Kjernejournal introduksjon for helsepersonell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjernejournal introduksjon for helsepersonell"

Transkript

1 November 2014 Kjernejournal introduksjon for helsepersonell Gyldig fra November 2014

2 Tittel: Kjernejournal introduksjon for helsepersonell Utgitt: 11/2014 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt: Kjernejournal Postadresse: Pb St Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Heftet kan lastes ned: Forfatter: Bent A. Larsen og Ingeborg Berge

3 INNHOLD INNHOLD 1 INNHOLD 1 HVA ER KJERNEJOURNAL? 2 INNHOLD I KJERNEJOURNAL 3 Kilder 4 KJERNEJOURNAL I PRAKTISK BRUK 5 Innlogging 5 Samtykke 6 Kjernejournalens deler 7 Om pasienten 8 Hva inneholder «Om pasienten»? 8 Hva vises under «Om pasienten»? 8 Mer om folkeregistrert adresse 9 Mer om pasientens fastlege 9 Mer om Familie 10 Mer om kontaktpersoner/-tjenester 11 Mer om kommunikasjon 13 Mer om egenregistrerte sykdommer 13 Kopier til utklipp 15 Utskrift av kjernejournalen 15 Sammendrag: 16 Fullversjon: 16

4 Legemidler 17 Hva vises på siden Legemidler? 17 Hvordan er informasjonen gruppert/sortert? 17 Hvordan er informasjonen om Handelsvarer gruppert/sortert? 18 Hva betyr informasjonen på hver enkelt resept? 19 Hvorfor vises ikke alle utleveringene til pasienten? 20 Hva betyr låste resepter? 20 Dobbeltutleveringer 21 Vergeinnsynsreservasjon 22 Kopiere legemidler til utklippstavle og utskrift av kurveark 23 Visning av seponert resept 24 Feil under Legemidler? 24 Kritisk informasjon 25 Hva er kritisk info 25 Hva betyr varslingssymbolet? 25 «Varslingssymbolet Kritisk info» 25 Hvordan registrere ny kritisk informasjon? 26 Hvordan endre, avkrefte eller slette kritisk informasjon? 27 Hva er inaktiv informasjon? 28 Aktivere eller kommentere på inaktiv informasjon 28 Verifisering av kritisk informasjon 29 Hva skal registreres av kritisk info? 29 Hva betyr det at kritisk info er tom? 29 Kopier til utklipp 29 Besøkshistorikk 31 Hva er Besøkshistorikk? 31 Hva vises på Besøkshistorikk? 31 Filtrering av visning 34 Gruppering av visning og søk på kontakter 34 Hva er informasjonsgrunnlaget til Besøkshistorikk? 35 Kort om Norsk pasientregister 35 Feil i Besøkshistorikk? 36 Kopier til utklipp 36 Admin 39 Hva er Admin? 39 Reservasjon mot tilgang til kjernejournal fra helsenorge.no 39

5 Sperring mot alt helsepersonell 39 Blokkering mot enkelte helsepersonell 40 Reservasjon 41 Meldte feil 41 SPESIELT FOR FASTLEGER 42 Situasjoner hvor kjernejournal kan være nyttig for deg som fastlege 42 Legemidler 42 Besøkshistorikken 43 Pasientopplysninger 43 Fastlegeinfo 43 Kritisk info 43 APPENDIX A: IKONER OG KNAPPER 44 Ikoner og grafiske elementer 44 Funksjonsknapper 45 APPENDIX B: ØVINGSOPPGAVER 46 Om øvingsoppgave i kjernejournal 46 Starte demoen 46 Oppgaver generell navigasjon 46 Oppgaver «Om pasienten» 46 Oppgaver «Legemidler» 47 Oppgaver «Kritisk info» 47 Oppgaver «Besøkshistorikk» 48 Oppgaver «Admin» 48

6 HVA ER KJERNEJOURNAL? Kjernejournal er et helseregister. Det er IKKE en journal i lovens forstand. Kjernejournal skal samle sentral informasjon om pasientene («Kjerneopplysninger») og gjøre dette tilgjengelig for helsepersonell med tjenstlig behov for informasjonen. Pasientene har innsynsmulighet i sin kjernejournal ved å logge seg på Her kan de også reservere seg mot at det opprettes kjernejournal for dem og det er derfor ikke alle pasienter som har en kjernejournal. 2

7 INNHOLD I KJERNEJOURNAL Kjernejournal vil aldri bli en full pasientjournal innenfor gjeldende lovverk. Følgende faglige elementer har kjernejournal juridisk lovhjemmel for å ha: 1. Pasientens legemiddelliste 2. Kritisk informasjon (se definisjon) 3. Liste over kontakt med helsetjenesten (tid og sted, IKKE diagnoser) 4. Pasientens egne felter (kontaktpersoner mm lagt inn av pasienten selv) 5. «Førstevalg behandling» 6. Referanse til annen informasjon (hvor man kan finne epikriser, prøvesvar osv) 7. Administrative opplysninger (fastlege, folkeregisteradresse mm) 8. Logg over bruk Innholdet i kjernejournalen april 2014: 1. Om pasienten med opplysninger fra Folkeregisteret; adresse, sivilstand og familie samt pasientens fastlege. Pasient kan registrere selv kontaktpersoner (pårørende m.fl.), kommunikasjonsproblemer og sykdommer 2. Legemidler utlevert på resept fra apotek i Norge 3. Kritisk informasjon som registreres i strukturert form av behandlende lege 4. Besøkshistorikk fra spesialisthelsetjenesten Logg over bruk av kjernejournal er kun tilgjengelig for pasienten 3

8 Kilder Utleverte legemidler hentes fra reseptformidleren, her får man alle utleverte legemidler på resept uavhengig av om det er utlevert på e-resept, papirresept, telefonresept eller faks. Kjernejournal kan inneholde opptil 3 års historikk, men vær oppmerksom på at kjernejournal begynner å hente inn utleveringer først fra den dato pasienten har fått opprettet kjernejournal. (Du kan se fra hvilken dato pasienten fikk kjernejournal i pasient-headingen) Kritisk informasjon må registreres i kjernejournalen direkte av behandlende lege. Dette hentes ikke inn automatisk fra pasientjournalene. Kontaktliste med spesialisthelsetjenesten hentes fra NPR (Norsk pasientregister). Her registrerer alle sykehus og private avtalespesialister sine pasientkontakter. Fordi dette har økonomisk betydning for sykehusene er registeret ganske komplett på antall kontakter, men det er en del svakheter i HVA som er registrert (f.eks. detaljeringsnivå) og det er en tidsforsinkelse fra pasienten har vært i kontakt med helsetjenesten til det blir registrert. (Vanligvis ca 4 uker for sykehus, for private spesialister opptil ett år) Om pasienten er informasjon som registreres av pasienten selv via Helsenorge.no. Det gjelder Kontaktpersoner, Kommunikasjon og Egenregistrerte sykdommer. Fastlege hentes fra fastlegeregisteret. Dette oppdateres 1 gang pr mnd. (den første virkedag hver mnd.) Bytte av fastlege blir registrert i registeret den 1. i måneden etter at pasienten har meldt ønske om bytte. Historikk over tidligere fastleger viser siste 3 års historikk. Pasientens adresse hentes fra Folkeregisteret. Kjernejournal har full personnummerhistorikk, dvs personer som bytter personnummer, D-nummer osv vil kunne finnes i kjernejournal på alle nummer som har vært gyldige for pasienten. 4

9 KJERNEJOURNAL I PRAKTISK BRUK Kjernejournal er integrert i pasientjournalsystemene med en egen knapp. Plassering og størrelse på knappen varierer mellom de ulike systemene. Kjernejournalknappen åpner kjernejournalen til den pasienten som du har hentet frem i ditt journalsystem. Kjernejournalknappen kan ha 5 farger: GRÅ med rød strek: Kjernejournal er ikke tilgjengelig GRÅ: Pasienten har ikke kjernejournal BLÅ: Pasienten har kjernejournal, men det er IKKE registrert Kritisk info MØRK BLÅ: Pasienten har registrert opplysninger om kommunikasjon og/eller registrert sykdommer RØD: Pasienten har kjernejournal, og det ER registrert Kritisk info Noen journalsystemer viser i tilfellet med rød knapp og en dato for når siste oppdatering av kritisk info var. Innlogging Når du trykker på kjernejournalknappensom er blå eller rød, åpner det seg et vindu eller fane med pasientens kjernejournal. Hvis dette er første gang denne arbeidsdagen at du åpner en kjernejournal, må du logge inn. Senere samme dag slipper du ny innlogging så fremt du sitter og arbeider ved samme datamaskin. (Er du lenge fraværende en periode eller etter 8 timer må du logge inn på nytt). For å kunne benytte kjernejournal må du ha personlig smartkort (f.eks. Bypass) for sikker autentisering. Innlogging skjer ved at du setter inn ditt smartkort i kortleseren og slår PIN-koden din. 5

10 Hvis du har flere mulige arbeidssteder eller flere roller blir du bedt om å bekrefte arbeidssted og rolle: Samtykke I prinsippet er det krav om samtykke for å åpne en pasients kjernejournal, men en del helsepersonell har unntak fra kravet om samtykke for hvert enkelt oppslag. Dette gjelder lege og sykepleier i spesialisthelsetjenesten, helsepersonell i akuttmedisinsk kjede og pasientens fastlege. Kjernejournal sjekker om du er fritatt fra samtykke, er du det kommer du rett inn i kjernejournalen. Hvis man ikke kan fastslå at du har fritak fra samtykkekravet blir du bedt om å angi grunnlag for å åpne pasientens kjernejournal: 6

11 1. Du har fått pasientens samtykke 2. Du har unntak fra kravet av følgende grunner: a. Du er pasientens fastlege (er ikke blitt registrert ennå eller feil i oppslag til fastlegeregisteret) b. Du jobber i den akuttmedisinske kjede eller spesialisthelsetjenesten 3. Du har unntak fra samtykkekrav pga. ØHJ (pasientens er så syk at samtykke ikke kan innhentes pga. tilstand eller tidsnød) Pasientens kjernejournal åpnes så: Kjernejournalens deler Øverst på hver side finner du pasientens identitet, kjønn og alder samt «Varslingssymbolet» helt til venstre. På hver side finner du og en link til utskriftsfunksjon. Under knapperaden som henter frem de forskjellige sider, finner du et statusfelt hvor det vises status- og evt. feilmeldinger. Helt til høyre finner du også en link til hjelpeside med informasjon om informasjon og funksjoner i kjernejournalsiden («Om») Nederst på siden finner du en link som heter «Driftsstatus». Her kan du trykke for å få opplysninger dersom det er driftsmessig informasjon om kjernejournal. Det er 5 faner som deler opp innholdet: 1. «Om pasienten» 2. «Legemidler» 3. «Kritisk info» 4. «Besøkshistorikk» 5. «ADMIN» 7

12 Om pasienten Hva inneholder «Om pasienten»? Adresse og personalia fra Folkeregisteret Fastlege og tidligere fastleger fra Fastlegeregisteret Opplysninger som er registrert av pasienten selv: Nærmeste pårørende og andre kontaktpersoner Kommunikasjonsutfordringer med evt behov for tolk Sykdommer Hva vises under «Om pasienten»? Folkeregistrert adresse hentes automatisk fra Folkeregisteret. I tillegg vises sivil status og evt Familie; ektefelle, barn og foreldre med visning av deres alder. Opplysning om pasientens fastlege og tidligere fastleger hentes direkte fra Fastlegeregisteret. «Om pasienten» kan også inneholde opplysninger som pasienten selv har registrert på Helsenorge.no via Min helse: Kontaktpersoner / tjenester, kommunikasjonsbehov og sykdommer. Helsepersonell har også tilgang til å registrere og oppdatere disse opplysningene hvis pasienten ber om det. Det er pasienten som kontrollerer informasjonen her, så registrering, endring eller sletting utført av helsepersonell må kun gjøres med samtykke fra pasienten. Opplysningene slettes, og det vil ikke bli beholdt historikk over tidligere registreringer. Alle oppslag av opplysningene loggføres. Med det menes at kjernejournal beholder oversikt over hvem som har lest eller registrert noe på disse sidene. Ønske om endring av opplysninger fra Folkeregisteret eller Fastlegeregisteret gjøres direkte dit. Opplysninger Type opplysning Kilde Personalia Folkeregistrert adresse Folkeregisteret Sivilstatus Fastlege Nåværende og tidligere Fastlegeregisteret fastlege de siste 3 årene Familie Ektefelle, Foreldre og Barn Folkeregisteret Kontaktpersoner / tjenester Nærmeste pårørende, andre behandlere, arbeidsgiver Registreres av pasienten selv på helsenorge.no via Min helse Kommunikasjon Egenregistrerte sykdommer Vansker med syn, hørsel,tale, tolkebehov Pasientens egen registrering av sine diagnoser og sykdommer Helsepersonell kan registrere på vegne av pasienten, dersom pasienten ønsker det Slik kan en utfylt side Om pasienten se ut: 8

13 Hvis pasienten har fylt ut opplysninger om seg selv for kommunikasjon og / eller sykdommer, vil kjernejournalindikatoren, knappen som vises i det lokale EPJ, være mørk blå med hvite initialer «KJ». Mer om folkeregistrert adresse «Om pasienten» henter folkeregistrert adresse fra en kopi av Folkeregisteret. Folkeregisteret oppdateres daglig, men det kan oppstå forsinkelser pga saksbehandlingstid. Det er Skatteetaten som har ansvaret for å vedlikeholde Folkeregisteret. Mer om pasientens fastlege «Om pasienten» gjør oppslag direkte i Fastlegeregisteret, slik at det man ser i kjernejournal er det som er oppført i Fastlegeregisteret. Her vil også evt. tidligere fastleger vises med en historikk på maks 3 år. Velg Tidligere fastleger og få en visning av historikk over pasientens fastleger: 9

14 Pasienten kan bytte fastlege inntil 2 ganger i året, men byttet effektueres kun den 1. i hver måned. Hvis en pasient angir bytte f.eks. den 10. så beholder han den opprinnelige fastlegen frem til den 1. neste måned. Den opprinnelige fastlegen har det formelle ansvaret helt frem til månedsskiftet. Det er HELFO som har ansvaret for å vedlikeholde Fastlegeregisteret. Mer om Familie «Om pasient» gjør oppslag mot folkeregisteret og henter ut følgende: - Pasientens sivilstatus - Evt ektefelle eller registrert partner - Barn og deres alder - Foreldre Hensikten med å vise pasient sin familie er at helsepersonell skal kunne se hvem pasient bor sammen med eller har et familiært forhold til. Om ikke annet er oppgitt, vil disse personene være pasientens pårørende, jfr Pasientrettighetsloven. De samme personene vises også i pasientens kjernejournalvisning på helsenorge. 10

15 Mer om kontaktpersoner/-tjenester Formålet med «Kontaktpersoner / tjenester» er at pasient skal kunne registrere nærmeste pårørende, helsekontakter og arbeidsgiver de ønsker at helsepersonell kan kontakte. Helsepersonell har tilgang til å hjelpe pasienten med å registrere opplysningene, men intensjonen er at pasienten skal gjøre dette selv via helsenorge.no. Pasienten kan også få bistand til å registrere opplysninger ved å kontakte 800HELSE ( ). Disse opplysningene lagres kun i kjernejournal og blir ikke overført til lokal elektronisk pasientjournal. Det er mulig å velge mellom 5 typer kontakter: «Andre leger enn fastlegen» kan være private spesialister eller andre leger som følger pasienten tett, eksempelvis kreftleger, revmatologer m.fl. «Annet helsepersonell/-tjenester» er f.eks. hjemmesykepleie, omsorgsbolig o.l. «Alternative behandlere» kan være homeopater, healere m.fl. «Nærmeste pårørende» er ment å være den eller de pårørende som pasienten ønsker skal kontaktes i tilfelle akutt sykdom. «Arbeidsgiver» er nåværende arbeidsgiver. 11

16 Ved registrering av kontaktpersoner, er navn obligatorisk å registrere. Det bør også spesifiseres hva slags relasjon pasienten har til kontaktpersonen, samt adresse og telefonnummer slik at helsepersonell kan få tak i vedkommende ved behov. Det er mulig å endre opplysningene ved å trykke på «Endre»-knappen. To ikoner vises, en penn for å redigere, og en søppelbøtte for å slette. Sletting er permanent og kan ikke gjenskapes. Det er mulig å registrere inntil 10 kontakter. 12

17 Mer om kommunikasjon «Kommunikasjon» gir pasienten mulighet til å registrere utfordringer med syn, hørsel og tale, eller tolkebehov som det er ønskelig at helsepersonell kjenner til. Følgende er mulig å registrere: Det er mulig å velge flere. Hvis man velger «Trenger tolk» må det spesifiseres hvilket språk som skal tolkes. Visning av valgene: Ved å trykke på knappen «Endre» kan visningen redigeres. For å ta bort opplysninger kan man bare fjerne kryssene igjen og Lagre. Mer om egenregistrerte sykdommer Pasienten har mulighet til å registrere viktige sykdommer de har hatt og har. Listen over sykdommer vil ha tilsvarende innhold som skjemaer for «egenerklæring for sykdom» som pasienter ofte fyller ut ved kontakt med sykehusene. Kjernejournal har ikke lovhjemmel til å registrere diagnoser, med unntak av det som omfattes av «kritisk informasjon». Diagnoser som ikke oppfyller kriteriene for å registreres som «kritisk informasjon», kan pasienten registrere her. Det stilles ingen krav til de diagnosene pasienten registrerer, men det anbefales at de viktigste registreres. Det er pasienten selv som bestemmer hva som skal registreres. Alle opplysningene på denne siden er pasienten ansvarlig for og skal primært registreres og endres på Internett (helsenorge.no) av pasienten selv. Helsepersonell har adgang til å gjøre endringer og tilføyelser, men det må gjøres med pasientens samtykke. Alle endringer logges. Det som er registrert av helsepersonell, vil vises i pasientens kjernejournal på helsenorge.no. 13

18 Velg ikonet for å legge til en sykdom: Pasienten kan velge mellom omtrent 300 forhåndsdefinerte diagnoser. Diagnosene er hentet fra emneord brukt på helsenorge.no. Man må søke opp rett diagnose i et søkefelt. Det brukes auto-complete, dvs at du kan skrive 3 bokstaver og så søkes det på alle diagnosene som inneholder disse bokstavene. Det søkes også i synonymer og i gruppebetegnelser. Søk på «hjerte» vil gi alle treff i gruppen «hjertekarsykdommer osv. Det kan ikke registreres flere enn 50 diagnoser per pasient. Pasienten kan slette opplysningene, og de kan da ikke gjenskapes. Velg årstall for hendelsen eller når diagnosen ble satt. Hvis det har vært flere like hendelser på forskjellig tidspunkt, må du registrere flere oppføringer for samme diagnose. Eks: Hjerteinfarkt og Opplysningene vil vises kronologisk, med de nyeste øverst basert på årstallet. Det er mulig å skrive inn kort kommentar eller forklaring hvis det er behov for mer detaljer, maksimalt 80 tegn. 14

19 Kopier til utklipp Knappen «kopier til utklipp» vil åpne et eget vindu med all informasjon som vises på siden i tekstlig form. Eventuell kategorier som ikke har informasjon i seg (for eksempel at pasienten ikke har noen fastlege eller sykdommer registrert) vil disse ikke vises på utklippet. <Om PF - kopier knapp.png> Når kopier-vinduet åpnes, vil teksten være valgt og man kan klikke ctrl + c, eller høyreklikke og velge «kopier» for å kopiere informasjonen over til lokal EPJ. Teksten er kun det som vises i hovedradene på siden. Det vil si at eventuell ekstra-informasjon må kopieres over manuelt (for eksempel tidligere fastleger). <Om PF - kopier tekst.png> Utskrift av kjernejournalen Ved å trykke på teksten «Skriv ut kjernejournalen (PDF)» får du utskrift av hele eller deler av kjernejournalen. Utskriften kommer som pdf-fil. (Obs du er ansvarlig for ikke å lagre pdf-filer med personsensitiv informasjon på ubeskyttet måte.) 15

20 Du kan velge «Sammendrag» eller «Fullversjon» Sammendrag: Sammendrag-utskrift inneholder: 1. Personalia og fastlege 2. Kritisk info hovedkategorier med registreringer 3. Legemiddelutleveringer siste 90 dager 4. Siste 15 besøk / innleggelser i besøkshistorikk fra NPR Fullversjon: I fullversjon-utskrift kan du velge hvilke avsnitt i kjernejournalen du vil ha med: Innenfor hvert avsnitt skrives det ut alt som er registrert, inkludert kommentarer og historikk. Det skrives også ut et følgebrev beregnet på pasienten. Utskriften kan derfor brukes hvis pasienten ønsker utskrift av hele sin kjernejournal. 16

21 Legemidler Hva vises på siden Legemidler? Legemiddelsiden er oppstartsiden for kjernejournal. Her vises legemidler som er utlevert på resept fra apotek i Norge og uavhentede eresepter. Videre viser kjernejournal utleverte og uavhentede handelsvarer, dvs næringsmidler og forbruksvarer. Kjernejournal kan vise inntil 3 års historikk ved å endre på tidsintervallet øverst. Kjernejournal begynner å lagre e-resepter og utleveringer først fra den dato pasienten har fått opprettet kjernejournal. Denne dato finnes i pasient-headingen. Kilden er Reseptformidleren og informasjonen vises slik som den kommer fra Reseptformidleren. Kjernejournal mottar en elektronisk melding hver gang det skjer en utlevering av legemidler på resept ved et apotek. Hvis det er en utlevering på en e-resept, vil også resepten følge med meldingen og dermed vises i kjernejournal. Men legemidler utlevert på resept fra papir/telefax/telefon vil bare inneholde informasjon om selve utleveringen. Hvis apoteket har lagt inn informasjon om rekvirent på resepten, vil dette også vises i kjernejournal. Hvordan er informasjonen gruppert/sortert? Legemiddelsiden er bygget opp etter en gruppering på ATC-koder, Anatomisk terapeutisk kjemisk legemiddelregister som baserer gruppering på virkestoff. Disse grupperte radene er sortert etter dato for siste utlevering innenfor gruppen. Ved å klikke på en rad får man se reseptene og utleveringene innenfor den gitte ATC-gruppen. Utleveringene er samlet per resept, og reseptene er sortert etter dato for siste utlevering. Kjernejournal viser kun de 3 siste resepter pr ATC gruppe når kjernejournal åpnes. Dersom man ønsker å se eldre resepter i gruppen klikker man på ikonet «Hent resterende» nederst i gruppen, dersom det finnes flere enn 3 resepter. Dette ikonet angir hvor mange resterende resepter som kan hentes inn og innhenting skjer når en klikker på det: 17

22 Hvordan er informasjonen om Handelsvarer gruppert/sortert? Handelsvarer er bygget opp etter en gruppering på Næringsmiddel og Medisinsk forbruksmateriell. Innenfor hver gruppering er det underkategorier, og disse er sortert etter dato for siste utlevering. Ved å klikke på en rad får man se reseptene og utleveringene innenfor gruppen av Næringsmiddel eller Forbruksmateriell 18

23 Hva betyr informasjonen på hver enkelt resept? På papirresepter vises det ikke noe informasjon om selve resepten med unntak for refusjonskode på blåresepter samt forskrivende lege hvis det er lagt inn av apotek. For e-resepter vises den informasjonen som fremgår av resepten. Denne kan variere, så det er ikke alltid all informasjonen er med. <Legemidler eresept Utvidet.png> I bildet over vises en del av informasjonen som kan være tilgjengelig. «Andel gjenstående av totalt på resepten» er en beregnet verdi utfra forskrevet mengde og utlevert mengde legemiddel. Denne vil ikke 19

24 alltid være mulig å beregne, blant annet ved intervensjon der styrken, og dermed antall tabletter som gjenstår, er endret. Ved legemiddelforskrivning vil legemiddelnavnet være klikkbart, og lenken vil lede deg til informasjon fra Felleskatalogen basert på varenummeret til legemiddelet. For å få mer informasjon om utleveringer, er legemiddelnavnet alltid klikkbart. Kjernejournal viser også uavhentede eresepter, dvs eresepter skrevet ut av lege, men hvor pasienten ennå ikke har hentet ut noe på apotek. Dersom den nyeste resepten innen en ATC-gruppe ikke har noen utleveringer angis teksten i ATC-gruppen med kursiv skrift og «sist utlevert» er angitt som «Ikke utlevert» Hvorfor vises ikke alle utleveringene til pasienten? Kjernejournal har ikke utleveringer som er eldre enn «aktiv kjernejournal dato» som vises under navnet til pasienten. Dette er fordi kjernejournal kun lagrer informasjon om pasienter fra den dagen de fikk kjernejournal, og informasjon før dette lagres ikke i kjernejournal. Det kan være at pasienten har låst resepter ved rekvirering som gjør at de skjules i visningen. Se «Hva betyr låste resepter» for detaljer om dette. Magistrelle resepter vises foreløpig ikke i kjernejournal (Magistrelle resepter er legemidler produsert på apotek etter oppskrift av lege.) Vær oppmerksom på at kjernejournal har standard visning på kun de siste 6 månedene med utleveringer. Det finnes derfor et dato-filter øverst i skjermbildet som kan utvide visningen til også å inkludere eldre utleveringer enn 6 måneder. Kjernejournal viser kun 3 resepter pr ATC gruppe når kjernejournal åpnes. Dersom det er flere resepter med tilhørende utleveringer registrert i ATC gruppen, vises det nederst med et ikon. Dersom utleveringen har skjedd i dag, kan manglende informasjon også skyldes en forsinkelse i overleveringen fra Reseptformidleren til kjernejournal. Normalt vil ikke denne forsinkelsen overstige 24 timer. Det forekommer en sjelden gang at det inntreffer tekniske feil i overføringen av utleveringsmeldingen til kjernejournal. Selv om dette er ekstremt sjelden (<0,001%) kan det evt være en forklaring. Hva betyr låste resepter? Pasienter kan velge å be om låst resept for å sperre disse fra innsyn. I tillegg kan de reservere seg fra at apoteket sender utleveringsrapport til fastlege. Hensikten er økt vern mot innsyn i eget legemiddelbruk. Begge disse situasjonene krever at også kjernejournal skjuler informasjonen fra visning. Det vil finnes en funksjonsknapp øverst i skjermbildet som vil vises dersom det er noen skjulte resepter og/eller legemidler: 20

25 Ved å klikke på «Skjulte utleveringer» vil både resepter og utleveringer som har vært skjult, vises med et åpent hengelåssymbol ved siden av utleveringen/resepten, se nederste bilde. Det krever samtykke fra pasienten for å vise skjulte legemidler og det vil vises eksplisitt i innsynsloggen til pasientens kjernejournal at helsepersonell har valgt å åpne disse. Skjulte utleveringer kan også åpnes i akuttsituasjoner. Når helsepersonell velger å åpne låste resepter vil følgende bekreftelser kreves: Når låste resepter er åpnet vises det ved en åpnet hengelås: Dobbeltutleveringer Dersom det er foretatt 2 utleveringer i løpet av kort tid innen samme ATC-gruppe, og det er utlevert forskjellige formuleringer (eks både depot og vanlig tabl.), forskjellige styrker eller hvor det er spesifisert forskjellig bruk (fast/behov), varsles dette med symbolet Hvis det står et slikt symbol i en ATC-gruppe, bør du klikke for å se detaljer om utleveringene for å vurdere om 21

26 pasienten kan bruke flere preparater i gruppen samtidig. Reglene står detaljert beskrevet i tabellen under: Klinisk scenario Eksempel Regel Tidsintervall regel virker Pasient henter ut Henter ut alt på en Utleveringer To eller flere flere utleveringer reiterert resept innenfor utleveringer i løpet på samme resept samtidig, samme ATCgruppe av 5 dager samtidig eksempelvis forbruk Pasient har flere aktive resepter i samme ATCgruppe Ulike produkter som tas samtidig (men med samme ATC) Indikere «normale kombinasjoner» av behov/fast osv. over lengre tid for ett helt år. Potensiell dobbelforskrivning. Utlevert både depotog hurtigvirkende produkt. Kan indikere at pas går på forskjellige (men like) produkt samtidig. Utlevert samme produkt flere ganger men fra forskjellige resepter med forskjellige bruksområder (behov/fast/kur). Utleveringer innenfor samme ATCgruppe Utlevert ulike varenummer innen samme ATC-gruppe Varsling av forskjellig bruksområde fra resept To eller flere utleveringer i løpet av 5 dager To eller flere utleveringer i løpet av 14 dager To eller flere utleveringer i løpet av 40 dager Varighet før varsling fjernes 100 dager 100 dager 100 dager 100 dager Vergeinnsynsreservasjon Pasienten kan be om at en resept ikke blir gjort synlig på «Mine resepter» på Helsenorge.no. Dette gjelder først og fremst når verge har tilgang til siden (for barn under 16 år). Verge vil da ikke se resepten ved pålogging på «Mine resepter». Vergeinnsynsreservasjon er markert på to måter, i en gul linje øverst på siden og i den enkelte resept med ordet Vergeinnsynsreservasjon. I den enkelte resept vises «Vergeinnsynreservasjon» når man utvider ATC-gruppen og ser de enkelte resepter. Vær da obs på dette under samtale med pasienten hvis verge er til stede. 22

27 Kopiere legemidler til utklippstavle og utskrift av kurveark Kjernejournal har en knapp for å kunne kopiere listen av legemidler, enten til notat i pasientjournal eller til kurveark: Først vises en utvalgsside med alle utleveringer innenfor angitt tidsperiode. Velg evt annen tidsperiode i nedtrekkslisten. Flere produkter innenfor samme ATC-gruppe er filtrert bort, men du kan få vist alle ved å fjerne haken «Skjul duplikatprodukter»: Huk av for de legemidlene du ønsker og velg «Neste». De valgte legemidlene vises i et vindu i rent tekstformat: Navn-styrke- form og DSSN. Velg mellom: 1. Ved å trykke ctrl+c på tastaturet kopieres teksten i vinduet og dette kan deretter limes inn i journaltekst ved bruk av ctrl+v på tastaturet. 2. Ved å velge «Skriv ut kurveark» vil en pdf med et kurveark bli tilgjengelig for nedlastning og utskrift. TIPS: Ved å velge ctrl+c og lime listen inn i Norsk forening for allmennmedisin sin «Samstemmingsmodul» kan du lette registrering av legemiddellisten i EPJ. Kurvearket vil automatisk fylle ut personalia og et utvalg av eventuelt registrert kritisk informasjon. Følgende aktiv kritisk informasjon som er registrert i kjernejournal skrives ut; 23

28 Alle overfølsomhetsreaksjoner Anestesikomplikasjoner Kritisk medisinsk tilstand fra absoluttlisten Implantater Dersom det er mer informasjon registrert enn hva det er plass til, vil det komme en tekst om at ikke all informasjon er med og man oppfordres til å sjekke kjernejournal. Kurveark støtter administrasjon av legemidlene og vil starte på aktuelle dato for utskrift. Visning av seponert resept Dersom en aktiv resept seponeres, vil dette varsles i kjernejournal i aktuelle ATC-gruppe. Varslet fjernes hvis det på nytt utleveres legemiddel på ny resept i samme gruppe. Vær oppmerksom på at seponeringer av legemidler som IKKE har en aktiv resept (f.eks. ferdig ekspederte resepter uten reiterasjoner) ikke vil vises i kjernejournal da dette kun markeres i lokale EPJ og ikke sendes til reseptformidleren og kjernejournal. Feil under Legemidler? Reseptformidleren er kilden til den informasjonen som vises under Legemidler i kjernejournal. Hvis pasient eller helsepersonell oppdager at denne informasjon ikke er riktig, skal kjernejournal sitt forvaltningsapparat håndtere feilen. Inntil en slik meldt feil er blitt korrigert i kilden, er den markert på følgende måte: Ikonet vil vises øverst på siden. Det markeres ikke i kjernejournal hvilket av legemidlene som vises feil. Men du får nærmere opplysninger om feilen som er meldt ved å klikke på ikonet «Feil meldt» 24

29 Kritisk informasjon Hva er kritisk info Kritisk informasjon er et varslingssystem. Med kritisk informasjon menes informasjon som i en gitt situasjon vil kunne ha avgjørende betydning for valg av helsehjelp, og som hvis den mangler, kan medføre fare for feil eller forsinket behandling.. Eksempler er legemiddelallergier, andre allergier, spesielle lidelser (eks: hemofili, angioødem, Addisons sykdom, porfyri etc), implantater, tidligere komplikasjon ved anestesi. Hva betyr varslingssymbolet? Kritisk informasjon er i kjernejournal delt i seks hovedkategorier. Hver av disse har fått sitt eget «ben» i varslingssymbolet som vist i figuren under. Informasjon er også gradert som «alvorlig/kritisk» eller «mindre alvorlig/viktig». All alvorlig informasjon vil vises i øverste halvdel, og mindre alvorlig i nederste halvdel av varslingssymbolet. Ved endring av alvorlighetsgrad vil varslingssymbolet gjenspeile dette umiddelbart. «Varslingssymbolet Kritisk info» Øverst i kjernejournalbildet finner du pasientens navn og f.nr samt alder ved siden av et symbol som varsler kritisk info som er registrert på pasienten. Symbolet har følgende deler: Noen eksempler på hvordan dette kan se ut og hva det betyr: 25

30 TIPS: Lurer du på hva signalet betyr hos den enkelte pasient, hold musepekeren over symbolet og du vil få en beskrivelse av hva slags kritisk info som varsles i dette tilfellet. Hvordan registrere ny kritisk informasjon? For å registrere ny informasjon, klikker du på «legg til» knappen innenfor den kategorien du vil opprette, som vist under: Du vil da få et vindu for registrering av informasjon tilpasset kategorien du har valgt. Er det underkategorier, må du først velge dette, ettersom de vil variere i innhold. Et eksempel for overfølsomhetsreaksjoner er vist under: Her vil det for legemiddel være et autofullfør-felt, det innebærer at når du har skrevet 3 bokstaver eller mer vil kjernejournal starte søket automatisk. Her kan man skrive enten legemiddelklasse/virkestoff i henhold til ATC-kodeverket eller legemiddelnavn fra FEST. I Kritisk Medisinsk Tilstand finnes det et tilsvarende felt som vil returnere treff fra absoluttlisten til kjernejournal, ICD-10 samt kunne registrere fritekst. I enkelte EPJ kan det skje at autofullfør ikke starter automatisk. Det 26

31 er en knapp med Søk som da kan starte søket. Den vises kun hvis autofullfør ikke starter automatisk: Hvordan endre, avkrefte eller slette kritisk informasjon? Det kan være aktuelt å endre kritisk informasjon hvis man har fått ny informasjon gjennom f.eks. prøvetakning. Dette gjøres ved å klikke på den aktuelle raden som vil vise detaljpanelet for informasjonen. Her finnes det en knapp, «endre» som man kan klikke på for å endre informasjonen. Man vil da få opp et registreringsvindu der man kan endre på enkelte felt. For å avkrefte klikker man på «avkreft» knappen. Man vil da måtte begrunne hvorfor informasjonen skal avkreftes i vinduet som åpnes og informasjonen vil da bli avkreftet og inaktiv. Informasjonen kan da vises igjen ved å klikke på «Vis inaktive» 27

32 Dersom man ønsker å slette informasjon, må man først klikke på avkrefte, deretter teksten «klikk for å slette» nederst i det nye vinduet. Slettet informasjon vil IKKE kunne gjenopprettes, og skal kun brukes dersom informasjonen ikke lengre er aktuell. Hva er inaktiv informasjon? Inaktiv informasjon er informasjon som enten har blitt avkreftet, eller avslutnings/utløpsdato har gått ut. Det vil si at informasjonen kan være relevant, men er skjult ettersom det ikke nødvendigvis er tidsaktuelt. For å vise inaktiv informasjon klikker man på «Vis inaktive» i en kategori, og man får da vist de inaktive radene. Antallet i parentes sier hvor mange inaktive informasjonsrader det finnes. Inaktiv informasjon vil IKKE indikeres i varslingssymbolet i hver kategori. Aktivere eller kommentere på inaktiv informasjon Dersom man ønsker å reaktivere inaktiv informasjon, klikker man på «aktiver»-knappen på detaljpanelet. Man vil da få opp et vindu, likt som endre, der man kan kommentere og/eller endre på informasjon. Når man klikker på lagre da, vil informasjonen bli aktiv igjen. Dersom man kun ønsker å kommentere på inaktiv informasjon, klikker man på «kommenter». Man vil da få opp et vindu for å avkrefte informasjonen på nytt, og man skriver inn kommentaren på lik linje som ved avkreft informasjon. 28

33 Verifisering av kritisk informasjon Kritisk info vil for de fleste pasienter være tomt fordi pasienten ikke har lidelser eller problemer som kvalifiserer til registrering i kritisk informasjon. Det er derfor viktig å bekrefte at pasientens situasjon er vurdert og verifisere at det ikke er manglende registrering som er årsak til at kritisk info er tom. Når kjernejournal har vært i bruk over tid, vil det óg kunne være et behov for å bekrefte at «gammel» registrert info fortsatt er gyldig. Man kan da etter samtale med pasienten verifisere at informasjonen på siden fortsatt er gyldig, og at det for eventuelle tomme kategorier ikke finnes noe ny informasjon. En verifisering av kritisk informasjon gjelder for alle kategoriene og all aktiv informasjon på siden. Verifiser tom side Verifiser ingen endring Hva skal registreres av kritisk info? Husk at «Kritisk info» er et VARSLINGSSYSTEM for å gjøre annet helsepersonell oppmerksom på ting som ellers lett kan oversees og resultere i feilbehandling. Kritisk info er IKKE en erstatning for pasientens sykehistorie. Vanlige tilstander som man normalt tar høyde for når pasientens forhistorie er ukjent, skal normalt ikke varsles. At det finnes en kode som passer i kjernejournalens kritisk info betyr ikke at det skal registreres. (Eks.: At det finnes kode for «ortopedisk implantat» betyr ikke at man skal registrere alle hofte- og kneproteser, derimot bør man registrere her hvis pasienten f.eks. har en ortopedisk avstivning i nakken som kan vanskeliggjøre vanlig grep for å gi frie luftveier.) Det er viktig at det kritiske blir registrert, men ikke registrer for mye, dersom nesten alle pasienter får registrert kritisk info vil varslingseffekten forsvinne. Hva betyr det at kritisk info er tom? At pasienten ikke har registrert kritisk info betyr ikke nødvendigvis at han IKKE HAR noe problem eller tilstand som kvalifiserer til registering. Det kan bare være at ingen ennå har registrert det. Men hvis du har en pasient som du kjenner godt og VET at han ikke har noe som skal registreres, vil det hjelpe dine kollegaer som ikke kjenner pasienten hvis du verifiserer at det ikke er kritisk info. Da vil neste behandler med større trygghet kunne anta at tomt felt virkelig skal være tomt. Kopier til utklipp Knappen «kopier til utklipp» vil åpne et eget vindu med all aktiv informasjon på siden i tekstlig form. 29

34 Når kopieringsvinduet åpnes, vil teksten være valgt og man kan klikke ctrl + c, for å kopiere informasjonen over til lokal EPJ. 30

35 Besøkshistorikk Hva er Besøkshistorikk? Besøkshistorikk er en oversikt over pasientens kontakt med sykehus, avtalespesialister og andre enheter innen spesialisthelsetjenesten. Oversikten omfatter både poliklinisk kontakt, dagbehandling og innleggelser, men ikke indirekte kontakt slik som telefon og brev. Hver kontakt betegnes som en episode. For innleggelse ved sykehus vises en episode for hvert avdelingsopphold. Grunnlaget er spesialisthelsetjenesten sin rapportering til Norsk pasientregister (NPR) fra Hva vises på Besøkshistorikk? Informasjonen vises i en tabell, sortert kronologisk med nyeste kontakt øverst. Like og etterfølgende kontakter grupperes for å gjøre listen kortere. Hvis pasienten har mange kontakter på samme sted, vil dette kun vises som én rad med et siffer i antall-kolonnen. Det er også mulig å samle alle kontakter som tilhører samme avdeling og institusjon ved å velge «Gruppér på sted». I kolonnene vises følgende informasjon: Tidsperiode Tidsperioden viser innleggelsesdato og utskrivningsdato. For polikliniske kontakter vises dato for kontakt. Dersom kontakter er gruppert, vises dato for første og siste kontakt. Antall Viser antallet grupperte kontakter. Gruppering skjer kun når etterfølgende kontakter har inntruffet på samme behandlingssted. 31

36 Klikk på tallet for å få en oversikt over datoene for kontaktene som er gruppert. Fagenhet / spesialitet Fagenhet er en enhet som har det faglige ansvaret for pasienten. For avtalespesialister vil denne kolonnen vise spesialiteten til personen. Tjenesteenhet Tjenesteenhet er stedet der pasienten mottok behandlingen. For avtalespesialister vil det her vises navnet på spesialisten. 32

37 Tjenesteenhet og fagenhet kan også være like ettersom dette er avhengig av innrapporteringen. Dersom de er helt identiske, vil kun fagenhet vises (tjenesteenhet er altså blankt) for å gjøre skjermbildet lettere å lese. HF/Institusjon Denne kolonnen viser hvilket Helseforetak, eventuelt institusjon, som har rapportert inn kontakten. Dette gjelder også for avtalespesialister der episodene knyttes til et gitt HF/RHF. <Om besøkshistorikk - hjelp_ombesoekshistorikk_hf_535.png> Klikk på navnet for å få mer utfyllende informasjon om HF/Institusjon. Her kan man også finne kontaktinformasjon som adresse og telefonnummer dersom institusjonen selv har rapportert dette til RESH (Register over Enheter i Spesialisthelsetjenesten). <Om besøkshistorikk - hjelp_ombesoekshistorikk_institusjon_535.png> 33

38 Filtrering av visning Man kan velge hvor mange kontakter man ønsker å se. Standardvisningen vil vise de siste 50 kontaktene for å gi et raskt overblikk ettersom et stort antall kontakter vil kunne ta lang tid å vise. <Om besøkshistorikk - hjelp_ombesoekshistorikk_filter_535.png> Ved siden av filteret vises også hvor mange kontakter som totalt er registrert på pasienten. <Om besøkshistorikk - hjelp_ombesoekshistorikk_totaltepisoder.png> Gruppering av visning og søk på kontakter Mange repeterende kontakter kan skje vekselsvis med kontakt med andre avdelinger. For å samle alle kontakter som skjer ved hver enkelt avdeling, velges «Gruppér på sted». Da samles alle kontakter pasienten har hatt med denne avdelingen, med forbehold om at avdelingen har skiftet navn eller kode i NPR. Grupperingen skjer uavhengig av hvor mange kontakter som vises på siden. 34

39 Det er også mulig å søke på avdeling, sykehus, klinikknavn etc. i søkefeltet. Søket gjøres i den gruppen av kontakter som er hentet inn fra NPR, f.eks. siste 200, selv om ikke alle disse vises på skjermen samtidig. Ønsker man at søket skal gjøres i alle kontakter pasienten har hatt med spesialisthelsetjenesten, må man først velge «Vis Alle» Hva er informasjonsgrunnlaget til Besøkshistorikk? Kilden til informasjonen er Norsk pasientregister (NPR). Siden Kjernejournal har juridisk hjemmel for å vise bare til et lite utvalg av informasjonen i NPR og registeret først ble personidentifiserbart i løpet av 2008, vises kun: Kontakter fra 2008 og fremover Tid og sted for kontakten Alle enheter i spesialisthelsetjenesten er pålagt å rapportere informasjon til NPR. De fleste sykehus har rutiner for å innrapportere dette en gang i måneden, men det kan også skje sjeldnere. Konsekvensen av dette er at det vil kunne ta tid fra kontakten faktisk fant sted til den vises i kjernejournal. Kort om Norsk pasientregister Norsk pasientregister er et av Norges sentrale helseregistre og blir drevet av Helsedirektoratet. Når pasienter får henvisning til eller behandling i et sykehus, en poliklinikk eller hos en avtalespesialist, blir en rekke opplysninger registrert ved behandlingsstedet. Et utvalg av disse opplysningene sendes til Norsk pasientregister (NPR) bl.a. for statistikk, forskning og som grunnlag for beregning av finansiering. NPR ble opprettet i 1997, men det var først fra 2008 at NPR ble et personidentifiserbart register slik at episoder kan knyttes til den enkelte pasient. 35

40 Feil i Besøkshistorikk? NPR er kilde til informasjonen som vises under Besøkshistorikk i kjernejournal. Dersom pasient eller helsepersonell oppdager at denne informasjon ikke er korrekt, skal kjernejournal sitt forvaltningsapparat kunne registrere en merknad om feil som vil vises til brukere av kjernejournal. <Om besøkshistorikk - merknad knapp.png> Ikonet vil vises øverst på siden. Dette er en generell melding om mulige feil på siden og feilaktig informasjon vil dermed ikke indikeres for de spesifikke radene dette gjelder. For å lese merknaden klikker man på ikonet og teksten vil da vises. <Om besøkshistorikk - merknad visning.png> Kopier til utklipp Knappen «kopier til utklipp» vil åpne et eget vindu med all informasjon som vises på siden i tekstlig form. Det vil si at man må utvide filteret på siden før man klikker på «kopier til utklipp» dersom man ønsker et større tidsrom med. <Om besøkshistorikk - kopier knapp.png> Når kopier-vinduet åpnes vil teksten være valgt og man kan klikke ctrl + c, eller høyreklikke og velge «kopier» for å kopiere informasjonen over til lokal EPJ. Teksten er kun det som vises i hovedradene på siden. Det vil si at eventuell ekstra-informasjon må kopieres over manuelt (adresseinformasjon, telefonnummer og liknende). <Om besøkshistorikk - kopier tekst.png> 36

41 Her finner du en kronologisk liste over pasientens kontakter med spesialisthelsetjenesten. De siste kontaktene vises øverst. Hvis det er flere etterfølgende kontakter på samme fagenhet og institusjon vil disse aggregeres, dvs samles i en linje. Du vil kunne få detaljer om hvert opphold ved å trykke på tallet under «antall»: Det som vises i listen er det som sykehuset / spesialisten registrerer i NPR. Lokale forkortelser kan derfor forekomme. Men hvis du trenger mer forklaring og kontaktinformasjon kan du trykke på navnet for Fagenhet/ spesialitet: 37

42 Telefonnummer og epost vil vises dersom det er oppgitt hos NPR (Husk at du ikke kan sende forespørsler med pasientinfo i en vanlig epost). Vær oppmerksom på at det er en viss tidsforsinkelse før oppholdet registreres i NPR og kan vises her. Vanligvis ca 4 uker for sykehus, men ofte lengre for private spesialister. 38

43 Admin Hva er Admin? Helsepersonell kan på vegne av pasienten og med pasientens samtykke administrere tilganger og reservasjoner til pasientens kjernejournal. All aktivitet loggføres på lik linje som annen aktivitet i kjernejournal og vises for pasient på helsenorge.no Reservasjon mot tilgang til kjernejournal fra helsenorge.no Pasienten kan se sin egen kjernejournal ved å logge seg inn på helsenorge.no og Min helse med BankID eller BuyPass kort. Hvis pasient ikke ønsker at kjernejournalopplysningene skal være tilgjengelig på helsenorge.no, kan denne tilgangen sperres slik at pålogging derfra ikke er mulig. Da kan kjernejournalen fortsatt benyttes av helsepersonell via lokal elektronisk pasientjournal i lukket nett (Norsk Helsenett), og innbygger har ikke innsyn via helsenorge.no. Innsyn i kjernejournal kan pasient få ved å henvende seg til HELFO for å få utskrift eller via fastlege. Velg og sperring er aktivisert umiddelbart. For å fjerne sperring velges «Slett» og innsyn i kjernejournal via innlogging på helsenorge.no, og Min helse er umiddelbart tilgjengelig. Sperring mot alt helsepersonell Pasient kan velge at hele eller deler av sin kjernejournal er sperret for innsyn for alt helsepersonell. Når denne sperringen er aktivert, vil helsepersonell kun få innsyn ved å be om pasientens samtykke, og i nødsituasjoner. For sperrede områder vises et ikon av en hengelås på arkfanene for de ulike sidene i kjernejournal. Velg «Legg til sperre mot helsepersonell» Velg hvilke deler av kjernejournal som skal sperres ved avkrysning: 39

44 For å fjerne sperring under Admin velges «Slett» og det må bekreftes med OK at en ønsker å fjerne sperring. Dersom en ønsker å åpne en sperret side via arkfanene i kjernejournal, må en ta stilling til følgende: Åpning av sperrede deler av kjernejournal logges særskilt i overvåking av kjernejournal og vises eksplisitt i pasientens logg på helsenorge. Blokkering mot enkelte helsepersonell Pasient kan velge å blokkere hele eller deler av sin kjernejournal mot enkelte (navngitte) helsepersonell. Dette er en sperring som det ikke er mulig å åpne i en nødsituasjon, og den kalles derfor blokkering. Ved å blokkere vil angitt helsepersonell ikke få innsyn i utvalgte seksjoner eller hele pasientens kjernejournal. Blokkering mot enkelte helsepersonell kan gjøres for pasienten av helsepersonell her eller ved at pasienten selv kontakter HELFO. Det må oppgis HPR-nr til det helsepersonellet som man ønsker blokkert, og HELFO bistår i fremskaffelse av HPR nr. Velg «Legg til blokkering mot enkelte» og kryss av for hele eller de deler av kjernejournal som skal blokkeres. Merk at også ADMIN siden må blokkeres dersom man velger å blokkere kun enkelte deler av kjernejournal. Oppheving av blokkering kan gjøres av annet helsepersonell enn den som er blokkert etter anmodning fra pasienten. Opphevelse av blokkering logges særskilt i overvåking av kjernejournal og vises eksplisitt i pasientens logg på helsenorge.no 40

45 Reservasjon Pasienten kan reservere seg mot å ha kjernejournal. Ved reservasjon slettes alle data, og denne historikken vil aldri kunne gjenskapes. Det vil heller ikke registreres noen opplysninger i kjernejournal,og den vil ikke være tilgjengelig for helsepersonell. Denne utilgjengeligheten inntrer med en gang pasienten reserverer seg, men sletting av dataene i kjernejournal skjer etter 30 dager. En reservasjon kan derfor angres innen 30 dager, av saksbehandler/brukerstøtte eller via Helsenorge.no. Reservasjon innebærer at hele kjernejournalens innhold slettes permanent. Pasienten kan som alternativ sperre hele kjernejournalen for helsepersonell. Da slettes ikke kjernejournalen, og den kan åpnes i en nødsituasjon. For mange vil derfor sperring være et tilfredsstillende alternativ, se ovenfor. Følgende bør pasient informeres om ved ønske om reservasjon av kjernejournal: «Kjernejournal kan inneholde viktige opplysninger som kan bidra til at du får riktig behandling i en kritisk situasjon. Å reservere seg fra kjernejournal vil bety at informasjon om deg ikke lenger blir tilgjengelig via dette systemet. Det er angrefrist på denne reservasjonen. Vil du oppheve reservasjonen, ta kontakt med brukerstøtte på Helfo (800helse) innen 30 dager. Etter 30 dager blir alle opplysningene om deg slettet permanent. Du kan som alternativ sperre hele kjernejournalen. Da stenges kjernejournalen, men opplysningene slettes ikke, og helsepersonell kan få tilgang til opplysningene i en nødsituasjon.» Hvis du senere likevel skulle ønske å ha en kjernejournal, kan den opprettes på ny med informasjon samlet inn fra den nye dato. Meldte feil Kjernejournal henter mye av sin informasjon fra eksterne kilder (eks Reseptformidler og NPR). Dersom det oppdages og meldes feil i disse kildene kan det ta tid før slik feil blir rettet i kilden og dermed korrigert i kjernejournal. Fra feilmelding er mottatt og feilen evt er rettet vil dette markeres på aktuelle side med Klikk på symbolet for mer info om feilen. 41

46 SPESIELT FOR FASTLEGER Situasjoner hvor kjernejournal kan være nyttig for deg som fastlege Kjernejournal er først og fremst laget for å dele informasjon som skal være tilgjengelig når pasienten behandles av behandlere som har mangelfull informasjon om pasienten. Som pasientens fastlege har du som regel mer informasjon i egen EPJ. Likevel kan du i din funksjon som fastlege ha nytte av kjernejournalen. Legemidler Som fastlege får du med pasientens samtykke alle utleveringsmeldinger på resepter pasienten får utlevert også fra andre leger. Det er noen situasjoner som kjernejournal kan være nyttig likevel: 1. Nye pasienter Pasienter som har byttet til deg relativt nylig vil du kunne hente mer info om tidligere legemidler i kjernejournal en det du selv har mottatt. Kjernejournalen kan ha opptil 3 års historikk over utleveringer. 2. Pasienter som du ikke har fått innhentet samtykke fra. På disse vil du ikke motta utleveringsmeldinger før du har innhentet samtykke. Hvis pasienten kommer til kontroll første gang etter en innleggelse og har fått resepter med fra sykehuset, kan du finne dette i kjernejournal selv om du ikke har mottatt utleveringsmeldingene selv. 3. «Gjestepasienter». Når du vikarierer for en kollega eller har en øhj-pasient fra en annen fastlege kan du finne legemiddelinfo i kjernejournal selv om du ikke har noe i journalen. ( I reseptformidleren vil du kun finne aktive resepter, i kjernejournal vil du og finne tidligere utleveringer selv om ikke pasienten har en aktiv resept nå) 4. Låste resepter: Du vil i kjernejournal kunne finne opplysninger om en pasient har låste resepter. Disse reseptene fremkommer ikke i EPJ med mindre det er du selv som har skrevet dem. Husk imidlertid at du trenger pasientens uttrykte samtykke for å kunne 42

Kjernejournal introduksjon for helsepersonell

Kjernejournal introduksjon for helsepersonell Mai 2015 Kjernejournal introduksjon for helsepersonell Gyldig fra Mai 2015 Tittel: Kjernejournal introduksjon for helsepersonell Utgitt: 05/2015 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt: Kjernejournal Postadresse:

Detaljer

Praktisk bruk av kjernejournal

Praktisk bruk av kjernejournal Praktisk bruk av kjernejournal Lommemanual for helsepersonell Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger om pasienten på ett sted Når du trenger informasjon for å yte

Detaljer

Praktisk bruk av kjernejournal

Praktisk bruk av kjernejournal Innholdet i kjernejournal Praktisk bruk av kjernejournal Kjernejournal viser utvalgte helseopplysninger om pasienten og gir rask tilgang til viktig informasjon. Når du trenger informasjon for å yte helsehjelp,

Detaljer

Kjernejournal. Bent A. Larsen

Kjernejournal. Bent A. Larsen Kjernejournal Bent A. Larsen Legemiddelkomite-seminar 2014 Dagens flyt av medisinsk informasjon kompleks og aldri komplett Fastlege Apotek Sykehjemslege Legevaktslege Kommunal PLO Privatpraktiserende spesialist

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ERA1-12/6250-11 84173/13 29.11.2013 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.12.2013 Innvandrerrådet 11.12.2013

Detaljer

Nasjonal kjernejournal - helsepersonell og pasient på samme arena

Nasjonal kjernejournal - helsepersonell og pasient på samme arena Nasjonal kjernejournal - helsepersonell og pasient på samme arena Ingeborg Berge Sykepleier i avd. Kjernejournal Eresept Kjernejournal i pilot: Fastlegen ny pasient trenger resept på medisin hun ikke husker.

Detaljer

E-resept og Kjernejournal. Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse

E-resept og Kjernejournal. Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse E-resept og Kjernejournal Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse Agenda 1. e-resept : Hva er det? 2. Sikkerhetsaspekter ved e-resept 3. e-resept og personvern 4. Kjernejournal: Hva er

Detaljer

Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt

Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp Fastlege Sykehus Apotek Uplanlagt hendelse AMK / Legevakt / Akuttmottak??? Ingen elektronisk

Detaljer

Forfattere: Andrea Leikvold og Hege Louise Borge, 5. klasse informatikk, NTNU

Forfattere: Andrea Leikvold og Hege Louise Borge, 5. klasse informatikk, NTNU Helsenorge.no Oppgaver med forklaring Steg 1: Logg inn på Helsenorge.no med BankID Resepter Oppgave 1: Hvor mange aktive resepter har du? - Trykk på firkanten med Resepter på forsiden - Bla nedover på

Detaljer

Kjernejournal. IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1

Kjernejournal. IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1 Kjernejournal IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1 Agenda Behovet for en kjernejournal Målbilde Løsningsskisse Status 11.02.2013 2 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp

Detaljer

Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt

Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt Kristian Skauli, seniorrådgiver,, Administrasjonsavdelingen/e-helse, Norge Nasjonal kjernejournal - Trygt og enkelt Kristian Skauli, Stockholm Behovet

Detaljer

Praktisk bruk av kjernejournal

Praktisk bruk av kjernejournal Praktisk bruk av kjernejournal Lommehandbok for helsepersonell Kjernejournal er ei ny elektronisk løysing som samlar viktige helseopplysningar om pasienten på éin plass Når du treng informasjon for å yte

Detaljer

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL 1892011 Versjon 3 ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL mellom pleie- rehabilitering og omsorgstjenesten og fastlege Innhold Hva betyr meldingsboksene? 3 Hvordan behandle meldinger i innboksen? 3 Hvordan

Detaljer

Registrere kritisk info eller ikke? Eksempler til diskusjon i smågrupper for fastleger

Registrere kritisk info eller ikke? Eksempler til diskusjon i smågrupper for fastleger Registrere Eksempler til diskusjon i smågrupper for fastleger Registrering av kritisk info - praktiske eksempler HUSK: Kritisk info i kjernejournalen er en nasjonalt varslingssystem som skal brukes til

Detaljer

Velkommen til kurs om kjernejournal. Side 1

Velkommen til kurs om kjernejournal. Side 1 Velkommen til kurs om kjernejournal Side 1 Hva må jeg som LIS-lege kunne om kjernejournal? Etter at du har gjennomført dette kurset skal du: 1. Vite at kjernejournal er et helseregister hvor viktig pasientinformasjon

Detaljer

Kjernejournal. HelsIT , Rune Røren og Torunn Brandt

Kjernejournal. HelsIT , Rune Røren og Torunn Brandt Kjernejournal HelsIT 17.09.13, Rune Røren og Torunn Brandt 1 Agenda Behovet for kjernejournal Status for prosjektet Demonstrasjon av løsningen EPJ-systemene Helsepersonellportalen Helsenorge.no 2 Behovet

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Pasientopplysninger - F5

Pasientopplysninger - F5 Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 30.01.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Bohne, Leif Erik Dok. ansvarlig: Bjørnnes, Anita Bakgrunn Rutinen omfatter

Detaljer

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger».

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Innhold Generelt... 2 Viktige råd og tips... 2 Opprette ny søknad Søker med norsk personnummer eller D-nummer... 3 Opplysninger

Detaljer

Kjernejournal. Ambulanseforum 01.10.12, Rune Røren 01.10.2012 1

Kjernejournal. Ambulanseforum 01.10.12, Rune Røren 01.10.2012 1 Kjernejournal Ambulanseforum 01.10.12, Rune Røren 01.10.2012 1 Agenda Behovet for en kjernejournal Målbilde Viktige føringer Kritisk informasjon Status 01.10.2012 2 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt

Detaljer

Nasjonal kjernejournal. - For tryggere helsehjelp

Nasjonal kjernejournal. - For tryggere helsehjelp Nasjonal kjernejournal - For tryggere helsehjelp h/p://www.nrk.no/mr/1.11251499 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp Fastlege Sykehus Apotek Uplanlagt hendelse AMK / Legevakt

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved flere legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Innføring av Kjernejournal personvernutfordring?

Innføring av Kjernejournal personvernutfordring? Innføring av Kjernejournal personvernutfordring? Januarseminaret 2017 Soria Moria Bent A Larsen Hva var begrunnelsen for opprettelse av kjernejournal? Forprosjekt ELIN-s del 1: Oppsummert pasientinformasjon

Detaljer

Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig kontrollrapport

Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig kontrollrapport Helsedirektoratet Postboks 7000 St Olavs plass 0130 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/10134-6 13/01268-8/MEP 27. februar 2014 Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig

Detaljer

E-resept og kjernejournal Nyttige verktøy for legemiddelssamstemming og legemiddelsamtaler

E-resept og kjernejournal Nyttige verktøy for legemiddelssamstemming og legemiddelsamtaler E-resept og kjernejournal Nyttige verktøy for legemiddelssamstemming og legemiddelsamtaler Nina Refsum Norske Sykehusfarmasøyters Forening 12. mars 2015 Dette vil du få høre om Hva kjernejournal er Hva

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Veiledning til rapportering til NPR [Oppdatert 2.5.2012 av Daniel Gjestvang] Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen.

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

Kjernejournal. HelsIT 2011 Rune Røren

Kjernejournal. HelsIT 2011 Rune Røren Kjernejournal HelsIT 2011 Rune Røren 1 Agenda Status Behovet for en kjernejournal Målbilde Viktige føringer Løsningsskisse Etablering av hovedprosjekt 2 Status Lovendring for kjernejournal er ute på høring

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Elektronisk resept. Trygt og enkelt. Til deg som trenger resept

Elektronisk resept. Trygt og enkelt. Til deg som trenger resept Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved mange legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Helse- og omsorgsdepartementet

HØRINGSNOTAT. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til endring av forskrift om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidlerforskriften) Utsendt: 30.01.2013

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013

BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013 BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013 Innhold Innhold... 2 Generelt... 3 Åpen side for alle... 3 Side som krever innlogging... 3

Detaljer

Hemmelig adresse (0526)

Hemmelig adresse (0526) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 15.08.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Det kommer ved jevne

Detaljer

E-resept KORT BRUKERVEILEDNING FOR NY FORSKRIVNINGSMODUL

E-resept KORT BRUKERVEILEDNING FOR NY FORSKRIVNINGSMODUL KORT BRUKERVEILEDNING FOR NY FORSKRIVNINGSMODUL E-resept For å kunne sende elektroniske resepter fra Profdoc Vision, må ny forskrivningsmodul installeres. Din leverandør gir deg utfyllende informasjon

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.15 Databaseversjon 2.15 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Side 1 av 13 1 Innholdsfortegnelse Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Dokumenthistorikk...3

Detaljer

Brukerveiledning for emeistring.no

Brukerveiledning for emeistring.no CLINICL SSESSMENT SOLUTIONS Dokumenthistorikk Versjon Beskrivelse Dato Forfatter Verifisert av 0.1 Første utgave for emeistring, basert på CheckWares versjon 1.1 0.2 Lagt inn informasjon om Bank ID, og

Detaljer

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase Heftets tittel: Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

E-helse har noen innspill til enkelte av de foreslåtte endringene i reseptformidlerforskriften.

E-helse har noen innspill til enkelte av de foreslåtte endringene i reseptformidlerforskriften. v4-29.07.2015 Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her. Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 17/461-2 Saksbehandler: Linda

Detaljer

Hva skjer i helse Sør-Øst?

Hva skjer i helse Sør-Øst? Legg inn et bilde som passer programmet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Detaljer

HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator. Hitra Legekontor

HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator. Hitra Legekontor HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator Hitra Legekontor 7240 Hitra Tlf. 72 44 17 00 postmottak@hitra.kommune.no www.hitra.kommune.no 1 Innhold 1. Daglige rutiner

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Mot slutten av

Detaljer

Bytt mellom dagsplan og ukeplan

Bytt mellom dagsplan og ukeplan Bytt mellom dagsplan og ukeplan Oversikt over meldinger som ikke er lest/behandlet Oversikt over meldinger som ikke er lest/behandlet Oversikt over dagens pasienter Se kalenderen til sin kollega Se kalenderen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Ny logo...

BRUKERVEILEDNING Ny logo... BRUKERVEILEDNING Ny logo... Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013 Innhold Generelt... 3 Åpen side... 3 Lukket side... 3 Vilkår for bruk... 3 Kontaktinformasjon...

Detaljer

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer...

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer... INNHOLD Bakgrunn... 1 Innlogging... 1 Brukere med tilgang... 3 Registrere infeksjoner... 4 Registrere antibiotika... 5 Registreringer... 8 XML (for sykehus)... 9 Rapporter... 9 Validering/logiske kontroller...

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i forskrift om nasjonal kjernejournal og forskrift om nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidleren) Utsendt: 23. mai

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Veileder IS-1200 Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Publikasjonens tittel: Utgitt: Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten

Detaljer

WinMed 2 NHN Adresseregister

WinMed 2 NHN Adresseregister 1 WinMed 2 NHN Adresseregister Introduksjon og brukerveiledning 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Kort om NHN Adresseregister fra NHN sine sider... 3 Funksjonalitet... 3 Brukerveiledning... 4 Adresseregister-bildet...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Utskrift og fakturering av journal til pasient

Utskrift og fakturering av journal til pasient Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 15.08.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik 1 Hurtigtaster er beskrevet

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Tove Sørensen Styremøte TTL Tromsø, 13. mars 2014 Lokalt pilotprosjekt - nasjonal portal Prosjektet skal gi pasienter elektronisk tilgang til sin journal ved

Detaljer

Endringer i rekvisjonsmodulen NISSY versjon 4.7

Endringer i rekvisjonsmodulen NISSY versjon 4.7 Endringer i rekvisjonsmodulen NISSY versjon 4.7 Versjon 1.0, 28. april 2015 Innhold Innledning... 2 Nye funksjoner i rekvisisjonsmodulen... 3 Felles for 4-stegs og ensides... 3 1. Pålogging... 3 2. Endringer

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Status for noen av «våre» prosjekter

Status for noen av «våre» prosjekter NFAs referansegruppe for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling. «EPJ-løftet» Status for noen av «våre» prosjekter Bent Larsen 01.10.2012 EPJ-løftet har engasjert seg i en rekke prosjekter,

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc. WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Overordnet nivå - Nivå 1. Utarbeidet / revidert av: Regionalt prosjekt EPJ standardisering Godkjent av Per Grunde Weydahl/Maiken Nerland Hansen

Overordnet nivå - Nivå 1. Utarbeidet / revidert av: Regionalt prosjekt EPJ standardisering Godkjent av Per Grunde Weydahl/Maiken Nerland Hansen Overordnet nivå - Nivå 1 Plassering: 1.6.5.9.1.14 Dok.nr: D10888 DIPS - Rekvirentsøk Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Prosedyre Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon Juli 2017

Versjonsbrev for Extensor05 versjon Juli 2017 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.27 6.Juli 2017 Innhold Bedriftsjournal... 3 HELFO... 6 Innkallingsmodulen... 6 Journal... 6 NPR... 7 NPR Behandlerkravmelding... 8 Personalia... 9 Planlegger... 11

Detaljer

Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene.

Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene. Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene. I Bergen kommune har vi definert disse nivåene: Meldingsansvarlige har et særlig ansvar for meldinger

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde:

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: Kategori: 3. Omsorgstjenester 3.2 Medikamenthåndtering Side 1 av 3 ANSVARSFORDELING OG NØDVENDIG BRUKERINFORMASJON Vedlegg: 2 Ansvarlig: Rådmannen Godkjent den: 17.12.2012

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Innbyggerplattformen Helsenorge.no Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Redaksjonelt innhold Ny forenklet forside Sykdom og behandling Helse og sunnhet Rettigheter Helsetjenester Min Helse

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR Det kongelige helsedepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: 02/06862 LMS/BjS OT/CLB 13.05.2003 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR

Detaljer

Lynguide for lab/helsesekretær IHR Winmed2

Lynguide for lab/helsesekretær IHR Winmed2 Lynguide for lab/helsesekretær IHR Winmed2 Interaktiv Henvisning og Rekvirering Innhold 1. Funksjonsoversikt i IHR Side 3 2. Forbered prøvetaking Side 4 3. Rapporter prøvetaking Side 6 4. Daglig sjekk

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få fatt i

Detaljer

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 1 Informasjon om Doffin Den nasjonale publiseringstjenesten www. Doffin.no er databasen hvor oppdragsgivere publiserer innkjøp. Alle innkjøp over den norske terskelverdi, pålydende 500 000 NOK skal publiseres

Detaljer

FHI. Brukerveiledning for Vesuv

FHI. Brukerveiledning for Vesuv FHI Brukerveiledning for Vesuv Folkehelseinstituttet 01.12.2016 Innhold Bakgrunn... 2 Pålogging... 2 Pålogging via CIM... 2 Pålogging via portal... 2 Glemt passord... 3 Opprette ny brukerkonto... 4 Registrere

Detaljer

Oppsett for rekvirentsøk i DIPS

Oppsett for rekvirentsøk i DIPS Oppsett for rekvirentsøk i DIPS Ved rekvirentsøk i DIPS anbefales et oppsett for alle typer søk. Dersom man lagrer innstillingene, vil søket fremstå likt neste gang det skal gjøres søk. Avsnittet under

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Henvisning (ekstern) - registrere primærhenvisning (0608)

Henvisning (ekstern) - registrere primærhenvisning (0608) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 03.04.2014 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Denne rutinen beskiver

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

Versjonsnytt 118 CGM Spesialist

Versjonsnytt 118 CGM Spesialist Versjonsnytt 118 CGM Spesialist Side 2 Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 118 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 118 i forhold til CGM Journal 117. Dette dokumentet

Detaljer

Brukerveiledning for skjemaet for Melding om utlevering av legemidler fra dyrehelsepersonell

Brukerveiledning for skjemaet for Melding om utlevering av legemidler fra dyrehelsepersonell Brukerveiledning for skjemaet for Melding om utlevering av legemidler fra dyrehelsepersonell Dette skjemaet benyttes for melding om utlevering/bruk av legemidler til matproduserende dyr og hest fra dyrehelsepersonell.

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Mistanke om snoking i kjernejournal

Mistanke om snoking i kjernejournal Mistanke om snoking i Dette skjemaet benytter du hvis du mistenker at noen har snoket i din. I et behandlingsforløp vil det kunne være flere helsepersonell som har tjenestelig behov for oppslag i din,

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Journal. Versjon 8.0

Journal. Versjon 8.0 Journal Versjon 8.0 Innhold 1 Innledning... 3 2 Oversiktsbilde journalliste... 4 2.1 Filtrering på bruker.... 4 2.2 Filtrering på journaltype... 4 2.3 Filtrering på tjeneste... 5 2.4 Fanen Avgrensning...

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer