Oppsummering av foredrag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering av foredrag"

Transkript

1 Fagmøte for lungesykepleiere Harstad 18. og 19. april 2013 Hoste og dyspnoe forårsaket av anspenthet Den faglige biten ble åpnet av psykomotorisk fysioterapeut Gudrun Øvreberg. Foredraget het Hoste og dyspnoe forårsaket av anspenthet. Temaet var pust, pustemønster og anspenthet. Første moment til ettertanke var om man puster inn eller ut når man sier ja Hvis man puster inn når man sier ja er dette et tegn til anspenthet. Pusten er som et fingeravtrykk som forteller noe om hvordan man har det. En bevegelig rygg med mulighet for frie rotasjoner gir de beste forutsetninger for god respirasjon. Det å stå balansert er viktig for å kunne slippe pusten. Anspente mennesker gjesper lite. Kunsten å svelge ble også belyst. Alle deltakere hadde hvert sitt vannglass på bordet og fikk instruks om å puste inn svelge vente puste naturlig ut Hvor ligger tungen i munnen? Oppe i ganen, eller nede i munnen? Nok et symptom på anspenthet Svelgøvelsen ble etterfulgt av en annen praktisk øvelse hvor to personer skal forsøke å bevege overkroppen til hverandre. Samtidig skulle den som ble rugget på forsøke å stramme eller slappe av i forskjellige muskelgrupper. Poenget var å belyse at stram muskulatur i andre muskelgrupper kan påvirke respirasjonen. Frekvens, dypde, pause mellom inspirasjoner, sukk, lyd (spiss / hard / rund), klang, svelging og bevegelsesområde er viktige observasjoner i forhold til respirasjon. Syn og de andre sansene ble også omtalt. Tørre øyne er den nye folkesykdommen, en konsekvens av hvordan vi bruker øynene. Øynene arbeider hardt for å fokusere på ting som er cm foran oss (pc, nettbrett, telefon, dokumenter) noe som fører til at øynene sjeldent står i hvilestilling. Endringer i livet (helg / hverdag, fødsler, overgangsalder) kan føre til anspenthet. Det er viktig å bruke tid til å ta endringene inn over seg. Nytt av dagen var at situps var oppskrytt, og kan i verste fall føre til svake bekkenmuskler og inkontinens. En flat mage, som mange ønsker seg, oppnår man i hvert fall ikke. Målet må være å trene de store magemusklene som er festet i ryggen og går framover. Benytt øvelser som beveger overkropp i forhold til underkropp for eksempel ski, rockering og lignende. Link til foredragsnotat finnes på

2 Interstitielle lungeforandringer Interstitielle lungesykdommer ved Nada Zafran Groh I foredraget tar Nada for seg den heterogene gruppen interstitielle lungesykdommer som betegnes som ikke-maligne og ikke-infeksiøse lungesykdommer. Det som ses i lungeparenkymen er inflammatoriske og fibrotiske forandringer, mellom blodkar og lungevev finner man arrvev. Klassifikasjonen av disse deles blant annet inn etter kjent eller ukjent årsak. Under kjent årsak finner vi grunnsykdommer som RA, Scleroderma, Sjøgren og Polymyositt. Medikamenter som Amiodaron, Metotreksat, Nitrofurantin, Docetaxel, Erlotinib og statiner. Inhalasjon av stoff fra miljøet som asbest, beryllium, kull, silicium, samt organiske materier ved eksogen allergisk bronkioalveolitt. Under ukjent årsak finner vi idiopatiske interstitielle pneumoni, sarkoidose, vaskulitter, eosinofil pneumoni og histiocytose X. Nada gikk så grundigere inn på følgende diagnoser med definisjoner, diagnostisering, prognoser og behandling: Idiopatisk pulmonal fibrose(ipf) Non-spesifikk interstitiell pneumoni (NSIP) Deskvamativ interstitiell pneumoni (DIP) Respiratorisk bronkiolitt assosiert med interstitiell lungesykdom Kryptogen organiserende pneumoni Akutt interstitiell pneumoni (AIP) Det ble vist røntgenbilder av ulike typene interstitielle lungesykdommer. Hyppige symptomer og funn ved interstitielle lungesykdommer: Pasient med dyspnoe Hoste, hovedsakelig tørr Knatring i inspiriet ved auskultasjon Clubbing Diagnostisering av interstitielle lungesykdommer: Sykehistorie med detaljert yrkesanamnese og hobby Medikamenter Inspeksjon Røntgen thorax/ct thorax Blodprøver Pusteprøver Biopsi av lungene (Bronkoskopi med transbronkial bungebiopsi/videoassistert lungebiopsi) Medikamentell behandling av de ulike interstitielle sykdommene varierer fra sykdom til sykdom. Langtidsoksygenbehandling er indisert ved Pa O 2 < 8 kpa. Pasienten har ofte latent respirasjonssvikt med behov for oksygen under anstrengelse. Oksygenutstyr med besparer skal ikke brukes.

3 "Den Palliativ Lungepasient" Ann Ragnhild Broderstad, som til daglig arbeider ved Palliativ Enhet UNN Harstad fulgte opp med sitt foredrag "Den palliative lungepasient. Foredraget startet med definisjoner, samt erfaringer fra Palliativ Enhet. Viktigheten av å kunne jobbe godt tverrfaglig (fysioterapeut, ergoterapeut og prest) ble vektlagt. Målet med palliasjon er verken å forkorte eller forlenge dødsprosessen, men å gjøre livet så godt som mulig. Pasienten skal kunne leve med sin sykdom, ikke bare kjempe for å overleve. Lungekreft og KOLS fremstår som de vanligste lungerelaterte diagnosene ved Palliativ Enhet. Røyking trekkes fram som en viktig årsaksfaktor til disse sykdommene. Røyking har også blitt mer vanlig blant kvinner, noe man ser resultatet av i forhold til hyppigheten av lungekreft og KOLS. Innenfor palliasjonsfaget vektlegges kartlegging og systematisk arbeid. Man må se helheten, som smerter, kvalme, mentale forhold, hjemmeforhold og samhandling med primærhelsetjenesten. Det er også viktig at pasient og pårørende får riktig og realistisk informasjon med fokus på gode praktiske løsninger i forhold til videre behandlingsforløp. Smerter er en viktig utfordring. God kartlegging er essensielt, og bruk av ESAS som kartleggingsverktøy eller tilleggsundersøkelser som røntgen, saturasjon og blodgass muliggjør dette. Start smertebehandlingen raskt og husk det finnes ingen øvre grenser for rescuedoser. Målet er at pasienten skal bli smerterfri! Pusten blir gjerne bedre etter at andre symptomer er fjernet. Særlig smerter, obstipasjon og angst er faktorer som påvirker respirasjon. Når det gjelder ernæring er det viktig å ha et bevisst fokus på dette. God kartlegging ved hjelp av screeningsverktøyet NRS-2002 gir pasienten en poengscore som representerer pasientens ernæringstilstand. Tiltak iverksettes og informasjonen om hvordan dette har blitt gjort dokumenteres i journal og videreformidles til neste behandlingsledd. Energiberikning i form av ønskekost, ulike tilskudd og sondemat benyttes hyppig. Parenteral ernæring og væskebehandling benyttes unntaksvis for denne pasientgruppen. Unntaket er hvis pasienten får cellegiftbehandling eller har elektrolyttforstyrrelser. Smertebehandling er viktig og Ann Ragnhild gjør her rede for prinsipper for behandlingen. Smertetrappen blir presentert og viktigheten av å legge Paracetamol i bunn blir understreket. Hvis pasienten har behov for behovsmedikasjon mer enn 4-5 ganger per døgn bør depotbehandlingen økes. Steroider benyttes mye. Disse medikamentene øker matlysten og har tumorreduserende effekter. Nedtrapping må gjennomføres etter 6-7 uker for å opprettholde effekten. Teknisk utstyr som oksygen, smertepumper og trygghetsalarm benyttes ofte. I mange tilfeller medfører dette behov for opplæring av helsepersonell i forbindelse med bruk av utstyret. Avslutningsvis vises erfaringstall fra enheten basert på ESAS.

4 Anstrengelsesutløst laryngeal obstruksjon Etter en bedre lunsj var temaet Anstrengelsesutløst laryngeal obstruksjon. Foredragsholder var PhD spesialfysioterapeut Ola Røksund ved Haukeland Universitetssykehus. Ola har jobbet mye med barn med pusteproblemer som viste seg å ikke ha astma. Han jobber i en øvre luftveisgruppe som er et samarbeid mellom barneavdelingen og ØNH-avdelingen. Han har vært med på å teste 1200 skolebarn og har funnet store variasjoner innad i kommunene. Alle med astmasymptomer ble tatt inn til undersøkelse - kun 15 % hadde astma. Vocal cord dysfunction (VCD), som er et vanlig fenomen, ble mistenkt. VCD ble først diagnostisert i 1983, og det finnes 70 betegnelser på det samme. Under foredraget ble det vist en metode for å gjennomføre spirometri og belastingsøvelser mens man filmer larynx. En teknikk har avdekket ulike abnormaliteter som kan forklare tungpust. Mange av disse pasientene har vært feildiagnostisert med astma. Tungpust ved astma er på utpust, det som sitter i strupen er på utpust. Det ble vist en rekke bilder og videoklipp tatt under disse undersøkelsene. Diagnose stilles under anstengelse, hvilelaryngoskopi ga diagnose ved bare 6 tilfeller. 85 % av pasientene hadde brukt astmamedisin, ca 60 % hadde ikke effekt. Exercise Induced Laryngeal Obstruction (EILO) og behandling: Riktig diagnose og god informasjon Treningsprogram med intervall, ta over kontrollen på problemet. Det er ikke farlig - hyperventilering vil i verste fall medføre besvimelse, noe som kroppen så korrigerer selv. Psykomotorisk fysioterapi Antirefluks medisin Logoped Atrovent, demper vagusrefleksen og muskelspenning Kirurgi inspiratorisk muskelstyrketrening med biofeedback, hvor pasientene ser sitt eget strupehode under aktivitet. 80 % har god effekt, 50 % blir bra.

5 I Norge er det i dag ca 290 personer med cystisk fibrose. Cystisk fibrose, fremtidsutsikter og behandling for voksne. Sykepleier Jorunn Homme fra CF-senteret, Ullevål sykehus, Oslo hadde kalt foredraget sitt for Cystisk fibrose, fremtidsutsikter og behandling for voksne. Det finnes et eget kompetansesender for CF i Norge. Mailadressen er: Mer enn 60% av pasientene med cystisk fibrose er over 18 år. Ungdom med cystisk fibrose er ofte selvsikre i sitt behandlingforløp, men kan også være svært sårbare. Cystisk fibrose er en genetisk sykdom, hvor både mor og far må være bærer av genet. Den ene mutasjonen kommer fra mor, den andre fra far. Det er 25 % sjanse for at barnet får cystisk fibrose. Det finnes flere varianter av sykdommen. Fra ble det innført screening av nyfødte med tanke på cystisk fibrose. Alle barn med positivt resultat blir henvist til Norsk senter for cystisk fibrose. I løpet av de neste 20 årene vil vi fortsatt oppleve at personer får diagnosen i voksen alder. Mange av disse har slitt med pusten i mange år. Budskap: Tenk cystisk fibrose hvis man har mistanke om dette. Sykdommen har et sammensatt bilde som omfatter lunge, lever, pankreas, tarm og forplantningsevne. Diabetes, leddgikt og cøliaki er diagnoser som man ofte ser i sammenheng med cystisk fibrose. Å få en cystisk fibrose-diagnose kan ha store konsekvenser for en pasient og dens pårørende. Tap av helse, livsutfoldelse, utdanning, jobbmuligheter, familie, forplantningsevne og forventet levetid er mulige konsekvenser. Viktige behandlingsprinsipp: Ernæringsstatus Lungefysioterapi Fysisk aktivitet Inhalasjonsmedisiner (riktig teknikk!) Liberal antibiotikabehandling Transplantasjon Transplantasjon tas opp på et tidligere tidspunkt nå enn det som var vanlig tidligere. I forhold til antibiotikabehandling er infeksjoner med pseudomonas vanlig. Pseudomonasbakterien er ikke et problem for friske lunger. For en pasient med cystisk fibrose kan bakterien skape problemer og være vanskelig å bli kvitt. Disse pasientene er ofte plaget med mye seigt ekspektorat, mobilisering av dette er viktig. Slimet skal helst spyttes ut, og ikke svelges. Lungefysioterapi er viktig. Enzymtilskudd og optimalisert ernæring (styrkedrikker, sondeernæring, PEG) er viktige behandlingsprinsipp. Tilpasning til den enkelte er viktig, da man nå også finner pasienter med cystisk fibrose som er overvektige. Dette er også viktig for å forebygge diabetesproblematikk. Forskning viser: Ungdomstiden med cystisk fibrose innebærer en større løsrivelse fra foreldrene. Pasientene har et stort ønske om å være som alle andre. Det er stort behov for repetert oppdatert kunnskap og yrkesveiledning samt hygieneregler til pasienter med cystisk fibrose.

6 Pasienter med cystisk fibrose oppfatter seg som friske og ønsker å leve normalt. De har et stort fokus på utdanning / jobb og framtiden. Å ha cystisk fibrose oppfattes som en ensom jobb. Eksistensielle spørsmål blir nok for lite vektlagt i den ordinære poliklinikken. Dette kan særlig være viktig når sykdommen tar en ny retning. Jobben ser ut til å bety mye for pasientene med cystisk fibrose blant annet fordi det å jobbe gir pasientene en status som frisk. Pasientene oppgir ofte at de skynder seg å leve. I forhold til forplantningsevne er det viktig med tidlig informasjon. Kvinner har litt nedsatt fertilitet. 95 % av menn mangler sædledere. Det finnes derimot levende sædceller i bitestiklene, noe som gir mulighet for kunstig befruktning. 33 personer med cystisk fibrose har blitt lungetransplantert per Prognosene har blitt betydelig bedre sammenlignet med 50-tallet.

7 Etiske prinsipper og føringer for gode beslutningsprosesser Etiske prinsipper og føringer for gode beslutningsprosesser ved Ranveig Lind, intensivsykepleier og forsker. Ranveig gikk i sitt foredrag ut fra forskningsresultatene i sin oppgave Family members experiences of decision-making processes in withholding or withdrawing treatment in the ICU, a qualitative interview study. Hun intervjuet 27 pårørende til intensivpasienter som døde etter beslutning om opphør av behandling. Hun har basert sin forskningsoppgave på hvordan pårørende følte seg tatt med i beslutningsprosesser rundt pasienten og hvordan de selv ble ivaretatt med tanke på informasjon og medvirkning. De pårørende som satt igjen med en god erfaring følte seg inkludert i beslutningsprosessen og var trygge på at den beste beslutningen ble fattet. De som i motsetning til dette ikke følte seg tilstrekkelig inkludert hadde fått for lite og for sjelden informasjon, liten anledning til å spørre, de opplevde travelhet, vaghet og usikkerhet om beslutningsgrunnlaget. Den endelige beslutningen om å avslutte behandling kom derfor brått på. Enkelte pårørende opplevde å falle mellom to stoler med tanke på informasjon. De kunne blant annet bli oppfordret om å komme på kvelden når det var mindre leger tilgjengelig. En pårørende fikk i løpet av åtte uker kun to samtaler med lege. Det var også vanskelig å få tid sammen med pasienten på grunn av alle prosedyrene som skulle utføres av helsepersonell. Familien kunne være på besøk i 5-6 timer, men var kun inne hos pasienten 45 minutter, resten var ventetid på korridoren. Savn av langsiktig perspektiv ble vektlagt hos noen, de fikk ofte bare prøvesvar med rent medisinsk fokus. Hverdagen i en intensivavdeling kan oppleves svært forskjellig for en intensivsykepleier og pårørende. Den kritisk syke og ofte bevisstløse pasienten er omgitt av tekniske innretninger, monitorer og er tilkoblet utallige pumper. De pårørende på sin side opplever et drama i livet som de ikke vet utgangen på. God planlegging er essensielt: Hva står på agendaen, hva sier vi, hvem fører ordet, hvordan takles emosjoner, overganger og oppfølging, når blir neste møte og hvem skal delta? Folk tåler sannhet bedre enn fortielse det er mye bedre å informere om noe som kan være ubehagelig enn å være unnvikende. Sykepleieren bør delta i samtaler legen har med pårørende for bedre å kunne gjenta informasjon som er gitt. Med det i tankene blir det et paradoks at sykepleierne på intensiven i Tromsø bare unntaksvis er med på previsitten, påpeker Lind. Spor av makt og overtramp i forhold til pasient og pårørende finner vi fortsatt. Paternalismen råder fremdeles - vi sitter med kunnskapen og vet best. Det er også et spørsmål om pårørende ønsker å ha ansvar i prosesser rundt pasienten. Beslutningen om å avslutte behandling er ingen lett avgjørelse å ta. Både behandling og beslutning om opphør av behandling skal være etisk begrunnet.

8 "Indikasjon for behandling og oppstart av hjemmerespiratorbehandling" Indikasjon for behandling og oppstart av hjemmerespiratorbehandling (LTMV) og avslutning av behandling het foredraget til overlege ved Haukeland og leder for Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespiratorbehandling, Ove Fondenes. Indikasjoner for hjemmerespiratorbehandling var første tema. Poliopasientene var de første som startet med respiratorbehandling. Tracheostomi og hjemmerespiratorbehanding ble introdusert på 50-tallet. Etikk handler om å gå opp grensene i faget vårt. LTMV (lang tids mekanisk ventilasjon) er et begrep som benyttes. Nasjonale retningslinjer for lang tids mekanisk ventilasjon gir retningslinjer i forhold til denne typen behandling, og finnes som link lengre ned i artikkelen. Hovedmålene med LTMV er I første omgang bedring av livskvalitet. Økt livslengde Bedre funksjonsevne Aktuelle pasientgrupper er ALS-pasienter, pasienter med nevromuskulære sykdommer, pasienten med overvekt og til en viss grad KOLS. I løpet av de siste 10 årene har man sett en firedobling i frekvens av LTMV. Det er stor variasjoner mellom de ulike helseforetak (se foredragsnotater som vedlegg). Maskebehandling dominerer helt klart foran tracheostomi pasienter driver med hjemmerespiratorbehandling i Norge i 2013, hvor av ca 100 er tracheostomert. Over tid har man sett en liten stigning for KOLS-pasienter, men en hyppigere forekomst for pasienter med overvektsproblematikk.

9 "Etiske utfordringer ved avansert LTMV " Etiske utfordringer ved avansert LTMV - Long term mechanical ventilation / hjemmerespiratorbehandling ved Knut Dybwik, intensivsykepleier i Bodø. Temaet var etikken rundt hjemmerespiratorbehandling. Det kontroversielle i møtet mellom teknologi og etikk ble tatt opp rundt denne problemstillingen. Teknologisk lar det meste seg løse etikken setter grensene. Vi er et rikt land hvor rettferdig fordeling av ressurser står høyt. Hensynet til en pasient skal veies opp mot hensynet til andre pasienter. Velgjørenhet ikke bare mot pasienten, men også mot familien som får ansvaret for pasienten. Ikke-skade-prinsippet tas også opp her. Det skal vises respekt for liv og død. Ved å legge en pasient på respirator kan det krenke en verdig død. Før en pasient får tracheostomi bør kommunen kontaktes for å sjekke forholdene og hva de kan tilby. Hjemmesykepleien får den tøffeste jobben, utfordringen er å få tak i nok folk med kompetanse. Lønnsutgiftene er anslått til ,- kr per år ved en-til-en behandling. Han kom med flere eksempler på etiske problemstillinger. Henrik et barn med spinal muskelatrofi type 1 (SMA type 1), en diagnose med dystre prognoser. Her fulgte de ikke malen om å ikke behandle. Han fikk hjemmerespirator og levde 11 år ekstra. Respiratorbehandlingen ble avsluttet i 2012 da hadde ikke foreldrene hatt ferie på 9 år. Ved et lignende tilfelle nylig valgte de å avslutte behandlingen også med bakgrunn i erfaringene de hadde gjort seg med Henrik. Sterke pårørende kan presse gjennom en avgjørelse som pasienten i utgangspunktet ikke ønsker, men ikke tør stå imot. Mange var etterpåkloke og lurte på om deres avgjørelse var rett. Egoisme? Det må tas hensyn til friske familiemedlemmer og hvilken innvirkning en avgjørelse om hjemmerespirator til pasienten vil få for deres liv. Familiens rolle er viktig å avklare i forkant av oppstart hva skal de gjøre/ ikke gjøre? Familien skal også kunne leve gode liv. Det har vært mange tilfeller av selvutslettende pårørende som har ofret seg for sin ektefelle i en slik situasjon. Kvinner er mer oppofrende i så henseende. Derfor er det flest menn med hjemmerespirator, koner engasjerer seg ofte dypt og blir utbrent. Kvinner ønsker ikke å utsette sin familie for belastningen som følger med hjemmerespiratorbehandling, menn tenker mer på seg selv og vil oppleve at barna vokser opp satt litt på spissen. Han kom med følgende hjertesukk: Noen få sykehus bør ha tilbud om slik behandling, og disse sykehusene bør ha nevrolog. Legg slik behandling dit kompetansen er, pasientene trenger også oppfølging. De som starter LTMV via tracheostomi må også følge opp og avslutte behandlingen når det er tid for det. Han regnet det som en dødssynd å legge pasienter med ALS på trach når de er døende.

10 "Indikasjoner for oppstart med oksygenbehandling teori og praksis" Indikasjoner for oppstart med oksygenbehandling teori og praksis av Sabine Sandweg-Zähler, Fredrikstad sykehus Akutt eller kronisk respirasjonssvikt er indikasjon for oksygenbehandling. KOLS-pasienter er den største gruppen av pasienter som får oksygenbehandling. Hypoksi kan over tid føre til skader av ulike organer, med ulike konsekvenser av dette. Mål med oksygenbehandling: Bedre overlevelse Bedre livskvalitet Bedre kognitiv funksjon Økt aktivitet Færre sykehusinnleggelser Bedring i andre tilleggslidelser, slik som hjertesykdom Forskning viser ulike resultater i forhold til gevinsten av oksygenbehandling, se foredrag. Generelt ser det ut som om at overlevelsen øker desto flere timer oksygenstøtte som gis per døgn. MRC-studien viser 30 % bedre overlevelse med oksygenbehandling (24 t per døgn) kontra uten oksygenbehandling. Kriterier for å motta oksygenbehandling presenteres så. Målet er at pasienten skal bruke tilskudd minst 18 timer per døgn, helst 24 timer. Man skal benytte den laveste dosen som gir PaO 2 over 8. Klinisk praksis gjennomføres ofte svært forskjellig, til tross for relativt klare retningslinjer. En forutsetning for oksygenbehandling er at pasienten er optimalt medikamentelt behandlet. Pasienten må være motivert for behandlingen. Gangtest og nattoximetri kan være et alternativ i kartleggingsfasen. Ulike behandlingsløsninger blir presentert. Det som er viktig å kartlegge om pasienten kan nyttiggjøre seg utstyret. Kan pasienten for eksempel benytte seg av utstyr med besparerfunksjon? Oppfølging etter oppstart med oksygenbehandling er viktig. Her er det forskjellig praksis fra sykehus til sykehus. Hjemmebesøk hos pasienten kan være en god løsning for å finne ut om pasienten bruker utlevert utstyr på en optimal måte. Måling av saturasjon og artiell blodgass, gangtest, nattoksimetri kan være aktuelle momenter å kartlegge. Røyking skaper vanskelige etiske problemstillinger i forhold til oksygenbehandling. Det er også utfordrende for legen å få innsyn i pasientens røykevaner. Studier viser at arbeidskapasiteten øker ved ekstra oksygentilførsel (også hos friske). Store sprik mellom klinisk praksis og guidelines blir også avdekket i forskningen rundt dette. Det er også stor diskrepans mellom tenkt bruk av utstyret og praktisk bruk. Erfaringer fra andre studier presenteres. Pasient med PaO 2 under 8 skal ha oksygenstøtte ved bilkjøring, og noe trenger også oksygenstøtte ved flyreiser. Dette kan kartlegges før flyreisen. Til slutt presenteres oksygenbehandling i forhold til andre lidelser. Oksygenbehandling kan for eksempel benyttes for å avhjelpe dyspnoe hos pasienter i palliativ fase.

11 "Praktisk tilnærming ved tilpasning av oksygenutstyr. Fordeler og fallgruver" Praktisk tilnærming ved tilpasning av oksygenutstyr. Fordeler og fallgruver. Ved avdelingssykepleier Elise Austegard, Med Pol. Lovisenberg Diakonale Sykehus. Hovedfokus er LTOT (Long time oksygen therapi). Utredningen foregår vanligvis på sykehus. Lungespesialist rekvirerer utstyret, som utleveres av avdeling for behandlingshjelpemidler. Utvalget er stort og blir presentert i foredraget. Oksygendose, aktivitetsnivå, diagnose, vekt, tekniske ferdigheter, boforhold, strømforsyning og økonomi er de viktigste faktorene for valg av type utstyr. Besparere er tekniske løsninger som muliggjør et mindre oksygenforbruk. Gevinsten er at flaskene varer lengre. Det finnes også ulike bæreløsninger, trillevogner, kateterløsinger og ørebeskyttere. Fukting brukes primært ved flow over 2-3 liter / min. Vannet må skiftes daglig.bruk sterilt eller kokt vann. Unngå fete kremer i og rundt nesen, da oksygen og fett i kombinasjon kan føre til brannfare. Konsentratorer må plasseres på hensiktsmessig plass med god tilgang til luft og rengjøres regelmessig. Opplæring er viktig, også til pårørende og hjemmetjenesten. Opptil 15 meter slange kan leveres. Denne bør helst ikke ligge å slenge, noe som fører til risiko for fall. Sikkerhet: Røyking forbudt. Minst 2 meters avstand til åpen flamme. Skru av utstyret når det ikke er i bruk. Unngå olje og fett på utstyret. Merking av utstyr og oppbevaringsrom, for brannvesenet i tilfelle brann Rutiner i forhold til vedlikehold (bytte av slange) er viktig. Filter vaskes ukentlig. Nesekateter byttes etter en måned. Forlengerslange byttes etter ett år. Kontaktinformasjon til leverandør og sykehuspersonell må bekjentgjøres pasienten. Hjemmebesøk gjøres regelmessig. Blodgass kan tas i pasientens sitt hjem og bringes til sykehus for analysering. Samhandling og tverrfaglig samarbeid er viktig. Reising med ekstra oksygentilførsel krever planlegging. Dette gjelder særlig i forhold til flyreiser. Les på hjemmesiden til flyselskapene før reise. Oksygenbehandling bør verken introduseres for tidlig eller for sent 1-3 måneder etter oppstart med oksygen bør behandlingen evalueres. Det kan ta opptil 3 måneder før man opplever full effekt av behandlingen. Viktig at man velger riktig utstyr til den enkelte pasient.

12 "Sansen for morgendagen" Sansen for morgendagen ved kreftsykepleier og veileder Heidi Wiig, Nasjonalforeningen for lindrende humor. I tillegg til å være med i Nasjonalforeningen for lindrende humor, er Heidi kreftsykepleier ved det palliative teamet ved A-hus, hun er coach med eget firma og holder foredrag om kommunikasjon. Hun er som sykepleiere generelt opptatt av å møte pasientene med omsorg, nærhet og den varme hånden alt som gir tillit. Gjennom det kan hun hjelpe pasientene til å flytte fokus til å leve mens de kan, få frem ønsker og drømmer. Hva er viktig å utrette før det er for sent? Ut fra pasientens ståsted kan hun tilrettelegge og motivere for å få til opplevelser som gir glede og tilfredshet i en hverdag som ellers er fylt med alvorlig sykdom, angst og tunge tanker. Hun understreket at de fleste palliative pasienter har krav på hjelpestønad fra kommunen på 1200,- pr måned, penger som blant annet kan brukes på trivselstiltak. Det er også mulighet for å søke kreftforeningen om midler. Inspirator til Nasjonalforeningen for lindrende humor var Knut Fenris gründer og kreftpasient med ukuelig tro på det positive i livet. Han gikk fra å leve et høyaktivt liv i 2008 til å bli kreftpasient og telle uker og måneder. Han valgte å fokusere på glede og positivitet og satte opp liste over det han drømte om å gjøre. Han var sin egen trivselsterapeut og fikk blant annet hoppet i fallskjerm, spilt inn CD-plate, vært på bluesfestival og kjørt motorsykkel etter at han fikk kreftdiagnosen. Heidi var sammen med ham på God Morgen Norge dagen før inspirasjonsmøte på A-hus hvor det møtte 454 mennesker 250 personer meldte seg inn i foreningen samme kveld. To dager etter gikk Knut i delir ni dager senere døde han. Motivasjonen hans for å delta på dette møtet og få i gang foreningen må ha gitt ham en enorm styrke på slutten av livet. Det er verd å ta med at Knut er foreviget på DVD og er med på alle inspirasjonsmøter som foreningen holder. Var hans positive tanker med på å forlenge levedagene hans? Det gjorde dem utvilsomt bedre! Han levde på overtid med humor som medisin. Han gikk ofte med rød klovnenese, og hvem kan unnlate å møte noe slikt med et smil? Enhver trenger pause fra gråt og tunge tanker. Heidi er opptatt av å flytte håpet. Hun kan ikke love pasientene å bli frisk, ei heller smertefri. Men hun kan hjelpe dem til å få så gode dager som mulig, hjelpe til se gledene i solen som skinner eller et godt måltid, ta frem gode minner, men også gi rom for drømmer som ikke gikk i oppfyllelse. Det handler om å møte pasienten der han er, ta de vanskelige samtalene, tørre å stille spørsmål og bry seg om. La det være plass for både gråt, latter og stillhet. Link til foredragsnotater, og link til tv-intervju med Knut Fenris finnes på Tekst: Lise Marie Mathisen & Sverre Vigstad - Alle foto: Lise Marie Mathisen

TEMA: Lungesykepleie. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e

TEMA: Lungesykepleie. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2008 TEMA: Lungesykepleie AV INNHOLDET: Leder: Kjære NSF FLU medlemmer... 2 Gratulerer....................... 4 Til lykke......................... 5.....................

Detaljer

Bli hos meg, hjelp meg, hør meg

Bli hos meg, hjelp meg, hør meg " Bli hos meg, hjelp meg, hør meg Cicely Saunders. Tema: Bistand til en livsavsluttning i heimen. Hvordan kan sykepleieren i hjemmesykepleien bistå et menneske med uhelbredelig sykdom som ønsker sin livsavsluttning

Detaljer

Helsefagarbeideren og sykepleie

Helsefagarbeideren og sykepleie 34 Helsefagarbeideren og sykepleie Helsefagarbeideren og sykepleie Pasient og bruker Sykepleieprosessen 35 Hva er sykepleie? Helsefagarbeideren og sykepleie Omsorg og egenomsorg Pårørende SENTRALE BEGREPER

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema 2011 www.naaf.no ASTMA/KOLSAVISEN -lev godt med astma og kols! Følg Astma- og Allergiforbundet på Facebook. Her vil det komme informasjon om bl. a. AstmaKolsTuren Se også: www.naaf.no/astmakolstur Astma-

Detaljer

Institutt for sykepleie og helsefag. Bachelor i Sykepleie. Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000. Vår 2009

Institutt for sykepleie og helsefag. Bachelor i Sykepleie. Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000. Vår 2009 Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000 Vår 2009 Tema: Sykepleie til barn som rammes av kreft Innleveringsdato: 14. mai 2009 Kandidatnummer: 25 Antall

Detaljer

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Palliativ enhet Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Bruk av ESAS og andre kartleggingsredskap Forord Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i palliativ behandling. Kartlegging

Detaljer

Syke barn i familien. til foreldre og andre voksne. Informasjon og veiledning. program for foreldreveiledning BUF00052

Syke barn i familien. til foreldre og andre voksne. Informasjon og veiledning. program for foreldreveiledning BUF00052 program for foreldreveiledning BUF00052 Syke barn i familien Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Elin Hordvik og Marianne Straume program for foreldreveiledning Dette temaheftet inngår

Detaljer

Omsorg ved livets slutt

Omsorg ved livets slutt Omsorg ved livets slutt Hva fremmer håp hos eldre pasienter i livets sluttfase og hvordan kan sykepleier være med på å fremme det? Bacheloroppgave i sykepleie Diakonhjemmet høgskole Kull 08SYK Kandidatnummer:403

Detaljer

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer IK-2710 Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes til

Detaljer

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema. Rett til gode medisner og rett til ren luft Er ikke det en selvfølge?

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema. Rett til gode medisner og rett til ren luft Er ikke det en selvfølge? 2010 www.naaf.no ASTMA/KOLSAVISEN -lev godt med astma og kols! Rett til gode medisner og rett til ren luft Er ikke det en selvfølge? Astma- og Allergiforbundet skal være den fremste pådriver for å øke

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

Hjemmerespiratorbrukere og medvirkning

Hjemmerespiratorbrukere og medvirkning Hjemmerespiratorbrukere og medvirkning Brukernes erfaringer med innflytelse og medvirkning i planlegging og oppfølging av egen behandling, pleie og hjemmesituasjon Dagrunn Nåden Dyrstad Juni 2009 Masteroppgave

Detaljer

Etiske utfordringer ved avansert hjemmerespiratorbehandling

Etiske utfordringer ved avansert hjemmerespiratorbehandling 22.11.14 Etiske utfordringer ved avansert hjemmerespiratorbehandling Knut Dybwik Intensivsykepleier, Intensivavd. Nordlandssykehuset Bodø 1.amanuensis/dr.philos, Universitetet i Nordland Nov 2014 1 Daglig

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØyPE Foreldre, barn og funksjonshemming Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØYPE Foreldre, barn og funksjonshemming LARS GRUE Norsk institutt for

Detaljer

BACHELOROPPGAVE: KANDIDATNUMMER: 842. Høgskolen i Gjøvik Avdeling for Helse, Omsorg og Sykepleie Bachelor i sykepleie, Mai 2011. Dato:08.05.11.

BACHELOROPPGAVE: KANDIDATNUMMER: 842. Høgskolen i Gjøvik Avdeling for Helse, Omsorg og Sykepleie Bachelor i sykepleie, Mai 2011. Dato:08.05.11. BACHELOROPPGAVE: Hvordan kan sykepleier bidra til et godt samspill mellom foreldre og premature barn innlagt på nyfødt intensiv? KANDIDATNUMMER: 842 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for Helse, Omsorg og Sykepleie

Detaljer

Inger Lene Brovold. Helhetlig pasientforløp i eget hjem

Inger Lene Brovold. Helhetlig pasientforløp i eget hjem Inger Lene Brovold Helhetlig pasientforløp i eget hjem - En modell for framtiden? (Integrated care pathway for home care recipients - A model for the future?) KLH 3901 Master i klinisk Helsevitenskap Trondheim,

Detaljer

Hjemmerespiratorbehandling

Hjemmerespiratorbehandling Hjemmerespiratorbehandling Mellom barken og veden En kvalitativ studie av intensivbehandling i hjemmet Knut Dybwik Avhandling for graden doctor philosophiae (Dr.philos) Universitetet i Tromsø Det helsevitenskapelige

Detaljer

HELSE. folkesykdommen s20. Den usynlige. Fornøyde pasienter i Helse Midt-Norge. Hva er kvalitet i helsevesenet. Trygg, traust, trofast

HELSE. folkesykdommen s20. Den usynlige. Fornøyde pasienter i Helse Midt-Norge. Hva er kvalitet i helsevesenet. Trygg, traust, trofast 02/2003-Årgang 2-Et magasin fra HELSE HELSE MIDT-NORGE Fornøyde pasienter i Helse Midt-Norge Hva er kvalitet i helsevesenet Trygg, traust, trofast s4 s8 s17 Den usynlige illustrasjon svein størksen folkesykdommen

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

LETTET Ranveig Olsen er en av stadig flere som lar seg operere i kampen mot kiloene.

LETTET Ranveig Olsen er en av stadig flere som lar seg operere i kampen mot kiloene. Et liv uten sult Noen har prøvd å slanke seg så lenge de kan huske. De fleste har gitt opp. For mange er fedmekirurgi siste sjanse til et lettere liv. TEKST og FOTO Tone Galåen tg@fysio.no HVERT år opereres

Detaljer

Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og. behandling. Dønna kommune. Planperiode 2010-2013

Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og. behandling. Dønna kommune. Planperiode 2010-2013 Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og behandling Dønna kommune Planperiode 2010-2013 Du har en verdi blott og bart ut fra det faktum at du er. Verdien din er der og krever respekt ikke for det du

Detaljer

H ertebarnet. Les mer om:

H ertebarnet. Les mer om: Nr. 2 2012 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn H ertebarnet Les mer om: Å flytte egne grenser og prøve nye ting side 6-8 Munnhelse og medfødt hjertefeil side 25-27 Mosjon og sunt kosthold ekstra viktig

Detaljer

H ERTEBARNET. Les mer om:

H ERTEBARNET. Les mer om: Nr. 2 2015 UTGIS AV FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN H ERTEBARNET Les mer om: Thomine har hjertefeil og ADHD side 5-9 Framsnakker fastlegen side 18-20 Med hjerte i hånden - Sykehuset i Telemark side 25-27

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

TEMA: Kurs og konferanser

TEMA: Kurs og konferanser Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2011 ERS 2011 Husk Fagmøtet i Trondheim 2012 Husk Respirasjonsfysiologi og måleteknikk kurset i Oslo Husk Vervekonkurranse vinn deltakeravgiften i Trondheim

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi I dette nummeret: Oktober 2013 Mobilization-Network - noe for deg? Frisklivssentralen Aktiv Eiker Har du sett Trikset? Fysioterapi

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie. «Hypotyreose - lavt stoffskifte» Kandidatnummer: 10. Innlevering 26.10.

NORDLAND UNIVERSITETET I SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie. «Hypotyreose - lavt stoffskifte» Kandidatnummer: 10. Innlevering 26.10. UNIVERSITETET I NORDLAND SY 180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie «Hypotyreose - lavt stoffskifte» Kandidatnummer: 10 Innlevering 26.10.12 WWW.Uln.no Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i 1.0 INNLEDNING...

Detaljer