Rapport HELSE- OG ARBEIDSMILJØKARTLEGGING. ESS Vikarpool 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport HELSE- OG ARBEIDSMILJØKARTLEGGING. ESS Vikarpool 2012/2013"

Transkript

1 Rapport HELSE- OG ARBEIDSMILJØKARTLEGGING ESS Vikarpool 2012/2013 Helse og arbeidsmiljøkartlegging gjennomført i samarbeid med bedriftshelsetjenesten dinhms as. Rapporten er utarbeidet av dinhms as og inngår som en del av det systematiske HMS-arbeidet i ESS. Gudrun Lilleberg Bedriftssykepleier

2 Innhold INNLEDNING... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 TIDSROM... 3 ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN... 3 FORDELING AV BESVARELSER I ESS SUPPORT SERVICE VIKARPOOL... 4 METODE / BESKRIVELSE... 6 RESULTATER... 6 DEL 1 ARBEIDSMILJØKARTLEGGING... 6 ARBEIDSINNHOLD, SELVBESTEMMELSE OG UTVIKLINGSMULIGHETER... 7 SAMARBEID OG SOSIALT KLIMA PÅ ARBEIDSPLASSEN... 9 KONFLIKTER, MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN SAMSPILL MELLOM ARBEIDSLIV OG PRIVATLIV FORHOLD TIL NÆRMESTE LEDER FYSISKE FORHOLD, ARBEIDSUTSTYR OG ARBEIDSUTFØRELSE DEL 2 ARBEIDSRELATERT HELSEVURDERING SAMLET OVERSIKT RAPPORTERTE ARBEIDSRELATERTE HELSEPLAGER MUSKEL OG SKJELETTPLAGER MENTAL HELSE GENERELL HELSE LUFTVEISPLAGER OG ALLERGI TILBAKEMELDINGER FRA DE ANSATTE AVSLUTNING HENVISNINGER: HANDLINGSPLAN ARBEIDSMILJØ Utarbeidet 2013 din HMS as Side 2 av 22

3 INNLEDNING Som et ledd i det systematiske HMS-arbeidet bistår bedriftshelsetjenesten bedriften med kartlegging av arbeidsmiljøet og overvåkning av arbeidstakernes helse. I henhold til "Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste 4 skal arbeidsgiver sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår med løpende kartlegging av arbeidsmiljøet og bistår i arbeidet med å overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen. Et godt arbeidsmiljø er viktig for både arbeidstakere og arbeidsgivere. I denne rapporten presenteres resultatene med kommentarer og forslag til oppfølging og tiltak. FORMÅL Ved å kartlegge arbeidsmiljøet vil man få kunnskap om både bevarings- og forbedringsområder i bedriften som påvirker trivsel og helse. Kartleggingen av helse har som formål å nå flest mulig ansatte for å avdekke helseplager og utfordringer som de tror kan ha sammenheng med arbeidet. Videre er formålet å kunne veilede den enkelte medarbeider til å ta ansvar for egen helse, samt danne grunnlag for forebyggende arbeid i bedriften. OMFANG 213 av 279 medarbeidere har svart på undersøkelsen.(76 %) TIDSROM Helse- og arbeidsmiljøkartleggingen ble gjennomført i tidsrommet august-desember Det viste seg at få hadde svart første gang og de som ikke svarte i august ble bedt om å svare igjen i november/desember 2012 sammen med de øvrige i vikarpool som ikke var tatt med i første runde. ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN - ESS Support Service AS Offshore Vikarpool v/ Ann Helen Ravndal og Ib Moberg - Bedriftshelsetjenesten Din HMS as v/ Gudrun Lilleberg Utarbeidet 2013 din HMS as Side 3 av 22

4 FORDELING AV BESVARELSER I ESS SUPPORT SERVICE VIKARPOOL Følgende yrkesgrupper har svart på undersøkelsen: Renhold 125 ansatte Kjøkken/kokker 81 ansatte Ledere 5 ansatte Annet 2 ansatte Fordeling av ansatte på de forskjellige områdene: Statoil vikarpool Ekofisk kontraktsområde Statoil kontraktsområde (Statfjord A/B/C, Snorre A/B) Flotell/prosjekt Øvrige Renhold 67,1 % (55) 42,2 % (19) 56,4 % (22) 62,9 % (22) 58,3 % (7) Kokk 32,9 % (27) 51,1 % (23) 38,5 % (15) 31,4 % (11) 41,7 % (5) Leder 0 % 4,4 % (2) 2,6 % (1) 5,7 % (2) 0 % Annet 0 % 2,2 % (1) 2,6 % (1) 0 % 0 % Total Hvor lenge har du vært ansatt i ESS? Mindre enn 2 år 2-5 år 6-10 år Mer enn 10 år Renhold 54,5 % (24) 67,4 % (89) 25,9 % (7) 50 % (5) Kokk 45,5 % (20) 31,1 % (41) 66,6 % (18) 20 % (2) Leder 0 % 1,5 % (2) 3,7 % (1) 20 % (2) Annet 0 % 0 % 3,7 % (1) 10 % (1) Total Har du søkt fast stilling i ESS de siste 2 årene? Statoil vikarpool Ekofisk Statoil kontraktsområde Flotell/prosjekt Øvrige kontraktsområde (Statfjord A/B/C, Snorre A/B) ja 26,8 % (22) 71,1 % (32) 53,8 % (21) 65,7 % (23) 66,7 % (8) nei 73,2 % (60) 28,9 % (13) 46,2 % (18) 34,3 % (12) 33,3 % (4) Total Introduksjonskurs 176 ansatte har vært på introduksjonskurs for nyansatte Statoil vikarpool 40,34 % (71) 29,73 % (11) Ekofisk kontraktsområde 19,89 % (35) 27,03 % (10) Statoil kontraktsområde(statfjord A/B/C, Snorre A/B) 15,91 % (28) 29,73 % (11) Flotell/prosjekt 18,18 % (32) 8,11 % (3) Øvrige 5,68 % (10) 5,41 % (2) Total Ja Nei Utarbeidet 2013 din HMS as Side 4 av 22

5 "Ny ombord presentasjon med leder på enheten" 204 ansatte har gått igjennom "Ny ombord presentasjon med leder på enheten" første gang de var på en enhet Statoil vikarpool 39,22 % (80) 22,22 % (2) Ekofisk kontraktsområde 19,61 % (40) 55,56 % (5) Statoil kontraktsområde(statfjord A/B/C, Snorre A/B) 18,14 % (37) 22,22 % (2) Flotell/prosjekt 17,16 % (35) 0 % Øvrige 5,88 % (12) 0 % Total Ja Nei Personalansvar 198 vet hvem som har personalansvar for seg. Fordeling kjønn 76 menn og 134 kvinner Mann Kvinne Statoil vikarpool 31,6 % (24) 41,8 % (56) Ekofisk kontraktsområde 19,7 % (15) 22,4 % (30) Statoil kontraktsområde(statfjord A/B/C, Snorre A/B) 22,4 % (17) 15,7 % (21) Flotell/prosjekt 22,4 % (17) 13,4 % (18) Øvrige 3,9 % (3) 6,7 % (9) Total I løpet av det siste året, hvor mange turer har du jobbet nattskift? Statoil vikarpool Ekofisk kontraktsområd e Statoil kontraktsområde (Statfjord A/B/C, Snorre A/B) Flotell/prosjek t Ingen svar 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % ingen 35,4 % (29) 33,3 % (15) 33,3 % (13) 25,7 % (9) Øvrige 33,3 % (4) 1-3 turer 56,1 % (46) 48,9 % (22) 51,3 % (20) 65,7 % (23) 50 % (6) 4 eller flere turer 8,5 % (7) 17,8 % (8) 15,4 % (6) 8,6 % (3) Total ,7 % (2) Utarbeidet 2013 din HMS as Side 5 av 22

6 METODE / BESKRIVELSE Helse- og arbeidsmiljøkartleggingen består av to deler, arbeidsmiljø og helse, med psykososiale, organisatoriske og helserelaterte spørsmål til arbeidsmiljøet. Kartleggingen blir gjennomført med elektronisk spørreskjema hvor ansatte logger seg inn med eget brukernavn og passord for å svare. Et passord kan kun brukes en gang og det er derfor ikke mulig å se hva andre har svart. Ansatte som svarer bekreftende på spørsmålene om at de har plager som kan relateres til arbeidet, samt de som opplever mobbing/trakassering følges opp individuelt med telefonsamtale fra bedriftshelsetjenesten. De ansatte kan også skrive kommentarer eller be om å bli kontaktet av bedriftshelsetjenesten. Bedriftshelsetjenesten Din HMS as behandler alle besvarelser i henhold til Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven). Opplysninger som er gitt er konfidensielle. Bedriftshelsetjenesten har lovpålagt taushetsplikt. RESULTATER Resultatene som presenteres i rapporten er anonymisert og det er ikke mulig å spore svarene tilbake til medarbeiderne som har deltatt i kartleggingen. Det er gitt kommentarer til resultatene mht forbedringsog bevaringsområder og forslag til oppfølging og tiltak. I denne rapporten presenteres resultatene fra arbeidsmiljødelen ved at gjennomsnittet oppgis for hvert enkelt spørsmål. Spørsmål med negativ spørsmålsformulering(lavt gjennomsnitt representerer positivt resultat) er markert med rødt i diagrammet. Det er også gitt en prosentvis(gruppert) fordeling av svar. I tillegg gis det enkelte kommentarer til resultatet. Vedlagt er også fordeling av svar på de forskjellige feltene/kontraktsområder Med hensyn til spørsmålene om helse så vil det kun bli gitt en samlet oversikt over disse i rapporten. Den enkelte ansatte vil bli fulgt opp dersom avgitte svar tilsier dette. Den enkelte vil også bli fulgt opp dersom en besvarer bekreftende på mobbing og trakassering. DEL 1 ARBEIDSMILJØKARTLEGGING Svaralternativene i skjemaet er gradert i fem alternativ som refererer til hvor ofte et tilfelle / en opplevelse opptrer eller med svaralternativene ja og nei. 1= svært sjelden/aldri 2 = nokså sjelden 3 = av og til 4 = nokså ofte 5 = meget ofte eller alltid De fleste spørsmålene er positivt besvart med et gjennomsnitt over 3,5. Noen av spørsmålene er stilt slik at et lavt tall med et gjennomsnitt under 2,5 er et positivt svar. Disse markeres med grønt. Utarbeidet 2013 din HMS as Side 6 av 22

7 ARBEIDSINNHOLD, SELVBESTEMMELSE OG UTVIKLINGSMULIGHETER Utarbeidet 2013 din HMS as Side 7 av 22

8 Tydelige og avgrensede arbeidsoppgaver og/eller ansvarsområder og nødvendig opplæring i disse fører til økt grad av mestringsfølelse. Mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon er også en viktig trivselsfaktor for mange arbeidstakere. Disse faktorene vil avgjøres delvis av arbeidets art og av leders styring. Man bør uansett alltid tilstrebe involvering av medarbeidere, verneombud og tillitsvalgte gjennom dialog og løpende forbedringsarbeid. Med hensyn til arbeidsmengde og -tempo er det viktig å huske på at de ansatte har ulik kapasitet og at det må være rom og klima for tilrettelegging når dette er nødvendig. - Gode resultater i spørsmålene som omhandler mulighet for påvirkning, klare ansvarsområder, forventninger og innflytelse. Dette er klare bevaringsområder som det er viktig at man arbeider videre med slik at de opprettholdes, evt. også styrkes ytterligere. - Når det gjelder opplæring har noen ansatte svart at de trenger mer opplæring, både på kjøkken, renhold og ledelse. Dette kan være forbedringsområder. Utarbeidet 2013 din HMS as Side 8 av 22

9 SAMARBEID OG SOSIALT KLIMA PÅ ARBEIDSPLASSEN Utarbeidet 2013 din HMS as Side 9 av 22

10 Samarbeid og kommunikasjon med ledelse og kollegaer samt sosialt klima er faktorer som har stor betydning for den enkeltes trivsel på arbeidsplassen. Kommunikasjon, skriftlig så vel som muntlig, som bygger på gjensidig respekt, tillit og et oppriktig ønske om å forstå hverandre legger det beste grunnlaget for et godt og produktivt arbeidsmiljø. Det er viktig at alle opplever trygghet med hensyn til å kunne ytre sin mening. - Gode resultat i spørsmålene som omhandler samarbeid og kommunikasjon. Dette må anses som bevaringsområder. Utarbeidet 2013 din HMS as Side 10 av 22

11 KONFLIKTER, MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN Konflikt er en mellommenneskelig uoverensstemmelse mellom enkeltpersoner eller grupper på en arbeidsplass hvor det utvikler seg et sterkt motsetningsforhold som oppleves som en belastning. Mobbing er når en person gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Den som blir utsatt for de negative handlingene har problemer med å forsvare seg og er ofte nesten hjelpeløs overfor den eller dem som plager ham eller henne. Man regner det IKKE som mobbing eller trakassering hvis to personer som er omtrent like sterke er i konflikt med hverandre eller hvis det er snakk om en enkeltstående episode. Trakassering er uønsket adferd som finner sted med den hensikt eller virkning å krenke en annens verdighet. Det er trakassering når en eller flere personer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratakelse av arbeidsoppgaver eller sårende fleiping og erting. Spm 1 19 ja = 8 % Spm 2 6 ja = 3% Spm 3 48 ja = 22 % Noen ansatte svarer bekreftende på alle tre spørsmålene. Utarbeidet 2013 din HMS as Side 11 av 22

12 Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden (AML 4-3). Det skal være nulltoleranse mot mobbing på arbeidsplassen. Arbeidstaker skal sørge for at arbeidsgiver eller verneombud blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen (Arbeidsmiljøloven (AML) 2. 3). I de individuelle samtalene gir bedriftshelsetjenesten veiledning til medarbeider hvordan de kan varsle og tilbud om bistand. SAMSPILL MELLOM ARBEIDSLIV OG PRIVATLIV Det skal være helsefremmende og meningsfylt å være i aktivt arbeid. Om det derimot ikke oppleves slik bør arbeidstaker og arbeidsgiver sammen søke å finne mulige årsaker, private eller arbeidsrelaterte, og eventuelt søke bistand fra andre tilgjengelige ressurser. Gjensidig fleksibilitet med hensyn til praktiske forhold rundt arbeidssituasjonen kommer både arbeidstaker og arbeidsgiver til gode. - Gode resultater i forhold til balanse mellom familie/venner når en har fri - Flere/noen opplever at det ikke er mulighet å ta individuelle hensyn ved planlegging av arbeidstid. Det kommer også frem at mange opplever det som en belastning å være ansatt i vikarpool, og ikke være på en fast rigg. Utarbeidet 2013 din HMS as Side 12 av 22

13 FORHOLD TIL NÆRMESTE LEDER Utarbeidet 2013 din HMS as Side 13 av 22

14 Forholdet til nærmeste leder har stor innvirkning på den daglige trivselen og innsatsen til de ansatte. Behovet for rettferdighet er sterkt hos de fleste, likeledes er behovet for tilbakemeldinger som stimulerer motivasjonen. Tilbakemeldinger av ulike slag er nødvendig for å skape/opprettholde dialog i en relasjon. Å ta tak i utfordringer på arbeidsplassen er noe alle bør bidra til, men hovedansvaret ligger hos leder. Det er viktig at leder er tydelig og handlekraftig med hensyn til å ta tak i små og store utfordringer. - Rettferdig fordeling av arbeidsoppgaver, samt opplæring/informasjon og støtte fra leder er et bevaringsområde - I forhold til å få respons på ideer og forslag, samt tilbakemelding fra ulike ledere, kan dette anses som et forbedringsområde Utarbeidet 2013 din HMS as Side 14 av 22

15 FYSISKE FORHOLD, ARBEIDSUTSTYR OG ARBEIDSUTFØRELSE Utarbeidet 2013 din HMS as Side 15 av 22

16 Et godt fysisk arbeidsmiljø og gode hjelpemidler legger til rette for at det daglige arbeidet blir så lett som mulig. Tilrettelegging og variasjon i arbeidsdagen er sentrale faktorer i forebyggingen av belastningsplager. Tilfredsstillende temperatur og luftkvalitet er viktig for at alle skal være friske og opplagte utover hele dagen. Verneutstyr skal konsekvent benyttes når dette er påkrevd i forhold til lover og forskrifter samt aktuell risiko. Pauser bør tas når det er mulig og/eller nødvendig og disse bør tilbringes på en hensiktsmessig måte. Resultatene indikerer at arbeidsplassen stort sett oppleves som tilfredsstillende med hensyn til det fysiske arbeidsmiljøet, utstyr og tilrettelegging av arbeidet. - Verneutstyr skal alltid være tilgjengelig og brukes hvor det er påkrevd - Ansatte melder fra om at det er lite variasjon i løpet av arbeidsdagen, samt at inneklimaet ikke er tilfredsstillende. Utarbeidet 2013 din HMS as Side 16 av 22

17 DEL 2 ARBEIDSRELATERT HELSEVURDERING Det er viktig at medarbeiderne vet at de har plikt til å varsle om uheldige belastninger slik at det er mulig å finne hensiktsmessige tiltak, ref. AML 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt: e) melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet. 73 medarbeidere blir individuelt fulgt opp av bedriftshelsetjenesten. I de individuelle samtalene kartlegges hva den enkelte tror er årsak til plagene og hva de selv kan gjøre for å forebygge videre plager. Hensikten med oppfølgingen er å veilede den ansatte videre på en hensiktsmessig måte, det kan være mht endringer i privatliv, framgangsmåte for å forebygge/redusere/fjerne risiko i arbeidsmiljøet eller henvisning til fastlege. Bedriftshelsetjenesten gir veiledning til medarbeideren - Hva kan den ansatte selv gjøre? - Hvordan kan den ansatte ta dette videre med leder? - Er det noe bedriftshelsetjenesten kan bistå med? SAMLET OVERSIKT RAPPORTERTE ARBEIDSRELATERTE HELSEPLAGER Figur 1 Antallet av rapporterte arbeidsrelaterte helseplager Utarbeidet 2013 din HMS as Side 17 av 22

18 MUSKEL OG SKJELETTPLAGER 46 % av de ansatte svarer bekreftende på at de har hatt muskel og skjelettplager i løpet av de siste 6 månedene 35 % av de ansatte opplever plagene som arbeidsrelaterte 12 % av de som svarer bekreftende på de har vært sykemeldt for slike plager de siste 6 måneder Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er vanligvis definert som plager med årsaker som sannsynligvis kan knyttes til arbeid. Tror du plagene dine er arbeidsrelaterte? Statoil vikarpool Ekofisk kontraktsområde Statoil kontraktsområde (Statfjord A/B/C, Snorre A/B) Flotell/ prosjekt Øvrige Ingen plager 58,5 % (48) 42, 2 % (19) 56,4 % (22) 57,1 % (20) 41,7 % (5) Ja 30,5 % (25) 42,2 % (19) 33,3 % (13) 28,6 % (10) 58,3 % (7) Nei 11 % (9) 15,5 % (7) 10,3 % (4) 14,3 % (5) 0 % Total Årsakssammenhengene er sammensatte og arbeidet med å forebygge muskel- og skjelettplager krever bred tilnærming. Systematisk arbeid med å styrke dette videre anbefales med god tilrettelegging med tanke på fysiske belastninger, mulighet for variasjon og trening etc.. Det bør legges vekt på opplæring internt i forhold til konkrete problemstillinger, erfaringsutveksling og motivasjon til aktiviteter som trening/energipauser osv. Forslag til tiltak: - Opplæring i forhold til hensiktsmessige arbeidsstillinger - Fokus på bruk av hjelpemidler (traller og lignende) hvor det er mulig MENTAL HELSE 21 % av de ansatte har hatt helseplager i løpet av de siste 6 månedene som de mener er arbeidsrelaterte. Statoil vikarpool Ekofisk kontraktsområde Statoil kontraktsområde (Statfjord A/B/C, Snorre A/B) Flotell/ prosjekt Øvrige Ja 18,29 % (15) 22,22 % (10) 25,64 % (10) 14,29 % (5) 41,67 % (5) Nei 81,71 % (67) 77,78 % (35) 74,36 % (29) 85,71 % (30) 58,33 % (7) Total Utarbeidet 2013 din HMS as Side 18 av 22

19 Spørsmålene om mental helse stilles fordi en vet at både mellommenneskelig samspill og fysiske forhold kan være årsaker til at ansatte opplever mentale helseplager med hensyn til søvn, humør og motivasjon. Psykososiale belastninger i forhold til jobb kan være relatert til samspillet mellom kollegaer eller kunder, mestring eller arbeidsoppgavene. Særlig belastende er arbeidssituasjonen når det ikke er samsvar mellom krav og mulighet til å påvirke hvordan arbeidet skal utføres og når det er lite støtte fra ledelse og/eller kollegaer. GENERELL HELSE 27 % av de ansatte har hatt helseplager i løpet av de siste 6 månedene som de mener er arbeidsrelaterte. Statoil vikarpool Ekofisk kontraktsområde Statoil kontraktsområde (Statfjord A/B/C, Snorre A/B) Flotell/ prosjekt Øvrige Ja 32,9 % (27) 22,2 % (10) 25,6 % (10) 22,9 % (8) 25 % (3) Nei 67,1 % (55) 77,8 % (35) 74,4 % (29) 77,1 % (27) 75 % (9) Total Under dette punktet stilles spørsmål om hørsel relatert til støy. Støy kan være en belastning og virker inn på flere ting enn hørselen. Det er viktig å skjerme ansatte fra uønsket støy og redusere støykilden og bruke hørselvern i støysoner. Hodepine, svimmelhet og luftveisplager kan alle være relatert til inneklima, stress, sykdom samt livsstilsfaktorer. Det er viktig å merke seg at livsstilsfaktorer (tobakk, kosthold og mosjon) har stor betydning for god helse. Med hensyn til risikofaktorer er det viktig med gode arbeidsmetoder for å redusere eksponering for steikos og kjemikalier. LUFTVEISPLAGER OG ALLERGI 10 % av de ansatte har hatt luftveisplager som de mener er arbeidsrelaterte. Statoil vikarpool Ekofisk kontraktsområde Statoil kontraktsområde (Statfjord A/B/C, Snorre A/B) Flotell/ prosjekt Øvrige Ingen svar 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ja 8,54 % (7) 8,89 % (4) 15,38 % (6) 11,43 % (4) 8,33 % (1) Nei 91,46 % (75) 91,11 % (41) 84,62 % (33) 88,57 % (31) 91,67 % (11) Total % av de ansatte har hatt allergiske plager som påvirkes av jobb. Statoil vikarpool Ekofisk kontraktsområde Statoil kontraktsområde (Statfjord A/B/C, Snorre A/B) Flotell/prosjekt Øvrige Ja 6,1 % (5) 6,67 % (3) 10,26 % (4) 20 % (7) 16,67 % (2) Utarbeidet 2013 din HMS as Side 19 av 22

20 Nei 93,9 % (77) 93,33 % (42) 89,74 % (35) 80 % (28) 83,33 % (10) Total TILBAKEMELDINGER FRA DE ANSATTE - Rullering og tilrettelegging har positiv effekt - Generelt bra trivsel rundt omkring - Mye positivt fokus på helse på arbeidsplassen - Det hadde vært bra med gruppetreninger, i noen tilfeller finnes det ansatte som kan være instruktører - Ønsker større fokus på ergonomi i avvikshåndteringen - Ønsker at opplæring i ergonomi gjennomføres alle steder og deretter repeteres med jevne mellomrom - Det er uklart hva man gjør hvis det tilgjengelige skomerket ikke passer - Det er behov for andre metoder, mer samarbeid eller flere hjelpemidler mht mottak av proviant, reiing av vendbare senger, kjøring av traller/vogner over dørstokker, harde gulv og statisk arbeid - Ønskelig med justering av arbeidshøyde i større grad, for eksempel mht hyller, vaskemaskiner og tørketromler - Behov for gjennomgang og litt tilpasning noen steder med mye tungt arbeid, blant annet på gamle rigger - Rutiner for oppfølging sykmeldte fungerer ikke alle steder, spesielt mht langtidssykmeldte - Rutiner for oppfølging etter yrkesskade følges ikke alle steder - Mye baksnakking og ryktespredning flere steder - Ønskelig med større fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet; utfordringer og tiltak - Varslingsplikten mht mobbing og trakassering bør gjøres kjent blant ansatte og ledere - Noen opplever det stressende å ikke være på fast installasjon - Vanskelig å planlegge fritid og aktiviteter i friperioder AVSLUTNING Vi anbefaler at alle som har gitt sitt bidrag til datagrunnlaget for rapporten får en tilbakemelding på resultatet av kartleggingen og hvordan den blir fulgt opp. Dersom noe i rapporten er uklart eller det er ønske om bistand i oppfølgingen av rapporten, så ta gjerne kontakt. Trondheim For Din HMS AS Gudrun Lilleberg Bedriftssykepleier Utarbeidet 2013 din HMS as Side 20 av 22

21 HENVISNINGER: Arbeidstilsynet: Forskrift 531 Tungt og ensformig arbeid Arbeidstilsynet: Veiledning til 531 Tungt og ensformig arbeid Arbeidstilsynet: Hvordan forebygge muskel og skjelettlidelser Arbeidstilsynet. Forskrift 456 Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen Arbeidstilsynet: Forskrift 565 Stoffkartotekforskriften Arbeidstilsynet: Forskrift 566 Kjemikalieforskriften Arbeidstilsynet: Veiledning 444 Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Arbeidstilsynet: Arbeidsmiljø for renholdere. Best. nr. 454 Arbeidstilsynet: Veiledning latexhansker og latex-allergi Mehlum, Ingunn S. Arbeidstilsynet: Vått arbeid - kan det skade? Utarbeidet 2013 din HMS as Side 21 av 22

22 HANDLINGSPLAN ARBEIDSMILJØ Bedrift og avdeling: Dato: Planen gjelder for perioden: Psykososiale / organisatoriske forhold med forbedringspotensial Tiltak Frist Ansvarlig Evaluering Utarbeidet 2013 din HMS as Side 22 av 22

HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet

HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet 1 Hva er mobbing og trakassering? Trakassering: Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 Publisert fra 04.03.2009 til 22.03.2009 199 respondenter 1. Jeg arbeider ved 2. Min primære arbeidsplass 1 2 3. Min funksjon 4. Ansettelsesforhold 3 5. Stillingsbrøk

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

INTERNKONTROLL HMS Rutine for håndtering av personkonflikter

INTERNKONTROLL HMS Rutine for håndtering av personkonflikter Side 1 av 8 Formål Dette dokument inneholder en prosedyre for å forebygge og håndtere trakassering, mobbing, utilbørlig oppførsel og harde konflikter i Nome kommune. Det forventes at alle ansatte kjenner

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING Fysioterapeut Elin Os Haare Fylkeskommunen Modul 3 kurs 09.november 2017 / SIDE 1 Agenda Hva er ergonomi? Hva er muskel- og skjelettplager? Hva sier lovverket

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Geir R. Karlsen, ISS, UiT Arbeidsmiljøets rettslige pilarer Arbeidsmiljøloven, sist revidert i 2006. Opprinnelig fra 1977 og ofte omtalt

Detaljer

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for 02.05.2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune, avdeling Fræna VGS, M&R Fylkeskommune 26.11.2012-02.05.2013 Att: Ansvarlig for rapporten

Detaljer

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem < For studenter: Håndtering av mobbing og trakassering> Hva prosessen omfatter Mål Håndtering av saker som omhandler mobbing og trakassering, herunder seksuell

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø

Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø Arbeidsmiljø Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø Utdanningsforbundet vil opptre som en synlig og sterk organisasjon som gir medlemmene styrke og trygghet til å ta opp forhold man oppfatter som brudd på lover,

Detaljer

Mobbing. på arbeidsplassen

Mobbing. på arbeidsplassen Mobbing på arbeidsplassen Stopp mobbing Kamp mot mobbing i arbeidslivet er alle arbeidstakeres ansvar. Vi kan ikke vente at den som utsettes for mobbing skal greie å gripe fatt i problemene uten støtte

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

Praktisk konflikthåndtering: Arbeidsmiljøloven som rettesnor. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Arbeidsmiljøspesialistene

Praktisk konflikthåndtering: Arbeidsmiljøloven som rettesnor. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Arbeidsmiljøspesialistene Praktisk konflikthåndtering: Arbeidsmiljøloven som rettesnor Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Arbeidsmiljøspesialistene Håndbok i arbeids- og organisasjonspsykologi Hva jobben gir oss #

Detaljer

Bakgrunn. Bondeviks initiativ førte også til at det ble satt i gang en nasjonal satsing over tre år i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Bakgrunn. Bondeviks initiativ førte også til at det ble satt i gang en nasjonal satsing over tre år i samarbeid med partene i arbeidslivet. Mobbing Foredrag 15.4.2008 Bakgrunn Statsminister Kjell Magne Bondevik lanserte i sin nyttårstale i 2004 en kampanje mot mobbing på arbeidsplassen som en del av avtalen om det inkluderende arbeidsliv.

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

Hvilke krav stilles til HMS

Hvilke krav stilles til HMS Hvilke krav stilles til HMS og dere Hvorfor HMS? Hva må man ha på plass, hvilke krav stilles Viktige roller i arbeidsmiljøarbeidet Hvordan (organisere kartlegge/riskovurdere sikkert arbeid) Viktigheten

Detaljer

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor BEST SAMMEN om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 BEST SAMMEN OM Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Inkluderende arbeidsliv Side 6 Forebygging Side 7 Høy arbeidsglede og høyt

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen

Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen . Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen Organisasjonspsykolog Tore Hegstad Stamina Census stamina CENSUS 1 . Mobbing og konflikter i arbeidslivet

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

HMS 03 Retningslinje for håndtering av utilbørlig opptreden, konflikt, mobbing/trakassering og diskriminering

HMS 03 Retningslinje for håndtering av utilbørlig opptreden, konflikt, mobbing/trakassering og diskriminering HMS 03 Retningslinje for håndtering av utilbørlig opptreden, konflikt, mobbing/trakassering og diskriminering HMS-retningslinje Dok. Produsert av: Fylkesrådmannen Godkjent av: HSAMU Dato: 1. Formålet med

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

RAPPORT ETTER ARBEIDSHELSESAMTALER

RAPPORT ETTER ARBEIDSHELSESAMTALER RAPPORT ETTER ARBEIDSHELSESAMTALER Bedrift: Sykehusapoteket Dato: 9.-19. juni Kopi: Verneombud UTFØRT AV: ANNE KRISTINE MACDOUGALL TIDSROM FOR SAMTALER: 9-19.januar AVDELING: Alle TOTALT ANT. SAMTALER:

Detaljer

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013 Anders Kristiansen Region Sør-Norge region Sør-Norge. Omfatter fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionkontor i Skien, tilsynskontor i Kristiansand

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Buggeland Barnehage Juni 2014 Ansvarlig for rapporten ved Stamina Helse Rune Skogly INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

Psykologi Jus. Arbeidsmiljø Kontraktsvern. Konflikt Trakassering

Psykologi Jus. Arbeidsmiljø Kontraktsvern. Konflikt Trakassering Viktige koblinger Psykologi Jus Arbeidsmiljø Kontraktsvern Myk jus Hard jus Konflikt Trakassering NB! Saksbehandlerperspektivet kti t Definisjoner av konflikt i et organisasjonsperspektiv Konflikter er

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS-tjenesterder du er, når du trengerdet1 - Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 / 2013 Medarbeider NBHT: FFH Dato: 19 ansatte har fylt ut arbeidsmiljøskjema.

Detaljer

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune,

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller, ansvar

Detaljer

Mobbing på arbeidsplassen. Varsling. Tillitsvalgte sin rolle Kurs modul 3/4 februar 2009 Ingun Ottosen, Utdanningsforbundet Hordaland

Mobbing på arbeidsplassen. Varsling. Tillitsvalgte sin rolle Kurs modul 3/4 februar 2009 Ingun Ottosen, Utdanningsforbundet Hordaland Mobbing på arbeidsplassen. Varsling Tillitsvalgte sin rolle Kurs modul 3/4 februar 2009 Ingun Ottosen, Utdanningsforbundet Hordaland Dagens tema Tema 1: Mobbing og trakassering på jobben Tema 2: Varsling

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

JOBBING UTEN MOBBING

JOBBING UTEN MOBBING JOBBING UTEN MOBBING på meteorologisk institutt Sofia Windjusveen JUM Jobbing uten mobbing Arbeidstilsynet: jobbingutenmobbing.no Besøk januar 2007 av arbeidslivsenteret 5 bedrifter - 4 samlinger våren

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven og vern Arbeidsmiljøloven er den viktigste av flere lover innenfor vernelovgivningen og individuell arbeidsrett Minste

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Arbeidstilsynet fortsatt på jobb for et godt arbeidsliv!

Arbeidstilsynet fortsatt på jobb for et godt arbeidsliv! fortsatt på jobb for et godt arbeidsliv! Status - erfaringer - utfordringer Harald Gran Midt-Norge Kompetansenettverk ergonomi Kompetansenettverket for ergonomiske og organisatoriske arbeidsbetingelser

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT?

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT? Verneombudsseminar 12.juni 2014 Hvordan kan VO benytte BHT? 12.juni 2014 Enhet for BHT - Kristine Mollø-Christensen 3 BHTs rolle BHT har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål Informasjon, råd

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Oppfølging av psykososiale forhold. AGP-konferansen 2014

Oppfølging av psykososiale forhold. AGP-konferansen 2014 Oppfølging av psykososiale forhold AGP-konferansen 2014 Generelle krav til arbeidsmiljøet - aml 4-1 (1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE Vi

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema OMFANG De fleste ansatte i Sortland kommune jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter Oslo des. 2010 Agenda Avtalen om Inkluderende Arbeidsliv Tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet IA-virksomhet hva innebærer

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune v/rådmann Herredshuset 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL

Detaljer

Fakta om psykisk helse

Fakta om psykisk helse Fakta om psykisk helse Halvparten av oss vil oppleve at det i en kortere eller lengre periode fører til at det er vanskelig å klare arbeidsoppgavene. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer.

Detaljer

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Verneombudets etiske retningslinjer Etikk skiller seg fra moral

Detaljer

MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN PERSONALSAKARBEID

MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN PERSONALSAKARBEID MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN PERSONALSAKARBEID Manifest mot mobbing Skal bidra til å sette mobbing på den nasjonale agendaen Det viktigste arbeidet skjer lokalt, og arbeidet mot mobbing må

Detaljer

Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen..

Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen.. Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen.. Agenda Rammene Hva menes med begrepene mobbing/trakassering og konflikter i arbeidslivet? Hvordan håndterer vi hvem gjør hva? De vanskelige

Detaljer

Jan Norman Bjørkmo prosjektleder Arbeidstilsynet

Jan Norman Bjørkmo prosjektleder Arbeidstilsynet Jan Norman Bjørkmo prosjektleder Arbeidstilsynet 1 Høstkonferanse HMS - faglig forum 23.September 2011 Prosjekt Arbeid for helse v/ Jan Norman Bjørkmo, seniorinspektør/ prosjektleder, psykolog Jan Norman

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Arbeidsmiljøenheten. Risikoanalyse. Foto: Carl-Erik Eriksson

Arbeidsmiljøenheten. Risikoanalyse. Foto: Carl-Erik Eriksson Arbeidsmiljøenheten Risikoanalyse Foto: Carl-Erik Eriksson www.youtube.com/watch?v=4rky9u-s8tu Risikoanalyse Hva er en risikoanalyse? Når skal riskoanalyser brukes? Hvem skal delta i analysen? Hvordan

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Innholdsfortegnelse Innledning og lovgrunnlag 2 Hva er mobbing? 3 Ulike typer mobbing 3 Hvilket ansvar har vi? 4 Hva gjør vi i Kulturbarnehagen for å forebygge

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Arbeidsmiljø i barnehagen. Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010

Arbeidsmiljø i barnehagen. Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010 Arbeidsmiljø i barnehagen Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010 Vårt mål Barnehagen skal være en god arbeidsplass som ivaretar hver enkelt arbeidstaker på en forsvarlig

Detaljer

Maskinfører: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Maskinfører: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Maskinfører: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

Stamina HOT. Helse og Trening

Stamina HOT. Helse og Trening Stamina HOT Helse og Trening 1 Stamina HOT - Helse og Trening Sammenslåing av tidligere Hjelp24 HMS og Friskhuset Et profesjonelt, faglig og helhetlig tilbud innen bedriftshelse, trening og fysioterapi

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune -Ein tydeleg medspelar Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om inkluderende arbeidsliv 23.april 2015 Arbeidsgiverpolitikk = organisasjonspolitikk Felles referanseramme på hvordan

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Arbeidsmiljøloven HMS Modul-2 kurs. HMS-rådgiver: Tove Martinsen

Arbeidsmiljøloven HMS Modul-2 kurs. HMS-rådgiver: Tove Martinsen Arbeidsmiljøloven HMS Modul-2 kurs HMS-rådgiver: Tove Martinsen Hva menes med arbeidsmiljø? Det miljø som omfattes av arbeidsplassen og dens nærmeste omgivelser Påvirkninger vi utsettes for på jobb, men

Detaljer

IA-skolen. - pilot. Samling november 2014

IA-skolen. - pilot. Samling november 2014 IA-skolen - pilot Samling 1 12. november 2014 IA-skolen Pilot 2014 Mål for IA-skolen: Bidra til økt handlingskompetanse og motivasjon for å arbeide systematisk og målrettet med utvikling av inkluderende

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer