Framtidige arbeidsmiljøutfordringer hva skjer i Arbeidstilsynet? HMS-faglig forum. Årskonferanse 19.mai 2010 Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framtidige arbeidsmiljøutfordringer hva skjer i Arbeidstilsynet? HMS-faglig forum. Årskonferanse 19.mai 2010 Trondheim"

Transkript

1

2 Framtidige arbeidsmiljøutfordringer hva skjer i Arbeidstilsynet? HMS-faglig forum. Årskonferanse 19.mai 2010 Trondheim Arbeidstilsynet 2

3 Arbeidstilsynet for et godt arbeidsliv Arbeidstilsynet 3

4 1. Hva bør Arbeidstilsynet prioritere i et 20 års perspektiv? 2. Hva bør prioriteres i Hva er det beste med Arbeidstilsynet? 4. Hva er det verste med Arbeidstilsynet? Arbeidstilsynet 4

5 Det vet dere Det vet vi HMS intet skippertaksarbeid Likevel har vi fortsatt en jobb å gjøre HMS må jevnlig settes på dagsorden for å minne norsk arbeidsliv om hvor viktig dette arbeidet er Arbeidstilsynet 5

6 Dagen situasjon Den norske arbeidsmiljøstandarden er god: Mange opplever å ha en meningsfylt og trygg arbeidshverdag Det drives et forebyggende arbeidsmiljø og sikkerhetsarbeid i stadig flere virksomheter På tross av dette er det minst 20 prosent av arbeidstakerne som opplever store helsebelastninger i jobb Arbeidstilsynet 6

7 Vår innsats Sosial dumping Eksponering for kjemikalier Tidspress Tunge løft Ulykkesrisiko Vold og trusler Uverdige lønns- og arbeidsforhold Belastningsskader Utstøting Manglende tilrettelegging Stress Østfold fylkes billedarkiv Arbeidstilsynet 7

8 Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets mål og aktiviteter

9 Arbeidstilsynets sju satsingsområder ( ) Forebygge muskel- og skjelettplager Forebygge uheldige psykiske belastninger Styrke tilrettelegging og oppfølging Forebygge eksponering for støy og kjemiske og biologiske stoffer Forebygge arbeidsulykker og redusere skadeomfang Forebygge sosial dumping Øke arbeidsmiljøkunnskapen hos unge arbeidstakere Satsningsområdene er nedfelt i strategisk plan for perioden Arbeidstilsynet 9

10 Antall virksomheter som jobber systematisk for å forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettskader skal øke Nasjonalt prosjekt og landsomfattende tilsyn for forebygging av muskel- og skjelettplager gjennomføres i utsatte bransjer, blant annet helse- og transportsektoren Større fokus på universell utforming av arbeidslokaler - Arbeidstilsynets byggesaksbehandling Arbeidstilsynet

11 Antall virksomheter som arbeider systematisk for å forebygge arbeidsrelaterte og uheldige psykiske belastninger skal øke Prosjekt om vold og trusler som fokuserer på organisatoriske forhold som ledelse og organisatoriske/relasjonelle forhold Prosjekt for å forebygge uheldige psykiske belastninger i Arbeidstilsynet

12 Antall virksomheter som legger til rette for sine arbeidstakere og følger opp sine sykmeldte skal øke Tilsyn med om virksomhetenes rutiner for sykefravær videreføres Tilsyn med skolen som arbeidsplass, som også fokuserer på organisatorisk arbeidsmiljø og inneklima Oppfølging av legers melding om yrkesrelatert sykdom/skade Igangsetting/drift av sertifiseringsordning for bedriftshelsetjenestene Arbeidstilsynet vil fokusere mer på arbeidstid Utprøving av nye virkemidler i samarbeid med arbeidsgivere og arbeidstakere innen to bransjer i prosjektet = Sammen for et godt arbeidsmiljø Arbeidstilsynet

13 Antall virksomheter som jobber systematisk for å forebygge og varig redusere risikoen for å bli syk eller skadet av støy og kjemisk og biologisk eksponering på arbeidsplassen skal øke Tilsyn innen prosjektet «Bedre kjemi» videreføres i 2010 Økt fokus omkring tiltak for å redusere eksponeringer i arbeidslivet som kan føre til KOLS Tilsyn med fokus på inneklima på skoler, barnehager og syke- og pleieinstitusjoner Økt satsing mot helseskadelig støy Arbeidstilsynet

14 Antall virksomheter som jobber systematisk for å forebygge og varig redusere risikoen for å bli syk eller skadet av støy og kjemisk og biologisk eksponering på arbeidsplassen skal øke (forts.) Informasjonstiltak rettet mot ultrafine partikler innen tunelldrift, asfaltlegging, bønder og eksponering for dieseleksos Øke omfanget av eksponeringsmålinger i arbeidslivet Nanopartikler - oppfølging av mulige konsekvenser for arbeidsmiljøet Nanorør, Foto: Junbing Yang Arbeidstilsynet

15 Antall virksomheter som arbeider systematisk for å forebygge arbeidsulykker skal øke, slik at skader og skadeomfang skal reduseres Forbedring av oppfølging av arbeidsulykker (oppfølgingsrutiner og kompetanse i etaten) Ny oppdatert forskrift rettet mot byggherre og byggebransjen vil bli fulgt opp med veiledning og tilsyn Videreføring av: Ulykkesforebygging i landbruket, traktorer og skogmaskiner Tilsyn innen bygg og anlegg med teknisk ulykkesrisiko Ulykkesforebygging transport på vei Arbeidsplassopplæring for maskinkjørere Arbeidstilsynet

16 Alle arbeidstakere i Norge skal ha lovlige arbeidsforhold Innsats mot sosial dumping innen bygg og anlegg og verftsindustrien videreføres Tilsynssatsing innen landbruk fortsetter, målsetting om ca. 700 tilsyn Mer innsats rettet mot bransjene renhold, hotell og restaurant og transport Økte ressurser til servicekontoret for utenlandske arbeidstakere, nye servicesenter er etablert i Kirkenes og Stavanger Arbeidstilsynet

17 Rett start for unge arbeidstakere I 2010 blir fokus i større grad rettet mot myndigheter og aktiv bruk av Internett I tillegg vil det forsøkes å delta på utdanningsmesser, yrkesmesser, konferanser/samlinger for lærlinger og ungt entreprenørskap Det er laget diverse informasjonsmateriell Tilsyn hovedsakelig i sommermånedene i virksomheter med høy andel unge og lærlinger: bygg og anlegg, industri, hotell og restaurant samt varehandel Arbeidstilsynet

18 Arbeidsulykker Arbeidstilsynet 18

19 Arbeidsskadedødsfall Arbeidstilsynet

20 Arbeidstilsynet Arbeidsskadedødsfall bygg og anlegg

21 Antall rapporterte yrkesskader Arbeidstilsynet 21

22 Arbeidsulykke: Mann døde 13. mai 2009 Stolpe for elektriske ledninger knakk, mann omkom. Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets erfaringer fra tilsyn etter ulykker

23 Direkte årsak 1 Tydelig tegn på råte i bruddflaten i stolperoten Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets erfaringer fra tilsyn etter ulykker

24 Direkte årsak 2 En bardun skulle holde stolpen, men bardunfestet i bakken glapp fordi et sluttstykke manglet Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets erfaringer fra tilsyn etter ulykker

25 Arbeidstilsynets vurdering av ulykken Virksomheten hadde ingen skriftlige rutiner for sikker og forsvarlig sanering av linjer. Ledelsen hadde ingen kontroll av, eller tilstrekkelig tilrettelegging for, trygg utførelse av arbeidsoppgaver Alt ansvar for sikkerheten lå på arbeidstakerne og deres vurderinger underveis Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets erfaringer fra tilsyn etter ulykker

26 Bakenforliggende årsaker til ulykken Manglende systematisk HMS-arbeid Manglende risikovurdering av linjesanering Manglende instrukser for råtekontroll klatring i stolper klipping av linjer Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets erfaringer fra tilsyn etter ulykker

27 Økokrims vurdering av straffeforhold I retningslinjer for utmåling av straff i saker som omhandler brudd på arbeidsmiljøloven (fra Økokrim 7. mars 2007): Aktsomhetsnormen er streng Manglende kartlegging av hva som er farlig i virksomheten, og det å la være å gjennomføre nødvendige vernetiltak er normalt nok til konstatere uaktsomhet. Mangelfull implementering av internkontroll i virksomheten er ofte et tegn på utvist uaktsomhet. Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets erfaringer fra tilsyn etter ulykker

28 Arbeidstilsynets generelle vurderinger Det er arbeidsgiver ved daglig leder som har ansvaret for at lover og forskrifter blir fulgt, og at arbeidsmiljøet er forsvarlig. Mellomledere har også en del av lederansvaret i den grad vedkommende har reell myndighet knyttet til HMS-ansvaret. Arbeidstakere har en medvirkningsplikt og en varslingsplikt. Ved alvorlige ulykker legger ofte arbeidstakerne skylden på seg selv, men det er vanskelig for enkeltpersoner å være gode på sikkerhet når virksomhetens ledelse ikke tar sitt ansvar. Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets erfaringer fra tilsyn etter ulykker

29 Involvere og kvalifisere for kompetent handling En godt organisert risikovurdering kan fylle to sentrale formål: Ansvarliggjøre de ansvarlige Topplederen Mellomledere innenfor aktuelt myndighetsområde Arbeidstakerne som utfører oppgavene Resultere i en tillitvekkende handlingsplan forankret både i ledelsen og i organisasjonen Arbeidstilsynet 29

30 Tilsyn etter alvorlige arbeidsskader Arbeidsgiver plikter å melde alvorlige arbeidsskader til Arbeidstilsynet (AML 5-2). Alvorlige arbeidsskader i år: Arbeidstilsynet har registrert 650 innmeldte ulykker uten død registrert 13 ulykkeshendelser med døden til følge; med i alt 17 arbeidsskadedødsfall Antall gjennomførte tilsyn etter ulykker i år 162 tilsyn etter ulykker Så langt har 70 av tilsynene ført til en eller flere reaksjoner, det vil si 43 prosent Arbeidstilsynet 30

31 Risikovurdering er viktig! Hvem deltar? Er relevant arbeidskompetanse godt representert? (1+1+1 er mer enn 3) Er alle de ansvarlige involvert? Får alle som utfører det farlige arbeidet anledning til å delta: selv lære og selv bli hørt? Hvem leder arbeidet? Er lederen av arbeidet trygg på metoden for risikovurderingen? Kjenner lederen virksomheten? Har deltakerne tillit til lederen? Arbeidstilsynet 31

32 Hvordan gjennomføres arbeidet? Hvordan risikovurdere? Er målet med risikovurderingen klart? Er arbeidsoppgaven som skal risikovurderes, beskrevet skriftlig? Gis det tid til å reflektere rundt erfaringen til deltakerne? Er det raushet og tillit slik at tidligere farlige situasjoner trygt kan formidles? Å reflektere rundt erfaring er en måte mennesker kan gjøre ny kunnskap til del av sin personlige kompetanse. Arbeidstilsynet 32

33 Kartlegge og vurdere farlige forhold Arbeidsoppgaven som skal vurderes beskrives trinn for trinn Til hvert oppgavetrinn spørres: Hva kan gå galt? Hva kan gjøres for å forhindre at det går galt? Hva kan gjøres for å begrense konsekvensene dersom noe går galt? Gjentas for farlige deloppgaver i stadig mer detaljert inntil faren er uttømt Arbeidstilsynet 33

34 Etterpåklok på forhånd Virksomheter som kartlegger risiko og gjennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Arbeidstilsynet 34

35 Ny ordning om bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynet 35

36 Arbeidstilsynet to blikk på den nye ordningen Selve godkjenningsordningen av BHT Blir ivaretatt av Arbeidstilsynets godkjenningsenheten i Skien. Virksomhetenes bruk av godkjent BHT Arbeidstilsynets inspektører fører tilsyn. Dette blir vår felles utfordring. Arbeidstilsynet 36

37 Større utfordring for Arbeidstilsynet Hva ny bransjeforskrift innebærer for tilsynet? Åtte nye bransjer er kommet til utgjør 42 % av alle virksomhetene i landet. 53 % av alle ansatte er nå omfattet av BHT-plikten. Kun 33% av arbeidsgiverne hadde undersøkt om BHT hadde nødvendige kvalifikasjoner. (Samarbeidsprosjekt om BHT. STAMI & Arbeidstilsynet 2008) Ref. 8 i tidligere 518 Arbeidstilsynet 37

38 Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten - sammen for et bedre arbeidsliv Arbeidstilsynet mener BHT er en viktig samfunnsaktør for å få til et godt arbeidsmiljø i virksomhetene. To forutsetninger for dette: BHT må være av høy kvalitet (godkjent). Virksomhetene bruker tjenesten slik de skal. Arbeidstilsynet 38

39 Arbeidsgiver har fortsatt ansvaret BHT har ikke ansvar for arbeidsmiljøtilstanden i virksomheten BHT gir råd til virksomheten om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, men det er virksomheten har ansvaret Virksomhetens evne til å gi gode og presise bestillinger er avgjørende for hva BHT kan bidra med Arbeidstilsynet 39

40 Bakgrunn for godkjenningsordningen Virksomhetene fulgte ikke plikten (manglet kompetanse?) til å vurdere BHTs kompetanse etter den gamle forskriften. Staten vil at virksomhetene skal knytte seg til kompetente BHTer Staten vil sikre at BHTer, som tilbyr tjeneste i markedet, er kompetente (godkjenningsordningen). Arbeidstilsynet 40

41 Tilsynspraksis i virksomheter med BHT-plikt Alltid spørre om BHT (tilknytning, plan, rapporter, nytte) Opplæring av egne inspektører angående ny BHT-ordning For Arbeidstilsynet står BHT i 2010 mer sentralt enn tidligere Oppfølging av pliktvirksomhetene - tilknytning til godkjent BHT og virksomhetenes bruk av dem vil fortsette i årene fremover. Arbeidstilsynet

42 Faglig løft for arbeidsmiljø krever samhandling Oppsummering så langt: Derfor må vi bidra hver på vår måte slik at virksomhetenes arbeidsmiljø blir fullt forsvarlig! Arbeidstilsynet 42

43 Ny byggherreforskrift 2010 Arbeidstilsynet 43

44 «Byggherreforskriften» Ny forskrift ikrafttredelse Forskriftens formål: Å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider. Arbeidstilsynet

45 Hva er de største endringene? «Byggherreforskriften» Byggherre - har fått et tydeligere ansvar SHA koordinator og den som prosjekterer har gjennom forskriften fått klarere og tydelig definerte plikter Byggherre må utarbeide en SHA-plan allerede ved oppstart av plan/prosjekteringsarbeidet Byggherre må innarbeide alle kjente risikomomenter i tilbudsunderlaget, slik at tilbydere (entreprenørene) kan kalkulere kostnadene inn i sine anbud Arbeidstilsynet

46 «Byggherreforskriften» Hva gjør Arbeidstilsynet i 2010 og 2011? Det er avsatt om lag ti årsverk i 2010, like mye i 2011, til å følge opp den nye byggherreforskriften Vi skal gjennomføre 700 tilsyn i prosjektperioden Halvparten av tilsynene vil være rettet mot plan- og prosjekteringsarbeidet av prosjekter som bygg, veier, broer i Den andre halvparten blir tilsyn i utførelsesfasen (byggeplasstilsyn) Kommunale og andre offentlige prosjekter er høyt prioritert Stor og intensiv informasjonsaktivitet gjennom fagpresse og media Arbeidstilsynet

47 Kontakt oss: Arbeidstilsynets svartjeneste: Arbeidstilsynet 47

48 Lykke til med forsatt godt HMS-arbeid! Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet for et godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet for et godt arbeidsliv for et godt arbeidsliv Etatens hovedmål er å bidra til å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade arbeide for et sikkert og inkluderende arbeidsliv med trygge tilsettingsforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Hva vil Arbeidstilsynet?

Hva vil Arbeidstilsynet? 1 Hva vil? Direktør Ingrid Finboe Svendsen HMS-konferanse for Nord og Midt-Norge 11. oktober 2007 Quality Hotel Panorama, Trondheim 2 2 Om består Direktoratet for arbeidstilsynet, og sju regioner med underliggende

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema ÅRSRAPPORT 2011 vi har utført 2050 hvor styrket tilrettelegging tilsyn og oppfølging har vært tema Anstendig God start inkluderende engasjert trygt arbeidstid Innhold 2 Inkluderende s. 3-5 Trygt s. 7-9

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud Rapport 2007-094 Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud ECON-rapport nr. 2007-094, Prosjekt nr. 53620 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-926-5 TTH/pil, LRE, 18. september 2007 Offentlig Erfaringer

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET TRYGG KRIMINALOMSORG DERES DATO DERES REFERANSE 1av 17 VÅR SAKSBEHANDLER Anne Noddeland tlf 32 20 82 64 KRIMINALOMSORGEN REGION SØR Postboks 2120 3103 TØNSBERG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

Detaljer

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Tittel: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende aspekter ved arbeidsmiljøet

Helsefremmende og forebyggende aspekter ved arbeidsmiljøet Helsefremmende og forebyggende aspekter ved arbeidsmiljøet Trond Reinseth Ergoterapeut / tilsynsleder Midt-Norge Gode arbeidsmiljøforhold og god helse De aller fleste arbeider under gode arbeidsforhold

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 F o r e t g o d t a r b e i d s l i v A r b e i d s t i l s y n e t jobber for at arbeidslivet i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Våre 580 erfarne medarbeidere

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

1. INNLEDNING Arbeidsdepartementet gir med dette rammer og retningslinjer for Arbeidstilsynets virksomhet i 2013.

1. INNLEDNING Arbeidsdepartementet gir med dette rammer og retningslinjer for Arbeidstilsynets virksomhet i 2013. Arbeidstilsynet Statens Hus 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 12/1222 - ASS 11.02.2013 Tildelingsbrev 2013 - Arbeidstilsynet 1. INNLEDNING Arbeidsdepartementet gir med dette rammer og retningslinjer

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

ISBN nr: 82-90112-28-9. Årsrapport 2004. Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo. www.arbeidstilsynet.no Tlf.

ISBN nr: 82-90112-28-9. Årsrapport 2004. Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo. www.arbeidstilsynet.no Tlf. ISBN nr: 82-90112-28-9 Årsrapport 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo www.arbeidstilsynet.no Tlf. 815 48 222 FORORD 4 ARBEIDSTILSYNET 5 Administrasjon og ledelse 5 Arbeidstilsynet

Detaljer

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Lise Johansen, juridisk rådgiver ATNN Arbeidstilsynet 28.11.2011 2 Direktoratet for Arbeidstilsynet (Trondheim) Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidsgrupperapport, mars 2010 Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Organisering og arbeidsformer INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1 Bakgrunn for arbeidet 6 1.2 Arbeidsgruppens sammensetning 7

Detaljer

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Byggherreforskriften Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Siden den nye byggherreforskriften trådte i kraft 1.1 2010, har fokuset på byggherrens rolle blitt stadig

Detaljer