menigheten som helsebringende fellesskap.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "menigheten som helsebringende fellesskap."

Transkript

1 Foredrag på Folkehelseforeningens Sola konferanse Biskop Ernst Baasland (På grunn av misforståelser om tidspunkt, holdt jeg fordraget i en noe forkortet og mer muntlig form) Menigheten som helsebringende fellesskap Innledning Ifølge strategiplanen vil Folkehelseforeningen være et møtested og en brobygger mellom forskere, praktikere, de som utformer politikk og de som driver frivillig arbeid innen feltet. Det er dere allerede, og det er glede at dere ser at kirken/menigheter er en viktig aktør og del i et samspill for å å bedre folks helse, miljø og livskvalitet. Jeg registrer her en gledelig utvikling. Det begynte på 1990 tallet da politikere og helsearbeidere innså at det offentlige helsevesen ikke kunne dekke alle behov og måtte spille bedre på lag private helseinstitusjoner, frivillige organisasjoner og med lokalmiljøet generelt. Dette gikk hånd i hånd med en mer holistisk tenkning omkring helse: Vår fysiske helse har mer eller mindre sterkt sammenheng med sosiale, psykiske og åndelige faktorer som må ha sterkere fokus. Derfor har jeg de siste ti årene, hvor jeg har fulgt utviklingen som biskop i møte med en rekke helseinstitusjoner i fylket, sett en positiv utvikling. Før ble de åndelige behov ofte marginalisert. Nå er det en ny bevissthet om at de åndelige behov er like reelle som fysiske, psykiske og sosiale behov, og at de fire dimensjonene hører sammen. Derfor er jeg ikke overrasket, men likevel glad for at dere har invitert meg til å tale om menigheten som helsebringende fellesskap. 1. Menigheten i vid og snevrere forstand Ordet menighet gir folk forskjellige assosiasjoner. Ofte blir ordet sterkt innsnevret og betyr det som en mindre og litt lukket krets holder på med. Jeg vil utvide begrepet noe mer og kunne derfor heller brukt ordet kirken (kirkesamfunnene) som helsebringende fellesskap. a. Menigheten som folkekirke Ca 80 % av den norske befolkning tilhører Den norske kirke. Tar en med andre kirkesamfunn, er over 90% medlemmer i kirken. Slik sett kan vi si at alle dere som er medlemmer i kirken og jobber i helsevesenet, gjør en kirkelig oppgave. Dere står da i en historisk tradisjon vi kan være stolte av. Sykehusene våre er skapt av kirken. Det første norske hospital ble faktisk stiftet av en av mine forgjengere, biskop Thorgills i 1272, fordi han ikke lenger kunne ta hånd om alle syke i sin egen bispegård. Ordet hospital kommer som kjent av hospitalis, gjestfritt, og henger sammen med den kristne diakonale tanke at en skal ta seg av alle som er i nød og ber om hjelp. 1

2 Som folkekirke har kirken en oppgave overfor alle som tilhører denne kirken. Jeg skal som biskop bruke tid på alle som tilhører kirken, og ikke bare på dem som samles til gudstjenester. (I Norge er det antallet skremmende lite; bare ca 6% går regelmessig til gudstjenester, ca 3% i DnK). Det betyr at kirken har en viktig rolle ved de store nasjonale katastrofer (i disse dager ved huskatastrofen i Ålesund, i min tid her i Stavanger ved Nokas saken og ved Sleipner ulykken). Den terapeutiske betydningen gudstjenester og samlinger har ved slike anledninger, kan knapt overvurderes. Ritualenes betydning Det har tatt litt tid i Norge før en helt har sett betydningen av ritualer og symboler. Når et fellesskap er i en krisesituasjon eller skal markere en stor gledelig nasjonal begivenhet (jf. de kongelige fødselsdager siste år), trenger vi ritualer og symboler. Slike ritualer binder folk sammen og treffer et dypt behov hos enkeltmennesker og grupper. b. Menigheten som aktør i lokalsamfunnet Da jeg begynte som biskop, formulerte jeg slagordet: Kirken skal bidra til å gjøre lokalsamfunnet bedre. Jeg ser at nettopp det skjer. Kirken er ofte lim i samfunnet, ikke bare ved at menighetens ledere og frivillige gjør et viktig arbeid i lokalsamfunnet. Samarbeidet med andre aktører innen idrett, kulturliv, næringsliv, og selvsagt skole og helsevesen, får våre lokalsamfunn til å fungere bedre. c. Menigheten som grupper og aktiviteter i menighetens regi Menighetene i Den norske kirke er geografisk inndelt. Sokn kaller vi den minste enhet, og slike sogn har fra noen hundre (i små landkommuner) til vel medlemmer i de store byene. Dette gir en god oversikt, og det er i prinsippet mulig å nå ut til hele befolkningen. Det kirkelige barnarbeidet er stort, noen steder er det større enn både idrett og musikk. Noen menigheter har et godt arbeid rettet mot barnefamilier, men ikke alle. Det kirkelige ungdomsarbeid har for tiden noe mindre opplutning, bl.a. fordi idrett og andre aktiviteter tar mye av de unge tid. Til gjengjeld er arbeidet blant godt voksne og eldre meget omfattende. Det viktigste er at menigheten er ett av de få steder hvor folk samles på tvers av generasjoner og sosiale skiller. Også i integreringsarbeidet er noen menigheter viktige. Den katolske kirke driver for tiden et av de beste integreringsarbeider av utlendinger/fremmedarbeidere/nye landsmenn, et arbeid som skulle verdsettes mer av det norske samfunn. Ellers er det stor forskjell på hvilken vekt de enkelte trossamfunn betoner dette med troens helsefremmende aspekter. Adventistene har en teologi og en livsstil som sett i et helseperspektiv har fått en god evaluering i mange undersøkelser. Det samme kan ikke alltid sies om pinsevenners vektlegging av helbredelse. Men bønn for syke praktiseres i så å si alle trossamfunn. 2

3 2. Noen prinsipielle overveielse om menneskesyn og lykke Før jeg mer konkret går inn på hvordan menigheten bidrar, vil jeg berøre to prinsipielle aspekter. a. Menneskesyn I en tid hvor det er så mye tale om menneskesyn og menneskerettigheter skulle det være unødvendig å gå dypt inn på menneskesynet. Men menneskesyn er et grunntema innenfor dagens medisin, innenfor psykologi (jf. Debatten om humanistisk psykologi) og i sosialvitenskapene. Jeg går derfor raskt til to påstander som er grunnleggende for det engasjement som fins i våre menigheter. Det helt grunnleggende er at mennesket er skapt i Guds bilde. I den grunnleggende teksten, i skapelsesfortellingen, heter det: Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det (1 Mos 1,27), og i Det nye testamentet understrekes det at Kristus, som det egentlige Guds bilde, fornyer Guds bildet i oss ( For dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri. Nei, Kristus er alt og i alle. Kol 3,9 11) Dette er en kraftig protest mot enhver form for reduksjonisme, som vil si at mennesket er bare celler, bare gener, bare resultat av arv og miljø. Nei, hvert menneske er unikt, hver enkelt har noe guddommelig ved seg. Gudsbildet kan skades, men det kan også fornyes. Uansett skal vi alltid se etter Guds bilde hos andre mennesker. Det å se Guds bilde i enhver vi møter, gir et unikt utgangspunkt for legende prosesser. Man kan hevde, og forhåpentligvis med god grunn, at menneskeverd og menneskerettighetstanken kan stå støtt også uten dette perspektiv på mennesket. Historisk sett er det kristne menneskesyn bærende for den moderne tanken om menneskeverd og menneskerettigheter, selv om det fins røtter også i antikken. Men hinduisme, konfusianismen, islam og til dels også buddhismen opererer med inndelinger av mennesker i grupper som leder tanken i andre retninger enn den bibelske gudsbildetanken. Også i vårt samfunn er det mye som leder bort fra denne tanken. Vi kan illustrere det med vår holdning til mennesker med funksjonshemning. Allerede de ordene vi bruker, viser at vi er noe på avveie. Vi bruker betegnelser som: Handicap (ikke lua i handa/tigger, men ha en lue i hånda som begrenser). Invalid det verste ordet, in valid= uten verdi. Vanfør, ufør, er svært dårlige ord selv om uførhetstrygden sukrer ordet. Funksjonshemning (tysk: Behindert) er bedre og brukes derfor oftest i dag. Men felles for alle er at de definere mennesker ut fra påstått mangel, i sted for å holde frem at vi alle har mangler og at vi alle er hele mennesker. Jeg vil våge den påstand at 3

4 vårt samfunn har en rekke mekanismer som driver oss bort fra tanken om at vi har samme menneskeverd og at vi er alle skapt i Guds bilde. I vårt samfunn definerer vi mennesket mer ut fra idealer: - Prestasjonssamfunnet, favoriserer dem som kan yte og prestere. - Konsumsamfunnet, det vi kan nyte og forbruke. - Karriere og æresamfunet, gir dem som er vellykket til idoler. - Frihetssamfunnet, gir størst plass for dem som skaffer seg maksimal frihet. I vårt samfunn blir det lett slik at de som ikke presterer, ikke konsumerer mye, er mindre vellykkede. De som ikke har skaffet seg et stort frihetsrom, blir lett oppfattet som annenklasses mennesker. Er det derfor vi driver i retning av et samfunn med større klasseskiller? Det skjer i vårt eget land, men enda mer globalt, hvor vi virkelig har fått det såkalte 1/3 samfunnet. Globalt lever nå 1/3 på eksistensminimum mens øvre 1/3 som vi tilhører, har altfor mye. Ut fra det kristne syn må en protestere mot mekanismer i vårt samfunn som klassifiserer mennesker ut fra slike målestokker: Det å komme til kort, er dypt menneskelig og sentralt i den kristne tro. Vi må innse at det å se at alt i livet har sine begrensninger. Videre er det å være og å tjene like viktig som det å prestere og å gjøre karriere. Det å løfte andre mennesker er sentralt i troen og burde være sentralt for alle mennesker. Lyrikeren Åse Marie Nesse ble engang spurt hva hun ville med sin diktning. Hun svarte. Jeg vil reise mennesker opp. Dette er en dyp kristen tanke, og den er dypt rotfestet i troen på at vi er skapt i Guds bilde. b. Hva er lykke? I Norge har vi i dag fått en omfattende lykkeforskning. Helt siden høsten 1985 har MMI annethvert år stilt en rekke spørsmål om ønskemål, oppfatninger og atferd til store utvalg av norske kvinner og menn fra hele landet. Det litt underlige funn er nemlig at velstandsveksten ikke har gjort nordmenn mer lykkelige. Det er dette en har villet undersøke nærmere. Derfor leder nå Eyjólfur Emilsson.et stort anlagt Oslo Happiness Project ved UiO. Nylig har Thomas Hylland Eriksen skrevet en bok med tittelen Storeulvsyndromet. Jakten på lykken i overflodssamfunnet (2008). Nestor innen dette feltet og ansvarlige for MMI undersøkelsene, Ottar Hellevik, skrev i 1996 boken Nordmenn og det gode liv og nylig gav han ut boken Jakten på den norske lykken (2007). For øvrig er Soria Moria erklæringen inspirert av tanker fra en bok av den britiske økonomen Richard Layard, «Happiness lessons from a new science». I den landsdekkende spørreundersøkelse fra 2000, sprikte svarene, og få svar fikk over 6%. Det som kom høyst, er neppe overraskende for dere i folkehelsen. Det som for de fleste bidrar til lykke, er nettopp god helse. Dernest kom godt familieliv og gode venner. Dernest kom mer samfunnsmessige verdier som frihet og demokrati, interessant arbeid. Selv hadde jeg tippet at verdier som god bolig, positiv fritid, friluftsliv, god økonomi, opplevelser, god mat, etc. ville kommet høyere opp. Religion 4

5 kom så vidt over 5%, mens kunst og kultur og også politisk aktivitet fikk under 5% av svarene. Om disse svarene vil komme annerledes ut i 2008, skal bli interessant å se. Går en bak disse tallene, ser vi fire grunnleggende behov som skal til for å gi det velvære som skal til for å være et helt menneske. Jeg orienterer meg altså videre enn begrepet helse. Jeg legger en mer holistisk tenkning til grunn og orienterer meg mot det hele menneske. I det ligger det også at lykke (og frelse) er noe mer enn helse, selv om helsen er avgjørende viktig. I det perspektiv må en spørre om vi som samfunn/helsevesen eller menigheten som helsebringende fellesskap, dekker de fire grunnleggende behovene: 1. Lengsel etter fellesskap 2. Lengsel etter trygghet, noe som varer. Det er særlig i den sammenheng helse kommer inn. 3. Lengsel etter å yte noe 4. Lengsel etter tro, etter noe utenfor oss selv, etter stillhet og harmoni, etter Gud. 3. Menigheten som helsebringende fellesskap, noen utdypende kommentarer Den norske kirke vil gjerne profilere seg som en tjenende folkekirke. Derfor står diakonien sentralt i det kirkelige arbeid. Men hva slags nød er den vil rette seg mot? I en nyere svensk undersøkelse om hvilke utfordringer/ hvilken nød kirken måtte møte i dagens svenske samfunn, kom en ut med tre hovedutfordringer: - forebyggende arbeid rette mot barn og unge i risikosonen med vekt på å formidle verdier og holdninger - mennesker i krise, død og ulykke - eldres ensomhet og omsorgssvikt overfor grupper av eldre Situasjonen er tydeligvis nokså lik den vi har i Norge. Kirken må sammen med andre medspillere ta tak i disse utfordringen, og en diakonal kirke kan med fordel orientere seg ut fra de fire grunnleggende behovene for et godt liv. a. Menighetene skal gi tilhørighet Karin Sveen (kjent bl.a. for sin bok om klassereisen) skrev nylig boken Frokost med fremmede (2005). Hun begynner boken slik: Tilhørighet er en djup følelse det tar tid å utvikle, men når den først er oppstått, varer den. Om den gjelder forholdet til steder eller mennesker er den nøysom. Det er nok at alt er som før Den er oppfinnsom, for den fordyper seg i gjentagelsene til de fremstår som fornyelser. Den er tålmodig, den haster ikke, for den er fremme hele tida. Tilhørighet er et dypt behov for alle mennesker i alle aldre. Vi søker tilhørighet i en familie, i en gruppe, i et lokalsamfunn, i en felles historie, i naturen, osv. Menigheten skal gi denne tilhørighet og har alle muligheter til å gjøre det. Kirken skal være den utvidede familie, og slik fungerer menighetene på sitt beste. Den største trussel mot det er at menigheten får preg av å være lukket, en sekt, et bedehus (som 5

6 nokså ufortjent har fått ryktet som lukket). Menigheten skal være et åpent fellesskap, en åpen folkekirke som gir barn, unge, voksne, eldre, og folk fra alle samfunnslag plass. Menigheten må se seg som en del av lokalsamfunnet og forsterke tilhørigheten til stedet en bor. Menighetene bør også ha et engasjement for miljø og natur, også for å si noe om av vi er en del av skaperverket. Sosiologen Zygmunt Bauman, æresdoktor ved UiO, advarer i boken «Savnet fellesskap» (spesialskrevet for Cappelens Upopulære skrifter, 2003) mot en individualisering som svekker fellesskapet. Med fellesskap tenker han ikke bare de tette og nære fellesskap, men et universelt fellesskap som krever et fremtidsperspektiv. «Vi savner fellesskap fordi vi savner trygghet,» hevder han. Bauman opptatt av den store forskjell mellom de få i verden (hvorav mange er norske) som har nesten ubegrenset frihet og reiser hele tiden i motsetning til de mange som er fullstendig stedbundne. En av Baumans teser er at den første gruppens frihet forutsetter den andre gruppens ufrihet. Med sitt skjerpede blikk for det medmenneskelige henleder han oppmerksomheten på verdien og betydningen av å være forankret i et dypere og mer gjensidig meningsfellesskap, et fellesskap hvor frihet fra også betyr ansvar for andre. Slik antyder han også hva en politisk fornyelse bør bygge på dersom vi ønsker å skape et samfunn med et mer menneskelig ansikt. Baumans tanker har et dypt samsvar med den bibelske tenkning om det å være noe for hverandre. Særlig i Paulus brev tales det igjen og igjen om at vi skal tjene, gi hjelp til, be for, ære hverandre, osv. Som sagt, dette er ikke realiteter i våre menigheter, men det er det vi arbeider for at menighetene skal være. b. Menigheten skal gi følelse av trygghet I en urolig, omskiftelig, utrygg verden søker de fleste av oss etter noe varig, noe sikkert, noe mer uforanderlig. Menigheten er et sted for det. Det å gi tilhørighet til et slikt fellesskap, gir i seg selv trygghet. Likeledes blir en lett utrygg om en blir anonymisert, forsvinner i mengden. Behovet for å bli sett er derfor blitt overraskende sterkt i vårt samfunn. Først i oversiktelige fellesskap er det mulig å se og bli sett. Oppgaven for menigheter er å se mennesker uten å bedømme, enn si fordømme mennesker. Den beste form for trygghet får en når en møter raushet. Kirken skal være et sted for raushet. Heller ikke det er alltid realiteten, men heldigvis fins det gode eksempler på at de virkelig er det. Et litterært eksempel på hva raushet er, er novellen Babettes gjestebud av Karen Blixen. Blixen har henlagt handlingen til Berlevåg av alle steder for å gi rammen til et lukket pietistisk miljø. Martine og Filippa vil videreføre arven fra deres pietistske far, men menigheten blir mindre og mindre og mer og mer gledesløs. Da kommer flyktningen Babette inn i bildet. Hun vinner i 6

7 tipping, og bruker hele den store pengsummen på ett eneste måltid. Rausheten i det måltid gir trygghet og gleden tilbake. Det er gjestebudet og rausheten som skulle være idealet for den kristne kirke. Da er den et sted for trygghet. c. Menighet som sted hvor en kan yte noe I den senere tid har ordet mestring blitt viktigere i helsevesenet og i samfunnet ellers. Det er utviklet mestringsstrategier, ofte tilsatt en mindre eller større dose av kognitiv tenkning. Dette er et viktig fremskritt, fordi det hindrer passivisering og klientifisering. Likeledes motvirker det den overdrevne eksperttro som har preget store deler av helsevesenet. Fra en overdreven tro på eksperten, terapeuten har vi fått større tro på enkeltmennesket. Vi kan alle mestre vår livssituasjon bedre ved å gi plass for tanker som gjør mer mestring mulig. Menigheten er et st sted hvor det er mulig å yte. Her kan alle bruke sine ressurser i gudstjenesteliv, i opplæring, i diakonalt arbeid, i organisasjonen, osv. I perioder med kirkebygging er det stor bruk for håndverkere og for handy wo/men gruppen. Kirken er sammen med idretten Norges største frivillighetsbevegelse, og det holder seg relativt godt (selv om flere og flere synes de har mer penger enn tid, og derfor er fristet til å kjøpe seg ut av frivilligheten). Noen vil si at kirken preker så sterkt om synd og skam at det blir det motsatte av en mestringsstrategi, eller at troen blir en slags kompensasjon eller lindring i form av en sykelig mestringsstrategi. Gudstro gjøre skamfølelsen mye mer destruktiv. Jeg tror kirken er klar over disse farene, og forkynnelsen i dag går i en entydig oppbyggende retning. Siden det med ytelse og mestring er blitt så viktig, har vi i vårt bispedømme hatt spesielt fokus på kronisk syke. De utfordrer oss alle, fordi vi har en kultur som er dårlig på å takle kronisk syke. For den naturvitenskapelige tenkning er sykdom et onde som skal bekjempes koste hva koste vil, og legevitenskapen har som mål å utrydde sykdom. Da er kronisk syke for leger som for oss andre en brysom kategori. Vårt bilde av sykdom er helst den akutte sykdom, hvor en etter medisinsk behandling og operasjon er frisk igjen. Vi har forventninger om at vi skal bli friske helst fort, og vi betrakter god helse nærmest som en rettighet. Vi opplever som vakkert og riktig når mennesker blir helt friske. Også kirkens forkynnelse har dette som utgangspunkt, og da blir også for kirken kronisk sykdom en utfordring. Kronisk sykdom begrenses oftest til revmatisme, psoriasis, hjerte og karlidelser, nevrologiske lidelser (hjerneslag, MS), muskel og skjelettplager (bekkenløsning, fibromyalgi), o.lign. Kronisk, betyr noe som varer over tid, altså en langvarig tilstand. I de senere års levekårsundersøkelser fra Statistisk Sentralbyrå oppgir faktisk halvparten av befolkningen at de har en eller flere langvarige sykdommer. I de fleste tilfeller er slike sykdommer livsvarige. Om en blir tilnærmet frisk, tar det lang tid. Jeg tror de menighetene har en særlig oppgave i det holdningsarbeidet som er nødvendige overfor denne pasientgruppen. 7

8 d. Menigheten skal peke på noe utover oss selv, gi himmel over livet Det fins moe som er bedre enn god helse og det fins noe som er verre enn å være syk. Tro gir hjelp til å takle lidelse og til ikke ta god helse som noe selvsagt. Kirken har som oppgave å gi mennesker mer himmel over livene. Etter at Freud med sin religionskritiske tilnærming fokuserte på religionens negative virkning på noen pasienter, har mange tvert imot lagt vekt på religionens positive virkninger. V. Frankel,og her i Norge T.B. Sirnes, betonte at religionens mulighet til å gi livsmening, hadde en storhelsebringende effekt. Ut fra eksisterende empiri kan det se ut som at utbyttet er større enn den psykiske risikoen ved å ha en religiøs tro. Men det vil alltid være noe empiri som peker på det motsatte, fordi det slår forskjellig ut hos den enkelte. I St. prp nr. 63 Om opptrappingsplan for psykisk helse fikk norsk psykiatri mandat fra de politiske myndigheter til å finne ut hvordan det er mulig å integrere menneskets tro og åndelige verdier i terapi. En la vekt på å utvise respekt for klientens åndelige tilknytning. Det oppfordres til å finne nye veier inn til den betydning det enkelte menneskets tro har fått for deres psykiske tilstand og fysiske helbred. Det het bl.a.: ʺEn person med psykiske problemer må ikke bare sees som en pasient, men som et helt menneske med kropp, sjel og ånd. Nødvendige hensyn må tas til menneskets åndelige og kulturelle behov, ikke bare de biologisk og sosiale.ʺ Vitaprosjektet ved Modum Bad tok utgangspunkt i at begrepet Gud har stor påvirkningskraft på menneskets følelsesliv, enten man tror på Gud eller ikke. Gud representerer de helt grunnleggende, eksistensielle spørsmålene vi alle stiller oss. I et holistisk perspektiv kan det religiøse behov ikke undertrykkes. Det er imidlertid ikke bare kirken som gir den åndelige dimensjon plass. Vi ser at livssyn gjør en forskjell, selv om det ikke er lett å si noe helt generelt. En stor amerikansk undersøkelse viste bl.a. at tro holdt kvinner unna angst og borte fra alkoholmisbruk, mens det samme ikke gjaldt for menn. Det mest generelle en kan si er at troens har legende betydning bl.a. ved å være lindrende i møtet med kriser som egen sykdom eller dødsfall i familien, å kunne gi mennesker verdighet og oppreisning, at religion som en faktor for håp og optimisme, mål og mening med livet, selvtillit, gir evne til å takle tap, mindre ensomhet at bønn, kristne symboler, kirkerommet, den kristne mystiske tradisjonen faktisk er en mestringsfaktor ikke bare i en krise. Avslutning Jeg vil i dette foredraget åpne øynene for de muligheter som ligger i menigheten som folkekirke og som fellesskap. I vårt samfunn tilstreber kirken mest mulig å gi allmenne begrunnelser for sitt engasjement, men Bibelen gir noen ekstra begrunnelser, en ekstra motivasjon til å handle, viktige rollemodeller, og altså et felleskap av handlende personer. I 8

9 en folkekirke må kirken være en sammenbindende kraft i lokalsamfunnet, og er den det har den i stor grad legende betydning. Menighetene må ikke bli satellitter, som lever løsrevet fra det som ellers foregår i et lokalsamfunnet. Skal menigheten være et legende fellesskap, må den spille på lag med det byggende arbeidet som forgår ellers i lokalsamfunnet, i idrett, opplærings og helsesektor og i kulturliv ellers. Tone Rustøen (nå prof.) skrev en bok for sykepleiere (Håp og livskvalitet, 2001), hvor hun i detalj beskriver hvilken fremgangsmåte en skal følge for å gi mennesker håp (kognitiv strategi, tro på behandling, møte pasienten konstruktiv, gi familien plass/ev. kompensere for dette, osv.). Rustøen gir også den åndelige dimensjon en naturlig plass. Kirken har her en viktig rolle, og den rollen har den forvaltet i snart 2000 år. Siden jeg tidligere har nevnt Åse Marie Nesses diktning, vil avslutte med et av hennes håpsdikt (Håpet, fra Samlingen For bare livet) Men håpet, venner håpet holder oss oppe så lenge det er håp, er det liv håpet er en sjelemedisin det er nærende som honning vi må samle i lader så lenge vi kan. Det er helse i hver dråpe 9

Misjonsalliansen en diakonal misjonsorganisasjon Misjonsalliansens prinsippdokument om diakoni

Misjonsalliansen en diakonal misjonsorganisasjon Misjonsalliansens prinsippdokument om diakoni www.misjonsalliansen.no 1 Misjonsalliansen en diakonal misjonsorganisasjon Misjonsalliansens prinsippdokument om diakoni Diakoni en takk, en livsstil og et tegn En betraktning om diakoni i Misjonsalliansen

Detaljer

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN NY VE RS JO N 20 12 Ressursmateriell for menigheter og organisasjoner: HVORDAN SKAPE FLERKULTURELLE FELLESSKAP? 1 PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN FORORD Hvordan tar

Detaljer

ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖ βνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ

ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖ βνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ Hovedområdet med etikkundervisningen vil være å utfordre den enkelte elev til etisk refleksjon og ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκ handling både på individuelt, sosialt og globalt nivå. Undervisningen

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Helse og samspill H. Aschehoug & Co.

Helse og samspill H. Aschehoug & Co. Del av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og må

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

Hvordan kan menigheten støtte og følge opp pårørende som er i sorg?

Hvordan kan menigheten støtte og følge opp pårørende som er i sorg? MGD 300 Masteroppgave i diakoni Hvordan kan menigheten støtte og følge opp pårørende som er i sorg? En kvalitativ intervjuundersøkelse av sorgtilbudet i Metodistkirken i lys av nyere sorgteori. Solfrid

Detaljer

Livet som homofil og lesbisk i Kristiansand - En kvalitativ intervjuundersøkelse

Livet som homofil og lesbisk i Kristiansand - En kvalitativ intervjuundersøkelse FoU rapport nr. 1/2008 Livet som homofil og lesbisk i Kristiansand - En kvalitativ intervjuundersøkelse Forfattere: Jørn Cruickshank Hanne Cecilie Jensen Torunn S. Olsen Tittel Forfattere Livet som homofil

Detaljer

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Sjeldne møter Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Innledning ange med en sjelden diagnose er vant til mye kontakt med ulike deler av helsevesenet, Mprimærhelsetjenesten så vel som

Detaljer

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte Nr. 4-2005 20. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte 2 Tema: Ekteskapet Ekteskapet den viktigaste institusjonen i samfunnet Framtida

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Mennesket lever ikke av brød alene

Mennesket lever ikke av brød alene Mennesket lever ikke av brød alene Hvordan andakter kan bidra til gode øyeblikk for beboerne på en skjermet enhet. Fordypningsoppgave i aldersdemens levert ved Diakonhjemmet Høgskole avdeling for etter-

Detaljer

FORORD. Til slutt vil jeg takke min mann Paul Erik, min sønn Robert og Kaja som tålmodig har støttet meg, glad i dere. Trondheim, desember 2009

FORORD. Til slutt vil jeg takke min mann Paul Erik, min sønn Robert og Kaja som tålmodig har støttet meg, glad i dere. Trondheim, desember 2009 FORORD Takk til alle som har vært med og bidratt til at denne oppgaven ble gjennomført. Dette gjelder spesielt informantene som tok seg tid til å stille opp og dele personlige historier med meg. Det har

Detaljer

Konfirmasjonstiden har vært bra - jeg har fått litt mer kunnskap og hatt det fint sammen med de andre konfirmantene

Konfirmasjonstiden har vært bra - jeg har fått litt mer kunnskap og hatt det fint sammen med de andre konfirmantene Ida Marie Høeg (ida.marie.hoeg@kifo.no) KIFO Stiftelsen kirkeforskning Konfirmasjonstiden har vært bra - jeg har fått litt mer kunnskap og hatt det fint sammen med de andre konfirmantene Innledning Tidligere,

Detaljer

I kirkens favn. En kvalitativ undersøkelses om transpersoners forhold til Gud og kirken.

I kirkens favn. En kvalitativ undersøkelses om transpersoners forhold til Gud og kirken. I kirkens favn En kvalitativ undersøkelses om transpersoners forhold til Gud og kirken. Problemstilling: Har troen på/synet på Gud blitt fornyet etter din deltakelse på julegudstjenesten for transpersoner

Detaljer

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER Knut Refsdal DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER TEOLOGI POSTMODERNITET SUBJEKTIVISME Avhandling i Master i teologi Det Teologiske Menighetsfakultet - 2006 Innhold Innledning 3 Problemstilling og presiseringer

Detaljer

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus til Frihet og FORANKRING Et hefte for dåpsbarnas foreldre, faddere og besteforeldre Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus TIL FRIHET OG FORANKRING \\ 1 TIL FRIHET OG FORANKRING Et hefte for dåpsbarnas

Detaljer

Avsluttende eksamen i sykepleie Bacheloroppgave

Avsluttende eksamen i sykepleie Bacheloroppgave Avsluttende eksamen i sykepleie Bacheloroppgave Kandidat nr: 214 Antall ord: 9660 Studieår: 2013 Kull: 180 Innleveringsdato: 22.11.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Bakgrunn for valg av tema.3

Detaljer

Underveis. God påske! Velkommen til kirken! Kirkeblad for Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. Nr. 1-2015

Underveis. God påske! Velkommen til kirken! Kirkeblad for Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. Nr. 1-2015 Underveis Kirkeblad for Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. Nr. 1-2015 God påske! Velkommen til kirken! INNHOLD Underveis er et informasjonsblad som skal fremme sunn åndelig utvikling, liv og vekst.

Detaljer

Det teologiske Menighetsfakultet. Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke.

Det teologiske Menighetsfakultet. Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke. Det teologiske Menighetsfakultet Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke Eva Marie Jansvik Veileder Heid Leganger - Krogstad En avhandling i religionspedagogikk

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

LØSNINGSSKAPENDE RUSARBEID

LØSNINGSSKAPENDE RUSARBEID LØSNINGSSKAPENDE RUSARBEID Løsningsfokusert tilnærming (i Norge kjent som LØFT) i rusarbeid tilbyr en måte å bistå rusavhengige med å skape et bedre liv, selv om personen ikke er villig til å erkjenne

Detaljer

Åndelig omsorg for sykehjemsbeboere med demens.

Åndelig omsorg for sykehjemsbeboere med demens. Åndelig omsorg for sykehjemsbeboere med demens. Ved sykehjemsprest Olga Tvedt, Kirkens bymisjon Innledning Sykehjemmene blir mer og mer minisykehus. En stor del (40 %) av befolkningen tilbringer sin siste

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Fakultet for pedagogikk Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007. med fokus pa tilknytning og identitetsutvikling

Fakultet for pedagogikk Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007. med fokus pa tilknytning og identitetsutvikling Fakultet for pedagogikk Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Barn som flytter med fokus pa tilknytning og identitetsutvikling Torbjo/rg Trana Torbjørg Trana Barn som flytter med fokus på tilknytning og identitetsutvikling

Detaljer

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis?

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? 1 MGD 300 Masteroppgave i diakoni Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? Student: Marit Kristine Hanssen Veileder:

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Erling Birkedal. Rapport fra et utvikingsprosjekt ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter. Juni 2008

Erling Birkedal. Rapport fra et utvikingsprosjekt ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter. Juni 2008 Erling Birkedal Erfaringsbasert didaktikk Plattform for planutvikling i trosopplæring for ungdom et refleksjonsnotat Rapport fra et utvikingsprosjekt ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter Juni 2008 In n

Detaljer