Fosnes kommune. Årsmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune. Årsmelding 2011 17.04.12"

Transkript

1 Fosnes kommune Årsmelding

2 Innhold 1.Forord side 3 2. Virksomheten til kommunestyret og politiske organ side Sammensetning av politiske utvalg i perioden side Aktivitet side Større enkeltsaker i kommunestyret side 5 3. Økonomisk resultat og nøkkeltall fra regnskapet side Hovedoversikt driftsregnskap side Driftsinntekter side Driftsutgifter side Renter og avdrag, innskudd og likviditet side Lånegjeld side Investeringsregnskap side Organisasjon og personal side Ansatte side Kompetanseutvikling side Arbeidsmiljø side Tillitsvalgte side Seniorpolitikk side Sykefravær side Lønnsutvikling side Likestilling, tilgjengelighet og likeverdige muligheter side Etisk standard side Ekstern og intern kontroll side Årsrapport fra avdelingene side Økonomisk resultat side Politiske organ side Administrasjon og fellestjenester side Oppvekst og kulturavdelingen side Helse og sosialavdelingen side Teknisk avdeling side Midtre Namdal Kirkelige fellesråd side Interkommunalt arbeid side Ytre miljø side 23 Side 2 av 23

3 1. Forord Årsmeldingen for 2011 består av årsberetning av økonomiske forhold og virksomhetsrapportering. Virksomhetsrapporteringen bygger på informasjon fra enhetene og administrasjonens vurderinger med hensyn til rapportering av resultat for tjenesteområdene. Nøkkeltall for ressursbruk og tjenesteresultat rapporteres også i KOSTRA. Tallmaterialet omfatter det meste av virksomheten i kommunen, herunder økonomi, skoler, helse, kultur, miljø, sosial tjenester, boliger, tekniske tjenester og samferdsel. Tallene fra KOSTRA er tilgjengelig på et senere tidspunkt enn regnskapet. De supplerer årsmeldingen og brukes som grunnlag for neste års langtidsbudsjett. Regnskapet for 2011 legges fram med et positivt regnskapsmessig driftsresultat slik det har vært de siste 6 årene. Driftsresultatet for 2011 viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr ,79. Vi må helt tilbake til år 2000 for å finne siste år med et negativt regnskapsmessig driftsresultat. I 2004 ble det regnskapsmessige driftsresultatet avlagt i balanse. Siden den gang har det vært positivt. I perioden 2007 til 2010 har dette hatt en jevn økning, fra 2010 til 2011 gikk driftsresultatet noe tilbake igjen. Det er ingen entydig forklaring til dette, men noe av årsaken kan tilskrives innskjerpet kostnadskontroll samt en relativt kraftig vekst i driftsinntektene. Noe kan også forklares i at planlagt arbeid ikke er blitt gjennomført i henhold til budsjett. Veksten i driftsinntektene kan bl.a. tilskrives en moderat økning i skatteinntekter og rammetilskuddet fra staten. Fra 2010 til 2011 har det imidlertid vært en kraftig øking i både driftsutgifter og driftsinntekter, noe som bl.a. skyldes særskilte forhold som blir nærmere belyst senere i årsmeldingen. Kommunens omløpsmidler har som en direkte konsekvens av de siste års resultater hatt en jevn styrking. Kommunens egenkapital har imidlertid gått en del tilbake bl.a. som følge av økt bruk av tidligere avsetninger. Egenkapitalen er i 2011 blitt redusert forholdsvis mye som følge av nytt prinsipp for regnskapsføring av amortisering av estimatavviket av pensjonsmidlene mot egenkapitalen. Tjenesteresultatet synes tilfredsstillende ivaretatt, selv om ressurstilgang i forhold til tilbud kan virke sårbar innenfor enkelte enheter. Internkontroll, systemoppfølging, samt styringsprosesser i forbindelse med rapportering og budsjettoppnåelse kan forbedres. Den negative befolkningsutviklingen fortsatte i Tall fra SSB pr viser imidlertid økning i befolkningstallet sammenlignet med Endring i % Befolkningsutvikling ,8 Arbeidsledigheten er lav. Antall helt ledige personer i desember 2011 var 4. Reg. arbeidsledige i % Fosnes kommune 2,1 1,6 1,7 2,7 1,5 1,2 Fosnes kommune har underskudd på arbeidsplasser. En god del av kommunens innbyggere pendler til Namsos for å arbeide der, noen har også arbeidsplassen sin lengre unna og ukependler/langtidspendler. Side 3 av 23

4 2. Virksomheten til kommunestyret og politiske organ 2.1 Sammensetning av politiske utvalg etter kommune og fylkestingvalget 2011 Kommunestyret Arbeiderpartiet (5) andel 36,8 % Fellesliste Senterpartiet/Kristelig Folkeparti (10) andel 63,2 % Eva Westerlund Tranås Bjørg Tingstad Frank Finstad Guldvik Jarle Elden Nikolay Coogan Vatne Ingri M. Langaas Mausner Ruth Vendil Vatne Tone Laugen Joar Kolbjørn Reppen Trygve Jonny Sandvik Åge Ivar Dille Magnus Elden Sissel Margrethe Gjeset Jon Olav Skreddernes Rune Wik Formannskapet Bjørg Tingstad (ordfører) Jarle Elden (varaordfører) Eva Westerlund Tranås Frank Finstad Guldvik Ingri M. Langaas Mausner 2.2 Aktivitet Kommunestyret Møter ) ) Politiske saker Referatsaker Formannskapet Møter ) Politiske saker Referatsaker )Folkemøte 2)Befaring Eldrerådet Møter Saker Referatsaker Arbeidsmiljøutvalget Møter Saker 5 4 Referatsaker Tilsettingsutvalget Møter Saker Partsammensatt utvalg Møter Saker Side 4 av 23

5 2.3 Større enkeltsaker i kommunestyret Seierstad servicebygg AS ble innvilget tilskudd på inntil kroner til utbygging av serviceanlegg for reiselivet. Kommunestyret gav uttalelse til meldinga om Grønningfjella vindkraftverk som Statsskog ønsker at NVE skal utrede. Kommunestyrets uttalelse var negativ til at det skulle arbeides videre med disse planene. I februar ble det gjennomført temamøte om klima og energi. Energi og klimaplan for Fosnes kommune ble godkjent senere på året. Mål og strategier for grunnskolene ble vedtatt. Overordnet mål for skolene i Fosnes: et godt sted å være et godt sted å lære. Vedtektene for barnehagene i kommunen ble revidert. Det ble bevilget kroner til videreføring av Prøvebo Jøa. Midlene skal benyttes for å få detaljert beskrivelse av prosjektet med forslag på plassering, utforming og totalkostnad. Det ble vedtatt å inngå samarbeidsavtale med Norsk Kulturarv, samt å gå inn som medeier i Museet Midt. Fosnes kommune inngikk Lokalsamfunn med MOT-kommune avtale. Fosnes kommune hadde allerede MOT-programmet i ungdomsskolen, men ønsket å gå et skritt videre og involvere mer av lokalsamfunnet i MOT-tenking og MOT-handling. Kommunestyret vedtok å igangsette forprosjekt med mål om å bygge ny svømmehall med opplæringsbasseng på 8,5 x 12,5 meter og flerbrukshall med aktivitetsflate på 20 x 25 meter. Kommunestyret vedtok nytt Reglement for Finansforvaltning, det nye reglementet erstatter gjeldende reglement av 29.januar Det ble godkjent opptak av byggelån/midlertidig investeringslån i byggeperioden ved utbygging av Salsnes gjestehavn. Investeringstiltaket gjennomføres innenfor en øvre kostnadsramme på inntil kroner Kommunens andel ble satt til inntil kroner. Det ble undertegnet avtale mellom Nærøy kommune og Fosnes kommune om skolegang ved Salsnes oppvekstsenter for elever fra Lund krets for skoleårene 2011/2012 og 2012/2013. I september var det kommune og fylkestingvalg og kommunestyret foretok valg og oppnevninger til kommunale og interkommunale organ, nemnder, råd og utvalg. Side 5 av 23

6 3. Økonomisk resultat og nøkkeltall fra regnskapet 3.1 Hovedoversikt driftsregnskap Årsregnskapet for 2011 er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kroner ,-. Dette er en del lavere enn resultatet for 2010, men omtrent tilsvarende med driftsresultatet for I tabellen og figuren nedenfor vises utviklingen i brutto og netto driftsresultat samt årenes regnskapsmessige resultat de siste 5 og 10 år. Trenden er at driftsresultatet de siste 10 år har vært stabilt på pluss siden. Med unntak av 2008 da ekstraordinære uforutsette utgifter ikke lot seg finansiere innenfor vedtatt budsjett. De siste 3 årene (2009, 2010 og 2011) har det vært en betydelig forbedring av driftsresultatet, selv om det gikk noe tilbake igjen i Noen av årsakene til dette kan tilskrives økt fokus på kostnadskontroll og en stabilisering (utflating) av driftsutgiftene samtidig med en relativt kraftig vekst i driftsinntektene. Veksten i driftsinntektene har vært på 4,9 % fra 2008 til 2009, 3,3 % fra 2009 til 2010 og 6,7 % fra 2010 til Veksten fra 2008 til 2011 har vært på 15,7 %. Hovedtallene siste 5 år Driftsutgifter (mill.kr) 51,5 56,8 56,3 56,8 62,7 Driftsinntekter (mill.kr) 53,0 54,9 57,6 59,5 63,5 Årsresultat (mer-/mindreforbruk) (1000 kr) Brutto driftsresultat (1000 kr) Netto driftsresultat (1000 kr) Kommunens samlede driftsinntekter og driftutgifter sett i sammenheng viser følgende utvikling: Side 6 av 23

7 3.2 Driftsinntekter Kommunen får i hovedsak inntektene fra 3 ulike kilder: Ordinære skatteinntekter fra privatpersoner og bedrifter, samt eiendomsskatt på verker og bruk (fom 2010) som total utgjør 15 % av kommunens samlede driftsinntekter Statlig rammetilskudd inkl. skjønnsmidler og øremerkede overføringer som tilsammen utgjør 61 % av kommunens samlede driftsinntekter. Fra og med 2011 ble det foretatt en omlegging og tilpasning av inntekstsystemet. Bl.a. ved en omlegging av kostnadsnøklene og innlemming av tidligere øremerkede tilskudd til barnehager, nytt tilskudd knyttet til kvalifiseringsprogram og krisesenter ble innlemmet som en del av kostnadsnøkkelen og blir dermed en del av kommunens frie inntekter. Fosnes kommune kom godt ut av denne omleggingen. Andre driftsavhengige inntekter. Fordelingen av kommunens inntekter kan illustreres ved følgende grafiske framstilling. Utvikling i frie inntekter (rammetilskudd fra staten og skatteinntektene) viser at skatteinntektene har hatt en markant %-økning i perioden 2008 til 2010, mens rammetilskuddet har hatt en moderat økning i samme periode. Fra 2010 til 2011 gikk skatteinntektene noe ned mens det ble en relativt kraftig vekst i rammetilskuddet. En av årsakene til økningen i rammetilskuddet kan tilskrives ekstraordinære skjønnsmidler som følge av utgifter knyttet til etablering av omsorgsbase og ujevnheter i årsbarnetallet på Salsnes Oppvekstsenter. En av årsakene til nedgangen i skatteinntektene skyldes vedtatt reduksjon i det kommunale skatteøret i statsbudsjettet for Dette fører i tillegg til en vridning fra skatt til rammetilskudd for skattesvake kommuner. Side 7 av 23

8 Fosnes kommune iverksatte innføring av eiendomsskatt (verker og bruk) i Eiendomsskatt for 2011 ble i medhold av eiendomsskattelovens 3, 4 og 10 utskrevet for skatteåret 2011 med en sats på 4 av takstverdi. Skatteyter Takstverdi 2010 Skatt 2010 Skatt 2011 Marine Harvest Norway AS Kvernviklaks AS NTE Nett AS Telenor Telecom Solutions Netcom Goskjell Nordsjø Skalldyr AS Folla White Fish Firma Albert Collett SIAS AS Ulike driftsavhengige inntekter som brukerbetalinger, leieinntekter, refusjoner, salgsinntekter mv. utgjorde i % av kommunens samlede driftsinntekter. 3.3 Driftsutgifter Kommunens driftsutgifter kan grupperes i 3 hovedkategorier: - Lønn og sosiale utgifter (pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift) som utgjorde 58 % av kommunens samlede driftsutgifter. - Kjøp av varer - Kjøp av tjenester Lønnsandelen av kommunens samlede driftsutgifter har hatt en markant nedgang de siste årene selv om lønnskostnadene isolert har økt. Dette skyldes primært at en større andel av kostnadene er knyttet opp mot tjenester innenfor den samkommunale virksomheten i MNS. Side 8 av 23

9 Indeksen nedenfor viser de viktigste kostnadsfaktorene i driftsbudsjettet. De ulike kostnadsfaktorene er indeksert etter hvor stor økning eller reduksjon de har hatt de siste 5 årene. Den kraftige nedgangen i kjøp av eksterne tjenester og den tilsvarende økningen i overføringer/tilskudd skyldes som nevnt ovenfor endringer i utgiftsføringen av kostnadene knyttet til de interkommunale tjenestene i Midtre Namdal samkommune. Lønnsutgiftene har hatt en forsiktig og stabil utvikling og er i 2011 på 1,114, det betyr at disse utgiftene ligger 11,4 % over nivået i Overføringer/kjøp av tjenester har økt mest og da særlig kjøp av tjenester i interkommunale ordninger. Fra og med 2010 er en del av disse tjenestene innlemmet i Midtre Namdal samkommune, utgiftsføringen er endret, slik at det gir et mer riktig bilde å se tjenestekjøp og overføringer samlet. Dette gir da en kostnadsfaktorindeks på 1,72 i 2011, tilsvarende faktor i 2010 var 1,39 og 1,44 i Dette viser tydelig at en stadig større andel av kommunens utgifter blir brukt til tjenester og oppgaver som ikke utføres av kommunen selv. Side 9 av 23

10 3.4 Renter og avdrag, innskudd og likviditet I 2011 ble det betalt 1,3 millioner kroner i renter og 1,5 millioner kroner i avdrag på kommunale låneopptak til egne investeringsformål. Tross nye årlige låneopptak i perioden og en økning av lånegjelden, er avdragsbelastningen blitt redusert fra ca. 2,3 millioner kroner i 2002 til 1,5 millioner kroner i Dette skyldes hovedsakelig endring i avdragsprofil mellom gamle og nye lån, samt en refinansiering og forlengelse for en del av kommunens låneportefølje. Ca. 55 % av kommunens låneportefølje ekskl. lån til videreutlån har vært tatt opp med rentebinding. Som en direkte konsekvens av regnskapsresultat for 2010 har kommunens omløpsmidler og egenkapital hatt en forholdvis markant økning fra 2009 til Omløpsmidlene har styrket seg ytterligere i 2011 mens egenkapitalen er blitt markant redusert. Dette skyldes hovedsaklig en endring i regnskapsprinsipp for hvordan estimatavviket av pensjonsmidlene skal regnskapsføres. Tom er dette estimatavviket blitt avskrevet over 15 år. Dvs. at akkumulert estimatavvik er blitt regnskapsført med 1/15 pr. år. Fom er dette avviklet slik at hele estimatavviket skal avskrives samme år. I tillegg er gjenstående estimatavvik fra tidligere år regnskapsført fullt ut i balansen for Balanseregnskapet Tall i hele Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kors. og langs. gjeld (inkl. pensjonsforpl.) Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Side 10 av 23

11 3.5 Lånegjeld Kommunens samlede lånegjeld er pr kroner ,- inkl. lån til videreutlån (dette er omtrent samme gjeldsbyrde som de siste 7 årene). Denne lånegjelden tilsvarer en gjeldsbelastning pr. innbygger på kroner Dette utgjør en liten reduksjon i forhold til 2010 på kroner 108,- og skyldes dels at det er noen få flere hoder å fordele gjelden på. I tillegg til kommunens langsiktige lånegjeld kommer langsiktig gjeld knyttet til pensjonsforpliktelsene på ca. 83,4 mill. kroner. Side 11 av 23

12 3.6 Investeringsregnskap Avviket mellom budsjetterte og regnskapsførte investeringskostnader kan i all hovedsak tilskrives prosjektering av ny svømme- og flerbrukshall. Denne ble budsjettert gjennomført i 2011 men en større del av kostnaden vil først påløpe i I tillegg er budsjettert utskifting av radiatorer i ungdomsskolen utsatt i påvente av resultatet av prosjekteringen av flerbrukshallen. Oversikten nedenfor gir en samlet oversikt over status på de enkelte investeringsprosjekter. Hovedskjema Regnskap Budsjett (tall i 1000 kr) Investering i anleggsmidler Utlån, forskutteringer og kjøp av aksjer Avdrag på lån (formidlingslån) Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler generelt Bruk av lånemidler - formidlingslån Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd og refusjoner m.v Mottatte avdrag på utlån (formidlingslån) Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Gjennomførte investeringer i 2011 (1000 kr) Regnskap Budsjett Kommentar: Prosjektering ny svømmehall/flerbrukshall Grunnerverv gang/sykkelsti Jøa skole 7 0 Utvidelse vannforsynling Bragstadsundet Utskifting radiatorer Jøa u/skole Kjøp av brannbil Salsnes 5 0 Tilleggsomkostn. til invest Rednings/frigjøringsutstyr brann Jøa Strømagregat vannforsyning Jøa Gjestehavn Salsnes, hovedprosjekt Budsjettert i 2010 Investeringstiltaket er også budsjettert Utvidelse vannkilde Dun/Fosnesmoan tidligere Sum Side 12 av 23

13 4. Organisasjon og personal 4.1 Ansatte Det ble i 2011 budsjettert med lønnsmidler tilsvarende 68 årsverk, fordelt mellom 63 faste stillinger og 5 stillinger tilsvarende ekstrahjelp og kjøp av tjenester, en økning på 1 stilling i forhold til foregående år. Ved inngangen av 2011 hadde kommunen 98 ansatte, 64 kvinner og 34 menn. Ved utgangen av 2011 hadde vi 107 ansatte, fordelt mellom 72 kvinner og 35 menn, samt 4 ansatte på attføring og 2 ansatte i permisjon uten lønn for å prøve seg i annen stilling utenom kommunen. Hjemler i bruk Hjemler pr /brukt samme år Administrasjon og fellestjenester 8,58 9,61 9,21 9,00 Oppvekst og kulturavdelingen 26,98 26,38 24,31 25,61 Helse og sosialavdelingen 25,46 23,93 23,39 30,65* Teknisk avdeling 5,94 6,12 5,91 7,54 * økningen skyldes i hovedsak nytt omsorgstilbud tilsvarende 4,14 årsverk. 4.2 Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling skjer gjennom individuell etter og videreutdanning, felles kurs for ansatte og målrettet rekruttering ved ledige stillinger. Det gis lønnskompensasjon til ansatte som gjennomfører etter- og videreutdanning som kommunen etterspør, for å stimulere egne ansatte til å møte nye faglige utfordringer. Fosnes kommune er tilknyttet Opplæringskontoret for fag i kommunale sektor i Nord- Trøndelag (OKS). Salsnes Oppvekstsenter, Jøa barnehage og skole, samt pleie- og omsorgstjenesten i Fosnes er godkjente lærebedrifter, dette er et kvalitetsstempel som vi skal være stolte over. Fosnes kommune har politisk vedtak på at det til enhver tid skal være en lærling i kommunen, dette vedtaket er gjennomført. 4.3 Arbeidsmiljø Nye forskrifter om bedriftshelsetjeneste trådte i kraft fra Fosnes kommune inngikk avtale om bedriftshelsetjeneste for alle sine ansatte sommeren Arbeidsmiljøutvalget (AMU) hadde 1 møte i Saker som ellers naturlig kunne vært brakt inn for AMU har i stedet vært drøftet på møter med hovedtillitsvalgte og avdelingsledere eller tatt opp i partsammensatt utvalg. AMU har behandlet ny IA handlingsplan, seniortiltak for alle ansatte i Fosnes kommune, samt prioritering av bedriftshelsetjenestens arbeid høsten I 2011 har man registrert 3 skademeldinger og avviksrapporter, to av dem fra skolebarn og en voksen ansatt. Side 13 av 23

14 4.4 Tillitsvalgte Fosnes kommune har godt samarbeid med de ansattes representanter. Dette samarbeidet skjer gjennom regelmessige møter med hovedtillitsvalgte, deltakelse i partsammensatt utvalg og AMU, samt tilsettingsutvalg og ad hoc utvalg. I 2011 ble det gjennomført 5 møter hovedtillitsvalgt (HTV), hvorav 4 møter var viet Inkluderende Arbeidsliv. Lønnsoppgjøret i 2011 var et mellomoppgjør, det ble gjennomført to lokale forhandlinger i løpet av året. 4.5 Seniorpolitikk Aldersammensetning: Grupper Under 20 år år år år år Over 60 år Leder/avd.leder/mellomledere Pedagogisk personell Høyskolegruppen Fagarbeidere Andre Ufaglært Undervisningspersonell har rett til redusert leseplikt, først når de fyller 55 år og dernest gis en ytterligere reduksjon fra fylte 60 år. Utover det har kommunen arbeidet med konkretisering og utvikling av seniortiltak i 2011og seniortiltak for alle ansatte ble innført i Sykefravær Legemeldt sykefravær Kilde: NAV fraværsstatistikk. Fosnes kommune 9,9 6,6 6,9 5,2 8,0 Midtre Namdal samkommune 7,6 Landet 5,4 Legemeldt sykefravær (tapte dagsverk i % av avtalte dagsverk) 1. kv kv kv kv.11 Fosnes 6,2 7,9 8,2 9,8 Sykefraværet i Fosnes kommune har økt fra 2010 (5,2 %) til 2011 (8,0 %) og kommunens resultat er ved utgangen av året høyere enn både totalt for Midtre Namdal samkommune og landet. Dette er ikke en god utvikling, økningen er ikke relatert til bestemte hendelser, det må tas med i betraktningen at med et lite utvalg arbeidstakere kan få sykemeldinger gjøre store utslag. Det arbeides aktivt i alle avdelingene for å redusere sykefraværet gjennom tiltak i inkluderende arbeidsliv. Fosnes kommune inngikk avtale om bedriftshelsetjeneste for alle sine ansatte sommeren Det er i samarbeid med bedriftshelsetjenesten foretatt arbeidsplasskartlegginger og utarbeidet planer for helse- miljø- og sikkerhet. Det forventes at arbeidet vil blant annet være med på å forebygge helseplager og trygge arbeidsmiljøet, som på sikt vil redusere fraværet. Side 14 av 23

15 4.7 Lønnsutvikling Lønnsoppgjøret i 2011 var et mellomoppgjør. I tillegg til sentrale lønnstillegg ble det også gjennomført lokale lønnsforhandlinger etter kapitlene 3, 4 og 5. Alle ansatte ble gitt et generelt tillegg på 1,72 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.april 2011, minimum kroner Kommunestyrets vedtak om at ingen ansatte (som ikke ønsker det) skal ha under 50 % stilling, blir prioritert ved ansettelser, men er ennå ikke helt oppfylt. Totalt for Fosnes kommune Antall ansatte Antall årsverk Gj.snitt stillings-størrelse pr. ansatt menn 35 14,59 41,69 3) kvinner 72 47,83 66,43 totalt ,42 58,34 Kilde: Eget lønnssystem 3) Lav gjennomsnittelig stillingsstørrelse pr. ansatt mann skyldes mange stillinger med lav stillingsbrøk innen det frivillige brannvesen. 4.8 Likestilling, tilgjengelighet og likeverdige muligheter Fosnes kommunes likestillingsarbeid og likeverdige mulighet er forankret i Personalpolitisk plan for Fosnes kommune (vedtatt mai 2005). Personalpolitikken skal gjenspeile likestillingsperspektivet som en naturlig del av virksomheten. Fosnes kommune er bevisst på å rekruttere det underrepresenterte kjønn når det er ledige stillinger. Fosnes kommune har oppnevnt kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet deltar i arbeidet med saker som er særlig viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kjønnsfordeling Fast ansatte Vikarer og timelønte Totalt Kvinner Menn SUM I den politiske ledelse sitter etter kommunevalget kvinner og 2 menn i formannskapet og 6 kvinner og 9 menn i kommunestyret. Ordføreren er kvinne. 4.9 Etisk standard Fosnes kommune har ikke vedtatte etiske retningslinjer, men har gjennom Personalpolitiske retningslinjer for Fosnes kommune (vedtatt mai 2005) beskrevet verdier og prinsipper innenfor alle saksområder som omfattes av kommunens personalarbeid. Side 15 av 23

16 5. Ekstern og intern kontroll Ekstern kontroll Aktivitet/antall Anmerking KomRev Trøndelag IKS Revisjon av årsmelding Behandlet i kommunestyret KomRev Trøndelag IKS Gjennomgang av vederlagsberegning Ingen avvik KomRev Trøndelag IKS Rutiner og praksis, institusjonsbasert Behandlet i kommunestyret pleie og omsorg Skjenkekontrollen i Namdal Befaring Ingen brudd på lov eller forskrift Statsarkivet i Trondheim Tilsyn arkiv og arkivarbeide 7 avvik DSB Tilsyn med brannvesenet 3 anmerkninger Intern kontroll Aktivitet Anmerking Fosnes kommune Kontrollutvalget Saker Årsrapport tatt til orientering Internkontroll Gjennomgang av effektuering av kommunestyrevedtak (1) Rapport tatt til orientering Rapportene er blitt behandlet som referat - eller politiske saker til kommunestyret. 6. Årsrapport fra avdelingene 6.1 Økonomisk resultat Netto driftsresultat, hvor mye kommunen sitter igjen med etter at driftsutgifter, renter og avdrag (sum driftsutgifter) er betalt ligger på 1,4 % i Vi fikk større utgifter enn forventet innenfor flere enheter, inndekning er blitt håndtert på en god måte. Noen tjenester eller tiltak kan ikke forutses, da kommunen er forpliktet til å opprette de tjenester og tiltak det måtte bli behov for etter en faglig og praktisk vurdering i henhold til lover og forskrifter. Årsregnskap netto drift fordelt etter områder: (i 1000 kroner) Buds Administrasjon og fellestjenester Oppvekst og kulturavdelingen Helse og sosialavdelingen Teknisk avdeling Var-tjenester Kirker og kirkegårder Herav Midtre Namdal samkommune Sum Politiske organ Sammensetning av politiske utvalg, aktivitet og større enkeltsaker er beskrevet i kapittel 2. side 4 og 5. I tillegg er Fosnes kommune representert med 3 medlemmer i Midtre Namdal samkommunestyre (ordfører Bjørg Tingstad, varaordfører Jarle Elden og Eva Westerlund Tranås). Side 16 av 23

17 6.3 Administrasjon og fellestjenester Leder: Rønnaug Aaring Administrasjon og fellestjenester kom ut med et mindreforbruk på ca kroner. Hovedårsaken til dette er reduksjon i premieavvik pensjonskostnader, som totalt beløp seg til ca kroner mindre enn budsjettert. Enheten omfatter servicekontor, personal, økonomi, lønn, renhold og administrativ ledelse. Administrasjonen og fellestjenestene har i tillegg til planlegging, politisk saksforberedelse, utviklingsoppgaver og prosjekter, arbeidet med rapporteringsrutiner, kvalitetssikring og informasjon. Det ble vinteren 2011 gjort endringer i organisasjonsstrukturen med etterfølgende ansettelser av mellomledere og ledere. 6.4 Oppvekst og kulturavdelingen Leder: Kari Nielsen Thorsen Oppvekst og kulturavdelingen sett under et gikk i 2011 ut med et mindreforbruk på ca kroner. Det er noe mindreforbruk innenfor alle enhetene, økte inntekter, samt ellers god budsjettdisiplin som har ført til at regnskapet er i balanse. Det er arbeidet mye med å utvikle et kvalitetssystem for avdelingen. I skoleeierperspektivet skal det arbeides med kontinuerlig forbedring. Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser til de fleste stillingene innenfor avdelingen, samt rutiner og planer i tillegg til de lovkrav som eksisterer for opplæring og barnehage. Fosnes kommune har deltatt i et skoleutviklingsprosjekt i samarbeid med Indre og Midtre Namdal, samt to de to videregående skolene i regionen. Skoleutviklingen har i første rekke bestått av kompetansehevingsprosjekter, dette innenfor etterutdanning og videreutdanning. Det har de siste årene vist seg vanskelig å følge prognoser på elevtall i skolene og barnetall i barnehagene på grunn av relativt mye inn/utflytting av innbyggere. Dette har krevd endringer i bemanning og stillingsstørrelser i løpet av året. MOT ble videreført og utvidet til Lokalsamfunn med MOT-kommune avtale, ved Jøa barne og ungdomsskole er det avsatt ressurs til en lærer som i samarbeid med helsesøster bidrar til å koordinere arbeidet. Ved Jøa Barnehage er det i løpet av året foretatt endringer i stillingsandeler og utdanningsnivå, da det er kommet til flere barn, hvor en stor andel barn under 3 år. Tallet på innmeldte barn lå ved barnehageårets begynnelse like oppunder lovbestemt pedagognorm. Barnehagen har også kriseplass, ved sykdom i hjemmet. Åpningstiden er utvidet for å tilpasse foreldre som pendler. Ved Salsnes oppvekstsenter barnehage har det vært søknader jevnt over hele året, slik at ved årsskiftet var barnehagen fullsatt. Dette både i forhold til pedagognormen og godkjent barnetall i forhold til areal. Behovet for barnehageplasser har også endret seg i begge barnehagene, de siste årene, fra at de fleste barna i barnehagene har hatt deltidsplasser, til at det i dag er størst andel barn på heltidsplasser. Side 17 av 23

18 Begge barnehagene er heldagsbarnehager med tilbud til barn fra 1-6 år. Barnehagene gir også tilbud om SFO-ordning. Jøa barne og ungdomsskole gav tilbud om leksehjelp, som en del av et helhetlig tilbud med kulturskole/sfo og leksehjelp. Ingen foreldre ønsket å benytte seg av dette. Ved oppvekstsenteret på Salsnes er det 100 % oppslutning om leksehjelptilbudet, fra klasse. Ved Salsnes oppvekstsenter har det vært en oppgang i barnetallet fra året før, det har i 2011 vært 7 elever. Avtale med Nærøy kommune om skolegang for elever fra Lund skolekrets ved Salsnes oppvekstsenter, ble våren 2011 videreført i to år, fram til skolestart 2013/2014. Jøa barne - og ungdomsskole er en kombinert skole ( trinn). Elevtallet har vært stabilt omkring 70 de tre siste årene. I ungdomsskolen er forsøket med arbeidslivsfaget som alternativ til annet fremmedspråk/fordypning norsk/engelsk videreført og det er nå 12 elever som deltar i prosjektet. Videre ble skolen like før årsskiftet tatt ut til å delta i satsing på vurdering for læring. Nedgang i årstimetall ved begge skolene har vist seg å bli en utfordring. Det har vært vanskelig å forutsi elevtall og hvilke utfordringer eleven har. Siden det er både fremmedspråklige elever og elever med behov for ekstra oppfølging, har det vært vanskelig å organisere skolehverdagen for å gi en best mulig kvalitet på undervisningen, med færre lærere å dele oppgavene på. Det er stor oppslutning om tilbudet som Fosnes kommunale kulturskole tilbyr. Ved hjelp av lokal bemanning på Salsnes er det også en elev ved oppvekstsenteret. Høsten 2011 kom det i gang et Utvidet kulturskoletilbud til ungdomsskoleelever innenfor sjangrene musikk og dans, der det deltar 2 elever fra Fosnes kommune. Rektor i kulturskolen er leder av Jøa kulturforum, som er en samarbeidsarena for å koordinere ulike kulturtilbud og utstyr, samt gi tilbud om nye kulturopplevelser til barn og unge. Rektor organiserer også Ungdommens kulturmønstring og er involvert i arbeidet med Den kulturelle skolesekken. Fosnes Folkebibliotek består av hovedbibliotek (samfunnshuset på Jøa) og filial (Salsnes oppvekstsenter). Biblioteket fikk ny biblioteksjef i 2011, hun har både biblioteksjefs- og assistentstillingen i filialen på Salsnes. Dette fungerer godt. I tillegg er Fosnes folkebibliotek en del av samarbeidsforumet Namdalsbibliotekene. Hovedbiblioteket har økt utlån dette året og det er fortsatt godt utlån ved filialen. Fosnes Bygdemuseum har hatt stor aktivitet med dugnad for vedlikehold, som maling og reparasjoner. Dugnadsinnsatsen berømmes, den har stor betydning for museet. Fosnes kommune gikk sommeren 2011 inn som medlem i Museet Midt. Medlemskapet er en delt fjerdedel, hvor kommunene Lierne, Namsskogan, Grong, Overhalla, Nærøy og Fosnes, er deleiere. Side 18 av 23

19 6.5 Helse og omsorgsavdelingen Leder: Kari Ørjasæter Bakke Helse og omsorgsavdelingen kom ut med et mindreforbruk på ca kroner. Dette skyldes innsparinger på lønn, større inntekter enn forventet, mindre utgifter tilknyttet sosialtjenesten og økt refusjon fra staten. Noen tjenester eller tiltak kan ikke forutses, da kommunen er forpliktet til å opprette de tjenester og tiltak det måtte bli behov for etter en faglig og praktisk vurdering i henhold til lover og forskrifter. Det kan vises til god budsjettdisiplin innen alle tjenesteområdene. Helseavdelingen består av helsesøster, legetjeneste og fysioterapitjeneste. Helsesøstertjenesten består av 50 % stilling, fordelt som 42 % helesøster og 8 % MOTinformant. Arbeidet fordeles mellom helsestasjon og skolehelsetjenesten. Helsesøster har faste dager ved Salsnes Oppvekstsenter. Barnetallet ved årsskiftet var 101 barn mellom 0-16 år, derav 13 barn under 4 år. Bemanningen på legekontoret har vært stabil hele året. Det har vært stor aktivitet ved legekontoret, fastlegelisten har vært nærmest full hele året (900 pasienter) og mange gjestepasienter. Ved legens fravær samarbeides det med andre legekontor og vi er godt fornøyd med legetjenesten slik den fungerer nå. I tillegg er legekontorets personale viktige samarbeidspartnere i utarbeidelse av helhetlige helsetjenester i kommunen sammen med ansatte innenfor de andre tjenestestedene. Fysioterapitjenesten består av 80 % stilling fordelt på 2 fysioterapeuter. I tillegg til behandlinger, tilbys ukentlig trening på styrkerom, samt konsultasjon på skole/helsestasjon. Det har vært en jevn flyt av pasienter hele året. Bruken av treningsrommet har økt fra fjoråret, det er bra. Kommunen har avtale om kjøp av 10 % jordmortjeneste fra Sykehuset Namsos. Jordmor er tilstede en dag annen hver uke ved helsestasjonen og har et nært samarbeid med helsesøster/legetjenesten. Ordningen fungerer veldig bra. Pleie og omsorgsavdelingen består av institusjonsbasert og hjemmebasert omsorg, inkludert boliger, tiltak for funksjonshemmede, støttekontakt, avlastnings og besøkshjemsordning, samt psykisk helsevern. Institusjonsbasert og hjemmebasert omsorg er samordnet under en felles leder. Den institusjonsbaserte omsorgen omfatter 17 plasser, inkludert servicefunksjonene kjøkken og vaskeri. I tillegg benyttes ved behov 2 plasser til avlastningsopphold i fellesleiligheter i omsorgsboligene. I perioder av året har det vært ledig kapasitet på institusjonen med opptil 3 rom, i andre perioder kan vi ha overbelegg med inntil 2 pasienter, da benyttes både bad og korridor for å imøtekomme pasientbehovet. Beleggsprosenten inkl. avlastningsboligen var 95 % i 2011 (1 % høyere enn i fjor). Beleggsprosenten på kun institusjonen var på 99,8 %. Alle omsorgs/aldersboligene var utleid ved årets slutt. I den hjemmebaserte omsorgen mottok 24 personer hjemmehjelp, mens 27 personer hadde innvilget hjemmesykepleie. Omsorgen styrkes gjennom tjenestene trygghetsalarmer og matombringing. Avdelingen har ikke mottatt eller behandlet noen klager på tjenestetildeling i løpet av En del midler gjennom folkehelsetiltak er blitt benyttet til aktiviseringstiltak på sykeheimen. Tiltak for funksjonshemmede ytes til både hjemmeboende, beboere i omsorgsbolig/avlastningsbolig og ungdommer som har et tilrettelagt tilbud på videregående skole i annen kommune. Tjenesten har oppfølgingsansvar for alle funksjonshemmede som Side 19 av 23

20 mottar tjenester etter Lov om sosiale tjenester. Det er knyttet en 50 % koordinator til tjenesten. Psykiatritjenesten består av 50 % stilling som koordineres av vernepleier med videreutdanning i psykisk helse. Tjenesten består hovedsakelig av individuell oppfølging i form av støttesamtaler og veiledning, ansvarsgruppearbeid, individuelle planer og tilrettelegging, tildeling av midler til forebyggende tiltak, samt administrativt arbeid. Rus og psykisk helse er områder som samarbeider en god del. Det er vedtatt Ruspolitisk handlingsplan for Fosnes kommune og kommunen deltar i forebyggende tiltak på rusområdet sammen med de i andre kommunene i Midtre Namdal samkommune. I oktober 2011 ble det i samarbeid med barnevern og Bufetat opprettet en omsorgsbase for et barn som bor i kommunen. Basen ble lokalisert i Namsos kommune. Omsorgsbasen er et tiltak med heldøgn omsorg og innbefatter 3,93 årsverk fordelt på 8 ansatte. Kommunen søkte Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om ekstra skjønnsmidler i forbindelse med opprettelsen og fikk innvilget kroner i Sosialtjenesten med økonomisk sosialhjelp og gjeldsrådgiving og Husbankordningen med bostøtte, boligtilskudd og Startlån, samt Barneverntjenesten, kommuneoverlegen og legevakt er samkommunale tjenester. Det vises her til årsberetning og årsregnskap for Midtre Namdal samkommune hvor omtale av aktiviteter og tjenesteresultat framgår. Disse behandles som egen sak. Det er allikevel nødvendig å knytte en egen kommentar til barneverntjenesten. Fosnes kommune har store økende utgifter knyttet til barnevern. Budsjettet dekker både samarbeidsordningene (lønn til ansatte), samt hjelpetiltak i og utenfor hjemmet, som blant annet inkluderer avlastningstiltak/besøkshjem og fosterhjemsplassering. Det er kostnadene knyttet til barnevernstiltak utenfor familien som øker. Økningen fra 2010 til 2011 er på nesten 100 % og den totale kostnad til barnevernstiltak utenfor hjemmet ble på kroner Tilsvarende beløp er budsjettert for Prosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune ble startet høsten 2010 for å arbeidet med Samhandlingsreformen. Arbeidet er svært ressurskrevende og det er en stor utfordring å klare å ivareta de løpende driftsoppgavene i tillegg til å delta i de 10 forskjellige underprosjektene. Det er viktig å være med i prosessene, arbeidet gir påvirkningsmuligheter for hvordan fremtidens helsetjenester skal organiseres og gjennomføres, det er lærerikt og selv om Fosnes kommune er en liten kommune har vi mye å bidra med og vise til, blant annet hvordan vi allerede har organisert vår hele og omsorgtjeneste. Det vises for øvrig til årsberetning og årsregnskap for Midtre Namdal samkommune. 6.6 Teknisk avdeling Leder: Knut Skreddernes Teknisk avdeling kom ut med et mindreforbruk på ca kroner. Mye av planlagt aktivitet er gjennomført, noe er omdisponert innenfor avdelingens rammer. I forbindelse med oppussing av ledige rom på sykeheimen ble det innkjøpt mer materiale enn planlagt og det ble brukt midler til innkjøp av møbler ved flytting av kommunestyresalen som ikke var budsjettert til dette formålet. Teknisk avdeling består av teknisk sjef, matrikkelfører, ingeniør og senioringeniør, til sammen 3,1 % stilling. Ny teknisk sjef ble tilsatt fra 1. august Stillingen som Side 20 av 23

21 matrikkelfører ble i 2011 utvidet fra 40 % til 60 % for å fullføre adressering og midlertidige forretninger i Fosnes kommune innen tidsfristen. Teknisk avdeling har ansvaret for tjenester innenfor byggesaksbehandling, oppmåling, kommunale bygg, utleieboliger og eiendommer, vedlikehold og tilsyn av kommunale veier, vann og avløp, administrativt ansvar for vaktmestertjenesten og samordning av kommunens planarbeid. Fosnes kommune har samarbeidsløsninger i Midtre Namdal samkommune innenfor jord, skogbruk, vilt og fiskeforvaltning, naturforvaltning, miljøvern, friluftsliv, motorferdsel i utmark, utviklingsoppgaver og næringsutvikling. Sakstype/år Byggemelding Søknad om byggetillatelse Oppmålingssaker Nye reg.planer/bebyggelsesplaner Endring av reg.planer/bebyggelsesplaner Dispensasjoner Klagesaker Tilsyn i byggesaker 4) 5 Sum saker ) etter ny plan og bygningslov Bygningsdriften utføres av vår vaktmestertjeneste. I tillegg til ordinære driftsoppgaver, utføres mindre bygge og vedlikeholdstiltak. For å ha en hensiktmessig driftsform med tilpassede ressurser for oppgaveløsninger, er det inngått avtaler om kjøp av entrepenør-tjenester til oppgaver innenfor veier, bygg og anlegg, samt kjøp av konsulent-tjenester innenfor større utbyggingsoppgaver. Samferdsel og veier: Fosnes kommune eier og drifter 27 km vei, inkludert ansvar for gatelys ca 40 punkter. Det aller meste er grusvei. Det er blitt gjennomført grusing av kommunale veier på Salsnes, Elvalandet og Jøa, betydelig oppgradering av stikkrenner, grøftrens og utbedring av rekkverk på Strømbrua. Kommunal vannforsyning har 196 abonnementer, hvorav 46 ligger på Salsnes (samlet produksjon ca m 3 drikkevann). Det er gjennomført boring etter vann ved Brakstadsundet, Fosnesmoan og på Dun og utspyling i to vannverk, samt drenering og utbedringer av vannledninger og kummer. Kommunale avløpsanlegg har 104 abonnementer, hvorav 64 på Jøa og 40 på Salsnes, det er gjort service og utskifting i pumpestasjonene. Renovasjon kjøpes av Midte Namdal Avfallsselskap som organiserer og samler inn husholdningsavfall og spesialavfall. Brannvern organiseres gjennom det frivillige brannvesen. Fosnes kommune inngikk i april 2011 i tillegg avtale om kjøp av brannsjefstjeneste, beredskapsleder, leder forebygging og tilsynspersonell fra Namsos kommune, brann og redningsvesen. Tjenestekjøpet omfatter også feietjenesten inkl, tilsyn med fyringsanlegg der feie-gebyret skal dekke de faktiske kostnader med oppgaven. Det selges brannberedskap til Nærøy kommune (Smines-Lundområdet). Innenfor kommunale områder og bygg er det gjort utbedringer på uteområdene, oppussing og utbedring av ulike lokaler, installering av varmepumper, samt opprydding i flere kommunale bygg. Side 21 av 23

22 6.7 Midtre Namdal kirkelige fellesråd Menighetene i Fosnes deltar i Midtre Namdal kirkelige fellesråd som er et forvaltningsorgen for menighetene i Flatanger, Fosnes, Otterøy, Klinga, Vemundvik, Namsos, Ranem og Skage. Fosnes kommune overførte kroner i tilskudd til drift av fellesrådet i 2011, dette er i henhold til budsjett. Det foreligger egen årsmelding fra Midtre Namdal kirkelige fellesråd. 6.8 Interkommunalt samarbeid Fosnes kommune deltar i flere interkommunale samarbeidsordninger ble Midtre Namdal samkommune (MNS) etablert som en forsøksordning for 4 år. MNS organiserer pr. i dag 7 tjenesteområder. Midtre Namdal samkommune er en egen juridisk enhet med en egen forskrift godkjent av hjemlet i loven om forsøk i offentlig forvaltning. Tabellen viser Fosnes kommune sin andel av netto driftsutgifter for samarbeidsordningene i forhold til budsjettet. Ordning Budsjett Merutgift Innsparing Skatteoppkrever Utviklingsavdeling Miljø og landbruk IT Barnevern administrasjon Barnevernstiltak Barnevernstiltak i familien Barnevernstiltak utenfor familien Legevakt Kommuneoverlege Politisk Administrasjon Økonomisystem Sak-/arkivsystem PLO-system Kartsamarbeid NAV administrasjon NAV kvalifiseringsordningen NAV økonomisk sosialhjelp Samhandlingsreformen Finans Sum Merforbruk Side 22 av 23

23 Netto driftsutgifter for ordningene utgjør 8,7 % av Fosens kommunes totale netto driftsutgifter i 2011, totalt kroner. Av dette utgjør tiltak knyttet til barnevernet ca kroner. Samkommuneforsøket skal bidra til god kvalitet, effektiv ressursbruk, bedre organisering av kompetanse og bedre samhandling med regionale aktører. Både tjenesteresultat og økonomisk resultat for Fosnes er tilfredsstillende ivaretatt for tjenesteområdene som inngår i MNS. Det foreligger egen årsmelding fra samkommunen. Nærmere omtale av aktiviteter og tjenesteresultat framgår av denne som behandles som egen sak. Øvrige samarbeidsordninger er: - KomSek IKS Kontrollutvalgssekretariat i Nord-Trøndelag - KomRev IKS, kommunerevisjonssamarbeidet i Nord-Trøndelag - Krisesenteret i Nord-Trøndelag - Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelag - Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - Namdal Rehabilitering - PP-tjeneste med vertskap Namsos kommune - Marin konsulent i Nord-Trøndelag - Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) Namdal - Nord-Trøndelag 110-sentral Det foreligger egne årsmeldinger fra disse ordningene. I tillegg er Fosnes kommune deltaker i Innkjøpssamarbeid med Nord-Trøndelag Fylkeskommune. 7. Ytre miljø Fosnes kommune som virksomhet forurenser ikke det ytre miljø utover det som følger med kommunale avløpsanlegg fra husholdninger og alminnelig avfall fra de kommunale institusjonene. Fosnes kommune er medeier i Midtre Namdal Avfallselskap IKS som står for innsamling og deponering av avfall. Det ble innført tvungen hytterenovasjon fra 1. januar 2011 i hele kommunen for totalt 180 hytter. Søppelcontainere er utplassert på Seierstad, Myrvika og på fjellet mellom Breksillan og Salsnes. Klima og miljøplan for Fosnes kommune ble vedtatt i juni, planen inneholder visjon, mål og tiltak for perioden Fosnes kommune kjørte i perioden 1. september 20. desember en kampanje for at det skulle være lett for alle å kvitte seg med gamle bilvrak. Det ble også foretatt en opprydding av bilvrak fra oppsamlingsplassen i Fosnesmoan. Arbeidet med oppfølging av vannskriften hvordan oppnå god miljøtilstand i vassdragene er påbegynt. Side 23 av 23

Fosnes kommune. Årsmelding 2010

Fosnes kommune. Årsmelding 2010 Fosnes kommune Årsmelding 2010 31.03.2011 Innhold 1.Forord side 3 2. Virksomheten til kommunestyret og politiske organ side 4 2.1 Sammensetning av politiske utvalg i perioden side 4 2.2 Aktivitet side

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:25 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes styre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre hus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2010/6843-3 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Handlingsplan med økonomiplan 2011-2014. 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING:

FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 Saknr: Tittel: 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: Fra 10:45 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Juridiske samarbeidsformer

Juridiske samarbeidsformer Juridiske samarbeidsformer Administrativt vertskommunesamarbeid ( 28b) Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd ( 28c) Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27 Samarbeid etter lov om interkommunale

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: Fra 11:15 til 14.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

2009/1520-4 09.03.2009

2009/1520-4 09.03.2009 Fosnes kommune Helse og sosial Notat Til: Fra: Knut O. Dypvik Kari Ø. Bakke Referanse 2009/1520-4 09.03.2009 Dato Årsmelding 2008 Helse og sosialavdelingen 1. Beskrivelse av virksomheten. Helse og sosialavdelingen

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

Øk. plan Øk. plan Øk. plan Tall i tusen kroner. Netto driftsinntekter

Øk. plan Øk. plan Øk. plan Tall i tusen kroner. Netto driftsinntekter Namsos s kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:213/8861-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjett 214. Handlingsprogram med økonomiplan 214-217. Utvalg Namsos Eldres

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19.

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19. Møteinnkalling TID: Torsdag den 08.06.2006, kl. 19:15 STED: Kommunehuset, Dun (1. etasje) De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: Fra 15:00 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer