RESULTATHEFTE/ÅRBOK 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESULTATHEFTE/ÅRBOK 2002"

Transkript

1 RESULTATHEFTE/ÅRBOK

2 HEGGELIFJELLETS Jan Roger Hegli Tlf: Epost: Web: Geir Tommy Keiseraas Tlf: / Epost: / 2

3 Innholdsfortegnelse NISK s oppslagstavle...4 s Lover...6 Årsrapport fra avlsrådet...9 Årsberetning fra Danmark Årsberetning fra Finland Årsberetning fra Sverige Regnskap Generalforsamlingen NISK s vandrepremier Årets Hunder Champions Utstillingsresultat Jaktprøveresultater HD-avlesninger Kull registrert i

4 Oppslagstavle Medlemsregister/Service Formann Nestformann Styremedlem, forretningsfører Styremedlem, Avlsråd Styremedlem Utstilling: Styremedlem,Jakt og trening Anne Skjønsfjell, Fossekallen 22, 1407 Vinterbro P: Roy Robertsen, Grevlingveien 16A, 9017 Tromsø P: M: J: Royer M. Larsen, Svanevn. 26, 8450 Stokmarknes P: M: Sigurd Tore Pettersen, Stokkanhaugen Trondheim P: , Per Sandanger, Rebakken 43, 4028 Stavanger P: F: trafikkskole.no Hanne Wermskog, P: , , Svein Bøe, Haneholmveien 33, 3212 Sandefjord P: M: Distriktsavdelinger og distriktskontakter Avd 1, Oslo/Akershus/Østfold Hege Rosenlund, Imshaug Gård, 1923 Sørum M: Avd 2, Buskerud/Telemark Marit Brath Lund, Krokoddvn. 17, 3440 Røyken /Vestfold P: A: M: Mail: Avd 3, Hedmark/Oppland Vigdis Bårdseng, P: M: Avd 4, Sørlandet Oddvar Røinås, Drivnesmoen 4700 Vennesla P: Avd 5, Hordaland Leder Svein E. Andresen, Damsgårdsvei 204, 5162 Laksevåg J: M: Avd 7, Trøndelag Leder Klaus Kirkvold, Trondheim P: M: Avd 9, Troms Leder Bodil Kanebog, Vestavinden 47, 9015 Tromsø P: A: M: DK Møre og Romsdal Jan Sperre, Blindheimsbreivika 6010 Ålesund M: DK Rogaland Per Sandanger, Rebakken 43, 4028 Stavanger P: F: trafikkskole.no DK Østerdalen Bjørn Schjølberg, Postboks 149, 7361 Røros P: DK Nordland Erik Skonseng Tullgranhei, 8630 Storforshei P: M: DK Harstad DK Finnmark Avlsråd (leder) Avlsråd Avlsråd Ivan Arntzen Heggenvn. 34, 9406 Harstad P: M: Per Hallås, Hamnbuktveien 9700 Lakselv P: Per Sandanger, Rebakken 43, 4028 Stavanger P: F: Jan Arild Kingswick, Oladalveien 50, 9100 Kvaløysletta P: M: Gry Tveten, Helgesveien 24, 7716 Steinkjer P: M: Kontaktperson rød/hvit irsksetter Rolf Høgseth, Skillevollen 10, 8616 Båtsmoen P:

5 Oppslagstavle Redaktør Fuglehunden NISK sider Trine Brøseth og Rune Tyvold, Henrik Angellsgt.5, 7045 Trondheim P: M: F: Web-System/Design - Stein-Arne Sivertsen, Gamle Åsvei 34 C, 7020 Trondheim P: M: Web-ansvarlig søk på hund - Niklas Björkman, Marahamnsvägen 5, SE Kalix-Nyborg, Sverige P: Revisor Revisor Valgkomité Valgkomité Valgkomité Martin Veberg, Red.Thommessensg 41, 3188 Horten P: M: Sverre Heim, Skogveien 25, 2022 Gjerdrum P: Arvid Moe, Flagtveitbotn 75, 5135 Flagtveit P: M: Hans Gjøslien, Drengsrudveien 57, 1370 Asker P: M: Knut Sollid, Marikåpeveien 15, 9100 Kvaløysletta P: Kontaktperson Bladet Jakt Erik Berget, HM Nordic AS, Postb Majorstua 0301 Oslo A: media.no HADSELØYAS Royer M. Larsen Tlf: Epost: TYDALENS Bjørn Olsen Tlf: Epost: 5

6 Lover s vedtekter av 25.april 1995 Vedtatt på ordinær generalforsamling 18. februar 1995 og ratifisert på ekstraordinær generalforsamling 25. april Klubbens opprettelse (NISK) ble stiftet 16.juni 1917 og er norsk spesialklubb for irsksetter. Klubben har sitt hovedsete i Oslo. Klubben kan inngå overenskomst og ha samarbeid med andre organisasjoner. 2. Formål Klubbens formål er å arbeide for å fremme: - Utviklingen av den irske setter som jakthund. - Utviklingen av den irske setter som en ensartet og edel type etter rasestandarden. - Mulighetene for aktivitet med hund innenfor et ansvarlig hundehold i samfunnet. Formålet søkes oppnådd ved bl.a. å legge til rette og å arrangere: - Opplysnings-, utdannings- og treningsvirksomhet. - Fuglehundprøver, dressur og treningskurser. - Utstilling og unghundfremvisninger. - Fremme et godt sosialt miljø blant medlemmene. Videre ved å utgi tidsskrift og rundskriv, avholde møter, gi råd og veiledning i avlsspørsmål, drive valpeopplysning samt ved andre tiltak som antas å gavne formålet. 3. Medlemskap, stryking og eksklusjon. Som medlem kan styret oppta enhver uberyktet person. Styret kan nekte opptagelse av enhver som med skjellig grunn kan antas å ville motarbeide klubbens formål eller skade klubben og/eller hundesaken. Opptak forutsetter at vedkommende har oppfylt sine forpliktelser i samarbeidende klubb fullt ut. Utmelding skal skje innen 1. desember - motsatt fall gjelder medlemskapet også for det følgende år. Som husstandsmedlem kan opptas medlems ektefelle, samboer og barn. Medlem som tross skriftlig advarsel ikke har betalt kontigent, kan strykes uten at klubbens krav derved bortfaller. Medlem som handler mot klubbens lover, skader klubben eller dens interesser eller hundesaken, eller som begår forseelse på annen måte, kan av styret advares, utelukkes for et bestemt tidsrom, anmodes om å uttre eller eksluderes. Eksklusjonsbeslutningen må treffes av minst 3/4 flertall eller av samtlige medlemmer i styret. Person som er nektet opptagelse, eller medlem som er strøket eller ekskludert, kan innanke avgjørelsen til Samordningsutvalget i NKK. Slik anke må sendes Samordningsutvalget senest 14 dager etter at uttalelse om beslutning beviselig er sendt til vedkommende. Samordningsutvalget behandler saken etter de regler som til enhver tid gjelder for dette utvalg. 4. Hedersbevisninger. Som æresmedlem kan utnevnes medlem som har utført et særdeles fortjenstfullt arbeid for klubben og rasen. Forslag om æresmedlemskap fremmes for styret som fremmer forslaget videre for generalforsamlingen dersom det har fått 3/4 av fulltallig styre. Innkvartering skjer med minst 3/4 flertall og uten forutgående debatt. Æresmedlem betaler ikke kontigent. Styret kan tildele hederstegn til personer som ovenfor klubben har gjort seg fortjent til det. Forslag til hederstegn fremmes for styret og tildeles av styret. Tildelingen krever minst 3/4 flertall av fulltallig styre. 5. Kontigent Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen og skal betales innen 15. januar. Husstandsmedlem betaler halv kontigent. 6. Klubbens organer er: 1. Generalforsamlingen 1.1 Ordinær generalforsamling 1.2 Ekstraordinær generalforsamling 2. Styret 2.1 Arbeidsutvalget 2.2 Ledere av råd og funksjoner 2.3 Avlsrådet 2.4 Valgkomite 2.5 Revisorer 3. Distriktsavdelinger 3.1 Avdelingsstyre 3.2 Revisorer 4. Valgte distriktsrepresentanter 1.1 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er klubbens øverste beslutningsorgan. Ordinær generalforsamling innkalles av styret og avholdes hvert år innen 1.mai. Innkalling skjer skriftlig til distriktsavdelinger og distriktsrepresentantene med minst 4 ukers varsel. Generalforsamlingen sammensettes av utsendinger fra distriktsavdelingene, distriktsrepresentantene og styret. Dagsorden, samt styrets budsjett og handlingsplan, skal følge innkallingen. Vedtak kan bare fattes i saker som er ført på dagsorden. Når intet annet er nevnt i denne lov, må forslag og saker som skal realitetsbehandles være styret i hende innen 1. januar Ordinær generalforsamling skal: - Fastsette representantenes stemmer. - Oppnevne tellekorps og to representanter som skal underskrive protokollen. - Oppnevne møteleder som skal lede møtet. - Behandle styrets årsregnskap og beretning. - Behandle avlsrådets beretning. - Behandle styrets budsjett og handlingsplan. - Fastsette årskontingenten. - Behandle saker og forslag innkommet til riktig tid og ført på dagsorden. - Behandle valgkomiteens innstilling og velge klubbens styre som består av: a) Arbeidsutvalget, som er sammensatt av formann viseformann og forretningsfører. 6

7 Lover Klubbens sekretær fungerer som sekretær for arbeidsutvalget. b) Leder for fagområdene, som er avlsfunksjonen, prøve- og treningsfunksjonen og utstillingsfunksjonen. Av hensyn til kontinuiteten bør styremedlemmene velges for to år ad gangen. Maksimum 3 styremedlemmer bør tre ut samtidig. c) Velge avlsråd, valgkomite og revisorer. Stemmerett på generalforsamlingen har utsendinger fra distriktsavdelingene, distriktsrepresentantene og styret. Utsendingene disponerer stemmer på grunnlag av medlemmer som har stått tilsluttet klubben siden foregående år og har betalt kontigent i inneværende år, og som tilhører vedkommende distrikt. Man disponerer stemmer slik: 0-25 : 1 stemme : 2 stemmer : 3 stemmer : 4 stemmer : 5 stemmer osv. Hvert styremedlem har 1 stemme. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme. Dog har ikke styret stemmerett når regnskap og beretning behandles. Generalforsamlingen er åpen for klubbens medlemmer. Disse har talerett i de saker som behandles. Hvor intet annet er bestemt i denne lov, fatter generalforsamlingen vedtak med simpelt flertall. Ved stemmelikhet får formannen, eller i dennes fravær, viseformannen en ekstra stemme. Avstemmingen skjer ved åpen stemmegivning, med mindre det på generalforsamlingen fremmes forslag om at stemmegivningen skal skje skriftlig, og dette blir vedtatt. 1.2 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret med minst 4 ukers varsel, og skal innkalles med 4 ukers varsel dersom minst to avdelinger, eller 10% av medlemmene retter skriftlig krav til styret. Det kan ikke behandles andre saker enn de som er nevnt i dagsorden ved innkallingen. Medinnkallingen skal det foreligge en redegjørelse til distriktsavdelingene og distriktsrepresentantene om årsaken til innkallingen. Det følges de samme stemmeregler som er fastsatt for ordinær generalforsamling. 2.1 Styret Styret leder klubbens virksomhet, drift og aktiviteter etter klubbens lover, hovedretningslinjer trukket opp av generalforsamlingen og i samarbeid med distriktsavdelingene/distriktsrepresentantene. Styret er ansvarlig for de budsjetter som generalforsamlingen har vedtatt, regnskaper, årsberetninger m.v., og behandler saker av vidtgående karakter og avgjør hvilke saker som skal delegeres til utvalg eller komiteer for særlige saker eller saksområder. Styret legger fram forslag til budsjett og handlingsplan for generalforsamlingen. Styret representerer klubben utad og utpeker representanter til møter og samarbeid med andre organisasjoner. Styret oppnevner fagutvalg, og utgir tidsskrift, årbøker o.l. og oppnevner redaktører. Styret utarbeider instruks for aktivitetsstaber, og avlsrådets og klubbens forretningsfører/sekretær. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av et fulltallig styre er tilstede inkludert lederen for det fagområdet for saker som er oppe til behandling. 2.2 Lederne for avlsrådet, prøve- og treningsfunksjonen og utstillingsfunksjonen. Lederne for avlsrådet, prøveog treningsfunksjonen og utstillingsfunksjonen behandler saker som blir forelagt dem fra styret, og opptrer på vegne av klubben innenfor sine funksjonsområder. Lederne koordinerer aktiviteten mellom de regionale ledd og rapporterer fortløpende til styret om sin virksomhet. 2.3 Avlsrådet. Avlsrådet består av tre medlemmer som har bred erfaring med fuglehunder. Fortrinnsvis bør de være jaktprøve- og/eller eksteriørdommere. Avlsrådsmedlemmene velges for 3 år av gangen. Av hensyn til kontinuiteten bør kun et medlem velges hvert år. 2.4 Valgkomiteen Valgkomiteen består av tre tidligere fremtredende tillitsmenn i klubben, og arbeider etter instruks som fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra styret. Til ordinær generalforsamling skal valgkomiteen gi innstilling med forslag på minst en kandidat til hvert verv som er på valg. 2.5 Revisor Klubbens generalforsamling velger to kvalifiserte revisorer. Revisorer skal i god tid forut for ordinær generalforsamling gjennomgå klubbens regnskaper, bøker, beholdninger m.v., og avgi beretning til generalforsamlingen. 3. Distriktsavdelinger. Distriktsavdelinger kan opprettes når medlemmene i et av de under nevnte distrikter ønsker det. Styret gir anbefaling til generalforsamlingen som fatter endelig vedtak. Avdelingene er underlagt klubbens lover og plikter å arbeide etter de retningslinjer som generalforsamlingen har dratt opp. 3.1 Årsmøtet Årsmøtet er avdelingens øverste beslutningsorgan. Årsmøtet innkalles av avdelingsstyret og holdes hvert år før 31. januar. Innkalling skjer skriftlig med minst 2 ukers varsel, og med opplysning om hvor sakspapirer kan fås. Årsmøtet skal behandle følgende saker: - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere. - Behandle styrets beretning. - Godkjenning av regnskap. - Behandle styrets budsjett og handlingsplan. - Behandle innkomne forslag. - Valg av avdelingsstyre. - Valg av 7

8 Lover representanter til generalforsamlingen. Avdelingsstyret velger selv fristen for innsending av forslag. Fristen kan dog ikke være før 1. januar. Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall. Avstemmingen skjer åpent så sant ikke en eller flere krever skriftlig avstemming. Referat fra årsmøtet skal sendes styret innen 15. februar. Revidert regnskap skal sendes styret innen 15. februar. 3.2 Avdelingsstyret Avdelingsstyret leder avdelingens virksomhet og aktiviteter etter klubbens lover og retningslinjer gitt av generalforsamlingen og av avdelingens årsmøte. Avdelingsstyret er ansvarlig for det budsjettet årsmøtet vedtar. Avdelingsstyret skal bestå av leder, nestleder, kasserer og sekretær. Det skal i tillegg være minst et styremedlem. Avdelingsstyret kan opprette egne utvalg etter behov. Avdelingsstyret er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede. 3.3 Landet deles inn i 11 distrikter: 1. Østfold, Oslo og Akershus. 2. Vestfold, Buskerud og Telemark. 3. Hedmark og Oppland 4. Sørlandet. 5. Rogaland. 6. Hordaland. 7. Sogn og Fjordane/Møre og Romsdal. 8. Trøndelag. 9. Nordland. 10. Troms. 11. Finnmark. Det enkelte medlem står fritt til å knytte seg til den distriktsavdeling det finner hensiktsmessig. 4. Distriktsrepresentanter. I de delene av landet der medlemmene ikke ønsker å opprette avdeling, velges det distriktsrepresentant. 4.1 Valg av distriktsrepresentanter. Forslag til distriktsrepresentanter fremmes ved at enten medlemmene i vedkommende distrikt, eller styret forslår en eller flere kandidater. Listen over kandidater kunngjøres i det første årlige nr. av klubbens tidsskrift. Stemmeseddel sendes styret innen gitt tidsfrist. Stemmerett gjelder kun i eget distrikt. 4.2 Distriktsrepresentantenes mandat. Distriktsrepresentantene er underlagt klubbens lover og plikter å arbeide etter de retningslinjer som generalforsamlingen drar opp. Distriktsrepresentantene kan i regi av klubben ta ansvar for slike aktiviteter som ligger innenfor generalforsamlingens retningslinjer og som medlemmene ønsker. Dersom budsjett for slike aktiviteter forutsetter økonomisk bistand fra klubben, skal dette på forhånd klareres med styret. 7. Lovendringer Forslag til lovendringer innsendes skriftlig til styret innen 1.januar. Lovendringer kan kun foretas av generalforsamlingen - ordinær eller ekstraordinær, og må vedtas med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forandring av lovene må godkjennes av. Lovendringer som ikke godkjennes av kan innankes for Samordningsutvalget. 8. Oppløsning av klubben. 8.1Oppløsning av klubben. Forslag om oppløsning av klubben sendes styret innen 1. desember. Forslaget fremlegges på ordinær generalforsamling og krever for vedtagelse 3/4 flertall ved skriftlig avstemming. Beslutningen må stadfestes av ekstraordinær generalforsamling som innkalles etter 3 måneder. Også her kreves 3/4 flertall for at oppløsningen trer i kraft. Fattes endelig vedtak om oppløsning, skal klubbens midler benyttes til opprettelse av et fond hvis midler skal brukes til beste for den irske setter, og det opprettes et styre til forvaltning av fondet. 8.2 Oppløsning av distriktsavdelinger. Forslag om oppløsning av distriktsavdelingen skal sendes styret innen 1. desember. Det kreves for vedtagelse 3/4 flertall ved skriftlig avstemning på årsmøtet. Forslaget fremlegges på ordinær generalforsamling med innstilling fra styret. Generalforsamlingen må fatte vedtak om oppløsning med 3/4 flertall for at distriktsavdelingen kan oppløses. Dersom distriktsavdelingen oppløses, skal midlene overføres til styret. Styret får ansvaret for forvaltningen av midlene. 9 I krafttreden Denne reviderte lov trer i kraft 25. april 1995 og opphever hittil gjeldende lover for Norsk Irsksetterklubb. 8

9 NISK avlsråd. Årsrapport Årsrapport fra Avlsrådet Avlsrådets sammensetning: Gry Tveten Jan Arild Kingswick Per Sandanger Som en start på årets beretning må vi berømme NM vinner høyfjell 2002 NJCH «US»T. Manus. Som de fleste (les alle) har fått med seg, er det historiens første irsksetter som vinner NM høyfjell. Våre gratulasjoner går til eier og fører Lars Chr. Raastad og til oppdretter Elin F. Wittussen. Avlsrådets funksjoner Avlsrådet er informasjonsorgan for klubbens medlemmer i spørsmål om avl. Oppdaterer databasen ( Dogbase) for jaktprøve og utstillingsresultater samt HD - avlesninger og utarbeide oversikter til støtte for medlemmer og klubbens avlsarbeid. Videre å oppdatere listen over godkjente avlshannhunder. Avlsarbeidet i Nisk Avlen foregår fortsatt etter samme retningslinjer som ble vedtatt i Indexbasert avl vurderes fortsatt, men det har vist seg umulig å få svar fra Dr. Buing på tross av vår henvendelse både fra avlsrådet og klubbens formann. HD- situasjonen Antall irsksettere røntget fri for HD i 2002 ligger på 87,5% Dette er bedre enn rasens gjennomsnitt de siste 10 årene, som ligger nærmere 80%. Årskull irsksettere fordelt på 61 kull ble registrert i Dette ligger innenfor normalen, som har variert mellom 360 og 450 valper siste 5 år. Gjennomsnitt er 6,8 valper pr. kull. Det er registrert 18 importer i 2002, der 14 av disse er svenske eller danske. Avlshannhunder Listen over godkjente avlshannhunder teller for tiden 54. Nye tilkommer etter ønske fra eier etter at kriterier er oppfylt. Liste over godkjente hannhunder gjengis i Fuglehunden og ligger ute på nettet, Den hannhunden med flest registrerte kull i 2002 er DKJCH Setterly Aldo, med 7 kull. Eklias Hardy og US Trøbbel er registrert med tre kull hver, mens sju andre hannhunder har to registrerte kull. Det er i perioden gitt dispensasjon til to kull for oppføring på klubbens valpeliste. Anmerkninger fra utstilling vedrørende mentalitet og ekstriørmessige forhold. I 2001 startet man å registrere anmerkninger fra utstillinger. Dette arbeidet følges fortsatt opp av klubbens sekretær. Foreløpig har vi ikke mengde nok for å vurdere dette i forhold til avlskriteriene. Jaktprøveresultater Årets hunder og plasseringer i Høystatusløp Årets irsksetter Nr. 1 NJCH US T-Manus, Nr. 2 NUCH NJCH Irskesjøens D. Zento, Nr. 3 NUCH NJCH Reppeåsens Keth, Årets høyfjellshund Nr. 1 NJCH US T- Manus Nr. 2 NUCH NJCH Irskesjøens D. Zento Nr. 3 NUCH NJCH Reppeåsens Keth Årets unghund Nr. 1 US Tornado eier Lars CH. Raastad eier Geir T. Keiserås/Heidi Iren Walle eier Anne Liv Sollesnes eier Lars Raastad eiere Geir T. Keiserås/Heidi Iren Walle eier Anne Liv Sollesnes eiere Randi Halvorsen og Rune Magnussen 9

10 Årsrapport fra Avlsrådet Nr. 2 Tydalens Ra Årets lavlandshund Nr. 1 Rødliens Heidi Årets skogshund Nr. 1 Valeheias Killakee Nr. 2 Rødliens Heidi Årets utstillingshund som også er jaktpremiert Nr. 1 Steinsfossens Bastian Nr. 1 Remdalens Lussi Nr. 3 Gagganjunis Skierri eier Bjørn Olsen eiere Laila Hope og Johan Fr. Kayser eier Roald Kjellevold eiere Laila Hope og Johan Fr. Kayser eiere Kari og Oddvar Røinås og Birte Mønsted eier Unn Kristin Bredeveien eier Bodil Kanebog og Jan Riise Pedersen Kåring er basert på innsendte resultater Avlsrådet, 26. april 2003 Per Sandanger, avlsrådsleder, Gry Tveten, avlsrådsmedlem og Jan Arild King HÅKØYA Ole Klingan Tlf: Epost: Web: IRSKESJØEN Jan Arild Kingswick Tlf: / Epost: Web: 10

11 Hilsen fra Dansk Irsksetter-Klub 2002 Årsberetning Indenfor Dansk hundesport vil år 2002 nok blive husket bedst, som det år, hvor alle efterårets hundesportsprøver for en tid så ud til at måtte aflyses, på grund af den meget smitsomme fjerkræsygdom Newcastle Disease, der ramte fjerkræbesætninger over stort set hele landet. Heldigvis fik veterinærerne i Fødevareministeriet ret hurtigt styr på smitten, således at sygdommen blev indkredset til nogle få besætninger, som blev slået ned. Udbruddet af sygdommen nåede dog at sprede frygt for, at vore hunde kunne være potentielle smittebærere, hvorfor en lang række hundesportsprøver blev aflyst. Endelig i slutningen af august kom så den glædelige nyhed, at sygdommen var under kontrol, således at prøverne igen kunne gives fri, hvilket førte til at bl.a. brugsklasser, vinderklasseprøver og Danmarksmesterskab blev afviklet som sædvanligt. Årets Irsksetter 2002 Tilde 02064/2000. f (Grif 10680/93 og Rosendales Diksie 08803/93) Opdr: Henrik Berg. Ejer og fører. Ole Schmidt, Nysted. Årets Unghund 2002 Sprinter 13651/2000. f (Greif 23815/97 og DKJCH Sita 27307/1992) Opdr., ejer og fører. Per Pedersen, Thisted. Jagtchampions 2002 DKJCH Senti, 06597/1997, f (Kvik 15343/92 - DKJCH Sita 27307/92) Opdr.: Per Pedersen, Thisted. Ejer og fører: Allan Bak Jensen, Thisted. DKJCH Klippeøens Pri, 03601/98, f (Tjak 11354/87 - Tilde 04622/92) Opdr: Erik Marker, Valby. Ejer og fører: K. E. Andersen, Lønstrup. Svensk Derbyvinder Den største præstation i 2002 stod unghunden Sheantullag Glenn med ejer og fører Torben Reese for, idet ekvipagen vandt det Svenske Derby. I øvrigt endte den danskopdrættede Irsksetter Dana, som 3. vinder på samme prøve. Det må siges, at det danske flag virkelig blev vist frem ved disse præstationer i Sverige. Danmarksmesterskabet 2002 Desværre opnåede ingen af de Irsksettere, som havde kvalificeret sig til Danmarksmesterskabet, at placere sig på denne vor mest prestigefyldte prøve for stående jagthunde i Ligeledes gik det på Dansk Kennel Klubs forårs mesterskabsprøve, det såkaldte forårs-dm. Danmarksmesterskabet i lydighed 2002 På DKK s DM i lydighed lykkedes det for Miriram Søndergård, Løgstrup at føre hendes Irsksetter Kenzo (Gorm) til sejr i eliteklassen. Dette måtte siges at være en overraskelse, da de deltagende hunde normalt er Border Collies m.v. Ekvipagen har dog i nogen tid haft fast plads på landsholdet i lydighed. Med præstationen skulle det være bevist, at Irsksetteren foruden at være en alsidig jagt- og markprøvehund tillige kan anvendes mange andre formål inden for hundesport. Vinderklasseplaceringer m.m. Herefter følger en opsummering over de vigtigste resultater for Irsksettere fra vinderklasseprøver i DISK Hovedprøve , Nordjylland, Vinderklasse: 11

12 Årsberetning 1.vinder, Steffi, Per Pedersen, Thisted. 2.vinder, Setterly Cindy, Mariann Chriel, Roskilde. 3.vinder, Tilde, Ole Schmidt, Nysted 4.vinder, DKJCH Kirstinekjærs Vax, Svend Aage Jensen, Fredericia 5.vinder, Saintgermant, Kent Madsen, Tølløse 6.vinder, Setterly Bellis, Niels J. Christensen, Brønderslev DISK Hovedprøve , Nordjylland, UKK Ungdomskonkurrenceklasse: 1.vinder, Sprinter, Per Pedersen, Thisted. Dansk Derby, Fyn, : 6. vinder, Tilde, Ole Schmidt, Nysted Svensk Derby, : 1. vinder, Sheantullag Glenn, Torben Reese, Gentofte DISK - Efterårsvinderklasse, Vesterbygård, : 1. vinder, Saintgermant, Kent Madsen, Tølløse 2. vinder, DKJCH Klippeøens Pri, K. Erik Andersen, Lønstrup 3. vinder, Setterly Bellis, N. J. Christensen, Saltum 4. vinder, Steffi, Per Pedersen, Thisted 5. vinder, Anja, John S. Nielsen, Ullerslev 6. vinder, Chili, Jan Lorentsen, Holbæk FJD - Efterårsvinderklasse, Rødby : 1. vinder, Englyst Canel, Jørgen Jensen, Holbæk 2. vinder, Tilde, Ole Schmidt, Nysted 3. vinder, Flanny, Kim Jacobsen, Holbæk DJ - Efterårsvinderklasse, Hjallerup : 5. vinder, Steffi, Per Pedersen, Thisted DJ - Efterårsvinderklasse, Eggerslevmagle : 6. vinder, Candy, Kim Jacobsen, Holbæk Ud over disse flotte præmieringer i vinderklasseprøver i 2002 opnåede Irsksettere mange andre flotte resultater. Ved at klikke ind på klubbens hjemmeside kan de øvrige resultater for 2002 ses nederst på resultatsiden. I Dansk Irsksetter-Klub har vi glædet os meget over den fremgang, der har været for Irsksetteren gennem de seneste år i Norden. Det ser virkelig ud til at et stædigt avlsarbejde med vore røde hunde nu begynder at bære frugt. På vegne af Dansk Irsksetter-Klub skal jeg hermed ønske held og lykke med prøvesæson 2003 og samtidig takke for det gode samarbejde mellem vore klubber. Tårs, August 2003 Alex Røge Hermansen Sekretær Dansk Irsksetter-Klub 12

13 Irlänsk setter i Finland 2002 Årsberetning I Finland hade vi mycket konstig vår och sommar samt hösten, vädret var kallt till midsommaren, där efter det var mycket varmt nästan tio veckor, många veckor + 25Ö28 C. Sedan några dagar höst och vinter kom på engång med snö och frost, så att man hade gröna blad i träd och snö. Under sommartid regnade mycket litet. Man var bekymrad hur utvecklade hönsfågel, men under höstmånader upptäcktes att fåglarna finns tämligen väl. Ripor hade man mycket i Lappland, samma med skogsfåglar, som har stigit från ganska lång svacka, lite sämre jämfört förra år hade man fasaner och rapphöns. Skörden var färdig i Syd- och Mellersta Finland redan i slutet av augusti, så att förhållandena för jakt var bra. Irländare hade ganska livligt år. Vi ordnade i Utsjoki slutet av mars en kurs på vinterripa tre dagar och tio deltagare. På hösten hade vi två dagens kurs på fält i Ilmajoki, Österbotten, för unga hundar och nybörjare med 15 deltagare. På vår i Kauhava apport kurs med rasmästerskapstävling. Där hade vi över 20 ekipagen. Tävlingen vann IST US Patricia, ägd och fört av Markku Hakuli. Sen hade vi förstås tiotals mindre träningspass med mindre grupper överalt i Finland. Nuförtiden har vi ganska tät nät av olika kontakter med tränings och jaktmöjligheter runt hela landet. Nu låter det vara att rasens tyngdpunkt ligger i nordligare Finland. Vi har haft sådana kurser nu under sista fem tio år ganska reguljärt, och det har börjat ge bra resultat; hundarna och förarna har börjat få också fina resultat. Pristagningsprocent för irländare var år 2002; 24,6% d.v.s. att varje fjärde deltagare fick pris i prov. Top gun år 2002 var ekipaget ISH Douedals Irwin/Harri Huhtala som fick 2 x 1 pris på fält, 1 x 1 pris på fjäll, 1 x 1 pris i skogen i segrar klass och vann finska mästerskap på fält med certifikat. ISH Wingbeat Bailey/Markku Hakuli fick 1 pris på fjäll, 3 pris på fält i segrar klass och 1 x 2 pris i skogen i öppen klass. ISH Åsgärdet Fabian/Ari Mäkelä placerade två gånger på andra plats på fält i segrar klass, en av dom i Elit provet. Fabian var fjärde i Finska mästerskapsprov. Tyvärr inga nya hundar fick första pris i öppen klass men där var många med andra pris i öppen klass. Att börja med måste man ta IST US Patricia/M. Hakuli, som fick 3 x 2 pris i Ökl, två på fjäll och en på fält. Patricia vann också Irländarnas mästerskap för år IST Kaidanpaljakan Ami/S. Viitala fick 2 x 2 pr i Ökl på fjäll. ISH Auburn Wings Rex/Birgitta Vuorela fick 2 x 2 pr i Ökl. Douedals Inka/Ahti Heikka fick 2 x 2 pr i Ökl. Douedals Isabella fick 3 x 3 pr i Ökl. IST Lady/J. Bergström fick 1 x 2 pr i Ökl. Inka och Isabella är kullsyskon till Irwin. Tredje pris i Ökl fick IST Ängledals Fixa 1 gång, ISH Douedals St. John 1 gång. I unghunsklasser fick första pris ISH Tydalens Rabbe/P. Soini 1 gång, IST Douedals Capri/A. Heikka 1 gång; andra pris ISH Vieksas Veeti/T. Harjula fick 3 x 2 pris, och ISH Douedals Kenny/T. Savolainen fick 1 x 2 pris. I Derby placerade IST Douedals Princess/P. Mäkelä som tredje. Från ovan lista är nästan alla hundar direkt import från Norge eller Sverige, eller direkt avkomma efter importerade hundar. Det syns att våra nordiska grannländer kan avla bra irländare. Den bästa finska kennel är utanvidare Douedal/A. Heikka med stamtik Krageredens Nitouche från Danmark. Vi här i Finland har fått och lärt mycket från våra Skandinaviska vänner. Vi hoppas att goda förhållandena utvecklas bra också i framtiden, och hoppas Er alla ett framgångsrik år Järvenpää Tapio Ranta 13

14 Årsberetning Irländsk setter i Sverige 2002 År 2002 får betecknas som det bästa året på bra länge. n har återigen vunnit Skogs-SM, bronspeng både i Fjällpokalen och Fjäll-SM - och som grädde på moset - Derbyvinst. Det är 17 år sedan sist. Denna gång räckte det inte med det utan även 3:e platsen belades av en röd. I Derbyt startade 35 pointrar mot 5 irländare och att då bli 1:a och 3:a är sensationellt bra. Det bästa resultatet i Derbyt någonsin för rasen i Sverige. Nu ska det ärlighetens namn sägas att Derbyvinnaren är danskägd, men vad gör det när det är en sådan triumf för rasen. Sheantullagh Glenn (IrlFTCh Sheantullagh Drill - Red Quill) ägs av Torben Reese och är uppfödd på Irland av Ray O Dwyer. SISK arrangerade en resa till Irland i juli, där fick vi då se när Drill vann the Irish Red Setter Club s prov och vi var imponerade av honom. Även i övrigt har årets resultat varit mycket bra. Prisprocenten ligger på 23% och vi är åter igen vinstrikaste setterras. Framtiden ser gynnsam ut med flera intressanta avelsprojekt på gång. Dessa tillsammans med det nya material som finns i våra grannländer gör de närmaste åren spännande. Allt blir kanske inte lyckat och det är för tidigt att utvärdera, men det faktum att det nu finns lite flera olika alternativ, gör att vi kan räkna med att några kombinationer blir riktigt framgångsrika. Det finns ganska många avkommor efter den amerikanska lånehunden Celtic s Dixie Rebel, En ny import från Irland, ännu bara valp, efter den mycket framgångsrike FTCh Mountlake Banner samt från England importerade Erinvale Storm. Unghundsklass Sören Hammars Milla (Tinnsjöen s Glider - Nävermons Eja) blev 3:a i Fjällpokalen och tilldelades 1 ukl Hp. Milla for strax efter ner till Öland och visade sin allsidighet. Med minimal fältträning fick hon 1 ukl Hp på SISK s huvudprov och blev bästa irländsk setter unghund. Maria Sandins Dana (Vinsteren s M Garry - Chili) som redan förra hösten fick 1 ukl Hp, visade att det inte var någon tillfällighet. På Svenskt Derby slutade hon som 3:a med 1 ukl Hp, efter en magnifik uppvisning i kvalificeringen. Fjellstårsas Toshira (SNUCh Hadselöya s Jesper - Klöverblomman s Geisha) kullsyster med förra Årets Unghund Fjellstårsas Tiramisu plockade en lång rad med 2:or på vårproven och blev på det sättet Årets Unghund Toshira ägare är en entusiastisk nybörjare vid namn Magnus Dahlgren, som visade sin nya hund Hadselöya s Ixi (DKJCh Setterly Aldo - Hadselöya s Ari) på höstproven med prima resultat. Unga Ixi fick 2x1 ukl, varav ett med Hp. Fjellstårsan själv, AnnaKarin Lundmark, förde sin Tiramisu till ännu en 1:a på vårproven. Per Henriksson har med sin importtik Coldcoats Fizz (Lusca Finn - GBFTCh Tiquin Holly) fått 1 ukl HP liksom Niklas Sundbergs Chicko-II (Nordfjällets DK Rödskinn II - Dizzie) och Tintin Ömans Ängledals Red Haifi (Englyst Lasse - Nävermons Boppy). Kullsyskonen Remkilens Zack och Zickan (SUCh Milton - SU(s)Ch Thodos Lazy) fick 1:a pris på vårproven, tillsammans med syskonen Zixteen och Zelma visade de på ett bra kullsnitt. Zack och Zickan ägs av Bert- Åke Holmström respektive uppfödaren Thore Sandström. Till sist var Markku Mikkola över i Norge och tilldelades där 1 ukl med Den Röde Jägarens Röder (Eklias Adam - Den Röde Jägaren Alpha) Öppen klass Fem hundar har tilldelats den åtråvärda 1:an i öppen klass. Det är några färre än förra året. Den trognaste prisplockaren, som varit och nosat på 1:a flera gånger och som till sist lyckades är Be Dyfay s Harry (SUCh Nordfjällets DB Rusige Rubin - Be Dyfay s Fay), ägare Sanna Steinwall (f.d. Börjesson). Tre 2:or på fjället blev det under året, innan 1:an kom på skogsprov. Harry är något så sällsynt som meriterad på både fält, fjäll och skog. Storgångaren och viltfinnaren Hadselöya s D-Indy (NJCh NSUCh Tydalens Gard - NJCh Fossdalens C-Aidi) höll sig på samma fjäll som ägaren Jan-Olof Daniels och då blev det ett välförkänt 1:a pris. Havga s Nova (Vieksa s Nasti - Sperrin Treat), ägare Gunilla Hansson fick sin 1:a på vårprov och visade snart att det inte var någon tillfällighet. En annan fjällhund som fick 1:a pris var Micael Kerttu Skillevollen s G-Boss (Rödlien s Zeus - NJCh SJCh Skillevollen s Essie) som också blev provets bästa ökl-hund av 38 startande. Lingonuddens Besk (NJCh US Fantom - Nordfjällets DB Rilla) var enda irländare som tilldelades 1:an på fältprov. Besks ägare är Ylva Lannge. Det är som synes ett stark norskt inslag i hundarnas härstamning. Segrarklass Fagermoa s A Tora (NUCh SUCh Tydalens Fisher - Lauvåsen s Diana) och Lars Hellström vann ett av kvalifiseringspartierna under Fjäll-SM med Cert. I SM-finalen slutade Hans Simensens US C-T Frigg på bronsplats. Havga s Nova hade några placeringar liksom Midtkilöra s Nero (Kuropatka Aeroflot - Midtkilöra s Meta) som ägs av 14

15 Håvard Bakken och AnnaKarin Lundmark. Mikael Johanssons Viktorgårdens k (SJCh Mörvikens Mirax - Eieholms Leka) blev 2:a skl på vårprov liksom halvbrodern Milton blev 5:a. Milton ägs av Carin Sundqvist. Främsta triumfen kom vid Skogs-SM där Östrabys Caifas (Vinsteren s M Garry - Chestnut Bess) äg. Olof Westerlund vann med Cert, Caifas vann även ett kvalifiseringsparti. Vi önskar alla vänner i Norden lycka till under 2003! Britt-Marie Dornell Thorn Årsberetning AASRABBENS Henry Aaseth Tlf:

16 Regnskap Til årsmøtet i Regnskapet for 2002 med tilhørende balanse er revidert og funnet i orden. Norsk lovgivning og reglene for god regnskapsskikk er fulgt. Likvide konti er kontrollert mot kontoutskrifter fra banken. Underregnskaper for diverse arrangementer er kontrollert mot bilag. Regnskapet anbefales godkjent av årsmøtet og at overskuddet på kr 3 162,26 tillegges konto for egenkapital. For øvrig vil revisorene gi honnør til de ansvarlige for regnskapet som framstår som meget ryddig. Ingierstrand Sverre Heim Jan Martin Veberg Revisor Revisor 16

17 RESULTATREGNSKAP 2002 Uten avdelingsregnskap Regnskap Noter DRIFTSINNTEKTER Note 1 Medlemskontingenter Note 2 Sponsor/annonseinntekter/tilb.ført avsetning etc Premie og merkesalg Tilbakebet. fra I/S Fuglehunden Parringsavgift og valpeliste Note 3 Fellesutstilling, inntekter Note 4 Inntekt jaktprøve og øvrige arrangement Sekretærtjenester til avdelingene SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Note 5 Samarbeidsavgifter NKK og FKF Fuglehunden Redaktørutgifter Note 6 Årbok Premie, merkekjøp og forbruk Note 3 Fellesutstillingen, utgifter Klubbskyting Note 4 Kostnader jaktprøve og øvrige arrangement Note 7 Møter og samlinger Dogbase og andre IT kostnader Dommerutdanning og avlsrådkurs Kontorleie Nils Hansensvei Innkjøp inventar og utstyr - rest avsatte midler Admin.kostnad, leiet sekretær (inkl. arb.giveravg) Note 8 Kontorrekvisita - sponset rekvisita fra Jakt Porto og frakt Tlf Ingierstrand, ikke mot.regning N.H.vei Honorar regnskap Forsikringer Gaver, blomster og div. kostnader Note 9 Avsetninger SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER Renteinntekter Rente og bankkostnader SUM FINANSINNTEKTER RESULTAT, OVERSKUDD Oslo NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2002 (Gjelder uten avdelingsregnskap) Note 1 - Medlemskontingenter Ordinære kontingenter à kr 400, medlemmer Familiemedlemskap à kr 200,- 35 medlemmer Medlemskap uten FH 38 medlemmer /2 års medlemskap à kr 200,- 61 medlemmer Sum av 1180 innbetalte medlemskontingenter i år

18 Regnskap Note 2 - Sponsor og annonseinntekter Internett, annonseinntekter fra avdeling Felleskjøpet Øst Vest, Labb-avtale Jakt, avtale kr NISK-rekvisita kr Jakt, avtale kr 50,- pr abon. inngått før Jakt, avtale kr 150,- pr stk,11 nye abon.2003, 25% til hovedstyret 412 Tilbakeført avskrivning kr samt annen inntekt kr Sum sponsor og annonseinntekter Note 3 - Fuglehundklubbenes Fellesutstilling Sum påmeldingsinntekter ,00 Aktivitetsavg.,dommer og ringpersonell ,50 Andre administrasjonskostnader ,50 Sum utgifter ,00 Resultat før premier ,00 Premieforbruk ,00 Resultat Fellesutstillingen, overskudd i 2002 (undersk. i 2001) ,00 Note 4 - Jaktprøve og øvrige arrangement Påmeldinger Trippelprøven Nettoinntekt loddsalg etc, Trippelprøven Sum inntekter Terrengleie,avgift NKK og FKF etc Dommer og admin.kostnader Rekvisita,porto etc Sum utgifter Resultat før premier Premier Resultat etter premier, underskudd Kostnad vedr. Trippelprøven Villmarksmesse ,00 Tilb.ført utgifter NM-lag ,00 Utgifter i forbindelse med NM-lag ,00 Resultat, utgifter jaktprøver og øvrige arrangement ,00 Note 5 - Samarbeidsavgifter Samarbeidsavgift for 1188 medlemmer (kr 22 pr medlem) til NKK ,00 Samarbeidsavgift for 1188 medlemmer (kr 13 pr medlem) til FKF ,00 Samarbeidsavgifter ,00 Note 6 - Årbok Trykkerikostnader ,00 Plast/porto utsendt m/fh, betalt med tilgodehavende fra ,00 Andre kostnader ,00 Sum utgifter Benyttet avsetninger ,00 Resultat, utgift årbok ,00 Note 7 - Møter og samlinger Utgifter i forbindelse med Generalforsamling/representantskapsmøte ,50 Utgifter i forbindelse med møter i avdeling 1 og Utgifter i forbindelse med styremøter ,00 Rep.møter og andre admin.kostn ,00 Møtevirksomhet avlsråd Sum utgifter til møter og samlinger ,50 18

19 Note 8 - Kontorrekvisita, rep. og vedlikehold Rep. og vedlikehold Diverse rekvisita - sponset fra Jakt, varer for kr Sum utgifter kontorrekvisita ,81 Regnskap Note 9 - Avsetninger Avsatt til innbinding gml tidsskrifter ,00 Avsatt til avlsrådsfond Avsatt til årbok ,00 Avsatt til utdanning og kurs ,00 Sum avsetninger ,00 BALANSE MED AVDELINGER PR. 31. DESEMBER Avdeling 1 Premiebeholdning Avdeling 2 Premiebeholdning Avdeling 3 Premiebeholdning Avdeling 4 Premiebeholdning Avdeling 5 Premiebeholdning Avdeling 7 Premiebeholdning Avdeling 9 Premiebeholdning Sum premiebeholdning alle avdelinger Premiebeholdning i Nils Hansens vei SUM PREMIEBEHOLDNING NISK Avdeling 1 Div. beholdning Avdeling 2 Div. beholdning Avdeling 3 Div. beholdning Avdeling 4 Div. beholdning Avdeling 5 Div. beholdning Avdeling 7 Div. beholdning Avdeling 9 Div. beholdning Sum salgsartikler og eiendeler alle avdelinger Varebeholdning i Nils Hansens vei SUM EIENDELER OG SALGSARTIKLER NISK Note 10 Debitorer Midlertidig lån til avdeling SUM FORDRINGER Utest. fordringer Avdeling 1 Kasse og bank Avdeling 2 Kasse og bank , Avdeling 3 Kasse og bank , Avdeling 4 Kasse og bank Avdeling 5 Kasse og bank , Avdeling 7 Kasse og bank , Avdeling 9 Kasse og bank , Sum kasse og bank alle avdelinger Sum kasse og bank i Nils Hansens vei SUM BANKINNSKUDD OG KONTANTER, NISK TOTALSUM OMLØPMIDLER Note 11 Egenkapital og gjeld avdeling Egenkapital og gjeld avdeling Egenkapital og gjeld avdeling Egenkapital og gjeld avdeling Egenkapital og gjeld avdeling Egenkapital og gjeld avdeling Egenkapital og gjeld avdeling Egenkapital og gjeld for alle avdelinger Egenkapital NISK, overskudd 3.162, SUM EGENKAPITAL (inkl. gjeld for avdelingene)

20 Regnskap Avsatt årsregnskap 2002 (innbinding av bøker i 2001) Avsatt til merker Årbok 2002 og avlsrådsfond SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Note 12 Kreditorer % av nye Jakt abonnement til avdelingene Innbet. kontingenter for neste år Skyldig NKK Skyldig FKF SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Note 10 - debitorer Note 12 - kreditorer Avdeling Avdeling 4 36 Avdeling Avdeling Avdeling Avdeling Samarb.partner Jakt Avdeling Felleskjøpet Øst Vest NKK I/S Fuglehunden Trippel F Sum debitorer Mellomoppgjørkto NESK Styremedlemmer Rica Hell Hotel Nordenfjeldske FK Telenor Ordre Komplett no Sum kreditorer Note 11; Resultat Egenkapital 2002 og gjeld Avdeling 1. Oslo - Akershus - Østfold Underskudd Avdeling 2. Buskerud - Telemark - Vestfold Underskudd Avdeling 3 Hedmark - Oppland Overskudd Avdeling 4. Sørlandet Overskudd Avdeling 5. Hordaland Resultat for periode , overskudd Avdeling 7. Trøndelag Underskudd Avdeling 9. Troms Underskudd Sum 3 avd. overskudd og 4 avd. underskudd NISK sentralt, overskudd Note 11 - resultat NISK inklusive 7 avdelinger, overskudd SUM EGENKAPITAL OG GJELD FOR NORSK IRSKSETTERKLUBB Styret i 2002 Formann; Roy Robertsen Nestformann; Royer Martin Larsen Forretn.fører; Heidi Lundstedt Styremedlem avl; Per Sandanger Styremedlem jakt og prøve; Svein Bøe Styremedlem utstilling; Ingvill Karlsen Klubbsekretær; Heidi Lundstedt Revisor; Sverre Heim Revisor; Jan Martin Veberg 20

21 Generalforsamling Generalforsamling i 26.april 2003, Comfort Hotell SAGA, Tromsø Formann Roy Robertsen ønsket velkommen. Avdøde æresmedlem, Knut Wille, ble hedret med ett minutts stillhet. Historisk stort fremmøte 36 personer, inkl styret. Oppfordret til saklig og vennskapelig debatt. Dagsorden. 1. Godkjenning og innkalling av dagsorden Hege Rosenlund, avd 1, stilte spørsmål ved hvorfor ikke leder Roy Robertsens kandidatur til gjenvalg, var synliggjort i rapport fremlagt til møtet. Innkalling og dagsorden godkjent. 2. Fastsette representantenes stemmer Antall stemmer fra de forskjellige representantene. Totalt antall: fullmakt gitt. 3. Valg av Dirigent : Edgar Henriksen, valgt. Valg av sekretær : Knut Sollid, valgt Valg av 2 protokollunderskrivere : Robert Gill og Oddvar Røinås Ordstyrer, Edgar Henriksen gjorde forsamlingen oppmerksom på GF s rolle og plikter. 4. Beretning for perioden 2002 Leder Roy Robertsen leste høyt fra styrets beretning. Kommentarer: -Årets høyfjellshund, NJCH US T-Manus vant 40 poeng. Forslag: - Siste setning i avsnitt 3, side 8: Arbeidet med denne problemstillingen har vært, strykes. Enstemmig vedtatt. Forslag: - Siste avsnitt, bortsett fra siste setning, foran jaktprøvedommerer strykes. Enstemmig vedtatt. Forslag fra Norolf Øverkil: Vedlegg om sak i avd 7 trekkes og beklages. For 23 stemmer, mot 37 stemmer. Styrets beretning for 2002 godkjent med overnevnte bemerkninger. Ordstyrer oppfordret til språkvask av beretningen før offentliggjøring. Leder for avlsrådet, Per Sandanger, leste høyt fra avlsrådets årsberetning. Kommentarer: - Oppfordring til korrektur og språkvask av hele dokumentet. - Signeres avlsrådet. Avlsrådets beretning godkjent. 5. Regnskap for perioden Regnskapet ble gjennomgått av leder Roy Robertsen. Revisjonsberetningen referert av ordstyrer. Vedtak: Det fremlagte regnskapet med et overskudd på kr 3.162,26 godkjennes. Pause Robert Gill ønsker protokollført uenighet i stemmetallet på 60. Mener styret fremlegger og tolker stemmefordelingen feil. Dette ble også kommentert av Gill innledningsvis i Generalforsamlingen. 6. Hovedstyrets forslag til handlingsplan. Kommentarer: Forslag 1: Under punktene & Ordlyden styret og / eller avdelingene. erstattes med styret. Forslag 2: 7.1 tillegg: - NISK skal arbeide aktivt for å forbedre kommunikasjonen med avdelingene og distriktskontaktene. 21

22 Generalforsamling Vedtak: Hovedstyrets forslag til handlingsplan vedtatt med ovenstående endringer / tilleggsforslag. 7. Årskontingenten for 2004 Vedtak: Blir uendret for Hovedstyrets forslag til budsjett for 2003 Budsjettforslaget fremlagt og kommentert av leder Roy Robertsen. Kommentarer: - Årboka kan ikke sendes ut sammen med Fuglehunden pga nye regler i posten. Mange synspunkter på Årbok eller ikke Årbok relatert til kostnader og metode for utgivelse/distribusjon. Forslag 1. Det lages en årbok som sendes til medlemmene. Forslag 2. Årboka produseres i redusert papirkvalitet og sendes ut til de som bestiller den. Tore Lie pakker og sender på dugnad. Budsjetterte kostnader: kr ,- Forslag 3. Årboka produseres og distribueres på CD-rom. Avstemming for 5 stemmer. Vedtak. Forslag 2 vedtatt med 55 stemmer mot 5 stemmer. Spørsmål omkring lønnet sekretær besvart av formann Roy. Det legges inn følgende innsparingsreduksjoner i budsjettet: Sekretær kr ,- til kr ,- Årbok kr ,- til kr ,- Refusjon fra avdelingene kr ,- til 0,- Ny post: Utdanning & kurs med kr 5.000,- Budsjettet gjøres da opp i ballanse. Vedtak: Budsjettet enstemmig vedtatt med ovenstående bemerkninger. 9. Innkomne forslag Forslag fra avd 1 Oslo/Akershus/Østfold - se dette vedlegg 1 til pkt 1.1 Generalforsamlingen. I teksten endres 1.januar til 15.februar. Vedtak: Enstemmig vedtatt 10. Valg Per Hallås redegjorde for valgkomiteens arbeid og la frem valgkomiteens forslag til nytt styre. Per begrunnet det fremlagte forslaget. Kommentarer: - Roy Robertsen svarte på spørsmål blant annet om hvorfor han nå stiller til gjenvalg. Hvert av styremedlemmene svarte bekreftende på spørsmål om de trekker seg dersom Roy Robertsen ikke blir valgt til leder. Forslag: Skriftlig avstemning: For 29 stemmer. Mot 31 stemmer. Konklusjon: Åpen avstemning. Forslag: Roy Robertsen som formann: For 35. Mot 25. Valgkomiteens øvrige innstilling enstemmig vedtatt se denne vedlegg. Nye medlemmer i valgkomiteen: Arvid Moe, avd 5, enstemmig vedtatt. Knut Sollid, avd 9, enstemmig vedtatt. Heidi Lundstedt overrakt NISKs gullmerke til akklamasjon. Tromsø 26.april 2003 kl Oddvar Røinås (sign) Robert K.Gill (sign) 22

23 NISKs vandrepremier for 2001 Tildelinger fra og med 1992: Vandrepremier D Joucepokalen av 1932 for Irsksetter unghund: Tildeles beste irsksetter unghund med 1.UK på NISKs høyfjellsprøver. Resultater fra alle NISKs høyfjellsprøver teller. Står to eller flere hunder likt, gjelder samtlige premieringer på NISKs prøver. Premien går evig Tomos Shattan Janne Slåli 1993 Trollheimens Pelle Pål Aspenes 1994 Ikke tildelt 1995 Jærbuens Red Irish Sheeba Terje Mellandsø 1996 Åsgjerdets Tyri Bjørn Kristiansen 1997 US Tim Manus Lars Raastad 1998 Renåbekkens C-Odin Jon Helge Myhre 1999 Reppeåsens Blue Sioux Espen Sivertsgård 2000 Ayra av Kjerringholm Geir Keiserås 2001 Kvernsjøbergets Audi Quattro ten Jensen 2002 Heggelifjellets Acerinox Jan Roger Hegli Rowen of Kilpeacons vandrepokal av 1940 Tildeles beste irsksetter på NISKs skogsfuglprøve med 1.premie prestasjon. Må ha 1. premie på utstilling. Resultater fra alle NISKs skogsfuglprøver teller Chirin Inge Brøseth 1993 Lauvåsens Red Falko Birger Stene 1994 Tinnsjøens Red Molly Benedikte Heim 1995 Hamperokkens Stenja Oddvar Moe 1996 Chirin Inge Brøseth 1997 Tinnsjøens Red Molly Benedicte Heim 1998 Fugleoddens Red Beauty Henning Kristiansen Fugleoddens Tanja Toralf Egeland 1999 Fugleoddens Tanja Toralf Egeland 2000 BCZ Amy Jan A. Tveiten 2001 NJUCH Fugleoddens Tanja Toralf Egeland (til odel og eie) John Borges oppmuntringspremie for Irsksetter unghund: Tildeles beste irsksetter i UK på NISKs høyfjellsprøver med minimum 2. premie på utstilling. Står to eller flere hunder likt gjelder samtlige premieringer på NISKs prøver Tomos Shattan Janne Slåli 1993 Trollheimens Pelle Pål Aspenes 1994 Liatoppens Heksa Harald Lundstedt 1995 Jærbuens Red Irish Sheeba Terje Mellandsø 1996 Åsgjerdets Tyri Bjørn Kristiansen 1997 US Tim Manus Lars Raastad 1998 Renåbekkens C-Odin Jon Helge Myhre 1999 Reppeåsens Blue Sioux Espen Sivertsgård 2000 Ayra av Kjerringholm Geir Keiserås 2001 Kvernsjøbergets Audi Quattro ten Jensen 2002 Hegglifjellets Acerinox Jan Roger Hegli Krystallvasen av 1957, finske venners vandrepokal: Tildeles beste irsksetter i VK på NISKs høyfjellsprøve. Vinnes 3 ganger Tydalens Baluba Bjørn Olsen 1993 NUCH Garp Per Jarle Ingstad 1994 Ikke tildelt 1995 NSUCH Garp Per Jarle Ingstad. 23

Norsk Irsksetterklubbs Generalforsamling

Norsk Irsksetterklubbs Generalforsamling Dansk - norsk vennskapskamp på Nøsen 24. aug. 2007 ved NISKs jubileumsprøve 90 år. Norsk Irsksetterklubbs Generalforsamling i Tromsø 9. - 10. februar 2008 Nina og Lollipop - vinner NM Høgfjell vinter 2007,

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00

ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00 ÅRSMØTE Norsk Münsterländer Klubb Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00 Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden Konstituering. Valg av møteleder,

Detaljer

ÅRSMØTET 2012 24. MARS QUALITY HOTEL GARDERMOEN

ÅRSMØTET 2012 24. MARS QUALITY HOTEL GARDERMOEN ÅRSMØTET 2012 24. MARS QUALITY HOTEL GARDERMOEN 1 HOVEDSTYRET Til alle avdelinger og utvalg 25.02.2012 i Norsk Schäferhund Klub Årsmøtet 2012 I henhold til Norsk Schäferhund Klubs lover 11 innkaller Hovedstyret

Detaljer

Norske Harehund klubbers Forbund

Norske Harehund klubbers Forbund Norske Harehund klubbers Forbund Kragerø 23/4-2012 Referat fra RS-2012, Best Western Gardermoen 22/4-2012 leder NHKF Stein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen. Han presenterte de nye som har overtatt

Detaljer

NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB

NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: lørdag 4. april 2009, kl. 14.00 Sted: Norlandia Oslo Airport Hotell 2060 Gardermoen Dagsorden: 1. Valg av møteleder og referent 2. Utsettelse

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte I henhold til Hvit Gjeterhundklubbs lover 11 innkaller vi med dette til ordinært årsmøte for 2010. Årsmøtet avholdes Lørdag 21. mai 2001i Nordre Ramsvikvei 1, 4015 Stavanger 21.5.2011

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00 på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Dagsorden 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til

Detaljer

ÅRSMØTE BMW Car Club Norway. 27.04.2013 kl. 11:00. Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

ÅRSMØTE BMW Car Club Norway. 27.04.2013 kl. 11:00. Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen ÅRSMØTE BMW Car Club Norway 27.04.2013 kl. 11:00 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAKSLISTE 1. ÅPNING 2. HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING 3. REGNSKAP 2012 4. REVISJONSBERETNING 5. GJENNOMGANG AV BUDSJETTFORSLAG

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling 2012

Innkalling til Generalforsamling 2012 Innkalling til Generalforsamling 2012 I henhold til 12 Innkalles herved alle til generalforsamling Sted: Norsk Kennel Klubb lokaler Niels Hansens vei 28 Bryn 0667 Oslo Dato: Søndag 22. april 2012 KL: 13.00

Detaljer

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl. 1900 Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 13. april 2013, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund 1 Forbundstinget 2012 Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00 Forsvarets Hundeskole, Hauerseter (mellom Dal og Gardermoen) Saksliste: 1. Åpning ved

Detaljer

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006 vedlegg til årbok 2005 Side 1 ÅRSMØTE NBK MED PÅFØLGENDE FESTMIDDAG LØRDAG 11. FEBRUAR 2006 KL. 16.30 Årsmøtet

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00

Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00 1 Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening

Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Dato: 27/11 2009 Sted: Thon Arena Hotell, Lillestrøm (i tilknytning til Norges Varemesse og Dogs4All) Klokkeslett: 1900 Forhåndsstemmer.

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april

NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april 2013 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 1 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på Sydspissen hotell, Tromsø lørdag 7. februar 2009. vedlegg til årbok 2008

BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på Sydspissen hotell, Tromsø lørdag 7. februar 2009. vedlegg til årbok 2008 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Sydspissen hotell, Tromsø lørdag 7. februar 2009 vedlegg til årbok 2008 Årsmøtet 2009 7. februar Side 1 av 44 ÅRSMØTE NBK LØRDAG 7. FEBRUAR 2009 KL. 17.30 Styret

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport Side 1 av 68

Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport Side 1 av 68 Side 1 av 68 Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport PROGRAM 8. 9.5.15 Fredag 8.5. Kl. 10.00 Kl. 18.00 Kl. 18.00 Styremøte Ledermøte Møter i komitéer og utvalg etter behov Middag fredag 8.5. må

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

Saker til årsmøtet HBFK. www.hbfk.no. Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Saker til årsmøtet HBFK. www.hbfk.no. Haugaland Bruks og Familiehundklubb Saker til årsmøtet 2012 Haugaland Bruks og Familiehundklubb HBFK www.hbfk.no Sak 1 Sak til årsmøtet i HBFK Styret i HBFK har endret navnet på klubben til Haugaland Brukshundklubb HBHK Med ordlyden En klubb

Detaljer

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 I. Klubben nasjonal og internasjonal tilslutning 1. Hansakatten er stiftet 01.12.1986, og ble tilsluttet og godkjent av Norske

Detaljer

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold NRRs gjeldende lover (GL) Innhold. KAPITTEL I Norske Rasekattklubbers Riksforbund (forkortet NRR)... 1 KAPITTEL II NRRs formål... 1 KAPITTEL III Generelle bestemmelser... 2 KAPITTEL IV Medlemskap, kontingent,

Detaljer