Årsplan Åpningstid:Mandag-fredag kl Adresse:Figgjo barnehage, Utslåtten 2a, 4332 Figgjo. E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2014-2015. Åpningstid:Mandag-fredag kl. 7.00-16.30. Adresse:Figgjo barnehage, Utslåtten 2a, 4332 Figgjo. E-post:"

Transkript

1 Årsplan Telefonnummer Figgjo barnehage: Kontor: KariOlaHålå: Hestastampen: Flintbyen: Plantene: Åpningstid:Mandag-fredag kl Adresse:Figgjo barnehage, Utslåtten 2a, 4332 Figgjo E-post: 1

2 Innhold: Årsplan Årshjul s3 Barnehagens formål s 5 Figgjo barnehage s 5 Visjon for Sandnes kommune s 7 Satsningsområder for Sandnes kommune s 8 Visjon for Figgjo barnehage s 11 Samarbeid barnehage hjem s 16 Barnehagens innhold s 17 Overgang barnehage skole s 25 Samarbeidspartnere s 26 Informasjon/ praktiske opplysninger s 28 2

3 ÅRSHJUL 2014/2015 Måned TEMA Barn Foreldre August: VENNSKAP - TRYGGHET * Tilvenning Vennskap og empati. * Meg selv og min familie. * Planleggingsdag mandag 18 barnehagen er stengt. September: VENNSKAP TRYGGHET * Meg selv og min familie Min bok/bli kjentsamlinger. * Brannvern uke 38.. Oktober: LÆRING INTERESSER November: LÆRING INTERESSER * Fotografering 3.okt fra kl * Følelser Steg for steg. * FN-kafè uke 43. Fellessamling HS og KOH, HS ansvar Fellessamling FB og PL, FB ansvar 24. november, Figgjo bhg.10år * Internasjonale uker 46 og 47 Fellessamling HS og KOH, KOH ansvar Fellessamling FB og PL, PL ansvar * Planleggingsdager 9. og 10. okt bhg stengt. * Blir invitert til FN-kafè i uke 43. * Foreldresamtaler. * Planleggingsdag fredag 14.nov Foreldresamtaler forts. Desember: JUL *Adventssamling *Blir invitert til Lucia *Juleforberedelser *Julevandring for 5 åringene og 5-åringene blir invitert til nissefest på skolen. *Lucia 5 åringene *Nissefest PL ansvar 3

4 Januar: LATTER Fellessamling HS og KOH, KOH ansvar Fellessamling FB og PL, PL ansvar * Miljøuke uke 2, PL ansvar *Lesekorken, styrer ansvar Februar: LATTER Karneval Fellessamling HS og KOH, HS ansvar Fellessamling FB og PL, FB ansvar Mars: PÅSKE * Barnehagedagen. Påskefrokost Fellessamling alle, KOH ansvar * Påskeforberedelser. Brannøvelse i uke 12 Påskesamling på skolen for 5-åringene April: LEK * Fellessamling alle, HS ansvar * Foreldresamtaler. Mai: LEK * Fellessamling alle, FB ansvar * Rusken uke 19, FB ansvar * Dugnad. Foreldresamtaler fortsetter * 17. mai forberedelser uke 20, KOH/HS ansvar Innskoling 5-åringene 25.mai Juni: SOMMER * Fellessamling alle, PL ansvar Besøksdag SFO 5-åringene 17.juni Sommerfest (SU) * Sommertur. Brannøvelse i uke 23 Juli * Sommerbarnehage uke (egen plan). 4

5 BARNEHAGENS FORMÅL Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven og på internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til. Formålet slår fast at barnehagen skal ha: et helhetlig læringssyn et samfunnsmandat Staten skal sikre at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for omsorgen eller beskyttelsen av barn, har den standard som er fastsatt, særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og kvalifikasjoner samt kvalifisert tilsyn. Barnekonvensjonen vektlegger barns rett til å uttrykke seg. FIGGJO BARNEHAGE Figgjo barnehage startet opp august Barnehagen ligger i Rossåsen, med adresse Utslåtten 2A. Barnehagen ligger fint plassert med variert natur rett utenfor barnehageporten, og er midt i et område med fornminner fra jernalderen. Hundremeterskogen (mellom p-plassen og barnehagen) er et vernet område på grunn av fornminner. Parkeringsplassen er derfor plassert ovenfor skogen. I denne skogen har vi en gapahuk; Ingalyst. Her kan vi leke, lage bål og mat, ha samlinger og til og med overnatte. Barnehagen har fire avdelinger: KariOlaHålå har barn fra 0-3 år Hestastampen har barn i alderen 0-3 år. Flintbyen har barn i alderen 3-5 fordelt på to friluftsgrupper. Plantene har barn i alderen 3-5 år. 5

6 Avdelingsnavnene er gamle Figgjonavn som gjenspeiler litt av Figgjo sin historie: Plantene: I den tiden da toget gikk fra Sandnes til Ålgård begynte det å brenne i skogen omtrent der som Gryvjene er nå. En tid etter ble skolebarna satt til å plante ny skog derav Plantene. Hestastampen: Det var der hestene fikk vann på vei mot Sandnes - denne har de nå satt opp igjen ved bomstasjonen. Flintbyen: Da Figgjo fajanse ble startet fikk arbeiderne billig tomt i Åslandsbakken. Området hørte til Figvedgården. KariOlahålå: Dette er en åpning under en stor stein ved foten av Krossfjellet. Der ble f.eks. St. Hans kvelden feiret med bål og trekkspillmusikk. Ingalyst: En dame som het Inga bodde ved direktørboligen til DFU. Hun hadde et lysthus i hagen - derav navnet Ingalyst. 6

7 VISJON FOR SANDNES KOMMUNE Visjonen skal motivere og være retningsviser for kommunens oppgaveløsning, arbeidsform og kommunikasjon Dette betyr visjonen for oss i Figgjo barnehage: Romslige: inkluderende, løsningsfokuserte, fleksible, hjelpsomme, åpne, opptatt av respekt, toleranse, kvalitet og å yte god service. Modige: miljøfyrtårnbedrift, tar utfordringer og beslutninger, viser åpenhet og fleksibilitet, er idé-skapere og samarbeider med andre barnehager. Sunne: opptatt av miljø, sunt kosthold, turer og friluft, fokus på trivsel og godt psykososialt arbeidsmiljø. Kvalitetsplan for de kommunale barnehagene i Sandnes Sandnes kommune har utarbeidet en egen kvalitetsplan som skal sikre en best mulig barnehage. Hovedmål: I våre barnehager opplever alle barn glede og mestring. I våre barnehager har vi gode relasjoner til våre samarbeidspartnere. I våre barnehager er det godt fysisk og psykososialt miljø. I våre barnehager har vi dyktige og inspirerende ansatte med høy kompetanse. Lenke til kvalitetsplan for de kommunale barnehagene i Sandnes: https://www.sandnes.kommune.no/fillager/internett/resultatenheter/barnehager/kvalitetsplan _forbhg.pdf 7

8 Satsningsområder for Sandnes kommune for 2014/ 15: Språklig kompetanse Alle barnehagebarn skal delta i et rikt og variert språkmiljø Å støtte barns tilegnelse av språk er en av barnehagens kjerneoppgaver. Kommunikasjonsog språkkompetanse er viktig både for barnets liv her og nå og for barnets muligheter i framtiden. Barnehagen skal gi alle barna varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, redskap for tankene og uttrykk for egne tanker, meninger og følelser. Innholdet i barnehagehverdagen skal støtte opp om barnas språkutvikling, og språkstimulering skal inngå som en del av det daglige samværet. Barnehagen er en sentral og viktig arena for å iverksette forebyggende og tidlige innsatser når det gjelder barnas språklige kompetanse.(veileder: språk i barnehagen mye mer enn bare prat ) Udir.no - Språk i barnehagen- mye mer enn bare prat Å utvikle språk er noe av det viktigste som hender i et barns liv. Gjennom språket lærer vi om oss selv, og språk er grunnleggende for å delta i et fellesskap. Gode språkferdigheter er et grunnlag for lese- og skriveutviklingen når barnet begynner på skolen. Vi er opptatt av at alle barn skal ha en god språkutvikling, som gir de den språklige kompetansen de trenger. Barnehagen skal legge til rette for tilby kvalitet gjennom planlagte samlingstunder med vekt på høytlesning og fortelling. I Januar vil vi ha aksjon lesekorken, med premiering av den avdelingen som har flest korker.. 8

9 IKT Barna bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Personalet i barnehagen må, i følge Rammeplan for barnehager, møte barnas digitale kompetanse og utvide denne til å omfatte skapende digital aktivitet. Alle i personalet vil få nødvendig opplæring i bruk av ulike digitale verktøy. Vi vil at IKT skal være ett verktøy til bruk i hverdagen. Eksempler på bruk av IKT i barnehagen er mange, og bruken trenger ikke være komplisert for å være effektfull og stimulerende. Det viktigste er at barna får noe positivt ut av at IKT benyttes i lek- / læringssammenheng. Med digitale fotoapparat og filmkamera kan barna være med å dokumentere sin egen hverdag og prosess i tema og prosjekter. Andre eksempler på bruk kan være generell dokumentasjon, spill, tegning, bokstav(tekst)skriving, scanning, musikk. 9

10 V I L L L T Visjon for Figgjo barnehage Vennskap Interesser Læring Lek Latter Trygghet VILLLT skal gjennomsyre alle aktiviteter som skjer i barnehagen. Vi ønsker å legge tilrette for lek og læring i en god og trygg barnehagedag. Personalet tar derfor utgangspunkt i barnas interesser og spor, som vi bruker i prosjekter og utforsker sammen med barnet. Vi har som mål at alle barn skal ha minst en venn i barnehagen. Vennskap, interesser, lek, læring, latter og trygghet er viktige ingredienser for å skape et godt leke- og læringsmiljø. Det å være aktive voksne, hvor vi deltar i leken og er tilstede der barna er, bidrar til at leken videreutvikles og at barna får den hjelpen de trenger for å komme inn i leken. Avdelingen skal til enhver tid bære preg av det barna er opptatt av. VILLT ligger til grunn for årets fokustema fra avfall til gull med kunst som dokumentasjon. 10

11 ET BARN HAR 100 SPRÅK Et barn er skapt i og av hundre, barnet har hundre språk, hundre hender, hundre tanker, hundre måter å tenke på, å leke på, å snakke på, hundre alltid hundre, måter å lytte på, å overraske på og elske på, hundre gleder, for å synge og forstå, hundre verdener, å oppdage, hundre å finne opp, hundre verdener, å drømme. Barnet har hundre språk, men har blitt frarøvet nittini. Skolen og kulturen skiller hodet fra kroppen. Og barnet blir fortalt; å tenke uten hender, å handle uten hode, å lytte uten å snakke, å forstå uten glede, og elske å fortrylles, bare til jul og påske, de blir fortalt; å oppdage en verden som allerede finnes og av hundre blir de frarøvet nittini. De blir fortalt at glede og arbeide, vitenskap og forestillingsevne, himmel og jord, fornuft og drøm ikke passer sammen Kort sagt blir de fortalt at hundre ikke finnes. Men barnet sier; Visst finnes hundre. Loris Malaguzzi 11

12 INSPIRASJON FRA REGGIO EMILIA FILOSOFIEN Vi jobber inspirert av Reggio Emilia filosofien som tar utgangspunkt i barns skapende ressurser. Til grunn for Reggio Emilia filosofien ligger «de tre pedagoger» som påvirker hverandre og skaper læring og utvikling: Barnet Personalet Rommet PERSONALET HANDLING DET SOSIALE MILJØET MOTIVASJON BARNET OPPFATNING- - FØLELSE ROMMET UTE OG INNE SANSING TOLKNING - FORSTÅELSE ROMMET UTE DET FYSISKE OG INNE MILJØET Den psykomotoriske sirkel Moen og Berggraf Jacobsen

13 BARNET- I arbeidet vårt skal vi ta utgangspunkt i barnas interesser, fordi barna lærer best når vi arbeider med tema de er opptatt av. Mål: Barnet er vår viktigste ressurs. PERSONALET Personalet skal være sensitive overfor barneperspektivet for å gi rom for barnas medvirkning. MÅL: Personalet skal være lyttende, reflekterte og bevisste. ROMMET Vi vil ha et fysisk miljø ute/inne, som inviterer til nysjerrighet og utforskning. Barna skal bruke rommet som en dokumentasjon i seg selv, og gjennom dette gjenspeile sine interesser og prosjektarbeid. MÅL: Rommet skal være læringsarena og inspirere. Et hvert barn er født som forskere med alle muligheter til å ta del i sin egen læring i samspill med andre barn og voksne. Prosjektarbeid Den sentrale arbeidsmåten i Reggio Emilia filosofien er å jobbe i større eller mindre prosjekter. Dette er en arbeidsmåte der den overordnede pedagogiske tanken er å la barnas ideer, interesser, tanker og nysgjerrighet vise vei for læring. Fremdriften i prosjektet blir til i en vekselvirkning mellom barnets spor og den voksnes blikk for barnet. Personalet må være nysgjerrige på, åpne for og være opptatt av barnas interesser, ytringer og uttrykk. Det er disse sporene og uttrykkene som blir verdifulle når ulike tema og prosjekter skal utvikles. Vi har ett hovedprosjekt i år, fra avfall til gull. Vi vil ha fokus på hvordan bruke overskudds og gjenbruksmateriell innen for de ulike fagområdene. I et prosjektarbeid er den voksne tilstede for å observere, skrive logger, ta bilder, ta lydopptak, samtale med barna og reflektere over det innsamlede materiale. Hva er det barna ser, prøver, forsker på, undrer seg over, vil vite mer om, leker, samtaler om? Hva kan jeg som voksen tilføre slik at barna får mer kunnskap om det som opptar dem? 13

14 Personalet kan bruke prosessjournalen som et verktøy i arbeidet med prosjektarbeid. Dette sikrer: refleksjon over eget arbeid videreutvikling av prosjektet barns medvirkning bevisstgjøring over hvilke fagområder som blir brukt PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Et verktøy for videre planlegging og inspirasjon for barn og voksne. MÅL: Synliggjøre barnehagens pedagogiske arbeid gjennom: Barnehagedagen vise barnehagen som åpen dokumentasjon Praksisfortellinger/ observasjoner Kartleggingsverktøy ALLE MED Månedsbrev Rommet ute/ inne innredning og utsmykning skal si oss noe om hva barna er opptatt av. Brukerundersøkelse Foreldresamtaler Barnesamtaler (Se egen progresjons plan som kommer som vedlegg.) Samarbeid barnehage hjem 14

15 Vår viktigste samarbeidspartner er foreldrene. Den daglige kontakten når barnet kommer og går er det viktigste møtestedet mellom foreldrene og personalet. Informasjon om barnet til/fra hjem/barnehage utveksles det binder barnets to verdener sammen, og gjør overgangene lettere for barnet. Slik sikrer vi samarbeidet mellom foresatte og barnehagen: AU i Figgjo barnehage Foreldresamarbeid/ foreldremedvirkning Lov om barnehager 1 sier at barnehagen skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Vi legger stor vekt på samarbeidet mellom hjem- og barnehage. Her har dere alle mulighet til medvirkning. Barn trenger at det er helhet, sammenheng og stabilitet i deres hverdag. Vi er her for barna deres så ta kontakt enten med de på avdelingen, styrer, foreldrerepresentantene i SU dersom dere har noe på hjerte. Den daglige kontakten i garderoben et av de viktigste samarbeidsområdene Her kan du gi beskjeder og fortelle ting som har betydning for barnet, og ivareta den daglige kommunikasjonen som danner grunnlag for et godt samarbeid Foreldremøte I løpet av september blir det foreldremøte i Figgjo barnehage, først valg av representanter til SU og AU. Etterpå avdelingsvis der du vil få nyttig informasjon om arbeidet på avdelingen og mulighet til å komme med innspill og spørsmål. I Figgjo barnehage velges det Arbeidsutvalg (AU) med ansvar for diverse sosiale arrangement. AU vil bestå av to representanter fra hver avdeling og velges på første foreldremøte om høsten. Neste høst velges ett nytt medlem fra hver avdeling slik at kontinuiteten sikres. Det betyr at når man velges som medlem av AU så er det i utgangspunktet for 2 år. Det velges en leder og en nestleder i AU som er kontaktperson mellom AU og ledelsen av barnehagen. 15

16 Målsetting til AU: Gjøre barnehagen til en møteplass for gode felles opplevelser for barn og foreldre i barnehagen. Aktuelle arrangementer er: Foreldremøte, med tema Vårdugnad Sommerfest Annet Foreldreråd og Samarbeidsutvalg(SU): Foreldrerådet er barnehagens øverste organ, og består av alle foreldrene i barnehagen. Foreldrerådet velger to representanter til Samarbeidsutvalget på første møte om høsten. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende utvalg. SU består av 5 representanter, en representant fra eier, to fra personalet og to fra foreldrene. Styrer er sekretær. Foreldresamtaler: Det er samtaler to ganger pr.år, høst og vår. Om barnehagen eller hjemmet ønsker flere så er det mulighet for det. Dette er en gjensidig samtale om barnets hverdag i barnehagen. Foreldremøter: Arrangeres to ganger i året, ett om høsten og ett temamøte mars / april. Foreldrearrangement som barnehagen inviterer til: Kunstkafé (oktober), Lucia (desember) og Påskefrokost en møteplass der barn, foreldre og personal kan bli bedre kjent. BARNS MEDVIRKNING Barnehageloven 3: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Barns synspunkter skal tillegges vekt med dets alder og modenhet. Mål: rom for medvirkning. 16

17 Rammeplanen legger stor vekt på at barna skal ha medvirkning til hvordan dagene deres i barnehagen skal være. Dette står også sentralt i Reggio Emilia-filosofien. Personalet skal i stor grad fange opp hva barna er opptatt av og ta det på alvor, og gjerne lage prosjekter ut fra barnegruppas innspill. Vi har hatt fokus på dette tidligere også, og har bla innført barnemøter som resultat av satsingen vår. Vi legger også vekt på den gode samtalen med hvert enkelte barn, og ønsker å ta barns innspill på alvor. Framover vil vi jobbe mer med hvordan vi kan klare å fange opp barnas interesser, og bygge videre på disse i små eller store prosjekter. Vi vil også ha fokus på å klare å spontant følge initiativ fra barna, enten gruppa eller enkeltbarn. Å medvirke betyr at barnet blir spurt, at barnet får uttrykke sin mening og at den voksne bekrefter at hun har hørt hva barnet sier. Vi inkorporerer det barnet ønsker, og gjennom dette gir barnet medvirkning. Personalet skal også utfordre barna på temaer de ikke selv kommer på. Slik vil vi gjensidig påvirke barnehagedagen, samtidig som barna selv medvirker i egen utvikling. MILJØFYRTÅRN I miljøarbeidet har vi fokus på tre mål: - Å forebygge helseskader og fremme trivsel og innsatsvilje på arbeidsplassen. - Bidra til en mer miljøvennlig drift. - Skape gode holdninger til miljøarbeidet slik at neste generasjon blir bedre på dette området. Barna er aktive på kildesortering og vi har miljø som tema på våren. Gjennom hele året blir miljøarbeid dratt inn i hverdagen ved at vi undrer oss over det vi ser i naturen; alt søppelet som kastes og hva som skjer med avfallet etter at vi har kastet det. Vi har også fokus på gjenbruk og hvilke material som kan gjenvinnes. Dette vil også gjenspeiles i årets tema «fra avfall til gull» Å være et miljøfyrtårn innebærer å være et godt forbilde når det gjelder miljøet og oppfylle ulike krav innenfor feltene energi, innkjøp, avfall, arbeidsmiljø, estetikk og transport. Hvert år leveres det inn en miljørapport som inneholder en handlingsplan og resultater for året 17

18 som har gått. Miljøfyrtårn: «Fra avfall til gull» Vi har fokus på: Gjenbruk, kildesortering og gjenvinning. For gjenbruk vil vi ha fokus på dette i for eksempel forming, bruke ulike gjenbruksmateriale til å lage ny ting, vi vil og bruke naturmaterialer. Vi vil forsøke å redusere bruk av engangsartikler til et minimum. Ved nyinnkjøp velger vi, så sant det er mulig miljøvennlig kvalitet som kan gjenbrukes, repareres og kildesorteres. Vi sorterer avfallet i barnehagen i egne beholdere. Når vi er ute har vi fokus på å ta vare på naturen, ikke knekke greiner, forlate plasser vi har vert på slik vi ønsker å finne den igjen. Barnehagen som kulturarena Barnehageloven 2: Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Personalet er viktige kulturarbeidere og skal formidle og ta vare på gammel kulturarv. Det er naturlig å ta utgangspunkt i det som er nær oss, f.eks. fornminner, gamle Figgjonavn, og stimulere og legge til rette for den nye barnekulturen. Barna skal gis rom til å uttrykke seg på mange ulike måter. Enkelte barn i barnehagen er tospråklige og noen kommer fra en annen kultur. Barnehageåret 2014/2015 er blant annet disse språkene representert i barnehagen; Litauisk, færøysk, bosnisk, og norsk. Det er viktig at barna får støtte til å utvikle sin kulturelle tilhørighet. På den måten får alle barna litt kjennskap til ulike kulturer. Høst og vår har vi 18

19 internasjonal dag i barnehagen for å markere de ulike nasjonalitetene som er representert. Vi markerer også de kristne høytidene og barnehagens egne tradisjoner. TILBAKEBLIKK Barnehageåret 2013/2014 : I dette barnehageåret har vi fått flere nyansatt, det har vert spennende å bli kjent og finne veien videre. Vi har jobbet en del med hvordan vil vi ha det hos oss, hvilke resurser har vi blant barn og voksne, hvordan få bruke disse. Det er viktig for oss at vi skal være en kjemp god barnehage som har barnet i fokus. Vi er en barnehage med fem grupper og alle gruppene skal fungere best mulig for både barn og ansatte. Vi har hatt stort fokus på kompetanseheving hos de ansatte slik at vi skal kunne møte barn og foreldre på en best mulig måte. FAGOMRÅDENE ( se vedlegg: progresjonsplan) Kommunikasjon, språk og tekst: Vi vil ha et godt språkmiljø der samtale, lytting, lek med lyder, lage egne fortellinger, dramatisere, rim og regler, sanger og rytme vil være en viktig del av hverdagen. Vi leser bøker både i små og større grupper. Vi har også en egen språkansvarlig i barnehagen. Vi bruker Snakkepakken, som er et pedagogisk verktøy med språkstimulerende materiell for å styrke barns språk og begrepslæring. Kropp, bevegelse og helse: Vi vil legge vekt forskjellig fysisk aktivitet inne og ute. Aktiv bruk av naturen rundt oss og sunt kosthold er viktig for oss. Nærmiljø og samfunn: Vi er en bydel i Sandnes og har fornminner fra jernalder og vikingtid rett rundt oss. Vi er omgitt av lokalkultur og historie, og navnene på avdelingene er knyttet til steder og historier i nærmiljøet vårt. Dette vil vi trekke fram i hverdagen. Antall rom og form: Vi vil legge til rette for at barna får erfaring med telling, klassifisering, ordning, sortering og sammenligning, ulike typer mål og måleredskaper. Vi vil stimulere barnas nysgjerrighet og undre oss i lag med barna. Vi bruker Mattemeisen, som er et pedagogisk verktøy med materiell til barns utforskning av matematikk. 19

20 Etikk, religion og filosofi: Vi skal respektere hverandre og det mangfoldet vi har i barnehagen. Likeverd og omsorg er verdier som er sentrale her. Vi vil markere jul og påske som er sentrale høytidsdager i vår kultur. Vi vil undre oss sammen med barna om det som skjer rundt oss i naturen og i livet. Barna har mange tanker og må få tid og rom til å gi disse uttrykk. Kunst, kultur og kreativitet: Barna vil få rike erfaringer med kunst, ulikt materiell og teknikker. Også her vil undringen komme inn der barn og voksne i lag kan reflektere rundt det som skapes og det de ser. Natur, miljø og teknikk: Barnehagen er en miljøfyrtårnbedrift. Dette påvirker hverdagen i stor grad. Vi har en rik og variert natur rundt oss som barna skal få se og undre seg over. Samtale om fenomener og erfaringer vil være en viktig del. De skal få eksperimentere og få erfaringer i hvordan teknikker kan brukes i leken og hverdagen. For å kunne ta vare på naturen, er det viktig å lære å bli glad i den. OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagelovens 1: Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering 20

21 Danning: Gjennom danning legges grunnlaget for barns allsidige utvikling. I barnehagen er gjensidig samhandlingsprosesser mellom barn og voksne i lek og læring og hensyn til hverandre forutsetninger for barns danning. Omsorg Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd, første punktum.) Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Omsorgsforpliktelsen stiller krav til personalet om oppmerksomhet og åpenhet overfor det unike hos hvert enkelt barn og det unike i situasjonen og i gruppen. En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg har verdi i seg selv. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling, læring og danning. Det ligger mye omsorg i å gi barn varierte utfordringer og rom for meningsfylte aktiviteter. Barnehagen skal tilby barn et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre, gode relasjoner og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barn mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Lek Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 2. ledd.) 21

22 Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. I et lekefellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. På den andre siden kan makt og utestenging i leken hindre vennskap og gode relasjoner. Læring Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. (Barnehageloven 1 Formål, 2. ledd.) Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Dette stemmer godt overens med Reggio Emilia-filosofien. Barn lærer gjennom lek, oppdragelse og omsorg i det daglige samspillet med andre barn og voksne og med rommet. Læring er en del av vår visjon. I det daglige arbeidet skjer det læring hele tiden, både i formelle (planlagt og ledet av voksne som samlinger, prosjekter, temauker) og uformelle situasjoner (lek, hverdagsaktiviteter) hvor de syv fagområdene blir synlige. Barn lærer også 22

23 av hverandre og da brukes den kompetansen som hvert enkelt barn innehar i barnegruppa for å skape en felles læring. KOMPETANSEHEVING AV PERSONALET Vi har på planleggingsdager og personalmøter jobbet med ulike temaer. Vi er opptatt av å være et personal i stadig utvikling Ledersamtaler; styrer har minimum to ledersamtaler med de pedagogiske lederne i løpet av året. Veiledning og utvikling av lederrollen er viktige stikkord her Pedagogiske ledere deltar i prosjektet lederløftet som er ett samarbeidsprosjekt med 6 andre barnehager i Sandnes kommune, for å styrke leder rollen, prosjektet vil gå over 3 år. Barnehagelærer deltar i gruppen førskolelærerløftet sammen med barnehagelærere fra 6 andre barnehager i Sandnes kommune. Alle ansatte deltar på kurser i forhold til tidlig innsats. Bevisst bruk av barnehagens møter til kompetanseheving. Refleksjonsgrupper for assistenter og fagarbeidere. Det settes av en økt per halvår. Felles fagdager for barnehager i Sandnes kommune Evaluering Vi evaluerer arbeidet vi gjør og jobber kontinuerlig for å videreutvikle barnehagen og oss som personal. Barnehagen skal være et pedagogisk tilrettelagt tilbud dvs. at vi hele tiden skal ha en bevissthet om det pedagogiske arbeidet. 23

24 Vi vil vurdere arbeidet underveis i forhold til mål, innhold og arbeidsmåter. Hensikten med vurderingsarbeidet er å finne ut hva vi gjør bra, og hva vi kan forbedre. Vi bruker ulike metoder for å vurdere det arbeide vi gjør: Løpende evalueringer; på ledermøter, avdelingsmøter, personalmøter/ planleggingsdager, foreldremøter og i Samarbeidsutvalget (SU). Årsplanen evalueres hvert halvår. Brukerundersøkelse brukes som grunnlag for diskusjoner og vurderinger. Tiltak for forbedringsområder lages og tas opp i SU. OVERGANG BARNEHAGE SKOLE Rammeplanen sier: Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuell SFO. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Sandnes kommune har laget en overordnet plan for overgang barnehage-skole. I år går alle førskolebarna på Flintbyen og på Plantene Fra september starter vi opp med førskolegruppe der vi har skoleforberedende aktiviteter med fokus på; antall, rom og form, språklig bevissthet og trafikkopplæring. Dette gjøres gjennom prosjekter, lek, aktiviteter og utelek/tur. Vi har i flere år hatt et godt og kjekt samarbeid med Figgjo skole. 24

25 Årshjul for samarbeid mellom Figgjo skole og Figgjo barnehage: (Gjelder 5-åringene som går siste året i barnehagen.) November/desember: 9.desember Nissedag på Figgjo skole Påskesamling på Figgjo skole 27. mars April:4. trinn på besøk i barnehagen (blir faddere til 6 åringene våre som skal over i skolen)ansvar: Barnehagen inviterer 4. trinn Overføringsmøte, barnehage skole, deltakere: Ped.leder + kontaktlærere + rektor + styrer. Ansvar: barnehagen inviterer Juni: Besøk på SFO Ansvar: SFO inviterer Innskolering 25.mai Besøk SFO 17.juni. SAMARBEIDSPARTNERE Helsestasjon Vi samarbeider med helsesøster i forbindelse med språk 4 som er en obligatorisk test som helsesøster foretar for å kartlegge det enkelte barns språk. Helsesøster plikter å ta kontakt med barnehagen hvis barnet trenger tilrettelegging i fht. språkutvikling, og barnehagen plikter å følge opp. Helsesøster må da ha samtykke av foreldrene. Ressurshelsestasjonen (tlf ) Vi kan formidle kontakt mellom foreldre og ressurshelsestasjonen. Ressurshelsestasjonen driver familieveiledning, kurs for foreldre m.m. Her kan du ta kontakt med ulike fagpersoner hvis du har spørsmål i forbindelse med oppdragelsen eller hvis du bekymrer deg for noe knyttet til barnet. Figgjo skole (tlf ) Vi har overføringsmøte med skolen angående barn som skal begynne på skolen og der foreldrene har gitt tillatelse til at vi overfører informasjon. Barnehagen deltar på noen få av 25

26 skolens arrangement. (Vi viser til vedlegg: Årshjul for samarbeid mellom Figgjo skole og Figgjo barnehage). Barnevernstjenesten Barnehagen er behjelpelig med å knytte kontakt mellom hjem og barnevern, om du f.eks. skulle ha behov for avlastningstjenester. Barnehagen har plikt til å sende bekymringsmelding til barnevernet om de opplever at barn utsettes for omsorgssvikt, og plikt til å gi tilbakemelding på hvordan vi opplever barnet i barnehagen etter forespørsel fra barnevernet. Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) Barnehagen kan i samråd med foreldrene henvise barn til pedagogisk psykologisk tjeneste. Årsaker kan være problemer barnet har med språk, sosial fungering, motorikk m.m. PPT kaller foreldrene inn til samtale, og videre oppfølging skjer i samarbeid mellom barnehage, hjem, PPT og eventuelt instanser PPT kontakter (logoped, fysioterapeut osv). Barnehagen kan rådføre seg eller få veiledning fra Fagteamet ang enkeltbarn eller barnegruppen. Tidliginnsats veiledere: Et lavterskels tilbud til brnehagene. Tidlig identifisere vansker hos enkelt barn og barn i gruppe Gi veiledning til personal i barnehagen og bidra til samarbeid mellom barnehage og hjemmet. Aktuelle områder er bl.a.: - Observasjoner - Kartlegging - Iverksetting av tiltak - systemveiledning 26

27 Styrket barnehage Barn som har spesielle behov kan få tildelt støttetimer til oppfølging. Det skilles mellom støttetimer i form av en ekstra ansatt (pedagog eller assistent - som ivaretar barnets behov i det daglige) og spesialpedagogisk hjelp (en spesialpedagog som kommer en gang i blant for å trene med barnet og/eller veilede og støtte personalet). Senter for flerspråklige barn og unge Barn som er tospråklige kan få tildelt tospråklig assistent noen timer pr. uke. Senteret har en del materiell som kan lånes, og tilbyr barnehagene kurs ang flerspråklige barn en gang iblant. Andre instanser Barnehagen samarbeider med andre instanser ved behov. Utdanning/praksiselever/lærling Barnehagen stiller som læreplass for elever i barne- og ungdomsarbeiderfaget, og tar imot elever på ulike typer praksisplass. VIKTIG INFORMASJON/ PRAKTISKE OPPLYSNINGER FRAVÆR: Ring til barnehagen hvis barnet ikke kommer. Det er avgjørende for hvordan personalet organiserer dagen både i forhold til aktiviteter og om det skal tas inn vikar. Gi også beskjed hvis barnet kommer senere enn kl.9.30 (i tilfelle avdelingen går på tur). MÅLTIDER: Det serveres smøremåltid til lunsj og frokost fire dager i uken, fra september til juni. En av dagene har hver avdeling kjøkkendag, hvor de lager varmrett eller gjærbakst. Frukt serveres hver ettermiddag. Barna har med matpakke til lunsj og frokost tirsdager. I Figgjo barnehage er vi opptatt av å gi barna sunne og gode matvaner. Det er ønskelig at dere foreldre tenker sunn matpakke! Sjokoladepålegg og andre sukkerholdige pålegg ønskes ikke. I barnehagen blir det servert yoghurt en gang i uken og vi ønsker ikke at barna har med selv. 27

28 MERKE KLÆR: Klær må merkes med riktig navn. Klær som ikke er merket legges i gjenglemt klær- kurv. Deretter leveres klærne til Fretex etter en måned. HENTING AV BARN: Si alltid ifra når du henter barnet. Barn utleveres kun til foreldre og personer som vi har fått beskjed om kan hente barna. LUKKE PORTEN: Av sikkerhetshensyn skal barn ikke slippes ut av porten uten at foreldre/foresatte er med. Porten skal alltid lukkes med lenke. PARKERING: Alle parkerer oppe på parkeringsplassen! Bakken ned til barnehagen skal kun brukes til varetransport. Dette p.g.a sikkerheten for barna, og fri kjørsel for utrykningskjøretøy! Noe om spesielle tillatelser? F.eks: I noen tilfeller gis det tillatelse til foreldre å kjøre ned. Dette gjelder ved sykdom/ulykke eller funksjonshemming hos barn eller voksen som gjør det vanskelig å gå fra parkeringsplassen. Denne tillatelsen kan en få ved henvendelse til styrer. SYKDOM: Barn med redusert allmenntilstand har det best hjemme. Tenk Smitteforebygging. VED SKADE: Personalet tar kontakt med foreldre hvis de vurderer det slik at besøk på legevakt kan være nødvendig. Primært skal foreldre ta barnet med til legevakt. MEDISINERING: Vi ser helst at medisinering av barn foregår hjemme. I særskilte tilfeller kan personalet hjelpe til med medisinering. Foreldre må fylle ut medisineringsskjema i så tilfelle. BURSDAGSFEIRING: Bursdagen markeres ved at barnet er med og planlegger og er i fokus i samlingen; vi synger bursdagssangen og barnet velger selv bursdagsrekvisita,, kappe, klær og pynt til bordet. Bursdagsinvitasjoner som deles ut i barnehagen må være til en gruppe; alder, jentene/guttene o.l. FORSIKRING: Alle barnehagebarn i Sandnes kommune er forsikret etter en egen forsikringsavtale. (Detaljer i forsikringen ligger på nettsiden til Sandnes kommune.) HELSEERKLÆRING: Helseerklæringsskjema fylles ut av foreldrene og leveres ved oppstart. FERIE: Barnet skal ha ferie minimum tilsvarende ferielovens bestemmelser. Minst 3 uker sammenhengende ferie må tas i perioden 1.juni - 1.september. 28

29 OPPSIGELSE: Det er to måneders oppsigelsestid; følger hele kalendermåneder, ikke dato. Skjema fylles ut på nettsiden til Sandnes kommune. Leveres oppsigelsen etter 1. mai, må plassen betales ut barnehageåret (juli betalingsfri, halve august). Om barnet skal begynne på SFO i august, betales bare SFO. ALLERGI: Pga allergiske reaksjoner oppfordres alle til i størst mulig grad å bruke parfymefrie alternativer / produkter på barna. Ingalyst, gapahuken vår. 29

30 30