Conny Bruun

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Conny Bruun 16.05.2013 1"

Transkript

1 Conny Bruun

2 Hva finner? Hva har vi fått gjort? Hva gjenstår? Conny Bruun

3 Tilsynsprosessen Formøte fysisk møte Informasjons utveksling på skoleeiernivå HMS/FDV Skole A Skole X Tilsyn Enhetsnivå/ skoler Skole Y Skole B Oppsummering overordnet nivå Conny Bruun

4 Inneklimatilsyn gjennom 4 år 284 kommuner Antall tilsyn hos kommunene (skoleeierne) Antall tilsyn hos kommunene (skoleeierne) som førte til pålegg Conny Bruun

5 Erfaringer etter fire år med inneklimatilsyn En uakseptabel høy andel av kommunene tilbyr ikke forsvarlig inneklima i skolene Dette kan føre til: Hyppigere og mer alvorlig sykelighet av luftveisinfeksjoner, astma og allergi Mer medisinbruk hos allergikere Utvikling og forverring av langvarig og kronisk sykdom dersom eksponering får fortsette over tid Conny Bruun

6 Conny Bruun 6

7 Conny Bruun

8 Conny Bruun

9 Inspeksjon i 2011 frem til feb. 2012: 155 skoler. Inspeksjoner fra feb (Betzy): 146 skoler % Ja Spørsmål Er skolen godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Har skolen skriftlige rutiner som sikrer kartlegging av forhold som kan få negativ innvirkning på inneklima? Kjenner de ansatte til kommunens rutiner for melding av avvik? Har skolen gjennomført risikovurdering av inneklima i skolen? Er roller og ansvar for vedlikehold (sikring av inneklima) tydelig avklart mellom skole og kommune? Har skolen og kommunen (skoleeier) arenaer som sikrer ansattes medvirkning for å sikre et godt inneklima? Kjenner dere til vedlikeholdsplanen for skolen? Gjennomføres midlertidige tiltak der hvor det er konstatert belastninger på grunn av uheldig/dårlig inneklima, i påvente av større rehabilitering? Er det, eller har det vært, synlig fukt- eller råteskader eller mugglukt i lokalene? Har dette blitt utbedret? Rev s funn Conny Bruun Ikke prosjektverdi Ikke prosjektverdi 51

10 Inspeksjoner i 2010: 50 kommuner. Inspeksjoner i 2011/2012: 143 kommuner Inspeksjoner i 2011 fram til februar 2012: 78 kommuner Inspeksjoner fra februar 2012: 64 kommuner * Ikke prosjektverdi. ** Tilsyn kun på skoleeiernivå uten verifikasjon på skolenivå s funn % JA Spørsmål Har kommunen rutiner som sikrer løpende vurdering/kartlegging av forhold som kan få negativ innvirkning på inneklima? * Er roller og ansvar for vedlikehold (sikring av inneklima) tydelig avklart mellom den enkelte skole og kommune? Har kommunen gjennomført risikovurdering av inneklima i de skolene som skoleeier har ansvar for? 44** Har kommunen en skriftlig overordnet vedlikeholdstrategi / vedlikeholdsplaner? 48** Har skolen og kommunen arenaer som sikrer ansattes medvirkning for å sikre et godt inneklima? * Gjennomføres midlertidige tiltak der hvor det er konstatert belastninger på grunn av uheldig/dårlig inneklima, i påvente av større rehabilitering? Har arbeidsgiver utarbeidet rutine for sanering av fukt i arbeidslokalene? * * 48 Blir resultatene av kartlegging og prioritering av vedlikehold, eventuelle pålegg fra arbeidstilsynet lagt frem for politisk utvalg/kommunestyre eller annet styrende organ? * * 19 Rev Conny Bruun

11 Oppsummering og hovedinntrykk I Svært mange av kommunene driver vedlikehold etter skippertaksmetoden: Det repareres etter hvert som skadene oppstår, i stedet for å tenke helhetlig og gjøre forebyggende vedlikehold. Skolene oppgir at vaktmesterne ikke er like tilgjengelig på skolene slik de var før. Samarbeidet mellom rektor og vaktmester er ikke lenger like tett, og flere oppgir dette som mulig grunn til at vedlikeholdet svikter. Det samme gjelder renholdet og samarbeidet med renholdstjenesten i de kommuner der renholderne ikke lenger er organisert under skolen, men under teknisk/eiendomsavdelingen eller på annen måte. Conny Bruun

12 Oppsummering og hovedinntrykk II Lederne for eiendomsavdelingene opplyser at vedlikeholdsplanene ved skolene ofte settes opp på bakgrunn av budsjetterte midler og ikke på bakgrunn av behov. Mange av skolene hvor vi har gjennomført tilsyn har eller har hatt problemer med vannlekkasjer og/eller fuktproblematikk. Sviktende FDV var viktigste underliggende årsak til problemene i de mest alvorlige sakene med til dels omfattende fuktskader. Noen av disse måtte stenges. Conny Bruun

13 Oppsummering og hovedinntrykk III Arbeidsmiljø og byggteknikk må sees i sammenheng har ofte sett at kommunene behandler arbeidsmiljøproblemer og byggetekniske problemer i ulike fora. Det er viktig at kommunen som skoleeier (kommunale foretak) ser sammenhengen mellom de fysiske manglene og konsekvensene det får for helse og læring! Det har vært viktig for å synliggjøre kommunens og rådmannens ansvar som HMS-ansvarlig og arbeidsgiver. Conny Bruun

14 Arbeidervern : Drift av bygg er viktig helsearbeid Planmessig vedlikehold av norske skolebygg kunne spart elever og lærere for sykdom og plager. Systematisk vedlikehold kunne også spart offentlige budsjetter for milliarder av kroner fordi vedlikehold får bygg til å vare lenger og behovet for nybygg reduseres, (Foto: Colourbox) Conny Bruun

15 Kommunen (skoleeier) må ta ansvar! Conny Bruun

16 Direktør i, Ingrid Finboe Svendsen Kommunene må ta ansvar for inneklimaet i skolene Conny Bruun

17 Oppsummering og hovedinntrykk IV Mange av skolene har ikke kjennskap til handlingsplanen for bedriftshelsetjenestens arbeid i kommunen eller skolen. Kun noen av skolene oppgir at det er økt sykefravær som skyldes inneklima ved skolen, men mange har kjennskap til at ansatte har økte symptomer av hodepine og forkjølelsestendenser uten at dette sees på fraværsprosenten. Få opplyser at de bruker bedriftshelsetjenesten til oppfølging av slike plager. Mange opplyser at de ikke bruker avvikssystem da de har erfaring med at dette ikke fungerer eller følges opp i kommunen. Conny Bruun

18 Oppsummering og hovedinntrykk V Godkjente skoler kan ha dårlig inneklima 46 % av skolene var godkjente etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Ved flere av disse var det mangler på systemer som ga dårlig inneklima. I mange av tilsynene ble det avdekket at kommunen ikke har gjennomført tiltakene der det var gitt godkjenning på vilkår. Mange hadde heller ikke fulgt opp rapporter skrevet etter tilsyn gjennomført av Miljørettet helsevern (MHV). En del av rapportene fra MHV var kun rettet til rektor og ikke kjent i kommunens administrative og politiske ledelse. Tiltakene rektor selv hadde fullmakt til å sette i verk var ofte gjennomført mens tiltak som krever beslutninger på eiernivå var ofte ikke gjennomført. Mange av godkjenningene var opptil år gamle. Conny Bruun

19 Hva har fått til? har de siste to år gjennomført tilsyn med 143 kommuner og vært ute på 301 skoler. I perioden ble 284 kommuner/skoleeiere besøkt. Alle kommuner vi har besøkt har fått krav om å få på plass rutiner for: Kartlegging og risikovurdering, avvikshåndtering, vedlikeholdsstrategi og vedlikeholdsplaner, fuktsanering, renhold, revidering og opplæring i HMS-system, opplæring av leder og verneombud, medvirkning og bruk av BHT. Conny Bruun

20 Hva gjenstår der vi har vært? Arbeidsgiver må ta ansvar for å følge opp egne systemer. Gode systemer må på plass for å sikre det systematiske og forebyggende arbeidet, men et system i seg selv vil ikke føre til bedring. Det monner verken med enkeltpålegg eller penger til kommunene dersom de ikke etablerer systemer som fungerer. har gitt mye veiledning om dette underveis ute på skolene og i møte med skoleeier. Prosjektet anbefaler at det jobbes videre med å synliggjøre hva som kjennetegner kommunene som arbeider godt og systematisk for å sikre et godt og forsvarlig inneklima. Conny Bruun

21 God praksis og anbefalinger videre I Bruun C. For dårlig inneklima i norske skoler. Allergi i praksis 2012: 4: Det er en del fellestrekk ved de kommunene som arbeider godt for å sikre inneklimaet på skolene de har ansvar for: De tar alvorlig det som ligger i lovens krav og gjør jobben sin. De har gode systemer for FDV og bruker HMS-systemene i skolene. Medvirkning og samarbeid med de ansatte er et annet viktig kjennetegn. Arbeidsmiljøutvalget spiller en aktiv rolle og kommunen sørger for å sikre bred medvirkning fra ansatte og skoleledelsen. De har også gode rutiner for melding og håndtering av meldte avvik. Dessuten er rutinen kjent blant de ansatte. De har kvalifisert bedriftshelsetjeneste og Miljørettet helsevern som de samarbeider godt med i forbindelse med kartlegginger, risikovurderinger m.m. som har betydning både for elever og ansatte ved skolen. Rapporter fra både bedriftshelsetjenesten og Miljørettet helsevern kommer tilbake til rådmannen. Conny Bruun

22 God praksis og anbefalinger videre II Bruun C. For dårlig inneklima i norske skoler. Allergi i praksis 2012: 4: Vaktmesterrollen er klart definert. De kan være forskjellig organisert, men felles er at de har ansvar for dedikerte bygg. Politikerne forstår at ressurser til forvaltning, drift og vedlikehold er viktig og stiller nødvendige ressurser til disposisjon. De har forståelse for inneklimaets betydning for helse, læring og ytelse, både for elever og ansatte. Eiendomsavdelingen har god kommunikasjon med skole og helse (Miljørettet helsevern/bedriftshelsetjenesten) og forstår at også forvaltning, drift og vedlikehold er viktig helsearbeid. Prosjektet anbefaler at det jobbes videre med å synliggjøre hva som kjennetegner kommunene som arbeider godt og systematisk for å sikre et godt og forsvarlig inneklima. Conny Bruun

23 Slik snudde Trondheim skoleforfallet NRK Av Kjersti Knudssøn og Christian Kråkenes: På ti år har Trondheim kommune brukt 3,5 milliarder kroner på å rehabilitere og pusse opp sine skoler. Et tungt løft, men helt nødvendig, sier ordfører Rita Ottervik. Eiendomsavdelingen, vedlikeholdsavdelingen og (helse) miljøavdelingen i kommunen samarbeidet tett om å dokumentere hvordan det stod til på skolene, sier eiendomssjef Anne Aaker. Resultatet ble en storstilt oppussing. Conny Bruun 23

24 Ringvirkninger av tilsyn Tønsberg kommunes kontrollutvalg har anbefalt retningslinjer for vedlikehold av kommunale bygg, og bystyret har vedtatt anbefalingene. Det anbefales at man kartlegger hvordan inneklima virker på brukerne av kommunale bygg. Det skal sørges for at politikerne er godt informert om konsekvenser av manglende budsjettinvesteringer til planlagt vedlikeholdsarbeid. Kommentarer fra avdelingsleder Drift og vedlikehold, i Tønsberg kommunale Eiendom KF: «Rutine for risikovurdering av inneklima som vi laget i samarbeid med BHT etter at hadde systemrettet tilsyn ved en av skolene. Så dette er direkte relatert og en konsekvens av deres tilsyn. Dette gjaldt skoler, men vi kommer til å bruke det på alle bygg.» Skolene i 2012,2013, barnehager og sykehjem i 2014 og deretter resten og så er planen å gjøre dette hvert 5.år eller etter behov. Conny Bruun

25 Bred dekning i NRK Nrk.no fra 27.august 2012 NRK Brennpunkt ble sendt 28.august Conny Bruun

26 Etterspørsel fra eksterne om samarbeid og innlegg på konferanser Vi får spredd vårt budskap Conny Bruun

27

28 Renholdsnytt , Helle Hynne: Hvem er best på vedlikehold? I mai kåres Norges beste kommune i vedlikehold av skolebygg. Den kommunen som er best på vedlikehold mottar et diplom og et stipend på kroner. Kåringen finner sted på messa Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk, som arrangeres 13. til 15. mai på Telenor Arena. Konkurransen arrangeres for aller første gang, og gjelder for skolebygg eldre enn 5 år.

29 Fagbladet : Byggdrift blir eget fag Nina Berggren Monsen: Etter flere års innsats er byggdrifterfaget godkjent som eget lærefag i fag- og yrkesopplæringen. Den moderne vaktmesteren er også folkehelsearbeider. Få tenker på byggdriftere når de hører om folkehelsearbeid. Men denne yrkesgruppen utfører tjenester som bidrar til å forebygge sykdom.

30 Godt vedlikehold legger grunnlaget for et sunt inneklima og forlenger byggets levetid. Dårlig eller forsømt drift og vedlikehold kan føre til fukt- og muggskader, dårlig renhold, sviktende temperaturkontroll og dårlig ventilasjon. Dette fører igjen til dårlig produktivitet, sykdom, sykefravær og unødig tidlig kondemnering av bygg. Kommunen har som huseier og arbeidsgiver ansvaret for å ha gode systemer og rutiner som sikrer et godt inneklima. Alle ansatte har ansvar for å si i fra når vedlikeholdet svikter, og dersom de blir syke. Conny Bruun

31 Byggesak Conny Bruun

32 Du finner oss på.no Facebook svartjeneste: Over unike brukere hver måned Ukentlig nyhetsbrev arbeidstilsynet.no Conny Bruun

For dårlig inneklima i norske skoler

For dårlig inneklima i norske skoler For dårlig inneklima i norske skoler sammendrag Arbeidstilsynet er inne i sitt fjerde år med tilsyn rettet mot inneklima i norske skoler. I 2011 var vi på tilsyn i 132 skoler i 53 kommuner. Nesten ni av

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Inneklima på dagsorden VAKTMESTERMØTE NR 1/2014

Inneklima på dagsorden VAKTMESTERMØTE NR 1/2014 Inneklima på dagsorden VAKTMESTERMØTE NR 1/2014 KLP-BYGGET I BJØRVIKA 05.02. Drift og vedlikehold er helsearbeid Jan Vilhelm Bakke, Phd Overlege i Arbeidstilsynet og Førsteamanuensis miljømedisin, NTNU,

Detaljer

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.10.2011 2011/18523 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ronny Hagen tlf 478 18 370 Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I OSLO s SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I OSLO s SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2011 2011/28250 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 UTDANNINGSETATEN Postboks 6127 Etterstad 0663 OSLO TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ALVDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ALVDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.12.2011 2011/10900 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Henning Sørlie tlf 900 94 410 Alvdal kommune v/ rådmann 2560 ALVDAL TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.12.2011 2011/18765 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Svein Wilhelm Kristiansen tlf 928 92 663 STAVANGER KOMMUNE v/ RÅDMANN Postboks 8001 4068 STAVANGER TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Tittel: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2011 2011/9936 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Sel kommune v/rådmannen Botten Hansens gate 9 2670 OTTA TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.09.2011 2011/14619 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rælingen kommune v/rådmannen Postboks 100 2008 FJERDINGBY TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE

Detaljer

SURNADAL KOMMUNE RÅDMANN Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SURNADAL KOMMUNE RÅDMANN Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.06.2011 2011/13334 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SURNADAL KOMMUNE RÅDMANN Bårdshaugvegen 1 TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

Godt inneklima bidrar til god helse og bedre læring. Derfor samarbeider Arbeidstilsynet med helse- og undervisningsmyndighetene i dette prosjektet.

Godt inneklima bidrar til god helse og bedre læring. Derfor samarbeider Arbeidstilsynet med helse- og undervisningsmyndighetene i dette prosjektet. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.06.2012 2012/9094 DERES DATO 02.05.2012 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Svein Wilhelm Kristiansen tlf 928 92 663 Stavanger kommune Postboks 8001 4068 Stavanger Att. Rådmann

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

INNEKLIMA I SKOLEBYGG. TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den gjennomført i Orkdal kommune 9., 13. og 17. januar 2012.

INNEKLIMA I SKOLEBYGG. TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den gjennomført i Orkdal kommune 9., 13. og 17. januar 2012. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.03.2012 2011/28137 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anne Marit Kjelbergnes tlf 951 64 428 ORKDAL KOMMUNE Allfarveien 5 7300 ORKANGER Att: rådmannen INNEKLIMA I SKOLEBYGG.

Detaljer

Bygg og helse. Det påvirker oss alle

Bygg og helse. Det påvirker oss alle 2013 Bygg og helse Det påvirker oss alle Rapporten ser på de helsemessige konsekvenser som følge av manglende eller for lite vedlikehold til kommunens bygninger, sammenheng mellom vedlikeholdstrykk og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE Foto: Anette Oskal Rapport For KoBE (Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) Fra FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer) Januar 2007 INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORORD...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LILLEHAMMER KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LILLEHAMMER KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2011 2011/9925 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Lillehammer kommune v/ rådmann Serviceboks 2626 LILLEHAMMER TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2015 :: 701 010 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Oppfølging av tilsyn. OMSORGSBYGG OSLO KF Postboks 2773 Solli 0201 OSLO

Oppfølging av tilsyn. OMSORGSBYGG OSLO KF Postboks 2773 Solli 0201 OSLO VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 17.01.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl, tlf. 90943316 OMSORGSBYGG OSLO KF Postboks 2773 Solli 0201 OSLO Oppfølging av tilsyn Vi viser til tilsynet

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingun Elisabeth Rosenberg tlf 950 67 309.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingens framside sendes: Asle Johansen (leder) Kjell Arne Hagen (nestleder) Lone

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EIGERSUND KOMMUNE JUNI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer