SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring i SFO-vedtektene frå skuleåret 2017/2018

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring i SFO-vedtektene frå skuleåret 2017/2018"

Transkript

1 Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2017/ /2017 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 14/17 Komité for drift og forvaltning Framlegg til endring i SFO-vedtektene frå skuleåret 2017/2018 Samandrag av saka: SFO-vedtektene for Fjell kommune vart sist endra i Tal på barn i ordningane varierer per januar 2017 frå midt på tjuetalet på Misje, til rundt 120 i Foldnes SFO. Det er ønskjeleg å gjere endringar i vedtektene for å sikre likeverdige og fagleg gode SFO-tilbod ved å: endre plasstypar så opphaldstida er klår. sikre fagleg kvalitet i tenesta ved tilsetting av nye SFO-leiarar. Heve krav om relevant utdanning, til minimum på Bachelor-nivå. opne for moglegheit for redusert betaling for familiar med dårleg økonomi for å bidra til at barn som treng det, får plass i SFO på eigne vilkår. innføre søskenmoderasjon på tvers av barnehage og skule. gjere endring i vilkår for ferie-sfo på Bjorøy og presisere søknadsfrist samt at plassering av ferietilboda i kommunen vil kunne variere. sørgje for at nytt SFO-tilbod for barn med spesielle behov på ungdomstrinnet blir teke med i vedtektene. endre søknadsfrist for hovudopptak, for å få informert foreldre til nye 1.klassingar i samband med informasjonsmøter på skulane om våren. Innstilling: Komité for drift og forvaltning stillar seg bak rådmannen sitt forslag til endringar i SFOvedtektene. Dei nye vedtektene gjeld frå skuleåret 2017/2018. Straume, den Steinar Nesse Rådmann Wilhelm Anglevik Skulesjef 1

2 Handsama i Komité for drift og forvaltning : Pedagogisk konsulent Nina Høiem var til stades under behandlinga av saka. Komiteen stilte mellom anna spørsmål om Fjell kommune tek betaling for ferie-sfo, noko som vart stadfesta, og ei eventuell oppmoding om endring her må fremjast i budsjettet. Komitéleiar Ernst M. Einarsen (H) etterlyste også saksopplysningar, som vist til i avsnittet i saka om søskenmoderasjon, om talet på familiar med søsken på tvers av kommunal barnehage og skule. Høiem kunne vise til at det gjaldt 130 familiar men at redusert foreldrebetaling ikkje er lagt inn i budsjettet. Einarsen (H) ynskte også å vite kvifor vanleg opningstid for skulefritidsordninga var tatt med i vedtektene, og Høiem kunne vise til bakgrunnen for innføring av maksimal opningstid, ein halvtime lenger enn vanleg opningstid, og at moglegheita framleis er til stades dersom behova skulle kome. Innstillinga vart deretter samrøystes vedteken. Vedtak i Komité for drift og forvaltning : Komité for drift og forvaltning stillar seg bak rådmannen sitt forslag til endringar i SFOvedtektene. Dei nye vedtektene gjeld frå skuleåret 2017/2018. Dokument vedlagt saka: Ingen Saksopplysningar: SFO-vedtektene for Fjell kommune vart sist endra i Tal på barn i ordningane varierer frå midt på tjuetalet på Misje til mellom i Foldnes SFO. Det er fleire faktorar som gjer til at kommunen igjen bør endre vedtektene for skulefritidsordninga (SFO). Skulefritidsordninga er heimla i opplæringslova, 13 7 som seier: «Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for årstrinn, og for barn med særskilte behov på årstrinn. Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet. Skolefritidsordninga skal ha vedtekter om A) eigarforhold B) kven som er opptaksmyndigheit C) opptakskriterium D) opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen E) foreldrebetaling F) leike- og opphaldsareal G) dagleg opphaldstid og årleg opphaldstid H) bemanning og leiing Når skolefritidsordninga er knytt til skolar, skal rektor til vanleg vere leiar. Departementet(A)kan gjere unntak frå kravet. Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra. For krav om politiattest gjeld reglane i

3 Kommunen kan nytte andre til å oppfylle plikta til å ha eit tilbod om skolefritidsordning, dersom dei elles oppfyller vilkåra i denne paragrafen. Kommunen fører tilsyn med private skolefritidsordningar. Departementet kan gi nærmare forskrifter (B)om skolefritidsordninga.» (A delegert til fylkesmannen. B forskrift nr Tryggleik for elevane )» Det er naudsynt å gjere endringar i vedtektene for å sikre likeverdige SFO-tilbod på tross av ulikskap i storleik derfor endre plasstypar så opphaldstida er klår. I dag har Fjell kommune ei ordning med delt plass inntil 10 timar i veka i SFO. Dette har blitt praktisert ulikt i dei ulike SFO-ane, noko som er uheldig. At ein i dei minste SFO-ane som har barn kan tilpasse den delte ordninga til den einskilde familie er ikkje greitt for den som har plass til sitt barn i ein stor SFO med over 100 barn, der ei slik tilpassing ikkje let seg gjere av organisatoriske årsakar. Ei teneste til same pris må være så lik som mogleg for brukarane uavhengig av kvar i kommunen dei bur. Ordninga med delt plass inntil 10 timar, har også vist seg å bli tolka ulikt. For å gjere det klårt kva teneste foreldra kjøper foreslår rådmannen at dei faste ordningane blir slik: Morgonplass blir uendra. Gjeld kvar dag heile veka, frå SFO opnar til skulen byrjar. (Pris gjeldande for 2017, kr 920,-) Heil plass gjeld frå 11 t/veka blir erstatta av; heil plass (Pris gjeldande for 2017, kr 2480,-) Delt plass inntil 10 t/veka blir erstatta av; ettermiddagsplass etter skuletid fram til kl (Pris gjeldande for 2017, kr 1870,-) Sikre fagleg kvalitet i tenesta ved tilsetting av nye SFO-leiarar. Heve krav om relevant utdanning, til minimum på Bachelor-nivå. I dag har Fjell kommune krav om minimum fagbrev for den som skal være leiar i SFO. Dei fleste barna frå 1. 3.(4.) klassetrinna i Fjell tilbringar tid i SFO kvar dag. Mange av dei har utfordringar som krev solid fagkunnskap om pedagogiske tiltak og sosiale omsyn. I samband med at det er fleire barn i SFO no enn i skulefritidsordninga «sin barndom», har det også blitt fleire tilsette. SFO-leiaren skal kunne rettleie dei andre tilsette i SFO på ein fagleg god og trygg måte. Aktuelle utdanningar for ein SFO-leiar kan være; barnehagelærar, lærar, vernepleiar, sosionom. Økonomiske og administrative konsekvensar: Fjell kommune har 13 barneskular. Dei sist tilsette SFO-leiarane har utdanning på ønskja nivå. Skilnad i toppløn for ein fagarbeidar og ein tilsett på bachelor-nivå er omlag ,- Endringa i vedtektene får i realiteten ingen økonomiske konsekvensar, men må på plass for å få samsvar mellom teori og praksis. Det blir ingen administrative konsekvensar for dei eksisterande SFO-ordningane, kravet til auke kompetansenivå vil gjelde ved tilsetting av nye SFO-leiarar. Opne for moglegheit for redusert betaling for familiar med dårleg økonomi for å bidra til at barn som treng det av økonomiske eller pedagogiske grunnar, får plass i SFO. Det er svært få barn på dei lågaste klassetrinna som ikkje går i SFO. Dei som ikkje har plass i SFO, er gjerne dei som fagleg sett treng det mest. Det kan være barn i familiar der foreldra 3

4 ikkje er i arbeid grunna dårleg fysisk- og/eller psykisk helse, eller dei er ramma av arbeidsløyse. Nokre av desse foreldra evnar kanskje ikkje å være gode nok omsorgspersonar, når dei har det vanskeleg sjølv. Det kan være etnisk norske som strevar med livet på ulike måtar, eller flyktningar og innvandrarar som skal delta på obligatorisk opplæring. Barna til desse gruppene har ekstra godt av å være i SFO med gode, trygge vaksne rundt seg. PPT, skulen, helsevesen, NAV eller barnevern ser kanskje at barnet/barna treng et skulefritids-tilbod for å kunne utvikle språk, motoriske ferdigheiter eller betre den sosiale kompetansen. Foreldra kan eller vil ikkje prioritere å betale dyrt for SFO-plass når økonomien er stram, eller dei ser ikkje at barnet treng å være i SFO når mor og/eller far er heime. Ein SFO-plass kan i tillegg til å hjelpe barn som har allereie har utfordringar, også verke førebyggjande for utvikling av vanskar hos barn frå familiar i krise. Det bør derfor være mogleg for familiar med dårleg råd å få SFO-plass til redusert pris når nemnde sakkyndige tilrår det. Økonomiske og administrative konsekvensar: Ei ordning med redusert betaling vil gjelde svært få barn. Plass i SFO vil kunne være eit tiltak som på sikt sparar kommunen for å setje inn meir krevjande tiltak. Eventuelle meirkostnader for skule/sfo i form av ekstra personell eller utstyr må dekkjast innanfor skulens eksisterande budsjett. Foreldra må søkje til den sakkunnige instans som har hand om barnet og/eller familien. Dersom SFO-plass blir tilrådd, må vedkommande instans melde frå til rektor og SFO-leiar på den aktuelle skulen som vil sjå til at mor/far får plass til redusert pris. Per i dag tek PPT, skule, NAV eller barnevern kontakt med skuleadministrasjonen for å hjelpe familiar med dårleg råd å få SFO-plass. Skulesjefen har ingen heimel for å kunne gje reduksjon i pris sjølv om tiltaket er tilrådd av eksempelvis barnevernet, slik vedtektene er per i dag. Endringa som er føreslått vil med praksis som allereie er, ikkje føre til meirarbeid i særleg grad, men heller til konkret løysing i høve problematikken. Innføre søskenmoderasjon på tvers av barnehage og skule. Familiar som har fleire barn i barnehage får søskenmoderasjon. Det same gjeld om dei har fleire barn i SFO. Det blir gitt 25% moderasjon for barn nr 2 og 50% for barn nr 3. Om familien har eit barn i barnehage og eit i skulefritidsordninga er det ingen reduksjon i pris. Dette verkar urimeleg. Det eldste barnet (SFO-barnet) bør reknast som barn nr 1 om ein innførar ordninga. Økonomiske og administrative konsekvensar: Kor mange familiar som har barn på tvers av kommunal barnehage og skule er uvisst per i dag, men tala vil bli lagt fram når saka skal behandlast. Ei ordning med redusert betaling vil naturleg nok gjelde ein del familiar. Administrativt vil det ikkje føre til nemneverdige endringar. Betaling for barnehage- og SFOplass blir allereie sendt på felles faktura. Gjere endring i vilkår for ferie-sfo på Bjorøy og presisere søknadsfrist samt at plassering av ferietilboda i kommunen vil kunne variere. Ferie-SFO har vi inneverande år på Bjorøy, Brattholmen, Foldnes og Ågotnes skular. I vedtektene er det sett ei grense på 15 barn for å halde ope. Vi hadde ope på Knappskog tidlegare, men med få søknader dei siste åra, har vi ikkje tilbod der for tida. På Brattholmen, Foldnes og Ågotnes skular har det dei siste åra vore mange påmelde, og derfor ikkje vore snakk om å stenge. Særleg har påmeldinga vore stor på Brattholmen og Foldnes og ein har måtte tilsette fleire fast personale i ferien. I tillegg blir lærlingar i barne- og 4

5 ungdomsarbeidarfaget sett opp på vakter. Likevel er det viktig at det er presisert at om påmeldinga er liten, vil barna samlast på ei av ordningane og dei andre stenge. Bjorøy er i ei særstilling samanlikna med resten av Fjell kommune. Det er vanskeleg for foreldre til barn frå klasse som bur på øya å bruke ferie-tilboda elles i kommunen grunna dei geografiske forholda. Minimumskravet til tal på barn for å halde ope i skuleferiane på Bjorøy, er derfor urimeleg. For å sikre at foreldre til barn på Bjorøy får SFOplass i ferien, vil det i alle skuleferiane være ope på Bjorøy SFO, men opningstida vil kunne variere avhengig av kor mange barn som er påmeldt, og når dei treng tilbodet. Er det få barn som kjem, vil opningstida være lik arbeidstida til den fast tilsette. I ferien er det alltid ein fast tilsett på jobb og lærling/ar. Dersom det er mange påmelde skal grunnbemanninga aukast i tråd med vedtektene. Sørgje for at nytt SFO-tilbod for barn med spesielle behov på ungdomstrinnet blir teke med i vedtektene. Tidlegare hadde ungdomsskulane i kommunen tilbod om SFO for ungdommar med spesielle behov, som ikkje kan være heime åleine etter skuletid. Få har dette behovet, og løysinga var ikkje god for den guten/jenta som kanskje var einaste ungdom i SFO kvar ettermiddag. Om sommaren fekk elevane tilbod i spesialavdelinga på Hjelteryggen skule. Dette var ikkje bra for barna, det ble for stor skilnad på elevar på ungdomsskuletrinnet og dei yngre. No har Straume Arbeids- og Aktivitetssenter fått SFO-tilbod for ungdommar i Fjell som treng dette. Tilbodet er ope kvar dag etter skulen. Brukarane er i ungdomsskule- og vidaregåandealder og kjem frå fleire skular. Det er også tilbod om ferie-sfo i skuleferiane. Endre søknadsfrist for hovudopptak, for å få informert foreldre til nye 1.klassingar i samband med informasjonsmøter på skulane om våren. Det har vist seg at mange foreldre ikkje har søkt for dei nye 1. klassingane innan fristen for hovudopptak, 1. april. For å sikre at fleire søkjer innan fristen, foreslår rådmannen å endre denne til 1. mai. Innan den tid har alle skulane hatt informasjonsmøter for dei nye foreldra, og kanskje også førskuledagar. For alle endringar, sjå kolloner med eksisterande vedtekter og framlegg til nye vedtekter. Dei nye vedtektene står i kolona til høgre. Det som er nytt er merka m raud tekst i kursiv. Vedtekter gjeldande frå 1. august 2014 SKULEFRITIDSORDNINGA I FJELL 1 Retningsliner Skulefritidsordninga i Fjell kommune skal følgja lov og forskrifter som gjeld for skulefritids-ordning og dei retningslinene som er vedtekne av «Komité for drift». «Komité for drift» godkjenner vedtektene og får fullmakt til å gjera endringar. 2 Formål Skulefritidsordninga er eit frivillig aktivitets-, kultur- og fritidstilbod for barn i klasse og barn med spesielle behov frå klasse. På ungdomstrinnet vil barn med spesielle behov kunne få SFO-plass. Fritidsordninga skal gi barna omsorg, tilsyn og gode utviklingsvilkår. For barn med spesielle behov frå 5.klasse og oppover - kan skulen rådføre seg med PPT. Vedtekter gjeldande frå 1. august 2017 SKULEFRITIDSORDNINGA I FJELL 1 Retningslinjer Skulefritidsordninga i Fjell kommune skal følgja lov og forskrifter som gjeld for skulefritids-ordning og dei retningslinjene som er vedtekne av «Komité for drift og forvaltning». Komitéen godkjenner vedtektene og får fullmakt til å gjera endringar. 2 Formål Skulefritidsordninga er eit frivillig aktivitets-, kultur- og fritidstilbod for barn i klasse og barn med spesielle behov frå klasse. På ungdomstrinnet vil barn med spesielle behov kunne få SFO-tilbod etter skuletid og i haust-, vinter- og inntil tre/fire veker av skulesommarferien på Straume Aktivitets- og Arbeidssenter på eigne vilkår. Fritidsordninga skal gi barna omsorg, tilsyn og 5

6 Skulen sine generelle mål gjeld også for skulefritidsordninga. 3 Overordna styring Fjell kommune er ansvarleg for drift av dei skulefritidsordningar som er omfatta av desse vedtektene. Skulefritidsordninga har «Komité for drift» som ansvarleg styringsorgan, og er administrativt underlagt skulesjefen. 4 Lokal styring Ved den einskilde skulefritidsordning er rektor fagleg og administrativ leiar. Dersom det er fleire enn 23 barn i skulefritidsordninga, skal der vere ein dagleg leiar. Det skal veljast foreldrerepresentantar, «klassekontaktar» på lik line med ein vanleg klasse. Foreldrerådet sitt arbeidsutval skal då utvidast med ein representant frå skulefritidsordninga. Samarbeidsutvalet (SU) er styre for skulefritidsordninga. 5 Tilsette i skulefritidsordninga Dagleg leiar skal ha pedagogisk utdanning eller minimum utdanning som fagarbeidar i barne- og ungdomsarbeid. Retningsgivande bemanning er 12 barn per vaksen. For barn med spesielle behov for hjelp og omsorg, kan det tilsetjast ekstra personale. Utgiftene til dette blir dekt av kommunen. Det skal ligge føre instruks for dagleg leiar og assistent. (Teke ut i nye vedtekter, då det ikkje let seg gjere i praksis) 6 Inntak av barn Alle barn i klasse er sikra plass etter søknad. Barnet har plassen til plassen vert sagt opp eller ut 4. klasse. Søknadsfristen for hovudinntak er 1. april. Søknadsfristen for ferie-sfo er tre 3- veker før ferien. Søknad om plass skal sendast til den lokale skulefritidsordninga. Søknaden er bindande. 7 Opptaksperiode og oppseiingsfrist Frist for oppseiing/endring av plass er 1 mnd. Oppseiing/endring gjeld frå 1. kvar månad. gode utviklingsvilkår. For barn med spesielle behov frå 5.klasse og oppover - kan skulen rådføre seg med PPT. Skulen sine generelle mål gjeld også for skulefritidsordninga. 3 Overordna styring Fjell kommune er ansvarleg for drift av dei skulefritidsordningar som er omfatta av desse vedtektene. Skulefritidsordninga har «Komité for drift og forvaltning» som ansvarleg styringsorgan, og er administrativt underlagt skulesjefen. 4 Lokal styring Ved den einskilde skulefritidsordning er rektor fagleg og administrativ leiar. Dersom det er fleire enn 23 barn i skulefritidsordninga, skal der vere ein dagleg leiar. Det skal veljast foreldrerepresentantar, «SFO-kontaktar» på lik line med klassekontaktar i skulen. Dersom foreldra ønskjer det, kan ein klassekontakt også representere foreldregruppa i SFO. Foreldrerådet sitt arbeidsutval (FAU) skal utvidast med representanten frå skulefritidsordninga dersom denne ikkje samtidig er klassekontakt på skulen. Samarbeidsutvalet (SU) er styre for Skulefritidsordninga og fastset opningstid. 5 Tilsette i skulefritidsordninga Dagleg leiar skal ha pedagogisk utdanning eller anna relevant utdanning på bachelor-nivå. Retningsgivande bemanning er 12 barn per vaksen. For barn med spesielle behov for hjelp og omsorg, kan det tilsetjast ekstra personale. Utgiftene til dette blir dekt av kommunen. 6 Inntak av barn Alle barn i klasse er sikra plass etter søknad. Barnet har plassen til plassen vert sagt opp eller ut 4. klasse. Søknadsfristen for hovudinntak er 1. mai. Søknadsfristen for ferie-sfo er av bemanningsmessige årsakar, seinast 3 veker før den aktuelle skuleferien. Søknadsfristen er av same grunn absolutt og bindande. Søknad skjer elektronisk via heimesida til Fjell kommune. 7 Opptaksperiode og oppseiing/ endringsfrist Frist for oppseiing av plass er 1 mnd. For endring av plass frå heil til delt plass, gjeld regelen om 1 mnd oppseiing. Auke frå deltidstilbod til heil plass kan skje med verknad frå den dato endringa 6

7 8 Betaling for opphald Kommunestyret fastset betalingssatsane som skal vera lik for alle kommunale skulefritidsordningar med tilsvarande tilbod. Kommunen kan krevja utgiftene til skulefritidsordning dekka gjennom eigenbetaling av foreldra. Betaling for opphald skjer etterskotsvis kvar månad til kommunekasseraren i Fjell. blir meldt inn. Rekninga vil gjelde for heile månaden! 8 Betaling for opphald Kommunestyret fastset betalingssatsane som skal vera lik for alle kommunale skulefritidsordningar med tilsvarande tilbod. Kommunen kan krevja utgiftene til skulefritidsordning dekka gjennom eigenbetaling av foreldra. Betaling for opphald skjer etterskotsvis kvar månad til kommunekasseraren i Fjell. Det er søskenmoderasjon på 25% for barn nr 2 og 50% for barn nr 3. Ordninga gjeld på tvers av barnehage og SFO. Eldstemann er barn nr 1. Dersom foreldre / føresette ikkje har betalt for opphaldet dei tre siste månadene, vert barnet sagt opp med 1 månads varsel og misser plassen i skulefritidsordninga. Dersom borna vert henta for seint må dei føresette betala kr 250 for kvar påbyrja time. 9 Måltid Skulefritidsordninga bør ha tilgang til kjøkken der det kan lagast enkle måltid. Det er til vanleg felles måltid med matpakke. Drikke blir servert. (Teke ut.) Styret (SU) i enkelte SFO - kan ha fatta lokalt vedtak som gjev barna tilbod om mat. I slike tilfelle krevjast matpengar som tillegg på faktura. 10 Areal ute og inne Lokale og uteareal som er nytta til skulefritidsordning skal vere godkjent etter lov og forskrifter. Lokala skal vere tilrettelagt for funksjons-hemma. Kvar skulefritidsordning skal ha eit baserom der materiale og utstyr kan samlast. Det samla arealet som skulefritidsordninga kan nytte i heile opningstida skal ikkje vere mindre enn 2,5 kvm pr. elev. Kvar skulefritidsordning, ved samarbeids-utvalet, definerer sitt eige uteområde innanfor dei rammene som er sett i forskrifter for helse, miljø og tryggleik. 11 Dagleg opphaldstid og årleg opningstid. Maksimal opningstid i skulefritidsordninga i Fjell er mellom og Samarbeidsutvalet fastset opningstida ved den enkelte skulefritidsordning ut frå brukarbehov og bemanning. Dersom foreldre / føresette ikkje har betalt for opphaldet dei tre siste månadene, vert barnet sagt opp med 1 månads varsel og misser plassen i skulefritidsordninga. Dersom borna vert henta for seint må dei føresette betala ekstra for kvar påbyrja time. Pris per time* er lik kjøp av ein time* (* Sjå 11 dagleg opphaldstid og årleg opningstid.) Barn frå klasse, og barn som er tilrådd av sakkyndige av sosialøkonomiske grunnar, betaler timesats. Talet på timar må avtalast på førehand. 9 Måltid Skulefritidsordninga bør ha tilgang til kjøkken der det kan lagast enkle måltid. Det er til vanleg felles måltid med matpakke. Styret (SU) i enkelte SFO - kan ha fatta lokalt vedtak som gjev barna tilbod om mat. I slike tilfelle krevjast matpengar som tillegg på faktura. 10 Areal ute og inne Lokale og uteareal som er nytta til skulefritidsordning skal vere godkjent etter lov og forskrifter. Lokala skal vere tilrettelagt for funksjons-hemma. Kvar skulefritidsordning skal ha eit baserom der materiale og utstyr kan samlast. Det samla arealet som skulefritidsordninga kan nytte i heile opningstida skal ikkje vere mindre enn 2,5 kvm pr. elev. Kvar skulefritidsordning, ved samarbeids-utvalet, definerer sitt eige uteområde innanfor dei rammene som er sett i forskrifter for helse, miljø og tryggleik. 11 Dagleg opphaldstid og årleg opningstid. Maksimal opningstid i skulefritidsordninga i Fjell er mellom og Vanleg opningstid er til kl Samarbeidsutvalet fastset opningstida ved den enkelte skulefritidsordning ut frå brukarbehov og 7

8 bemanning. Skulefritidsordninga har fylgjande plasstypar: - Heil plass, frå 11 t/v veke. - Delt plass, inntil 10 t/v. - Morgonplass, før skuletid. - Plass ei veke*, ein dag* eller ein time* (*NB - må vere avtalt på førehand) - Ferietilbod på 4 5 skular i skulen sine haust-, vinter- og delar av- sommarferien (max 3 veker). - Spesialavdelinga på Hjelteryggen skule, har eige ferietilbod på særlege vilkår. Dei ulike plasstypane kan bli justert dersom endring i lov/forskrifter fører til endra rammer. NB! Dersom det er færre enn fem born som til dagleg vil nytta eit tilbod før skuletid, vil dette til vanleg ikkje bli gitt ved den aktuelle skulen. Dersom det er færre enn 15 born som vil nytta eit tilbod ved ein av ferieordningane, vil dette til vanleg ikkje bli gitt ved den aktuelle ferieordninga Skulefritidsordninga har fylgjande plasstypar: - Morgonplass, før skuletid. - Heil plass - Ettermiddagsplass, etter skuletid fram til Plass ei veke*, ein dag* eller ein time* (*NB - må vere avtalt på førehand) - Ferietilbod på 4 5 skular i skulen sine haust-, vinter- og delar av- sommarferien, (til vanleg 3 - max 4 veker). - Påmeldingsfristen er av bemanningsmessige årsakar, seinast 3 veker før den aktuelle skuleferien. - Spesialavdelinga på Hjelteryggen skule, har eige ferietilbod. Tilbodet er ope for barn med spesielle behov frå alle skulekrinsar. -Straume Arbeids- og Aktivitetssenter har ferietilbod på eigne vilkår for elevar med spesielle behov på ungdomstrinnet. NB! Dersom det er færre enn fem born som til dagleg vil nytta eit tilbod før skuletid, vil dette til vanleg ikkje bli gitt ved den aktuelle skulen. Dersom det er færre enn 15 born som vil nytta eit tilbod ved ein av ferieordningane, vil dette til vanleg ikkje bli gitt ved den aktuelle ferieordninga. (For Bjorøy skule/sfo gjeld eigne reglar av geografiske omsyn.) 12 Tilsyn Fylkesmannen i Hordaland fører tilsyn med ordninga. 12 Tilsyn Fylkesmannen i Hordaland fører tilsyn med ordninga. Vurdering: Det er viktig å sjå til at det ikkje er rom for mistydingar i forhold til kva SFO-tilbod foreldra betalar for. Alle foreldre i Fjell kommune må har reell tilgang til likeverdige tilbod uavhengig av kvar dei bur. Å sjå til at barn som treng det av faglege grunnar, får plass i dei kommunale skulefritidsordningane på tross av at foreldra har dårleg råd, er ikkje bare til hjelp for det enkelte barn og den enkelte familie, men også god samfunnsøkonomi. I barnehagane har dei ordningar som tek i vare familiar som slit økonomisk. Vi bør ha tilnærma lik praksis i dei kommunale barnehagane og skulane når det gjeld å ivareta familiar som treng det. 8

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Kvinnherad kommune Saksmappe Saksbehandlar 2016/258-3 Anne Fosse Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2017/33 Levekårskomiteen 06.11.2017 2017/77 Kommunestyret 21.12.2017 2018/3 Levekårskomiteen

Detaljer

SKULEFRITIDSORDNINGA I SVEIO

SKULEFRITIDSORDNINGA I SVEIO SKULEFRITIDSORDNINGA I SVEIO Vedtekter for kommunale SFO-tilbod Sveio,juni-08 1 VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE FRTIDSORDNINGANE I SVEIO 1. LOVGRUNNLAGET 13-7 i opplæringslova: Skolefritidsordninga Kommunen

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 003/18 Skule- og kulturutval

Saksnr. Utval Møtedato 003/18 Skule- og kulturutval Stryn kommune Arkiv: FA - A22 JournalpostID: 18/923 Saksbehandlar: Edvard Nordang Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 003/18 Skule- og kulturutval 30.01.2018 Vedtekter for SFO i Stryn kommune 2018 Bakgrunn

Detaljer

Vedtekter for SFO - Skolefritidsordninga

Vedtekter for SFO - Skolefritidsordninga Vedtekter for SFO - Skolefritidsordninga Vedteke i kommunestyret 20.06.19 sak 19/56 Gjeldande frå 1. august 2019 INNHALD: 1 Eigarforhold... 3 2 Formål... 3 3 Opptaksmyndigheit... 3 4 Søknad, opptakskriterium

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I NAUSTDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I NAUSTDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I NAUSTDAL KOMMUNE 6 Vedteke i K-sak 020/13 den 02.05.2013 Heimel for skulefritidsordninga Skulefritidsordninga er heimla i Opplæringslova i kap 13, 13-7 og i forskrift

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE Heimel: Skulefritidsordninga er heimla i Opplæringslova i 13-7, 9a-8, og 10-9, og i Forskrift til opplæringslova i 12-1e og 15 Vedteke i Førde bystyre

Detaljer

Kommunale vedtekter forskulefritidsordningane i Sunnfjord kommunane

Kommunale vedtekter forskulefritidsordningane i Sunnfjord kommunane Kommunale vedtekter forskulefritidsordningane i Sunnfjord kommunane Illustrasjon: Gregory Idehen 1. Føremål Skulefritidsordninga (SFO) er eit tilbod for barn i 1. 4. klasse, og for barn med funksjonshemmingar

Detaljer

Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning

Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning Aukra kommune Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning Aukra kommune ephorte: 2012/67-54 Vedteke i kommunestyret den 06.09.16, sak 70/16 Gjeldande frå skoleåret 2017-2018 ephorte

Detaljer

Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning i

Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning i Aukra kommune Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning i Aukra kommune Gjeldande frå skoleåret 2018-2019 Vedteke i Aukra kommunestyre den 22.05.18, sak 33/18 e-phorte: 12/67-64 ephorte

Detaljer

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå 15.08.12 Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Side 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I AUKRA KOMMUNE. 1 Eigarforhold. Aukra

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

T I L B O D SKULEFRITIDSORDNING

T I L B O D SKULEFRITIDSORDNING Høyanger kommune Tenesteområde oppvekst T I L B O D om SKULEFRITIDSORDNING 2017/2018 TIL FORELDRE/FØRESETTE Vi ønskjer med denne brosjyra å gjere deg kjend med tilbodet om skulefritidsordning i kommunen.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Administrativt revidert 28. august 2017 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum. Barnehagane er

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 85/15, 29.10.2015. 2 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR. Underlagt lov : Lov om barnehage, og til ei kvar tid gjeldane forskrifter og rammeplan for barnehage

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR. Underlagt lov : Lov om barnehage, og til ei kvar tid gjeldane forskrifter og rammeplan for barnehage VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Underlagt lov 17.06.2005: Lov om barnehage, og til ei kvar tid gjeldane forskrifter og rammeplan for barnehage 1. EIGARFORHOLD Jølster kommune er eigar av: Langhaugane

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Årsplan for SFO. Sandnes skule. Skuleåret

Årsplan for SFO. Sandnes skule. Skuleåret Årsplan for SFO Sandnes skule Skuleåret 2017-18 SKULEFRITIDSORDNINGA VED SANDNES SKULE 2017-18. SFO ved Sandnes skule har base på rom 6 og er ope måndag til fredag. Opningstid er kl 07.15 til kl 08.10

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2014/2162 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 02.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/91758497 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Vedtekter for SFO skulefritidsordninga i Sandøy kommune

Vedtekter for SFO skulefritidsordninga i Sandøy kommune Barnet symboliserer framtida, fordi det forvaltar mulegheitene fordi kvart barn kan bety verdas framgang, fornying, forløysing. Lars Oftedal Vedtekter for SFO skulefritidsordninga i Sandøy kommune Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift.

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Lærdal kommune VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 10.03.2016, gjeldande frå 01.05.2016 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald

Detaljer

Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018. «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre»

Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018. «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre» Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018 «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre» SULDALSSTANDARD SKULEFRITIDSORDNINGA (SFO) KVA ER SFO? SFO er eit friviljug opphalds- og aktivitetstilbod på skulen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 18/1343. Betalingssatsar og tilbod i 2019 for barnehage og SFO

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 18/1343. Betalingssatsar og tilbod i 2019 for barnehage og SFO SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 18/1343 Betalingssatsar og tilbod i 2019 for barnehage og SFO Vedlegg: Bakgrunn: Felles rammeverk for barnehage og skule frå barnehage

Detaljer

Skulefritidsordninga i Kvinnherad gjev følgjande tilbod:

Skulefritidsordninga i Kvinnherad gjev følgjande tilbod: Vedtekter for SFO Skulefritidsordninga er heimla i Opplæringslova 13-7. Vedtektene vart vart av Komitè for oppvekst, kultur og idrett i november 2010. Revidert mars 2014 1. Om skulefritidsordninga: - Skulefritidsordninga,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I TIME KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I TIME KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I TIME KOMMUNE Godkjent av Time kommunestyre, sist endra i Levekår, 10.april 2019. 1 Eigartilhøve og ansvar for drift av barnehagane 1.1 Vedtektene gjeld barnehagar som blir drivne

Detaljer

VEDTEKTER GRANVIN HERAD

VEDTEKTER GRANVIN HERAD VEDTEKTER GRANVIN HERAD Sist endra 11.06.2018 1 Vedtekter Tueteigen barnehage Eigartilhøve / administrasjon Granvin herad er eigar og står for drifta av Tueteigen barnehage. Styrar er einingsleiar for

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2015/3559-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

Vedtekter for SFO skulefritidsordninga i Sandøy kommune

Vedtekter for SFO skulefritidsordninga i Sandøy kommune Barnet symboliserer framtida, fordi det forvaltar mulegheitene fordi kvart barn kan bety verdas framgang, fornying, forløysing. Lars Oftedal Vedtekter for SFO skulefritidsordninga i Sandøy kommune Vedtekter

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 02.02.2017 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Revidert - Formannskapet, Vedtekne Kommunestyret,

Revidert - Formannskapet, Vedtekne Kommunestyret, Revidert - Formannskapet, 23.11.16 Vedtekne Kommunestyret, 15.12.16 Revidert oppvekst og omsorg sak 17/10 Side 0 VEDTEKTER FOR KOMMUNALT SFO-TILBOD I SAMNANGER 1 - FORVALTNING OG FORELDREMEDVERKNAND 1.1

Detaljer

VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE MODALEN KOMMUNE Modalen Barnehage 5729 Modalen Tlf. 56 59 91 90 VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE Vedteke i kommunestyret.. Verknad f.o.m. 1 Innleiing I fylgje Lov om barnehager 7 skal barnehagen ha vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGE (SFO) I RISSA

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGE (SFO) I RISSA VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGE (SFO) I RISSA N 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Administrasjon... 3 2.1 Lovgrunnlag... 3 2.2 Definisjon og formål... 3 2.3 Styring og ledelse...

Detaljer

Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling:

Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling: I. Lovgrunnlag Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling: Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om foreldrebetaling i barnehagen, herunder søskenmoderasjon,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordning (SFO) i Agdenes. Forslag

Vedtekter for skolefritidsordning (SFO) i Agdenes. Forslag Vedtekter for skolefritidsordning (SFO) i Agdenes Forslag Innhold Opplæringslova - Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa... 3 1 Eierforhold og virkeområde... 3 2 Formål og innhold... 3 3 Organisering,

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehagar

Vedtekter kommunale barnehagar Sentralbord: 51 42 98 00 / epost (/) Framside (/) / Skule og barnehage / Barnehage (/skole og barnehage1/barnehage1/) Vedtekter kommunale barnehagar Oppdatert 1.1.2012 1 Retningslinjer Klepp kommune eig

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

Bjørnehiet SFO - informasjon

Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for barna på 1.- 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik og gode utviklingsvilkår.

Detaljer

BESTEMMELSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I SOLA KOMMUNE

BESTEMMELSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I SOLA KOMMUNE BESTEMMELSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER 1. Opplæringslovens 13-7 I SOLA KOMMUNE Sist revidert i utvalg for oppvekst og kultur 07.12.2017 Opplæringsloven har en egen paragraf om skolefritidsordningen: 13-7.

Detaljer

3. Foreldreråd og Samarbeidsutval Kvar barnehage skal ha eit foreldreråd og samarbeidsutval, jf barnehagelova 4.

3. Foreldreråd og Samarbeidsutval Kvar barnehage skal ha eit foreldreråd og samarbeidsutval, jf barnehagelova 4. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I STORD KOMMUNE 1. Eigartilhøve Stord kommune er ansvarleg for drifta av dei barnehagane som er omfatta av desse vedtektene. Barnehagane er administrativt knytt til rådmannen.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE Gjeld frå og med 12. desember 2018: KS-102/18 1 VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE PARAGRAF 1: EIGARTILHØVE Selje kommune eig og driv barnehagane. Barnehagane

Detaljer

VEDTEKTER FOR HORNINDAL BARNEHAGE (gjeldande frå )

VEDTEKTER FOR HORNINDAL BARNEHAGE (gjeldande frå ) VEDTEKTER FOR HORNINDAL BARNEHAGE (gjeldande frå 01.11.2017) 1 EIGAR Hornindal kommune eig og driv Hornindal barnehage. Utval for oppvekst og helse er det overordna styringsorganet og rådmannen har det

Detaljer

Revidert Oppvekst og omsorg,

Revidert Oppvekst og omsorg, Revidert Oppvekst og omsorg, 01.06.2010 Revidert oppvekst og omsorg sak 17/10 Side 0 VEDTEKTER FOR KOMMUNALT SFO-TILBOD I SAMNANGER 1 - FORVALTNING OG FORELDREMEDVERKNAND 1.1 Eigar Samnanger kommune eig

Detaljer

3. Arealutnytting Netto leike- og opphaldsareal pr. barn i barnehagen er 5,3 m² for born under 3 år og 4 m² for born over 3 år.

3. Arealutnytting Netto leike- og opphaldsareal pr. barn i barnehagen er 5,3 m² for born under 3 år og 4 m² for born over 3 år. VEDTEKTER FOR DRIFTA AV NAUSTVÅGEN BARNEHAGE 15.02.2018. 1. Vedtekter Vedtekter for Naustvågen barnehage blir fastsett av eigar innanfor ramma av gjeldande lover og reglar. Endringar eller tillegg til

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/2046-26014/2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: 24.11.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 17/15 Komité for drift og forvaltning 01.12.2015 Høyringsuttale

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SØKNAD OM PLASS I SKULEFRITIDSORDNING (SFO)

STRANDA KOMMUNE SØKNAD OM PLASS I SKULEFRITIDSORDNING (SFO) STRANDA KOMMUNE SØKNAD OM PLASS I SKULEFRITIDSORDNING (SFO) 2016/2017 Det må søkjast ny plass for kvart skuleår. Søknadsfrist 1.mars NB! Søknaden skal sendast til den aktuelle skulen. Opptaksnemnda ved

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld:

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld: MASFJORDEN KOMMUNE Rådmannen Rådgjevarar Kunnskapsdepartementet Dato: 22.12.2009 Vår ref. 09/776-3/N-210/AMS Dykkar ref. Høyringsfråsegn frå Masfjorden kommune Viser til vedlagt utskrift av vedtak KS-084/09

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Opplæring og oppvekst Kommunale barnehagar Private barnehagar Skular med skulefritidsordning Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2018/2101 17552/2018 221

Detaljer

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år.

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år. Notat Vår ref LITO 14/382-1 Arkiv A10, Dato 15.04.2014 Vedtekter for barnehage 1. EIGARTILHØVE Jølster kommune eig og driv følgjande barnehagar: Langhaugane barnehage, 0-6 år. 144 plassar. Skei barnehage,

Detaljer

SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar.

SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar. Opningstid SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar. SFO tek til kl.07.00-08.20 (utetid-08.30) og etter skuletid kl. 13.15/14.00 og 12.00-16.30. SFO har ope 190

Detaljer

Barnehagebruksplan

Barnehagebruksplan Barnehagebruksplan 2016-2019 1 Vedlegg 4. Vedtekter i kommunale barnehagar Vedtekter i kommunale barnehagar frå 01.01. 2015 1. Eigarforhold og ansvar for drift av barnehagane. Hå kommune eig og driv for

Detaljer

Kvinnherad kommune Vår ref: 2016/679 Dato: Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET

Kvinnherad kommune Vår ref: 2016/679 Dato: Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET Kvinnherad kommune Vår ref: 2016/679 Dato: 21.06.2016 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET Informasjon 2016/2017 Retningslinjer og informasjon vert sendt til alle som får barnehageplass i Kvinnherad kommune.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. Vedtekne av Vågå kommunestyre 7.mai 1979 og seinare justerte i vedtak i Vågå kommunestyre, sak 78/82, 119/88, 10/89, 18/91,19/93, 31/94, 138/94, 7/97, 25/2000,

Detaljer

Fritid på skulen. Kvalitetsplan for Skulefritidsordninga (SFO) i Sveio kommune Foto: Ida Vollum

Fritid på skulen. Kvalitetsplan for Skulefritidsordninga (SFO) i Sveio kommune Foto: Ida Vollum Fritid på skulen Kvalitetsplan for Skulefritidsordninga (SFO) i Sveio kommune 2017-2021. Foto: Ida Vollum 2012-1 1. Visjon. Den overordna visjonen til Sveio kommune er «Vilje til vekst ein god stad å bu».

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Hemsedal. Gjeldane frå 1. oktober 2016

Vedtekter for barnehagane i Hemsedal. Gjeldane frå 1. oktober 2016 Vedtekter for barnehagane i Hemsedal Gjeldane frå 1. oktober 2016 Vedtatt i Kommunestyre 29.09. 2016 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Elvetun Barnehage AS

VEDTEKTER FOR. Elvetun Barnehage AS VEDTEKTER FOR Elvetun Barnehage AS INNHALD Eigarforhold 3 Formål. 3 Styringsorgan.. 3 Samarbeidsutval.. 4 Foreldreråd... 4 Opptak av barn. 4 Opptakskrets. 5 Søknaden sendes:. 5 Foreldrebetaling/oppseiing

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE Med retningsliner for fleksibel ferieavvikling i barnehagane. 1 1 Eigar Vestnes kommune eig og er ansvarleg for dei kommunale barnehagane. 2 Hovudramma

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

VEDTEKTER FOR VILLVETTENE FRILUFTSBARNEHAGE DA Org.nr:

VEDTEKTER FOR VILLVETTENE FRILUFTSBARNEHAGE DA Org.nr: Tlf: 930 89 251 / 922 12 038 www.villvettene.no VEDTEKTER FOR VILLVETTENE FRILUFTSBARNEHAGE DA Org.nr: 990 949 050 1. EIGARTILHØVE Villvettene friluftsbarnehage er ein privateigd friluftsbarnehage for

Detaljer

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret Endra av formannskapet

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret Endra av formannskapet Bokn kommune Bokn barnehage. Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 03.02.2015 Kommunestyret har delegert ein del avgjerder til rådmannen, som har delegert

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 214 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 214 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 214 Saksmappe: 2015/2181-25368/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 16.11.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 16/15 Komité for drift og forvaltning 01.12.2015 Uttale til høyringa

Detaljer

Tysvær kommune eig og driv følgjande barnehagar: Aksdal, Fjellhaug Friluftsbarnehage, Førresdalen, Førresfjorden, Nedstrand, Førland og Tysværvåg.

Tysvær kommune eig og driv følgjande barnehagar: Aksdal, Fjellhaug Friluftsbarnehage, Førresdalen, Førresfjorden, Nedstrand, Førland og Tysværvåg. Tysvær kommune Vår ref 11487/2005 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR - Revidert 2017 1. Eigarforhold Tysvær kommune eig og driv følgjande barnehagar: Aksdal, Fjellhaug Friluftsbarnehage, Førresdalen, Førresfjorden,

Detaljer

VELKOMEN TIL BJØRNEHIET SFO LEIKANGER BARNESKULE

VELKOMEN TIL BJØRNEHIET SFO LEIKANGER BARNESKULE VELKOMEN TIL BJØRNEHIET SFO LEIKANGER BARNESKULE Hei og hopp Bjørnehiet SFO er topp! Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for barna

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SANDØY Vedtektene er utarbeidd i samsvar med Lov om barnehagar av 17. juni 2005. 1 EIGARTILHØVE. Sandøy kommune eig og driv barnehagen

Detaljer

Hafslo barne- og ungdomsskule - SFO 2017/18 SFO HAFSLO - INFORMASJON

Hafslo barne- og ungdomsskule - SFO 2017/18 SFO HAFSLO - INFORMASJON Hafslo barne- og ungdomsskule - SFO 2017/18 SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

VELKOMSTHEFTE FOR HELLAND SFO

VELKOMSTHEFTE FOR HELLAND SFO VELKOMSTHEFTE FOR HELLAND SFO Vi vil med dette ønske alle velkomen til vår skule/sfo. Vi ser fram til å verte kjent med dei nye barna som skal begynne på SFO, og håpar på eit godt samarbeid med dykk som

Detaljer

Utval for opplæring og kultur er styringsorgan for dei kommunale barnehagane i Hå. Barnehagane er administrativt knytta til opplæring og kultur.

Utval for opplæring og kultur er styringsorgan for dei kommunale barnehagane i Hå. Barnehagane er administrativt knytta til opplæring og kultur. Opplæring og kultur Vedtekter i kommunale barnehagar frå 01.01. 2016 1. Eigarforhold og ansvar for drift av barnehagane. Hå kommune eig og driv 14 barnehagar. Barnehagane vert drivne i tråd med Lov om

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I SIGDAL. Vedtatt i Kommunestyret 21.12.2012, sak KS-123/12. 1. FORMÅL

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I SIGDAL. Vedtatt i Kommunestyret 21.12.2012, sak KS-123/12. 1. FORMÅL VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I SIGDAL Vedtatt i Kommunestyret 21.12.2012, sak KS-123/12. 1. FORMÅL Skolefritidsordningen (SFO) er hjemlet i Opplæringsloven 13-7 der det heter: Kommunen skal ha eit

Detaljer

Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling:

Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling: I. Lovgrunnlag Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling: Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om foreldrebetaling i barnehagen, herunder søskenmoderasjon,

Detaljer

Vedtatt av Trondheim bystyre 26.11. 1998, endret av Bystyret i mai 2005, august 2007 og i september 2013.

Vedtatt av Trondheim bystyre 26.11. 1998, endret av Bystyret i mai 2005, august 2007 og i september 2013. Vedtekter for SFO Vedtatt av Trondheim bystyre 26.11. 1998, endret av Bystyret i mai 2005, august 2007 og i september 2013. 1. Formål Skolefritidsordningen har som mål å gi barna i grunnskolens fire første

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE Gjeld frå og med barnehageåret 2016-2017: KS-028/16 1 VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE Gjeld frå og med barnehageåret 2016-2017: KS-028/16 PARAGRAF 1:

Detaljer

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal 15.10.2012 kl. 15:00

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal 15.10.2012 kl. 15:00 HITRA KOMMUNE Fillan den 10.10.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal

Detaljer

ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO.

ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO. ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO. VELKOMMEN TIL ØYE SKULEFRITIDSORDNING Målsettingane vi arbeider etter i Øye SFO, bygger på ei fritidspedagogisk plattform. Den frie u leiken er viktig for oss, men

Detaljer

HJELMELAND KOMMUNE Møtebok

HJELMELAND KOMMUNE Møtebok HJELMELAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utval Møtedato 015/13 Oppvekstutvalet 24.05.2013 072/13 Formannskapet 11.06.2013 038/13 Kommunestyret 19.06.2013 Arkivkode Sakshandsamar Arkivsak/j.post A22

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12. Vedtekter for Åmli barnehagar Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.2015, sak K 15/185 INNHALD: 1 Eigar... 3 2 Formål... 3 3 Foreldreråd og samarbeidsutval...

Detaljer

VELKOMEN TIL BJØRNEHIET SFO LEIKANGER BARNESKULE

VELKOMEN TIL BJØRNEHIET SFO LEIKANGER BARNESKULE VELKOMEN TIL BJØRNEHIET SFO LEIKANGER BARNESKULE Hei og hopp Bjørnehiet SFO er topp! Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for barna

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I LØRENSKOG KOMMUNE.

RAMMEPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I LØRENSKOG KOMMUNE. LØRENSKOG KOMMUNE SKOLE- OG OPPVEKSTTJENESTEN RAMMEPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I LØRENSKOG KOMMUNE. Revidert 2010 Lørenskog 20.10.2010 2 Svein Ødegaard skole- og oppvekstsjef INNHOLD 1 Innledning 3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 12/1307

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 12/1307 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 12/1307 REVISJON AV VEDTEKTER FOR SFO I SIGDAL Rådmannens forslag til vedtak: Retningslinjer for skolefritidsordningen revideres

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 13.09.2017 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Knarrlagsund oppvekstsenter

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret , sak K 12/185

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret , sak K 12/185 Vedtekter for Åmli barnehagar Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 INNHALD: 1 Eigar... 3 2 Formål... 3 3 Foreldreråd og samarbeidsutval... 3 4 Opningstid... 4 5 Planleggingsdagar... 4 6 Leike-

Detaljer

Definisjon og formål. Målsetjing

Definisjon og formål. Målsetjing Definisjon og formål Overordna mål for verksemda finn vi i Opplæringslova 13-7: «Skulefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om skulestart Torsdag

Velkommen til orienteringsmøte om skulestart Torsdag Velkommen til orienteringsmøte om skulestart 2019-2020 Torsdag 21.03.19 På programmet: Diverse informasjon Bli kjend med Landro skule og våre satsingsområde Fokus på førebuing til god skulestart Skulestart

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE 2015-2016 INNHALD Innhald 2 Kort om skulefritidsordninga 3 Opningstider og tilbod i feriane 4 Påmeldingsfristar 5 Personalet ved SFO 6 Hovudmålsetjing 7 Dagsrytmen 8

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. Gjeldande frå Vedteke i kommunestyret , sak: 070/17.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. Gjeldande frå Vedteke i kommunestyret , sak: 070/17. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. Gjeldande frå 19.10.2017. Vedteke i kommunestyret 19.10.2017, sak: 070/17. Innhold Innleiing:... 3 1. Eigartilhøve:... 3 2. Drift og forvaltning:... 3

Detaljer