NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON OVERORDNET ANLAYSE NITTEDAL KOMMUNE. Juni 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON OVERORDNET ANLAYSE NITTEDAL KOMMUNE. Juni 2012"

Transkript

1 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON OVERORDNET ANLAYSE NITTEDAL KOMMUNE Juni 2012

2 INNHOLD 1 INNLEDNING BESKRIVELSE AV NOEN SENTRALE FORHOLD I KOMMUNEN RAPPORTERING PÅ FOKUSOMRÅDER FRA ÅRSMELDINGEN OVERORDNET Fokusområde BRUKERE Fokusområde MEDARBEIDERE Fokusområde SAMFUNN Fokusområde ØKONOMI ENHETENE BESKRIVELSE OPPVEKST OG UTDANNING ENHET FOR BARNEHAGER OG FOREBYGGENDE TJENESTER ENHET FOR BARNEVERN ENHET FOR PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) FELLESOMRÅDET SKOLE ENHET FOR KULTUR HELSE OG OMSORG ENHET FOR TILDELING ENHET FOR FUNKSJONSHEMMEDE ENHET FOR HELSE ENHET FOR NAV NITTEDAL ENHET FOR PLEIE, REHABILITERING OG OMSORG (PRO) ØVRIGE OMRÅDER ENHET FOR UTVIKLING ENHET FOR TEKNISKE TJENESTER ENHET FOR ADMINISTRASJON ENHET FOR IKT OG SERVICETORG ENHET FOR ØKONOMI RAPPORTERING PÅ VERBALVEDTAK FRA HANDLINGSPLANENE FOR

3 1 INNLEDNING Forskrift om kontrollutvalg setter krav til at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal være basert på en overordnet analyse, og planen skal legges frem for kommunestyret. Dette fremgår av 10 i kontrollutvalgsforskriften: Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Hensikten med den overordnede analysen er å fremskaffe relevant informasjon om kommunens virksomhet slik at det er mulig for kontrollutvalget å legge en plan for forvaltningsrevisjon, og å prioritere mellom ulike områder hvor det kan være aktuelt å gjøre forvaltningsrevisjon. På denne måten ønsker man å sikre at det er de nyttigste forvaltningsrevisjonsprosjektene som gjennomføres. Den overordnede analysen skal altså bidra til god og nyttig forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet. Denne overordnede analyse er i hovedsak bygget på Årsmelding 2011 for Nittedal kommune, som er rådmannens dokument. Utvalgte KOSTRA-nøkkeltall (nivå 1) for Nittedal er lagt ved. OVERORDNET ANALYSE NITTEDAL 1

4 2 BESKRIVELSE AV NOEN SENTRALE FORHOLD I KOMMUNEN 2.1 Rapportering på fokusområder fra årsmeldingen overordnet Nittedal kommune har fire fokusområder for styring og rapportering: Samfunn, brukere, medarbeidere og økonomi Fokusområde BRUKERE På fokusområdet «brukere» er det valgt tre kritiske suksessfaktorer: God kvalitet på tjenestene, brukermedvirkning samt tilgjengelig og riktig informasjon. God kvalitet på tjenestene Brukerundersøkelser: Kommunen innhenter informasjon fra brukere blant annet gjennom brukerundersøkelser. 2 ganger (2008 og 2010) har kommunen gjennomført en omfattende brukerundersøkelse som måler hvor tilfreds brukerne av de kommunale tjenestene er med tilbudet de har mottatt. Brukermedvirkning tillegg til de obligatoriske foraene for brukermedvirkning (Eldrerådet, Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Samarbeidsutvalgene m.m.), er det opprettet flere rådgivende fora og eller samarbeidsorgan med representanter fra ulike lag og foreninger. Tilgjengelig og riktig informasjon Kommunikasjonsrådgiveren har også i 2011 arbeidet på tvers av alle avdelingene. I 2011 ble det utarbeidet en kommunikasjonsstrategi. Det ble også utarbeidet håndbok for informasjons- og kommunikasjonsarbeid som vil ferdigstilles i Dokumenthåndtering: Den tok Nittedal kommune i bruk et nytt sak-arkivsystem Public Fokusområde MEDARBEIDERE På fokusområdet «medarbeidere» er det valgt tre kritiske suksessfaktorer: Godt arbeidsmiljø, god ledelse og kompetente medarbeidere. Godt arbeidsmiljø Nærværsmidler: Kommunestyret i Nittedal vedtok i møte å tilføre ,- til nærværstiltak for ansatte i kommunen. Administrasjonsenheten utarbeidet i samarbeid med tillitsvalgte en innstilling til bruk av midlene i tråd med IA-avtalen, at det ikke skulle være en varig kostnad og at OVERORDNET ANALYSE NITTEDAL 2

5 midlene skulle benyttes før utgangen av Bruk av midlene ble drøftet med hovedsammenslutningene og det var enighet om hvilke enheter skulle tilstås midler til nærværstiltak. Det ble avholdt lederopplæring i nye sykefraværsoppfølgingsregler. Videre ble det avholdt foredrag i kommunestyresalen for alle ansatte av lege Magnar Kleven. I tillegg ble deler av midlene benyttet til å arrangere felles julebord for alle ansatte i Nittedal kommune som et ledd i å skape samhold. God ledelse Nittedal kommune har inngått rammeavtale med fem leverandører som kan bistå oss i arbeidet med lederutvikling. I 2011 har rådmannsteamet, Enhet for PRO, Enhet for helse, Enhet for funksjonshemmede, Li skole, Administrasjonsenheten og Tildelingsenheten benyttet seg av tjenester fra en eller flere av disse leverandørene. Kompetente medarbeidere Kompetansehevende tiltak: Det ble satt av 1 million kroner til kompetansehevende tiltak i Midlene ble brukt til både individrettede tiltak og til hele grupper. Det ble i 2011 avholdt obligatorisk varslingskurs for ansatte i Nittedal kommune. Det ble også avholdt 40 timers HMS-grunnkurs for ledere og verneombud, samt innføring/opplæring i lokal HMS-håndbok og elektronisk personalhåndbok. Det er gjennomført en omfattende opplæring i Public Fokusområde SAMFUNN På fokusområdet «samfunn» er det med utgangspunkt i kommuneplanen valgt fire kritiske suksessfaktorer: Godt sosialt miljø, godt fysisk miljø, godt næringslivsmiljø og godt kommuneomdømme. Status for arbeidet innenfor de ulike kommuneplanområdene er kommentert under disse fire overskriftene i årsmeldingen. Her har vi tatt med to av områdene. Godt sosialt miljø Innbyggerorientering og lokaldemokrati KP-mål: En serviceorientert kommune som inviterer til medvirkning og samarbeid. Det representative demokratiet har et klart styringsansvar. Medvirkning og samarbeid: I Nittedal kommune arbeides det for økt grad av innbygger- og brukermedvirkning og samarbeid med frivillig sektor på en lang rekke områder. Politisk møtevirksomhet: En indikasjon på den lokaldemokratiske utviklingen kan være utviklingen i antall politiske saker som blir behandlet i de politiske organene i løpet av et år: OVERORDNET ANALYSE NITTEDAL 3

6 Godt fysisk miljø Miljøutfordringer: KP-mål: En kommune som jobber systematisk med miljøutfordringene. Utvikling av klimagassutslipp : Økning på 29, 7 % i Nittedal, en høyere vekst enn i nabokommuner, Akershus og hele landet Fokusområde ØKONOMI Rapportering på regnskapsresultat finnes i årsberetningen og i enhetskapitlene. Her gis i tillegg en sammenligning av finansielle nøkkeltall med noen utvalgte kommuner. Valg av sammenligningskommuner: Med utgangspunkt i tallgrunnlag fra SSB og KS på noen sentrale indikatorer, er det i årsmeldingen plukket ut fire kommuner som relativt sett har mye til felles med Nittedal kommune. Dette er Stjørdal kommune rett utenfor Trondheim, Nedre Eiker kommune rett utenfor Drammen, Askøy kommune rett utenfor Bergen og Ski kommune i kort avstand fra Oslo. Befolkningsprofil i Nittedal Nittedal har en mindre andel eldre over 80 år enn sammenlikningskommunene, og en større andel i aldersgruppen 0-15 år enn de fleste av sammenlikningskommunene. OVERORDNET ANALYSE NITTEDAL 4

7 Finansielle nøkkeltall Nittedals driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er bedre enn sammenligningskommunene, gjennomsnittet for landet og landet utenom Oslo i Nittedal har lavere lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter enn sammenligningskommunene, gjennomsnittet for landet og landet utenom Oslo i Investeringene er i 2011 lånefinansiert i mindre grad enn hos de kommunene Nittedal sammenligner seg med, unntaket er Nedre Eiker som ligger på samme nivå. Nittedals driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er også bedre enn det de andre kommunene på Nedre Romerike har oppnådd i OVERORDNET ANALYSE NITTEDAL 5

8 3 ENHETENE BESKRIVELSE I årsmeldingen er alle enhetene i kommunen presentert med en beskrivelse av tjenesteområdet og enheten (oppgaver, bemanningsutvikling og aktivitetsutvikling). Videre presenteres resultatrapportering for enhetene. er delt i følgende fem områder: - Brukere - Medarbeidere - Samfunn - Økonomi - KOSTRA-rapportering OVERORDNET ANALYSE NITTEDAL 6

9 3.1 Oppvekst og utdanning Her ligger: Enhet for barnehager og forebyggende tjenester Enhet for barnevern Enhet for PPT Fellesområdet skole Enhet for Hagen skole Enhet for Holumskogen skole Enhet for Kirkeby skole Enhet for Rotnes skole Enhet for Slattum skole Enhet for Sørli skole Enhet for Ulverud skole Enhet for Hakadal ungdomsskole Enhet for Li ungdomsskole Enhet for Nittedal ungdomsskole Enhet for kultur Innledningskommentarer: Nittedal kommune en barnerik kommune. Skolene - gode resultater, men ikke helt på nivå med året før Nittedal kommune har lave utgifter til skole pr elev - skyldes i hovedsak at skolestruktur som gjør det mulig å ha en noe lavere lærerdekning enn de vi sammenligner med og færre elever med spesialundervisning. I 2011 ble skolebehovsplanen rullert, noe som viste at det er utfordringer knyttet til skolekapasitet. Nittedal kommune har full barnehagedekning. Endret finansiering av barnehager i 2011 har skapt utfordringer, rådmannen har satt i gang analyse av struktur i barnehagesektoren. Det er en utfordring for kommunen å sikre nok førskolelærere med godkjent utdanning til barnehagene. Barnevernet opplevde i 2011 et roligere år enn PPT opplevde igjen i 2011 en økende pågang og det har vært en utfordring å overholde de veiledende fristene for utredning. PPT har i 2011 utarbeidet en veileder mot alvorlig skolefravær som allerede er i bruk ved alle skoler og andre instanser. Helsestasjonen og skolehelsetjenesten opplever også stor pågang og har lav bemanning. Barn og unges psykiske helse er fortsatt en utfordring i Nittedal kommune. Det er en høyere andel unge som ikke gjennomfører videregående skole enn resten av landet. Nittedal kommune deltar i det nasjonale NY GIV-arbeidet som har som mål å sikre at ungdom gjennomfører videregående skole. Antallet unge under 18 som begår kriminalitet er svært lavt i forhold til sammenligningskommuner. OVERORDNET ANALYSE NITTEDAL 7

10 3.1.1 ENHET FOR BARNEHAGER OG FOREBYGGENDE TJENESTER Sentrale oppgaver: kommunale barnehager, barnehagemyndighet, språktilbud for flyktningebarn, helsestasjon og skolehelsetjeneste, ergo-/fysioterapi til barn og unge, murr i magen. Bemanningsutvikling: Fra 68,55 årsverk i 2009 til 71,35 årsverk i 2011 Aktivitetsutvikling: Antall barn i bhg. en liten økning. Antall skolebarn stabilt. En liten nedgang i antall fødsler. Alle med rett til plass fikk Nærvær i enheten: 91,2 %, Både barnehagene og Netto driftsresultat 2011: tilbud ved hovedopptaket omtrent som gjennomsnitt skolehelsetjenesten er Budsjett 166,7 mill for kommunen. representert i Regnskap 177,6 mill. Nettbasert dokumenttilsyn er gjennomført i alle bhg., 79 merknader. Ny organisering spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn i gang fra Felles retningslinjer for overgang barnehage skole er utarbeidet og implementeringen har startet. Felles retningslinjer for samarbeid skole skolehelsetjeneste er også utarbeidet, og retningslinjene er tatt i bruk. Murr i magen-teamet er opprettet. Lavterskeltilbud. Gjennomført medarbeidersamtaler:100 % Har revidert stillingsbeskrivelser i barnehagene, er i gang med dette i forebyggende tjenester. Tiltak for rekruttering av førskolelærere gjennomført. Antall dispensasjoner fra utdanningskravet har gått ned, men kommunen har fremdeles stor mangel på utdannede førskolelærere. fokusgruppene knyttet til kommunens SLTarbeid. Arbeidet med utarbeidelse av ny barnehagestrategi har startet, og eksterne konsulenter bistår i arbeidet med vurdering av kommunens fremtidige behov for barnehageplasser. Avvik - 10,9 mill. Avviket skyldes i hovedsak tilskudd til ikke-kommunale barnehager og betaling for barnehageplasser i andre kommuner. Ny forskrift for likebehandling av ikkekommunale barnehager ble iverksatt fra (lokale retningslinjer basert på den nye forskriften ble vedtatt av kommunestyret ) Avtale med eksterne konsulenter er inngått for å få råd og veiledning til kommunens arbeid på området. Netto driftsutgifter til barnehage pr. innbygger er høyere enn både landsgjennomsnittet, snittet for Akershus og sammenligningskommunene pga. høy barnehagedekning og høye utgifter til førskolebarn med spesielle behov. Brutto driftsutgifter til ordinær drift av kommunale barnehager ligger under landsgjennomsnittet. Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning har økt, men er fortsatt lav sammenlignet med andre. Presset på helsestasjonen og skolehelsetjenesten er stort. Tall fra Kostra (se enhet for helse) viser også at Nittedal ligger under både gjennomsnittet i Akershus og landet for øvrig når det gjelder antall årsverk for fysioterapeuter. Ergo/fysio-tjenesten for barn og unge opplever stor pågang og mange nye henvendelser. Resultatet er at tjenesten i liten grad arbeider forebyggende, og at barn og unge uten klare diagnoser får langt mindre hjelp enn ønskelig. Barn og unge med overvekt er eksempel på en gruppe som ikke får tilbud om hjelp. OVERORDNET ANALYSE NITTEDAL 8

11 3.1.2 ENHET FOR BARNEVERN Sentrale oppgaver: Barneverntjenesten og utekontakten. Bemanningsutvikling: Fra 17,4 årsverk i 2009 til 25 årsverk i Aktivitetsutvikling: Det var 220 meldinger i 2011, på nivå med I 2010 var det et høyere antall meldinger, 310. Ikke egen Økt nærvær fra 90,8 % i Hver barnehage og skole har Netto driftsresultat 2011: Det er lave utgifter pr. barn i brukerundersøkelse i til 93,2 % i en navngitt kontaktperson i Budsjett 27,3 mill. barnevernet i Nittedal. Gjennomført barneverntjenesten. Regnskap 23,0 mill. Bemanning ligger på nivå medarbeidersamtaler: 100 Barneverntjenesten Avvik 4,4 mill. med %. organiserer Åpen tid sammenligningskommuner. Fra januar 2011 fikk enheten ansatt administrasjonskonsulent som frigjorde tid for saksbehandlerne. I forbindelse med de to øremerkede stillingene som kommunen ble tildelt fra staten, ble det opprettet to avdelinger i barneverntjenesten, en for mottak/undersøkelse og en for oppfølging. sammen med PPT og helsesøstertjenesten, konsultasjonene er anonyme. Barneverntjenesten har avsatte tider for veiledning av privatpersoner. Barneverntjenesten har faste samarbeidsmøter med politiet, helsestasjon/ skolehelsetjeneste, BUP, Fagteam, Barnevernvakta og barneverntjenestene på Romerike. Utekontakten er på skolene, på ungdomsklubber, diverse arrangementer for ungdom og ellers der ungdom oppholder seg. Utekontakten jobber dagtid, kveld og annenhver helg. Underforbruket forklares med: Refusjon sykepenger i forbindelse med gravide arbeidstakere og vakanse før vikarer kom på plass. Mer refusjon fra Bufetat enn forventet. Det var et mindreforbruk av kostnadskrevende private tiltak. Andel undersøkelser som fullføres i løpet av 3 mnd. er høy. Andelen barn med tiltaksplan er høy. OVERORDNET ANALYSE NITTEDAL 9

12 3.1.3 ENHET FOR PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) Sentrale oppgaver: Utrede barn og unge, veiledning, sakkyndig vurdering, team for spesialpedagoger for førskolebarn (fra aug. 2011), saksbehandling logopedbehandling. Bemanningsutvikling: 9 årsverk i 2009, 12 årsverk i Økningen er 3 nytilsatte i team for spesialpedagoger for førskolebarn. Aktivitetsutvikling: Antall klienter var 404 i 2011, og antall henvisninger 158, noe som er en økning i perioden Evalueringsskjema PPT: Meget høyt nærvær, 98,6 % Det meste av PP-tjenestens Netto driftsresultat 2011: Andelen barn som får Gjennomsnittlig skåre både i arbeidskapasitet bindes i Budsjett 6,3 mill. spesialundervisning ligger for foreldre og ansatte ligger Gjennomført lovpålagt arbeid knyttet Regnskap 6,1 mill. noe lavere enn på ca. 4,4 av 5. Skjema ved førstegangsmøter med barn og unge: Omtrent 6 på en skala fra 1-7. Skriftlige samarbeidsavtaler med samtlige foresatte og ansatte i barnehager/skoler i forhold til alle barn og unge vi samarbeider rundt avtalene skal videreutvikles. Fristen fra henvisning til PPT starter utredning har ofte utløpt i 2011, pga. kapasitetsmangel. medarbeidersamtaler: 100 %. For lav kapasitet. Bemanningen skal økes i direkte mot barn og unge som er henvist. Dette går på bekostning av systemrettet arbeid. PPT satser på to områder når det gjelder systemarbeid, arbeid for å styrke foreldrekompetanse og forebyggende psykisk helsearbeid for barn og unge. Avvik 0,2 mill. sammenligningskommuner, kanskje særlig for trinn. Det har vært en liten økning på de minste trinnene og en liten reduksjon på ungdomsskoletrinnet. OVERORDNET ANALYSE NITTEDAL 10

13 3.1.4 FELLESOMRÅDET SKOLE Sentrale oppgaver: Grunnskole, skoleskyss, morsmålsopplæring, leirskole, voksenopplæring (grunnskolenivå), formidling av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere Bemanningsutvikling: 308 årsverk i 2009, 318 årsverk i 2011 Aktivitetsutvikling: 3174 elever i 2011, stabilt siden vedtak om spesialundervisning i 2011, en liten økning. Elevundersøkelse måler bl.a. trivsel, mestring, læringsmiljø, mobbing, motivasjon, veiledning, medbestemmelse. Resultatene for elevundersøkelsene ligger noe under målene som er satt, særlig for fysisk læringsmiljø og veiledning. Resultater fra nasjonale prøver og skriftlig eksamen ligger også noe under målene som er satt i kommunen. Nærvær varierer fra 90,5 % på Kirkeby skole til 95,9 % på Rotnes skole. Nesten alle skoler har gjennomført 100 % av medarbeidersamtaler. Unntakene er Kirkeby skole med 95 % og Li skole med 50 %. Skolebehovsplanen av 2008 er gjennomgått og justert. Det er vedtatt at Slattum skole skal få paviljonger til skolestart Sørli skole er vedtatt utbygget og den videre prosessen er satt i gang. Det er små avvik i mellom budsjett og regnskap for skolene i Avvikene varierer mellom 1,4 % på Rotnes skole og 1,3 % på Holumskogen skole. Utgifter pr. elev ligger noe under sammenligningskommuner. Gjennomsnittlig gruppestørrelse på ungdomsskolen er høy sammenlignet med andre kommuner og landet. Andel elever med heltidsplass i SFO viser en økning etter en nedgang i Den enkelte skole er godt beskrevet i årsmeldingen, både med hensyn til resultater, læringsmiljø og andre nøkkeltall. OVERORDNET ANALYSE NITTEDAL 11

14 3.1.5 ENHET FOR KULTUR Sentrale oppgaver: Nittedal kulturskole, Nittedal bibliotek, ungdomsklubber, avdeling for idrett og integrering, Nittedal Bygdesamling Bemanningsutvikling: 15 årsverk i 2009, 17,5 årsverk i 2011 Aktivitetsutvikling: Økning i antall utlån bibliotek, noe økning i deltakelse i ungdomsarrangement (deltakelse i sommeruka gått ned), kulturskole noe økning. Flere av tilbudene driver helt Økt nærvær fra 93,2 % i Kulturenheten er tilfreds med Netto driftsresultat 2011: Sammenlikningstallene med opp til det som er kapasitet 2009 til 95,3 % i enhetens omdømmebygging Budsjett 21,6 mill. øvrige kommuner viser at og praktiserer ventelister, Gjennomført gjennom flotte Regnskap 21,4 mill. Nittedal generelt har langt aktiviteten i enheten kan medarbeidersamtaler: 100 arrangementer. Avvik 0,2 mill. lavere satsning på kultur derved i hovedsak ikke økes %. Enheten har bidratt til godt sammenliknet med øvrige uten økning i enhetens økonomiske rammer. Den kulturelle Spaserstokken har i 2011 gitt langt flere eldre kulturopplevelser av høy kvalitet gjennom hele året. informasjonsarbeid i regi av avisen Nittedølen og især samarbeidet med turkameratene for å få flere ut på tur. Enheten har bidratt i realisering av flere viktige idrettsanlegg som vil komme mange innbyggere til gode. Kulturenheten deltar i et utstrakt tverrfaglig arbeid. Alle økninger i kulturenheten har mottatt de senere årene vært øremerket frivillige organisasjoner til ulike anlegg og prosjekter. sammenliknbare kommuner. Det er færre frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd (rådmannen ønsker å undersøke dette nærmere), men hver av dem mottar høyere tilskudd. OVERORDNET ANALYSE NITTEDAL 12

15 3.2 Helse og omsorg Her ligger: Enhet for tildeling Enhet for funksjonshemmede Enhet for helse Enhet for NAV Nittedal sosiale tjenester og flyktninger Enhet for pleie, rehabilitering og omsorg Innledningskommentarer: Brukergruppene er stort sett stabile eller svakt økende i takt med en økende befolkning. Et positivt unntak er NAV og økonomisk sosialhjelp, der kommunen har en nedgang i søkere og en nedgang i antall brukere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde. Sektoren har i 2011 vært samlet om forberedelsene til samhandlingsreformen som trådde i kraft med nytt lovverk fra , med omfattende forberedelser og mange nye tiltak som ble vedtatt i handlingsplan Det har i 2011 vært gjennomført et større opplærings- og utviklingsarbeid for å bedre enhetenes samarbeid rundt brukere med sammensatte behov. Boligsosial plan strategidel politisk behandlet i 2011, tiltaksdel utarbeides innen oktober 2012, herunder utredning av en kommunal bostøtteordning. Ide- og behovsanalyse for framtidig behov for sykehjem og bolig med heldøgns omsorg igangsatt og videreføres i Status kommunens flyktningetjeneste ble lagt fram som grunnlag for rullering av Flyktningeplan i Planlegging av to private borettslag for mennesker med utviklingshemming har krevd mye oppfølging, og arbeidet fortsetter i I 2011 ble det bevilget midler til kjøp og oppgradering av Solli for å etablere et aktivitetshus og en koordinerende instans for ulike grupper med behov for tilbud på dagtid. Planlagt innflytting er i mai OVERORDNET ANALYSE NITTEDAL 13

16 3.2.1 ENHET FOR TILDELING Sentrale oppgaver: Tildelingsenhetens oppgave er å sikre alle innbyggerne forsvarlige og lovpålagte tjenester etter en individuell vurdering. Tar i mot henvendelser om tjenester, utreder og fatter vedtak, kjøper inn tjenester og har ansvar for kontraktsoppfølging og tilsyn. Systemansvarlig Gerica (fagsystem). Bemanningsutvikling: Har økt fra 8,5 årsverk i 2009 til 10,5 årsverk i Aktivitetsutvikling: Antall søknader om ulike tjenester har økt i perioden Samhandlingsreformen. Med nytt lovverk Høyt og økende nærvær fra Tildelingsenheten mener at Netto driftsresultat 2011: har det vært 95,1 % i 2009 til 97,2 % i informasjon om tjenestene Budsjett 6,3 mill. stort fokus på opplæring av og kvalitet på Regnskap 5,9 mill. ansatte og forberedelser i Gjennomført saksbehandlingen er Avvik 0,4 mill. forhold maler osv. i medarbeidersamtaler: 100 avgjørende for å skape tillit Det er generelt små endringer i brukergrupper i Tildelingsenheten opplevde gode resultater på brukerundersøkelsen i 2010 på brukertilfredshet. I 2011 utarbeidet tildelingsenheten en informasjonsbrosjyre/ beskrivelse med informasjon om hvilke tjenester vi saksbehandler, hva du kan forvente av oss og hva vi forventer av den som søker samt kontaktinformasjon. %. mellom medarbeiderne og brukerne. Informasjonsfolderen/ tjenestebeskrivelsen som ble utarbeidet i 2011 var et tiltak på veien i dette arbeidet og det fortsetter i 2012 med forberedelse av politisk sak om kvalitetsstandarder som vil omhandle hvilket nivå kommunen skal ha i på disse tjenestene. Hovedårsaken til mindreforbruket er en vakant stilling frem til august samt en svangerskapspermisjon der det ikke ble satt inn fast vikar. OVERORDNET ANALYSE NITTEDAL 14

17 3.2.2 ENHET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Sentrale oppgaver: Boliger med heldøgns omsorgtjenester, bo- og avlastningssenter, Nittedal dagsenter, støttekontakt og avlastning Bemanningsutvikling: 79,1 årsverk i 2011, stabilt. Aktivitetsutvikling: Nokså stabil aktivitet, økning i antall vedtak om støttekontakt. For 2011 var det planlagt Økt nærvær fra 85,9 % i Enheten har gjennom året Netto driftsresultat 2011: - oppstart av ny bolig 2009 til 89,4 % i videreført arbeidet med Budsjett 65,0 mill. (Kruttverket) og økning av Gjennomført tiltakene som ble iverksatt da Regnskap 64,9 mill. antall plasser i heldøgns tjenester, dette er utsatt til desember Enheten har deltatt i planlegging av et privat borettslag (Rotnesbeite). Det var planlagt en større gjennomgang av tjenesteområde avlastning i Grunnet lederskifte er dette utsatt til høsten Tjenestemottakerne i enheten blir eldre og har en økt pleietyngde. Det er derfor gjennomført kartlegging av endrede behov, og bemanningen i Myrveien og Brennaveien er økt fra medarbeidersamtaler: 75 %. Det arrangeres kurs og fagforum. Etisk kompetanseheving, et prosjekt i samarbeid med Kommunenes sentralforbund (KS), har vært fulgt opp gjennom 2011 med ulike aktiviteter. Erfaringene fra 2011 tilsier at lederforankringen må forsterkes for at innsatsen skal gi forventede resultater. enheten deltok i pilotprosjektet På sporet. Fokus på aktivitet og ernæring har stått sentralt i videreføringen. Det har vært gjennomført Bra mat kurs i 2 av boligene. Enheten har samarbeidet med Bedriftsidrettslaget og Aktiv bedrift i forhold til å nå målet om fysisk aktivitet 30 minutter om dagen for ansatte og brukere. Avvik 0,1 mill. OVERORDNET ANALYSE NITTEDAL 15

18 3.2.3 ENHET FOR HELSE Sentrale oppgaver: Avdeling psykisk helse, Rådhuset, heldøgns bo- og omsorgstjenester for mennesker psykiske lidelser (Vargveien + private), kriseteam, botiltak og oppfølging av mennesker med omfattende rusproblemer (Grevlingveien), Inn på tunet, dagtilbud for mennesker med psykisk- eller fysisk funksjonshemming (Mosletta), kommunale leger (fastleger, sykehjemsleger, skolelege og lege på helsestasjonen for barn og ungdom), legevakt, miljørettet helsevern, smittevern, medisinsk faglig rådgivning overfor kommunens ledelse og øvrige tjenester Bemanningsutvikling: 39 årsverk i 2011 (ett mer enn i 2009), ploss 5 ansatte i prosjektstillinger Mosletta dagsenter). Aktivitetsutvikling: I hovedsak nokså stabilt i perioden. Psykisk helse har heldøgns Redusert nærvær fra 95,9 % I Folkehelseprofilen skårer Netto driftsresultat 2011: Netto driftsutgifter til bo- og omsorgstjeneste, i 2009 til 92,0 % i Nittedal kommune lavt for Budsjett 38,0 mill. kommunehelsetjenesten pr. følger opp hjemmeboende, Gjennomført innleggelser for psykiske Regnskap 37,9 mill. innbygger er lavt. har lavterskeltilbud (samtaler), ulike kurs, støttekontakt m.m. Kriseteamet ble i 2011 aktivert i 4 saker, i tillegg til at de sto for oppfølgingen av i alt 17 berørte etter terrorhandlingene 22/7. Grevlingveien botiltak rus: 6 beboere, 4 fulgt opp i tillegg. Inn på tunet samarbeid med 3 gårder. Dagtilbud: Mosletta aktivitetssenter ble overført til enheten i Tiltaket skal flyttes til Solli. medarbeidersamtaler: 82 %. lidelser og bruk av medisiner mot psykiske lidelser. Kommunens arbeid som gjøres med lavterskeltilbud og med oppfølging av mennesker med kroniske psykiske lidelser, bidrar vesentlig til dette. Arbeidet i Nittedal kommune med «inn på tunet» har også blitt lagt merke til regionalt og nasjonalt, og har bidratt til godt omdømme for kommunen. Avvik 0,1 mill. Ligger også lavt i utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste, og lavest i utgifter til diagnose, behandling og rehabilitering. Når det gjelder legeårsverk ligger Nittedal an omtrent som kommunene på Romerike. Årsverk for fysioterapeuter ligger under gjennomsnittet. Dette bør vurderes i forbindelse med samhandlingsreformen. OVERORDNET ANALYSE NITTEDAL 16

19 3.2.4 ENHET FOR NAV NITTEDAL Sentrale oppgaver: Oppfølging, veiledning og informasjon til brukere, behandling av ulike statlige ytelser, økonomisk sosialhjelp, boveiledning, flyktningetjenesten, rusarbeid, kvalifiseringsprogrammet og STYRK, Husbankens virkemidler (startlån, tilskudd og bostøtte), gjeldsrådgiving. Bemanningsutvikling: 2011: Kommune 24,2 årsverk, stat 15,4 årsverk. Begge økt med 1 årsverk siden Aktivitetsutvikling: Liten økning i sosialhjelpsmottakere siden 2009, redusert antall KVP/STYRK-brukere, redusert antall flyktninger bosatt. Gjennomført Kommunalt ansatte: Positiv trend ved at flere er i Netto driftsresultat 2011: NAV Nittedal har lavere brukerundersøkelse i Redusert nærvær fra 93,7 % arbeid og aktivitet og færre Budsjett 25,9 mill. driftsutgifter pr. innbygger til Lavere antall søkere til i 2009 til 89,4 % i er på stønad. Regnskap 22,4 mill. sosialtjenesten i forhold til økonomisk sosialhjelp enn Statlig ansatte: Økt nærvær Avvik 3,5 mill. sammenligningskommuner, tidligere i fra 88,6 % i 2009 til 95,2 % i samt en lav andel Arbeidsmarkedet er stabilt med lav arbeidsledighet. KVP/STYRK-arbeidet er med på å gjøre brukere med ulike behov mer selvhjulpne. Evalueringen av flyktningetjenesten høsten 2011 avdekket flere forbedringsområder. Har medført endringer og vil bli fulgt opp gjennom rullering av kommunens flyktningeplan. Det er vanskelig å skaffe rimelige og hensiktsmessige boliger til ulike målgrupper vanskeligstilte. Blir ivaretatt i boligsosial handlingsplan som er under utarbeidelse Gjennomført medarbeidersamtaler: 100 %. Mindreforbruket kommer av færre søkere og at det er jobbet aktivt for å få brukere over på andre ytelser enn sosialhjelp. sosialhjelpsmottakere. NAV Nittedal har en gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned som er lavere enn sammenligningskommuner Stønadslengden i Nittedal er lengre enn sammenlignbare kommuner. Sosialhjelp som hovedinntektskilde er redusert i Nittedal 2011, og det er en lav andel i forhold til sammenligningskommuner. OVERORDNET ANALYSE NITTEDAL 17

20 3.2.5 ENHET FOR PLEIE, REHABILITERING OG OMSORG (PRO) Sentrale oppgaver: Døgnopphold i institusjon, hjemmesykepleie og praktisk bistand, fysio- og ergoterapi til institusjonsbeboere og hjemmeboende, dagsenter, dagrehabilitering, trygghetsalarm, hjelpemiddel, eldresenter fra høsten Bemanningsutvikling: Fra 190 årsverk i 2009 til 176 årsverk i Nedgang i årsverk grunnet nedbemanning av dagtjenestene og sykehjemmene, samt at tildelingskontoret ble egen enhet i Aktivitetsutvikling: Nokså stabilt antall brukere. Økning i antall oppdrag for hjemmetjenesten. Omorganisering av ledernivå i enheten i Ifølge brukerundersøkelsen i Redusert nærvær fra 90,2 % Det viktigste Netto driftsresultat 2011: Driftsutgifter pleie og omsorg desember 2010/januar2011 i 2009 til 87,2 % i utviklingsarbeidet i 2011 har Budsjett 145,7 mill. har gått ned, pga. var brukerne godt fornøyd Gjennomført vært forberedelse til Regnskap 145,3 mill. omorganisering/effektiviserin med tjenestene. Forbedringsområde var bl.a. informasjon (under arbeid). I forbindelse med omorganiseringen har det vært avholdt pårørende- /brukermøter og avdelingsarrangementer. For å møte et varierende behov for institusjonsplasser korttid, har enheten fem rom på Døli som enkelt kan gjøres om til dobbeltrom ved behov. medarbeidersamtaler: 25 %. Omorganisering skapte noe uro, særlig det første halvåret. For andre halvår er nærværsprosenten på vei oppover. Pga omorganisering på ledernivå ble det gjennomført færre medarbeidersamtaler i Enheten har hatt fokus på kompetansehevende tiltak og har en kompetanseplan den følger. samhandlingsreformen. Ansatte i enheten har deltatt i arbeidsgrupper vedr sentrumsutvikling og det er gjennomført et større utredningsarbeid med ide- og behovsutredning sykehjem/heldøgns omsorg. Fag- og kvalitetsutvikler er i nettverk med mange utdanningsinstitusjoner med tanke på rekruttering og omdømmebygging. Avvik 0,4 mill. g i bl.a. kjøkken/ vaskeri og i avdelingene på sykehjemmet (bl.a. færre årsverk i turnusene). Reduserte driftsutgifter skyldes også en noe redusert dekningsgrad sykehjem (gått ned til gjennomsnitt i Akershus). Lave utgifter pr. mottaker av hjemmetjeneste, hvilket tyder på at mange får relativt lite tjenester. OVERORDNET ANALYSE NITTEDAL 18

21 3.3 Øvrige områder Omfatter følgende enheter: Enhet for utvikling Enhet for tekniske tjenester Administrasjon Enhet for IKT Enhet for økonomi OVERORDNET ANALYSE NITTEDAL 19

22 3.3.1 ENHET FOR UTVIKLING Sentrale oppgaver: Koordineringsansvar for utvikling av kommunens overordnede styringssystemer, herunder sammenheng mellom balansert målstyring (BMS), kommune-, kommunedel-, tema- og handlingsplaner og årsmelding. Bemanningsutvikling: 2011: 4 årsverk, pluss 5 årsverk i vertskommunesamarbeidet Regionkontro landbruk. Aktivitetsutvikling: Stabil Utredningsarbeider: Økt nærvær fra 95,1 % i Enhetens bidrag til Netto driftsresultat 2011: - - Kommunedelplan for 2009 til 98,8 % i kommunens resultater på Budsjett 4,7 mill. sentrum Gjennomført samfunnsområdet vises i de Regnskap 4,6 mill. - Gjennomføringsdel til klima og energiplanen - Skolebehovsplan - Evaluering av arbeidet i de politiske organene - Gjennomgang Enhet for tekniske tjenester - Gjennomgang sykehjem - Gjennomgang barnevern - Planstrategiarbeidet Igangsatt arbeid med å løse behovet for økte driftsarealer i en rekke tjenester. Utviklingsenheten og Eiendomsforetaket leder arbeidet med å lage planer for veksten i de kommunale tjenestene både på kort (1 år) sikt, mellomlang (3-5 år) og lang (5-12 år) sikt. medarbeidersamtaler: 100 %. Fokus på mer samarbeid internt i enheten og med ledere, rådgivere og saksbehandlere i andre enheter har gitt økt kompetanse og noe større grad av helhet og sammenheng i enhetenes ulike analyse- og utredningsarbeider. Mer samarbeid påvirker også arbeidsmiljø, trivsel og mestringsfølelse positivt. planarbeidene enheten har ledet/ deltatt i. Miljøfyrtårnsertifisering: 2 kommunale virksomheter sertifisert. Klima- og energiplan: Gjennomføringsplanen er vedtatt og arbeidet med å iverksette tiltakene er igangsatt. Avvik 0,1 mill. OVERORDNET ANALYSE NITTEDAL 20

23 3.3.2 ENHET FOR TEKNISKE TJENESTER Sentrale oppgaver: Planavdeling med arealforvaltning, byggesaksavdeling, geodataavdeling, kommunalteknisk drift/planlegging, brannvesen. Bemanningsutvikling: Fra 59 årsverk i 2009 til 64 årsverk i Økningen skyldes nyopprettede stillinger og at tidligere vakante stillinger nå er besatt. Aktivitetsutvikling: Det har vært en liten økning i antall byggesaker fra 281 i 2010 og til 297 i Antall nye eiendommer etablert i perioden var 97. Dette er en nedgang fra 136 i Det ble i 2011 foretatt en totalgjennomgang av enhet for tekniske tjenester både med tanke på kompetanse, bemanning og organisering, og hvordan enheten driftes. Det ble igangsatt tiltak innen kompetanseoppbygging, rutinebeskrivelser, oppfølging og styring. Kommunalteknisk avdeling ble delt i to for å få et klarere skille mellom bestiller og utfører. Byggesaker: Det er få saker der lovpålagte tidsfrister ikke Stabilt nærvær fra 96,1 % i 2009 til 95,9 Kommuneplan - venter på endelig avklaring i Miljøverndepartementet. Enheten: Netto driftsresultat 2011: Saksbehandlingsgebyrene hjemlet i plan- og overholdes (iflg. % i Kommunedelplan for sentrumsutvikling Budsjett 32,0 mill. bygningsloven er årsmeldingen). Gjennomført utkast behandlet av kommunestyret Regnskap 32,3 mill. gjennomgått mht 15 klagesaker som gjelder medarbeidersamtaler: behandlet mai Avvik - 0,3 mill. beregningsgrunnlag og byggesak til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 85 %. Kommunedelplan for Rv4 Kjul/Åneby sør - åpent medvirkningsmøte ble selvkost, og Nittedal har gebyr som er Fylkesmannen opprettholder kommunes vedtak i 4 saker, avholdt juni 2011, planen legges frem for 1. gangsbehandling sommer VAR-området: Driftsutgifter 2011: sammenlignbare med nabokommunene. 5 saker ble sendt tilbake til Områdeplan for Stasjonsområdet ble Budsjett 65,5 mill. Nittedal har forholdsvis høye kommunen for ny vurdering. vedtatt juni Planen er Regnskap 84,5 mill. utgifter til brannvesen, pga. De øvrige er fremdeles til kommunens første store Avvik - 19,0 mill. grenser for bemanning i behandling. oppryddingsplan. dimensjoneringsforskriften. Det er også oversendt 5 klagesaker i plansaksbehandling. Fylkesmannen opprettholdt kommunens vedtak i 1 sak. De 4 siste er ennå ikke ferdigbehandlet. Reguleringsplaner vedtatt i 2011: Hellerudhaugen, Rotnesbeitet, Felt B16D i Kruttverket. Planendringer, delesaker og dispensasjoner generelt økende. Det er et stort etterslep på vedlikehold vei, hvor nyasfaltering/reasfaltering har fulgt inv.planen i Ny hovedplan vei er under utarbeidelse Brøyting ble sesongen 2010/2011 en stor utfordring med mye snø og høyt overtidsforbruk av mannskapene. VAR-området er et selvkostområde, og har 0 i netto driftsresultat. Brannvesenet kan drives med lik bemanningsstyrke selv om innbyggertallet øker betraktelig. Innen området VAR har kommunen stor andel av utgiftene knyttet til drift. Når rehabilitering og utskiftning intensiveres vil dette endres, og gebyrene forventes å øke i årene fremover. OVERORDNET ANALYSE NITTEDAL 21

24 3.3.3 ENHET FOR ADMINISTRASJON Sentrale oppgaver: Politisk sekretariat, administrativt sekretariat, juridisk rådgivning, personalavdelingen, dokumentsenteret, servicetorget (fra okt. 2011) Bemanningsutvikling: Fra 14,5 årsverk i 2009 til 23 årsverk i Kommunikasjonsrådgiver og servicetorget ble overført fra enhet for IKT til administrasjonsenheten per oktober Det er tilsatt to jurister til prosjektet knyttet til oppreisningsordningen. Aktivitetsutvikling: - Har arbeidet med å bedre Økt nærvær fra 90 % i 2009 Anskaffelsen av Netto driftsresultat 2011: For utgifter til administrasjon tilgjengeligheten ved til 95,3 % i rekrutteringsverktøyet Budsjett 28,7 mill. og styring ligger Nittedal noe telefonhenvendelser i Gjennomført WebCruiter har bidratt til en Regnskap 29,7 mill. over kostragruppen og enheten. Det ble i 2011 avholdt obligatorisk varslingskurs for ansatte i Nittedal kommune. Innen HMS-området har det vært fokus på forbedring av rutiner og oppfølging av nærværsarbeid. Lederavtale og driftsavtale er innført. Det er utarbeidet håndbok for informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Det er gjennomført en omfattende opplæring i Public 360. Restanseoppfølging er foretatt hvert kvartal. Pr hadde kommunen 144 inngående dokumenter som ikke var avskrevet, som gir en restanse på 0,56 %. (En forbedring fra tidligere.) medarbeidersamtaler: 100 %. Har bygd tvillingkompetanse for å gjøre enheten mer robust ved fravær. Har som ledd i å forebygge sykefravær anskaffet nødvendig kontorutstyr. mer profesjonell og effektiv rekrutteringsprosess. Det er inngått rammeavtale i henhold til offentlig anskaffelse med fem leverandører i forhold til lederutvikling. Oppreisningsordningen rettet mot tidligere barnevernsbarn ble etablert i Ordningen har varighet frem til Avvik - 1,0 mill. Akershus. For utgifter til politisk styring ligger Nittedal noe under kostragruppen og Akershus For utgifter til kontroll og revisjon ligger Nittedal på nivå med kostragruppen og Akershus. OVERORDNET ANALYSE NITTEDAL 22

25 3.3.4 ENHET FOR IKT OG SERVICETORG Sentrale oppgaver: Servicetorget ble flyttet til administrasjonsenheten oktober 2011, IKT ble dermed en egen enhet. Servicetorget er med her. Bemanningsutvikling: Fra 12,4 årsverk i 2009 til 10 årsverk i 2011 (pluss to lærlinger). Aktivitetsutvikling: Antall IKT-brukere økt fra 4000 i 2010 til 4500 i Har falt fra 5 til 4 stjerner på Økt nærvær fra 94,2 % i Tiltak 2011: Netto driftsresultat 2011: - Difis vurdering av tilgjengelig og 2010 til 95,6 % i eservicetorg det har vært jobbet Budsjett 23,6 mill. riktig informasjon. Gjennomført med å etablere en teknisk Regnskap 24,9 mill. Målet om at alle ansatte bør få medarbeidersamtaler: 100 %. plattform for eservicetorg i 2011, Avvik - 1,3 mill. tilstrekkelige kunnskaper om videre arbeid vil være å ta personopplysningsloven med forskrift, er bare delvis oppnådd. Etablering av et rådgivende IKTforum med representasjon fra systemeiere og IKT-avdeling er gjennomført. IKT-handlingsplanen er formulert slik at den kan virke stimulerende på digitaliseringen av manuelle arbeidsoppgaver og tungvinte prosesser. Servicetorget jobber med å fokusere på primæroppgaver og justere aktiviteten deretter. Det er startet opp et arbeid med å utvikle og tilrettelegge for flere elektroniske tjenester på kommunens hjemmeside. Arbeidet videreføres og prioriteres i løsningene i bruk. Her gjenstår en del arbeid, bl.a. reduksjon av fysiske publikumshenvendelser. Elektronisk samhandling oppstart 2011, videreføres (samhandlingsreformen og norsk helsenett) Interkommunalt IKT-samarbeid kartlegging påbegynt, dialog med DGI, videreføres Sikkerhetsutvalget etablert i 2009 bør revitaliseres, status: ikke gjennomført Koordinere og planlegge beredskapsarbeidet, status: delvis gjennomført, arbeidet intensiveres og videreføres Beredskapskoordinator skal bidra til å utarbeide beredskapsplaner som oppfyller kravene i henhold til ny lov, status: delvis gjennomført Avviket i 2011 skyldes lisensiering av Microsoftprogramvare. OVERORDNET ANALYSE NITTEDAL 23

26 3.3.5 ENHET FOR ØKONOMI Sentrale oppgaver: Hovedoppgavene for enhetene er å drifte og utvikle økonomisystemer, tilrettelegge for god samhandling og gode rutiner innenfor hovedområdene regnskap, lønn, skatt, økonomistyring, budsjettering, innkjøp og finansforvaltning. Bemanningsutvikling: Fra 19 årsverk i 2009 til 20 årsverk i Aktivitetsutvikling: Aktivitet Innfordringssaker skatt Politiske saker Lønns- og trekkoppgaver I 2011 har innkjøp utarbeidet Redusert nærvær fra 97,5 % Det ble i 2011 utarbeidet og Netto driftsresultat 2011: - en felles anskaffelsesveileder i 2010 til 95,9 % i vedtatt nytt finansreglement for Budsjett 11,3 mill. og anskaffelsesstrategi Gjennomført kommunen. Utkast til rutiner for Regnskap 11,2 mill som ble fremlagt for kommunestyret vinter Videre ble det gjennomført grunnkurs for ledere, fag- og produktansvarlige samt at innkjøpsansvarlig besøkte alle enhetene for å gå gjennom innkjøpsrutiner, avklare ansvar for innkjøp i de enkelte enhetene og gi opplæring. Statistikk for 2010 ble generert, og omsetning, avtalelojalitet og antall leverandører blir beregnet. Det var i tillegg jevnlig gjennomgang av leverandører, og kontroll av faktura ble gjennomført av innkjøpsansvarlig. medarbeidersamtaler: 100 %. Har bygd tvillingkompetanse for å gjøre enheten mer robust ved fravær (fokus på regelverk for likebehandling av ikke-kommunale barnehager og styrking av kompetanse innen regnskap). Har som ledd i å forebygge sykefravær anskaffet nødvendig kontorutstyr. finansforvaltningen ble utarbeidet, og vil bli fremlagt for kontrollutvalg og kommunestyret i løpet av første halvår Som følge av nytt finansreglement har det blitt arbeidet med å tilpasse kommunens portefølje av finansielle aktiva til dette. Dette arbeidet vil fortsette i Det ble i 2011 gjennomført 5,1 % arbeidsgiverkontroller, dette er en økning fra 3,1 % i En vurdering av organiseringen av skatteoppkreverfunksjonen er ikke utført i 2011, men arbeidet er igangsatt i 1. kvartal Avvik 0,1 mill. OVERORDNET ANALYSE NITTEDAL 24

27 OVERORDNET ANALYSE NITTEDAL 25

28 3.4 Rapportering på verbalvedtak fra handlingsplanene for Verbalvedtak handlingsplan verbalvedtak rapporteres å fortsatt være under arbeid. Verbalvedtak handlingsplan verbalvedtak rapporteres å fortsatt være under arbeid. Verbalvedtak handlingsplan 2010 Alle verbalvedtak er fulgt opp Verbalvedtak handlingsplan verbalvedtak rapporteres å fortsatt være under arbeid. OVERORDNET ANALYSE NITTEDAL 26

29 VEDLEGG - Utvalgte KOSTRA-tall (ureviderte tall pr ) Kostragruppe 13 Oslo Landet uten Nittedal Nittedal Nittedal Akershus Finansielle nøkkeltall, konsern Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,4 5,4 7,8 2 5,1 2,1 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,8 6 5,9 1,7 3,8 2,1 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 151, ,4 199,9 192,1 196,8 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 30,2 35,4 31,9 24,7 29,4 22,6 Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern Prioritering, konsern Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år, konsern Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, konsern Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år, konsern Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten, konsern Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern Dekningsgrad, konsern Andel barn 1-5 år med barnehageplass 89,4 91,3 95,1 90, ,4 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 4,9 5,1 5,5 8 7,3 8,6 Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,6 8,3 8,2 8,9 7,9 9,6 Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten 6,5 6,6 6,6 8,1 8,3 8,4 Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år i prosent (basert på KOSTRA-tall fra nivå 3) 55,4 53,8 49,9 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner ,9 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 15,3 15,4 13,2 12,6 13,5 13,8 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år 2,7 2,8 2,8 3,8 3,1 3,7 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 3,1 3,9 4,1 4,3 3,6 4,7 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per innb Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Årsverk i brann- og ulykkesvern pr innbyggere 0 1, Produktivitet/enhetskostnader, konsern Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev, konsern Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn 17,1 18,1 18,5 15,5 16,6 14,5 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, oppmålingsforretning (kalenderdager) Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern Lovanvendelse, konsern Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget Andel dispensasjonssøkn. for nybygg i 100-m beltet langs saltvann innvilget

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00 KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012

F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012 VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2012 INNHOLD FELLESFUNKSJONER - 2012... 3 STRATEGIENHETEN - 2012... 6 ASKIMBARNEHAGEN - 2012... 9 ASKIMSKOLEN - 2012... 13 FAMILIENS HUS - 2012... 17 NAV - 2012... 22 ÅPEN OMSORG

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 MARS 2013 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESULTATVURDERINGER... 3 PERSONAL... 10 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 13 RESULTATENHET BARNEHAGE... 22 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING...

Detaljer

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010 VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 20 INNHOLDSFORTEGNELSE VESTBY KOMMUNES ÅRSBERETNING Rådmannens innledning 1 Regnskapsanalyse 2 vurdering kommunen totalt 8 VESTBY KOMMUNES ÅRSMELDING Nøkkeltall

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune Overordnet analyse 2012 kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur og sysselsetting

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Årsmelding Gildeskål Kommune

Årsmelding Gildeskål Kommune 2012 Årsmelding Gildeskål Kommune Sørfugløya. Foto: Petter Jørgen Pedersen Rådmannen Gildeskål kommune 31.12.2012 Gildeskål kommune - Årsmelding 2012 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Organisasjonskart

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Gjerdrum kommune

Overordnet analyse 2012. Gjerdrum kommune Overordnet analyse 2012 Gjerdrum kommune Side 2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013... 3 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG IA... 4

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. BUDSJETTSAMMENDRAG... 3 3. KOSTRA NØKKELTALL OG SAMMENLIGNINGER 2013... 18 4. REGJERINGENS

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 3. Kommunen som organisasjon... 15 4. Områdene... 20 4.1 Sentral stab...

Detaljer

Årsmelding Berlevåg kommune

Årsmelding Berlevåg kommune 2011 Årsmelding 27.03.12 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4 Økonomi...

Detaljer

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed ble gjenvalgt ved kommunstyrevalget Brannsikring og innvendig renovering

Detaljer

Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering...

Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering... 1 Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kongsvinger kommune... 3 Ordførers kommentar... 4 Rådmanns kommentar... 5 Politisk organisering... 7 Administrativ organisering... 8 Kommunens styringssystem... 9

Detaljer

OVERORDNA ANALYSE - LARVIK KOMMUNE -

OVERORDNA ANALYSE - LARVIK KOMMUNE - OVERORDNA ANALYSE - LARVIK KOMMUNE - 2012-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Gjennomføring av analysen... 2 3 Om Larvik kommune... 3 4 Risikoanalyse... 4 4.1 Fungerer lokaldemokratiet som forutsatt

Detaljer

Tertialrapport 2/2014. Aurskog-Høland kommune

Tertialrapport 2/2014. Aurskog-Høland kommune Tertialrapport 2/2014 Aurskog-Høland kommune 1 Innhold 1. PERSONAL... 4 2. FOKUSOMRÅDER... 5 BOLIGBYGGING OG SENTRUMSUTVIKLING... 5 MILJØVERN... 6 BARN OG UNGE... 7 NÆRINGSUTVIKLING... 9 FOLKEHELSE...

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BERLEVÅG KOMMUNE

ÅRSMELDING FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2010 ÅRSMELDING FOR BERLEVÅG KOMMUNE Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 5 2.3 Organisasjon og medarbeidere...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. www.steinkjer.kommune.no

ÅRSMELDING 2009. www.steinkjer.kommune.no www.steinkjer.kommune.no ÅRSMELDING 2009 Rådmannen har ordet 3 Årsberetning 5 Bistand og omsorg 16 Helse og rehabilitering 19 Kommunaltekniske tjenester 24 Kultur 29 Plan og natur 34 Sosialtjenesten innenfor

Detaljer

1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5. 2.1. Holemodellen... 5. 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5. 2.1.2 Årshjul...

1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5. 2.1. Holemodellen... 5. 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5. 2.1.2 Årshjul... KOMMUNEPLANMELDING 2014 Innholdsfortegnelse 1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5 2.1. Holemodellen... 5 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5 2.1.2 Årshjul... 5 2.1.3 Planhierarki... 6

Detaljer

Statusbilde for Ma lselv kommune

Statusbilde for Ma lselv kommune Statusbilde for Ma lselv kommune Kommunestyrets vedtak 25.06.15 - Sak PS 73/2015 2 Innhold Forord... 7 Sammendrag... 9 1 Demografiske og sosioøkonomiske forhold... 11 1.1 Befolkningsutvikling 1990-2014

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 Innhold INNLEDNING.......2 TYPER NØKKELTALL... 2 KOMMUNEGRUPPER... 3 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 5 BEFOLKNINGSDATA...

Detaljer

KOMMUNEREFORM. Utredning. Tjenesteyting og myndighetsutøvelse

KOMMUNEREFORM. Utredning. Tjenesteyting og myndighetsutøvelse GRAN KOMMUNE LUNNER KOMMUNE KOMMUNEREFORM Utredning Tjenesteyting og myndighetsutøvelse 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppdrag... 3 1.2 Mandat... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Framdriftsplan... 4 2 Oppsummering

Detaljer