Psykiatritilbudet på Hadeland - er det tilfredsstillende? Sluttdokument fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Regionrådet på Hadeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psykiatritilbudet på Hadeland - er det tilfredsstillende? Sluttdokument fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Regionrådet på Hadeland"

Transkript

1 Psykiatritilbudet på Hadeland - er det tilfredsstillende? Sluttdokument fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Regionrådet på Hadeland April 2005

2 1. Innledning Dette dokumentet oppsummerer arbeidet i en arbeidsgruppe oppnevnt av Regionrådet på Hadeland. Gruppen har arbeidet høsten 2004 og vinteren Formålet med prosjektet har vært å vurdere om psykiatritilbudet på Hadeland er tilfredsstillende og peke på eventuelle forbedringsbehov. Arbeidet har vær organisert slik: Prosjektansvarlig: Leder av Regionrådet, Rigmor Aasrud (2004) Prosjektleder: Astrid Bilden, Gran kommune (sykemeldt i perioden septemberoktober 2004) Deltakere i arbeidsgruppa: Torunn Vigrestad, avdelingssjef, DPS Gjøvik Anne Aalbu, avdelingssykepleier, Reinsvoll Paul Bowden, enhetsleder ved DPS Gjøvik, Poliklinikk Hadeland 1 Solveig Fagereng, leder for psykiske helsetjenester i Gran kommune Angelika Westby, leder for familie og oppvekst, Lunner kommune Ranveig Thorn, leder for psykiatritjenesten i Jevnaker kommune Prosjektsekretær/innleid utredningsressurs: Lene Nyhus, Østlandsforskning Representantene fra spesialisthelsetjenesten ba om at arbeidsgruppa ble supplert med brukerrepresentant. Når prosjektsekretæren har hatt behov for avklaringer det ikke har vært mulig å få gjennom drøftinger i arbeidsgruppa, er disse gjort gjennom drøftinger med prosjektleder og regionkoordinator. Blant disse avklaringene ble det også bestemt at synspunkter fra brukerrepresentant skulle innhentes på lik linje med synspunkter fra en rekke andre personer og instanser. 2 Dette sluttdokumentet er utarbeidet på grunnlag av møter og møtereferater fra arbeidsgruppas arbeid samt informasjon og kommentarer fra arbeidsgruppas deltakere. Det har blitt innhentet skriftlig informasjon i tillegg, men det har ikke vært gjennomført systematisk utrednings- eller kartleggingsarbeid i form av intervju- og spørreskjemaundersøkelser eller dokumentstudier. Arbeidsgruppas arbeid har vært gjennomført som diskusjoner i møter, samt at medlemmene har hatt rapportutkast til gjennomlesning og gitt sine kommentarer underveis. Rapporten har en noe muntlig form da den hovedsakelig baserer seg på arbeidsgruppas diskusjoner. 1 Det som tidligere ble forkortet til DPSH heter fra og med DPS Gjøvik, Poliklinikk Hadeland. I rapporten blir dette for enkelhets skyld noen ganger forkortet til Poliklinikk Hadeland. 2 De personer/instanser det er innhentet informasjon fra står omtalt i kap. 4.

3 2. Bakgrunn Møtet i Regionrådet i februar 2004 hadde til behandling sak (04/ ) PSYKIATRITILBUDET PÅ HADELAND FORSLAG TIL PROSJEKT SOM DEFINERER TILFREDSSTILLENDE TILBUD. BRUK AV PARTNERSKAPSMIDLER. I saksframlegget står det følgende: Det vises til debatten som har oppstått som følge av den omorganiseringen som gjennomføres innen spesialhelsetjenesten i Helseregion Øst og Sykehuset Innlandet HF. På Hadeland har diskusjonen i hovedsak dreid seg om nedleggelse av døgntilbudet ved Distriktpsykiatrisk senter - Hadeland (DPSH) For å kunne definere om psykiatritilbudet på Hadeland er tilfredsstillende, må en innhente faktaopplysninger om hvordan tilbudet er og holde dette opp mot lovgivning og vedtatte planer. En tilrår derfor at det gjennomføres et prosjekt i tråd med vedlagte forslag til mandat. Gjennom et slikt prosjekt vil en bl.a. få: en kortfattet beskrivelse av utviklingen av psykiatritilbudet på Hadeland. en presentasjon av dagens ansvarsforhold. en beskrivelse og vurdering av tilbudet som gis av kommunene, DPSH og sykehusene. en beskrivelse og vurdering av tilbudet til barn og unge. forslag til tiltak dersom tilbudet vurderes som mangelfullt. Det foreslås at arbeidet settes bort til en egen innleid prosjektleder. Til arbeidet opprettes en egen arbeidsgruppe bestående av en representant fra hver av kommunene, en representant fra Sykehuset Innlandet HF, en fra Sykehuset Innlandet Reinsvoll (SIR) og en fra DPSH. De kommunale representantene i arbeidsgruppa kan med fordel være de samme som var med å utarbeide mandatet. Det vesentligste av de opplysningene som trengs forutsettes skaffet til veie av arbeidsgruppa. Erfaringer og synspunkter fra legetjenesten og politiet i regionen må innhentes. Arbeidet er et direkte resultat av et politisk initiativ. En foreslår på den bakgrunn at leder for regionrådet er prosjektansvarlig. Arbeidsgruppen det vises til i denne saken ble satt ned etter møte i Regionrådet Gruppen bestod av i tillegg til regionkoordinator: Astrid Bilden, Gran kommune, Ranveig

4 Thorn, Jevnaker kommune og Angelica Westby, Lunner kommune. Det var denne arbeidsgruppen som utarbeidet forslag til mandat for prosjektet. 3. Mandat Arbeidsgruppens mandat har vært basert på et forslag utarbeidet av arbeidsgruppen som beskrevet over. Arbeidsgruppa fikk beskjed om å foreta nødvendige prioriteringer og avgrensninger av mandatet der dette var nødvendig av kapasitetsmessige og økonomiske hensyn. Forslag til mandat for prosjekt: Et tilfredsstillende psykiatritilbud på Hadeland datert Kortfattet beskrivelse av utviklingen av psykiatritilbudet på Hadeland. Tidsrom (Fra 1970 til i dag?) Ansvarsforhold Lovgrunnlag (Kom.ansvar, Fylkeskom. ansvar, Statlig ansvar, Frivillighet/ideelle org?) Omfang på tilbudet Finansiering virkning av øremerkede midler. Psykiatriplaner. Hvordan er det kommunale tilbudet organisert i dag. (Likheter og forskjeller mellom kommunene på Hadeland) 2. Presentasjon av dagens ansvarsforhold og 3. linjetjenester. Hva er kommunenes ansvar? Hva er ansvaret til DPSene? (DPS = Distriktspsykiatriske senter). Hva er ansvaret til sykehusene? 3. Dagens tilbud til barn og unge. Hvordan fungerer tilbudene i dag? Samspillet mellom kommunene og BUP. Samspillet med voksenpsykiatrien. Samspillet med skolene om elever med psykiske problemer. Samspillet med oppfølgingstjenesten i den videregående skolen

5 4. Kommunenes ansvar for psykiatrisk tilbud til voksne Hvordan løser kommunene sitt ansvar? Er det behov for å justere tilbudet? Bør kommunene fordele noen av oppgavene seg imellom utvikling av spisskompetanse? Har kommunene behov for å kjøpe tjenester fra private institusjoner? 5 Tilbudet fra DPSH. Hvilke tilbud gis ved DPSH? Er tilbudet i tråd med opptrappingsplanens forutsetninger? Har DPSene ulik spisskompetanse? Hvordan kan DPSH benytte seg av spisskompetanse ved andre DPS? 6 Sykehustilbudet. Hvordan fungerer dette for befolkningen på Hadeland. Er det deler av tilbudet det er særlig behov for å videreutvikle? (Akuttilbudet Langtidstilbudet Tilbudet til ungdom). 7 Følgende forhold må vurderes - innarbeidet i punktene over, eller som egne punkter: Er nedleggingen av døgntilbudet ved DPSH i tråd med intensjonen i Opptrappingsplanen for psykisk helsevern? Hvordan løses behovet for døgntilbud? (Akutt-Kort-Langvarig). Hvordan tar vi hånd om farlige pasienter? Akuttsituasjoner (Beredskap øyeblikkelige tiltak innleggelse). Tilbud til flyktninger innbyggere med annen kulturbakgrunn, med lidelser som følge av traumatiske opplevelser. Mennesker m/psykiske lidelser som vegrer seg / nekter behandling. Mennesker m/psykiske lidelser som ønsker seg en institusjonsplass (men ikke får) 8. Hvordan avgrense ansvarsforhold for en tjeneste hvor grenser er vanskelige å trekke? Roller (Se pkt. 2) Overlappende funksjoner Forpliktende samarbeids. 9. Er psykiatritilbudet på Hadeland tilfredsstillende?

6 Dersom en finner at tilbudet er mangelfullt, eller ikke i tråd med lov og planer, må tiltak som fører til at tilbudet blir tilfredsstillende beskrives. Ansvar for gjennomføring av tiltakene må avklares. Kommunale kostnader må anslås og tidsramme for arbeidet oppgis 4. Prosjektgjennomføringen Det er gjennomført fire møter i arbeidsgruppa samt ett møte for bare de kommunale representantene , møtested på Gran. Gjennomgang av prosjektet og mandatet , møtested Reinsvoll. Drøftinger av mandatets punkter , møtested Reinsvoll. Drøfting av mandatets punkter , møtested Gran. Møte med de kommunale representantene i arbeidsgruppa. Drøfting av kommunale problemstillinger og muligheter for interkommunalt samarbeid , møtested Reinsvoll. Drøfting av første utkast til sluttrapport fra arbeidsgruppa. Det er skrevet referater fra hvert møte. Mellom møtene har det ellers blitt arbeidet med å innhente informasjon. Etter siste møte har sluttrapporten blitt bearbeidet via innspill pr. e-post og telefon. Arbeidsgruppa har gått gjennom alle punktene i mandatet, men ikke alle punkter er like mye utdypet. Prosjektsekretær har ellers gjennomført samtaler med og/eller innhentet skriftlige innspill fra følgende personer: 3 Harald Leifsen, lensmannen i Gran (referat, vedlegg 1) Erik Berge, lensmannen i Lunner (referat, vedlegg 2) Wernar Karlsen, lensmannen i Jevnaker (referat, vedlegg 3) Gerd Hovde, Mental Helse Hadeland (referat, vedlegg 4) Arne Vangen og Per Torolf Røhr, Fylkesmannen i Oppland Geir Silset, Helse Øst Hedda Døsland, BUP Gjøvik Tove Grinaker, Gran kommune Erik Nordengen, Røysumtunet 3 Samtalene med de fire første på lista ble gjennomført som intervjuer. Disse er referert og følger vedlagt. Informantene har godkjent referatene.

7 Flere medarbeidere innen arkiv og informasjon i Sykehuset Innlandet/Helse Øst Jon Arne Ødegård, kommunelege Lunner kommune Tor Even Heltorp, DPS Lillehammer (arbeidet tidligere med psykiatriplanen i Oppland fylkeskommune) 5. Arbeidsgruppas synspunkter 5.1. Utviklingen av psykiatritilbudet på Hadeland. Historisk utvikling innen psykiatritjenesten generelt - viktige milepæler 1970-tallet var preget av store institusjoner med gjerne flere pasienter på hvert rom. For eksempel på Prestseter sykehus var det ca. 300 pasienter på denne tiden. Det var også mange personer som var i privat forpleining. Da fylkeskommunene tok form på 70-tallet tok de over bygging og drift av institusjoner innen psykisk helsevern. Samtidig startet nedbyggingen av de store institusjonene. På 70- og 80-tallet var det også sykehjem som ble styrt/finansiert av fylkeskommunene og drevet i samarbeid med kommunene. Personalet var kommunalt ansatte. Med Lov om helsetjenester i kommunene som kom på 80- tallet startet utbygging og videreutviklingen av det kommunale helsetjenesteapparatet. Kommunene tok over ansvaret for sykehjemmene. Kommunens ansvar for mennesker med psykiske lidelser følger bestemmelsene i kommunehelseloven og sosialtjenesteloven, og denne pasientgruppen skulle dermed behandles på lik linje med andre. Satsingen på utbygging av kommunale tjenester for mennesker med psykiske problemer startet for alvor på midten av 1990-tallet og skjøt fart med Opptrappingsplanen (Myrvold ). Fra og med Opptrappingsplanen ( , senere utvidet til ) skulle også kommunene utarbeide psykiatriplaner (i dag omtalt også som plan for psykisk helsearbeid). Ansvarsforhold Ansvarsforholdene knyttet til psykisk helsevern har endret seg de siste årene ved at sykehusreformen kom og at helseregionene og helseforetakene ble etablert. Oppland fylkeskommune hadde ansvaret for spesialisthelsetjenesten knyttet til psykisk helsevern og vedtok en opptrappingsplan for psykisk helse i oktober Etter det kom Helse Øst og Sykehuset Innlandet og overtok fylkeskommunens ansvar på dette feltet. 4 Myrvold, Trine Monica (2004): Tilbudet til mennesker med psykiske problemer. Kommunenes arbeid med integrering og koordinering. NIBR-rapport 2004:12. 5 St.prp.nr. 63 ( )

8 Det er også private institusjoner som har driftsavtale med Sykehuset Innlandet: Fekjær psykiatriske senter (Hedalen ) DPS Gjøvik, døgnenhet NKS Kløverhagen (Lillehammer) DPS Gjøvik, døgnenhet NKS Petershagen (Lena) Kommunene kjøper også døgnplasser på Røysumtunet, som er en privat stiftelse. Av frivillighet/ideelle organisasjoner nevnes Frivillighetssentralene og Mental Helse som viktige bidragsytere. Lovgrunnlag i dag Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven). Loven trådte i kraft i Lov om helseforetak. 2002/06/15 NR.93 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. 1999/07/02 nr. 61 Forskrift om habilitering og rehabilitering Lov om helsepersonell m.v. 1999/07/02/nr. 64. Lov om pasientrettigheter ( ) I tillegg kommer de to lovene som kommunene spesielt forholder seg til: Lov om sosiale tjenester Lov om helsetjenester i kommunen Opptrappingsplanen De hovedproblemene som var grunnlaget for opptrappingsplanen var som følger, slik det står opplyst i St.prp.nr. 63 ( ): det forebyggende arbeidet er for svakt det er for dårlig utbygde tjenester i mange kommuner det er for få tilgjengelige behandlingsplasser i sikkerhetsavdelinger og psykiatriske sykehus det er for høye terskler for pasientene og for vanskelig å slippe til det går for lang tid fra første sykdomstegn til behandling settes inn det er for dårlig oppfølging etter utskriving fra sykehus det er for mange pasienter som blir skrevet ut for tidlig det er for dårlig kvalitetssikring av tjenestene utskriving er mangelfullt planlagt oppfølgingen er ikke god nok Opptrappingsplanen for psykisk helse har som mål å bedre samordningen og samarbeidet i det psykiske helsearbeide (Myrvold 2004). I St.prp.nr. 63 ( ) står det: Målet er å skape et helhetlig og sammenhengende

9 behandlingsnettverk, der brukerperspektivet hele tiden skal stå i fokus. Planen understreker at personer med psykiske problemer må sees som hele mennesker med kropp, sjel og ånd. Nødvendige hensyn må tas til menneskets åndelige og kulturelle behov, ikke bare de biologiske og sosiale. Planen vektlegger at bredden i det psykiske helsetjenestetilbudet til innbyggerne må bli større enn det mange steder har vært. Behovet for bolig, meningsfylt aktivitet, sosial omgang og åndelig stimulans nevnes eksplisitt. Med økt tilbud øker også behovet for samarbeid og samordning. Samordningen må skje både mellom kommunale tjenesteenheter og mellom kommunale tjenester og tjenester fra andre forvaltningsnivå. Oppsummert kan en si at Opptrappingsplanen vektlegger to forhold: Økt bredde i tilbudet flere typer tjenester fra flere sektorer Økt samordning mellom tjenestene, og mellom tjenester fra ulike forvaltningsnivå Det ligger som en forutsetning i Opptrappingsplanen at kommunene skal gå inn med egne midler og at de øremerkede statlige midlene skal ligge oppå de kommunale. De kommunale midlene skal ligge i bånn i hele opptrappingsperioden. Historien om døgnplassene på Hadeland Noe av grunnlaget for dette prosjektet er at døgnplassene på Gran ble nedlagt høsten Vi vil derfor i korte trekk beskrive historien om døgnplassene. Døgnplassene på Gran, i likhet med døgnplassene på Jevnaker, var tidligere i fylkeskommunal regi og hadde sin opprinnelse som sykehjem. I følge fylkeslegen var det tilsyn ved denne institusjonen (Gran) på 80- og 90-tallet, og hvor fylkeslegen uttalte at institusjonen burde legges ned som psykiatrisk institusjon. I følge fylkeslegen var det mangelfull faglig kompetanse som var hovedårsak til dette. Avdelingen eksisterte imidlertid videre ble Opptrappingsplanen for psykisk helse vedtatt av fylkestinget i Oppland fylkeskommune 6. Når det gjelder behovet for døgnplasser står det i planen (s. 50) at det er behov for et gjennomsnitt på i overkant av 9 døgnbehandlingsplasser pr innbyggere. Det står videre at Eksisterende døgnkapasitet skal ikke bygges ned før bedre tilbud er etablert i tråd med opptrappingsplanens intensjoner om at mennesker med psykiske lidelser i størst mulig grad skal få omsorg og behandling i tilknytning til bostedskommune. (s. 50) 6 Opptrappingsplan for psykisk helse Barne- og ungdomspsykiatri. Voksenpsykiatri. Oppland fylkeskommune.

10 På bakgrunn av befolkningsgrunnlaget på Hadeland på (da planen ble skrevet) omfattet Opptrappingsplanen for Oppland at det skulle være 20 plasser døgntilbud og 10 plasser dagtilbud, d.v.s. et samlet tilbud på 30 plasser på Hadeland. Dette skulle ivaretas med 10 døgnplasser på Gran psykiatriske senter og 10 på ny institusjon på Smietorget. Situasjonen i 2000 var at Hadeland distriktspsykiatriske senter bestod av en poliklinikk med dagtilbud i Gran sentrum (Smietorget) og døgntilbud med 20 senger ved Gran psykiatriske senter. I 2001 ble fylkeskommunens opptrappingsplan for psykisk helse justert. Det fremgår av den justerte planen at det skulle være 13 døgnplasser på Gran psykiatriske senter og 10 dagplasser på Smietorget. 7 Når det gjelder omstrukturering innen psykisk helsevern kom de overordnede føringene gjennom St.meld. nr. 25 ( ) Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene. og Stortingets behandling av denne meldingen, hvor det ble fastslått at sykehjem enten skulle omgjøres til mer behandlingsorienterte enheter under DPS, eller trappes gradvis ned etter hvert som de kommunale omsorgstjenestene ble bygd ut (SAMDATA Psykisk Helsevern ). Videre kom helsereformen med statlig overtakelse av sykehusene og etablering av regionale helseforetak fra og med januar Videre ble Sykehuset Innlandet etablert som ett av helseforetakene under Helse Øst RHD, hvor det ble gjennomført planarbeid med gjennomgang av struktur, omfang og lokalisering av ulike tjenester. Som ledd i dette omstruktureringsarbeidet ble døgnplassene på Gran nedlagt oktober høsten Arbeidsgruppa refererer ikke fra planer, vedtak etc. knyttet til nedleggelsen, da dette forutsettes kjent i de tre kommunene. 9 I tabellen under oppsummerer vi hovedpunktene i historien om døgnplassene på Gran: Årstall Hva skjedde Ansvarlig instans: 1985 Etablering av psykiatrisk døgnavdeling ved Jevnaker Oppland 7 Behandlet i Hovedutvalg for helse- og sosialsaker Halsteinli, Vidar red. (2003): SAMDATA Psykisk helsevern. Sammenligningsdata for psykisk helsevern. SINTEF. Rapport 2/04. 9 Det vises her bl.a. til Forslag til plan for det spesialiserte psykiske helsevernet ved Sykehuset Innlandet HF, datert 29. april 2003.

11 Alders- og Sykehjem (17 plasser) og ved Gran sykehjem (25 plasser). Avdelingene var beregnet på psykiatriske langtidspasienter, men ble etter hvert også benyttet til korttidspasienter. Alle de tre kommunene benyttet plassene. Personalet var kommunalt ansatte. Det ble inngått driftsavtale mellom kommunene og fylkeskommunen hvert år. Det var ikke godt nok samsvar mellom det tilbudet som ble gitt og det som var behovet Avdelingen på Jevnaker ble nedlagt Personalet, som var fylkeskommunalt ansatte, ble overført til Hadeland Psykiatriske senter som etter hvert ble HDPS (både døgn- og dagtilbud) og de ble fylkeskommunalt ansatt Opptrappingsplan for psykisk helse, Oppland fylkeskommune, ble lagt fram og vedtatt. I planen foreslås det en todelt løsning for sengefunksjonen ved DPS-Hadeland med videreføring av døgnplasser ved Gran psykiatriske senter og at det etableres ytterligere 10 plasser i Smietorget. Det ble vedtatt at Gran fikk 13 sengeplasser mens nybygg med 10 plasser på Smietorget ble kuttet Justert plan (se over) ble vedtatt, desember døgnplasser på Gran opprettholdt oktober var sluttdato for drift ved Døgnavdelingen ved DPS Hadeland. Avviklingen skulle egentlig skje ved utgangen av året, men på grunn av at nøkkelpersonell forsvant ble det slutt i oktober. fylkeskommune Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Sykehuset Innlandet Utvikling av og organisering av det kommunale tilbudet De tre kommunene Lunner, Jevnaker og Gran har noe ulike beskrivelser i sine planer av den historiske utviklingen innen den kommunale psykiatritjenesten. Mye av historien er felles for de tre kommunene, samtidig som de også har sine særtrekk. Tabellen under viser milepæler innen psykisk helsearbeid i Hadelandskommunene. Oversikten må ikke oppfattes som en fullstendig beskrivelse men mer som noen hovedtrekk i utviklingen. Årstall Gran Jevnaker Lunner

12 1970-tallet På og 80-tallet fikk tidligere pasienter fra Presteseter sykehus som var bosatt i Jevnaker, besøk av et ambulerende ettervernsteam. I teamet var det lege og sykepleier som hadde samtaler med pasientene tallet Det kom statlige føringer gjennom rundskriv om at ingen skulle ha institusjon som sitt hjem Lunner benyttet seg av tilbudene i Gran og Jevnaker 1983 Det ble opprettet stilling som psykiatrisk sykepleier ved Gran sykehjem Opprettet egen stilling for psyk. Sykepleier i hjemmesykepleien, som en av de første kommuner i landet Etablering av psykiatrisk døgnavdeling ved Jevnaker Alders- og Sykehjem. Avdelingen var beregnet på psykiatriske langtidspasienter, men ble etter hvert også benyttet til korttidspasienter. Plassene ble benyttet av alle de tre Hadelandskommunene 1990-tallet Utbyggingen av kommunale tilbud innen psykisk helsearbeid tar for alvor til Bokollektiv for 4 ungdommer opprettet på Engbo til mars 1995 ble SME-prosjekt (sekretariatet for modernisering og effektivisering av helsesektor initiert av helse- og sos.dep.) gjennomført på Hadeland. Prosjektet var forankret hos fylkeshelsesjefen i Oppland. Målet var å øke tilgjengeligheten for personer med store psykiske lidelser ved utvikling og utprøving av fleksible og helhetlige modeller for innhold og organisering av psykiatriske tjenester på tvers av forvaltningsnivå, kommunegrenser og etatsgrenser. Etablering av brukerråd for Hadeland 1994 Engbo ble nedlagt. Boligen videre benyttet som lavterskeltilbud av spesialisthelsetjenesten for pasienter tilknyttet den psykiatriske døgnavd. (HPS Hadeland psykiatriske senter) Fikk psykiatrisk sykepleier i kommunen Første psykiatriplan. Oppstart psykiatrisk dagsenter Tilleggsplan for barn og unge under 18 år 1999 Opptrappingsplanen kom ( ) 1999 Arbeid med psykisk helse organisert som egen virksomhet I 1996 fikk psykiatrisk sykepleier ved HPS med seg et team for å bygge opp et behandlingstilbud i grupper for dagpasienter med moderate psykiske lidelser. Døgnavdelingen på Jevnaker ble en del av Hadeland Distriktspsykiatriske Senter. Psykiatrisk sykepleier bygget opp kommunal psykiatritjeneste sammen med en ufaglært aktivitør. Første psykiatriplan ble godkjent av kommunestyret i mai 98. I 1999/2000 ble HDPS avd. Jevnaker nedlagt, etter 15 års drift. Personalet ble overført til DPSH (Distrikts psykiatrisenter Hadeland ) på Gran. Arbeidet med å kartlegge og bygge opp tilbud startet. Prosjekt psykisk helse i Lunner. Dagsentertilbud Møteplassen på Bergosenter ble åpnet. Ble tilsatt psykiatrisk konsulent/psyk. sykepleier. Kontor for psykisk helse tilknyttet hjem.sykepleien under Omsorgssjefen. Første psykiatriplan for kommunen blir vedtatt. 5 omsorgsbolig innflyttingsklar for personer med psykiske lidelser. Planlagt utvidelse med ytterlige 5 boliger i Psyk. Sykepleier slutter og ny rekruttering mislykkes. Det videreføres dagsenter 1x pr. uke og individuell oppfølging Tilsetting av psyk. sykepleier som leder for Kontor for psykisk helse som igjen bygger opp psykiatritjenesten i kommunen. Det utarbeides en tilleggsplan for barn og unge.

13 2001 Bygde 3 boliger av øremerkede midler på Anna-Ly Ble opprettet egen stilling innen psykisk helsearbeid, rettet mot barn/unge. Den kommunale psykiatritjenesten ble omorganisert til en egen resultatenhet. Omorganisering. Resultatenhet Familie, oppvekst og kultur dannes i enheten inngår bl.a. Kontor for psykisk helse. Tverrfaglig samarbeid er fokus Opptrappingsplanen utvides og skal gjelde til Organisert under Familie og oppvekst 2004 Organisert under Helseavdelingen sammen med legetjenesten, fysio/ ergoterapitjenesten og helsesøstertjenesten Psykiatritjenesten egen enhet underlagt Rådmannen. Tjenesten ledes av spesialsykepleier i psykiatri. Fagpersonene er samlet på Engbo. Delt i det psykiatriske uteteamet og det psykiatriske inneteamet. Likheter og forskjeller mellom kommunenes organisering av tjenestetilbudet De tre kommunene har noe ulik organisering av psykisk helsearbeid. I Lunner er det en integrert modell ved at psykisk helsearbeid inngår i Familie og oppvekst sammen med en rekke andre tjenester. I Gran kommune er psykisk helsearbeid en egen resultatenhet underlagt virksomhetsleder for helsetjenesten. I Jevnaker er psykiatritjenesten en egen resultatenhet underlagt Rådmannen. Oversikt over tjenester Det finnes ingen enkel måte å få framstilt alle tjenester knyttet til det kommunale psykiske helsearbeid på. Dette er et omfattende område som involverer de fleste sektorer og tjenesteområder i kommunene. Oversikten under er en forenklet og grov oversikt over tjenestetilbudet, inndelt etter hva som er lovpålagte og hva som ikke er lovpålagte tjenester. Lovpålagte tjenester Dette er tjenester som ivaretas innen ordinært tjenesteapparat i kommunene, og som reguleres i henhold til lovverket. Mennesker med psykiske problemer skal bli ivaretatt innenfor det ordinære hjelpeapparatet, på lik linje med alle andre. Kommunene er pålagt å ha et utstrakt samarbeid internt mellom de ulike virksomhetsområdene og skal drive både forebyggende- og behandlingsrettet arbeid. Disse tjenestene omhandler bl.a.: Helsesøstertjenester: Jordmortjeneste, Helsestasjon, Skolehelsetjeneste Legetjenester Barnevern PP-tjeneste Fysio- og ergoterapi

14 Barnehage og skoletilbud Kulturtilbud Ikke lovpålagte tjenester: Kommun Ekstra tjenester innen psykisk helsearbeid: e: Gran Barn/unge Musikk i livets begynnelse Konsulent for barn og unge med psykiske lidelser, Husmorvikarordning Hjemkonsulent. Helsestasjon for ungdom (sammen med Lunner) Sommerjobb for yngre ungdom Ungdomsklubber Nattkafe Nattvandrere Tverrfaglig gruppe mot seksuelle overgrep Spesialgrupper etter behov - tilrettelagte fritidstilbud Idrett for moro skyld Div. fritidstilbud Veiledning for lærere Foreldreveiledningsgrupper Kurs for lærer, barnehageansatte, helse/sosialpersonell Foreldrenettverk på skolene Formelt samarbeidsnettverk kultur/hjelpetjenestene Jevnaker Nettverksetablering for gravide Psykiatritjenesten har fast kontordag på ungdomsskolen. Samtalegrupper for jenter i 9.kl Foreldreforberedende kurs Foreldreveiledningsgrupper Barselgrupper Foreldregruppe: barn med ADHD diagnose. Tverrfaglige møter på skolene. Voksne Individuelle samtaler Rådgivningsgruppe for mennesker i kritiske livssituasjoner Tilbud om legemiddelassistert rehabilitering (metadonbehandling) Godt samarbeid med Frivillighetssentralen Dagtilbud på Anna-Ly Ruskonsulent Behandlingskjede etter selvmordsforsøk Individuelle samtaler Oppfølging av psykiatriske langtidspasienter Dagsentertilbud ved Engbo Turgruppe for mennesker med psykiske lidelser Veiledning/undervisning til annet fagpersonell i kommunen Psykososiale tiltak gis av

15 Lunner Sommerjobb for ungdom Helsestasjon for ungdom 2005 Ungdomshuset (tidligere ungdomsklubben) Natteravn (ikke kommunalt men i regi av FAO) Barnevernet har barnevernspedagog med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Musikk i livets begynnelse Hjemkonsulent. Helsestasjon for ungdom (m/gran) Ungdomsklubb Nattvandrere Tverrfaglig gruppe for barn med psykiske lidelser eller adferdsforstyrrelser Spesialgrupper etter behov Veiledning for lærere Foreldreveiledningsgrupper Psykiatrisk sykepleier har ukentlig fast dag på ungdomsskolene sosialtjenesten, barnevern, omsorgssenteret, kultur, skoler, forebyggende helse og frivillige organisasjoner. Rus/psykiatri konsulent. Kommunen gir tilbud om metadon behandling. Individuelle samtaler Rådgivningsgruppe for mennesker i kritiske livssituasjoner Tilbud om metadonbehandling Dagsenter Spesialgrupper etter behov Foreldreforberedende kurs Psykososiale tiltak gis av sos.tjenesten, barnevern, PPT flyktn.tjenesten Veiledning av annet fagpersonell Alle de tre kommunene deltar i prosjektet Barn og unge på Hadeland velger positiv livsstil Det er et begynnende samarbeid mellom Gran og Lunner om å benytte hverandres dagtilbud, kurs og veiledningstjenester Presentasjon av dagens ansvarsforhold. 1., 2. og 3. linjetjenester. Det som omfattes av 1. linjetjenesten er det som i dag betegnes som psykisk helsearbeid i kommunene (d.v.s. helse- og sosialtjenesten). Tilbudet til mennesker med psykiske lidelser i den enkelte kommune skal omfatte følgende grunnelementer: tilfredsstillende bolig med tilstrekkelig bistand

16 mulighet til å delta i meningsfylte aktiviteter, om mulig sysselsetting mulighet til å inngå i et sosialt fellesskap, og unngå isolasjon nødvendige og tilpassede helse- og sosialtjenester Personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester har krav på å få utarbeidet en individuell plan. 2. linjetjenesten er det som også kalles spesialisthelsetjenesten, hvor betegnelsen psykiatritilbudet eller psykisk helsevern inngår. 2. linjetjenestene gis ved sentralsykehusavdelinger, DPS er (distriktspsykiatriske sentra) og BUP er. (Barne- og ungdomspsykiatri) 3. linjetjenesten er øvrig spesialisthelsetjeneste utover 2. linje, på helseregionnivå. Under arbeidsgruppas drøftinger omkring ansvarsfordeling ble begrepet behandling noe diskutert, om kommunene skal drive med behandling eller ei eller om det kun er tillagt 2. linjetjenesten. Arbeidsgruppa er enig om at det faktisk drives behandling i kommunene (av leger, psykiatriske sykepleiere etc.) i den betydning av ordet at det drives virksomhet som kan skape bedring hos pasientene. Det er et spørsmål om hva som legges i begrepet behandling og det er mulig at begrepet er for trangt i forhold til kommunenes arbeid med psykisk helsearbeid. Videre i denne diskusjonen kom det fram at legene noen ganger i for liten grad bruker det øvrige kommunale tjenesteapparatet før de henvender seg til spesialisthelsetjenesten. Det er også slik at en pasient kan utredes i spesialisthelsetjenesten og så behandles i primærhelsetjenesten Dagens tilbud til barn og unge. Hvordan fungerer tilbudene i dag? Vi viser først til punkt 5.1. hvor også det kommunale tjenestetilbudet til barn/unge er omtalt. Det gis følgende tilbud innen spesialisthelsetjenesten i Sykehuset Innlandet for barn og unge: Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Gjøvik, gir tilbud på Gjøvik og i egne lokaler samlokalisert med poliklinikken på Gran, hvor de fleste fra Hadeland får tilbud. I Sykehuset Innlandet er døgninstitusjonene innenfor BUP organisert i BUP døgn.

17 Tilbudet består av Familiebehandlingsenhet Gjøvik, hvor familien innlegges til 4 ukers opphold. Fokus på samspill og mestringsstrategier i familien. Kringsjåtunet Ungdomspsykiatriske Behandlingsenhet har 9 plasser år. Ungdomspsykiatrisk enhet, Elverum. 7 plasser år. Hagen behandlingshjem og skole, Ringsaker år. 4 5 døgnplasser. Seljelia, Gjøvik. 2 plasser 6 12 år. Akuttavdeling for ungdom, Sanderud. 3 plasser. I tillegg er det et samarbeid om øyeblikkelig hjelp med de voksenpsykiatriske akuttavdelinger. Det har vært reist spørsmål om hvilken aldersgrense som gjelder for behandling av ungdom med rusproblemer og om fra hvilket alderstrinn rusteamet ved Poliklinikk Hadeland skal ta i mot. Bemanningen ved rusmiddelteam, som for resten av poliklinikken, er beregnet ut fra en aldersgrense på 18 år, dvs. voksne, men yngre vurderes i hvert enkelt tilfelle. Når det gjelder sentralsykehustilbud for ungdom omtales dette under punkt 5.6. Samspillet mellom kommunene og BUP. Kommunene er fornøyd med at BUP har faste dager på Gran. Kommunene erfarer at klienten raskt kan få time, men at det tar for lang tid å få en ferdig faglig utredning. I utredningsteamet blir det gjort vurderinger av hvilke saker som haster og hvilke som kan vente noe. BUP ønsker at kommunene skal utrede så langt de kan, i samarbeid med BUP. Kommunene etterlyser mer deltakelse/samarbeid rundt enkeltklienter, da kommunen ofte er den som skal følge opp i det daglige. Samspillet med skolene om elever med psykiske problemer Det blir pekt på at Hadelandsprosjektet har hatt positiv betydning for samarbeidet på tvers av sektorer og tjenesteområder. Dette er et prosjekt hvor alle tre kommuner har deltatt, hvor det bl.a. er gitt kompetanseutviklingsmuligheter også til skolene. Det oppfattes som viktig at de sektorer som skal samarbeide har felles tenkemåte og felles plattform, noe som kan utvikles gjennom felles kompetanseutvikling. Tiltak som ble igangsatt i prosjektperioden har også fortsatt etter prosjektet (dette er ikke systematisk gjennomgått). For Grans vedkommende er det et positivt samarbeid mellom skolene og den kommunale tjenesten innen psykisk helsearbeid for barn og unge. Det blir raskt tatt kontakt fra skolene dersom det er behov, både fra barne- og ungdomsskoler og fra videregående skoler. Det har nylig kommet henvendelse med ønske om

18 større tilstedeværelse på de videregående skolene fra helsetjenesten. I dag finansierer kommunene deler av skolehelsetjenesten ved de videregående skolene og er dermed allerede inne i denne tjenesten. De som arbeider med barn/unge i kommunen blir ofte brukt som konsulenter og veiledere, og det er godt samarbeid i enkeltsaker. Det er nært samarbeid med PP-tjenesten i disse sakene. Lunner kommune har opprettet 4 geografiske soner som består av et fast sammensatt tverrfaglig team. Teamene har månedlige møter på skolen i sona og består av representanter fra barnevern, psykisk helse, helsestasjon, flyktningtjenesten, rektor, barnehagestyrer og PPT. I disse sonemøtene diskuteres case, eller eventuelle problemstillinger rundt elever, klassemiljøer. I forbindelse med individuelle saker tas også lærer til barnet inn i sonemøte. Sonemøter gir også rom for forebyggende arbeid. Problemstillinger tas opp tidlig og nær brukeren. I tillegg har psyk. sykepleier fast en dag hver 14. dag på ungdomsskolen. Denne tiden disponeres til individuelle samtaler med elever, veiledning for lærere eller med tema på ulike klassetrinn. Jevnaker kommune, Psykiatritjenesten, har øremerket stilling mot ungdom mellom 12 og 18 år. Den som er ansatt i stillingen deltar på faste tverrfaglige samarbeidsmøter med skolene. Hun samarbeider med helsesøster der de har samtalegrupper med jentene i 9nde klasse. Hun har fast kontordag på ungdomsskolen og gir veiledning til lærere i forhold til prosjektet Alle har en Psyiks Helse. Hun samarbeider med kommunens barnevernstjeneste, BUP og sykehusene der ungdom er innlagt eller har vært til behandling. Samspillet med oppfølgingstjenesten i den videregående skolen Det er viktig for kommunen å ha god kontakt med oppfølgingstjenesten og gi tilbud og oppfølging til dem som dropper ut fra videregående skole raskest mulig. Som eksempel kan nevnes at psykiatritjenesten i Jevnaker kommune har øremerket stilling rettet mot ungdom, og at den som er ansatt i stillingen kan kontaktes av oppfølgingstjenesten, når ungdom fra Jevnaker kommune dropper ut av skoletilbudet. Det viktig med god intern kommunikasjon i kommuneapparatet når det gjelder samspillet med oppfølgingstjenesten, blant annet mellom legene og øvrig fagpersonell. Det hender at ungdommer er henvist til DPS og at de ikke møter. DPS sender da melding tilbake til legen og det hender enkelte ganger at legene ikke orienterer videre til det kommunale apparatet. Kommunene vil da ikke vite om at ungdommen ikke har møtt. Problematikk knyttet til informasjon mellom de ulike partene i oppfølgings- og behandlingsnettverket omtales senere under punktet om individuell plan, punkt 5.4. Samspillet med voksenpsykiatrien

19 Fra kommunene opplyses det at det bør bli bedre rutiner for overføringen fra barne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien. Dette kan særlig gjelde for ungdom som går på medisiner (ritalin), og hvor det i overføringen til voksenpsykiatrien kan oppstå problemer knyttet til at det ligger andre krav og kriterier for vurderinger av medisinbruk der enn innen barne- og ungdomspsykiatrien. Ungdommer som går på medisin blir fulgt opp av fastlegen, og det påpekes fra kommunene at det er viktig at det opprettholdes god kontakt mellom legen og BUP og med det øvrige kommunale apparatet. Når fastlegene overtar forskrivningen av medisin (for ett år av gangen) skal de ha veiledning fra BUP. Det er opp til legen selv å ta kontakt med BUP om dette. Ved overføring av ungdom til voksenpsykiatrien bør det gjennomføres overføringsmøter hvor representanter fra både BUP og voksenpsykiatrien er med, slik at overgangen blir vurdert og planlagt. Kommunene har erfaringer med vellykkede overføringsmøter, og de ønsker ytterligere forbedring av dette. Synspunkter fra legene vedr. barn/unge Det er en opplevelse av at utfordringene blir større og større når det gjelder å gi barn og unge et godt tilbud. Det er bl.a. økning innen MBD/ADHD-diagnoser, og dette er problemstillinger som angår både det enkelte barn/unge og dens familie, forhold på skolen etc. Det er viktig med forebyggende tiltak. Det er for dårlig struktur i arbeidet med barn/unge. Det er viktig å få bedre strategier i dette arbeidet, med tiltak både for enkeltindivider og grupper Kommunenes ansvar for psykiatrisk tilbud til voksne Hvordan løser kommunene sitt ansvar? Det kommunale tjenestetilbudet er omtalt tidligere (p. 5.1.). Videre i dette kapitlet omtales individuell plan, som kan være ett av flere sentrale virkemiddel for å bedre tjenestetilbudet. Individuell plan Hver instans (både innen 1. og 2. linjetjenesten) har ansvar for at det tas initiativ til utarbeidelse av individuell plan (gjelder også for barn/unge). Formålet med individuell plan er blant annet å bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, herunder å sikre at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven. 23. desember 2004, Sosial- og omsorgsdepartementet.

20 Fra legenes ståsted gis det eksempler på at enkelte pasienter må forholde seg til opp til seks-syv forskjellige personer/instanser, og at dette er svært problematisk for en person/pasient som fra før har det vanskelig. I tillegg til primærlegen kan andre kommunale instanser være inne i bildet samt både Poliklinikk Hadeland og sykehuset på Reinsvoll. I verste fall kan det bli gitt forskjellig informasjon og råd til pasienten som til dels står i motstrid til hverandre. Legene mener det er behov for et mer samlet tilbud til pasienten, og at det mangler struktur, kontinuitet og felles mål. Det er viktig at pasienten har en koordinator. De forholdene som blir påpekt fra legene er problemer som ideelt sett skal kunne løses blant annet gjennom bruk av individuell plan. Det kommunale personellet koordinerer individuell plan. Kommunene synes det kan være vanskelig å være koordinator der de selv ikke er direkte involvert i hjelpetilbudet (det hender at arbeidet med individuell plan starter ved sykehuset på Reinsvoll og at den sendes med til poliklinikken på Hadeland). Det understrekes at det likevel er viktig at kommunene er koordinator, da pasienten kun skal være inne i spesialisthelsetjenesten for kortere perioder mens det kommunale personellet skal ha kontinuitet og oppfølging senere. Alle pasienter som kommer til DPS skal rutinemessig bli spurt om de har behov for og ønsker individuell plan. Kommunene har eksempler på pasienter som ikke har hørt om individuell plan etter å ha vært ved DPS. Det er også flere eksempler på at pasienter ikke forteller at de har kontakt med andre hjelpeinstanser, at de for eksempel kommer til DPS (henvist fra legen) uten å fortelle at de har hatt kontakt med annet personell i kommunen for eksempel de to siste årene. Når en person har vært med å utarbeide en individuell plan, skal det med samtykke fra vedkommende kunne stå at ulike instanser skal informeres i forskjellige sammenhenger. Dette kan for eksempel gjelde dersom en person er innkalt til DPS og ikke har møtt. Hvis det er avtalt i individuell plan kan det i slike tilfeller gis informasjon fra DPS til den kommunale tjenesten, slik at de har mulighet for å ta kontakt med vedkommende og ellers følge opp. Hvis det ikke foreligger individuell plan hvor denne type spørsmål er avklart, kan det bli mangelfull informasjon mellom de ulike instansene. I Sykehuset Innlandet arbeides det med å forbedre rutiner og informasjon knyttet til individuell plan DPS Gjøvik har utarbeidet en brosjyre ( ) om individuell plan som gis ut til pasienter. Brosjyren informerer om hva som er intensjon med individuell plan og hvordan utarbeidelsen av en plan kan foregå.

21 Det er ellers viktig at personer med psykiske lidelser får tilstrekkelig tid hos legene. Det er viktig at også legen bidrar i arbeidet med individuell plan. Er det behov for å justere tilbudet? I mandatet er det stilt spørsmål ved om det er behov for å justere tilbudet og om det kan være behov for at kommunene fordeler noen av oppgavene seg imellom og utvikler spisskompetanse. Under dette punktet omtaler vi to tema som ble diskutert, særlig i eget møte med de kommunale representantene: trygghetsavdeling og boligtilbud. Trygghetsavdeling En del personer med psykiske helseproblemer kan komme opp i akutte kriser og svært vanskelige perioder som de trenger hjelp til å komme seg igjennom. Disse situasjonene kan i noen tilfeller være av en slik art at de kvalifiserer for akuttinnleggelse, mens det i mange tilfeller ikke vil være grunnlag for akuttinnleggelse men at det er noe annet som trengs. En trygghetsavdeling kan være en type tilbud som kan dekke dette behovet. Tilbudet må kunne gis som heldøgns tilbud hvor det er tilstrekkelig kvalifisert hjelp og tilsyn 12. Tilbudet er ikke en bolig hvor personen skal være bosatt i lengre tid, men ment som et midlertidig opphold. Tilbudet skal kunne ta av for de mest vanskelige periodene og situasjonene, og skal dermed også kunne virke forebyggende i forhold til akuttinnleggelser og eventuelt innleggelse i spesialisthelsetjenesten for lengre perioder. Et slik tilbud som skisseres her er først og fremst et kommunalt ansvar, d.v.s. 1. linjetilbud. Tilbudet vil imidlertid også være til nytte for 2. linjetjenesten, jfr. den forebyggende effekten det kan få i forhold til innleggelser. Det er grunn til å tro at nedleggelsen av døgntilbudene på Gran har synliggjort behovet for denne type døgnplasser, da det tilbudet som tidligere ble gitt på Gran til en viss grad ivaretok det (kommunale) behovet som her beskrives. Fra kommunenes side er det derfor ønskelig at utforming av en trygghetsavdeling skjer i samspill mellom 1. og 2. linjetjenesten. En Trygghetsavdeling på Hadeland kan utvikles interkommunalt og/eller i samarbeid med private institusjoner, hvor Røysumtunet er mest aktuell. I dag kjøper Gran 2 plasser og Lunner 2 plasser ved Røysumtunet. Institusjonen har i følge institusjonssjef Erik Nordengen bygget ut et nytt psykiatritilbud på 14 plasser, og de vurderer å tilby et nytt konsept i form av et ambulant team med døgnplasser. Dette tilbudet vil i følge institusjonssjefen befinne seg i mellom 1. og 2. linjetjenesten. Fra Røysumtunets side er det stor interesse for å få til tettere 12 Personellet ved et tilbud av denne type kan både være spesielt utdannet personell og ressurspersoner fra brukersida.

22 samspill med kommunene, og de vil invitere til dette. Røysumtunet hadde før samarbeidsavtale med Oppland fylkeskommunen. I dag samarbeider Røysumtunet med 10 kommuner/bydeler innenfor sitt eksisterende psykiatritilbud. Arbeidsgruppa mener det vil være interessant å se på spørsmålet om trygghetsavdeling som interkommunalt samarbeid og/eller i samarbeid med Røysumtunet. Antall plasser, bemanning, organisering, lokalisering, finansiering etc. for en trygghetsavdeling må utredes nærmere. Samarbeid med Mental Helse er viktig her. 13 Generelt vil brukerorganisasjonen være viktig medspiller i utvikling og etablering av et slik tilbud, uavhengig av organisasjonsform og lokalisering. Det må i denne sammenheng også tas i betraktning hva som eventuelt kan forbedres gjennom et enda bedre tverrfaglig samarbeid mellom de ulike instansene, slik det nå stilles krav om, jfr. Rundskriv IS-20/2004 (som blir omtalt senere, punkt 5.8). Det kan inngås avtaler mellom partene knyttet til den enkelte person/pasient som skaper nødvendig trygghet både for personen selv og for nettverket rundt, som kan gjøre at behovet for trygghetsplasser minsker. Bare det at det finnes et sted å ringe, eller komme til om nødvendig, kan gi trygghet nok i enkelte tilfeller. Boligtilbud Kommunerepresentantene tok opp mulighetene av at det kan utvikles et interkommunalt prosjekt for de som trenger et tilbud resten av livet. Det ble her noe diskusjon omkring resten av livet, da det også finnes eksempler på pasienter som bedrer sin situasjon. Det ligger i Opptrappingsplanen at kommunene skal etablere boliger. Det er en generell utfordring i kommunene å få til bemanning og drift av boligene. Det kan blant annet være nødvendig å gjennomføre kompetansehevingstiltak for å få nødvendig kvalifisert personell til boligene. Det kan også være ønskelig å etablere bofellesskap, i likhet med tilbud som er etablert for personer med utviklingshemming. Denne type bofellesskap kan også gi god ramme for relasjonsbygging mellom beboerne Tilbudet fra DPS Hadeland Tilbudet ved DPS Gjøvik, Poliklinikk Hadeland (Gran) 13 Organisasjoner som er med i Rådet for psykisk helse kan søke TV-aksjonen om støtte til prosjekt.

23 DPS Gjøvik, Poliklinikk Hadeland gir spesialisthelsetjenester til Hadelands befolkning og består av: - allmenn psykiatrisk team - ambulant team (som er ute med kommunene, arbeider opp mot Reinsvoll) - rusmiddelteam - dagenhet som driver med dagbehandling, hovedsakelig gruppebasert, men også individuell terapi/behandling. Poliklinikken kan ta i mot pasienter for akutte vurderinger. Enheten har ikke døgnplasser. Ved behov for dette, kan døgnenhetene ved DPS Gjøvik benyttes, eller man kan søke til andre DPS (se punkt 5.7). I likhet med fritt sykehusvalg er det også fritt DPS-valg. Det er viktig at også legene er klar over dette. Henvisninger til de ulike enhetene vurderes i henhold til lov om pasientrettigheter. Pr har poliklinikken totalt 31,12 årsverk, hvorav 7,12 i administrasjonen/stab, 8 årsverk i allmenn psykiatrisk team, 4 årsverk i ambulant team, 4 årsverk i rusteamet samt 8 årsverk i dagbehandlingen. Det vil ikke komme nye stillinger til enheten dersom det ikke skjer endringer som krever dette. Det er noen vakante stillinger. Når det gjelder personell, har poliklinikken på Hadeland nådd sine mål i forhold til Opptrappingsplanen (2008). Poliklinikken på Hadeland behandler ca. 600 personer (3% av den voksne befolkning på Hadeland) i løpet av et år fordelt på ca konsultasjoner, d.v.s. i gjennomsnitt 14 samtaler pr. person. Det gjennomsnittlige tall for poliklinikker er at de betjener 1% av den voksne befolkningen i sitt område. Hva slags spisskompetanse er det utviklet ved DPS ene? DPS ene er under utvikling og Sykehuset Innlandet arbeider med et prosjekt (2020) for struktur og investeringer som vil få betydning for den videre utviklingen. Det er litt tidlig å si hvilken spisskompetanse det vil bli lagt vekt på ved de ulike enhetene. Et hovedprinsipp er at det skal utvikles robuste fagmiljøer og at det som kan desentraliseres skal desentraliseres. Dersom en enhet mangler kompetanse skal de andre enhetene kunne benyttes, innen og på tvers av avd. DPS Gjøvik og Divisjon psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet. Pr. i dag arbeider enheten på Hadeland med å utvikle spisskompetanse knyttet til kroppsbevissthetsterapi. Det arbeides også med kompetanseutvikling ift. flyktninger.

24 Kommunene har tatt opp behovet for kompetanse innen ADHD-problematikk, og på dette og andre felt benyttes det inntil videre kompetanse ved andre enheter. Samarbeid DPS og kommunene Det er faste månedlige møter mellom DPS Hadeland og den psykiske helsetjenesten i kommunene. DPS Hadeland har også jevnlige møter med Aetat, Trygdeetaten og sosialtjenesten i kommunene. Kommunen ønsker å samarbeide mer med DPS Hadeland om den enkelte klient og god intern kommunikasjon mellom nivåene og internt i kommunene er nødvendig. Kommunene ønsker generelt et tettere faglig samarbeid med DPS Hadeland. Fra DPS ens side er det ønskelig også å få til samarbeidsmøter med legene i kommunene, og det er gjort henvendelser om dette uten at dette foreløpig har kommet i stand, bortsett fra i Jevnaker. Fra legenes side uttrykkes det også ønske om tettere samarbeid. Generelt er det behov for faglig støtte (omtales under), og ellers er det behov for en tilgjengelighet hos fagpersonell som kan gi råd eller motta pasienter for samtaler og oppfølging på kort varsel. Hvis legen er i tvil om videre behandling kan det være behov for at pasienten får en oppfølgingssamtale hos en psykolog/psykiater dagen etter at vedkommende har vært hos sin lege, og som bedre kan vurdere situasjonen sammen med primærlegen. Fra legehold gis det enkelte eksempel på at legene kan ringe Reinsvoll i slike tvilstilfeller og at det der ikke er kapasitet til å ta i mot pasienten. Veiledning og kompetanseutvikling Arbeidsgruppa drøftet spørsmål om veiledning overfor kommunene og kommunenes behov for kompetanseutvikling. DPS v/ambulant team har veiledning av kommunalt personell ift. enkeltpasienter. Behovene for veiledning og støtte fra fagpersonell ved DPS en varierer hos ulike faggrupper/personer i kommunene. Fra legenes side blir det påpekt behov for faglig støtte fra psykolog/psykiater i det daglige arbeidet med enkelte pasienter, bl.a. i spørsmål om medisinering, noe de har tilbud om gjennom akuttfunksjonen ved Poliklinikk Hadeland. DPS har ikke generelt ansvar for å drive kompetanseutvikling for kommunene. Det er etablert et Faglig Forum ved poliklinikken på Hadeland hvor kommunene er invitert med og som kommunene har opplevd som positivt. Dette Forumet er i følge DPS Hadeland midlertidig inaktivt på grunn av manglende oppmøte fra kommunene.

25 Fra kommunenes side er det ønskelig at kommunene får delta i internundervisning som foregår ved poliklinikken. Det ble ellers oppsummert at DPS ene har noe forskjellig praksis med hensyn til hvordan de forholder seg til kommunene på dette området. Hvis DPS skal bruke mer tid til veiledning av kommunene vil den tiden kanskje måtte tas fra arbeidet med pasientene, noe som kanskje heller ikke er ønskelig. Det er viktig for samarbeidet mellom kommunene og DPS at man kjenner hverandre og møter hverandre. Kommunene har bra kontakt med ambulant team og opplever godt samarbeid med dem. Kommunene er invitert med på noe internundervisning og det har vært gjennomført noen tiltak hvor kommunene også har møtt personell fra dagavdelingen samt legene, noe som ble opplevd positivt. Det er fra kommunenes side ønskelig med generell veiledning av sykepleiere (40 timer) knyttet til Norsk Sykepleierforbunds krav til å bli sykepleierspesialist, men. DPS en anser ikke generell veiledning av sykepleiere som sitt ansvar. Det er gitt tilbud om at ansatte kunne veilede i sin fritid mot betaling, noe Jevnaker har benyttet seg av, men ikke Gran og Lunner. Personell innen helse- og sosialtjenestene i kommunene opplever ellers at de har mulighet til å henvende seg til DPS når de trenger råd, og at det er godt å vite. Det er ellers etablert et nytt ett års studietilbud i Ledelse av nettverksmøter med nettverkssamarbeid og brukermedvirkning ved Høgskolen i Gjøvik (HIG), initiert av DPS Gjøvik, som startet i januar Tilbud til pasienter med rusproblemer Fra legenes side blir det påpekt behov for et bedre tilbud til pasienter med rusproblemer og hvor det ikke er tilfredsstillende å måtte vente i flere måneder for at en pasient skal få et tilbud Sykehustilbudet. Generelt gir spesialisthelsetjenesten inkludert avd. ved Reinsvoll tilbud om utredning/diagnostisering og behandling. Sykehuset har et variert tilbud som strekker seg fra noen timers kriseinnleggelser til behandling/habilitering over mange år. Tilbudene representerer den mest spesialiserte kompetansen innen spesialisthelsetjenesten

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 i Kongsvinger kommune 2004 2008 VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 1. INNLEDNING...2 Bakgrunn...2 2. KOMMUNEPLANEN 2001 2013...3 3. MÅL FOR PSYKIATRIARBEIDET I KOMMUNEN...4 4. TJENESTETILBUDET...5

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2012 - Opptrappingsplanen psykiatri - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID SANDNES KOMMUNE MAI 2010 Forsidefoto: Stock Exchanging INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER SOLA KOMMUNE MAI 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 7 Rapporten... 8 1.1 Innledning...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Besøksadresse: Distriktspsykiatriske sentre med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen 9/2006 IS-1388 Sosial-

Detaljer

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Psykisk helse. Sørfold kommune

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Psykisk helse. Sørfold kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Psykisk helse November 2009 FORORD Denne forvaltningsrevisjonsrapporten er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i i perioden mars 2009 juni 2009. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn og hensikt... 2 1.2. Sammendrag... 4 1.3. Kommunens ansvar og lovhjemling... 5 1.4. Spesialisthelsetjenestens ansvar og lovhjemling...

Detaljer

Psykiatriplan 2007 2010

Psykiatriplan 2007 2010 Psykiatriplan 2007 2010 Rygge kommune Vedtatt i kommunestyret 14.12.2006 1.0 Plan psykisk helse fellesdel...4 1.1 Innledning...4 1.2 Sammendrag...5 1.3 Intensjonen i opptrapningsplan for psykisk helse...5

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Plan for koordinering av tjenester Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Tromsø kommune januar 2008 1 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅLGRUPPE

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK... Oppdatert psykiatriplan for Selbu Kommune 2007-2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 FORHOLDET TIL VEDTATTE PLANER... 3 1.2 LOVGRUNNLAG:... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 FORMÅL MED PLANEN 3 MÅLGRUPPER 3 Primærmålgruppe 4 Sekundærmålgruppe 4 PSYKIATRITJENESTENS ORGANISATORISKE PLASSERING I STOKKE KOMMUNE 4 BRUKERMEDVIRKNING 5 KOMMUNALE TJENESTER

Detaljer

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN - 1-1.0 INNLEDNING Flatanger kommune fikk første gang vedtatt sin plan for psykisk helsearbeid i desember 1999. Planen inneholder målsettinger for arbeidet framover, og en avklaring av hvilke forpliktelser

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING 012/10 Tildeling av midler fra salgs- og skjenkebevillingsfondet 2010 013/10 Referatsaker

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Meldal kommune Oktober 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer