\ ~ 'l~nyì Î. ßet~ MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 2/2013. Sakstittel: Sak nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "\ ~ 'l~nyì Î. ßet~ MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 2/2013. Sakstittel: Sak nr.:"

Transkript

1 FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG Tid: kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 004/13-006/13 Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstiling og vedtak i sakene. SAKSLISTE: - MØTE NR 2/2013 Sak nr.: 004/13 005/13 006/13 Sakstittel: GODKJENNING AV MØTEBOK REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENTET ADMINISTRA nv STRUKTUR - ORIENTERING Fauske, \ ~ 'l~nyì Î. ßet~ ~nita John1n Brekke ordfører

2 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 13/4510 Arkiv sakid.: 13/1090 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Partssammensatt utvalg II Sak nr.: 004/13 I PARTSSAMMENSATT UTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato: GODKJENNING AV MØTEBOK Vedlegg: Møtebok nr. 1/2013 Sammendrag: Se vedlagte møtebok. INNSTILLING: Vedlagte møtebok nr godkjennes.

3 Møteprotokoll Fauske Kommune PARTSAMMENSATT UTVALG Møtedato: Møte nr: /2013 Fra kl. 10:00 Til kl. Il :25 Til behandling: Sakene 001/13-003/13 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Siv Anita Johnsen Brekke, Ronny Borge, Øystein Gangstø, Hege Harsvik, Trine Nordvik Løkås, Linda Salemonsen, Jørn Stene, Kenneth Svendsen, Sølvi Torset, Ame B. Vaag. Varamedlemmer: Amt Pedersen, Ottar Skjellhaug. Andre: Rådmann, personalsj ef, kommunikasj onsrådgi ver, formannskapssekretær, presse. UNDERSKRIFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: Fauske l=a~ft~~ Siv Anita Johnsen Brekke ordfører representant representant Protokollen er godkjent av partssammensatt utvalg i møte nr den Hovedutskrift sendes: Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef Salten Kommunerevisjon Bibliotekene Lokal presse Politiske partier Gruppeledere Utskrift er foretatt den MERKADER: Det var ingen merknader til innkalling. Merknader til dagsorden:. Jørn Stene (FL): I forbindelse med delegering i lønnsforhandlingene, skulle ikke resultatet som melding til formannskapet?

4 , -'. Øystein Gangstø: Viser til formanskapssak ang. mandat for skoleprosjektet. Saken burde vært opp i P ART. Saken er omfattende for de ansatte og de tilitsvalgte burde vært med i arbeidet. I stedet for formanskapet burde PART vært styringsgruppe for prosjektet. Øystein Gangstø viste presentasjon ang. markering av bamehagedagen. Tema: la-avtalen ved Arild Jensen fra Nav Arbeidslivssenter Svar på spørsmål: Jørn Stene: Rådman svare. Vil lage en meldingssak til PART. Øystein Gangstø: Ordfører svarte. Formannskapet vil fortsatt være styringsgruppe, men forutsetter at de tilitsvalgte blir tatt med i arbeidet. Saksliste Sak nr.: /13 003/13 Sakstittel: GODKJENNING AV MØTEBOK REFERATSAKER i PERIODEN FORSLAG TIL REVIDERT SENIORPLAN

5 001113: GODKJENNING AV MØTEBOK INNSTILLING: Vedlagte møtebok nr. 6/2012 godkjennes. PART-001/13 VEDTAK Innstilingen ble enstemmig vedtatt. 002/13: REFERATSAKER I PERIODEN INNSTILLING: Refererte dokumenter tas til orientering. PART-002/13 VEDTAK Innstilingen ble enstemmig vedtatt. 003/13: FORSLAG TIL REVIDERT SENIORPLAN INNSTILLING: Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til revidert Seniorplan for Fauske kommune som veiledende og retningsgivende PART -003/13 VEDTAK Innstilingen ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til revidert Seniorplan for Fauske kommune som veiledende og retningsgivende

6 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 13/4478 Arkiv sakid.: 13/1085 I I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskiær Sluttbehandlede vedtaksinstans: Partssammensatt utvalg ii Sak nr.: 005/13 I PARTSSAMMENSATT UTVALG I Dato: REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENTET Vedlegg: Forslag til revidert permisjonsreglement der endringsforslagene fremkommer Forslag til revidert permisjonsreglement i ren form Sammendrag: Forslag til revidert permisjonsreglement ble sendt ut til alle arbeidstakerorganisasjoner og enheter 2. mai for vurdering med svarfrist 15. mai. Det er kun Fagforbundet av arbeidstakerorganisasjonene som har respondert med å tiltre forslag til nyt reglement. Enheter har kvalitetssikret forslaget. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Parssamensatt utvalg vedtar forslag til revidert permisjonsreglement Even Ediassen rådman

7 Forslag til revidert pr 2. mai 2013 Permisj onsreglement Fauske kommune Vedtatt i Parssamensatt utvalg

8 J Permisjonsreglement - Fauske kommune Endret og/eller ny tekst fremkommer i understreket kursivog strøket tekst slik:.' - 1 -

9 ~OLDSFORTEGNELSE 1 Generelle bestemmelser...; Reglementets omfang Lønnsansiennitet... 4 M Fefiepenger Pensjonsmedlemskap Rutine ved permisjonssøknad Ved endring av stilling Overgang til ny stiling - internt og eksternt Lavere stillingsprosent Utdaningspermisjoner/opplæringstiltak Eksamen/fagprøver ~ Plikttj eneste bindingstid-efusj on Kurs - fagkurs Tillitsvalgtopplæring Velferdspermisj oner... 8 H Ved alvorlig sykdom (fyttet til kap 4, AML 12-10/omsorgfor ogpleie av nære pårørende) Ved dødsfall For tilvenning av barn i barehagelhos dagmama/skole For eget bryllup, konfirmasjon, dåp Til bygging av eget hus og ved flyting For aktiv deltakelse i større idrettsarangementer Religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er off. etter norsk kalender Andre velferdspermisjoner ~ Frai;ær egne bar (fyttet til kap 6) Permisjon ved omsorgfor pleie av nære pårørende Fravær - egne bar Svangerskap, fødsel Svangerskapskontroll Opptjeningstid Rett til fødselspermisjon Arbeid under svangerskapet/svangerskapspermisjon Omsorgspermisjon for foreldre/partnere Fedrekvote

10 8. 7 Varslingsplikt Amming Ny permisjon Permisjon for utføring av tilitsverv Offentlig tillitsverv og ombud Tilitsverv i arbeidstakerorganisasjonene Politisk arbeid - nominasjonsmøter Andre tillitsverv Diverse permisjonsbestemmelser...16 l- Overgang til ny stillng internt og eksternt (flytet til nyt pkt 3) ~ Lavere stilingsprosent (flytet til nyt pkt 3) Spesielle oppdrag og engasjementer Deltakelse i Røde Kors hjelpekorps, Sivilforsvaret og Norsk Folkehjelp Permisjon for kurs i forbindelse med pensjonsalder Permisjon i forbindelse med deltakelse i Heimevernets innsatsstyrker

11 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd avtalt arbeidstid Gfr. Hovedtariffavtalen (HTA) Kap. 1 l). Deltidsansatte innvilges permisjon forholdsmessig etter stilingsstørrelse. Reglementet må ses le i samenheng med Hovedtariffavtalen, Hovedavtalen. Ferieloven. Arbeidsmiløloven og Folketrygdloven og gjelder så langt det ikke kommer i konflkt med gjeldende loyer, forskrifter, o'/erenskomster m.y. Kømmentar Det under-strekes at regtementets enifng nlt el" knytt til Høwdtarifvtalen Kap. 1. Regnientet gjelder h8.e fal" firheidsttkere i stillinger h';er kømmunen el" lønnsfatsettnde myndiget. Reglne em antallpermisjensdager med lønn gjelder arheidstakere sem arheider 5 eller 6 dagers uke. Arheidstakere i deltidsstilling innvilges ulønnetpennisjenplt samme ffltte sem arheidsttk8le i full stilling, men permisjøn med lønn innvilges ifømøltl tü detidsstillings stø"else. Ekempel: En arheidsttker i halv stilling ' il kunne.f inw;ilget lønnet velfr~spermisjen i inntil 5 arheidsdsger pl". ltr. Regementet gjelder egslt far 8.heidstakere sem hal" tidsbegrenset tilsettng eg sem em/åt/es av Høvedt8.if';talen kßp.l. Kvetene for lønnet perniisjen fastsettes i farheld til tilsett1'gstidens lenge. 1.2 Lønnsansiennitet Hoyeæegelen er at lønsansiellitet ikke opptj enes Ufder ulønet permisj on, mens permisjon med hel eller delyis løn ikke aybryter opptjening ay lønsansienitet. Syke /fødsels /adopsjonspermisjon og yidereutdanning meæegnes med innil 2 åt i lønsansielliteten.. Permisjon med hel eller delvis lønn avbryer ikke opptjening av lønnsansiennitet. Det samme gjelder sykepermisjon i inntil ett år og foreldrepermisjon inntil 2 år og tvugen verneplikt.. Omsorgstjeneste godskrives med inntil 3 âr. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn eller pleie.av eldre eller syke. Ved tilsetting i stillng uten særskilt krav om utdanning! godskrives all tidligere privat og offntlig tjeneste i lønnsansienniteten. Som privat tjeneste regnes ogsâ arbeid i hjemmet med inntil 6 âr. T'lUen '/erepliktstj eneste avbryer ikke opptj ening av lønsansiennitet.. Permisjon for å utføre offentlge ombud og ombud i arbeidstakerorganisasjoner medregnes i lønnsansienniteten. - 4-

12 .. Ulønnet utdaningspermisjon medregnes med inntil 1 år når utdaningen har betydning for vedkommendes arbeid i kommunen. Kemmentar Optjening av lønnsansiennitet avhrytes ikke ved Jønnetpermisjen Opptjening av lønnsansiennitet ved ulønnetpermisjen avhrytes deg ikke ved...gjdselspermisjen innti 2 lf. permisjen før å utfre e-.fntjge emhud. permisjenfør å være emhud i arheidstalwrergartisasener. utda1'ûngspernûsjen i inntil 1 år når utdanningn har hetyning før vedkemmendes arheid i kemhiunen. 1.4 Feriepenger For syke og fødselspeffisjoner, sam pliktg militærtjeneste yises til Ferielovens 10, jfr. Folketrygdlo.ven, sam HTA's bestemmelser. Kemmentar UJønnetper~isjen gir nerniaù ikke epptjening av feriepenger. FerieJeven 1 () nr. 5 gir arheidstakere sem a' itjener plikteneste.'wav på å få regnet.friepengr av lønn tilsvarende 3 måneder pr. 8ftjeningsår dersem ' iedkemmende har tjenesteert i minst 3 måneder før pliktenesten a' ivikjes. L.S Pensjonsmedlemskap Arbeidstaker som er iihl'vilget perisjon med lønn opprettolder sitt pensjonsmedlemskap. Ved fødselspeffisjon med 80 % lømi skal areidstaker være inneldt i pensjonskassen i 80 % IFl sin opprinnelige stiling. Areidstaker som er innvilget peffisjon uten løm for lengre tidsrom emi 1 månd, meldes ut av pensj onsordningen. Arbeidstakeren tilbys frvilig medlemskap etter de regler som gjelder i de respektive forsikringsselskap/ pensjonskasser.. Lønnet permisjon uavhengig av lønnens størrelse og ulønnet permisjon i inntil L måned avbryter ikke pensjonsmedlemskapet I samsvar med pensjonsselskapenes vedtekter skal arbeidstakere som får innvilget ulønnet permisj on av lengre varighet enn 1 måned, meldes ut av pensjonsordningen. Arbeidstaker som blir meldt ut av pensjonsordningen kan få tilbud om frivilig forsikringsordning etter selskapets regler ved å henvende seg til personalkontoret! KLP. 2 Rutine ved permisjonssøknad. Søknad om permisjon med eller uten lønn sendes på fastsatt skjema Innallng/ekreftelse vedlegges søknaden - 5 -

13 . Søknad leveres enhetsleder/nærmeste leder så søm gnmlaget for deø foreligger. Permisjonssøknad for mer enn en ukes varighet behandles som delegert sak i Websak (kommunens sak/arkivsystem). Origiøal søknad og saksatedhiøg ff/vedtak seødes alltid ti persoøalkor-oret.. Ved permisjon uten lønn sender enheten kopi til lønningskontoret. Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak gjelder ikke for avgjørelser i permisjonssaker. Det er altså ikke klageadgang over avslag på søknad om permisjon.. Med lønn menes grulønn i stilingen 3 Ved endring av stilling 3.1 Overgang til ny stiling - internt og eksternt Som hovedregel innvilges ikke permisjon ved overgang til ny stiling hos annen arbeidsgiver. Slik permisjon vil dog kune vuderes i tifeller der arbeidstaker har innehatt same stiling i Fauske kommune i minimum to år. Det forutsettes at stilingen/engasjementet/vikariatet er aven slik karakter at det er til nyte for kommunen å innvilge slik permisjon. Det må videre være eø forutsetiøg at arbeidstakereø skal gi eøiime i kohløeø. Permisjonen kan gis for inntil ett år av gangen og for to år totalt Permisjon for å overta anen fast stiling i Fauske kommune kan gis for inntil ett år av gangen, og for to år totalt. Forutsetning for å få slik permisjon er at arbeidstakeren har innehatt same stiling i Fauske kommune i minimum to år, og at stilingen det søkes permisjon for å overta ikke er same type stiling som vedkommende innehar Permisjon fra fast stiling for å overta vikariat i samme type stiling i Fauske kommune gis ikke, med mindre det er til fordel for kommunen Permisjon fra fast stiling for å tiltre prosjektstiling i Fauske kommune kan innvilges. 3.2 Lavere stillingsprosent Permisjon for midlertidig overgang ti lavere stilingsprosent kan gis for inntil 2 år av gangen når arbeidstaker av helsemessige, sosiale eller andre vektige gruer har behov for redusert arbeidstid, jfr. Arbeidsmiljøloven 10-2 (4). - 6-

14 4 Utdanningspermisjoner/opplæringstiltak Hovedtariffavtalens Kap. 1 Fellesbestemmelser 14, pkt sier: Rett til utdaningspermisjoner reguleres av arbeidsmiljølovens og er uten lønn Hvis det, i forbindelse med utdanelse som er av verdi både for arbeidstakeren og arbeidsgiver, er nødvendig med hel eller delvis permisjon, skal dette innvilges, med mindre særlige grunner er ti hinder for det. Jfr. Kompetanseplan og Lønnspolitisk plan I den utstrekning det etter kommens syn er nødvenig å he've kunskapsni'vå samt stye kompetanse for å utføre pålagte 'arbeidsoppga'ver/ateidsfusjoner, skal det gis permisjon med lønn og dekning a'v legitimerte utgifter. Tumusarbeidere som er innvilget permisjon med lønn for å delta på opplæringstiltakkurs på sin lovbestemte ukefridag gis ny fridag som kompensasjon. 4.1 Eksamen/fagprøver I forbindelse med avleggelse av eksamen gis permisjon med lønn for eksamensdagene e) samt to lesedager før hver eksamen. Det er en forutsetning at vedkommende vile hatt ordinært arbeid de 2 dagene umiddelbar før eksamen, og at faget har betydning for kommunen. Med eksamen menes teoretisk og praktisk eksamen. HTA kap. L S14.4 Er eksamensdag mandag og arbeidstaker har fri lørdag og søndag vil det ikke bli gitt permisjon for lesedager. Ved eksamensformer som varer 3 samenhengende dager eller mer, skal det drøftes en yterligere tilrettelegging. Jfr. Hovedtariffavtalen 14.4 Arbeidsgiver kan feks legge til rette for avspasering, ferieavvikling eller endret arbeidstid, - ikke nødvendigvis flere dager med permisjon med lønn, Jf. KS personalhåndbok s. 187 Det kan for eksempel innvilges permisj on uten løn for gruppe /hj emmeeksamen som strekker seg ut o'ver tre dager. log med at faget skal ha betydning for kommunen/virksomheten, faller enkelte prøver/eksamener utenfor. Dette gjelder bl. a. førerprøve (med mindre dette er i arbeidsgivers interesse, (eks. utvidelse av førerkort), fornyet prøve til eksamen i videregående skole og eksamen som ligger helt utenfor arbeidstakerens arbeidsområde og naturlige karriere utvikling. Jfr. KS personalhåndbok s Plikttjeøeste hiødiøgstid/fefusjøø Pliktjeneste er den tid en ateidstaker pålegges å gjøre tjeneste i kommen etr endt utdaning, og er bate aktuell i de tilfeller kommun yter 'Vesenlig økonomisk støte, (løl, stipend, kusavgift, oppholdsutgifter m.m.). Plikttjenest kan avtales dersom det -7 -

15 4.3 inedløn For deltakelse i.lærs anodet om. eller bestemtav.arbeidsgiver inwiiges permisj on. Ved deltakelse i andre fagkus. kan det innvilgespennisjonmedeller. uten lønn. Dersom areidstakere får innilget permisj on med lønn og deltar på slike klspåsin. Fl dag, skal det kompenseres med en fridag. For deltake/sei kursànmodet ellerhestemt av arbeidsgiver søkes ikke permision, arbeidstaker betraktes somaværepaiobb og beholder/ull lønn. Vedpâlagt kursing ifritiden, skallønnenbetalessorn om det gjaldt ordinærarbeidstid Iorden faktisk medgatte kurstid For arbe idstakere. i turnustjeneste, somblirpalagt opplæring på sine ukettidager (Fl og F2påturnusplanen) gis nye fridager som kompensasjon For arbeidstakerenmed natt/kveldstjenestegispermisjonmed fulllønn(med tilegg) for lnattevakt/lreldsvakt pr hel kursdag (7, 5 timer). Dette gjelder vakten rettfør kursoppstart ogeventueltvaktenrett etterkursslutt Ved de/take Ise andre kurs må det søkes. om perm isjon og leder vurderer i det enkelte tiltelletomdetskalinnvilges permisjon med eller uten lønn. 4.4 Permisjonsrett for tilitsvalgtopplæriug fremgår av Hovedavtalens delb 3,;6. Valg av tilitsvalgte etter HA må meldes skriftligtil arbeidsgiver (personalkontoret), jfr~ HA delb 3.:3 pkt g). Kømmenff DetundenJtl'e,'v atfegeneem 'le/fnlsperisjenejkemmel' i tiuegg til hestemmelsej sem el' gitti arheidsmiljølev81i kap.!) eg Hrne6ÙiftWtfJlen 8 empe,misjøn v.ed sykdem, s'ianel'skap, fødsel, adepsøn, amming, ham eg hamepas-el'ssylffem. ~ Velfl'dspermisjø/imedlømi ette pkt til 3.9 iedenfr,,'f n1a,'eimalt inw;ilge.fl' 2t:heidsd8ger i løpetéw kaledøl'llet. YTA 14; r Det /ffna,jtalesjl.ksiheltîttjk FJfJeJmisensd8gee... Fri ut ælej12dager, ellej utfpierdetdtga"itf sem el'malfsimumfar de føl'skjellige permisjensgrunnèl, m& tilflle innvilges semuiømiet fjejmi8en.l helt spesielle tilfl1 kanperi8øn G. andre yelfdsmesigeål'sake." enn new1tun.dërjjkt. 3.2 ti3.9inn'lilgès utenlønn.

16 Når viktige velferdsgrunner foreligger. kan en arbeidstaker i henhold til HTA 14.1 tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr. kalenderår. Det kan avtales fleksibelt uttak av permisjonsdagene. Det understrekes at reglene om velferdspermisjoner kommer i tilegg til bestemmelser som er gitt i arbeidsmiløloven kap. 12 og Hovedtariffvtalens 8 om permisjon ved sykdom. svangerskap, fødsel, adopsjon. amming, barn og barnepassers sykdom. Fri ut over 12 dager - eller det som er maksimum for den konkrete permisjon - vil være ulønnet. I helt spesielle tilfeller kan permisjon av andre velferdsmessige årsaker enn nevnt under i pkt. 3.1 til 3.6 innvilges uten lønn. Til private gjøremål som frisør, kjøreskole ol benyttes avspasering dersom disse ikke kan legges til fritiden. Kemmenter Ved alw:jrlig sykem i nærmeste familie kan det gis perise.'i med lønn i inntil 1 O dag pr. år. Med ((aiidre sem hfi stått fibeidsta.~eren nær)) tenlæs pâ s'y'igesøken, keller m... Ved mindre alverjig sykdamstilfllr lffn areidstalæren gis anledning til â innarbeide iiedvendifri pâ et senere tidspimlff. Det samme gjelder far utvidetperisjen. Arbeidsmiljø18ven gir eller rett tilpermisjen i inntil (jo dager.fr pleie éw nærepårel'lde i hjemmet i terminalfisen. Rettn til lønn under slikpermisjen eregulert i fellætrgdløven Pårende mâ se!' :'fnteff tfyekønteret der pasienten ber.fr âfå slik rett. 3.1 Ved alvorlig sykdom (fyttet til kap 4, AML 12-10jomsorg for og pleie av nære pårørende) Ved az,lerlig sykom i nærmeste famile (ektefelle, samoer, foreldre, s'iïgerforeldte, besteforeldre, bam, søsken og andre som har stått arbeidstakeren nær): Inntil 10 dager. Kemmental' Ved alwir1ig s:ykdem i næle6te fa/'tilie kan det gi6 pe."lit;enmed lømi i inntil! () dager fj. år. ",/led (la/'il-e 6e/'i har 6tått arbeid6tafæ/'li n_fi tenke6 på 6'ligr6øsfæn,!cel/eger m.... Ved minébe apief! sj'!m6tiljlll' fæii a.--eid/ta!r/'n gi6 aiiledning til å innarbeide nøtheiidifri på et 6elie."e tidsphn.lf. Det flamme gjeldel' før HMdetpellit;en. Arbeidsmiljø/e'ien 12 l( gir elll'6 /'tt tilper/'iit;en iimitilmj dagel' f9lpleie 8'1 nærepårøl'tmde i fyemmet i tehiinalf86en. Rettn ti løn Hnder 6likper/'tit;en el' rehlert ifellætf'gdlewm Pårnde må 6epi kfjnta.1f ü,'g Jænte/'t del'ptientel' ber før åfl 6lik /'tt. 5.1 Ved dødsfall Ved dødsfall i nærmeste famme, eller hos andre som har stått arbeidstakeren nær innvilges inntil 3 dager, - eventuelt med tilegg av nødvendige reisedager. 5.2 For tilvenning av barn i barnehage/hos dagmamma/skole For tilvenning av bar i barehage: Inntil 3 dager pr. år - 9-

17 For tilvenning av bar hos dagmama: For skolestart (L.klasse): Inntil 3 dager pr. år Inntil 1 dag pr. år KommenaT For tilvenning av bar i barnehage/dagmama kan det innvilges permisjon med lønn i inntil 3 dager når arbeidstakeren må være tilstede hos baret de første dagene barehagenos dagmamma. Det forutsettes imidlertid at dette er nødvendig. 5.3 For eget bryllup, konfirmasjon, dåp Ved inngåelse av ekteskap innvilges 1 dag permisjon med lønn. Permisjonsdagen skal tas enten bryllupsdagen, eller den etterfølgende dag. Ved dåp og konfirmasjon av egne bar: Permisjon med lønn på dåpsdagen eller konfirmasjonsdagen. 5.4 Til bygging av eget hus og ved flytting Til bygging av eget hus/istandsettng ay hus/leìlghet til eget bru kan det innvilges permisjon inntil 2 dager uten lønn. Dersom flyting er nødvendig ved skifte av arbeidssted hos same arbeidsgiver gis permisjon med lønn inntil 1 dag. Ved flyting av andre årsaker kan innvilges permisjon uten lønn inntil 1 dag. Ke/'imenW D8lem arbeid9takeren se!' delf i é)'gging av belig eg istadse1tng av hus/leilighet til eget bruk.1w inl';ilges pemisen med lønn inntil) dager. Pemisen gi ner-malt ikke/ar byggù'lg av!iemmerhus, eg tilbgg til eller repalasjen av bestående hus. Det gis alikevelpermisjen når albeidstaren red Itøp av gammelt hus sehi må.freta nødvendig emil1nf'edningsalbeider/l'epalfjener /8l å gjøre huset eg."iet til belig. Tilsatt sem er medlemmer av beligyggelag ell liknende hver det er en /arutsetningat '/edkemmende persenlig del-t i byggearbeidet, betrakjes sem å ha eget beligg unde eppjøring. 5.5 For aktiv deltakelse i større idretts- og kulturarrangementer Internasjonale idretts- og kulturarangementer, landskamper o.l.: Inntil lønn. Finale i Norgesmesterskap: Inntil 2 dager med lønn. Ordingen praktiseres også for ledere. 5 dager med Kemme:iw Deltakelse i idrettstl.l'angmenter Sk ll sem he'ledregel trekkes fra feien elle tilstå uten lønn.! tilfllr hrer en albeid9ta~er er utttt til å representee landet i elypi9!re leire, '/erdensmesterskap, eurepameste"s.wp ellr lads.'fper, tilstå pemisjen med lønn i inntil 5 dag. Fer delta/reise i fiakn i nergemesterske.'fn det gi permisen med lønn i inntil) dager. Ordningn praktieres egså.fr ledee. Det.frutsett at ';edkemmende del-fra en idrettsgen ell et /af'bund sem er tilsluttt Nerge ldretts.frbund

18 For deltakelse som funksjonær e.l Det gis ikke permisjon med lønn i forbindelse med deltakelse som arangør/fusjonær ved større arangement i Fauske kommune som NM/M eller liknende Det er allkevel viktig at forholdene - i den grad det er mulig - legges til rette for at slike arangement kan avvikles i Fauske. Dersom det er aktuelt med avspasering for noen av arangørene/funsjonærene, kan det gis anledning til avspasering ut over kommunens ordinære bestemmelser. Dette innebærer adgang til avspasering ut over de begrensninger som ligger i kommunens fleksitidsordning ved at en eventuell kan avspasere på forskudd. Arbeidstakere kan avvikle ferie i forbindelse med slike arangement. Dersom arbeidstakere ønsker dette, og den generelle ferieordningen gjør dette mulig, bør det gis anledning til dette. Fauske kommune vil bidra til fleksible løsninger innenfor de ramer som her beskrives. 5.6 Religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er off. etter norsk kalender For feiring av religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk kalender: Inntil 2 dager uten lønn. Kemmenttl Bestemmelsen gjeldr både fernerske eg 'btenlandske statsbergere. 5.7 Andre velferdspermisjoner Undersøkelse og behandling hos lege, tanlege, fysioterapeut, kiropraktor og lignende skal så vidt mulig legges til fritiden. Permisjon med lønn kan imidlertid innvilges for slike velferdsformål når det finnes rimelig. Arbeidstaker innvilges da permisjon med lønn for antatt samlet tid som vil medgå til behandling og reise. Enhetsleder/aktuell leder kan anmode arbeidstaker omå få lagt slike undersøkelserlbehandlinger til tidspunt/dager som er gunstig for tjenestetilbudet. Priv,ate gjøremål som ffisør, kjøreskole o.l må innareides dersom disse ikke kan legges til fritiden. Ansatte som innvilges ulønnet permisjon for å følge familemedlemmer eller andre til behandlingsopplegg, kan få dekket deler av lønnstapet gjennom NAV (dokumentasjon på lønnstrekk må da fremlegges). Erfaringsmessig oppstår gjerne tvilstilfeller ved sykdom i nær famile. Ved sykehusinnleggelse ansees den syke for å ha tilstrekkelig omsorg og permisjon med lønn blir normalt ikke gitt. 3.2 FFllvæF egne bafn (fyttet til kap 6)

19 Ved bar /barepassers sykdom gjelder reglene om egenmeldíng. Ved bars sykdom er det gut anledfíng tí å brue egenmeldíng for hele og liye dager. Areídstaker gís anledfíng til å brue av egeameldíngsdager nåt baret skal til helseoodersøkelse/ kontroll, kje'leortoped, BUP og PPT. Det gís íkke 'lelferdsperísjoner relatert tí egne bar utover det som fremkommer í pkt Det kan avtales bruk ay ayspaseríng, permísj on uten løßf eller feríe der hvor arbeídstaker ær behoy for fri for å følge eget bar tí undersøkelselkontoll/andre avtaler. Kemmentar: Det.'ises f81' ip/1'ig ti bestemmelse1' søm e1' gitt i a1'beidsmiljø/ø'len.~. 12 eg lhnedt1'iftwtajei' 8 øm pe1'misjøn 'ld sylfdøm, s'lange1'ska, fødsel, adøfsjøn, ah Hiing, bal' eg ba1'efjtlsei's s)\tdm. 6 Permisjon ved omsorg (or pleie av nære pårørende Jfr. AML kapittel 12 - Folketrygdloven kap 9 - Hovedtariffavtalen 8 Arbeidstaker som pleier nærstående i hjemmet i livets sluttfase har rett til permisjon i 60 dager for pleie av den enkelte nærstående. Permisjonen gis uten lønn. - NA V utbetaler pleiepenger. Jfr. KS personalhåndbok s. 109 Arbeidstaker har rett til permisjon i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til foreldre. ektefelle. samboer eller registrert partner. Det samme gjelder ved nødvendig omsorg for funksjonshemmet eller kronisk sykt barn fra og med kalenderåret etter at barnet fylte 18 år når arbeidstakeren har hatt slik omsorg for barnet som nevnt i 12-9 tredje ledd.. Arbeidsgiver har ikke lønnsplikt for disse dagene. men en kan vurdere hvorvidt tilfellene kan inngå som velferdspermisjon og dermed som permisjon inntil 12 dager med lønn pr. kalenderår. Jfr punt 5/Velferdspermis;oner 7 Fravær - egne barn. Ved bar-/barepassers sykdom gjelder ikke regler om permisjon, men egenmelding.. Ved bars sykdom er Det gu gis anledning til å bruke egenmelding for hele og halve dager.. Det kan også brukes egenmelding Areídstaker gís anledníng tíl å brue av egeneldíngsdager når baret skal til helseundersøkelse/-kontroll, kjeveortoped, BUP og PPT. Jfr. Retningslinjer for sykefraværsoppfølging./ AML 12-9: Barn og barnepassers sykdom Det gís íkke 't'elferdspermisjoner relatert tí egne bar utover det som fremkommer í pkt Det kan avtales bru ay 8.lspaseríng, permísj on uten løoo eller feríe der hvor arbeidstaker har behoy for frí for å følge eget bar tíl undersøkelse/komroll/andre avtaler

20 Kemmelit61/": Det1lises fe/" ØWig til bestemmelse/" sem e/" giu i 6l/"beidsmiljølw;e1'1f6p. 12 eg He';edt6/"i.fl r;tr:ûe."l 8 em pe/"misjel' ';ed sjdfd1', svfllgel'lf8, fødsel, adeel', 6lmmÙ'lg, b61/" eg b61/"e 6lse/"s s);iffdm. 8 Svangerskap, (ødsel 8.1 Svangerskapskontroll Arbeidstaker som er gravid har rett til fri fra arbeidet med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll dersom slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden. AMI Opptjeningstid Arbeidstaker som har vært i inntektsgivende arbeid i 6 av de siste 10 md. før permisjonen tar til, har rett til full lønn under permisjon ved svangerskap, fødsel og adopsjon. jf folketrygdloven kap. 14. når vedkommende har tiltrådt stilingen. Hr A S Rett til fødselspermisjon Dersom moren har vært i kommunens tjeneste i et sammenhengende tidsrom av 9 måneder, har hun rett til fødselspermisjon med lønn selv om hun ikke har omsorg for barnet. Når denne rett til lønn under fødselspermisjon er opparbeidet i offentlig tjeneste, beholdes den ved direkte overgang til kommunal stillng når stilingen er tiltrådt. HrA Arbeid under svangerskapet/svangerskapspermisjon. Hvis arbeidet pga. svangerskapet ikke kan utføres tilfredsstilende, kan administrasjonen drøfte med arbeidstakeren og hennes tilltsvalgte at inntil 1 1/2 måned av permisjonen skal tas før nedkomstdatoen. Arbeidstakerens ønske skal tilegges avgjørende vekt.. Gravid arbeidstaker som etter lov eller forskrift ikke kan utføre sitt ordinære arbeid pga. risikofylt arbeidsmiljø, skal forsøkes omplassert som alternativ til svangerskapspermisjon. Behovet for omplassering må dokumenteres av lege/jordmor i tråd med Nav sine krav til dokumentasjon. Arbeidstaker som omplasseres etter denne bestemmelsen eller mottar svangerskapspenger har rett til full lønn frem til foreldrepermisjonen starter.. Det bør i vaktordninger legges til rette for at gravide arbeidstakere etter 28. svangerskapsuke kan ha en arbeidssituasjon som ikke medfører unødig belastning. HrA Omsorgspermisjon for foreldre/partnere

21 8.6 Fedrekvote. I forbindelse med fødsel har faren rett til 2 ukers omsorgspermisjon med full lønn for å bistå moren.. Adoptivforeldre har rett til to ukers permisjon med full lønn i forbindelse med omsorgsovertagelse. Dette gjelder ikke ved stebarnsadopsjon eller hvis barnet er over 15 år.. Arbeidstaker som er omsorgsperson og har relasjon til barnet uten å være biologisk mor eller far, har rett til 2 ukers omsorgspermisjon med full hvis vedkommende er gif, lever i registrert partnerskap eller er samboer i ekteskapslignende forhold, hvis det av folkeregisteret fremgår at de har hatt samme adresse de siste 2 årene. HTA Faren har rett til full lønn på de vilkår og i det omfang som fremgår av Ftl Varslingsplikt 8.8 Amming. Arbeidstaker skal i god tid varsle når svangerskapspermisjon skal avvikles. tr: AML 12-7ogHTA lønn.. Arbeidstaker gis tri med lønn i inntil 2 timer per arbeidsdag for å amme sitt barn. Jr: HTA S AML S Ny permisjon. Arbeidstaker som har hatt permisjon med lønn etter bestemmelsene i HTA S 8.3. må ha gjeninntrådt i stillngen for å få lønn under ny permisjon 9 Permisjon for utføring av tillitsverv 9.1 Offentlig tillitsverv og ombud Det henvises til HT A Med offntlig tilitsverv menes ombud som er opprettet ved lov eller hjemmel i lov, herunder domsmenn, skjønnsmenn og rettsvitne. En arbeidstaker som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller annet offntlig verv på heltid, har rett til permisjon uten lønn for valgperioden. Det følger av arbeidsmiløloven S12-13 og kommuneloven S 40. Arbeidstaker som er pålagt å utføre kommunale eller andre offentlige verv, gis permisjon og kan etter søknad få beholde sin lønn. Arbeidstakeren plikter på forhånd å gjøre henvendelse til nærmeste overordnede om permisjon

22 Arbeidstaker kan iilvilges permisjor med løil initil10 12 (l4)dager pr. å: for å utføre offentlige tillts'lerv (12 dager for de som areider 6 dagers uke), eller innil 24 (28) areidsdager med halv løil inner kalerderået. Det forusetes at tillts'/eret ikke ka utføres uterfor areidstid. Areidstaker som velges ti stortirgsrepresentan, ordføer eller anet offelig tilits'/erv på heltid, iniilges permisj OR uten lønn for 'lalgperioder. For offertlg tilis'lerv på deltd innvilges permisjon med forholdsmessig redusert lø En arbeidstaker som blir valgt til utsending til nominasjonsmøter ved stortingsvalg,.&lkestingsvalg eller kommunevalg, innvilges permisjon med lønn. KemmenUl! HrA.%t.1 14 hete det: ((Ameidstalær sem erpålt å utfe /æmmunale eue andre offentl )'el', gispermisen eg.7w ettr søknadjå behelde sin lønn. Arbeidsta/ffen plifter på ferhlid å gjøre henvendelse til nærmeste e,;ererdnede em permisen. )J Med ofntlige t-lltswwv forstll em bud sem er eprettet ~'ed le,; eller hjemmel i le'; eg sem 'iedkmmende arbeidstflær Nåe kai lie.lfe å ta imet med mindre det foreliger særligejritalfs-grunner. Ekempel)'is ka nevnes /æmmu."'estyemedlm, skelestyemedlem, vitne, demsmann, l-agrettsmann, siøønnsmann. Denne muligete til lønnet perm isen gjelder egså em,;el'et utles i en annen læmmune en."' arbeidsgi',lerkemmunen. Eksempel: En arbeidstaær sem ber i eg er valgt til embud i X.wmmune, ka få permisen med lønnjra /æmmuneli h';er ';edkemmende er tilsatt. Dersem tilits)'el'et medfører særsleiit gødtgjøring,.w.,wmmunen gjøre J'ladrag for dett beløp. Det skal li/æ~'el ik/æ gjøresj'ladragfor møteedtgjøring eg diettgedtgjøring. 9.2 Tilitsverv i arbeidstakerorganisasjonene Jfr. Hovedavtalens del B 3-4. Rett til fri fra ordinært arbeid og 3-5 Permisjon Kemmentar Retten til p8lisen i forbi."'delse med erdinære ulønnede tillits,;el' i arbeidstalwrerganisfienene er regulert i He';edavtan. Rettn til pel'iisen for tillits'lel' på heltid, jfr. He';edéWtalen 3 5, kan likevel ikke tidsmessig avgrenses a'; permisjensr,egementet. 9.3 Politisk arbeid - nominasjonsmøter Arbeidstaker som blir valgt til utsending til nominasjonsmøter ved stortingsvalg, :flkestingsvalg eller kommunevalg innvilges permisjon med lønn. Arbeidstakeren plikter på forhånd å gjøre henvendelse i god tid til nærmeste overordnede om permisjon. 9.4 Andre tilltsverv

23 Ansatte med tilltsverv i de fusjonshemmedes interesseorganisasjoner kan innvilges permisjon med hjemmel i dette punt. Det kan også omfatte kurs når kurset har betydning for vedkommendes arbeid med å fremme funksjonshemmede sine interesser. Kommunen kan etter konket vudering innvilge permisjon for utførelse av andre tilitsverv. Kemmentæ Kemmimenlft"l e#er ~'urdeil' innvugepermisen med eg Hten lønn/ar å utø','e andre til1itsw!l'v. De#e.W- were deltalaiig i humanitære, religiøse elle andre ergaistlener. 10 Diverse permisjonsbestemmelser Permisj on for å overta anen fast stiling i Fauske komme kan gis for innil ett år av gangen, og for to år totalt. Forusetning for å få slik permisjon er at arbeidstakeren har innehatt same stiling i Fauske komm i minimu to år, og at stillngen det søkes permisjon for å overta ikke er same type stillng som '/eeiommende innhar Permisjon fra fast stiling for å o'/erta vikariat i same type stiling i Fauske koile gis ikke, med minde det er til fordel for kommnen Permisjon fra fast stiling for å tiltre prosjektstiling i Fauske komme kan iniilges LaveFe stilliøgspfoseøt (flyttet til nytt pkt 3) Permisjon for midleridig overgang tilla'/ere stilingsprosent kan gis for inntil 2 år av gangen nå areidstaker av helsemessige, sosiale eller anæe vektige gruer har behov for redusert areidstid, jfr. Areidsmiljøloven 10 2 (4) Spesielle oppdrag og engasjementer Det kan gis nødvendig permisjon i forbindelse med avtaler om utveksling av arbeidstakere mellom kommuner/fylkeskommuner. Kommunen kan innvilge permisjon uten lønn inntil 2 år for arbeidstaker som skal arbeide i norske hjelpetiltak i offentlig regi i utviklingsland

24 10.2 Deltakelse i Røde Kors hjelpekorps, Sivilforsvaret og Norsk Folkehjelp Arbeidstakere som er knyttet til Røde Kors hjelpekorps, Sivilforsvaret og Norsk Folkehjelp, innvilges permisjon med lønn i forbindelse med utrykking til hjelp for nødstilte. Etter søknad kan det innvilges permisjon med lønn i forbindelse med større øvelser Permisjon for kurs i forbindelse med pensjonsalder Ansatte som skal delta på kurs i forberedelse til egen eller ektefelles pensjonsalder innvilges permisjon ll uten lønn Permisjon i forbindelse med deltakelse i Heimevernets innsatsstvrker. Lønn under avtjening av verneplikt. Bestemmelsen regulerer lønn under avtjening av verneplikt på gitte vilkår. HTA 9 Verneplikten i Norge består av 19 måneders plikttjeneste, som kan avtjenes ved førstegangstjeneste og repetisjonsøvelser. Tariffavtalen lister opp hvilke typer tjeneste bestemmelsen gjelder for. Deltakelse i Heimevernets innsatsstyrker er en frivilig tjeneste etter førstegangstjenesten. Opptak til innsatsstyrken skjer etter søknad og opptaksperiode. Kvalifisert personell kan deretter inngå en 3-årig kontrakt med Heimevernet. Kontraktmannskapet binder seg da til en årlig tjenesteplikt på inntil 30 dager, i tilegg til vanlige treninger. Denne kontraktsforpliktelsen er ikke den samme plikten som HTA 9 er ment å dekke~ Ut fra tariffestemmelsens ordlyd, herunder overskriftene, gir 9 derfor ikke rett til permisjon med lønn ved kontrakts pliktig tjeneste i Heimevernet/Forsvaret

25 Forslag til revidert pr 2. mai 2013 REDIGERT VERSJON Permisj onsreglement Fauske kommune Vedtatt i Parssammensatt utvalg

26 ~OLDSFORTEGNELSE 1 Generelle bestemmelser Reglementets omfang Lønnsansiennitet Pensjonsmedlemskap Rutine ved permisjonssøknad Ved endring av stilling Overgang til ny stiling - internt og eksternt Lavere stillingsprosent...i Utdaningspermisjoner/opplæringstiltak Eksamen/fagprøver Kurs - fagkurs Tillitsvalgtopplæring Velferdspermisjoner Ved dødsfall For tilvenning av bar i barehage/hos dagmamma/skole For eget bryllup, konfirmasjon, dåp Til bygging av eget hus og ved flytting For aktiv deltakelse i større idrettsarrangementer Religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er off. etter norsk kalender Andre velferdspermisjoner Permisjon ved omsorg for pleie av nære pårørende Fravær - egne bar Svangerskap, fødsel Svangerskapskontroll Opptjeningstid Rett til fødselspermisjon Arbeid under svangerskapet/svangerskapspermisjon Omsorgspermisjon for foreldre/parnere Fedrekvote Varslingsplikt Aming Ny permisjon Permisjon for utføring av tilitsverv Offentlig tillitsverv og ombud

27 Tilitsverv i arbeidstakerorganisasj onene Politisk arbeid - nominasjonsmøter Andre tillitsverv Diverse permisjonsbestemmelser... 1 L 10.1 Spesielle oppdrag og engasjementer Deltakelse i Røde Kors hjelpekorps, Sivilforsvaret og Norsk Folkehjelp Permisjon for kurs i forbindelse med pensjonsalder... 1 L 10.4 Permisjon i forbindelse med deltakelse i Heimevernets innsatsstyrker

28 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd avtalt arbeidstid Gfr. Hovedtariffavtalen (HTA) Kap. 1 1) Deltidsansatte innvilges permisjon forholdsmessig etter stillngsstørrelse Reglementet må ses i sammenheng med Hovedtariffavtalen, Hovedavtalen, Ferieloven, Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven. 1.2 Lønnsansiennitet Permisjon med hel eller delvis lønn avbryer ikke opptjening av lønnsansiennitet. Det same gjelder sykepermisjon i inntil ett år og foreldrepermisjon inntil 2 år og tvugen verneplikt. Omsorgstjeneste godskrives med inntil 3 år. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn eller pleie av eldre eller syke. Ved tilsetting i stiling uten særskilt krav om utdaning, godskrives all tidligere privat og offentlg tjeneste i lønns-ansienniteten. Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet med inntil 6 år. Permisjon for å utføre offentlige ombud og ombud i arbeidstakerorganisasjoner medregnes i lønnsansienniteten. Ulønnet utdaningspermisjon medregnes med inntil vedkommendes arbeid i kommunen. 1 år når utdanningen har betydning for 1.3 Pensjonsmedlemskap Lønnet permisjon uavhengig av lønnens størrelse og ulønnet permisjon i inntil 1 måned avbryter ikke pensjonsmedlemskapet. I samsvar med pensjonsselskapenes vedtekter skal arbeidstakere som får innvilget ulønnet permisjon av lengre varighet enn 1 måned, meldes ut av pensjonsordningen. Arbeidstaker som blir meldt ut av pensjonsordningen kan få tilbud om frivilig forsikringsordning etter selskapets regler ved å henvende seg til personalkontoret/ KLP. 2 Rutine ved permisjonssøknad Søknad om permisjon med eller uten lønn sendes på fastsatt skjema. Innallng/bekreftelse vedlegges søknaden

29 Permisjonssøknad for mer enn en ukes varighet behandles som delegert sak i Websak (kommunens sakarkivsystem). Ved permisj on uten lønn sender enheten kopi til lønningskontoret. Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak gjelder ikke for avgjørelser i permisjonssaker. Det er altså ikke klageadgang over avslag på søknad om permisjon. Med lønn menes grulønn i stilingen. 3 Ved endring av stilling 3.1 Overgang til ny stilling - internt og eksternt Som hovedregel innvilges ikke permisjon ved overgang til ny stiling hos annen arbeidsgiver. Slik permisjon vil dog kune vurderes i tilfeller der arbeidstaker har innehatt samme stiling i Fauske kommune i miniiium to år. Det forutsettes at stilingen/engasjementet/vikariatet er av en slik karakter at det er ti nyte for kommunen å innvilge slik permisjon. Permisjonen kan gis for inntil ett år av gangen og for to år totalt Permisjon for å overta anen fast stiling i Fauske kommune kan gis for inntil ett år av gangen, og for to år totalt. Forutsetning for å få slik permisjon er at arbeidstakeren har innehatt samme stiling i Fauske kommune i minimum to år, og at stilingen det søkes permisjon for å overta ikke er same type stiling som vedkommende innehar Permisjon fra fast stiling for å overta vikariat i same type stiling i Fauske kommune gis ikke, med mindre det er til fordel for kommunen Permisjon fra fast stiling for å tiltre prosjektstiling i Fauske kommune kan innvilges. 3.2 Lavere stillingsprosent Permisjon for midlertidig overgang til lavere stilingsprosent kan gis for inntil 2 år av gangen når arbeidstaker av helsemessige, sosiale eller andre vektige gruer har behov for redusert arbeidstid, jfr. Arbeidsmiljøloven 10-2 (4). 4 Utdanningspermisj oner/opplæringstiltak Hovedtariffavtalens Kap. 1 Fellesbestemmelser 14, pkt sier: Rett til utdaningspermisjoner reguleres av arbeidsmiljølovens og er uten lønn

30 II vis det, i forbindelse med utdanelse som er av verdi både for. arbeidstakeren og. arbeidsgiver, er nødvendig med hel eller delvis permisjon, skal dette innvilges, med mindre særlige grunner er til hinder for det. Jfr. Kompetanseplan og Lønnspolitisk plan 4.1 Er eksamensdag mandag og arbeidstaker har. fri lørdag og.søndag vil det ikke.bli. gitt permisjon for lesedager. Ved eksamensformer som varer 3 samenhengende dager eller m.. er, skaldet drøftes eii ytterligere tilrettelegging. Jfr.Hovedtariffavtalert Arbeidsgiver kan fekslegge tilrette for avspasering, ferieavvikling eller endret arbeidstid,,. ikke nødvendigvis flere dager med permisjon med lønn; Jfr.. KS personalhåndbok s. 187 Enkelte prøver/ eksamenerfalle:rutenfor permisj onsmulighet Dette gjelder bla. førerprøve prøve til (med mindre dette eri arbeidsgivers interesse, f.eks. utvidelse av førerkort), fornyet eksameii i videregående skole og eksamen som ligger helt utenfor arbeidstakerens arbeidsområde og naturlige kariereutvikling~ Jfr.KSpersonalhåndboks.l87 FordeltakeIse i kurs anodet ellerbestemtav arbeidsgiver søkes ikkepernisjon, arbeidstaker betraktes somå være på jobb og beholder fulllønn... Ved pålagtklising ifritiden, skal lønnen betales som omdet gjaldtordinær arbeidstid for fakisk medgåtte kurstid... For.arbeidstakere i turustjeneste, som blîr pålagt. opplæring. på. sine uke fridager (Fl ogf2 på turusplanen) gis nye fridager som kompensasjon.... den For arbeidstakeren med Iiattveldstj eneste gis permisjon med full lønn (med tilegg) for L nattevaktlkveldsvakt pr hel. kursdag. (7,5. timer)...dettegj elder. vakten rett førkursoppstarog. eventuelt vakten rett etter kurs slutt

31 4.3 Tillitsvalgtopplæring Permisjonsrett for tilitsvalgtopplæring fremgår av Hovedavtalens del B 3-6. Valg av tilitsvalgte etter HA må meldes skriftlig til arbeidsgiver (personalkontoret), jfr. HA del B 3-3 pkt. g) 5 Velferdspermisjoner Når viktige velferdsgruner foreligger, kan en arbeidstaker i henhold til HTA 14.1 tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr. kalenderår. Det kan avtales fleksibelt uttak av permisjonsdagene. Det understrekes at reglene om velferdspermisjoner kommer i tilegg til bestemmelser som er gitt i arbeidsmiljøloven kap.12 og Hovedtariffavtalens 8 om permisjon ved sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon, aming, bar og barepassers sykdom. Fri ut over 12 dager, - eller det som er maksimum for den konkete permisjon -, vil være ulønnet. I helt spesielle tilfeller kan permisjon av andre velferdsmessige årsaker enn nevnt under i pkt. 3.1 til 3.6 innvilges uten lønn. Til private gjøremål som frisør, kjøreskole ol benytes avspasering dersom disse ikke kan legges til fritiden. 5.1 Ved dødsfall Ved dødsfall i nærmeste famile, eller hos andre som har stått arbeidstakeren nær kan det innvilges inntil 3 dager, - eventuelt med tilegg av nødvendige reisedager. 5.2 For tilvenning av barn i barnehage/hos dagmamma/skole For tilvenning av bar i barehage: For tilvenning av bar hos dagmamma: For skolestart (l.klasse): Inntil 3 dager pr. år Inntil 3 dager pr. år Inntil 1 dag pr. år For tilvenning av barn i barehage/dagmamma kan det innvilges permisjon med lønn i inntil 3 dager når arbeidstakeren må være tilstede hos barnet de første dagene. Det forutsettes imidlertid at dette er nødvendig. 5.3 For eget bryllup, konfirmasjon, dåp Ved inngåelse av ekteskap innvilges 1 dag permisjon med lønn. Permisjonsdagen skal tas enten bryllupsdagen, eller den etterfølgende dag. Ved dåp og konfirmasjon av egne bar: Permisjon med lønn på dåpsdagen eller konfirmasjonsdagen

32 5.4 Til bygging av eget hus og ved flytting Til bygging av eget hus kan det innvilges permisjon inntil 2 dager uten lønn~ Dersom flyting er nødvendig ved skifte av arbeidssted hos same arbeidsgiver gis permisjon med lønn inntil 1 dag. Ved flyting av andre årsaker kan innvilges permisjon uten lønn inntil 1 dag. 5.5 For aktiv deltakelse i større idretts- og kulturarrangementer Internasjonale idretts- og kulturarangementer, landskamper o.l.: Inntil Finale i Norgesmesterskap: Inntil 2 dager med lønn. 5 dager med lønn. For deltakelse som funksjonær e.l Det gis ikke permisjon med lønn i forbindelse med deltakelse som arangør/fusjonær ved større arrangement i Fauske kommune som NM/VM eller liknende. Det er allkevel viktig at forholdene - i den grad det er mulig - legges til rette for at slike arangement kan avvikles i Fauske. Dersom det er aktuelt med avspasering for noen av arangørene/fusjonærene, kan det gis anledning til avspasering ut over kommunens ordinære bestemmelser. Dette innebærer adgang til avspasering ut over de begrensninger som ligger i kommunens fleksitidsordning ved at en eventuell kan avspasere på forskudd. Arbeidstakere kan avvikle ferie i forbindelse med slike arangement. Dersom arbeidstakere ønsker dette, og den generelle ferieordningen gjør dette mulig, bør det gis anledning til dette. Fauske kommune vil bidra til fleksible løsninger innenfor de ramer som her beskrives. 5.6 Religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er off. etter norsk kalender For feiring av religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er offsielle etter norsk kalender: Inntil 2 dager uten lønn. 5.7 Andre velferdspermisjoner Undersøkelse og behandling hos lege, tanlege, fysioterapeut, kiropraktor og lignende skal så vidt mulig legges til fritiden. Permisjon med lønn kan imidlertid innvilges for slike velferdsformål når det finnes rimelig. Arbeidstaker innvilges da permisjon med lønn for antatt samlet tid som vil medgå til behandling og reise. Enhetsleder/aktuell leder kan anode arbeidstaker om å få lagt slike undersøkelserlbehandlinger til tidspunt/dager som er gunstig for tjenestetilbudet. Ansatte som innvilges ulønnet permisjon for å følge familemedlemmer eller andre til behandlingsopplegg, kan få dekket deler av lønnstapet gjennom NAV (dokumentasjon på lønnstrekk må da fremlegges)

33 Erfaringsmessig oppstår gjeme tvilstilfeller ved sykdom i nær famile. Ved sykehusinnleggelse ansees den syke for å ha tilstrekkelig omsorg og permisjon med lønn blir normalt ikke gitt. 6 Permisjon ved omsorg for pleie av nære pårørende Jfr. AML kapittel 12 - Folketrygdloven kap 9 - Hovedtariffavtalen 8 Arbeidstaker som pleier nærstående i hjemmet i livets sluttfase har rett til permisjon i 60 dager for pleie av den enkelte nærstående. Permisjonen gis uten lønn, - NAV utbetaler pleiepenger. Jf. KS personalhåndbok s. 109 Arbeidstaker har rett til permisjon i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner. Det same gjelder ved nødvendig omsorg for funksjonshemmet eller kronisk sykt bar fra og med kalenderåret etter at baret fylte 18 år når arbeidstakeren har hatt slik omsorg for baret som nevnt i 12-9 tredje ledd. Arbeidsgiver har ikke lønnsplikt for disse dagene, men en kan vudere hvorvidt tilfellene kan inngå som velferdspermisjon og dermed som permisjon i inntil 12 dager med lønn pr. kalenderår.)fr punt 5Nelferdspermisjoner 7 Fravær - egne barn Ved bar-/barepassers sykdom gjelder reglene om egenmelding. Ved bars sykdom er det gitt anledning til å brue egenmelding for hele og halve dager. Arbeidstaker gis anledning til å brue av egenmeldingsdager når barnet skal til helseundersøkelse/-kontroll, kjeveortoped, BUP og PPT. Jfr. Retningslinjer for sykefraværsoppfølging.l AML 12-9: Barn og barepassers sykdom 8 Svangerskap, fødsel 8.1 Svangerskapskontroll Arbeidstaker som er gravid har rett til fri fra arbeidet med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll dersom slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden. AML pptjeningstid- Arbeidstaker som har vært i inntektsgivende arbeid i 6 av de siste 10 md. før permisjonen tar til, har rett til full lønn under permisjon ved svangerskap, fødsel og adopsjon, jf. folketrygdloven kap. 14, når vedkommende har tiltrådt stilingen. HTA

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd Permisjonsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Permisjonsreglement Innhold 1. Omfang lønnsansiennitet feriepenger pensjonsmedlemsskap s. 2 2. Velferdspermisjoner s. 3 2.1. Alvorlig sykdom

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMMUNE

SØR-VARANGER KOMMMUNE SØR-VARANGER KOMMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG/GENERELT 2. PERMISJON UTOVER SYKEMELDINGSPERIODEN 3. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN 4. VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak DEFINISJON: I dette reglementet er begrepet «fellesråd» brukt både om fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner.

Detaljer

Permisjonsreglement for Trysil kommune

Permisjonsreglement for Trysil kommune Permisjonsreglement for Trysil kommune Arkiv saksnr. 05/244 Gjeldende fra 1.april 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2 1.1. Innledning 2 1.2. Omfang 2 1.3. Reglementets virkeområde 2 1.4.

Detaljer

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 1 Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 PERMISJONSREGLEMENTET FOR BARDU KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER. 1.1 REGLEMENTETS OMFANG. Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold.

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Gjeldende fra 01.03.99 Vedtatt i KST- sak 99/0005, 09.02.99 1.0 Omfang, Lønnsansiennitet, Feriegodtgjøring, Pensjonsmedlemskap 2.0 Velferdspermisjoner 3.0 Permisjoner

Detaljer

Permisjonsreglement og retningslinjer

Permisjonsreglement og retningslinjer Page 1 of 5 Mandal kommune Mandal kommune / Personal / Permisjon / Permisjonsreglement og retningslinjer ID:114325 Forfatter: Ericson, Tutti Godkjent av: Personal, Systemansvarlig (Ericson, Tutti) Status:

Detaljer

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann.

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann. PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Rådmannens myndighet i henhold til reglementet

Detaljer

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner :

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner : Permisjonsreglement for Stange kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012)

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) FELLESBESTEMMELSER REGLEMENTETS OMFANG Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold. (med

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 26.02.10 sak PS 5/10 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Omfang Reglementet

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vadsø kommune Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 22.05.2006. RÅDMANNEN 22.05.2006 31.12.2008 Side 2 av 8 1. OMFANG LØNNSANSIENNITET FERIEPENGER PENSJONSMEDLEMSSKAP

Detaljer

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 PERMISJONSREGLEMENT Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 1 INNHOLD 1. GENERELT Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1. Avgjørelsesmyndighet Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Rutiner: 6. Personal Permisjonsreglement PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Evaluering: Kontinuerlig Godkjent av: Oversendt: Arbeids-punkter Beskrivelser

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08 BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Revidert mars 2008 Vedtatt Formannskap 22.4.08 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.1 Reglementets omfang 1.2 Lønnsansiennitet 1.3 Feriepenger 1.4 Pensjon 1.5 Avgjørelsesmyndighet

Detaljer

Permisjonsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Permisjonsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Permisjonsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Justert med bakgrunn i ny hovedtariffavtale pr. 1. mai 2010 Innholdsfortegnelse Innledning...3

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 30/07 og Revidert ihht. Gjeldende delegasjonsreglement. 1 INNLEDNING... 3 1 INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Reglementets omfang...

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7 PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7 Innhold 1. Fellesbestemmelser...3 Grunnlag for behandling av alle søknader om permisjon --------------------------------------------------3

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15.5.2013 Ansvarlig: 2 INNLEDNING 1 OMFANG 2 LØNNSANSIENNITET 3 FERIEPENGER 4 PENSJONSMEDLEMSKAP 5 AVGJØRELSESMYNDIGHET, FORTOLKNING

Detaljer

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT 1 REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT Brønnøy kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 REGLEMENTETS OMFANG S. 3 1.2 BEGRENSNINGER S. 3 1.3 LØNNSANSIENNITET S. 4 1.3 FERIEPENGER S.

Detaljer

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.11.2015 Innhold 1. Fellesbestemmelser... 3 1.1 Reglementets omfang...

Detaljer

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16.

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. er Permisjons- Reglement Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtebok Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ

Detaljer

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT Side 1 av 6 TYSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 Reglementets omfang Reglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere som i henhold til HTA`s kap.1 1 har et fast og forpliktende arbeidsforhold i

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE Revisjon vedtatt i kommunestyret 02.05.06 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Permisjonsreglement Søgne kommune

Permisjonsreglement Søgne kommune Permisjonsreglement Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 11.03.14 Gjeldende fra 11.03.14 Innhold 1. Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser... 5 2.1 Reglementets omfang... 5 2.1.1 Arbeidstaker

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 27.01.2015 Side 1 av 10 1. GENERELT... 3 1.1 Reglementets omfang... 3 1.2 Lønnsansiennitet.... 3 1.3 Feriepenger.... 3 1.4 Pensjonsmedlemskap....

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13.

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13. PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13 1 av 8 Innhold 1. Målsetting... 3 1.1. Betingelser ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune

PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 04.02.2009. 1 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt om permisjoner 1) Arbeidstakeren står til arbeidsgivers disposisjon i arbeidstiden, og

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle ansatte i Leirfjord kommune i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr HTA kap 1, 1. Deltidsansatte

Detaljer

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 1. Innledning 1.1. Formål 1.2. Mål 1.3. Myndighet 1.4. Saksgang 1.5. Lønnsansiennitet 1.6. Feriepenger 1.7. Pensjonsmedlemskap 1.8. Gjensidig tillit / andre forhold

Detaljer

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder.

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. Instruks Velferdsreglement for Oslo kommune Fra Personalreglement for Oslo kommune 8 Permisjon Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. a) Offentlig verv/borgerplikt

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE . 3-1/i2. PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 med revisjon av permisjonsreglementet i k-sak 91/08 (studiepermisjon m/lønn) 1 Generelt Reglementet gjelder bare så langt

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig:

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig: Innenfor rammen på 12 (14) dager pr. kalenderår evt. budsjettår, jf. personalreglementets 7 d), kan etatsjef/bedriftsdirektør/administrasjonssjef innvilge permisjon innenfor disse rammer. Dette er permisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE FORSLAG TIL REVISJON haaa0967 07.03.2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Fellesbestemmelser.... 3 1.2 Budsjettmessige begrensninger.... 3 1.3 Lønn- og ansiennitet....

Detaljer

Permisjonsreglement. Innholdsfortegnelse. 1. Generelt. 2. Permisjon med lønn. 3. Permisjon uten lønn. 4. Permisjon for tillitsvalgte

Permisjonsreglement. Innholdsfortegnelse. 1. Generelt. 2. Permisjon med lønn. 3. Permisjon uten lønn. 4. Permisjon for tillitsvalgte Permisjonsreglement For ansatte og tillitsvalgte i Skaun kommune Innholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Permisjon med lønn 3. Permisjon uten lønn 4. Permisjon for tillitsvalgte Vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt 25.03.1987 Revideres hvert 4. år av Administrasjonsutvalget. Sist revidert 23.06.06 sak 07/06 Saknr. 05/01159 06/00879 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Permisjonsreglement for Bjugn kommune

Permisjonsreglement for Bjugn kommune Permisjonsreglement for Bjugn kommune Revidert utgave, mai 2016 1.0 Permisjonsreglement for Bjugn kommune, 2016 Innledning Arbeidstakers rett til permisjon reguleres av Arbeidsmiljølovens kapittel 12 og

Detaljer

Hemne kommune. Permisjonsreglement. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004)

Hemne kommune. Permisjonsreglement. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004) Hemne kommune Permisjonsreglement Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004) Side 1 av 11 1: OMFANG, BUDSJETT, LØNN, LØNNSANSIENNITET, FERIEPENGER, PENSJONSMEDLEMSKAP

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Meråker kommune. Permisjonsreglement. for. Meråker kommune Vedtatt i kommunestyrets sak 75/09 i møte

Meråker kommune. Permisjonsreglement. for. Meråker kommune Vedtatt i kommunestyrets sak 75/09 i møte Meråker kommune Permisjonsreglement for Meråker kommune 21.08.09 Vedtatt i kommunestyrets sak 75/09 i møte 28.09.09 Innholdsfortegnelse Grunnlag...3 1. Ytre ramme/omfang, lønnsansiennitet, feriepenger

Detaljer

Saksframlegg. Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget 11.03.2014

Saksframlegg. Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget 11.03.2014 Søgne kommune Arkiv: 460 Saksmappe: 2011/766-23274/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 02.07.20134 Saksframlegg Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Når kan en arbeidstaker få/kreve permisjon med/uten lønn?

Når kan en arbeidstaker få/kreve permisjon med/uten lønn? Når kan en arbeidstaker få/kreve permisjon med/uten lønn? Permisjonsreglement for kommunene er hjemlet i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, ferieloven, lov om trudomssamfunn, hovedtariffavtalen, hovedavtalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering vedr. nedbemanning i enheten barnehage SAKLISTE 8/14 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 05.06.

MØTEINNKALLING. Orientering vedr. nedbemanning i enheten barnehage SAKLISTE 8/14 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 05.06. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2014 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT PERMISJONSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Revidert i administrasjonsutvalget Levanger kommune

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE Gjeldende fra 10.01.12 Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 10.01.12 Ephorte 2010/2212-10 1 1. INNLEDNING.... 4 1.1 Generelt 4 1.2 Søknadsfrister 4 1.3 Reglementets

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT PERMISJONSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1. Innledning Permisjonsreglementet gjelder for

Detaljer

- PERMISJONSREGLEMENT -

- PERMISJONSREGLEMENT - RØDØY KOMMUNE - PERMISJONSREGLEMENT - Vedtatt i Rødøy kommunestyre Revidert: - k-sak 019/2006, 02.05.2006 - k-sak 059/2016, 27.09.2016 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle

Detaljer

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Permisjonsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 26.01.2012 Innholdsfortegnelse 1 Generelle regler... 4 1.1 Omfang... 4 1.2 Personell- budsjett- og driftsmessige hensyn... 4 1.3

Detaljer

Reglement. Permisjonsreglement. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Administrasjonsutvalget. Dato: 21.09.2015 JpID: 15/1089

Reglement. Permisjonsreglement. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Administrasjonsutvalget. Dato: 21.09.2015 JpID: 15/1089 Reglement Permisjonsreglement Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 21.09.2015 JpID: 15/1089 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall: Ved lovendring/praksisendring

Detaljer

Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 13:00 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 18.04.2017 Tid: 13:00 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 069/12-070/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 16:35 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

PERMISJONS REGLEMENT

PERMISJONS REGLEMENT PERMISJONS REGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.12.2010 sak. 145/10 Justert pkt. 10.4.1 og pkt. 12.2 i juni 2011 Oppdatert versjon vil komme i løpet av høsten 2015. INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 FORMÅL...

Detaljer

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Permisjonsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 26.01.2012 revidert av kommunestyret 16.02.2015 Innholdsfortegnelse 1 Generelle regler... 4 1.1 Omfang... 4 1.2 Personell- budsjett-

Detaljer

Permisjonsreglement - Bjugn kommune

Permisjonsreglement - Bjugn kommune Permisjonsreglement - Bjugn kommune I Bjugn kommune er personalforvaltingen når det gjelder permisjoner i utgangspunktet delegert til rådmannen. Når det gjelder permisjoner med eller uten lønn for inntil

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 27.08.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 123/12-126/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

PERMISJONER OSLO KOMMUNE

PERMISJONER OSLO KOMMUNE PERMISJONER OSLO KOMMUNE Sist oppdatert: februar 2016 Hensikten med denne oversikten er å gi en kort oversikt over permisjonsrettigheter som er fremforhandlet særskilt for undervisningspersonale. Innhold

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Komiteen har avholdt to møter og har hatt en god gjennomgang av gjeldende godtgjørelsesreglement og foreslår ingen store endringer.

FAUSKE KOMMUNE. Komiteen har avholdt to møter og har hatt en god gjennomgang av gjeldende godtgjørelsesreglement og foreslår ingen store endringer. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/1733 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 13/428 I Saksbehandler: Siv Anita Johnsen Brekke Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 027/13 I FORMANNSKAP I Dato: 11.03.2013

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Permisjonsreglement for Holtålen kommune Vedtatt i kommunestyret 14062007, sak 19/07 Revidert av rådmannen 160211, jf. reglementets pkt 1.9. Oppdatert av rådmannen

Detaljer

Permisjonsreglementet. For Gamvik kommune

Permisjonsreglementet. For Gamvik kommune Permisjonsreglementet For Gamvik kommune Vedtatt i AMU 16.06.2015 Sak 15/392 Innhold Innledning Generelle bestemmelser 2.1 Reglementes omfang 2.1.1 Arbeidstakere som har flere stillinger i kommunen 2.2

Detaljer

Permisjonsreglement for Sørfold kommune

Permisjonsreglement for Sørfold kommune Permisjonsreglement for Sørfold kommune Behandlet AMU: 14.04.2009 Behandlet ADMUTV: 30.04.2009 Behandlet KST: 14. 05.2009 Gjeldende fra: 01.01.2010 2 INNHOLDSOVERSIKT INNHOLDSOVERSIKT...2 1.GENERELT...

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 07.05.2013. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 07.05.2013. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale OPPDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Ved forfall Dato: 07.05.2013 Eventuelt forfall meldes til tlf 72 40 10 00 Tidspunkt: Varamedlemmer: Varamedlemmer

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 112/14-114/14 Møte nr: 12/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.12.2011 Fra kl. 09:15 Til behandling: Sakene 045/12-045/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 09:25 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Retningslinjer for permisjon

Retningslinjer for permisjon Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 24-09 i møte 7. mai 2009 Gjelder fra: 1. juni 2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt i kraft av arbeidsgivers styringsrett, Hovedtariffavtalen

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OG LEDERNE OVERENSKOMSTPERIODEN 2016 2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt: 27.8.2013 G R A N K O M M U N E 2 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE BESTEMMELSER... 5 1.1. HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR... 5 1.2. FORTOLKNINGER... 5 1.3. LØNNSANSIENNITET...

Detaljer

Retningslinjene omfatter alle som har et tilsettingsforhold til Universitetet i Tromsø.

Retningslinjene omfatter alle som har et tilsettingsforhold til Universitetet i Tromsø. Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret 7.5.2009 (sak 24-09) Oppdatert av POA i juni 2013 godkjent av universitetsdirektøren Gjelder fra: 1.7.2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2010/2212-25 Saksbehandler: Robert Bjørk, Leder Ansvarlig leder: Robert Bjørk, Personalleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Permisjonsreglement. Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST,

Permisjonsreglement. Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST, Permisjonsreglement Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST, 29.1.2018 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK PERMISJONSREGLEMENT VEDTATT I PARTSSAMMENSATTUTVALG DATO: GJELDER FRA: 1.1.2020 9.

Detaljer

Permisjonsreglement for Alta kommune

Permisjonsreglement for Alta kommune Permisjonsreglement for Alta kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 03.12.09. 1 GENERELT 1.1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglement gjelder alle arbeidstakere som kommer inn under 1-1 i Hovedtariffavtalen.

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 03.04.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 036/14-037/14 Møte nr: 3/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Permisjonsreglementet

Permisjonsreglementet Permisjonsreglementet Hamar kommune 23.10.2008 Behandlet i rådmannens ledermøte 23.11.2011 Godkjent og revidert 24.11. 2011 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementes omfang...3 1.2 Lønn og lønnsansiennitet...3

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

S.2: Del 1: Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjon. S.4: Del 3: Permisjoner for deltakelse i offentlige verv og tillitsvalgte organisasjoner

S.2: Del 1: Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjon. S.4: Del 3: Permisjoner for deltakelse i offentlige verv og tillitsvalgte organisasjoner /4td? PERMISJONSREGLEMENT FOR VIKNA KOMMUNE Le, S.2: Del 1: Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjon S.3: Del 2: Velferdspermisjoner S.4: Del 3: Permisjoner for deltakelse i offentlige verv og

Detaljer

Permisjonsreglement. RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501

Permisjonsreglement. RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Permisjonsreglement Vedtatt av kommunestyret 31.3.2005 i sak 18/05 (Justert 14.08.07 lovparagrafer ihht Arbeidsmiljøloven)

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.11.2013 Fra kl. 13:00 Til behandling: Sakene 100/13-100/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 14:05 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Permisjonsreglement for Alta kommune. Kvalitetssystem. Virksomhet/ avdeling. Pers.håndbok kap.10

Permisjonsreglement for Alta kommune. Kvalitetssystem. Virksomhet/ avdeling. Pers.håndbok kap.10 Alta kommune Fagområde Tema Permisjonsreglement for Alta kommune Virksomhet/ avdeling Personal Permisjoner Alle Kvalitetssystem Pers.håndbok kap.10 Utstedt av/ dato Personal 30.01.14 Versjon nr./dato 1

Detaljer

Tingvoll kommune Økokommunen

Tingvoll kommune Økokommunen Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Permisjonsreglement Vedtatt av administrasjonsutvalget i møte 09.02.2016 med hjemmel i delegasjonsreglementet 2/24 Innhold 1 Fellesbestemmelser...

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møtebok. Vedlagte møtebok nr. 1/2013 godkjennes.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møtebok. Vedlagte møtebok nr. 1/2013 godkjennes. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/1815 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/441 ISaksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 015/13 I FORMANNSKAP I Dato: 11.03.2013

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2015 kl. 08.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2015 kl. 08.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2015 kl. 08.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 4/15: SENIORPOLITISKE TILTAK 5/15: REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENT Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: 13:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til anne.mari.gronseth@stjordal.kommune.no

Detaljer

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Permisjonsreglement Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 OMFANG... 3 1.2 BEGRENSNINGER... 3 1.3

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.03.2015 Fra kl. 10:20 Til behandling: Sakene 012/15-020/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.03.2013 Fra kl. 12:10 Til behandling: Sakene 015/13-028/13 Møte nr: 2/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE REVIDERING AV GODTGJØRELSESREGLEMENTET - FAUSKE KOMMUNE

FAUSKE KOMMUNE REVIDERING AV GODTGJØRELSESREGLEMENTET - FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/6054 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 09/432 I Saksbehandler: Godtgiørelsesutvalget Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 079/09 I KOMMUNESTYRE I Dato: 24.09.2009

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang 2. Sosiale bestemmelser 3. Ansettelse, prøvetid og oppsigelse 4.

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

PERSONALREGLEMENT. for. SEL kommune

PERSONALREGLEMENT. for. SEL kommune PERSONALREGLEMENT for SEL kommune Gjeldende fra 01.05.2012 Saknr. xxxx/xxx PERSONALREGLEMENT Innholdsliste: Permisjonsreglement s 3-10 Retningslinjer for påskjønnelse, oppmerksomhet og gaver til arbeidstakere

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.08.2013 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 066/13-066/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 08:35 Møtested: Ordførers kontor (Telefonmøte) TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer