Høringsuttalelse fra Bergen kommune Vegdirektoratets høring av Veileder for graving i kommunale veger med hjemmel i FOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse fra Bergen kommune Vegdirektoratets høring av Veileder for graving i kommunale veger med hjemmel i FOR"

Transkript

1 Byrådssak 1275/16 Høringsuttalelse fra Bergen kommune Vegdirektoratets høring av Veileder for graving i kommunale veger med hjemmel i FOR UHSA ESARK Hva saken gjelder: På vegne av Samferdselsdepartementet har Vegdirektoratet sendt på høring forslag til veileder for graving i kommunale veger, med hjemmel i Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg (FOR ), jf. vedlagte høringsbrev av 26. mai Høringsfrist er 31. august Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe under ledelse av Vegforum for byer og tettsteder (VBT) 1. Arbeidsgruppen har for øvrig bestått av representanter fra Telenor Norge AS, Norsk vann, Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Ålesund kommune, KS Bedrift, Bærum kommune, Drammen kommune, IKT Norge, Trondheim kommune, Lyse Elnett, Tønsberg kommune og Vegdirektoratet. Utkast til veileder har tidligere vært på høring - blant annet til enkelte departement, alle landets kommuner og fylkeskommuner. Byrådet behandlet høringsforslag i byrådssak , og Bergen kommunes høringssvar framgår av brev 1. oktober Etter at høringen var avsluttet oversendte VBT et noe bearbeidet forslag til veileder til Samferdselsdepartementet og kommenterte i den forbindelse noen uløste problemstillinger. Forslag til veileder er nå sendt på ny høring, slik den ble mottatt av Samferdselsdepartementet den 16. november Veilederen vil gjelde kommunale veger, på linje med den veilederen man allerede har for riksveger. Det presiseres i høringsbrevet at det øvrige regelverket rundt vegloven 32, herunder ledningsforskriften (FOR ), ikke er tema for høringen. Vegdirektoratet viser imidlertid til at det i forbindelse med VBT sitt arbeid med veilederen har vært et tema om det er behov for å forskriftsfeste i ledningsforskriften (FOR ) en hjemmel for å kreve dekning av vegeiers kostnader ved legging av ledninger i veggrunnen. Ledningsforskriften har ikke i dag en slik hjemmel. Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet er imidlertid kjent med at flere vegeiere praktiserer ulike regimer med kostnadsdekning med hjemmel i annet regelverk. Vegdirektoratet ber om høringsinstansenes synspunkter på behovet for å forskriftsfeste og klargjøre en slik hjemmel i ledningsforskriften, herunder et forslag til hvordan dette eventuelt skal reguleres. Den nærmere ordlydsendring i ledningsforskriften på dette punktet, vil måtte bli gjenstand for en egen høring på et senere tidspunkt. 1 VBT er et fagnettverk for større bykommuner i Norge. Fagområdene er forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale gater og plasser. VBT er en arena for erfaringsutveksling, felles fagutvikling og kompetanseoppbygging. VBT opptrer som talerør for medlemskommunene overfor myndigheter, fagmiljøer og andre samarbeidspartnere i saker der dette er hensiktsmessig. 1

2 Høringsforslaget er forelagt Trafikketaten for vurdering. Trafikketaten har i fagnotat gitt sin vurdering av forslaget. Nærmere om forslaget Veilederen skal hjemles i Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg (FOR ) 22, på linje med den veilederen som allerede finnes for riksveger. Formålet med veilederen opplyses å være å: Sikre at trafikantene ikke påføres unødig ulempe i form av redusert trafikksikkerhet og fremkommelighet, både i graveperioden og etter fullført arbeid. Sikre at veg og gategrunn ikke forringes unødvendig. Sikre at ledningseier kan gjennomføre prosessen så raskt og kostnadseffektivt som mulig. Sikre hensynet til allerede nedlagte ledninger. Unngå unødig ulempe for naboer og næringsdrivende. Forslaget deles inn i følgende hovedtema: formål og definisjoner (kapittel 1 og 2), veiledning om søknadsbehandling (kapittel 3-5), administrative vilkår (kapittel 6) og tekniske krav (kapittel 7). Trafikketaten viser til at det per i dag ikke eksisterer en felles, landsdekkende veileder for lednings- /gravearbeider i eller ved kommunalt vegnett i Norge. Status er derfor at både retningslinjer og praksis varierer fra kommune til kommune. Trafikketaten er av den oppfatning at en kommunal landsdekkende veileder vil kunne bidra til større grad av forutberegnelighet og likebehandling for alle involverte parter, og er derfor positiv til at det fastsettes en veileder for kommunale veger. Det finnes allerede en veileder for ledninger i riksveger, godkjent av Samferdselsdepartementet den Trafikketatens oppfatning er at den kommunale veilederen av brukerhensyn både kunne og burde tilnærmet seg riksvegveilederen i større grad, og vært bygget opp med tilsvarende delkapitler A-C. I den grad man har funnet det hensiktsmessig å avvike fra riksvegveilederen burde vurderingene og begrunnelsene som ligger til grunn for dette vært synliggjort. Forslaget til veileder inneholder ikke bestemmelse om muligheter for dispensasjon, verken fra de administrative vilkårene eller de tekniske bestemmelsene. Dette bør inntas, for å klargjøre at unntak kan være aktuelt, selv om adgangen til å fravike veilederen ikke avhenger av en slik presisering ettersom veilederen ikke er juridisk bindende. Trafikketaten viser til at høringspartene er spesielt bedt om synspunkter på behovet for å forskriftsfeste og klargjøre en hjemmel for dekning av vegeiers kostnader ved legging av ledninger i veggrunnen, herunder gi innspill til hvordan dette eventuelt skal reguleres. Trafikketaten viser i denne sammenheng til ulik praksis kommunene imellom og pågående uenighet om rettslig grunnlag for å kreve vegmyndighetens økte utgifter som følge av arbeid og graving kompensert. Etter Trafikketens oppfatning bør Bergen kommune i sitt innspill være tydelig på at hjemmelen bør forskriftsfestes. Byråden for byutvikling sin vurdering av forslaget Byråden er enig med Trafikketaten, og er svært positiv til at det utarbeides en felles veileder for det kommunale vegnettet, da en slik ikke eksisterer i dag og medfører unødvendige og uhensiktsmessige ulikheter kommuner imellom. Forslaget som er på høring har likevel et forbedringspotensial og bør bearbeides på flere punkter både med tanke på struktur og materielt innhold. Byråden vil, etter å ha gått igjennom høringsforslaget, kommet til at det vil være hensiktsmessig å avgi et høringssvar som i stor grad sammenfaller med de høringsmerknadene kommunen meldte inn i brev 1. oktober

3 Det vises for øvrig til at Vegdirektoratet i høringsbrevet har anmodet høringsinstansene om å komme med sitt syn på behovet for å forskriftsfeste vegeiers adgang til å kreve kompensasjon for økte kostnader som følge av inngrep som reduserer vegdekkets levetid. Byråden mener at det vil være en klar fordel om kommunenes adgang til å kreve kompensasjon for økte utgifter som følge av graving og legging av ledninger i kommunal veg, tas inn i Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg (FOR ). Graving stykkevis og delt medfører redusert levetid på vegdekket, skader som ofte materialiserer seg etter at garantiperioden på 3 år er utløpt. Dette medfører økte vedlikeholdsutgifter for kommunen. Med hjemmel i vegloven 32 jf. 57 og den ulovfestede vilkårslæren i forvaltningsretten, stiller kommunen vilkår i gravetillatelser i form av krav om kompensasjon for økte utgifter. Det har oppstått uenighet med bransjen om kommunens adgang til å kreve kompensasjon. Byråden mener at hjemmelsgrunnlaget står seg, men ser samtidig at det er ressurskrevende å følge opp dette overfor bransjen - som naturlig nok ønsker å begrense sine utbyggingskostnader. En forskriftsfesting vil gi en uttrykkelig avklaring fra sentralt hold, og virke konfliktdempende. Det kan også være til hjelp for andre kommuner, som i noen tilfeller har gitt etter for bransjens advarsler om byggestans eller rettsprosesser. En standardisering av beregningsgrunnlag og satser for kompensasjon, kan i tillegg gi forutsigbarhet for bransjen og motvirke at ordningen får urimelige utslag. Byråden anbefaler at kommunen avgir høringssvar i samsvar med saksutredningen nedenfor. Vedtakskompetanse: Byrådet selv avgir høringsuttalelser på vegne av Bergen kommune, jf. byrådets fullmakter 7 (bystyresak 294/13). Høringsuttalelser i prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveininger, skal avgis av bystyret. Høringsuttalelser avgitt av byrådet sendes uten ugrunnet opphold bystyrets kontor til orientering. Byråden for byutvikling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: 1. Bergen kommune avgir høringssvar slik det fremkommer av saksutredningen. 2. Bergen kommune er av den oppfatning at hjemmelen for dekning av vegmyndighetens økte kostnader som følge av grave-/ledningsarbeider bør ytterligere klargjøres ved forskriftsfesting. En standardisering av beregningsgrunnlag og satser for kompensasjon, kan i tillegg gi forutsigbarhet for bransjen og motvirke at ordningen får urimelige utslag. 3. Melding om vedtak sendes bystyrets kontor. Dato: 23. august 2016 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Anna Elisa Tryti byråd for byutvikling Vedlegg: 1. Fagnotat fra Trafikketaten 2. Høringsbrev fra Vegdirektoratet 3. Høringsforslag «Veileder: Ledninger i kommunale veger» av Bergen kommunes høringsuttalelse til forrige høring av forslag til veileder, med vedlegg 5. Veileder: Ledninger i riksveger 3

4 Saksutredning: Byrådens forslag til høringsuttalelse fra Bergen kommune: Det vises til Vegdirektoratets høringsbrev 26. mai 2016, vedrørende forslag til Veileder for graving i kommunale veger, med hjemmel i Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg (FOR ). Bergen kommune er positiv til at det utarbeides en felles veileder for graving i kommunal veg. En felles forståelse og praksis kommunene i mellom, gir potensiale for forenkling og effektivisering av gravearbeid for samfunnsviktig infrastruktur, der lokale forhold ikke tilsier særskilte tilpasninger. Samtidig vil veilederen kunne gjøre kommunenes arbeid for å ivareta hensynet til fremkommelighet og forsvarlig kvalitet på vegdekket, enklere. Bergen kommune mener også at det er positivt at Vegdirektoratet nå, i tillegg til selve høringen, ber om innspill knyttet til behovet for en tydeliggjøring av hjemmel for å kreve kompensasjon av vegeieres økte utgifter som følge av graving. Vi er av den oppfatning at det vil være positivt å forskriftsfeste dette, noe vi kommer tilbake til avslutningsvis nedenfor. Generelle merknader til høringsforslaget I høringsbrevet fra Vegdirektoratet (og i tidligere høringsbrev fra VBT) henvises det i overskriften til Veileder for graving i kommunal veg, mens forslaget har tittelen Veileder: Ledninger i kommunal veg. Bergen kommune mener at tittelen i høringsbrevet er mest dekkende, og at veilederen også bør ta utgangspunkt i søknadspliktige tiltak etter vegloven 57, samt de rene arbeidsvarslingstilfellene i vegtrafikkloven 7, jf. skiltforskriften 32 flg. Arbeidene er nært knyttet til hverandre, og bør naturlig inngå i samme veiledning, noe som gjenspeiles ved at forslaget berører de nevnte temaene. Slik veilederen fremstår per i dag vil det være et behov for at det utarbeides lokale og supplerende tillegg til veilederen. For at veilederen skal få samordnende effekt, er det viktig at detaljnivået i veilederen er tilstrekkelig - for å unngå unødvendige lokale tillegg - spesielt hva gjelder de tekniske bestemmelsene. I mandatet framgår det at «Veilederen skal bygges på samme måte som veilederen for riksveger, og det er ønskelig at teksten er sammenfallende på de områdene dette er mulig.». Høringsforslaget avviker likevel fra riksvegveilederens disposisjon. Dersom disposisjonen hadde vært mer sammenfallende, ville fellestrekk og ulikheter tre klarere frem. Det kunne vært en fordel for aktørene som skal forholde seg til ulike vegmyndigheter. Det er også flere ulikheter i beskrivelser av materielle krav mellom riksvegveilederen og veileder for kommunale veger uten at disse er nærmere begrunnet. Det er derfor vanskelig å sette seg inn i avveiningene bak disse valgene, som i flere tilfeller vil kunne få betydning for praksis knyttet til kvalitetskrav mv. Bergen kommune har kommentert dette nærmere i konkrete merknader til noen av kapitlene og underpunktene nedenfor. En veileder er i utgangspunktet ikke rettslig bindende. I høringsnotatet framgår det at veileder vil bli hjemlet i FOR om utfyllende retningslinjer. Det framgår der at «Samferdselsdepartementet kan gi nærmere tekniske og administrative bestemmelser for utfylling og gjennomføring av disse forskrifter.». Det er viktig at dokumentets rettslige status avklares og kommuniseres tydelig. Forslaget til veileder inneholder ikke bestemmelse om muligheter for dispensasjon, verken fra de administrative vilkårene eller de tekniske bestemmelsene. Dette bør inntas, for å klargjøre at unntak kan være aktuelt, selv om adgangen til å fravike veilederen ikke avhenger av en slik presisering. Merknad til kapittel 1: INNLEDNING OG FORMÅL Bergen kommune anser det positivt at veilederens formål fremkommer i punkt 1. Etter Bergen kommunes oppfatning burde veilederens virkeområde det kommunale vegnettet også vært klart angitt innledningsvis. Når det gjelder krav til vilkårene, er kommunen positiv til at dette tas med innledningsvis i veilederen, men foreslår at veilederen suppleres/endres på dette punkt ved at det angis at vilkårene skal være «i samsvar med veglovens formål, ha saklig sammenheng med tiltaket og være forholdsmessige, jf. den ulovfestede vilkårslæren i forvaltningsretten». 4

5 Merknad til kapittel 2: DEFINISJONER Det er positivt at sentrale begreper defineres tidlig i veilederen. Det bør vurderes om veglovens definisjon av begrepet «vegmyndighet», også burde vært tatt inn i veilederen, fordi det går igjen flere steder i teksten. Det er viktig at veilederen har konsistent begrepsbruk. Begrepsbruken for kategorisering av de involverte aktører bør gjennomgås, og det bør vurderes om at alle begrepene som er benyttet på aktørene er definert i veilederen selv eller kildene det henvises til (herunder håndbok N100, vegloven eller forskrift om ledninger i offentlig veg). Merknad til kapittel 3: BESKRIVELSE AV SØKNADSPROSESSEN Søknadsprosedyren som beskrives er mer omstendelig enn den Bergen kommune har. Kommunen mener det er positivt at koordineringsplikten påpekes. Kommunen mener for øvrig at det bør åpnes for lokal tilpasning til hvordan akutte reparasjonsarbeider skal varsles. Merknad til kapittel 4: PLANLEGGING OG SØKNAD OM GRAVETRASE Det bør vurderes om kapittel 3 og 4 kan komprimeres og forenkles. Definisjonen av «ledningstrase» i kapittel 4 andre avsnitt avviker noe fra definisjonen i kapittel 2, og bør defineres likt begge steder. Merknad til kapittel 5: SØKNAD OM GRAVETILLATELSE Overskriften bør være «Søknad om grave- og arbeidstillatelse», både for å sikre samsvar med riksvegveilederen og betegnelsene brukt i kapittel 3. Punkt 5.1: Krav om søknad Ved spesifikasjon av krav til søknad og hvor dette gjør seg gjeldende foreslår kommunen at det alene henvises til vegloven 1, eller for øvrig at det gis en opplisting. Nåværende ordlyd med henvisning til veglovens 1 fremstår ikke fullgod ut fra denne bestemmelsens ordlyd. Det er for øvrig uklart hvordan søknadsplikten, som her fremgår for ledningsanlegg over veg, på bru og i tunnel og kulvert, forholder seg til kapittel 3 siste avsnitt, hvor det fremkommer at disse ledningsanleggene «håndteres gjennom egen avtale med vegmyndigheten». Punkt 5.2: Planer for gravearbeidet (arbeidsplan) På overskriftsnivå fremgår det at det skal foreligge planer for «gravearbeidet», mens det vises til planer for «ledningsarbeidet» i første avsnitt. I andre avsnitt gis det en opplisting over aktuelle planer som «kan» inngå. Ordlyden i tidligere høring på dette punkt «skal» er dermed endret. Selv om kommunen er enig i at mindre tiltak ikke nødvendigvis krever omfattende planer, må veilederen likevel ha formuleringer som viser at vegmyndigheten kan kreve nødvendige planer fremlagt, noe nåværende ordlyd ikke gjenspeiler i tilstrekkelig grad. Vi viser på dette punktet til formuleringene i riksvegveilederen punkt A 3.2 og 3.3. Punkt 5.4: Graveforbud i nye vegdekker Det må innarbeides at vegmyndigheten kan fastsette lengre graveforbud enn 3 år, som fastsatt i riksvegveilederen punkt A 3.6. Kommunen ser ingen grunn til at den kommunale veilederen skal være strengere enn riksvegveilederen når det kommer til bekjentgjøringsplikt ved reasfaltering. Her bør det være samsvar mellom veilederne. Videre ser vi ingen grunn til å utelate følgende avsnitt i riksvegveilederen (punkt A 3.6): «Dersom det likevel blir nødvendig å grave på grunn av husbygging, kabel- eller ledningsbrudd, vil vegmyndigheten ved graving av tverrgrøft kunne kreve utkiling i henhold til vegnormalens krav og at vegen blir asfaltert i minimum 25 m lengde og i hele bredden for berørte kjørefelt.» Punkt 5.5: Godtgjørelse for standardheving Det er ingen grunn til at ordlyden i den kommunale veilederen skal ha svakere ordlyd enn det riksvegveilederen har. Teksten må endres og få tilsvarende innholdet som riksvegveilederen punkt A 4. 5

6 Riksvegveilederens punkt A 5 om hvor søknad skal innsendes er utelatt og må innarbeides som nytt punkt. Følgende ordlyd foreslås: «Søknad om framføringstrasé og grave- og arbeidstillatelse sendes den kommunale vegmyndigheten i kommunen hvor arbeidene skal utføres.» Punkt 5.6: Klage på vedtak Andre punktum foreslås endret til: «Forvaltningslovens regler om klagebehandling gjelder». Merknad til kapittel 6: ADMINISTRATIVE VILKÅR Punkt 6.1: Krav til utførende Her endres benevnelsen fra «entreprenør» til «utførende». Bergen kommune foreslår som nevnt at man gjennomgående benytter begrepet «ansvarlig utførende». Det vises til 11 i forskrift om ledninger i offentlig veg, som fastsetter at entreprenør skal tilfredsstille gjeldende krav til godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven, og også til punkt B 1 i riksvegveilederen hvor kravene til entreprenør og entreprenørens ansvar fastsettes. Bestemmelsene i den kommunale veilederen bør ha tilsvarende innhold, og vi anbefaler også at det fastsettes en egen sanksjonsbestemmelse hva gjelder ansvarlig utførende/entreprenør Sammenlignet med riksvegveilederen mangler overskriften «Utførelse av gravearbeidet». Det samme gjelder underavsnittene «Planer for gravearbeidet» og «Periode for gjennomføring av arbeid». Disse avsnittene bør etter Bergen kommunes syn tas inn i den kommunale veilederen. Punkt 6.3.2: Ledningseiers varsling, egenkontroll og rapport Teksten må ligge nærmere punkt B i riksvegveilederen. Vi foreslår følgende tilføyelse i forlengelse av nåværende første setning/avsnitt: «Dersom arbeidet omfatter vesentlig trafikkregulering som ventes å vedrøre andre i vesentlig grad, skal det også annonseres i minst en aktuell lokalavis én -1- uke før anleggsstart.» Videre foreslår vi at et nytt andre og tredje ledd i bestemmelsen, etter mal fra riksvegveilederen 2. avsnitt: «Ansvarlig utførende skal gjennomføre egenkontroll av arbeidet.» 3. avsnitt: «Skjema for egenkontroll skal fylles ut og sendes vegmyndigheten innen en -1- uke etter at arbeidet er utført». Punkt 6.3.3: Avslutning av arbeidet Skriftlig feil i første avsnitt; «klart» skal trolig være «klar». Bergen kommune foreslår at setning i andre avsnitt tas ut i sin helhet, da vi mener at ordinært krav til ferdigdokumentasjon som det klare utgangspunkt bør fastsettes i veilederen og at det bare er i særtilfeller det vil være grunn til å sette særlige krav til ferdigdokumentasjonen og da som vilkår i selve arbeids-/gravetillatelsen. Nåværende formulering oppfattes som unødvendig arbeidskrevende. Se våre merknader under punkt hva gjelder innlevering av skjema for egenkontroll og fristen for innsendelse av dette. Vi noterer oss for øvrig at utbedringsfristen på en måned er tatt inn i dette punktet og ut av punkt , sml. med riksvegveilederen punkt B , uten at vi kjenner bakgrunnen for dette. Punkt 6.3.4: Vegmyndighetens kontroll Vi ser ingen god grunn til å endre plasseringen av dette punktet sammenlignet med riksvegveilederen. Punktet bør inntas mellom «Dokumentasjon av graveområdets tilstand» og ansvarlig utførendes «varsling, egenkontroll og rapport». Punkt 6.4: Ansvarsforhold Ansvarsforholdene bør fastsettes på lik linje med punkt B 4 flg. i riksvegveilederen blant annet må det fastsettes at ansvarlig utførende og eventuelle underentreprenører skal ha ansvarsforsikring. Merknad til kapittel 7: TEKNISKE BESTEMMELSER Punkt 7.1: Hensyn til ferdsel og omgivelser Punkt 7.1.1: Sikkerhet og arealbruk En generell bestemmelse om hensyn til trafikanter og omgivelser bør vurderes inntatt; «Arbeid på og ved veg må ikke medføre fare eller unødvendig ulempe for trafikanter og omgivelser.» Punkt 7.2: Utførelse av gravearbeider Punkt 7.2.1: Generelt 6

7 Følgende generelle formuleringer foreslås innarbeidet, for å unngå unødvendige lokale tillegg på dette punkt: «Før det graves skal asfalten skjæres/meisles og fjernes etter en rett linje. Brostein, heller og kantstein skal også fjernes etter en rett linje. Etter gravingen skal linje ligge på uberørt grunn, slik at dekket utenfor gravingen ikke undergraves og skades. Asfalt, stein og heller som tas bort skal transporteres til godkjent laget. Bro- og kantstein av naturstein, og heller av betong eller naturstein, skal plasseres i depot utenfor vegområdet. Plasseringen må ikke hindre naturlig avrenning eller føre til varig skade av stedlig vegetasjon. Stein og heller som ikke gjenbrukes ved istandsettelse tilhører kommunen, og transporteres til kommunes lager på ansvarlig utførendes regning.» Punkt om overbygning jf. riksvegveilederen punkt C 4.3 flg. er utelatt i den kommunale veilederen. Dette er en svakhet og bør rettes opp. For øvrig bør teksten i den kommunale veilederen være noe mer detaljert hva gjelder punktet om vegdekke Punkt 7.6: Gjenfylling/istandsetting Punkt 7.6.2: Undergraving Det er først krav til fjerning og replassering av konstruksjoner ved faktisk undergraving. I riksvegveilederen punkt C 4.2 gjør kravet seg gjeldende også hvor det er risiko for undergraving. Tilsvarende må legges til grunn for kommunale veger. Punkt 7.7: Istandsetting av ulike areal Punkt 7.6.1: Generelt Punktet bør detaljeres ytterligere hva gjelder rengjøring og asfalttemperatur. Punkt 7.7.2: Kjørebane, sykkelfelt og skulder Se kommentar med tanke på 1-månederskravet for utbedring under punkt Punkt 7.7.3: Fortau Andre setning i punkt C i riksvegveilederens tredje avsnitt må innarbeides. Se for øvrig kommentar med tanke på 1-månederskravet for utbedring under punkt Punkt 7.7.4: Gang- og sykkelveg Se kommentar med tanke på 1-månederskravet for utbedring under punkt Punkt 7.7.5: Rennestein Krav om at betongen skal være motstandsdyktig mot salt må innarbeides, jf. tilsvarende krav i riksvegveilederen punkt C Punkt 7.7.7: Areal med gatestein, belegningsstein, heller o.l. Punktet må bygges opp som og inneholde samme krav som riksvegveilederens punkt C Herunder bør avsnittet om at det kan bli stilt krav til omlegging i full bredde for veger og gater med gate- og belegningsstein inntas, og også jevnhetskrav/krav til høydeavvik. Punkt 7.7.8: Krav til kummer Det bør inntas at kummer skal ha lokk av støpegods og inneha flyteramme. Det bør også vurderes inntatt krav om montering av eiermerke på kummer, da det erfaringsmessig tidvis er vanskelig å identifisere eierne av de ulike kummer. Endelig bør siste setning i riksvegveilederen punkt C inntas. Punkt 7.8: Midlertidig istandsettelse Punktet må ha tilsvarende ordlyd som punkt C i riksvegveilederen; varmasfalt skal være utgangspunktet m.m. Videre bør det farsettes at vegmyndigheten forbeholder seg retten til å besørge arbeidet utført for søkers regning hvor sistnevnte ikke følger opp innenfor fastsatt frist. Med tanke på sistnevnte noterer vi oss at det er inntatt en generell formulering i punkt Vår vurdering er uansett at utbedringsfristen på én måned, før vegmyndigheten kan gripe inn, kan medføre uforsvarlige ordninger i de tilfeller dette punktet omhandler. 7

8 Merknad til kapittel 8: Søknad erklæring tillatelse Vi forstår den innledende formuleringen på skjemaet slik at skjemaet kan tilpasses, noe som gjør at det vil kunne se ulikt ut i forskjellige kommuner. Dette vurderer vi ikke nødvendigvis som heldig med tanke på brukervennligheten, men samtidig kan det være behov for at skjemaet kan tilpasses ulike kommuner ut fra foreliggende systemer og også dersom man ikke får til en enhetlig og fullverdig veileder, som da vil nødvendiggjøre ulike tillegg. Mye av plassen på søknadsskjemaet går med til oppstilling av vilkår m.v. og erklæring av disse, noe man burde kunne forplikte seg til ved en henvisning til veilederen som sådan og en aksept av denne og pliktene den beskriver. Når det gjelder selve tillatelsen er teksten som henviser til 6 i forskrift om ledninger i offentlig veg unyansert, og denne bør korrigeres for å oppnå samsvar. Synspunkter på forskriftsfesting av hjemmel for dekning av vegmyndighetens kostnader Behov for å forskriftsfeste og klargjøre hjemmel Behovet for å forskriftsfeste en hjemmel for å kreve dekning av vegeiers kostnader ved legging av ledninger i veggrunnen har vært diskutert i forbindelse med utarbeidelse av den kommunale veilederen. Vegdirektoratet ber i sitt høringsbrev om synspunkter på behovet for å forskriftsfeste og klargjøre en slik hjemmel i forskrift om ledninger i offentlig veg, herunder forslag til hvordan dette eventuelt skal reguleres. Direktoratet presiserer at eventuell ordlydsendring i forskriften vil bli gjenstand for egen høring på et senere tidspunkt. Som kjent krever Bergen kommune sin økte kostnader som følge av arbeid og graving i kommunal veg- og gategrunn kompensert i dag, med rettslig forankring i at tillatelse til legging av ledninger og graving i veg etter vegloven 32 og 57 kan gis på vilkår jf. den ulovfestede vilkårslæren i forvaltningsretten. Også 5 i forskrift om ledninger i kommunal veg angir vegmyndighetens adgang til å stille nærmere vilkår for sine tillatelser. Bakgrunnen for vår oppfatning om at det er riktig å kreve kostnadsdeknings er at en vesentlig del av vedlikeholdsetterslepet på kommunale veger skyldes senskader som følge av utstrakt graveaktivitet. Flere av de større ledningsaktørene er uenige i at Bergen kommune har tilstrekkelig hjemmel for dagens ordning, og har påklaget kompensasjonsvilkåret og fastsatte kompensasjonskrav i aktuelle vedtak. I motsetning til brorparten av landets mindre kommuner, krever de fleste av landets største kommuner sine økte utgifter som følge av arbeid og graving helt eller delvis kompensert i dag. Det er likevel betydelige variasjoner kommunene imellom på sentrale punkter som hjemmelsgrunnlag, og også med hensyn til hvilke betegnelser og faktiske ordninger som er gjort gjeldende. Videre er størrelsene på kompensasjonssatsene ulik. Dagens praksis synes å kunne tas til inntekt for en felles oppfatning mellom disse kommunene om at vegmyndigheten påføres ekstra vedlikeholdskostnader som følge arbeid/graving, og at det er riktig at tiltakshaver bærer disse økte kostnadene. Ovennevnte viser etter Bergen kommunes oppfatning at det er et klart behov for en forskriftsfesting og klargjøring av det rettslige grunnlaget for dekning av kostnadene vegmyndigheten påføres ved ledningsarbeider m.m. Forslag til regulering Bestemmelsen i 5 forskrift om ledninger i offentlig veg omhandler vilkårene for vegmyndighetens tillatelse. Etter Bergen kommunes vurdering er det hensiktsmessig og naturlig å innarbeide et tillegg i denne bestemmelsen, som eksplisitt fastsetter vegmyndighetens adgang til å kreve sine økte utgifter - som følge av arbeid og graving - dekket/kompensert. I forlengelsen av en forskriftsfesting og klargjøring av hjemmelsgrunnlaget ser Bergen kommune samtidig behov for at det ytterligere legges til rette for en enhetlig og forutberegnelig praksis kommunene imellom. Vi foreslår derfor et standardisert og skjematisk oppsett som viser de ulike kostnadselementene vegmyndighetens ordinært påføres. Vi foreslår en modell bestående av en fastdel og en variabel del. Kompensasjonssatsene må være basert på gjennomsnittstilfeller og middelverdien av de økte utgiftene for vegeier. For å vurdere beregningsgrunnlaget for de variable kostnadene, har vi tatt utgangspunkt i en modell lansert av Ålesund kommune basert på en dekkelevetidsreduksjon fra 20 år til 15 år. Beregningen inkluderer forarbeid i forbindelse med oppretting av gamle gravinger, som utgjør 10 % av parsellens total areal. Det er tatt utgangspunkt i en gjennomsnittlig reasfalteringsparsell, basert på de siste års asfaltprogram. Prisene er årets priser, og bør justeres hvert år. 8

9 Kompensasjonssatsen skal dekke nåverdidifferansen pr. kvadratmeter mellom å asfaltere parsellen om 15 år mot normalt 20 år. Tabellen nedenfor viser beregningene. Lengdemeter Bredde Kvadratmeter Bergen kommune Mengde Betegnelse Enhetspris Total Fresing av hele strekningen 1000 m ,00 Diverse forarbeider i gravearealene 100 m2 516, ,00 Justering av kummer ,33 Fresing i endeskjøter 10 0,00 Klebing av hele strekningsarealet 1000 m ,00 Nytt slitelag 100kg/m m , ,33 Rente 5% 1,05 Inflasjon 2,5% 1,025 Kostnad etter 15 år kr ,47 Kostnad etter 20 år kr ,49 Nåverdi reasfaltering etter x år 20 kr kr kr kr Diff. nåverdi reasfalt om 15 eller 20 år kr kr Kompensasjon pr.m2 kr 19,34 Refusjon pr.m2 kr 20 Kompensasjon pr løpemeter (5m bredde) kr 102 Tabell 1 beregning av kompensasjon pr løpemeter. Beregningen ovenfor tar ikke hensyn til trafikkmengder, om det er spredt eller tett bebyggelse, eller om gravearbeidet skjer i bymessige strøk. Disse forholdene har betydning for hvor stor belastning det er på vegene, og følgelig også hvor raskt vedlikeholdsbehovet oppstår. I tillegg vil de samme momentene kunne ha betydning for kostnadsnivå på gravearbeid og hvor mange abonnenter kostnadene kan fordeles på. Dette kan være avgjørende når kabelaktørene vurderer om avkastningen er tilstrekkelig til at utbygging av nytt kabelnett vurderes som lønnsomt. Høyere kostnad i bymessige strøk er også et insitament til samordning av gravearbeidene. Vi anbefaler derfor at kompensasjonssatsene tar hensyn til disse forholdene og at satsene differensieres etter tetthet på bebyggelse og trafikkmengde. Kompensasjonssatsene for den variable delen vil da se slik ut: Kompensasjonssatser ÅDT < 1500 ÅDT>1500 Spredt bebyggelse Tett bebyggelse Bymessig strøk Tabell 2 Differensierte kompensasjonssatser. Alle tall i kroner pr løpemeter grøft. Hver tillatelse er likevel et enkeltvedtak, og retningslinjene bør ta høyde for at de standardiserte satsene kan gi uforholdsmessige/urimelige utslag. Det bør derfor åpnes for unntak. Når det gjelder fastdelen som må betales uavhengig av gravingens omfang, skal denne dekke kontrollutgifter, arbeidsvarsling, trafikkomlegginger og ekstra drift- og vedlikeholdskostnader ved at kabelanleggene ligger i eller ved veg. Et gjennomsnittlig kontrollbehov på 6 timer til å kontrollere arbeidsvarsling, skilting ved trafikkomlegging, utførelse i gir en slik beregning: 9

10 Kontrollkostnad 6 timer 3600 Andel kostnader ved trafikkomlegginger Ekstra arbeidsvarsling og utstyrsleie ved redusert levetid 4000 Ekstra vedlikeholdskostnader 5000 Gjennomsnittlig fastdel Tabell 3 Gjennomsnittlig fastdel Vi foreslår etter dette at fastdelen settes til kr og at man ikke differensierer fastdelen. Det forslåtte betalingsregulativet for kompensasjonen utgjør en betydelig forenkling i forhold til dagens regulativ i Bergen. Satsene for den variable delen er for en stor del lik dagens satser, mens vi foreslår å sette ned beløpet for fastdelen i det vesentlige på grunn av færre kontrolltimer enn det vi har lagt opp til i dagens regulativ for kompensasjonssatser. 10

Fagnotat Høring veileder for graving i kommunale veger. Innspill fra Trafikketaten.

Fagnotat Høring veileder for graving i kommunale veger. Innspill fra Trafikketaten. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Trafikketaten Fagnotat Saksnr.: 201600221-224 Emnekode: ESARK-03 Saksbeh: SOMI Til: Seksjon juridisk v/ Unn Hovda Sandven Kopi til: Fra: Trafikketaten Dato: 26. juli 2016 Fagnotat

Detaljer

Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring

Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring 1 Innledning og formål 3 Bergen kommune mener hjemmelsgrunnlaget også bør omfatte vegloven 57, jf. forslag til søknadsskjema, hvor bl.a. veglova 57 nevnes.

Detaljer

Vegforum for byer og tettsteder

Vegforum for byer og tettsteder Mandat Arbeids for ledninger i kommunale veger skal utarbeide et forslag til veileder som danner grunnlag for alle som planlegger, dimensjonerer, bygger og vedlikeholder ledningsanlegg over, under og langs

Detaljer

Ledningsnett i veggrunnen

Ledningsnett i veggrunnen Ledningsnett i veggrunnen GEO-forum, Tromsø-2017-01-18 Kommunal veileder Jørn Holtan Vegdirektoratet 1 Statens vegvesen 2 Vegdirektoratet 3 Stortinget Lover og bevilgninger kommuneprp m.m Regjering Fylkeskommune

Detaljer

Vedlegg 1 - Detaljerte kommentarer på forslag til "Veileder for graving i kommunale veger" Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring

Vedlegg 1 - Detaljerte kommentarer på forslag til Veileder for graving i kommunale veger Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring Vedlegg 1 - Detaljerte kommentarer på forslag til "Veileder for graving i kommunale veger" Mange av punktene har det ikke vært tid til å drøfte i møtene. Dette er uheldig i forhold til aksept og bærekraft

Detaljer

Innspill til forskrift etter vegloven 32

Innspill til forskrift etter vegloven 32 Innspill til forskrift etter vegloven 32 1.1 1 Formål 1 Formål Forskriften skal bidra til at offentlige veger planlegges, bygges, rehabiliteres, driftes, vedlikeholdes og utnyttes på en samfunnsmessig

Detaljer

VBT Vegforum for byer og tettsteder

VBT Vegforum for byer og tettsteder Sola 16 november 2015 Til Samferdselsdepartementet Kommunal og moderniseringsdepartementet VBT kommunene Kommunenes sentralforbund Oversendelse av utkast til veileder for graving i kommunale veger Vi viser

Detaljer

Nye regler for fremføring av ledninger i grunnen

Nye regler for fremføring av ledninger i grunnen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Samarbeidsforum for ledninger i grunnen Nye regler for fremføring av ledninger i grunnen Fagdirektør Magnar Danielsen NVE, 29. november 2017 Regjeringens politikk

Detaljer

I Generelle bestemmelser

I Generelle bestemmelser Forskrift om endringer i forskrift 8. oktober 2013 nr. 1212 om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg. I Generelle bestemmelser 1.Formål Forskriften

Detaljer

BYRÅDSAVD. FOR BYUTVIKLING BBU - kommunaldirektørens stab. KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET Postboks 8112 DEP 0032 OSLO

BYRÅDSAVD. FOR BYUTVIKLING BBU - kommunaldirektørens stab. KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET Postboks 8112 DEP 0032 OSLO BYRÅDSAVD. FOR BYUTVIKLING BBU - kommunaldirektørens stab KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET Postboks 8112 DEP 0032 OSLO Vår referanse: 2017/03192-18 Saksbehandler: Unn Hovda Sandven Dato: 14.

Detaljer

Vegforum for byer og tettsteder

Vegforum for byer og tettsteder VBT ble stiftet i 1989. Vegforum VBT er et fagnettverk for 21 større bykommuner i Norge. Kommunen må ha min 40 000 innbyggere for å bli med i VBT. Dagens medlemmer: Arendal, Asker, Bergen, Bodø, Bærum,

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Byrådssak 1505 /13 Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager KJHO ESARK-03-201300286-68 Hva saken

Detaljer

Høring - del II - endringer i byggesaksforskriften og i byggteknisk forskrift

Høring - del II - endringer i byggesaksforskriften og i byggteknisk forskrift Dato: 19. september 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høring - del II - endringer i byggesaksforskriften og i byggteknisk forskrift UHSA SARK-03-201100219-204 Kommunal- og regionaldepartementet har i høringsbrev

Detaljer

HØRINGSUTTALE "TILTAK FOR BEDRE KOORDINERING MV. VED PLANLEGGING OG UTFØRELSE AV LEDNINGSARBEIDER I VEGGRUNN - ENDRINGER I LEDNINGSFORSKRIFTEN MV.

HØRINGSUTTALE TILTAK FOR BEDRE KOORDINERING MV. VED PLANLEGGING OG UTFØRELSE AV LEDNINGSARBEIDER I VEGGRUNN - ENDRINGER I LEDNINGSFORSKRIFTEN MV. Arkiv: K3 - &13, K2 - Q10 Vår ref: 17/1342-4 Journalpostid 17/23036 Saksbeh.: Yvonne van Bentum Kommunal- og Moderniserings- Departementet Postboks 8112 DEP 0032 OSLO HØRINGSUTTALE "TILTAK FOR BEDRE KOORDINERING

Detaljer

Byrådssak 1353/14. Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak ESARK

Byrådssak 1353/14. Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak ESARK Byrådssak 1353/14 Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak TDTO ESARK-03-201400030-265 Hva saken gjelder: Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte den 3.7.2014 forslag

Detaljer

Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder

Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder Byrådssak 1068 /17 Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder ASKI ESARK-03-201600938-99 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet.

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet. Veileder: Ledninger i riksveger 08.10.2013 Forord Veilederen skal danne grunnlag for alle som planlegger, dimensjonerer, bygger og vedlikeholder ledningsanlegg over, under og langs eksisterende riksveg.

Detaljer

Høring. Forslag til endringer i plandelen i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Høring. Forslag til endringer i plandelen i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Byrådssak 1594/13 Høring. Forslag til endringer i plandelen i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) MOBR ESARK-03-201301526-345 Hva saken gjelder: Miljøverndepartementet har

Detaljer

Evaluering av Graveinstruks. Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012. Rådmannens vurderinger

Evaluering av Graveinstruks. Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012. Rådmannens vurderinger Evaluering av Graveinstruks Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012 Rådmannens vurderinger 14.11.2012 Evaluering 2012 gir 3 hovedkonklusjoner Kostnader for graving i offentlige veier har

Detaljer

Byrådssak 18/12. Dato: 23. januar Byrådet. Høring - Forslag til endring av byggesaksforskriften ESARK

Byrådssak 18/12. Dato: 23. januar Byrådet. Høring - Forslag til endring av byggesaksforskriften ESARK Dato: 23. januar 2012 Byrådssak 18/12 Byrådet Høring - Forslag til endring av byggesaksforskriften UHSA ESARK-03-201100219-281 Hva saken gjelder: Kommunal- og regionaldepartementet har sendt ut på høring

Detaljer

Vegloven 32. Kjersti Narheim Haugen. Juridisk seksjon, Vegdirektoratet 23. januar 2017

Vegloven 32. Kjersti Narheim Haugen. Juridisk seksjon, Vegdirektoratet 23. januar 2017 Vegloven 32 Kjersti Narheim Haugen Juridisk seksjon, Vegdirektoratet 23. januar 2017 Tema Vegloven 32 og regelverket rundt bestemmelsen pr. i dag: Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting

Detaljer

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid FORORD Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikkantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet.

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det Kongelige Kunnskapsdepartementet Postboks

Detaljer

Kommentar vedr. tiltak for bedre koordinering ved planlegging og utførelse av ledninger i

Kommentar vedr. tiltak for bedre koordinering ved planlegging og utførelse av ledninger i INGENIØRVESENET Vei- og prosjektavdelingen Kommentar vedr. tiltak for bedre koordinering ved planlegging og utførelse av ledninger i grunn. KRISTIANSAND KOMMUNE: Referanse: Sitat: Side 8 «Ledning eiers

Detaljer

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet.

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet. Veileder: Ledninger i riksveger Forord Veilederen skal danne grunnlag for alle som planlegger, dimensjonerer, bygger og vedlikeholder ledningsanlegg over, under og langs eksisterende riksveg. Ved framføring

Detaljer

Om høringsforslaget til endringer i veglova og ledningsforskriften

Om høringsforslaget til endringer i veglova og ledningsforskriften Kommunal- og moderniseringsdepartementet Møte i Samarbeidsforum for ledninger i grunnen Om høringsforslaget til endringer i veglova og ledningsforskriften Fagdirektør Magnar Danielsen NELFO, Oslo, 21.

Detaljer

Byrådssak 1045 /17. Høringsuttalelse - forslag til endringer i vannressursloven og jordlova ESARK

Byrådssak 1045 /17. Høringsuttalelse - forslag til endringer i vannressursloven og jordlova ESARK Byrådssak 1045 /17 Høringsuttalelse - forslag til endringer i vannressursloven og jordlova UHSA ESARK-03-201600221-417 Hva saken gjelder: Olje- og energidepartementet har i brev 2. desember 2016 sendt

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole

Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole Dato: 16. februar 2012 Byrådssak 1084/12-1 Byrådet Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole ASKI SARK-03-201100106-39 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Interdepartemental arbeidsgruppe om ledninger i grunnen. Kort om innholdet i sluttrapporten. Dag Høgvard, KMD

Interdepartemental arbeidsgruppe om ledninger i grunnen. Kort om innholdet i sluttrapporten. Dag Høgvard, KMD Interdepartemental arbeidsgruppe om ledninger i grunnen Kort om innholdet i sluttrapporten Dag Høgvard, KMD Kostnader ved saksbehandling og kontroll (1) Vi har registrert uenighet og usikkerhet blant vegeierne

Detaljer

Høringsuttalelse om foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring

Høringsuttalelse om foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring Dato: 14. april 2010 Byrådssak 1152/10 Byrådet Høringsuttalelse om foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring ASKI SARK-03-201001730-2 Hva saken gjelder: Det foreligger brev fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Statens vegvesen. Fylkesvei 303 - Helgerødveien ved Skårenveien i Sandefjord kommune - svar på søknad om å grave langs veien for å legge høyspentkabel

Statens vegvesen. Fylkesvei 303 - Helgerødveien ved Skårenveien i Sandefjord kommune - svar på søknad om å grave langs veien for å legge høyspentkabel Statens vegvesen Vidar Knutsen Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Heidi Næss Midtskogen / 16/3249-2 08.01.2016 95900781 Fylkesvei 303 - Helgerødveien

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I SKILTFORSKRIFTEN MV.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I SKILTFORSKRIFTEN MV. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO IMO-13/13492-2 89087/13 27.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 06.02.2014

Detaljer

Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn

Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn Forord Veilederen gjelder kommunal veg- og gategrunn underlagt Bergen kommunes vegmyndighet etter vegloven. Veilederen er et supplement til gjeldende

Detaljer

Forord Disse tekniske og administrative vilkår og retningslinjer (bestemmelsene) har hjemmel i forskriften etter veglovens 32.

Forord Disse tekniske og administrative vilkår og retningslinjer (bestemmelsene) har hjemmel i forskriften etter veglovens 32. UTKAST til tekniske og administrative vilkår og retningslinjer til forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs riks- og fylkesveger. Forord Disse tekniske

Detaljer

Merknader til enkeltbestemmelser

Merknader til enkeltbestemmelser I Generelle bestemmelser Merknader til enkeltbestemmelser 1. Hjemmelsgrunnlag. Definisjon «offentlig veg». Se gjeldende punkt 1.1. Hjemmelsgrunnlaget er foreslått utvidet til også å omfatte arbeidsvarslingstilfellene.

Detaljer

Kabler i kommunal veggrunn hjemmel for å kreve gebyr? Advokatene Kristin Veierød og Aslak Førde

Kabler i kommunal veggrunn hjemmel for å kreve gebyr? Advokatene Kristin Veierød og Aslak Førde Kabler i kommunal veggrunn hjemmel for å kreve gebyr? Advokatene Kristin Veierød og Aslak Førde Bakgrunn - Flere kommuner har fastsatt instrukser/ retningslinjer som pålegger gebyrer knyttet til fremføring

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Intern korrespondanse Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Saksnr.: 201301526/325 Emnekode: ESARK-03 Kopi til:

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen Tom Kristoffersen Ny graveinstruks 2012 Hvorfor ny graveinstruks? Graveinstruksen fra 2008 - varighet på 4 år Vi har oppdaget underveis at graveinstruksen trenger noen små justeringer. Noe har blitt uteglemt,

Detaljer

Ved framføring av annen infrastruktur i veigrunnen skal det tas hensyn til veiens tilstand og kvalitet.

Ved framføring av annen infrastruktur i veigrunnen skal det tas hensyn til veiens tilstand og kvalitet. Utkast til veileder: Ledninger i kommunale veier 20.03.2014 Forord Veilederen skal danne grunnlag for alle som planlegger, dimensjonerer, bygger og vedlikeholder kabel- og ledningsanlegg over, under og

Detaljer

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet GRAVING I TRAFIKKAREALER Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet 0. INDEKS 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2. SØKNAD 3. BEHANDLING 4. ARBEIDETS UTFØRELSE 5. FORLENGELSE 6. FERDIGMELDING 7. GEBYRENE

Detaljer

Veileder: Ledninger i kommunale veger

Veileder: Ledninger i kommunale veger Veileder: Ledninger i kommunale veger Veiledning: Ledninger i kommunale veger versjon 3-20. august 2015 Side 1 1 Innledning og formål... 4 2 Definisjoner... 5 3 Veileder til søknaden... 6 3.1 Framgangsmåte

Detaljer

Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg

Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg Bestemmelser til forskift etter vegloven 32 Side 1 Innhold 1 Innledning og formål...

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven

Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven Byrådssak 1539 /13 Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven LIGA ESARK-03-201300286-75 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet har den

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

Statens vegvesen. Høring - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv. - høringsuttalelse

Statens vegvesen. Høring - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv. - høringsuttalelse Statens vegvesen Kommunal - og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Tord Viggo Thorshov

Detaljer

Endring av planbestemmelsene til reguleringsplanene Vågsbunnen, Vågen, kaiene og Bryggen og Marken. 1.

Endring av planbestemmelsene til reguleringsplanene Vågsbunnen, Vågen, kaiene og Bryggen og Marken. 1. Byrådssak 1526 /13 Endring av planbestemmelsene til reguleringsplanene 69000000 Vågsbunnen, 16040000 Vågen, kaiene og Bryggen og 4620000 Marken. 1. gangs høring UHSA ESARK-5120-201302469-23 Hva saken gjelder:

Detaljer

Byrådssak 436/15 ESARK

Byrådssak 436/15 ESARK Byrådssak 436/15 Høringsuttalelse om forslag om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister SANO ESARK-03-201500090-162 Hva

Detaljer

KAP. II Gravetillatelse

KAP. II Gravetillatelse Prisregulativ for arbeids-/gravetillatelse, utarbeidelse av varslingsplaner ved arbeider på eller nær offentlig vei og kvalitetsforringelse på vei og veikropp Vedtatt av Drammen bystyre den 18.02.03 Kap.

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper Byrådssak 1133 /17 Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper KRTO ESARK-03-201700052-42 Hva saken gjelder: Direktoratet for e-helse har sendt utkast til

Detaljer

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger.

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger. 1 STANDARDVILKÅR FOR LEGGING AV LEDNINGER, KABLER, ANDRE PRIVATE TILTAK O.L. I ELLER LANGS KOMMUNAL VEG ETTER VEILOVENS 32, PÅ OFFENTLIGE PLASSER OG I KOMMUNAL EIENDOMS- GRUNN I NAMSOS KOMMUNE Vedtatt

Detaljer

Saksbehandler: Jørn Gjennestad Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Jørn Gjennestad Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Gjennestad Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 12/1173-13 Dato: 19.11.2012 GRAVEINSTRUKS FOR DRAMMEN KOMMUNE - REVISJON Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannens forslag til revidert

Detaljer

Byrådssak 152/16 ESARK

Byrådssak 152/16 ESARK Byrådssak 152/16 Høringsuttalelse til endringer i forskrift til friskoleloven, økonomiforskrift til friskoleloven, forskrift til opplæringsloven og forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven

Detaljer

Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m.

Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m. Byrådssak 1200 /15 Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m. LIGA ESARK-03-201500012-26 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte 6.5.2015 på høring

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Haugesund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: maren.elise.monclair.pedersen@haugesund.kommune.no Innsendt

Detaljer

Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene:

Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene: Saksnr: 201500317-76 Saksbehandler: BYK Delarkiv: ESARK-03 Høringsuttalelse fra Bergen kommune: Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i

Detaljer

Veileder: Ledninger i kommunale veger

Veileder: Ledninger i kommunale veger Veileder: Ledninger i kommunale veger Høringsutkast 11.september 2015 Veiledning: Ledninger i kommunale veger Høringsversjon - 11. september 2015 Side 1 1. Innledning og formål... 3 2. Definisjoner...

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 17/ Saksbehandler: Torstein Dahle Arkivkode: ---

Deres ref: Vår ref: 17/ Saksbehandler: Torstein Dahle Arkivkode: --- Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Park, Idrett og Vei Sandnes, 29.08.2017 Deres ref: Vår ref: 17/11262-2 Saksbehandler: Torstein Dahle Arkivkode: --- Høringsuttalelse

Detaljer

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Kommuneforlaget Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Kommuneforlaget Administrative bestemmelser Revisjon nr.0 Utarbeidet av: Arne Kvaal 18.11.15 Side 1 av 5 1 Hensikt/sammendrag Koordinere gravearbeidene for å oppnå minst mulig graving i veggrunnen. Sikre at trafikanter ikke påføres unødig ulempe

Detaljer

Bedre samordning av infrastrukturarbeider - status i arbeidet nasjonalt Arr. Vegforum BT og NKF

Bedre samordning av infrastrukturarbeider - status i arbeidet nasjonalt Arr. Vegforum BT og NKF Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vegjus-konferansen 2017 Bedre samordning av infrastrukturarbeider - status i arbeidet nasjonalt Arr. Vegforum BT og NKF Fagdirektør Magnar Danielsen Oslo, 23. januar

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Dato: 3. mars Høring - kriterier for fordeling av statlige midler til regionale filmsentre

Dato: 3. mars Høring - kriterier for fordeling av statlige midler til regionale filmsentre Dato: 3. mars 2011 Byrådssak 1108/11 Byrådet Høring - kriterier for fordeling av statlige midler til regionale filmsentre ADME SARK-332-201000099-229 Hva saken gjelder: Kulturdepartementet sendte 21.12.2010

Detaljer

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor Dato:28.06.2010 Byrådssak 1278/10 Byrådet Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor TRIK SARK-03-201001730-19 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Forslag til ny lokal forskrift om tvungen tømming av private slamavskillere m.v. i Bergen kommune.

Forslag til ny lokal forskrift om tvungen tømming av private slamavskillere m.v. i Bergen kommune. Byrådssak 400/15 Forslag til ny lokal forskrift om tvungen tømming av private slamavskillere m.v. i Bergen kommune. ANLS EVA-5400-201201344-30 Hva saken gjelder: Saken gjelder forslag til ny lokal forskrift

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Juridiske betraktninger

Juridiske betraktninger Utkast til forskrift om legging av ledninger over, under og langs offentlig veg: Juridiske betraktninger Næringspolitisk verksted 8. februar 2008 Jens F. Bibow www.thommessen.no Disposisjon Overordnet

Detaljer

Dato: 10. juni Høring - Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Dato: 10. juni Høring - Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Dato: 10. juni 2011 Byrådssak 1292/11 Byrådet Høring - Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen SOSE SARK-03-201100086-26 Hva saken gjelder: Arbeidsdepartementet

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119

Detaljer

Statens vegvesen. Svar på søknad om kryssing og nærføring av vannledning - Fv gnr. 13 bnr Vestre Seida i Tana kommune

Statens vegvesen. Svar på søknad om kryssing og nærføring av vannledning - Fv gnr. 13 bnr Vestre Seida i Tana kommune Statens vegvesen Tana kommune / Deanu Gielda Rådhusveien 24 9845 TANA Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Jan Inge Johansen / 78941695 16/63491-2

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag

Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag Byrådssak 40/13 Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag ASKI ESARK-03-201300286-5 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 05.12.2012 fra

Detaljer

Bakgrunn for grensesnittprosjektet

Bakgrunn for grensesnittprosjektet Bakgrunn for grensesnittprosjektet Veiforum for byer og tettsteder (VBT) er et fagnettverk for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale gater og plasser for 17 større bykommuner i Norge.

Detaljer

Høringsuttalelse - Register- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv.

Høringsuttalelse - Register- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv. Byrådssak 256/16 Høringsuttalelse - Register- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv. TROH ESARK-03-201600085-110 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Revidert utredningsinstruks Ref nr.: Saksnr.: 2015005739 Dato: 19. februar 2016 1. Innledning Formålet med utredningsinstruksen

Detaljer

Dato: 16. februar Høring - Energi- og klimaplan /2020, Askøy kommune

Dato: 16. februar Høring - Energi- og klimaplan /2020, Askøy kommune Dato: 16. februar 2011 Byrådssak 1071/11 Byrådet Høring - Energi- og klimaplan 2011-2014/2020, Askøy kommune MAWA SARK-03-201100219-33 Hva saken gjelder: Bergen kommune har i brev datert 22.desember 2010

Detaljer

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet.

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet. Veileder: Ledninger i kommunale veger Forord Veilederen bygger på Veglovens 32 med tilhørende forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg.

Detaljer

Graveinstruks for Drammen 2. gangs behandling. Bystyrekomite Byutvikling og kultur 9.4.2013

Graveinstruks for Drammen 2. gangs behandling. Bystyrekomite Byutvikling og kultur 9.4.2013 Graveinstruks for Drammen 2. gangs behandling Bystyrekomite Byutvikling og kultur 9.4.2013 10.04.2013 Hva dette handler om - Veilovens 32 32. Elektrisk eller annen kraftleidning, telegraf- eller telefonleidning,

Detaljer

Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i?

Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i? Drammen kommunes graveinstruks fra 2009 Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i? Jørn Gjennestad Drammen kommune Hvorfor ny graveinstruks i Drammen? den

Detaljer

Høringsuttalelse - Evaluering av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven

Høringsuttalelse - Evaluering av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Byrådssak 1322 /16 Høringsuttalelse - Evaluering av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven FIWE ESARK-03-201600221-261 Hva saken gjelder: Hordaland

Detaljer

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITIREGISTERFORSKRIFTEN KAP 70

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITIREGISTERFORSKRIFTEN KAP 70 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/6645-NNO Vår referanse: 201604312-15 008 Sted, Dato Oslo, 02.02.2017 POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson

Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson Byrådssak 76/14 Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson RIBE ESARK-03-201400157-8 Hva saken gjelder: Stortinget har vedtatt en

Detaljer

Byrådssak 107/16. Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra ESARK

Byrådssak 107/16. Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra ESARK Byrådssak 107/16 Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra LIGA ESARK-03-201600938-9 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet satte i april 2015 ned en gruppe for å vurdere organiseringen av

Detaljer

Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn til gatemusikanter i Bergen

Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn til gatemusikanter i Bergen Byrådssak 1430 /14 Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn til gatemusikanter i Bergen KART ESARK-5650-201418504-14 Hva saken

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager Byrådssak 10/17 Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager LRS ESARK-03-201600938-82 Hva saken gjelder: På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har utdanningsdirektoratet

Detaljer

Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn til gatemusikanter i Bergen

Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn til gatemusikanter i Bergen Byrådssak 1476 /14 Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn til gatemusikanter i Bergen KART ESARK-5650-201418504-19 Hva saken

Detaljer

Bedre koordinering av infrastrukturarbeider - status i det nasjonale arbeidet Arr. Geoforum

Bedre koordinering av infrastrukturarbeider - status i det nasjonale arbeidet Arr. Geoforum Kommunal- og moderniseringsdepartementet X-,Y- og Z-konferansen 2017 Bedre koordinering av infrastrukturarbeider - status i det nasjonale arbeidet Arr. Geoforum Fagdirektør Magnar Danielsen Tromsø, 19.

Detaljer

Ledningsnett i veggrunnen

Ledningsnett i veggrunnen Ledningsnett i veggrunnen SLG 21. august 2017 Høring - forslag til endringer i vegloven og ledningsforskriften Synspunkter fra Vegmyndighet Jørn Holtan Statens vegvesen - Vegdirektoratet Stortinget Lover

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM UTPRØVING AV SELVKJØRENDE KJØRETØY PÅ VEG POLITIDIREKTORATETS MERKNADER

HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM UTPRØVING AV SELVKJØRENDE KJØRETØY PÅ VEG POLITIDIREKTORATETS MERKNADER Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/1716 Vår referanse: 201604955-13 008 Sted, Dato Oslo, 14.03.2017 HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM UTPRØVING

Detaljer

Samferdselsdepartementet 2. september 2014

Samferdselsdepartementet 2. september 2014 Samferdselsdepartementet 2. september 2014 Kommentarer til den enkelte paragraf i forskrift om standarder, fravik, kontroll, godkjenning m.m. ved prosjektering, bygging og forvaltning av bru, ferjekai

Detaljer

Innspill til forskrift til vegloven 32 fra eierne av infrastruktur i veggrunn Mai 2010

Innspill til forskrift til vegloven 32 fra eierne av infrastruktur i veggrunn Mai 2010 Infrastruktur i veggrunn Innspill til forskrift til vegloven 32 fra eierne av infrastruktur i veggrunn Mai 2010 1 Status i dag Offentlig veggrunn er en viktig ressurs for fremføring av all annen infrastruktur.

Detaljer

Behandling av sak: Høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Høringsuttalelse fra Oslo kommune

Behandling av sak: Høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Høringsuttalelse fra Oslo kommune OSLO KOMMUNE BYRÅDET Byrådsavdeling for byutvikling Behandling av sak: Høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Høringsuttalelse fra Oslo kommune Byrådet behandlet den 05.12.2013 vedlagte

Detaljer

Ytrebygda, gnr. 112, bnr. 246, Ådlandsstraumen 40. Klage over tillatelse til oppføring av bolig

Ytrebygda, gnr. 112, bnr. 246, Ådlandsstraumen 40. Klage over tillatelse til oppføring av bolig Byrådssak 212/16 Ytrebygda, gnr. 112, bnr. 246, Ådlandsstraumen 40. Klage over tillatelse til oppføring av bolig ANLS EBYGG-5210-201436010-36 Hva saken gjelder: Saken gjelder klage over tillatelse til

Detaljer

Dato: 30. september Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor

Dato: 30. september Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor Dato: 30. september 2011 Byrådssak 1435/11 Byrådet Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor BJOL SARK-03-201103312-52 Hva

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hedmark Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: fmhestpe@fylkesmannen.no Innsendt av: Stine Peterson Innsenders e-post:

Detaljer

Vedlegg 2: Hjemmelsgrunnlaget for utbyggingsavtaler

Vedlegg 2: Hjemmelsgrunnlaget for utbyggingsavtaler Vedlegg 2: Hjemmelsgrunnlaget for utbyggingsavtaler Byggeforskrift for Longyearbyen 2 Plan- og bygningslovens anvendelse I plan- og bygningsloven gjelder følgende paragrafer for Longyearbyen planområde:

Detaljer

OFFENTLIG HØRING - TILTAK FOR BEDRE KOORDINERING MV

OFFENTLIG HØRING - TILTAK FOR BEDRE KOORDINERING MV Regionalenheten Arkivsak-dok. 201702339-104 Saksbehandler Eivind Myhr Saksgang Møtedato FR-sak 06.09.2017 OFFENTLIG HØRING - TILTAK FOR BEDRE KOORDINERING MV. VED PLANLEGGING OG UTFØRELSE AV LEDNINGSARBEIDER

Detaljer

Gebyrregulativ - Bruk av kommunal veg- og gategrunn

Gebyrregulativ - Bruk av kommunal veg- og gategrunn Gebyrregulativ - Bruk av kommunal veg- og gategrunn Vedtatt av Bergen bystyre i sak xxx-12, den xx.xx.xxxx, med hjemmel i gjeldende busdjettfullmakter. 1. Hjemmelsgrunnlag. Virkeområde. Gebyrregulativet

Detaljer

.)7 1 I.1. AHL. Vår saksbehandler Kari Rørstad. Det vises til tidligere korrespondanse, sist fylkesmannens brev 2. februar 2015.

.)7 1 I.1. AHL. Vår saksbehandler Kari Rørstad. Det vises til tidligere korrespondanse, sist fylkesmannens brev 2. februar 2015. Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8, inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 11 Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Veileder: Ledninger i kommunale veger

Veileder: Ledninger i kommunale veger Veileder: Ledninger i kommunale veger 13. november 2015 Veiledning: Ledninger i kommunale veger Sluttdokument - 13. november 2015 Side 1 1. Innledning og formål... 3 2. Definisjoner... 4 3. Beskrivelse

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften (SAK)

Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften (SAK) Kommunal- og moderniseringsdepartementet Sendt elektronisk Deres ref.: 15/5599-23 Dato: 30. september 2016 Vår ref.: 227583 Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften (SAK) 1. Innledning Vi

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer