ETISKE PRINSIPP FOR DOMMARÅTFERD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETISKE PRINSIPP FOR DOMMARÅTFERD"

Transkript

1 ETISKE PRINSIPP FOR DOMMARÅTFERD Karl Arne Utgård, styreleiar i Domstoladministrasjonen Foredrag på årsmøtet i Den norske Dommerforening 1. oktober 2010 * * * Årsmøtet skal i dag behandle spørsmålet om å godkjenne utkastet til Etiske prinsipper for dommeradferd, som er utarbeidd i fellesskap av representantar for Den norske Dommerforening (DnD) 1, Teknas etatsforening for jordskifterettene 2 og Domstoladministrasjonen (DA) 3. Styra i Teknas etatsforening og DA har alt godkjent utkastet. Kva er etikk Om litt skal eg kome inn på utgreiinga frå det såkalla Aasland-utvalet 4. Men alt no skal eg låne litt frå utgreiinga når det gjeld kva etikk er for noko. Etikk blir gjerne definert som læra om moralen, og dei rådande etiske normene kan omtalast som allmennetikken. 5 Yrkesetikken gir rettleiing i dei spesielle situasjonane som utøvarane blir stilte overfor, og blir gjerne utvikla gjennom praksis og diskusjonar i fagmiljøa. Yrkesetikken er eit supplement til dei rettsreglane som gjeld for yrket. Når rettsreglane er mange og detaljerte, blir det mindre plass for yrkesetiske reglar i tillegg. I vårt land er krava til ein dommar nokså utførleg regulerte i lovverket, slik at det på mange punkt er mindre behov for yrkesetiske reglar i tillegg. 1 Styrets leiar lagdommar Nils Asbjørn Engstad, styrets nestleiar tingrettsdommar Nina Mår og høgsterettsdommar Ingse Stabel. 2 Styrets leiar jordskiftedommar Knut Klev. 3 Styreleiar Karl Arne Utgård (leiar for arbeidsgruppa), styremedlem jordskifteoverrettsleiar Magne Reiten og styremedlem advokat Elisabeth Stenwig. 4 Etiske regler for dommere utkast fra en arbeidsgruppe oppnevnt av domstoladministrasjonen, datert 6. juni 2007, omtala som Aasland-utvalet. 5 Aasland-utvalet side 16 1

2 Det er likevel slik at dommarar i alle samfunn vil stå overfor ein del grunnleggjande utfordringar, der lova ikkje gir noka sikker rettleiing, og der det då er nødvendig å søkje støtte i yrkesetikken. Arbeidet med Etiske regler for dommere Tilsynsutvalet tok i brev 20. desember 2004 opp med Domstoladministrasjonen spørsmålet om det burde kome etiske reglar for dommarar. Som ein følgje av dette, vart det 12. desember 2005 av styret i DA sett ned ei arbeidsgruppe som kom med framlegg til etisk regelverk for dommarar. Arbeidsgruppa leverte eit utkast 6. juni 2007, som både finst på nettet 6 og i trykt form. Høgsterettsdommar Gunnar Aasland var leiar for utvalet, som i tillegg til to andre dommarar frå dei alminnelege domstolane, også hadde ein jordskiftedommar, ein statsadvokat, ein advokat og eitt medlem frå Tilsynsutvalet ein psykolog som medlemmer. Etter domstollova 236 kan Tilsynsutvalet reagere i form av kritikk, eventuelt også åtvaring, overfor ein dommar som forsettleg eller aktlaust krenkjer dei pliktene stillinga inneber, eller som på andre måtar har handla i strid med god dommarskikk. Aasland-utvalet meinte at dersom det først låg føre disiplinærreglar, kunne det ikkje vere tale om å reagere med disiplinærtiltak utan at det låg føre ei overtreding av reglane. På den andre side skulle ikkje ei kvar krenking av reglane kunne føre til disiplinærtiltak. Utvalet meinte at dei dommaretiske reglane på same måte som dei for advokatar burde søkjast stadfesta ved kgl. res. og gitt same verknad som ei forskrift. 6 2

3 Utkastet inneheldt også reguleringar som i stor grad var samanfallande med lovreglar. Det gjaldt hovudsakleg for prosessreglar, men utkastet hadde også ein god del reglar av arbeidsrettsleg karakter. Høyringsrunden Utkastet frå Aasland-utvalet vart så sendt på høyring. Det kom vektige innvendingar. Det gjaldt frå styret i DnD, frå førstelagmennene i fellesskap, frå mange tingrettar og også frå enkelte andre. Eg skal prøve å fange opp nokre av hovudpunkta i synsmåtane: Den rettslege karakteren av reglane Det vart gjort gjeldande at det er uheldig at etiske reglar blir gitt med verknad som forskrift. Omsynet til domstolane si frie og uavhengige stilling tilseier at etiske reglar må fastsetjast innanfor domstolane. Førstelagmennene peika på at eit regelverk av denne karakteren må ha god forankring i dommarkorpset for å få nødvendig legitimitet. Reglar eller retningslinjer Lovgivinga har omfattande og detaljert regulering av handlemåten for domstolar og dommarar. Målet for etisk regulering må vere å etablere generelle, overordna prinsipp for god dommarskikk. Det inneber at reguleringa må ha karakteren av rettslege standardar. Tema og detaljeringsgrad Val av prinsipp tilseier lågare detaljeringsgrad enn val av reglar som normsystem. Men i tillegg vart det vist til at utkastet inneheld attgiving av prosesslovgiving og også reglar av arbeidsrettsleg karakter. Dette kunne eksempelvis også føre til uklarheit med omsyn til om eit forhold som er gjenstand for anke også er gjenstand for disiplinærprøving. 3

4 Saksbehandlinga og den vidare prosessen Synsmåten frå fleire var at arbeidet hadde fått ein noko uheldig start, og at prosessen burde starta i dommarane sine eigne rekkjer. Det vart påpeika at det burde skje ein fullstendig gjennomgang, der dommarane kom inn frå starten av. Nytt utval Det var ut frå høyringsfråsegnene ganske klart at det ikkje kunne fastsetjast etiske reglar i samsvar med det Aasland-utvalet hadde kome med framlegg om. Det var ein dialog om det vidare arbeidet mellom DnD, Teknas etatsforening og DA. Løysinga vart eit nytt utval, der desse tre organisasjonane var inne med sentrale tillitsvalde. Ansvaret for forankring i organisasjonane låg då hos dei som møtte frå dei ulike partane. Det er mitt klare inntrykk at DnD har arbeidd aktivt for å forankre nye prinsipp i dommarstanden. Den kritikken som nok med ein viss rett vart målboren overfor denne sida av arbeidet i tilknyting til Aasland-utvalet, vonar eg såleis ikkje heftar ved det nye utkastet. Før eg går inn på nokre hovudprinsipp i det nye utkastet, vil eg seie litt om internasjonal forankring. Internasjonal forankring Eg trur det er rett å seie at det har vore ei markert utvikling av dommaretiske prinsipp dei siste tjue åra. Dei sentrale dokumenta i så måte er omtala av Aasland-utvalet. Eg skal berre nemne dei aller viktigaste. 4

5 The Bangalore Principles of judicial conduct 7 Desse prinsippa er utarbeidde i FN-regi, og vart vedtekne i Haag i Dommar Trond Dolva møtte frå norsk side. Undervegs i arbeidet gjekk ein over frå å tenkje seg etiske reglar til å utforme etiske prinsipp. I fortalen er det mellom anna sagt: [Prinsippene] har til hensikt å gi rettledning til dommere og gi domstolene et rammeverk for regulering av dommeradferd. De skal også medvirke til at medlemmer av den utøvende og lovgivende makt samt advokater og allmennheten generelt bedre kan forstå og støtte opp om domstolene. Prinsippa er delte opp ut frå dei verdiane dei skal vareta: - uavhengigheit - upartiskeheit - integritet - korrekt opptreden - likebehandling - fagleg dyktigheit CCJE 8 Opinion no. 3 On the Principles and Rules Governing Judges Professional Conduct, in particular Ethics, Incompatible Behaviour and Impartiality 9 Frå norsk side var dommar Lars Oftedahl Broch med i dette arbeidet. I punkt 48 er det understreka to fundamentale utgangspunkt : i) firstly, it should address basic principles of professional conduct. It should recognise the general impossibility of compiling complete lists of pre-determined activities which judges are forbidden from pursuing; the principles set out should serve as self-regulatory instruments for judges, i.e. general rules that guide their activities. Further, although there is both an 7 8 Consultative Council of European Judges 9 5

6 overlap and an interplay, principles of conduct should remain independent of the disciplinary rules applicable to judges in the sense that failure to observe one of such principles should not of itself constitute a disciplinary infringement or a civil or criminal offence; ii) secondly, principles of professional conduct should be drawn up by the judges themselves. They should be self-regulatory instruments generated by the judiciary itself, enabling the judicial authority to acquire legitimacy by operating within a framework of generally accepted ethical standards. Broad consultation should be organised,. ENCJ 10 Judicial Ethics, report Dette er ein rapport som først er komen etter at det nye utkastet til etiske prinsipp var ferdig. Når eg likevel viser til rapporten, er det fordi han syner dei strøymingane som er i europeiske domstolar. Rapporten skisserer prinsipp for etikk, og er i stor mon på linje med dei to andre dokumenta eg har omtala. Lat meg også her ta med litt frå innhaldet. Fortalen om Judicial ethics: principles, values and qualities startar slik: The affirmation of principles of professional conduct for judges strengthens public confidence and allows a better understanding of the role of the judge in society Og drøftinga av verdiar, startar med spørsmålet: What do society and citizens expect of a judge? Deretter kjem desse verdiane: - uavhengigheit - integritet - upartiskheit - tilbakehaldenheit og diskresjon 10 European Network of Councils for the Judiciary 11 6

7 - grundig og arbeidssam - respekt og evna til å lytte - likebehandling - openheit Under punktet qualities er det stilt opp fleir verdiar. Eg går ikkje gjennom desse, men som de vil forstå er dette tankegangar som i stor grad er dei same som dei som ligg til grunn i utkastet til norske etiske prinsipp. Om dei norske etiske prinsippa Aasland-utvalet var vel kjend med mellom anna Bangalore-prinsippa og CCJE Opinion no. 3. Forskjellane i forhold til desse er nok først og fremst at Aasland-utvalet tok sikte på å lage reglar, ikkje prinsipp. Som alt nemnt var det eit sentralt siktemål for Aasland-utvalet at det skulle lagast reglar som skulle utgjere grunnlaget for disiplinærbehandling. Krenking av reglane skulle vere nødvendig men ikkje tilstrekkeleg føresetnad for disiplinærbehandling. Sjølv om utgangspunktet for den nye arbeidsgruppa var eit anna, tok gruppa likevel i store trekk utgangspunkt i Aasland-utvalet sitt arbeid. Med støtte i høyringsfråsegner og nok også med eit sterkt blikk til korleis dette har vore gjort i grunnleggjande internasjonale dokument, vart det så gjort nokre grunnleggjande endringar. Grunnlaget for desse kan skisserast slik: Dei etiske normene er grunna på oppfatninga i dommarkorpset og vedtekne av dette Det er problematisk å tenkje seg at den utøvande makta skal gi forskrifter som regulerer dommarane sitt arbeid. Vel er det slik at lovgivar Stortinget har gitt mange reglar som i og for seg kunne tenkjast som etiske reglar, eksempelvis habilitetsreglar, men det er i vårt system noko anna at lovgivar regulerer enn at den utøvande makta gjer det. 7

8 Det er nok også litt teoretisk å tenkje seg at disiplinærreglar skulle kunne utformast slik at dei vart fullstendige. Motsett: det ville etter mitt syn ikkje gi god rettleiing for publikum om det likevel var slik at brot på jamvel detaljerte reglar, ikkje skulle føre til sanksjonar. Det er tale om prinsipp, ikkje reglar. Dei etiske prinsippa har fått eit vesentleg anna føremål enn det som tidlegare var tanken. I fortalen til utkastet til dei etiske prinsippa står det: De etiske prinsippene for dommeratferd har som formål å fremme at dommerne opptrer på en måte som skaper tillit til domstolen og deres avgjørelser. Prinsippene skal også tjene til opplysning om hva som er god dommerskikk. Prinsippa inneheld ikkje prosessreglar Eg går ikkje nærare inn på dette, i det eg trur det er brei semje om at prosessreglar ikkje høyrer med i etiske reglar. Dersom det er gjentaking av det som står i lova, er det likevel ikkje grunn til å ha dei med. Og det vil vere feil å ha etiske reglar som kompletterer lova, som må reknast å innebere ei avveging av dei omsyna som er relevante. Det er heller ikkje så enkelt å sjå korleis ein del av dei prosessuelle reglane hos Aasland-utvalet skulle kunne handhevast som del av ei disiplinærbehandling. Domstollova har til dømes utførlege reglar om habilitet. Det er ikkje lett å tenkje seg at etiske reglar som går ut over det lova fastset, og der brot skulle kunne medføre disiplinærtiltak. Lova må her reknast å gi ei fullstendig avklaring av dei rettslege pliktene. Og til det kjem at avgjerd om habilitet er gjenstand for overprøving ved anke, noko som er ytterlegare ein grunn til at etiske reglar ikkje bør ha føresegner om slike spørsmål. 8

9 Prinsippa inneheld ikkje arbeidsrettslege reglar, eller reglar som gjeld tilhøva på arbeidsplassen elles Dette er reglar eller prinsipp som får kome fram på annan måte, ved lover og forskrifter, eller ved avtalar mellom partane i arbeidslivet. Dei konkrete prinsippa Årsmøtet har fått lagt fram for seg utkast til etiske prinsipp til godkjenning. Det vil føre for langt å gå gjennom dette. Den nærare detaljerte gjennomgangen er då også ei sak for styret i forhold til behandlinga her på årsmøtet. Lat meg berre seie at det naturlegvis er gjenstand for eit skjønn kva prinsipp som skal vere med i dei etiske prinsippa og kva ikkje. Her har det nye utvalet sett på Aasland-utkastet, og i svært stor grad teke med det som var med der, men altså i form av prinsipp. Normer i form av etiske eller moralske handlingsnormer er stort sett førte vidare. Arbeidsgruppa har likevel drøfta også innhaldet i desse handlingsnormene, og det er gjort enkelte endringar. *** Eg ser fram til drøftingane her på årsmøtet. 9

NOREGS HØGSTERETT. Se og Hør Forlaget AS Odd J. Nelvik Håvard Mælnes (advokat Sigurd Holter Torp til prøve) R Ø Y S T I N G :

NOREGS HØGSTERETT. Se og Hør Forlaget AS Odd J. Nelvik Håvard Mælnes (advokat Sigurd Holter Torp til prøve) R Ø Y S T I N G : NOREGS HØGSTERETT Den 7. mai 2007 sa Høgsterett dom i HR-2007-00823-A, (sak nr. 2006/1380), sivil sak, anke, Se og Hør Forlaget AS Odd J. Nelvik Håvard Mælnes Jan-Petter Dahl (advokat Sigurd Holter Torp

Detaljer

Eigarmelding 2012. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2012. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2012 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 107 Føreord Dette er femte gongen Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram ei melding om eigarskapen sin i selskap. Eigarmeldinga

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket

Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket Audit & Advisory September 2010 Samandrag Revisjonen har gjennomført ein forvaltningsrevisjon

Detaljer

St.meld. nr. 40 (2001-2002)

St.meld. nr. 40 (2001-2002) St.meld. nr. 40 (2001-2002) Tilråding frå Barne- og familiedepartementet av 5. juli 2002, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 40 2 1 Innleiing 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2011 Fylkeskommunal eigarskap i selskap www.sfj.no Føreord Dette er no fjerde gong at Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram melding om fylkeskommunen sin eigarskap i selskap. Denne eigarmeldinga

Detaljer

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Revisjon Sykkylven kommune Revisjonsrapport Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Juni 2011 Revisjon Sykkylven kommune FORORD Denne rapporten er utarbeidd etter

Detaljer

HR-2006-00430-A - Rt-2006-321

HR-2006-00430-A - Rt-2006-321 Page 1 of 7 HR-2006-00430-A - Rt-2006-321 INSTANS: Noregs Høgsterett - Dom. DATO: 2006-03-10 PUBLISERT: HR-2006-00430-A - Rt-2006-321 STIKKORD: Erstatningsrett. Ran. Grov uaktsomhet. SAMMENDRAG: En semitrailer

Detaljer

NOREGS HØGSTERETT. HR-2008-01480-A, (sak nr. 2008/533), sivil sak, anke over dom,

NOREGS HØGSTERETT. HR-2008-01480-A, (sak nr. 2008/533), sivil sak, anke over dom, NOREGS HØGSTERETT Den 2. september 2008 sa Høgsterett dom i HR-2008-01480-A, (sak nr. 2008/533), sivil sak, anke over dom, Se og Hør Forlaget AS Odd Johan Nelvik Anders Johan Stavseng Morten Krogh (advokat

Detaljer

Måten kravet vart til på relevant moment i utilbørleg-vurderinga? Eit djupdykk i dekningslova 5-9

Måten kravet vart til på relevant moment i utilbørleg-vurderinga? Eit djupdykk i dekningslova 5-9 JUS 399 Mastergradsoppgåve Måten kravet vart til på relevant moment i utilbørleg-vurderinga? Eit djupdykk i dekningslova 5-9 Kandidatnummer: 143 294 Rettleiar: Berte-Elen Reinertsen Konow Ord: 11 727 INNHALD

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Forsøk på å flytte ein koloss Dei norske medlemskapsforhandlingane med EU på landbruksområdet

Forsøk på å flytte ein koloss Dei norske medlemskapsforhandlingane med EU på landbruksområdet NILF-rapport 2007 1 Forsøk på å flytte ein koloss Dei norske medlemskapsforhandlingane med EU på landbruksområdet 1993 94 An Attempt to Move a Giant The Norwegian Membership Negotiations on Agriculture

Detaljer

stà ?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet

stà ?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet stà?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK I ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet Forord Forvaltningsrevisjon er ei lovbestemt oppgåve for Odda kommune etter kommunelova av 25. september

Detaljer

Udir-3-2009 Særlege problemstillingar i samband med retten til skyss

Udir-3-2009 Særlege problemstillingar i samband med retten til skyss Udir-3-2009 Særlege problemstillingar i samband med retten til skyss 1) Innleiing Retten til skyss og bakgrunnen for reglane Det er eit grunnleggjande prinsipp i norsk skole at elevane skal få oppfylt

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

NOREGS HØGSTERETT. (advokat Per Christian Ask til prøve) R Ø Y S T I N G :

NOREGS HØGSTERETT. (advokat Per Christian Ask til prøve) R Ø Y S T I N G : NOREGS HØGSTERETT Den 24. april 2008 sa Høgsterett dom i HR-2008-00727-A, (sak nr. 2007/1636), sivil sak, anke, Nils Arne Sølvik (advokat Per Christian Ask til prøve) mot Staten v/skatt Øst (advokat Stig

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007

Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007 Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007 Nødvendig tvang? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET

Detaljer

Revisor sitt erstatningsansvar ovanfor finansinstitusjonar

Revisor sitt erstatningsansvar ovanfor finansinstitusjonar Mastergradsoppgave JUS399 Revisor sitt erstatningsansvar ovanfor finansinstitusjonar Særleg om etableringa av ansvarsgrunnlag. Kandidatnr:185594 Veileder: Anne Marie Frøseth Anfinsen Antall ord: 12969

Detaljer

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Eigedomsskatt Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet... 1 1.2 Bakgrunn... 1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium... 3 1.4

Detaljer

Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse. Rettleiing

Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse. Rettleiing Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse Rettleiing 2 Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse

Detaljer

Høyringsnotat om ny heimel for pågriping og fengsling i samband med 48-timarprosedyren for openbert grunnlause asylsøknader

Høyringsnotat om ny heimel for pågriping og fengsling i samband med 48-timarprosedyren for openbert grunnlause asylsøknader Høyringsnotat om ny heimel for pågriping og fengsling i samband med 48-timarprosedyren for openbert grunnlause asylsøknader Innhald 1 Innleiing... 1 2 Gjeldande rett... 2 2.1 Pågriping og fengsling på

Detaljer

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking av Marita Brekke Skjelvan Barnevernspedagog BVP5-303 Mars 2009 Kva kan vere utfordringar ved samvær etter omsorgsovertaking jf. barnevernslova 4-12,

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

Statstilsette i omstilling Ei undersøking av handteringa av dei menneskelege sidene ved utflytting av 7 statlege tilsyn

Statstilsette i omstilling Ei undersøking av handteringa av dei menneskelege sidene ved utflytting av 7 statlege tilsyn Statstilsette i omstilling Ei undersøking av handteringa av dei menneskelege sidene ved utflytting av 7 statlege tilsyn Difi rapport 2010:10 ISSN 1890-6583 Innhald 1. Samandrag... 4 1 Bakgrunn og føremål

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory September 2009 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Føremål og problemstillingar... 3 1.2

Detaljer

tilsyn med sosial og helse

tilsyn med sosial og helse tilsyn med sosial og helse TILSYNSMELDING 2003 INNHALD Produktet vårt er tillit!... 3 Tilsynsorgana i statleg sosial- og helseforvaltning... 4 Kronikkar og artiklar Oppstykka tilbod til alvorleg psykisk

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Tid utanfor normalen?

Tid utanfor normalen? Tid utanfor normalen? Arbeidstid i Nordsjøen 1977-2002 Charlotte Hånes Masteroppgåve i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur-og religionsvitenskap. Vår 2012 Forord Å skrive masteroppgåve

Detaljer