Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID"

Transkript

1 Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Direktoratet for forvaltning og IKT Oslo / 0. februar 20

2 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Guro Aardal Hagen, Seniorrådgiver Kartlegging av befolkningens holdninger om bruk av offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID Metode Kvantitativ metode, CATI (telefonintervju) Målgruppe Norges befolkning fra5 år og eldre Utvalgsområde/univers Antall intervju n=000 Norges befolkning Splitt mobil/fasttelefon: Mobil 43%, fasttelefon 47% Gjennomføring nuar 20 Underleverandør Ansv konsulent Opinion Scanstat AS Martin Aabech Tlf: E-post: Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 2

3 Feilmarginstabell Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller mål-gruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og prosentresultat ved 95% signifikansnivå er vist i tabellen til høyre. Ved f.eks. en base på 200 (n=200) kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 3, og ± 7, prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Utvalgsstørrelse 5% el. 95% 0% el. 90% 5% el. 85% 20% el. 80% 25% el. 75% 30% el. 70% 35% el. 65% 40% el. 60% 45% el. 55% 25 8,6 2,0 4,2 6,0 7,4 8,3 9,0 9,6 9,9 20,0 50 6,2 8,5 0,,3 2,2 3,0 3,6 3,9 4, 4, 75 5,0 6,9 8,2 9,2 0,0 0,6,0,3,5,5 00 4,4 6,0 7, 8,0 8,7 9,2 9,5 9,8 9,9 0,0 50 3,6 4,9 5,8 6,5 7, 7,5 7,8 8,0 8, 8, , 4,2 5,0 5,7 6, 6,5 6,7 6,9 7,0 7, 250 2,8 3,8 4,5 5, 5,5 5,8 6,0 6,2 6,3 6, ,5 3,5 4, 4,6 5,0 5,3 5,5 5,7 5,7 5, ,2 3,0 3,6 4,0 4,3 4,6 4,8 4,9 5,0 5,0 500,9 2,7 3,2 3,6 3,9 3,9 4, 4,3 4,4 4,5 600,8 2,5 2,9 3,3 3,5 3,7 3,8 4,0 4, 4, 700,6 2,3 2,7 3,0 3,3 3,5 3,6 3,7 3,8 3,8 800,5 2, 2,5 2,8 3, 3,2 3,4 3,5 3,5 3,5 900,5 2,0 2,4 2,7 2,9 3, 3,2 3,3 3,3 3,3 000,4,9 2,3 2,5 2,7 2,9 3,0 3, 3, 3,2 200,3,7 2, 2,3 2,5 2,6 2,8 2,8 2,9 2,9 400,2,6,9 2, 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 600,,5,8 2,0 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 50% Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 3

4 Oppsummering /2 4 av 0 innbyggere foretrekker å motta personlige brev fra stat eller kommune elektronisk. Preferansen øker ved lavere alder. 45% av innbyggerne foretrekker å motta brevene på papir. Blant disse er det er sterk overvekt av innbyggere fra 55 år og oppover (70%). Kun ca av 3 av innbyggerne under 55 år foretrekker å motta brev på papir. 5% av befolkningen har ikke preferanse mellom de to tilbudene. De sterkeste driverne for preferanse for å motta brev på papir er at papir er enklere, ikke bruk/sjelden bruk av PC, papir er mer oversiktelig og ønske om å papirarkiv. De sterkeste driverne for preferanse for å motta brev elektronisk er mindre papir i huset, elektronisk arkivering og tilgjengelighet. Det er klar preferanse for elektronisk postkasse (samleside) (8 av 0 innbyggere) over å logge seg på hver enkelt virksomhets nettside når man skal lese brev fra offentlige virksomheter. Det er en noe høyere preferanse for dette blant de under 55 år enn de fra 55 år og oppover. Blant de som foretrekker elektronisk postkasse (samleside) ønsker 3 av 4 og også kunne motta og sende brev til private virksomheter via denne. 6 av 0 foretrekker å sende en søknad til stat eller kommune elektronisk ved hjelp av innlogginsløsning. Den hjulpne kjennskapen til MinID er høy. 7 av 0 har hørt om innloggingsløsningen og kjennskapen er høyere blant de med høyere utdanning, inntekt og daglig brukere av Internett. Blant de med kjennskap til MinID har 3 av 4 opprettet brukerprofil. Litt over halvparten av innbyggerne i Norge har opprettet brukerprofil (54%). <Prosjektnavn> for <Oppdragsgiver> Opinion as - <mnd/år> 4

5 Oppsummering 2/2 6 av 0 mener elektronisk kommunikasjon med fastlegen og innsyn i egen pasientjournal via en nettside er en interessant tjeneste. Av disse ville 3 av 4 vært villig til å møte opp fysisk, slik man gjør for å skaffe nytt pass, for å skaffe seg sikker påloggingsidentitet og 6 av 0 vært villige til å betale en engangssum på 00 kroner for å få tilgang til disse tjenestene. Av de som ikke har betalingsvillighet for å få tilgang til ekstra tjenester elektronisk mener 7 av 0 at offentlige tjenester bør være gratis. Bare av 0 mener summen på 00 kroner er for høy. 3 av 0 mener sikkerheten til personlige opplysninger er best ivaretatt med elektroniske brev med innloggingstjeneste. av 3 mener opplysningene er best ivaretatt med brev på papir, mens 3 av 0 mener det ikke er noen forskjell på hvor godt sikkerheten blir ivaretatt mellom de to alternativene Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 5

6 Informasjon om spørsmålsformulering Innledende forklaringstekst i spm : Tenk deg at du i fremtiden kan velge å få brev fra staten eller kommunen din i en elektronisk postkasse. Det vil kun være deg som får tilgang til postkassen ved hjelp av en innlogginsløsning. Du vil bli varslet med en SMS på mobilen at du har mottatt et brev. Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 6

7 4 av 0 innbyggere foretrekker å motta brev fra stat eller kommune elektronisk Spm : Vil du foretrekke å motta personlige brev fra stat eller kommune elektronisk, på papir i den vanlige postkassen din, eller spiller det ingen rolle? % 4 % 40 % 45 % Elektronisk % 4 % 40 % 45 % Mann % 5 % 44 % 40 % 36 % På papir Spiller ingen rolle/kommer an på 5-34 år år % % 4 % 7 % 3 % 36 % 46 % 55 % Kvinne % 2 % 5 % Base: alle (n=000) 55+ år % 0 % 9 % 70 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Menn svarer i større grad elektronisk enn kvinner. Kvinner svarer dermed i større grad på papir enn menn De under 55 år svarer i større grad elektronisk enn de over 55 år og det er et motsatt forhold for de som svarer på papir De med husholdningsinntekt over million kr i året svarer i større elektronisk enn de med lavere inntekt Halvparten av de med universitetsutdannelse over 4 år svarer elektronisk. Der som er på internett daglig svarer i større grad elektronisk enn de som er sjeldnere på Internett. 7 av er på Internett daglig, og av disse svarer 52% elektronisk, mens av andelen av de som er på Internett sjeldnere svarer kun 8% elektronisk 7

8 Tydelig sammenheng mellom bruk av Internett og preferanse mellom elektronisk kommunikasjon og på papir Daglig Noen ganger i uken Ukentlig Månedlig Er aldri på internett Vet ikke Base Elektronisk 52 % 7 % 2 % 3 % 0 % 6 % På papir 32 % 64 % 89 % 87 % 93 % 68 % Spiller ingen rolle/kommer an på 5 % 7 % 9 % 9 % 4 % 6 % % 2 % 0 % 0 % 3 % 0 % Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 8

9 De sterkeste driverne for å motta brev på papir er at papir er enklere, bruker ikke PC og at papir er mer oversiktelig Spm 2a: Hva er årsakene til at du foretrekker å motta brev fra offentlige virksomheter på papir i postkassen og ikke elektronisk? Filter: hvis på papir i spm Papir er enklere 29 % De over 54 år svarer i større grad at de ikke eller sjeldent bruker PC og ikke har/har treg internettilgang Bruker ikke PC/Bruker Mer oversiktlig Har ikke Liker å få brev fra det Jeg stoler ikke på at Synes det er uttrygt at 8 % 8 % 0 % 4 % 6 % 27 % De under 55 år svarer i større grad det synes det er utrygt at brevet ligger lagret digitalt. (Merk at de allikevel i mye større grad foretrekker å få brevet elektronisk) De over 54 år (6%) liker i større grad å få brev fra det offentlige på papir Ønsker å arkivere Jeg slipper å bruke 2 % 8 % De under 34 år synes papir er enklere enn de fra 35 år og oppover Jeg slipper å bruke Andre årsaker, åpent % 2 % De under 55 synes i større grad at papir er mer oversiktlig Ingen formening % 2 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % Base: n=452 Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 9

10 Blant de som ikke har preferanse på hvordan de ønsker å motta brev fra det offentlige er papirarkivering den viktigste driveren for å motta brev på papir Spm 2b: Slik du ser det, hva er fordelene med å motta brevene på papir i postkassen og ikke elektronisk? Filter: hvis spiller ingen rolle i spm Ønsker å arkivere brevet på papir Jeg stoler ikke på at jeg får brevet hvis det Liker å få brev fra det offentlige på papir % % 9 % Bruker PC svært sjelden 9 % Synes det er uttrygt at det ligger lagret digitalt Bruker ikke PC 5 % 8 % Jeg slipper å bruke innlogging Har ikke internettilgang/tregt Jeg slipper å bruke pinkodene 2 % 3 % 5 % Andre årsaker, åpent 22 % Ingen formening 8 % 4 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % Base: n=37 Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 0

11 De sterkeste driverne for å motta brev fra offentlige virksomheter elektronisk er mindre papir i huset, elektronisk arkivering og tilgjengelighet Spm 3a: Hva er årsakene til at du foretrekker å motta brev fra offentlige virksomheter elektronisk og ikke på papir i postkassen? Filter: hvis elektronisk i spm Blir mindre papir/er så mye papir i huset 38 % Når jeg har det elektronisk har jeg det 35 % Jeg har tilgang til brevene når som 26 % Tryggere enn vanlig post i forhold til ID-tyveri Jeg slipper å arkivere i perm/har all post fra Jeg mister ofte brev jeg mottar Jeg slipper å bruke tid og penger på 7 % 6 % 5 % 4 % Annet, noter 24 % % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % Base: n=400 Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20

12 Driverne for å motta brev elektronisk bekreftes av gruppen som ikke har preferanse på elektronisk/på papir Spm 3b: Slik du ser det, hva er fordelene med å motta brevene elektronisk og ikke på papir i postkassen? Filter: hvis spiller ingen rolle i spm Blir mindre papir/er så mye papir i huset 3 % Når jeg har det elektronisk har jeg det også arkivert 8 % Jeg har tilgang til brevene når som helst/hvor som helst Jeg mister ofte brev jeg mottar 8 % 9 % Jeg slipper å bruke tid og penger på frimerker og posting av brev (elektronisk er raskere) 6 % Tryggere enn vanlig post i forhold til ID-tyveri Jeg slipper å arkivere i perm/har all post fra det offentlige virksomheter tilgjengelig digitalt 3 % 4 % Annet, noter 6 % 6 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % Base: n=37 Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 2

13 Det er en klar preferanse for å logge seg på en samleside (elektronisk postkasse). 8 av 0 foretrekker samleside kontra å logge seg inn på hver enkelt virksomhets nettside Spm 4: Tenk deg at en offentlig virksomhet sender deg et elektronisk brev og at du må logge deg inn på en nettside for å lese brevet. Vil du da foretrekke å logge deg inn på en personlig elektronisk postkasse hvor alle dine elektroniske brev fra alle offentlige virksomheter er samlet, eller vil du foretrekke å gå til den enkelte virksomhets nettside for å lese brevet? Filter: hvis elektronisk eller spiller ingen rolle i spm % 79 % Personlig elektronisk postkasse Den enkelte virksomhets nettside % 0 % 3 % 79 % 79 % 80 % Mann Kvinne 5-34 år år 55+ år Daglig 2 2 % 0 % 9 % 3 % 6 % % 69 % 82 % 82 % 8 % Personlig elektronisk postkasse Den enkelte virksomhets nettside /ingen formening /ingen formening 9 % % 7 % Noen ganger i uken Ukentlig 5 % 7 % 35 % 73 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 00 % Månedlig 27 % 24 % Er aldri på internett 5 % 2 % Base: n=537 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 00 % Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 3

14 3 av 4 foretrekker at en personlig elektronisk postkasse også kan brukes til å motta og sende elektroniske brev til private virksomheter som banker og forsikringsselskaper Spm 5: Se for deg at man i en slik personlig elektronisk postkasse ville kunne motta og sende brev til private virksomheter, som banken eller forsikringsselskapet ditt. Ville du foretrekke at det slikt nettsted også inneholdt muligheten til å sende eller motta personlige elektroniske brev fra disse? Filter: hvis personlig elektronisk postkasse i spm 4 7 % 20 % 73 % En høyere andel menn enn kvinner ville foretrekke å også kunne sende og motta post til/fra private virksomheter Mann 2 % 2 % 76 % De over 55 år ville i mindre grad foretrekke å også kunne sende og motta post til/fra private virksomheter enn de under Kvinne 2 % 9 % 69 % 5-34 år 9 % 9 % 72 % år 4 % 2 % 75 % 55+ år 8 % 24 % 68 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Base: n=426 Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 4

15 6 av 0 foretrekker å sende en søknad til stat eller kommune elektronisk ved hjelp av en innlogginsløsning. De under 55 år har størst andel med denne preferansen Spm 7: Se for deg at du skal sende en søknad til en statlig eller kommunal virksomhet og at du har to muligheter. Du kan enten sende søknaden elektronisk ved hjelp av en innloggingsløsning. Alternativt kan du sende søknaden på papir som vanlig post. Vil du foretrekke å sende søknaden elektronisk eller på papir som vanlig post? 5 % 33 % 6 % Flere menn enn kvinner foretrekker å sende en søknad til offentlig virksomhet elektronisk Mann Kvinne 5-34 år år 55+ år 5 % 6 % 7 % 4 % 6 % 9 % 23 % 29 % 38 % 36 % 56 % 58 % 66 % 74 % 73 % Elektronisk På papir som vanlig post Vesentlig flere under 55 år foretrekker å sende en søknad til offentlig virksomhet enn fra 55 år og oppover Helt klar sammenheng mellom bruk av Internett og preferanse for bruk av elektronisk løsning når man skal sende søknad til en statlig eller kommunal virksomhet Daglig Noen ganger i uken Ukentlig 3 % 6 % 5 % 8 % 28 % 44 % 5 % 69 % 76 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Base: n=000 Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 5

16 7 av 0 har hørt om MinID. Kjennskapen er høyere blant de med høyere utdanning, inntekt og daglig brukere av Internett Spm 8a: MinID er innloggingsløsningen du bruker for å identifisere deg når du skal bruke en offentlig tjeneste på Internett. Har du hørt om MinID? Menn har i noe større grad hørt om MinID enn kvinner 72 % 75 % De under 55 år har i større grad hørt om MinID enn de over 28 % 69 % Mann Kvinne De med kun grunnskole (48%) har i mindre grad hørt om MinID enn de med VGS og høyere utdanning. De med universitetsutdanning har høyest kjennskap. Tendensen finnes også igjen mht inntekt 25 % 30 % De som er på Internett daglig (86%) har i større grad hørt om MinID enn andre Usikker/vet ikke % % 0 % De med husholdningsinntekt over kr i året har høyere kjennskap til MinID enn de med lavere inntekt. Det er en tendens til at de med husholdningsinntekt over har høyere inntekt enn enn de med lavere husholdningsinntekt. 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Base: n=000 Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 6

17 Blant de med kjennskap til MinID har 3 av 4 opprettet brukerprofil Spm 8b: Har du opprettet en MinID brukerprofil? Filter: hvis kjennskap til MinID i spm 8a 2 % 23 % 75 % De under 55 år har i større grad opprettet brukerprofil enn de fra 55 år og oppover Mann 2 % 20 % 77 % Kvinne 2 % 25 % 73 % Usikker/vet ikke 5-34 år 2 % 5 % 83 % år 2 % 23 % 75 % 55+ år 2 % 33 % 64 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 00 % Base: n=79 Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 7

18 6 av 0 mener elektronisk kommunikasjon med fastlegen via en nettside/elektronisk postkasse ville vært interessant Spm 9a: Se for deg at du får muligheten til å kommunisere elektronisk med fastlegen din ved å logge deg inn på en nettside som er administrert av stat eller kommune. Ville det for deg vært en. tjeneste? Filter: hvis elektronisk eller spiller ingen rolle i spm Topp 2 39 % 2 % 7 % 6 % 3 % 3 % 60% 5-34 år 35 % 8 % 24 % 7 % 0 % 5 % 53% år 45 % 24 % 3 % 5 % 2 % % 69% De over 34 år svarer i større grad interessant enn de under. 55+ år 34 % 22 % 2 % 9 % 9 % 4 % 56% De med høy inntekt ( kr+) tenderer mot å finne det mer interessant enn de med lavere inntekt 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 00 % Svært interessant Verken interessant eller uinteressant Ganske interssant Ganske uinteressant Base: n=537 Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 8

19 6 av 0 mener innsyn i egen pasisentjournal via en nettside er en interessant tjeneste Spm 9b: Se for deg at du får muligheten til å få innsyn i din egen pasientjournal på en nettside som er administrert av stat eller kommune. Ville det for deg vært en. tjeneste? Filter: hvis elektronisk eller spiller ingen rolle i spm 42 % 20 % 3 % 7 % 5 % 3 % 5-34 år 40 % 22 % 4 % 7 % 2 % 5 % år 46 % 20 % 3 % 5 % 5 % % Det er en tendens til at de som bor med mer enn 30 minutter kjøretid til en by er mer positive til muligheten til innsyn i egen pasientjournal (lave baser) 55+ år 40 % 7 % 0 % 9 % 23 % 2 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 00 % Svært interessant Ganske interssant Verken interessant eller uinteressant Ganske uinteressant Svært uinterssant Base:n=537 Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 9

20 3 av 4 av de som synes elektronisk kommunikasjon med fastlege og/eller tilgang til elektronisk pasientjournal ville vært interessant ville vært villig til å møte opp fysisk en gang for å skaffe seg sikker påloggingsidentitet Spm 0a.: Ville du vært villig til å gjøre følgende for å få elektronisk tilgang til slike tjenester? Møte opp personlig en gang på et offentlig kontor, slik du må gjøre for å skaffe nytt pass, for å skaffe deg sikker påloggingsidentitet som gir tilgang til tjenestene Filter: hvis ganske/svært interessant i spm 9a/b 74 % 75 % 73 % Mann 6 % Kvinne 7 % 6 % 0 % 8 % % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Base: n=389 Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 20

21 6 av 0 av de so synes elektronisk kommunikasjon med fastlege og/eller tilgang til elektronisk pasisentjournal ville vært interessant ville vært villig til å betale en engangssum på 00 kroner for å få tilgang til tjenestene Spm 0a.2: Ville du vært villig til å gjøre følgende for å få elektronisk tilgang til slike tjenester? Betale en engangssum på 00 kroner for å få tilgang til tjenestene Filter: hvis ganske/svært interessant i spm 9a/b 62 % 6 % 63 % Mann 29 % Kvinne 32 % 25 % 9 % 7 % 2 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Base: alle (n=389) Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 2

22 Blant de som ikke har betalingsvillighet for å få tilgang til ekstra tjenester, som elektronisk pasientjournal, mener 7 av 0 at offentlige tjenester bør være gratis. Omtrent av 0 mener prisen på 00 kroner er for høy Spm 0b: Hvorfor ikke? Filter: hvis ikke villig til å betale i spm 0a.2 Offentlige tjenester bør være gratis 7 % 69 % 76 % Mann 3 % Kvinne For dyrt 4 % 0 % 6 % Annet 7 % 4 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Base: n=2 Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 22

23 3 av 0 mener sikkerheten til deres personlige opplysninger i deres kommunikasjon med offentlige virksomheter er best ivaretatt med elektroniske brev med innloggingstjeneste. av 3 mener sikkerheten er best ivaretatt med brev på papir Spm : Vil du si at sikkerheten til dine personlige opplysninger i din kommunikasjon med offentlige virksomheter er best ivaretatt med elektroniske brev med innloggingstjeneste eller brev på papir som sendes som vanlig post eller det ingen forskjell? Mann Kvinne 5-34 år 9 % 8 % 0 % 8 % 33 % 30 % 29 % 32 % 29 % 32 % 34 % 30 % 26 % 23 % 32 % 37 % Best på papir Ingen forskjell Best elektronisk med innloggingstjeneste De over fra 55 år mener i større grad enn de yngre at sikkerheten er best ivaretatt på papir De under 55 år mener i større grad enn de fra 55 år og oppover at sikkerheten er best ivaretatt elektronisk eller at det ikke er noen forskjell år 9 % 24 % 34 % 34 % 55+ år 9 % 6 % 23 % 52 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Base: n=000 Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 23

24 Bakgrunn Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 24

25 Hovedsysselsetting I inntektsgivende arbeid 56 % Alderspensjonist 6 % Student % På anen trygd/pensjon Uten fast arbeid (arbeidsledig) 3 % 5 % Skoleelev 2 % Hjemmeværende 2 % Permisjon 2 % Annet 3 % Vil ikke oppgi % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Base: alle (n=000) Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 25

26 Høyeste utførte utdanning Grunnskole 8 % Videregående skole 38 % Universitet/høgskole inntil 4 år 23 % Universitet/høgskole 4 år eller mer 22 % Annet 3 % /husker ikke 0 % Vil ikke svare 5 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % Base: alle (n=000) Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 26

27 Husholdningens samlede brutto årsinntekt 0 kr kr 6 % kr kr % kr kr kr kr % 2 % kr kr 2 % million eller mer 9 % /husker ikke 3 % Vil ikke svare 25 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % Base: alle (n=000) Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 27

28 Bruk av Internett Daglig Noen ganger i uken % Ukentlig 3 % Månedlig 2 % Er aldri på internett % % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % Base: alle (n=000) Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 28

29 Alder 5-34 år 32 % år 35 % 55+ år 33 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % Base: alle (n=000) Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 29

30 Kjønn Mann 50 % Kvinne 50 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Base: alle (n=000) Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 30

31 By/land I by med eller flere innbyggere 27 % I by med innbyggere 29 % I tettsted under 30 minutter kjøretid til en by 2 % I tettsted med mer enn 30 minutter kjøretid til en by 6 % Landlig med under 30 minutter kjøretid til en by 9 % Landlig med mer enn 30 minutter kjøretid til en by 8 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % Base: alle (n=000) Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 3

32 Geografi Oslo/Akershus 23 % Rest Østlandet 9 % Sørlandet 4 % Vestlandet 26 % Trøndelag og Nord Norge 8 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % Base: alle (n=000) Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 32

33 <Prosjektnavn> for <Oppdragsgiver> Opinion as - <mnd/år> 33

34 <Prosjektnavn> for <Oppdragsgiver> Opinion as - <mnd/år> 34

35 FREQUENCIES VARIABLES=Q Q4 Q5 Q7 Q8a Q8b Q9a Q9b Q0a_ Q0a_2 Q0b Q Q5 /ORDER=ANALYSIS. Frequencies Notes Output Created Comments Input Value Handling Syntax Resources Data Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File Definition of Cases Used Processor Time Elapsed Time DataSet <none> Vekt 7-Feb-20 2:09:5 W: \Opinion\Prosjektarkiv\Difi\Elektronis k ID 200\Data\Med åpne svar og koda.sav User-defined missing values are treated as missing. Statistics are based on all cases with valid data. FREQUENCIES VARIABLES=Q Q4 Q5 Q7 Q8a Q8b Q9a Q9b Q0a_ Q0a_2 Q0b Q Q5 /ORDER=ANALYSIS :00: :00: [DataSet] W:\Opinion\Prosjektarkiv\Difi\Elektronisk ID 200\Data\Med åpne svar og koda.sav Table Page

36 Vil du foretrekke å motta personlige brev fra stat eller kommune... Under 30 år Elektronisk På papir Spiller ingen rolle/kommer an på år Elektronisk På papir Spiller ingen rolle/kommer an på år Elektronisk På papir Spiller ingen rolle/kommer an på år Elektronisk På papir Spiller ingen rolle/kommer an på Page 2

37 Vil du foretrekke å motta personlige brev fra stat eller kommune år Elektronisk På papir Spiller ingen rolle/kommer an på år Elektronisk På papir Spiller ingen rolle/kommer an på år Elektronisk På papir Spiller ingen rolle/kommer an på år og eldre På papir Spiller ingen rolle/kommer an på Page 3

38 Tenk deg... Vil du da foretrekke å logge deg inn..? Under 30 år Personlig elektronisk postkasse Den enkelte virksomhets nettside /ingen formening år Personlig elektronisk postkasse Den enkelte virksomhets nettside /ingen formening år Personlig elektronisk postkasse Den enkelte virksomhets nettside /ingen formening Page 4

39 Tenk deg... Vil du da foretrekke å logge deg inn..? år Personlig elektronisk postkasse Den enkelte virksomhets nettside /ingen formening år Personlig elektronisk postkasse Den enkelte virksomhets nettside /ingen formening år Personlig elektronisk postkasse Den enkelte virksomhets nettside /ingen formening Page 5

40 Tenk deg... Vil du da foretrekke å logge deg inn..? år Personlig elektronisk postkasse Den enkelte virksomhets nettside /ingen formening år og eldre Personlig elektronisk postkasse /ingen formening Page 6

41 Se for deg... Ville du foretrekke at et slikt nettsted også inneholdt muligheten til... Under 30 år år år år Page 7

42 Se for deg... Ville du foretrekke at et slikt nettsted også inneholdt muligheten til år år år år og eldre Page 8

43 Page 9

44 Se for deg at du skal sende... Vil du foretrekke å sende søknaden elektronisk eller på papir som vanlig post? Under 30 år Elektronisk På papir som vanlig post år Elektronisk På papir som vanlig post år Elektronisk På papir som vanlig post år Elektronisk På papir som vanlig post år Elektronisk På papir som vanlig post år Elektronisk På papir som vanlig post Page 0

45 Se for deg at du skal sende... Vil du foretrekke å sende søknaden elektronisk eller på papir som vanlig post? år Elektronisk På papir som vanlig post år og eldre Elektronisk På papir som vanlig post Har du hørt om MinID? Under 30 år Usikker/vet ikke år år Usikker/vet ikke Page

46 Har du hørt om MinID? år år år år Usikker/vet ikke år år og eldre Page 2

47 Har du opprettet en MinID brukerprofil? Under 30 år Usikker/vet ikke år Usikker/vet ikke år Usikker/vet ikke år Usikker/vet ikke Page 3

48 Har du opprettet en MinID brukerprofil? år Usikker/vet ikke år Usikker/vet ikke år Usikker/vet ikke år og eldre Page 4

49 Se for deg at du får muligheten til å kommunisere med fastlegen... Ville det for deg være en... tjeneste? Under 30 år Svært interessant Ganske interssant Verken interessant eller uinteressant Ganske uinteressant Svært uinterssant år Svært interessant Ganske interssant Verken interessant eller uinteressant Ganske uinteressant Svært uinterssant Page 5

50 Se for deg at du får muligheten til å kommunisere med fastlegen... Ville det for deg være en... tjeneste? år Svært interessant Ganske interssant Verken interessant eller uinteressant Ganske uinteressant Svært uinterssant år Svært interessant Ganske interssant Verken interessant eller uinteressant Ganske uinteressant Svært uinterssant Page 6

51 Se for deg at du får muligheten til å kommunisere med fastlegen... Ville det for deg være en... tjeneste? år Svært interessant Ganske interssant Verken interessant eller uinteressant Ganske uinteressant Svært uinterssant år Svært interessant Ganske interssant Verken interessant eller uinteressant Ganske uinteressant Svært uinterssant Page 7

52 Se for deg at du får muligheten til å kommunisere med fastlegen... Ville det for deg være en... tjeneste? år Svært interessant Ganske interssant Verken interessant eller uinteressant Ganske uinteressant Svært uinterssant år og eldre Ganske uinteressant Svært uinterssant Page 8

53 Se for deg at du får muligheten til å få innsyn i din egen pasientjournal... Ville det for deg vært en... tjeneste Under 30 år Svært interessant Ganske interssant Verken interessant eller uinteressant Ganske uinteressant Svært uinterssant år Svært interessant Ganske interssant Verken interessant eller uinteressant Ganske uinteressant Svært uinterssant Page 9

54 Se for deg at du får muligheten til å få innsyn i din egen pasientjournal... Ville det for deg vært en... tjeneste år Svært interessant Ganske interssant Verken interessant eller uinteressant Ganske uinteressant Svært uinterssant år Svært interessant Ganske interssant Verken interessant eller uinteressant Ganske uinteressant Svært uinterssant Page 20

55 Se for deg at du får muligheten til å få innsyn i din egen pasientjournal... Ville det for deg vært en... tjeneste år Svært interessant Ganske interssant Verken interessant eller uinteressant Ganske uinteressant Svært uinterssant år Svært interessant Ganske interssant Verken interessant eller uinteressant Ganske uinteressant Svært uinterssant Page 2

56 Se for deg at du får muligheten til å få innsyn i din egen pasientjournal... Ville det for deg vært en... tjeneste år år Svært interessant Ganske interssant Ganske uinteressant Svært uinterssant år og eldre Ganske uinteressant Svært uinterssant Page 22

57 Ville du vært villig til å gjøre følgende for å få tilgang til slike elektroniske tjenester. Skaffe nytt pass? Under 30 år år år Page 23

58 Ville du vært villig til å gjøre følgende for å få tilgang til slike elektroniske tjenester. Skaffe nytt pass? år år år år Page 24

59 Ville du vært villig til å gjøre følgende for å få tilgang til slike elektroniske tjenester. Skaffe nytt pass? år 80 år og eldre Betale en engangssum på 00 kr for å få tilgang til tjenestene? Under 30 år år Page 25

60 Betale en engangssum på 00 kr for å få tilgang til tjenestene? år år år år Page 26

61 Betale en engangssum på 00 kr for å få tilgang til tjenestene? år 80 år og eldre Hvorfor ikke? Under 30 år Offentlige tjenester bør være gratis For dyrt år Offentlige tjenester bør være gratis For dyrt Åpent noter Page 27

62 Hvorfor ikke? år Offentlige tjenester bør være gratis For dyrt Åpent noter år Offentlige tjenester bør være gratis For dyrt Åpent noter år Offentlige tjenester bør være gratis For dyrt Åpent noter Page 28

63 55-59 år år år Offentlige tjenester bør være gratis Åpent noter Offentlige tjenester bør være gratis For dyrt Åpent noter Hvorfor ikke? 80 år og eldre Page 29

64 Vil du si at sikkerheten til dine personlige opplysninger... elektroniske brev med innliggingstjeneste eller brev på papir Under 30 år Best på papir Ingen forskjell Best elektronisk med innloggingstjeneste år Best på papir Ingen forskjell Best elektronisk med innloggingstjeneste år Best på papir Ingen forskjell Best elektronisk med innloggingstjeneste år Best på papir Ingen forskjell Best elektronisk med innloggingstjeneste Page 30

65 Vil du si at sikkerheten til dine personlige opplysninger... elektroniske brev med innliggingstjeneste eller brev på papir år Best på papir Ingen forskjell Best elektronisk med innloggingstjeneste år Best på papir Ingen forskjell Best elektronisk med innloggingstjeneste år Best på papir Ingen forskjell Best elektronisk med innloggingstjeneste år og eldre Best på papir Ingen forskjell Best elektronisk med innloggingstjeneste Page 3

66 Hvor ofte er du på internett? Under 30 år Daglig Noen ganger i uken Ukentlig Månedlig Er aldri på internett år Daglig Noen ganger i uken Ukentlig Er aldri på internett år Daglig Noen ganger i uken Ukentlig Månedlig Er aldri på internett år Daglig Noen ganger i uken Ukentlig Er aldri på internett Page 32

67 Hvor ofte er du på internett? år Daglig Noen ganger i uken Ukentlig Månedlig Er aldri på internett år Daglig Noen ganger i uken Ukentlig Månedlig Er aldri på internett år Daglig Noen ganger i uken Ukentlig Månedlig Er aldri på internett Page 33

68 Hvor ofte er du på internett? 80 år og eldre Daglig Noen ganger i uken Ukentlig Månedlig Er aldri på internett Page 34

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Holdninger til forsvaret

Holdninger til forsvaret Holdninger til forsvaret Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. Juni Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig

Detaljer

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014 Norsk Elbilforening Omnibusundersøkelse Juni 01 Prosjektbeskrivelse OPPDRAGSGIVER Norsk Elbilforening Kontaktperson: Petter Haugneland, mobil: 98 699, e-post: petter@elbil.no UNDERSØKELSENS FORMÅL Respondentene

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Opplysningskampanje Nøkkelhullet

Opplysningskampanje Nøkkelhullet Opplysningskampanje Nøkkelhullet Nullpunktsmåling gjennomført for Helsedirektoratet Oslo, den 31. august 2009 Advertising research is one-half frustration, one-half exclamation point, and one-half question-mark.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Ekstremvær i vente. Omnibusundersøkelse gjennomført for Energi Norge. Oslo, desember 2013

Ekstremvær i vente. Omnibusundersøkelse gjennomført for Energi Norge. Oslo, desember 2013 Ekstremvær i vente Omnibusundersøkelse gjennomført for Energi Norge Oslo, desember 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Energi Norge Aslak Øverås, informasjonssjef Kartlegge

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Bjerkreim kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Bjerkreim kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Førde, Fjaler og Solund Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Førde, Fjaler og Solund Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Hægebostad kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hægebostad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016 Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Øvre Eiker kommune Trude Andresen, rådmann Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Molde kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Molde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rindal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rindal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 11.11.2015 Deres ref: Actis Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nesodden kommune Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nesodden kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vaksdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vaksdal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sauherad kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sauherad kommune Kontaktperson Hans Erik

Detaljer

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Sauherad kommune Arkiv: FE - 026 Saksmappe: 16/1438-11 Saksbehandler: Hans Erik Utne Dato: 09.06.2016 Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Adminstrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015

Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015 Om undersøkelsen Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Sande Venstre Per Martin Berg Kartlegge holdninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Lørenskog kommune Opinion AS Mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lørenskog kommune Kontaktperson Solvor Julie Østby, solost@lorenskog.kommune.no,

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Bakgrunn Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011.

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014 Kundetilfredshet Eiendom Norge Mars 2014 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 Gjennomført for Ulstein kommune 24. august 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Målgruppe Kartlegge holdninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015 Kommuneundersøkelsen vår 2015 For NHO juni 2015 Bakgrunn Oppdragsgiver NHO Kontaktperson Per Øyvind Langeland Hensikt Metode Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kommunelederes syn på kommunesammenslåing

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune Gjennomført for Drammen kommune Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Norsk e-helsebarometer 2016

Norsk e-helsebarometer 2016 Norsk e-helsebarometer 2016 Nasjonal befolkningsundersøkelse 15. april 2016 Gjennomført for DIPS ASA Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson Målgruppe Kartlegge

Detaljer

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 737 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker IKT Norge Dato: 12.12.28 Deres ref: Per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stord kommune Opinion AS Mars 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013 Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene 23. mai 2013 Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE Rogaland Fylkeskommune, Bibliotektjenestene Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 Gjennomført for Ulstein kommune 18. mai. 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Målgruppe Kartlegge holdninger

Detaljer

Brukerundersøkelse 2011

Brukerundersøkelse 2011 Brukerundersøkelse 2011 Gjennomført av Opinion Perduco AS Desember 2011 1 INNHOLD... 1 Innledning... 4 Målgruppe... 4 Metode... 4 Datainnsamling... 4 Presentasjon av resultatene... 4 Feilmarginer... 5

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Dato: 27.8.21 Deres ref: Tale N. Berntsen Vår ref: Robert Ekle Arve

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform: Iveland og Vennesla

Innbyggerundersøkelse kommunereform: Iveland og Vennesla Innbyggerundersøkelse kommunereform: Iveland og Vennesla Gjennomført april 2016 11. mai 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/ kontaktperson Målgruppe Antall

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker IKT Norge Dato: 21.02.2008 Deres ref:per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer