Astrid Balto Olsen, Hammerfest, Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 9. mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 17.2.2015. - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 9. mars 2015"

Transkript

1 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, Hammerfest, Saksnummer 25/2015 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 25. mars 2015 Referatsaker Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 13. mars Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 9. mars Referat fra FAMU 13. mars Kvalitetsrapport januar Årsmelding 2014 Pasient og brukerombudet Finnmark - Referat Brukerutvalgsmøte 11. mars Link til Tilsynsmelding 2014 fra Helsetilsynet - https://www.helsetilsynet.no/tilsynsmelding Torbjørn Aas Administrerende direktør Vedlegg: - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 13. mars Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 9. mars Referat fra FAMU 13. mars Kvalitetsrapport januar Årsmelding 2014 Pasient og brukerombudet Finnmark - Referat Brukerutvalgsmøte 11. mars 2015 Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien Hammerfest 9600 Hammerfest

2 Referat Informasjons- og drøftingsmøte Dato: 13. mars 2015 kl Sted: Telematikk: Hammerfest og Kirkenes Arbeidstaker Andreas Ertesvåg Baard Martinsen Kristine E. Nytun Grete Tørres Kristian Espeland Lene Langsæter Marit Rakfjord Ole I. Hansen Judith Fjeldberg Hilde Lund Vernetjenesten Solveig Nilsen Organisasjon Rest Akademikerne NITO Norsk sykepleierforbund Norsk Ergoterapeut forbund Den norske legeforening Norsk Fysioterapeutforbund Delta Fagforbundet Utdanningsforbundet Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen Foretaksverneombud Arbeidsgiver Stilling Astrid Balto Olsen Administrasjonssekretær / Referent Harald G. Sunde Medisinsk fagsjef Ole-Martin Olsen Administrasjonssjef/Foretakscontroller Rita Jørgensen Klinikksjef Klinikk Kirkenes Trude Jensen Leder Budsjett/Analyse Renate Jakobsson Kvalitetsleder Deltok under behandling av ledelsens gjennomgang Solfrid Nikolaysen Regnskapssjef Deltok under behandling av Årsregnskap og Årsberetning 2014 Sak nr: Sakens navn: Ansvar 1 Godkjenning av innkalling og saksliste OMO Godkjent uten merknader Sak nr: Sakens navn: Ansvar 2 Styresaker til styremøte 25. mars 2015 OMO (Informasjonssaker) Styresak 20/ Virksomhetsrapport Leder Budsjett/Analyse Trude Jensen orienterte kort om Virksomhetsrapport Foretaket hadde et godt resultat i januar Sykefraværet øker. Ingen merknader til virksomhetsrapport Styresak 21/ Virksomhetsrapport Leder Budsjett/Analyse Trude Jensen orienterte kort om Virksomhetsrapport Kvalitet: Ventetid er på 74 dager som er over kravet på 60 dager. Aktivitet: Over budsjett, men noe mindre enn 2014 Sykefravær: Øker også i januar noe som er bekymringsfullt. Ingen spørsmål og merknader til Virksomhetsrapporten. Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien Hammerfest 9600 Hammerfest

3 Side 2 Styresak 24/2015 Status arbeid med Strategisk Utviklingsplan (SU): Administrasjonssjef Ole Martin Olsen orienterte kort om status på arbeid med SU. SU har vært ute på høring, Høringsfrist var 2. mars 2015, noen kommuner hadde fått utsatt frist til 12. mars Foretaket jobber med å få inn høringsuttalelsene i SU og den skal til styret som orienteringssak i mars 2015 og endelig styrebehandles i mai Ingen merknader og spørsmål om Strategisk utviklingsplan. Sak nr: Sakens navn: Ansvar 3 Styresaker til styremøte 25. mars 2015 OMO (Drøftingssaker) Styresak 22/ Ledelsens gjennomgang Kvalitetsleder Renate Jakobsson innledet i saken. Kvalitetskontroll: - Halvert dokumenter som er ikke revidert og godkjent i docmap - Foretaket har økt antallet meldte avvik og avvik lukker i større grad en tidligere. - Klinikk Prehospitale tjenester han meldt inn mindre enn tidligere, men klinikken jobber med saken. Det skal utdannes superbrukere som skal jobbe mot alle ansatte. - Foretaket har redusert åpne avvik. - I løpet av 2015 skal det innføres like årsakslister for å bedre kvaliteten på avviksmeldinger. HMS - Innen HMS følges sykefravær og personalskader. Tallene er noe usikre pga nytt personalsystem. Dette følges opp månedlig i virksomhetsrapportene. Internrevisjon - Det er laget gode planer for internrevisjoner som gjennomføres og følges opp. Klinikkene har laget planer for kategori C revisjoner. - Nye prosedyrer lages for å få kontroll på avvik. Klima og miljø - Foretaket ble ISO-sertifisert innen Klima og miljø. - Jobbe videre med klima og miljø. Informasjons sikkerhet - Frigitt egen ressurs for å jobbe med internrevisjoner innen informasjonssikkerhet i 2015 Kommentarer og spørsmål fra arbeidstakerorganisasjonene: - Skal ikke alle i Klinikk Prehospital få opplæring i avvikshåndtering? - Det er nødvendig med enda bedre oppfølging og opplæring i fraværshåndtering blant enhetsledere. Arbeidsgiver svarer: - Foretaket utdanner superbrukere i avvikshåndtering og disse skal jobbe nedover i systemet. - Sykefraværsarbeidet er i fokus. Styresak 18/2015 Årsregnskap og styrets beretning 2014: Regnskapssjef Solfrid Nicolaysen orienterte kort om Årsregnskap og styrets beretning Kommentarer og spørsmål fra arbeidstakerorganisasjonene: - Ledelsen er medlem i FAMU så da skal det vel stå at «FAMU har hatt 8 møter» og ikke «mellom ledelsen og arbeidsmiljøutvalget». Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien Hammerfest 9600 Hammerfest

4 Side 3 - Kan alle tillitsvalgte få rapport om medarbeiderundersøkelsen? - Hvorfor går kjøpet av tjenester hos private ned? - Når får alle avdelinger avfallsdunker til kildesortering? - Innkjøp fra private behandlere hva er normalen og hvor stor bør den være? - Hva er grunnen til at konsulentkostnader er så stort. - I saksfremlegget pkt. 3 Risikovurdering står det «Risikoen for at det ikke er avlagt et uriktig regnskap 2014 anses som lav, da det er gjennom gått ekstern revisor». Dette er vel ikke korrekt. Arbeidsgiver svarer: - Det er mer riktig at det skal stå FAMU har hatt 8 møter. - FAMU har fått rapport om medarbeiderundersøkelsen og den kan sendes til foretakstillitsvalgte. - Avfallsdunker blir satt ut fortløpende. Hammerfest sykehus er i gang, mens Kirkenes sykehus ikke har startet enda. Dette har med avtaler med Avfallsselskapet å gjøre. - Ønskelig at alle pasienter behandles i Finnmarkssykehuset. Derfor redusert kjøp. - Den største kostnaden under konsulentkostnader er Strategisk utviklingsplan. - Ordlyden sjekkes og rettes slik at det blir korrekt hva gjelder tekst rundt risikovurdering. Styresak 19/ Årlig melding 2014 Administrasjonssjef Ole Martin Olsen gjennomgikk Årlig melding Foretaket har jobbet godt i 2014, men det er noen punkter som ikke kom i havn som det jobbes med i Kommentarer og spørsmål fra arbeidstakerorganisasjonene: - Jobbglidning innen reumatologi, er det kommet i gang? - Hva er status innen Øre/Nese/Hals lege (ØNH-lege) i Hammerfest? - Hva er årsak til at det ikke er søkere til ØNH-lege stillingen? Arbeidsgiver svarer: - Klinikk Kirkenes har begynt å se på jobbglidning innen reumatologi, men er ikke satt i gang siden midler til dette ikke er kommet fra Helse Nord (HN). Dette skal styrebehandles i HN i slutten av mars. - Stillingen ØNH-lege er lyst ut, men det var ikke noen søkere til stillingen. Klinikk Kirkenes vurderer henvisningene for Klinikk Hammerfest og det kjøpes inn tjenester fra Aleris, samt at det ambuleres fra UNN. - Grunnen til at det er vanskelig å få søkere er at det å være alene spesialist ikke er så attraktivt. En annet løsning er at spesialisten ansettes i Kirkenes for å få større arbeidsmiljø som ambulerer til Hammerfest. Styresak 23 - Investeringer og bærekraftsanalyse for : Leder Budsjett/Analyse Trude Jensen orienterte kort om Investering- og bærekraftsanalyse for Foretaket har jobbet med tiltak iht til bærekraft på flere områder. Den ene er kortsiktig som er budsjettprosessen mot sentrene og klinikkene. Den andre er bærekraftsgruppen som jobbet hele høsten 2014 og den er langsiktig. Foretaket har bedret sin bærekraft, men pr. dags dato er ikke Finnmarkssykehuset bærekraftig. Foretaket må jobbe målbevisst med nye tiltak. Kommentarer og spørsmål fra arbeidstakerorganisasjonene: - Salg av boligmasse er det kjøpere til boligmassen. Er det noen som har Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien Hammerfest 9600 Hammerfest

5 Side 4 meldt sin interesse? Arbeidsgiver svarer: - Arbeidsgiver vil svare dette ut på neste møte. Møtet avsluttet kl Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien Hammerfest 9600 Hammerfest

6 Referat Informasjons- og drøftingsmøte Dato: 9. mars 2015 kl Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes, Alta og Tana Arbeidstaker Kristina E. Nytun Grete Tørres Kristian Espeland Marit Rakfjord Ole I. Hansen Runar Solem Åsa Wikman Arbeidsgiver Astrid Balto Olsen Gunn Heatta Lena E. Nielsen Ole-Martin Olsen Organisasjon Norsk sykepleierforbund Norsk Ergoterapeut forbund Den norske legeforening Delta Fagforbundet Rest Akademikerne Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen Stilling Administrasjonssekretær / Referent Konstituert Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus HR-sjef Administrasjonssjef/Foretakscontroller I tillegg til foretakstillitsvalgte, vernetjenesten og foretaksledelsen møtte fra: Arbeidstaker organisasjoner: Dag Erland Teigen, Hovedtillitsvalgt Norsk sykepleierforbund Klinikk Psykisk helsevern og Rus Sak nr: Sakens navn: Ansvar 1 Godkjenning innkalling og saksliste OMO Godkjent uten merknader Sak nr: Sakens navn: Ansvar 2 Sammenstilling og anbefaling mandat Organisering av rus som en del av OMO DPSene/SANKS og mandat Endelig organisering av Klinikk psykisk helsevern og rus Konstituert klinikksjef Gunn Heatta gjennomgikk rapportene og konklusjoner fra klinikksjef og Medisinsk fagsjef. Denne saken er resultat av styresak 98/2013 og styresak 22/2014 hvor administrerende direktør(ad) har fått fullmakt til å organisere Klinikk psykisk helsevern og Rus. AD har utarbeidet 3 mandater hvor fristen til å levere rapporter var 14. november Spørsmål og kommentarer fra organisasjonene: - Etterlyser bedre bakgrunnstall på kostnader ifm.. flytting av VPP fra Lakselv til Karasjok. Burde vært gjennomført grundig prosjektering. - Porsanger kommune er på Robek-listen og har ikke penger til å kjøpe våre bygg. - Det er lyst ut stilling som Forskningsleder i DPS Midt/SANKS. Viktig at dette lyses ut som vikariat da dagens leder er ute i permisjon. - FoU-virksomheten/nasjonale kompetansetjenester i SANKS må være organisert som en egen enhet i SANKS med egen leder. - Er det kommet inn kjøpere til lokalene i Lakselv. Hvis foretaket selger skal vi leie lokalene tilbake? - BUP Kirkenes skal ambulere til Tana og behandle pasienter fra Båtsfjord, Berlevåg, Lebesby, Vardø og Vadsø. Skal ikke pasienter fra Tana også få Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien Hammerfest 9600 Hammerfest

7 Side 2 behandling i Tana? - Navneendring må være på lik linje som resten av foretaket. Kunstig hvis klinikken skal hete Finnmarkssykehuset Psykisk helse, rus og avhengighet og de andre blir værende klinikker. I resten av landet ser det ut som at klinikk begrepet fortsatt brukes, mens saksfremlegget kan gi uttrykk for det motsatte. - Det etterlyses vurderinger vedr. kostnader på pasientreiser og reisebelastning for pasienter. - Flytting av VPP fra Lakselv til Karasjok vil ikke øke robuste arbeidsmiljøer da det allerede i dag finnes robust og stabilt arbeidsmiljø i Lakselv. I stedet for å flytte VPP til Karasjok, kan det heller være en utekontor i Karasjok og VPP blir i Lakselv. - Ang språk så vil det samiske bli vel ivaretatt i Lakselv som i Karasjok, inkl kystsamer. - Skal ikke Klinikk psykisk helsevern og Rus ha et eget barn/ungdomsenhet (PUT)? - Det er vanskelig å se at det skal være en felles leder for sammenslått rus/psykiatri sengepost i Alta. Arbeidsbelastningen blir stor hvis en leder skal ha ansvaret for godt over 50 årsverk med enda flere ansatte. I analysen er DPSene sammenlignet med medisinsk avdeling i Kirkenes som er uforsvarlig da det er stor forskjell på psykiatri og somatikk. Det er stor forskjell på rus og psykiatri så det blir vanskelig og gi god behandling i begge fag hvis man skal ha felles turnus for begge felt. Dette er to forskjellige fagområder. - Hvordan planlegges opplæring for et samlet fagområde for rus og psykisk helsevern? - Det stilles spørsmålstegn ved antallet planlagte avrusningsplasser som vurderes for høyt - Kan ikke FoU og FFS være en og samme enhet med en leder? - Er APAT-team i Øst etablert? - Det foreslås at det ikke skal være avdelingsoverleger, men medisinsk faglige rådgivere. Hva er grunnen til det da det i somatikken er avdelings overleger? - Hva med APAT/VPP finnes det lokaler til disse i Karasjok? - Det etterlyses notat utarbeidet av Robert Kechter som vedlegg til drøftingssak - Lakselv mistet en fastboende lege i spesialisering grunnet usikkerhet rundt omorganiseringen og valgte å slutte. - Ang ny ledelsesstruktur må det sees på kompetanse og erfaring, en kan ikke ta det for gitt at en sykepleier uten ledelseserfaring vil kunne fungere som en enhetsleder eksempelvis, i rapporten (husker dessverre ikke hvilken rapport) virker det slik at det er forhåndsbestemt hvem som kan være leder. Arbeidsgiver svarer: - Pr. dagsdato foreligger det ikke andre bakgrunnstall enn de som fremkommer i Medisinsk fagsjef sin vurdering på bygg. - FoU som en del av klinikksjefens stabsenhet vil ikke medføre store endringer i stillingen. Grunnen til at det blir stabsenhet er at SANKS er en Nasjonalt kompetansetjeneste og dette krever en tydeliggjøring av ansvar og SANKSleder må ha styringsmulighet i forskningsarbeidet. Stillingen vil lyses som vikariat. - Foretaket har ikke avertert lokalene i Lakselv til salgs, Porsanger kommune har meldt sin interesse. Det foreligger flere muligheter på hvordan man løser dette med lokalitetene blir. Dette er det ikke tatt stilling til enda. - Pasienter fra Tana (BUP) skal også få behandling i Tana, men fra midt- Finnmark. - Navneendring vil komme som egen sak fra foretaket slik at det blir enhetlige navn. Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien Hammerfest 9600 Hammerfest

8 Side 3 Møtet avsluttet kl Medisinsk fagsjef har kommet med anbefaling som hensyn tar at robust fagmiljø ivaretas best når det er samlet til en lokalitet og til at foretaket skal utdanne 5. og 6. års studenter. - PUT skal bestå som en egen enhet i Karasjok - Det er riktig at det ikke avgjort er avgjort at Karasjok skal ha 2 avrusingsplasser. Det som planlegges i Karasjok er ikke bare avrusingsplasser, men kan brukes på andre områder som f. eks. LARbehandling og til å ta ned gjestepasientkostnader. 2 leger som nesten er ferdig utdannet innen RUS i Karasjok. - FoU kan ikke være en del av FFS fordi forskning i SANKS krever utrolig mye fordi det er et nasjonalt kompetansetjeneste som samarbeidet bredt med andre urbefolkning i verden. S - APAT team Øst skal være på plass innen 1. august Avdelings overlege stillinger blir endret også i somatikken etter hvert. - Antallet ansatte ved felles døgnenhet i Alta skiller ikke mellom turnusstillinger og stabsstillinger. Det skal ikke være så mange stillinger som Normalt sett skal det være 2 stillinger pr seng. For at det skal være kontinuitet er det ønskelig med 100 % stillinger. - Vedrørende lokaler APAT/VPP i Karasjok så må arbeidsgiver svare ut dette på et senere tidspunkt. - Notat fra Robert Kechter er ved en feil ikke sendt ut av Administrasjonssjefen. Var ikke klar over at dette skulle sendes ut sammen med sakspapirene. Alle punkter i dette notatet er likevel grundig diskutert i møtet. - Lege i spesialisering i Lakselv hadde sagt opp før prosessen startet. - Det er ikke forhåndsbestemt hvem som skal være leder. Arbeidsgiver tar øvrige innspill med seg inn i videre saksbehandling. Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien Hammerfest 9600 Hammerfest

9 Referat fra møte i FAMU Finnmarkssykehuset kl Via telematikk Til stede: Arbeidstakerrepresentanter: Kicki Nytun Marit Rakfjord Ole I. Hansen Solveig Nilsen Baard Martinsen Arbeidsgiverrepresentanter: Torbjørn Aas, leder Inger Lise Balandin Jan-Egil Blix Vigdis Kvalnes Rita Jørgensen Andre: Åge Hellander, Hemis BHT Andreas Ertesvåg, referent Sak 14/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Saker til eventuelt, 2 minutt v. Torbjørn. Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Sak 15/15 Godkjenning av protokoll , 1 minutt v. Torbjørn. Forslag til vedtak: Protokoll godkjennes. Vedtak: Protokoll godkjennes. Sak 16/15 Evaluering ordning med HMS-midler, 20 minutt v. Solveig FAMU fortsetter evaluering av ordning med HMS-midler. Arbeidsgruppen har levert et revidert forslag til FAMU. Vedtak: FAMU vedtar følgende: - Midlene til Jobbank reduseres med Det settes av til Jobbank. Etter evaluering av ordningen vurderes det om Jobbank i fremtiden skal dekkes av driftsmidler. - FAMU skal ha status på bruk av utdelte HMS-midler til sitt møte i september - FAMU vurderer om ubrukte midler og midler det ikke er konkrete planer for bruk av skal omdisponeres eller om det skal gis utsatt frist. - Føringene i saksfremlegget legges til grunn for bruk av midlene, med de to kommentarene gitt over. Fordeling av HMS-midler blir som følger: Klinikk/Senter Klinikk Hammerfest kr Klinikk Kirkenes kr Klinikk prehospital kr Klinikk psyksisk helsevern og rus kr

10 SDE kr Adm (inkludert HR/FFS/økonomi) kr Fordeling til tiltak Vernetjenesten kr Jobbank kr Midler som disponeres av FAMU kr Sak 17/15 Styresaker, 15 minutt v. Torbjørn FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv. Vedtak: FAMU viser til tidligere vedtak til sak om bærekraft. FAMU merker seg en positiv utvikling med reduksjon av sykefraværet, og understreker at det er viktig med fortsatt fokus. FAMU tar sakene for øvrig til orientering. Sak 18/15 Status overtid og AML, 10 minutt v. Klinikksjefene FAMU får en oversikt over AML-brudd i klinikkene. Klinikksjefene orienterer om status og oppfølging i sin klinikk. Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. Vedtak: FAMU tar saken til orientering. Sak 19/15 Status sykefravær, 10 minutt v. klinikkene/senter FAMU får status for sykefravær pr. klinikk. Klinikkenes representanter i FAMU orienterer. Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. Vedtak: FAMU understreker at det er viktig med opplæring i og fokus på sykefraværsoppfølging. FAMU tar saken til orientering. Sak 20/15 Rapportering status vedtak i FAMU, 2 minutt v. Andreas FAMU får oppdatert oversikt over status for vedtak. Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. Vedtak: FAMU tarsaken til orientering. Sak 21/15 Årsrapport brannvern, 15 minutt v. Jan Egil Blix FAMU går igjennom årsrapporten for brannvern Vedtak: FAMU tar orientering gitt på møtet til orientering. FAMU ber om å få tilsendt endelig rapport til neste møte. FAMU påpeker betydning av at det gjennomføres øvelser. FAMU ber direktøren, i samarbeid med brannvernleder, følge opp sak med manglende rømmningsvei på spesialistlegesenteret i Karasjok. Sak 22/15 Internt HMS-grunnkurs, 5 minutt v. Andreas Forslag til vedtak: FAMU slutter seg til forslag til innhold og gjennomføring av internt HMSgrunnkurs. Vedtak: FAMU slutter seg til forslag til innhold og gjennomføring av internt HMS-grunnkurs. Sak 23/15 Orienteringssaker, 10 minutt v. Andreas

11 1. Årsrapport BHT 2. Årsrapport AKAN 3. Årsrapport strålevern 4. Referat Kvamråd klinikk Kirkenes 5. Referat Kvamråd klinikk Hammerfest Vedtak: FAMU tar sakene til orientering. Sak 24/15 Eventuelt Sak 25/15 Saker til neste møte Styresaker Oppfølging medarbeiderundersøkelsen Årsrapport BHT (Sør-Varanger BHT) Årsrapport brannvern

12 Kvalitetsrapport Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset januar 2015

13 Side 2 Innhold 1 Bakgrunn Datagrunnlag Foreløpige månedlige ventelistetall Regional oversikt Finnmarkssykehuset HF Ventelister Antall fristbrudd avviklet Epikrisetider Klinikk Kirkenes Klinikk Hammerfest Klinikk for Psykisk helsevern og rus (ikke akkumulerte tall) Pasientsikkerhet Kvalitetsindikatorer Status avvikshåndtering i DocMap Pasienthendelser Dokumenter i DocMap Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien Hammerfest

14 Side 3 1 Bakgrunn Finnmarkssykehusets kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitetsresultater til de ulike enheter. I tråd med dette foreslo avdeling for FFS, ved kvalitetsrådgiver, å innføre månedlige kvalitetsrapporter. Dette er 16. utgave, utarbeidet av foretakets kvalitetsrådgivere. 2 Datagrunnlag Vi gjør oppmerksom på at datagrunnlag for foreløpige månedlige ventelistetall er hentet fra Helsedirektoratets rapportgenerator. Dette er en kube som viser detaljert månedlig statistikk, og er oppdatert fra og med januar Hva angår kompletthet mangler det i perioden januar-april 2011 tall fra enheter som ikke var godkjent for rapportering med formatet NPR-melding. Fra og med mai 2011 var alle rapporteringsenheter godkjent for dette formatet og er med i kuben. 3 Foreløpige månedlige ventelistetall 3.1 Regional oversikt For å vise utfordringer i Helse Nord, velges det å starte med en regional oversikt. Her gis mulighet til å sammenligne og analysere de ulike måleverdier over perioden Måleverdier Finnmarkssykehuset HF Antall ordinært avviklet Gjennomsnittlig ventetid avviklet Antall nyhenviste Antall fristbrudd avviklet Helgelandssykehuset HF Antall ordinært avviklet Gjennomsnittlig ventetid avviklet Antall nyhenviste Antall fristbrudd avviklet Nordlandssykehuset HF Antall ordinært avviklet Gjennomsnittlig ventetid avviklet Antall nyhenviste Antall fristbrudd avviklet Universitetssykehuset Nord-Norge HF Antall ordinært avviklet Gjennomsnittlig ventetid avviklet Antall nyhenviste Antall fristbrudd avviklet Figur 1: Foreløpige månedlige ventelistetall Helse Nord RHF (Kilde: Helsedirektoratets rapportgenerator) Det må nevnes at antall ordinært avviklet tilsvarer kun pasienter hvor henvisning er lukket. Kort oppsummert er det realistisk å sammenligne Finnmarkssykehuset med Helgelandssykehuset, både i forhold til antall ordinært avviklede pasienter og antall nyhenviste. Finnmarkssykehuset har siden 2012 betydelig lengre ventetid, men har samtidig betydelig færre fristbrudd enn Helgelandssykehuset i 2014 og så langt i Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien Hammerfest

15 Side Finnmarkssykehuset HF Klinikk H. fest Klinikk K. nes Klinikk Psyk. og rus Måleverdier Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Antall ord. avviklet Gj.s. v.tid avviklet Antall nyhenviste Antall fristbrudd av Antall ord. avviklet Gj.s. v.tid avviklet Antall nyhenviste Antall fristbrudd av * 2 Antall ord. avviklet Gj.s. v.tid avviklet, Rus: Psykiatri: Antall nyhenviste Antall fristbrudd av Figur 2: Foreløpige månedlige ventelistetall Finnmarkssykehuset (Kilde: Helsedir. rapportgenerator) *Rapportgenerator viser ett fristbrudd i Klinikk Kirkenes, men dette er korrigert som en feilregistrering Alle klinikkene har, som forventet, et høyere antall avviklede pasienter i januar. Gjennomsnittlig ventetid er økt for alle tre klinikkene. Klinikk Hammerfest har økt fra 76 til 78 dager, mens Klinikk Kirkenes har økt fra 61 til 72 dager. Klinikk for Psykisk helsevern og rus har økt fra 24 til 51 dager innen rus, og fra 43 til 51 dager innen psykiatri. Både Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes har økt antall nyhenviste sammenlignet med desember måned, mens Klinikk for Psykisk helsevern og rus har redusert fra 191 til 170. Antall fristbrudd er økt for alle tre klinikkene. For Klinikk Hammerfest fra 4 til 6, Klinikk Kirkenes fra 0 til 2, og Klinikk for Psykisk helsevern og fra 2 til 13. Dette er det høyeste antall fristbrudd innen psykiatri og rus siden september Ventelister Antall dager Gj.snittelig ventetid avviklet feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan Figur 3: Gjennomsnittlig ventetid for alle pas. tatt til helsehjelp i perioden. (Kilde: Helsedir. rapportgenerator) Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien Hammerfest

16 Side 5 Helsedirektoratet har bestemt at maksimal gjennomsnittlig ventetid på behandling i spesialisthelsetjenesten skal være 65 dager. Helse Nord har oppført samme krav i oppdragsdokument. Figur 3 viser at foretaket, de siste 12 måneder, har oppfylt dette kravet i april måned. Resultat nå viser en økning i antall ventedager fra 67 dager i desember til 73 dager i januar. Dette er totalt for foretaket, nedenfor vises ventetid fordelt per klinikk. 140 Ventetider pr. klinikk 120 Antall dager Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes Klinikk Psyk./psyk. Klinikk Psyk. Rus 20 0 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan Figur 4: Gjennomsnittlig ventetid for alle pas. fordelt på klinikker i perioden. rapportgenerator) (Kilde: Helsedir. For å vise variasjon innen Klinikk for Psykisk helsevern og Rus fremstilles resultater for psykiatri og rus med to ulike grafer. Innen rusbehandling er ventetiden økt fra 24 i desember til 51 dager i januar. Innen psykiatri er den økt fra 43 i desember til også 51 dager i januar. Totalt viser dette at Klinikk for Psykisk helsevern og Rus i desember innfrir kravet om maks 65 dagers ventetid. Klinikk Kirkenes har økt fra 61 i desember til 72 i januar, og innfrir dermed ikke kravet om 65 dager. Klinikk Hammerfest viser til en økning fra 76 i desember til 78 dager i januar. Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien Hammerfest

17 Side Foretakets gj.snitt v.tid med og uten rett Antall dager Med rett Uten rett 0 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan Figur 5: Gjennomsnittlig ventetid for pas. med og uten rett til helsehjelp (Kilde: Helsedir. rapportgenerator) Fortsatt holder foretaket seg godt under 65 dagers ventetid for pasienter med rett til helsehjelp, selv om ventetiden er økt fra 46 i desember til 54 i januar. For pasienter uten rett vises også en økning fra 83 dager i desember til 89 dager i januar. 5 Antall fristbrudd avviklet antall fristbrudd Finnmarkssykehuset HF, antall fristbrudd avviklet feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan Figur 6: Fristbrudd Finnmarkssykehuset (Kilde: Helsedir. rapportgenerator) Foretaket viser en overraskende økning av antall fristbrudd fra desember til januar. Fristbruddprosenten er økt fra 1 % i desember til 3 % i januar. Til tross for økning, kan vi kan vi nok engang vise til det beste resultatet i Helse Nord sammenheng: Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien Hammerfest

18 Side 7 Resultat Helse Nord: Finnmarkssykehuset 3 % Helgelandssykehuset 5 % UNN 5 % Nordlandssykehuset 14 % Figur 7: Fristbrudd Helse Nord januar, 2015 (Kilde: Helsedir. rapportgenerator) Tabell nedenfor gir ytterligere bekreftelse på Finnmarkssykehusets forbedringsarbeid, siden 2013, hva angår avviklede fristbrudd. Finnmarkssykehuset HF Antall Andel fristbrudd fristbrudd Helgelandssykehuset HF Antall Andel fristbrudd fristbrudd Antall fristbrudd UNN HF Andel fristbrudd Nordlandssykehuset HF Antall Andel fristbrudd fristbrudd Januar ,0 % 50 4,7 % 123 5,1 % ,2 % ,1 % 96 8,7 % 194 8,1 % ,0 % ,8 % 70 6,6 % 130 5,8 % 140 7,5 % Figur 8: Fristbrudd Helse Nord januar (Kilde: Helsedir. rapportgenerator) 35 Fristbrudd pr. klinikk 30 Antall fristbrudd Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes Klinikk Psyk./rus 5 0 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan Figur 9: Fristbrudd pr. klinikk (Kilde: Helsedir. rapportgenerator) Klinikk Hammerfest viser økning fra 4 i desember til 6 i januar, som tilsvarer en økning fra 1 til 2 %. Klinikk Kirkenes viser også økning fra 0 i desember til 2 i januar, som tilsvarer en økning til 1 %. Klinikk for Psykisk helsevern og rus øker stort fra 2 i desember til 13 i januar, som tilsvarer en økning 2 til 9 %. På oppfordring velger vi fortsatt å vise hvor fristbruddene er avviklet internt i den enkelte klinikk. Her tas det også med antall ventende fristbrudd, som viser antall pasienter hvor frist allerede er utgått men time er ikke avtalt. Antall ventende fristbrudd vil overføres til antall avviklede fristbrudd, så snart pasienten er avviklet. Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien Hammerfest

19 Side 8 Antall avviklede fristbrudd Antall ventende fristbrudd Klinikk Hammerfest Alta 0 0 Hammerfest 4 6 Karasjok 2 2 Total: 6 8 (4) Klinikk Kirkenes Kirkenes 2 0 Vadsø 0 0 Total: 2 0 (2) Klinikk Psykisk helsevern og Rus Øst 1 2 Midt 2 2 Vest 10 5 Total: 13 9 (11) Figur 10: Lokalisering av avviklede og ventende fristbrudd, januar (Kilde: NPR) Klinikk Hammerfest har økt antall ventende fristbrudd, fra 4 i desember til 8 i januar. Klinikk Kirkenes har ingen ventende fristbrudd i januar, mens Klinikk for Psykisk helsevern og rus har redusert fra 11 til 9. Totalt sett har foretaket like mange ventende fristbrudd i januar som i desember. Foretaket etterstreber reduksjon av ventende fristbrudd, da dette bidrar til økt gjennomsnittelig ventetid for rettighetspasienter. Foretaket skal korrigere evt. feilregistreringer innen 4. mars. 6 Epikrisetider 6.1 Klinikk Kirkenes Avd Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep okt Nov Des Jan ReHab. 88, , Føde/gyn ,12 90,91 95,83 90,91 91,67 83,33 89, ,65 95, Kirurgisk 88,89 83,70 89, ,19 85,86 60,40 89,72 75,35 92,47 88,28 100* Medisinsk 89,86 90,53 87,73 82,42 84,24 87,18 91,30 83,91 81,84 89,63 98,10 95,39 Figur 11: Epikrisetider Klinikk Kirkenes *Dette viser det korrekte resultat, i figur 12 står 99,17 % - men dette skyldes feil i DIPS (Kilde: DIPS) Klinikk Kirkenes opprettholder gode resultater hva angår epikrisetid. Klinikken har et høyt gjennomsnitt sammenlignet med andre klinikker i Finnmarkssykehuset, og ligger høyt i Helse Nord sammenheng. Gjennomsnitt for hele Klinikken gir tidenes beste resultat på 97,35 %. Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien Hammerfest

20 Side 9 Figur 12: Epikrisetid januar, Klinikk Kirkenes (Kilde: DIPS) 6.2 Klinikk Hammerfest Avd Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Barn 72,55 87,84 71,67 89,66 73,47 92,50 92,31 87,04 88,60* 92,10* 82,69 76,47 Føde/Gyn 88,89 77,78 83,33 83,02 85,51 73,53 78,05 74,42 89,74* 82,92* 74,36 79,41* Kirurgisk 38,10 89,57 58,72 76,92 60,95 56,30 70,41 38,25 45,10 76,53* 63,22 47,79 Medisinsk 54,29 38,16 46,34 58,57 42,37 55,98 63,95 44,44 38,87 43,30 61,66 63,10 Ortopedisk 67,74 91,04 83,33 81,08 72,29 73,53 87,69 44,87 45,33 95,31* 95,24 91,78 Figur 13: Epikrisetider Klinikk Hammerfest (Kilde: DIPS) *Dette viser korrekt resultat totalt for disse to avdelingen. I figur 14 står dette delt, og det er ikke tatt høyde for utlån to senger til kir.avd. i perioden. Alle avdelinger viser tilbakegang siden desember, spesielt er det store utfordringer med kirurgisk og medisinsk avdeling. Fra 20. januar ble føde/gyn avdeling delt i DIPS Hammerfest, etter ønske fra avdelingen og resultat for januar vises samlet i figur 12, men delt i figur 13. Fra februar vil disse fremstilles som enkeltstående avdelinger. Ortopedisk avdeling kan fortsatt vise til gode resultater, og har de siste 3 måneder vært over 91 %. Klinikken har likevel fortsatt et av de laveste gjennomsnitt i Helse Nord sammenheng. Klinikken vil fremover iverksette nye tiltak for å bedre epikrisetiden. Figur 14: Epikrisetid januar, Klinikk Hammerfest (Kilde: DIPS) Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien Hammerfest

21 Side Klinikk for Psykisk helsevern og rus (ikke akkumulerte tall) Avd. Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan DPS Vest 66, ,3 71, ,1 76,3 72,5 80, ,3 DPS Midt 88,9 89,7 86,1 78, ,3 94,1 90,2 83,2 91,9 83,3 87,8 DPS Øst 91,8 98,1 93,2 78,3 79, ,3 82,2 87, ,6 92,6 Figur 15: Epikrisetider DPS, Klinikk Psykisk helsevern og rus (Kilde: DIPS) Klinikk for Psykisk helsevern og rus viser fremgang innen DPS Midt og Øst siden desember måned, men tilbakegang i DPS Vest. Klinikken har generelt sett et høyt gjennomsnitt sammenlignet med andre klinikker i Finnmarkssykehuset, resultatet er også høyt i Helse Nord sammenheng. I tidligere rapporter er det fremlagt en detaljert oversikt over epikrisetider for de ulike BUP, PUT, Finnmarksklinikken, Familieavdelingen og UPA. Etter tilbakemelding fra avdelingsledere blir det feil å fremstille disse tallene, da de ikke kan sammenlignes med generell epikrisetid. Klinikksjef har da foreløpig valgt å ta ut disse detaljer fra rapporten. 7 Pasientsikkerhet GTT: Foretakets GTT- team er nå etablert, og består av følgende: Trine Strand Mikkelsen, intensivsykepleier, Klinikk Hammerfest Anette Elsbeth Margareta Herstad, intensivsykepleier, Klinikk Kirkenes Åshild Hana, lege i spesialisering, Klinikk Hammerfest Disse tre får felles opplæring av granskingsmetode tirsdag 10. mars i Hammerfest. Gransking iverksettes umiddelbart, og i første rekke skal analyse av 2013 ferdigstilles. Videre er frist for levering av GTT-tall for 2014 satt til 30. april. Det bør tilstrebes å opprettholde frister dette året. Tiltakspakke fall: Klinikk Hammerfest kom i gang med implementering og registrering av denne tiltakspakken fra 1. desember. Det er to pilotavdelinger i klinikken, medisinsk sengepost og kir/ort. sengepost. Prosjektene ledes godt av dyktige fagutviklingssykepleiere, Johanna M. Dahl (medisin)og Linda Isaksen (kir./ort.). Nedenfor vises resultater så langt: Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien Hammerfest

22 Side 11 Figur 16: Antall dager mellom hvert fall kir./ort.avd. Klinikk Hammerfest (Kilde: Extranet) Figur 17: Antall dager mellom hvert fall medisinsk avd. Klinikk Hammerfest (Kilde: Extranet) Det er satt delmål om å klare 15 dager i strekk, uten fall. Ved måloppnåelse skal det feires på den enkelte avdeling, og informeres ut via intranett. Klinikk Kirkenes kom i gang 19. januar med implementering av denne tiltakspakken, og pilotavdeling er kirurgisk avdeling. Prosjektleder her er Klinikkens kvalitetskonsulent, Tone Bjerknes. Resultater for Klinikk Kirkenes er foreløpig ikke lagt inn i Extranet, og Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien Hammerfest

23 Side 12 blir derfor ikke fremlagt i denne rapport. Første resultat fra Klinikk Kirkenes blir fremlagt i kvalitetsrapport for februar. 8 Kvalitetsindikatorer Nye tall på kvalitetsindikatorene 1.tertial er offentliggjort legger ved link; https://helsenorge.no/helsetjenester/sider/kvalitet-i-helsetjenesten.aspx. Nasjonalt Fagdirektørforum har vedtatt tre nye kvalitetsindikatorer for pasientadministrativt arbeid. Foretaket skal rapportere på disse gjennom ØBAK rapporten. De nye indikatorene er: 1. Gjennomsnitt vurderingstid (henvisning) Denne indikatoren viser tid fra henvisningen er mottatt, til den er vurdert som fullført i Dips. For somatikken er kravet 30. Psykisk helsevern for barn og unge har også frist på 10 dager. Fristen for psykisk helsevern for voksne er 30 dager. 2. Åpne dokumenter over 14 dager Indikatoren viser antall åpne dokumenter i Dips som er mer enn 14 dager gamle. Beskrivelse og dokumentasjon av behandlingstiltak sikrer god kvalitet i den videre behandlingen, og god informasjon til pasienten og øvrige behandlere. 3. Åpen henvisningsperiode uten kontakt Indikatoren viser antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt kontakt i Dips. Gjennomsnitt vurderingstid (henvisning)-antall dager Helseforetak/- institusjon Klinikk Kirkenes Klinikk Hammerfest Klinikk Psykisk helsevern og rus -Voksne + rus -Barn Gj.sn ant dager aug mnd Gj.sn ant dager sept mnd Gj.sn ant dager okt måned Gj.sn ant dager nov måned Gj.sn ant dager des mnd Gj.sn ant dager jan mnd Trend 2,74 2,41 3,49 1,80 2,95 2,05 Minkende 3,12 4,12 4,42 4,15 4,15 3,48 Minkende 4,61 4,56 Minkende DPS Vest 21,58 30,55 33,38 3,34 6,24 5,53 Minkende DPS Midt 5,15 7,16 5,03 5,04 2,75 4,75 Økende DPS Øst 10,67 17,67 26,33 4,38 4,40 3,72 Minkende BUP 5,06 4,27 Minkende samlet Figur 18: Gjennomsnitt vurderingstid (henvisning) (Kilde Dips) Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien Hammerfest

24 Side 13 Alle klinikkene har redusert den gjennomsnittlige ventetiden for henvisninger den siste måneden, noe som er bra. Klinikk Kirkenes har fortsatt lavest gjennomsnittlig vurderingstid med 2,05 dager. Gjennomsnitt vurderingstid (henvisning)-andel vurdert innen 10 dager Helseforetak/- institusjon Klinikk Kirkenes Klinikk Hammerfest Klinikk Psykisk helsevern og rus -Voksne + rus -Barn Andel vurd. innen ti dager aug. Andel vurd. innen ti dager sep. Andel vurd. innen ti dager okt. Andel vurd. innen ti dager nov. Andel vurd. innen ti dager des. Andel vurd. innen ti dager jan. Trend 94,71 89,50 96,83 98,04 94,52 98,86 Økende 68,69 89,70 88,43 90,26 88,17 93,20 Økende 67,72 59,33 Minkende DPS Vest 70,88 69,51 74,78 62,40 52,74 51,30 Minkende DPS Midt 77,50 88,70 77,46 43,85 61,53 52,38 Minkende DPS Øst 70,49 82,53 76,00 68,91 74,19 67,74 Minkende BUP 82,45 65,90 Minkende samlet Figur 19: Andel henvisninger vurdert innen 10 dager i prosent. (Kilde Dips) Klinikk Psykisk helsevern og rus har variabel vurderingstid på sine enheter, og har i januar vurdert 59,33 % av sine henvisninger innen 10 dager. Fra og med desember 2014 har klinikken besluttet å samle polikliniske tall for barne- og ungdomspsykiatri. I januar har klinikk Kirkenes klart å vurdere 98,86 % av alle sine henvisninger innen 10 dager. Klinikk Hammerfest har hatt en økning fra 88,17 % til 93,20 %. Rapporten kjøres fra måned start til slutt, i henhold til føringer fra Helse Nord. Noen henvisinger kommer inn dagen før rapporten kjøres, og derfor er det lite sannsynlig å tro at alle klinikkene kan få vurdert 100 % av alle henvisningene. I oktober ble det oppdaget at rapporten er satt opp med feil i filteret, hvor blant annet viderehenviste pasienter ble tatt med. Det er bestemt at ny rapport kjøres i neste måned når alle foretakene bruker samme rapport. Tallene vil kunne endres til det bedre fordi rapporten per nå også har inkludert kontroller noe den ikke skal. Åpne dokument > 14 dager Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien Hammerfest

25 Side 14 Helseforetak/-institusjon Totalt Antall åpne dok pr 30.jun Totalt antall åpne dok pr 31.jul Totalt antall åpne dok pr 30.aug Totalt antall åpne dok pr 31.sep Totalt antall åpne dok pr 31.okt Totalt antall åpne dok pr 30.nov Totalt antall åpne dok pr 31.des Totalt antall åpne dok pr 30.jan Samlet trend Klinikk Kirkenes 242* Minkende Klinikk Hammerfest 1031* Minende Klinikk Psykisk helsevern og rus Minkende DPS Vest Minkende DPS Midt Minkende DPS Øst Økende BUP samlet Minkende Figur 20: Åpne dokumenter >14 dager (Kilde Dips) Denne rapporten viser alle typer dokumenter som behandles, og skal lukkes i Dips. For eksempel kan dette være prøvesvar og bestillinger. En utfordring er gamle dokumenter, som det ikke er gode nok rutiner for å følge opp. Disse dokumentene legger seg ikke i avdelingen/enhetens mappe i Dips, men må letes opp i den enkeltes pasients journal. Dette gir et etterslep i behandlingen. En annen utfordring er dokumenter som ligger i private mapper, særlig dersom vedkommende har sluttet, og dette ikke er registrert i Dips. For å få tilgang til disse dokumentene, må man gå inn på hver enkelt person. Klinikk Kirkenes har redusert antall åpne dokumenter også denne måneden, og har således færrest åpne dokumenter blant klinikkene og er nå nede i 317. Klinikk Hammerfest har nesten halvert antall åpne dokumenter fra forrige måned, og har nå 638 åpne dokumenter. Klinikk Psykisk helsevern og rus jobber for å redusere antallet åpne dokumenter, og har redusert åpne dokumenter fra 1472 til 1274 i januar måned. Åpen henvisningsperiode uten avtalt ny kontakt Helseforetak/- institusjon Klinikk Kirkenes Klinikk Hammerfest Klinikk Psykisk helse. og rus Antall åpne henvisninger pr 30.august Antall åpne henvisninger pr 31.september Antall åpne henvisninger pr 31. oktober Antall åpne henvisninger pr 30. oktober Antall åpne henvisninger pr 31. desember Antall åpne hensvinger pr 30.januar Samlet trend Minkende Minkende Minkende -DPS Vest Minkende -DPS Midt Minkende -DPS Øst Minkende -BUP samlet Minkende Figur 21: Åpen henvisningsperiode uten avtalt ny kontakt (Kilde Dips) Som med åpne dokumenter, viser også denne rapporten et etterslep. Mange av henvisningene er gamle. Rutiner og praksis for regelmessig oppfølging og lukking av gamle henvisninger er ikke tilstrekkelig implementert. Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien Hammerfest

26 Side 15 Klinikk Psykisk helsevern og rus har startet et oppryddingsarbeid i åpne henvisninger, og har i januar redusert dette noe. Klinikk Hammerfest har de siste månedene jobbet for å redusere antallet, og har også denne måneden lavest antall åpne henvisninger uten ny planlagt kontakt. Klinikk Kirkenes har redusert antallet åpne henvisninger fra 500 til 402 i januar måned. 9 Status avvikshåndtering i DocMap Avvik skal meldes i DocMap. For å ha et velfungerende avvikssystem, og kultur for å melde avvik, er det viktig at alle avvik blir meldt. Det er og viktig at avvik blir behandlet på en god måte, og lukket så snart som mulig. Dersom avvik ikke blir lukket, kan dette medvirke til at færre melder avvik. Samtidig er det viktig å merke seg at avvik ikke skal lukkes før saken faktisk er lukket. I blant er det nødvendig med lang saksbehandlingstid. Avvik som har stått åpen over en lengre periode, trenger derfor ikke være negativt. Tabellene under viser meldte avvik fordelt på klinikker. Alle typer avvik er tatt med. Merk at meldte avvik viser alle meldte avvik i aktuell måned, lukket viser lukkede avvik for denne perioden. Totalt antall åpne avvik viser totalt hvor mange åpne avvik det er for vær enkelt klinikk. Det er ikke et mål å lukke alle avvik, men det bør etterstrebes å unngå høyt antall av eldre dato. Totalt 2014 Mai 2014 Juni 2014 Juli 2014 August 2014 Klinikk Hammerfest meldte avvik Klinikk Hammerfest lukket Totalt antall åpne avvik Klinikk Kirkenes meldte avvik Klinikk Kirkenes lukket Totalt antall åpne avvik Klinikk Psyk. og rus meldte avvik Klinikk Psyk. og rus lukket Totalt antall åpne avvik Klinikk for Prehosp meldte avvik Klinikk for Prehosp lukket Totalt antall åpne avvik Senter for drift og eiendom meldte avvik Senter for drift og eiendom lukket Totalt antall åpne avvik Figur 22: Åpne og lukkede avvik Sept 2014 Okt 2014 Nov 2014 Des 2014 Jan 2015 (Kilde: DocMap) Alle klinikkene har fått oversikt over alle avvik som ikke er lukket pr 9. januar, og klinikkene er bedt å rydde opp i avvikene sine. Antallet har gått ned for de fleste klinikkene, og for å kunne måle utviklingen er det også lagt inn det totale antallet åpne avvik per klinikk. Noen ligger fortsatt hos melder, noen ligger i ubesatte roller, hos personer som har sluttet mens andre igjen ligger hos ledere til behandling. Det tyder på for dårlige kunnskaper for hvordan bruke Docmap. I tillegg registreres det feil bruk av Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien Hammerfest

27 Side 16 avviksskjemaene. Avvikene varier i alvorlighetsgrad, omfang og foreldelse - noen er helt tilbake til Pasienthendelser Pasienthendelser blir meldt inn i DocMap. Hendelser som førte til, eller kunne ha ført til, betydelig personskade på pasienten blir sendt til Kunnskapssenteret. Disse blir omtalt som 3-3-meldinger. Tabellen under viser antall registrert pasienthendelser, og hvor mange som er sendt til Kunnskapssenteret. Loven sier: Helseinstitusjonen som omfattes av denne loven, skal uten hinder av taushetsplikt straks sende melding til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om betydelig personskade på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ha ført til betydelig personskade. Meldingen skal ikke inneholde direkte personidentifiserende opplysninger. Merk; noen få meldere legger avvik inn i feilskjema, og det er registrert at avvik således ikke sendes automatisk inn til Kunnskapssenteret. Totalt 2014 Mai 2014 Juni 2014 Juli 2014 August meldinger lukket meldinger åpne* andre lukket andre meldte Sept 2014 Okt 2014 Nov 2014 Des 2014 Jan 2015 Figur 23: Oversikt 3-3 meldinger (Kilde: DocMap) *Avviket er sendt til Kunnskapssenteret, selv om det foreløpig ikke er lukket. Informasjon om 3-3 meldingene publiserer på Finnmarkssykehuset sine hjemmesider: 10 Dokumenter i DocMap Prosedyrer, retningslinjer, skjema og lignende skal ligge i DocMap. Dokumentene skal revideres regelmessig. Det er et etterslep på revisjon av dokumenter. De fleste blir revidert som de skal, men en del blir ikke revidert innen tidsfristen. Særlig problematisk er det for dokumenter som kan være over ett år over revisjonsdatoen. Dokumentansvarlige som har mange dokumenter som ikke er revidert innen tidsfristen blir fulgt opp. Det blir gitt tilbud om hjelp for å bruke systemet, og støtte til å gjennomføre endringer. Kvalitetsutvalget gjorde i november 2013 vedtak om at dokumenter som ikke blir revidert, senest innen to år etter fristen, blir trukket tilbake av systemadministrator. Dette har hjulpet, kontinuerlig oppdateringer til klinikkledere har redusert det totale antallet ureviderte dokumenter. Søk i Docmap viser 25 dokumenter hvor revisjonsfristen er gått ut for 2 år siden per 1. januar Kvalitetsrådgiver sender ut lister til hver enkelt klinikk, med frist til å endre innen 2. februar ellers blir dokumentene trukket tilbake. Antall dokumenter Antall dokumenter Antall dokumenter Antall dokumenter Antall dokumenter Antall dokumenter Antall dokumenter Postadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Sykehusveien Hammerfest

Kvalitetsrapport. Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015

Kvalitetsrapport. Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015 Kvalitetsrapport Resultat og ltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015 Side 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Datagrunnlag... 3 3 Foreløpige månedlige ventelistetall... 3 3.1 Regional oversikt... 3

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013 1.0 Bakgrunn Finnmarkssykehusets kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitets - resultater til de

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 1.0 Bakgrunn Helse Finnmarks kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitetsresultater til de ulike

Detaljer

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 19.5.2015. Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 28.

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 19.5.2015. Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 28. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 19.5.2015 Saksnummer 40/2015 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - februar 2014

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - februar 2014 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - februar 2014 1.0 Bakgrunn Finnmarkssykehusets kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitets - resultater til de

Detaljer

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 10.6.2015. Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 18.

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 10.6.2015. Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 18. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 10.6.2015 Saksnummer 54/2015 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 24.11.2015

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 24.11.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 24.11.2015 Saksnummer 102/2015 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Avviksmeldinger og avvikshåndtering i Finnmarkssykehuset HF 2014

Avviksmeldinger og avvikshåndtering i Finnmarkssykehuset HF 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Renate Jakobsson tlf. 78 42 11 18 Hammerfest, 25. November 2014 Saksnummer 102/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 20. mars 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 20.03.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173-4 Dato: 20.3.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato: 24. oktober 2012. Saksbehandler: Astrid Balto Olsen, Administrasjonssekretær

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato: 24. oktober 2012. Saksbehandler: Astrid Balto Olsen, Administrasjonssekretær Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato: 24. oktober 2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Saksbehandler: Astrid Balto Olsen, Administrasjonssekretær Sak nr: 84/2012 Navn på sak: Referat- og orienteringssaker

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 25. mars 2015 Vår ref: 2014/173 Astrid Balto Olsen 25.03.2015 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Kom under sak 24. Evy Adamsen

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 45/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 19.10.2015. Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 28.

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 19.10.2015. Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 28. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 19.10.2015 Saksnummer 94/2015 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Godkjenning av protokollene fra styremøtet 25. mars 2015 og 30. april 2015

Godkjenning av protokollene fra styremøtet 25. mars 2015 og 30. april 2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 19. mai 2015 Saksnummer 28/2015 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Astrid Balto Olsen, Hammerfest, Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Astrid Balto Olsen, Hammerfest, Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 19.10.2016 Saksnummer 97/2016 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04/2013 - Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF

Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04/2013 - Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2208 Andreas Ertesvåg, 78 97 31 54 Hammerfest, 5.2.2014 Saksnummer 6/2014 Saksansvarlig: Harald Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 27.

Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 27. Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. OKTOBER 2011 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Viggo Karlstad Ragnhild L. Nystad Torfinn Reginiussen Mona Søndenå Staal Nilsen Evy Adamsen

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PRESSEPROTOKOLL 27.8.2015 Vår ref: 2015/173 ao1211fi 27.08.2015 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Gudrun B. Rollefsen Medlem

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 3. februar 2015

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 3. februar 2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 3. februar 2015 Saksnummer 13/2015 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 52/2013 Saksbehandler: Administrasjonssekretær Astrid Balto Olsen Møtedato: 19. juni 2013 Referatsaker Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Helse

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF. 12. februar 2015. Astrid Balto Olsen 12.02.2015. Vår ref: 2014/173

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF. 12. februar 2015. Astrid Balto Olsen 12.02.2015. Vår ref: 2014/173 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 12. februar 2015 Vår ref: 2014/173 Astrid Balto Olsen 12.02.2015 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede i Hammerfest Kristin Rajala Nestleder Til stede i Tana

Detaljer

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 20.8.2015. Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 27.

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 20.8.2015. Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 27. Styremøte i HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 20.8.2015 Saksnummer 67/2015 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 27. august 2015

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1327 Astrid Balto Olsen Hammerfest, 23.

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1327 Astrid Balto Olsen Hammerfest, 23. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1327 Astrid Balto Olsen 78 42 11 10, 23. august 2016 Saksnummer 67/2016 Saksansvarlig: Eva Håheim Pedersen, Adm. direktør Møtedato:

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 29. oktober 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 29.10.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173 Dato: 28.08.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 5. juni 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 05.06.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173-8 Dato: 5.6.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 28. mai 2015 Vår ref: 2014/173 Astrid Balto Olsen 28.5.2015 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Gudrun B. Rollefsen Medlem

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 27. september 2011

Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 27. september 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. oktober 2011 Møtedato: 26. oktober 2011 Saksbehandler: Adm. konsulent Astrid Balto Olsen Sak nr: 53/2011 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Postadresse Besøksadresse

Postadresse Besøksadresse Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 31. august 2016 Vår ref: 2016/333 Side 2 Harald Larssen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Ann Ragnhild Broderstad Medlem Til stede Gudrun

Detaljer

Astrid Balto Olsen, Hammerfest, Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Astrid Balto Olsen, Hammerfest, Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 30.11.2016 Saksnummer 107/2016 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Styresak 61/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 08/2012 Kvalitet

Styresak 61/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 08/2012 Kvalitet Styresak 61/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 08/2012 Kvalitet Møtedato: 25.09.12 Møtested: Mosjøen I denne saken presenteres resultat- og tiltaksrapport kvalitet pr juli 2012. Den fokuserer på ventetider

Detaljer

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2871 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 49/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 4/2012 Saksbehandler: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen Møtedato: 12. februar 2013 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2013 Administrerende direktørs forslag

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PRESSEPROTOKOLL

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PRESSEPROTOKOLL Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PRESSEPROTOKOLL 30.9.2015 Vår ref: 2015/173 ao1211fi 30.09.2015 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Gudrun B. Rollefsen Medlem

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Møtedato: 23. februar 2012 Saksbehandler: Adm. konsulent Astrid Balto Olsen Sak nr: 3/2012 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/6 Ole Martin Olsen 78 42 19 97 Hammerfest, 22.9.2015

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/6 Ole Martin Olsen 78 42 19 97 Hammerfest, 22.9.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/6 Ole Martin Olsen 78 42 19 97 Hammerfest, 22.9.2015 Saksnummer 77/2015 Saksansvarlig: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen Møtedato:

Detaljer

REFERAT. Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF

REFERAT. Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF REFERAT 3. desember 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 03.12.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/219 Dato: 3. desember 2014 Unni Salamonsen Leder

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Evy Adamsen Gudrun B. Rollefsen Kristin Rajala Marit Rakfjord Ole I. Hansen Svein Størdal Torfinn

Detaljer

Helse Finnmark der sola aldri går ned...

Helse Finnmark der sola aldri går ned... Helse Finnmark der sola aldri går ned... Klinikk psykisk helsevern og rus DPS-konferanse i Tromsø 28. og 29. oktober 2009 Utviklingsperspektiv til DPSene i eget foretak v/klinikksjef Inger Lise Balandin

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 90/2013 Saksbehandler: Administrasjonssekretær Astrid Balto Olsen Møtedato: 30. oktober 2013 Referatsaker Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Astrid Balto Olsen, Hammerfest, Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

Astrid Balto Olsen, Hammerfest, Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 7.6.2016 Saksnummer 62/2016 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 23. MARS 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. MAI 2011

PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. MAI 2011 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. MAI 2011 Til stede: Meldt forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Staal Nilsen Mona Søndenå Torfinn Reginiussen (tom sak 27/2011) Ragnhild L.

Detaljer

Godkjenning av protokollene fra styremøtet 2. og 3. desember 2015 og 4. januar 2016

Godkjenning av protokollene fra styremøtet 2. og 3. desember 2015 og 4. januar 2016 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 3.2.2016 Saksnummer 5/2016 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Rapportering oppdragsdokument 1. tertial 2014 til Helse Nord RHF

Rapportering oppdragsdokument 1. tertial 2014 til Helse Nord RHF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/67 Anders Kleppe, 78 46 95 53 Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 48/2014 Saksansvarlig: Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen Møtedato:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2012 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2012 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Gudrun B. Rollefsen Torfinn Reginiussen Staal Nilsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen Evy

Detaljer

Fra administrasjonen møtte: Konst. adm. dir. Jan-Erik Hansen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen

Fra administrasjonen møtte: Konst. adm. dir. Jan-Erik Hansen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 4. OKTOBER 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Staal Nilsen Ragnhild L. Nystad Ulf Syversen Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Evy

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/533 Trude Jensen Hammerfest, 22.9.2015 Saksnummer 74/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 30. september

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 25. september 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 25.09.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173 Dato: 28.08.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.50 Faste mer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 21. oktober 2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 21. oktober 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 21. oktober 2014 Saksnummer 90/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær

Detaljer

Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014

Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014 Direktøren Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/336 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan - Oppfølging av mandat vedrørende stedlig ledelse Finnmarkssykehuset HF

Nasjonal helse- og sykehusplan - Oppfølging av mandat vedrørende stedlig ledelse Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/909 Lena E. Nielsen 41448899 Hammerfest, 19.10.2016 Saksnummer 94/2016 Saksansvarlig: Lena E. Nielsen, HR-sjef Møtedato: 26. oktober

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2012 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2012 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Gudrun B. Rollefsen Mona Søndenå Odd Oskarsen Ole I. Hansen Staal Nilsen Svein Størdal (sak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Onsdag 31. januar 2007 klokken 10.00 Møtested: Administrasjonens møterom, UNN HF Til

Detaljer

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest,28.5.2014

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest,28.5.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest,28.5.2014 Saksnummer 54/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland Foreløpig rapport fra tilsyn med spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og viderehenvisninger av pasienter med kreft fram til start av nødvendig

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Pasienter. Administrerende direktør. Finnmarkssykehuset HF styret. Klinikk prehospitale tjenester Klinikksjef

Pasienter. Administrerende direktør. Finnmarkssykehuset HF styret. Klinikk prehospitale tjenester Klinikksjef Pasienter Klinikk prehospitale tjenester Klinikksjef Klinikk psykisk helsevern og rus Klinikksjef Klinikk Hammerfest Klinikksjef Klinikk Kirkenes Klinikksjef Senter for fag, forskning og samhandling Medisinsk

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra Direktøren Styresak 058-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 1.1-30.04.2016 Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Dato dok: 01.06.2016 Møtedato: 13.06.2016 Vår ref:

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Rune

Detaljer

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Scandic Ishavshotell, Tromsø. Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested: Tilstede.

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Scandic Ishavshotell, Tromsø. Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested: Tilstede. Presseprotokoll Vår ref.: 2014/711-75/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Tromsø, 28.10.2015 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016 Direktøren Styresak 094-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 08.11.2016 Møtedato: 16.11.2016 Vår ref: 2016/315 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Møterom Peisestua, UNN Narvik Dato: 26.6.2013 Tid: 09:00-14:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Møterom Peisestua, UNN Narvik Dato: 26.6.2013 Tid: 09:00-14:00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Møterom Peisestua, UNN Narvik Dato: 26.6.2013 Tid: 09:00-14:00 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

Virksomhetsrapport Nr. 6, 2015

Virksomhetsrapport Nr. 6, 2015 Finnmarkssykehuset Virksomhetsrapport Nr. 6, 2015 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 21 Virksomhetsrapporten viser utviklingen i foretakets drift både innenfor økonomi og kvalitet på tjenester,

Detaljer

Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013

Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013 Direktøren Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/336 Dato: 10.02.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Protokoll Styremøte 9. september 2016, Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G (G-fløya 4. etasje)

Protokoll Styremøte 9. september 2016, Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G (G-fløya 4. etasje) Protokoll Styremøte 9. september 2016, 08.00-13.30 Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G04.027 (G-fløya 4. etasje) Tilstede Hulda Gunnlaugsdottir Styreleder Odd Roger Enoksen Nestleder Erik Arne

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen. Hanne CS Iversen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen. Hanne CS Iversen Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom, Tromsø Dato: 15.09.2011 Tid: Administrasjonens møterom D1 707 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 7. november 2013

Protokoll fra Styremøte 7. november 2013 Protokoll fra Styremøte 7. november 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise X Styremedlem

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested UNN Tromsø, Adm. Møterom D1.707 Breivika

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested UNN Tromsø, Adm. Møterom D1.707 Breivika Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested UNN Tromsø, Adm. Møterom D1.707 Breivika : Dato: 30.9.2013 Tid: 09:00-13.40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Per Sigurd Sørensen, styremedlem (H) Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, referent

Per Sigurd Sørensen, styremedlem (H) Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, referent FORELØPIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. FEBRUAR 2010 Til stede Meldt forfall Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Peder Olsen, styreleder May Britt Lunde, nestleder (Ap) Eva Kvelland, styremedlem (V)

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015 Saksnummer 46/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 29. MAI 2008 Til stede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild N. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Hilde Søraa Øyvin

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 5.12.2012 Tid: 9:00-15:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 5.12.2012 Tid: 9:00-15:00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 5.12.2012 Tid: 9:00-15:00 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015

Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015 Direktøren Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2015/464 Dato: 27.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte 20.

Detaljer

Dialogmøte. Helse Nord-Trøndelag. 9. mars 2010

Dialogmøte. Helse Nord-Trøndelag. 9. mars 2010 Dialogmøte Helse Nord-Trøndelag 9. mars 2010 Agenda 1. Resultat og prognose pr. januar 2010 2. Analyse budsjett 2010 Periodisering Prinsipper 3. Aktivitet Resultat hittil i år Periodisert budsjett Prognose

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Hilde Søraa Ragnhild N. Nystad Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Tove

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 3. og 4. desember 2014 Vår ref: 2014/173 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 04.12.2014 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder

Detaljer

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1 Fokusområda 20 Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 20 AD si orientering pkt. 1 Fokusområde 20 Styret valde både i 20 og 20 å fastsette fokusområde for å rette merksemda mot særskilte område innanfor

Detaljer

investeringsplan, endelig vedtak

investeringsplan, endelig vedtak Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 00 Tromsø, 20.6.2013 Styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan, endelig vedtak

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer