Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet"

Transkript

1 Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 12:40-15:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica SV Nestleder Pedersen Anita Håkegård AP Medlem Østlyngen Ole Steinar AP Medlem Søraa Hilde SV Medlem Aas Otto Erik Permisjon fra KYST Medlem Olsen Rut A. SP Medlem Rishaug Jan Martin H Medlem Haukland Marianne MDG Varamedlem Akkouche Miriam Permisjon fra Klevstad Knut FRP Varamedlem Mikalsen, Odd Erling Ronny Berg V Varamedlem Londal Raymond Noodt Trine AP Varamedlem Jensen Kristin Aas Otto Erik /Akkouche Miriam Fra adm. (evt. andre): Rådmann Bjørn-Atle Hansen Sekretær: Charlotte Brekkan Sætrum Innkalling: Saksliste: Merknader: Datert , godkjent. Datert , godkjent. Til sakslista: Rut Olsen, Kyst ønsket info om buss og båtruter. Administrasjonen orienterte om saken. Rådmannen forespurte om følgende: Sak 12/15 Representanter til Stiftelsen utleieboliger som ble behandlet i Formannskapet den ; Administrasjonens representant Målfrid Kristoffersen byttes ut med Ingunn Torbergsen. Formannskapet godkjente det. Orienteringer: Utfylling Alta lufthavn v/oddvar Konst Sluttrapport Alta Nærsykehus v/bjørn-atle Hansen Anmodning om økonomisk støtte ifm anke fra Statnett over dom om eiendomsskatt på nettanlegg. Følgende forslag fremmet:

2 Side 2 av 25 Behandlede saker: Sak 1/16 13/16 Forslag fra AP v/monica Nielsen: Formannskapet innvilger kr ,- som dekkes over Formannskapets reservepost. Forslaget vedtatt enstemmig. Alta, Monica Nielsen Leder Charlotte Brekkan Sætrum Sekretær

3 Side 3 av 25 Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/16 16/57 HØRING - FORSLAG TIL INNRETNING AV HAVBRUKSFONDET 2/16 16/158 HØRING FLYPASSASJERAVGIFT I NORGE 3/16 16/64 HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE 4/16 16/184 FORSLAG OM FELLES FORLIKSRÅD I ALTA OG LOPPA 5/16 16/305 UTREDNING AV KOMMUNESAMMENSLÅING - VIDERE PROSESS 6/16 16/223 SKUTERLØYPE TIL HALDDE 7/16 16/420 MERVERDIAVGIFT - AVTALE OM RETT TIL JUSTERING OG OVERFØRING AV DISPOSISJON AV MVA TIL PRIVAT 8/16 16/173 POLITISKE VERV - FRITAK OG SUPPLERINGSVALG /16 16/173 POLITISKE VERV - PERMISJONSSØKNAD 10/16 16/172 JUSSHJELPA I NORD-NORGE - DRIFTSSTØTTE 11/16 16/181 SAMARBEID - ALTA KOMMUNE OG FINNMARKSLØPET AS /16 16/429 REVISJON AV FLYKTNINGEPLAN OG ANMODNING OM ØKT BOSETTING

4 13/16 16/173 POLITISKE VERV - PERMISJONSSØKNAD Side 4 av 25

5 Alta kommune Møteprotokoll Sak 1/16 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL INNRETNING AV HAVBRUKSFONDET Alta kommune er positiv til at det etableres havbruksfond finansiert av proveny fra produksjonsvekst i havbruksnæringen. Alta kommune forutsetter at havbruksfondet ikke skal erstatte framtidig arealavgift. Veksten i havbruksnæringen må være miljømessig bærekraftig. For øvrig har Alta kommunen følgende innspill til innretningen av fondet: 1. Det etableres et havbruksfond for hvert produksjonsområde. 2. Inntektene fra salg av produksjonsrettigheter fordeles i sin helhet på kommunene i det aktuelle produksjonsområdet. 3. Lokalitets- MTB brukes som fordelingsnøkkel ved utbetaling fra fondet til kommunene innenfor produksjonsområdet. 4. Inntektene fra fondet fordeles til kommunene umiddelbart etter at salgsvederlaget for produksjonsveksten er mottatt. 5. Statens skal ikke ha andel av havbruksfondet. Havbruksfondet er statens virkemiddel for å skape vekst i havbruksnæringen og det er urimelig at staten skal ha andel av fondet hvor aktiviteten utelukkende utøves i distriktene. 6. Fylkeskommunene skal ikke ha utbytte fra havbruksfondet. Fylkeskommunen er myndighet i forhold til lokaliteter, vekst og konsekvensutredninger. Dersom fylkeskommunen også skal ha «provisjon» for veksten, kan det reises spørsmål om dette er tilfredsstillende forvaltningspraksis. 7. Innføring av arealavgift er nødvendig for å gi kommunene forutsigbare inntekter fra havbruksnæringen, og samtidig sikre at kommuner som ikke kan ta ut vekst blir sikret et tilfredsstillende inntektsgrunnlag. Arealavgift vil sikre kommunene inntekter etter at veksten reduseres eller stopper opp. HNDM ber om at sak 1/16 Høring Forslag til innretning av havbruksfondet behandles i Formannskapet og Kommunestyret. Følgende forslag fremmet:

6 Side 6 av 25 Forslag fra V v/raymond Londal: Alta kommune er positiv til at det etableres et havbruksfond finansiert av produksjon i havbruksnæringen. Innspill til innretningen av fondet: 1. Det etableres et havbruksfond for hvert produksjonsområde. 2. Produksjonsavgift gjelder fra første fisk og skal i sin helhet tilfalle vertskommunen. 3. All fisk fra lukkede anlegg vil bli fritatt produksjonsavgift for å stimulere til fortgang til lukket anlegg. Forslaget falt med 1 mot 10 stemmer. Forslag fra Frp, SP, H og Kyst: Nytt pkt 7: Innføring av produksjonsavgift er nødvendig for å gi kommunene forutsigbare inntekter fra havbruksnæringen, og samtidig sikre at kommuner som ikke kan ta ut vekst blir sikret et tilfredsstillende inntektsgrunnlag. Produksjonsavgift vil sikre kommunene inntekter etter at veksten reduseres eller stopper opp. En produksjonsavgift er å foretrekke fremfor en arealavgift fordi en produksjonsavgift vil gjenspeile havbruksnæringens aktivitet og en god produksjon vil gi både kommuner og oppdrettsaktør inntekter. En arealavgift vil være uheldig for havbruksnæringen i perioder med lav produksjon. Forslaget falt med 4 mot 7 stemmer. Forslag fra AP, SV og MDG: Alta kommune er positiv til at det etableres havbruksfond. Men ønsker først og fremst at fondet innrettes slik at allerede tillatte arealer avsatt til oppdrettsformål beregnes en arealavgift som tilgodeses den enkelte kommune som arealet befinner seg i. Beregnet arealavgift betales årlig. I tillegg er man positiv til et proveny fra produksjonsvekst. En eventuell vekst kan kun komme der lukkede anlegg benyttes. Et proveny for vekst beregnes etter nytt avsatt areal. Det er viktig at å sette strenge krav til oppdrettsnæringen. Det er kun gjennom strengere krav vi kan få utviklet en bærekraftig oppdrettsnæring i forhold til miljø, sunne fjorder og for å ta vare på villaksen. Veksten i havbruksnæringen må være miljømessig bærekraftig, derav også krav om at veksten må komme i lukkede anlegg. For øvrig har Alta kommunen følgende innspill til innretningen av fondet: 1. Innføring av arealavgift er nødvendig for å gi kommunene forutsigbare inntekter fra havbruksnæringen, og samtidig sikre at kommuner som ikke kan ta ut vekst blir sikret et tilfredsstillende inntektsgrunnlag 2. Det etableres et havbruksfond for hvert produksjonsområde hvor arealer er avsatt til oppdrettsformål.

7 Side 7 av Størrelse på arealet brukes som fordelingsnøkkel ved utbetaling fra fondet til kommunene innenfor produksjonsområdet. 4. Statens skal ikke ha andel av havbruksfondet. Havbruksfondet er statens virkemiddel for å sikre kommunene inntekter for avsatt areal til havbruksnæringen. Det er urimelig at staten skal ha andel av fondet hvor aktiviteten utelukkende utøves i distriktene. 5. Fylkeskommunene skal ikke ha utbytte fra havbruksfondet. Fylkeskommunen er myndighet i forhold til lokaliteter, vekst og konsekvensutredninger. Dersom fylkeskommunen også skal ha «provisjon» for veksten, kan det reises spørsmål om dette er tilfredsstillende forvaltningspraksis. Forslaget vedtatt med 7 mot 4 stemmer. Innstillingen falt. Tilleggsforslag fra AP v/monica Nielsen: Saken oversendes kommunestyret for behandling. Forslaget vedtatt enstemmig. Alta kommune er positiv til at det etableres havbruksfond. Men ønsker først og fremst at fondet innrettes slik at allerede tillatte arealer avsatt til oppdrettsformål beregnes en arealavgift som tilgodeses den enkelte kommune som arealet befinner seg i. Beregnet arealavgift betales årlig. I tillegg er man positiv til et proveny fra produksjonsvekst. En eventuell vekst kan kun komme der lukkede anlegg benyttes. Et proveny for vekst beregnes etter nytt avsatt areal. Det er viktig at å sette strenge krav til oppdrettsnæringen. Det er kun gjennom strengere krav vi kan få utviklet en bærekraftig oppdrettsnæring i forhold til miljø, sunne fjorder og for å ta vare på villaksen. Veksten i havbruksnæringen må være miljømessig bærekraftig, derav også krav om at veksten må komme i lukkede anlegg. For øvrig har Alta kommunen følgende innspill til innretningen av fondet: 1. Innføring av arealavgift er nødvendig for å gi kommunene forutsigbare inntekter fra havbruksnæringen, og samtidig sikre at kommuner som ikke kan ta ut vekst blir sikret et tilfredsstillende inntektsgrunnlag 2. Det etableres et havbruksfond for hvert produksjonsområde hvor arealer er avsatt til oppdrettsformål.

8 Side 8 av Størrelse på arealet brukes som fordelingsnøkkel ved utbetaling fra fondet til kommunene innenfor produksjonsområdet. 4. Statens skal ikke ha andel av havbruksfondet. Havbruksfondet er statens virkemiddel for å sikre kommunene inntekter for avsatt areal til havbruksnæringen. Det er urimelig at staten skal ha andel av fondet hvor aktiviteten utelukkende utøves i distriktene. 5. Fylkeskommunene skal ikke ha utbytte fra havbruksfondet. Fylkeskommunen er myndighet i forhold til lokaliteter, vekst og konsekvensutredninger. Dersom fylkeskommunen også skal ha «provisjon» for veksten, kan det reises spørsmål om dette er tilfredsstillende forvaltningspraksis. Saken oversendes kommunestyret for behandling.

9 Side 9 av 25 Sak 2/16 Sakstittel: HØRING FLYPASSASJERAVGIFT I NORGE Prosessen tilknyttet innføring av flypassasjeravgiften har vært fraværende. Alta kommune ber derfor departementet utsette ikrafttreden av flypassasjeravgiften inntil konsekvensene av forholdet til miljøeffekt og konkurransesituasjonen er utredet. For Finnmark som er et vidstrakt fylke, er fly det eneste alternativ for lengre reiser internt i fylket, internt i landsdelen og til landet for øvrig. Vi har ikke tog som alternativt miljøriktig transportmiddel og da blir bil løsningen. Sett i et klimaperspektiv er dette lite ønskelig. Slik høringsnotatet framstiller flyseteavgiften i forhold til transitt- og transferpassasjerer vil avgiften være konkurransevridende og ikke minst fordyrende for alle som på en reise må benytte flere flyselskaper. I den grad avgiften skal innføres må den innrettes slik at det kun betales en avgift for en reise, uavhengig av hvor mange delstrekninger, flybytter og flyselskaper som er involvert for å kunne gjennomføre reisen. Følgende forslag fremmet: Omforent forslag: Alta kommune ber departementet utsette innføring av flypassasjeravgift i Troms og Finnmark. Dette begrunnes med mangel på annen god kommunikasjon samt viktigheten av å opprettholde et sunt konkurranseforhold i luftfarten. Det er også stor fare for at en innføring av avgiften kan medføre en betydelig forverring av kommunikasjonen i nordområdene. For Finnmark som er et vidstrakt fylke, er fly det eneste alternativ for lengre reiser internt i fylket, internt i landsdelen og til landet for øvrig. Vi har ikke tog som alternativt miljøriktig transportmiddel og da blir bil løsningen. Sett i et klimaperspektiv er dette lite ønskelig. Slik høringsnotatet framstiller flyseteavgiften i forhold til transitt- og transferpassasjerer vil avgiften være konkurransevridende og ikke minst fordyrende for alle som på en reise må benytte flere flyselskaper. Forslaget vedtatt enstemmig. Innstillingen falt.

10 Side 10 av 25 Alta kommune ber departementet utsette innføring av flypassasjeravgift i Troms og Finnmark. Dette begrunnes med mangel på annen god kommunikasjon samt viktigheten av å opprettholde et sunt konkurranseforhold i luftfarten. Det er også stor fare for at en innføring av avgiften kan medføre en betydelig forverring av kommunikasjonen i nordområdene. For Finnmark som er et vidstrakt fylke, er fly det eneste alternativ for lengre reiser internt i fylket, internt i landsdelen og til landet for øvrig. Vi har ikke tog som alternativt miljøriktig transportmiddel og da blir bil løsningen. Sett i et klimaperspektiv er dette lite ønskelig. Slik høringsnotatet framstiller flyseteavgiften i forhold til transitt- og transferpassasjerer vil avgiften være konkurransevridende og ikke minst fordyrende for alle som på en reise må benytte flere flyselskaper.

11 Side 11 av 25 Sak 3/16 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Alta kommune forutsetter at dagens ordning med differensierte satser på Nord- Norgestilskuddet ivaretas og videreføres med minst samme sats i nytt inntektssystem fra Innstillingen vedtatt enstemmig. Alta kommune forutsetter at dagens ordning med differensierte satser på Nord- Norgestilskuddet ivaretas og videreføres med minst samme sats i nytt inntektssystem fra 2017.

12 Side 12 av 25 Sak 4/16 Sakstittel: FORSLAG OM FELLES FORLIKSRÅD I ALTA OG LOPPA 1 Alta kommunestyre vedtar at det opprettes et felles forliksråd for Alta kommune og Loppa kommune. Det nye forliksrådet får navnet «Forliksrådet i Alta og Loppa» og trer i kraft fra Sekretariatet for Forliksrådet i Alta og Loppa legges til Alta lensmannskontor. 3 Valg av medlemmer til Forliksrådet i Alta og Loppa foregår slik: Alta kommunestyre oppnevner to faste medlemmer, herunder leder og to varamedlemmer. Loppa kommunestyre oppnevner ett fast medlem og ett varamedlem. Valget skal være foretatt innen Valg av møtefullmektiger til Forliksrådet i Alta og Loppa foregår slik: Alta kommune v/ rådmannen oppnevner fire møtefullmektiger til forliksrådet. Loppa kommune v/ rådmannen oppnevner en møtefullmektig til forliksrådet. Valget skal være foretatt innen Innstillingen vedtatt enstemmig.

13 Side 13 av 25 1 Alta kommunestyre vedtar at det opprettes et felles forliksråd for Alta kommune og Loppa kommune. Det nye forliksrådet får navnet «Forliksrådet i Alta og Loppa» og trer i kraft fra Sekretariatet for Forliksrådet i Alta og Loppa legges til Alta lensmannskontor. 3 Valg av medlemmer til Forliksrådet i Alta og Loppa foregår slik: Alta kommunestyre oppnevner to faste medlemmer, herunder leder og to varamedlemmer. Loppa kommunestyre oppnevner ett fast medlem og ett varamedlem. Valget skal være foretatt innen Valg av møtefullmektiger til Forliksrådet i Alta og Loppa foregår slik: Alta kommune v/ rådmannen oppnevner fire møtefullmektiger til forliksrådet. Loppa kommune v/ rådmannen oppnevner en møtefullmektig til forliksrådet. Valget skal være foretatt innen

14 Side 14 av 25 Sak 5/16 Sakstittel: UTREDNING AV KOMMUNESAMMENSLÅING - VIDERE PROSESS Kommunestyret tar tilrådningene i rapport «Kommunereformen Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa Utredning av kommunesammenslåing» til orientering. Alta kommune ønsker å starte sammenslåingsdrøftinger med kommunene Loppa og Kvænangen. Dette under forutsetning av positive vedtak i de respektive kommunestyrene. Endelig standpunkt til en eventuell sammenslåing gjøres innen utgangen av juni Innstillingen vedtatt enstemmig. Kommunestyret tar tilrådningene i rapport «Kommunereformen Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa Utredning av kommunesammenslåing» til orientering. Alta kommune ønsker å starte sammenslåingsdrøftinger med kommunene Loppa og Kvænangen. Dette under forutsetning av positive vedtak i de respektive kommunestyrene. Endelig standpunkt til en eventuell sammenslåing gjøres innen utgangen av juni 2016.

15 Side 15 av 25 Sak 6/16 Sakstittel: SKUTERLØYPE TIL HALDDE 1. Med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 4a og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 med endring av 14. juli 2015 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 4a vedtar kommunestyret «Forskrift om snøskuterløype til Haldde, Alta kommune, Finnmark.» Snøskuterløypa går fra eksisterende snøskuterløype nr. 2 ved Holmvatna og øst til Halddetoppen og framgår av kart i målestokk 1:50000, datert Alta kommune påtar seg ansvar for sikkerhet i løypa, og kommunestyret ber rådmannen utarbeide rutiner for å ivareta sikker ferdsel for de som bruker løypa. Rådmannen bes om å bygge opp nødvendig kompetanse om snøskred, og gjøre avtale med kompetent skredfaglig bedrift om beslutningsstøtte for ivaretagelse av sikkerhet. 3. Med bakgrunn i krav i naturmangfoldloven 8 til kunnskapsgrunnlaget i offentlige beslutninger som berører naturgrunnlaget og samme lov 11 at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver, plikter Alta kommune å påkoste undersøkelser for å overvåke naturtilstanden mht. hekkende rovfugl. 4. I tråd med innspill fra Finnmark fylkeskommune skal Alta kommune utføre undersøkelse blant de som driver friluftsliv i området om hvordan situasjonen etter oppretting av skuterløypa oppleves. 5. For drift av skuterløypa til Haldde styrkes budsjettet til Miljø, park og idrett med kr ,- pr år. Endringen gjennomføres for 2016 ved førstkommende budsjettregulering. 6. For etablering av løypa opprettes nytt investeringsprosjekt kalt «Skuterløype til Haldde» Etableringen finansieres med lånopptak og inntas i budsjett for 2016 ved førstkommende budsjettregulering med kr ,- 7. Administrasjon forespør aktuelle bedrifter om hvor mye de vil/kan bruke løypen etter det som har kommet fram i utredningen med tanke på skredfare, terreng, vær osv til kommunestyret. 8. Det gjennomføres en evaluering om bruken av løypen etter 2 år.

16 Side 16 av 25 Følgende forslag fremmet: Forslag fra administrasjonen: Pkt 6 strykes og i pkt 5 så endres beløpet til kr Innstillingen med endringer vedtatt med 8 mot 3 stemmer. 1. Med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 4a og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 med endring av 14. juli 2015 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 4a vedtar kommunestyret «Forskrift om snøskuterløype til Haldde, Alta kommune, Finnmark.» Snøskuterløypa går fra eksisterende snøskuterløype nr. 2 ved Holmvatna og øst til Halddetoppen og framgår av kart i målestokk 1:50000, datert Alta kommune påtar seg ansvar for sikkerhet i løypa, og kommunestyret ber rådmannen utarbeide rutiner for å ivareta sikker ferdsel for de som bruker løypa. Rådmannen bes om å bygge opp nødvendig kompetanse om snøskred, og gjøre avtale med kompetent skredfaglig bedrift om beslutningsstøtte for ivaretagelse av sikkerhet. 3. Med bakgrunn i krav i naturmangfoldloven 8 til kunnskapsgrunnlaget i offentlige beslutninger som berører naturgrunnlaget og samme lov 11 at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver, plikter Alta kommune å påkoste undersøkelser for å overvåke naturtilstanden mht. hekkende rovfugl. 4. I tråd med innspill fra Finnmark fylkeskommune skal Alta kommune utføre undersøkelse blant de som driver friluftsliv i området om hvordan situasjonen etter oppretting av skuterløypa oppleves. 5. For drift av skuterløypa til Haldde styrkes budsjettet til Miljø, park og idrett med kr ,- pr år. Endringen gjennomføres for 2016 ved førstkommende budsjettregulering. 6. Administrasjon forespør aktuelle bedrifter om hvor mye de vil/kan bruke løypen etter det som har kommet fram i utredningen med tanke på skredfare, terreng, vær osv til kommunestyret. 7. Det gjennomføres en evaluering om bruken av løypen etter 2 år.

17 Side 17 av 25 Sak 7/16 Sakstittel: MERVERDIAVGIFT - AVTALE OM RETT TIL JUSTERING OG OVERFØRING AV DISPOSISJON AV MVA TIL PRIVAT 1. Alta kommune kan ved gjennomføring av utbyggingsavtaler, der særlige forhold ikke taler mot det, inngå avtale om overføring av justeringsplikt/justeringsrett for merverdiavgift. Anleggsbidragsmodellen skal ikke benyttes. 2. Det kan inngås avtale om overføring fra justeringsplikt/justeringsrett fra Slike avtaler skal ikke inngås med tilbakevirkende kraft. Unntak fra tilbakevirkende kraft gjelder for de anlegg som ferdigstilles og overtas av kommunen etter Det settes en minstegrense for inngåelse av slike avtaler til kr ,-, slik at merverdiavgift utgjør minst kr ,- etter nåværende regelverk. Kommunens administrasjonsgebyr settes til 10 % av årlig justert merverdiavgift, og 90 % av merverdiavgiften tilbakeføres til utbygger. 4. Rådmannen delegeres myndighet til å inngå avtaler om overføring av justeringsrett. Innstillingen vedtatt enstemmig. 1. Alta kommune kan ved gjennomføring av utbyggingsavtaler, der særlige forhold ikke taler mot det, inngå avtale om overføring av justeringsplikt/justeringsrett for merverdiavgift. Anleggsbidragsmodellen skal ikke benyttes. 2. Det kan inngås avtale om overføring fra justeringsplikt/justeringsrett fra Slike avtaler skal ikke inngås med tilbakevirkende kraft. Unntak fra tilbakevirkende kraft gjelder for de anlegg som ferdigstilles og overtas av kommunen etter Det settes en minstegrense for inngåelse av slike avtaler til kr ,-, slik at merverdiavgift utgjør minst kr ,- etter nåværende regelverk. Kommunens administrasjonsgebyr settes til 10 % av årlig justert merverdiavgift, og 90 % av merverdiavgiften tilbakeføres til utbygger.

18 Side 18 av Rådmannen delegeres myndighet til å inngå avtaler om overføring av justeringsrett.

19 Side 19 av 25 Sak 8/16 Sakstittel: POLITISKE VERV - FRITAK OG SUPPLERINGSVALG Kommunestyret innvilger Fremskrittspartiets representant Lovisa G. Suhr fritak fra vervene som 1. vara i Eldrerådet og som 3. vara i hovedutvalget for helse og sosial. 2. Som ny 1. vara i Eldrerådet velges: 3. Som ny 3. vara i hovedutvalget for helse og sosial velges: Følgende forslag fremmes: Forslag fra FrP og H: Som ny 1. vara i Eldrerådet velges: Åshild Rundhaug, H Som ny 3. vara i hovedutvalget for helse og sosial velges: Laila Victoria Pedersen, FrP Forslaget vedtatt enstemmig. Pkt 1 i innstillingen vedtatt enstemmig. 1. Kommunestyret innvilger Fremskrittspartiets representant Lovisa G. Suhr fritak fra vervene som 1. vara i Eldrerådet og som 3. vara i hovedutvalget for helse og sosial. 2. Som ny 1. vara i Eldrerådet velges: Åshild Rundhaug, H 3. Som ny 3. vara i hovedutvalget for helse og sosial velges: Laila Victoria Pedersen, FrP

20 Side 20 av 25 Sak 9/16 Sakstittel: POLITISKE VERV - PERMISJONSSØKNAD Ingen Følgende forslag fremmet: Forslag fra AP v/ole Steinar Østlyngen: Kommunestyret innvilger permisjonssøknad fra Susanne Kristiansen frem til Forslaget vedtatt enstemmig. Kommunestyret innvilger permisjonssøknad fra Susanne Kristiansen frem til

21 Side 21 av 25 Sak 10/16 Sakstittel: JUSSHJELPA I NORD-NORGE - DRIFTSSTØTTE Formannskapet bevilger kr ,- til driftsstøtte til Jusshjelpa i Nord- Norge som støtte til saksinntaksturer til Alta i Beløpet belastes over formannskapets post. Innstillingen vedtatt enstemmig. Formannskapet bevilger kr ,- til driftsstøtte til Jusshjelpa i Nord- Norge som støtte til saksinntaksturer til Alta i Beløpet belastes over formannskapets post.

22 Side 22 av 25 Sak 11/16 Sakstittel: SAMARBEID - ALTA KOMMUNE OG FINNMARKSLØPET AS Alta kommune inngår samarbeidsavtale for 2016 med Finnmarksløpet AS basert på følgende forutsetninger: a. Praktisk bistand på samme nivå som tidligere år. b. Økonomisk tilskudd med kr til dekning av rettigheter til profilering. 2. Inndekning a. Praktisk bistand dekkes innenfor budsjettrammen til Drift og Utbygging. b. Økonomisk tilskudd dekkes over budsjettposten næringsutvikling i kommunen. 3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale for 2016 i tråd med pkt 1 og Alta kommune vil jobbe aktivt for å få Finnmarksløpet inn på Statsbudsjettet fra Alta kommune vil i 2016 gjennomføre en ringvirkningsanalyse av de 4 største festivaler / arrangementer som årlig gjennomføres i Alta. Innstillingen vedtatt enstemmig. 1. Alta kommune inngår samarbeidsavtale for 2016 med Finnmarksløpet AS basert på følgende forutsetninger: a. Praktisk bistand på samme nivå som tidligere år. b. Økonomisk tilskudd med kr til dekning av rettigheter til profilering. 2. Inndekning a. Praktisk bistand dekkes innenfor budsjettrammen til Drift og Utbygging.

23 Side 23 av 25 b. Økonomisk tilskudd dekkes over budsjettposten næringsutvikling i kommunen. 3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale for 2016 i tråd med pkt 1 og Alta kommune vil jobbe aktivt for å få Finnmarksløpet inn på Statsbudsjettet fra Alta kommune vil i 2016 gjennomføre en ringvirkningsanalyse av de 4 største festivaler / arrangementer som årlig gjennomføres i Alta.

24 Side 24 av 25 Sak 12/16 Sakstittel: REVISJON AV FLYKTNINGEPLAN OG ANMODNING OM ØKT BOSETTING 1. Kommunestyret i Alta vedtar å bosette 2016: 92 flyktninger hvorav inntil 30 enslige barn og unge 2017: 104 flyktninger hvorav inntil 45 enslige barn og unge 2. Kommunestyret vedtar at det skal iverksettes planarbeid for evt å etablere et eller flere omsorgssentre/hjem for enslige mindreårige under 15 år. Videre må det planlegges utvidelse av kapasiteten for enslige mindreårige over 15 år. 3. Kommunestyret vedtar «Plan for integrering og bosetting ». 4. Kommunestyret ber rådmannen forsere planer for bygging av utleieboliger i samsvar med standard og størrelse beskrevet i saksframlegg 5. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette nødvendige organisatoriske endringer som følger av kravet om økt bosetting og ny plan. Innstillingen vedtatt med 8 mot 3 stemmer. 1. Kommunestyret i Alta vedtar å bosette 2016: 92 flyktninger hvorav inntil 30 enslige barn og unge 2017: 104 flyktninger hvorav inntil 45 enslige barn og unge 2. Kommunestyret vedtar at det skal iverksettes planarbeid for evt å etablere et eller flere omsorgssentre/hjem for enslige mindreårige under 15 år. Videre må det planlegges utvidelse av kapasiteten for enslige mindreårige over 15 år. 3. Kommunestyret vedtar «Plan for integrering og bosetting ». 4. Kommunestyret ber rådmannen forsere planer for bygging av utleieboliger i samsvar med standard og størrelse beskrevet i saksframlegg 5. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette nødvendige organisatoriske endringer som følger av kravet om økt bosetting og ny plan.

25 Side 25 av 25 Sak 13/16 Sakstittel: POLITISKE VERV - PERMISJONSSØKNAD Ingen Følgende forslag fremmet: Omforent forslag: Kommunestyret innvilger permisjonssøknad fra Eilert Isaksen-Warth frem til Gjelder vervet som kommunestyremedlem og medlem i hovedutvalget for oppvekst og kultur. Forslaget vedtatt enstemmig. Kommunestyret innvilger permisjonssøknad fra Eilert Isaksen-Warth frem til Gjelder vervet som kommunestyremedlem og medlem i hovedutvalget for oppvekst og kultur.

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 22.02.2017 Tid: 10:15-14:15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica SV Nestleder Anita Håkegård Pedersen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.06.2016 Tid: 09:55-10:10 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica SV Nestleder Anita Håkegård Pedersen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.08.2016 Tid: 10:00-10:55 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Nestleder Anita Håkegård Pedersen AP Medlem Østlyngen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Alta museum Møtedato: 15.03.2016 Tid: 10:00-15:10 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Søraa Hilde SV Nestleder Tommy Berg

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 13.00-15.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Nestleder Hilde Søraa AP Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkalte:

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkalte: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.2011 Tid: 09.30-9.40 Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.2016 Tid: 10:00-12:40 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica SV Nestleder Pedersen Anita Håkegård

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2013 Tid: 10:00 15:15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret

Alta kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Alta kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.02.2016 Tid: 10:00-17:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica AP Medlem Reginiussen Torfinn AP

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 03. desember 2008. Tid: 10.00 13.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.11.2012 Tid: 10.00 11.10 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Lødingen kommune Arkiv: FE- Saksmappe: 16/121 Saksbehandler: Tom Roger Hanssen Saksordfører: Dato:

Lødingen kommune Arkiv: FE- Saksmappe: 16/121 Saksbehandler: Tom Roger Hanssen Saksordfører: Dato: Lødingen kommune Arkiv: FE- Saksmappe: 16/121 Saksbehandler: Tom Roger Hanssen Saksordfører: Dato: 03.02.2016 Høring av forslag til innretning av havbruksfondet Saksnr. Utvalg Møtedato 012/16 Kommunestyret

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2013 Tid: 13.20-13.35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 10:00 12.50 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila UAV Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2012 Tid: 09:00 09:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 19.01.2016 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret

Alta kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Alta kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.09.2014 Tid: 10:00 13:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila FRP Nestleder Berg Ronny H Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.08.2015 Tid: 13:00-14:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Hammari Oddveig KYST Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 13:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget Alta kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.2013 Tid: 10:00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall FRP Leder Berg Ronny H Medlem Pedersen Arnt Ivar

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2015 Tid: 11:35 13:20 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica KRF Medlem Klevstad Knut AP Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2017 Tid: 10:00-12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Otto Erik Aas AP Medlem

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Loppa Rådhus Dato: 12.02.2016 Tid: 12:00-13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Halvorsen Leder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 10:05 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila UAV Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonutvalget Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2016 Tid: 08:30-09:15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall MDG Leder Akkouche Miriam V Nestleder Londal Raymond

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget Alta kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.03.2014 Tid: 09:00 12:40 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall FRP Leder Berg Ronny KYST Nestleder Johansen Bengt

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 20.01.2014 Tid: 10:00 14:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.10.2016 Tid: 10:00-10:15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica SV Nestleder Anita Håkegård Pedersen

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.04.2012 Tid: 10:20 14:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Dispensasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.02.2015 Tid: 14:00 15:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall FRP Leder Berg Svein Yngvar H Nestleder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2013 Tid: 10:00 10.50 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Olsen Ivan FRP Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.09.2016 Tid: 10:00 14:15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Søraa Hilde SV Nestleder Tommy

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonutvalget Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2016 Tid: 08:30-09:05 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall MDG Leder Akkouche Miriam FO V Nestleder Londal Raymond

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Komagfjord Møtedato: 27.08.2013 Tid: 10:00 13.45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine H Nestleder Pedersen Arnt

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Barn- og ungetjenesten, Markveien Møtedato: 12.01.2016 Tid: 10:00-14:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Søraa Hilde

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2016 Tid: 10:00-10:55 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica SV Nestleder Pedersen Anita Håkegård

Detaljer

Alta kommune. Rådmann Bjørn-Atle Hansen Sekretær Kristian A. Kvæl

Alta kommune. Rådmann Bjørn-Atle Hansen Sekretær Kristian A. Kvæl Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.09.2009 Tid: 10.00 14.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Torfinn Reginiussen AP

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget Alta kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.09.2016 Tid: 10:00-12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Reginiussen Torfinn Permisjon i sak 29/16

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 19.03.2013 Tid: 10:00 13:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall KYST Leder Olsen Rut A. H Nestleder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. Sekretær Charlotte Brekkan Sætrum

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. Sekretær Charlotte Brekkan Sætrum Alta kommune Møteprotokoll Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2011 Tid: 10.00-12.45 Administrasjonsutvalget Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Anita Håkegård Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonsutvalget Møtested: Toften Møtedato: 17.09.2014 Tid: 14:00 14:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall FRP Leder Berg Svein Yngvar H Nestleder Hammari Oddveig AP

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Kommunestyresalen 09.00 12.00 Dialogmøte m/barnehagestyrere Formannskapssalen Møtedato: 01.06.2017 Tid: 12:30-15:30 Innkalte: Parti

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonutvalget. Sekretær: Gro Anita Parken

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonutvalget. Sekretær: Gro Anita Parken Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonutvalget Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 12.08.2016 Tid: 08:30 09:15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall MDG Leder Akkouche Miriam V Nestleder Londal Raymond

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonutvalget Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.01.2016 Tid: 08:30-08:40 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall MDG Leder Akkouche Miriam V Nestleder Londal Raymond

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.2017 Tid: 10:00-11:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Søraa Hilde SV Nestleder Tommy

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget. Sekretær: Gro Anita Parken

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget. Sekretær: Gro Anita Parken Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: 12:00 12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall FRP Leder Berg Svein Yngvar H Nestleder Hammari

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget. Aase Kristin Abrahamsen

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget. Aase Kristin Abrahamsen Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2014 Tid: 10:00 13:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall UAV Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Hammari Oddveig FRP

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.05.2016 Tid: 12:20-16:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica SV Nestleder Anita Håkegård

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. MDG Varamedlem Akkouche Miriam Lindal Frode Elias

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. MDG Varamedlem Akkouche Miriam Lindal Frode Elias Alta kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.01.2017 Tid: 10:00-12:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Reginiussen Torfinn SV Nestleder Arntzen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonsutvalget Møtested: Toften Møtedato: 18.03.2015 Tid: 14:00 14:15 Innkalte: Part Funksjon Navn Forfall FRP Leder Berg Svein Yngvar H Nestleder Hammari Oddveig AP Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2017 Tid: 10:00-14:10 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Otto Erik Aas AP Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.09.2014 Tid: 10:00 14:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine UAV Nestleder Pedersen

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.07.2013 Tid: 09.00 13.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonutvalget Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonutvalget Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 21.10.2016 Tid: 08:30-08:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall MDG Leder Akkouche Miriam V Nestleder Londal Raymond

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2017 Tid: 10:00-12:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Otto Erik Aas AP Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonsutvalget Møtested: Toften Møtedato: 26.03.2014 Tid: 14:00 14:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall FRP Leder Berg Svein Yngvar H Varamedlem Arnesen Nils Ferdinand

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget. Innkalte: Møtested: Møtedato: 25.07.2012 Tid: 14:00 14:30

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget. Innkalte: Møtested: Møtedato: 25.07.2012 Tid: 14:00 14:30 Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonsutvalget Møtested: Møtedato: 25.07.2012 Tid: 14:00 14:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall FRP Leder Berg Svein Yngvar H Nestleder Hammari Oddveig FO AP Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2008 Tid: 10.00 11.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for AP Leder Geir Ove Bakken AP Nestleder Hilde Søraa

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 18.02.2013 Tid: 10:00 14:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Olsen Ivan FRP Nestleder Jørstad Claus

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 25.08.2014 Tid: 10:00 13:40 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde, Alta helsesenter Møtedato: 31.05.2016 Tid: 10:00-13:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lyng Bjørn

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2015 Tid: 10:00-15:20 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Søraa Hilde SV Nestleder Berg

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.05.2017 Tid: 10:00-12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin AP Medlem Kristensen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2016 Tid: 10:00-15:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Søraa Hilde SV Nestleder Tommy

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2013 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine H Nestleder Pedersen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.08.2017 Tid: 10:00-13:05 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Søraa Hilde SV Nestleder Tommy

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret

Alta kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Alta kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.08.2017 Tid: 16:00-17:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica AP Medlem Reginiussen Torfinn AP

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.01.2011 Tid: 10.00 Innkalte: Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for barn og unge Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Otto Erik Aas AP Nestleder Monica Nielsen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonutvalget Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2016 Tid: 08:30 08:40 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall MDG Leder Akkouche Miriam V Nestleder Londal Raymond

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2012 Tid: 10.00 13.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine H Nestleder Pedersen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.10.2013 Tid: 10:00 12:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall KYST Leder Olsen Rut A. H Nestleder

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde, Alta helsesenter. Møtedato: 30.08.2016 Tid: 10:00 12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin UAV

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.12.2010 Tid: 12.50-14.30 Formannskapet Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Nestleder Hilde Søraa AP Medlem

Detaljer

Varamedlem Dag-Ivar Høisveen Gudbrand Kvaal PS 2/16 16/56 SAKSPROTOKOLL - RAPPORTERING PÅ POLITISKE VEDTAK 2. HALVDEL 2015

Varamedlem Dag-Ivar Høisveen Gudbrand Kvaal PS 2/16 16/56 SAKSPROTOKOLL - RAPPORTERING PÅ POLITISKE VEDTAK 2. HALVDEL 2015 RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Offentlig møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 01.02.2016 Tidspunkt: 18:00 Tilstede på møtet: Medlem Jan Birger Holth Leder Nestleder Thor

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 10:00 15:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Hammari Oddveig

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 10. desember 2008. Tid: 10.00 14.00. Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Nestleder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonsutvalget Møtested: Altafjord Møtedato: 24.09.2015 Tid: 11:00 11:40 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall FRP Leder Berg Svein Yngvar H Nestleder Hammari Oddveig

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.10.2014 Tid: 10:00 15:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall UAV Nestleder Pedersen Arnt Ivar H

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/158-3. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen HØRING FLYPASSASJERAVGIFT I NORGE. Planlagt behandling: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/158-3. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen HØRING FLYPASSASJERAVGIFT I NORGE. Planlagt behandling: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/158-3 Arkiv: N40 Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING FLYPASSASJERAVGIFT I NORGE Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: Prosessen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonutvalget Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonutvalget Møtested: Kommunestyresalen.. Møtedato: 03.04.2017 Tid: 08:30-09:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall MDG Leder Akkouche Miriam V Nestleder Londal Raymond

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2015 Tid: 10:00 14.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Tande Bernt Nestleder Gjertrud Soleng FO AP Medlem Jensen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.08.2012 Tid: 10:00 14.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar Permisjon

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Alta kommune. Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede Alta kommune Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.06.2016 Tid: 10:00-12:05 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Bjørn Alf Medlem Isaksen

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 25.januar 2016 Smart hotell Hammerfest 1 / Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: Ordfører Monica Nielsen Alta: Bjørn Atle Hansen Hammerfest:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde - Alta helsesenter Møtedato: 08.06.2009 Tid: 10.00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Torfinn Reginiussen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2015 Tid: 10:00 12:15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Nestleder Medlem Tande Bernt Soleng Gjertrud Nilsen Unni

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Sarilla Arnfinn Medlem Thomassen Odd Hermann FO

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Sarilla Arnfinn Medlem Thomassen Odd Hermann FO Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 09.11.2015 Tid: 10:00 11:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Medlem Isaksen Ellinor SV Medlem Aas Ivar Erling FO FRP Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 14.20

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 14.20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.11.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.20 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. Assisterende rådmann Målfrid Kristoffersen Kommunalleder John Helland Sekretær: Gro Anita Parken

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. Assisterende rådmann Målfrid Kristoffersen Kommunalleder John Helland Sekretær: Gro Anita Parken Alta kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.11.2016 Tid: 09:00-09:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Reginiussen Torfinn MDG Medlem Frode

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre):

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre): Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Hammari Oddveig

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Alta helsesenter Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for AP Leder Torfinn

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde, Alta helsesenter Møtedato: 08.02.2016 Tid: 10:00 13:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.2016 Tid: 10:00 14:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Søraa Hilde AP Medlem Haug

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2014 Tid: 10:00 15.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall KYST Leder Olsen Rut A. H Nestleder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonutvalget. Virksomhetsleder miljø, park og idrett Jon-Håvar Haukland Sekretær: Gro Anita Parken

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonutvalget. Virksomhetsleder miljø, park og idrett Jon-Håvar Haukland Sekretær: Gro Anita Parken Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonutvalget Møtested: Formannskapssalen Alta rådhus Møtedato: 18.03.2016 Tid: 08:30-09:20 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall MDG Leder Akkouche Miriam V Nestleder

Detaljer