Innhold Valgkretser i Hammerfest kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Valgkretser i Hammerfest kommune"

Transkript

1 HAMMERFEST KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 9: Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post olitiskharnrnerfest.kommune.no eller telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksliste Saksnr PS 69/12 PS 7/12 Innhold Valgkretser i Hammerfest kommune Valg av meddommere PS 71/12 Valg av forliksråd for perioden PS 72/12 Fritak. Nyvalg. Monique Jørgensen PS 73/12 Kvartalsrapport 2.kvartal - Hammerfest eiendom KF PS 74/12 Kvartalsrapport 2.kvartal Hammerfest parkering KF PS 75/12 Kvartalsrapport 2.kvartal Hammerfest havn KF PS 76/12 Kvartalsrapport 2.kvartal Hammerfest kommune PS 77/12 Økning investeringsramme Glasstak over lyssjakt/utescene AKS PS 78/12 Avklaring refusjon opparbeidelseskostnader for rekkehustomter i Mellomvannet boligfelt PS 79/12 Retningslinjer for tildeling av tomter/områder i Hammerfest kommune PS 8/12 PS 81/12 Diverse referatsaker Godkjenning av møteprotokoll Sak 77/12: Formannskapet bestilte nytt notat til behandlingen i kommunestyret. Notatet ettersendes. Muntli orienterin : Evaluering av valget 211 forsøk med elektronisk stemmegivning stemmerettsalder (i forkant av sakslista) og forsøk med nedsatt Orientering om framtidig utvikling av petroleumsaktivitet i Nord-Norge (Rystad-rapporten) v/pro Barents forretningsutvikler Kjartan Mikalsen (i etterkant av sakslista) Orientering om utviklingsprosjekter i Hammerfest plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen (i etterkant av sakslista)

2 Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Akkarfjord forbrukerlag, Kårhamn handel, Arnulf Larsen AS i Hønseby og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Alf E. Jakobsen ordfører

3 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trude Klaussen Saksnr.: 212/472-15/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 1/12 Valgstyret /12 Kommunestyret Saksdokumenter Saksdokumenter vedlagt: ikke vedlagt: Valgloven Fastsetting av antall valgdager samt tid og sted for stemmegivning Saken gjelder Kommunestyret i Hammerfest skal fastsette antall valgdager, samt tid og sted for stemmegivning ved Stortings og sametingsvalget 213 Sakens bakgrunn og fakta Den offisielle valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 213 er mandag 9. september. Valglovens 9-2 inneholder blant annet bestemmelser om at Kommunestyret kan, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også på søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtak om dette må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes, altså i år 212. Hammerfest kommune har de siste år avviklet valg på søndager i 3 kretser, Hammerfest, Rypeljord og Forsøl. Det anbefales at dette videreføres for kretsene Hammerfest og Rypefiord, og at det avvikles to dagers valg i disse. Dette begrunnes i antall velgere i hver krets, samt tidligere erfaring med kødannelse i disse lokalene. Når det gjelder Forsøl krets, så bør det vurderes om behovet for å avvikle valgting over to dager er tilstede. Forsøl krets hadde ved forrige valg 159 stemmeberettigede. Av disse var hhv. 25 og 32 velgere å avga sin stemme på søndag og mandag. Ved Stortingsvalget i 213 er det sannsynlig at antall stemmeberettigede blir noe lavere, da det er færre som har stemmerett ved dette valget. Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i, jfr. valglovens 9-3.

4 Det kan være hensiktsmessig å vurdere antall stemmekretser i Hammerfest kommune. Dette sett ut i fra praktiske og økonomiske hensyn. Hammerfest kommune har i dag av 6 stemmekretser, disse er: Hammerfest stemmeberettigede velgere (ved valget i 211) Rypefj ord Forsøl 159 Hønseby 82 Kårhamn 35 Akkarfj ord 81 Ved fastsetting av antall valglokaler og hvor stemmegivningen avgjørende vekt på hensynet til velgerne. skal foregå, bør det legges Det viste seg at ved forrige valg at det ble vanskelig å sette sammen et stemmestyre i Kårhamn. Utvalgets måtte settes sammen av medlemmer som ikke var manntallsført i kretsen, og utvalgets leder kom da fra Hammerfest. Dette lot seg gjennomføre ved at lederen hadde familie på stedet, slik at det praktiske omkring overnatting og lignende derfor lot seg ordne. I Kårhamn krets var det ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 211 totalt 35 stemmeberettigede, av disse møtte 15 opp i stemmelokalet. Det bør med bakgrunn i dette vurderes om stemmekretsen legges ned (slås sammen med Hammerfest). Hvis en legger ned Kårhamn krets, så kan det arrangeres forhåndstemmegivning i kretsen siste uka før valget slik at velgerne vil ha et tilbud på stedet. Da er det tilstrekkelig at to forhåndsstemmemottakere drar til Kårhamn for å motta forhåndsstemmer. Disse kan i tillegg dra på ambulerende stemmemottak hvis det viser seg å være behov for dette. De stemmeberettigede fra denne kretsen kan også avgi forhåndsstemme på vanlig måte i hele forhåndsstemmeperioden, eller avgi stemme på valgtinget hos en av de andre kretsene. Hvis kretsen legges ned, bør velgerne orienteres skriftlig om endringen og hvilke andre alternativer som finnes. Det forslås for øvrig også at hvis en reduserer antall valgdager i Forsøl, så kan valgtinget ha en time lengre åpningstid enn det som har vært vanlig i denne kretsen på mandag dvs, ny åpningstid fra kl. 9. til kl Det ble ved Stortings- og sametingsvalget i 27 gitt mulighet til å forlenge åpningstiden på valgtinget fra kl. 2. til kl Dette ble derfor forsøkt i kretsene Hammerfest og Rypefjord. Vi foreslår at den utvidede åpningstiden kun skal gjelde for Hammerfest krets, da det er ved denne kretsen det har vært størst kødannelse ved stengetid. At Rypefjord krets stenger valgtinget kl. 2. vil også bidra positivt til et hurtig valgoppgjør i etterkant, da dette vil redusere ventetiden en har hatt for å få valgmateriellet inn til opptelling/oppgjør. Rådmannens vurdering Rådmannen finner at det er behov for å foreta enkelte justeringer i gjennomføringen av valgtinget i Hammerfest kommune jfr tidligere valg.

5 Dette med tanke på den totale ressursbruken og en valggjennomføring som er både praktisk og effektiv. Samtidig må vi sikre at vi ivaretar velgerne på en best mulig måte. Rådmannen innstiller dermed på at antallet kretser reduseres fra 6 til 5 gjennom sammenslåing av Hammerfest krets og Kårhamn krets, det arrangeres to-dagers valg i kretsene Rypefjord og Hammerfest og en-dags valg i de øvrige kretsene samt at valgtinget avsluttes kl 21. i Hammerfest krets, kl 2. i Rypeflord krets og kl 18. i øvrige kretser. Sammenslåingen av kretsene Hammerfest og Kårhamn forutsetter at det arrangeres forhåndsstemmegivning og ambulerende stemmegivning i Kårhamn i løpet av uka før valgdagen. Saksprotokoll i Valgstyret Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak Det avvikles 2 dagers valg i følgende to kretser i Hammerfest kommune; Hammerfest og Rypefjord krets. Hammerfest kommunestyre slår sammen kretsene Kårhamn og Hammerfest til en krets. Hammerfest kommune vil da bestå av 5 stemmekretser: Hammerfest, Rypefjord, Forsøl, Hønseby og Akkarfjord. Det arrangeres forhåndsstemmegivning og ambulerende stemmegivning i Kårhamn i løpet av uka før valgdagen. Det fastsettes følgende åpningstider Hammerfest Søndag fra kl. 14. til kl. 2. Mandag fra kl. 9. til kl. 21. Rypefjord Søndag fra kl. 14. til kl. 2. Mandag fra kl. 9. til kl. 2. Forsøl Mandag fra kl. 9. til kl. 19. Hønseby Mandag fra kl. 9. til kl. 18. Akkarfj ord Mandag fra kl. 9. til kl. 18. Rådmannens forslag til vedtak: Det avvikles 2 dagers valg i følgende to kretser i Hammerfest kommune; Hammerfest og Rypefjord krets. Hammerfest kommunestyre slår sammen kretsene Kårhamn og Hammerfest til en krets. Hammerfest kommune vil da bestå av 5 stemmekretser: Hammerfest, Rypefjord, Forsøl, Hønseby og Akkarfjord.

6 Det arrangeres forhåndsstemmegivning og ambulerende stemmegivning i Kårhamn i løpet av uka før valgdagen. 3. Det fastsettes følgende åpningstider Hammerfest Søndag fra kl. 14. til kl. 2. Mandag fra kl. 9. til kl. 21. Rypefjord Søndag fra kl. 14. til kl. 2. Mandag fra kl. 9. til kl. 2. Forsøl Mandag fra kl. 9. til kl. 19. Hønseby Mandag fra kl. 9. til kl. 18. Akkarfjord Mandag fra kl. 9. til kl. 18.

7 3nt HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Hilde Strømme Saksnr.: 212/158-66/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/12 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Liste med forslag til meddommere Liste med forslag til meddommere til Hammerfest tingrett til Finnmark jordskifterett Valg av meddommere Sakens bakgrunn og fakta Kommunestyret foretok valg av meddommere og kom med forslag til skjønnsmenn for perioden i sak PS 57/12. Etter valget ble det klart at det er behov for at det velges ytterligere 24 meddommere. Det må velges 3 kvinner og 19 menn til Hammerfest tingrett og 2 menn til Finnmark jordskifterett. Formannskapet kom med forslag til meddommere i sak PS 68/12. Forslaget har nå vært ute til alminnelig ettersyn i to uker og Kommunestyret skal foreta valget. Det fremgår av domstolloven 67 at utvalgene skal ha en allsidig sammensetning. Domstolloven 71 stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Kravene som stilles er blant annet følgende; Alder mellom 21 og 7 år Norsk eller nordisk statsborger eller i folkeregisteret vært registrert som bosatt i Norge de siste tre årene Gode norskkunnskaper Ha stemmerett i Norge Ikke være straffedømt Være personlig egnet Ikke tilhøre en yrkesgruppe som ikke kan velges. Utelukker fra valg er blant annet Stortingets representanter og vararepresentanter, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor, fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, ansatte i påtalemyndigheten, politiet og kriminalomsorgen, ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen, personer i styret for

8 Rådmannens Domstoladministrasjonen, ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, praktiserende advokater og advokatfullmektiger og kommunens administrasjonssjef. Kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomførelsen av valget er også utelukket fra valg. vurdering Formannskapet sitt forslag til meddommere har vært ute til almirmelig ettersyn i to uker. Det ble ikke mottatt noen innvendinger eller fritaksbegjæringer. Kommunestyret skal nå foreta valg av det nødvendige antall meddommere til Hammerfest tingrett og til Finnmark jordskifterett, jf. domstolloven 64 og 65, jf. 68 annet ledd. Rådmannens forslag til vedtak Kommunestyret velger de foreslåtte listene over meddommere for perioden

9 Meddommertype Kjønn Etternavn Fornavn Adresse PostnummerPoststed 1 AL M Andersen Dan Sølvfester Nordlysveien Hammerfest 2 AL M Andersen Karl Tore Rossmollgata Hammerfest 3 AL M Amunden Jan lsbjørnveien 1 96 Hammerfest 4 AL M Asphaug-Hansen Leif Arne Kabelveien 4 96 Hammerfest 5 AL M Bech Tarjei Jensen Joseph Lommejærvisvei 8 96 Hammerfest 6 AL M Bock Ørjan Ketil Siriusvei 4 96 Hammerfest 7 AL M Eliassen Gaute Brønn Rundveien Rypefjord 8 AL M Engan Torbjørn Moreneveien 2 96 HammerFest 9 AL M Grell Johan Peder Lilleveien 4 A 96 Hammerfest 1 AL M Johannessen Erik Fjordaveien 33 B 961 Rypefjord 11 AL M Johansen Reidar Peder Fjellgata Hammerfest 12 AL M Krystad Øyvind Uranusveien 19 D 96 Hammerfest 13 AL M Markussen Bjørn Arnulf Stadionveien Hammerfest 14 AL M Methi Kurt Alfred lsveien Rypefjord 15 AL M Næss Vegar Seljevikveien Hammerfest 16 AL M Olsen Willy Jupiters vei 4 96 Hammerfest 17 AL M Sivertsen Trond-Martin Bjørklia 6 96 HammerFest 18 AL M Skjelbred Henrik Tåkeheimen Hammerfest 19 AL M Storelv Øystein Perry Freidigveien 12 B 96 Hammerfest 1 AL K Bæivi Anne-Mette 969 Nordre Seiland 2 AL K Holmgren Elin Mølmann Rossmollgata 9 96 Hammerfest 3 AL K Stenvoll Arnhild Rønning Kvaløygata 3 96 Hammerfest

10 Telefon privat Telefon arbeid Yrke Bostedskommune Skattekommune Regnskapskonsulent Koordinator Hammerfest videregående skole Lærer Kvalitetsleder Student Daglig leder Aker Solutions Drosjesjåfør Kulturskolelærer Lærer Faglærer Lærer Psykiater Studieinspektør Trafikkleder Avdelingsleder Statoil Rørlegger Kirkegårdsarbeider Fagleder ungdomstjenesten Kiropraktor Assistent barnehage Sykepleier Bankansatt 24 24

11 Meddommertype Kjønn Etternavn Fornavn Adresse PostnummerPoststed 1 AL M Andersen Dan Sølvfester Nordlysveien Hammerfest 2 AL M Andersen Karl Tore Rossmollgata Hammerfest 3 AL M Amunden Jan Isbjørnveien 1 96 Hammerfest 4 AL M Asphaug-Hansen Leif Arne Kabelveien 4 96 Hammerfest 5 AL M Bech Tarjei Jensen Joseph Lommejærvisvei 8 96 Hammerfest 6 AL M Bock Ørjan Ketil Siriusvei 4 96 Hammerfest 7 AL M Eliassen Gaute Brønn Rundveien Rypefjord 8 AL M Engan Torbjørn Moreneveien 2 96 Hammerfest 9 AL M Grell Johan Peder Lilleveien 4 A 96 HammerFest 1 AL M Johannessen Erik Fjordaveien 33 B 961 Rypefjord 11 AL M Johansen Reidar Peder Fjellgata Hammerfest 12 AL M Krystad Øyvind Uranusveien 19 D 96 Hammerfest 13 AL M Markussen Bjørn Arnulf Stadionveien Hammerfest 14 AL M Methi Kurt Alfred Isveien Rypefjord 15 AL M Næss Vegar Seljevikveien Hammerfest 16 AL M Olsen Willy Jupiters vei 4 96 Hammerfest 17 AL M Sivertsen Trond-Martin Bjørklia 6 96 Hammerfest 18 AL M Skjelbred Henrik Tåkeheimen Hammerfest 19 AL M Storelv Øystein Perry Freidigveien 12 B 96 Hammerfest 1 AL K Bæivi Anne-Mette 969 Nordre Seiland 2 AL K Holmgren Elin Mølmann Rossmollgata 9 96 Hammerfest 3 AL K Stenvoll Arnhild Rønning Kvaløygata 3 96 Hammerfest

12 Telefon privat Telefon arbeid Yrke Bostedskommune Skattekommune Regnskapskonsulent Koordinator Hammerfest videregående skole Lærer Kvalitetsleder Student Daglig leder Aker Solutions Drosjesjåfør Kulturskolelærer Lærer Faglærer Lærer Psykiater Studieinspektør Trafikkleder Avdelingsleder Statoil Rørlegger Kirkegårdsarbeider Fagleder ungdomstjenesten Kiropraktor Assistent barnehage Sykepleier Bankansatt 24 24

13 Nr Meddommertype Kjønn Etternavn Fornavn Adresse Postnummer 1 Jordskifte M Lindal Kjell-Rune Strandgata Jordskifte M Amundsen Geir Stadionveien 11 96

14 Poststed Telefon privat Telefon arbeid Yrke Bostedskomi Hammerfest Sivilingeniør bygg/prosjektleder 24 Hammerfest Havnekaptein 24

15 Skattekommune 24 24

16 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Espen Rønning Saksnr.: 211/1962-8/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 71/12 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: 1 Hammerfest kommune - Oppnevning av medlemmer til forliksrådet - innberetning til Fylkesmannen - ugyldig valg Valg av forliksråd for perioden Kommunestyrets valg av forliksråd ble innberettet til Fylkesmannen i Finnmark ved brev av I brev fra Fylkesmannen av fremgår det at Fylkesmannen anser valget som ugyldig som følge av at det er angitt feil valgperiode. Valget må derfor foretas på nytt. Feilen er av formell art, og rådmannen finner det mest hensiktsmessig samme navn som ved det opprinnelige valg. å fremme innstilling med de Valget foreslås gjennomført som avtalevalg, mens valg av leder gjennomføres som fiertallsvalg. Rådmannens forslag til vedtak: Som faste medlemmer av forliksrådet for perioden 1. januar januar 217 velges: Bjørn Dagfinn Johansen, AP Gunnar Bolle, Høyre/FRP/SV, Gunhild Engstad, AP Kystpartiet Som varamedlemmer velges: Geir Opdahl, AP Lars Mikael Olsen, Høyre/FRP/SV, Merethe Johansen, AP Kystpartiet Som leder velges Bjørn Dagfinn Johansen.

17 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNIVIÂRKKU FYLKKAMANNI Juridisk stab Juridihkala hovdengoddi Hammerfest kommune Postboks Hammerfest Deres ref Deres dato Var ref Vår dato Sak 212/ Ark 752 Saksbehandleddirekte telefon: Wthelrn Istad Hammerfest kommune - Oppnevning av medlemmer til forliksrådet - innberetning til Fylkesmannen - ugyldig valg Vi viser til Hammerfest kommunestyres valg av faste medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet, behandlet i møte 13. oktober 211 sak 211/ Domstolloven 57 første ledd regulerer for hvilken periode det skal velges forliksrad. Bestemmelsen har følgende ordlyd:' "Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret selv. Valget foregår innen 15, oktober året etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år". Saksfremlegget fra kommunen er uklart med hensyn til hvilken periode valget gjelder for. I overskriften står det "valg av forliksråd for perioden ", mens det i saksfremleggets tredje avsnitt står at "va1getgjelder for perioden 1. januar 212 til 1. januar 216". Denne uklarheten har imidlertid ingen betydning for Fylkesmannens avgjørelse ettersom ingen av de to periodene er i overenstemmelse med domstolloven 57. Ettersom siste kommunevalg var i 211, skal det i henhold til domstolloven 57 første ledd velges forliksråd for perioden 1. januar januar 217. Denne feilen medfører at Fylkesmannen anser valget som ugyldig, og det må følgelig foretas nytt valg, jf. domstolloven 58 første ledd. Vi viser for øvrig til brev fra Justis- og politidepartementet(nå Justis- og beredskapsdepartementet) av 15. desember 211 "Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer 212". Det følger av som nevnt ovenfor av domstolloven 57 første ledd at det nye valget må foretas innen 15. oktober året etter kommunestyrevalget, dvs. 15. oktober 212. Ettersom denne datoen har passert, ber vi kommunen v/ kommunestyret om å foreta et nytt valg så raskt som mulig, og helst i det kommende kommunestyremøte. Dette er fordi valget skal gjelde fra 1. januar 213. Vi ber kommunen om å forsikre seg om at medlemmene og varamedlemmene til forliksrådet oppfyller vilkårene i domstolloven, jf. 53, 56, 71 og 72. Vi viser her til punkt 1.3 i det nevnte brevet fra departementet. Postadresse: Telefon. Telefaks: E-post. Internett: Statens hus notinnmark 9815 VADSØ

18 Side 2 av 2 Når kommunestyret i Hammerfest kommune har gjennomført nytt valg, ber vi om at resultatet med saksprotokoll oversendes Fylkesmannen for godkjenning snarest mulig, jf. domstolloven 58. Konklusjon Valget av 13. oktober 212 er ugyldig på grunn av feil valgperiode. Med hilsen Tor Stafsnes ass. fylkesmann Anne Cathrine Præsteng juridisk leder Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

19 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Espen Rønning Saksnr.: 211/269-3/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 72/12 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: 1 Søknad om fritak fra verv som formannskapsmedlem Fritak. Nyvalg. Monique Jørgensen Ved kommunestyrets formannskapet. vedtak av ble Monique Jørgensen valgt inn som nytt medlem av I e-post av har Jørgensen søkt om fritak fra vervet som formannskapsmedlem. Søknaden er begrunnet med at hun har flere andre verv og at det å sitte i formannskapet ikke lar seg kombinere med hennes studier ved høyskolen i Harstad. Fritak: Det følger av kommuneloven 15 nr 2 at "kommunestyret ogftlkestingel kan etter soknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjotte sine plikter i vervet". Etter rådmannens syn er vilkårene for fritak oppfylt med den begrunnelse Jørgensen har gitt, og rådmannen innstiller derfor på at det gis fritak. Dersom kommunestyret formannskapet. følger rådmannens innstilling mht. fritak, må det velges nytt medlem av Nyvalg: Det følger av kommuneloven 16 nr 3 at "dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre ogffikesting, kommunestyrekomite ogffikestingskomite trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhorte. Viser det seg at denne fremgangsmåten forer til at et kjonn vil bli representert med mindre enn 4 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjonn". Videre fremgår det av 16 nr 6 at "ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller ftlkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppffit".

20 Det er således opp til den gruppe som Jørgensen tilhørte, dvs. Høyre, å peke ut den som skal tre inn for henne i formannskapet. Den utpekte person velges deretter formelt av kommunestyret. Iht. kommuneloven 8 nr 2 velges medlemmer til formannskapet blant kommunestyrets faste medlemmer. Nytt medlem må velges blant Høyres faste medlemmer i kommunestyret. Rådmannens forslag til vedtak: Monique Jørgensen gis fritak fra verv som fast medlem av formannskapet. Som nytt medlem av formannskapet velges

21 Fra: Svanhild Dato: :21:39 Til: Espen Rønning Kopi: Arkiv Tittel: VS: Søknad om fritak fra verv som formannskapsmedlem. Opprinnelig melding Fra: Monique Jørgensen Sendt: 14. september :54 Til: Svanhild Moen Emne: Søknad om fritak fra verv som formannskapsmedlem. Søknad om fritak fra verv som formannskapsmedlem. Søker med dette om fritak fra verv som formannskapsmedlem i Hammerfest kommune. Arsaken til søknaden er økt politisk arbeidsmengde da jeg er rykket opp som fast medlem i kommunestyret i tillegg til gjeldende verv. Samtidig lar dette seg dårlig kombinere med mine studier i Harstad på høyskolen, noe som gjør reisevirksomhet vanskelig. Ber om at dette behandles ved første anledning. Vennlig Hilsen Monique Jørgensen

22 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 212/1119-7/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utval Motedato 78/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: 1 Kvartalsrapport 2.kvartal 212 Hammerfest eiendom KF Saksdokumenter ikke vedlagt: Kvartalsrapport 2.kvartal Hammerfest eiendom KF Sakens bakgrunn og fakta Kvartalsrapport 2.kvartal følger som vedlegg. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 2.kvartal 212 Hammerfest eiendom KF til etterretning. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 2.kvartal 212 Hammerfest eiendom KF til etterretning.

23 Hammerfest EiendomKF HAMMERFEST KOMMUNE 2. kvartal 212 Hammerfest Eiendom KF

24 Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 212 Innholdsfortegnelse 2. kvartal Driftsregnskapet 3 Investerings regnska pet 4 Investeringsprosjekt Drift 5 Vedlikehold 5 Sykefravær 6 Side 2

25 Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal kvartal 212 Driftsregnskap Regnskapsskjema - Drift Regnskap 212 jan-juni Periode budsjett Reg. budsjett Oppr.budsjett Driftsinntekter: Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Avvik regn og per budsj Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav ti I motytelse Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum utgifter Brutto driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på Iån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på Iån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner: Motpost avskrivninger Netto driftsresultat: Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforb Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserve Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Husleieinntekten er lavere enn budsjett, skyldes mindre utleie enn forventet. Lønnsutgifter er i henhold til budsjett. Kjøp av tjenester er høyere enn budsjettet for perioden men lavere i forhold til regnskapet for 211. Kostnadene er styrt etter hvor stor aktivitet det er ved drift og vedlikeholdsavdelingene. Mange kostnader påløper på grunn av krav og forventninger fra brukere og ikke planlagt drift og vedlikehold. Overføringer på 2 mill gjelder momsrefusjon i drift og investeringsregnskapet. Budsjettet for investeringsmoms for 212 er på kr 7,6 mill, pr 2. kvartal er det mottatt,5 mill som skal overføres til investeringsregnskapet. Renter og avdrag er i henhold til budsjett. Side 3

26 Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 212 i uvesteringsregusia p et Regnskapsskjema- Investering Investeringer: Regnskap212 Reg. budsjett Oppr.budsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter (egenandel kommune) Sum ekstern finansiering: Overført fra driftsdelen Bruk av avsetninger Sum finansiering: Udekket/udisponert Det er ikke tatt opp lån pr 2. kvartal 212. Andre inntekter er beregnet ut fra investert beløp i perioden. Prosjekt som gjelder formålsbygg dekkes med 1 % egenkapital fra kommunen. Mva på investeringsprosjektene som skal overføres fra drift er pr 2. kvarta I på kr 546'. Budsjettet er justert ned i henhold til vedtak i kommunestyret den , gjelder Håja barnehage. Investeringspros 4 Byggeprosjekt Elvetun skole/baksalen skole Elvetun barnehage Reindalen barnehage Håja barnehage Rådhuset Omsorgssenter (nytt prosjekt) Mellomvannet omsorgsboliger Midl. omsorgsbolig, Finnmarksveien 65 Hammerfest Brannstasjon, Risvågveien AKS - Arktisk kultursenter Gjenreisningsmuseet, Kirkegata 21 Tomtekostnader, barnehager Fortau og fortausvarme 4 Byggeprosjekt Regnskap Buds(end) 212 Avvik(per.) Side 4

27 Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 212 Elvetun Baksalen skole: Leie av modulbygg ved Elvetun. Overføres driftsregnskapet da dette ikke er godkjent investeringskostnad. Elvetun Reindalen barneha e: Feilpostering korrigert i periode 7 til driftsregnskapet. Håja barnehage: Kostnadene gjelder arkitekt/konsulenttjenester prosjektering av nybygg. Det er tatt hensyn til endringene i Kommunestyret den Rådhuset Etterarbeid etter renoveringen av rådhuset. Kostnadene skyldes ekstra arbeid angående gulvvarme. Omsor ssenter n tt b : Det er belastet arkitekt/konsulenttjenester, samt interne kostnader. Valg av anbud ble gjennomført i slutten av mars, hvor forslaget til Consto ved Kirkeparken vant. Forventer kontraktsinngåelse i august. Mellomvannet omsor sboli er: 22 boenheter. Kostnader arkitekt/konsulenter til nybygg i Mellomvannet boligfelt. Fremdriftsplan vurderes. Omsor sboli Finnmarksveien: 8 spesialtilpassede boenheter. Konsulenttjenester. Hammerfest Brannstas'on Risvå veien: Konsulenttjenester, tilpasse bygningen for bruk av tjenesten. AKS Arktisk kultursenter: Glass tak over åpningen til "Frysa". Forventer byggestart 3. kvartal. G.enreisnin smuseet: Renovering i henhold til vedtatt plan. Forventet byggestart i juli. Fortau o fortausvarme: Dialog med Hammerfest Energi varme om fremdrift. Drift I andre kvartal har det vært jobbet videre med å tilpasse vårt FVD-system (Facilit) og det operative systemet (M_solution). Dette skal også knyttes opp mot QM+. Hensikten er å få systemene til å kommunisere med hverandre og dermed på en enkel måte få rutet oppdrag, rutinemessige og feil/behovsmeldte/avvik, til utførende ledd. Dette medfører fortsatt en del tilpasning for leverandørene. Det har vært jobbet med forbedringer innen vvs på flere bygg. Det arbeides med utbedringer av sprinkleranlegg, som etter kontroll ikke fikk status godkjent. Vedlikehold Vedlikeholdet 2 kvartal har i hovedsak bestått av å rehabilitere leiligheter, beboer rom alderspensjonatet, Sykehjemmet og utvendig vedlikehold. På alderspensjonatet er det fullført Side 5

28 Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 212 rehabilitert 2 beboer rom med bad. Det meste av arbeidet her er utført med egne mannskaper. På Rypefjord sykehjem er det malt og byttet gulvbelegg på 1 stk beboer rom og vakt rom, arbeidet er utført av innleid firma. Beboer rommene rehabiliteres når de er utflyttet etter behov. Storvannsveien 9-92 og Svarthammeren 17, Turistveien og Rørvikveien 21 er det utført rehabilitering av leiligheter, en stor del med egne mannskaper. Det meste av planlagt vedlikehold er ikke igangsatt og vil bli utført i løpet av 3 og 4 kvartal. Vedlikeholdet er utført etter vedlikeholdsplanen for 212. Sykefravær kv kv dager,8,81,2, dager 3,9 4,45,5 3, dager 2,8 3,55,5 4,5 >=41 dgr 4,3 3,9,1,8 Totalt kvinner 1,7 17,313,6 1,1 Totalt menn 12,9 6,911, 7,8 Totalt 11,7 12,512,4 9,1 Sykefraværet 2. kvartal er på 9,1 %, en forbedring i forhold til samme periode i 211. Det jobbes med tiltak for å forbedre arbeidssituasjonen for de ansatte. Flere langtidssykemeldte i denne perioden. Side 6

29 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 212/1119-6/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 76/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Saksdokumenter Saksdokumenter vedlagt: ikke vedlagt: Kvartalsrapport 2.kvartal Hammerfest parkering KF Saken gjelder Kvartalsrapport 2.kvartal 212 Hammerfest parkering KF Sakens bakgrunn og fakta 2.av 4, kvartalsrapporter for regnskapsåret 212. STYRET I PERIODEN Det har vært 4, utskiftninger i styresammensetning. Tor Ivar Heggelund gikk av som styreleder Ny styreleder valgt i kommunestyret Kurt Methi. Nytt styremedlem ble Tom Mortensen AP. Stina Halvorsen flyttet fra kommunen. Lars M Olsen ble valgt som ny vararepresentant for Stephan Gundersen Det ble også valgt ny representant fra Hammerfest Parkering KF. Jan G Hjellnes fratrådte etter 2 år. Ny styremedlem ble Tove Mette H. Karlsen. BEMANNING ÅRSVERK Hammerfest Parkering KF har hatt 5 årsverk i perioden Januar-Mai 212. Det ble lyst ut en ny stilling som trafikkbetjent for tilsetting i 2. kvartal. Ny trafikkbetjent tiltrådte stillingen Det er nå 6 stillinger ved foretaket. PARKERINGSKORT FOR BEVEGELSESHEMMEDE. Det ble behandlet 12, søknader for HC kort i 2. kvartal. Totalt 36 søknader til og med andre kvartal. Det er innsendt 5, saker til klagenemda i kommunen.

30 GEBYR OG TILLEGSAVGIFTER Antall ileggelser i tidsrom 2. kvartal D Kontrollavgift 78 D Parkeringsgebyr 493 D Tilleggsavgift 483 Totalt alle 154 Det er ca samme antall som for 211 med ett avvik på -2 KLAGEBEHANDLING Totalt ble 32 klager behandlet i 2. kvartal, noe som er normalt sammenlignet med øvrige år. Totalt hittil er 57 klager behandlet mot 55 for 211. SYKEFRAVÆR Sykefraværet lå ved utgangen av februar 212 på høye 2,9 % Vi forventet en nedgang mot det kommunale gjennomsnitt i løpet av 2.kvartal. Fraværet viste ved utgangen av 2. kvartal viste 16%, en nedgang på 4,9%. Korttidsfraværet har gått ned, det er langtidsfraværet som utgjør den høye fraværsprosenten.

31 REGNSKAP 2. KVARTALL kvartal 212 Regnskapsskjema - Drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter: Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod Overføringer Avskrivninger. 1 1 Fordelte utgifter Sum utgifter Brutto driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner: Motpost avskrivninger 1 1 Netto driftsresultat: Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserve Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Daglig leders vurdering Det er ikke gjort budsjettendringer for 2. kvartal 212 da det erfaringsmessig oppstår ett mer riktig bilde av den økonomiske utviklingen i 3. kvartal. Oftest ser en de største endringene da. Driftsinntektene i regnskap ligger på over regulert budsjett. I dette inngår også innbetalt frikjøpsmidler fra Strandparken Eiendom kr Dette sees igjen på avsettinger til bundne fond. Sosiale utgifter viser et overforbruk på ca kr 12'dette er hovedsakelig pensjonsinnskudd.

32 Bruttodriftsresultat viser ca 1'+ i forhold til regulert budsjett, mens totale finansutgifter viser ett overforbruk på ca 55'- i forhold til regulert budsjett, (finansinntekter og kostnader). For øvrig er det ingen store endringer. Regnskapsmessig mindre forbruk viser da ett mindre forbruk på kr ved andre kvartal, Det ser bedre ut med hensyn til tilgjengelige p-plasser i 2. kvartal men fortsatt mange p-plasser som ikke er satt i normal drift med parkeringsautomater. Dette betyr at for hver uke som går taper fortsatt selskapet betydelige inntekter. Det er ved 2. kvartal 5 automater som ikke har vært i drift hittil år. Dette utgjør ett inntektstap på ca 3 pr år, og til 2. kvartal en redusert inntekt på ca kr 15.,-. Dette gir utfordringer med hensyn til budsjettmål. Det arbeides imidlertid med flere prosjekter der trafikkregulering og alternative parkeringsplasser er aktuelt, dette på oppdrag fra andre aktører men er noe usikkert om dette kan realiseres i 212. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 2.kvartal 212 Hammerfest parkering KF til etterretning. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 2.kvartal 212 Hammerfest parkering KF til etterretning.

33 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 212/ / Saksfremlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 77/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: 1 Kvartalsrapport 2.kvartal Hammerfest havn KF Saksdokumenter ikke vedlagt: Kvartalsrapport 2.kvartal Sakens bakgrunn og fakta Kvartalsrapport følger som vedlegg Hammerfest havn KF Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 2.kvartal 212 for Hammerfest havn KF til etterretning. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 2.kvartal 212 for Hammerfest havn KF tas til etterretning.

34 HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans underinstans : Dok. Offentli Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Møte offen tli Ja 1 1Nei Hjemmel: Komm.l. : HAVNESTYRET Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: LxI Ja Nei Lø enr: Utvalgssaksnr Utval 18/12 HAMMERFEST HAVNESTYRE Arkivnr.: Møtedato Sak: KVARTALSRAPPORT, 2.KVARTAL 212 Saksdokumenter (vedlagt) Kvartalsrapport Saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen III. Saksutredning (bakgrunn/fakta/vurdering/konklusjon) Viser til vedlegg IV Saksbehandlers innstilling: Havnestyret tar kvartalsrapporten 2. kvartal 212 tii orientering. Hammerfest den Trond E. Nilsen økonomisjef V Havnedirektørens innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres Hammerfest Per-Åge Hansen Havnedirektor

35 Status i forhold til budsjett Hovedtrekkene for 2.kvartal er en aktivitet noe lavere enn forventet særlig mcd tanke på godsvederlag og leieinntekter. Vi forventer en viss økning i omsetningen på slutten av året grunnet mer aktivitet innen petroleurnsbransjen. Kostnadssiden er under kontroll og budsjettbalansen forventes opprettholdt. Økonomisk status driftsresultat og avvik Skipsavgifter er tilnærmet som forventet. Antall anløp viser en nedgang på 6,5% men med en tonnasjevekst på 9,5% i forhold til fjoråret. Godsvederlag viser en liten svikt i forhold til budsjett. Dette forventes å rette seg utover året. En årsak til svikten er sen rapportering fra kunder slik at en god del av vederlaget for 2. kvartal ikke er utfakturert. Andre vederlag viser en svikt hovedsakelig grunnet lite utleie av areal og annen eiendomsmasse. Budsjettet har lagt opp til utleie av nybygg på Fuglenes. Denne prosessen har tatt vesentlig lengre tid enn forventet og det er inntektspotensiale er dermed ikke oppnådd. Det arbeides videre med å inngå avtaler med eksterne aktører som vil medføre økt aktivitet på Fuglenesområdet. Det er ikke lagt opp til større vedlikeholdsprosjekter i år. Finanskostnadene er noe lavere enn budsjettert. Dette grunnet at det ikke er foretatt nye låneopptak for å finansiere årets investeringer.

36 HAMMERFESTHAVN KF DRIFTSREGNSKAP 2.kvartal 212 Tekst R-211 B-212 R-212 Driftsinntekter Skipsav ifter Godsvederlag Andre vederlag Diverse inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Driftsut ifter Lønnsutgifter inkl, sosiale utgifter Kjøp av varer ofenester Avskrivnin er SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT Finans oster Renteinntekter Renteutgifter Avdrapå lån Mottatte avdrapå lån Motpost avskrivninger SUM FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT REGNSKAPSMESSIG RESULTAT Foreslåtte anbefalinger Hammerfest Havn KF anser at driften er under kontroll og ønsker foreløpig ikke å sette i verk ekstraordinære tiltak.

37 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 212/1119-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 1/12 Administrasjonsutvalget /12 Arbeidsmiljøutvalget /12 Eldrerådet /12 Styret for kultur, omsorg og undervisning /12 Styret for miljø og utvikling /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: 1 Kvartalsrapport 2.kvartal Hammerfest kommune Kvartalsrapport 2.kvartal Hammerfest kommune Rådmannens vurdering Kvartalsresultatet for 2.kvartal er 1,4 kroner bedre enn budsjettert. Samtidig har vi fortsatt svikt i skatteinntektene, og det er fortsatt behov for å følge utviklingen nøye fremover. Vi har en noe lavere rente erm budsjettert. Skyldes delvis at vi ikke har tatt opp nye budsjetterte lån i 212. Når det gjelder den økonomiske utviklingen innenfor de enkelte sektorene vises til egne kapitler. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 2.kvartal 212 for Hammerfest kommune til etterretning.

38 Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling Behandling Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 2.kvartal 212 for Hammerfest kommune til etterretning. Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning Behandling Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 2.kvartal 212 for Hammerfest kommune til etterretning. Saksprotokoll i Eldrerådet Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 2.kvartal 212 for Hammerfest kommune til etterretning. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget Behandling Rådmannen gjennomgikk deler av rapporten og pekte på at det er en positiv utvikling Vedtak AMU tar kvartalsrapporten fra 2.kvartal til etteltetning

39 Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 2.kvartal 212 for Hammerfest kommune til etterretning. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 2.kvartal 212 for Hammerfest kommune til etterretning.

40 3351 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 211/ / Saksfremlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 93/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: 114,1cte t-l-4-tcyt,,ccllec-i r, Saksdokumenter ikke vedlagt: n s Økning investeringsramme Glasstak over lyssjakt/utescene AKS Saken gjelder Det er budsjettert med kr 1.3., til etablering av glasstak over utescenen på Arktisk Kultursenter i budsjett 212. Kostnadene blir noe høyere. Rådmannen innstiller på ny kostnadsrarnme på kr 1.6., Sakens bakgrunn og fakta Hammerfest Eiendom KF har skissert følgende kostnader: Tilbud fra Nord-Norsk Aluminium AS Prosjektering 13. Demontering og deponering av eksisterende glass 7. (stipulert beløp for regningsarbeid) 4-5% uforutsette ut ifter 5. Sum inkludert MVA , Påslag for kostnader og materiell ved regningsarbeid er 2%. Forbehold om prisstigning. ( kan utgjøre ca 2% av tilbudsprisen eller ca 26,-). Prosjekteringskostnader for avtalt utforelse av spesielle konstruksjoner faktureres særskilt. Det er ikke sikker på om dette blir aktuelt her, men AKS er jo en unik konstruksjon i seg selv. Med interne kostnader, settes anslaget til ca 6,-. Hammerfest Eiendom KF ber om at rammen for prosjektet settes til nærmere 1,7 mill kr. Rådmannens vurdering Rådmannen mener at prosjektet må prioriteres og gjennomføres selv om prosjektrammen må økes. Prosjektrammen bør settes til kr 1.6. for å få en tilstrekkelig prosjektramme med tilstrekkelig midler til uforutsett.

41 Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Formannskapet ber rådmannen gjøre nærmere utredning fram til kommunestyrets behandling 8. november 212. Dette innbefatter kostnader og eventuelt forslag til endret innstilling i saken. Det bes om at dette utredes snarest mulig slik at dette kan sendes kommunestyrets sammen med øvrige saksdokumenter. medlemmer Votering: Innstillingen fikk 8 stemmer for og en stemme mot. Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. Vedtak Investeringsrammen for nytt glasstak over utescene AKS økes med kr.3., til kr.1.6., inkludert MVA. Hammerfest kommune øker sin egenkapitalandel til prosjektet med kr.24., Finansieres av mottatte ikke budsjetterte spillemidler. De resterende kr.6., finansieres av Hammerfest eiendom KF ved refusjon MVA Formannskapet ber rådmannen gjøre nærmere utredning fram til kommunestyrets behandling 8. november 212. Dette innbefatter kostnader og eventuelt forslag til endret innstilling i saken. Det bes om at dette utredes snarest mulig slik at dette kan sendes kommunestyrets sammen med øvrige saksdokumenter. medlemmer Rådmannens forslag til vedtak: Investeringsrammen for nytt glasstak over utesene AKS økes med kr.3., til kr.1.6., inkludert MVA. Hammerfest kommune øker sin egenkapitalandel til prosjektet med kr.24., Finansieres av mottatte ikke budsjetterte spillemidler. De resterende kr.6., finansieres av Hammerfest eiendom KF ved refusjon MVA

42 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Arne Sannvik Saksnr.: 212/43-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 81/12 Styret for miljø og utvikling /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: 1 Kommunestyre vedtak Styret for miljø og utvikling vedtak 3_12 Saksdokumenter ikke vedlagt: Avklaring refusjon opparbeidelseskostnader Mellomvannet boligfelt og tilskudd for rekkehustomter i Saken gjelder I henhold til vedtak i styret for miljø og utvikling i sak 3/12, fremmes sak vedrørende avklaring av opparbeidelseskostnader og tilskudd for rekkehustomtene i Mellomvannet boligfelt. Sakens bakgrunn og fakta Kommunestyret vedtok følgende refusjon for opparbeidelse for Mellomvannet boligfelt. Refusjonen ble satt til kroner 85,- per m2, med fratrekk på kroner 75, i tilskudd per tomt. Kostnaden per m2 for opparbeidelse er i henhold til beregninger gjort i KS sak 32/11 på kroner 115,-. Dette utgjør en subsidie på kroner 3 per m2, samt kroner 75,- i tilskudd i tillegg. Opparbeidelseskostnaden i seg selv er en reduksjon på 25% på kommunens kostnad. Dette i henhold til kommunestyre sak 32/11, hvor følgende vedtak ble fattet: Kommunestyret vedtar oppstart av utbygging av Mellomvannet boligfelt innenfor en kostnadsramme på kr 55,-. Pro.sjektet finansieres slik: Låneopptak kr 51,-. Overfort fra drift kr 4,-. Totalt kr 55,-. Kommunestyret vedtar et låneopptak på kr 51,-.

43 Opparbeidelseskostnader dekkes ved at kostnadene ved VA, anslått til 25 %, belastes VA og inngår i avgiftsberegningene for disse. Refilsjon opparbeidelseskostnader settes til kr 85,- pr m2 med fratrekk på kr 75.,- pr tomt. Kjop, feste gjores valgfritt. Dersom ubebygd tomt selges videre skal kommunen ha firkjopsrett til klopspris, justert,for konsumprisindeks. Det fores prosjektregnskap lbr prosjektet og salgsinntekter/refusjoner opparbeidelsesavgift og salg av masse skal gå til nedbetaling av lånet knyttet til prosjektet. Eventuell differanse dekkes inn ved budsjettregulering 212. Forutsatt at kostnadene ikke overstiger budsjett, gis administrasjon fullmakt til å gjennomfore prosjektet uten ytterligere politisk behandling. Det gjennomfores snarest et infirmasjonsmote for interesserte boligbyggere og tomtene legges ut for salg så snart dette er mulig og tildeles på vanlig måte. Administrasjonen bes å innlede firhandlinger om opsjonsavtaler med FEFO for å sikre tilgang til nye arealer for boligbygging til forutsigbare priser. Spørsmålet vedrørende avklaring om refusjon opparbeidelse og tilskudd til rekkehustomter i Mellomvannet ble stilt i MU sak 3/12. Hvor følgende vedtak ble fattet: I. Saken utsettes. Administrasjonen utarbeider kriterier for tildeling av rekkehustomter. Tildelingskriterier li-emmes for kommunestyret snarest mulig. Subsidieelementet: Mellomvannet boligfelt mht. rekkehuskriterier vurderes i denne sammenheng. Rådmannen fremmer egen sak for kommunestyret om avklaring av opparbeidelseskostnader og tilskudd for rekkeleilighetene. Utlysning av rekkehustomtene i Mellomvannet boligfelt skjer med bakgrunn av vedtatte kriterier. Ofi-.pkt.2) Det er regulert inn 8 rekkehustomter fordelt på 8 adresser. Det totale arealet utgjør ca. 85 m2. Med Kommunestyrets vedtak i sak 32/11, vedrørende opparbeidelseskostnader og tilskudd, vil subsidie og tilskudd fra kommunen utgjøre kroner 3 15,- på rekkehustomtene. Til sammenligning har Hammerfest kommune subsidiert eneboligtomtene ved Mellomvannet med ca. kroner 5.6.,-, samt tilskudd som utgjør kroner 2.25.,-. Intensjonen med en rimelig opparbeidelseskostnad og tilskudd var å kunne tilby rimelige tomter til privatpersoner. Kommunen har ved tildeling av eneboligtomtene på Mellomvannet sikret seg mot spekulasjoner ved videresalg av tomtene, både bebygd og ubebygd. Dette er gjort gjennom å sikre en avtale med den tildelte, om tilbakebetaling av subsidie og tilskudd ved videresalg. Rådmannens vurdering Rådmannens konklusjon er i denne saken at man kan oppføre rekkehusleiligheter på Mellomvannet til en overkommelig pris per m2 uten ytterligere subsidie og tilskudd fra kommunen. Refusjon opparbeidelseskostnader i Mellomvannet, som ble vedtatt i kommunestyret skal kun gjelde eneboligtomter tildelt til privatpersoner.

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 13:35 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 13:35 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 08.11.2012 Tid: 09:00 13:35 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): HAVNESTYRET Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 19.02.2013 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Liv Mari Bakkeby Medlem AP Håvard

Detaljer

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre.

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre. Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 29.10.2013 Tid: 09:00 12:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 14.11.2013 Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 08.10.2013 Tid: 09:00 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Sara Myrvoll Medlem Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgnemnda Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.10.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tid: 11:00 14.00 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgnemnda Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Pål Mansika Medlem FAGF Gunn Inger Skog Medlem FAGF

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Pål Mansika Medlem FAGF Gunn Inger Skog Medlem FAGF Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tid: 09:00 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 17.04.2012 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.06.2012 Tid: 09:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.04.2015 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag 12.07.04 Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild

Detaljer

SAKSDOKUMENT VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER

SAKSDOKUMENT VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER Arkivsaknr.: 16/02692-1 Arkivkode: 0 Saksbehandler Bjørn Stokvold SAKSDOKUMENT Saksgang Møtedato Kommunestyret 26.09.2016 VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER 2017-2020 SAMMENDRAG: Det skal velges forliksrådsmedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 3/15 15/607 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 3/15 15/607 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN MØTEINNKALLING Valgstyret Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 22.04.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/15 15/607 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN 26.03.2015.

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.03.2015 Tid: 09:00 12.:40 Faste medlemmer som møtte: Anne Grethe Pedersen Medlem FRP/KYST Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.06.2017 Tid: 09:00 09:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00)

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00) Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.10.2015 Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00) Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne

Detaljer

OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016

OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 VEDLEGG 3 OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 FELLES VEDLEGG til saker om valg av meddommere perioden 2013 2016: Valg til Lagmannsrett, jnr.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt over personer som har meldt

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/504 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 27.04.2016 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.08.2016 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Tarjei Jensen Bech

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.09.2014 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 11:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Nina Onsaker Skjelbred

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 033 Arkivsaksnr. 16/796. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 033 Arkivsaksnr. 16/796. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 033 Arkivsaksnr. 16/796 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 09.06.2016. VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt over personer som har

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.02.2015 Tid: 09:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31.

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31. Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/8929-14 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

66/16 Formannskapet Kommunestyret

66/16 Formannskapet Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Majken Røsnes Skjelbred Saksmappe: 2016/203-26825/2016 Arkiv: 033 Valg av forliksråd for perioden 01.01.2017-31.12.2020 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 66/16 Formannskapet 07.09.2016

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1894/16 Arkivsaksnr.: 16/417-1 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1894/16 Arkivsaksnr.: 16/417-1 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1894/16 Arkivsaksnr.: 16/417-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Valgnemda Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.06.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

VALG AV MEDDOMMERE FOR TINGRETTEN

VALG AV MEDDOMMERE FOR TINGRETTEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: VALGNEMDA Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tid: 11:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP John

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP John Wahl Medlem

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Wenche Stenvoll Medlem AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2015 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsensal, Arktisk kultursenter Dato: 28.09.2010 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 30.03.2017 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.09.2017 Tid: 08:30 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren.

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren. Møteprotokoll 11/06 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 14.09.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 15:15 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

PS 10/15Hammerfest Havn KlF- Fiskerihavninvesterhiger Fuglenes og Rypefjord Radmannens forslag til vedtak:

PS 10/15Hammerfest Havn KlF- Fiskerihavninvesterhiger Fuglenes og Rypefjord Radmannens forslag til vedtak: PS 10/15Hammerfest Havn KlF- Fiskerihavninvesterhiger Fuglenes og Rypefjord Radmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre vedtar å søke om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak for statsbudsjettet

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

MØTEINNKALLING ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret (formannskapet) har møte i Ås kulturhus, Lille sal 29.08.2012 kl. 18.30 NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.09.2016 Tid: 09:00 13:20 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Maria Reite Nilsen

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Bindal valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Bindal rådhus, Terråk Dato: 15.01.2018 Tidspunkt: Umiddelbart etter formannskapets møte Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet Stortings og sametingsvalget 2013 Valg av medlem til valgstyrets arbeidsutvalg

Godkjenning av møtebok fra møtet Stortings og sametingsvalget 2013 Valg av medlem til valgstyrets arbeidsutvalg MØTEINNKALLING Valgstyret Dato: 07.03.2013 kl 1330 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00014 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 10:30

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 10:30 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 30.11.2016 Tidspunkt: 10:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.02.2011 Tid: Kl 14.00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet) Medlemmene innkalles med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.02.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Ronny Holm Medlem AP Berit

Detaljer

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere 4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere Overskriften endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 27 juni 1986 nr. 48, 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15 Overskriften endres

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen, endret fra 30.09.14 Dato: 01.10.2014 Tid: 10:0 13:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.01.2015 Tid: 09:00 13:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Liv Mari Bakkeby Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer