1.1.1 Utvikle og igangsette lederutviklingsprogram for nivå 3 ledere Det personlige lederskapet :

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.1.1 Utvikle og igangsette lederutviklingsprogram for nivå 3 ledere Det personlige lederskapet :"

Transkript

1 Rapportering HR-Strategi 2. tertial 2011 Fokusområde God ledelse Målbilde 2012: Ledere i Sykehuset Innlandet praktiserer foretakets verdier og definerte lederadferd, slik at det er kvalitet i møtet mellom pasient og ansatt. Foretakets verdier preger atferden mellom ledere og den enkelte ansatte og samhandlingen med ansattes representanter. Lederrollene i SI er definert og avklart. Fokusområde Resultat 1. God ledelse Modell for lederutvikling i SI er iverksatt og lederkulturen er styrket som følge av dette. Tiltak Utvikle og igangsette lederutviklingsprogram for nivå 3 ledere Det personlige lederskapet : Gjennomføring av en pilot hvor utvikling av prosessveilederteam inngår som en del. Gjennomføre 1 kull a 18 deltakere årlig Videreføre eksisterende lederutviklingsprogram for nivå 4 ledere: Status 2.. tertial Plan for 2011 Gjennomføringen av kull 2 høsten 2011 med oppstart er planlagt. Gjennomføre kull 2 (ca 21 deltakere) Gjennomføre 2 kull a 20 deltakere årlig Utvikle og igangsette standardisert opplæringsprogram for nye ledere: 1. Opplæringsprogram som er utviklet ved SI LHM standardiseres og anvendes av alle divisjoner. Kull 15 er gjennomført. Kull 16 er under planlegging Ingen aktivitet i perioden Gjennomføre kull 15 og 16 (ca 40 deltakere) Revidering / tilpasning av opplæringsplan.

2 2. E-læringsprogram for nye ledere utvikles i samarbeid med HSØ og andre HF. SI har deltatt i arbeidsgruppe i regi av HSØ. Arbeidet er satt på vent fra HSØ sin side. Avventer hva som skjer i HSØ regi. Veiledende normer for ledelse i SI er etablert Utvikle og igangsette program / konsept for veiledning / mentor / coaching: Utrede forskjeller veiledning/mentor/coaching og avklare ønsker / fokus i ledermøte. Kartlegge hva slags kompetanse vi allerede har, bygge opp kompetanse og utvikle et program / konsept i SI som imøtekommer ønskene fra ledermøte. 1.2 Definere veiledende normer for ledelse i SI innen følgende områder: arbeids- og ansvarsoppgaver, antall ledernivåer, kontrollspenn, fullmakter, kompetansekrav, budsjettansvar: 3 medarbeidere i HRavdelingen har startet opplæring i arbeidsveiledning. Studie ved Høgskolen i Lillehammer er planlagt for alle HR-sjefer og ledergruppen DPS Gjøvik. Utvikling av veilednings- og coaching kompetanse i HR-avdelingen. Fullmaktsstruktur: gjennomgås ifm. Adm.HR prosjektet. Det gjennomføres et prosjekt for å definere mulige standarder for de øvrige punktene: arbeids- og ansvarsoppgaver, kontrollspenn, antall ledernivåer, kompetansekrav. Fullmaktsstruktur innenfor HRområdet i SI er utarbeidet og implementert ifm. Adm. HR prosjektet. Prosjektet er i oppstartfasen. Oppstart av prosjekt Leder i klinikk Det gjennomføres 1-4 temadager per år for ledere på nivå 3 og Etablere kurskatalog med ulike temadager innen arbeidsgiverpolitiske problemstillinger: Hvert halvår skal det planlegges og gjennomføres kurs som legges inn i læringsportalen. Tema avhenger av behov og fokus i organisasjonen. Det er planlagt opplæring i Arbeidstidsbestemmelsene, GAT/Personalportalen og bistand ved IT kursrom for ledere ift. problemstillinger opp mot skjemafristen i PP. Planlegge og gjennomføre temadag 2. halvår Planlegge temadag(er) for 1. halvår 2012.

3 Handlingsplan fokusområde Medarbeiderne som ressurs Målbilde 2012: Sykehuset Innlandet nytter sine samlede medarbeiderressurser optimalt med hensyn til definert faglig standard og drift i balanse. Foretaket har verktøy som gir god oversikt over medarbeidernes kompetanse slik at foretaket har grunnlag for å drive systematisk utvikling av egne medarbeidere, og har oversikt over rekrutteringsbehovet. Foretaket er en attraktiv arbeidsplass og rekrutterer godt. Fokusområde Resultat 2. Medarbeiderne som ressurs SI har økt fokus på kompetanse og har implementert et verktøy for kompetanseplanleggi ng- og styring. Tiltak 2.1og 2.2 Innføre et system / verktøy for strategisk kompetansestyring som utvikles i HSØ: Videreutvikle og tilpasse maler for gjennomføring av medarbeidersamtaler. Status 2.. tertial Plan for 2011 Ledergruppen i HSØ har vedtatt å utsette Prosjekt for strategisk kompetansestyring. Systematikk for gjennomføring av medarbeidersamtaler implementeres. For å sikre kompetanseutvikling benyttes Læringsportalen til kursgjennomføring, samt kursadministrasjon for klasseroms og e- læringskurs. E-læring skal være et supplement til annen opplæring/kompetans ehevende tiltak i SI. Det er etablert et miljø som videreutvikler og forvalter løsningen i SI. Pilotprosjekter gjennomføres i HSØ o SI ønsker å være pilot Implementering av system i SI. 2.3 Innføre E-læring og Læringsportalen: Bygge opp kompetanse i kursutvikling og kursadministrasjon i Læringsportalen og stimulere til bruk av denne. Etablere E-læringsnettverk for videreutvikling av kompetanse og erfaringsutveksling. Det har vært 1 samling i nettverket i HSØ. SI har deltatt. Rådgiverstilling i HR-avdelingen med fokus på nettbasert læring er ansatt og starter Deltakelse i nettverkssamarbeidet i HSØ. Videre arbeid med kompetanseoppbygging, kurs og kursutvikling i SI.

4 Alle nyansatte medarbeidere gjennomfører deler av introduksjonen som e-læring innen 3 måneder etter tiltredelse. 2.4 Ta i bruk og videreutvikle introduksjonsprogram for nyansatte som e- læring: Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av representanter fra linjeledelsen, HR-avdelingen og kursutviklere for utvikling av e- læringsprogrammet. Det planlegges oppstart av tiltakene høsten 2011 Iverksette e-læringsprogrammet. Bedre planlegging, rapportering og analyse av medarbeiderressurse n i foretaket. Foretaket har redusert bruk av ufrivillig deltid og midlertidige ansettelsesforhold 2.5 Det utarbeides en grunnpakke med standard rapporter på HR området som er lett tilgjengelig for ledere: Innføring av Adm.HR vil gi noen standardrapporter i Profitbase HR eller tilsvarende styringsinfosystem. HR kube for HSØ under utredning støtte for analyse internt og for benchmarking innen foretaksgruppen. LIS ledelsesinformasjonssystem inkl HR-indikatorer innen hovedområdene: o Sykefravær o Bemanning o HMS 2.6 Det gjennomføres en kartlegging av deltid i hele SI. ProfitBase ble ikke implementert i SI som en del av Adm.HR prosjektet. Kartlegging og analyse av deltid i SI er gjennomført. Avventer utrulling av nytt LIS verktøy i.h.t implementeringsplaner i HSØ. Tiltakene gjennomføres i 2011 Det nedsettes en arbeidsgruppe som får mandat å utarbeide en handlingsplan med tiltak som har til hensikt å bidra til redusert andelen deltid. Igangsatte og gjennomførte prosjekter evalueres. Det er nedsatt en partsammensatt arbeidsgruppe som skal komme opp med en verktøykasse som kan være et hjelpemiddel for ledere. Arbeidet er i sluttfasen og noen avdelinger har påbegynt arbeidet.

5 Det er utarbeidet en strategi for rekruttering av ledere og kritisk kompetanse i SI. Lederne kjenner strategien og har gjennomført opplæring i henhold til denne. 2.7 Utarbeide en strategi som skal sikre rekruttering av ledere og kritisk kompetanse i SI: Det etableres en handlingsplan for å utdanne egne spesialister i SI. Det nedsettes en arbeidsgruppe som får mandat å se på ulike verktøy / virkemidler som kan tas i bruk for å trekke til seg kompetanse, spesielt med fokus på lederrekruttering. Ikke påbegynt. Utvikling av kompetanse i HR-avdelingen ift. bruk av testverktøy i intervjusammenheng. Arbeidsgruppe nedsettes 2. halvår.

6 Handlingsplan fokusområde GODT ARBEIDSMILJØ Målbilde 2012: Sykehuset Innlandet har et meningsfylt og utviklende arbeidsmiljø preget av trygghet, åpenhet og respekt. Ledere og ansatte tar medansvar for et godt arbeidsmiljø ved å ha fokus på forebyggende og helsefremmende faktorer på arbeidsplassen. Fokusområde Resultat Tiltak Status 2.. tertial Plan for GODT ARBEIDSMILJØ Arbeidsnærværet har økt. Medarbeiderne beholder god helse og arbeidsglede. Det er utviklet verktøy for kartlegging av helsefremmende arbeidsplasser. SI har et godt system og gode prosesser for å imøtekomme kravene i IAavtalen, både på foretaks-, divisjonsog avdelingsnivå Igangsette arbeid med å utvikle helhetlig konsept / modell for helsefremmende arbeidsplasser i SI. Nedsette arbeidsgruppe med dette oppdraget, og for å analysere status i SI på dette området. Arbeidet skal sees i sammenheng med pkt Gruppesammensetning, mandat og frist besluttes av HR-direktør Revidere og implementere reviderte retningslinjer for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere i SI. Retningslinjene kval.sikres etter ny IA-avtale er inngått. Arbeidsgruppen gjennomfører arbeidet iht. planen. Arbeidet er i sluttfasen. Arbeidsgruppen ferdigstiller sitt arbeid innen Nedsette arbeidsgruppe (jfr. pkt ) for å utarbeide forslag til en overordnet IA-avtale for SI for perioden fram til Gruppen skal også sette opp en plan for forankring og implementering av avtalen i divisjonene. Arbeidsgruppen sitt arbeid ferdigstilles.

7 Det er gjennomført minst ett tiltak som har bidratt til en sterkere felles identitet i SI 3.2 Det gjennomføres minst ett felles arrangement for alle medarbeiderne i perioden: Det nedsettes en arrangementkomité til å utvikle, forberede og iverksette et felles SI- arrangement innen juni Planlagt fellestiltak 17/9-11 er besluttet utsatt til 2012 etter beslutning i ledergruppa. Medarbeiderundersøkelsen brukes som et aktivt verktøy for å sette fokus på positive og negative faktorer som har betydning for arbeidsmiljøet. 3.3 Gjennomføre medarbeiderundersøkelser med oppfølgingsplaner: Opprette intern arbeidsgruppe som er ansvarlig for forberedelse og praktisk gjennomføring i divisjonene. Gjennomføre en informasjonskampanje om betydningen av, og påvirkningsmuligheten ved, deltakelse i arbeidsmiljøundersøkelsen Avklare og gjøre kjent i organisasjonen hvordan resultatene skal følges opp i SI Sikre oppfølging etter at undersøkelsen er gjennomført. Gjennomføringen av medarbeiderundersøkelsen høsten 2011 er planlagt. Utsendelse Medarbeiderundersøkel sen gjennomføres 2.halvår. Lederne har basiskompetanse i håndtering av konflikter. Det er etablert et team som kan bistå ledere. 3.4 Utvikle / videreutvikle kompetanse innen konflikthåndtering gjennom lederutvikling og egne opplæringstiltak: Iverksette prosess for å definere hvordan vi i foretaket skal arbeide med konfliktsaker. Arbeidet må gjøres i samarbeid mellom ledergruppa, HMS/BHT og HR. Som del av dette arbeidet skal en evaluere gjeldende prosedyre og lage en konkret plan for kompetanseheving på dette området. Konflikthåndtering var tema på lederutviklingsprogrammet for nivå 4 ledere kull 15. HMS-dag 5 er gjennomført 7 ganger. Er nå innarbeidet i 40- timers HMS-grunnkurs. Dagen er tredelt. Første del omhandler lovverket. Andre del omhandler kommunikasjon og gjennomføres av NAV. Tredje del omhandler konflikt. HMS-dag 5 gjennomføres vår og høst. Revitalisere egne prosedyrer og gjøre de kjent i organisasjonen. Vurdere opprettelse av eget meglerteam.

8 Det er bevissthet i foretaket omkring håndtering av rusbruk, etablerte systemer på dette området er i bruk. 3.5 Videreutvikle systemer for rusforebygging: Evaluere AKAN arbeidet i sin nåværende form og vurdere om det skal erstattes eller suppleres av alternativt rusforebyggende system - herunder vurdere bruken av dialogverksted og/eller balance Innarbeide klarere retningslinjer for opplæring av nyansatte når det gjelder arbeidsgivers holdning til rus og arbeid. HAMU har sluttet seg til forslaget om å avvikle nåværende AKAN-organisering og forslag til nytt rusforebyggende system. Nytt rusforebyggende system er under implementering. Etablert rusforebyggende utvalg som underutvalg av HAMU. Utarbeidet nye prosedyrer. Avholdt informasjonsmøte om nye prosedyrer for HAMU og ASMU-ene. Implementere nye prosedyrer i divisjonene høsten 2011.

9 Handlingsplan fokusområde Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Målbilde 2012 Sykehuset Innlandet er en samling av likeverdige sykehus som opptrer i et forpliktende nettverk basert på samhandling, faglighet og gjensidig støtte. Det gjennomføres gjennomgående HR aktiviteter- og tiltak i foretaket. Fokusområde Resultat Tiltak Status 2. tertial Plan for Enhetlig Arbeidsgiverpolitikk Lik praktisering av avtaler, prosedyrer og retningslinjer innenfor HRområdet, på tvers av foretaket. Det er utviklet en lønnspolitisk plan. Økt grad av mobilitet og bruk av fleksible arbeidsog Videreutvikle og sikre enhetlig arbeidsgiverpolitikk Sikre tilgjengelig og oppdatert informasjon: Oppdatert regelverk, sørge for ajourhold av prosedyrer og intranettsidene til HRavdelingen. Fortløpende oppdatering av PHB Få inn det som gjøres ift. Personalhåndbok i Adm.HR prosjektet, drøftes i TV 20. Ledernes HR rolle: Innhold i den enkelte leders HR rolle må defineres og avklares Organiseringen av ansvar og oppgaver i HRavdelingen Avklare spesialistområder i HRavdelingen og organisering av disse Nedsettes en arbeidsgruppe som skal legge frem et drøftingsgrunnlag for utvikling av en lønnspolitisk plan i SI. 4.2 Utarbeide gode ordninger som sikrer mobile og fleksible arbeidstids- og arbeidsordninger i samarbeid med fagforeningene. -Gjennomført internopplæring i HR avdelingen om legeavtalen. -PHB i Personalportal er etablert Prosjektet er i oppstartfasen. Kompetansekartlegging i HRavdelingen er påbegynt. Ikke påbegynt. Prosjekt med halv- og Kurs i arbeidstidsbestemmels er og ferielov for alle ledere oktober 2011 Ajourholde personalhåndboka i Personalportalen og EK. -Harmonisering av rutiner i EK opp mot rutiner i Personalportal Prosjekt Leder i klinikk starter opp Som oppfølging av Ta Pulsen gjennomføres en kompetanse - kartlegging i HRavdelingen. Arbeidsgruppe nedsettes og tiltaket gjennomføres. Forventet oppstart i 2012

10 arbeidstidsordninge r til det beste for pasienten. Felles teknologiplattform bedrer infrastrukturen innenfor HR området. Optimal bruk gir forbedret lederstøtte. Det er avklart hvordan leder, HRavdelingen, tillitsvalgte og verneombud utøver sin rolle. Samhandlingen er forankret i lov- og avtaleverk og preget av forutsigbarhet og trygghet. Gjennomføre prosjekt med innføring av halv- og helårsplaner (ønsketurnus). Optimalisere bruken av personal og utstyr på poliklinikker. 4.3 Gjennomføre prosjekt AdmHR i SI Gjennomføring iht. prosjektplan 4.4 Videreutvikle prinsipper for samhandling mellom partene i foretaket. Avklart hvordan rollene skal utøves Gjennomgang av relevant lov- og avtaleverk helårsplaner igangsatt Lillehammer Det er gjennomført en evaluering av Adm. HR prosjektet i SI og det foreligger en evalueringsrapport. Plan for bistand og opplæring for ledere høsten 2011 foreligger. Prosjektet evalueres. Evaluering av rutiner knyttet til lønnsoppgjør opp mot Sykehuspartner høsten 2011 Gjennomføre en felles samling med divisjonstillitsvalgte og foretakstillitsvalgte høsten Tilretteleggings- og medvirkningsplikte n i forhold til medarbeidere med ulike behov og muligheter er synliggjort i en felles livsfasepolitikk i SI Evaluere seniorpolitikken og videreutvikle en livsfasepolitikk. Gjennomføre evaluering av seniorpolitisk plan i SI Nedsette en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til livsfasepolitikk Prioritert tiltak. Oppstart av evaluering av seniorpolitikken i SI høsten 2011.

Sykehuset Østfolds overordnede mål, tiltak og handlingsplan 2009 innen HR-området

Sykehuset Østfolds overordnede mål, tiltak og handlingsplan 2009 innen HR-området Sykehuset Østfolds overordnede mål, tiltak og handlingsplan 2009 innen HR-området Helse Sør-Øst HR-strategi - fokus og mål Den vedtatte HR-strategien i Helse Sør-Øst består av fire definerte fokusområder

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014 Oppdatert 29.05.2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Sykehuset Telemark HF 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder: Kap. 2) Strategiske innsatsområder og

Detaljer

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014 Oppdatert 03.06.14 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Sykehuset Telemark HF 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder: Kap. 2) Strategiske innsatsområder og mål

Detaljer

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Versjon 16.11.14_1 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF 1 Bakgrunn Arbeidsmiljøloven med forskrifter er førende for alt HMS-arbeid. Administrerende

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for perioden 2014-2015. Helse Midt-Norge

Regional HR-handlingsplan for perioden 2014-2015. Helse Midt-Norge Regional HR-handlingsplan for perioden 2014-2015 Helse Midt-Norge Godkjent av HR-direktør ved Helse-Midt-Norge RHF, 26.2.2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hensikt med planen og HR-funksjonens rolle...

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Nedsette en arbeidgruppe som gjennomgår styrende dokumenter med sikte på å avdekke områder der det er behov for å etablere styrende dokumenter.

Nedsette en arbeidgruppe som gjennomgår styrende dokumenter med sikte på å avdekke områder der det er behov for å etablere styrende dokumenter. Revisjonsområde Problemstilling Anbefaling tiltak fra Konsernrevisjon Handlingsplan/ tiltak - Akershus universitetssykehus Ansvar Frist Resultatmål Effektmål Problemstilling 1: I hvilken grad har helseforetaket

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH

Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Direktøren Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Saksbehandler: Steinar Vaag Saksnr.: 2009/490 Dato: 11.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg, ref.:

Detaljer

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen etter

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018

Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018 Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Langeland, 75 51 29 00 Bodø, 14.11.2014 Styresak 134-2014 Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018 Innledning/bakgrunn

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor Kompetente, endringsdyktige og motiverte medere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 - HSØ Partnerforum HR Nettverksmøte 13. Januar 2009 Morten Buan Oslo Universitetssykehus HF

Detaljer

Felles innsats delt glede

Felles innsats delt glede Sluttrapport 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø Felles innsats delt glede EdLE Utaaker og Bjørg Hegdal, Arbeidstilsynet Innholdsfortegnelse 3 Forord Prosjektet 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Orientering om tiltak for å redusere sykefravær i Helse Finnmark

Orientering om tiltak for å redusere sykefravær i Helse Finnmark Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: HR-sjef Mai-Liss Larsen Sak nr: 73/2011 Navn på sak: Orientering om tiltak for å redusere

Detaljer

Helhetlig system Arild Gjerdseth / Gunnar Juriks. Beskrive grunnmodell: 01.06.2011. Plan for. Økonomipros esser Hallgeir Lien. Driftsstyret 17.06.

Helhetlig system Arild Gjerdseth / Gunnar Juriks. Beskrive grunnmodell: 01.06.2011. Plan for. Økonomipros esser Hallgeir Lien. Driftsstyret 17.06. Tiltaksplan intern styring og kontroll i Sykehuspartner - 2010/2011 1.0 Internt styrings- og kontrollmiljø: 1.1 Iverksette prosesser i Sykehuspartner for å videreutvikle og forankre et helhetlig system

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

Sak 05/09 Vedlegg 1. Det presiseres at. Årlig melding for Rusbehandling Midt-Norge HF 2008

Sak 05/09 Vedlegg 1. Det presiseres at. Årlig melding for Rusbehandling Midt-Norge HF 2008 Det presiseres at Årlig melding for Rusbehandling Midt-Norge HF 2008 Versjon 1.0 Behandlet i Rusforetakets styre 12.01.2009 1 Innhold DEL I Innledning... 3 1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag...

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Personalpolitikk i NPE

Personalpolitikk i NPE Personalpolitikk i NPE April 2010 Oppdatert (status og tiltak) pr. 1.1.2011 Innholdsfortegnelse Personalpolitikk i NPE... 2 Arbeidsmiljø... 3 Medbestemmelse... 3 Medarbeidersamtaler... 4 Kompetanseutvikling...

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Styresak 64-2014 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2014 for NLSH

Styresak 64-2014 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2014 for NLSH Direktøren Styresak 64-2014 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2014 for NLSH Saksbehandler: Gry Dahl Saksnr.: 2009/490 Dato: 10.06.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg, ref.: AMUsak

Detaljer

Strategi for lederutvikling i Buskerud fylkeskommune med handlingsprogram 2013-2016

Strategi for lederutvikling i Buskerud fylkeskommune med handlingsprogram 2013-2016 Strategi for lederutvikling i Buskerud fylkeskommune med handlingsprogram 2013-2016 Buskerud fylkeskommune Lønns- og personalseksjonen juni 2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Lederplattform... 4 2.1 Hva

Detaljer