Møteinnkalling. Saksnr: 1-7 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 12:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Saksnr: 1-7 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 12:00"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune NU m E DAL miooelaoeru ALEN Møteinnkalling Saksnr: 1-7 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall meldes til motesekretær Robech på følgende e-adresse: hilde.tinda1.robech(inore-og.uvdal.kommune.no Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune 15. februar 2013 Hilde Tingdal Robech motesekretær

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 1/13 Årsrapport 2012 for Arbeidsmiljøutvalget PS 2/13 Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste PS 3/13 Handlingspian 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bednftshelsetj eneste PS 4/13 MTM 2012; oppfølgingsarbeidet. PS 5/13 Arbeidstilsynets HMS-tilsyn; status PS 6/13 HMS-avvik siste halvår 2012 PS 7/13 Nye arbeidsmiljøforskrifter; orientering Bedriftshelsetjenesten Stamina HOT deltar i møtet. Kl 14:30: Personalledelse: forholdet merarbeid og merverdi Innlegg ved rektor Lars Granhaug

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv 440 Saksmappe : 2013/136 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Hilde Tingdal Røbech Årsrapport 2012 for Arbeidsmiljoutvalget MØTEBEHANDLING: Utvalg Motedato Utvalgssak Arbeidsmiljøutvalget /13 Saken gjelder: Årsrapport 2012 for Arbeidsmiljøutvalget. Fakta: Med hjemmel i Arbeidsmiljølovens 7-2 (6) skal utvalget avgi en rapport ved avslutningen av hvert driftsår. Rapporten skal gis til kommunens styrende organer og tillitsapparatet. Med dette legges rapporten fram for utvalget, se vedlegg. Saksbehandlers vurdering: Rapporten viser at utvalgets hovedfokus har vært systembygging og psykososialt arbeidsmilj ø. Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalgets rapport for 2012 oversendes de styrende organer og tillitsapparatet.

4 ARBEDSMIUØUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2012 Med hjemmel i Arbeidsmiljølovens 7-2 (6) skal utvalget avgi en rapport om sin virksomhet til de styrende organer og til tillitsapparatet. Fakta om utvalget For perioden 2012 og 2013 har utvalget følgende sammensetning: Arbeidsgiver Medlem Vara Rådmann Frank Pedersen X Fagsjef HSB Christianne Stroop X leder FagsjefSBK Leif Ågesen X Fagsjef PRO Lis Berit Nerli X Fagsjef SFF Vidar Torgersen X Fagsjef NMK Oddbjørn Fønnebø Økonomisjef FØNK Anne Rudi X X Arbeidstaker Fagforbundet Grethe-Marit Trulsen Fagforbundet Hanne Deinboll Amundsen Delta Ragnhild Karense Haug Delta Elin Hagen Utdanningsforbundet Magnhild Blaavarp Utdanningsforbundet Maren Løitegård Akademikerne Grete Blørstad Akademikerne Steinar Bergerud : X nestleder X X X X X X X Vernetjenesten Hovedvernombud Monica Moland x Det er 10 stemmeberettigede i utvalget. Bedriftshelsetjenesten Stamina HOT er med i møtene uten stemmerett. Vår kontaktperson, Anita Rørås, har representert bedriftshelsetjenesten. Arbeidsgiver har leder for perioden 2012 og 2013 Nestleder fra arbeidstakersiden. Møteplan ble vedtatt med 4 møter; 2 vår og 2 høst. Det viste seg å være behov for et ekstra møte; totalt 5 møter mot 4 møter i 2011 Antall saker: 24 mot 21 saker i 2011.

5 rådgiver i. Ros og konstruktiv tilbakemelding og hva det betyr for helse og yteevne Møteplan: 2 Orienteringer: 2 Opplæring: i Bedriftshelsetjenesten: 2 Årsmelding: 2 Økonomi: 2 Type saker: Valg: 2 Samhandling mellom partene som er kommunen, bedriftshelsetjenesten og vernetjenesten forankret Systematisk samhandling i vernetjenesten i den årlige Handlingspianen med bedriftshelsetjenesten Hovedpunktene i utvalgets arbeid Kompetansebygging lnternkontroll Psykososialt arbeidsmiljø Rødberg Hilde Tingdal Røbech Hovedvernombudet har i to av møtene hatt innlegg på selvvalgt tema: 2. Kantinen som møteplass. Hvordan kan flere bruke kantinen? Hva skal til? Grunnkurs i Arbeidsmiljø med målgruppe det nyvalgte Arbeidsmiljøutvalget, Informasjon i møtene HMS-tilsyn fra Arbeidstilsynet. Følgende tilsyn er gjennomført: allmenn legetjeneste, System for avvikshåndtering og rapportering til Arbeidsmiljøutvalget Medarbeiderundersøkelse for alle tilsatte med stillingsstørrelse fom 30%.Forankret i Sensommerfest i Rødberg Fritidspark for alle ansatte. 2/3 deltok. Forankring: personalledelsen, verneombudene og skolene Nore og Rødberg Arbeidsmiljøutvalget. I tillegg informert om i Administrasjonsutvalget 2 ganger. 91% deltok i Rødberg barnehage, Uvdal barnehage, Nore og Uvdal kommune vi sentraladministrasjonen undersøkelsen kommuneplanen med stikkordene sentrumsutvikling; Folkehelse; MOT. Systematisk HMS: 8 Organisatoriske rutiner: 3

6 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 441 Saksmappe : 2013/120 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Hilde Tingdal Røbech Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste MØTEBEHANDLING: Utvalg Motedato Utvalgssak Arbeidsmiljøutvalget /13 Saken gjelder: Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetj eneste. Fakta: Stamina HOT bedriftshelsetjeneste legger med dette fram Årsrapport for 2012, se vedlegg. Samhandlingen mellom kommunen og bedriftshelsetjenesten er hjemlet i Arbeidsmiljølovens 3-3. Handlingspianen mellom partene ble vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets sak 05/12. Årsrapporten danner grunnlaget for Handlingspian Saksbehandlers vurdering: Omtalte forankring danner grunnlaget for en systematisk samhandling mellom partene gjennom hele året. Samhandlingen skjer i all hovedsak mellom følgende kontaktpersoner: STAMTNIA HOT bedriftshelsetj eneste v! Anita Rørås Nore og Uvdal kommune v! Hilde Tingdal Røbech

7 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjenesten til orientering 2. Rapporten oversendes kommunestyret og arbeidstakerorganisasjonene

8 Nore og Uvdal kommune vi Rådmann Frank Pedersen Sentrum Rødberg kopi: v/ Monica Moland Hovedverneombud StaminaHOT Bedriftshelsetjeneste avd Kongsberg Tidemandsgate 2, 3616 Kongsberg Arsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste for Nore og Uvdal kommune Kongsberg I

9 Arsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina HOT bedriftshelsetjeneste (HjeIp24HMS) har bistått Nore og Uvdal kommune med gjennom året, både med hensyn til tidsbruk og innhold i tjenesten. Tjenesten skal dekke virksomhetens behov for HMS-oppfølging og bistand i henhold til Arbeidsmiljølovens 3-3, Forskrift om systematisk HMS-arbeid 5 og Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). Leverte tjenester 2012 Tabellen viser en samlet oversikt over leverte tjenester i perioden øZZ Sum egori I Tjeneste timer tt 01 Sykefraværsarbeid Dialogmøter/Trekantsamtaler Planlegging I tilrettelegging leveranse Rådgivning leder/bedrift Sykefraværs / la arbeid Sykefraværssamtale Systematisk HMS arbeid Deltagelse AMU, andre HMS-utvalg Deltagelse risikovurdering Møtedeltagelse ( Handlingspian- og statusmøter) Planlegging / tilrettelegging leveranse Revisjonsarbeid Systematisk rapportenng (periodiske/årsrapporter) Undervisning systematisk HMS arbeid Utvikling, materiell, system for HMS Arbeidshelse AHUS med arbeidsmiljøprofil AHUS med helseprofil AMP Konsultasjon For/etterarbeid/Lab - AHU/Attester Planlegging Itilrettelegging leveranse Røykdykker attest

10 Støttesamtaler arb.rel. helseprobi Telefonkonsultasjon Ergonomi Arbeidsplass Dataarbeidsplass tilpassing individ Planlegging /tilrettelegging leveranse Psykososialt arbeidsmiljø Kartlegging Psykososialt arbeidsmiljø Lederveiledning Planlegging /tilrettelegging leveranse Rådgivning endring I omstilling leder og ansatt Fysisk, kjemisk og biologisk am Måling Støy Rådgivning Eksponering Livsstil Energipauser Helseundersøkelse Fokus Livsstil (HfL) Planlegging / tilrettelegging leveranse Undervisning og kurs HMS grunnkurs, ledere, VO og AMU 2 dagers Hele org 11 Planlegging og tilrettelegging AVTALE Avtaleoppfølging l3census MTM - Bistand organisasjorisutvikling MTM - respondentavgift MTM - Teknisk brukerstøtte 1,

11 Kommentarer til spesifikke leveranser Systematisk HMS arbeid Nore og Uvdal kommune har et arbeidsmiljøutvalg som skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Stamina bedriftshalestjeneste har i året 2012 deltatt med fast representant i virksomhetens Arbeidsmiljøutvalg (AMU). Bedriftshelsetjenesten ser dette som en viktig arena for deltagelse i planleggingen av verneog miljøarbeidet, samt utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Bedriftshelsetjenesten har i 2012 gjennomført HMS grunnkurs for ledere, verneombud og representanter i AMU. Her det ble gitt opplæring i systematisk HMS- arbeid, kartlegging og risikovurdering. BHT ser positivt på at virksomheten er i ferd med å utvikle et bedre system på HMS arbeidet og vil bistå bedriften i systematisk HMS kartlegging og risikovurdering som avtalt i virksomhetens og fagavdelingenes handlingsplaner for Bedriftshelsetjenesten er kjent med at Nore og Uvdal kommune i samarbeid med Kongsberg regionen i løpet av 2013 vil gå til innkjøp av et datasystem som vil inneholde 1K I HMS systemer. Vi bidrar gjerne med kompetanse for å integrere dette i kommunens rutiner og daglig drift. Sykefraværsarbeid I løpet av de siste årene har Nore og Uvdal kommune jobbet systematisk for å forebygge og følge opp arbeidstakere som står i fare for eller er sykemeldte. Virksomheten bruker bedriftshelsetjenesten aktivt i rådgiving mht forebyggende sykefraværsarbeid, individuell oppfølging av sykemeldte, funksjonsvurderinger og tilrettelegging av arbeidsplasser. Nore og Uvdal kommune har utviklet et oppfølgingssystem i samarbeid med partene som er inne i oppfølgingen av arbeidstakere som står i fare for eller er sykemeidte. Bedriftshelsetjenesten bistår aktivt i dette arbeidet, og som fast deltager i dialogmøte I, Il og III. Bedriftshelsetjenesten anbefaler at man jobber mer systematisk med nærværsprosjekter i kommunen. Det anbefales spesielt at man ser nærmere på de gode nærværstallene og iverksetter prosjekter for å kartlegge og iverksette tiltak. Spesielt anbefales det å gi ledere ytterligere opplæring i oppfølging av sykemeldte samt å se på de få prosentene av ansatte som utgjør en relativt stor andelen av de fraværsdagene som er i kommunene. Arbeidshelseoppfølging Det er utarbeidet en rulleringsplan for systematisk overvåking av arbeidshelsen ved bruk av metoden helsekontroller for utvalgte grupper av ansatte. Etter oppsatt plan for 2012 er det gjennomført helsekontroller for utvalgte ansatte i fagenheten SBK. For ytterligere informasjon, se egne utarbeidede rapporter fra disse helseovervåkingene. Rutinemessig er det også gjennomført helsesertifiseringer for røykdykkere i brann- og redningsetaten. 4

12 E rgon om i Bedriftshelsetjenesten har i 2012 levert ergonomisk risikovurdering til fagenheten PRO og i Uvdal barnehage og Rødberg barnehager. Disse ergonomiske risikovurderingene har bestått av filming av arbeidsopperasjoner, undervisning og opplæring samt bistand i ergonomiske vurderinger og utarbeidelse av handlingspianer. Det anbefales at man for 2013 gjennomfører ergonomisk risikovurdering i Nore barnehage. I tilegg har bedriftshelsetjenesten bistått med arbeidsplassbesøk med fokus på ergonomisk vurdering, opplæring og tilpasning for enkeitstående arbeidstakere med muskel- og skjelettrelaterte plager. For å forebygge arbeidsrelaterte muskel og skjelettrelaterte helseplager anbefales det at virksomheten utarbeidere rulleringspianer for gjennomføre av ergonomisk opplæring med arbeidsplassbesøk for ansatte som har ensformig data-/ kontorarbeidsplasser. Psykososialt arbeidsmiljø I Organisasjonsutvikling StaminaHOT bedriftshelsetjeneste har i 2012 stått for den systematiske gjennomføringen av MTM for hele organisasjonen. Dette er et organisasjonsutviklingsverktøy for å kartlegge, vurdere og utvikle det psykososiale arbeidsmiljøet i et samspill mellom de ansatte og ledelsen. Virksomheten gjennomfører dette arbeidet systematisk hvert 3 år med oppfølging i mellomårene. Bedriftshelsetjenesten har også i 2012 bistått virksomheten med ledelse og organisasjonsutvikling samt individuell oppfølging av ansatte med arbeidsrelaterte uffordringer. Fysisk, biologisk, kjemisk arbeidsmiljø Bedriftshelsetjenesten har bistått bedriften med undervisning, opplæring og rådgiving innenfor området inneklima og støy. Våre anbefalinger for 2013 Stamina HOT bedriftshelsetjeneste ønsker å bidra til at virksomheten når de målene som er satt for HMS arbeidet. Gjennom systematisk samarbeid via handlingsplan og statusmøter er det et mål å oppnå god effektiv og utnyttelse av de rammene som ligger til grunn i avtalen. Stamina HOT bedriftshelsetjeneste ønsker som i tidligere år å bidra til å opprettholde fokus på nærværsfaktorer og sykefravær ved å samarbeide med dere om å gjennomføre tiltak som gir resultater, gode rutiner, opplæring av ledere og praktisk bistand i sykefraværssaker. Endringer i HMS forskriftene trer i kraft i 2013 I 2012 ble HMS-forskriftene til Arbeidsmiljøloven forenklet. 47 forskrifter erstattes med 6 nye med virkning fra 1. januar Det blir ikke vesentlige materielle endringer, men en ny struktur: Først stilles det krav til risikovurdering og tilrettelegging av arbeidet Deretter vektlegges krav til utforming og innretning av arbeidsplassen Til slutt ivaretas kravet til en sikker utførelse av arbeidet. 5

13 Det har vært økende fokus på risikovurdering de siste årene, dette forsterkes enda mer, og kravet gjelder alle bransjer og arbeidsoppgaver. Vi bistår gjerne med faglig kompetanse på kartlegging og risikovurdering, slik at dere kan være godt forberedt på kravene i de nye forskriftene. Videre satsning og konkrete leveranser avklares i samarbeidsmøter og avspeiles i plan for bruk av bedriftshelsetjenesten i På vegne av Stamina HOT bedriftshelsetjeneste vil jeg få takke Nore og Uvdal kommune for samarbeidet i året som har gått og ser frem til et godt, helsefremmende og konstruktivt samarbeid i året som kommer. Med vennlig hilsen Stamina HOT bedriftshelsetjeneste Anita Røraas Organisasjonsutvikler I seniorrådgiver 6

14 Handlingsplan 2012 for avtalt bistand fra Hjelp24 HMS til Nore og Uvdal kommune Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt Ansvar Status pr staminahot 7 Vedlegg I Status pr Handlingspianen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle året. Systematisk HMS arbeid. Revisjoner Kartlegge revisjonsbehovet i Nore og Uvdal 2012 I 13 Vidar Utsatt til 2013 kommune Torgersen/ Risikokartlegging. H24 Vernetjenesten - Rådgivning Deltagelse AMU I HMS Avholde innledende møte Vernetjenesten utvalg. Vår og Høst Gjennomført Handlingsplanmøte, årsrapport. - Rådgiving /deltagelse samlinger 2 g. pr. Hilde år. Røbech/H24 AMU - deltagelse på 4 møter i året Røbech/H24 Hilde Gjennomført

15 Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt Ansvar Status pr staminahot 8 Sykefravær Videreføre systemet på faste møtedager for Hilde Gjennomføres Individoppfølging/dialogmøte Kartlegging av sykefravær Rådgivning til bedrift oppfølging av arbeidstakere som står i fare for Røbech/H24 fortiøpende eller er sykemeldte. (Dialogmøte 1,11 og III) Rådgiving til bedrift på system og individnivå ved H24 Gjennomført ved Deltagelse la behov, behov I nkluderende arbeidsliv, sykefraværsoppfølging systemnivå: Partsmøte, vår og høst Hilde Røbech/H24 Krisehåndtering Bistand ved ulykker / Ved behov alvorlige hendelser Individoppfølging Rådgivning til bedrift.

16 Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt Ansvar Status pr staminahot 9 Arbeidshelseoppfølging Gjennomførting av arb helse kontr. Etter oppsatt Vår 2012 Fagsjef Leif! Gjennomført Arbeidshelseundersøkelse plan 2012 SBK vår 2012 H24 Arbeidsmedisinsk poliklinikk. Støtte!avklaringssamtaler Arb.med. p01. etter avtale med sentralavdelingen arbeidsrelaterte helseproblemer. Helsesertifisering røykdykkere, etter plan Navn på Helsesertifisering. leder?/ H24 vi Offshoreattester etc. Røed Vaksinering / reiserådgivning Gjennomgang av vaksinestatus for ansatte på renseanlegg/ teknisk personell i kontakt med avløp. Gjennomført Navn På Gjennomført leder?! H24 vi Røed Ergonomi I Ergonomisk risikovurdering Røbech / H24 Påbegynt Arbeidsplasstilpasning Utarbeide treårig rulleringspian for undervisning vi Skovlyst Dataarbeidsplassen og risikovurdering av dataarbeidsplasser. Ergonomi vurderinger Rådgivning ved nye Ergonomisk risikovurdering arbeidsplasser SBK gjennomført - SBK Barnehagene Røbech / H24 Individoppfølging PRO gjennomført - PRO avdelinger? Møte vi Skovlyst - NMK renhold, undervisning og NMK utsatt 2013 risikovurdering

17 Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt Ansvar Status pr staminahot 10 Psykososialt arbeidsmiljø I Forberedelse Gjennomført Organisasjonsutvikling MTM- Gjennomføring hele org vår 2012 Arbeidsmiljøundersøkelser. Gjennomførin Konflikthåndtering. g høst Lederopplæring Mobbing - Elektronisk gjennomføring - Utviklingsoppdrag Tilbakemelding til oppdragsgiver, Rådmannen Endring I omstilling - Tilbakemelding til ledere - Lederopplæring Il - Tilbakemeldingsmøte til ansatte RÅR- Siste fase av prosjektet Fysisk, biologisk, kjemisk Ved behov, arbeidsmiljø Ytre miljø. Kartlegging Rådgivning Undersøkelse Yrkeshygieniske målinger

18 Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt Ansvar Status pr staminahot 11 Rusforebygging I AKAN Gjenoppta AKAN utvalget Røbech/H24 Ikke påbegynt lndividoppfølging Rådgivning til bedrift - Hvordan bygge kompetanse - Deltagelse AKAN-utvalg Rutineutvikling på systemnivå - Rutineutvikling på individnivå Livsstil og helse I Helsefremmende tiltak Helseundersøkelse Fokus Livsstil Prosjekt (navn på prosjekt) Egen Gjennomført prosjektg rupp Fysisk aktivitet e - Rådgiving Kosthold I deltagelse på aktivitetsdager og 30. august 2012 Motivasjon og mestring Stressmestring H24 vi Røykeavvenning Marianne G. Lie

19 Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt Ansvar Status pr Grunnkurs arbeidsmiljø Grunnkurs, ledere og verneombud Vår 2012 Gjennomført Navn Funksjon e-post telefonnr Vidar Torgersen Leder SFF vidar.torgersennore-oq uvdal.kommune.no Hilde Tingdal Røbech Tittel? Funksjon? hilde.tingdal.robechnore-op uvdal.kommune.no Anita Røraas Kundeansvarlig HjeIp24HMS anita.roraashielp24.no staminahot 12 Undervisning og kurs Lederkurs arbeidsmiljø Førstehjelpskurs Andre kurstilbud Annet Ved oppbrukt abonnementsdel tileggsfaktureres det mnd etterskuddsvis. Kontaktopplysn inger: Monica Moland (Hoved-) verneombud

20 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 441 Saksmappe : 2013/119 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Hilde Tingdal Røbech Handlingspian 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste MØTEBEHANDLING: Utvalg Motedato Utvalgssak Arbeidsmiljøutvalget /13 Saken gjelder: Handlingspian 2013 for avtalt bistand fra Stamina ROT bedriftshelsetjeneste. Fakta: Forslag til Handlingsplan mellom partene Stamina HOT og Nore og Uvdal kommune legges med dette fram for Arbeidsmiljøutvalget. Kommunens forhold til bedriftshelsetjenesten har følgende hjemler i Arbeidsmiljølovens 3-3 Bedriftshelsetj enesten: (1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetj eneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurderingen om en slikt plikt foreligger skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (2) Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold (3) Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmilj øspørsmål Handlingsplanen har i tillegg følgende forankringer: Avtale med bedriftshelsetjenesten av om leveranse av HMS tjenester Årsrapport 2012 fra bedrifishelsetjenesten Planforslaget er utarbeidet av rådmannen og Stamina HOT.

21 Saksbehandlers vurdering: Handlingspianens mål er en systematisk samhandling mellom partene. Partene uttrykker klart at systematikken fører til en større måloppnåelse og ressursutnyttelse. HMS-arbeidet skal være integrert i den daglige driften på alle nivåer. Fokus på personalledelse har rådmannen systematisk jobbet med spesielt fra Arbeidet er i utvikling. Samhandlingen med Stamina HOT gir god kompetanse til utviklingen. Handlingspianen blir gjennomgått i møtet og relatert til Årsrapport 2013 fra Stamina HOT. Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar til orientering Handlingspian 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetj eneste.

22 Handlingspian 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er planlagt for det aktuelle året. çt mi fll-4flt i Nore og Uvdal kommune Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt Ansvar Omfang Merk Systematisk HMS-arbeid Handlingsplanmøte Planleggingsmøte med HMS ansvarlig, ledelse og VO Jan 2013 NOU I BHT Oppfølging og evaluering av Statusmøter 4 gr pr år NOU / leveransene underveis i året BHT Revisjoner Kartlegge revisjonsbehovet i Nore og Uvdal kommune NOU - Avholde innledende møte Risikokartlegging Bistå fagenhetene I avdelingene ved utarbeidelse Vernetjenesten Vernetjenesten Vernerunder - Rådgiving /deltagelse samlinger 2 g. pr. år. Vernerunderved eftersprsel fra bedrift ]jijgge_neste Deltagelse AMU I HMS-utvalg Deltagelse på overordnet AMU 4 gr, pr år NOU / BHT Årsrpport Utarbeidesårli9 jan BHT - 1K system erls system er Bista nd ved irn piernentering av nytt system, navn Høst 2013 Annet

23 staminahot Sykefravær Individoppfølging Videreføre systemet på faste møtedager for oppfølging i gang pr mnd/ Rådgivning til bedrift / leder av arbeidstakere som står i fare for eller er sykemeldte. kontinuerlig Dialogmøter (Dialogmøte 1,11 og III) Analyse av sykefravær Livsstil og helse tiltak Rådgiving til bedrift på system og individnivå ved behov. Annet Inkluderende arbeidsliv, sykefraværsoppfølging vår og høst systemnivå: Partsmøte, Bistå i nærværsprosjekter Livsstil og helse I Helsefremmende tiltak Sunn Bedrift livsstilskonsept Fysisk aktivitet I trening Kosthold Stressmestring Røykeavvenning Rus og avhengighet: - Individ oppfølging - Systemarbeid Annet Arbeidshelseoppfølging Arbeidsmiljøkartlegginger Helsekontroller Arb.med. p01. etter henvendelse fra personalansvarlig Kontinuerlig Helsesertifisering (sjøfart, offshore, eller ansatt. dykker, førerkort, pilot etc.) Arbeidsmedisinsk poliklinikk Helsesertifisering røykdykkere, etter plan Høst 2013 Vaksinering I reiserådgivning Støtte/avklaringssamtaler arbeidsrelaterte helseproblemer Tilbud om helsekontroll til ansatte ved avløpsanlegg / Vår sommer Annet gjennomgang av vaksinestatus jmf forskrift om utførsel av arbeid, kap 8 og 6.

24 staminahot Erg0flom i Kartiegging/risikovurdering Ergonomisk risikovurdering med kartlegging, filming, Vår 2013 Ergonomiopplæring undervisning samt bistand i utarbeidelse av Arbeidsplasstilpasninger avdeling handlingsplaner for renholdere og vaktmestere. Arbeidspiasstilpasninger individ Rådgivning Annet Ergonomisk arbeidstilpasning og rådgiving individ Ved behov Utarbeide rulleringspianer for ergonomisk undervisning og arbeidsplassbesøk for ansatte med ensformig arbeid. Psykososialt arbeidsmiljø I Organisasjonsutvikling Arbeidsmiljøkartlegging MTM gjennomført for hele org i 2013, oppfølging av Første kvartal Konflikthåndtering utvalgte enheter i Mobbing Organisasjonsutvikling Neste kartlegging i Endring/omstilling Annet Rådgiving organisasjonsutvikling, lederutvikling og Ved behov håndtering konfliktsaker. Fysisk, kjemisk, biologisk arbeidsmiljø Inneklima Kartlegging / risikovurdering Bistand kartlegging I risikovurdering av inneklima i Første halvår Rådgivning offentlige bygg, barnehager / skoler. Yrkeshygieniske målinger Annet Krisehåndtering Rådgivning systematisk arbeid Ved behov Kriseberedskapsplan Bistand ulykker / uønsket hendelse Individoppfølging Annet Kurs Grunnkurs HMS Lederkurs HMS Førstehjelpskurs Andre kurstilbud Andre tjenester! eventuelt

25 Dato (ddmmåå) For Kunden For Stamina HOT bedriftshelsetjeneste staminahot Ved oppbrukt abonnementspakke kronebank sendes det mnd fakturaer etterskuddsvis. Kontaktopplysninger: Navn Funksjon Epost Telefonnr. Frank Pedersen Leder (kunde) Frankpedersennore-oq uvdalkommune.no Hilde Tingdal Røbech Kundens kontaktperson HiIde.TinqdaI.Robechtnore-og uvdaikommune.no Monica Moland (Hoved-) vemeombud? Anita Røraas Kundeansvarlig BHT anita.roraas2staminahot.no Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

26 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 440 Saksmappe : 2012/57 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Hilde Tingdal Røbech MTM 2012; oppfolgingsarbeidet...ï MØTEBEHANDLING: Utvalg Motedato Utvalgssak Arbeidsmiljøutvalget /13 Saken gjelder: Orientering om oppfølgingsarbeidet av MTM Fakta: Arbeidsmiljøutvalget er orientert om medarbeiderundersøkelsen (MTM ) 2012 i følgende saker: 13/12,17/12 Rådmannen har stilt krav til fagsjefene om at han skal vite dato for presentasjon av rapporten. Rådmannen har stilt krav om at det for hver av avdelingene skal utarbeides handlingsplan med både bevarings- og forbedringsområder. Benyttelse av bedriftshelsetjenesten til oppfølgingsarbeidet kan gjøres etter avtale med rådmannen. Rådmann vil i møtet gi en status på arbeidet. Saksbehandlers vurdering: Undersøkelsen ble avgrenset til å gjelde ansatte fom 30% stilling. Av disse svarte 91% på undersøkelsen, samme oppslutning som i 2009.

27 Rådmannen la stor vekt på motivasjonsarbeidet slik at flest mulig ville svare. Oppfølging av undersøkelsen ble spesielt omtalt. Oppfølgingsarbeidet pågår. Arbeidsmiljøutvalget blir med dette orientert om arbeidet. Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar orienteringen om MTM sitt oppfølgingsarbeid til etterretning.

28 * Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 440 Saksmappe : 2012/926 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Hilde Tingdal Røbech Arbeidstilsynets HMS-tilsyn; status MØTEBEHANDL1NG: Utvalg Motedato Utvalgssak Arbeidsmiljøutvalget /13 Saken gjelder: Status på Arbeidstilsynets HMS-tilsyn. Fakta: Arbeidsmiljøutvalget ble i sist møte orientert om Arbeidstilsynets HMS-tilsyn. Utvalget vedtok at status på tilsyn skal legges fram i utvalget. Dette gjelder følgende tilsyn: SBK-avdelingen: Rødberg barnehage Uvdal barnehage HSB-avdelingen: Legekontoret SFF-avdelingen og skolene Rødberg og Nore Leder for hver av avdelingene orienterer i møtet. Saksbehandlers vurdering: Arbeidstilsynets oppgave er å påse at Arbeidsmiljølovens krav følges. Iht Arbeidsmiljølovens 7-2, blir Arbeidsmiljøutvalget orientert om arbeidet. Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljoutvalget tar orienteringen om Arbeidstilsynets HMS-tilsyn til etterretning.

29 * Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 440 Saksmappe : 2012/923 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Hilde Tingdal Røbech HMS-avvik siste halvår 2012 MØTEBEHANDLING: Utvalg Motedato Utvalgssak Arbeidsmiljøutvalget /13 Saken gjelder: Orientering om HMS-avvik for andre halvdel Fakta: Plikten til et systematisk HMS-arbeid er forankret i Arbeidsmiljøloven og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften). Arbeidsmiljøutvalgets sak 19/12 Håndtering av HMS-avvik, status, fattet følgende vedtak: Arbeidsmiljøutvalget vedtar at avviksrapportering for 2. halvår 2012 tas opp i februarmøtet Det rapporteres om antall og type avvik samt tilknytning til fagavdeling. Rådmannen har bedt fagsjefene rapportere avvik for sin fagavdeling. 10 avvik er mottatt: PRO: 8 avvik NMK: 2 Se vedlegg Saksbehandlers vurdering: Arbeidsmiljøutvalget har over tid bedt rådmannen om å styrke det systematiske arbeidet. Saken viser at arbeidet er i utvikling. Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar HMS-avvikene for høsten 2012 til orientering

30 Verneområde/sted iïi Dato Navn på melder Stikkord beskrivelse av avviket Dato Stikkord beskrivelse av tiltak Navn på ansvarlig Dato PRO AVVIK REGISTRERT KORRIGERENDE TILTAK REGISTRERT i. skal Alle avvik være dokumentert/registrert på avviksskjema eller på annen måte dokumentert før det registreres i ii. avvikslog. gi iii. Avviksioggen skal oversikt over avvik. og å Ansvarlig leder sjekker hvor raskt ett avvik blir fulgt opp hvor lang tid det tar lukke avvik. Sist oppdatert (dato): Sendt AMU: oppdatering:fagsjef Fagsjef PRO Ansvarlig for Delegert ansvar: Skjema for avviksiogg Nore og Uvdal kommune Ansatt Klyping fra bruker Samtale ansatt. Stellefrakk med lange Seksjonsleder institusjon I i Ansatt Slag og klyping fra bruker Samtale ansatt. Tatt opp på legevisitt Seksjonsleder institusjon Ansatt Spark, slag og klyping fra bruker Samtale ansatt.tatt opp på legevisitt Seksjonsleder institusjon Ansatt Slag fra bruker Samtale ansatt.tatt opp på legevisitt Seksjonsleder institusjon Ansatt Strekk i rygg ved stell av bruker Samtale ansatt. Egenmeiding dagen Seksjonsleder institusjon Ansatt Spark fra bruker Samtale ansatt. Endring i tiltaksplan, Seksjonsleder institusjon to i stell yrkesskade påført under arbeid etter. Utfylt skjema melding om armer 2012 Verneområde:PRO År: Andre halvår Utskrift:

31 Utskrift: Ansatt Stikk fra sprøytespiss Samtale ansatt Følge rutiner. Meldt Seksjonsleder institusjon NAV Ansatt Slag fra bruker Samtale ansatt Seksjonsleder hjemmetjenesten

32 Sist oppdatert (dato): Sendt AMU: Ansvarlig for Oddbjøm Fønnebø Delegert ansvar: Therje Andersen Verneområde: FDV År: 2. halvår 2012 oppdatering: Skjema for avviksiogg Nore og Uvdal kommune Utskrift: Vedkommende ble brakt til lege og sendt sykehus for røntgen. om sikkerhet ved bruk av stige. på varsling. Bygg A hadde linjefeil, og ble rettet. 1 i. Alle avvik skal være dokumentert/registrert på avviksskjema eller på annen måte dokumentert før det registreres i avvikslog. ii. Avviksioggen skal gi oversikt over avvik. iii. Ansvarlig leder sjekker hvor raskt ett avvik blir fulgt opp og hvor lang tid det tar å lukke avvik. NR Dato Navn på melder Stikkord beskrivelse av avviket Dato Stikkord beskrivelse av tiltak Navn på ansvarlig Dato Verneområde/sted Lis Berit Nerli Heisalarmer ute av drift? Reiser bygg B og D hadde ikke avvik Therje Andersen T Vegard Tollefsen Sommerhjelper falt ned fra stige Repetisjon for alle sommerhjelpere Vegard Tollefsen LUKKET AVVIK AVVIK REGISTRERT KORRIGERENDE TILTAK REGISTRERT

33 7 Juni 2012 Fagavdeling sbk Skifte ut til regulerbare bord / Februar 2013 Innkjøp foretatt Leif E. Ågesen Skjema for avviksiogg Nore og Uvdal kommune I8. [ Utskrift: Juni 2012 Uvdal skole Ergonomiske tiltak Lars Granhaug av arbeidsplassen v/ fysioterapeut Toaletter - garderober Forberedelser til renovering igangsatt Leif E. Ågesen Innen Juni 2012 Uvdal bamehage Ergonomiske forhold Ikke gjennomført til vedtak Kan Kleiv Redalen lys, støy, lagerplass om nybygg som skal ferdigstilles Juni 2012 Rødberg barnehage Ergonomiske forhold Pr. dato er det ikke gjennomført tiltak Tordis Jahren 1 Verneområde: SBK År: 2012 Ansvarlig for Leif E. Ågesen Delegert ansvar: oppdatering: Sist oppdatert (dato): Februar 2013 Sendt AMU: Det kan vises til egne tilsynsrapporter for Rodberg skole og Nore skole utstedt av Arbeidstilsynet datert i. Alle avvik skal være dokumentert/registrert på avviksskjema eller på annen måte dokumentert før det registreres i avviksiog. ii. Avviksloggen skal gi oversikt over avvik. iii. Ansvarlig leder sjekker hvor raskt ett avvik blir fulgt opp og hvor lang tid det tar å lukke avvik. AVVIK REGISTRERT KORRIGERENDE TILTAK REGISTRERT NR Dato Navn på melder Stikkord beskrivelse av avviket Dato Stikkord beskrivelse av tiltak Navn på ansvarlig Dato Verneområde/sted Ergonomiske tiltak 5 Juni 2012 Nore barnehage Ingen avvik Gjennomgang inneklima: Reinhold Viser

34 Utskrift: Vemerapport Nore skole I og med flytting av elevene til Rødberg skole fra og med , så ser ikke Arbeidstilsynet grunn til å gi varsel om pålegg. 7 Vemerapport Ridberg skole Arbeidstilsynet finner mindre avvik som går på varslingsrutiner, men dette er ikke grunnlag for varsel om pålegg. 8 Tunhovd Det er ikke levert rapport for dette oppvekstsenter vemeområdet 9 Messa Det er ikke levert vemerapport for dette verneområdet 10 Frivilligsentralen Det er ikke levert rapport for dette vemeområdet

35 * Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 441 Saksmappe : 2013/121 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Hilde Tingdal Røbech Nye arbeidsmiljoforskrifter; orientering MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Arbeidsmiljoutvalget /13 Saken gjelder: Orientering om de nye arbeidsmiljøforskriftene. Fakta: Fra 1. januar 2013 er strukturen på arbeidsmiljøforskriftene endret. Fra tidligere 47 forskrifter er de nå endret til 6. Arbeidet er utført av myndighetene i samarbeid med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Kravene var tidligere spredd i flere forskrifter. Nå er de både samlet og satt i en sammenheng. Dette gjør det enklere å både finne og følge opp aktuelle krav for den enkelte virksomhet. Bedriftshelsetjenesten vil i møtet gjennomgå forskriftene. Saksbehandlers vurdering: Kommunen skal iht Arbeidsmiljølovenjobbe systematisk med HMS. Det fordrer kompetanse på en rekke områder, bla om forskrifter. Å orientere seg i 47 forskrifter har for de aller fleste vært en utfordring. Det blir da en kritisk suksessfaktor for et systematisk og målrettet arbeid. Med 6 forskrifter, er reduksjonen en stimulans til å bli bedre kjent med ansvar og oppgaver. Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar onenteringen om de nye arbeidsmiljøforskriflene til etterretning.

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

MøteinnkaWng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 12 14. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen. Dato: 05.03.

MøteinnkaWng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 12 14. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen. Dato: 05.03. MøteinnkaWng leder Grethe-Marit Trulsen Nore og Uvdal kommune, 27-02-14 Vararepresentantene blir kontaktet hvis de skal møte. 31024021/92021103; e-post: hilde.tingdal.robech(nore-og-uvda1.kommune.no Hvis

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Møteinnkalhng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 07-09. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunestyresalen. Dato: 27.05.2015.

Møteinnkalhng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 07-09. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunestyresalen. Dato: 27.05.2015. Møteinnkalhng nestleder Christianne Stroop Nore og Uvdal kommune 21. mai 2015 telefon 41550860 eller e-post, christianne.stroop(änore-oq-uvdal.kommune.no Hvis du ikke kan møte melder du i fra til møteleder

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. oo Leder Møtes etær. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. oo Leder Møtes etær. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17-24 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 1200-1530 Følgende medlemmer møtte: Christianne Stroop, Frank Pedersen,

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

BEHOVSBESKRIVELSE. Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEHOVSBESKRIVELSE. Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE BEHOVSBESKRIVELSE Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE Side 1 av 6 Systematisk HMS-arbeid Handlingsplanmøte Oppfølging og evaluering av leveransene underveis i året Risikovurdering Handlingsplan for fagavdelingene

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

Årsrapport for 2016 for Åmli kommune

Årsrapport for 2016 for Åmli kommune Bedriftsnavn: Stamina/NIMI Årsrapport for 2016 for Åmli kommune RAPPORT FRA STAMINA HELSE Oppdragsgiver Åmli kommune / Terje Beruldsen Distribuert til Terje Beruldsen, leder rådmannens stab Trine Krossbekk

Detaljer

for Amli kommune Arendal

for Amli kommune Arendal staminå< Stamina bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Åmli kommune v/ Terje Beruldsen for Amli kommune Arendal 13.01.2015 www.staminagroup.no Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester som bedriftshelsetjenesten

Detaljer

6ri+fr±TdW HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 20-29. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset

6ri+fr±TdW HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 20-29. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Saker: 20-29 HOVEDUTSKRIFT 4b Nore og Uvdal kommune Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Karense Haug, Gunn Snarheim Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Grethe-Marit Trulsen, Alexander

Detaljer

Handlingsplan 2017 for avtalt bistand fra Stamina Helse til TINGVOLL VGS

Handlingsplan 2017 for avtalt bistand fra Stamina Helse til TINGVOLL VGS Bedriftsnavn: Stamina/NIMI Handlingsplan 2017 for avtalt bistand fra Stamina Helse til TINGVOLL VGS Handlingsplanen er basert på avtalen om leveranse av bedriftshelsetjeneste fra Stamina Helse. Planen

Detaljer

Handlingsplan 2017 (høst) 2018 (vår) for avtalt bistand fra Stamina Helse til Sunndal VGS

Handlingsplan 2017 (høst) 2018 (vår) for avtalt bistand fra Stamina Helse til Sunndal VGS Bedriftsnavn: Stamina/NIMI Handlingsplan 2017 (høst) 2018 (vår) for avtalt bistand fra Stamina Helse til Sunndal VGS Handlingsplanen er basert på avtalen om leveranse av bedriftshelsetjeneste fra Stamina

Detaljer

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14 1b()_--N stamina",* Åmli Kommune v/ Terje Beruldsen II for Amli kommune Arendal 07.02.14 Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina bedriftshelsetjeneste (Hjelp24HMS) har bistått Åmli kommune

Detaljer

* Nore og Uvdal kommune

* Nore og Uvdal kommune * Nore og Uvdal kommune NU DAL middelaloerdalen Møteinnkalling Saksnr: 01-11 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Dato: 19.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Hvis du ikke kan møte

Detaljer

Årsrapport 2011 fra Hjelp24 HMS

Årsrapport 2011 fra Hjelp24 HMS Bedriftsnavn: Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Hjelp24 as Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2011 fra Hjelp24

Detaljer

Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016

Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016 Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016 Periode: 04.01.2016 til 04.01.17 OMRÅDE AKTIVITET FORKLARING TIDSPUNKT ANSVARLIG Systematisk HMS arbeid Planarbeid Vernerunder Rådgiving/Oppfølging

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-12 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Dato: 18.05.2011 Tidspunkt: 09:30 Tema: Hovedvernombudets 5 minutter. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5 19.12.2014 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal klinikk5 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal 1. Innledning Det følgende er en oppsummering

Detaljer

Handlingsplan 2017 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Herøy Kommune overordnet.

Handlingsplan 2017 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Herøy Kommune overordnet. Bedriftsnavn: Stamina/NIMI Handlingsplan 2017 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Herøy Kommune overordnet. Handlingsplanen er basert på avtalen om leveranse av bedriftshelsetjeneste fra Stamina Helse.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannspssalen Møtedato: 30.03.2016 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune ,

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune , Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 21-26 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 21.09.2017 Tidspunkt: 13:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-3 bokstav a) beskriver at det skal utarbeides en årsrapport som oppsummerer hva bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Årsrapport for 2016 for Halden kommune RAPPORT FRA STAMINA HELSE

Årsrapport for 2016 for Halden kommune RAPPORT FRA STAMINA HELSE Bedriftsnavn: Stamina/NIMI Årsrapport for 2016 for Halden kommune RAPPORT FRA STAMINA HELSE Oppdragsgiver Halden kommune Distribuert til Else Marie Breda, Fagleder HMS Toril Bjerkeli, Personalsjef Utarbeidet

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUE DAL mi ODE LALDERDALEN

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUE DAL mi ODE LALDERDALEN Nore og Uvdal kommune NUE DAL mi ODE LALDERDALEN Møteinnkalling Saksnr: 01-06 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Hvis du ikke kan møte melder du

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Rådmann Rune Antonsen, Lis Berit Nerli, Delta v/ragnhild Haug og FO v/hilde Trahaug-Levorsen

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Rådmann Rune Antonsen, Lis Berit Nerli, Delta v/ragnhild Haug og FO v/hilde Trahaug-Levorsen HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-26 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 21.09.2017 Tidspunkt: 13:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Personalsjef Berit Rustberggard, Kommunalsjef

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema OMFANG De fleste ansatte i Sortland kommune jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2016 5. januar 2017 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2016

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS Årsrapport til Vestnes kommune Dokumentasjon fra Helsehuset SALIS AS I følge Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste stilles det krav

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Møteinnkalling. Saksnr: 20-24 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 12:15

Møteinnkalling. Saksnr: 20-24 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 12:15 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 20-24 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 12:15 Hvis du ikke kan møte gir du beskjed til møtesekretær

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 10-14 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 11.11.2015 Tidspunkt: 12:00-14:00 Følgende medlemmer møtte: Akademikerne v/grethe

Detaljer

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2015 20. januar 2016 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2015

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Stamina HOT. Helse og Trening

Stamina HOT. Helse og Trening Stamina HOT Helse og Trening 1 Stamina HOT - Helse og Trening Sammenslåing av tidligere Hjelp24 HMS og Friskhuset Et profesjonelt, faglig og helhetlig tilbud innen bedriftshelse, trening og fysioterapi

Detaljer

Godkjent av: <ikke styrt>

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Handlingsplan 2016 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Balestrand kommune

Handlingsplan 2016 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Balestrand kommune 441 Bedriftsnavn: Stamina/NIMI Handlingsplan 2016 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Balestrand kommune Handlingsplanen er basert på avtalen om leveranse av bedriftshelsetjeneste fra Stamina Helse.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresal Dato: Tidspunkt: 13:30-15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresal Dato: Tidspunkt: 13:30-15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 12-17 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresal Dato: 20.10.2016 Tidspunkt: 13:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Lis Berit Nerli, Rune Antonsen,

Detaljer

Kravspesifikasjon / tilbudsskjema

Kravspesifikasjon / tilbudsskjema Kravspesifikasjon / tilbudsskjema Besvarelse fra tilbyder Tilbudsfrist: 19.09.12 kl 12:00 Bedriftshelsetjenester til EB Ref: 1414431 (2) B-BHT til EB 2012 -Kravspesifikasjon og tilbudsskjema Side 1 av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Årsrapport 2007 for Nordre Land Kommune

Årsrapport 2007 for Nordre Land Kommune Land Bedriftshels edriftshelsetj tjenes neste VEIEN TIL HELSE ELSE,, MILJØ M OG SIKKERHE IKKERHET, M Til IK-perm Til Nordre Land Kommune v. Inger Berit Heimdal 2870 DOKKA Årsrapport 2007 for Nordre Land

Detaljer

Vedlegg 1. til. Anskaffelse 11/3266. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse

Vedlegg 1. til. Anskaffelse 11/3266. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Vedlegg 1 til Anskaffelse 11/3266 Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse SENTRALADMINISTRASJONEN Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00,

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Kravspesifikasjon Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. KRAVSPESIFIKASJON 3 2. GENERELLE KRAV.. 3

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

Årsrapport Aust-Agder fylkeskommunes bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste. Stilling Navn Dato Signatur Daglig leder Reidun 26.4.

Årsrapport Aust-Agder fylkeskommunes bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste. Stilling Navn Dato Signatur Daglig leder Reidun 26.4. Årsrapport 2016 Aust-Agder fylkeskommunes bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Utarbeidet av: Stilling Navn Dato Signatur Daglig leder Reidun 26.4.2017 Midtun Årsrapporten er sendt til: Organisasjonsavdelingen

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Caroline Lien Johansen Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Roller i arbeidsmiljøet Verneombudets rolle Tillitsvalgtes rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Vedlegg 2 til Anskaffelse 15/8837 Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Organisasjonsavdelingen, Innkjøpsseksjonen Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 6-9 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Dato: 27.02.2017 Tidspunkt: 09:00 09:40 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 12.02.2008 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT?

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT? Verneombudsseminar 12.juni 2014 Hvordan kan VO benytte BHT? 12.juni 2014 Enhet for BHT - Kristine Mollø-Christensen 3 BHTs rolle BHT har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål Informasjon, råd

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020)

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Bedriftshelse Nord AS er lokalisert med kontorer på Finnsnes og Bardufoss. Bedriftshelse Nord AS har et tverrfaglig team bestående

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr:

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr: Vedlegg A Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjenester DL-nr: 201400073 1 KRAVSPESIFIKASJON 1.1 GENERELLE FORVENTNINGER TIL LEVERANSEN ØKOKRIM, heretter kalt oppdragsgiver, skal inngå ny rammeavtale

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Dato: 25.01.2017 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 09:30 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

MØTEINNKALLING. . Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 10.02.2009 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. . Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 10.02.2009 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets 10.02.2009 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: kl.12:00-15:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-postadresse:

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-postadresse: VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-postadresse: vikna@vikna.kommune.no Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Grinna, Rørvik samfunnshus

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/08 07/662 KONSTITUERING AV ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) FOR PERIODEN 2007-2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/08 07/662 KONSTITUERING AV ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) FOR PERIODEN 2007-2011 Agdenes kommune Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.04.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen Roller i arbeidsmiljøet: Verneombudets rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker Case-oppgave Bedriftshelsetjenesten v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen 1 Verneombudets rolle Arbeidsmiljøloven kap.

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

VEDLEGG TIL DRØFTINGSNOTAT PROSEDYRE ARBEIDSMILJØUTVALG

VEDLEGG TIL DRØFTINGSNOTAT PROSEDYRE ARBEIDSMILJØUTVALG VEDLEGG TIL DRØFTINGSNOTAT PROSEDYRE ARBEIDSMILJØUTVALG 1. Prosedyrens hensikt Beskrive ansvar og oppgaver for arbeidsmiljøutvalgene (AMU) i henhold til lovens krav og kommunens interesse. 2. Målgruppe

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-2 Journalnr.: 15/294 Møte: Nr.05/15 26.11.2015 Saksansvarlig: Krenar Badivuku Sakstittel: Helse-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG BRUK AV BHT RESSURSER 2016 OG HANDLINGSPLANER

SAKSFRAMLEGG BRUK AV BHT RESSURSER 2016 OG HANDLINGSPLANER SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 17/418 BRUK AV BHT RESSURSER 2016 OG HANDLINGSPLANER 2014-2016 Rådmannens forslag til vedtak: Redgjørelse bruk

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

HMS-SEKSJONEN. ved POA

HMS-SEKSJONEN. ved POA HMS-SEKSJONEN ved POA 1. Mars 2009 BHT POA HMSseksjonen BHT ble organisert som en egen HMS-seksjon ved Personal- og organisasjonsavdelingen Hvem er vi? o Ragnar Flo er yrkeshygieniker Arbeidsområde: Klima

Detaljer

I tilsynet fremkom det blant annet at:

I tilsynet fremkom det blant annet at: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/12243 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke tlf 92812064 Bjugn kommune v/ Rådmannen Rådhuset, Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tid: 10.00-12.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Beate Karlsen Erla Sverdrup

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.09.2011 2011/16459 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Ellingsrudåsen skole P.B. 23 Ellingsrudåsen 1064 OSLO TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE Vi

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 08:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 08:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Hvor går BHT? 28.05.2015. Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fremtid? Nåtid - godkjent. Fortid berglegen

Hvor går BHT? 28.05.2015. Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fremtid? Nåtid - godkjent. Fortid berglegen 1 Hvor går BHT? Tone Eriksen Overlege, Østfold og Akershus Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fortid berglegen Nåtid - godkjent Fremtid? 3 1 Bedriftshelsetjeneste - historien bak Første bedriftslege: 1656

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker Kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 ASKER Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen, grupperom Møtedato: 19.03.2015 Tid: Kl. 08.30 Orienteringssaker: Sykefravær 2014 Arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgaver

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer