SVENSKA 4 DANSK 21 NORSK 38 SUOMI 55

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVENSKA 4 DANSK 21 NORSK 38 SUOMI 55"

Transkript

1 SNABB VÅGAD

2

3 SVENSKA 4 DANSK 21 NORSK 38 SUOMI 55

4 SVENSKA 4 Innehållsförtecknng Säkerhetsnformaton 4 Beskrvnng av produkten 6 Kontrollpanel 8 Daglg användnng 9 Rengörng och underhåll 14 Felsöknng 15 Säkerhetsnformaton Läs genom noga och spara för framtda referens. Brandfarlga materal får nte värmas eller förvaras eller nära ugnen. Avgvna gaser och ångor kan medföra brand- eller explosonsrsk. Använd nte mkrovågsugnen för att torka textler, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra brännbara materal. Brand kan uppstå. Om eld uppstår eller utanför ugnen, eller om det kommer rök från ugnen, håll ugnsluckan stängd och stäng av ugnen. Koppla loss ugnen från eluttaget eller stäng av strömmen med säkrngen eller huvudströmbrytaren. Överhetta nte maten. Brand kan uppstå. Lämna nte ugnen utan tllsyn, särsklt nte om maten tllagas papper, plast eller andra brännbara materal. Papper kan förkolna eller börja brnna och vssa plaster kan smälta när mat värms. Frätande kemkaler och ångor får nte användas denna produkt. Ugnar av denna typ är endast avsedda för uppvärmnng och tllagnng av mat. De är nte avsedda för ndustr- eller laboratoreändamål. Låt nte barn använda produkten utan tllsyn av en vuxen person förrän de har lärt sg att hantera produkten på ett säkert och korrekt sätt och förstår rskerna med att använda den på ett felaktgt sätt. Denna produkt är nte avsedd att användas av vuxna eller barn med nedsatt fyssk, sensorsk eller mental förmåga, såvda de nte övervakas av en person som ansvarar Teknska data 16 Installaton 17 Elektrsk anslutnng 17 Mljöhänsyn 18 IKEA garant 19 för deras säkerhet. VARNING! Åtkomlga delar av produkten kan bl heta under användnng. Håll därför barn på säkert avstånd. Använd nte mkrovågsugnen för att värma mat eller vätskor lufttäta behållare. Övertrycket som skapas behållaren kan orsaka skador när den öppnas eller få den att explodera. Kontrollera regelbundet att luckans tätnngslster och ytorna runt luckan nte är skadade. Om dessa områden skadas får produkten nte användas förrän den har reparerats av en behörg servceteknker. VIKTIGT: Ägg: Använd nte mkrovågsugnen för att koka eller värma hela ägg, varken med eller utan skal. De kan explodera, även efter avslutad tllagnng. Vktga försktghetsåtgärder Allmänt Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk! Produkten får nte användas utan att det fnns mat den. Annars är rsken stor att den skadas. Ställ ett glas vatten ugnen när du skall öva på olka nställnngar och funktoner. Vattnet absorberar mkrovågsenergn så att ugnen nte skadas. Använd nte ugnsutrymmet för förvarng. Ta bort klämmor och förslutnngar som nnehåller metalltrådar från plast- och papperspåsar nnan de läggs n ugnen.

5 SVENSKA 5 Frterng Använd nte mkrovågsugnen för frterng. Det är omöjlgt att kontrollera oljans temperatur. Använd grytlappar eller ugnsvantar för att undvka brännskador när du tar behållare, ugnsdelar och kärl efter tllagnng. Vätskor Tll exempel drycker, vatten. Vätskan kan bl överhettad tll en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det fnns då rsk att den heta vätskan plötslgt kokar över. Följ anvsnngarna nedan för att undvka detta: 1. Använd nte kärl med raka sdor och smal hals. 2. Rör om vätskan nnan du ställer n kärlet ugnen och ställ en tesked kärlet. 3. Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärmnngen och rör om gen nnan du tar ut kärlet ur ugnen. Var försktg Mer nformaton fnner du en kokbok för mkrovågsugnar. Detta är specellt vktgt när du skall laga eller värma mat som nnehåller alkohol. När du har värmt en nappflaska eller en barnmatsburk ugnen måste du alltd kontrollera temperaturen och röra om nnan barnet äter. Då kan du vara säker på att värmen är jämnt fördelad, samtdgt som du undvker rsken för skållnng eller brännskador. Ta av lock och nappar nnan maten värms!

6 SVENSKA 6 Beskrvnng av produkten Kontrollpanel 2 Grllelement (kvarts) 3 Innerbelysnng 4 Lucka Tllbehör Rullstöd Crsphandtag 1 st 1 st Glastallrk Crsppanna 1 st 1 st

7 SVENSKA 7 Allmänt På marknaden fnns det många olka sorters tllbehör. Kontrollera att de är lämplga för mkrovågsugnar nnan du gör några nköp. Kontrollera att de kärl du tänker använda för matlagnng är ugnssäkra och släpper genom mkrovågor. Se tll att mat och tllbehör som ställs n ugnen nte kommer drekt kontakt med ugnsutrymmets väggar eller tak. Detta gäller specellt tllbehör som helt eller delvs är tllverkade av metall. Om tllbehör som nnehåller metall kommer kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen används kan det bldas gnstor och ugnen kan skadas. Kontrollera alltd att glasplattan kan snurra obehndrat nnan du startar ugnen Rullstöd Rullstödet skall stta under den roterande glastallrken. Placera aldrg något annat tllbehör på detta stöd. Montera rullstödet ugnen. Glastallrk Den roterande glastallrken skall användas för samtlga tllagnngsmetoder. Den samlar upp droppande vätskor och matpartklar som annars skulle fläcka och smutsa ned ugnen nvändgt. Placera glastallrken på rullstödet. Crsphandtag Använd det medföljande specella crsphandtaget för att lyfta ut den heta crsppannan ur ugnen. Crsppanna Lägg maten drekt crsppannan. Använd alltd glastallrken som underlag när du använder crsppannan. Lägg nga tllbehör crsppannan, eftersom den snabbt blr mycket het, med stor rsk att tllbehören skadas.

8 SVENSKA 8 Kontrollpanel VÅGAD SNABB Funktonsratt 2 Stoppknapp 3 Tllbakaknapp 4 Dsplay 5 OK-knapp 6 Startknapp 7 Inställnngsratt

9 SVENSKA 9 Daglg användnng Startskydd / Knapplås Denna automatska säkerhetsfunkton aktveras en mnut efter att ugnen har återgått tll standby-läge. (Ugnen är standby-läge när 24-tmmarsklockan vsas på dsplayen eller, om klockan nte har ställts n, när dsplayen är tom). För att frgöra knapplåset måste man öppna och stänga ugnsluckan, t.ex. för att ställa n mat. Annars vsas LUCKA på dsplayen. Kylnng När en funkton har avslutats kan ugnen köra ett avkylnngsprogram. Detta är normalt. När proceduren är klar stängs ugnen av automatskt. Avkylnngsproceduren kan avbrytas utan att ugnen skadas genom att luckan öppnas. Inställnngar När ugnen ansluts tll elnätet första gången uppmanas du att ställa klockan. Efter ett strömavbrott blnkar klockan och den måste då ställas gen. Ugnen har ett antal funktoner som kan justeras enlgt dn personlga smak. Klocka Tryck på OK-knappen (sffrorna tll vänster (tmmar) blnkar). 2. Vrd på nställnngsratten tlls aktuell td (tmmar) vsas. 3. Tryck på OK-knappen. De två högra sffrorna (mnuter) börjar blnka. 4. Vrd på nställnngsratten tlls du ser önskad td mnuter. 5. Tryck på OK-knappen gen. Klockan är nu nställd och funkton. Om du nte vll att klockan skall vsas dsplayen, öppna klocknställnngen gen och tryck på stoppknappen medan sffrorna blnkar. Ljud Tryck på stoppknappen tlls Inställnng vsas (crka 3 sekunder). 2. Använd nställnngsratten för att välja den av nställnngarna nedan som skall justeras Klocka Ljud EKO Ljusstyrka 3. Tryck på stoppknappen för att lämna nställnngsfunktonen och spara alla dna ändrngar. 1. Tryck på OK-knappen. 2. Vrd på nställnngsratten för att sätta PÅ eller stänga AV summern. 3. Tryck på OK-knappen gen för att bekräfta ändrngen.

10 SVENSKA 10 Eko Tryck på OK-knappen. 2. Vrd på nställnngsratten för att sätta på eller stänga av EKO-nställnngen. 3. Tryck på OK-knappen gen för att bekräfta ändrngen. När EKO är aktverad slocknar dsplayen automatskt efter en vss td för att spara energ. Den tänds automatskt gen när en knapp trycks n eller när luckan öppnas. Ljusstyrka Tryck på OK-knappen. 2. Vrd på nställnngsratten för att ställa n önskad ljusstyrka. 3. Tryck på OK-knappen gen för att bekräfta ändrngen. Jet Start (Snabbstart) Använd denna funkton för snabb uppvärmnng av mat med hög vattenhalt såsom klara soppor, kaffe eller te. 2 2 mkrovågseffekt och tllagnngstden nställd på 30 sekunder. Varje tryck ökar tden med 30 sekunder. Du kan också öka eller mnska tden med hjälp av nställnngsratten. Tllagnng och uppvärmnng med mkrovågor Använd denna funkton för normal matlagnng och uppvärmnng av t.ex. grönsaker, fsk, potats och kött Vrd på funktonsratten tlls du httar mkrovågsfunktonen. 2. Vrd på nställnngsratten för att ställa n mkrovågseffekten. 3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta dtt val. 4. Vrd på nställnngsratten för att ställa n tllagnngstden. 5. Tryck på startknappen. När tllagnngen har börjat kan du enkelt öka tden med 30 sekunder åt gången genom att trycka på startknappen. Varje tryck ökar tden med 30 sekunder. Du kan också öka eller mnska tden genom att vrda på nställnngsratten. Tryck på tllbakaknappen för att ändra tllagnngstden och effektnvån. Båda dessa nställnngar kan ändras med nställnngsratten under tllagnngen Vrd på funktonsratten tlls du httar Jet Start-funktonen. 2. Tryck på startknappen för att automatskt starta ugnen med full

11 SVENSKA 11 Effektnvå Endast mkrovågor Effekt Användnng: 1000 W Uppvärmnng av drycker, vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten nnehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas. 800 W Tllagnng av grönsaker, kött, etc. 650 W Tllagnng av fsk. 500 W Försktg tllagnng av t.ex. såser med hög protenhalt, ost- och äggrätter samt för att avsluta tllagnngen av gryträtter. 350 W Sjudnng av stuvnngar, smälta smör och choklad. 160 W Upptnng. Mjukgörng av smör och ost. 90 W Mjukgörng av glass. 0 W När endast tmern används. Ugnen är nställd för att ha max. 650 W mkrovågseffekt när grllen används. Det går att stänga av mkrovågorna genom att ställa mkrovågseffekten på 0 W. När 0 W ställs n växlar ugnen tll läget med enbart grll. Grll komb Effekt Användnng: 650 W Tllagnng av grönsaker och gratänger W Tllagnng av fågel och lasagne W Tllagnng av fsk och frysta gratänger. 160 W Tllagnng av kött. 90 W Gratnerng av frukt. 0 W Brynng enbart under tllagnngen. Grll Komb Använd denna funkton för tllagnng av t.ex. gratänger, lasagne, fågel och bakad potats Vrd på funktonsratten tlls du httar kombfunktonen. 2. Vrd på nställnngsratten för att ställa n mkrovågseffekten. 3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta dtt val. 4. Vrd på nställnngsratten för att ställa n tllagnngstden. 5. Tryck på startknappen Använd denna funkton för att snabbt ge maten en apttretande, gyllenbrun yta. 1. Vrd på funktonsratten tlls du httar grllfunktonen. 2. Vrd på nställnngsratten för att ställa n tllagnngstden. 3. Tryck på startknappen. Kontrollera att kärlen som skall användas för grllnng är värmeresstenta och ugnssäkra. VIKTIGT: Använd nte plasttllbehör när du grllar. De kommer att smälta. Trä och papper är nte heller lämplga materal.

12 SVENSKA 12 Auto defrost (Automatsk upptnng) Använd denna funkton för att tna kött, fågel, fsk, grönsaker och bröd. Auto defrost-funktonen bör endast användas för matvaror med en nettovkt mellan 100 g och 2,5 kg. Lägg alltd maten på glastallrken Vrd på funktonsratten tlls du httar Auto defrost-funktonen. 2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta dtt val. 3. Vrd på nställnngsratten för att välja matklass. 4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta dtt val. 5. Vrd på nställnngsratten för att ställa n vkten. 6. Tryck på OK-knappen för att bekräfta dtt val. 7. Tryck på startknappen. Vkt: Denna funkton behöver veta matens nettovkt. Ugnen beräknar sedan automatskt hur lång td det behövs för att avsluta proceduren. Om vkten är lägre eller högre än den rekommenderade: Gör på samma sätt som vd tllagnng och uppvärmnng med mkrovågor och välj 160 W vd upptnng. Fryst mat: Ställ n en lägre vkt om matens temperatur är högre än djupfryst (-18 C). Ställ n en högre vkt om maten är lägre än djupfryst (-18 C). Mat Kött (100 g - 2,0 kg) Fågel (100 g - 2,5 kg) Fsk (100 g - 1,5 kg) Grönsaker (100 g - 1,5 kg) Bröd (100 g - 1,0 kg) Tps Köttfärs, kotletter, bffar eller stekar. Vänd maten när ugnen uppmanar dg att göra det. Kycklng, hel, delar eller fléer. Vänd maten när ugnen uppmanar dg att göra det. Hel, skvor eller fléer. Vänd maten när ugnen uppmanar dg att göra det. Blandade grönsaker, ärtor, broccol, etc. Vänd maten när ugnen uppmanar dg att göra det. Lmpa, bullar, småfranska. Vänd maten när ugnen uppmanar dg att göra det. För mat som nte är med denna tabell, eller om vkten är lägre eller högre än den rekommenderade, bör du följa anvsnngarna avsnttet Tllagnng och uppvärmnng med mkrovågor och välja 160 W vd upptnng. Manuell upptnng Följ anvsnngarna avsnttet Tllagnng och uppvärmnng med mkrovågor och välj effektnvå 160 W vd manuell upptnng. Övervaka och kontrollera maten då och då. Ju mer erfarenhet du får, desto lättare blr det att avgöra hur lång td som behövs för olka mängder. Fryst mat plastpåsar, plastfole eller kartonger kan placeras drekt ugnen förutsatt att förpacknngen nte har några delar av metall (t.ex. förslutnngar med metalltråd).

13 SVENSKA 13 Formen på förpacknngen påverkar upptnngstden. Mat platta förpacknngar tnar fortare än massva block. Separera delarna när de börjar tna. Ensklda skvor tnar snabbare. Skydda de tunnaste delarna (t.ex. kycklnglår och kycklngvngar) med små btar alumnumfole om de börjar bl för varma. Vänd på stora stekar efter halva upptnngstden. Kokt mat, stuvnngar och köttsåser tnar bättre om du rör dem under upptnngen. Det är bättre att tna maten lte för lte och låta upptnngen avslutas under ståtden. Ståtden efter upptnngen förbättrar alltd resultatet, eftersom värmen då sprds och fördelas jämnare hela matvaran. Crsp Använd denna funkton för att värma upp eller tllaga pzza och annan degbaserad mat. Funktonen är också lämplg för att steka ägg och bacon, korv, hamburgare, etc. Var noga med att placera crsppannan mtt på glastallrken. Ugnen och crsppannan blr mycket heta när denna funkton används. Placera aldrg den heta crsppannan på värmekänslga underlag. VIKTIGT: Var försktg och vdrör nte ugnstaket närheten av grllelementet. Använd ugnsvantar eller det specella crsphandtaget när du skall ta ut den heta crsppannan ur ugnen. Använd endast den medföljande crsppannan tllsammans med denna funkton. Andra crsppannor som fnns på marknaden ger nte korrekta resultat med denna funkton. VIKTIGT: Crsppannan kan förvärmas nnan den används (max. 3 mn). Använd alltd Crspfunktonen vd förvärmnng av crsppannan. Tmer Använd denna funkton när du behöver en äggklocka för att kunna ställa n exakt td när du kokar ägg, jäser degar, etc Vrd på funktonsratten tlls du httar crspfunktonen. 2. Vrd på nställnngsratten för att ställa n tllagnngstden. 3. Tryck på startknappen. Ugnen använder automatskt både mkrovågor och grll för att värma crsppannan. På så sätt får crsppannan snabbt den temperatur som krävs för att maten skall få rätt färg och krspghet. När crspfunktonen används går det nte att ändra effektnvån eller sätta på/stänga av grllfunktonen Vrd på funktonsratten tlls TIMER vsas. 2. Vrd på nställnngsratten för att ställa n önskad tmertd. 3. Tryck på OK-knappen. Det hörs en ljudsgnal när tmern har räknat ned tden. Om du trycker på stoppknappen nnan tden har räknats ned återställs tmern tll noll. 2

14 SVENSKA 14 Rengörng och underhåll Rengörng av ugnen är normalt det enda underhåll som krävs. Om ugnen nte hålls ren kan dess yta ta skada, vlket sn tur kan reducera ugnens lvslängd och även orsaka farlga stuatoner. VIKTIGT: Använd nte skursvampar som nnehåller metall, rengörngsmedel med slpeffekt, stålull, grusga dsktrasor eller lknande. Det kan skada kontrollpanelen och ugnens ytor både noch utvändgt. Använd en svamp och ett mlt rengörngsmedel eller ett hushållspapper fuktat med fönsterputsmedel. Spraya fönsterputsmedlet på hushållspapperet. Spraya nte drekt på ugnen. Ta ut glastallrken och rullstödet med jämna mellanrum och rengör ugnsutrymmets botten, särsklt om något har kokat över eller spllts ut ugnen. Glastallrken skall alltd vara på plats när denna mkrovågsugn används. VIKTIGT: Använd nte ugnen när glastallrken har tagts ut för rengörng. Använd ett mlt rengörngsmedel, vatten och en mjuk trasa för att rengöra ugnen nvändgt, luckans fram- och baksda samt lsterna runt öppnngen. VIKTIGT: Se tll att fett och matpartklar nte ansamlas på luckans kanter. Svåra fläckar går lättare att få bort om du ställer n en kopp med vatten och låter koka 2-3 mnuter. Ångan mjukar upp fläckarna. VIKTIGT: Använd nte ångtvättar för att rengöra mkrovågsugnen. Obehaglg lukt ugnsutrymmet kan elmneras genom att du ställer ett glas vatten med ctronsaft på glastallrken och låter koka några mnuter. Grllelementet behöver nte rengöras eftersom den ntensva hettan förbränner eventuella stänkfläckar, men taket närheten av elementet måste rengöras då och då. Använd varmt vatten, rengörngsmedel och en svamp för detta. Om grllfunktonen nte används regelbundet måste den köras mnst 10 mnuter en gång månaden så att fettstänk och matrester bränns bort. Kan maskndskas Rullstöd. Roterande glastallrk. Crsphandtag. Mld rengörng Crsppannan skall rengöras med vatten och ett mlt dskmedel. Envs smuts går att få bort med en kökssvamp och ett mlt rengörngsmedel. Låt alltd crsppannan kallna nnan du rengör den. VIKTIGT: Skölj nte crsppannan under rnnande vatten och doppa den nte vatten när den är het. Pannan kan skadas om den kyls för snabbt. VIKTIGT: Använd nte stålull. Stålull repar ytan.

15 SVENSKA 15 Felsöknng Problem Möjlg orsak Åtgärder Produkten fungerar nte. Ett meddelande vsas, tll exempel: F2, F3C, F7 eller Err2, Err3, Err5. Maten värms upp ojämnt. Produkten är nte ansluten tll eluttaget eller eluttaget är strömlöst. Luckan är nte stängd. Ugnen har detekterat ett fel en av ugnens sensorer eller motsvarande. Mycket tunna delar såsom kycklngvngspetsar har nte täckts över. Maten har värmts upp vd en för hög effektnvå. Glastallrken har stannat. Kontrollera att säkrngarna är hela och att det nte är strömavbrott. Öppna och stäng luckan en gång nnan du försöker gen. Koppla loss ugnen från eluttaget, vänta 10 mnuter och anslut ugnen gen. Prova sedan att använda ugnen en gång tll. Kontakta Kundtjänst om problemet kvarstår. Täck över tunna delar med alumnumfole. Välj en lägre effektnvå. Kontrollera att glastallrken och rullstödet är på plats och att maten är placerad mtt på tallrken så att maten nte vdrör väggarna ugnsutrymmet. Maten roterar nte. Glastallrken har stannat. Kontrollera att glastallrken och rullstödet är på plats och att ugnsutrymmets botten är ren. Kundtjänst Innan du kontaktar Kundtjänst: 1. Försök att lösa problemet på egen hand (se tabellen Felsöknng ). 2. Stäng av produkten och sätt på den gen för att se om problemet har löst sg. Kontakta IKEA:s kundtjänst om problemet kvarstår efter ovanstående kontroller. Lämna alltd följande uppgfter: -- typen av fel, -- exakt produkttyp och produktmodell, -- servcenumret (numret efter ordet Servce på typskylten) som stter på kanten ugnsutrymmet (syns när luckan öppnas), -- dn fullständga adress, -- dtt telefonnummer. Kontakta IKEA:s kundtjänst (för att säkerställa att orgnaldelar används och att reparatonen utförs korrekt) om produkten behöver repareras.

16 SVENSKA 16 Teknska data Nätspännng Märkeffekt Säkrng Mkrovågseffekt Grll Utvändga mått (h x b x d) Invändga mått (h x b x d) 230 V / 50 Hz 2300 W 10 A 1000 W 800 W 397 x 595 x 468 mm 200 x 405 x 380 mm Den teknska nformatonen anges på typskylten på produktens nsda. Data för test av uppvärmnngsprestanda enlgt IEC IEC (Internatonal Electrotechncal Commsson) har utvecklat en standard för jämförande provnng av uppvärmnngsprestanda hos olka mkrovågsugnar. V rekommenderar följande för denna ugn: Test Mängd Ungefärlg td Effektnvå Kärl g mnuter 650 W Pyrex g 5 mnuter 800 W Pyrex g mnuter 800 W Pyrex g 10 mnuter 160 W OBS! Denna nformaton är endast avsedd för behörga teknker.

17 SVENSKA 17 Installaton Installaton av produkten Följ medföljande separata monterngsanvsnngar för att nstallera produkten. Elektrsk anslutnng Före nätanslutnng Kontrollera att märkspännngen på typskylten överensstämmer med nätspännngen dtt hem. Ta nte bort skyddsplattorna som stter över mkrovågsnloppet på ugnsutrymmets sdovägg. De hndrar fett och matpartklar från att tränga n mkrovågskanalerna. Se tll att ugnsutrymmet är tomt före nstallatonen. Kontrollera att produkten nte är skadad. Kontrollera att det går att stänga luckan ordentlgt och att luckans tätnngslst nte är skadad. Töm ugnen och rengör nsdan med en mjuk, fuktg trasa. Använd nte produkten om nätkabeln eller stckkontakten är skadad, om produkten nte fungerar som den skall eller om den har skadats på något sätt, t.ex. efter att ha fallt ned på golvet. Doppa aldrg nätkabeln eller stckkontakten vatten. Håll nätkabeln borta från heta ytor. Elektrska stötar, brand och andra tllbud kan annars bl följden. Efter nätanslutnng Ugnen fungerar endast när luckan är ordentlgt stängd. Denna produkt måste vara jordad. Tllverkaren ansvarar nte för personskador eller skador på djur eller egendom som uppstår på grund av att produkten nte har jordats på korrekt sätt. Tllverkaren ansvarar nte för problem som orsakas av att användaren nte har följt dessa anvsnngar.

18 SVENSKA 18 Mljöhänsyn Allt förpacknngsmateral kan återvnnas, vlket framgår av återvnnngssymbolen ( ). Följ lokala bestämmelser vd kasserng. Förvara farlga förpacknngsmateral (plastpåsar, polystyren och lknande) utom räckhåll för barn. Denna produkt är märkt enlgt EG-drektv 2002/96/EG beträffande elektrskt och elektronskt avfall (Waste Electrcal and Electronc Equpment, WEEE). Genom att säkerställa att denna produkt kasseras på korrekt sätt bdrar du tll att förhndra potentella negatva konsekvenser för vår mljö och vår hälsa, vlket kan bl följden om produkten nte hanteras på rätt sätt. Försäkran om överensstämmelse Denna apparat, som är avsedd att komma kontakt med lvsmedel, följer den europeska förordnngen ( ) nr. 1935/2004 och har tagts fram, tllverkats och sålts enlgt säkerhetskraven Lågspännngsdrektv 2006/95/EG (som ersätter 73/23/EEG med påföljande tllägg) och skyddskraven EMCdrektv 2004/108/EG. Symbolen på produkten eller dokumenten som medföljer produkten vsar att denna produkt nte får behandlas som vanlgt hushållsavfall. Den skall stället lämnas n på en lämplg uppsamlngsplats för återvnnng av elektrsk och elektronsk utrustnng. Produkten måste kasseras enlgt lokala mljöbestämmelser om avfallshanterng. För mer nformaton om hanterng, återvnnng och återanvändnng av denna produkt, var god kontakta de lokala myndgheterna, ortens sophanterngstjänst eller butken där produkten nhandlades. Gör produkten obrukbar nnan den kasseras genom att klppa av nätkabeln.

19 SVENSKA 19 IKEA GARANTI - VITVAROR Hur länge gäller garantn? Garantn gäller fem (5) år från ursprunglgt nköpsdatum när IKEA vtvaran köptes från IKEA. LAGAN vtvaror har två (2) års garant som gäller från ursprunglgt nköpsdatum. Orgnalkvttot gäller som nköpsbevs. Om arbete utförs enlgt garantn förlängs nte garantperoden för produkten eller för de nya delarna. Vlka produkter omfattas nte av denna garant? Alla vtvaror som köpts på IKEA före den 1 august 2007 och alla vtvaror LAGAN seren. Vem utför servce? IKEA servceföretaget utför servce genom sn egen servceorgansaton eller va stt nätverk av behörga servcepartners. Vad täcks av denna garant? Vad omfattar den här garantn? Garantn omfattar fel på vtvaran, vlka orsakats av materal- eller produktonsfel som fanns vd den tdpunkt produkten köptes på IKEA. Garantn gäller endast för hemmabruk. Undantagen specfceras under rubrken Vad omfattas nte av den här garantn. Inom garantperoden ersätts kostnader för att åtgärda felet t ex reparatoner, reservdelar, arbete och resor förutsatt att vtvaran är tllgänglg för reparaton utan särsklda kostnader. Dessa vllkor överensstämmer med EU drektv (Nr. 99/44/EG) samt lokala föreskrfter. Utbytta delar tllhörtllfaller IKEA. Vad gör IKEA för att åtgärda problemet? Det av IKEA utsedda servceföretaget undersöker produkten och avgör, efter eget omdöme, om problemet omfattas av den här garantn. Om så är fallet kommer IKEA servceföretaget eller en behörg servcepartner, efter eget val, antngen reparera den defekta produkten eller ersätta den med en lkadan eller jämförbar produkt. Om IKEA servceföretaget eller en behörg servcepartner reparerar eller ersättare vtvaran nom vllkoren för denna garant, kommer denna att åternstallera den reparerade vtvaran eller nstallera den nya vtvaran, om så är nödvändgt. Åtgärden omfattas av garantn om produkten enkelt är tllgänglg för reparaton. Om produkten är nstallerad en cke-standardmässg nbyggd lösnng måste kunden göra produkten tllgänglg före servcebesöket. Vad omfattas nte av den här garantn? Normalt sltage. Skador orsakade avsktlgt eller genom oaktsamhet, genom underlåtenhet att följa bruksanvsnngen, felaktg nstallaton eller en anslutnng tll fel spännng, skador orsakade genom kemsk eller elektrokemsk reakton, rost, korroson eller vattenskador som omfattar men nte begränsas tll skador orsakade av tllförsel av vatten med onormalt hög kalkhalt samt skador orsakade av onormala mljöförhållanden. Förbruknngsartklar, nklusve batterer och lampor. Icke-funktonella och dekoratva delar som nte påverkar normalt bruk av vtvaran nklusve repor och eventuella färgskllnader. Oavsktlga skador orsakade av främmande föremål eller ämnen vd rengörng eller rensnng av flter, dränerngssystem eller dskmedelsfack. Skador på följande delar: keramskt glas, tllbehör, över- och underkorgar, bestckkorgar tllförsel- och avloppsslangar, tätnngar, lampor och lampskydd, dsplayer, vred, höljen och delar av höljen. Förutom när sådana skador kan bevsas bero på produktonsfel.

20 SVENSKA 20 Fall när nget fel har kunnat httas vd besök av en servceteknker. Reparatoner som nte utförts av ett utsett servceföretag och/eller en behörg servcepartner, eller om andra reservdelar än orgnaldelar använts. Reparatoner orsakade av felaktg nstallaton eller nstallaton som nte utförts enlgt anvsnngarna. Användnng av vtvaran ett professonellt sammanhang, dvs ej för hemmabruk. Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten hem tll sg eller tll någon annan adress, har IKEA nget ansvar för eventuella skador som kan uppstå under transporten. Men om IKEA levererar produkten tll kundens leveransadress så täcks eventuella skador som uppstår under den här transporten av IKEA (dock nte nom den här garantn). Vd sådana fall ska kunden kontakta IKEA kundservce på Ikea.se. Kostnad för att utföra den ntala nstallatonen av IKEA vtvaran. Dessa restrktoner gäller nte ett felfrtt arbete som utförts av en kvalfcerad specalst som använt våra orgnaldelar för att anpassa produkten enlgt de teknska säkerhetsspecfkatonerna ett annat EUland. Så här tllämpas natonella och regonala lagar I Sverge tllämpar IKEA konsumentköplagen och köplagens reklamatonsrätt. Den här garantn ger dg särsklfa jurdska rättgheter utöver reklamatonsrätten. Garantns nternatonella gltghet För vtvaror som köps ett EU-land och sedan tas tll ett annat EU-land lämnas servce enlgt garantvllkoren det nya landet. Skyldghet att utföra servce enlgt garantn fnns endast om vtvaran överensstämmer med: - de teknska specfkatonerna för det landdär garantanspråket görs; - monterngs- och nstallatonsanvsnngarna samt säkerhetsnformatonen som medföljer vtvaran. Så här når du oss om du behöver hjälp efter dtt köp Kontakta IKEA kundservce på Ikea.se eller rng För att v ska kunna ge dg bästa möjlga hjälp, läs först noggrant genom bruksanvsngen nnan du kontaktar oss. Se också tll att du har det aktuella IKEA artkelnumret för dn vtvara tll hands nnan du rnger oss. Det 8-sffrga artkelnumret httar du på dtt kvtto. Vänlgen ttta på ssta sdan denna manual för den fullständga lstan med IKEA kundservce och natonella telefonnummer. För att kunna ge dg snabbare servce ber v att du använder det telefonnummer som anges bruksanvsnngen. Se tll att du har IKEA-artkelnumret, (den 8-sffrga koden) och det 12-sffrga servcenumret som anges på produktens typskylt tll hands. SPARA ALLTID INKÖPSKVITTOT Det gäller som nköpsbevs. Du måste kunna uppvsa dtt nköpskvtto för att garantn ska gälla. Detta kvtto anger också IKEAs namn och artkelnummer (8 sffror) för varje produkt du har köpt. Behöver n extra hjälp? För övrga frågor som är relaterade tll teknsk servce av produkten, kontakta det lokala varuhuset där produkten är nköpt. Läs alltd produktens bruksanvsng nnan n kontaktar oss.

21 DANSK 21 Indholdsfortegnelse Oplysnnger om skkerhed 21 Beskrvelse af produktet 23 Betjenngspanel 25 Daglg brug 26 Rengørng og vedlgeholdelse 31 Fejlfndng 32 Oplysnnger om skkerhed Læs vejlednngen grundgt gennem, og gem den tl senere brug. Opvarm eller anvend kke brændbare materaler eller tæt ved ovnen. Dampene kan starte en brand eller en eksploson. Anvend kke mkrobølgeovnen tl tørrng af tekstler, papr, krydderer, krydderurter, træ, blomster, frugt eller andre brændbare materaler. Det kan resultere en brand. Hvs der går ld noget eller uden for ovnen, eller hvs der er synlg røg: Hold ovndøren lukket og sluk for ovnen. Tag stkket ud af stkkontakten, eller afbryd strømmen ved skrngen eller gruppeafbryderen. Brug kke for lang tlberednngstd. Det kan resultere en brand. Lad aldrg ovnen være uden opsyn, sær hvs der anvendes papr, plast eller andre brændbare materaler forbndelse med en tlberednng. Papr kan forkulle eller brænde, og nogle plasttyper kan smelte under opvarmnng af madvarer. Anvend kke aggressve kemkaler eller dampe ovnen. Denne type ovn er specelt konstrueret tl opvarmnng og tlberednng af madvarer. Den er kke beregnet tl ndustr- eller laboratorebrug. Lad kun børn bruge ovnen under opsyn, og når de har fået tlstrækkelg vejlednng tl at kunne bruge den på betryggende måde, så de er klar over rskoen ved forkert brug. Apparatet er kke beregnet tl at blve brugt af børn eller personer, der er fyssk, sensorsk eller mentalt funktonshæmmende, medmndre de er under opsyn af en person med ansvar for deres skkerhed. Teknske data 33 Opstllng 34 Eltlslutnng 34 Mljøhensyn 35 IKEAs garant 36 ADVARSEL! Børn bør kke opholde sg nærheden af ovnen, når den er brug, da dens tlgængelge dele kan blve meget varme. Anvend aldrg mkrobølgeovnen tl opvarmnng af noget en lufttæt, lukket beholder. Trykket beholderen stger, og det kan medføre skade, når den åbnes, eller den kan eksplodere. Dørtætnngen og området omkrng denne skal jævnlgt efterses for skader. Hvs der er skader dsse områder, må ovnen kke bruges, før den er repareret af en faguddannet servceteknker. VIGTIGT: Æg: Anvend kke mkrobølgeovnen tl kognng eller opvarmnng af hele æg med eller uden skal, da de kan eksplodere, selv når mkrobølgerne kke varmer længere. Vgtge forholdsregler Generelt Denne ovn er udelukkende beregnet tl husholdnngsbrug! Ovnen må kke startes tom tlstand. Ellers kan det ødelægge ovnen. Hvs du øver dg brugen af ovnen, skal der sættes et glas vand nd den. Vandet optager mkrobølgeenergen, så ovnen kke blver beskadget. Anvend kke ovnrummet tl nogen form for opbevarng. Fjern metalposelukkere fra papr- eller plastposer, nden de anvendes ovnen.

ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde

ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde ANVISNINGAR INSTRUKSJON KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 E E E E E LYT1835-006A SW NO Bästa kund, Tack för att du har köpt denna hårddiskkamera. Innan

Detaljer

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger Cumulus Dammsugare Støvsuger Støvsuger Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Svensk Säkerhetsanvisningar och varningar Denna dammsugare motsvarar föreskrivna säkerhetsbestämmelser för elektriska

Detaljer

Norsk, 61 NBAA 131 NF W

Norsk, 61 NBAA 131 NF W PL DK CZ HU Dansk, 31 Suomi, 41 Svenska, 51 NO Norsk, 61 SF NBAA 131 NF W S PL PL!!!!!! 3mm 2 PL 3 PL 1 2 4 PL 5!!! PL!! MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL!! 6 PL 7 8 PL! PL 9 195051578.05

Detaljer

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold.

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold. Svenska Norsk Dansk MONTERINGSANVISNINGAR INSTALLERINGSHÅNDBOK INSTALLATIONSVEJLEDNING Var noga med att läsa igenom hela denna handbok för monteringsanvisningar före monteringen. Om du använder monteringsmetoder

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

DV 20/30 DA SE NO. Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995

DV 20/30 DA SE NO. Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995 DV 20/30 DA SE NO Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer Dantherm can accept no responsibility for possible errors and changes Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Detaljer

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR (310 x 460 x h290cm) ART. 4408 003_03005_291014 MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR Kun til hjemmebrug. Må kun

Detaljer

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 SE Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 NO Monteringsveiledning og vedlikehold av trearbeidsplater i laminat, kompakt laminat og tre... 7-12 DK Monterings

Detaljer

Elverk IG770. Leverandør:

Elverk IG770. Leverandør: Elverk IG770 Strømaggregat IG770 ART.NR. 570710 MANUAL Leverandør: NORSK VIKTIG! Les bruksanvisningen nøye før bruk og den må følges. Tekniske data Motor: Type : Sylindervolum: Tankvolum: Oljekapasitet:

Detaljer

KS500 SVENSKA N ORS K DANS K SUOMI MMBB0320102 (1.0) H. Allmänna frågor 0771-41-4379

KS500 SVENSKA N ORS K DANS K SUOMI MMBB0320102 (1.0) H. Allmänna frågor <LG kundinformation> 0771-41-4379 Allmänna frågor 0771-41-4379 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller at nummeret stemmer før du ringer. KS500

Detaljer

Nederlands. NOOIT het mondstuk verwisselen zonder Draai de tuinslang open en knijp in de trekker om

Nederlands. NOOIT het mondstuk verwisselen zonder Draai de tuinslang open en knijp in de trekker om EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU Nederlands RO PL SL HR TR ET LT LV SK DE HOGEDRUKREINIGER STARTEN EN STOPPEN Bepaal vóór u iets gaat reinigen altijd welk mondstuk Zie Afbeelding EN DE ES 11-12

Detaljer

Indego snabbinstallationsguide

Indego snabbinstallationsguide Indego snabbinstallationsguide Indego hurtiginstallasjonsveiledning Indego Kortfattet installationsvejledning 1 SE: Tack för att du köpt en Indego robotklippare. Kontrollera att allt nedan är med i kartongen.

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 752 860 da... 3 no... 25 sv... 46 fi... 68 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 878 780 da... 3 no... 24 sv... 45 fi... 66 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141 VANNPUMPE med tank hydroforpump med tank Manual Art LP-36A no 510141 Vannpumpe med tank Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte instrukser. Med disse bruksanvisninger

Detaljer

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter DA/NO/SV/FI DA VARMEPISTOL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmepistol, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager varmepistolen

Detaljer

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows NORSK Support og garanti 3 Monteringsanvisning 4 Aktivering av Microsoft Windows SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows DANSK 8 Information om support og

Detaljer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten

Detaljer

Young Profi plus. Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg)

Young Profi plus. Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg) Young Profi plus Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg) S DK FI LT LV Endast för användning i fordon som är utrustade med 3-punkt-säkerhetsbälten enligt

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

Home Smoke Detector User Manual. Brukerveiledning Bruksanvisning

Home Smoke Detector User Manual. Brukerveiledning Bruksanvisning Home Smoke Detector User Manual Brukerveiledning Bruksanvisning Norsk 4 Svenska 12 Bruks- og monteringsveiledning DEFA Home Smoke Detector er en optisk røykdetektor som knyttes sammen med ditt DEFA Home-system

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

AR-FX7 AR-M256 AR-M316 FAX MODUL HURTIG GUIDE FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING FAXMODUL SNABBGUIDE

AR-FX7 AR-M256 AR-M316 FAX MODUL HURTIG GUIDE FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING FAXMODUL SNABBGUIDE AR-FX7 AR-M56 AR-M6 FAX MODUL HURTIG GUIDE DK FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FI FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING NO FAXMODUL SNABBGUIDE SW Udstyret er afprøvet i henhold til de fælleseuropæiske CTR--forordninger.

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

How to use your Dymo LabelPoint 100

How to use your Dymo LabelPoint 100 LP100 N-EU.qxd 18-06-2001 10:48 Pagina 105 How to use your Dymo LabelPoint 100 What LabelPoint can do for you With the Dymo LabelPoint you can create a wide variety of high-quality self-adhesive labels.

Detaljer