er langtidssykdom i helsesøstertjenesten, men en har i disse dager fått inn en erfaren vikar. En forsøker i denne situasjonen å prioritere skolehelsetjenesten på videregående skole. Mange av elevene her sliter med bakgrunn i hendelsene i juli 2011, samt to selvmord blant elevene våren Også jordmortjenesten er sterkt redusert på grunn av langtidssykdom og oppsigelse. Det arbeides med tilsetting i stilling på 50 %. Leder for ressurssenteret har gått ut i delvis utdanningspermisjon, samtidig som psykologen ved senteret har bedt om ett års permisjon for å fullføre spesialistutdanningen. Dette fører til redusert kapasitet overfor utsatte familier. Miljøkontaktene i tjenesten er redusert med 50 %, og det arbeides løpende med prioritering av oppgaver for de som er tilbake. Samtidig er prosjektet med utekontakter nå i gang. Rehabilitering/aktivitet Turnusordningen ved Halden rehabiliteringssenter er fra 20.august lagt om. Omleggingen innebærer en innsparing på ett årsverk og betyr lavere bemanning på kvelder og i helger. Dette merkes godt ved fullt belegg og mange tunge pasienter. For øvrig er det et klart behov for økte legeressurser ved avdelingen noe som vil bli forsøkt løst i forbindelse med at det nå tilsettes to nye sykehjemsleger. Ergoterapitjenesten går frem til nyttår med vakanser svarende til 1,2 årsverk, samtidig som det har kommet mange nye, omfattende henvendelser. Dette har resultert i en venteliste som for øyeblikket er på 24 henvisninger. Innen fysioterapitjenesten satses det sterkt på gruppetrening for å nå flest mulig: Det er derfor i høst startet opp hele 6 bassenggrupper, parkinsongruppe og trimgruppe på Rødsberg. Videre har to av barnefysioterapeutene, sammen med en ergoterapeut, vært en runde på alle barneskolene, for å stille inn stoler/pulter til alle førsteklassingene, slik at de skal få riktig sittestilling. Side 3 av 3 Side 13

14 Båstadlund arbeids- og aktivitetssenterer er blant annet som følge av den midlertidige flyttingen fra Båstadlund spredd på 6 forskjellige steder. Dette innebærer en omfattende logistikk med kjøring/transport av brukerne. I tillegg kommer at enkelte avdelinger for tiden er relativt tungt belastet. Et resultat av dette er et noe høyere sykefravær en vanlig. For øvrig selger senterets produkter godt om dagen. Dette gjelder både innen innramming, industri og hagearbeid. Ved Korttidslageret registrerer en at mange småhjelpemidler har gått ut av sortimentet på hjelpemiddelsentralene til NAV. Dette betyr at brukerne må skaffe flere hjelpemidler selv, så som bl.a. støttehåndtak, gripetenger og andre ADL-hjelpemidler. Det kan føre til at enkelte ikke får tak i de hjelpemidlene som de har behov for. Solheim dagsenter er stort sett fullt med 10 brukere hver dag. De ansatte ser imidlertid stadig at brukerne kommer på dagsenteret for sent i sykdomsforløpet. De har da ofte behov for et tilbud høyere oppe i omsorgstrappa enn det dagsenteret kan gi. Koordinerende fellestjenester Kartleggings- og pasientkoordinator Det er stort fokus fra SØ side for å få raskere behandling og tidligere utskrivning av pasienter til kommunen. Økningen er mer merkbar fordi pasienter som tidligere var selvhjulpne ved utskrivelse fra sykehus, nå krever økt innsats fra kommunen. En del pasienter fra SØ som tidligere kunne komme direkte hjem er nå i behov av et korttidsopphold før de kan komme tilbake til hjemmet. Mange pasienter som innlegges har ingen tjeneste fra tidligere og er således helt ukjente for kommunen. Ofte har disse pasientene komplekse problemstillinger. Da det til en hver tid er nye brukere å gjøre seg kjent med og tilrettelegge tilbud for, medfører dette økende trykk på drift i tillegg til mer administrasjon med kartlegging og saksbehandling. Det medfører også et økt trykk på tilgjengelige plasser internt i kommunen. Siden samhandlingsreformen trådte i kraft kommer flere pasienter tilbake med behov for tjenester i form av hjelp i hjemmet, korttidsopphold av medisinske grunner, palliasjon eller rehabiliteringsbehov. Halden kommune har siden samhandlingsreformen trådte i kraft mottatt og koordinert 792 pasienter Antall pasienter fra januar til april var i snitt 60 pr måned økningen ble synlig fra mai måned og frem til d.d. hvor snittet ligger på 130 pasienter pr måned Pr september måned er det blitt koordinert 133 pasienter tilbake til Halden kommune til ulike tjenester Pr. september måned er det 15 pasienter tilbake Aremark kommune til ulike tjenester. Det vises til egen referatsak angående disse utfordringene. Støttekontakt Arbeidet er prioritert og det arbeides aktivt med rekruttering. Kurs for nye støttekontakter er gjennomført med godt resultat i september måned. Dette kan i beste fall gi oss nye entusiastiske støttekontakter. Pr. d.d. er det 202 brukere med støttekontaktvedtak av disse mangler 23 støttekontakt. Flere rusmiddelmisbrukere er den senere tid innvilget støttekontakt og tilbakemelder at de har positiv erfaring med hjelpetiltaket. Man har imidlertid ikke klart å rekruttere støttekontakter i forhold til behov, spesielt for den yngste brukergruppen. 18 unge brukere mellom år mangler støttekontakt. Tilrettelegging av gruppeaktiviteter erfarer flere kommuner å være et godt tilbud/alternativ til en del av brukerne med funksjonshemninger. Vi har målsetting om å være i drift med forsøk av to aktivitetsgrupper til den yngste brukergruppa i løpet av senhøsten. Fra 1.september er det innført elektronisk timelister også for støttekontakter. Avlastning Avlastning er viktig for foreldre / pårørende. I enkelte tilfeller er det dette tilbudet som gjør at pårørende er i stand til å ha omsorgsansvaret for funksjonshemmede barn/unge/ voksne. Avlastning ytes ut fra enkeltvedtak og er innvilget ut fra en kartlegging og en konkret vurdering i forhold til den enkelte families Side 4 av 4 Side 14

15 situasjon. Ved noen anledninger er det nødvendig å innvilge utvidet avlastning ut fra særskilt vurdering sett i sammenheng med den aktuelle situasjonen foreldre / pårørende er i. Rettsikkerhet ved bruk av makt og tvang overfor personer med utviklingshemning Bruk av tvang og makt i tjenesteyting overfor personer med utviklingshemning er pålagt et strengt»regime» ved gjennomføring. Arbeidet er regulert gjennom den nye lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9 med tilhørende forskrifter. Vedtak om bruk av tvang og makt godkjennes i hvert enkelt tilfelle av Fylkesmannen. I forkant av enkeltvedtaket skal alle alternativer til bruk av tvang utprøves og utredes. Det stilles krav til formell kompetanse ved gjennomføring av tvangstiltak. Det er særlige utfordringer mht. til å utforme kommunalt regelverk for tilsyn opp mot kjøpte tjenester. Husbankens bostøtte Statistikken viser at det er et betydelig antall husstander/søkere i vår kommune som innvilges bostøtte fra Husbanken hver måned. Termin Søkere Innvilget Avslag Samlet beløp Husbankens startlån / boligtilskudd Startlån er en låneordning for de som det er ekstra krevende for å etablere seg på boligmarkedet eller har problemer med å bli boende i boligen sin. Det er kommunene som forvalter startlån som Husbanken har gitt kommunen. Kommunestyret vedtok i budsjett 2012 å ta opp 40 mill. startlån fra Husbanken for videre utlån til konkretiserte målgrupper. Halden kommune er etter søknad til Husbanken tildelt tilskuddsmidler til etablering og utbedring for videre tildeling i Tilskuddsmidlene skal bidra til etablering i egen bolig og til å sikre egnet bolig til vanskeligstilte på boligmarkedet. Saksbehandlingen skjer fortløpende etter ekstra streng behovsprøving i koordinerende fellestjeneste. STARTLÅN Antall innvilget/utbetalt Utbetalt beløp Antall avslag Antall klagesaker Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August TILSKUDD ETABLERING Antall innvilget/utbetalt Utbetalt beløp Antall avslag Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 0(satt av til tapsfond) Antall klagesaker Side 5 av 5 Side 15

16 August TILSKUDD TILPASNING Antall innvilget/utbetalt Utbetalt beløp Antall avslag Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Antall klagesaker Boligsosialt utviklingsprogram Halden kommune har inngått en langsiktig samarbeidsavtale med Husbanken om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Avtalen varer fram til , med muligheter for forlengelse. Det er vedtatt program og aktivitetsplan for programmet i perioden 2012 til 2014/15 - budsjettvedtak 2012 aktivitet 1 til og med 6. Programmet er en del av vedtatt økonomiplan for perioden 2013 til I sitt møte 27/9 d.å. sluttet styringsgruppen seg til prinsippene for områdene 1 6 og til de spesifiserte tiltakene for årene 2012/ /2016. (jrf. egen sak til hovedutvalgsmøte). Kompetanse- og kvalitetsutvikling Kompetanse og kompetanseutvikling er av stor betydning den enkelte ansatte, for kommunen og samfunnet. Etter kompetansekartleggingen kommunene gjorde i 2009, har Kommunalavdeling helse og omsorg i Halden kommune innsett at det må arbeides mer systematisk og strategisk med kompetanseutvikling Kompetanseforum er etablert. Forumet har som mandat å gjennomføre Strategisk kompetanseplan for Kommunalavdeling helse og omsorg Halden kommune Det er avholdt en felles kursdag med deltagere fra Aremark kommune, Nav, distriktpsykiatrisk senter(dps), omsorgstjenesten, koordinerende fellestjeneste, Rus og psykiatritjenesten i Halden Kommune i forbindelse med Temaet er nytt lovverk med betydning for personer med rus/ psykiske lidelser og fagfolk som arbeider med dem. Representanter fra Fylkesmannen i Østfold var engasjert som forelesere. I september måned var det videre avholdt 12 timers grunnkurs, med test, i legemiddellære for hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og andre ansatte som deltar i legemiddelhåndteringen. Det ble også avholdt 3 timers oppfriskningskurs for en gruppe som gjennomført grunnkurs tidligere. Halden Kommune har et formalisert samarbeid med Halden videregående skole om utplassering av et stort antall elever og lærlinger innen helse og omsorg. Tilsvarende avtale foreligger med helsefaghøgskolen i Østfold. Det er inngått en ny avtale om praksisstudier for Masterstudiet i psykososialt arbeid. NAV Halden NAV Halden har mange brukergrupper og et bredt fagfelt. En av de prioriterte grupper er ungdomsgruppa som det er et stort fokus på. Målet er arbeid og aktivitet først. Sosialhjelp skal kun ytes dersom ikke andre muligheter er tilstede. Her gjelder arbeid først, det innebærer at alle muligheter innenfor jobb og tiltak skal være prøvd før sosialhjelp ytes. En ser et synlig bevis på at det nytter å være pådrivere for å få ungdom ut i aktivitet. I målekortet er det et mål på 84, mens resultatet for september er 76. Det er nylig igangsatt jobbklubb for denne brukergruppen. Her lærer de blant annet hvordan søke CV og hvordan forberede seg på jobb. eller med andre ord, hva skal til for å bli attraktiv på arbeidsmarkedet. NAV Halden skal ha et godt samarbeid med næringslivet i Halden. En er avhengig av at bedrifter «åpner» sine dører for ulike grupper arbeidsledige. I den forbindelse markedsfører NAV Halden seg bl.a. gjennom markedsteamet. Side 6 av 6 Side 16

17 Markedsteam NAV Haldens markedsplan skal være et førende dokument i planleggingen, organiseringen, gjennomføringen og oppfølgingen av markedsarbeidet i Halden. Det er viktig at kontakten med markedet fremstår som koordinert og helhetlig. I denne planen er det brukergruppen, arbeidsgivere som har fokus. Brukergruppen individ omhandles i oppfølgingsarbeidet i andre dokumenter. Med markedsarbeidet menes her: Bistand til arbeidsgivere i rekruttering av arbeidskraft Bistand til arbeidsgivere i oppfølging av sykemeldte for å hindre utstøting Nexans var den første bedriften som fikk besøk i september. Og neste måned er det en annen bedrift som får besøk. Samarbeidet med Pedalen sykkelverksted fungerer godt og NAV Halden har utvidet med 5 plasser som alternativ til sosialhjelp. Viktig at rus psykiatri bruker disse plassene for sin brukergruppe med sammensatte utfordringer. KVP (kvalifiseringsprogrammet). Som tidligere beskrevet er NAV Halden tildelt kr. 9 mill. i rammetilskudd for å fokusere på langtidsmottagere av økonomisk sosialhjelp. Det er pr dags dato 53 deltagere i dette programmet. I september måned fikk tre personer jobb i andre byer enn Halden. Erfaring er at de brukerne som får tett oppfølging over tid, får resultater og ofte i form av arbeid. Utfordringen for NAV Halden er at de tildelte midlene i budsjettet kun er kr.5 mill. Annet Enhet sykehjem Det jobbes med å få opp intermediæravdelingen på 2 avdeling ved Halden sykehjem. Det er gjennomført intervjuer og innstilt søkere, og saken ligger nå til behandling i personalteam. Det var gode søkere til stillingene, så forventningene til å komme i gang er store. Mange kan starte raskt, og en venter på tilbakemelding fra personalteam. Ny leder, Marit Sandbekk vil tiltre 1/10. Tildelte rammer skaper utfordringer i enheten. Tjenestetilbudet må reduseres for å klare rammen. Alle nye turnuser i enheten utarbeidet i tråd med budsjettrammer for 2012 er nå godkjent. Nedbemanning og omorganisering av renholdstjenesten har så vidt startet. Det er et sentralt prosjekt med delprosjekter på hvert sykehjem. Det avventes sentrale føringer på organisering av fremtidig vaskeritjeneste før en kan vurdere økonomisk gevinst. Innkjøpsavdelingen jobber fortsatt med nytt anbud. Sykefraværet var på vårparten på rundt 10 %, men i juli/august har Enhet sykehjem hatt en nedgang til ca. 8 %. Sykefraværet skyldes i hovedsak langtidssykmeldinger. Flere er over på rehabilitering. Det jobbes aktivt med sykefraværsoppfølging og nærværsarbeid i enheten. Målsettingen er å komme under 8 % i sykefravær. Enhet hjemmebaserte tjenester Enheten har fortsatt ikke noen fagsykepleier ansatt som kan lede og utvikle fag- og kvalitetsarbeidet i hjemmesykepleien og i omsorgsboligene. Enhetsleder ønsker å prioritere opprettende av en slik funksjon i enheten for å imøtekomme lovverket, myndighetenes krav og brukernes behov samt for å trygge personalet. Blant annet samhandlingsreformens effekter og omsorgen om demente ligger til grunn for en slik satsing. Det er også av stor vekt at fag- og kvalitetsrådgiver i enhet sykehjem har en samarbeidspart i hjemmebaserte tjenester slik at strategien om samhandling mellom de ulike trinnene i omsorgstrappa etterfølges og at kommunalavdelings kvalitetssystemer utvikles helhetlig. Side 7 av 7 Side 17

18 Flere brukere er framover i behov av vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9A. Området har pr dato 4 slike vedtak, og det er 2 til som er under utarbeidelse. Innenfor samlokaliserte boliger møter vi utfordringer med brukere og sosiale medier. Brukerne er på internett, Facebook osv., - her er det en del faglige utfordringer i forhold til deres rett til å bruke mediene og vern om dem selv. Denne problemstillingen fordrer at ansatte og ledere i boligene kjenner godt nok til hvilket regelverk som finnes her. Ansatte bør kurses eller få delta på opplæring som blir gitt av f.eks. Fylkesmannen og habiliteringstjenesten, for og kunne veilede brukerne. Områdets fagteam består av en person. Denne personen blir brukt av flere kommunalenheter. Vedkommende er nå i et prosjekt mot skolen og skal bistå der noen uker, dette er merkbart på området da hun da ikke er tilgjengelig for de problemstillinger og veiledning som er i hverdagen. Enheten ser behov for å utvide fagteamet for å møte de faglige utfordringene i det store området som samlokaliserte boliger utgjør (totalt 10 avdelinger med 17 boliger). Enheten har i forbindelse med nye turnuser på Søsterveien og Vaterland/Hagegata omsorgsboliger ( ), iverksatt planlagt nedbemanning. Ansatte er omplassert til nye arbeidsoppgaver, eller ført over i den sentrale omstillingspoolen med midlertidige arbeidsoppgaver i forskjellige avdelinger i påvente av nytt arbeid. Ressurspool Ressurspoolen er fortsatt under oppbygging. Det er nå tilsatt flere sykepleiere og vernepleiere etter ekstern utlysning. Disse faggruppene må på plass for at ressurspoolen skal fungere etter intensjonen. Det vil også øke kapasiteten på oppdragene og dermed kunne dekke opp vikarbehovene i driften ute. Det gjenstår imidlertid å dekke flere hjemler i ressurspoolen for at denne skal kunne serve enhetene. Konklusjon Enhetene har store driftsutfordringer når det gjelder å oppfylle lovpålagte krav til både omsorg- og behandlingstiltak, og til å oppfylle kommunens forpliktelser i forhold til Samhandlingsreformens vedtatte retningslinjer. Budsjettarbeidet for 2013 er en særdeles krevende oppgave, og det er viktig å definere prioriterte satsningsområder og legge langsiktige strategier. Side 8 av 8 Side 18

19 Halden kommune NAV Intergrerings og mangfoldsdirektoratet Postboks 805 DEP 0031 OSLO Deres ref: Var ref Arkivkode: Saksheliandler: Dato: 2008/ :30 Astrid Nordstrand Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2012 Viser til henvendelse vedrørende økt behov for bosetting av flyktninger i Integrerings-og mangfoldsdirektoratet anmoder Halden kommune om tilleggsbosetting 2012 fra tildelte bosettingsplasser for Basert på det store bosettingsbehovet for 2013, tilleggsanmoder IMDI om bosetting av ytterligere 30 personer i I tillegg til de som er bosatt. kommer også sekundærtlyttere. For at bosetting av flyktninger skal bli vellykket for den enkelte, er det behov for flere boliger og arbeidsgivere som rekrutterer til et flerkulturelt arbeidsmiljø. Nav-Halden har erfart at det er anskelig for minoritetsspråklige å komme i fast arbeid etter at de har avsluttet introduksjonsordningen. Halden kommune ved Nav-Halden følger vedtak fattet i 2010 om å bosette 10 flyktninger pr år. Det er utfordringer knyttet til bolig og varig arbeid som er medvikende årsak til at Halden kommune nå ønsker å reservere seg fra ytterligere bosetting i 2012 og I stedet vil det være økt fokus på de som er bosatt slik at de får en verdig bolig og et meningsfylt arbeid. Med hilsen \S\.;9 -) ivin Hans i ri ordstrand Rådmann Ha d kommune Nav-leder Halden Postadresse: Posthoks SARPSBORG E-post: Besoksadresse: f elefon:bank: Internett: Telefaks:Org.nr:.halden.kommune.no Side 19

20 RS 2012/20 Informasjon om Norsk helsenett/meldingsløftet - Muntlig orientering Side 20

21 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2012/ Råd for funksjonshemmede Halden eldreråd Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Strategi for bruk av plasser og boliger Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Roar Vevelstad, Mona Carlsen, Marianne Haakestad Sammendrag av saken: Kommunalavdelingen har utfordringer knyttet opp mot samhandlingsreformen. Et problemområde er mangel på plasser i institusjon og omsorgsboliger med bakgrunn i at flere brukere for en kortere tid er i behov av en plass etter utskrivning. Dette kommer som tillegg til kommunens øvrige brukere hvor endringer i den enkeltes situasjon medfører behov for tjenester på et høyere tjenestenivå. Saken skisserer hvordan kommunalavdelingen vil løse denne utfordringen på lang og kort sikt. Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for helse og omsorg tilslutter seg fremlagt strategi for bruk av plasser og boliger Saksutredning: Samhandlingsreformen gir kommunalavdelingen utfordringer ved at presset på å ha plasser ledige til de utskrivningsklare pasientene øker. Samtidig skal kommunalavdelingen ha plasser å tildele brukere som av ulike årsaker er i behov av økt bistandsbehov og dette behovet kun kan dekkes på et høyere nivå i omsorgstrappen. Det økte behovet er mer merkbart fordi pasienter som tidligere var selvhjulpne ved utskrivelse fra sykehus, nå krever økt innsats fra kommunen på bakgrunn av tidlig utskrivning, i tillegg er flere i behov av korttidsopphold etter et sykehusopphold før de kan reise tilbake til hjemmet. Logistikken forverres ytterligere ved at mange kommer fra hjemmet til en av korttidsplassene i påvente av langtidsopphold eller annet omsorgsboligtilbud. Side 21

22 Pasient tilstrømningen tilbake til kommunen har siden samhandlingsreformen startet vist et økende antall med behov av tjenester i form av hjelp i hjemmet, korttidsopphold av medisinske grunner eller rehabiliteringsbehov. Fra hjemmebaserte tjenester meldes det om subakutte og akutte pasienter fortløpende. Dette må ivaretas men samtidig vanskeliggjør dette arbeidet med å forvalte plassene. Det er nå i alt 31 pasienter som venter på et annet tilbud, som nå ligger på sykehjem eller rehabiliteringsavdelingen. De fordeler seg som følger: - Sykehjem 21 - Demenstilbud 5 - Omsorgsbolig 5 Kortsiktig løsning Det er mulig å bruke 5 rom til dobbeltrom på Iddebo. Ved bruk av 3 dobbeltrom eller flere, må det settes inn 1 vakt på dag og 1 på kveld. Dobbeltrommene bør i størst mulig grad nyttes til avlastning og korttidsopphold. Ved Halden Sykehjem kan 2 avd. ha 2 dobbeltrom og 1 korridorseng. Ved 3. avd. kan 1 rom omgjøres til plass for en pasient. 4. avd. har plass til en korridorseng i perioder. Rehabiliteringsavdelingen har 10 rehabiliteringssenger og 10 utredningssenger. Det har vært brukt 1-2 dobbeltrom på rehabiliteringsavdelingen. Denne avdelingen har store rom, som kan nyttes som dobbeltrom. Bemanningen må justeres som en konsekvens av økningen i antall pasienter. Det står 10 leiligheter ledige på Karrestad. Ved full drift vurderes det at bemanningen må økes med ca. 3,6 årsverk, men dette er avhengig av hvilken brukergruppe som flytter inn. Langsiktig løsning Omsorgsboligene med døgnbemanning er det naturlige stedet i omsorgstrappa for pasienter som ikke trenger å være i sykehjem. Filosofien er at omsorgsboligene skal være livsløpsboliger og at man skal kunne bo der livet ut. Dette innebærer krav til bemanning og kompetanse. I dag er sykepleierbemanningen lav ved omsorgsboligene, denne må økes. Sykepleierne trenger også økt kompetanse for å kunne sette venfloner og administrere intravenøs ernæring og antibiotika. Det er også behov for å knytte en lege opp til omsorgsboligene. Boligsosial handlingsplan diskuterer og fremlegger forslag til tiltak som berører tematikken i denne saken. Det vurderes som viktig at de foreslåtte tiltak i planen realiseres for å møte den beskrevne utfordring. Anbefaling For å frigjøre plasser på 2 avd, og øke korttidsplassene må en vurdere bruk av dobbeltrom. 1. Bruke dobbeltrom på rehabiliteringsavdelingen som et trekkspill for ferdigmeldte fra sykehuset og fra intermediære senger (etter liggetid på 72 timer) 2 til 6 rom. Legen som behandler pasienter i de Intermediære sengene bør følge opp behandlingen en tid ved overflytningen til seng i rehabiliteringsavdelingen. Rehabiliteringsavdelingen har tradisjon og er gode på å få pasienter utskrevet. Antallet som meldes til kommunen fra sykehusene er økende. På en dag kan det meldes opp til 12 nye pasienter som de nærmeste dagene trenger et tilbud i kommunen. Pr. uke 38 er det 25 meldte pasienter som skal ut, enten hjem med hjemmesykepleie, til rehabilitering eller korttidsplass. Generelt vet vi at antallet eldre øker og trykket på omsorgstjenestene vil derfor øke. For utskrivningsklare pasienter fra sykehuset som vi ikke kan løse med en plass, skal det betales kr 4000 pr døgn. Da er det bedre å bemanne opp internt ved behov for å benytte seg av dobbeltrom. Side 22

23 2. Ta i bruk opp til 5 dobbeltrom på Iddebo korttidsavdeling og 2 dobbeltrom på 2 avd. Iddebo langtidsavdeling kan tilrettelegge for 2 dobbeltrom for ektefeller. 3. Det bør opprettholdes bruken av de ½ leilighetene på Vaterland og Søsterveien, men en bør øke innsatsen for å sirkulere bruken av sengene. De sengene utløser ikke ekstra bemanning. 4. Omsorgsboligene og hjemmesykepleien må rustes opp med fag og kompetanse for å kunne ta mer krevende pasienter, og også kunne være det de i utgangspunktet var ment som, livsløpsboliger. Dette vil minske presset på sykehjemsplassene på sikt. Det understrekes at målet ikke er å bruke dobbeltrom eller korridorplass, men at det må være en plan på dette for å kunne ivareta pasienter som har behov for en plass. Det er viktig å jobbe med holdninger hos personalet og gi de opplæring i hvordan Halden Kommune vil at pasienter og pårørende skal møtes. Det er viktig å skape tillit til at pasientene får det tilbudet de trenger på et forsvarlig nivå, være seg i eget hjem eller i omsorgsboligene. Innholdet/tilbudet i omsorgsboligene bør gås nøye igjennom. Tilbudet som man forventer å få i omsorgsboligene må være synlig og trygt for de som skal bo der. Halden kommune satser på en boligbasert omsorg, dette innebærer at kvalitet og kompetanse må opprettholdes i disse tjenestene. Strategi: 1. Økt fokus på kartlegging alle de som nå oppgis venter på et annet tilbud for å få tatt en lik vurdering av behov. Målsettingen er at som meldes til behov av en sykehjemsplass kan tildeles en omsorgsbolig. Men da må det være tydelig hva en omsorgsbolig kan tilby av tjenester. 2. Satse maksimalt på hjemmebasert omsorg for å ivareta brukere på et lavest nivå i omsorgstrappa. 3. Ruste opp omsorgsboligene med sykepleiedekning og legetilgang som et rimeligere og bedre tilbud til de som ikke trenger sykehjem. 4. På kort sikt tilrettelegge for bruk av dobbeltrom slik som skissert. Det vil være behov for innkjøp av senger, nattbord, skjermbrett og garderobeskap. Bemanning må ressurspool få ansvaret for å dekke opp vakter. 5. Gjennomføre tiltak i tråd med boligsosial handlingsplan Konklusjon: Fremlagt strategi er et arbeidsverktøy inn i tjenestene slik at de ansatte som står oppe i disse utfordringene til daglig har retningslinjer å forholde seg til. Dette vil lette deres arbeidssituasjon. Imidlertid, for effektivt å sikre sirkulasjon av plassene må det frigjøres ressurser til kartlegging slik at alle de som nå venter på et annet tilbud får en vurdering av sitt behov. Viktig at kartleggingen blir presis slik at de kan henvises til riktig omsorgsnivå. Det må være en målsetting at hjemmebasert omsorg i størst mulig grad kan ivareta brukere på dette laveste nivået i omsorgstrappa. Det vil også være viktig å ruste opp omsorgsboligene med økt sykepleierdekning og legetilgang. Dette er et rimeligere og bedre tilbud til de som ikke er i behov av sykehjem. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Eivind Hansen Side 23

24 Roar Vevelstad Side 24

25 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2012/ Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Utsendte vedlegg 1 Vurdering av tjenestenivå, Lasse Johnsen Ltd Ikke utsendte vedlegg Kostnadsreduksjoner i kommunalavdeling helse og omsorg 2012/2013 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Roar Vevelstad Sammendrag av saken: Kommunalavdeling helse og omsorg prognoserer et negativt driftsresultat for 2012 med 28 mkr. Prognosen viser en totalkostnad på 630 mkr. Dette forhold sammenholdt med en foreløpig ramme for budsjettet for 2013 på 580 mkr. innebærer store reduksjoner i driften. Det er derfor viktig tidlig å kunne legge en retning på hvordan innsparingene skal gjennomføres for om mulig oppnå effekter både i resultatet for 2012 og i budsjettet for Saken diskuterer status i driften i dag og hvordan rådmannen pr. dato ser muligheten for å gjennomføre kostnadsreduksjoner. Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for helse og omsorg tar til etterretning fremlagt skisse for å oppnå kostnadsreduksjoner i 2012 og Saksutredning: Kommunalavdeling helse og omsorg har i 2012 et budsjett på 600 mkr. Prognosen pr. 2. tertial viser et merforbruk med ca. 28 mkr. Merforbruket fremkommer gjennom et høyere driftsnivå en lagt til grunn i budsjettet for 2012 innen for områdene samlokaliserte boliger, hjemmebaserte tjenester, institusjoner og barnevern. Resultatet er i tillegg en konsekvens av at kommunalavdelingen har gjennomført majoriteten av de innsparingsforslag som ble vedtatt i budsjettet for 2012 og i fremlagt sak i juni Hjemmebaserte tjenester har i budsjettet for 2012 et innsparingskrav på 9,5 mkr, i tillegg ligger Side 25

26 budsjettvedtak på reduksjoner mht. til ferievikarer på 2 mkr. og renhold på 1,6 mkr. De 2 første tiltakene er ikke gjennomført, det siste er under arbeide men gir ikke denne effekten i Sammen med utfordringene i 2012 står kommunalavdelingen også oppe i store utfordringer når budsjettet skal legges for Kommunalavdelingen har av rådmannen fått en foreløpig arbeidsramme på 580 mkr. Dette innebærer at avdelingen må redusere sitt aktivitetsnivå i 2013 med ca mkr. for å nå denne rammen. Samhandlingsreformen SØ side ift. raskere behandling og tidligere utskrivning til kommunene medfører en økende pasienttilstrømming til kommunen. Økningen er mer merkbar fordi pasienter som tidligere var selvhjulpne ved utskrivelse fra sykehus, nå krever økt innsats fra kommunen på bakgrunn av tidlig utskrivning. En del pasienter fra SØ som tidligere kunne komme direkte hjem er nå i behov av et korttidsopphold før de kan komme tilbake til hjemmet. Dette medfører en merkbar forverring av logistikken i det mange kommer fra hjemmet til en av korttidsplassene i påvente av langtidsopphold eller annet omsorgsboligtilbud. Mange pasienter som innlegges har ingen tjeneste fra tidligere og er således helt ukjente for kommunen fra tidligere. Ofte har disse pasientene komplekse problemstillinger Sirkulasjonstakten av pasienter/brukere er økende i Halden kommune og må også antas og øke ytterligere. Det en stor andel brukere som nå strømmer gjennom systemet. Det gjelder også yngre brukere. Da det til en hver tid er nye brukere å gjøre seg kjent med og tilrettelegge tilbud for, medfører dette økende trykk på drift i tillegg til mer administrasjon med kartlegging og saksbehandling. Ikke minst medfører dette et økt trykk på tilgjengelige plasser internt i kommunen. Pasient tilstrømningen tilbake til kommunen har siden samhandlingsreformen startet viste et økende antall tilbake med behov av tjeneste i form av hjelp i hjemmet, korttidsopphold av medisinske grunner eller rehabiliteringsbehov. Halden kommune har siden samhandlingsreformen trådte i kraft mottatt og koordinert 792 pasienter. Antall pasienter fra januar til april var i snitt 60 pr måned økningen ble synlig fra mai måned og frem til d.d hvor snittet ligger på 130 pasienter pr måned. Pr september måned er det blitt koordinert 133 pasienter tilbake til Halden kommune til ulike tjenester. Enhet sykehjem Samhandlingsreformen legger i dag stort press på kommunalavdelingens drift. Innen enhet har sykehjem det vært nødvendig å omgjøre enkeltrom til 2 sengsrom, benytte korridorplasser og det vurderes også å ta i bruk ledige rom ved Karrestad Eldresenter. Sykehuset østfold HF har av en ukjent grunn et høyere antall innleggelser enn tidligere år. Dette er en situasjon som flere sykehusregioner opplever. Dette forhold sammenholdt med inngåtte avtaler gjennom samhandlingsreformen medfører at flere pasienter og pasienter med et større bistandsbehov overføres til kommunen. Dette skaper vanskelige driftsforhold når den enkelte bruker skal gis et tilbud. Enhet sykehjem har i tillegg gjennom prosjekt Halden 2012 gått igjennom alle deler av sin virksomhet. Konklusjonene i dette prosjektet ble innarbeidet i budsjettet for 2012 og er effektuert, unntaket er renhold som det arbeides med for å gjennomføre. Skulle driften ytterligere reduseres er vurderingen at dette vil kunne berøre den faglige forsvarligheten og den standard som man fra et faglig ståsted vil ha innen denne driften. Det er Side 26

27 kommunalavdelingens målsetting å kunne yte en god tjeneste hvor brukernes behov for tjenester er ivaretatt og at de /pårørende føler trygghet for den omsorg som ytes. Konklusjon Vurderingen er at effekter gjennom en ytterligere rasjonalisering av driften kan hentes ut. Det søkes derfor å benchmarke denne driften opp mot andre kommuner. Gjennom slike sammenligninger vil kommunen kunne hente ut nye ideer med formål å redusere kostnadsnivået. Det er kommunalavdelingens målsetting å kunne yte en god tjeneste hvor brukernes behov for tjenester er ivaretatt og at de /pårørende føler trygghet for den omsorg som ytes. Det vurderes at volumet på denne tjenesten må opprettholdes. Ambulerende hjemmebaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester har i 2012 et innsparingskrav på kr. 9,5 mkr. i sin drift. Gjennom økonomirapportene i 2012 har kommunalavdelingen meddelt at denne innsparingen ikke kan realiseres. Grunnen er at tjenesten i dag allerede gjennom tiltak knyttet til prosjekt Halden 2012, gjennomført omorganisering av tjenesten og elektroniske arbeidslister har oppnådd rasjonaliseringsgevinster. Samtidig erfarer tjenesten er høyere omløp av pasienter som en konsekvens av samhandlingsreformen. Brukerne er i kortere perioder i behov av omfattende bistand, i tillegg kreves høy kompetanse for å gjennomføre bistanden. Kommunen har siden september 2010 hatt et sentralt kartleggingsteam. Grunnlaget for opprettelsen av dette teamet var å sikre en lik standard i hele kommunen på fastsettelse av tiltak og omfanget av tjenesten. Siden opprettelsen har det vært en kontinuerlig diskusjon rundt omfanget av tjenestene for å sikre at tjenesteomfanget er i samsvar med lov og regelverk og at det ikke ytes større omfang av tjenester enn det som kan forsvares overfor fylkesmannen. Tjenesteomfanget har vært testet ut overfor person med kunnskap om fylkesmannens vurderinger i slike saker. Konklusjonen er at tjenesten i dag ytes i et omfang som karakteriseres som minimum i forhold til hva fylkesmannen vil kunne akseptere, i noen tilfeller ble det vurdert at tjenesteomfanget burde vært noe høyere. Henviser for til vedlagte rapport, Vurdering av nivå på tjenester i forhold til loven Halden kommune 2012 fra Lasse Johnsen, Juridisk konsultasjon Ltd. Det arbeides også med en sammenligning av tjenestenivået i Halden og Sarpsborg. Dette vil kunne gi signaler om hvor Halden Kommune ligger i sitt tjenesteomfang. Samhandlingsreformen trådde i kraft Føringer i samhandlingsreformen og inngåtte avtaler/retningslinjer legger et større trykk på kommunen mht. til overføring av pasienter mellom forvaltningsnivåene. Erfaringer etter 9 mnd. drift viser at pasienter overføres raskere og med et større behov for bistand når de tilbakeføres enn tidligere. Bistanden krever ofte en høyere kompetanse enn hva tidligere fra tilfellet var tidligere. En erfarer derfor en stor omløpshastighet på brukerne og til tider behov for stor ressursinnsats for å yte de tjenestene som kreves. Konklusjon Igangsatt prosess vil kunne gi konklusjoner om det fortsatt er noen effekter å hente inn på tjenesteutøvelsen. Videre vil et videre fokus på den indirekte tjenesteutøvelsen muligens kunne gi noen mindre effekter. Dog med bakgrunn i nåværende situasjon, sett opp mot samhandlingsreformens konsekvenser for driften, er det vanskelig å vurdere hvor store effekter som kan hentes ut. Det er et behov for å styrke denne tjenesten mht. bemanning og kompetanse. Det vil bli gjennomført en benchmarking mot andre kommuner for å sikre rett kostnadsnivå og for å evaluere kommunens nivå på tjenesteytingen. Side 27

28 Omsorgsboliger Omsorgsboligene består av demensboligene på Bergheim, Iddebo Bofellesskap, Bergheim Trygdeboliger og de store omsorgsboligkompleksene på Søsterveien og Hagegata/Vaterland. Demensboligene er små boenheter med 7/8 pasienter i hver bolig med 2 ansatte i hver. På Bergheim er 2 og 2 boenheter knyttet sammen med en korridor hvilket gir en effektiv bruk av nattvakts ressursen. De store omsorgsboligkompleksene har vært en del av prosjekt Halden Gjennom 2011 og 2012 har det blitt gjennomført en omlegging av driftsmodellen hvor driften bygges opp etter samme modell som ambulerende hjemmebasert tjeneste. Dvs. at tjenester ytes i samsvar med fattet vedtak. Dessuten har endringer andre endringer i driften, bla. at maten tilberedes i boligen og ikke felles bespisning, medført at det bemanningsreduksjoner kan gjennomføres. Omsorgsboligene er det naturlige stedet i omsorgstrappen for brukere som ikke er i behov av sykehjem. Kommunalavdelingen ser som en konsekvens av samhandlingsreformen et behov for å styrke denne driftsformen på kompetansesiden men også bemanningsmessig. Konklusjon Prosjekt Halden 2012 har resultert i driftsendringer innen dette området. Dette har resultert i reduserte kostnader. Samtidig har denne tjenesten en sentral funksjon i kommunens tjenestetilbud da helse og omsorgsplanen vektlegger en boligbasert omsorg. Dette elementet foreslås også videreført i den boligsosiale utviklingsplan som fremlegges til behandling. Omsorgsboligene er et rimeligere tjenestetilbud enn sykehjemmene og bør i årene fremover ytterligere styrkes for å møte både tjenesteutfordringer men også som tiltak for å redusere kostnadsnivået. Kommunalavdelingen vil imidlertid foreta en benchmarking av denne tjenesten mot andre kommuner for å sikre at kommunen har et rett kostnadsnivå på denne tjenesten. Samlokaliserte boliger Denne tjenesten består av en rekke mindre boliger flere med 4 personer i hver bolig. Organisatorisk er det gjort endringer i driften for å sikre en effektiv ledelse av disse boligene. Kostnadene knyttet til driften av disse boligene knyttes til det enkeltvedtak som fattes overfor den enkelte bruker. Alle boligene eies av den enkelte bruker, kommunen leier et serviceareale til bruk for personalet. Også innenfor dette området vil det komme ytterligere brukere i årene fremover. Det er viktig også innenfor dette området at tjenestenivået er sammenlignbart med andre kommuner. En benchmarking av dette området er viktig for å sikre et godt nok tjenestenivå. Boligene har et samarbeide med dagsenteret i den daglige drift. Driftsnivået reduseres på dagtid i boligene når brukerne benytter seg av dette senteret. Det vil bli vurdert om denne samhandlingen kan effektiviseres og derigjennom redusere kostnadene. Det bemerkes at mange av dagsenterets brukere fra boligene etter hvert oppnår så høy alder og dertil redusert funksjonsnivå at de ikke lenger kan benytte dagsenterets tilbud. Dette øker kostnadsnivået i boligen. Det gis omfattende bistand inn i disse boligene. Et viktig driftselement er å sikre en sambruk av ressursene. Dvs. at fattes et 2:1 vedtak på en bruker så må det vurderes at ansatt nr. 2 på tidspunkter hvor brukeren er ikke trenger all bistand kan benyttes overfor andre brukere. Det er med bakgrunn i dette behov for nærmere å gå igjennom driften med bakgrunn i slike vurderinger. Konklusjon Det igangsettes et arbeide med vurdering av om noen økonomiske effekter kan hentes ut ved en bedre samordning av ressursene mellom dagsenter og botjeneste. Side 28

29 Det er nedsatt en arbeidsgruppe som nærmere skal vurdere denne tilnærmingen om effekter kan hentes ut i nåværende drift, evt. også i planleggingen når nye tiltak kan iverksettes. Dette området bør også gjennomføre en benchmarking for å sikre at tjenesteytingen er på rett nivå. Det er også igangsatt et arbeide mht. tjenesteutføringen av praktisk bistand og veiledning for å se på nivået av disse tjenestene. Enhet basistjenester Enheten består av en rekke ulike tjenester av forebyggende og behandlende karakter. Mange av disse tjenestene er i mindre grad berørt direkte av inngåtte avtaler med Sykehuset Østfold HF selv om det også innenfor rehabilitering og psykiatri også vil komme endringer som følge av reformen. Videre er mange av tjenesteområdene fremtidige fokusområder i samhandlingsreformen og den nye folkehelseloven. Det forebyggende området har et fokus i sentrale føringer, jfr. sak vedr. frisklivssentral, samtidig har kommunen gjennom folkehelseloven fått ansvar for en rekke oppgaver innenfor det forebyggende området. Kommunen er nå pålagt å lage en folkehelseprofil og med bakgrunn i denne iverksette tiltak. Med utgangspunkt i saken står en igjen med noen arbeidsoppgaver/tjenester som kan vurderes redusert i 2012/2013: - Ergoterapitjenester - Fysioterapitjenester - Ambulerende team rus - Psykiatriteam - Helsesøstertjenesten - Miljøarbeidertjenesten i skolen - Forsterket helsestasjon - Aktivitetssenter psykiatri - Maurtua åpne barnehage Behandlende tjenester som legevakten, kommunelegekontor, tilskuddene til privatpraktiserende leger og fysioterapeuter, samt barnevern er ikke gjenstand for vurderinger i denne saken. Dog vil også disse tjenester være gjenstand for vurderinger mht. å hente ut økonomiske effekter. Konklusjon Reduksjoner i rus- og psykiatritjenesten vil gi redusert tilbud til disse pasientgruppene, noe som vil kunne bety økt belastning på andre deler av hjelpeapparatet (hjemmebaserte tjenester, barnevernet). Også reduksjoner i ergoterapitjenesten og fysioterapitjenesten vil kunne ha konsekvenser for det øvrige hjelpeapparatet ved at det kan ta lenger tid å få pasientene «på bena» igjen. Når det gjelder de forebyggende tjenestene, vil reduksjoner på kort sikt ha mindre konsekvenser enn de øvrige beskrevne tjenesteområder. Likevel vil tiltakene få langsiktige kostnadseffekter som en i øyeblikket ikke kjenner. Samtidig er det et paradoks at kommunen reduserer disse tjenesteområder på et tidspunkt hvor disse områder har fått forsterket fokus og nye oppgaver er tillagt kommunen gjennom nytt lovverk. Kommunalavdelingen vil på dette grunnlaget vurdere hvor mye disse tjenestene kan reduseres sett opp mot de retningslinjer og det lovverk som er på disse områdene. Koordinerende fellestjeneste Koordinerende fellestjeneste har en overgripende funksjon i forhold til kommunalavdelingens enheter. Tjenesten samordner kommunens helse- og omsorgstjenester i samarbeider med andre etater og eksterne tjenester for å sikre helhet og sammenheng i tilbudet til tjenestemottaker. Koordinerende fellestjeneste er Halden kommunes formelle koordinerende enhet ihht. sentrale bestemmelser. I tillegg arbeider koordinerende fellestjenesten med forebyggende virksomhet, Side 29

30 opplysning, råd og veiledning, samarbeid med andre deler av forvaltningen og frivillige organisasjoner, boliger til vanskeligstilte, hjelp til dem som ikke kan dra omsorg for seg selv, rett til individuell plan, tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver, rettigheter for og begrensning/kontroll med bruk av tvang og makt overfor enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming. Koordinerende fellestjeneste er kommunens boligkontor og Husbankens låne- og tilskuddsordninger saksbehandles her. Tjenesten er programansvarlig for kommunens samarbeid med Husbanken i forbindelse med Boligsosialt utviklingsprogram og er pådriver ifht. kommunal-avdelingens kompetanse- og kvalitetsutvikling hvori inngår opplæring, samordning av prosjekter/tilskuddsordninger, o.l. Tjenesten har også ansvaret for kommunalavdelingens leasingbiler. Konklusjon Av områder som her forvaltes og som vil måtte gjennomgås mht. ressursbruk i forb. med budsjett 2013 er driftskostnader til kommunalavdelingens leasingbiler, kommunal overføring/driftstilskudd til Halden ASVO, Eva krisesenter og tiltak for funksjonshemmede som støttekontakt og avlastning. Konklusjon Saksfremstillingen forsøker å vise hvilke vurderinger rådmannen gjør med tanke på driftsreduksjoner i 2012/2013. Det fremgår av fremstillingen at det vurderes fortsatt å oppnå innsparingsmuligheter innen enhet sykehjem, ambulerende tjenester, samlokaliserte boliger og omsorgsboliger. Dette er de store tunge tjenestene innen kommunalavdelingen. Rådmannen vurderer at omfanget av tjenestene vil bli søkt videreført i Det vurderes ikke å være et alternativ å legge ned sykehjemsavdelinger eller omsorgsboliger. Årsaken er den generelle plass- situasjonen og det faktum at skal plasser nedlegges må brukerne ivaretas med et tilsvarende tilbud i andre deler av tjenesten. Dette gir ingen innsparinger. Rådmannen vurderer igjen en ytterligere reduksjon i de forebyggende tjenester i arbeidet med å redusere kostnadsnivået i kommunalavdelingen. Saken gir en skisse på hvor kommunalavdelingen kan søke å gå for å oppnå kostnadsreduksjoner. Tiltakene er ikke pr. dato vurdert mht. hva som er mulig å gjennomføre ut fra lov og regelverk, ei heller de konsekvenser gjennomføringen av tiltakene vil få. Dette vil måtte komme i etterkant av vedtaket i denne saken og budsjettprosessen for 2013hvor effekter og konsekvensbeskrivelser vil beskrives. Sammenfattet vil følgende føringer være bestemmende for det videre arbeidet: - Sikre effektiv utnyttelse av ressursene innenfor sykehjem, samlokaliserte boliger, omsorgsboliger og ambulerende hjemmebasert tjenester gjennom benchmarking med andre kommuner. - Reduksjon av de forebyggende tjenestene. - Tjenestevolumet/omfanget innenfor tjenestene sykehjem, samlokaliserte boliger, omsorgsboliger og ambulerende hjemmebasert tjenester videreføres i Et ytterligere element som vil ha fokus i 2013 er dagens turnusløsning. Det er en utfordring det manglende samsvar mellom nåværende turnusavtale, sentrale føringer om uønsket deltid og kommunens behov for effektiv utnyttelse av ressursene. Det vurderes at andre løsninger enn dagens løsning også kan gi økonomiske effekter. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Gun Kleve Side 30

31 Lasse Johnsen Lasse Johnsen juridisk konsultasjon Ltd Thorslundveien Fredrikstad Torremolinos Spania Halden kommune Kartleggings og vedtaksteamet v/rita Labori Vedrørende vurdering av nivå på tjenester i forhold til loven Halden kommune 2012 Jeg viser til hyggelig telefonsamtale2. mai med avdelingsleder Rita Labori hvor jeg ble forespurt om jeg innen fredag 11. mai kunne vurdere 20 nylig fattede vedtak vedrørende helse og omsorgstjenester i Halden kommune. Vurderingen skal være i forhold til nivå på tjenester i forhold til lovens krav. Mandatet lyder som følger. Vi ber derfor om: - Kritisk vurdering av om vedtakene er i tråd med gjellende lovverk - Ligger våre vedtak på laveste effektive nivå av hva loven sier i forhold til brukers behov 1. har vi innvilget for mye tjenester i fht de saksopplysningene som følger vedlagt (kartleggingsskjema). 2. Ser du helt åpenbare innsparinger som burde vært foretatt i disse vedtakene (innvilgede, omgjøring og opprettholdelse). Med den tidsramme som er til disposisjon er det bare mulig å gjøre en noe overfladisk vurdering av vedtakene samlet. Av hensyn til tidsfaktoren er også de dokumenter som er vedlagt sakene begrenset til selve vedtaket, og kommunens kartleggingsskjema. Det er, etter min vurdering, allikevel mulig å besvare de generelle spørsmålene i mandatet, men tidsrammen gir ikke rom for en detaljert gjennomgang av hver enkelt sak. Mine forutsetninger for å gjøre en slik vurdering er at jeg er jurist av utdanning og har arbeidet hele min yrkesaktive karriere med Norsk helse- og sosial rett. En sentral del av dette regelverket er reglene om rett til nødvendig helse- og omsorgsrett fra kommunen nå hjemlet i pasient og brukerrettighetsloven 2-1a jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 3. I denne sammenhengen er det de materielle reglene om rett til tjenester så vel som reglene om ephorte saksnr: 2009/ Dato: Side 31

32 saksbehandling ved tildeling av tjenester som er aktuelle. Min erfaring med dette regelverket knytter seg til klagesaksbehandling hos Fylkesmannen og mange år med undervisning på feltet ved Høgskolen i Østfold. Ved Høgskolen i Østfold har jeg det faglige ansvaret for en egen etterog videre utdanning innen dette feltet Helserett og saksbehandling. Jeg har også de senere år gjennomført en rekke undervisningopplegg med kommuner i Østfold med dette tema. Når det gjelder de materielle reglene må jeg presisere at disse reglene har et betydelig innslag av faglige skjønn og vurderinger, som jeg som jurist ikke fult ut kan sette meg inn i eller vurdere. Med denne begrensing anser jeg allikevel at jeg langt på vei kan svare på mandatets generelle spørsmål. Jeg må for ordens skyld også presisere at denne rapporten er avgitt i egenskap av privatperson i regi av mitt private firma, og på ingen måte kan settes i sammenheng med mitt arbeid hos Fylkesmannen eller ved Høgskolen i Østfold. Materiale som er gjennomgått Fra Halden kommune har jeg fått oversendt 20 anonymiserte vedtak som er fattet etter nyttår Det dreier seg om saker som vedrører helse og omsorgstjenester i hjemmet - tradisjonelt kalt hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjenester, jf. Lov om kommunale Helse- og omsorgstjenester 3-1 nr. 6 bokstav a og b. I 18 av sakene har bruker fått innvilget tjenester og det er fattet avslag på tjenester i to av sakene. Sakene fordeler seg forholdsvis jevnt mellom disse to kategoriene sakstyper hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjenester. Jeg har bare fått oversendt selve vedtaket i saken med tilhørende kommunalt kartleggingsskjema. Øvrige dokumenter som har vært aktuelle i saksbehandlingen har jeg således ikke hatt tilgang til ved vurderingen. Generell vurdering av spørsmålene i Mandatet I min generelle vurdering finner jeg det hensiktsmessig å knytte mine kommentarer til de to ovenfor nevnte kategorier hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjenester. Hjemmesykepleie (Helsehjelp i hjemmet) Det materielle vilkåret for rett til hjemmesykepleie fra kommunen følger av pasient og brukerrettighetsloven 2-1a. Den sentrale formuleringen i loven er at pasienter har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Utgangspunktet for vurderingen er en faglig vurdering av hva pasienten trenger av hjelp og bistand for å kunne ivareta sin sykdom funksjonshemming osv, og som pasienten ikke kan ivareta selv. Kravet til kvalitet og omfang på tjenesten må også sees i sammenheng med det generelle forsvarlighetskravet innen Norsk helserett, hvor det fremkommer at pasienten har en lovmessig rett til et forsvarlig helsetjenestetilbud jf. Helsepersonelloven 4 og 16 (for eksempel). ephorte saksnr: 2009/ Dato: Side 32

33 Ved en kritisk gjennomgang av de saker som vedrører hjemmesykepleie, er det vanskelig å se at man kunne løst noen av disse sakene ved å tilby andre eller mindre tjenester til pasientene. Det er således heller ikke mulig å se for seg at noen av disse sakene kunne vært avvist ved avslag på tjenester. Etter min vurdering er alle sakene håndtert riktig og adekvat, og er så langt jeg kan vurdere i samsvar med lovens krav, uten i noen grad å være mer omfattende enn det loven krever. Det er ikke mulig å peke på noen områder for åpenbare innsparinger uten å komme i konflikt med pasientens rettigheter og lovens krav og standard. Jeg vil komme tilbake til noen generelle kommentarer om saksbehandlingen under. I denne sammenhengen vil jeg allikevel peke på at det vel ikke er noe krav i loven at man skal angi omfanget av hjemmesykepleie i tid. I mange av sakene er dette gjort, og det kan kanskje medføre at pasienter, og for så vidt også personalet, føler at tjenesten er bundet av disse tidsangivelsene. Dette er imidlertid etter min vurdering ikke nødvendig kravet er at man må utføre hjemmesykepleieoppgavene forsvarlig, uten at dette er knyttet til tid. Hjemmehjelpstjenester (Praktisk bistand i hjemmet) I utgangspunktet er det de samme rettsregler som gjelder ved praktisk bistand i hjemmet som ved hjemmesykepleie pasient og brukerrettighetsloven 2-1a jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-1 nr. 6 bokstav b. I forarbeidene til den nye loven om kommunale helse- og omsorgstjenester er det imidlertid understreket flere steder at den nye loven ikke innebærer noen styrket eller økt rett til de tjenestene som tidligere (før ) var hjemlet i Lov om sosiale tjenester (nå opphevet). Rettstilstanden kan virke noe uklar, blant annet er det vanskelig å si hvordan det generelle forsvarlighetskravet skal tolkes når det gjelder praktisk bistand i hjemmet. På denne bakgrunn er det allikevel ikke lett å se at man i Halden kommune har åpenbare innsparinger i forhold til lovens laveste effektive nivå på dette området. Det innvilges hjemmehjelpstjenester i et svært begrenset omfang enten 2 eller 3 timer pr. måne - til nærmere bestemte oppgaver. I et tilfelle er det innvilget noe mer, men etter min vurdering ikke åpenbart for mye. Pasient og bruker må også betale egenandel, og derfor er antallet timer nøye beskrevet i vedtakene. Med min begrensede tilgang til sakene kan det allikevel pekes på at man i noen tilfeller i enda større grad kunne vurdert og trukket inn rehabiliteringsperspektivet ved hjemmehjelpstjenester. Dette perspektivet har man anlagt på en god måt i sak ID og ID 35577, hvor man i den førstesaken også har gjort utredning i hjemmet med ergoterapeut for blant annet å finne frem til hensiktsmessige hjelpemidler. I sak ID kan det kanskje være noe rehabiliteringspotensiale. NB: Her kan det være at mine faglige begrensninger kommer inn. De eventuelle innsparingene man kan se for seg vil være marginale, men vel så viktig er det å forsøke å stimulere til at pasient/bruker bevarer sitt funksjonsnivå så lenge som overhode mulig. ephorte saksnr: 2009/ Dato: Side 33

34 Vedrørende saksbehandling generelt Etter avtale med avdelingsleder Rita Labori vil jeg også gi noen generelle kommentarer til saksbehandlingen og et konkret juridisk spørsmål som er reist fra kommunens side. Jeg ble anmodet om en kritisk gjennomgang av dette, og jeg har ikke funnet noen alvorlige feil, men peker på noen nyanser som kan bidra til forbedring. Når det gjelder de prosessuelle kravene til saksbehandling er disse meget godt ivaretatt i de vedtakene jeg har mottatt fra Halden kommune. Saksbehandlerne virker kompetente når det gjelder faglige vurderinger så vel som oppbygging av vedtaket og selve underretningen om vedtak jf. Forvaltningsloven kap. IV, V og VI. Det orienteres om innsynsrett og klageadgang, men jeg kan ikke se at det orienteres om klagers rett til å få dekket saksomkostninger etter forvaltningsloven 36. Dette er vel spesielt aktuelt ved avslag (som er gitt i to saker). Det er heller ingen automatikk i at man får dekket saksomkostninger, etter vanlig praksis tilstås dette bare i ettertid når pasient/bruker vinner frem i klageomgangen, og har hatt reelle saksomkostninger. Spesielt vil jeg peke på at man legger stor vekt på konkrete og individuelle vurderinger og begrunnelser, og at vedtakene bærer preg av å være stillet til pasient/bruker, uten at det er for mye standardtekst i vedtakene. Jeg synes det er fornuftig å legge ved regelverket som vedlegg. Når det gjelder rent saksbehandlingseffektivt kan man kanskje vurdere å begrense seg noe i omfang av kartlegging og vedtak i de aller enkleste sakene om for eksempel medikamenthåndtering for en kort periode. Generelt kan man si at saksbehandlingen virker grundig og omfattende og klart innenfor lovens krav. Det generelle kartleggingsverktøyet virker adekvat spesielt når det gjelder kommunens ansvarsområde. Det kartlegges en del stønadsformer fra Folketrygden, men det fremkommer ikke helt klart (for meg), hvorvidt pasient/bruker i alle tilfeller mottar tjenester fra andre deler av det kommunale tjenesteapparatet (rustjenester, psykiatri osv.). Det er heller ikke alltid mulig å lese ut fra vedtakene og kartleggingsskjemaene hvilke andre dokumenter (og annen informasjon), vedtakene bygger på. Epikriser uttalelser fra spesialisthelsetjeneste og fastleger for eksempel. Denne type informasjon er nok samlet i kommunens journalsystem, og man kunne kanskje trukket mer av dette inn i punktet om «saksdokumenter» i vedtaket. I hvert fall i de tilfellene informasjonen har vært sentral i vurderingen og utfallet av saken. Vurdering av familiens samlede ressurser I en del av sakene blant annet et av avslagene vektlegger kommunen en vurdering av familiens samlede ressurser. Jeg kan ikke konkret vurdere enkeltsaker, men si litt generelt om dette spørsmålet. Etter mitt syn, og vanlig praksis når det gjelder hjemmehjelptjenester, vektlegger man ephorte saksnr: 2009/ Dato: Side 34

35 til en viss grad familiens samlede ressurser når det gjeler hjemmehjelp. Dette er spesielt adekvat når de som bor sammen er ektefeller. Ektefeller har etter Norsk familierett en viss plikt til å forsørge hverandre også i tilfelle av sykdom og andre funksjonshemninger bistå den andre med praktiske oppgaver. Hvorvidt dette prinsippet gjelder fult ut for andre som bor sammen, kan være mer uklart. Spesielt når det gjelder oppgaver som vanligvis har en naturlig fordeling mellom ektefellene vil dette prinsippet kunne være aktuelt for eksempel vasking av gulv, klær, vinduer osv. Kommunen kan imidlertid ikke avslå alle søknader med henvisning til at andre familiemedlemmer kan gjøre oppgavene. Det må gjøres konkrete individuelle vurderinger i hvert enkelt tilfelle, og man må også vurdere hvorvidt de oppgavene som faller på det «friske» familiemedlemmet samlet blir for tyngende. Hvordan kommunen velger å bistå familien er i stor grad opp til kommunen å avgjøre. Dette kan gjøres ved hjemmehjelpstjenester, eller andre avlastningstiltak. Det forutsettes selvfølgelig brukermedvirkning og en god dialog i prosessen. Som alltid ved denne type tjenester skal tiltakene ta sikte på å gjøre familien selvhjulpen. Jeg kan ikke konkret vurdere enkelt saker i denne sammenhengen, men finner grunn til å vise til det jeg sier over at man etter mitt syn har arbeidet godt i den aktuelle saken med å finne hensiktsmessige alternative løsninger på den aktuelle saken. Løsninger som jeg forstår også parten er fornøyd med. Samlet konklusjon Nivå på tjenestene når det gjelder hjemmesykepleie og hjemmehjelp, vurdert på bakgrunn av mottatte dokumenter i 20 saker virker, i samsvar med lovens krav. Det er ikke innvilget for mye tjenester eller mulig å se åpenbarer innsparinger i forhold til dette. Når det gjelder hjemmehjelp kan det i noen saker vektlegges et noe sterkere rehabiliteringsperspektiv. Når det gjelder saksbehandling i kommunen generelt virker denne grundig og solid, med klart fokus på pasient og bruker i utforming av vedtak og tjenester. Med vennlig hilsen Lasse Johnsen Lasse Johnsen Juridisk konsultasjon Ltd. ephorte saksnr: 2009/ Dato: Side 35

36 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F / Arnstein Karlsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2012/ Råd for funksjonshemmede Halden eldreråd Formannskapet Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Omsorgstrappa 2 Av forskrift om offentlige anskaffelser 2-1 (3) følger: 3 Brukerundersøkelser 4 Oversikt over kommunalt eide andeler i BRL Ikke utsendte vedlegg Boligsosialt utviklingsprogram - helse og omsorgstjenester - Boligsosiale utfordringer 2012 til 2014/15 - plan og tiltak. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Gina Anette Brekke og Roar Vevelstad. Sammendrag av saken: Halden kommune har inngått en langsiktig samarbeidsavtale med Husbanken om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Avtalen varer fram til , men muligheter for forlengelse. Bakgrunn for saken er vedtatt program og aktivitetsplan for programmet i perioden 2012 til 2014/15 - budsjettvedtak 2012 aktivitet 1 til og med 6. Saken vil spesielt ta for seg aktivitet 6 - Investeringsplan/salg 2012 til Programmet er en del av vedtatt økonomiplan for perioden 2013 til Halden kommune må foreta tydelige og framtidsrettede prioriteringer innen området helse og omsorg. På den bakgrunn har vi et ansvar for å tenke framtidsrettet og utvikle drifts- og boformer som kan sikre det faglige grunnlaget for et helhetlig tilbud samt en bærekraftig økonomi. Samhandlingsreformens føringer vil utfordre kommunen i forhold til nye oppgaver som krever planlegging og integrering i fremtidige byggeprosjekter. Det vil også Folkehelseloven og endret regelverk i forhold til universell utforming kreve. Side 36

37 Vi må utvikle boformer med fleksible arealløsninger og teknologiske hjelpemidler, slik at de kan fungere som gode og trygge livsløpsboliger, det vil si dekke omsorgsnivåene bolig, omsorgsbolig og sykehjem. Organiseringen må sees i en helhet. Saken vil derfor peke på store behov for omstrukturering, nye driftsformer, kompetanseutvikling, ny omsorgsteknologi m.m. Det boligsosiale programmet fokuserer på utvikling av fleksible boformer for konkrete målgrupper. Fleksible boformer vil igjen påvirke driftsformen innenfor disse løsningene. Planen legger opp til nødvendig omstilling og nytenkning innen områdene: 1. Eldre 2. Demens 3. Funksjonshemmede inklusive barn og unge 4. Rus, dobbeltdiagnoser og psykiatri 5. Bolig til flyktninger og andre med behov for store leiligheter 6. Salg av uhensiktsmessige leiligheter Målgruppenes behov må ivaretas gjennom en helhetlig organisering i tråd med Omsorgstrappa. En vil gjennom planen sikre at Halden kommune kan møte framtiden med hensiktsmessige og trygge boformer, samt rasjonell og effektiv drift knyttet til disse. Det enkelte tiltak i planen vil måtte ha sin egen konkrete prosess i perioden 2013 til 1014/16. Saker vil fremmes fortløpende i tråd med framdriftsplanene. Ut i fra de store økonomiske utfordringene Halden kommune står overfor i 2012/2103 og videre, ser rådmannen behov for å få forankret tydelig strategier og mål for det beskrevne omstillingsbehovet innenfor helse- og omsorg. Forankringen betyr klare styringssignaler, forutsigbarhet i videre prosesser og er nødvendig for å oppnå en bærekraftig økonomi. Planen peker på konkrete omstillingstiltak som kan gi en slik utvikling, og foreslår en kurs og retning på arbeidet. Rådmannen anser det som helt nødvendig å få forankret om planens forslag skal være førende for utviklingen av et fremtidig bo- og tjenestetilbud i Halden kommune, - både på kort og lang sikt. Planen og tiltakene har vært behandlet i Brukerforum og styringsgruppen i Boligsosialt utviklingsprogram. Begge fora har sluttet seg til prinsippene, som framkommer i rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling: 1. Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester slutter seg til prinsippene for områdene 1 til og med 6 Plan og tiltak - Boligsosialt utviklingsprogram helse og omsorgstjenester boligsosiale utfordringer /16 2. Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester slutter seg også til de spesifiserte tiltakene for årene 2012/ /16. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Side 37

38 Roar Vevelstad Side 38

39 Sak: 2010/ BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM HELSE OG OMSORGSTJENESTER BOLIGSOSIALE UTFORDRINGER /16 PLAN OG TILTAK. Fotograf: Arild Brunvand RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester slutter seg til prinsippene for områdene 1 til og med 6 Plan og tiltak - Boligsosialt utviklingsprogram helse og omsorgstjenester boligsosiale utfordringer /16 2. Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester slutter seg også til de spesifiserte tiltakene for årene 2012/ /16. ephorte saksnr: 2010/ Dato: Side 39

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.11.2012 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 18.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 26.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/985-1 17.02.2017 Marianne Haakestad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 14.03.2017

Detaljer

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet 9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet Denne tildelingskriteriene gjelder for tildeling av heldøgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig og erstatter serviceerklæring

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 02.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Råd for funksjonshemmede Rådhuskantinen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00 Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 28.03.2017 Tidspunkt: 19:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.10.2013 Tidspunkt: 16:00 16:25 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for helse og sosiale virksomheter Møtested: Bystyresalen Møtedato: 30.09.2004 Klokkeslett: kl.0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 22.11.2012 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 22.11.2012 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 22.11.2012 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes

Detaljer

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/1465-3 J44 &58 10.02.2017 WES Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 14.01.2016 Tidspunkt: 12:30 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2, Storgata 7, Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 16:00:16:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Nesseby kommune Nesseby Sykehjem Forskrift om tildeling av

Detaljer

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,-

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,- Arkivsaknr: 2017/92 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Eldrerådet 15.02.2017 Råd for likestilling av funksjonshemmede 15.02.2017 Levekårsutvalget 13.02.2017 Formannskapet 23.02.2017

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Øistein Hoe

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00-19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom sykehjemmet, Kåfjord helsesenter Dato: 01.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Helsetun Dato: 24.02.2014 Tid: 11:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: 27.01.2016 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder H

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2016/2178-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 6/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 10/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterommet i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 22.05.2017 Tid: 14:30 Eventuelle lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 17:00 18:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Saksnr. 16/2597 Journalnr. 8455/17 Arkiv H12 Dato

Detaljer

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 13:00

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 13:00 Halden kommune Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 15.05.2017 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 15.06.2017 nr. 811 Forskrift om tildeling

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Store møterom, Storgt 7 - Wielgården

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Rådhuskantinen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Karin

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 16.05.2012 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget

hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: eldreråd, råd for personer med nedsatt funksjonsevne, hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23.4.2014

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4263 Klassering: Saksbehandler: Ingeborg Laugsand og Iren Hovstein Haugen ORIENTERING OM AKTIVITET I TJENESTETILBUD

Detaljer

Informasjon Temasak til møtet: Enhetsleder for sosial/nav informerer innenfor arbeidet innenfor Enhet for sosial/navs ansvarsområde

Informasjon Temasak til møtet: Enhetsleder for sosial/nav informerer innenfor arbeidet innenfor Enhet for sosial/navs ansvarsområde Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 4/12 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 26.04.2012 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F40 2016/835-3 03.03.2017 Thea Dahlqvist Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 15.03.2017 Utsendte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 047 Arkivsaksnr.: 15/131

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 047 Arkivsaksnr.: 15/131 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 047 Arkivsaksnr.: 15/131 RETNINGSLINJER FOR SAKSBEHANDLING - ANSVAR, MYNDIGHET OG SAMARBEID INNEN HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Rådmannens innstilling: Retningslinjer

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 14/2615-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2016 Tidspunkt: 13:00 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Ola Einar Stolsmo (meldt forfall) MEDL H Rigmor Gjerde Nerland MEDL SP

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Ola Einar Stolsmo (meldt forfall) MEDL H Rigmor Gjerde Nerland MEDL SP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for helse og omsorg Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 12:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 27.10.2014 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 99 59 09 02. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2011 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2011 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede Rådhuskantinen Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Karin Johansen

Detaljer

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 13:00

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 13:00 Halden kommune Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 16.01.2017 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 25.05.2016 16/14013 16/97976 Saksbehandler: Mette Strømsnes Saksansvarlig: Kristin Nilsen Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Danielsen MEDL KRF Gerd Helene Jakobsen LEDER AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Danielsen MEDL KRF Gerd Helene Jakobsen LEDER AP Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse- og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.05.2017 Tidspunkt: 11:00 12.25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inge Myrvoll

Detaljer

2011 andel til PLO av tot.regn

2011 andel til PLO av tot.regn 2011 andel til PLO av tot.regn Ringerike Fr.stad Sarpsborg Serie1 Moss Halden 29 30 31 32 33 34 35 36 37 2. tertialrapport Prognose på 630 mkr mot budsjett på 601 mkr Brutto lønn viser pr 2. tertial et

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerrit Andre Pallin Lorier MEDL HØYRE

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerrit Andre Pallin Lorier MEDL HØYRE Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.10.2016 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente Kaasen Enlid Leder

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.01.2017 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerrit Andre Pallin

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Svein Harald Halvorsen

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Svein Harald Halvorsen Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2016 Tidspunkt: 13:00 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer