Månedsrapport for september 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport for september 2011"

Transkript

1 Månedsrapport for tember 2011 Markedskommentar Stor usikkerhet rundt gjeldssituasjonen i Europa preger de fleste keder. De internasjonale rentekedene fungerer stadig dårligere i påvente av en løsning på gjeldskrisen. Uroen fører til fallende lange og korte renter. Aksjekedene beveger seg mye på nyheter fra politisk hold. Markedene har falt gjennom måneden og den daglige volatiliteten har steget kraftig. I Europa har vi intramåned sett flere fall på 8 9 prosent etterfulgt av tilsvarende store oppsving. Rentekedene I tember har nøkkeltall og økonomiske indikatorer vist en blandet utvikling, men ikke like svak som ventet. Makroutviklingen kommer fortsatt i bakgrunnen og fokuset er på høy gjeld og budsjettunderskudd. Det ser ikke ut som politikerne er i stand til å finne noen god løsning i løpet av kort tid. Markedene fungerer stadig dårligere internasjonalt, og denne utviklingen vil sannsynligvis fortsette til det tas kraftige finanspolitiske grep for å få kontroll på krisen. All uroen har ført til 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 10 års rente i % Norge Europa USA Japan fallende lange og korte renter både internasjonalt og i Norge. Våre pengekedsfond har gitt en tilfredsstillende avkastning i ust. De norske obligasjonsfondene har som følge av fallende renter også gitt en god avkastning. Fondenes referanseindekser inneholder kun statspapirer, mens porteføljene har et betydelig innslag av kredittpapirer. I ust ble rentefallet størst for statspapirer. Dette medførte at noen av obligasjonsfondene tapte relativt til sine referanseindekser denne måneden. Globalt Den 21. tember holdt som ventet den amerikanske sentralbanken (FED) renten uendret på 0,13 prosent. Sentralbanken sier at den økonomiske veksten fortsatt er svak. Arbeidsløsheten holder seg på et høyt nivå. Det private forbruket viser kun en moderat vekst. Boligkedet er svakt og virker depressivt. Inflasjonen har vært høy, men har moderert seg ettersom råvareprisene har kommet noe ned fra de høyeste nivåene. FED påpeker at det er en signifikant nedsiderisiko for den økonomiske utviklingen. Det kom ingen ny runde med kvantitative lettelser (QE3), men sentralbanken satte i gang operasjon twist. Det vil si at de kjøper lange obligasjoner og selger korte obligasjoner. Dette vil presse ned de lange rentene. I ust var inflasjonen på 3,8 prosent på årsbasis, mens kjerneinflasjonen økte til 2,0 prosent. Sentralbanken vektlegger at det er økningen i råvareprisene som trekker inflasjonen opp, og de antar at dette vil avta på sikt. Boligkedet i USA sliter etter at diverse stimulerende tiltak er faset ut. Prisene steg noe frem til sommeren 2010, men begynte deretter å falle. Prisfallet startet etter at myndighetene avviklet skatterabatter for kjøp av nye og brukte boliger. De siste 12 månedene har boligprisene i gjennomsnitt falt 4,1 prosent. Prisene ser nå ut til å ha stabilisert seg, og flere andre indekser viser samme tendens.

2 Etter at sentralbanken har sagt at de vil holde renten eksjonelt lavt minst frem til midten av 2013 har kedet lagt seg på disse forventningene. Stor usikkerhet underbygger dette, og mange er redd for en ny resesjon. Markedet tror fortsatt at det vil komme ytterligere tiltak i form av kvantitative lettelser. Den 8. tember holdt som ventet den europeiske sentralbanken (ECB) renten uendret på 1,50 prosent. I pressemeldingen ble det påpekt at de siste nøkkeltallene indikerer at veksten har avtatt noe etter den sterke veksten i 1. kvartal. Det ventes fortsatt en svak vekst fremover, som følge av stor usikkerhet og økt nedsiderisiko. Det er fortsatt press oppover på prisene. Dagens pengepolitikk gir god støtte til den økonomiske aktiviteten, og det er viktig at den ikke fører til inflasjonspress. Markedene fokuserer fortsatt på gjelden og budsjettunderskuddene til eurolandene. Det ser ikke ut til å være noen kortsiktig og enkel løsning på problemene. Kuttes budsjettunderskuddene for mye vil veksten stoppe opp og skatter og avgifter falle slik at underskuddene kan risikere å øke istedenfor å falle. Man må finne en langsiktig løsning på krisen hvor man opprettholder veksten samtidig som budsjettunderskuddene kommer under kontroll. Deretter bør gjelden kuttes gradvis. Det er ikke lett å overbevise kedene om at dette vil la seg løse uten at det kommer en gjeldssanering. Arbeidsledigheten i EUlandene er uendret på 10,0 prosent. I Tyskland og Italia falt ledigheten, mens i Frankrike og Spania steg ledigheten noe. Veksten i pengemengden økte noe og har nå en årlig vekstrate på 2,8 prosent. Det første anslaget for prisveksten i tember viste en årsvekst på 3,0 prosent. Økningen er sannsynligvis drevet av høyere energi og matvarepriser. Kjerneinflasjonen er på 1,6 prosent. I kedene er det ikke priset inn et kutt på møtet i ober, men det ventes at det blir tilført likviditet til bankene. Med høy inflasjon og lav vekst tror vi sentralbanken vil sitte stille og vurdere utviklingen. Skulle gjeldskrisen eskalere vil renten bli kuttet på et senere møte. Kreditt Den negative utviklingen i kredittkedet som startet i fortsatte med full styrke i tember. Rentedifferansen mellom KLP Obligasjon Global I sin referanseindeks og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid svekket seg med 0,31 prosentpoeng og endte på 2,36 prosent. Dette er 0,88 prosentpoeng høyere enn hva den var ved inngangen til året og er det nest største månedlige økningen av risikopåslag i kredittkedet siden ober Den største økningen var i ust med 0,52 prosentpoeng. Også i tember preget uroen rundt soliditeten til de såkalte periferilandene kredittkedet i Europa. Markedet viser liten tillit til redningspakkene som er lansert. Da Det Internasjonale Pengefondet og Verdensbanken hadde møte i Washington i slutten av tember ble en ny løsning diskutert: å øke størrelsen på det Europeiske Stabilitetsfondet (EFSF) med 2 millarder euro gjennom låneopptak. Ingenting ble vedtatt og planen har møtt mye motstand fra de som er negative til å løse gjeldsproblemet i Europa med å ta opp mer gjeld. Kredittobligasjonskedet straffet bankene som sitter med eksponering mot de utsatte landene, men også utstedere i andre sektorer fikk økte lånekostnader gjennom økt rentedifferanse på grunn av svekket risikoappetitt. Som i Europa var USA preget av et negativt sentiment i kredittkedet, og som i Europa ble bank og finanssektoren hart rammet. Makrotallene viser 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 Kredittspread CDX fortsatt tegn på en svak utvikling i den økonomiske aktiviteten. De pund og yendenominerte kedene hadde også en økning i risikopåslag, men i noe mindre grad enn de euro og dollardenominerte. Når vi ser på kredittkvalitet var det en klar tendens i alle keder til at selskapene med lavest kredittkvalitet må finne seg i den største økningen i rentepåslag, mens den negative utviklingen i lånekostnader var mindre for de beste ratingkategoriene. Kredittspread CDX

3 Som de foregående månedene var antall nyutstedelser av selskapsobligasjoner lavt i tember, også i sammenligning med samme måned et år tilbake i tid. I euro åpnet kedet for nyutstedelser noe etter at det i all hovedsak var stengt i ust. Antallet utstedelser i euro var fortsatt svært lavt, og som i hele 2011 var det bare industriselskaper som utstedte obligasjoner. Dette sier noe om risikoappetitten for europeiske banker som kan sies å være på et historisk lavmål. Norge Den 21. tember holdt Norges Bank renten uendret på 2,25 prosent. I pressemeldingen ble det påpekt at beslutningen må særlig ses på bakgrunn av at utsiktene for verdensøkonomien er blitt vesentlig svakere i løpet av sommeren. Utviklingen i utlandet og uroen i finanskedene påvirker også utsiktene i Norge. Utsiktene i i tilsa en gradvis økning av styringsrenten gjennom andre halvår. Uro og usikkerhet ute, lavere prisvekst og dempede utsikter hjemme, taler for at styringsrenten hol lav lengre enn vi da så for oss. Konsumprisindeksen falt til 1,3 prosent på årsbasis i ust. Kjerneinflasjonen falt til 0,8 prosent, noe under Norges Banks anslag på 1,2 prosent. Sentralbanken har lagt vekt på en konsumpris som måler trendveksten på energipriser. Den viser en vekst på 0,9 prosent. I tember har kronen svekket seg fra 7,73 til 7,89 mot euro, og svekket seg fra 92,79 til 95,36 i forhold til den handelsvektede indeksen. Sentralbanken annonserte at de ville kjøpe valuta til Statens pensjonsfond utland for 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 3 mnd rente i % og de på tiltak utgjør summen personer, en oppgang på 100 personer. Dette tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidskedet viser nå en flat trend, og utviklingen er ikke like sterk som Norges Bank legger til grunn. Ledigheten, målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB, falt til 3,3 prosent. Kredittveksten økte til 6,5 prosent i ust. Husholdningenes kredittvekst har økt gradvis og er nå 7,2 prosent. Bedriftenes lånevekst er mer volatil fra måned til måned, men fortsetter å øke og er nå kommet opp i 4,0 prosent på årsbasis. Detaljhandelen økte i ust. Disse tallene er volatile, og det er derfor bedre å se på den litt lengre trenden. Denne viser fortsatt en oppgang, og sesongjustert er årsveksten på 4,5 prosent. Det er ingen tvil om at rentebanen blir nedrevidert når neste Pengepolitiske rapport blir lagt frem i ober. I kedet er det flere som venter at sentralbanken vil kutte renten dersom ECB kutter renten. Vi tror Norges Bank vil holde renten uendret ut året, men ser ikke bort fra et kutt dersom krisen i eurolandene eskalerer. Aksjekedene Globalt For verdens børser fortsatte det kraftige fallet fra ust inn i tember med en nedgang på 6,3 prosent målt ved verdensindeksen MSCI. Gjeldsproblemene i PIIGS landene, hvor det ser ut til at Hellas vil ende opp med en restrukturering av gjelden, bidrar til kraftige fall for europeiske bankaksjer. De europeiske bankene er store eiere av PIIGS gjelden og vil få store tap i forbindelse med restruktureringen. Det er stor sannsynlighet for at bankene derfor vil trenge tilførsel av ny egenkapital. Denne tilførselen vil sannsynligvis være så stor at europeiske stater må være med på å garantere 1 600, , , ,0 Europa, USA og Japan Norge Europa USA Japan 800,0 600,0 400,0 200,0 550 millioner kroner pr dag i ober. NAVs tall viser nå en sesongjustert ledighet på 2,8 prosent. Legger vi sammen tallene for de arbeidsledige Europa STOXX 600 USA S&P 500 Japan Topix

4 kapitalinnskuddene. En uoversiktlig situasjon med begrenset mulighet for å forutsi fremtidig kontantstrøm fra bedrifter, gjør at risikopremien for å eie aksjer er meget stor. Målt med normale verdsettelsesmodeller ser aksjer generelt sett ut til å være attraktivt priset. Derfor forventer vi en kursoppgang på aksjer når gjeldsproblematikken på en eller annen måte blir løst. Norden De nordiske børsene ga en avkastning på 5,1 prosent i tember i norske kroner. I lokal valuta gjorde det danske kedet det best, mens det finske og norske kedet var de svakeste. Den store uroen vi så i ust, har fortsatt gjennom tember med store svingninger på børsene fra dag til dag. Markedene er dominert av nyheter rundt den europeiske gjeldssituasjonen og hvordan denne blir håndtert politisk. Svært lite er avklart, og vi må forvente fortsatt urolige keder i tiden fremover. tiden et lokk på kedet. KLP AksjeNorge hadde en utvikling på linje med Fondsindeksen i tember. De største positive bidragsyterne var undervekten i gjødselselskapet YARA, overvekten i oljeselskapet Det norske, og overvekten i teknologiselskapet Vizrt. De største negative bidragsyterne var undervekten i rederiet Golar, undervekten i oljeserviceselskapet Seadrill og overvekten i teknologiselskapet Nordic Semiconductor. KLP AksjeNorden sin relativavkastning i måneden var 0,5 prosent. Den relative avkastningen kom fra svak aksjeplukking innen industri og syklisk konsum, mens aksjeplukkingen innen helse bidro positivt. De Norge og Norden 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 Norge OSEFX Norden VINX 30 aksjene som bidro mest negativt til fondets resultat var overvektene i Atea og Ming samt undervektene i Hennes og Mauritz, Novozymes og Svenske handelsbanken. De som bidro mest positivt var overvektene i Elekta, SEB og Astrazeneca samt undervekten i REC. Norge Frykten for gjeldssituasjonen i Europa og svakere vekstforventninger i USA bidro til nye fall i aksjekedene i tember. Oslo Børs fortsatte nedgangen fra ust og falt med 10,1 prosent i tember målt ved Fondsindeksen. Målt med de fleste verdsettelsesmodeller ser aksjekedet i Norge ut til å være attraktivt priset, men usikkerhet og likviditetsproblematikk hos store investorer legger for

5 KLPfondene Avkastningsinformasjon per 30. tember 2011* Note Avkastning tember Avkastning hittil i år Ref.indeks Rentefond Fond Ref.indeks Diff. Fond Ref.indeks Diff. KLP Pengeked 0,18 % 0,23 % 0,05 % 2,10 % 1,86 % 0,24 % ST1X KLP Aktiv Rente 0,22 % 0,23 % 0,01 % 2,17 % 1,88 % 0,29 % 1mnd Nibor 0.15% KLP Rentefond II 0,40 % 0,52 % 0,12 % 2,51 % 2,54 % 0,03 % ST3X KLP Pensjon 1,16 % 1,49 % 0,33 % 4,84 % 5,47 % 0,62 % ST4X KLP Pensjon II 1,92 % 2,33 % 0,41 % 6,88 % 8,94 % 2,06 % ST5X KLP Statsobligasjon I 2,03 % 2,05 % 0,02 % 7,38 % 7,54 % 0,16 % DnB Benchk Stat Alle KLP Obligasjon I 1,36 % 1,77 % 0,41 % 5,39 % 6,08 % 0,69 % 50%BSA og 50%3 års swap KLP Obligasjon Global I 0,46 % 0,22 % 0,24 % 6,00 % 5,35 % 0,65 % Barclays Glob Agg** KLP Obligasjon Global II 0,45 % 0,22 % 0,23 % 6,06 % 5,35 % 0,71 % Barclays Glob Agg** Aksjefond Fond Ref.indeks Diff Fond Ref.indeks Diff KLP AksjeNorge 10,04 % 10,07 % 0,04 % 25,51 % 25,14 % 0,37 % OSEFX KLP AksjeNorden 5,67 % 5,08 % 0,59 % 24,75 % 22,99 % 1,77 % VINXFNOK KLP A ksjeglobal Indeks I 1,2 0,15 % 0,18 % 0,03 % 11,73 % 11,74 % 0,01 % KLP World KLP A ksjeglobal Indeks II 1,2 6,29 % 6,24 % 0,05 % 12,05 % 12,01 % 0,03 % KLP World val.sikr KLP A ksjeglobal Indeks III 1,2 6,29 % 6,24 % 0,05 % 12,06 % 12,01 % 0,05 % KLP World val.sikr KLP A ksjeglobal Indeks IV 1,2 6,28 % 6,24 % 0,04 % 12,18 % 12,01 % 0,16 % KLP World val.sikr KLP A ksjefm Indeks I 4 6,79 % 6,31 % 0,47 % 3,84 % 3,65 % 0,18 % KLP EMERGIN KLP A ksjefm Indeks II 5 6,79 % 6,31 % 0,48 % 5,37 % 4,87 % 0,50 % KLP EMERGIN KLP A ksjev erden Indeks 5 0,85 % 0,73 % 0,12 % 0,14 % 0,28 % 0,13 % KLP ALLWRLD KLP A ksjenorge Indeks 7,94 % 7,98 % 0,03 % 20,66 % 20,80 % 0,14 % OSEBX KLP A ksjenorge Indeks II 7,94 % 7,98 % 0,04 % 20,55 % 20,80 % 0,24 % OSEBX KLP A ksjeeuropa Indeks I 1,2 2,32 % 2,28 % 0,04 % 14,80 % 15,01 % 0,21 % KLP Europa KLP A ksjeeuropa Indeks II 1,2 4,20 % 4,15 % 0,05 % 15,02 % 15,18 % 0,16 % KLP Europa val.sikr KLP A ksjeusa Indeks USD 1,2 7,16 % 7,32 % 0,16 % 9,28 % 9,45 % 0,17 % KLP USA KLP A ksje USA Indeks II 1,2 7,77 % 7,77 % 0,00 % 8,94 % 8,96 % 0,03 % KLP USA val. sikr. KLP A ksjea sia Indeks I 1,2 2,40 % 2,41 % 0,01 % 13,09 % 12,75 % 0,34 % KLP Asia KLP AksjeAsia Indeks II 1,2 3,63 % 3,71 % 0,08 % 14,86 % 14,60 % 0,26 % KLP A sia val.sikr. Kombinasjonsfond Fond Ref.indeks Diff. Fond Ref.indeks Diff. KLP Kombinasjon 3 3,90 % 3,70 % 0,19 % 7,86 % 7,78 % 0,08 % VK Indeks KLP Kombinasjon M 3 3,88 % 3,70 % 0,18 % 7,86 % 7,78 % 0,09 % VK Indeks Rentefond Eff. Rente Durasjon KLP Pengeked 2,90 % 0,23 KLP Aktiv Rente 2,91 % 0,23 KLP Rentefond II 3,37 % 0,91 KLP Pensjon 3,18 % 2,67 KLP Pensjon II 3,66 % 4,64 KLP Statsobligasjon I 2,04 % 4,22 KLP Obligasjon I 3,26 % 3,22 KLP Obligasjon Global I 5,41 % 5,21 KLP Obligasjon Global II 5,41 % 5,21 1) The KLP World Equity Index, the KLP USA Equity Index, the KLP Europe Equity Index and the KLP Asia Equity Index are custom indices calculated by M SCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices MSCIstarts with the MSCIWorld Developed Index, the MSCIUSA Index, the MSCIEurope Index and the MSCIPacific Free Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. MSCIhas no role in developing, reviewing or approving KLPs ethical investing criteria or the list of companies excluded from the MSCIWorld Developed Index, the M SCI USA Index, the M SCI Europe Index and the M SCI Pacific Free Index by KLP to create the KLP World Equity Index the KLP USA Equity Index, the KLP Europe Equity Index and the KLP Asia Equity Index 2) Source : MSCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCInor any other third party involved in or related to compiling or creating the MSCIdata (the "MSCI" Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the M SCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCIParties have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages ( including lost profits) even if notified of the possible damages. 3) Oppstart ) Oppstart ) Oppstart

6 OPPLYSNINGER OM KLPFONDENE Fondets navn Kurser pr. Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd Mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon 921, ,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M 921, ,25 0,00/0, KLP Pengeked 1 022, ,15 0,00/0, KLP Aktiv Rente 1 047, ,15 0,00/0, KLP Rentefond II 1 048, ,20 0,00/0, KLP Pensjon 1 083, ,20 0,00/0, KLP Pensjon II 1 292, ,20 0,00/0, KLP Statsobligasjon I 1 064, ,12 0,20/0,20 10 mill KLP Obligasjon I 1 060, ,25 0,35/0,35 10 mill KLP Obligasjon Global I 1 113, ,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II 1 147, ,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge 2 806, ,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden 1 602, ,75 0,20/0,20* KLP AksjeGlobal Indeks I 1 041, ,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II 1 007, ,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III 1 003, ,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV 914, ,35 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I 961, ,18 0,80/0,50* 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 946, ,30 0,80/0,50* KLP AksjeVerden Indeks 1 001, ,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks 1 086, ,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II 944, ,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I 705, ,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II 787, ,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks USD 1 100, ,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II 822, ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I 760, ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II 581, ,13 0,05/0,05 10 mill Totalvolum * Det er gratis å handle inntil 1 mill. kr. Tegnings og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Uttak Antall uttak Generelt Bemerk Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II, KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II og KLP AksjeVerden Indeks der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at fondet får tilgang på tegningsbeløpet. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak logg inn. Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II, KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II og KLP AksjeVerden Indeks der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 34 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP Fondsforvaltning er gjort ihht KLPs etiske minstekrav. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Fondsforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Fondsforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Fondsforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Månedsrapport for august 2011

Månedsrapport for august 2011 Månedsrapport for ust 2011 Markedskommentar Svake makroøkonomiske indikatorer gir lite håp om videre sykeloppgang. Resesjonscenariet prises inn på aksjebørser rundt i verden. Få tegn til konstruktive løsninger

Detaljer

Månedsrapport for desember 2011

Månedsrapport for desember 2011 Månedsrapport for ember 2011 Markedskommentar Moderat økning i økonomisk aktivitet i USA Usikkerhet og nedjusteringer i Europa Aktiviteten i norsk økonomi holder seg oppe Både korte og lange renter faller

Detaljer

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i %

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i % Månedsrapport il Markedskommentar Blandet utvikling i indikatorene i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia God utvikling i Norge Kredittpåslaget steg Nedgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2011

Månedsrapport for oktober 2011 Månedsrapport for ober 2011 Markedskommentar De økonomiske utsiktene preges fortsatt av uvanlig stor usikkerhet Omfattende kriakke for å redde Hellas kom mot slutten av måneden Forventning om løsning på

Detaljer

Månedsrapport for juli 2013

Månedsrapport for juli 2013 Månedsrapport for i 2013 Markedskommentar Uendret rente fra FED og ECB Lange renter stiger Kredittpremien falt tilbake God avkastning i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 31. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for juni 2011

Månedsrapport for juni 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Fortsatt svake makrotall fra både USA og Europa. Nedjusterte vekstforventninger i fremvoksende økonomier også. Redningsaksjonene til Hellas er ikke på plass ennå

Detaljer

Månedsrapport for juni 2012

Månedsrapport for juni 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Nedsiderisiko for den økonomiske veksten Oppkapitalisering av spanske banker Sterkere vekst i norsk økonomi Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2012

Månedsrapport for oktober 2012 Månedsrapport for ober 2012 Markedskommentar Arbeidskedet bedrer seg i USA Spania har fortsatt ikke søkt om hjelp Tegn på at krisen i euroland påvirker norsk økonomi Stor aktivitet i kredittkedene Sidelengs

Detaljer

Månedsrapport for mai 2013

Månedsrapport for mai 2013 Månedsrapport for 2013 Markedskommentar Uendret rente og noe bedre nøkkeltall i USA Senket rente og rekordhøy arbeidsledighet i Europa Uendret rente og noe svekket arbeidsked i Norge Lavere kredittspread

Detaljer

Månedsrapport for mars 2012

Månedsrapport for mars 2012 Månedsrapport for s 2012 Markedskommentar Fortsatt økt økonomisk aktivitet i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia Styringsrenten kuttet med 0,25 prosentpoeng i Norge Kredittpåslaget

Detaljer

Månedsrapport for august 2012

Månedsrapport for august 2012 Månedsrapport for ust 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Arbeidsledigheten stiger i Europa Fortsatt god utvikling i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for juli 2012

Månedsrapport for juli 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Fortsatt svakt i Europa Fortsatt sterkt i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA I i har nøkkeltall

Detaljer

Månedsrapport for februar 2012

Månedsrapport for februar 2012 Månedsrapport for ruar 2012 Markedskommentar Stimulering av økonomien i USA fortsatt nødvendig Hellas-konkurs mindre sannsynelig Sterk vekst og høyere inflasjon i Norge Kredittpåslaget faller Sterk utvikling

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2013

Månedsrapport for oktober 2013 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

10 års rente i % Markedskommentar

10 års rente i % Markedskommentar Markedskommentar Reduserte obligasjonskjøp fra FED? ECB gir anslag på renteutviklingen Kronen svekker seg Økte lange renter og kredittpremier Aksjer falt mest i fremvoksende keder Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for desember 2012

Månedsrapport for desember 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Unngikk the fiscal cliff Arbeidsledighet i Europa stiger videre Uendret rente i Norge Lavere kredittpremier Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA På

Detaljer

Månedsrapport for april 2013

Månedsrapport for april 2013 Månedsrapport for il 2013 Markedskommentar Uendret rente i USA Senket rente i Europa Rentekutt i Norge? Lavere kredittspread Aksjekedet steg med 3 prosent Økonomisk tilstand USA Den 1. holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport for november 2013

Månedsrapport for november 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Svakere norsk økonomi Positiv utvikling i kredittked Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA Referatet fra rentemøtet den 30. ober i den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for november 2012

Månedsrapport for november 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Arbeids- og boligkedet bedrer seg i USA Rekordhøy arbeidsledighet i Europa Industriinvesteringene i Norge kan falle Stor etterspørsel etter kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for september 2013

Månedsrapport for september 2013 Månedsrapport for tember 2013 Markedskommentar Korte renter hol fortsatt lave Lange renter falt Oppgang i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 18. tember holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for november 2015

Månedsrapport for november 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Internasjonal økonomi utvikler seg omtrent som forventet 2,5 prosent vekst i konsumprisindeksen i Norge Ingen store bevegelser i finanskedene Økonomisk tilstand

Detaljer

Månedsrapport for februar 2013

Månedsrapport for februar 2013 Månedsrapport for ruar 2013 Markedskommentar FED vil fortsette verdipapirkjøpene Økt arbeidsledighet i Europa Høyt kostnadsnivå i Norge Italia skaper frykt i rentekedet Likviditetsdrevet oppgang i aksjekedet

Detaljer

Månedsrapport for mars 2013

Månedsrapport for mars 2013 Månedsrapport for s 2013 Markedskommentar FED signaliserer lave renter til 2015 Arbeidsledighet i Europa øker igjen Lavere inflasjon i Norge Bankkrise på Kypros 10 prosent oppgang i aksjekedet i år Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for januar 2014

Månedsrapport for januar 2014 Månedsrapport for uar 2014 Markedskommentar Svake tall i internasjonal økonomi Nedjusterte anslag for veksten i Norge Uendret kort rente, fallende lang rente Svakt aksjeked i fremvoksende keder med hverandre.

Detaljer

Månedsrapport for april 2014

Månedsrapport for april 2014 Månedsrapport for il 2014 Markedskommentar Sterke arbeidskedstall fra USA Bedre ledende indikatorer i Europa Kjerneinflasjonen i Norge på 2,6% Økonomisk tilstand USA Den 30. il holdt som ventet den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for desember 2013

Månedsrapport for desember 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Gradvis bedring i internasjonal økonomi Korte renter vil hol lave lenge Lange renter steg, kredittpremier falt Sterkt år i aksjeked Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for november 2014

Månedsrapport for november 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar ECB signaliserer lave renter i lang tid Fallende oljepris og svakere norsk krone Sterke aksjekeder globalt, men svakt i Norge Økonomisk tilstand USA Veksten

Detaljer

Månedsrapport for mars 2016

Månedsrapport for mars 2016 Månedsrapport for s 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i s Den amerikanske sentralbanken utsatte renteoppgangen Lavere risikopremie for globale kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for juli 2014

Månedsrapport for juli 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Sterk økonomisk vekst i USA i 2. kvartal Svakt fallende arbeidsledighet i Europa Uro i Midtøsten og Ukraina Økonomisk tilstand USA Den 30. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for desember 2015

Månedsrapport for desember 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Bedring i amerikansk økonomi førte til at FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Norsk økonomi utviklet seg svakt og Norges Bank senket rentebanen Økte kredittpåslag

Detaljer

Månedsrapport for juli 2015

Månedsrapport for juli 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar Svakhetstegn i kinesisk økonomi og lavere råvarepriser Stabil positiv utvikling i amerikansk økonomi Svakere utvikling i norsk økonomi som følge av oljeprisfallet

Detaljer

Månedsrapport for mars 2014

Månedsrapport for mars 2014 Månedsrapport for s 2014 Markedskommentar Fortsatt lave renter Boligprisene stiger i USA Moderat oppsving i Europa Markedene tok Russlands anneksjon av Krim med fatning Økonomisk tilstand USA Den 19. s

Detaljer

Månedsrapport for mai 2016

Månedsrapport for mai 2016 Månedsrapport for 2016 Markedskommentar Positiv utvikling i de fleste aksjekeder i Den europeiske sentralbanken holdt rentene uendret Enighet om ny stor utbetaling til Hellas Forventet at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2015

Månedsrapport for oktober 2015 Månedsrapport for ober 2015 Markedskommentar Uendrede renter i USA og EU Økende arbeidsledighet i Norge Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet

Detaljer

Månedsrapport for februar 2014

Månedsrapport for februar 2014 Månedsrapport for ruar 2014 Markedskommentar Rentene vil hol lave Lavere kredittpremier Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA I referatet fra rentemøtet den 29. uar ble det signalisert at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for september 2015

Månedsrapport for september 2015 Månedsrapport for tember 2015 Markedskommentar Svakere global vekst Ingen renteøkninger fra FED og ECB Norges Bank kuttet styringsrenten til 0,75% Fallende aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for august 2016

Månedsrapport for august 2016 Månedsrapport for ust 2016 Markedskommentar Rolige keder i ust Kjerneinflasjon på 3,7 prosent i Norge Inngang i kredittspreadene Økonomisk tilstand Markedene har vært svært stille i ust. Det har kun vært

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for mai 2014

Månedsrapport for mai 2014 Månedsrapport for 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Forventninger om at ECB kutter renten i i Sterke aksjekeder både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand USA I referatet fra

Detaljer

Månedsrapport for september 2016

Månedsrapport for september 2016 Månedsrapport for tember 2016 Markedskommentar Stort sett rolige keder i tember Sterkere norsk krone Stor bot til Deutsche Bank fra det amerikanske justisdepartementet Økonomisk tilstand Til tross for

Detaljer

Månedsrapport for juli 2017

Månedsrapport for juli 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA Sterkere norsk krone Fortsatt oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for mai 2015

Månedsrapport for mai 2015 Månedsrapport for 2015 Markedskommentar Fortsatt ingen løsning for Hellas Noe høyere renter i Europa Sterk kinesisk aksjeked gir økt fallhøyde Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter

Detaljer

Månedsrapport for juni 2014

Månedsrapport for juni 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Både positive og negative makrotall i USA ECB kuttet renten med 0,10% i i Sentralbanken senket rentebanen mer enn ventet Sterke aksjekeder både internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for juni 2015

Månedsrapport for juni 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar De fleste økonomiene utvikler seg omtrent som forventet Fortsatt ingen løsning for Hellas Norges Bank kuttet renten til 1,0 prosent Stort fall i det kinesiske

Detaljer

Månedsrapport for juni 2016

Månedsrapport for juni 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Brexit skapte store bevegelser i kedene Rentene falt ytterligere Utgang i kredittspreadene Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent

Detaljer

Månedsrapport for september 2017

Månedsrapport for september 2017 Månedsrapport for tember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt lav prisstigning både i USA og eurolandene Sterke aksjekeder Høyere oljepris Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært litt bedre enn

Detaljer

Månedsrapport for april 2017

Månedsrapport for april 2017 Månedsrapport for il 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske indikatorer signaliserer bedre vekst Svakere norsk krone Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært svakere enn ventet,

Detaljer

Månedsrapport for februar 2017

Månedsrapport for februar 2017 Månedsrapport for ruar 2017 MARKEDSKOMMENTAR Sterk utvikling i de globale aksjekedene Lange og korte renter falt noe internasjonalt og i Norge Bedring i amerikansk økonomi kan føre til at sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

Månedsrapport for august 2017

Månedsrapport for august 2017 Månedsrapport for ust 2017 MARKEDSKOMMENTAR Rakettoppskytninger fra Nord-Korea Svakere amerikansk dollar mot euro Lavere renter både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for desember 2017

Månedsrapport for desember 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt gode økonomiske nøkkeltall i USA og eurolandene Skattereform i USA Positive aksjekeder også i ember Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for august 2015

Månedsrapport for august 2015 Månedsrapport for ust 2015 Markedskommentar Økende bekymring for kinesisk økonomi Fallende aksjekeder Svakere norsk valuta Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter, der økonomiene

Detaljer

Månedsrapport for mars 2017

Månedsrapport for mars 2017 Månedsrapport for s 2017 MARKEDSKOMMENTAR Lavere arbeidsledighet og høyere inflasjon i USA er positivt for verdensøkonomien Fallende inflasjon i Norge øker sannsynligheten for en lang periode med lave

Detaljer

Månedsrapport for desember 2014

Månedsrapport for desember 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar Positiv utvikling i amerikansk økonomi Nedjustert vekst i eurosonen Lavere oljepris og svakere krone Rentekutt fra Norges Bank Økonomisk tilstand USA Den 17.

Detaljer

Månedsrapport for desember 2016

Månedsrapport for desember 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Stigende lange renter i USA Oppgang i aksjekursene Markedene forventer høyere global vekst i 2017 Økonomisk tilstand Trenden med stigende renter og aksjekurser

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2016

Månedsrapport for oktober 2016 Månedsrapport for ober 2016 Markedskommentar Bekymring for at Donald Trump skal vinne presidentvalget Uendrete renter fra FED og ECB Høyere langrenter Økonomisk tilstand Med sentralbanker på hold og stigende

Detaljer

Månedsrapport for januar 2017

Månedsrapport for januar 2017 Månedsrapport for uar 2017 Markedskommentar Økonomiske nøkkeltall og indikatorer har vært ginalt bedre enn ventet Sterkere norsk krone Mange utspill fra Trump Økonomisk tilstand Stigende inflasjon og forventninger

Detaljer

Månedsrapport for februar 2015

Månedsrapport for februar 2015 Månedsrapport for ruar 2015 Markedskommentar Midlertidig enighet mellom Hellas og kreditorene Det skapes fortsatt mange nye jobber i USA Sterke aksjekeder over hele verden Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for juni 2017

Månedsrapport for juni 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Små bevegelser i aksjekedene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for juli 2011

Månedsrapport for juli 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Bekymring for ny resesjon i USA. Fokus flyttet til Spania og Italias gjeldssituasjon og statsfinanser. Lange renter falt siste måned, mens kredittpåslaget økte

Detaljer

Månedsrapport for mai 2017

Månedsrapport for mai 2017 Månedsrapport for 2017 MARKEDSKOMMENTAR De lange rentene falt videre Markedene reagerte med lettelse på at Macron vant det franske presidentvalget Fortsatt oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for juli 2016

Månedsrapport for juli 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Ingen store bevegelser i rentekedet Inngang i kredittspreadene internasjonalt Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand Markedene har i i roet seg etter nyhetene

Detaljer

Månedsrapport for januar 2015

Månedsrapport for januar 2015 Månedsrapport for uar 2015 Markedskommentar Store kvantitative lettelser fra ECB Enda lavere renter i Europa Sveitserfranc styrket seg 15 prosent mot euro USD styrket seg mot euro Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for november 2016

Månedsrapport for november 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Trump vant presidentvalget i USA Høyere lange renter Oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand Presidentvalget i USA ga en overraskende vinner i Trump, men

Detaljer

Månedsrapport for februar 2016

Månedsrapport for februar 2016 Månedsrapport for ruar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i ruar Fallende renter og økte kredittspreader Volatile aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2014

Månedsrapport for oktober 2014 Månedsrapport for ober 2014 Markedskommentar Sterk vekst og fallende arbeidsledighet i USA Svake signaler fra euroområdet Volatile aksjekeder i ober Økonomisk tilstand USA Den 29. ober holdt som ventet

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Månedsrapport for januar 2016

Månedsrapport for januar 2016 Månedsrapport for uar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i uar Norsk økonomi preget av fallende oljepris og svakere arbeidsked Dårlig start på året i

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Månedsrapport for april 2016

Månedsrapport for april 2016 Månedsrapport for il 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i il Det amerikanske og europeiske arbeidskedet fortsetter å bedre seg i arbeidskedet, men ser at

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juli 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i porteføljen, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 4,0 prosent i juli. Dette var 0,9 prosent svakere

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Beslutningen til den amerikanske sentralbanken, Fed, om å begynne nedtrappingen av sine månedlige obligasjonskjøp i januar 2014

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 Makrokommentar Det har lenge vært en forventning om at den europeiske sentralbanken ville sette i gang kvantitative lettelser, ofte omtalt som pengetrykking.

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 Makrokommentar Veksten i den amerikanske økonomien mistet noe momentum i første kvartal. Målt ved bruttonasjonalprodukt var veksten på bare 0,2 prosent målt

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Budsjetthavariet i USA, som førte til stenging av det amerikanske offentlige systemet, fikk mye oppmerksomhet. Omkring 800 000 statlige

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - September Makrokommentar Den amerikanske økonomien fortsetter å vise styrke. BNP-tallene for andre kvartal ble nok en gang oppjustert, denne gang til 4,6

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer