ÅRSRAPPORT 2008 Undervisningssykehjemmet (USH) i Nord-Trøndelag, Verdal Bo- og Helsetun

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008 Undervisningssykehjemmet (USH) i Nord-Trøndelag, Verdal Bo- og Helsetun"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008 Undervisningssykehjemmet (USH) i Nord-Trøndelag, Verdal Bo- og Helsetun Innledning: Verdal Bo- og Helsetun har i snart 2 år hatt status som undervisningssykehjemmet (USH) i Nord-Trøndelag, en arena for fagutvikling og forskning. I 2008 har vi jobbet systematisk for å videreutvikle en lærende organisasjon ikke bare på Undervisningssykehjemmet, men i hele omsorg og velferdstjenesten i. Flere av prosjektene som initieres gjennom undervisningssykehjemmet er prosjekter som også involverer deler eller resten av omsorg og velferdstjenesten i kommunen. Kompetanseutvikling omfatter både faglig kunnskap, praktiske ferdigheter, sosiale ferdigheter og holdninger. Målsettingen er å styrke kvaliteten slik at tjenestemottakerne kan få ivaretatt sine behov for omsorg, pleie, behandling og aktivitet på en god måte fikk USH ny prosjektleder. Tone Haugan som har vært en ildsjel og pådriver siden oppstarten gikk over i ny stilling. Hun er nå kommunalsjef helse, omsorg og velferd i. Ny prosjektleder er Une Hallem. Omsorg og velferd i : Verdal Kommune har to omsorg - og velferdsdistrikt, Øra og Vinne/Vuku distrikt. 2 sykehjemsinstitusjoner, Verdal Bo- og Helsetun og Ørmelen Bo- og Helsetun. Til sammen 117 ( ft. 110 på grunn av pågående ombygging) sykehjemsplasser med flere spesialenheter som psykio / geriatri, demensposter, døgnrehabiliteringsplasser og plasser for alvorlig syke. Hjemmetjeneste med hjemmehjelp og hjemmesykepleie i begge distriktene. Vi har 38 omsorgsboliger med heldøgnstilbud i tillegg til 19 heldøgnsboliger for psykisk utviklingshemmede. Hjemmetjeneste for funksjonshemmede og kommunal avlastningsbolig. Sentralkjøkken med utkjøring av varm mat og tørrmat hver dag hele året. Tildeling av tjenestene trygghetsalarm, støttekontakt og omsorgslønn. Satelittundervisningssykehjemmet: Verdal Bo- og Helsetun feirer i februar års jubileum. Et sykehjem med 73 plasser. 11 plasser har siden vært midlertidig stengt på grunn av ombygging ble 4 plasser re-åpnet. De øvrige senger reåpnes når avdelingen er ferdig ombygd. For at helsetjenesten skal oppnå et tjenestetilbud som ivaretar pasientens behov på en god måte uansett forvaltningsnivå, er det flere steder prøvd ut alternative løsninger for tjenesteytelsen, en såkalt 1,5 linjetjeneste. er i oppstart av et samarbeidsprosjekt med Helse Nord-Trøndelag Sykehuset Levanger, medisinsk avdeling, med bakgrunn i samhandlingsreformen som lanseres april Når nødvendig kompetanseheving er gjennomført med bistand fra helseforetaket, er målet å kunne åpne 4-5 etterbehandlingssenger ved Verdal Bo- og Helsetun. Kompetanseheving vil vi starte med i løpet av første halvdel av Eventuell åpning av etterbehandlingssengene avhenger av hvordan helsereformen blir og forutsetter at økonomien kan sikres i samarbeidet mellom nivåene. 1

2 Forskning og fagutvikling: USH har i 2008 vært involvert i mange utviklingsprosjekter. Det har bl.a. vært igangsatt utviklingsprosjekter knyttet til demens, lindrende behandling, etisk kompetanseheving og ernæring. Det er utarbeidet en kompetanseplan for sosial og helsepersonell for perioden Tiltaksplaner er utarbeidet. Det er en utfordring å skaffe oversikt over eksisterende kompetanse og fremtidige behov. Kompetansekartlegging skal gjennomføres i Kartleggingen vil vise både ressurser og mangler ved kompetansen og vil danne grunnlag for planlegging av videre kompetanse utvikling i kommunen. USH har ansatte som deltar i ulike fagnettverk. Slike nettverk bidrar i aller høyeste grad til fagutvikling. Her nevnes spesielt SØK-prosjektet som 2 sykepleiere fra USH har deltatt i. De har her deltatt i et prosjekt og i et nettverk med fagutviklerne fra Helse Nord-Trøndelag Sykehuset Levanger. deltar i et utviklingsprogram for å bedre kvalitet og kapasitet i primærhelsetjenesten for personer med demens og deres pårørende. Arbeidet utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet. Vi er tatt opp som modell kommune på to områder knyttet til demensplan 2015: - Utviklingsprogram om dagtilbud og avlastningsordninger - Utviklingsprogram om tilbud til pårørende Det er etablert nettverk med andre modell kommuner i fylket. Det er Snåsa, Flatanger og Overhalla. Fylkesmannen deltar i dette nettverket. USH har i 2008 vært involvert i flere forskningsprosjekter. Vi er med i et 3 årig forskningsprosjekt i samarbeid med vernepleierutdanningen ved HINT og Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Forskningsformen er aksjonsforskning, og prosjektet skal ha fokus på aktivisering og kosthold hos utviklingshemmede. Prosjektet har stor grad av brukermedvirkning. Som modell kommune knyttet til demensplan 2015 foregår det en kartlegging og datainnsamling i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for demens. Materialet skal brukes til forskning. 2 ansatte har fått opplæring i bruk av kartleggingsverktøy. I samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag har de ansatte på USH deltatt i en kartlegging knyttet til temaet åndelige behov i sykehjem. Funn i materialet skal brukes i forskningsarbeid. USH deltar som pilot i et 3 årig forskningsprosjekt, Verdalsprosjektet - krafttak for inkludering av innvandrere. SINTEF bistår med følgeforskning. I juni 2008 ble senter for omsorgsforskning etablert i region Midt-Norge. Sentret er administrativt lagt inn under Høgskolen i Nord-Trøndelag. Sentret skal bidra til å styrke praksisnær forskning og utvikling, drive forskningsformidling og bidra til kompetanseheving innen omsorgssektoren. USH har høsten 2008 hatt møter med omsorgsforskningssentret og dialog er etablert. Det vil i 2009 være viktig for begge parter, både USH og Omsorgsforskningssentret, at vi får til konkrete samarbeidsprosjekter knyttet til utvikling og forskning i Konkrete prosjekter er definert, men ikke startet i Samarbeidspartnere: Som undervisningssykehjem samarbeider vi med ulike aktører, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Lokalt er frivillige enkeltpersoner, lag og foreninger viktige samarbeidspartnere og 2

3 bidragsytere i tjenestetilbudet. Vi må tilrettelegge for at dette samarbeidet videreutvikles i årene fremover. Høgskolen i Nord-Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag er viktige samarbeidspartnere når det gjelder utviklings og forskningsprosjekter. Vi har et nært samarbeid med Verdal Videregående skole, og det er i 2008 inngått en samarbeidsavtale i forhold til VG 1 og VG 2 elevene. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er en viktig samarbeidspartner og støttespiller. Stimuleringsmidler fra fylkesmannen bidrar til at vi får igangsatt prosjekter og kompetansehevende tiltak. Regionalt er Hovedundervisningssykehjemmet som ligger i Trondheim, Søbstad Helsehus, og Satellittundervisningssykehjemmet i Møre og Romsdal, Rokilde sykehjem samarbeidsaktører. Det er i 2008 gjennomført 2 nettverkssamlinger for USH i region Midt-Norge. Nasjonalt har vi i 2008 hatt et nært samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, dette samarbeidet vil også fortsette i Kompetanseutvikling: Det er viktig sette fokus på utvikling av USH som en kvalitativ god læringsarena for både studenter, elever og ansatte. I dette ligger blant annet krav om systematisk kompetanseheving. I 2008 har vi gjennomført følgende av kompetansehevende tiltak lokalt: Internundervisning på USH: Tema Antall deltakere Foredragsholdere Ernæring 61 Siren Nymo, ernæringsfysiolog fra Sykehuset Levanger Praktisk bruke av intranett 39 Inger Storstad fra Verdal kommune Avvik og avvikshåndtering Aktiv bruk av kvalitetssirkel i utviklingsarbeid Smertebehandling og symptomkartlegging Taushetsplikt hos helsepersonell og Overformynderiet og hjelpeverger Prosjekt til fordyping, helsefagarbeideren 42 Anne Grete Wold og Tone Haugan, 52 Irene Edna, kreftsykepleier, Sykehuset Levanger 46 Jarle Øra, kommuneadvokat 22 Inga Astrid Hildrum og Jon J.By, overformynderiet i 20 Guri B Hårberg, Seksjonsleder, Verdal videregående skole Parkinsons sykdom 37 Berit Nonseth, nevrologisk sykepleier, Sykehuset Levanger Universell utforming 3 Kari Gregersen Næss, ergoterap. og prosjektleder, 3

4 Nytt kapitel i pasientrettighetsloven, kapitel 4A 60 Ingjerd Trefjord, vernepleier og avd.leder, Bryt smittekjeden 19 Arcus, mediepro Flere av temaene er presentert 2 ganger Interne kurs: Tema Antall deltakere Foredragsholdere Forflyttningsteknikk 11 Bedriftshelsetjenesten, IHMS Medikamentkurs for 88 Verdal apotek hjelpeleiere /helsefagarbeidere og studenter Førstehjelpskurs 48 Bedriftshelsetjenesten, IHMS Kap 4A, sosialtjenesteloven 4 Paul Andersson, vernepleier, Musikk og drama 12 Steinar Wåge, lærer, USH har arrangert følgende kurs/seminar i samarbeid med andre: Tema: Antall deltakere I samarbeid med Lise Næss. Tema: Kvalitetssikring i sykehjem, endring av rutiner 15 Totalt:86 og Levanger og Verdal Videregående skole Seminar om etikk og holdninger med Tyra Frank Tema :Livsglede Opplæring PPS Seminar om etikk og holdninger v/ Per Lorentsen Kurs om praktisk bruk av sanserom Fra Verdal og Levanger kommuner: Totalt:41 23 Totalt: Totalt; 30 Fagdag demens Fra omsorg og velferd: 83 Deltakere fra hele fylket, fagpersonell fra 1 og 2 linje tjenesten og pårørende. Totalt 250 deltakere og Levanger og Verdal videregående skole Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Annet: Tema Dialogseminar for alle ansatte i Øra omsorg og velferdsdistrikt. Oppfølging av utviklingsprogrammet Medarbeiderskap. Antall deltakere 65 (2008) 2 seminarer er gjennomført i 2008, 2 skal gjennomføres i

5 Eksterne kurs og seminar i 2008: Vi har flere ansatte som i 2008 har deltatt på eksterne kurs og seminarer uten at vi har vært gode nok til å dokumentere dette. Lærlinger: Øra omsorg- og velferdsdistrikt har i 2008 hatt 2 helsefaglærlinger, 1 kokkelærling og 1 lærling innen omsorgsfag i 2008 Studenter/elever: Det er registrert 86 elever og studenter som har hatt praksis ved Øra omsorg- og velferdsdistrikt. Videreutdanning i 2008, Øra omsorg - og velferdsdistrikt: 4 hjelpepleiere har avsluttet etterutdanning i veiledning. 1 sykepleier har startet videreutdanning i rehabilitering. Utadrettet virksomhet/spredning: Hjemmeside for undervisningssykehjemmet er åpnet, link fra hjemmesiden til Verdal kommune. Det er en målsetting om å videreutvikle denne siden i Foreløpig er det i hovedsak lagt ut aktivitetsplaner, årsrapporter og informasjon. Vi er etter hvert blitt god til å dokumentere arbeidet vi gjør, men har et større potensial når det gjelder spredning av erfaringer. Det er et mål om at alle prosjektrapporter skal legges ut på hjemmesiden. Høsten 2008 ble det, i samarbeidet med et lokalt reklamebyrå, utarbeidet en informasjonsbrosjyre om Undervisningssykehjemmet. Det er også utarbeidet en poster. USH har i 2008 vært profilert flere ganger i media, gjelder både lokalavisa og avis som dekker hele Nord-Trøndelag. Det har vært reportasjer knyttet til ulike prosjekt, her nevnes profilering i forkant av demensfagdag, profilering om pårørendekurs til demente, reportasje fra prosjektet aktivisering på ettermiddag reportasje fra høst fest for deltakere i prosjektet lettere når jeg er aktiv og reportasje fra prosjektet gården som opplevelsesarena for demente Siste nevnte ble dekt både i avis, radio og tv. Prosjektleder har vært på Hint og fortalt om konseptet Undervisningssykehjem til studenter som går videreutdanning i aldring og eldreomsorg. Gjennom deltakelse i ulike nettverk skjer erfaringsutveksling og kunnskapsspredning, dette gjelder både lokalt og regionalt. I samarbeid med de andre USH-ene i regionen har vi diskutert strategi for spredningsarbeid, og vi skal i 2009 vurdere mulighetene for å utarbeide en felles strategi med hensyn til profilering og spredningsarbeid. Verdal Une Hallem Prosjektleder 5

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune ÅRSRAPPORT 2010 FORORD I januar 2011 ble Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for hjemmetjenester en realitet. Utviklingssenter (fellesbetegnelse USHT) er en videreutvikling av den tidligere

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

ålesund kommune Årsmelding

ålesund kommune Årsmelding ålesund kommune Årsmelding 2010 Forord I 2009 startet helsedirektoratet arbeidet med å utarbeide en samlet strategi for Undervisnings-sykehjem(USH) og Undervisningshjemmetjeneste(UHT). Direktoratet inviterte

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark Rapport publisert 15.02.2012 Årsmelding 2011 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark in 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon...4 Organisering av utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester...5

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Revidert 27.02. 2015 Utarbeidet av Elisabet Sausjord, May Iren Bendiksen, Kirsti Hagen, Lisbeth Remlo Abelsen og Toril Bülow 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Kort beskrivelse

Detaljer

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Innhold 1 Innledning... 1 1. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 3 2.1.3

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG 1. TILTAKSPLAN 2. OVERSIKT OVER FASTE RULLERENDE KURS INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE

INNHOLD VEDLEGG 1. TILTAKSPLAN 2. OVERSIKT OVER FASTE RULLERENDE KURS INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE 1 INNLEDNING Porsgrunn kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område. Målrettet kompetanseutvikling bør skje med kortsiktige og langsiktige planer og mål for kommunen. Kompetanseutviklingsplanen

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune.

Detaljer

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013 LINDRING PÅ TVERS Et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved Molde sykehus; med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling,

Detaljer

Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold

Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Rapport februar 2014 Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Innholdsfortegnelse her Side 2 1. Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Østfold, Glemmen sykehjem 4 FoU avdelingen

Detaljer

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015 Årsrapport 2012 IS-2159 Omsorgsplan 2015 Innhold Innledning... 5 1. Omsorgsplan 2015... 9 1.1 Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging... 9 Kvalitetsindikatorer... 9 Avtale om kvalitetsutvikling i

Detaljer

Årsrapport 2009 IS-1848. Omsorgsplan 2015

Årsrapport 2009 IS-1848. Omsorgsplan 2015 Årsrapport 2009 IS-1848 Omsorgsplan 2015 Rappoertens tittel: Årsrapport 2009 - Omsorgsplan 2015 Utgitt: November 2010 Ansvarlig utgiver: Helsedirektoratet v/helsedirektør Bjørn-Inge Larsen Redaksjonsgruppe:

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Gården som opplevelsesarena PROSJEKTNAVN. Annbjørg Hallager PROSJEKTLEDER. annbjorg.hallager@verdal.kommune.n o. Verdal 10.02.

PROSJEKTRAPPORT. Gården som opplevelsesarena PROSJEKTNAVN. Annbjørg Hallager PROSJEKTLEDER. annbjorg.hallager@verdal.kommune.n o. Verdal 10.02. PROSJEKTRAPPORT Gården som opplevelsesarena PROSJEKTNAVN Annbjørg Hallager PROSJEKTLEDER annbjorg.hallager@verdal.kommune.n e-post o 74048400 telefon Verdal 10.02.10 STED DATO 1 BAKGRUNN Undervisningssykehjemmet

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Ringerike kommune KOMPETANSEUTVIKLING HELSE OG OMSORG KVALITETSUTVALGET HELSE OG OMSORG

Ringerike kommune KOMPETANSEUTVIKLING HELSE OG OMSORG KVALITETSUTVALGET HELSE OG OMSORG Ringerike kommune KOMPETANSEUTVIKLING HELSE OG OMSORG KVALITETSUTVALGET HELSE OG OMSORG 2013-2016 Innholdsfortegnelse DEL I 2 DEFINISJON KOMPETANSEUTVIKLING 2 MÅLET MED PLANEN ER AT DEN SKAL: 2 ANSVAR

Detaljer

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Tysvær kommune - Bjørgene omsorg- og utviklingssenter - Kompetansesenter i lindrande

Detaljer

SAMMENDRAG... 5 FØRINGER FOR OMSORGSPLAN

SAMMENDRAG... 5 FØRINGER FOR OMSORGSPLAN Høringsutkast 19.4.2013 Innhold Forord... 4 1. INNLEDNING... 4 1.1 MÅL MED PLANEN... 4 1.2 PLANPROSESSEN... 4 1.3 SAMMENSETNING... 5 2. SAMMENDRAG... 5 3. FØRINGER FOR OMSORGSPLAN 2015... 6 3.1 LOVER OG

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge hender

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge hender ellom i mellom Nummer 1 2013 2. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge

Detaljer

Prosjektrapport. IKT basert kompetanseutvikling i kommunene

Prosjektrapport. IKT basert kompetanseutvikling i kommunene Prosjektrapport IKT basert kompetanseutvikling i kommunene Etablering av undervisning, veiledning og faglig nettverkverksbygging mot ansatte i pleie- og omsorgstjenesten 2008 Rigmor Furu og Kirsten Eriksen

Detaljer

4 Hvordan tilrettelegge for kompetanseheving? 5 Satsingsområder for kompetanseheving i perioden 2007 2010

4 Hvordan tilrettelegge for kompetanseheving? 5 Satsingsområder for kompetanseheving i perioden 2007 2010 KOMPETANSEPLAN FOR HELSE- OG SOSIALOMRÅDET 2007 2010 1 INNHOLD 1 Bakgrunn og mål for kompetanseplanen... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Kompetanseløftet 2015... 3 1.3 Mål... 3 1.4 Arbeidsgivers og arbeidstakers

Detaljer

PLEIE-OG OMSORGSPLAN LEVANGER KOMMUNE 2007-2020

PLEIE-OG OMSORGSPLAN LEVANGER KOMMUNE 2007-2020 Delrapporter ARBEID OG AKTIVISERING FOR MENNESKER MED BISTANDSBEHOV Side 2 DEMENSPLAN, LEVANGER KOMMUNE Side 6 KREFTOMSORG OG PALLIATIV BEHANDLING Side 14 LEGETJENESTE Side 71 Kultur, mestring og helse

Detaljer

Veien til kvalitetsutvikling og god praksis

Veien til kvalitetsutvikling og god praksis Sandefjord Kommune Helse- og sosialetaten Prosjektrapport 22.06.2011 Vibeke Bostrøm og Ellinor Bakke Yddal Veien til kvalitetsutvikling og god praksis - En kartlegging av kompetansebehov som et strategisk

Detaljer