Til andelseierne i Sandefjordgata Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Sandefjordgata Borettslag"

Transkript

1 1 Sandefjordgata Borettslag Til andelseierne i Sandefjordgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Sandefjordgata Borettslag det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Sandefjordgata Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Sandefjordgata Borettslag avholdes torsdag 23. april 2015 kl. 18:00 i Sagene samfunnshus, Kay-salen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2014 A) Årsberetning og regnskap for 2014 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år E) Valg av valgkomité for 1 år F) Valg av dugnadskomité for 1 år Oslo Styret i Sandefjordgata Borettslag Robert Thorn /s/ Kjersti Brønstad Brynildsrud /s/ Ole Kristian Fagersand /s/ Bjørn Leander /s/

3 3 Sandefjordgata Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Robert Thorn Sandefjordgata 5 C Styremedlem Kjersti Brønstad Brynildsrud Mogata 6 A Styremedlem Ole Kristian Fagersand Sandefjordgata 4 I Styremedlem Bjørn Leander Sandefjordgata 4 N Varamedlem Sarah Caroline Bergstrøm Sandefjordgata 5 G Varamedlem Ronny Ellingsen Mogata 6 B Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Robert Thorn Varadelegert Kjersti Brønstad Brynildsrud Sandefjordgata 5 C Mogata 6 A Valgkomiteen Fanny Andersson Sandefjordgata 5 C Ole Gudbrann Hempel Gimleveien 42 Dugnadskomité Amanda Grini Elisabeth Skottheim Ole Kristian Fagerstrand Kjersti Brønstad Brynildsrud Robert Thorn Sandefjordgata 4 I Sandefjordgata 5 G Sandefjordgata 4 I Mogata 6 A Sandefjordgata 5 C Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 1 kvinne. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Sandefjordgata Borettslag Borettslaget består av 133 andelsleiligheter. Sandefjordgata Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 3 Sagene i Oslo kommune med følgende adresse: Sandefjordgt 4 og 5 Mogata 6 A og B Gårds- og bruksnummer:

4 4 Sandefjordgata Borettslag Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m2. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sandefjordgata Borettslag har ingen ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Borettslaget har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under noten for udekket tap. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr Andre inntekter består i hovedsak av tilskudd fra ENØK-etaten samt vaskeripenger. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr Dette er kr lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak lavere kostnader til fjernvarme enn budsjettert samt lavere vedlikeholdskostnader. Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN) I løpet av 2014 ble det innbetalt kr på IN-ordningen. Innbetalingen ble brukt til å nedbetale den enkeltes andel av borettslagets fellesgjeld. Årsresultat korrigert for innbetalinger gjennom IN-ordningen er kr

5 5 Sandefjordgata Borettslag Disponible midler Borettslagets disponible midler er en vesentlig størrelse knyttet til borettslagets økonomi og utgjorde pr kr For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOSTNADSDIAGRAM - SANDEFJORDGATA BORETTSLAG Pers.kost./ styreh. 5 % Rep.vedlh./invest. 21% Andre driftskostn. 8% Avdrag 21% Kom.avg./forsikr. 13% Div. honorarer 5% Finanskostnader 10% Energi og brensel 17% KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til vedlikehold som omfatter brannvarslingsanlegg i tillegg til løpende vedlikehold. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Feieravgiften forblir uendret.

6 6 Sandefjordgata Borettslag Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med noe lavere energikostnader enn for Forsikring Det forventes at forsikringspremien for 2015 vil øke med 6-8 %. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,6 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Sandefjordgata Borettslag. Gjensidige Forsikring har varslet at de vil øke forsikringspremien på bakgrunn av blant annet mange skader knyttet til baderom. Lån Sandefjordgata Borettslag har 2 lån i Eika Boligkreditt med en flytende rentesats på 2,9 %. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 % Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonoraret for 2015 reduseres med kr Fra innføres det merverdiavgift på forretningsførerhonorar. Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Nåværende felleskostnader i tillegg til planlagt låneopptak vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler i For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo Styret i Sandefjordgata Borettslag Robert Thorn /s/ Kjersti Brønstad Brynildsrud /s/ Ole Kristian Fagersand /s/ Bjørn Leander /s/

7 Til generalforsamlingen i Sandefjordgata Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Sandefjordgata Borettslag, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Sandefjordgata Borettslag per 31. desember 2014, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo T: 02316, org. no.: MVA, Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

8 Revisors beretning Sandefjordgata Borettslag, side 2 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 10. mars 2015 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern Statsautorisert revisor (2)

9 . 9 Sandefjordgata Borettslag 27 SANDEFJORDGATA BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Fradrag for avdrag på langs. lån Ekstraord. nedbet. IN-ordningen Låneopptak B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

10 10 Sandefjordgata Borettslag 27 - SANDEFJORDGATA BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Kapitalkostnader Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR IN: Innbetalt andel fellesgjeld DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Til annen egenkapital

11 11 Sandefjordgata Borettslag 27 - SANDEFJORDGATA BORETTSLAG BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Innestående i andre banker Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 133 * Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter 0-22 Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

12 12 Sandefjordgata Borettslag Pantstillelse Garantiansvar 0 0 OSLO, , STYRET FOR SANDEFJORDGATA BORETTSLAG ROBERT THORN /s/ KJERSTI BRØNSTAD BRYNILDSRUD /s/ OLE KRISTIAN FAGERSAND /s/ BJØRN LEANDER /s/

13 Sandefjordgata Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. INDIVIDUELL NEDBETALING AV FELLESGJELD Borettslaget har etablert en ordning med mulighet for individuell nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne er behandlet etter egenkapitalløsningen. Egenkapitalløsningen innebærer at individuelle nedbetalinger fra andelseiernes side inntektføres i selskapet det året nedbetalingen finner sted, og føres via balansen som egenkapital. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne går direkte videre til borettslagets långiver via en klientkonto, og påvirker ikke borettslagets likviditet. Nedbetalingene gir de andelseiere som har nedbetalt, reduksjon i rente- og avdragsdelen av fremtidige felleskostnader. Andelseierne som har nedbetalt ekstraordinært, har fått sikkerhet ved inntrederett i pantobligasjonen som borettslagets långiver har tinglyst på eiendommen. Borettslagets beregnede forpliktelse overfor andelseiere som har nedbetalt, fremgår som egenkapital fra IN, under noten for annen egenkapital.

14 14 Sandefjordgata Borettslag NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Forretningslokaler Utbygging fibernett Internett Barnevognparkering Reg.kapitalkostnader (IN) Kapitalkostnader (IN) Fratrekk kapitalkostnader (IN) SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Forretningslokaler -613 Internett SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Automatpenger Tilskudd ENØK SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP-pensjon SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 8 171, jf. Note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr

15 15 Sandefjordgata Borettslag NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS OBOS Prosjekt AS OPAK AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold vaskerianlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI/FYRING Elektrisk energi Strøm oljefyr el.bereder Fjernvarme SUM ENERGI / FYRING

16 16 Sandefjordgata Borettslag NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper -200 Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kopieringsmateriell -107 Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -82 Telefon, annet -651 Porto Bank- og kortgebyr -835 Velferdskostnader -705 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Utbytte Gjensidige SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter lån Eika Renter lån Eika Gebyr lån Eika -600 Gebyr lån Eika -600 Renter på leverandørgjeld -612 Andre rentekostnader -97 SUM FINANSKOSTNADER

17 17 Sandefjordgata Borettslag NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris Oppskrevet SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.221/bnr.181 Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Gressklipper nr. 1 Tilgang Avskrevet tidligere Snøfreser Tilgang Avskrevet tidligere Traktor nr. 2 Tilgang Avskrevet tidligere SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 3 SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER 0 NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte 20 IN-avregning Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2015) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2015, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 17 ANNEN EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Egenkapital fra IN tidligere Egenkapital fra IN Reduksjon EK fra IN SUM ANNEN EGENKAPITAL

18 . 18 Sandefjordgata Borettslag Egenkapital fra IN er spesifisert for å vise at opparbeidelsen av deler av egenkapitalen skyldes at andelseiere ekstraordinært har nedbetalt på sin andel av fellesgjelden. Tallet er beregnet med utgangspunkt i summen av samtlige ekstraordinære nedbetalinger som er foretatt over årenes løp, korrigert slik at egenkapitalen fra IN reduseres i samme takt som pantelånet. Linjen "Reduksjon EK fra IN" er beregnet ut fra at egenkapitalen fra IN skal reduseres i samme takt som pantelånet nedbetales. UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser. Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av selskapets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdien. Dermed vurderes den faktiske egenkapitalen til å være positiv av styret i selskapet. NOTE: 18 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Eika Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 3,35%. Løpetiden er 30 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Eika Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 3,35%. Løpetiden er 13 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere, ordinære avdrag Nedbetalt i år, ordinære avdrag Nedbetalt tidligere, IN Nedbetalt i år, IN Lånet er et annuitetslån. For ytterligere informasjon om individuell nedbetaling av fellesgjeld, se note SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 19 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Korrigering SUM BORETTSINNSKUDD

19 Sandefjordgata Borettslag NOTE: 20 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Andre innskudd SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 21 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd Pantelån Beregnede IN forpliktelser TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger Tomt TOTALT

20 20 Sandefjordgata Borettslag VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som styreleder for 1 år foreslås: Anders Haga Sandefjordgata 4 N B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Bjørn Leander Torgeir Hågensen Sandefjordgata 4 N Sandefjordgata 4 H Styremedlemmer som ikke er på valg: Kjersti Brønstad Brynildsrud Mogata 6 A C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 1. Robert Thorn Sandefjordgata 5 C 2. Sarah Caroline Bergstrøm Sandefjordgata 5 G D. Som valgkomité for 1 år foreslås: Velges på generalforsamling E. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Ander Haga Sandefjordgata 4 N Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Torgeir Hågensen Sandefjordgata 4 H F. Som dugnadskomité foreslås: Velges på generalforsamling I valgkomiteen for Sandefjordgata Borettslag Fanny Andersson

21 21 Sandefjordgata Borettslag Orientering om borettslagets drift Styrets arbeid Styret har hatt et hektisk styreår med hovedfokus på å få gjennomført balkongprosjekt for å oppgradere eks balkonger, rydde opp i eks fasadearkitektur samt øke den enkeltes bokvalitet. Styret har hatt fokus på å øke attraktiviteten og trivselen til- og i borettslaget. Styret fikk i april sammen med dugnadskomiteen og engasjerte beboere gjennomført borettslagets første dugnad på veldig lenge. Dette var vellykket og vi fikk positive tilbakemelding om at dette må vi fortsette med. Tiltak som har blitt gjort på dugnaden er utplassering av blomsterpotter og dyrkekasser, luking av blomsterbed, opprydning av sykler samt rydding av kjellere og loft. Styret har også valgt å fortsette med den årlige 17 mai feiringen og julegrantenningen. I år gjorde vi dette sammen med Voldsløkka borettslag. Også i år ble dette veldig vellykket og tilbakemeldingene var veldig positive. Styret har i tillegg jobbet med å få fikset problemer med calling anlegget. Gjennom kartlegging via spørreundersøkelser og dialog med Dasic har vi til slutt etter en lang prosess fått fikset anlegget. Vi anser nå at anlegget fungerer tilfredsstillende. Styret har også jobbet en del med å få fikset problematikken med varierende varmtvann med bakgrunn i utsendt spørreundersøkelse. Her ble Mogata 6B gjennomgått og utbedret. Styret mener å ha funnet grunnen til problemet og kommer til å følge opp dette. Styret fikk i samme spørreundersøkelse også kartlagt status rundt eks ventilasjon der det ble avdekket varierende avtrekk i enkelte leiligheter. Styret jobber med å se nærmere på denne saken. Vaktmester Andersen fikk i september 2014 gjennomført den årlige HMS runden. Her ble det avdekket noen vedlikeholdsbehov som vi blev nøtt til å utbedre med en gang. Andre punkter har Styret tilrettelagt inn i et forslag til vedlikeholdsplan. Det mest prekære er å få økt brannsikkerheten i borettslaget. Det betyr branntetting og installering av et felles brannvarslingsanlegg. Styret sitter nå og jobber med tilbud og kommer tilbake med mer informasjon rundt dette lengre frem. Styret har i tillegg valgt å skifte samtlige 14 stk utvendige armaturer til oppgangene, dette ble gjort i slutten av januar Armaturene var veldig gamle og slitt og det går ikke lengre å få tak i disse armaturene. Vi valgte derfor at skifte samtlige for å få samme type og kvalitet til samtlige oppganger. Det har under året blitt skiftet mange pærer. Disse nye armaturene er LED-armaturer. Dette medfør en lengre levetid, lavere energiforbrukning, bedre lysutbyte og ikke noe vedlikehold da det ikke er behov for skiftning av pærer. Så dette er en god økonomisk investering. Vi ser nå at det er mange armaturer inne i trappeoppgangene som begynner å lage lyd og slutter å fungere. Styret vurderer at det kan bli aktuelt med å skifte samtlige gamle armaturer også i samtlige trappeløp til nye LED armaturer. Styret skal få tilbud på dette. Styret jobber også med å innhente tilbud på innregulering av varmeanlegget i sin helhet. Varmeanlegget har ikke blitt innregulert sen 1995 så det er på tide at få innregulert på nytt. Dette ble dessverre ikke utført når vi overgikk til fjernvarme i Vi ønsker få

22 22 Sandefjordgata Borettslag gjennomført dette for å energi effektivisere varmeanlegget for at på så sett få ned energikostnadene. Det har blitt avholdt 10 styremøter i perioden siden forrige ordinære generalforsamling Borettslagets økonomi Ingen nye lån har blitt tatt opp. Borettslaget har fått redusert rentene fra henholdsvis 3,5 og 3,35 til 2,9 prosent. Styret anser at borettslaget har god økonomi til å møte sine forpliktelser til kommende vedlikehold og drift. Ved en ev installasjon av felles brannvarslingsanlegg kommer dette å bli finansiert av et felles låneopptak. Balkongprosjektet Styret har under året jobbet mye med å få gjennomført utbygging av balkonger i borettslaget. Det er blitt avholdt mange møter i forbindelse med prosjektet. Det har blitt gjennomført beboermøte, møter med balkonggruppen sammen med arkitekt og prosjektleder. Spørreundersøkelser har blitt sendt ut for å få kartlagt beboeres interesser og tilbakemeldinger. Det kom opp en del juridiske spørsmål som ble stilt på beboermøtet. Vi fikk da engasjert advokatene i OBOS for en redegjørelse av disse spørsmålene. Vi har også jobbet med å få inn tilbud fra entreprenører og fått evaluert disse. I tillegg har vi distribuert "Helhetsplanen" for balkongbygging til de 3 andre borettslagene som PBE påpekte at vi burde gjøre. Vi har også fulgt opp med møter med disse borettslagene for å snakke gjennom helhetsplanen. Vi har jobbet med å få dementert Byantikvarens (BYA) uttalelse om balkongprosjektet. Vår arkitekt, i samsvar med oss, utarbeidet derfor et skriv til PBE der vi forklarte situasjonen og kommenterte de ulike punktene fra BYAs uttalelse som vi mente ikke stemte. Balkonggruppen og arkitekt begynte med omprosjektering rett etter møtet med PBE i desember. Vi fikk sendt inn endelig byggesøknad til Plan- og Bygningsetaten (PBE) i midten av februar Endelig svar fra PBE foreligger med dato PBE har valgt å avslå balkongprosjektet. PBE har ikke tatt hensyn eller vurdert helhetsplanen i sitt endelige beslutt. Dette syns vi er veldig uprofesjonelt da det var PBE som bad oss utarbeide denne. Hele balkongsaken finner dere på PBE sin hjemmeside. Styret kommer at gå videre med en klage til PBE da vi ikke er enige i PBE sitt avslag. Styret har fra og med tre uker på seg at formulere en klage. Styrekontakt Borettslagets hjemmeside er Styrets e-postadresse er

23 23 Sandefjordgata Borettslag Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmester Borettslaget har avtale om vaktmestertjeneste med Vaktmester Andersen om vaktmestertjeneste i borettslaget. Renhold Borettslaget har avtale med Økonomiske løsninger om renhold av fellesarealene. Nøkler/skilt Skilt til postkasser og nøkler til felles dører bestilles hos Vaktmester Andersen. Se rutiner på borettslagets hjemmesider. For endring av navn på calling anlegg ta kontakt med styret. Ved bestilling av blå brikker til callinganlegget, ta kontakt med styret. Vaskeri Fellesvaskeriet er i 4H, 4N, 5C (Mogata 6A) og 5G og skal brukes i henhold til gjeldende regler. Kort til tørketromler fås kjøpt hos Sagene Bokstue. Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven

24 24 Sandefjordgata Borettslag om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Individuell nedbetaling av fellesgjeld Borettslaget har lagt til rette for individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning). Dette gir andelseier adgang til å innbetale sin del av fellesgjelden. Innbetaling forutsetter at andelseier har inngått en egen avtale med borettslaget. Ved henvendelse til OBOS Avdeling medlemslag vil andelseier få informasjon om avtalens betingelser og priser. Innbetaling kan foretas to ganger pr. år ved terminforfall og på borettslagets felleslån. Andelseier må ta kontakt med OBOS minimum en måned før terminforfall for opprettelse av avtale. Innbetalingen må være kreditert OBOS klientkonto senest 10 dager før terminforfall. Dersom fristen ikke overholdes vil nedbetaling ikke kunne foretas, og beløpet blir returnert andelseier. Minimumsbeløpet for innbetaling er kr pr. gang. Andelseieren vil da få redusert sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn sammen med felleskostnadene. Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Utleie av egen bolig (bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av selskapene forvaltet av OBOS. Sandefjordgata Borettslag er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre fellesanlegg. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Kabel-TV Get er borettslagets leverandør av kabel-tv. OBOS har fremforhandlet en kollektiv avtale med Get som gir deg som beboer rabatt på digital-tv. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon 02123, eller deres hjemmeside Internett Borettslaget har fibernett fra Lynet Internett. Se

25 25 Sandefjordgata Borettslag Telefoni og bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Større vedlikehold og rehabilitering 2013 Installasjon av nye porttelefoner 2012 Rehabilitering av tak 2012 Installasjon av fjernvarme, fjerning av olje- og elektrokjeler og oljetanker Løpende utskiftning av defekt soilrør 2008 Asfaltering av fellesarealer Utvendig maling av vinduer. Installert strømbesparende brytere til lys i kjeller og vaskerier 2006 Oppussing av oppganger 2004 Avsluttet VVS-rehabilitering Installert automatsystem i fyrrom 2002 Kontroll og refyll av pulverapparater 2000 Skifte av inngangsdører Nytt kabelanlegg 1998 Oppmuring av luftepiper over tak Loftsluker 1996 Ny oljekjele 1995 Innregulert fyringsanlegg 1994 Vinduer / Fasader / gesimser / Vindusmaling 1993 Oppgangsdører Porttelefon 1991 Gårdsrom Grøntanlegg Sitteplasser Oppganger 1990 Installert elektrokjele 1989 Stigeledninger Elektrisk anlegg 1988 Oppussing av verandaer Nytt internt kabelanlegg 1985 Tak

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag 1 Manglerudvangen Borettslag Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Økernly Borettslag

Til andelseierne i Økernly Borettslag 1 Økernly Borettslag Til andelseierne i Økernly Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag 1 Lysehagan Borettslag Til andelseierne i Lysehagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Engelsborg Borettslag

Til andelseierne i Engelsborg Borettslag 1 Engelsborg Borettslag Til andelseierne i Engelsborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Torsdag 22. mai 2013 kl 18.00 i velferdsrommet til Tøyenhus Borettslag, Trondheimsveien 83B, inngang fra

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Ellingsrudflaten Borettslag

Til andelseierne i Ellingsrudflaten Borettslag 1 Ellingsrudflaten Borettslag Til andelseierne i Ellingsrudflaten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Hamborg Borettslag

Til andelseierne i Hamborg Borettslag 1 Hamborg Borettslag Til andelseierne i Hamborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Stenbråtlia borettslag

Til andelseierne i Stenbråtlia borettslag 1 Stenbråtlia borettslag Til andelseierne i Stenbråtlia borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til andelseierne i Løren Torg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling avholdes onsdag 11. juni kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli avholdt

Detaljer

Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler.

Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler. 1 Ola Narr Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling: Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler. Hasle menighet ligger på toppen av Hasle og Keyserløkka. Adressen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Tøyenhus Borettslag

Til andelseierne i Tøyenhus Borettslag 1 Tøyenhus Borettslag Til andelseierne i Tøyenhus Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Welhavensgate Nr.10 Borettslag

Til andelseierne i Welhavensgate Nr.10 Borettslag 1 Welhavensgate Nr.10 Borettslag Til andelseierne i Welhavensgate Nr.10 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Hammergården Borettslag

Til andelseierne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til andelseierne i Hammergården Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag 1 Skolegata 4 Abc Borettslag Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer