REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS. Asbjørn Salthe. MHS, 223 Christoffer Inge Hovda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS. Asbjørn Salthe. MHS, 223 Christoffer Inge Hovda"

Transkript

1 MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 7. mars 2014 TID: DELTAKERE: MØTENDE VARA: FORFALL: MØTESTED: ÅPNING: Bjørg Tørresdal, Svein Ragnvald Tjora, Karen Margrete Mestad, Christoffer Inge Hovda, Eyvind Olafsrud, Nina Sundnes Drønen, Jeffrey Huseby (generalsekretær NMS) Asbjørn Salthe Inge Særheim (nestleder), Marianne Skjortnes, Hans Christian Kvåle Karen Margrete Mestad fratrådte under behandlingen av sak 11/14. MHS, 223 Christoffer Inge Hovda SAKSLISTE HS-sak 1/14 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden... 2 HS-sak 2/14 (B) Referat fra HS-møte 6. desember HS-sak 3/14 (O) Referatsaker... 2 HS-sak 4/14 (O) Orienteringer... 2 HS-sak 5/14 (O) Orientering om virksomheten ved rektor... 2 HS-sak 6/14 (B) Regnskap og årsberetning for HS-sak 7/14 (B) Rapport og planer rapportering til Kunnskapsdepartementet... 3 HS-sak 8/14 (B) Kreering av Tor Arne S. Berntsen som philosophiae doctor... 3 HS-sak 9/14 (B) Kreering av Terese Bue Kessel som philosophiae doctor... 4 HS-sak 10/14 (B) Tilsetting som økonomi- og administrasjonssjef. Unntatt offentlighet HS-sak 11/14 Utlysning av stilling i praktisk teologi... 5 HS-sak 12/14 Strategiprosess... 6 HS-sak 13/14 Ny bachelorgrad i kristendom, ledelse og menighetsutvikling... 8 Bjørg Tørresdal Bård Mæland 1

2 Styreleder Rektor O = orienteringssak D = drøftingssak B = beslutningssak HS-sak 1/14 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Innkallingen og dagsorden godkjennes. HS-sak 2/14 (B) Referat fra HS-møte 6. desember 2013 Referatet fra møtet er tidligere utsendt på e-post. Vedtak: Referatet godkjennes. HS-sak 3/14 (O) Referatsaker 1. Referat fra styremøte i SIK, Referat fra møte i Forskningsutvalget, , Referat fra møte i Utdanningsutvalget, , Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget, referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget Vedtak: Referatene tas til orientering. HS-sak 4/14 (O) Orienteringer Praktisk-teologisk seminar, endringer ifm nye relasjoner stat-kirke Sikkerhethet knyttet til studieturer i utlandet Varslet AFP Ordning med forskningspermisjon Vedtak: Saken tas til orientering. HS-sak 5/14 (O) Orientering om virksomheten ved rektor Momentliste blir delt ut i møtet. Muntlig saksframlegg ved rektor i møtet. Vedtak: Saken tas til orientering. 2

3 HS-sak 6/14 (B) Regnskap og årsberetning for 2013 Regnskap med balanse for 2013 Noter til regnskapet Årsberetning for 2013 for MHS AS Notat ved høgskoledirektør Saksfremlegg ved høgskoledirektør MHS resultatregnskap for 2013 viser et positivt driftsresultat på kroner, mot et budsjettert underskudd på kroner. Årsresultatet etter finansposter er på kroner. Vedtak: Høgskolestyret godkjenner Misjonshøgskolens årsregnskap og årsberetning for HS-sak 7/14 (B) Rapport og planer rapportering til Kunnskapsdepartementet Ref. Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Utkast til Rapportering for 2013 og planer for 2014 Sakfremlegg ved rektor MHS sender hvert år såkalte Rapport og planer til Kunnskapsdepartementet. Disse inneholder resultatrapportering for foregående år (2013), samt planer for inneværende år (2014), som i praksis er Virksomhetsplan for 2014 som HS godkjente i desembermøtet. I tillegg til å angi en minimumsmal for rapporteringen, som også inneholder nasjonale styringsparametre som hele sektoren måles på, sier Kunnskapsdepartementet i sitt tildelingsbrev av at Rapport og planer imidlertid skal inneholde alt det som er vesentlig for å kunne vurdere om statstilskuddet er benyttet etter forutsetningen. Frist for innsendelse er Høgskolestyret gis derfor anledning til å kommentere administrasjonens utkast av Rapport og planer før det sendes inn til KD. Vedtak: Høgskolestyret godkjenner utkastet til Rapport og planer. HS-sak 8/14 (B) Kreering av Tor Arne S. Berntsen som philosophiae doctor Referanse: Forskrift for PhD-graden, jfr. Kvalitetshåndboka kap (http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf html) FU-sak 44/13 og 51/13 Sakkyndig rapport 3

4 Rapport fra prøveforelesning, Rapporter fra disputas, REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS Saksfremlegg ved rektor Cand. theol. Tor Arne S. Berntsen leverte i midten av august inn sin avhandling «Life After Violence: Towards a Shared Moral Discourse on Reconciliation in Northern Uganda» til bedømmelse for PhD-graden. Prorektor Knut Holter (på grunn av rektors inhabilitet som veileder) oppnevnte 16. august en sakkyndig komité bestående av professor Joanna Quinn (Western University, Canada), professor Gunnar Heiene (Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo) og professor Knut Alfsvåg (Misjonshøgskolen). Rapport fra kommisjonen, som hadde en enstemmig positiv konklusjon, ble oversendt prorektor for forskning i begynnelsen av desember. På bakgrunn av dette ble avhandlingen i FU-møte (FU-sak 51/13) godkjent for doktorgradsprøver (prøveforelesning og disputas). Det ble så gjennomført doktorgradsprøver for Berntsen 5. (prøveforelesning; The relation between forgiveness and reconciliation as a social and theological problem ) og 6. (disputas) november Kommisjonen har godkjent prøveforelesning og disputas. Det samme har disputasleder. FU har tidligere godkjent Berntsens gjennomføring av opplæringsdelen av PhD-programmet. I samsvar med 21 i Forskrift for graden philosophiae doctor ved Misjonshøgskolen foreligger derfor grunnlaget for å kreere Tor Arne S. Berntsen til philosophiae doctor, noe FU i sitt møte anbefalte Høgskolestyret å gjøre: FU viser til godkjent opplæringsdel samt rapporter fra prøveforelesning og disputas november 2013, og godkjenner med dette avhandling, prøveforelesning og disputas for Tor Arne S. Berntsen. På dette grunnlag ber FU Høgskolestyret kreere ham til philosophi[a]e doctor. Vedtak: Høgskolestyret kreerer Tor Arne S. Berntsen til philosophiae doctor. HS-sak 9/14 (B) Kreering av Terese Bue Kessel som philosophiae doctor Referanser: Forskrift for PhD-graden, jfr. Kvalitetshåndboka kap (http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf html) FU-sak 53/13 og 04/14 Sakkyndig rapport, udatert Rapport fra prøveforelesning, Rapporter fra disputas, Saksfremlegg ved rektor Cand. theol. Terese Bue Kessel leverte i midten av august inn sin avhandling «Between God s Sharing Power and Men s Controlling Power: A Quest for Diaconal Empowerment and Transformation in Femmes Pour Christ in Cameroon» til bedømmelse for PhD-graden. 4

5 Rektor oppnevnte 16. august en sakkyndig komité bestående av dr. Elieshi Mungure (Det lutherske verdensforbund, Geneve, Sveits), dr Auli Vähäkangas (University of Helsinki, Finland) og professor Hans Austnaberg (Misjonshøgskolen). Rapport fra kommisjonen, som hadde en enstemmig positiv konklusjon, ble oversendt rektor i begynnelsen av desember. På bakgrunn av dette ble avhandlingen i FU-møte (FUsak 53/13) godkjent for doktorgradsprøver (prøveforelesning og disputas). Det ble så gjennomført doktorgradsprøver for Kessel 16. (prøveforelesning; «How are gender relations in African church and society expressed in the work of the Circle of Concerned Women Theologians and what contribution could this make to the thesis? ) og 17. (disputas) januar Kommisjonen har godkjent prøveforelesning og disputas. Det samme har disputasleder. FU har tidligere godkjent Bue Kessels gjennomføring av opplæringsdelen av PhDprogrammet. I samsvar med 21 i Forskrift for graden philosophiae doctor ved Misjonshøgskolen foreligger derfor grunnlaget for å kreere Terese Bue Kessel til philosophiae doctor, noe FU i sitt møte anbefalte Høgskolestyret å gjøre: FU viser til godkjent opplæringsdel samt rapporter fra prøveforelesning og disputas januar 2014, og godkjenner med dette avhandling, prøveforelesning og disputas for Terese Bue Kessel. På dette grunnlag ber FU Høgskolestyret kreere henne til philosophi[a]e doctor. Vedtak: Høgskolestyret kreerer Terese Bue Kessel til philosophiae doctor. HS-sak 10/14 (B) Tilsetting som økonomi- og administrasjonssjef. Unntatt offentlighet. Vedtak: HS tilsetter Anne Brit Hatleskog i stillingen som økonomi- og administrasjonssjef med tiltredelse så snart som mulig, og innen HS-sak 11/14 (B) Utlysning av stilling i praktisk teologi Referanse: HS-sak 62/12 Forslag til utlysningstekst for stilling Saksfremlegg ved rektor Høgskolestyret har senest i sak 62/12 vært orientert om utfordringer knyttet til bemanningen av praktisk-teologisk seminar. Etter at professor Thor Strandenæs, den ene av to fast tilsatte faglærere, avsluttet sin ordinære tjeneste ved PTS sommeren 2013, har administrasjonen løst bemanningssituasjonen gjennom bruk av stipendiaters pliktarbeid, i praksis helt frem til desember Målt mot bemanningssituasjonen ved de to andre praktisk-teologiske seminarene, er dette på grensen til hva som er forsvarlig. 5

6 Situasjonen oppfattes nå dithen at det er nødvendig å lyse ut et stilling i PT. Det kan anføres ulike grunner for dette, som samlet sett tilsier en utlysning: For det første har behandlingen av ny bachelorgrad i kristendom, ledelse og menighetsutvikling forutsatt at praktisk teologi styrkes som fag. Dernest er det nå behov for gjennomføring av fordypningsemner i praktisk teologi på mastergrad i det reviderte teologi/cand.theol.-studiet, noe som er nytt i ny studieordning. Til sist har det også vist seg at det er nettopp praktisk teologi har vært et fagfelt hvor MHS har lykkes med flere former for inntektsskaping (eks. EVU; forskning på trosopplæring). Til sist handler denne saken om i hvilken grad MHS med troverdighet skal fremstå med sin praktisk-teologiske utdanning, og som kirkelig utdanningsaktør. Et forslag til utlysningstekst er vedlagt, og er arbeidet fram i samarbeid med rektor for praktisk-teologisk seminar, i tillegg til at den er drøftet med Forskerforbundet. Til grunn for utlysningsteksten foreligger det en del avveininger som det vil blir redegjort for i møtet. Vedtak: Høgskolestyret ber administrasjonen lyse ut stilling i praktisk teologi med tanke på tilsetting fra HS-sak 12/14 Strategiprosess Referanse: HS-sak 46/13 Sluttrapport ( Misjonshøgskolen mot 2020 nytt bein, sterkere global aktør og videre vurdering av navn ), datert Saksfremlegg ved rektor Høgskolestyret ga i sitt møte sin tilslutning til en skisse for en strategiprosess som skal forberede ny strategiplan for Et sentralt element i denne prosessen var et fremlegg fra rektor om å fokusere på ulike scenarier fremover mot Fremlegget var formulert slik overfor HS: Scenariofase: Å beskrive 3-4 ulike måter MHS kan være en utdannings- og forskningsinstitusjon i fremtiden. Man kan f eks sette 2020 som et scenariotidspunkt. Denne fasen bør være kreativ og lite begrenset, hvor man både tenker ut av boksen, og våger å diskutere hellige kyr (for eksempel navn, lokalisering, samarbeidspartnere, nye (med)eiere, etc). Hvordan ønsker MHS å beskrives som vitenskapelig høgskole i 2020? Hva heter institusjonen? Eksisterer man som én institusjon, eller har man fusjonert med en eller flere andre institusjoner? Har man fortsatt en cand.theol.-utdanning? Holder man til i Stavanger? Er det kommet til nye eiere? HS forutsatte at gruppen var bredt sammensatt, noe topptung ift ledelsen ved MHS, og at den hadde representanter fra både eier og HS. Følgende gruppe ble etter dette satt sammen etter oppnevninger fra HS, generalsekretær NMS og rektor ved MHS: Bård Mæland, rektor (leder) Karen Margrete E. Mestad, Høgskolestyret 6

7 Inger Kari Søyland, administrasjonen NMS Kristin Fjelde Tjelle, ledelsen Tomas Sundnes Drønen, ledelsen Torstein Jørgensen, vitenskapelige ansatte Inger Brit Haugen, teknisk-administrativt ansatte Hans Christian Kvåle, Studentrådet Tina Dykesteen Nilsen, midlertidig vitenskapelig tilsatte Strategigruppen har hatt fire møter ( , , og ). Det grundigste arbeidet har omhandlet analyse og diskusjon om merkevare/merkevarenavn (Misjonshøgskolen/MHS), samt arbeid med konkrete scenarier. Direktør Kristin Fjelde Tjelle arbeidet frem en analyse i det første sakskomplekset, i samarbeid med professor Magne Supphellen, NHH. I det andre sakskomplekset har rektor arbeidet frem ulike scenarier som gruppen har diskutert, i tillegg til at professor emeritus Jan Erik Karlsen, UiS, var invitert til å innlede til fremtidsanalyse/fremtidsscenarier i møtet Det forelå for øvrig en del statistisk materiale om utviklingstrekk ved MHS til det første møtet. Dette ble brukt som bakgrunnsmateriale/kontekst for det videre arbeidet. Det er gruppens oppfatning at dette også kan være nyttig for Høgskolestyret å kjenne til. Dette er derfor lagt ved denne sluttrapporten. Saken fremmes nå for HS med tanke på at HS gir signaler for eventuelt videre prosess. Når det gjelde forholdet til eier, ble Landsstyret for NMS foreløpig orientert om saken i sitt februarmøte av assisterende generalsekretær Inger Kari Søyland, som selv har deltatt i gruppen. I tillegg vil rektor orientere LS direkte i junimøtet. For øvrig vil administrasjonen gå videre med den fasen som handler om arbeid med verdier. Her er det blant annet planlagt en stabsdag i april hvor spørsmålet om høgskolens verdier blir satt på dagsorden. Det bør i tillegg settes ned en gruppe som arbeider videre med saken, før rektor setter i gang arbeidet med selve strategiplanen over sommeren. Vedtak: 1. HS ønsker at strategiarbeidet skal fortsette i tråd med de anbefalinger som er gitt av strategigruppen: 1. At HS vurderer en kombinasjon av scenario 2 og 3 som strategisk peilepunkt for det videre strategiarbeidet for neste strategiperiode ( ), altså at MHS gis flere bein å stå på, i tillegg til at høgskolen videreutvikles som global aktør. 2. At MHS allerede i 2014 tar skritt for å sondere forsterket samarbeid/fusjon med en eller flere samarbeidspartnere for å styrke mulighetene til å realisere sine visjoner/strategier, og for å få maksimal effekt av et forsterket samarbeid/fusjon som lykkes. 3. At en sak om navnet/merkevaren «Misjonshøgskolen» følges opp så snart HS har ferdigbehandlet det strategiske fremtidsbildet eller har utarbeidet ny strategiplan. Hovedbegrunnelsen for dette vil være å styrke høgskolens 7

8 signalverdi overfor potensielle søkere, gitt at navnet/merkevaren ellers har tilfredsstillende identifikasjonsverdi, strekkbarhet og enkelhet. 2. HS ber rektor sette ned en intern gruppe som legger frem et forslag til en ny strategiplan for skolen HS-sak 13/14 (B) Ny bachelorgrad i kristendom, ledelse og menighetsutvikling Referanse: UU-sak 12/13 og 40/13; HS-sak 47/13 Notat fra rektor til HS-sak 47/13, datert Studietilsynsforskriften (http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf html) Programplan for bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling Notat fra rektor til HS-sak 47/13, datert Saksfremlegg ved rektor Rektor oppnevnte et utvalg til å utarbeide programplan for ny bachelorgrad i kristendomskunnskap/praktisk teologi, ledet av studiesjefen. Utvalget ble bedt om å vektlegge følgende forhold: Spørsmålet om samfunnsmessig behov og relevans Konsultasjoner om profil og innhold i flere faser av utvalgsarbeidet med aktører som kan være relevante mottakere i kirke- og organisasjonsliv Formulering av hvilken generell kompetanse som studieprogrammet skal gi studenten Spørsmålet om markedssituasjon og rekrutteringspotensial Programmets bredde og spiss på bakgrunn av konkurransesituasjonen (NLA; MF; Ansgar, etc) Spørsmålet om forholdet til nettstudier Ressursbehov for drift av studieprogrammet Utvalget har bestått av følgende personer: Torrey Seland, studiesjef (leder) Anne Beth Gilja Johansen Hans Austnaberg Kari Storstein Haug Sissel Gjøvikli Student Møyfrid Lunde Høgskolestyret ble i sak 47/13 forelagt en konseptskisse for denne graden, og fattet følgende vedtak: 1. HS støtter skissen til ny bachelorgrad innen kristen tro og praksis/ledelse, med de fordypninger som er foreslått. 2. HS sikter på å godkjenne graden i desembermøtet på bakgrunn av kvalitetssikring av komiteens arbeid i aktuelle fagseksjoner og utdanningsutvalget. 3. Rektor gis myndighet til å fastsette navn på graden. Graden har etter dette fått følgende navn: Bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling (KLM). 8

9 I samme møte ble det i rektors notat knyttet til saken fremhevet at komiteen mener at det bør tilføres ressurser for å drifte studieprogrammet. Følgende fagfelt ble nevnt: praktisk teologi og pedagogikk/kirkelig undervisning, herunder ledelsesfag. Rektor kommenterte dette slik: Det er vanskelig å gi eksakte estimater for slike behov, men jeg ønsker allerede nå å signalisere to anliggender som er relatert til dette kapasitetsbehovet som jeg mener er viktig at blir prioritert i den videre planlegging av hhv budsjett og bruken av stipendiater: at 1 av 2 nye stipendiaturer som lyses ut primo 2014, med tilsetting , tilsettes innenfor praktisk teologi (evt med en ytterligere spesifisering) at vakant vitenskapelig stilling i praktisk teologi besettes 100 % fra 2015studieprogrammet legger et visst press på å sikre kompetanse i pedagogiske Som man vil forstå, er både egen sak om utlysning i PT og stipendiatsaken som kommer opp på neste HS, av relevans for dette studieprogrammet. Det har ellers tatt noe lenger tid enn forutsatt å skrive ut planen i sin helhet. Dette skyldes blant annet at graden er en nyskaping, hvor det har vært en større behov enn antatt å gå opp løypa, herunder lage nye emner (a) menighetsutvikling, og b) administrasjon og ledelse). For øvrig er det mye samkjøring med både årsenhet i K/RLE og den ny satsingen på nettstudier i trosopplæring, hvor MHS sammen med MF har mottatt utviklingsmidler fra Norgesnettrådet. Behandlingen i Utdanningsutvalget resulterte i at graden anbefales godkjent og etablert av HS. Behandlingen i UU er å anse som høgskolens kvalitetssikring av programplanen, og oversendes nå til HS for godkjenning. Den formelle rammen for arbeidet med akkrediteringen av et slikt studietilbud er gitt gjennom den såkalte Studiekvalitetsforskriften. Følgende kriterier for akkreditering av studietilbud er angitt i 7-2: Studiet skal ha et dekkende navn. Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det skal formuleres ett totalt læringsutbytte for hvert studium, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Følgende forhold skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås: a. studiets innhold og oppbygning b. arbeids- og undervisningsformer c. eksamensordninger og andre vurderingsformer. Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier. Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, som er tilpasset nivå, omfang og egenart for studiet. Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering. Disse ordningene skal være tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. Institusjonen skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser og arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet. Disse kriteriene anses som dekket i den programplanen som legges frem, selv om MHS nok bør arbeide videre med særlig det punktet som omhandler internasjonalisering. Det vil også 9

10 være fornuftig av høgskolen å vurdere hvordan man kan støtte graden med relevant forskning, særlig knyttet til emner som er nyskapende i MHS-sammenheng. I tillegg er det i 7-3 angitt at det for studieprogram på lavere grad skal være et relevant og kompetent fagmiljø knyttet til studiet, blant annet hvor minimum 20 % av faglærerne knyttet til studiet skal ha førstestillingskompetanse. I dette tilfellet vil MHS ha god margin i forhold til slike formalkrav. Rektor mener alle formelle krav til å opprette graden er innfridd, og at vi i praksis har fått et studieprogram som er gjennomarbeidet, nyskapende og utfyller eksisterende studieprogram på en god måte. Vedtak: Høgskolestyret oppretter Bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling med tanke på oppstart høsten