Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium"

Transkript

1 NO EN Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, gir deg en god teoretisk og praktisk bakgrunn for å arbeide med idrett i ulike roller. Gjennom studiet vil du få utviklet din evne til å lede praktiske aktiviteter gjennom ulike arbeidsmåter og læringsstrategier. Du vil lære å motivere og veilede utøvere til å prestere bedre gjennom systematisk arbeid med prestasjonsutvikling. Du vil også kunne utvikle deg innen egen idrett gjennom å tilegne deg teoretiske og praktiske ferdigheter. Det finnes mange muligheter for videre utdanning, blant annet på mastergrads- og doktorgradsnivå. Hvis du tar praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) etter endt bachelor-/mastergrad, kan du også jobbe som lærer i kroppsøving og idrettsfag i grunnskole eller videregående skole. BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP Studiepoeng 180,0 Type studium Bachelorgrad Startsemester Høst 2017 Språk Norsk Fakultet Studiested Avdeling for lærerutdanning Levanger Søknadsfrist VEGAR SELLÆG BRENNE Studieprogramansvarlig Studieleder kr.øv. Tlf: E-post: ARE JOHANSEN Studieveileder Rådgiver Tlf: E-post: YRKESMULIGHETER Bachelorgrad i idrettsvitenskap gir gode kvalifikasjoner for jobb som trener, i treningssenterbransjen, ved rehabiliteringsinstitusjoner, i frisklivs/fysak- sentraler, som folkehelsekoordinator, idrettskonsulent i det offentlige,... og annet arbeid relatert til fysisk aktivitet og folkehelse. Man kan også ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og få adjunkt kompetanse, som kvalifiserer som lærer i idrett/kroppsøving. Hvis man tar i tillegg til PPU tar studier innenfor andre undervisningsfag i grunnskole/videregående skole, så kan man undervise i disse. NB! Side 1 av 29

2 Opptakskravet til PPU er under endring ved enkelte institusjoner fra og med høsten Studiet kvalifiserer også til opptak til Kroppsøvingsog idrettsvitenskap, masterstudium, ved Nord Universitet, Levanger, samt andre idrettsrelaterte masterstudier. VIDERE UTDANNING Med fullført bachelorgrad i idrettsvitenskap kan du søke opptak til Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium, ved Nord universitet, Levanger, samt andre idrettsfaglige mastergradsstudier i hele landet.... OPPTAKSKRAV Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Det kreves godkjent politiattest. Side 2 av 29

3 Programoversikt 1. STUDIEÅR OVERSIKT Høst 2017 Praktisk kunnskap om idrett 1 IVB SP Naturvitenskapelige emner i idrett IVB SP Vår 2018 Praktisk kunnskap om idrett 2 IVB SP Samfunnsvitenskapelige emner i idrett IVB SP 2. STUDIEÅR Høst 2018 Fysisk aktivitet som helsefremmende virksomhet IVB SP Tilrettelegging for fysisk aktivitet i et helseperspektiv IVB SP Vår 2019 Fordypning i praktisk idrett IVB SP Treneren i idrett IVB SP 3. STUDIEÅR Høst 2019 Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett og fysisk aktivitet IVB SP Testing i idrett og fysisk aktivitet IVB SP Vår 2020 Forskningsmetode og statistikk IVB SP Bacheloroppgave IVB SP Side 3 av 29

4 Studieplan BESKRIVELSE AV STUDIET Treneren skal være et forbilde, en inspirator og en veileder for barn, ungdom og voksne i fysisk aktivitet, i idrett og i et folkehelseperspektiv. Gjennom Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, utvikler du din faglige, didaktiske, sosiale og yrkesetiske kompetanse, og tilegner deg endringsog utviklingskompetanse for å utvikle fagområdet videre. Disse kompetansene til sammen gjør deg i stand til å ivareta ulike roller innen idretten. LÆRINGSUTBYTTE KUNNSKAP Studenten: Har inngående idrettspedagogiske og faglige kunnskaper innenfor fagområdet Har kunnskap om idretten som organisasjon og idretten som kultur- og forskningsområde Har bred kunnskap om gruppeledelse, læringsmiljø og utvikling av gode relasjoner til og mellom utøvere Har bred kunnskap om arbeidsmetoder, læringsstrategier, læringsressurser og ulike læringsarenaer og om sammenhengen mellom mål, innhold, arbeidsmåter, rammebetingelser og evaluering av trening og ledelse i idrett Har kunnskap om individuell og lagbasert evaluering av prestasjoner i idrett Har kunnskap om nasjonal og internasjonal forskning med relevans for idrett FERDIGHETER Studenten: Kan, med utgangspunkt i styringsdokumenter og forsknings- og erfaringsbasert kunnskap; planlegge, gjennomføre og analysere over trening, alene og i samarbeid med andre Kan identifisere og arbeide systematisk med ferdigheter nødvendige for prestasjonsutvikling i idrett Kan motivere og veilede utøvere og tilpasse trening til utøvernes evner og anlegg, interesser og sosiale og kulturelle bakgrunn Kan vurdere utøveres utvikling i forhold til målsettinger, gi utviklingsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at utøvere kan evaluere egen utvikling Kan finne, vurdere, bruke og henvise til relevant forsknings- og utviklingsarbeid og annet aktuelt fagstoff og framstille dette slik at det kan belyse en problemstilling GENERELL KOMPETANSE Studenten: Har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger, og kan bidra i et profesjonelt fellesskap og til utvikling av idretten Kan inspirere til og legge til rette for entrepenørskap, nytenking og innovasjon i idretten Kan bidra til et godt samarbeid mellom idrettslag og hjem og sammen med foresatte identifisere behov hos unge utøvere og iverksette nødvendige tiltak Kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre VIDERE UTDANNING Med fullført bachelorgrad i idrettsvitenskap kan du søke opptak til Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium, ved Nord universitet, Levanger, samt andre idrettsfaglige mastergradsstudier i hele landet. UTENLANDSOPPHOLD Internasjonalisering skal være med på å heve kvaliteten i utdanninga. Sentrale mål er å fremme kulturell forståelse og solidaritet gjennom kunnskap samt å utvikle språkferdigheter. Ett eller to semester av studiet kan tas hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet. Side 4 av 29

5 KOSTNADER Studiet medfører følgende spesielle kostnader: Deltakelse i ekskursjoner, totalt ca kroner. Transportkostnader når undervisning skjer ved idrettsanlegg utenfor campus. Studenten må ha nødvendig utstyr for å delta i de idretter og aktiviteter som inngår i studiet. Det er også nødvendig med sykkel. Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Det er ingen studieavgift utover semester- og kopinoravgift. REALKOMPETANSE Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler. EKSAMENSBESTEMMELSER, VURDERING OG KARAKTERFASTSETTING Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER Læringsutbyttene danner grunnlag for vurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse. Det benyttes ulike former for vurdering i studiet. Se emnebeskrivelser for mer informasjon om vurderingsformene i hvert emne. PROGRAMEVALUERING Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. AKTUELLE FORSKRIFTER OG SENTRALE BESTEMMELSER Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer Side 5 av 29

6 Emnebeskrivelser (12) Praktisk kunnskap om idrett 1 IVB110 Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på utvikling av egen ferdighet og kunnskap i utvalgte idretter. Arbeid i dette emnet skjer i nært samspill med emnet IVB 120. Semesteravgift. Se studieplan. Det må påregnes noe kostnader til grunnleggende utstyr i aktivitetene. PRAKTISK KUNNSKAP OM IDRETT 1 IVB110 Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2017 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Levanger Avdeling for lærerutdanning Norsk TRULS VALLAND ROAAS Emneansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: EMNEEVALUERING Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. LÆRINGSUTBYTTE Kunnskap har kunnskap om idrettenes teori og basisferdigheter Ferdighet kan vise egenferdighet i utvalgte idretter Generell kompetanse har evne til å analysere idrett ut fra perspektiv i fysiologi, anatomi, treningslære og bevegelseslære FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Med utgangspunkt i teori og praksis skal studentene gjennom undervisning, veiledning og egentrening oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan definerer dette nærmere. Side 6 av 29

7 ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. EKSAMENSBESKRIVELSE Obligatorisk arbeidskrav - alle deler må være godkjent for å få gå opp til eksamen Arbeidskravene er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan Oppmøte i undervisningen: Obligatorisk deltagelse i undervisningen gjelder hele emnet, minimum 80 %, inkludert studentstyrt aktivitet.. Øvinger: Godkjent egenferdighet (ferdighetsprøve) i utvalgte idretter.oppgave: Individuell innleveringsoppgave i naturfilosofi. Oppgave: Godkjente skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner. Endelig vurdering: Praktisk eksamen, individuell, 1 dag, karakterskala A-F, teller 50 %, ikke justerende muntlig. Praktisk eksamen, individuell, 1 dag, karakterskala A-F, teller 50 %, ikke justerende muntlig. Endelig eksamen settes når begge eksamenskomponenter er bestått. To sensorer, hvorav minst en ekstern sensor hver tredje gang ordinær eksamen avvikles. Side 7 av 29

8 Naturvitenskapelige emner i idrett IVB120 Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på utvikling av egen kunnskap i anatomi, bevegelseslære og biomekanikk, idrettsfysiologi og treningslære. Arbeid i dette emnet skjer i nært samspill med emnet IVB 110. Semesteravgift. Se studieplan. NATURVITENSKAPELIGE EMNER I IDRETT IVB120 Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2017 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Levanger Avdeling for lærerutdanning Norsk TRULS VALLAND ROAAS Emneansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: EMNEEVALUERING Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. LÆRINGSUTBYTTE Kunnskap har kunnskap om sentrale forhold i anatomi, bevegelseslære og biomekanikk, idrettsfysiologi og treningslære som er av betydning for fysisk aktivitet og idrettsutførelse. Ferdighet kan anvende sentrale forhold i anatomi, bevegelseslære og biomekanikk, idrettsfysiologi og treningslære for analyse og forståelse av teknikk og prestasjon i idrett. FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Med utgangspunkt i teori skal studentene gjennom undervisning, veiledning og egentrening oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan definerer dette nærmere. ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. Side 8 av 29

9 EKSAMENSBESKRIVELSE Obligatorisk arbeidskrav - alle deler må være godkjent for å få gå opp til eksamen Arbeidskravene er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan Oppmøte i undervisningen: Obligatorisk deltagelse i undervisningen gjelder hele emnet, minimum 80 %, inkludert studentstyrt aktivitet.. Oppgave: Godkjente skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner. Endelig vurdering: Skriftlig eksamen, individuell, 4 timer, karakterskala A-F, teller 50 %, ikke justerende muntlig. Skriftlig eksamen, individuell, 4 timer, kalkulator tillatt hjelpemiddel, karakterskala A-F, teller 50 %, ikke justerende muntlig. Endelig eksamen settes når begge eksamenskomponenter er bestått. To sensorer, hvorav minst en ekstern sensor hver tredje gang ordinær eksamen avvikles. Side 9 av 29

10 Praktisk kunnskap om idrett 2 IVB130 Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på utvikling av egen ferdighet og kunnskap i utvalgte idretter. Arbeid i dette menet skjer i nært samspill med emnet IVB 140. Semesteravgift. Se studieplan. Det må påregnes noe kostnader til grunnleggende utstyr i aktivitetene. PRAKTISK KUNNSKAP OM IDRETT 2 IVB130 Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Vår 2018 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Levanger Avdeling for lærerutdanning Norsk TRULS VALLAND ROAAS Emneansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: EMNEEVALUERING Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. LÆRINGSUTBYTTE Kunnskap: har kunnskap om idrettenes teori og basisferdigheter Ferdighet: Kan vise egenferdighet i utvalgte idretter Generell kompetanse: Har evne til å analysere idrett ut fra perspektiv i naturvitenskaplige- og samfunnsvitenskaplige emner. FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Med utgangspunkt i teori og praksis skal studentene gjennom undervisning, veiledning og egentrening oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan definerer dette nærmere. ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. Side 10 av 29

11 EKSAMENSBESKRIVELSE Obligatorisk arbeidskrav - alle deler må være godkjent for å få gå opp til eksamen Arbeidskravene er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan Oppmøte i undervisningen: Obligatorisk deltagelse i undervisningen gjelder hele emnet, minimum 80 %, inkludert studentstyrt aktivitet. Øvinger: Godkjent egenferdighet (ferdigetsprøve) i utvalgte idretter. Godkjent studentstyrt aktivitet i utvalgte idretter. Oppgave: Godkjente skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner. Endelig vurdering: Praktisk eksamen, individuell, 1 dag, karakterskala A-F, teller 50 %, ikke justerende muntlig. Individuell praktisk eksamen i idrett. Varighet vil være avhengig av idrett som trekkes, selve gjennomføringen er ca. 30 min. Studenten får forberedelsestid. Praktisk eksamen, individuell, 1 dag, karakterskala A-F, teller 50 %, ikke justerende muntlig. Individuell praktisk eksamen i idrett. Varighet vil være avhengig av idrett som trekkes, selve gjennomføringen er ca. 30 min. Studenten får forberedelsestid. Endelig eksamen settes når begge eksamenskomponenter er bestått. To sensorer, hvorav som hovedregel minst en ekstern sensor. Side 11 av 29

12 Samfunnsvitenskapelige emner i idrett IVB140 Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på utvikling av egen kunnskap i idrettspsykologi, idrettssosiologi og idrettspedagogikk. Arbeid i dette emnet skjer i nært samspill med emnet IVB 130. Semesteravgift. Se studieplan. SAMFUNNSVITENSKAPELIGE EMNER I IDRETT IVB140 Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Vår 2018 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Levanger Avdeling for lærerutdanning Norsk TRULS VALLAND ROAAS Emneansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: EMNEEVALUERING Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. LÆRINGSUTBYTTE Kunnskap Har kunnskap om sentrale forhold i idrettspsukologi, idretttssosiologi og idrettspedagogikk som er av betydning for fysisk aktivitet og idrett. Ferdighet Kan anvende sentrale forhold i idrettspsykologi, idrettssosiologi og idrettspedagogikk for forståelse for utvikling av fysisk aktivitet og idrett. FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Med utgangspunkt i teori skal studentene gjennom undervisning, veiledning og egentrening oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan definerer dette nærmere. ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. Side 12 av 29

13 EKSAMENSBESKRIVELSE Obligatorisk arbeidskrav - alle deler må være godkjent for å få gå opp til eksamen Arbeidskravene er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan Oppmøte i undervisningen: Obligatorisk deltagelse i undervisningen gjelder hele emnet, minimum 80 %, inkludert godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning. Oppgave: Godkjente skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner. Endelig vurdering: Hjemmeeksamen, individuell, 5 dager, karakterskala A-F, teller 50 %, ikke justerende muntlig. To sensorer, hvorav minst en ekstern sensor hver tredje gang ordinær eksamen avvikles. Side 13 av 29

14 Fysisk aktivitet som helsefremmende virksomhet IVB210 Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på å utvikle kunnskap og ferdighet innenfor idrett og fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. Gjennom arbeid med teori og utvalgte aktiviteter skal studentene utvikle sine kunnskaper og ferdigheter slik at de kan gi hver enkelt elev en tilpasset opplæring som fremmer bevegelsesglede. Semesteravgift. Se studieplan. FYSISK AKTIVITET SOM HELSEFREMMENDE VIRKSOMHET IVB210 Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2018 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 2. studieår Levanger Avdeling for lærerutdanning EMNEEVALUERING Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. LÆRINGSUTBYTTE KUNNSKAP Studenten har kunnskap om et utvalg idretter som virkemiddel for tilpasset opplæring kan integrere kunnskap fra basisfag og aktivitetslære for å begrunne egne valg i formidling av leik, idrett og dans har kunnskap om leik, idrett, dans, friluftsliv og annen fysisk aktivitet i ulike kulturer og i et folkehelseperspektiv FERDIGHET Studenten kan integrere praktisk-metodiske kunnskaper og ferdigheter fra aktivitetslære med basisfag for å oppnå en helhetlig forståelse for hvordan kroppen fungerer kan anvende kunnskap innen basisfag og aktivitetslære i arbeidet med å legge til rette for og lede læringsarbeid innen kroppsøving og idrettsfag GENERELL KOMPETANSE Studenten har kunnskap om fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv kan reflektere over ulike etiske spørsmål som dukker opp i tilknytning til basisfagene kan reflektere omkring kroppsøving og idrettsfag som del av norsk kultur og i et flerkulturelt og internasjonalt perspektiv Side 14 av 29

15 FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Med utgangspunkt i teori og praksis skal studentene gjennom undervisning, veiledning og egentrening oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan definerer dette nærmere. ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. EKSAMENSBESKRIVELSE Obligatorisk arbeidskrav - alle deler må være godkjent for å få gå opp til eksamen Oppgaver - antall 6: Praktisk metodiske undervisningsopplegg, med gbegrunnelse fra basisfag og aktivitetsfag. Endelig vurdering: Skriftlig/muntlig eksamen, individuell, 3 dager, karakterskala A-F, teller 100 %, ikke justerende muntlig. Skriftlig eksamen baserer seg på gjennomgått undervisning og pensum i emnet. To sensorer, hvorav minst en ekstern sensor hver tredje gang ordinær eksamen avvikles. Side 15 av 29

16 Tilrettelegging for fysisk aktivitet i et helseperspektiv IVB220 Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på å utvikle kunnskap og ferdighet i tilrettelegging og ledelse av fysisk aktivitet i et helseperspektiv. Gjennom arbeid med teoristoff fra basisfagene og utvalgte aktiviteter skal studentene utvikle kunnskap om, refleksjon og kritisk analyse av tilpasset opplæring i forhold til ledelse av læringsarbeid. Semesteravgift. Se studieplan. TILRETTELEGGING FOR FYSISK AKTIVITET I ET HELSEPERSPEKTIV IVB220 Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2018 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 2. studieår Levanger Avdeling for lærerutdanning EMNEEVALUERING Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. LÆRINGSUTBYTTE Kunnskap Studenten kan analysere og vurdere elevers ulike forutsetninger i kroppsøvingsfaget og bruke dette som grunnlag for tilpasset opplæring i kroppsøving Ferdighet Studenten kan vurdere elevers bevegelsesmønster og forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring i et breddeperspektiv har faglig grunnlag for veiledning innen trening og opplæring for elever med ulike forutsetninger. Generell kompetanse Studenten kan legge til rette for helsefremmende opplæring og vurdere verdien av kroppsøving og idrett i et folkehelseperspektiv kan anvende strategier som fremmer sosialisering i retning av en bevegelsesaktiv livsstil for alle grupper barn, unge og voksne Side 16 av 29

17 FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Med utgangspunkt i teori og praksis skal studentene gjennom undervisning, veiledning, egentrening og arbeid i grupper oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og 80% deltakelse i undervisningen. Emnets arbeidsplan definerer arbeidsformer og læringsaktiviteter nærmere. ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. EKSAMENSBESKRIVELSE Obligatorisk arbeidskrav - alle deler må være godkjent for å få gå opp til eksamen Oppgaver - antall 2: Skriftlige individuelle innleverinsoppgaver. Annet - antall 2: Praktisk-metodisk oppgave, med skriftlig begrunnelse på bakgrunn av teori fra basisfag, profesjonsfag go aktivitsfag. Muntlig fremlegg - antall 1. Endelig vurdering: Praktisk/muntlig eksamen, 2 dager, karakterskala A-F, teller 100 %, justerende muntlig Den praktiske muntlige eksamen eksamen baserer seg på undervisning og teori i emnet. To sensorer, hvorav som hovedregel minst en ekstern sensor. Side 17 av 29

18 Fordypning i praktisk idrett IVB230 Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på utvikling av egen ferdighet, kunnskap om analyse av, og formidling av en utvalgt idrett. Semesteravgift. Se studieplan. FORDYPNING I PRAKTISK IDRETT IVB230 Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Vår 2019 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 2. studieår Levanger Avdeling for lærerutdanning Norsk MORTEN ANDREAS AUNE Emneansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: EMNEEVALUERING Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. LÆRINGSUTBYTTE KUNNSKAP Har dyp kunnskap om idrettens teori. Ha kunnskap om avgjørende ferdigheter i idretten Analyse av idretten FERDIGHET Kan vise høy egenferdighet i utvalgt idrett. GENERELL KOMPETANSE Har evne til å analysere utvalgt idrett ut fra naturvitenskapelige emner i idrett. FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Med utgangspunkt i teori og praksis skal studentene gjennom undervisning, veiledning og egentrening oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan definerer dette nærmere. Side 18 av 29

19 ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. EKSAMENSBESKRIVELSE Obligatorisk arbeidskrav - alle deler må være godkjent for å få gå opp til eksamen Oppmøte: Godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning. Annet: Godkjent egenferdighet i utvalgt idrett. Oppgaver- antall 7: Godkjente skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner. Endelig vurdering: Hjemmeeksamen, individuell, 3 dager, karakterskala A-F, teller 100 %, ikke justerende muntlig To sensorer, hvorav minst en ekstern sensor hver tredje gang ordinær eksamen avvikles. Side 19 av 29

20 Treneren i idrett IVB240 Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på utvikling av egen ferdighet og kunnskap som trener i utvalgt idrett. Semesteravgift. Se studieplan. TRENEREN I IDRETT IVB240 Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Vår 2019 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 2. studieår Levanger Avdeling for lærerutdanning EMNEEVALUERING Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. LÆRINGSUTBYTTE KUNNSKAP Har kunnskap om sentrale teorier innenfor samfunnsvitenskapelige emner i utvalgt idrett. FERDIGHET Kan planlegge, gjennomføre og evaluere trening på høyt nivå i utvalgt idrett. Kunne tilrettelegge og vurdere treningssituasjoner med sikte på deltakernes læringsutbytte i vid forstand. Kunne formidle avgjørende ferdigheter i utvalgt idrett. Kunne individualisere lærings- og treningssituasjoner med utgangspunkt i deltakernes nivå og bakgrunn. Være kjent med og kunne anvende ulike former for veiledning i sin trenerpraksis. Ha evne til å reflektere over egne verdier, idrettens verdier og mulige dilemmaer i coachingprosessen. GENERELL KOMPETANSE Har evne til å analysere trenerrollen i utvalgt idrett ut fra teoretiske perspektiv i samfunnsvitenskapelige emner i idrett. FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Med utgangspunkt i teori og praksis skal studentene gjennom undervisning, veiledning og egentrening oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan definerer dette nærmere. Side 20 av 29

21 ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. EKSAMENSBESKRIVELSE Obligatorisk arbeidskrav - alle deler må være godkjent for å få gå opp til eksamen Oppmøte: Godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning. Annet: Godkjent egenferdighet i utvalgt idrett. Oppgaver- antall 7: Godkjente skriftlige arbeider og muntlige/praktiske presentasjoner. Endelig vurdering: Muntlig eksamen, individuell, 30 minutter, karakterskala A-F, teller 100 % To sensorer, hvorav som hovedregel minst en ekstern sensor. Side 21 av 29

22 Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett og fysisk aktivitet IVB310 Semesteravgift. Se studieplan. FERDIGHETS- OG PRESTASJONSUTVIKLING I IDRETT OG FYSISK AKTIVITET IVB310 Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2019 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk 3. studieår Levanger Avdeling for lærerutdanning TORE KRISTIAN AUNE Emneansvarlig Førstelektor i idrett Tlf: E-post: Søknadsfrist EMNEEVALUERING Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. LÆRINGSUTBYTTE KUNNSKAP Kunne anvende og reflektere over sentrale teorier innenfor naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige emner som har innflytelse på prestasjon i idrett og fysisk aktivitet. FERDIGHET Kan analysere og forstå krav i ulike idretter på høyt nivå i idrett med utgangspunkt i teori. GENERELL KOMPETANSE Har evne til å analysere og forstå ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett ut fra teorier innen naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige teorier. FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Med utgangspunkt i teori og labøvelser/ekskursjoner skal studentene gjennom undervisning og veiledning oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan definerer dette nærmere. PENSUM Litteratur for kurset beskrives i emnets arbeidsplan. Side 22 av 29

23 ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. EKSAMENSBESKRIVELSE Obligatorisk arbeidskrav - alle deler må være godkjent for å få gå opp til eksamen Oppmøte: Godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning. Annet - antall 3: Arbeidskrav er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan. Endelig vurdering: Hjemmeeksamen, individuell, 3 dager, karakterskala A-F, teller 100 % To sensorer, hvorav minst en ekstern sensor hver tredje gang ordinær eksamen avvikles. Side 23 av 29

24 Testing i idrett og fysisk aktivitet IVB320 Semesteravgift. Se studieplan. TESTING I IDRETT OG FYSISK AKTIVITET IVB320 Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2019 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk 3. studieår Levanger Avdeling for lærerutdanning TORE KRISTIAN AUNE Emneansvarlig Førstelektor i idrett Tlf: E-post: Søknadsfrist EMNEEVALUERING Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. LÆRINGSUTBYTTE KUNNSKAP Kunnskap om forskjellige tester og anvendelsesområder i idrett og fysisk aktivitet FERDIGHET Kan analysere og forstå forskjellige tester i idrett ved hjelp av teori, og kunne gjennomføre forskjellige tester som er aktuelt i idrett og fysisk aktivitet. GENERELL KOMPETANSE Har evne til å analysere og forstå ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett ut fra naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige teorier. FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Med utgangspunkt i teori og labøvelser/ekskursjoner skal studentene gjennom undervisning og veiledning oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan definerer dette nærmere. PENSUM Litteratur for kurset beskrives i emnets arbeidsplan. Side 24 av 29

25 ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. EKSAMENSBESKRIVELSE Obligatorisk arbeidskrav - alle deler må være godkjent for å få gå opp til eksamen Oppmøte: Godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning. Annet - antall 3: Arbeidskrav er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan. Endelig vurdering: Hjemmeeksamen, individuell, 3 dager, karakterskala A-F, teller 100 % To sensorer, hvorav minst en ekstern sensor hver tredje gang ordinær eksamen avvikles. Side 25 av 29

26 Forskningsmetode og statistikk IVB330 Emne gir studenten kunnskap i metoder anvendt i forskning og grunnleggende bruk av statistikk. Semesteravgift. Se studieplan. FORSKNINGSMETODE OG STATISTIKK IVB330 Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Vår 2020 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk 3. studieår Levanger Avdeling for lærerutdanning TORE KRISTIAN AUNE Emneansvarlig Førstelektor i idrett Tlf: E-post: Søknadsfrist EMNEEVALUERING Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. LÆRINGSUTBYTTE KUNNSKAP Studenten: har bred kunnskap om aktuelle metoder for forskning i idrett har forståelse av statistiske metoder til bruk i FOU arbeider FERDIGHET Studenten: kan utføre målinger, og beherske begreper som måle nivå, råskårer og standardskårer og standard avvik. kan foreta enkle statistiske beregninger. kan sammenfatte og presentere resultatene av analysene. GENERELL KOMPETANSE kan utvikle problemstillinger og metoder kan finne, vurdere og henvise til ulike metoder innen kvalitativ og kvatitativ forskning i idrettsvitenskap FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Det vil veksle mellom forelesninger, analyse gjennom selvstendig arbeid, arbeid i grupper, diskusjoner og presentasjoner. Side 26 av 29

27 ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. EKSAMENSBESKRIVELSE Obligatorisk arbeidskrav - alle deler må være godkjent for å få gå opp til eksamen Oppmøte: Godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning. Annet - antall 3: Arbeidskrav er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan. Endelig vurdering: Skriflig/muntlig eksamen, individuell, 30 minutter, karakterskala A-F, teller 100 % To sensorer, hvorav minst en ekstern sensor hver tredje gang ordinær eksamen avvikles. Side 27 av 29

28 Bacheloroppgave IVB340 Emnet gir studenten kunnskap om hvordan arbeide med forskningsprosjekt innen idrettsvitenskap.. Semesteravgift. Se studieplan. BACHELOROPPGAVE IVB340 Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Vår 2020 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk 3. studieår Levanger Avdeling for lærerutdanning TORE KRISTIAN AUNE Emneansvarlig Førstelektor i idrett Tlf: E-post: Søknadsfrist EMNEEVALUERING Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. LÆRINGSUTBYTTE KUNNSKAP Studenten Har kunnskap og innsikt i utviklingsarbeid og forskning innenfor idrettsvitenskap FERDIGHET Studenten kan gjennomføre et vitenskapelig prosjekt med utarbeiding av problemstilling, planlegging, datainnsamling og presentasjon (muntlig og skriftlig). kan benytte enten litteraturstudier, et praktisk-pedagogisk opplegg, eksperimentelle studier, spørreskjemaundersøkelser for å svare på en problemstilling innenfor idrett. GENERELL KOMPETANSE Studenten: kan anvende kunnskap for å gjennomføre forsknings- og utviklingsarbed kan ulike aspekter for å vurdere gjennomførbarhet av et prosjekt kan etiske retningslinjer kan formidle eget arbeid på en forståelig måte gjennom vitenskapelig skrift og tale. FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Side 28 av 29

29 LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Det legges stor vekt på å utvikle studentens evne til å arbeide selvstendig gjennom selvstudier og veiledning. Arbeidet med bacheloroppgaven skjer gjennom egen tidsplan utviklet i samarbeid med veileder. ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. EKSAMENSBESKRIVELSE Obligatorisk arbeidskrav - alle deler må være godkjent for å få gå opp til eksamen Oppgave: En besvarelse som beskriver bakgrunn for valgt metode i bachelorarbeidet. Det skal begrunnes generelt i fht valget av metode, samt spesifikt ifht konkret gjennomføring av datainnsamling itl bacheloroppgaven. Endelig vurdering: Bacheloroppgave, individuell, 1 semester, karakterskala A-F, teller 100 % To sensorer, hvorav minst en ekstern sensor. Side 29 av 29

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP NO EN Idrettsvitenskap Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, gir deg en god teoretisk og praktisk bakgrunn for å arbeide med idrett i ulike roller. Gjennom studiet vil du få utviklet din evne til å lede

Detaljer

Idrettsvitenskap. Side 1 av 21 BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP

Idrettsvitenskap. Side 1 av 21 BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP NO EN Idrettsvitenskap Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, gir deg en god teoretisk og praktisk bakgrunn for å arbeide med idrett i ulike roller. Gjennom studiet vil du få utviklet din evne til å lede

Detaljer

lærerutdanning Søknadsfrist

lærerutdanning Søknadsfrist NO EN Idrett Er du idrettsutøver eller idrettsinteressert, er årsstudiet i idrett midt i blinken for deg. Du får et studieår med mye praktisk idrettsaktivitet, samtidig som du får en god trenerutdanning.

Detaljer

Idrett, deltid, Meråker

Idrett, deltid, Meråker NO EN Idrett, deltid, Meråker Dette studiet i idrett er tilrettelagt for deg som er idrettsutøver på høgt nivå - først og fremst innen langrenn, skyting og skiskyting. Her har du mulighet til å trene,

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

lærerutdanning Søknadsfrist

lærerutdanning Søknadsfrist NO EN Idrett Er du idrettsutøver eller idrettsinteressert, er årsstudiet i idrett midt i blinken for deg. Du får et studieår med mye praktisk idrettsaktivitet, samtidig som du får en god trenerutdanning.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp, er et videreutdanningstilbud for lærere som er

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for framtidens

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp, er et videreutdanningstilbud for lærere som er

Detaljer

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning NO EN Engelsk 1, for 1.-7. trinn, 30 stp, videreutdanning Dette er studiet for deg som ønsker å undervise engelsk i grunnskole, der det er bruk for gode språklærere. Det er tett kontakt mellom lærere og

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Kroppsøvings- og idrettsvitenskap

Kroppsøvings- og idrettsvitenskap NO EN Kroppsøvings- og idrettsvitenskap Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium, er et studium på høgere grads nivå hvor man har fokus på lærer- og trenerrollen i kroppsøving og idrett. Studiet

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger

Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Idrett 1 Idrettsstudiet har sin egenart i arbeidet med praktiske aktiviteter i ulike miljø. En legger særlig vekt på studiet av mennesket i fysisk aktivitet. Studentene skal gjøre seg kjent med menneskets

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for 1.-10. trinn, 30 stp Studiet er et videreutdanningstilbud rettet mot lærere som underviser i barnetrinnet eller på ungdomsskolen, men som har færre enn

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for 1.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng

Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng Gjennom rådsdirektiv 2003/59/EF gis det detaljerte mål for krav til tungbilsjåførens yrkeskompetanse. Trafikklærere på tunge kjøretøy som utdannes i dag, må

Detaljer

lærerutdanning Søknadsfrist

lærerutdanning Søknadsfrist NO EN Friluftsliv I dette studiet lærer du å legge til rette for at barn, unge og voksne skal få gode og trygge turopplevelser i naturen året rundt. Turer til fots, på sykkel og på ski, i kajakk og kano

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger Musikkbasert miljøbehandling, Levanger I studiet lærer du å ta i bruk miljøtiltak med musikk innen eldreomsorg, rusomsorg og psykisk helsevern. Nyere studier viser at når helse- og omsorgsarbeidere bruker

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger NO EN Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving

Detaljer

Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger

Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger NO EN Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger UTEOMRÅDET SOM LÆRINGSARENA - "UTOLA" er et studium som går over to semester og tar sikte på å gi lærere, studenter og gårdbrukere kunnskaper og praktiske

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 1 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for 5.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". ENGELSK

Detaljer

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp NO EN KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp Dette studiet er for deg som arbeider i SFO, barnehage, fritidsklubber, skole eller som på annen måte har nærkontakt med barn og unge i jobben

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp.

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. NO EN KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov (spesialpedagogiske prinsipp, opplæringsloven, lov om barnehager og rammeplan

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Elev leser NO EN Norsk 1 Studiet gir ei brei innføring i ulike norskdidaktiske emner som elevtekstanalyse, teorier om lesing og skriving og litteraturdidaktikk. I tillegg gir studiet innsikt i språket

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG NO EN Samfunnsfag Studiet tar opp innhold og arbeidsmåter som er sentrale for de tre fagene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen: samfunnskunnskap, geografi og historie. Studiet vil også være relevant

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp NO EN KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp Dette studiet er for deg som arbeider i SFO, barnehage, fritidsklubber, skole eller som på annen måte har nærkontakt med barn og unge i jobben

Detaljer

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen NO EN Musikkpedagog og formidler i kulturskolen Musikkpedagog og formidler i kulturskolen, bachelorgradstudium ved Levanger, gir deg et solid faglig grunnlag for musikkfaglig arbeid i kulturskolen, kulturlivet

Detaljer

Spesialutdanning for klasse T (Traktor)

Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Spesialutdanning for trafikklærer i klasse T er en utdanning for den som ønsker å være trafikklærer i førerkortklasse T. Utdanningen setter primært fokus på opplæring

Detaljer

Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger

Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger NO EN Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger "UTOLA" - Uteområdet som læringsarena. Ønsker du å gjøre "Uteskolen" til en bedre undervisningsarena enn hva klasserommet er - da er dette studiet for

Detaljer

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp.

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. NO EN KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov (spesialpedagogiske prinsipp, opplæringsloven, lov om barnehager og rammeplan

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Friluftsliv I dette studiet lærer du å legge til rette for at barn, unge og voksne skal få gode og trygge turopplevelser i naturen året rundt. Turer til fots, på sykkel og på ski, i kajakk og kano

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Fører

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger Det samlingsbaserte studiet Spesialpedagogikk 1, 30 stp, er et fleksibelt heltidsstudium. Studiet gir deg kompetanse til å gjennomføre tilpasset

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk påbygging Engelsk påbygging gir studenter innen Bachelor i språk, lærerutdanningen, eller andre studenter, muligheten til å bygge videre på en engelsk årsenhet og kvalifisere seg til studier

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk Studietilbudet tar for seg visuell kommunikasjon, design, kunst, arkitektur og skulptur. Studiet er satt sammen av to emner fordelt over to semester, med avsluttende eksamen i hvert

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp NO EN Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Mat og helse, 30 stp, Levanger

Mat og helse, 30 stp, Levanger NO EN Mat og helse, 30 stp, Levanger Dette studiet er praktisk rettet, der det å lage mat inngår som en viktig del. Den teoretiske delen er viktig som grunnlag for det praktiske arbeidet og for fagets

Detaljer

Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Naturfaglig kunnskap er vesentlig for å forstå kompleksiteten i naturen og i samfunnet. Det er i dag et stort behov for lærere med kompetanse i

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole

Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole Nasjonal transportplan og nullvisjonen legger grunnlag for styrking av trafikantopplæringen. Herunder en mer omfattende

Detaljer

Kommunal økonomi og ledelse

Kommunal økonomi og ledelse NO EN Kommunal økonomi og ledelse Studiet i kommunal økonomi og ledelse har som formål å gi yrkesutdanning som kvalifiserer til krevende stillinger på saksbehandler- og ledernivå i offentlig forvaltning:

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Friluftsliv Friluftsliv årsstudium er for deg som ønsker å utvikle bedre kunnskaper og ferdigheter innenfor friluftsliv og friluftslivsaktiviteter som f.eks, bre, kajakk- og kanopadling, klatring

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal

Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal NO EN Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal Går du med en stor drøm om å bli skuespiller? Da er Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium, noe for deg! Skuespillerutdanningen ved Nord

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert NO EN Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidsgiver / daglig leder skal ha gjennomgått HMS-opplæring. I tillegg forplikter den nye arbeidsmiljøloven arbeidsgiver å

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Pedagogisk ledelse i barnehagen

Pedagogisk ledelse i barnehagen Barnehagebarn på stranda NO EN Pedagogisk ledelse i barnehagen Pedagogisk ledelse i barnehagen handler om at ledere i barnehagen tar ansvar for å lede medarbeidere i refleksjons - og læringsprosesser som

Detaljer

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2 NO EN Kunst og håndverk 2 Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets tekniske, visuelle og materielle

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert NO EN Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidsgiver / daglig leder skal ha gjennomgått HMS-opplæring. I tillegg forplikter den nye arbeidsmiljøloven arbeidsgiver å

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

BirdID Western Palearctic

BirdID Western Palearctic BirdID Western Palearctic Gjennom studiet BirdID Western Palearctic kan du kvalifisere deg for feltundersøkelser omkring forekomst og antall av ulike fuglearter. Det vil også være personlig verdifullt

Detaljer

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng Spesialutdanning for lærere i grunn- og videregående skole. Studiet kvalifiserer for undervisning i "Trafikalt grunnkurs" i offentlig

Detaljer

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger Spesialpedagogikk 2 vektlegger å videreutvikle studentenes kompetanse til å reflektere rundt, forstå og møte aktuelle og komplekse utfordringer omkring organisering,

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 Studiet legger vekt på å utdanne veiledere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning og som bidrar i studentene og nyutdannede

Detaljer

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist NO EN Grunnstudium Mangler du de nødvendige realfagene for å begynne på naturvitenskapelige studier? Grunnstudium er en innfallsport for videre studier, enten du mangler realfag eller du ikke har bestemt

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger Det samlingsbaserte studiet Spesialpedagogikk 1, 30 stp, er et fleksibelt heltidsstudium som går høsten 2016. Studiet gir deg kompetanse til

Detaljer

Komponering for scene, film og tv, 30 stp, Levanger

Komponering for scene, film og tv, 30 stp, Levanger NO EN Komponering for scene, film og tv, 30 stp, Levanger I studiet vil arbeidet med komponering ha særlig fokus på musikk for scene (teater, revy, dans), filmmusikk og musikk for AV produksjoner (TV).

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole: mulighet og vekst

Spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole: mulighet og vekst NO EN Spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole: mulighet og vekst Studiet skal gi inngående kunnskap om spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole med vekt på hvilke muligheter som

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet NO EN Helse, miljø og sikkerhet Arbeidslivet er en viktig arena for folkehelsearbeid. Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1

Veiledningspedagogikk 1 NO EN Veiledningspedagogikk 1 Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende kompetanse i veiledning

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet Regning som grunnleggende ferdighet er definert i Kunnskapsløftet for hvert enkelt fagområde og skal utøves på fagets premisser. Denne

Detaljer

Grovfôrstudiet. Side 1 av 6 GROVFÔRSTUDIET. ANITA SUNDET Studieveileder Rådgiver Tlf: E-post:

Grovfôrstudiet. Side 1 av 6 GROVFÔRSTUDIET. ANITA SUNDET Studieveileder Rådgiver Tlf: E-post: NO EN Grovfôrstudiet NORD universitet tilbyr, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving, OPUS Sortland og Troms landbruksfaglige senter et deltidsstudium på 15 studiepoeng. Studiet går over 3 semestre.

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk 2 Engelsk 2 for 5-10 er et fleksibelt studium innen amerikansk og britisk litteratur og kulturkunnskap, skreddersydd for å videreutvikle kompetansen til lærere innen sentrale emner i engelskfaget.

Detaljer

Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal

Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal Snøscooterinstruktører har en viktig oppgave med å legge grunnlaget for miljøriktig og sikker ferdsel med minst mulig konflikt mellom de ulike

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Spesialpedagogikk Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i blinken for deg. Studiet

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Opptakskravet er generell

Detaljer