Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID"

Transkript

1 Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Direktoratet for forvaltning og IKT Oslo / 0. februar 20

2 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Guro Aardal Hagen, Seniorrådgiver Kartlegging av befolkningens holdninger om bruk av offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID Metode Kvantitativ metode, CATI (telefonintervju) Målgruppe Norges befolkning fra5 år og eldre Utvalgsområde/univers Antall intervju n=000 Norges befolkning Splitt mobil/fasttelefon: Mobil 43%, fasttelefon 47% Gjennomføring nuar 20 Underleverandør Ansv konsulent Opinion Scanstat AS Martin Aabech Tlf: E-post: Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 2

3 Feilmarginstabell Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller mål-gruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og prosentresultat ved 95% signifikansnivå er vist i tabellen til høyre. Ved f.eks. en base på 200 (n=200) kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 3, og ± 7, prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Utvalgsstørrelse 5% el. 95% 0% el. 90% 5% el. 85% 20% el. 80% 25% el. 75% 30% el. 70% 35% el. 65% 40% el. 60% 45% el. 55% 25 8,6 2,0 4,2 6,0 7,4 8,3 9,0 9,6 9,9 20,0 50 6,2 8,5 0,,3 2,2 3,0 3,6 3,9 4, 4, 75 5,0 6,9 8,2 9,2 0,0 0,6,0,3,5,5 00 4,4 6,0 7, 8,0 8,7 9,2 9,5 9,8 9,9 0,0 50 3,6 4,9 5,8 6,5 7, 7,5 7,8 8,0 8, 8, , 4,2 5,0 5,7 6, 6,5 6,7 6,9 7,0 7, 250 2,8 3,8 4,5 5, 5,5 5,8 6,0 6,2 6,3 6, ,5 3,5 4, 4,6 5,0 5,3 5,5 5,7 5,7 5, ,2 3,0 3,6 4,0 4,3 4,6 4,8 4,9 5,0 5,0 500,9 2,7 3,2 3,6 3,9 3,9 4, 4,3 4,4 4,5 600,8 2,5 2,9 3,3 3,5 3,7 3,8 4,0 4, 4, 700,6 2,3 2,7 3,0 3,3 3,5 3,6 3,7 3,8 3,8 800,5 2, 2,5 2,8 3, 3,2 3,4 3,5 3,5 3,5 900,5 2,0 2,4 2,7 2,9 3, 3,2 3,3 3,3 3,3 000,4,9 2,3 2,5 2,7 2,9 3,0 3, 3, 3,2 200,3,7 2, 2,3 2,5 2,6 2,8 2,8 2,9 2,9 400,2,6,9 2, 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 600,,5,8 2,0 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 50% Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 3

4 Oppsummering /2 4 av 0 innbyggere foretrekker å motta personlige brev fra stat eller kommune elektronisk. Preferansen øker ved lavere alder. 45% av innbyggerne foretrekker å motta brevene på papir. Blant disse er det er sterk overvekt av innbyggere fra 55 år og oppover (70%). Kun ca av 3 av innbyggerne under 55 år foretrekker å motta brev på papir. 5% av befolkningen har ikke preferanse mellom de to tilbudene. De sterkeste driverne for preferanse for å motta brev på papir er at papir er enklere, ikke bruk/sjelden bruk av PC, papir er mer oversiktelig og ønske om å papirarkiv. De sterkeste driverne for preferanse for å motta brev elektronisk er mindre papir i huset, elektronisk arkivering og tilgjengelighet. Det er klar preferanse for elektronisk postkasse (samleside) (8 av 0 innbyggere) over å logge seg på hver enkelt virksomhets nettside når man skal lese brev fra offentlige virksomheter. Det er en noe høyere preferanse for dette blant de under 55 år enn de fra 55 år og oppover. Blant de som foretrekker elektronisk postkasse (samleside) ønsker 3 av 4 og også kunne motta og sende brev til private virksomheter via denne. 6 av 0 foretrekker å sende en søknad til stat eller kommune elektronisk ved hjelp av innlogginsløsning. Den hjulpne kjennskapen til MinID er høy. 7 av 0 har hørt om innloggingsløsningen og kjennskapen er høyere blant de med høyere utdanning, inntekt og daglig brukere av Internett. Blant de med kjennskap til MinID har 3 av 4 opprettet brukerprofil. Litt over halvparten av innbyggerne i Norge har opprettet brukerprofil (54%). <Prosjektnavn> for <Oppdragsgiver> Opinion as - <mnd/år> 4

5 Oppsummering 2/2 6 av 0 mener elektronisk kommunikasjon med fastlegen og innsyn i egen pasientjournal via en nettside er en interessant tjeneste. Av disse ville 3 av 4 vært villig til å møte opp fysisk, slik man gjør for å skaffe nytt pass, for å skaffe seg sikker påloggingsidentitet og 6 av 0 vært villige til å betale en engangssum på 00 kroner for å få tilgang til disse tjenestene. Av de som ikke har betalingsvillighet for å få tilgang til ekstra tjenester elektronisk mener 7 av 0 at offentlige tjenester bør være gratis. Bare av 0 mener summen på 00 kroner er for høy. 3 av 0 mener sikkerheten til personlige opplysninger er best ivaretatt med elektroniske brev med innloggingstjeneste. av 3 mener opplysningene er best ivaretatt med brev på papir, mens 3 av 0 mener det ikke er noen forskjell på hvor godt sikkerheten blir ivaretatt mellom de to alternativene Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 5

6 Informasjon om spørsmålsformulering Innledende forklaringstekst i spm : Tenk deg at du i fremtiden kan velge å få brev fra staten eller kommunen din i en elektronisk postkasse. Det vil kun være deg som får tilgang til postkassen ved hjelp av en innlogginsløsning. Du vil bli varslet med en SMS på mobilen at du har mottatt et brev. Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 6

7 4 av 0 innbyggere foretrekker å motta brev fra stat eller kommune elektronisk Spm : Vil du foretrekke å motta personlige brev fra stat eller kommune elektronisk, på papir i den vanlige postkassen din, eller spiller det ingen rolle? % 4 % 40 % 45 % Elektronisk % 4 % 40 % 45 % Mann % 5 % 44 % 40 % 36 % På papir Spiller ingen rolle/kommer an på 5-34 år år % % 4 % 7 % 3 % 36 % 46 % 55 % Kvinne % 2 % 5 % Base: alle (n=000) 55+ år % 0 % 9 % 70 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Menn svarer i større grad elektronisk enn kvinner. Kvinner svarer dermed i større grad på papir enn menn De under 55 år svarer i større grad elektronisk enn de over 55 år og det er et motsatt forhold for de som svarer på papir De med husholdningsinntekt over million kr i året svarer i større elektronisk enn de med lavere inntekt Halvparten av de med universitetsutdannelse over 4 år svarer elektronisk. Der som er på internett daglig svarer i større grad elektronisk enn de som er sjeldnere på Internett. 7 av er på Internett daglig, og av disse svarer 52% elektronisk, mens av andelen av de som er på Internett sjeldnere svarer kun 8% elektronisk 7

8 Tydelig sammenheng mellom bruk av Internett og preferanse mellom elektronisk kommunikasjon og på papir Daglig Noen ganger i uken Ukentlig Månedlig Er aldri på internett Vet ikke Base Elektronisk 52 % 7 % 2 % 3 % 0 % 6 % På papir 32 % 64 % 89 % 87 % 93 % 68 % Spiller ingen rolle/kommer an på 5 % 7 % 9 % 9 % 4 % 6 % % 2 % 0 % 0 % 3 % 0 % Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 8

9 De sterkeste driverne for å motta brev på papir er at papir er enklere, bruker ikke PC og at papir er mer oversiktelig Spm 2a: Hva er årsakene til at du foretrekker å motta brev fra offentlige virksomheter på papir i postkassen og ikke elektronisk? Filter: hvis på papir i spm Papir er enklere 29 % De over 54 år svarer i større grad at de ikke eller sjeldent bruker PC og ikke har/har treg internettilgang Bruker ikke PC/Bruker Mer oversiktlig Har ikke Liker å få brev fra det Jeg stoler ikke på at Synes det er uttrygt at 8 % 8 % 0 % 4 % 6 % 27 % De under 55 år svarer i større grad det synes det er utrygt at brevet ligger lagret digitalt. (Merk at de allikevel i mye større grad foretrekker å få brevet elektronisk) De over 54 år (6%) liker i større grad å få brev fra det offentlige på papir Ønsker å arkivere Jeg slipper å bruke 2 % 8 % De under 34 år synes papir er enklere enn de fra 35 år og oppover Jeg slipper å bruke Andre årsaker, åpent % 2 % De under 55 synes i større grad at papir er mer oversiktlig Ingen formening % 2 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % Base: n=452 Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 9

10 Blant de som ikke har preferanse på hvordan de ønsker å motta brev fra det offentlige er papirarkivering den viktigste driveren for å motta brev på papir Spm 2b: Slik du ser det, hva er fordelene med å motta brevene på papir i postkassen og ikke elektronisk? Filter: hvis spiller ingen rolle i spm Ønsker å arkivere brevet på papir Jeg stoler ikke på at jeg får brevet hvis det Liker å få brev fra det offentlige på papir % % 9 % Bruker PC svært sjelden 9 % Synes det er uttrygt at det ligger lagret digitalt Bruker ikke PC 5 % 8 % Jeg slipper å bruke innlogging Har ikke internettilgang/tregt Jeg slipper å bruke pinkodene 2 % 3 % 5 % Andre årsaker, åpent 22 % Ingen formening 8 % 4 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % Base: n=37 Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 0

11 De sterkeste driverne for å motta brev fra offentlige virksomheter elektronisk er mindre papir i huset, elektronisk arkivering og tilgjengelighet Spm 3a: Hva er årsakene til at du foretrekker å motta brev fra offentlige virksomheter elektronisk og ikke på papir i postkassen? Filter: hvis elektronisk i spm Blir mindre papir/er så mye papir i huset 38 % Når jeg har det elektronisk har jeg det 35 % Jeg har tilgang til brevene når som 26 % Tryggere enn vanlig post i forhold til ID-tyveri Jeg slipper å arkivere i perm/har all post fra Jeg mister ofte brev jeg mottar Jeg slipper å bruke tid og penger på 7 % 6 % 5 % 4 % Annet, noter 24 % % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % Base: n=400 Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20

12 Driverne for å motta brev elektronisk bekreftes av gruppen som ikke har preferanse på elektronisk/på papir Spm 3b: Slik du ser det, hva er fordelene med å motta brevene elektronisk og ikke på papir i postkassen? Filter: hvis spiller ingen rolle i spm Blir mindre papir/er så mye papir i huset 3 % Når jeg har det elektronisk har jeg det også arkivert 8 % Jeg har tilgang til brevene når som helst/hvor som helst Jeg mister ofte brev jeg mottar 8 % 9 % Jeg slipper å bruke tid og penger på frimerker og posting av brev (elektronisk er raskere) 6 % Tryggere enn vanlig post i forhold til ID-tyveri Jeg slipper å arkivere i perm/har all post fra det offentlige virksomheter tilgjengelig digitalt 3 % 4 % Annet, noter 6 % 6 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % Base: n=37 Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 2

13 Det er en klar preferanse for å logge seg på en samleside (elektronisk postkasse). 8 av 0 foretrekker samleside kontra å logge seg inn på hver enkelt virksomhets nettside Spm 4: Tenk deg at en offentlig virksomhet sender deg et elektronisk brev og at du må logge deg inn på en nettside for å lese brevet. Vil du da foretrekke å logge deg inn på en personlig elektronisk postkasse hvor alle dine elektroniske brev fra alle offentlige virksomheter er samlet, eller vil du foretrekke å gå til den enkelte virksomhets nettside for å lese brevet? Filter: hvis elektronisk eller spiller ingen rolle i spm % 79 % Personlig elektronisk postkasse Den enkelte virksomhets nettside % 0 % 3 % 79 % 79 % 80 % Mann Kvinne 5-34 år år 55+ år Daglig 2 2 % 0 % 9 % 3 % 6 % % 69 % 82 % 82 % 8 % Personlig elektronisk postkasse Den enkelte virksomhets nettside /ingen formening /ingen formening 9 % % 7 % Noen ganger i uken Ukentlig 5 % 7 % 35 % 73 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 00 % Månedlig 27 % 24 % Er aldri på internett 5 % 2 % Base: n=537 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 00 % Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 3

14 3 av 4 foretrekker at en personlig elektronisk postkasse også kan brukes til å motta og sende elektroniske brev til private virksomheter som banker og forsikringsselskaper Spm 5: Se for deg at man i en slik personlig elektronisk postkasse ville kunne motta og sende brev til private virksomheter, som banken eller forsikringsselskapet ditt. Ville du foretrekke at det slikt nettsted også inneholdt muligheten til å sende eller motta personlige elektroniske brev fra disse? Filter: hvis personlig elektronisk postkasse i spm 4 7 % 20 % 73 % En høyere andel menn enn kvinner ville foretrekke å også kunne sende og motta post til/fra private virksomheter Mann 2 % 2 % 76 % De over 55 år ville i mindre grad foretrekke å også kunne sende og motta post til/fra private virksomheter enn de under Kvinne 2 % 9 % 69 % 5-34 år 9 % 9 % 72 % år 4 % 2 % 75 % 55+ år 8 % 24 % 68 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Base: n=426 Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 4

15 6 av 0 foretrekker å sende en søknad til stat eller kommune elektronisk ved hjelp av en innlogginsløsning. De under 55 år har størst andel med denne preferansen Spm 7: Se for deg at du skal sende en søknad til en statlig eller kommunal virksomhet og at du har to muligheter. Du kan enten sende søknaden elektronisk ved hjelp av en innloggingsløsning. Alternativt kan du sende søknaden på papir som vanlig post. Vil du foretrekke å sende søknaden elektronisk eller på papir som vanlig post? 5 % 33 % 6 % Flere menn enn kvinner foretrekker å sende en søknad til offentlig virksomhet elektronisk Mann Kvinne 5-34 år år 55+ år 5 % 6 % 7 % 4 % 6 % 9 % 23 % 29 % 38 % 36 % 56 % 58 % 66 % 74 % 73 % Elektronisk På papir som vanlig post Vesentlig flere under 55 år foretrekker å sende en søknad til offentlig virksomhet enn fra 55 år og oppover Helt klar sammenheng mellom bruk av Internett og preferanse for bruk av elektronisk løsning når man skal sende søknad til en statlig eller kommunal virksomhet Daglig Noen ganger i uken Ukentlig 3 % 6 % 5 % 8 % 28 % 44 % 5 % 69 % 76 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Base: n=000 Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 5

16 7 av 0 har hørt om MinID. Kjennskapen er høyere blant de med høyere utdanning, inntekt og daglig brukere av Internett Spm 8a: MinID er innloggingsløsningen du bruker for å identifisere deg når du skal bruke en offentlig tjeneste på Internett. Har du hørt om MinID? Menn har i noe større grad hørt om MinID enn kvinner 72 % 75 % De under 55 år har i større grad hørt om MinID enn de over 28 % 69 % Mann Kvinne De med kun grunnskole (48%) har i mindre grad hørt om MinID enn de med VGS og høyere utdanning. De med universitetsutdanning har høyest kjennskap. Tendensen finnes også igjen mht inntekt 25 % 30 % De som er på Internett daglig (86%) har i større grad hørt om MinID enn andre Usikker/vet ikke % % 0 % De med husholdningsinntekt over kr i året har høyere kjennskap til MinID enn de med lavere inntekt. Det er en tendens til at de med husholdningsinntekt over har høyere inntekt enn enn de med lavere husholdningsinntekt. 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Base: n=000 Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 6

17 Blant de med kjennskap til MinID har 3 av 4 opprettet brukerprofil Spm 8b: Har du opprettet en MinID brukerprofil? Filter: hvis kjennskap til MinID i spm 8a 2 % 23 % 75 % De under 55 år har i større grad opprettet brukerprofil enn de fra 55 år og oppover Mann 2 % 20 % 77 % Kvinne 2 % 25 % 73 % Usikker/vet ikke 5-34 år 2 % 5 % 83 % år 2 % 23 % 75 % 55+ år 2 % 33 % 64 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 00 % Base: n=79 Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 7

18 6 av 0 mener elektronisk kommunikasjon med fastlegen via en nettside/elektronisk postkasse ville vært interessant Spm 9a: Se for deg at du får muligheten til å kommunisere elektronisk med fastlegen din ved å logge deg inn på en nettside som er administrert av stat eller kommune. Ville det for deg vært en. tjeneste? Filter: hvis elektronisk eller spiller ingen rolle i spm Topp 2 39 % 2 % 7 % 6 % 3 % 3 % 60% 5-34 år 35 % 8 % 24 % 7 % 0 % 5 % 53% år 45 % 24 % 3 % 5 % 2 % % 69% De over 34 år svarer i større grad interessant enn de under. 55+ år 34 % 22 % 2 % 9 % 9 % 4 % 56% De med høy inntekt ( kr+) tenderer mot å finne det mer interessant enn de med lavere inntekt 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 00 % Svært interessant Verken interessant eller uinteressant Ganske interssant Ganske uinteressant Base: n=537 Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 8

19 6 av 0 mener innsyn i egen pasisentjournal via en nettside er en interessant tjeneste Spm 9b: Se for deg at du får muligheten til å få innsyn i din egen pasientjournal på en nettside som er administrert av stat eller kommune. Ville det for deg vært en. tjeneste? Filter: hvis elektronisk eller spiller ingen rolle i spm 42 % 20 % 3 % 7 % 5 % 3 % 5-34 år 40 % 22 % 4 % 7 % 2 % 5 % år 46 % 20 % 3 % 5 % 5 % % Det er en tendens til at de som bor med mer enn 30 minutter kjøretid til en by er mer positive til muligheten til innsyn i egen pasientjournal (lave baser) 55+ år 40 % 7 % 0 % 9 % 23 % 2 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 00 % Svært interessant Ganske interssant Verken interessant eller uinteressant Ganske uinteressant Svært uinterssant Base:n=537 Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 9

20 3 av 4 av de som synes elektronisk kommunikasjon med fastlege og/eller tilgang til elektronisk pasientjournal ville vært interessant ville vært villig til å møte opp fysisk en gang for å skaffe seg sikker påloggingsidentitet Spm 0a.: Ville du vært villig til å gjøre følgende for å få elektronisk tilgang til slike tjenester? Møte opp personlig en gang på et offentlig kontor, slik du må gjøre for å skaffe nytt pass, for å skaffe deg sikker påloggingsidentitet som gir tilgang til tjenestene Filter: hvis ganske/svært interessant i spm 9a/b 74 % 75 % 73 % Mann 6 % Kvinne 7 % 6 % 0 % 8 % % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Base: n=389 Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 20

21 6 av 0 av de so synes elektronisk kommunikasjon med fastlege og/eller tilgang til elektronisk pasisentjournal ville vært interessant ville vært villig til å betale en engangssum på 00 kroner for å få tilgang til tjenestene Spm 0a.2: Ville du vært villig til å gjøre følgende for å få elektronisk tilgang til slike tjenester? Betale en engangssum på 00 kroner for å få tilgang til tjenestene Filter: hvis ganske/svært interessant i spm 9a/b 62 % 6 % 63 % Mann 29 % Kvinne 32 % 25 % 9 % 7 % 2 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Base: alle (n=389) Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 2

22 Blant de som ikke har betalingsvillighet for å få tilgang til ekstra tjenester, som elektronisk pasientjournal, mener 7 av 0 at offentlige tjenester bør være gratis. Omtrent av 0 mener prisen på 00 kroner er for høy Spm 0b: Hvorfor ikke? Filter: hvis ikke villig til å betale i spm 0a.2 Offentlige tjenester bør være gratis 7 % 69 % 76 % Mann 3 % Kvinne For dyrt 4 % 0 % 6 % Annet 7 % 4 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Base: n=2 Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 22

23 3 av 0 mener sikkerheten til deres personlige opplysninger i deres kommunikasjon med offentlige virksomheter er best ivaretatt med elektroniske brev med innloggingstjeneste. av 3 mener sikkerheten er best ivaretatt med brev på papir Spm : Vil du si at sikkerheten til dine personlige opplysninger i din kommunikasjon med offentlige virksomheter er best ivaretatt med elektroniske brev med innloggingstjeneste eller brev på papir som sendes som vanlig post eller det ingen forskjell? Mann Kvinne 5-34 år 9 % 8 % 0 % 8 % 33 % 30 % 29 % 32 % 29 % 32 % 34 % 30 % 26 % 23 % 32 % 37 % Best på papir Ingen forskjell Best elektronisk med innloggingstjeneste De over fra 55 år mener i større grad enn de yngre at sikkerheten er best ivaretatt på papir De under 55 år mener i større grad enn de fra 55 år og oppover at sikkerheten er best ivaretatt elektronisk eller at det ikke er noen forskjell år 9 % 24 % 34 % 34 % 55+ år 9 % 6 % 23 % 52 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Base: n=000 Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 23

24 Bakgrunn Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 24

25 Hovedsysselsetting I inntektsgivende arbeid 56 % Alderspensjonist 6 % Student % På anen trygd/pensjon Uten fast arbeid (arbeidsledig) 3 % 5 % Skoleelev 2 % Hjemmeværende 2 % Permisjon 2 % Annet 3 % Vil ikke oppgi % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Base: alle (n=000) Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 25

26 Høyeste utførte utdanning Grunnskole 8 % Videregående skole 38 % Universitet/høgskole inntil 4 år 23 % Universitet/høgskole 4 år eller mer 22 % Annet 3 % /husker ikke 0 % Vil ikke svare 5 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % Base: alle (n=000) Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 26

27 Husholdningens samlede brutto årsinntekt 0 kr kr 6 % kr kr % kr kr kr kr % 2 % kr kr 2 % million eller mer 9 % /husker ikke 3 % Vil ikke svare 25 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % Base: alle (n=000) Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 27

28 Bruk av Internett Daglig Noen ganger i uken % Ukentlig 3 % Månedlig 2 % Er aldri på internett % % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % Base: alle (n=000) Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 28

29 Alder 5-34 år 32 % år 35 % 55+ år 33 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % Base: alle (n=000) Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 29

30 Kjønn Mann 50 % Kvinne 50 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Base: alle (n=000) Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 30

31 By/land I by med eller flere innbyggere 27 % I by med innbyggere 29 % I tettsted under 30 minutter kjøretid til en by 2 % I tettsted med mer enn 30 minutter kjøretid til en by 6 % Landlig med under 30 minutter kjøretid til en by 9 % Landlig med mer enn 30 minutter kjøretid til en by 8 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % Base: alle (n=000) Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 3

32 Geografi Oslo/Akershus 23 % Rest Østlandet 9 % Sørlandet 4 % Vestlandet 26 % Trøndelag og Nord Norge 8 % 0 % 0 % 20 % 30 % 40 % Base: alle (n=000) Holdninger til offentlige elektroniske tjenester og elektronisk identitet Opinion as januar 20 32

33 <Prosjektnavn> for <Oppdragsgiver> Opinion as - <mnd/år> 33

34 <Prosjektnavn> for <Oppdragsgiver> Opinion as - <mnd/år> 34

35 FREQUENCIES VARIABLES=Q Q4 Q5 Q7 Q8a Q8b Q9a Q9b Q0a_ Q0a_2 Q0b Q Q5 /ORDER=ANALYSIS. Frequencies Notes Output Created Comments Input Value Handling Syntax Resources Data Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File Definition of Cases Used Processor Time Elapsed Time DataSet <none> Vekt 7-Feb-20 2:09:5 W: \Opinion\Prosjektarkiv\Difi\Elektronis k ID 200\Data\Med åpne svar og koda.sav User-defined missing values are treated as missing. Statistics are based on all cases with valid data. FREQUENCIES VARIABLES=Q Q4 Q5 Q7 Q8a Q8b Q9a Q9b Q0a_ Q0a_2 Q0b Q Q5 /ORDER=ANALYSIS :00: :00: [DataSet] W:\Opinion\Prosjektarkiv\Difi\Elektronisk ID 200\Data\Med åpne svar og koda.sav Table Page

36 Vil du foretrekke å motta personlige brev fra stat eller kommune... Under 30 år Elektronisk På papir Spiller ingen rolle/kommer an på år Elektronisk På papir Spiller ingen rolle/kommer an på år Elektronisk På papir Spiller ingen rolle/kommer an på år Elektronisk På papir Spiller ingen rolle/kommer an på Page 2

37 Vil du foretrekke å motta personlige brev fra stat eller kommune år Elektronisk På papir Spiller ingen rolle/kommer an på år Elektronisk På papir Spiller ingen rolle/kommer an på år Elektronisk På papir Spiller ingen rolle/kommer an på år og eldre På papir Spiller ingen rolle/kommer an på Page 3

38 Tenk deg... Vil du da foretrekke å logge deg inn..? Under 30 år Personlig elektronisk postkasse Den enkelte virksomhets nettside /ingen formening år Personlig elektronisk postkasse Den enkelte virksomhets nettside /ingen formening år Personlig elektronisk postkasse Den enkelte virksomhets nettside /ingen formening Page 4

39 Tenk deg... Vil du da foretrekke å logge deg inn..? år Personlig elektronisk postkasse Den enkelte virksomhets nettside /ingen formening år Personlig elektronisk postkasse Den enkelte virksomhets nettside /ingen formening år Personlig elektronisk postkasse Den enkelte virksomhets nettside /ingen formening Page 5

40 Tenk deg... Vil du da foretrekke å logge deg inn..? år Personlig elektronisk postkasse Den enkelte virksomhets nettside /ingen formening år og eldre Personlig elektronisk postkasse /ingen formening Page 6

41 Se for deg... Ville du foretrekke at et slikt nettsted også inneholdt muligheten til... Under 30 år år år år Page 7

42 Se for deg... Ville du foretrekke at et slikt nettsted også inneholdt muligheten til år år år år og eldre Page 8

43 Page 9

44 Se for deg at du skal sende... Vil du foretrekke å sende søknaden elektronisk eller på papir som vanlig post? Under 30 år Elektronisk På papir som vanlig post år Elektronisk På papir som vanlig post år Elektronisk På papir som vanlig post år Elektronisk På papir som vanlig post år Elektronisk På papir som vanlig post år Elektronisk På papir som vanlig post Page 0

45 Se for deg at du skal sende... Vil du foretrekke å sende søknaden elektronisk eller på papir som vanlig post? år Elektronisk På papir som vanlig post år og eldre Elektronisk På papir som vanlig post Har du hørt om MinID? Under 30 år Usikker/vet ikke år år Usikker/vet ikke Page

46 Har du hørt om MinID? år år år år Usikker/vet ikke år år og eldre Page 2

47 Har du opprettet en MinID brukerprofil? Under 30 år Usikker/vet ikke år Usikker/vet ikke år Usikker/vet ikke år Usikker/vet ikke Page 3

48 Har du opprettet en MinID brukerprofil? år Usikker/vet ikke år Usikker/vet ikke år Usikker/vet ikke år og eldre Page 4

49 Se for deg at du får muligheten til å kommunisere med fastlegen... Ville det for deg være en... tjeneste? Under 30 år Svært interessant Ganske interssant Verken interessant eller uinteressant Ganske uinteressant Svært uinterssant år Svært interessant Ganske interssant Verken interessant eller uinteressant Ganske uinteressant Svært uinterssant Page 5

50 Se for deg at du får muligheten til å kommunisere med fastlegen... Ville det for deg være en... tjeneste? år Svært interessant Ganske interssant Verken interessant eller uinteressant Ganske uinteressant Svært uinterssant år Svært interessant Ganske interssant Verken interessant eller uinteressant Ganske uinteressant Svært uinterssant Page 6

51 Se for deg at du får muligheten til å kommunisere med fastlegen... Ville det for deg være en... tjeneste? år Svært interessant Ganske interssant Verken interessant eller uinteressant Ganske uinteressant Svært uinterssant år Svært interessant Ganske interssant Verken interessant eller uinteressant Ganske uinteressant Svært uinterssant Page 7

52 Se for deg at du får muligheten til å kommunisere med fastlegen... Ville det for deg være en... tjeneste? år Svært interessant Ganske interssant Verken interessant eller uinteressant Ganske uinteressant Svært uinterssant år og eldre Ganske uinteressant Svært uinterssant Page 8

53 Se for deg at du får muligheten til å få innsyn i din egen pasientjournal... Ville det for deg vært en... tjeneste Under 30 år Svært interessant Ganske interssant Verken interessant eller uinteressant Ganske uinteressant Svært uinterssant år Svært interessant Ganske interssant Verken interessant eller uinteressant Ganske uinteressant Svært uinterssant Page 9

54 Se for deg at du får muligheten til å få innsyn i din egen pasientjournal... Ville det for deg vært en... tjeneste år Svært interessant Ganske interssant Verken interessant eller uinteressant Ganske uinteressant Svært uinterssant år Svært interessant Ganske interssant Verken interessant eller uinteressant Ganske uinteressant Svært uinterssant Page 20

55 Se for deg at du får muligheten til å få innsyn i din egen pasientjournal... Ville det for deg vært en... tjeneste år Svært interessant Ganske interssant Verken interessant eller uinteressant Ganske uinteressant Svært uinterssant år Svært interessant Ganske interssant Verken interessant eller uinteressant Ganske uinteressant Svært uinterssant Page 2

56 Se for deg at du får muligheten til å få innsyn i din egen pasientjournal... Ville det for deg vært en... tjeneste år år Svært interessant Ganske interssant Ganske uinteressant Svært uinterssant år og eldre Ganske uinteressant Svært uinterssant Page 22

57 Ville du vært villig til å gjøre følgende for å få tilgang til slike elektroniske tjenester. Skaffe nytt pass? Under 30 år år år Page 23

58 Ville du vært villig til å gjøre følgende for å få tilgang til slike elektroniske tjenester. Skaffe nytt pass? år år år år Page 24

59 Ville du vært villig til å gjøre følgende for å få tilgang til slike elektroniske tjenester. Skaffe nytt pass? år 80 år og eldre Betale en engangssum på 00 kr for å få tilgang til tjenestene? Under 30 år år Page 25

60 Betale en engangssum på 00 kr for å få tilgang til tjenestene? år år år år Page 26

61 Betale en engangssum på 00 kr for å få tilgang til tjenestene? år 80 år og eldre Hvorfor ikke? Under 30 år Offentlige tjenester bør være gratis For dyrt år Offentlige tjenester bør være gratis For dyrt Åpent noter Page 27

62 Hvorfor ikke? år Offentlige tjenester bør være gratis For dyrt Åpent noter år Offentlige tjenester bør være gratis For dyrt Åpent noter år Offentlige tjenester bør være gratis For dyrt Åpent noter Page 28

63 55-59 år år år Offentlige tjenester bør være gratis Åpent noter Offentlige tjenester bør være gratis For dyrt Åpent noter Hvorfor ikke? 80 år og eldre Page 29

64 Vil du si at sikkerheten til dine personlige opplysninger... elektroniske brev med innliggingstjeneste eller brev på papir Under 30 år Best på papir Ingen forskjell Best elektronisk med innloggingstjeneste år Best på papir Ingen forskjell Best elektronisk med innloggingstjeneste år Best på papir Ingen forskjell Best elektronisk med innloggingstjeneste år Best på papir Ingen forskjell Best elektronisk med innloggingstjeneste Page 30

65 Vil du si at sikkerheten til dine personlige opplysninger... elektroniske brev med innliggingstjeneste eller brev på papir år Best på papir Ingen forskjell Best elektronisk med innloggingstjeneste år Best på papir Ingen forskjell Best elektronisk med innloggingstjeneste år Best på papir Ingen forskjell Best elektronisk med innloggingstjeneste år og eldre Best på papir Ingen forskjell Best elektronisk med innloggingstjeneste Page 3

66 Hvor ofte er du på internett? Under 30 år Daglig Noen ganger i uken Ukentlig Månedlig Er aldri på internett år Daglig Noen ganger i uken Ukentlig Er aldri på internett år Daglig Noen ganger i uken Ukentlig Månedlig Er aldri på internett år Daglig Noen ganger i uken Ukentlig Er aldri på internett Page 32

67 Hvor ofte er du på internett? år Daglig Noen ganger i uken Ukentlig Månedlig Er aldri på internett år Daglig Noen ganger i uken Ukentlig Månedlig Er aldri på internett år Daglig Noen ganger i uken Ukentlig Månedlig Er aldri på internett Page 33

68 Hvor ofte er du på internett? 80 år og eldre Daglig Noen ganger i uken Ukentlig Månedlig Er aldri på internett Page 34

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør Forord Grunnleggende rettigheter som folk ikke kjenner til, kan de heller ikke benytte seg av. Mengden av informasjon i dagens samfunn kan for mange bli så overveldende at det blir nesten umulig å skille

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 2 Oppsummering av hovedfunn Contents Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Ungdom og Nord/Sør-spørsmål 2014

Ungdom og Nord/Sør-spørsmål 2014 Ungdom og Nord/Sør-spørsmål 2014 Undersøkelse gjennomført for LNU Opinion AS November-desember 2014 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Kandidatundersøkelse UMB Kandidater uteksaminert i perioden 2005-2009

Kandidatundersøkelse UMB Kandidater uteksaminert i perioden 2005-2009 Kandidatundersøkelse UMB Kandidater uteksaminert i perioden 2005-2009 Kvantitativ undersøkelse gjennomført med web-intervju for Universitetet for miljø- og biovitenskap Oslo, 28. januar 2011 Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

BORGER OG BRUKER. En analyse av den norske befolkningens digitale kompetanse

BORGER OG BRUKER. En analyse av den norske befolkningens digitale kompetanse BORGER OG BRUKER En analyse av den norske befolkningens digitale kompetanse Vox 2008 ISBN 978-82-7724-119-7 Grafisk produksjon 07 Gruppen AS Opplag 1 500 Forord Borger og bruker er en analyse av den norske

Detaljer

Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter. Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583

Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter. Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583 Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583 Forord Som en del av arbeidet med realiseringen av digitalt førstevalg, har Difi fått i oppgave fra Fornyings-,

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer.

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Dag Slettemeås Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Tittel Eldres

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Kampen om mobilkunden

Kampen om mobilkunden Kampen om mobilkunden Post- og teletilsynet 9-jun-08 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokumentinformasjon: Dokument tittel: Kampen om mobilkunden Teleplans prosjekt No.: Teleplans

Detaljer

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet IKT i husholdningene Håkon Rød 4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i husholdningene Dette kapittelet presenterer private husholdninger og privatpersoners bruk

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse om autentisering, innlogging og tilgjengelighet blant medlemmer i Norges Blindeforbund

Undersøkelse om autentisering, innlogging og tilgjengelighet blant medlemmer i Norges Blindeforbund Undersøkelse om autentisering, innlogging og tilgjengelighet blant medlemmer i Norges Blindeforbund Notatnr Forfattere DART/12/2013 Ingvar Tjøstheim 2 Dato 30.09.2013 Forfatter Ingvar Tjøstheim er seniorforsker

Detaljer

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09 Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet TNS Gallup 25.02.09 VURDERING AV TILTAK MOT KJØP AV SVART ARBEID BEKJEMPELSE AV SVART ARBEID Samarbeid Mot Svart Økonomi

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer