TTR 55 E. NO Bruksanvisning - Luftavfukter TTR 55 E

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TTR 55 E. NO Bruksanvisning - Luftavfukter TTR 55 E"

Transkript

1 TTR 55 E NO Bruksanvisning - Luftavfukter TTR 55 E TRT-BA-TTR 55 E-TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D Heinsberg Tel.: Fax:

2 Innholdsfortegnelse Merknader angående brukerveiledningen Informasjoner angående apparatet Sikkerhet Transport Betjening Feil og forstyrrelser Vedlikehold Deponering Samsvarserklæring Merknader angående brukerveiledningen Symboler Fare på grunn av strøm! Opplyser om farer grunnet elektrisk strøm, som kan medføre skader som kan ha døden til følge. Fare! Opplyser om farer som kan medføre personskader. Forsiktig! Viser til en fare som kan medføre materielle skader. Juridisk informasjon Denne publikasjonen erstatter tidligere versjoner. Ingen deler av denne dokumentasjonen får reproduseres eller bearbeides, kopieres eller fordeles ved bruk av elektroniske systemet uten at vi har gitt skriftlig tillatelse til dette. Det tas forbehold om tekniske endringer. Med forbehold om alle rettigheter. Alle varenavn brukes uten garanti for fri bruk og hovedsakelig i henhold til produsentens skrivemåte. Varenavnene som brukes er registrert og skal betraktes som slike. Leveringsomfanget kan avvike fra produktillustrasjonene. Foreliggende dokument er utarbeidet med påkrevd omhyggelighet. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle feil eller utelatelser. TROTEC Den aktuelle versjonen av bruksanvisningen finner du under: 1 Bruksanvisning - Luftavfukter TTR 55 E NO

3 Informasjoner angående apparatet Apparatbeskrivelse Apparatet arbeider etter adsorpsjonsprinsippet og det er utstyrt med en ionisator, en ventilator som gir lite støy og som trenger lite vedlikehold og en nettkabel med støpsel. Den helautomatiske styringen og kondensatbeholderen (2) med integrert overløpssikring garanterer en feilfri bruk. Ventilatoren suger den fuktige romluften inn i luftinntaket (3) via luftfilteret (1), kondensatoren og adsopsjonsrotoren som befinner seg bak. I det interne regenerasjonskretsløpet ledes luften via et varmeelement, tørker adsorpsjonsrotoren og fører den fuktige varme luften gjennom kondensatoren. Ved den kjøligere kondensatoren trekkes romluften ut varme og kjøles ned til under duggpunktet. Vanndampen som befinner seg i romluften ender som kondensat. Avhengig av romlufttemperaturen og den relative luftfuktigheten drypper det kondenserte vannet kontinuerlig gjennom de integrerte avløpsstussene i kondensatbeholderen (2) som befinner seg under disse. Den behandlete, tørkete luften blander seg med romluften igjen. Ved den kontinuerlige romluftsirkulasjonen gjennom apparatet blir den relative luftfuktigheten i utstillingsrommet redusert til den fast innstilte fuktighetsverdien (45 % r.f.). Kondensbeholderen (2) er utstyrt med en flottør, som stanser avfuktingsdriften via en mikrobryter ved fyllt kondensatbeholder. Apparatet slås av med et signal (3 ganger) og kondensatbeholder-kontrollampen på betjeningstavlen (6) lyser (se kapittelet Betjeningselementer). Denne slettes ikke før den tømte kondensatbeholderen (2) settes inn igjen. Apparatet går tilbake til den valgte driftstypen. Ved hjelp av ioniseringsfunksjonen skapes negative ioner, som anriker surstoffmolekylene i omgivelsesluften og binder stoff som befinner seg i suspensjon og støvdelene i luften. Presentasjon av apparatet Nr Betjeningselement 1 Luftfilter 2 Kondensatbeholder 3 Luftinntak 4 Luftutløp 5 Luftledeluke 6 Betjeningstavle 7 Håndtak 1 2 NO Bruksanvisning - Luftavfukter TTR 55 E 2

4 Tekniske data Parameter Verdi Avfuktingsytelse, maks. 8,7 l / 24 t Driftstemperatur 1-35 C Arbeidsområde relativ fuktighet % Luftytelse, maks. 160 m³/t Elektrisk tilkopling 230 V / 50 Hz Effektbehov, maks. 0,6 kw Sikring på stedet 10 A Kondensatbeholder 2,8 l Vekt 6,5 kg Mål (HxDxB) 480 x 300 x 180 mm Minimumsavstand til vegger / gjenstander A: Oppe: 60 cm B: Bak: 40 cm C: Side: 40 cm D: Foran: 40 cm Lydtrykknivå LpA (1 m; iht. DIN KL3) 54 db(a) Koplingsskjema 3 Bruksanvisning - Luftavfukter TTR 55 E NO

5 Sikkerhet Før igangsetting / bruk av apparatet må denne anvisningen leses nøye og den må alltid oppbevares i umiddelbar nærhet til oppstillingsstedet hhv. apparatet! Ikke bruk apparatet i rom hvor det er fare for eksplosjon. Ikke bruk apparatet i olje-, svovel-, klor- eller saltholdig atmosfære. Apparatet må stilles opp rett og stabilt. Ikke utstett apparatet for direkte vannstråling. Påse at både luftinntaket og luftutløpet er frie. Påse at oppsugingssiden alltid er fri for smuss og løse gjenstander. Stikk aldri gjenstander inn i apparatet. Under driften må du ikke tildekke og transportere apparatet. Påse at alle elektriske kabler som befinner seg utenfor apparatet er beskyttet mot skader (f. eks. fra dyr). Ta hensyn til apparattilkoplingsytelsen, kabellengden og bruksformålet ved valg av forlengelser av tilkoplingskabelen. Unngå elektrisk overbelastning. Apparatet må kun transporteres i rett stilling og med tom kondensatbeholder. Kast kondensatet som har samlet seg opp. Ikke drikk det. Det er fare for infeksjon! Riktig bruk Apparatet TTR 55 E får kun brukes til tørking og avfukting av romluft. De tekniske dataene må overholdes. Til forskriftsmessig bruk hører: tørking og avfukting av: Bolig-, sove-, dusj- og kjellerrom vaskerom, hytter, campingvogn, båter Kontinuerlig tørking av: Lagre, arkiver, laboratorier, museer, garasjer Bade-, vaske- og garderoberom osv. Feilaktig bruk Ikke still apparatet på fuktig eller oversvømmet underlag. Ikke bruk apparatet utendørs. Ikke legg gjenstander som f. eks. våte klesplagg til tørk på apparatet. Det er ikke tillatt å foreta byggetekniske endringer, til- eller ombygging på apparatet selv. Personalkvalifikasjon Personene som bruker dette apparatet må: være bevisst angående farene som kan oppstå ved arbeid med elektriske apparater i fuktig omgivelse. Foreta tiltak angående beskyttelse ved direkte berøring av de strømførende delene. ha lest og forstått brukerveiledningen, spesielt kapittelet Sikkerhet. Vedlikeholdsaktiviteter, som påkrever at huset åpnes, får kun utføres av fagfirmaer for kulde- og klimateknikk eller av TROTEC. Ytterligere farer Fare på grunn av strøm! Arbeid på de elektriske komponentene får kun utføres av et autorisert fagfirma! Fare på grunn av strøm! Før alt arbeid på apparatet må man trekke nettstøpselet ut av stikkontakten! Forsiktig! For å unngå skader på apparatet, må apparatet aldri drives uten at det er satt inn luftfilter! NO Bruksanvisning - Luftavfukter TTR 55 E 4

6 Fare! Det kan utgå farer fra dette apparatet, hvis det brukes på feil måte av personer som ikke er opplært i bruken av apparatet! Ta hensyn til personalkvalifikasjonene! Adferd i nødstilfeller 1. I nødstilfeller må du kople apparatet fra strømmen. 2. Et defekt apparat må ikke koples til nettilkoplingen. Transport Apparatet er utstyrt med et håndtak for å gjøre transport av apparatet enklere. Ta hensyn til følgende informasjoner før hver transport: 1. Frakoble apparatet ved nettstøpselet (se kapittelet Betjeningselementer). 2. Trekk nettstøpselet ut av stikkontakten. Ikke bruk nettkabelen til trekksnor! 3. Tøm kondensatbeholderen. Vær oppmerksom på kondensat som drypper ned i ettertid. Ta hensyn til følgende informasjoner etter hver transport: 1. Still apparatet rett når transporten er avsluttet. 2. Ikke slå på apparatet før det har gått en time! Lagring Når det ikke er i bruk må apparatet lagres som følger: tørt, under tak, i rett posisjon på et sted som er beskyttet mot støv og direkte sollys, eventuelt beskyttet mot inntrengende støv ved hjelp av et plasttrekk. Lagringstemperaturen tilsvarer det driftstemperaturområdet som er nevnt i kapittelet Tekniske data. Betjening Når det er slått på arbeider apparatet helautomatisk inntil det slås av ved hjelp av en flottør i kondensatbeholderen som er fyllt. Unngå at dører og vinduer står åpne. Oppstilling Ved oppstilling av apparatet må man ta hensyn til minimumsavstandene til vegger og gjenstander iht. kapittel Tekniske data. C D A Apparatet må stilles opp stabilt og vannrett. Still apparatet midt i rommet og på god avstand fra varmekilder. Påse at ikke gardiner eller andre gjenstander hindrer luftstrømmene. B C 5 Bruksanvisning - Luftavfukter TTR 55 E NO

7 Hvis apparatet skal stilles opp i spesielt våte områder som vaskerom, bad eller liknende, må apparatet sikres iht. forskriftene angående feilstrøms-verneinnretninger (RCD = Residual Current protective Device). Forsikre deg om at skjøteledningene er rullet helt ut eller inn. Betjeningselementer WIDE FULL POWER ION BELOW UPPER AUTO CONT DRY MUTE Informasjoner angående avfuktingsytelse Avfuktingsytelsen er avhengig av: rommets beskaffenhet romtemperaturen den relative fuktigheten Jo høyere romtemperaturen og luftfuktigheten er, desto høyere er avfuktingsytelsen. For bruk i boliger er en relativ luftfuktighet på ca % tilstrekkelig. I lagre og arkiver må en luftfuktighet på ca. 50 % ikke overskrides. Nr. POWER ION SWING TIMER SELECT 17 Betjeningselement FULL: Kondensatbeholder-kontrollampen; lyser, når kondensatbeholderen er full. POWER: Lyser når apparatet er slått på. 9 ION: Lyser når ioniseringsdriften er aktivert. 10 WIDE: Lyser når luftledeluken er svinget helt nedenfra og opp. BELOW: Lyser, når luftledeluken svinger bare i det nedre vinkelområdet. UPPER: Lyser, når luftledeluken svinger bare i det øvre vinkelområdet. 11 En av visningene lyser, hvis frakoblingstimeren er aktivert med tasten TIMER (1 = en time, 2 = to timer, 4 = fire timer, 8 = åtte timer). 12 Den respektive visningen til den valgte driftstypen lyser. AUTO: Normaldrift CONT: Permanent drift DRY: Sparedrift MUTE: Driftstype med lite støy 13 Tast for valg av driftstype 14 Tast for aktivering og innstilling av frakoblingstimeren 15 Tast for innstilling av luftledeluken 16 Tast for aktivering av ioniseringsfunksjonen 17 Nettast, slår apparatet på og av. NO Bruksanvisning - Luftavfukter TTR 55 E 6

8 Igangsetting Sette inn luftfilter Slå på apparatet 1. Forsikre deg om at kondensatbeholderen er tom og at den er satt inn riktig. Hvis ikke fungerer ikke apparatet! 2. Stikk nettstøpselet i en riktig sikret nettstikkontakt. 3. Slå på apparatet ved nettasten (17). 4. Kontroller om kontrollampen til kondensatbeholderen (8) er slukket. 5. Velg den ønskete driftstypen med tasten (13). 6. Kontroller om luftfilteret er satt riktig inn i apparatet. Driftstypen Normaldrift (AUTO) Apparatet regulerer aufuktingseffekten avhengig av romluftfuktigheten og ventilasjonsnivået: Over en romluftfuktighet på 70 % arbeider oppvarmingen og ventilatoren på det høyeste nivået. Hvis romluftfuktigheten ligger mellom 50 % og 70 %, arbeider oppvarmingen på et lavt nivå og ventilatoren på middels nivå. Under 50 % romlufttemperatur er oppvarmingen slått av og ventilatoren arbeider på nederste nivå. Start normaldriften som følger: Trykk flere ganger på tasten for valg av driftstype (13), til kontrollampen AUTO (12) lyser. Driftstype permanent drift (CONT) Apparatet avfukter luften i kontinuerlig drift og avhengig av hvor mye fuktighet den inneholder. Denne spesielle funksjonen optimerer klestørkeprosessen, ved at luftavfukteren alltid drives på full effekt. Start den permanente driften som følger: Trykk flere ganger på tasten for valg av driftstype (13), til kontrollampen CONT (12) lyser. Driftstype sparedrift (DRY) I sparedrift arbeider apparatet på det laveste oppvarmingsnivået. Ventilatoren går til middels nivå. Energiforbruket er dermed redusert. Start sparedriften som følger: Trykk flere ganger på tasten for valg av driftstype (13), til kontrollampen DRY (12) lyser. 7 Bruksanvisning - Luftavfukter TTR 55 E NO

9 Driftstype (MUTE) med lite støy I denne driftstypen med lite støy arbeider apparatet på laveste oppvarmingsnivå. Ventilatoren går til laveste nivå. Start driftstypen med lite støy som følger: Trykk flere ganger på tasten for valg av driftstype (13), til kontrollampen MUTE (12) lyser. Tømming av kondensatbeholderen A. FULL POWE eks. Ioniseringsfunksjon (ION) Ved aktivering av ioniseringsfunksjonen genererer ionegeneratoren negativt ladete ioner. Disse ionene anriker surstoffmolekylene til omgivelsesluften og binder stoff som befinner seg i suspensjon i luften. På denne måten foretas det en rengjøring av omgivelsesluften, noe som øker vårt velbefinnende. Start ioniseringsfunksjonen som følger: Trykk flere ganger på tasten for aktivering av ionegeneratoren (16), til kontrollampen ION (9) lyser. Frakoblingstimer Bruk frakoblingstimeren for å slå av apparatet etter en fastlagt tid (1, 2, 4 eller 8 timer) automatisk. Start frakoblingstimer som følger: Trykk flere ganger på tasten (14), til en kontrollampen (11) lyser og dermed viser den innstilte frakoblingsverdien i timer. Trykk på tasten (14) igjen, for å deaktivere frakoblingstimeren. C. Apparatets atferd ved strømbrudd Den valgte driftstypen og den ønskete luftfuktighetsverdien lagres ved et strømbrudd. Når strømforsyningen fungerer igjen kobles apparatet inn igjen som det var innstilt på forhånd. NO Bruksanvisning - Luftavfukter TTR 55 E 8

10 D. E. Ta ut av drift 1. Frakoble apparatet ved netttasten (se kapittelet Betjeningselementer). Kontrolllampen POWER (8) slukker. 2. Vent i ca. 2 minutter. Grunnet retardasjonstiden inne i komponentene kobles apparatet helt av først etter ca. 2minutter. 3. Ikke berør nettstøpselet med fuktige eller våte hender. 4. Trekk nettstøpselet ut av nettstikkkontakten. 5. Tøm kondensbeholderen og tørk med en ren klut. Vær oppmerksom på kondensat som drypper ned i ettertid. 6. Rengjør apparatet og spesielt luftfilteret iht. kapittelet Vedlikehold. 7. Lagre apparatet iht. kapittelet Lagring. F. 9 Bruksanvisning - Luftavfukter TTR 55 E NO

11 Feil og forstyrrelser Apparatet ble kontrollert flere ganger under produksjonen for å teste at det fungerer feilfritt. Hvis det likevel skulle oppstå funksjonsfeil, må du kontrollere apparatet som følger: Apparatet starter ikke: Kontroller nettilkoplingen (230 V/1~/50 Hz). Kontroller nettstøpselet for å se om det er skadet. La et fagfirma for kulde- og klimateknikk eller TROTEC gjennomføre en elektrisk kontroll. Apparatet går, men det dannes ikke noe kondensat: Kontroller om kondensatbeholderen sitter riktig. Kontroller påfyllingsnivået til kondensatbeholderen og tøm den ved behov. Kontrollampen til kondensatbeholderen (8) får ikke lyse opp. Kontroller flottøren i kondensatbeholderen for å se om den er tilsmusset. Ved behov må man rengjøre flottøren og kondensatbeholderen. Flottøren må være bevegelig. Kontroller romtemperaturen. Ta hensyn til apparatets tillatte arbeidsområde iht. de tekniske dataene. Forsikre deg om at den relative luftfuktigheten tilsvarer de tekniske dataene. Kontroller den forhåndsvalgte ønskete luftfuktigheten. Luftfuktigheten i oppstillingsrommet må ligger over det valgte området. Velg en annen driftstype ved hjelp av tasten (13). Kontroller om luftfilteret er tilsmusset. Ved behov må du rengjøre hhv. bytte luftfilter. Kontroller kondensatoren utenpå for å finne eventuell tilsmussing (se kapittelet Vedlikehold). La et fagfirma for kulde- og klimateknikk eller TROTEC rengjøre kondensatoren hvis den er tilsmusset. Apparatet er støyende hhv. vibrer, kondensatet renner ut: Kontroller om apparatet står rett og om det står på et jevnt underlag. Apparatet blir veldig varmt, det er støyende og taper effekt: Kontroller om luftinntaket og luftfilteret er tilsmusset. Fjern det ytre smusset. Kontroller apparatet innvendig og spesielt ventilatoren, ventilatorhuset, adsopsjonsrotoren og kondensatoren utenfra for å finne eventuell smuss (se kapittelet Vedlikehold). La et fagfirma for kulde- og klimateknikk eller TROTEC rengjøre apparatets indre deler hvis de er tilsmusset. Fungerer ikke apparatet ditt feilfritt etter kontrollene? La et fagfirma for kulde- og klimateknikk eller TROTEC få reparere det. NO Bruksanvisning - Luftavfukter TTR 55 E 10

12 Vedlikehold Vedlikeholdsintervaller Vedlikeholds- og pleieintervall før hver igangsetting ved behov minst hver 2. uke minst hver 4. uke minst hver 6. måned minst en gang i året Tøm kondensatbeholderen X Kontroller om oppsugings- og utblåsningsåpningene er tilsmusset og om det er X fremmedlegemer i dem, rengjør ved behov. Rengjøring utvendig X X Visuell kontroll av apparatets indre deler for å finne eventuell smuss X X Kontroller om oppsugings- og utblåsningsåpningene er tilsmusset og om det er fremmedlegemer i dem, rengjør og skift ut ved X X behov. Bytt luftfilter X Kontroller om det finnes skader X Kontroller festeskruene X X Prøveløp X Vedlikeholds- og pleieprotokoll Apparattype:... Apparatnummer:... Vedlikeholds- og pleieintervall Kontroller om oppsugings- og utblåsningsåpningene er tilsmusset og om det er fremmedlegemer i dem, rengjør ved behov. Rengjøring utvendig Visuell kontroll av apparatets indre deler for å finne eventuell smuss Kontroller om oppsugings- og utblåsningsåpningene er tilsmusset og om det er fremmedlegemer i dem, rengjør og skift ut ved behov. Bytt luftfilter Kontroller om det finnes skader Kontroller festeskruene Prøveløp Bemerkninger: 1. Dato: Dato: Dato: Dato:... Underskrift: Dato: Dato: Dato: Dato:... Underskrift: Dato: Dato: Dato: Dato:... Underskrift: Dato: Dato: Dato: Dato:... Underskrift: Bruksanvisning - Luftavfukter TTR 55 E NO

13 Arbeidsoppgaver før vedlikeholdet begynner 1. Ikke berør nettstøpselet med fuktige eller våte hender. 2. Trekk alltid ut nettstøpselet før du begynner å arbeide! 3. Ikke fjern flottøren til kondensatbeholderen. Rengjøring av huset og kondensatbeholderen 1. Rengjør med en lofri, myk klut. 2. Fukt kluten med kaldt vann. Ikke bruk spray, løsningsmiddel, alkoholholdige rengjøringsmidler eller skuremidler for å fukte kluten. Vedlikeholdsaktiviteter, som påkrever at huset åpnes, får kun utføres av fagfirmaer for kulde- og klimateknikk eller av TROTEC. Visuell kontroll av apparatets indre deler for å finne eventuell smuss 1. Fjern luftfilteret (se kapittelet Rengjøring av luftinntakene og luftfilteret). 2. Lys inn i apparatets åpninger med en lommelykt. 3. Kontroller om apparatets indre deler er tilsmusset. 4. Hvis du oppdager et tykt støvlag, må du la et fagfirma for kulde- og klimateknikk eller TROTEC rengjøre apparatet innvendig. 5. Sett inn luftfilteret igjen. NO Bruksanvisning - Luftavfukter TTR 55 E 12

14 Rengjøring av luftinntakene og luftfilteret A. C. eks. Forsiktig! Forsikre deg om at luftfilteret ikke er verken slitt eller skadet. Hjørnene og kantene på luftfilteret må ikke være feilformet eller avrundet. Før du setter inn luftfilteret igjen må du påse at det er uskadet og tørt! Ta hensyn til kapittelet Vedlikeholdsintervaller slik at luftfilteret skiftes ut i tide! 13 Bruksanvisning - Luftavfukter TTR 55 E NO

15 Reservedelsoversikt og reservedelsliste Informasjon! Posisjonsnumrene til reservedelene avviker fra de posisjonsnumrene til komponentene i bruksanvisningen NO Bruksanvisning - Luftavfukter TTR 55 E 14

16 Nr. Reservedel Nr. Reservedel 1 Outline 37 Fan 2 Disc 38 PCB Board 3 Gear 39 Tank Divider 4 Frame 40 Dropping Pan 5 Axile 41 Water Stopper 6 Heater Cove 42 Reed Switch 7 Heater Box 43 Transformer 8 Mica Frame 44 Front Cover 9 Mica Frame 45 Stepper Motor 10 Mica Frame 46 Motor Fixer 11 Mica Frame 47 Air Exit 12 Mica Frame 48 Back Cover 13 Mica Frame 49 Control Panel 14 Mica Frame 50 Display 15 Mica Frame 51 Water Tank 16 Fuse 52 Handle 17 Fuse Cover 53 Filter 18 Mica Frame 54 Deco Plate 19 Mica Frame 55 Tank Cover 20 Mica Frame 56 Float 21 Mica Frame 57 Magnet 22 Blower 58 Front Cover of Water Tank 23 Heating Motor 59 Handle of Water Tank 24 Fan 60 Cooler 25 Blower 61 PCB Cover 26 Blower Stopper 62 Rubber Pad 27 Frame Housing 63 Power Coard 28 Fan Cover 65 Deco Plate 31 Gear 68 Magnet Ring A 32 Synchronous Motor 69 Magnet Ring B 33 Fan Guider 70 Magnet Ring 34 Pin 71 Capacitor Plate 35 Ion 72 Capacitor 36 Motor 15 Bruksanvisning - Luftavfukter TTR 55 E NO

17 Deponering Elektroniske apparater skal ikke kastes i husholdningsavfallet, men skal i EU i samsvar med EUROPAPARLAMENTETS RÅDSDIREKTIV 2002/96/EC fra 27. januar 2003 om kasserte elektriske og elektroniske produkter avfallsbehandles på faglig riktig måte. Ved endt levetid må dette apparatet avfallsbehandles i samsvar med gjeldende lovbestemmelser. Samsvarserklæring i henhold til EU-direktivet for lavspenning 2006/95/ EC, vedlegg III avsnitt B og EU-direktivet 2004/108/EC angående elektromagnetisk kompatibilitet. Vi erklærer herved at luftavfukteren TTR 55 E er utviklet, konstruert og produsert iht. de nevnte EUdirektivene. Harmoniserte standarder som benyttes: IEC :2001/A2:2006 IEC :2002/A1:2005 IEC 62233:2005 -merket finner man på apparatets typeskilt. Produsent: Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D Heinsberg Telefon: Faks: Epost: Heinsberg, Adm. dir.: Detlef von der Lieck NO Bruksanvisning - Luftavfukter TTR 55 E 16

18 TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D Heinsberg Tel.: Fax:

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO BA06 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport og

Detaljer

BC21 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO

BC21 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO BC21 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

BM31 BRUKSANVISNING FUKTIGHETSINDIKATOR TRT-BA-BM31-TC-001-NO

BM31 BRUKSANVISNING FUKTIGHETSINDIKATOR TRT-BA-BM31-TC-001-NO BM31 NO BRUKSANVISNING FUKTIGHETSINDIKATOR TRT-BA-BM31-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport

Detaljer

BB25 BRUKSANVISNING MÅLEAPPARAT FOR SJIKTTYKKELSE TRT-BA-BB25-TC-002-NO

BB25 BRUKSANVISNING MÅLEAPPARAT FOR SJIKTTYKKELSE TRT-BA-BB25-TC-002-NO BB25 NO BRUKSANVISNING MÅLEAPPARAT FOR SJIKTTYKKELSE TRT-BA-BB25-TC-002-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet...

Detaljer

T210 BRUKSANVISNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-T210-TC-001-NO

T210 BRUKSANVISNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-T210-TC-001-NO T210 NO BRUKSANVISNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-T210-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 2 Tekniske data... 3 Sikkerhet... 3 Transport

Detaljer

TP7 BRUKSANVISNING PYROMETER TRT-BA-TP7-TC-001-NO

TP7 BRUKSANVISNING PYROMETER TRT-BA-TP7-TC-001-NO TP7 NO BRUKSANVISNING PYROMETER TRT-BA-TP7-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport og lagring...

Detaljer

PC200 BRUKSANVISNING PARTIKKELTELLEREN TRT-BA-PC200-TC-001-NO

PC200 BRUKSANVISNING PARTIKKELTELLEREN TRT-BA-PC200-TC-001-NO PC200 NO BRUKSANVISNING PARTIKKELTELLEREN TRT-BA-PC200-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjoner om apparatet... 2 Tekniske data... 4 Betjening...

Detaljer

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO TEH 20 T / TEH 30 T NO BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO Innholdsfortegnelse 1. Merknader om bruk av håndboken...1 Tegnforklaring...1 Illustrasjonskonvensjoner...1 2. Innhold i pakken...1

Detaljer

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Klimaanlegg. Bruker- og installasjonshåndbok. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

Klimaanlegg. Bruker- og installasjonshåndbok. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. ARFSSSBWK-serien AR09HSSDPWK/EE ARFSSSCUR-serien AR12HSSDPWK/EE AR09HSFSPWK/EE AR12HSFSPWK/EE Klimaanlegg Bruker- og installasjonshåndbok Denne håndboken er er laget av 100% resirkulert papir. forestill

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

Bruksanvisning. Elektrisk pannekakejern V1/0215

Bruksanvisning. Elektrisk pannekakejern V1/0215 NO Bruksanvisning Elektrisk pannekakejern 104446 104447 V1/0215 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler... 2 1.2 Tegnforklaring...

Detaljer

Bruksanvisning. Varmepumpetørketrommel T 8164 WP. no-no

Bruksanvisning. Varmepumpetørketrommel T 8164 WP. no-no Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel T 8164 WP no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 624 860 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 115 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 115 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 5 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA 0/0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 50 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

VARME OG KJØLEMODELL, I NVERTER FOR VEGG/ TAK AW YZ24LB. Innedel AW YZ18LB

VARME OG KJØLEMODELL, I NVERTER FOR VEGG/ TAK AW YZ24LB. Innedel AW YZ18LB VARME OG KJØLEMODELL, I NVERTER FOR VEGG/ TAK Innedel AW YZ14LB AW YZ18LB AW YZ24LB Varmepumpe med aircondition for vegg/tak. Ta vare på denne bruksanvisningen for evt. senere oppslag FUJITSU GENERAL LIMITED

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ. Brukerveiledning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ. Brukerveiledning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer