SVENSKA 4 DANSK 21 NORSK 38 SUOMI 55

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVENSKA 4 DANSK 21 NORSK 38 SUOMI 55"

Transkript

1 SNABB VÅGAD

2

3 SVENSKA 4 DANSK 21 NORSK 38 SUOMI 55

4 SVENSKA 4 Innehållsförtecknng Säkerhetsnformaton 4 Beskrvnng av produkten 6 Kontrollpanel 8 Daglg användnng 9 Rengörng och underhåll 14 Felsöknng 15 Säkerhetsnformaton Läs genom noga och spara för framtda referens. Brandfarlga materal får nte värmas eller förvaras eller nära ugnen. Avgvna gaser och ångor kan medföra brand- eller explosonsrsk. Använd nte mkrovågsugnen för att torka textler, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra brännbara materal. Brand kan uppstå. Om eld uppstår eller utanför ugnen, eller om det kommer rök från ugnen, håll ugnsluckan stängd och stäng av ugnen. Koppla loss ugnen från eluttaget eller stäng av strömmen med säkrngen eller huvudströmbrytaren. Överhetta nte maten. Brand kan uppstå. Lämna nte ugnen utan tllsyn, särsklt nte om maten tllagas papper, plast eller andra brännbara materal. Papper kan förkolna eller börja brnna och vssa plaster kan smälta när mat värms. Frätande kemkaler och ångor får nte användas denna produkt. Ugnar av denna typ är endast avsedda för uppvärmnng och tllagnng av mat. De är nte avsedda för ndustr- eller laboratoreändamål. Låt nte barn använda produkten utan tllsyn av en vuxen person förrän de har lärt sg att hantera produkten på ett säkert och korrekt sätt och förstår rskerna med att använda den på ett felaktgt sätt. Denna produkt är nte avsedd att användas av vuxna eller barn med nedsatt fyssk, sensorsk eller mental förmåga, såvda de nte övervakas av en person som ansvarar Teknska data 16 Installaton 17 Elektrsk anslutnng 17 Mljöhänsyn 18 IKEA garant 19 för deras säkerhet. VARNING! Åtkomlga delar av produkten kan bl heta under användnng. Håll därför barn på säkert avstånd. Använd nte mkrovågsugnen för att värma mat eller vätskor lufttäta behållare. Övertrycket som skapas behållaren kan orsaka skador när den öppnas eller få den att explodera. Kontrollera regelbundet att luckans tätnngslster och ytorna runt luckan nte är skadade. Om dessa områden skadas får produkten nte användas förrän den har reparerats av en behörg servceteknker. VIKTIGT: Ägg: Använd nte mkrovågsugnen för att koka eller värma hela ägg, varken med eller utan skal. De kan explodera, även efter avslutad tllagnng. Vktga försktghetsåtgärder Allmänt Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk! Produkten får nte användas utan att det fnns mat den. Annars är rsken stor att den skadas. Ställ ett glas vatten ugnen när du skall öva på olka nställnngar och funktoner. Vattnet absorberar mkrovågsenergn så att ugnen nte skadas. Använd nte ugnsutrymmet för förvarng. Ta bort klämmor och förslutnngar som nnehåller metalltrådar från plast- och papperspåsar nnan de läggs n ugnen.

5 SVENSKA 5 Frterng Använd nte mkrovågsugnen för frterng. Det är omöjlgt att kontrollera oljans temperatur. Använd grytlappar eller ugnsvantar för att undvka brännskador när du tar behållare, ugnsdelar och kärl efter tllagnng. Vätskor Tll exempel drycker, vatten. Vätskan kan bl överhettad tll en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det fnns då rsk att den heta vätskan plötslgt kokar över. Följ anvsnngarna nedan för att undvka detta: 1. Använd nte kärl med raka sdor och smal hals. 2. Rör om vätskan nnan du ställer n kärlet ugnen och ställ en tesked kärlet. 3. Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärmnngen och rör om gen nnan du tar ut kärlet ur ugnen. Var försktg Mer nformaton fnner du en kokbok för mkrovågsugnar. Detta är specellt vktgt när du skall laga eller värma mat som nnehåller alkohol. När du har värmt en nappflaska eller en barnmatsburk ugnen måste du alltd kontrollera temperaturen och röra om nnan barnet äter. Då kan du vara säker på att värmen är jämnt fördelad, samtdgt som du undvker rsken för skållnng eller brännskador. Ta av lock och nappar nnan maten värms!

6 SVENSKA 6 Beskrvnng av produkten Kontrollpanel 2 Grllelement (kvarts) 3 Innerbelysnng 4 Lucka Tllbehör Rullstöd Crsphandtag 1 st 1 st Glastallrk Crsppanna 1 st 1 st

7 SVENSKA 7 Allmänt På marknaden fnns det många olka sorters tllbehör. Kontrollera att de är lämplga för mkrovågsugnar nnan du gör några nköp. Kontrollera att de kärl du tänker använda för matlagnng är ugnssäkra och släpper genom mkrovågor. Se tll att mat och tllbehör som ställs n ugnen nte kommer drekt kontakt med ugnsutrymmets väggar eller tak. Detta gäller specellt tllbehör som helt eller delvs är tllverkade av metall. Om tllbehör som nnehåller metall kommer kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen används kan det bldas gnstor och ugnen kan skadas. Kontrollera alltd att glasplattan kan snurra obehndrat nnan du startar ugnen Rullstöd Rullstödet skall stta under den roterande glastallrken. Placera aldrg något annat tllbehör på detta stöd. Montera rullstödet ugnen. Glastallrk Den roterande glastallrken skall användas för samtlga tllagnngsmetoder. Den samlar upp droppande vätskor och matpartklar som annars skulle fläcka och smutsa ned ugnen nvändgt. Placera glastallrken på rullstödet. Crsphandtag Använd det medföljande specella crsphandtaget för att lyfta ut den heta crsppannan ur ugnen. Crsppanna Lägg maten drekt crsppannan. Använd alltd glastallrken som underlag när du använder crsppannan. Lägg nga tllbehör crsppannan, eftersom den snabbt blr mycket het, med stor rsk att tllbehören skadas.

8 SVENSKA 8 Kontrollpanel VÅGAD SNABB Funktonsratt 2 Stoppknapp 3 Tllbakaknapp 4 Dsplay 5 OK-knapp 6 Startknapp 7 Inställnngsratt

9 SVENSKA 9 Daglg användnng Startskydd / Knapplås Denna automatska säkerhetsfunkton aktveras en mnut efter att ugnen har återgått tll standby-läge. (Ugnen är standby-läge när 24-tmmarsklockan vsas på dsplayen eller, om klockan nte har ställts n, när dsplayen är tom). För att frgöra knapplåset måste man öppna och stänga ugnsluckan, t.ex. för att ställa n mat. Annars vsas LUCKA på dsplayen. Kylnng När en funkton har avslutats kan ugnen köra ett avkylnngsprogram. Detta är normalt. När proceduren är klar stängs ugnen av automatskt. Avkylnngsproceduren kan avbrytas utan att ugnen skadas genom att luckan öppnas. Inställnngar När ugnen ansluts tll elnätet första gången uppmanas du att ställa klockan. Efter ett strömavbrott blnkar klockan och den måste då ställas gen. Ugnen har ett antal funktoner som kan justeras enlgt dn personlga smak. Klocka Tryck på OK-knappen (sffrorna tll vänster (tmmar) blnkar). 2. Vrd på nställnngsratten tlls aktuell td (tmmar) vsas. 3. Tryck på OK-knappen. De två högra sffrorna (mnuter) börjar blnka. 4. Vrd på nställnngsratten tlls du ser önskad td mnuter. 5. Tryck på OK-knappen gen. Klockan är nu nställd och funkton. Om du nte vll att klockan skall vsas dsplayen, öppna klocknställnngen gen och tryck på stoppknappen medan sffrorna blnkar. Ljud Tryck på stoppknappen tlls Inställnng vsas (crka 3 sekunder). 2. Använd nställnngsratten för att välja den av nställnngarna nedan som skall justeras Klocka Ljud EKO Ljusstyrka 3. Tryck på stoppknappen för att lämna nställnngsfunktonen och spara alla dna ändrngar. 1. Tryck på OK-knappen. 2. Vrd på nställnngsratten för att sätta PÅ eller stänga AV summern. 3. Tryck på OK-knappen gen för att bekräfta ändrngen.

10 SVENSKA 10 Eko Tryck på OK-knappen. 2. Vrd på nställnngsratten för att sätta på eller stänga av EKO-nställnngen. 3. Tryck på OK-knappen gen för att bekräfta ändrngen. När EKO är aktverad slocknar dsplayen automatskt efter en vss td för att spara energ. Den tänds automatskt gen när en knapp trycks n eller när luckan öppnas. Ljusstyrka Tryck på OK-knappen. 2. Vrd på nställnngsratten för att ställa n önskad ljusstyrka. 3. Tryck på OK-knappen gen för att bekräfta ändrngen. Jet Start (Snabbstart) Använd denna funkton för snabb uppvärmnng av mat med hög vattenhalt såsom klara soppor, kaffe eller te. 2 2 mkrovågseffekt och tllagnngstden nställd på 30 sekunder. Varje tryck ökar tden med 30 sekunder. Du kan också öka eller mnska tden med hjälp av nställnngsratten. Tllagnng och uppvärmnng med mkrovågor Använd denna funkton för normal matlagnng och uppvärmnng av t.ex. grönsaker, fsk, potats och kött Vrd på funktonsratten tlls du httar mkrovågsfunktonen. 2. Vrd på nställnngsratten för att ställa n mkrovågseffekten. 3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta dtt val. 4. Vrd på nställnngsratten för att ställa n tllagnngstden. 5. Tryck på startknappen. När tllagnngen har börjat kan du enkelt öka tden med 30 sekunder åt gången genom att trycka på startknappen. Varje tryck ökar tden med 30 sekunder. Du kan också öka eller mnska tden genom att vrda på nställnngsratten. Tryck på tllbakaknappen för att ändra tllagnngstden och effektnvån. Båda dessa nställnngar kan ändras med nställnngsratten under tllagnngen Vrd på funktonsratten tlls du httar Jet Start-funktonen. 2. Tryck på startknappen för att automatskt starta ugnen med full

11 SVENSKA 11 Effektnvå Endast mkrovågor Effekt Användnng: 1000 W Uppvärmnng av drycker, vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten nnehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas. 800 W Tllagnng av grönsaker, kött, etc. 650 W Tllagnng av fsk. 500 W Försktg tllagnng av t.ex. såser med hög protenhalt, ost- och äggrätter samt för att avsluta tllagnngen av gryträtter. 350 W Sjudnng av stuvnngar, smälta smör och choklad. 160 W Upptnng. Mjukgörng av smör och ost. 90 W Mjukgörng av glass. 0 W När endast tmern används. Ugnen är nställd för att ha max. 650 W mkrovågseffekt när grllen används. Det går att stänga av mkrovågorna genom att ställa mkrovågseffekten på 0 W. När 0 W ställs n växlar ugnen tll läget med enbart grll. Grll komb Effekt Användnng: 650 W Tllagnng av grönsaker och gratänger W Tllagnng av fågel och lasagne W Tllagnng av fsk och frysta gratänger. 160 W Tllagnng av kött. 90 W Gratnerng av frukt. 0 W Brynng enbart under tllagnngen. Grll Komb Använd denna funkton för tllagnng av t.ex. gratänger, lasagne, fågel och bakad potats Vrd på funktonsratten tlls du httar kombfunktonen. 2. Vrd på nställnngsratten för att ställa n mkrovågseffekten. 3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta dtt val. 4. Vrd på nställnngsratten för att ställa n tllagnngstden. 5. Tryck på startknappen Använd denna funkton för att snabbt ge maten en apttretande, gyllenbrun yta. 1. Vrd på funktonsratten tlls du httar grllfunktonen. 2. Vrd på nställnngsratten för att ställa n tllagnngstden. 3. Tryck på startknappen. Kontrollera att kärlen som skall användas för grllnng är värmeresstenta och ugnssäkra. VIKTIGT: Använd nte plasttllbehör när du grllar. De kommer att smälta. Trä och papper är nte heller lämplga materal.

12 SVENSKA 12 Auto defrost (Automatsk upptnng) Använd denna funkton för att tna kött, fågel, fsk, grönsaker och bröd. Auto defrost-funktonen bör endast användas för matvaror med en nettovkt mellan 100 g och 2,5 kg. Lägg alltd maten på glastallrken Vrd på funktonsratten tlls du httar Auto defrost-funktonen. 2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta dtt val. 3. Vrd på nställnngsratten för att välja matklass. 4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta dtt val. 5. Vrd på nställnngsratten för att ställa n vkten. 6. Tryck på OK-knappen för att bekräfta dtt val. 7. Tryck på startknappen. Vkt: Denna funkton behöver veta matens nettovkt. Ugnen beräknar sedan automatskt hur lång td det behövs för att avsluta proceduren. Om vkten är lägre eller högre än den rekommenderade: Gör på samma sätt som vd tllagnng och uppvärmnng med mkrovågor och välj 160 W vd upptnng. Fryst mat: Ställ n en lägre vkt om matens temperatur är högre än djupfryst (-18 C). Ställ n en högre vkt om maten är lägre än djupfryst (-18 C). Mat Kött (100 g - 2,0 kg) Fågel (100 g - 2,5 kg) Fsk (100 g - 1,5 kg) Grönsaker (100 g - 1,5 kg) Bröd (100 g - 1,0 kg) Tps Köttfärs, kotletter, bffar eller stekar. Vänd maten när ugnen uppmanar dg att göra det. Kycklng, hel, delar eller fléer. Vänd maten när ugnen uppmanar dg att göra det. Hel, skvor eller fléer. Vänd maten när ugnen uppmanar dg att göra det. Blandade grönsaker, ärtor, broccol, etc. Vänd maten när ugnen uppmanar dg att göra det. Lmpa, bullar, småfranska. Vänd maten när ugnen uppmanar dg att göra det. För mat som nte är med denna tabell, eller om vkten är lägre eller högre än den rekommenderade, bör du följa anvsnngarna avsnttet Tllagnng och uppvärmnng med mkrovågor och välja 160 W vd upptnng. Manuell upptnng Följ anvsnngarna avsnttet Tllagnng och uppvärmnng med mkrovågor och välj effektnvå 160 W vd manuell upptnng. Övervaka och kontrollera maten då och då. Ju mer erfarenhet du får, desto lättare blr det att avgöra hur lång td som behövs för olka mängder. Fryst mat plastpåsar, plastfole eller kartonger kan placeras drekt ugnen förutsatt att förpacknngen nte har några delar av metall (t.ex. förslutnngar med metalltråd).

13 SVENSKA 13 Formen på förpacknngen påverkar upptnngstden. Mat platta förpacknngar tnar fortare än massva block. Separera delarna när de börjar tna. Ensklda skvor tnar snabbare. Skydda de tunnaste delarna (t.ex. kycklnglår och kycklngvngar) med små btar alumnumfole om de börjar bl för varma. Vänd på stora stekar efter halva upptnngstden. Kokt mat, stuvnngar och köttsåser tnar bättre om du rör dem under upptnngen. Det är bättre att tna maten lte för lte och låta upptnngen avslutas under ståtden. Ståtden efter upptnngen förbättrar alltd resultatet, eftersom värmen då sprds och fördelas jämnare hela matvaran. Crsp Använd denna funkton för att värma upp eller tllaga pzza och annan degbaserad mat. Funktonen är också lämplg för att steka ägg och bacon, korv, hamburgare, etc. Var noga med att placera crsppannan mtt på glastallrken. Ugnen och crsppannan blr mycket heta när denna funkton används. Placera aldrg den heta crsppannan på värmekänslga underlag. VIKTIGT: Var försktg och vdrör nte ugnstaket närheten av grllelementet. Använd ugnsvantar eller det specella crsphandtaget när du skall ta ut den heta crsppannan ur ugnen. Använd endast den medföljande crsppannan tllsammans med denna funkton. Andra crsppannor som fnns på marknaden ger nte korrekta resultat med denna funkton. VIKTIGT: Crsppannan kan förvärmas nnan den används (max. 3 mn). Använd alltd Crspfunktonen vd förvärmnng av crsppannan. Tmer Använd denna funkton när du behöver en äggklocka för att kunna ställa n exakt td när du kokar ägg, jäser degar, etc Vrd på funktonsratten tlls du httar crspfunktonen. 2. Vrd på nställnngsratten för att ställa n tllagnngstden. 3. Tryck på startknappen. Ugnen använder automatskt både mkrovågor och grll för att värma crsppannan. På så sätt får crsppannan snabbt den temperatur som krävs för att maten skall få rätt färg och krspghet. När crspfunktonen används går det nte att ändra effektnvån eller sätta på/stänga av grllfunktonen Vrd på funktonsratten tlls TIMER vsas. 2. Vrd på nställnngsratten för att ställa n önskad tmertd. 3. Tryck på OK-knappen. Det hörs en ljudsgnal när tmern har räknat ned tden. Om du trycker på stoppknappen nnan tden har räknats ned återställs tmern tll noll. 2

14 SVENSKA 14 Rengörng och underhåll Rengörng av ugnen är normalt det enda underhåll som krävs. Om ugnen nte hålls ren kan dess yta ta skada, vlket sn tur kan reducera ugnens lvslängd och även orsaka farlga stuatoner. VIKTIGT: Använd nte skursvampar som nnehåller metall, rengörngsmedel med slpeffekt, stålull, grusga dsktrasor eller lknande. Det kan skada kontrollpanelen och ugnens ytor både noch utvändgt. Använd en svamp och ett mlt rengörngsmedel eller ett hushållspapper fuktat med fönsterputsmedel. Spraya fönsterputsmedlet på hushållspapperet. Spraya nte drekt på ugnen. Ta ut glastallrken och rullstödet med jämna mellanrum och rengör ugnsutrymmets botten, särsklt om något har kokat över eller spllts ut ugnen. Glastallrken skall alltd vara på plats när denna mkrovågsugn används. VIKTIGT: Använd nte ugnen när glastallrken har tagts ut för rengörng. Använd ett mlt rengörngsmedel, vatten och en mjuk trasa för att rengöra ugnen nvändgt, luckans fram- och baksda samt lsterna runt öppnngen. VIKTIGT: Se tll att fett och matpartklar nte ansamlas på luckans kanter. Svåra fläckar går lättare att få bort om du ställer n en kopp med vatten och låter koka 2-3 mnuter. Ångan mjukar upp fläckarna. VIKTIGT: Använd nte ångtvättar för att rengöra mkrovågsugnen. Obehaglg lukt ugnsutrymmet kan elmneras genom att du ställer ett glas vatten med ctronsaft på glastallrken och låter koka några mnuter. Grllelementet behöver nte rengöras eftersom den ntensva hettan förbränner eventuella stänkfläckar, men taket närheten av elementet måste rengöras då och då. Använd varmt vatten, rengörngsmedel och en svamp för detta. Om grllfunktonen nte används regelbundet måste den köras mnst 10 mnuter en gång månaden så att fettstänk och matrester bränns bort. Kan maskndskas Rullstöd. Roterande glastallrk. Crsphandtag. Mld rengörng Crsppannan skall rengöras med vatten och ett mlt dskmedel. Envs smuts går att få bort med en kökssvamp och ett mlt rengörngsmedel. Låt alltd crsppannan kallna nnan du rengör den. VIKTIGT: Skölj nte crsppannan under rnnande vatten och doppa den nte vatten när den är het. Pannan kan skadas om den kyls för snabbt. VIKTIGT: Använd nte stålull. Stålull repar ytan.

15 SVENSKA 15 Felsöknng Problem Möjlg orsak Åtgärder Produkten fungerar nte. Ett meddelande vsas, tll exempel: F2, F3C, F7 eller Err2, Err3, Err5. Maten värms upp ojämnt. Produkten är nte ansluten tll eluttaget eller eluttaget är strömlöst. Luckan är nte stängd. Ugnen har detekterat ett fel en av ugnens sensorer eller motsvarande. Mycket tunna delar såsom kycklngvngspetsar har nte täckts över. Maten har värmts upp vd en för hög effektnvå. Glastallrken har stannat. Kontrollera att säkrngarna är hela och att det nte är strömavbrott. Öppna och stäng luckan en gång nnan du försöker gen. Koppla loss ugnen från eluttaget, vänta 10 mnuter och anslut ugnen gen. Prova sedan att använda ugnen en gång tll. Kontakta Kundtjänst om problemet kvarstår. Täck över tunna delar med alumnumfole. Välj en lägre effektnvå. Kontrollera att glastallrken och rullstödet är på plats och att maten är placerad mtt på tallrken så att maten nte vdrör väggarna ugnsutrymmet. Maten roterar nte. Glastallrken har stannat. Kontrollera att glastallrken och rullstödet är på plats och att ugnsutrymmets botten är ren. Kundtjänst Innan du kontaktar Kundtjänst: 1. Försök att lösa problemet på egen hand (se tabellen Felsöknng ). 2. Stäng av produkten och sätt på den gen för att se om problemet har löst sg. Kontakta IKEA:s kundtjänst om problemet kvarstår efter ovanstående kontroller. Lämna alltd följande uppgfter: -- typen av fel, -- exakt produkttyp och produktmodell, -- servcenumret (numret efter ordet Servce på typskylten) som stter på kanten ugnsutrymmet (syns när luckan öppnas), -- dn fullständga adress, -- dtt telefonnummer. Kontakta IKEA:s kundtjänst (för att säkerställa att orgnaldelar används och att reparatonen utförs korrekt) om produkten behöver repareras.

16 SVENSKA 16 Teknska data Nätspännng Märkeffekt Säkrng Mkrovågseffekt Grll Utvändga mått (h x b x d) Invändga mått (h x b x d) 230 V / 50 Hz 2300 W 10 A 1000 W 800 W 397 x 595 x 468 mm 200 x 405 x 380 mm Den teknska nformatonen anges på typskylten på produktens nsda. Data för test av uppvärmnngsprestanda enlgt IEC IEC (Internatonal Electrotechncal Commsson) har utvecklat en standard för jämförande provnng av uppvärmnngsprestanda hos olka mkrovågsugnar. V rekommenderar följande för denna ugn: Test Mängd Ungefärlg td Effektnvå Kärl g mnuter 650 W Pyrex g 5 mnuter 800 W Pyrex g mnuter 800 W Pyrex g 10 mnuter 160 W OBS! Denna nformaton är endast avsedd för behörga teknker.

17 SVENSKA 17 Installaton Installaton av produkten Följ medföljande separata monterngsanvsnngar för att nstallera produkten. Elektrsk anslutnng Före nätanslutnng Kontrollera att märkspännngen på typskylten överensstämmer med nätspännngen dtt hem. Ta nte bort skyddsplattorna som stter över mkrovågsnloppet på ugnsutrymmets sdovägg. De hndrar fett och matpartklar från att tränga n mkrovågskanalerna. Se tll att ugnsutrymmet är tomt före nstallatonen. Kontrollera att produkten nte är skadad. Kontrollera att det går att stänga luckan ordentlgt och att luckans tätnngslst nte är skadad. Töm ugnen och rengör nsdan med en mjuk, fuktg trasa. Använd nte produkten om nätkabeln eller stckkontakten är skadad, om produkten nte fungerar som den skall eller om den har skadats på något sätt, t.ex. efter att ha fallt ned på golvet. Doppa aldrg nätkabeln eller stckkontakten vatten. Håll nätkabeln borta från heta ytor. Elektrska stötar, brand och andra tllbud kan annars bl följden. Efter nätanslutnng Ugnen fungerar endast när luckan är ordentlgt stängd. Denna produkt måste vara jordad. Tllverkaren ansvarar nte för personskador eller skador på djur eller egendom som uppstår på grund av att produkten nte har jordats på korrekt sätt. Tllverkaren ansvarar nte för problem som orsakas av att användaren nte har följt dessa anvsnngar.

18 SVENSKA 18 Mljöhänsyn Allt förpacknngsmateral kan återvnnas, vlket framgår av återvnnngssymbolen ( ). Följ lokala bestämmelser vd kasserng. Förvara farlga förpacknngsmateral (plastpåsar, polystyren och lknande) utom räckhåll för barn. Denna produkt är märkt enlgt EG-drektv 2002/96/EG beträffande elektrskt och elektronskt avfall (Waste Electrcal and Electronc Equpment, WEEE). Genom att säkerställa att denna produkt kasseras på korrekt sätt bdrar du tll att förhndra potentella negatva konsekvenser för vår mljö och vår hälsa, vlket kan bl följden om produkten nte hanteras på rätt sätt. Försäkran om överensstämmelse Denna apparat, som är avsedd att komma kontakt med lvsmedel, följer den europeska förordnngen ( ) nr. 1935/2004 och har tagts fram, tllverkats och sålts enlgt säkerhetskraven Lågspännngsdrektv 2006/95/EG (som ersätter 73/23/EEG med påföljande tllägg) och skyddskraven EMCdrektv 2004/108/EG. Symbolen på produkten eller dokumenten som medföljer produkten vsar att denna produkt nte får behandlas som vanlgt hushållsavfall. Den skall stället lämnas n på en lämplg uppsamlngsplats för återvnnng av elektrsk och elektronsk utrustnng. Produkten måste kasseras enlgt lokala mljöbestämmelser om avfallshanterng. För mer nformaton om hanterng, återvnnng och återanvändnng av denna produkt, var god kontakta de lokala myndgheterna, ortens sophanterngstjänst eller butken där produkten nhandlades. Gör produkten obrukbar nnan den kasseras genom att klppa av nätkabeln.

19 SVENSKA 19 IKEA GARANTI - VITVAROR Hur länge gäller garantn? Garantn gäller fem (5) år från ursprunglgt nköpsdatum när IKEA vtvaran köptes från IKEA. LAGAN vtvaror har två (2) års garant som gäller från ursprunglgt nköpsdatum. Orgnalkvttot gäller som nköpsbevs. Om arbete utförs enlgt garantn förlängs nte garantperoden för produkten eller för de nya delarna. Vlka produkter omfattas nte av denna garant? Alla vtvaror som köpts på IKEA före den 1 august 2007 och alla vtvaror LAGAN seren. Vem utför servce? IKEA servceföretaget utför servce genom sn egen servceorgansaton eller va stt nätverk av behörga servcepartners. Vad täcks av denna garant? Vad omfattar den här garantn? Garantn omfattar fel på vtvaran, vlka orsakats av materal- eller produktonsfel som fanns vd den tdpunkt produkten köptes på IKEA. Garantn gäller endast för hemmabruk. Undantagen specfceras under rubrken Vad omfattas nte av den här garantn. Inom garantperoden ersätts kostnader för att åtgärda felet t ex reparatoner, reservdelar, arbete och resor förutsatt att vtvaran är tllgänglg för reparaton utan särsklda kostnader. Dessa vllkor överensstämmer med EU drektv (Nr. 99/44/EG) samt lokala föreskrfter. Utbytta delar tllhörtllfaller IKEA. Vad gör IKEA för att åtgärda problemet? Det av IKEA utsedda servceföretaget undersöker produkten och avgör, efter eget omdöme, om problemet omfattas av den här garantn. Om så är fallet kommer IKEA servceföretaget eller en behörg servcepartner, efter eget val, antngen reparera den defekta produkten eller ersätta den med en lkadan eller jämförbar produkt. Om IKEA servceföretaget eller en behörg servcepartner reparerar eller ersättare vtvaran nom vllkoren för denna garant, kommer denna att åternstallera den reparerade vtvaran eller nstallera den nya vtvaran, om så är nödvändgt. Åtgärden omfattas av garantn om produkten enkelt är tllgänglg för reparaton. Om produkten är nstallerad en cke-standardmässg nbyggd lösnng måste kunden göra produkten tllgänglg före servcebesöket. Vad omfattas nte av den här garantn? Normalt sltage. Skador orsakade avsktlgt eller genom oaktsamhet, genom underlåtenhet att följa bruksanvsnngen, felaktg nstallaton eller en anslutnng tll fel spännng, skador orsakade genom kemsk eller elektrokemsk reakton, rost, korroson eller vattenskador som omfattar men nte begränsas tll skador orsakade av tllförsel av vatten med onormalt hög kalkhalt samt skador orsakade av onormala mljöförhållanden. Förbruknngsartklar, nklusve batterer och lampor. Icke-funktonella och dekoratva delar som nte påverkar normalt bruk av vtvaran nklusve repor och eventuella färgskllnader. Oavsktlga skador orsakade av främmande föremål eller ämnen vd rengörng eller rensnng av flter, dränerngssystem eller dskmedelsfack. Skador på följande delar: keramskt glas, tllbehör, över- och underkorgar, bestckkorgar tllförsel- och avloppsslangar, tätnngar, lampor och lampskydd, dsplayer, vred, höljen och delar av höljen. Förutom när sådana skador kan bevsas bero på produktonsfel.

20 SVENSKA 20 Fall när nget fel har kunnat httas vd besök av en servceteknker. Reparatoner som nte utförts av ett utsett servceföretag och/eller en behörg servcepartner, eller om andra reservdelar än orgnaldelar använts. Reparatoner orsakade av felaktg nstallaton eller nstallaton som nte utförts enlgt anvsnngarna. Användnng av vtvaran ett professonellt sammanhang, dvs ej för hemmabruk. Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten hem tll sg eller tll någon annan adress, har IKEA nget ansvar för eventuella skador som kan uppstå under transporten. Men om IKEA levererar produkten tll kundens leveransadress så täcks eventuella skador som uppstår under den här transporten av IKEA (dock nte nom den här garantn). Vd sådana fall ska kunden kontakta IKEA kundservce på Ikea.se. Kostnad för att utföra den ntala nstallatonen av IKEA vtvaran. Dessa restrktoner gäller nte ett felfrtt arbete som utförts av en kvalfcerad specalst som använt våra orgnaldelar för att anpassa produkten enlgt de teknska säkerhetsspecfkatonerna ett annat EUland. Så här tllämpas natonella och regonala lagar I Sverge tllämpar IKEA konsumentköplagen och köplagens reklamatonsrätt. Den här garantn ger dg särsklfa jurdska rättgheter utöver reklamatonsrätten. Garantns nternatonella gltghet För vtvaror som köps ett EU-land och sedan tas tll ett annat EU-land lämnas servce enlgt garantvllkoren det nya landet. Skyldghet att utföra servce enlgt garantn fnns endast om vtvaran överensstämmer med: - de teknska specfkatonerna för det landdär garantanspråket görs; - monterngs- och nstallatonsanvsnngarna samt säkerhetsnformatonen som medföljer vtvaran. Så här når du oss om du behöver hjälp efter dtt köp Kontakta IKEA kundservce på Ikea.se eller rng För att v ska kunna ge dg bästa möjlga hjälp, läs först noggrant genom bruksanvsngen nnan du kontaktar oss. Se också tll att du har det aktuella IKEA artkelnumret för dn vtvara tll hands nnan du rnger oss. Det 8-sffrga artkelnumret httar du på dtt kvtto. Vänlgen ttta på ssta sdan denna manual för den fullständga lstan med IKEA kundservce och natonella telefonnummer. För att kunna ge dg snabbare servce ber v att du använder det telefonnummer som anges bruksanvsnngen. Se tll att du har IKEA-artkelnumret, (den 8-sffrga koden) och det 12-sffrga servcenumret som anges på produktens typskylt tll hands. SPARA ALLTID INKÖPSKVITTOT Det gäller som nköpsbevs. Du måste kunna uppvsa dtt nköpskvtto för att garantn ska gälla. Detta kvtto anger också IKEAs namn och artkelnummer (8 sffror) för varje produkt du har köpt. Behöver n extra hjälp? För övrga frågor som är relaterade tll teknsk servce av produkten, kontakta det lokala varuhuset där produkten är nköpt. Läs alltd produktens bruksanvsng nnan n kontaktar oss.

21 DANSK 21 Indholdsfortegnelse Oplysnnger om skkerhed 21 Beskrvelse af produktet 23 Betjenngspanel 25 Daglg brug 26 Rengørng og vedlgeholdelse 31 Fejlfndng 32 Oplysnnger om skkerhed Læs vejlednngen grundgt gennem, og gem den tl senere brug. Opvarm eller anvend kke brændbare materaler eller tæt ved ovnen. Dampene kan starte en brand eller en eksploson. Anvend kke mkrobølgeovnen tl tørrng af tekstler, papr, krydderer, krydderurter, træ, blomster, frugt eller andre brændbare materaler. Det kan resultere en brand. Hvs der går ld noget eller uden for ovnen, eller hvs der er synlg røg: Hold ovndøren lukket og sluk for ovnen. Tag stkket ud af stkkontakten, eller afbryd strømmen ved skrngen eller gruppeafbryderen. Brug kke for lang tlberednngstd. Det kan resultere en brand. Lad aldrg ovnen være uden opsyn, sær hvs der anvendes papr, plast eller andre brændbare materaler forbndelse med en tlberednng. Papr kan forkulle eller brænde, og nogle plasttyper kan smelte under opvarmnng af madvarer. Anvend kke aggressve kemkaler eller dampe ovnen. Denne type ovn er specelt konstrueret tl opvarmnng og tlberednng af madvarer. Den er kke beregnet tl ndustr- eller laboratorebrug. Lad kun børn bruge ovnen under opsyn, og når de har fået tlstrækkelg vejlednng tl at kunne bruge den på betryggende måde, så de er klar over rskoen ved forkert brug. Apparatet er kke beregnet tl at blve brugt af børn eller personer, der er fyssk, sensorsk eller mentalt funktonshæmmende, medmndre de er under opsyn af en person med ansvar for deres skkerhed. Teknske data 33 Opstllng 34 Eltlslutnng 34 Mljøhensyn 35 IKEAs garant 36 ADVARSEL! Børn bør kke opholde sg nærheden af ovnen, når den er brug, da dens tlgængelge dele kan blve meget varme. Anvend aldrg mkrobølgeovnen tl opvarmnng af noget en lufttæt, lukket beholder. Trykket beholderen stger, og det kan medføre skade, når den åbnes, eller den kan eksplodere. Dørtætnngen og området omkrng denne skal jævnlgt efterses for skader. Hvs der er skader dsse områder, må ovnen kke bruges, før den er repareret af en faguddannet servceteknker. VIGTIGT: Æg: Anvend kke mkrobølgeovnen tl kognng eller opvarmnng af hele æg med eller uden skal, da de kan eksplodere, selv når mkrobølgerne kke varmer længere. Vgtge forholdsregler Generelt Denne ovn er udelukkende beregnet tl husholdnngsbrug! Ovnen må kke startes tom tlstand. Ellers kan det ødelægge ovnen. Hvs du øver dg brugen af ovnen, skal der sættes et glas vand nd den. Vandet optager mkrobølgeenergen, så ovnen kke blver beskadget. Anvend kke ovnrummet tl nogen form for opbevarng. Fjern metalposelukkere fra papr- eller plastposer, nden de anvendes ovnen.

FRAMTID NUTID DÅTID MW6 1 15/03/10 16.03

FRAMTID NUTID DÅTID MW6 1 15/03/10 16.03 FRAMTID NUTID DÅTID DK NO FI SE MW6 1 15/03/10 16.03 2 15/03/10 16.03 DANSK 4 NORSK 21 SUOMI 38 SVENSKA 55 3 15/03/10 16.03 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysnnger om skkerhed 4 Beskrvelse af produktet

Detaljer

SVENSKA 4 DANSK 21 NORSK 38 SUOMI 55

SVENSKA 4 DANSK 21 NORSK 38 SUOMI 55 SNABB VÅGAD SVENSKA 4 DANSK 21 NORSK 38 SUOMI 55 SVENSKA 4 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation 4 Beskrivning av produkten 6 Kontrollpanel 8 Daglig användning 9 Rengöring och underhåll 14 Felsökning

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

SE RAFFINERAD DK NO FI

SE RAFFINERAD DK NO FI RAFFINERAD SE DK NO FI Se sista sidan i denna bruksanvisning för en komplett lista över IKEA:s utsedda Auktoriserade serviceverkstäder och motsvarande nationella telefonnummer. SVENSKA 4 DANSK 25 NORSK

Detaljer

Din bruksanvisning WHIRLPOOL 70123026 http://no.yourpdfguides.com/dref/4968088

Din bruksanvisning WHIRLPOOL 70123026 http://no.yourpdfguides.com/dref/4968088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

http://ikea-club.com.ua VÄRMA

http://ikea-club.com.ua VÄRMA VÄRMA DK NO FI SE DANSK 4 NORSK 22 SUOMI 40 SVENSKA 59 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 6 Betjeningspanel 8 Daglig brug 8 Rengøring og vedligeholdelse 16

Detaljer

EXEMPLARISK SEDK GENAST

EXEMPLARISK SEDK GENAST EXEMPLARISK GENAST SE DK NO FI SVENSKA 4 DANSK 24 NORSK 44 SUOMI 64 SVENSKA 4 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation 4 Beskrivning av produkten 6 Kontrollpanel 8 Daglig användning 9 Rengöring och underhåll

Detaljer

Din bruksanvisning WHIRLPOOL MWF 200 W http://no.yourpdfguides.com/dref/4966873

Din bruksanvisning WHIRLPOOL MWF 200 W http://no.yourpdfguides.com/dref/4966873 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK (certolizumab pegol) INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

SE RAFFINERAD DK NO BEJUBLAD FI

SE RAFFINERAD DK NO BEJUBLAD FI RAFFINERAD BEJUBLAD SE DK NO FI Se sista sidan i denna bruksanvisning för en komplett lista över IKEA:s utsedda Auktoriserade serviceverkstäder och motsvarande nationella telefonnummer. SVENSKA 4 DANSK

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Unversal-effektmodul Best.-nr. : 1035 00 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

SE HUSHÅLLA DK NO FRAMTID FI

SE HUSHÅLLA DK NO FRAMTID FI HUSHÅLLA FRAMTID SE DK NO FI Se sista sidan i denna bruksanvisning för en komplett lista över IKEA:s utsedda Auktoriserade serviceverkstäder och motsvarande nationella telefonnummer. SVENSKA 4 DANSK 20

Detaljer

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leca DISTO TM D410 The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160 CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING 1 Art. no. 450160 N TEKNISKE DATA Modell CFH-9A Maks. effekt 900W Nettilkobling 230V-50Hz ALLMENNE FORSKRIFTER Ovnen må ikke tilkobles dersom

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

SNABB VÅGAD

SNABB VÅGAD SNABB VÅGAD SVENSKA 4 DANSK 21 NORSK 38 SUOMI 55 SVENSKA 4 Innehållsförtecknng Säkerhetsnformaton 4 Beskrvnng av produkten 6 Kontrollpanel 8 Daglg användnng 9 Rengörng och underhåll 14 Felsöknng 15 Säkerhetsnformaton

Detaljer

Din bruksanvisning WHIRLPOOL MW A02 S

Din bruksanvisning WHIRLPOOL MW A02 S Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse IN Projector Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du konfgurerer projektoren. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

16330095 / 16330096 / 16330100

16330095 / 16330096 / 16330100 16330095 / 16330096 / 16330100 DK INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af din nye mikrobølgeovn, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang 2. Kort velednng 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.bacsertfsert.. Leverngsomfang HR92 Trådløs Elektronsk Radatortermostat I paknngen med radatortermostaten fnner du: 2 3 4 Honeywell HR92 er en trådløs

Detaljer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 no Bruksanvsnng Innhold Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innlednng- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overskt - - - - - - - - - -

Detaljer

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com AVM 960 AVM 961 AVM 971 S E D K N O F I www.whirlpool.com 1 S E INNAN APPARATEN MONTERAS INSTALLATION KONTROLLERA ATT ugnsutrymmet är tomt före installationen. KONTROLLERA att apparaten inte är skadad

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Sde Del 1. INNLEDNING 1-1. Varmeskap... 1-1 1-2. Funksjoner... 1-1 1-3. Rktg behandlng... 1-2 1-4.

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark Gruppe 1900 (1): Hey :) Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Hej! Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Vem är det? Gruppe 1900 (1): Vi hedder: Viktor, Linnea, Anders og ISabel Jonathan, Emil, Moa, Lisa: vilket land? Gruppe

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Bruksanvsnng Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Innholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet...3 Grunnleggende betjenng av romtemperaturregulatoren...3 Overskt over dsplayvsnnger og taster...3 Om

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Manual. Lyskaster. Work Light. art. no

Manual. Lyskaster. Work Light. art. no Lyskaster Strålkastare Work Light Manual art. no. 440666 SIKKERHETSINSTRUKSJONER OBS: Les følgende anvisninger nøye for å sikre at montering skjer på riktig på riktig måte. Ta vare på bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning - svenska...sida 3-17. Brugsanvisning - dansk...side 18-34. Bruksanvisning - norsk...side 35-49. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-17. Brugsanvisning - dansk...side 18-34. Bruksanvisning - norsk...side 35-49. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-17 Brugsanvisning - dansk...side 18-34 Bruksanvisning - norsk...side 35-49 Käyttöohjeet - suomi...sivu 50-66 Instruction manual - english...page 67-81 2 VIKTIGT! LÄS NOGA

Detaljer

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI DK Gruppe: 0 + 1 Vægt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt op til ca. 4 år Vigtigt: Gem denne brugsanvisning ALMEN INFORMATION - For at opnå størst sikkerhed for deres barn, bedes denne

Detaljer

R1 99901-20052010 SWING

R1 99901-20052010 SWING R1 99901-20052010 SWING A B C D E F G x 9 K3-08001 Ø12x60 x 15 K3-04030 Ø10 (Ø20) 9 K3-06003 Ø10x60 x 11 H2-20505 x 11 H2-20506 x 12 K3-04095 A16 (Ø26) H I J K L M x 11 R1-63500 M16x40 0 22,5 x 1 H3-35920

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radohåndsender 2 kanaler Best.-nr. : 5352 10 Radohåndsender 4 kanaler Best.-nr. : 5354 10 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Knappeceller skal oppbevares utlgjengelg for barn! Hvs knappecellene svelges

Detaljer

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1163 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Detaljer

653-067 DK SE NO FI UK DE PL

653-067 DK SE NO FI UK DE PL 653-067 DK SE NO FI UK DE PL Mekanisk mikrobølgeovn...2 Mekaniskt styrd mikrovågsugn...5 Mekanisk mikrobølgeovn...8 Mekaaninen mikroaaltouuni...11 Mechanical microwave oven...14 Mechanisches Mikrowellengerät...17

Detaljer

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER GSA KUPEVARMER KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 1 GSA KUPEVARMER Bruksanvisning for kupévarmer Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk produktet. TEKNISKE DATA

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren Informasjon til brukeren på svensk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Rigel 23 L microwave oven

Rigel 23 L microwave oven Rigel 23 L microwave oven Grill and convection Capacity 23L Microwave output 10 auto menus Convection and grill function Defrost function 7547_UL_UVN_0513.indd 1 2013-06-20 09:07:20 Bruksanvisning - svenska...

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat Bruksanvsnng For brukeren Bruksanvsnng eloblock Elektrsk veggmontert varmeapparat NO Innhold Innhold 1 Merknader om dokumentasjon...3 1.1 Følge andre gjeldende dokumenter...3 1.2 Ta vare på dokumenter...3

Detaljer

http://ikea-club.com.ua GÖRLIG

http://ikea-club.com.ua GÖRLIG GÖRLIG SVENSKA 4 DANSK NORSK 40 SUOMI 58 SVENSKA 4 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation 4 Beskrivning av produkten 7 Kontrollpanel 9 Daglig användning 9 Matlagningstabeller 11 Rengöring och underhåll

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

SIKKERHEDSFORSKRIFTER 16330088/ 16330089 DK MIKROBØLGEOVN MED GRILL... 2 SE MIKROVÅGSUGN MED GRILLFUNKTION...13 NO MIKROBØLGEOVN MED GRILL... 24 FI MIKROAALTOUUNI, JOSSA GRILLITOIMINTO... 35 UK MICROWAVE OVEN WITH GRILL...

Detaljer

SVENSKA 4 DANSK 22 NORSK 40 SUOMI 58

SVENSKA 4 DANSK 22 NORSK 40 SUOMI 58 REALISTISK TJÄNLIG SVENSKA 4 DANSK NORSK 40 SUOMI 58 SVENSKA 4 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation 4 Beskrivning av produkten 7 Kontrollpanel 9 Daglig användning 9 Matlagningstabeller 11 Rengöring

Detaljer

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk Norsk Dansk Bruksanvisning Brugsanvisning ES 80 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før du begynner å bruke maskinen! Læs brugermanualen og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug!

Detaljer

SVENSKA 4 DANSK 2 NORSK 36 SUOMI 52

SVENSKA 4 DANSK 2 NORSK 36 SUOMI 52 SMAKRIK EM SVENSKA 4 DANSK 2 NORSK 36 SUOMI 52 SVENSKA 4 Innehåll Säkerhetsinformation 4 Beskrivning av produkten 6 Kontrollpanel 6 Första användning 7 Daglig användning 8 Rengöring och underhåll 12 Felsökning

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

DK FR MW 3 AMTID NOFI SE

DK FR MW 3 AMTID NOFI SE FRAMTID MW 3 DK NO FI SE DANSK 4 NORSK 21 SUOMI 37 SVENSKA 54 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 6 Betjeningspanel 8 Daglig brug 8 Rengøring og vedligeholdelse

Detaljer

SVENSKA 4 DANSK 27 NORSK 50 SUOMI 73

SVENSKA 4 DANSK 27 NORSK 50 SUOMI 73 NUTID SE DK NO FI OV9 SVENSKA 4 DANSK 27 NORSK 50 SUOMI 73 SVENSKA 4 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation 4 Produktbeskrivning 6 Kontrollpanel 8 Daglig användning 8 Matlagningstabeller 14 Rengöring

Detaljer

SVENSKA 4 DANSK 20 NORSK 36 SUOMI 52

SVENSKA 4 DANSK 20 NORSK 36 SUOMI 52 FRAMTID OV5 SVENSKA 4 DANSK 20 NORSK 36 SUOMI 52 SVENSKA 4 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation 4 Produktbeskrivning 6 Kontrollpanel 7 Daglig användning 7 Matlagningstabeller 9 Rengöring och underhåll

Detaljer

FRAMTID MW 3 S E N O D K F I

FRAMTID MW 3 S E N O D K F I FRAMTID MW 3 S E N O D K F I 1 S E MONTERING AV MIKROVÅGSUGNEN INSTALLATION FÖLJ MEDFÖLJANDE separata monteringsanvisningar för att installera ugnen. INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS KONTROLLERA ATT SPÄNNINGEN

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion

Detaljer

BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR

BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR 653-092/093 SE Elektronisk mikrovågsugn med grill...2 DK Elektronisk mikrobølgeovn med grill...6 NO Elektronisk mikrobølgeovn med grill...10 FI Elektroninen mikroaaltouuni, jossa grillitoiminto...14 UK

Detaljer

Vort Vario Dansk /PSTL 1

Vort Vario Dansk /PSTL 1 Vort Vario Dansk 1 2 Læs venligst instruktionerne inden installation og ibrugtagning. Thermex tager ikke ansvar for skader forvoldt på grund af at brugsvejledningen ikke har været fulgt. Dette apparat

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

VÅFFELJÄRN VAFFELJERN VAFFELJERN W

VÅFFELJÄRN VAFFELJERN VAFFELJERN W VÅFFELJÄRN VAFFELJERN VAFFELJERN 800 1000 W SE Våffeljärn Läs bruksanvisningen noga och följ grundläggande säkerhetsinstruktioner vid användning av elektriska apparater innan våffeljärnet används för att

Detaljer

Vektorvärda funktioner

Vektorvärda funktioner Vektorvärda funktioner En vektorvärd funktion är en funktion som ger en vektor som svar. Exempel på en sådan är en parametriserad kurva som r(t) = (t, t 2 ), 0 t 1, som beskriver kurvan y = x 2 då 0 x

Detaljer

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang . Kort velednng TheraPro HR9. Leverngsomfang Elektronsk radatortermostat I paknngen med radatortermostaten f nner du: 4 Den elektronske radatortermostaten regulerer romtemperaturen nøyaktg tl nnstlt verd

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

manual :00 Side 1 MH-15A / MH-18A VARMEOVN ELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no Art. no

manual :00 Side 1 MH-15A / MH-18A VARMEOVN ELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no Art. no manual 450150 28-08-07 13:00 Side 1 MH-15A / MH-18A VARMEOVN ELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no. 450150 Art. no. 450152 manual 450150 28-08-07 13:00 Side 2 N FØR BRUK Les bruksanvisningen nøye, den

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

SU12 OVERSETTELSE AV DEN ORIGINALE BRUKSANVISNINGEN. Kjøleenhet: FCS4053

SU12 OVERSETTELSE AV DEN ORIGINALE BRUKSANVISNINGEN. Kjøleenhet: FCS4053 SU12 OVERSETTELSE AV DEN ORIGINALE BRUKSANVISNINGEN Kjøleenhet: FCS4053 Les brukervelednngen og kaptlet "For dn skkerhet" før du utfører arbed på apparatet. Oppbevar brukervelednngen ved apparatet. I brukervelednngen

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler

Detaljer

MANUAL LUFTAVFUKTER

MANUAL LUFTAVFUKTER GSA LUFTAVFUKTER MANUAL 450712 NORSK LUFTAVFUKTER Luftavfuktare - Dehumidifier GSA LUFTAVFUKTER SIKKERHET 1. Les bruksanvisningen nøye før du bruker luftavfukteren for første gang, og ta vare på den på

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP R-63ST http://no.yourpdfguides.com/dref/4725101

Din bruksanvisning SHARP R-63ST http://no.yourpdfguides.com/dref/4725101 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

smykker og meget mere. I dette hæfte viser vi eksempler på, hvad du kan lave, og hvordan du gør.

smykker og meget mere. I dette hæfte viser vi eksempler på, hvad du kan lave, og hvordan du gør. s k a p a m e d f i m o l a v t i n g m e d f i m o s k a p m e d f i m o SE Fimo Soft är en mjuk och smidig lera som är mycket lätt och rolig att arbeta med. Den finns i en mängd olika färger och du kan

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Cylinderklippare Sylinderklipper

Cylinderklippare Sylinderklipper Bruksanvisning / Bruksanvisning Cylinderklippare Sylinderklipper SE NO Item. No. 3190-1050 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Detaljer

1-Ventil. 2-Kontrol Panel. 3-Front Glas. 4-Alufilter. 5-Belysning

1-Ventil. 2-Kontrol Panel. 3-Front Glas. 4-Alufilter. 5-Belysning CV 1200 CENTRAL DK: Emhætte til centralventilation - Brugsvejledning Side 2 SE: Köksfläkt för centralventilation Bruksanvisning Sida 6 NO: Ventilatorhette til sentralventilasjon - Bruksanvisning Side 10

Detaljer

Din bruksanvisning WHIRLPOOL OV T005 S

Din bruksanvisning WHIRLPOOL OV T005 S Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett Referansevelednng Oppsett og prmng med forhåndstlkoblet slangesett Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med normalt saltvann med (1) enhet (U) heparn per mlllter (ml)

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang

Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang Koble husholdnngsapparatet tl fremtden. Komme gang 1 I dn husholdnng starter fremtden nå!! Flott at du bruker Home onnect * Gratulerer med et fremtdsrettet husholdnngsapparat! et vl allerede dag gjøre

Detaljer

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Art.no. 120404 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Vestviken Kollektivtrafikk Tønsberg, 27.01.12 Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Spørsmål DVT8 Fråga angående "Konkurransebetingelser

Detaljer

BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR

BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR 653-094 SE Elektronisk mikrovågsugn...2 DK Elektronisk mikrobølgeovn...6 NO Elektronisk mikrobølgeovn...10 FI Elektroninen mikroaaltouuni...14 UK Electronic microwave oven... 18 DE Elektronisches Mikrowellengerät...22

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

Veiledning Bruksanvisning

Veiledning Bruksanvisning Veiledning Bruksanvisning DE LONGHI S.p.A. Via L. Seitz, 47 31100 Treviso Italia Les veiledningen og sikkerhetsinstruksene nøye før du begynner å bruke maskinen! Läs noga igenom den här bruksanvisningen

Detaljer

WELLINO. Behåll instruktionerna som framtida referens. Bath Deluxe önskar dig trevliga spa upplevelser.

WELLINO. Behåll instruktionerna som framtida referens. Bath Deluxe önskar dig trevliga spa upplevelser. BADKAR Monterings- och användarmanual BADEKAR Installations- og brugervejledning BADEKAR Monterings- og brukerveiledning 08.08.2016 WELLINO www.bathdeluxe.com WELLINO Tack för att du köpt en Bath Deluxe

Detaljer