Møteinnkalling. Formannskapet innkalles til politisk/administrativt ledermøte kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet innkalles til politisk/administrativt ledermøte kl. 10.00 12.00."

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 20 24/2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskapet innkalles til politisk/administrativt ledermøte kl Tema: Kommuneplanarbeid - Evaluering av kommuneplanen Forslag til planprogram Sak fra rådmannen til formannskapet vedlegges. Fra kl Utviklingssamtale med rådmannen Fra kl Revidering av Styrings- og strategidokument for Kongsbergregionen, ser tidligere utsending. Fra kl Dialogmøte Statskraft Fra kl Månedsrapport PRO Ordinært formannskapsmøte settes fra kl Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune, Unni Wetlesen Politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 20/09 PS 21/09 PS 22/09 PS 23/09 Sakstittel Lukket/åpent Etterbruk Skjønne skole. Bygging av sentrumsnære boliger tilpasset førstegangsetablerere og yngre boligsøkere, oppstart byggeprosjekt. Kommuneplanens samfunnsdel. Vedtak om oppstart. Klagebehandling av søknad om fradeling gnr. 59 bnr. 1 Søre Teigen. PS 24/09 Barnevernssak overført fra fylkesmannen. L Sak nr. 24/09 er unntatt off. Dokumenter deles ut i møtet.

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 149/30, 31 Saksmappe : 2006/260 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Ottar Huseby Etterbruk Skjønne skole. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /09 Kommunestyret Saken gjelder: Fremtidig disponering av Skjønne skole. Fakta: Skjønne skole ble bygget av Nore kommune som grendeskole. På 60-tallet ble bygningene tatt i bruk av fylkeskommunen som en prøveordning med etablering av yrkesskole. I 1965 fattet kommunestyret et vedtak der bygningene vederlagsfritt ble overført til fylkeskommunen om yrkeskolen blir en fast ordning. Ved opphør av skolevirksomhet skulle eiendommen vederlagsfritt tilbakeføres kommunen. Buskerud fylkeskommune har avsluttet skolevirksomheten ved Skjønne skole og eiendommen er overtatt av Nore og Uvdal kommune. Som en kompensasjon for manglende vedlikehold fikk Nore og Uvdal kommune kr ,- fra fylkeskommunen. I perioden august 2007 til januar 2009 ble Skjønne skole benyttet som midlertidig skole for ungdomstrinnet ved Rødberg barne- og ungdomsskole mens ombyggingen av Rødberg skole pågikk. For å kunne bruke Skjønne skole til dette formålet, ble det på våren og forsommeren 2007 utført vedlikeholds- og oppussingsarbeider på bygget til en sum av kr ,-. Det ble bl.a. etablert fibertilknytning for tele- og datalinjer,

4 oppgradering av det elektriske anlegget, installert enkelt ventilasjonsanlegg for rommene i tillegg til at bygget ble malt og delvis pusset opp utvendig. Det er utarbeidet en takst av for eiendommen av takstøkonom Gunleik Bondal, med en god beskrivelse av bygningene. Markedsverdi ble den gang satt til kr Taksten følger vedlagt. Eiendommen må omreguleres før den kan nyttes til andre formål. Dette arbeidet er tidligere satt bort og påbegynt av arkitekt Nils Friis. Det er tinglyst avtale om felles vannløsning med gården Søre Skjønne, og Skjønne skole har gjerdeplikt rundt hele eiendommen. Nore og Uvdal kommune må ta stilling til om Skjønne skole skal nyttes til egen virksomhet, leies ut eller selges. Saksbehandlers vurdering: Bygningen har behov for fremtidig vedlikehold og må påkostes før den kan tas i bruk til annen virksomhet. Graden av påkostning er avhengig av hva bygningen skal brukes til. Bygningen har god konstruksjon med unntak av takkonstruksjonen på hovedbygget, som er omtekket med for tung tekking. Dette medfører at taket må måkes ved store snømengder for å unngå skader. Det er eget innfiltrasjonsanlegg til eiendommen, men dette må fornyes. Det er også tinglyst avtale om felles vannløsning med gården Søre Skjønne. Eiendommen ligger nær riksvegen, og det har vært bekymring for om fremtidig bruk av eiendommen vil bli skjemmende med mye rot lagret utomhus. Dette anser en at det kan legges føringer på ved omreguleringen av bygget med tomten. Etterbruk av Skjønne skole vurderes å ha tre alternative løsinger. Alternativ 1. Eiendommen selges. Kommunen har mottatt henvendelser fra interessenter som kan tenke seg å kjøpe eiendommen. Alternativ 2. Eiendommen forblir i kommunal eie og nyttes til eget bruk. Om en ser på taksten ligger det inne en årlig FDV-kostnad på kr ,-. Taksten viser videre til en nødvendig påkostning jfr. punkt 10 på kr ,-. En anser at det aller meste av arbeidene som gjelder denne posten ble utført i 2007, men det er fortsatt behov for ekstraordinært vedlikehold og påkostninger. En ser ikke i dag noe stort behov for lokalene til eget bruk. Alternativ 3.

5 Eiendommen forblir i kommunal eie og nyttes til utleie. Kommunen har mottatt henvendelser fra interessenter som kan tenke seg å leie lokaler. Ved utleie må det påregnes kostnader til mindre ombygginger/tilpassinger for å imøtekomme leietakerenes behov. En viser ellers til merknader i alt. 2 angående påkostninger og vedlikehold. Alt dette tatt i betraktning, kan en ikke påregne kostnadsdekkende husleie. Ved fortsatt kommunal eie kan en også se for seg en kombinasjon av alt. 2 og alt. 3. For alle tre alternativer gjelder at arbeidet med omregulering av Skjønne skole videreføres og avsluttes. Om alternativ 2 eller 3 velges, vil saken måtte anses å bli et oppussingsprosjekt som må utredes nærmere. Rådmannens forslag til innstilling: Eiendommen Skjønne skole legges ut for salg. Rådmann gis fullmakt til å forestå salget. Arbeidet med omregulering av eiendommen til næringsformål sluttføres. Vedlegg: Takst Kartkopi Byggetegninger grunnsnitt

6 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 613 Saksmappe : 2007/280 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Terje Halland Bygging av sentrumsnære boliger tilpasset førstegangsetablerere og yngre boligsøkere, oppstart byggeprosjekt. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /09 Saken gjelder: Bygging av sentrumsnære boliger tilpasset førstegangsetablerere og yngre boligsøkere, oppstart byggeprosjekt. Fakta: Kommunestyret gjorde følgende vedtak : Kommunen setter i gang et arbeid med å utarbeide et skisseprosjekt for 4 6 leiligheter med en størrelse på m2, skisseprosjektet skal beskrive standard, rominndeling og utforming. Det utredes to tomtealternativer, øverst i Tannlegeveien og på Skogenberget. Rådmannen konstaterer at alternativene må begrenses for å spare tid og kostnader. Det utarbeides en godt spesifisert funksjonsbeskrivelse med spesifikasjonen av byggets standard utvendig, innvendig, rominndeling, leilighetenes størrelse, innredning, oppvarming, andre minimumskrav og momenter som skal til for å gi bindende anbud på en totalentreprise for bygget. Anbudsgiver bes komme med forslag til løsninger og pristilbud innenfor den rammen spesifikasjonen beskriver, det gis rom for anbudsgivers forslag til løsninger, byggemåte og utforming så fremt bygget tilfredsstiller beskrivelsene og reguleringsplanens bestemmelser. Det må også fokuseres på at pris vil være en av hovedkriteriene når anbyder velges, men ikke bare det, forslag til utforming og løsninger vil også bli tillagt betydning.

7 Slike funksjonsbeskrivelser er en godt kjent måte å innhente forslag til løsninger og anbud på og innehar mange fordeler, noen av dem er: Det velges standardløsninger som er godt gjennomprøvde. Generelt har tilbyder ofte bygd tilsvarende bygg før, løsningene er fleksible. Prisen blir ofte lavere fordi det velges standardløsninger. Det er mulig å igangsette bygging raskt. Kort gjennomføringstid. Tiden: Dersom formannskapet ønsker å gjennomføre vedtaket som bestemt vil innhenting av skisseforslag måtte bestilles fra arkitekt, forslagene må opp til ny behandling før valg av løsning og vedtak om igangsettelse fattes. Bygge prosjektet blir da sannsynligvis ikke igangsatt i Tomtevalg: Det anbefales å konsentrere seg om tomten i Tannlegevegen, den er klargjort for bygging i gjeldene reguleringsplan. Infrastrukturen ligger nært og det vil være forholdmessig små kostnader til framføring av kloakk, vann, strøm og telefon. Den er noen begrensinger på tomten, tomtas beskaffenhet, størrelsen og at Thoen bekken ligger i rør i kanten på tomta, bygging over den er uaktuelt. Skogenberget kan bli et flott boligområde, men infrastrukturen er ikke utbygd, foreligger ingen bebyggelsesplan og igangsettelseskostnadene vil bli vesentlig høyere. Bygging på Skogenberget bør planlegges godt, en bebyggelsesplan som synliggjør framtidig bruk og utvikling utarbeides før området tas i bruk. Finansiering og eierforhold: Det arbeides med å avklare finansieringen, kommunen bør stå som eier nå i byggeperioden. Husbanken er kontaktet og en finansieringsmodell skal være klar før anbudsutlysning. Muligheten for støtte fra Husbanken utredes, finansieringsmulighetene for potensielle kjøpere undersøkes dersom leilighetene seinere seksjoneres for salg innenfor målgruppen. Forslag til finansiering av prosjektet planlegges framlagt til behandling i k-styret 27 april. Foreløpig tilbakemeldinger tyder på at Husbanken ikke tilbyr gunstige finansieringsløsninger for boliger til ungdom uten spesielle behov i boligmarkedet. Plankomiteens for utredning av muligheten til å bygge sentrumsnære boliger på Rødberg ga følgende konklusjon for sitt arbeid 25 mars 2008: Boligene skal være selvfinansierende. Plankomiteen anbefaler igangsatt reguleringsplanarbeid for Skogenberget med formål kombinert rekkehus/leilighetsbebyggelse. Det anbefales å bygge 4-6 leiligheter, ca m2, fordelt med halvparten 3 roms og resten 4 roms leiligheter. Dersom byggeprosjektet skal igangsettes i 2008 er aktuell tomt den kommunale tomta øverst i Tannlegevegen. Plankomiteen anbefaler at kommunen tar ansvaret men at næringslivet inviteres til å delta i byggeprosjektet. Byggeprosjektet organiseres som en maksprisentreprise. En spesielt gunstig finansieringsordning tilbys boligkjøpere under 35 år.

8 Saksbehandlers vurdering: Bygging av sentrumsnære boliger tilpasset yngre boligsøkere kan være et godt virkemiddel til å få flere bosatt i kommunen, det er få sentrumsnære leiligheter tilpasset målgruppen tilgjengelig i kommunen. De er nå ett år siden plankomiteen avsluttet sitt arbeid. Aktiviteten i byggebransjen er redusert kraftig, og sannsynligheten for en lavere pris nå enn for ett år tilbake er tilstede. Framdrift og prosess er diskutert med byggfaglig ekspertise i kommunen. Utlysning av et totalprosjekt etter et godt gjennomarbeidet beskrivelse vil sannsynligvis resultere i lavere pris og raskere gjennomføring enn dersom det lages tegninger/ skisseløsninger med påfølgende valg av løsning og seinere utlysing av anbud. Rådmannens forslag til vedtak: For å spare tid og kostnader ber rådmannen om tilslutning til å utarbeide en funksjonsbeskrivelse for 4-6 leiligheter tilpasset yngre boligsøkere plassert i Tannlegevegen. Anbud innhentes med tanke på oppstart sommeren Forslag til finansiering framlegges før anbudsutlysning IKKE slett denne linjen her slutter innstillingen Vedlegg: Utskrift av k-sak

9 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 140 Saksmappe : 2009/149 Avd. : Rådmannen Saksbehandler : Frank Pedersen Kommuneplanens samfunnsdel. Vedtak om oppstart. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /09 Saken gjelder: Kommuneplanens samfunnsdel. Fakta: Kommunestyrets vedtak innebærer at formannskapet vedtar forslaget til planprogram. Forslaget til planprogram skal sendes ut på høring samtidig som det varsles planoppstart. Kommunestyret forutsetter at endelig planprogram skal vedtas Gjeldende kommuneplan - Kommuneplan for Nore og Uvdal Langsiktig del ble vedtatt i september 2003 (k-sak nr 49/03). Med visjonen Vekst og trivsel i Nore og Uvdal ble planen samlet rundt de fire satsingsområdene; Bærekraftig samfunnsutvikling Utvikling av Rødberg som regionsenter Utvikling av næringslivet Trivsel for kommunens innbyggere og tilreisende. Det ble vedtatt om lag 80 mål til sammen. Det er bedt om en evaluering av disse målene (måloppnåelse og vurdering av målformuleringene) som det vil bli redegjort for i formannskapets møte Skjema for vurderingen følger vedlagt.

10 I tillegg er utarbeidet et bakgrunnsnotat for arbeidet med planprogrammet. Notatet vedlegges. Vedlegg: 1. Måloppnåelse iht. kommuneplan for Nore og Uvdal , langsiktig del. 2. Forslag til planprogram arbeidsdokument pr

11 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 59/1 Saksmappe : 2008/157 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Oddbjørn Fønnebø Klagebehandling av søknad om fradeling - gnr. 59, bnr 1 søre Teigen. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /09 Saken gjelder: Avklaring av saksgang for klage på delingsvedtak etter jordloven. Fakta: Grunneier Nils Peter Undebakke søkte om fradeling av en boligtomt fra sin eiendom gnr. 59, bnr. 1, søre Teigen i Uvdal. Søknaden ble behandlet delegert etter jordloven i sak 194/08. Omsøkte plassering ble avslått, men det ble gitt delingstillatelse for to alternative tomteplasseringer. Vedtaket ble påklagd av grunneier den Klagen ble behandlet administrativt i tråd med forvaltningslovens 32 i sak 293/08. Vedtaket i sak 194/08 ble opprettholdt og saken ble videresendt til Fylkesmannen i Buskerud for klagebehandling. Fylkesmannens landbruksavdeling la klagen fram for Buskerud fylkeslandbruksstyre som sak 39/08 den Nils Peter Undebakke, som er leder av fylkeslandbruksstyret, fratrådte ved behandlingen. Fylkeslandbruksstyret mente de også var inhabile til å behandle saken og sendte den videre til Fornyings- og Administrasjonsdepartementet, som igjen videresendte saken til Statens Landbruksforvaltning som rette myndighet.

12 I brev av gjør Statens Landbruksforvaltning Fylkesmannen oppmerksom på at et styre som sådan ikke kan erklære seg inhabilt. De viser til forvaltningslovens 6 og at det er det enkelte medlems tilknytning til saken som er avgjørende. Ved behov må varamedlemmer tilkalles. Saken returneres for behandling i fylkeslandbruksstyret. Saken legges på nytt fram for fylkeslandbruksstyret som sak 02/09. Undebakke fratrådte i saken og varamedlem tiltrådte. Fylkeslandbruksstyret vedtok at saken tilbakesendes kommunen med anmodning om politisk behandling. Saksbehandlers vurdering: I kommunen er saken behandlet i tråd med vedtatt delegasjonsregelement i K-sak 34/95, endret ved K-sakene 2/98 og 4/98. Det vises også til Forvaltningslovens 32 pkt a, om at klagen skal fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Rådmannen kan ikke se at det foreligger noe grunnlag for fylkeslandbruksstyrets tilbakesendelse, men ser det slik at kommunen enten kan sende saken tilbake til fylkeslandbruksstyret for realitetsbehandling eller velge å legge saken fram for hovedutvalget NMK for ny klagebehandling. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune har behandlet delingssøknaden og klagesaken i tråd med vedtatt delegasjonsreglement og forvaltningslovens bestemmelser. Saken returneres for realitetsbehandling i Buskerud Fylkeslandbruksstyre. Vedlegg: - Kopi av vedtak i sak 2/09 i Buskerud Fylkeslandbruksstyre. - Kopi av delegasjonsreglementet på behandlingstidspunktet - Kopi av Forvaltningslovens 32.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Til formannskapet føres som orienterings-/referatsaker Numedalsbanen

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg. OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag kl. 11.00.

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg. OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag kl. 11.00. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 34-40 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 Kommunestyresalen, Rødberg OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Kommunestyresalen, Rødberg 11.00 13.00 Politisk administrativ ledergruppe. TEMA: Kommuneplanarbeidet,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 13.00 13:30: Informasjon fra Næringsselskapet. Saksbehandlingen

Detaljer

Møteinnkalling. Muntlig orientering om regnskap 2009 og oppfølging av budsjett 2010. Status og framdrift kommuneplanens arealdel.

Møteinnkalling. Muntlig orientering om regnskap 2009 og oppfølging av budsjett 2010. Status og framdrift kommuneplanens arealdel. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 27 39 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: Til drøfting: Kommunestyresalen, Rødberg 11:00 OBS merk klokkeslett! Prinsippdiskusjon ekstra

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 46-49 Utvalg: Møtested: Dato: 30.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg OBS: Dette er et ekstraordinært

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-24 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 TEMA: Informasjon fra turistkontoret

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 67/11 Innløsning av

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11.

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 38-46 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Orientering fra 13.00 13.30: Kommunestyresalen, Rødberg Trillemarka, årsmelding og status

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: 42-45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 17.06.20 13 ekstraordinært møte Sakskart:

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen.

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saks nr: Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 31-40 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 07.05.2012 13:00 I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Nullkonsesjon etter gjennomgang av innkomne uttalelser Strategisk næringsplan etter innkomne uttalelser.

Møteinnkalling. Nullkonsesjon etter gjennomgang av innkomne uttalelser Strategisk næringsplan etter innkomne uttalelser. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 93-99 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Orientering om følgende tema: Nullkonsesjon etter gjennomgang

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 OBS Befaring samme dag. Det

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Sak 45/14 er lukket for offentligheten, og vil bli omdelt til medlemmene i møtet. Ansettelse rådmann

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Sak 45/14 er lukket for offentligheten, og vil bli omdelt til medlemmene i møtet. Ansettelse rådmann Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Merknader: Sak 45/14 er lukket for offentligheten, og vil bli

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 28.11.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Krisesentertilbud for Flesberg

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer