Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland Høringskommentar fra Luftambulansetjenesten ANS (LAT ANS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland Høringskommentar fra Luftambulansetjenesten ANS (LAT ANS)"

Transkript

1 Helse Nord RHF Saksbehandler Per Magne Tveitane Tlf Vår ref: 2013/2 Deres ref: Bodø 16. september 2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland Høringskommentar fra Luftambulansetjenesten ANS (LAT ANS) Formålet med LAT ANS er å bidra til å realisere helsetjenestens samlede målsettinger, herunder sørge for ansvaret. Selskapets primære og prioriterte oppgave er å tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet. Vi har ansvar for å forhandle fram og forvalte kontrakter med flyselskapene. Gjennom dette har vi også ansvaret for å drive den flyoperative ambulansetjenesten innenfor de regionale helseforetakenes ansvar, herunder bidra til nasjonalt samarbeid i spørsmål knyttet til luftambulansetjenesten med vekt på nettverksbygging mellom helseforetakene. Videre skal selskapet på utvalgte områder være et faglig kompetansesenter for alle helseforetakene i Norge, bidra til sikkerhet i tjenesten og arbeide for bedre kvalitet, koordinering samt kostnadseffektivisering av tjenesten. Oppsummering Helse Nords arbeidsgruppe har levert en meget god faglig begrunnelse for etablering av en ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland. LAT ANS støtter denne anbefalingen. Denne uttalelsen fokuserer bare på lokalisering av basen. LAT ANS anbefaler at basen legges til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Bakgrunn Arbeidsgruppen som leverte rapporten «Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø» i desember 2012, anbefalte en baseplassering ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. LAT ANS deltok i arbeidsgruppen med to rådgivere med henholdsvis flyoperativ og akuttmedisinsk spesialkompetanse. Selskapet bidro også med redningsfaglige innspill og virksomhetsstatistikk. Helse Nord RHF ønsker synspunkter knyttet til lokalisering av en ny ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland. Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf:

2 Ambulansehelikopteroperasjoner er risikoutsatt, og flysikkerheten må ivaretas på best mulig måte. Tjenesten har også begrensninger knyttet til sikt og vær. Flyoperativ sårbarhet er viktig når vi vurderer hvor en ambulansehelikopterbase bør plasseres. Øst eller vest for Hinnøya Ambulansehelikoptre har ikke utstyr for avising. Det er derfor gunstig å etablere en base hvor det er mulig å ha mest mulig direkte lavflygingsruter til oppdragskommunene og de aktuelle sykehus. I dårlig vær (lavt skydekke, isingsfare, redusert sikt) vil lavflygingsruter medføre økt gjennomføringsevne og redusert risiko. Arbeidsgruppens utredning viser tydelig de flyoperative utfordringene knyttet til kryssing av Hinnøya og eventuelt flyging i trange fjorder under vanskelige flyforhold. En viktig erkjennelse er at et ambulansehelikopter som opererer i Midtre Hålogaland i relativt store deler av året vil være nødt til å fly langs kysten/åpent vann. Tilgjengeligheten til befolkningen og sykehusene blir derfor annerledes enn kartet tilsynelatende tilsier. Nevnte forhold medfører blant annet at under krevende flyforhold kan tilgjengeligheten til befolkningen langs sørsiden av Lofoten bli bedre med base øst for Hinnøya enn med base for eksempel ved Stokmarknes. Det er altså ikke bare (direkte) flyavstand som må vurderes. En baseplassering vest av Hinnøya vil medføre at Vesterålen og nordsiden av Lofoten kan nås tilnærmet direkte. Oppdrag til Tromsø kan utføres med tilnærmet samme gjennomføringsevne fra øst- og vestsiden av Hinnøya. Det er sannsynlig at en baseplassering på østsiden av Hinnøya vil medføre økt gjennomføringsevne for oppdrag til Sør Troms, Ofoten og sørsiden av Lofoten, og derav igjen til størstedelen av befolkningen i regionen. Disse områdene, herunder Harstad og Narvik, kan nås tilnærmet direkte uten å måtte fly i høyden eller i trange fjorder. Overføring fra lokalsykehus til større sykehus (primært UNN Tromsø eller NLSH Bodø) er en viktig del av luftambulansetjenestens virksomhet. Iblant er dette hastepregede transporter, som ved alvorlige traumer, svært syke barn, akutt behov for intervensjon (PCI) ved hjerteinfarkt og annet. Valget står mellom ambulansefly og ambulansehelikopter. Fra Lofoten til Bodø er redningshelikopter fra Bodø ofte et relevant alternativ. Som denne figuren (rapportens figur 6) viser, vil beredskapen for Lofoten bli vesentlig bedre etter at Sea King erstattes av nytt redningshelikopter senest i 2020 (stiplet sirkel). 2

3 Sirklene indikerer ca. 30 minutters flytid. De nye redningshelikoptrene vil også kunne fly i isingsforhold, og vil da kunne fly direkte fra Bodø i tilnærmet alle værforhold. Ved overføringsoppdrag vil avstand til flyplass ofte være en avgjørende faktor i valget mellom ambulansefly eller helikopter. Sykehusene i Lofoten og Stokmarknes har en vesentlig bedre tilgang til ambulansefly enn sykehuset i Harstad på grunn av nærliggende flyplasser. Det sistnevnte sykehuset må derfor langt oftere velge helikopter, noe også vår statistikk viser. Sykehuset i Narvik kommer i samme situasjon som Harstad når flyplassen der nedlegges i Det kan hevdes at et ambulansehelikopter er viktigere for en befolkning som bor spredt enn en befolkning som bor bynært og at dette tilsier baselokalisering vest for Hinnøya. Drøftingen over viser at baseplassering i Vesterålen bare vil gi bedre tilgjengelighet for Vesterålen selv, og ikke nødvendigvis for størstedelen av Lofotens befolkning (som primært bor på sydsiden av øyene). LAT ANS konkluderer med at baselokalisering på østsiden av Hinnøya gir det totalt sett beste og mest robuste tilbudet. Drøfting sykehus eller flyplass Arbeidsgruppen drøftet hvorvidt basen bør legges ved en flyplass eller ved et av regionens fire sykehus og konkluderte med flyplass. LAT ANS støtter dette og vil spesielt trekke fram følgende forhold: Flysikkerhet Ut fra rene flysikkerhetshensyn bør en ny ambulansehelikopterbase legges til en flyplass i området. En flyplass har den infrastruktur (rullebane, innflygingshjelpemidler/prosedyrer, tårntjeneste, brannog redningstjeneste, værtjeneste) som gir den desidert beste sikkerheten for besetningen. Miljøforhold Helikopterflyging innebærer en økt miljøbelastning. Vi erfarer at både sykehus og beboere omkring kan føle seg plaget av eksosutslipp og helikopterstøy, spesielt om natten. Basen skal ha døgnkontinuerlig drift og lokalisering ved en flyplass vil gi større muligheter for å velge inn og utflygningsruter. Ved mindre landingsplasser på sykehus er disse inn og utflygningsrutene faste. Dette gir en større belastning på enkelte områder. Flere steder er også vindeffekten fra rotorbladene (down wash) et problem. Dette er ulemper som i alminnelighet tolereres når man forstår at slik trafikk er livsnødvendig. Det er imidlertid svært uheldig om et sykehus eller dets omgivelser belastes med helikoptertrafikk som ikke er forbundet med nødvendig pasienttransport til eller fra dette sykehuset. I området Midtre Hålogaland vil det gjennomføres mange oppdrag som innebærer transporter til eller fra samtlige fire lokalsykehus, i tillegg til transporter til Tromsø og Bodø. I tillegg til ambulanseoppdrag gjennomføres det også flyging i forbindelse med søk og redning, trening, teknisk testing m.v. Lokalisering ved ett av lokalsykehusene vil da nødvendigvis medføre en 3

4 unødvendig miljøbelastning for dette sykehuset og dets omgivelser. En flyplass er meget mer egnet til å bære miljøbelastningene. Pasientstrøm Med mindre operative forhold gjør det umulig, skal et ambulansehelikopter alltid transportere pasienten til det for pasienten best egnede sykehuset, basert på medisinske kriterier. Iblant kan flere sykehus gi likeverdige tilbud. For å spare arbeidstid, minimere drivstofforbruk og skjerme beredskap er det da en tendens til at et ambulansehelikopter flyr pasienten til det sykehuset der helikopteret har base. Dette kan føre til uønskete pasientstrømmer i Midtre Hålogaland. En slik effekt reduseres når ambulansehelikopteret ikke er lokalisert ved et av sykehusene. Integrering i sykehusmiljø Det er svært viktig at luftambulansetjenesten er godt forankret i spesialisthelsetjenesten, som et ledd i den akuttmedisinske behandlingskjeden. Legene skal være ansatt i helseforetak og ha arbeidsrotasjon i sykehus. Dette kan tilsi en fysisk nærhet til et sykehus. Andre forhold som drar i samme retning er basens samarbeid med sykehus i medikamentlevering, medisinsk forbruksmateriell, blodleveranse og tilsvarende service- og samarbeidsforhold. Det er noe mer tungvint å administrere slike ting når basen ligger langt fra sykehus, men erfaringer fra andre baser (Brønnøysund, Ål, Dombås) viser at det lar seg gjøre uten større problemer. Det viktigste momentet er etter LAT ANS sin oppfatning at legemiljøet på basen er forankret i Nordlands og Troms sine sykehusmiljøer og ved dette, i nært samarbeid med primærhelsetjenesten, underbygger vedtatte behandlingsstrategier og funksjonsfordelinger. Den beste måten å oppnå dette på er at helikopterlegene er ansatt og har arbeidsrotasjon ikke bare mot ett sykehus, men mot flere av sykehusene i området. Siden dette innebærer opprettelse av stillinger, gis det her også en mulighet for å styrke anestesi- og intensivmiljøene ved lokalsykehusene. For å oppnå en effekt som oppleves som «rettferdig», kan det være en fordel at basen ikke ligger ved ett av sykehusene i området. Drøfting hvilken flyplass Arbeidsgruppen anbefalte baseplassering ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Denne flyplassen har kontrolltjeneste. I en kontrollsone får man klareringer fra flygeleder som har radarbilde og en meget god oversikt over trafikkbildet. Dette gir et høyere nivå av sikkerhet, både som følge av at flere øyne overvåker trafikken samt at pilotene trenger å bruke mindre energi på koordineringen og kan konsentrere seg mer om selve innflygingen. Inn til Evenes kan flygelederen også gi radarvektorer. Dette kan gi en mer effektiv innflyging ved hasteoppdrag, samt at ved tekniske feil på navigasjonsutstyr i luftfartøyet kan radarvektorering være løsningen for å foreta en sikker skygjennomgang for landing. Evenes har i tillegg presisjonsinnflyging fra nord, såkalt ILS, med elektronisk glidebaneinformasjon. På grunn av den planlagte jagerflyberedskapen ved Evenes, vil flyplassen i framtiden bli en døgnåpen kontrollert flyplass. Dette vil blant annet innebære kontinuerlig værtjeneste. 4

5 De mindre flyplassene i området, som Skagen ved Stokmarknes, er såkalte AFIS-plasser. Lufttrafikktjenesten her formidler trafikk- og værinformasjon i åpningstiden, men gir ikke klareringer og kan ikke gi radarvektorer. Ved siden av at Evenes er den flyplassen i området som i framtiden vil gi det beste service- og sikkerhetstilbudet, oppfyller den også ønsket om å være lokalisert øst for Hinnøya. Legebil LAT ANS mener at legebil ved helikopterbasene representerer en kostnadseffektiv tilleggsberedskap ved at lege og redningsmann kan yte bakkebasert assistanse i nærområdet og når helikopteret ikke kan fly. Sikkerhetsutvalgets rapport fra 1997 trekker også fram at dette transportalternativet reduserer presset på besetningen i dårlig vær. Bakkebasert akuttberedskap må imidlertid sikres gjennom bilambulansetjeneste og kommunal legevakt. Luftambulansetjenestens legebiltilbud skal derfor ikke benyttes som kompensasjon for sviktende lokal bakkeberedskap eller en sterkt sentralisert legevaktstruktur. Av denne grunn bør heller ikke legebiltjenesten legge premisser for hvor en ambulansehelikopterbase bør lokaliseres. LAT ANS antar at dette er grunnen til at arbeidsgruppen i liten grad har drøftet legebil. Det er imidlertid et godt poeng, som arbeidsgruppen framholdt, at en legebil lokalisert ved base på Evenes vil kunne bistå bilambulanse ved tilbringertransporter mellom Evenes og sykehusene i Harstad og Narvik når været setter helikopteret på bakken. Konklusjon Etablering av en ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland vil medføre en vesentlig styrking av akuttmedisinsk beredskap og transporttilbud. Det er derfor ønskelig at denne store samfunnsinvesteringen gir en best mulig effekt. Beredskap, tilgjengelig og flysikkerhet er faktorer som legger premisser for den optimale lokaliseringen. LAT ANS konkluderer med at basen bør lokaliseres ved en flyplass med best mulig service- og sikkerhetstilbud. Lokalisering på østsiden av Hinnøya gir det totalt sett beste og mest robuste tilbudet. Av de tilgjengelige flyplassene, er Evenes da det eneste aktuelle alternativet. LAT ANS mener etter en samlet vurdering at basen bør lokaliseres ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Med hilsen Øyvind Juell Daglig leder (sign) 5

Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering

Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering Møtedato: 25. september 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Spørck, 75 51 29 00 Bodø, 18.9.2013 Styresak 102-2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning

Detaljer

Styresak 75-2013 Høring - Innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland

Styresak 75-2013 Høring - Innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland Direktøren Styresak 75-2013 Høring - Innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/1846 Dato: 09.09.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer

TRAUMESYSTEM I HELSE NORD KONSEKVENSER FOR LUFAMBULANSE- TJENESTEN

TRAUMESYSTEM I HELSE NORD KONSEKVENSER FOR LUFAMBULANSE- TJENESTEN Helse Nord RHF 8038 Bodø Deres ref Vår ref Arkivnr Saksbehandler Dato 2010/522-57/324 2005/43-111/2010 Mariann M. Hunstad 25.10.2010 TRAUMESYSTEM I HELSE NORD KONSEKVENSER FOR LUFAMBULANSE- TJENESTEN Viser

Detaljer

Ambulansehelikopteret bør stasjoneres på Evenes

Ambulansehelikopteret bør stasjoneres på Evenes Til Styret i Helse Nord RHF Adm dir Lars H. Vorland, Helse Nord RHF Kopi: Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF Ambulansehelikopteret bør stasjoneres på Evenes Forfatterne av dette brevet er fagpersoner

Detaljer

Ytterligere innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland

Ytterligere innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland Helse Nord 8038 BODØ Att. Randi Spørck Sende kun elektronisk Deres ref.: 2013/261-1 Vår ref.: 2011/4778-7 Saksbehandler/dir.tlf.: Petra Gabriele Pohl, 776 27488 Dato: 16.09.2013 Ytterligere innspill til

Detaljer

Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø. utredning av kapasitet og dekning

Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø. utredning av kapasitet og dekning Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø utredning av kapasitet og dekning Utredning fra prosjektgruppe nedsatt av Helse Nord RHF 21. desember 2012 Forord I forbindelse med organisering av behandlingen

Detaljer

Vedrørende forslag til ny akuttmedisinforskrift

Vedrørende forslag til ny akuttmedisinforskrift Helse- og omsorgsdepartementet, postmottak@hod.dep.no Saksbehandler Pål Madsen E-post: pm@luftambulansetjenesten.no Tlf. 906 56 336 Vår ref: 2014/2 Deres ref: 10/2675 Bodø, 15.09.2014 Vedrørende forslag

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012 Saksbehandler: Øyvind Juell SAKSLISTE STYREMØTE 19. september 2013 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Ambulansehelikopter og redningshelikopter landingsforhold ved norske sykehus

Ambulansehelikopter og redningshelikopter landingsforhold ved norske sykehus Helse- og omsorgsdepartementet v/avdelingsdirektør Mette Bakkeli Kopi: NAWSARH-prosjektet v/kjell Jacob Johannessen Deres ref: Vår ref: Arkivnr: Saksbehandler: Sted / Dato: 2007/17 Pål Madsen, tlf. 90656336

Detaljer

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS Rapport fra et interregionalt prosjekt ##### 11.11.2013 1 Til Helse Nord RHF v/ad Helse Midt-Norge RHF v/ad Helse Vest RHF v/ad Helse Sør-Øst RHF v/ad Forord og oppsummering

Detaljer

KAPASITET OG BASESTRUKTUR

KAPASITET OG BASESTRUKTUR KAPASITET OG BASESTRUKTUR En utredning om luftambulansetjenesten i Norge 1988-2011 InnhOldSfORTEGnElSE forord side 4 forkortelser side 5 Sammendrag side 6 Arbeidsgruppens sammensetning side 7 Organisering

Detaljer

Saksliste styremøte 29. januar 2015

Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 22.01.2015 Arkivnummer: 012 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Versjon 2, feb 2012 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Luftambulansetjenesten ANS Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Prioriteringer... 4 2 Risikoer/hendelser... 4 2.1 Helikoptertjenesten...

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

for operatører i AMK-LA sentraler med ansvar for Flight following og koordinering av luftambulansehelikopter

for operatører i AMK-LA sentraler med ansvar for Flight following og koordinering av luftambulansehelikopter RAPPORT TIL HØRING Bergen 26. juni 2014 Modul 6 for operatører i AMK-LA sentraler med ansvar for Flight following og Kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger TITTEL:

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

for operatører i AMK-LA med ansvar for koordinering og flight following av luftambulansehelikopter

for operatører i AMK-LA med ansvar for koordinering og flight following av luftambulansehelikopter RAPPORT Bergen 26. januar 2015 Modul 6 for operatører i AMK-LA med ansvar for koordinering og flight Kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger TITTEL: KOKOM RAPPORT Nasjonalt

Detaljer

Regionalt traumesystem for Helse Nord. Dato: 23.04.10

Regionalt traumesystem for Helse Nord. Dato: 23.04.10 Regionalt traumesystem for Helse Nord Dato: 23.04.10 FORORD Livreddende traumebehandling er avhengig av en optimal behandlingskjede som inkluderer prehospitale tjenester, akuttmottak, spesialiserte operasjonsteam

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2006 200300114-178 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2006 200300114-178 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Saksbehandler: Nina Hesselberg/Trond M. Elsbak, tlf. 75 51 29 17 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2006 200300114-178 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

KVO. KONSERNTILLITSVALGTE HELSE NORD RHF KONSERNVERNEOMBUD HELSE NORD RHF Dato: 19. oktober 2010

KVO. KONSERNTILLITSVALGTE HELSE NORD RHF KONSERNVERNEOMBUD HELSE NORD RHF Dato: 19. oktober 2010 KVO KONSERNTILLITSVALGTE HELSE NORD RHF KONSERNVERNEOMBUD HELSE NORD RHF Dato: 19. oktober 2010 Høringssvar: Behandlingstilbudet til alvorlig skadde pasienter - regionalt traumesystem for Helse Nord Sammendrag:

Detaljer

LUFTAMBULANSETJENESTEN

LUFTAMBULANSETJENESTEN Vår dato: Vår referanse: 18.02.2011 27-2010 Saksbehandler: Pål Madsen tlf 90656336 STYRESAK 27-2010 KRAV TIL LEGER I LUFTAMBULANSETJENESTEN Møtedato: 24. februar 2011 1 Bakgrunn/fakta Det vises til styrets

Detaljer

Sluttrapport. Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus

Sluttrapport. Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus 1 / 33 Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Dokumentnr: F/20.2-17 Gjelder fra: 05.06.2012 Utgave:

Detaljer

Helgelandssykehuset HF/Helse Nord. 11. mai 2015

Helgelandssykehuset HF/Helse Nord. 11. mai 2015 Helgelandssykehuset HF/Helse Nord Utkast ambulanseplan 2015-2025 11. mai 2015 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: ASH / SMJ / OMR Kontroll: BHA

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1939 Organisering av AMK-tjenester for Østfold Sammendrag: Muligheter og konsekvenser av en sammenslåing av AMK-tjenester

Detaljer

Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord

Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord Møtedato: 29. april 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Spørck/Anne Berit Sund Bodø, 23.4.2014 Styresak 48-2014 Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Formål Helse Nord

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse Nord RHF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse Nord RHF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Vurdering av Høyringsdokumentet for Utviklingsplan for Møre og Romsdal HF. Romsdal Regionråd v/britt Flo DATO 2012-10-11

Vurdering av Høyringsdokumentet for Utviklingsplan for Møre og Romsdal HF. Romsdal Regionråd v/britt Flo DATO 2012-10-11 BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Notat Vurdering av Høyringsdokumentet for Utviklingsplan for Møre og Romsdal

Detaljer