Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander. sigmund a anderssen, Norges idrettshøgskole, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander. sigmund a anderssen, Norges idrettshøgskole, Oslo"

Transkript

1 Trening nytter! Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander SAMMENDRAG: Regelmessig fysisk aktivitet utover det som er nødvendig for å tilfredsstille dagliglivets krav, gir en betydelig helsegevinst og beskytter mot utvikling av en rekke sykdommer. Total mengde av fysisk aktivitet er relatert til de ulike helsevariablene i et doserespons-forhold. Den største helsegevinsten oppnås blant dem som er i dårligst fysisk form og som så begynner å være regelmessig fysisk aktiv. Dette gjelder selv i langt fremskreden alder. Helsegevinsten synes først og fremst å være avhengig av det totale energiforbruket, mindre av intensiteten. Når det gjelder astmatikere, kan trening øke kondisjonen betydelig, men lungefunksjonen bedres ikke, og trening kan sågar fremkalle astmasymptomer blant dem som ikke er optimalt medisinert. Anbefalinger: For barn og unge anbefales minst 60 minutter daglig fysisk aktivitet. For voksne anbefales minst 30 minutter daglig fysisk aktivitet av moderat intensitet. En økning i aktivitetsnivå utover dette vil gi ytterligere helsegevinst. For astmatikeren er det nødvendig med tilpasning og optimalisering av medisinering for at han/hun skal kunne mestre anstrengelsesutløst astma. Sigmund A. Anderssen er 1. amanuensis innen fysisk aktivitet og helse ved Norges idrettshøgskole. Kontaktadresse: Sigmund A Anderssen Seksjon for idrettsmedisinske fag Norges idrettshøgskole Postboks 4014 Ullevål Stadion 0806 Oslo sigmund a anderssen, Norges idrettshøgskole, Oslo Biologisk sett har ikke mennesket forandret seg stort de siste årene. En høy grad av fysisk aktivitet har i dette tidsperspektivet inntil nylig vært en forutsetning for å overleve. Imidlertid er tilværelsen for folk flest blitt kraftig forandret slik at kravene til mye fysisk aktivitet som en nødvendig del av hverdagen, er redusert betraktelig. Dette har ført til at store deler av befolkningen har fått en såkalt sedat livsførsel. En livsførsel som krever lite fysisk aktivitet både i arbeidssammenheng så vel som i fritiden. Det er holdepunkter for å hevde at aktivitetsnivået reduseres med alderen helt fra førskolealder. Følgene av immobilisering (ekstrem inaktivitet) er godt studert under kontrollerte forhold, og har vist seg å bestå i store fysiologiske forandringer av især sirkulatorisk art, med redusert blodvolum og nedsatt aerob kapasitet (kondisjon). Men også betydelige metabolske forandringer i form av redusert oksidativ kapasitet, negativ nitrogenbalanse, nedsatt glukosetoleranse, utvikling av ugunstig blodlipidprofil, økt kalsiumutskilling i urinen og muskelatrofi er forholdsvis lett påviselige. Disse forandringer er reproduserbare og reversible, og årsakssammenhengen med immobiliseringen er utvilsom (1). Denne på sett og vis kroppslige tilpasning til fysisk inaktivitet svekker kroppens muligheter til å utføre dagliglivets funksjoner. Det er derfor naturlig at vi på grunnlag av slike iakttakelser kan hevde at vi med økt fysisk aktivitet utover det som er nødvendig for å tilfredsstille dagliglivets krav, kan oppnå en betydelig bedring av helsetilstanden (tab 1). Hva er fysisk aktivitet og inaktivitet? Betegnelsen fysisk aktivitet er et overordnet begrep. I dette inngår mange andre termer knyttet til fysisk utfoldelse, f. eks. lek, trening, trim, kroppsøving og fysisk fostring. I internasjonal faglitteratur benyttes ofte definisjonen: Enhver kroppslig bevegelse initiert av skjelettmuskulatur som resulterer i en vesentlig økning i energiforbruket utover hvilenivå. Fysisk inaktivitet er ikke entydig definert i litteraturen. I følge epidemiologiske data kan en fysisk inaktiv person defineres som en person som har et energiforbruk mindre enn 1500 kcal per uke utover hvilestoffskiftet. Som eksempel kan nevnes en person som mesteparten av døgnet sitter eller ligger og som i tillegg lar seg frakte med bil, buss, tog, trikk, heis eller andre innretninger. Fysisk form/kondisjon defineres her som evnen til å utføre anstrengende muskelarbeid. Fysisk aktivitet og dødelighet Både retrospektive, prospektive og tverrsnittsundersøkelser er utført for å forsøke å gi svar på om det å være fysisk tabell 1. Effekt av fysisk aktivitet på utvalgte helsevariable. Helsevariabel Sammenheng Levealder Koronar hjertesykdom Blodtrykk Astma Ingen bedring av astmasymptomer Triglyserider Overvekt/ vedlikehold av vekt Sentral fedme Insulinfølsomhet Type 2-diabetes (forebygger utvikling) Coloncancer Brystcancer Funksjonsdyktighet Muskel- og skjelettlidelser Depresjon Angst : Sikre holdepunkter for en gunstig effekt. : Tyder på effekt, men mer forskning er nødvendig. 8 allergi i prakxsis 2/2007

2 Regelmessig fysisk aktivitet gir helsegevinst og beskytter mot utvikling av en rekke sykdommer. Selv om fysisk aktivitet kan fremkalle anstrengelsesutløste astmaanfall, er regelmessig og tilpasset trening en viktig del av astmabehandlingen. foto: espen bratlie / samfoto aktiv kan være av betydning for total dødelighet. Sandvik og medarbeidere (2) undersøkte om dårlig fysisk form kunne være en uavhengig risikofaktor for død. I alt 1960 norske menn i alderen år ble undersøkt med hensyn til fysisk kapasitet og en rekke tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Det var en 16 års oppfølgning. Da personene i best fysisk form ble sammenliknet med dem med dårligst fysisk form, var deres risiko for tidlig død 47 % lavere. Dette gjaldt selv etter å ha justert for andre risikofaktorer som for eksempel høyt blodtrykk, høyt kolesterol og røyking. En 22 års oppfølgning av denne kohorten viser at endringer i fysisk form er en sterk prediktor for tidlig død. Selv en liten bedring i fysisk form er assosiert til signifikant lavere risiko for tidlig død og vice versa. Basert på nevnte undersøkelse og flere andre epidemiologiske undersøkelser fra Norden, Europa, Asia og Nord-Amerika, er det vist at regelmessig fysisk aktivitet og god form er assosiert med lavere dødelighet hos både eldre og yngre voksne (3). Selv personer som er moderat fysisk aktive, har en lavere dødelighet enn dem som er minst fysisk aktive. Fysisk aktivitet legger altså år til livet. Fysisk inaktivitet versus andre risikofaktorer En annen måte å vurdere helseeffekten av fysisk inaktivitet på er å forsøke å anslå antall dødsfall som inaktivitet genererer. En slik beregning fra USA viste at ca dødsfall per år kan tilskrives fysisk inaktivitet. Dette tilsvarer 23% av alle dødsfall sammenlignet med røyk som hadde 33% tilskrivbar risiko, høyt kolesterol 23% og overvekt 24%. Flere forskergrupper har også sammenlignet betydningen av fysisk aktivitet/fysisk form med andre betydningsfulle risikofaktorer. Personer karakterisert som overvektige, men i god form, hadde 66% lavere risiko for tidlig død sammenlignet med like overvektige personer i dårlig form. Med andre ord; overvektige personer kan ha en svært gunstig effekt av fysisk aktivitet uten å gå ned i vekt trolig fordi fysisk aktivitet har en rekke metabolske effekter som beskytter mot den negative effekten av fedme. Fysisk aktivitet og ulike tilstander Hjerte- og karsykdom Dokumentasjonen vedrørende fysisk aktivitet og koronar hjertesykdom er meget god (3). Det er en invers sammenheng mellom nivå av fysisk form/fysisk aktivitet og koronar hjertesykdom. De som er fysisk inaktive har minst dobbelt så stor sjanse for å utvikle koronar hjertesykdom i forhold til dem som er fysisk aktive. Dette gjelder både for menn og kvinner. Personer som har angina pectoris eller har hatt hjerteinfarkt, har stor nytte av økt fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet skal derfor være en viktig del i rehabiliteringen etter sykdomsdebut. Det er vist at allergi i prakxsis 2/2007 9

3 personer som deltar i aktivitetsprogram etter sykdomsdebut, bedrer mange av risikofaktorene for hjerte- og karsykdom. Enkelte undersøkelser har sågar vist at det går an å stoppe/reversere åreforkalkningsprosessen ved langskreden aterosklerose. En meta-analyse vedrørende fysisk aktivitet og hjerterehabilitering viste at utholdenhetstrening reduserte risikoen for plutselig død selv hos personer med langt fremskreden aterosklerose. I tillegg til de rent fysiologiske effektene av fysisk aktivitet i rehabiliteringen og behandlingen av pasienter med hjerteog karsykdom, er bedring av livskvalitet og redusert risiko for depresjon en meget viktig effekt. Risikofaktorer for hjerte- og karsykdom Den forebyggende effekten av fysisk aktivitet på hjerte- og karsykdom medieres via effekter av fysiologiske så vel som metabolske forhold. Det er flere viktige fysiologiske tilpasninger til trening, blant annet en lavere hjertefrekvens og lavere systolisk blodtrykk på et gitt submaksimalt arbeid. Produktet av systolisk blodtrykk og hjertefrekvens korrelerer med myokardets oksygenopptak, og dette medfører at trente personer med angina kan arbeide på et høyere submaksimalt nivå før terskelen for ischemi i myokard opptrer. Personer med koronar hjertesykdom har økt risiko for ventrikkelflimmer under fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet kan redusere risikoen for ventrikkelflimmer ved å bedre myokardets oksygenering og ved å redusere sympatisk aktivitet. Effekten av fysisk aktivitet på blodtrykket er også godt studert og er i en størrelsesorden på 5 10 mm reduksjon i både systolisk og diastolisk blodtrykk. Effekten synes å være bedre blant pasienter med hypertensjon enn normotensive. Effekten medieres trolig gjennom økt insulinfølsomhet, nedsatt katekolaminkonsentrasjon og nedsatt minuttvolum. Fedme Overvekt er assosiert med en rekke tilstander, blant annet hypertensjon, type 2-diabetes, muskel-skjelettlidelser og kreft. Overvekt uttrykkes ofte som body mass indeks (BMI) (vekt/høyde 2 ). Imidlertid er sentral fedme målt som maveomkrets, sterkere assosiert med sykdom enn hva BMI og andre kroppskomposisjonsmål er. Regelmessig fysisk aktivitet har dyptgripende virkninger på kroppssammensetningen og omsetningen av næringsstoffer. Det gjelder så vel vedlikehold eller økning av muskelmassen med økt hvilestoffskifte til følge, så vel som bedret kapasitet for mobilisering og utnytting av fett under hvile og muskelarbeid. Det er grunn til å hevde at nedgangen i daglig fysisk aktivitet er en viktig grunn til at man i Norden og verden for En undersøkelse blant sykehjemspasienter viste at blant de som deltok i styrketreningsgrupper økte muskelstyrken med 113% og ganghastigheten med 13%. foto: bjarne nygård / samfoto øvrig observerer en kraftig vektøkning i befolkningen. Fokus på økt fysisk aktivitet er derfor en viktig strategi for å forebygge vektøkning i seg selv. Regelmessig fysisk aktivitet spiller imidlertid også en sentral rolle med hensyn til vektstabilitet. Selv om det mangler endelige data, er det trolig nødvendig med 60 minutter daglig fysisk aktivitet av moderat intensitet for å forebygge overgangen fra normalvekt til overvekt eller fedme. Insulinfølsomhet og type 2-diabetes Personer som trener regelmessig har en lavere insulinrespons på en glukosebelastningstest og bedre glukosetoleranse sammenlignet med inaktive. Insulinfølsomheten avtar med alderen og reduseres i tillegg gjennom inaktivitet. Fysisk aktivitet kan bedre insulinfølsomheten hos eldre (74 år) til et nivå som er likt som hos unge (20 år) fysisk aktive. Type 2-diabetikeren har hyperinsulinemi og insulinresistens. Effekten av trening (både styrke- og utholdenhetstrening) på metabolsk kontroll hos type 2-diabetikere har vært undersøkt i flere studier. Generelt viser undersøkelsene en bedret metabolsk kontroll blant dem som har vært fysisk aktive, men dette er ikke entydig dokumentert. Effekten av fysisk aktivitet går gjennom økt insulinfølsomhet og en redusert glukosekonsentrasjon. I tillegg øker selve muskelkontraksjonen glukosetransporten inn i muskelen. Den økte insulinfølsomheten kan vare i flere dager. Indirekte kan fysisk aktivitet ha en effekt på utviklingen av type 2-diabetes ved å hindre utvikling av fedme. Det er utført få studier der man har sett på den isolerte effekten av fysisk aktivitet på utvikling av type 2-diabetes. En kontrollert randomisert studie fra Kina viste at økt fysisk aktivitet reduserte antall nyoppståtte tilfeller av diabetes med 46% (4). Deltakere var kvinner og menn med nedsatt glukosetoleranse. Nedsatt glukosetoleranse er en tilstand som gir høy risiko for å utvikle manifest diabetes og hjerte- og karsykdom. Astma Ram og medarbeidere publiserte nylig en Cochrane oversiktsartikkel vedrørende effekten av trening på blant annet lungefunksjon og aerob kapasitet (kondisjon) (5). Resultatene viser at trening ikke bedrer sykdomsaktiviteten ved astma. Trening kan sågar fremkalle astmasymptomer hos personer med astma som ikke 10 allergi i prakxsis 2/2007

4 er godt medisinert. Hos idrettsutøvere kan langvarig regelmessig og intensiv trening øke inflammatoriske prosesser i luftveiene og bidra til utvikling av astma og bronkial hyperreaktivitet. Spesielt gjelder dette ved samtidig eksponering for uheldige miljøfaktorer som for eksempel kald luft, forurenset luft eller økt allergeneksponering (6). Essensielt er dog at fysisk aktivitet bedrer aerob kapasitet (kondisjon), anstrengelsestoleranse og sannsynligvis livskvalitet hos astmatikere (5). Fysisk trening er derfor en viktig del av behandlingen og rehabiliteringen av astma. For barn og ungdom er mestring av anstrengelsesutløst astma et godt eksempel på sykdomsmestring og viktig for videre utvikling. Muskel-skjelettsykdom Lidelser og sykdommer i muskel-skjelettsystemet er svært utbredt, og andelen som til enhver tid har en slik lidelse, ser ut til å øke. Kroniske ryggplager synes å være den vanligste lidelsen på de fleste alderstrinn. Men også artrose, beinskjørhet, sykdommer i bruskskiver og leddbrusk samt inflammatorisk reumatisk sykdom er hyppig forekommende. Det er vist at intervensjon med fysisk aktivitet har en gunstig effekt på kroniske ryggplager (smerter som har vart utover tre måneder). Ved fysisk inaktivitet som for eksempel sengeleie eller gipsing av et lem, atrofierer muskulaturen hurtig. Muskelstyrken nedsettes som følge av mindre muskelvolum. Evnen til å utvikle kraft nedsettes, blant annet fordi det skjer degenerative prosesser i motoriske enheter, noe som medfører at rekruttering av disse mistes. I tillegg observeres en gradvis leddkapselskrumpning og forkortelse av tilgrensende muskelgrupper, noe som medfører leddstivhet. Leddstivhet tiltar med alderen, men selv barn og unge kan pådra seg betydelig grad av stivhet i leddene dersom de er fysisk inaktive. I vektbærende ledd som hofter og knær blir brusken tynnere ved fysisk inaktivitet og lettere utsatt for overbelastning og skader når en igjen er fysisk aktiv. Fysisk inaktivitet synes altså å øke risikoen for skader. Imidlertid er det holdepunkter for en komplett rehabilitering av muskelsene-funksjon ved gradvis økende aktivitet etter langvarig inaktivering. Osteoporose er relatert til knokkelmassen. Man vet at de personer som gjennom livet har drevet mest med fysisk Ved pollenallergi bør man vise forsiktighet med hardtrening og konkurranser på dager med høye pollenkonsentrasjoner. Forebyggende allergimedisin blir da ekstra viktig. aktivitet har en høyere knokkelmasse enn fysisk inaktive personer. Man tror at fysisk inaktive personer har et tap av knokkelmasse slik det ekstremt er observert hos astronauter. Tap av knokkelmasse og/eller livslang fysisk inaktivitet øker risikoen for osteoporose. Imidlertid er det ennå ikke entydig vist at intervensjon med fysisk aktivitet i voksen alder øker knokkeltettheten. Alder og funksjonalitet Fysisk form, muskelmasse og styrke reduseres med alderen. Man regner for eksempel med at kondisjonen faller med ca 5 mlkg -1 min -1 pr. 10 år etter 20-årsalderen. Den aldersbetingede reduksjon i kondisjonen man observerer med økende alder, er vel så mye et inaktivitetsfenomen som alderen i seg selv. Omsetter man noe av dette fallet i fysisk form, betyr det at en gjennomsnittlig 70-årig kvinne som går i 5 km/t er nær sin maksimale kapasitet. En gjennomsnittlig 85- åring vil etter 14 dager sengeleie være nær sin maksimale hjertefrekvens ved avkledning /påkledning. En 80-årig kvinne må opp i maksimal quadricepskontraksjon for å reise seg fra en stol uten armer. Mange eldre er heller ikke i stand til å gå over gangfelt raskt nok ved grønt signal. Ved regelmessig fysisk aktivitet kan man oppnå/vedlikeholde god nevromuskulær koordinasjon samt muskelstyrke, og dermed forebygge ulykker og fall som følge av plutselige stillingsendringer. foto: espen bratlie / samfoto allergi i prakxsis 2/

5 Trening, f.eks. jogging, svømming, aerobics, tennis 2 3 t/uke Annenhver dag 0 Tilstrekkelig B Mangelfull Fysisk inaktivitet nedsetter leddfunksjonen og dermed også balansen. Fysisk aktivitet kan imidlertid opprettholde/øke denne og følgelig forebygge fall. Evnen til å øke leddfunksjonen gjennom økt fysisk aktivitet er vist i forsøk med eldre (60 85 år). Fiatarone og medarbeidere har utført et treningsforsøk på 100 sykehjemspasienter i alderen år (snitt 87 år) (7). Hensikten var å undersøke effekten av fysisk aktivitet på muskelstyrke og funksjonsdyktighet hos eldre. Deltakerne som var trukket til treningsgruppen trente 3 x 45 minutter styrketrening per uke i ti uker. Etter ti uker hadde muskelstyrken økt 113% og ganghastigheten med 13%. Pasientene var bedre i stand til å bevege seg i trapper og ganger. I tillegg økte den spontane aktiviteten betydelig. Alle disse funnene var signifikante sammenlignet med en kontrollgruppe. Vi kan forvente en stor økning av personer over 70 år. Med en økende andel av befolkningen som er fysisk inaktiv er det også naturlig å anta at det samlede omsorgsbehovet vil øke ytterligere. Men dersom man kan forebygge fysisk inaktivitet, kan man også redusere omsorgsbehovet. Optimal CB A Tilstrekkelig 3 4 t /uke daglig aktivitet Moderat fysisk aktivitet, f.eks. gange figur 1. To former for fysisk aktivitet som er tilstrekkelig til å gi helseeffekt: A) Fysisk aktivitet med moderat intensitet, f.eks. gange, lek med barn med en frekvens 6 7 ganger per uke og totalt 3 4 timer per uke; B) Trening med moderat til hard intensitet, f.eks. jogging, svømming, tennis, styrketrening, sirkeltrening, og langrenn med en frekvens på 3 4 ganger i uka og totalt 2 3 timer per uke; C) Det optimale aktivitetsnivået er muligens kombinasjonen av A) og B) (både moderat fysisk aktivitet og moderat til hard trening) (8). Anbefalinger for fysisk aktivitet hvert skritt teller! Dose-respons-forhold Anbefalingene for fysisk aktivitet tar utgangspunkt i den kunnskap man har om dose-respons-forholdet mellom fysisk aktivitet og helse. Fysisk aktivitet har ulike dimensjoner som intensitet, varighet og hyppighet. Total mengde fysisk aktivitet (en kombinasjon av de nettopp nevnte dimensjonene) er relatert til ulike helsevariable i et dose-respons-forhold. Dose-respons-forholdet mellom fysisk aktivitetsnivå og helsegevinst (risikoreduksjon) fremstår som et kontinuum som ikke synes å ha noen nedre grense. Trolig har de ulike helseparametrene (for eksempel når det gjelder osteoporose, psykisk helse, overvekt og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom) noe ulikt doserespons-forhold, men dette er ikke godt nok studert. Anbefalingene for fysisk aktivitet og forventet helseeffekt vil også avhenge av utgangspunktet både med hensyn til aktivitetsnivå og risikoprofil. Det betyr at jo lavere aktivitetsnivå og jo dårligere risikoprofil, desto større effekt kan man forvente ved å øke aktivitetsnivået. Det er således vist at det er størst helseforskjell fra de fysisk inaktive til dem som er litt fysisk aktive. Det vil si at en betydelig helsegevinst kan oppnås ved regelmessig moderat fysisk aktivitet (tab 1). På bakgrunn av en rekke undersøkelser av effekten av fysisk aktivitet på dødelighet og ulike risikofaktorer kan vi til en viss grad kvantifisere anbefalinger for fysisk aktivitet. I de eksisterende anbefalinger som gjelder i Norden og som er i tråd med WHO, amerikanske og europeiske anbefalinger heter det: For inaktive voksne vil daglig fysisk aktivitet av moderat intensitet tilsvarende et energiforbruk på om lag 630 kj gi en betydelig helsegevinst. Dette tilsvarer for eksempel om lag 30 minutters rask gange. Et energiforbruk utover dette vil gi ytterligere helsegevinst. Moderat fysisk aktivitet defineres som aktivitet som krever tre til seks ganger så mye som energibehovet i hvile. Eksempler på dette er listet i tabell 2. Når det gjelder barn og ungdom gjelder følgende: Regelmessig fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst hos barn og unge og for normal utvikling av funksjonelle kvaliteter som motoriske ferdigheter, muskelstyrke, aerob og anaerob kapasitet. Regelmessig fysisk aktivitet blant barn og unge har stor betydning for helsen både i oppveksten og senere i livet. Barn og unge anbefales derfor å være minst 60 minutter i daglig fysisk aktivitet av minst moderat intensitet. Intensitet Det er godt dokumentert at en betydelig helsegevinst kan oppnås ved fysisk aktivitet av moderat intensitet. Det er også et faktum at fysisk aktivitet med høyere (anstrengende) intensitet kan ha gunstige helseeffekter. Imidlertid har dette siste forholdet vært nedtonet i de eksisterende anbefalinger og delvis blitt kritisert. Derfor kan man med fordel synliggjøre begge intensitetsnivåene (fig 1). I korte trekk handler dette om å likestille de to intensitetsnivåene av fysisk aktivitet med hensyn til hva som er tilstrekkelig for gunstig helseeffekt: Enten moderat akti- tabell 2. Eksempler på moderat fysisk aktivitet. Aktivitet Energikrav Gå sakte 3 x hvilestoffskiftet Gå raskt 5 x hvilestoffskiftet Gå i trapp (opp) 5.5 x hvilestoffskiftet Måke snø (manuelt) 6 x hvilestoffskiftet Klippe plen manuelt 4.5 x hvilestoffskiftet 12 allergi i prakxsis 2/2007

6 vitet som for eksempel rask gange, husarbeid, lek eller sykling 6 7 ganger i uka og til sammen 3 4 timer per uke, eller alternativt moderat til anstrengende aktivitet som for eksempel jogging, svømming, styrketrening, skigåing 3 4 ganger per uke og totalt 2 3 timer per uke. Muligens er det optimale aktivitetsnivået en kombinasjon av både moderat aktivitet 3 4 timer per uke og anstrengende aktivitet 2 3 timer per uke (8). Astma spesielt Anbefalingene for fysisk aktivitet som er nevnt ovenfor gjelder for den generelle befolkningen så vel som for astmatikere. Og det lønner seg å være regelmessig fysisk aktiv. Imidlertid er det enkelte forhold som er vesentlige når det gjelder trening og fysisk aktivitet hos personer med astma. Siden fysisk aktivitet kan fremkalle anstrengelsesutløst astmaanfall hos personer med astma (og langvarig og hard trening kan hos disponerte individer bidra til utvikling av astma) gjelder følgende anbefalinger (6): Det er nødvendig med individuell tilpasning og optimalisering av medisinering (antiinflammatorisk og bronkodilaterende) for at pasienten skal kunne mestre anstrengelsesutløst astma. God oppvarming er viktig, spesielt før aktiviteter som krever høy intensitet. Under luftveisinfeksjoner bør man ikke drive kondisjonstrening eller konkurrere. Ved temperaturer under -10 C bør man ikke utøve kondisjonstrening eller delta i konkurranser. Ved sesongallergi (for eksempel pollenallergi) bør man vise forsiktighet med hardtrening og konkurranser på dager med høy pollenkonsentrasjon. Forebyggende allergimedisin i denne sammenheng er viktig. Referanser: 1. Booth FW, Chakravarthy MV, Gordon SE, Spangenburg EE. Waging war on physical inactivity: using modern molecular ammunition against an ancient enemy. J Appl Physiol 2002; 93: Sandvik L, Erikssen J, Thaulow E, Erikssen G, Mundal R, Rodahl K. Physical fitness as a predictor of mortality among healthy, middle-aged Norwegian men. N Engl J Med 1993; 328: U.S. Department of Health and Human Services. Physical activity and health: A report of the Surgeon General. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention, (http://www.cdc.gov/nccdphp/sgr/sgr/htm. 13/ ) 4. Pan X-R, Li G-W, Hu Y-H, Wang J-X, Yang W-Y, An Z-X, Hu Z-X, Juan-Lin, Xiao J-Z, et al. Effects of diet and exercise in preventing NIDDM in people with impaired glucose tolrerance. The Da Qing IGT and Diabetes Study. Diabetes Care 1997; 20: Ram FSF, Robinson SM, Black PN, Picot J. Physical training for astma. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue Carlsen KH. Fysisk aktivitet og luftveissykdommer, astma og allergi. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: Fiatarone MA, O Neill EF, Ryan ND, Clements KM, Solares GR, Nelson ME et al. Exercise training and nutritional supplementation for physical fraility in very elderly people. N Engl J Med 1994; 330: Bekcer W, Pedersen A, Lyhne N, Aro A, Anderssen SA, Fogelholm M, Pedersen JI, Torsdottir I, Meltzer H, Alexander J (project group): Nordic Nutrition 2004 Recommendations. Integrating nutrition and physical activity. 4th Edition. Nord 2004:13. Nordic Council of Ministers, Copenhagenen. Scanprint as. Århus ISBN ISSN Ett unikt internat. Och riktigt goda resultat. Livsluft för personer med astma, allergi och KOL. Årekliniken är den enda specialistkliniken för KOL-patienter som erbjuder all kompetens patienten behöver och boende under ett och samma tak. Vi tillhandahåller redskap som gör att patienten kan ta ansvar för beslut som rör den egna hälsan samt hålla fast vid en hälsofrämjande livsstil. Två av tre upplever minskad oro och ångest Livskvaliteten ökar med 50 procent Den fysiska aktiviteten fördubblas Antalet kortisonkurer minskar med 50 procent Årekliniken är även en rehabiliteringsklinik för astma, allergi, stressoch utmattning. Vi är ett multidisciplinärt team som erbjuder utredning, utbildning, behandling och rehabilitering med kognitivt beteendemedicinsk inriktning. Ring eller maila

Hvor lite er for lite og hvor mye er for mye fysisk aktivitet?

Hvor lite er for lite og hvor mye er for mye fysisk aktivitet? Hvor lite er for lite og hvor mye er for mye fysisk aktivitet? Sigmund A. Anderssen FTT Seksjon for idrettsmedisinske fag Norges idrettshøgskole Disposisjon Dose-respons-forhold Anbefalinger for folket

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Forord Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og

Detaljer

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08)

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Public health development The HUNT Study, Norway HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Redaktører: Steinar

Detaljer

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon En studie om treningens betydning for mobilitet og tillit til egen mestring Jette Schack Masteroppgave, Masterstudium i rehabilitering,

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

du ville bli med på alt» Linn Jeanette Sannes Master i folkehelsevitenskap

du ville bli med på alt» Linn Jeanette Sannes Master i folkehelsevitenskap «Det fellesskapet du møtte hver gang på trening bidro til at du ville bli med på alt» En kvalitativ studie om eldre menns erfaringer av å delta i en systematisk styrketrening Linn Jeanette Sannes Master

Detaljer

Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring?

Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring? Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring? En drøfting av metoder for bedring av muskelstyrke, balanse og tillit til egen mestring, som et fallforebyggende tiltak, for

Detaljer

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet og trening Fysisk aktivitet Enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur

Detaljer

ditt PERSONLIGE trenings- og KoStHoldSprogram Kr. 99,-

ditt PERSONLIGE trenings- og KoStHoldSprogram Kr. 99,- ditt PERSONLIGE trenings- og KoStHoldSprogram Kr. 99,- HK Reklamebyrå. Foto: Kim Ramberghaug Norsk sportsernæring YOUR POTENTIAL FRES gir deg rå energi når du trener eller trenger en ekstra boost. Brusetabletten

Detaljer

6. Å bli fysisk aktiv

6. Å bli fysisk aktiv 84 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 6. Å bli fysisk aktiv Forfattere Anita Wester, filosofie doktor, legitimerad psykolog, undervisningsråd, Skolverket, Stockholm Lina Wahlgren,

Detaljer

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1. Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.3 Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen... 5 DEL 2 PRESENTASJON AV TRYGG PÅ

Detaljer

RAPPORT. Sykefravær Kunnskapsstatus og problemstillinger. www.sintef.no

RAPPORT. Sykefravær Kunnskapsstatus og problemstillinger. www.sintef.no SINTEF A325 RAPPORT Sykefravær Kunnskapsstatus og problemstillinger Solveig Osborg Ose, Heidi Jensberg, Randi Eidsmo Reinertsen, Mariann Sandsund og Jan Morten Dyrstad www.sintef.no SINTEF Helse Gruppe

Detaljer

Barn og fysisk aktivitet

Barn og fysisk aktivitet program for foreldreveiledning BUF00072 Barn og fysisk aktivitet med hovedvekt på aldersgruppa 0-16 år Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Desember 2008 Per Egil Mjaavatn og Ingunn Fjørtoft

Detaljer

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten Stor og Sterk Livsstilsendring for overvektige Stavanger Kommune Fysio- og ergoterapitjenesten Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn for prosjektet og problemstillinger... 3 2.1. Problemstillinger:...

Detaljer

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sammendragsrapport Espen Dahl, Heidi Bergsli og Kjetil A. van der Wel Fakultet for samfunnsfag/sosialforsk 2 Forord I 2008 kom Verdens helseorganisasjon

Detaljer

20. Demens. Forfattere. Sammendrag. Innledning

20. Demens. Forfattere. Sammendrag. Innledning 266 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 20. Demens Forfattere Jorunn L. Helbostad, fysioterapeut, dr. philos, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi fokus mot tre sentrale variabler i læringsmiljøet:

Detaljer

ELDRE, ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK En kunnskapsoppsummering. Runa Frydenlund. Kompetansesenter rus Oslo, Oslo Kommune

ELDRE, ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK En kunnskapsoppsummering. Runa Frydenlund. Kompetansesenter rus Oslo, Oslo Kommune ELDRE, ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK En kunnskapsoppsummering Runa Frydenlund Kompetansesenter rus Oslo, Oslo Kommune UTGIVER: Kompetansesenter rus Oslo, Rusmiddeletaten, Oslo kommune Rapporten er utgitt med

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning

Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning Sara Blåka Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning Status i forkant av en informasjonskampanje NOTAT 2013:103 Tittel: Forfatter: Kunnskap, atferd

Detaljer

Diabetes LFH. kunnskap

Diabetes LFH. kunnskap Diabetes LFH kunnskap LFH kunnskap DIABETES Diagnostisering og behandling «En sammenstilling av fagartikler og forskningsresultater om samfunnsmessige konsekvenser av forekomsten av diabetes i den norske

Detaljer

Forord. Hans Kristian Bakke President

Forord. Hans Kristian Bakke President Forord Gjennom statusrapporter om situasjonen i helsetjenesten ønsker Legeforeningen å sette søkelyset på områder i helsetjenesten som bør forbedres. Den offentlige helsetjenesten er en av de viktigste

Detaljer

TEKST FOTO TRENINGSSALEN

TEKST FOTO TRENINGSSALEN Ungdomskilden Judith (80), Lill (75) og Gunther (73). Når instruktør Tor Torgersen (74) drar i gang gruppetreninga, spiller alder en rolle. TEKST Tone Elise Eng Galåen, tg@fysio.no FOTO Paal Audestad TRENINGSSALEN

Detaljer

HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER.

HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER. HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER. Møyfrid Løvbrekke Juni 2010 Masteroppgave i helse- og sosialfag med fokus på brukerperspektiv Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Detaljer

Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932

Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932 Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932 1 Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Tom Sterud, Jan Olav Christensen,

Detaljer

Hvordan forstå ulik involvering i fysisk aktivitet

Hvordan forstå ulik involvering i fysisk aktivitet fag artikkel Fysisk aktivitet og sosial ulikhet: Hvordan forstå ulik involvering i fysisk aktivitet Siri Moe, fysioterapeut, dr. philos, førsteamanuensis, Avdeling for sykepleie og helsefag, Institutt

Detaljer

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. «Å avklare for arbeid» betyr at man skal finne ut om personen kan fungere i vanlig arbeidsliv, og eventuelt hvor mye vedkommende kan jobbe, eller

Detaljer

Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen

Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen Redaksjon: Avdeling for helsepolitikk ved Miriam Kvanvik (prosjektleder), Jorunn Fryjordet, Tor Carlsen, Sara Underland Mjelva og Anjam

Detaljer