Klimaskifte: Deltakar eller tilskodar? Foredrag på Skjervheimseminaret 2014 Thorvald Sirnes og Rasmus T. Slaattelid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimaskifte: Deltakar eller tilskodar? Foredrag på Skjervheimseminaret 2014 Thorvald Sirnes og Rasmus T. Slaattelid"

Transkript

1 Klimaskifte: Deltakar eller tilskodar? Foredrag på Skjervheimseminaret 2014 Thorvald Sirnes og Rasmus T. Slaattelid RS: På eit seminar om klimaskifte og ansvar høver det godt å gripe til Skjervheim. Eit gjennomgåande tema i forfattarskapen er vilkåra for å handle rett "adekvat" som han plar seie på den måten som situasjonen krev. I dag er dette også eit grunnleggande spørsmål i klimadebatten. Kunnskap om kva som skjer med klimaet på jorda har vi etter kvart mykje av, kunnskap om kva som må til for å endre eller reversere utviklinga har vi og, men sjølv om vi veit kva stoda er, og sjølv om vi meiner at vi bør handle; likevel gjer vi som samfunn og som enkeltpersonar lite. Ei form for handlingslamming pregar forholdet vår til klimaendingane, og den pregar liva våre i større og større grad. Utgangspunktet for dette foredraget er at Skjervheim i nokre av sine essays peikar på filosofiske ressursar som kan visa vegar ut av handlingslamminga. TS: Skjervheim var filosof og vismann. Han var ein av dei to viktigaste lærarane mine då eg var student i filosofi, og eg følgte absolutt alle seminara hans i den tida eg var på faget. Sjølv om han kunne ha sine strie oppheng, var det to ting som prega han som tenkar: han relaterte seg alltid til dei heilt sentrale samfunnsproblema. Han hadde ein stor intuisjon i forhold til kva som var viktig og påtrengande. Filosofien brukte han til å skjerpa denne intuisjonen. Sjølv om han også var sterk på det formale, var det aldri formale faglege problem som var utgangspunktet hans. Dette gjorde at han kunne få ein sterk relasjon til alle slags folk, inkludert politikarar. 1

2 Men endå viktigare var det at tilnærmingane hans til dei store problema alltid var prega og styrt av ein grunnleggande klokskap. Dette gjør at han var like mykje vismann som fagfilosof, eller kanskje ein kan seia at han var ein ekte filosof. Dette gjelder langt fra alle fagfilosofar. Her er det fristande å bruka det bioetiske feltet som eg har lang erfaring fra - som eksempel. Dette feltet er til dels dominert av filosofar som konstruerer søkte problemstillingar, lar seg forføra av smarte resonnement og endar opp med konklusjonar som i beste fall er irrelevante, og i verste fall manglar heilt vesentlege sosiale og kulturelle dimensjonar. Ein kan sitta igjen med kjensla av at vanlege folk og politikarar er langt klokare. Dette er stikk motsatt av korleis Skjervheim var. Først og framst blir ein fascinert av klokskapen hans. Og dette har ikkje falma med åra. RS: Thorvald og eg skal altså halde dette foredraget saman. Det har me tenkt å gjera på den måten at me først snakkar litt om korleis foredraget er relatert til Skjervheims arbeid, så presenterer me kort to viktige arbeid med direkte relevans for temaet på dette Skjervheimseminaret Klimaskifte, og diskuterer deretter kva me oppfattar som viktigast hjå Skjervheim sett i lys av nokre store utfordringar på klimafeltet. Først altså til korleis me brukar Skjervheims arbeid i dette foredraget. 1 Kva skreiv han direkte om klimaskifte/forureining 2 Kva slags implikasjonar har det han elles skreiv for korleis klimaproblemet vert konfigurert? 3 Korleis kan hans generelle filsofiske innstilling vere relevant for den debatten som vi fører her? Hans Skjervheim skreiv to tekstar med direkte relevans for spørsmålet om menneskeskapte klimaendringar. Den første er "Naturvern og politikk" frå 1971, 2

3 basert på eit foredrag på eit seminar han sjølv var med og arrangerte i 1969 på Voss. Den andre er "Økologi og normalpolitikk" frå 1991 basert på eit foredrag på seminaret "Filosofi og miljøkrise" ved Christian Michelsens institutt tidlegare same år. Dei to tekstane vart publiserte med 20 års mellomrom, og sjølv om grunnstrukturen liknar er det siste essayet tydeleg ein utdjuping og utvikling av temaet frå det første, 20 år etter med alt det inneber av ny kunnskap og nye diskusjonar. Det er mange måtar å lese Skjervheim på, mange spørsmål ein kan stille til ein tekst 20 år etter, 40 år etter. Spørsmåla du stiller set grenser for kva teksten kan gi deg av svar. På kva måtar kan Skjerveheims to essay og resten av det han skreiv og lærde, hjelpe oss til å skjøne klimaskiftedebatten? Det er ramma for vår lesing av Skjervheim den neste halvtimen. Ånd heller enn bokstav. Å snakke om klimaskiftedebatten som om den var noko gripbart i seg sjølv er eigentleg misvisande. Det er berre eit aspekt ved diskusjoen me skal fokusera på her, det faktum at mykje kunnskap er arbeidd fram, men lite vert gjort som monnar. Me har lenge hatt rimeleg solide prognosar som tilseier at me kan avgrensa verknadane av drivhuseffekten til maksimalt 2 graders temperaturstigning globalt dersom me får redusert utsleppa til eit visst nivå. Det kan vera mange ulike grunnar til denne handlingslamminga. Psykologiske, økonomiske, politiske, historiske, sosiale. TS: Skjervheim hadde stor tro på vanlege folks fornuft og evne til å forstå, og på den politiske samtalen og offentlegheten. Dette fekk fleire konsekvensar. Tekstane hans er ikkje diagnostiserande, men dialogiske. Han taler ikkje om oss, men til oss. Derfor blir dei filosofiske analysane begrunnelsar for råd han gir oss, både om korleis me bør tenka og leva. Og dette er det meininga me skal reagera og respondera på. Hensikta er at tekstane skal få praktiske, subjektive konsekvensar 3

4 hos lesaren. Skjervheim har ikkje nokon påtrengande, men heller inntrengande stemme når han taler til oss. I tillegg fungerer tekstane på minst to nivå samtidig. Dei er forståelege og gir meining for den alment opplyste og interesserte lesaren. Samtidig har han respekt for den filosofiske dannelsen, og gir interessante utgangspunkt for utdjupningar og utbyggingar. HS: Både Thorvald og eg har hatt Skjervheim som forelesar og for min del er det ein ting eg hugsar godt frå den tida. Han meinte at eit vellukka essay eller artikkel berre burde ha eitt poeng, ikkje meir. Men heller ikkje mindre sjølvsagt. Mange av essaya hans har denne eigenskapen, som skriv seg frå ei evne til å redusere samansette og innfløkte problem til ei grunnleggande problemstilling. Fordelen med det er at problemet vert handterbart, at me kan gripe fatt i det, i alle høve intellektuelt, ulempa kan vere at nokre nyansar som kunne vere viktige, vert strokne ut i prosessen. Spørsmålet etter nyansar er alltid eit relevant når store spørsmål skal reduserast til menneskeleg storleik. Noko av det som gjer Skjervheim til ein av dei viktigaste og mest lesne tenkjarane i etterkrigstida er denne evna til å forenkla, utan at drøftinga dermed vart banal. Det grunnleggande spørsmålet i begge essaya drøftinga av forholdet mellom politikk og vitskap, med utgangspunkt i naturvernspørsmålet og økologisk krise. Dette er dei orda Skjervheim brukar, og dei er ikkje restlaust omsettbare til klimaskifte. Filosofen Knut Erik Tranøy refererer i samme seminar til rapporten Verdas tilstand frå 1990, som peika på klima som den sentrale utfordringa saman med luftforureining og fattigdom. Klimaendringar var heilt klart er ein del av biletet i 1991, men på langt nær så dominerande som i dag. Likevel meiner vi at ein med godt utbytte kan lese Skjervheim relatert til klimaskiftespørsmålet. For det er tydeleg at Skjervheim aldri er i tvil om radikaliteten i krisa økosystemet som totalitet som er truga. Eg vil gjerne lesa første avsnittet frå essayet han skreiv i Det er ikkje tvil om at problemstillinga er unik. 4

5 Me spolar 45 år tilbake, til det første essayet, som hadde tittlen "Naturvern og politikk". I 1969 var klimaskifte ikkje eit tema i den allmenne debatten. Her argumenterer Skjervheim for at ei adekvat tilnærming til forureiningsproblemet krev ei omdefinering av vår forhold til naturen. Ikkje noko mindre, ei omdefinering av vår forhold til naturen. Dette må vera ei omdefinering som ikkje berre finn stad i teorien og som uttrykk for den gode vilje, men som "samstundes er med å redefinere dei forståingshorisontane ein handlar politisk ut i frå". Strippa for filosofisk sjargong betyr det at me er komne til eit punkt der me ikkje kan halde fram å argumentere for politisk handling på same måte som før. Ein forståingshorisont er det rammeverket som gir meining til påstandane våre, argumenta og andre oppfatningar. Når vi står overfor eit problem er det forståingshorisonten som bestemmer kva vi oppfattar som relevante problemstillingar og løysingsframlegg. Dersom forståingshorisonten for politisk handling i utgangspunktet definerer økonomisk vekst og lønsemd som dei beste midla for å nå målet for samfunnsutviklinga, kjem vil til å halde fram på vegen mot miljøkrise. Ein forståingshorisont som er adekvat (eit av Skjervheims favorittord) 5

6 for ein type problem kan vere inadekvat for andre typar problem. Spørsmålet er kva for endring Skjervheim såg som nødvendig. I essayet frå 91 seier han det slik: me må gå frå ei utnyttande innstilling til naturen, som er er knytt til eit vitskapleg-tenknologisk og økonomisk vekstparadigme og til det han kallar normalpolitikk, til ei vernande innstilling. Den økologiske situasjonen som han kallar den her, krev, dersom den skal vere handterbar, ei ny innstilling. Tiltak for å motverka økologisk krise innanfor den normale politiske tenkjemåten med samfunnsøkonomisk lønsemd og vekst som premissar, hjelper kanskje eit stykke på veg. Internalisering av eksterne effektar, miljøeffektar, i modellane, samt reguleringar vert nemnt som døme på det. Men slike partielle tiltak kan ikkje løysa problemet. Grunnen til det er at den økologiske situasjonen er eit problem av ein annan orden. Det er totaliteten av det økologiske systemet som er truga, og "..det økologiske systemet er ein føresetnad for at det kan finnast menneske som kan utnytta naturen." Det økologiske systemet er ikkje berre ein ting mellom andre ting, men ein føresetnad for alle menneskelege ting. Dei verktøya som fungerer godt for ei utnyttande innstilling til naturen er ikkje adekvate for den vernande innstillinga som no trengst. Homo economicus som har gjevne eintydige preferansar som er stabile over tid og maksimerer nytte for seg sjølv vil ikkje klare å kome seg ut av denne situasjonen. Regulering og prissetting av miljøeffektar vil hjelpe eit stykke på veg, men slike tiltak er partielle seier Skjervheim. Alternativet til homo economicus finn Skjervheim i innsikter frå dei gamle stoikarane som han seier. Han nemner ikkje namn, men den einaste stoikaren i litteraturlista, Epiktet, er av dei yngre så me kan gå ut frå at det er romersk stoisisme han siktar til. Epiktet var fødd som slave i Hierapolis i Frygia, nær det som no er Pamukkale i Tyrkia. Han vart kjøpt av ein romersk oppkomling som sjølv var frigjeven slave og som seinare vart sekretær for Nero. Etter at han vart frigjeven underviste han i 6

7 Roma, fram til Domitian forviste filosofane frå byen og han sette seinare opp ein skule i Nicopolis, nær det som i dag er Preveza på den greske vestkysten. Skjervheim tek dei gamle stoikarane sine moralsk-politiske innsikter til hjelp for å visa korleis samfunnsøkonomi som styringsreidskap berre er til begrensa hjelp, og korleis Homo stoicus er eit alternativ til Homo economicus som kan setja grenser for den økonomisk-teknologiske veksttankegangen. TS: I den over 20 år gamle artikkelen skriver Skjervheim om den økologiske utfordringa ikkje spesifikt om klima, dette var før klima havna øverst på den økopolitiske dagsordenen. Men dei generelle argumenta hans er like viktige i forhold til klimaspørsmålet. Her trekker han fram stoikarane som etisk og politisk holdepunkt. Det er moglig at dette skjer etter inspirasjon av Arne Næss sin bruk av austlege filosofiar. Men i så fall leiter han etter paralellar i vår eigen tradisjon. Han hentar argumenta heim og gjør dei nærmare og på det viset blir dei sterkare. Det første argumentet hans i samband med stoikarane gjelder folks preferansar. Som fornuftsvesen har mennesket alltid mogligheten til å overprøva og endra dei. Dette bruker Skjerveheim til ein kritikk av økonomien som styringsvitskap og politisk premissleverandør. Men minst like viktig er den etiske apellen, som både er individuell og politisk på same tid. Me er ikkje fanger av dei overdrevne materielle behova våre og eksessane i forbruk. Dei bygger ikkje på nokon som helst nødvendighet, enten denne blir tenkt som natur eller kultur. Dei kan overprøvast av fornuften. På eit vis handlar dette om å ta tilbake autoriteten over oss sjølv, både individuelt og kollektivt. Det andre argumentet gjelder forholdet mellom det indre og det ytre, mellom det vesentlege og uvesentlege og mellom det som står i vår makt og det som ikkje gjør det. Dette argumentet har nok mange sider og dimensjonar. Men det handlar om prioritering - både etisk, psykologisk og politisk. Aller først vil eg setta det i ein 7

8 samenheng som ofte dominerer klima-diskursen. Det ser ut til å vera overveldande og nesten uavvendelege systemeffektar ute og går når det gjelder forbruk, vekst og utslipp både økonomisk, teknologisk og politisk, og både nasjonalt og globalt. Den sterke økonomiske veksta i Kina, India, Brasil og andre stader utanfor den såkalte vestlege verda, har ført til ein ny og intensivert forbrukerisme i dei store middelklassane, og det har skjedd ei global forskyvning av klimautslipp. Mykje fatalt ser derfor ut til å ligga utanfor rekkevidda vår. Men dette må ikkje få lov til å dominera tenkinga og holdningane våre, og føra til paralysert handlingslammelse. Utan å bli naive, må me prioritera både mentalt og politisk det me faktisk kan gjøra noko med, eller det som står i vår makt. Det er vår relasjon til klimaspørsmålet som er det vesentlege. Også dette handlar om å ta tilbake autoritet. Den andre delen av argumentet tolkar eg individual-etisk. Slike ting som rikdom, sosial posisjon og ære er noko ytre. Kva som skjer med oss på dette planet, er for ein stor del utanfor vår innflytelse. Men som står i vår makt, og som me kan styra, er forholdet vårt til dette ytre. Relasjonen vår til rikdom er viktigare enn rikdommen. Dette betyr å setta oss sjølv i sentrum på ein radikalt annan måte enn den moderne individualismen. Ein kan seia at det dreier seg om å slippa taket i det materielle og institusjonelle, slik at det ikkje lengre får dominera oss. Og har me først satt denne relasjonen i sentrum, seier Skjervheim, så vil me oppdaga at det ytre og materielle faktisk ikkje betyr så mykje. Det blir ikkje borte, men får ein meir moderat og adekvat plass. Dette vil, slik eg ser det, gi ein ny frihet og større spillerom for fornuften ikkje minst til å endra alle dei individuelle preferansane som driver forbrukerismen. Slik Skjervheim seier, handlar det verken om askese eller eremitt-tilværelse, men om å leva midt i samfunnet og det materielle på ein annan måte. Det stoiske argumentet kan koblast til det klassiske Skjervheim-temaet om relasjonen mellom deltakar og tilskodar. Meir spesifikt kan ein seia at han prøver å 8

9 visa korleis det er moglig å gå over fra å vera tilskodar til å bli deltakar i dei økonomiske, teknologiske og politiske dynamikkane i klimaspørsmålet. Slik eg tolkar det, mobiliserer Skjervheim stoikarane mot ei dobbel paralysering som hindrar oss i å bli aktive, handlande subjekt både på det individuelle og politiske nivået: ei paralysering i forhold til vårt eiget, overdrevne forbrukarbegjær, og ei paralysering i forhold til dei store, tunge systemdynamikkane. Kanskje er ikkje problemet at me ikkje har forstått alvoret i det økologiske spørsmålet kanskje har me sett dei dystre, mørke og illevarslande skyene nesten altfor tydeleg - men at me er brakt i ein posisjon som makteslause objekt, eller tilskodarar. Me trenger ikkje fleire søvnlause netter eller ytterlegare forsterka sjokktilstand, men å ta tilbake den menneskelege autoriteten. Det var denne situasjonen eller tilstanden som Skjervheim intuitivt skjønte for over 20 år sidan, og som han adresserte direkte og ga råd mot. Det er dette som gjør han til ein vismann. Rådet hans virkar både radikalt og realistisk på same tid. Det mest imponerande ved stoikarane, seier han, var at dei realiserte dei filosofiske holdningane i sine eigne liv. Dei var altså eit eksempel, i dobbel forstand ikkje berre teoretisk, men også praktisk. Skjervheim peiker på at dei økologiske problema (og den globale oppvarminga) ikkje berre representerer ein krise. Det er like mykje ein priviligert sjanse til å læra. Og det dreier seg om ei moglig læring på eit grunnleggande nivå. Slik han ser det, bygger den teknisk-industrielle utviklinga med koblingar til naturvitskapen på ei utnyttande innstilling til naturen. Det er denne me nå kan sjå implikasjonane av. Tekniske og økonomiske del-løsningar på det økologiske problemet kan vera nyttige, men vil til sjuande og sist ikkje strekka til. Det er sjølve innstillinga til naturen som må endrast, til noko han kaller ei vernande holdning. Filosofisk tolkar eg dette på to vis. For det første strekker han ut ei hånd til djup-økologien. Men han radikaliserer også sin eigen subjektsfilosofi. I forfattarskapet sitt skreiv 9

10 Skjervheim aller mest om relasjonar mellom mennesker - individuelt, gjennom vitensdisiplinar og politisk. Utnytting og instrumentell bruk av mennesker bygger på og forutsetter objektivering som ein grunnleggande mental operasjon. Reduksjon av menneskelege subjekt til objekt-status var det han mest konsekvent og inntrengande advarte mot, i mange ulike kontekstar. Kanskje utvider han denne advarselen til også å gjelda forholdet vårt til naturen. Kanskje handlar læringa om å oppdaga, eller kanskje gjenoppdaga, ein annan type subjektivitet enn den menneskelege, i naturen. 10

Læring i nettbasert undervisning

Læring i nettbasert undervisning Læring i nettbasert undervisning Analyse og vurdering av nettbasert kurs i generell kjemi Prosjektoppgåve i praktisk pedagogisk utdanning av Asbjørn Aarflot Praktisk pedagogisk institutt Hausten 2003 Innhald

Detaljer

4.4. Praksisfellesskap mellom barna... 38 4.5. Konfliktar mellom barn i barnehagen... 40 4.6. Forhandling om meining i barnehagen... 41 4.6.1.

4.4. Praksisfellesskap mellom barna... 38 4.5. Konfliktar mellom barn i barnehagen... 40 4.6. Forhandling om meining i barnehagen... 41 4.6.1. 1 SAMANDRAG Tema for prosjektet mitt er korleis barn bidreg til kvarandre si utvikling av sosial kompetanse, kva dei lærer kvarandre gjennom aktivt samspell og fellesskap i barnehagen. Personalet og barna

Detaljer

Med hjartet på rette staden

Med hjartet på rette staden Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om fråfall i vidaregåande skole Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskaplege fag. Åshild Rygg Tonning. Kommunikasjon og relasjon mellom trenar og utøvar. Mastergradsoppgave

Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskaplege fag. Åshild Rygg Tonning. Kommunikasjon og relasjon mellom trenar og utøvar. Mastergradsoppgave Mastergradsoppgave Kommunikasjon og relasjon mellom trenar og utøvar Kva kjenneteiknar kommunikasjon og relasjon mellom trenar og utøvar i ein individuell idrett, og i kor stor grad er utøvar involvert

Detaljer

Forord. Yngvil Osdal Runde. Trondheim, mai 2013. iii

Forord. Yngvil Osdal Runde. Trondheim, mai 2013. iii Samandrag Faget språkleg kommunikasjon blir skildra med følgjande mål på ntnu.no: Faget er rettet mot å videreutvikle og forandre eksisterende praksiser, blant annet i arbeidsliv og utdanning. Sjå for

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking av Marita Brekke Skjelvan Barnevernspedagog BVP5-303 Mars 2009 Kva kan vere utfordringar ved samvær etter omsorgsovertaking jf. barnevernslova 4-12,

Detaljer

St.meld. nr. 40 (2001-2002)

St.meld. nr. 40 (2001-2002) St.meld. nr. 40 (2001-2002) Tilråding frå Barne- og familiedepartementet av 5. juli 2002, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 40 2 1 Innleiing 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Forsking på læraren sin praksis

Forsking på læraren sin praksis Notat 3/2007 Siv Therese Måseidvåg Gamlem Forsking på læraren sin praksis Korleis studere læraren sitt arbeid i tilrettelegging for ei tilpassa opplæring? Ei hermeneutisk tilnærming VOLDA 2007 Forfattar

Detaljer

Lærande leik berre eit lykketreff?

Lærande leik berre eit lykketreff? Notat 6/2004 Bente Vatne Lærande leik berre eit lykketreff? Ein analyse av leik og lærarens rolle knytt til leik i Læreplanverket for den 10-årige grunnskulen VOLDA 2004 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Styreleders tale til AT Skogs representantskap 2011

Styreleders tale til AT Skogs representantskap 2011 Styreleders tale til AT Skogs representantskap 2011 Gautefall 5. april 2011 Representantskap Ordførar Det er unekteleg med ei viss spenning eg står her i dag. Det er no eit år sidan eg sto på denne talarstol

Detaljer

Rekneark på ungdomstrinnet

Rekneark på ungdomstrinnet Rekneark på ungdomstrinnet Masteroppgåve i matematikkdidaktikk Kari Johansson Matematisk institutt Universitetet i Bergen Juni 2014 Forord Eg starta på Erfaringsbasert master i matematikk ved UiB hausten

Detaljer

Nokre teoretiske perspektiv på leiing av lærande skular

Nokre teoretiske perspektiv på leiing av lærande skular Nokre teoretiske perspektiv på leiing av lærande skular - undervegstekstar Øyvind Glosvik og Knut Roald (red) R-NR 8/2008 Avdeling for lærarutdanning og idrett RAPPORT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon

Detaljer

Nynorsk er eit bokmål Stemmer om nynorsk frå lærarutdanninga ved Høgskolen i Oslo

Nynorsk er eit bokmål Stemmer om nynorsk frå lærarutdanninga ved Høgskolen i Oslo Nynorsk er eit bokmål Stemmer om nynorsk frå lærarutdanninga ved Høgskolen i Oslo Eg sit overfor ei ung kvinne, eg kallar henne Anna, som nett har mottatt beskjeden om at ho ikkje har bestått i norsk det

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Innsyn 2006/2 Nr 38 Etikk og kultur

Innsyn 2006/2 Nr 38 Etikk og kultur Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo.. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro:8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Øyvind

Detaljer

TERRA og Vik kommune

TERRA og Vik kommune VEDLEGG: Hovudrapport TERRA og Vik kommune Kva hende og kvifor hende det? Ei kartlegging 12.06.2008 Sogn og Fjordane Revisjon www.sf-revisjon.no Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Metode og kjelder... 4 3 Premiss

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

En lærende skole. Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6

En lærende skole. Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6 En lærende skole Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6 Copyright C 2009 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Forord Hva vil det si å være

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Olga Dysthe Publisert i Bedre skole, 1999. Det finst ikkje noko ein til ein forhold mellom ulike pedagogiske perspektiv og spesielle modellar for undervisning

Detaljer

PLUTO Høgskolen Stord/Haugesund Sluttrapport november 2003

PLUTO Høgskolen Stord/Haugesund Sluttrapport november 2003 1 PLUTO Høgskolen Stord/Haugesund Sluttrapport november 2003 o Heilskapleg integrering av IKT i lærarutdanningane ved Høgskolen Stord/Haugesund (PLUTO) Institusjon Prosjektleiar Høgskolen Stord/Haugesund

Detaljer

VURDERING TEORI OG PRAKSIS

VURDERING TEORI OG PRAKSIS VURDERING TEORI OG PRAKSIS INNHOLD 1 KLASSEROMSVURDERING OG LÆRING 4 av Olga Dysthe Samsvar mellom læringssyn og vurderingspraksis 4 Vurdering for læring og formativ vurdering 5 Klargjere, forstå og dele

Detaljer

Studietur til Kenya 2004

Studietur til Kenya 2004 Arbeidsrapport nr. 169 Odd Ragnar Hunnes (red.) Studietur til Kenya 2004 Lærarane rapporterer VOLDA 2004 Redaktør Ansvarleg utgjevar ISBN ISSN Sats Distribusjon Odd Ragnar Hunnes Høgskulen i Volda 82-7661-222-9

Detaljer

Klasseromsvurdering og læring

Klasseromsvurdering og læring Klasseromsvurdering og læring av olga dysthe Vurdering i skulen blir ofte drøfta lausrive frå læringssyn og undervisning. Mange knyter vurdering først og fremst til eksamen og til prøver og testar. Men

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

Tid utanfor normalen?

Tid utanfor normalen? Tid utanfor normalen? Arbeidstid i Nordsjøen 1977-2002 Charlotte Hånes Masteroppgåve i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur-og religionsvitenskap. Vår 2012 Forord Å skrive masteroppgåve

Detaljer