Navn: ... Ut ar beidet et t er oppdr ag f r a f ylkeslegen i Nor d-tr øndelag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Navn: ... Ut ar beidet et t er oppdr ag f r a f ylkeslegen i Nor d-tr øndelag."

Transkript

1 .... Ut ar beidet et t er oppdr ag f r a f ylkeslegen i Nor d-tr øndelag. Kont akt per soner Hilde Ranheim, I nnher r ed Sykehus og Sigr un Ber t num,namdal Sykehus. Det er ut ar beidet egen veileder t il denne malen f or I ndividuell plan, og mal og veileder skal br ukes sammen som et ver kt øy. Malen skal br ukes i sin oppr innelige layout, i f ar ger.

2 INDIVIDUELL PLAN for Planen er gyldig fra :... til... Evaluering :... og... NAVN : F.NR.: ADRESSE: HOVEDKOORDI NATOR (ansvar f or samor dning) TLF. / E.MAIL: SAMTYKKE FRA PASIENTEN jfr pasientrettighetsloven kap.4 Jeg samtykker i at det utarbeides en individuell plan for meg. Videre samtykker jeg i at det opprettes en ansvarsgruppe rundt meg. Tlf./e.mail: ANSVARSGRUPPA OG ANDRE KONTAKTER Navn : (Kontaktperson sykehus, skole, arbeid m.m.) Tlf. /e.mail: : Sted: Underskrift: VI KTI GE NÆRSTÅENDE PERSONER Tlf./e.mail: Tlf./ e.mail: Tlf./e.mail: Tlf./e.mail: Tlf. /e.mail: Tlf./ e.mail: JURIDISKE FORHOLD OG ANDRE VIKTIGE OPPLYSNINGER (vedtak,, viktige medisinske forhold som allergi m.m.) Tlf./ e.mail: Tlf. /e.mail: KOPI AV PLANEN ER SENDT TI L INDIVIDUELL PLAN SIDE 1

3 HOVEDMÅL OG DELMÅL, felles mål for pasient/bruker og hjelpeapparatet HOVEDMÅL: DELMÅL: (i forhold til behandling, hjem skole, arbeid og fritid) Delmål nummer TI LTAK I FORHOLD TI L HOVEDMÅL / DELMÅL OG HVORDAN DISSE SKAL GJENNOMFØRES Henvis til utdypende dokument Ansvarlig instans og person for eval ueri ng INDIVIDUELL PLAN SIDE 2 FORTSETT NESTE SIDE

4 Oppfølgingsside for tiltak Delmål TI LTAK I FORHOLD TI L HOVEDMÅL / nummer DELMÅL OG HVORDAN DISSE SKAL GJENNOMFØRES Henvis til utdypende dokument Ansvarlig instans og person for evalue ring INDIVIDUELL PLAN SIDE FORTSETT NESTE SIDE

5 SAMTYKKE Jeg samtykker i at får tilgang på taushetsbelagte opplysninger om meg. Type opplysningene det her er snakk om er. Det skal ikke gis mer opplysninger enn det som er strengt tatt nødvendig for at det konkrete tiltaket i min individuelle plan skal kunne planlegges og gjennomføres.... Sted Underskrift

6 VEI LEDER TI L I NDI VI DUELL PLAN For utfyllende informasjon og beskrivelse av utarbeidelse av individuelle planer henvises til Forskrift om individuelle planer fra Sosial- og Helsedepartementet (SHD-I-1028 B), og veileder til forskriftene, som vil være tilgjengelig medio august-01. Av denne veilederen vil det bli laget en kortversjon på ca. 10 sider, som vil være tilgjengelig fra samme tidspunkt. Her er det forsøkt gitt en enkel veileder i forhold til bruk av dette konkrete verktøyet. Hvor i planen? Hva skal skrives? Forsiden i planen Navn For- og etternavn til innehaveren av planen. Pasienten og koordinator. Planen er gyldig fra.. til. Side 1 i planen Fra : datoen da planarbeidet starter Til : datoen da man mener at målene skal være nådd. i nært samarbeid med pasient og aktuelle samarbeidspartnere. Evaluering Navn, f.nr. os.v. Hele planen bør evalueres halvveis og ved slutten av planperioden. Halvtidsevalueringen bør brukes til å justere mål og tiltak ut fra hvordan arbeidet har gått. Evalueringene kan komme frem til at planperioden må endres. Her skal pasientens fulle navn skrives, 11-sifret personnummer, fullstendig adresse og telefonnummer. Dette er opplysninger det ofte er spørsmål om, og da er det nyttig at det står i planen. i nært samarbeid med pasient og aktuelle samarbeidspartnere. Pasienten og koordinator. Hvor i planen? Hva skal skrives? Samtykke fra pasienten. Side 1 i planen forts. Når pasienten skriver under her samtykker han/hun i to punkter : 1. Samtykker i at det utarbeides en individuell plan. 2. Samtykker i at det opprettes en ansvarsgruppe, som skal være en ressursgruppe i arbeidet sammen med pasienten for at han/hun skal nå sine mål. Pasient og koordinator.

7 Hvis pasienten ikke ønsker ansvarsgruppe rundt seg strykes denne setningen og pasienten samtykker da kun i at det utarbeides en individuell plan. Hvis dette punktet ikke er underskrevet viser det at pasienten ikke samtykker i utarbeidelse av planen. Denne planen kan da kun bruke etter 4 annet ledd i Forskrifter for individuelle planer til utarbeidelse av en individuell plan for pasienter under tvunget psykisk helsevern. Ansvar lig i 2.linj et j enest en. Nærstående personer Hvis pasienten endrer mening og bestemmer seg for at han/hun ønsker en individuell plan, skrives det under på samtykkeerklæringen. For å få til det samarbeidet som trengs for å få utarbeidet og fulgt opp en individuell plan er det ofte behov for å utveksle opplysninger om pasienten mellom de ulike samarbeidsinstansene. Det er da påkrevd at det innhentes samtykke fra pasienten om tillatelse til å utveksle slike opplysninger. (se Forskrifter til individuelle planer under merknader til de enkelte bestemmelser, til 6 åttende ledd.) Noter under Viktige opplysninger i planen når slikt samtykke er innhentet og hvor dette samtykkeskjemaet finnes. (Forslag til samtykkeskjema er vedlegg til malen.) Her kan pasienten skrive opp navn, adresse og telefonnummer til personer som han/hun opplever som viktige personer i sitt nettverk og som kan være ressurspersoner i arbeidet med gjennomføring av planen. Hvor i planen? Hva skal skrives? Viktige opplysninger Side 1 i planen forts. Her kan opplysninger som er viktige for planarbeidet skrives ned, for eksempel spesielle allergier, paragrafvedtak, diagnose, om det er skrevet under samtykke til å gi deltakerne i planleggingen tilgang til taushetsbelagte opplysninger og hvor dette samtykkeskjemaet finnes. Pasienten og ansvarlig i 2.linjetjenesten koordinator. Pasienten og koordinator. Pasienten og koordinator Hovedkoordinator Her skal navnet til koordinatoren stå, hvor han/hun har sitt arbeidssted og hvilken kommune og etat som har ansvar. Hvor han/hun kan nås skal også komme klart frem. Det skal være en person som har oppgaven å være koordinator for planarbeidet. I tillegg til å ha koordineringsansvar skal denne personen være pasientens kontaktperson i f.h.t. arbeidet med og gjennomføring av planen. Da pasienten er i kommunen det meste av tiden er det mest hensiktsmessig at koordinatoren er en som arbeider der. Unntaket kan være når pasienter er innlagt i institusjon over lengre tid. Da kan det være mer hensiktsmessig at koordinatoren er en sentral person i behandlingsteamet på institusjonen. Koordineringsansvaret bør da overføres til hjelpeapparatet i kommunen så snart dette er naturlig. Koor dinat or

8 Ansvarsgruppe og andre kontakter. Skriv opp navn, arbeidssted/etat, hvilken funksjon vedkommende har i planarbeidet og gjennomføring av planen, adresse og telefonnummer. Dette gjelder alle personer som er tildelt et ansvar i f.h.t. utarbeidelse av og gjennomføring av planen, uansett etat eller nivå.. Kopi av planen er sendt til Her skal navnene på alle personene som har fått en kopi av planen skrives. Før kopi fås skal dette være avklart med pasienten. Hvor i planen? Hva skal skrives? Side 2 i planen Hovedmål og delmål. Hovedmål: I samarbeid skal pasient og tjenesteytere formulere et hovedmål som sier hva pasienten ønsker å ha oppnådd på langsikt. Pasient og koordinator Delmål nr. Tiltak Henvis til utdypende dokument Ansvarlig instans og person. for evaluering Fortsett neste side. Delmål: Hovedmålet må brytes ned i delmål som skal vise hva det må jobbes med for at pasienten skal nå hovedmålet. Her må man vurdere arenaene hjem, arbeid, skole, helse, fritid, økonomi og behandling. Det er viktig at delmålene er konkrete og målbare. For oversiktens skyld må delmålene nummereres. Obs. Målene må ikke formuleres som tiltak, da vil det bli vanskelig å evaluere om målene er nådd eller ikke. Her skrives nummeret på delmålet som tiltaket er tenkt i forhold til. Fyll inn startdato for oppstart av tiltaket. En kort beskrivelse av det enkelte tiltaket som skal settes i gang, og hvordan dette er tenkt gjennomført. Under dette punktet skal også avtaler skrives inn, f. eks. møte i ansvarsgruppen. Er det laget utdypende planer (eks. individuelle læreplaner), foretatt utredninger med påfølgende rapport, kartlegginger o.l. skal dette skrives her, og hvor en kan finne disse dokumentene. Her skal det stå navnet på den som sammen med pasienten har hovedansvaret for gjennomføring av tiltaket. Det skal også komme frem hvilken instans som har ansvaret (eks. sosialkontoret, skole, miljøkontakt på institusjonen) når tiltaket skal evalueres. Fortløpende evaluering av de enkelte tiltakene kommer i tillegg til evaluering av hele planen. Kryss av her hvis det er behov for å fortsette tiltaksbeskrivelsene på et nytt ark. Pasient og koordinator og pasient og den som har utført det konkrete arbeidet. og den som er ansvarlig for tiltaket. og den som er ansvarlig for tiltaket.

9 Hvor i planen? Hva skal skrives? Side 3 i planen, fortsettelse av tiltaksbeskrivelsene fra side 2 Delmål nummer, dato, Samme utfylling som side 3 planen. tiltak i forhold Som side 3 i planen til.., henvis til.., ansvarlig instans,dato for evaluering Sidetall Fyll ut sidetall nederst på siden VEDLEGG, SAMTYKKE J eg samt ykker i at. Type opplysninger det her er snakk om. Sted Underskrift Her skal det f ylles ut navn og ar beidsst ed på den/ de per son/ -ene som f år t ilgang på t aushet sbelagt e opplysninger. Her skal det skrives hvilke type taushetsbelagte opplysninger det er snakk om. Eks. funksjonskartlegging i f.h.t. arbeid, behovsvurdering i f.h.t. bistand i bolig, opplysninger i f.h.t. min psykiske lidelse. når samtykke gis. Stedsnavn Pasientens underskrift Koor dinat or Pasient Pasient Pasient