Møteinnkalling. Saksnr: 1-7 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 12:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Saksnr: 1-7 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 12:00"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune NU m E DAL miooelaoeru ALEN Møteinnkalling Saksnr: 1-7 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall meldes til motesekretær Robech på følgende e-adresse: hilde.tinda1.robech(inore-og.uvdal.kommune.no Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune 15. februar 2013 Hilde Tingdal Robech motesekretær

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 1/13 Årsrapport 2012 for Arbeidsmiljøutvalget PS 2/13 Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste PS 3/13 Handlingspian 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bednftshelsetj eneste PS 4/13 MTM 2012; oppfølgingsarbeidet. PS 5/13 Arbeidstilsynets HMS-tilsyn; status PS 6/13 HMS-avvik siste halvår 2012 PS 7/13 Nye arbeidsmiljøforskrifter; orientering Bedriftshelsetjenesten Stamina HOT deltar i møtet. Kl 14:30: Personalledelse: forholdet merarbeid og merverdi Innlegg ved rektor Lars Granhaug

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv 440 Saksmappe : 2013/136 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Hilde Tingdal Røbech Årsrapport 2012 for Arbeidsmiljoutvalget MØTEBEHANDLING: Utvalg Motedato Utvalgssak Arbeidsmiljøutvalget /13 Saken gjelder: Årsrapport 2012 for Arbeidsmiljøutvalget. Fakta: Med hjemmel i Arbeidsmiljølovens 7-2 (6) skal utvalget avgi en rapport ved avslutningen av hvert driftsår. Rapporten skal gis til kommunens styrende organer og tillitsapparatet. Med dette legges rapporten fram for utvalget, se vedlegg. Saksbehandlers vurdering: Rapporten viser at utvalgets hovedfokus har vært systembygging og psykososialt arbeidsmilj ø. Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalgets rapport for 2012 oversendes de styrende organer og tillitsapparatet.

4 ARBEDSMIUØUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2012 Med hjemmel i Arbeidsmiljølovens 7-2 (6) skal utvalget avgi en rapport om sin virksomhet til de styrende organer og til tillitsapparatet. Fakta om utvalget For perioden 2012 og 2013 har utvalget følgende sammensetning: Arbeidsgiver Medlem Vara Rådmann Frank Pedersen X Fagsjef HSB Christianne Stroop X leder FagsjefSBK Leif Ågesen X Fagsjef PRO Lis Berit Nerli X Fagsjef SFF Vidar Torgersen X Fagsjef NMK Oddbjørn Fønnebø Økonomisjef FØNK Anne Rudi X X Arbeidstaker Fagforbundet Grethe-Marit Trulsen Fagforbundet Hanne Deinboll Amundsen Delta Ragnhild Karense Haug Delta Elin Hagen Utdanningsforbundet Magnhild Blaavarp Utdanningsforbundet Maren Løitegård Akademikerne Grete Blørstad Akademikerne Steinar Bergerud : X nestleder X X X X X X X Vernetjenesten Hovedvernombud Monica Moland x Det er 10 stemmeberettigede i utvalget. Bedriftshelsetjenesten Stamina HOT er med i møtene uten stemmerett. Vår kontaktperson, Anita Rørås, har representert bedriftshelsetjenesten. Arbeidsgiver har leder for perioden 2012 og 2013 Nestleder fra arbeidstakersiden. Møteplan ble vedtatt med 4 møter; 2 vår og 2 høst. Det viste seg å være behov for et ekstra møte; totalt 5 møter mot 4 møter i 2011 Antall saker: 24 mot 21 saker i 2011.

5 rådgiver i. Ros og konstruktiv tilbakemelding og hva det betyr for helse og yteevne Møteplan: 2 Orienteringer: 2 Opplæring: i Bedriftshelsetjenesten: 2 Årsmelding: 2 Økonomi: 2 Type saker: Valg: 2 Samhandling mellom partene som er kommunen, bedriftshelsetjenesten og vernetjenesten forankret Systematisk samhandling i vernetjenesten i den årlige Handlingspianen med bedriftshelsetjenesten Hovedpunktene i utvalgets arbeid Kompetansebygging lnternkontroll Psykososialt arbeidsmiljø Rødberg Hilde Tingdal Røbech Hovedvernombudet har i to av møtene hatt innlegg på selvvalgt tema: 2. Kantinen som møteplass. Hvordan kan flere bruke kantinen? Hva skal til? Grunnkurs i Arbeidsmiljø med målgruppe det nyvalgte Arbeidsmiljøutvalget, Informasjon i møtene HMS-tilsyn fra Arbeidstilsynet. Følgende tilsyn er gjennomført: allmenn legetjeneste, System for avvikshåndtering og rapportering til Arbeidsmiljøutvalget Medarbeiderundersøkelse for alle tilsatte med stillingsstørrelse fom 30%.Forankret i Sensommerfest i Rødberg Fritidspark for alle ansatte. 2/3 deltok. Forankring: personalledelsen, verneombudene og skolene Nore og Rødberg Arbeidsmiljøutvalget. I tillegg informert om i Administrasjonsutvalget 2 ganger. 91% deltok i Rødberg barnehage, Uvdal barnehage, Nore og Uvdal kommune vi sentraladministrasjonen undersøkelsen kommuneplanen med stikkordene sentrumsutvikling; Folkehelse; MOT. Systematisk HMS: 8 Organisatoriske rutiner: 3

6 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 441 Saksmappe : 2013/120 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Hilde Tingdal Røbech Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste MØTEBEHANDLING: Utvalg Motedato Utvalgssak Arbeidsmiljøutvalget /13 Saken gjelder: Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetj eneste. Fakta: Stamina HOT bedriftshelsetjeneste legger med dette fram Årsrapport for 2012, se vedlegg. Samhandlingen mellom kommunen og bedriftshelsetjenesten er hjemlet i Arbeidsmiljølovens 3-3. Handlingspianen mellom partene ble vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets sak 05/12. Årsrapporten danner grunnlaget for Handlingspian Saksbehandlers vurdering: Omtalte forankring danner grunnlaget for en systematisk samhandling mellom partene gjennom hele året. Samhandlingen skjer i all hovedsak mellom følgende kontaktpersoner: STAMTNIA HOT bedriftshelsetj eneste v! Anita Rørås Nore og Uvdal kommune v! Hilde Tingdal Røbech

7 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjenesten til orientering 2. Rapporten oversendes kommunestyret og arbeidstakerorganisasjonene

8 Nore og Uvdal kommune vi Rådmann Frank Pedersen Sentrum Rødberg kopi: v/ Monica Moland Hovedverneombud StaminaHOT Bedriftshelsetjeneste avd Kongsberg Tidemandsgate 2, 3616 Kongsberg Arsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste for Nore og Uvdal kommune Kongsberg I

9 Arsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina HOT bedriftshelsetjeneste (HjeIp24HMS) har bistått Nore og Uvdal kommune med gjennom året, både med hensyn til tidsbruk og innhold i tjenesten. Tjenesten skal dekke virksomhetens behov for HMS-oppfølging og bistand i henhold til Arbeidsmiljølovens 3-3, Forskrift om systematisk HMS-arbeid 5 og Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). Leverte tjenester 2012 Tabellen viser en samlet oversikt over leverte tjenester i perioden øZZ Sum egori I Tjeneste timer tt 01 Sykefraværsarbeid Dialogmøter/Trekantsamtaler Planlegging I tilrettelegging leveranse Rådgivning leder/bedrift Sykefraværs / la arbeid Sykefraværssamtale Systematisk HMS arbeid Deltagelse AMU, andre HMS-utvalg Deltagelse risikovurdering Møtedeltagelse ( Handlingspian- og statusmøter) Planlegging / tilrettelegging leveranse Revisjonsarbeid Systematisk rapportenng (periodiske/årsrapporter) Undervisning systematisk HMS arbeid Utvikling, materiell, system for HMS Arbeidshelse AHUS med arbeidsmiljøprofil AHUS med helseprofil AMP Konsultasjon For/etterarbeid/Lab - AHU/Attester Planlegging Itilrettelegging leveranse Røykdykker attest

10 Støttesamtaler arb.rel. helseprobi Telefonkonsultasjon Ergonomi Arbeidsplass Dataarbeidsplass tilpassing individ Planlegging /tilrettelegging leveranse Psykososialt arbeidsmiljø Kartlegging Psykososialt arbeidsmiljø Lederveiledning Planlegging /tilrettelegging leveranse Rådgivning endring I omstilling leder og ansatt Fysisk, kjemisk og biologisk am Måling Støy Rådgivning Eksponering Livsstil Energipauser Helseundersøkelse Fokus Livsstil (HfL) Planlegging / tilrettelegging leveranse Undervisning og kurs HMS grunnkurs, ledere, VO og AMU 2 dagers Hele org 11 Planlegging og tilrettelegging AVTALE Avtaleoppfølging l3census MTM - Bistand organisasjorisutvikling MTM - respondentavgift MTM - Teknisk brukerstøtte 1,

11 Kommentarer til spesifikke leveranser Systematisk HMS arbeid Nore og Uvdal kommune har et arbeidsmiljøutvalg som skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Stamina bedriftshalestjeneste har i året 2012 deltatt med fast representant i virksomhetens Arbeidsmiljøutvalg (AMU). Bedriftshelsetjenesten ser dette som en viktig arena for deltagelse i planleggingen av verneog miljøarbeidet, samt utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Bedriftshelsetjenesten har i 2012 gjennomført HMS grunnkurs for ledere, verneombud og representanter i AMU. Her det ble gitt opplæring i systematisk HMS- arbeid, kartlegging og risikovurdering. BHT ser positivt på at virksomheten er i ferd med å utvikle et bedre system på HMS arbeidet og vil bistå bedriften i systematisk HMS kartlegging og risikovurdering som avtalt i virksomhetens og fagavdelingenes handlingsplaner for Bedriftshelsetjenesten er kjent med at Nore og Uvdal kommune i samarbeid med Kongsberg regionen i løpet av 2013 vil gå til innkjøp av et datasystem som vil inneholde 1K I HMS systemer. Vi bidrar gjerne med kompetanse for å integrere dette i kommunens rutiner og daglig drift. Sykefraværsarbeid I løpet av de siste årene har Nore og Uvdal kommune jobbet systematisk for å forebygge og følge opp arbeidstakere som står i fare for eller er sykemeldte. Virksomheten bruker bedriftshelsetjenesten aktivt i rådgiving mht forebyggende sykefraværsarbeid, individuell oppfølging av sykemeldte, funksjonsvurderinger og tilrettelegging av arbeidsplasser. Nore og Uvdal kommune har utviklet et oppfølgingssystem i samarbeid med partene som er inne i oppfølgingen av arbeidstakere som står i fare for eller er sykemeidte. Bedriftshelsetjenesten bistår aktivt i dette arbeidet, og som fast deltager i dialogmøte I, Il og III. Bedriftshelsetjenesten anbefaler at man jobber mer systematisk med nærværsprosjekter i kommunen. Det anbefales spesielt at man ser nærmere på de gode nærværstallene og iverksetter prosjekter for å kartlegge og iverksette tiltak. Spesielt anbefales det å gi ledere ytterligere opplæring i oppfølging av sykemeldte samt å se på de få prosentene av ansatte som utgjør en relativt stor andelen av de fraværsdagene som er i kommunene. Arbeidshelseoppfølging Det er utarbeidet en rulleringsplan for systematisk overvåking av arbeidshelsen ved bruk av metoden helsekontroller for utvalgte grupper av ansatte. Etter oppsatt plan for 2012 er det gjennomført helsekontroller for utvalgte ansatte i fagenheten SBK. For ytterligere informasjon, se egne utarbeidede rapporter fra disse helseovervåkingene. Rutinemessig er det også gjennomført helsesertifiseringer for røykdykkere i brann- og redningsetaten. 4

12 E rgon om i Bedriftshelsetjenesten har i 2012 levert ergonomisk risikovurdering til fagenheten PRO og i Uvdal barnehage og Rødberg barnehager. Disse ergonomiske risikovurderingene har bestått av filming av arbeidsopperasjoner, undervisning og opplæring samt bistand i ergonomiske vurderinger og utarbeidelse av handlingspianer. Det anbefales at man for 2013 gjennomfører ergonomisk risikovurdering i Nore barnehage. I tilegg har bedriftshelsetjenesten bistått med arbeidsplassbesøk med fokus på ergonomisk vurdering, opplæring og tilpasning for enkeitstående arbeidstakere med muskel- og skjelettrelaterte plager. For å forebygge arbeidsrelaterte muskel og skjelettrelaterte helseplager anbefales det at virksomheten utarbeidere rulleringspianer for gjennomføre av ergonomisk opplæring med arbeidsplassbesøk for ansatte som har ensformig data-/ kontorarbeidsplasser. Psykososialt arbeidsmiljø I Organisasjonsutvikling StaminaHOT bedriftshelsetjeneste har i 2012 stått for den systematiske gjennomføringen av MTM for hele organisasjonen. Dette er et organisasjonsutviklingsverktøy for å kartlegge, vurdere og utvikle det psykososiale arbeidsmiljøet i et samspill mellom de ansatte og ledelsen. Virksomheten gjennomfører dette arbeidet systematisk hvert 3 år med oppfølging i mellomårene. Bedriftshelsetjenesten har også i 2012 bistått virksomheten med ledelse og organisasjonsutvikling samt individuell oppfølging av ansatte med arbeidsrelaterte uffordringer. Fysisk, biologisk, kjemisk arbeidsmiljø Bedriftshelsetjenesten har bistått bedriften med undervisning, opplæring og rådgiving innenfor området inneklima og støy. Våre anbefalinger for 2013 Stamina HOT bedriftshelsetjeneste ønsker å bidra til at virksomheten når de målene som er satt for HMS arbeidet. Gjennom systematisk samarbeid via handlingsplan og statusmøter er det et mål å oppnå god effektiv og utnyttelse av de rammene som ligger til grunn i avtalen. Stamina HOT bedriftshelsetjeneste ønsker som i tidligere år å bidra til å opprettholde fokus på nærværsfaktorer og sykefravær ved å samarbeide med dere om å gjennomføre tiltak som gir resultater, gode rutiner, opplæring av ledere og praktisk bistand i sykefraværssaker. Endringer i HMS forskriftene trer i kraft i 2013 I 2012 ble HMS-forskriftene til Arbeidsmiljøloven forenklet. 47 forskrifter erstattes med 6 nye med virkning fra 1. januar Det blir ikke vesentlige materielle endringer, men en ny struktur: Først stilles det krav til risikovurdering og tilrettelegging av arbeidet Deretter vektlegges krav til utforming og innretning av arbeidsplassen Til slutt ivaretas kravet til en sikker utførelse av arbeidet. 5

13 Det har vært økende fokus på risikovurdering de siste årene, dette forsterkes enda mer, og kravet gjelder alle bransjer og arbeidsoppgaver. Vi bistår gjerne med faglig kompetanse på kartlegging og risikovurdering, slik at dere kan være godt forberedt på kravene i de nye forskriftene. Videre satsning og konkrete leveranser avklares i samarbeidsmøter og avspeiles i plan for bruk av bedriftshelsetjenesten i På vegne av Stamina HOT bedriftshelsetjeneste vil jeg få takke Nore og Uvdal kommune for samarbeidet i året som har gått og ser frem til et godt, helsefremmende og konstruktivt samarbeid i året som kommer. Med vennlig hilsen Stamina HOT bedriftshelsetjeneste Anita Røraas Organisasjonsutvikler I seniorrådgiver 6

14 Handlingsplan 2012 for avtalt bistand fra Hjelp24 HMS til Nore og Uvdal kommune Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt Ansvar Status pr staminahot 7 Vedlegg I Status pr Handlingspianen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle året. Systematisk HMS arbeid. Revisjoner Kartlegge revisjonsbehovet i Nore og Uvdal 2012 I 13 Vidar Utsatt til 2013 kommune Torgersen/ Risikokartlegging. H24 Vernetjenesten - Rådgivning Deltagelse AMU I HMS Avholde innledende møte Vernetjenesten utvalg. Vår og Høst Gjennomført Handlingsplanmøte, årsrapport. - Rådgiving /deltagelse samlinger 2 g. pr. Hilde år. Røbech/H24 AMU - deltagelse på 4 møter i året Røbech/H24 Hilde Gjennomført

15 Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt Ansvar Status pr staminahot 8 Sykefravær Videreføre systemet på faste møtedager for Hilde Gjennomføres Individoppfølging/dialogmøte Kartlegging av sykefravær Rådgivning til bedrift oppfølging av arbeidstakere som står i fare for Røbech/H24 fortiøpende eller er sykemeldte. (Dialogmøte 1,11 og III) Rådgiving til bedrift på system og individnivå ved H24 Gjennomført ved Deltagelse la behov, behov I nkluderende arbeidsliv, sykefraværsoppfølging systemnivå: Partsmøte, vår og høst Hilde Røbech/H24 Krisehåndtering Bistand ved ulykker / Ved behov alvorlige hendelser Individoppfølging Rådgivning til bedrift.

16 Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt Ansvar Status pr staminahot 9 Arbeidshelseoppfølging Gjennomførting av arb helse kontr. Etter oppsatt Vår 2012 Fagsjef Leif! Gjennomført Arbeidshelseundersøkelse plan 2012 SBK vår 2012 H24 Arbeidsmedisinsk poliklinikk. Støtte!avklaringssamtaler Arb.med. p01. etter avtale med sentralavdelingen arbeidsrelaterte helseproblemer. Helsesertifisering røykdykkere, etter plan Navn på Helsesertifisering. leder?/ H24 vi Offshoreattester etc. Røed Vaksinering / reiserådgivning Gjennomgang av vaksinestatus for ansatte på renseanlegg/ teknisk personell i kontakt med avløp. Gjennomført Navn På Gjennomført leder?! H24 vi Røed Ergonomi I Ergonomisk risikovurdering Røbech / H24 Påbegynt Arbeidsplasstilpasning Utarbeide treårig rulleringspian for undervisning vi Skovlyst Dataarbeidsplassen og risikovurdering av dataarbeidsplasser. Ergonomi vurderinger Rådgivning ved nye Ergonomisk risikovurdering arbeidsplasser SBK gjennomført - SBK Barnehagene Røbech / H24 Individoppfølging PRO gjennomført - PRO avdelinger? Møte vi Skovlyst - NMK renhold, undervisning og NMK utsatt 2013 risikovurdering

17 Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt Ansvar Status pr staminahot 10 Psykososialt arbeidsmiljø I Forberedelse Gjennomført Organisasjonsutvikling MTM- Gjennomføring hele org vår 2012 Arbeidsmiljøundersøkelser. Gjennomførin Konflikthåndtering. g høst Lederopplæring Mobbing - Elektronisk gjennomføring - Utviklingsoppdrag Tilbakemelding til oppdragsgiver, Rådmannen Endring I omstilling - Tilbakemelding til ledere - Lederopplæring Il - Tilbakemeldingsmøte til ansatte RÅR- Siste fase av prosjektet Fysisk, biologisk, kjemisk Ved behov, arbeidsmiljø Ytre miljø. Kartlegging Rådgivning Undersøkelse Yrkeshygieniske målinger

18 Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt Ansvar Status pr staminahot 11 Rusforebygging I AKAN Gjenoppta AKAN utvalget Røbech/H24 Ikke påbegynt lndividoppfølging Rådgivning til bedrift - Hvordan bygge kompetanse - Deltagelse AKAN-utvalg Rutineutvikling på systemnivå - Rutineutvikling på individnivå Livsstil og helse I Helsefremmende tiltak Helseundersøkelse Fokus Livsstil Prosjekt (navn på prosjekt) Egen Gjennomført prosjektg rupp Fysisk aktivitet e - Rådgiving Kosthold I deltagelse på aktivitetsdager og 30. august 2012 Motivasjon og mestring Stressmestring H24 vi Røykeavvenning Marianne G. Lie

19 Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt Ansvar Status pr Grunnkurs arbeidsmiljø Grunnkurs, ledere og verneombud Vår 2012 Gjennomført Navn Funksjon e-post telefonnr Vidar Torgersen Leder SFF vidar.torgersennore-oq uvdal.kommune.no Hilde Tingdal Røbech Tittel? Funksjon? hilde.tingdal.robechnore-op uvdal.kommune.no Anita Røraas Kundeansvarlig HjeIp24HMS anita.roraashielp24.no staminahot 12 Undervisning og kurs Lederkurs arbeidsmiljø Førstehjelpskurs Andre kurstilbud Annet Ved oppbrukt abonnementsdel tileggsfaktureres det mnd etterskuddsvis. Kontaktopplysn inger: Monica Moland (Hoved-) verneombud

20 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 441 Saksmappe : 2013/119 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Hilde Tingdal Røbech Handlingspian 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste MØTEBEHANDLING: Utvalg Motedato Utvalgssak Arbeidsmiljøutvalget /13 Saken gjelder: Handlingspian 2013 for avtalt bistand fra Stamina ROT bedriftshelsetjeneste. Fakta: Forslag til Handlingsplan mellom partene Stamina HOT og Nore og Uvdal kommune legges med dette fram for Arbeidsmiljøutvalget. Kommunens forhold til bedriftshelsetjenesten har følgende hjemler i Arbeidsmiljølovens 3-3 Bedriftshelsetj enesten: (1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetj eneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurderingen om en slikt plikt foreligger skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (2) Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold (3) Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmilj øspørsmål Handlingsplanen har i tillegg følgende forankringer: Avtale med bedriftshelsetjenesten av om leveranse av HMS tjenester Årsrapport 2012 fra bedrifishelsetjenesten Planforslaget er utarbeidet av rådmannen og Stamina HOT.

21 Saksbehandlers vurdering: Handlingspianens mål er en systematisk samhandling mellom partene. Partene uttrykker klart at systematikken fører til en større måloppnåelse og ressursutnyttelse. HMS-arbeidet skal være integrert i den daglige driften på alle nivåer. Fokus på personalledelse har rådmannen systematisk jobbet med spesielt fra Arbeidet er i utvikling. Samhandlingen med Stamina HOT gir god kompetanse til utviklingen. Handlingspianen blir gjennomgått i møtet og relatert til Årsrapport 2013 fra Stamina HOT. Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar til orientering Handlingspian 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetj eneste.

22 Handlingspian 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er planlagt for det aktuelle året. çt mi fll-4flt i Nore og Uvdal kommune Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt Ansvar Omfang Merk Systematisk HMS-arbeid Handlingsplanmøte Planleggingsmøte med HMS ansvarlig, ledelse og VO Jan 2013 NOU I BHT Oppfølging og evaluering av Statusmøter 4 gr pr år NOU / leveransene underveis i året BHT Revisjoner Kartlegge revisjonsbehovet i Nore og Uvdal kommune NOU - Avholde innledende møte Risikokartlegging Bistå fagenhetene I avdelingene ved utarbeidelse Vernetjenesten Vernetjenesten Vernerunder - Rådgiving /deltagelse samlinger 2 g. pr. år. Vernerunderved eftersprsel fra bedrift ]jijgge_neste Deltagelse AMU I HMS-utvalg Deltagelse på overordnet AMU 4 gr, pr år NOU / BHT Årsrpport Utarbeidesårli9 jan BHT - 1K system erls system er Bista nd ved irn piernentering av nytt system, navn Høst 2013 Annet

23 staminahot Sykefravær Individoppfølging Videreføre systemet på faste møtedager for oppfølging i gang pr mnd/ Rådgivning til bedrift / leder av arbeidstakere som står i fare for eller er sykemeldte. kontinuerlig Dialogmøter (Dialogmøte 1,11 og III) Analyse av sykefravær Livsstil og helse tiltak Rådgiving til bedrift på system og individnivå ved behov. Annet Inkluderende arbeidsliv, sykefraværsoppfølging vår og høst systemnivå: Partsmøte, Bistå i nærværsprosjekter Livsstil og helse I Helsefremmende tiltak Sunn Bedrift livsstilskonsept Fysisk aktivitet I trening Kosthold Stressmestring Røykeavvenning Rus og avhengighet: - Individ oppfølging - Systemarbeid Annet Arbeidshelseoppfølging Arbeidsmiljøkartlegginger Helsekontroller Arb.med. p01. etter henvendelse fra personalansvarlig Kontinuerlig Helsesertifisering (sjøfart, offshore, eller ansatt. dykker, førerkort, pilot etc.) Arbeidsmedisinsk poliklinikk Helsesertifisering røykdykkere, etter plan Høst 2013 Vaksinering I reiserådgivning Støtte/avklaringssamtaler arbeidsrelaterte helseproblemer Tilbud om helsekontroll til ansatte ved avløpsanlegg / Vår sommer Annet gjennomgang av vaksinestatus jmf forskrift om utførsel av arbeid, kap 8 og 6.

24 staminahot Erg0flom i Kartiegging/risikovurdering Ergonomisk risikovurdering med kartlegging, filming, Vår 2013 Ergonomiopplæring undervisning samt bistand i utarbeidelse av Arbeidsplasstilpasninger avdeling handlingsplaner for renholdere og vaktmestere. Arbeidspiasstilpasninger individ Rådgivning Annet Ergonomisk arbeidstilpasning og rådgiving individ Ved behov Utarbeide rulleringspianer for ergonomisk undervisning og arbeidsplassbesøk for ansatte med ensformig arbeid. Psykososialt arbeidsmiljø I Organisasjonsutvikling Arbeidsmiljøkartlegging MTM gjennomført for hele org i 2013, oppfølging av Første kvartal Konflikthåndtering utvalgte enheter i Mobbing Organisasjonsutvikling Neste kartlegging i Endring/omstilling Annet Rådgiving organisasjonsutvikling, lederutvikling og Ved behov håndtering konfliktsaker. Fysisk, kjemisk, biologisk arbeidsmiljø Inneklima Kartlegging / risikovurdering Bistand kartlegging I risikovurdering av inneklima i Første halvår Rådgivning offentlige bygg, barnehager / skoler. Yrkeshygieniske målinger Annet Krisehåndtering Rådgivning systematisk arbeid Ved behov Kriseberedskapsplan Bistand ulykker / uønsket hendelse Individoppfølging Annet Kurs Grunnkurs HMS Lederkurs HMS Førstehjelpskurs Andre kurstilbud Andre tjenester! eventuelt

25 Dato (ddmmåå) For Kunden For Stamina HOT bedriftshelsetjeneste staminahot Ved oppbrukt abonnementspakke kronebank sendes det mnd fakturaer etterskuddsvis. Kontaktopplysninger: Navn Funksjon Epost Telefonnr. Frank Pedersen Leder (kunde) Frankpedersennore-oq uvdalkommune.no Hilde Tingdal Røbech Kundens kontaktperson HiIde.TinqdaI.Robechtnore-og uvdaikommune.no Monica Moland (Hoved-) vemeombud? Anita Røraas Kundeansvarlig BHT anita.roraas2staminahot.no Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

26 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 440 Saksmappe : 2012/57 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Hilde Tingdal Røbech MTM 2012; oppfolgingsarbeidet...ï MØTEBEHANDLING: Utvalg Motedato Utvalgssak Arbeidsmiljøutvalget /13 Saken gjelder: Orientering om oppfølgingsarbeidet av MTM Fakta: Arbeidsmiljøutvalget er orientert om medarbeiderundersøkelsen (MTM ) 2012 i følgende saker: 13/12,17/12 Rådmannen har stilt krav til fagsjefene om at han skal vite dato for presentasjon av rapporten. Rådmannen har stilt krav om at det for hver av avdelingene skal utarbeides handlingsplan med både bevarings- og forbedringsområder. Benyttelse av bedriftshelsetjenesten til oppfølgingsarbeidet kan gjøres etter avtale med rådmannen. Rådmann vil i møtet gi en status på arbeidet. Saksbehandlers vurdering: Undersøkelsen ble avgrenset til å gjelde ansatte fom 30% stilling. Av disse svarte 91% på undersøkelsen, samme oppslutning som i 2009.

27 Rådmannen la stor vekt på motivasjonsarbeidet slik at flest mulig ville svare. Oppfølging av undersøkelsen ble spesielt omtalt. Oppfølgingsarbeidet pågår. Arbeidsmiljøutvalget blir med dette orientert om arbeidet. Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar orienteringen om MTM sitt oppfølgingsarbeid til etterretning.

28 * Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 440 Saksmappe : 2012/926 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Hilde Tingdal Røbech Arbeidstilsynets HMS-tilsyn; status MØTEBEHANDL1NG: Utvalg Motedato Utvalgssak Arbeidsmiljøutvalget /13 Saken gjelder: Status på Arbeidstilsynets HMS-tilsyn. Fakta: Arbeidsmiljøutvalget ble i sist møte orientert om Arbeidstilsynets HMS-tilsyn. Utvalget vedtok at status på tilsyn skal legges fram i utvalget. Dette gjelder følgende tilsyn: SBK-avdelingen: Rødberg barnehage Uvdal barnehage HSB-avdelingen: Legekontoret SFF-avdelingen og skolene Rødberg og Nore Leder for hver av avdelingene orienterer i møtet. Saksbehandlers vurdering: Arbeidstilsynets oppgave er å påse at Arbeidsmiljølovens krav følges. Iht Arbeidsmiljølovens 7-2, blir Arbeidsmiljøutvalget orientert om arbeidet. Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljoutvalget tar orienteringen om Arbeidstilsynets HMS-tilsyn til etterretning.

29 * Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 440 Saksmappe : 2012/923 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Hilde Tingdal Røbech HMS-avvik siste halvår 2012 MØTEBEHANDLING: Utvalg Motedato Utvalgssak Arbeidsmiljøutvalget /13 Saken gjelder: Orientering om HMS-avvik for andre halvdel Fakta: Plikten til et systematisk HMS-arbeid er forankret i Arbeidsmiljøloven og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften). Arbeidsmiljøutvalgets sak 19/12 Håndtering av HMS-avvik, status, fattet følgende vedtak: Arbeidsmiljøutvalget vedtar at avviksrapportering for 2. halvår 2012 tas opp i februarmøtet Det rapporteres om antall og type avvik samt tilknytning til fagavdeling. Rådmannen har bedt fagsjefene rapportere avvik for sin fagavdeling. 10 avvik er mottatt: PRO: 8 avvik NMK: 2 Se vedlegg Saksbehandlers vurdering: Arbeidsmiljøutvalget har over tid bedt rådmannen om å styrke det systematiske arbeidet. Saken viser at arbeidet er i utvikling. Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar HMS-avvikene for høsten 2012 til orientering

30 Verneområde/sted iïi Dato Navn på melder Stikkord beskrivelse av avviket Dato Stikkord beskrivelse av tiltak Navn på ansvarlig Dato PRO AVVIK REGISTRERT KORRIGERENDE TILTAK REGISTRERT i. skal Alle avvik være dokumentert/registrert på avviksskjema eller på annen måte dokumentert før det registreres i ii. avvikslog. gi iii. Avviksioggen skal oversikt over avvik. og å Ansvarlig leder sjekker hvor raskt ett avvik blir fulgt opp hvor lang tid det tar lukke avvik. Sist oppdatert (dato): Sendt AMU: oppdatering:fagsjef Fagsjef PRO Ansvarlig for Delegert ansvar: Skjema for avviksiogg Nore og Uvdal kommune Ansatt Klyping fra bruker Samtale ansatt. Stellefrakk med lange Seksjonsleder institusjon I i Ansatt Slag og klyping fra bruker Samtale ansatt. Tatt opp på legevisitt Seksjonsleder institusjon Ansatt Spark, slag og klyping fra bruker Samtale ansatt.tatt opp på legevisitt Seksjonsleder institusjon Ansatt Slag fra bruker Samtale ansatt.tatt opp på legevisitt Seksjonsleder institusjon Ansatt Strekk i rygg ved stell av bruker Samtale ansatt. Egenmeiding dagen Seksjonsleder institusjon Ansatt Spark fra bruker Samtale ansatt. Endring i tiltaksplan, Seksjonsleder institusjon to i stell yrkesskade påført under arbeid etter. Utfylt skjema melding om armer 2012 Verneområde:PRO År: Andre halvår Utskrift:

31 Utskrift: Ansatt Stikk fra sprøytespiss Samtale ansatt Følge rutiner. Meldt Seksjonsleder institusjon NAV Ansatt Slag fra bruker Samtale ansatt Seksjonsleder hjemmetjenesten

32 Sist oppdatert (dato): Sendt AMU: Ansvarlig for Oddbjøm Fønnebø Delegert ansvar: Therje Andersen Verneområde: FDV År: 2. halvår 2012 oppdatering: Skjema for avviksiogg Nore og Uvdal kommune Utskrift: Vedkommende ble brakt til lege og sendt sykehus for røntgen. om sikkerhet ved bruk av stige. på varsling. Bygg A hadde linjefeil, og ble rettet. 1 i. Alle avvik skal være dokumentert/registrert på avviksskjema eller på annen måte dokumentert før det registreres i avvikslog. ii. Avviksioggen skal gi oversikt over avvik. iii. Ansvarlig leder sjekker hvor raskt ett avvik blir fulgt opp og hvor lang tid det tar å lukke avvik. NR Dato Navn på melder Stikkord beskrivelse av avviket Dato Stikkord beskrivelse av tiltak Navn på ansvarlig Dato Verneområde/sted Lis Berit Nerli Heisalarmer ute av drift? Reiser bygg B og D hadde ikke avvik Therje Andersen T Vegard Tollefsen Sommerhjelper falt ned fra stige Repetisjon for alle sommerhjelpere Vegard Tollefsen LUKKET AVVIK AVVIK REGISTRERT KORRIGERENDE TILTAK REGISTRERT

33 7 Juni 2012 Fagavdeling sbk Skifte ut til regulerbare bord / Februar 2013 Innkjøp foretatt Leif E. Ågesen Skjema for avviksiogg Nore og Uvdal kommune I8. [ Utskrift: Juni 2012 Uvdal skole Ergonomiske tiltak Lars Granhaug av arbeidsplassen v/ fysioterapeut Toaletter - garderober Forberedelser til renovering igangsatt Leif E. Ågesen Innen Juni 2012 Uvdal bamehage Ergonomiske forhold Ikke gjennomført til vedtak Kan Kleiv Redalen lys, støy, lagerplass om nybygg som skal ferdigstilles Juni 2012 Rødberg barnehage Ergonomiske forhold Pr. dato er det ikke gjennomført tiltak Tordis Jahren 1 Verneområde: SBK År: 2012 Ansvarlig for Leif E. Ågesen Delegert ansvar: oppdatering: Sist oppdatert (dato): Februar 2013 Sendt AMU: Det kan vises til egne tilsynsrapporter for Rodberg skole og Nore skole utstedt av Arbeidstilsynet datert i. Alle avvik skal være dokumentert/registrert på avviksskjema eller på annen måte dokumentert før det registreres i avviksiog. ii. Avviksloggen skal gi oversikt over avvik. iii. Ansvarlig leder sjekker hvor raskt ett avvik blir fulgt opp og hvor lang tid det tar å lukke avvik. AVVIK REGISTRERT KORRIGERENDE TILTAK REGISTRERT NR Dato Navn på melder Stikkord beskrivelse av avviket Dato Stikkord beskrivelse av tiltak Navn på ansvarlig Dato Verneområde/sted Ergonomiske tiltak 5 Juni 2012 Nore barnehage Ingen avvik Gjennomgang inneklima: Reinhold Viser

34 Utskrift: Vemerapport Nore skole I og med flytting av elevene til Rødberg skole fra og med , så ser ikke Arbeidstilsynet grunn til å gi varsel om pålegg. 7 Vemerapport Ridberg skole Arbeidstilsynet finner mindre avvik som går på varslingsrutiner, men dette er ikke grunnlag for varsel om pålegg. 8 Tunhovd Det er ikke levert rapport for dette oppvekstsenter vemeområdet 9 Messa Det er ikke levert vemerapport for dette verneområdet 10 Frivilligsentralen Det er ikke levert rapport for dette vemeområdet

35 * Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 441 Saksmappe : 2013/121 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Hilde Tingdal Røbech Nye arbeidsmiljoforskrifter; orientering MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Arbeidsmiljoutvalget /13 Saken gjelder: Orientering om de nye arbeidsmiljøforskriftene. Fakta: Fra 1. januar 2013 er strukturen på arbeidsmiljøforskriftene endret. Fra tidligere 47 forskrifter er de nå endret til 6. Arbeidet er utført av myndighetene i samarbeid med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Kravene var tidligere spredd i flere forskrifter. Nå er de både samlet og satt i en sammenheng. Dette gjør det enklere å både finne og følge opp aktuelle krav for den enkelte virksomhet. Bedriftshelsetjenesten vil i møtet gjennomgå forskriftene. Saksbehandlers vurdering: Kommunen skal iht Arbeidsmiljølovenjobbe systematisk med HMS. Det fordrer kompetanse på en rekke områder, bla om forskrifter. Å orientere seg i 47 forskrifter har for de aller fleste vært en utfordring. Det blir da en kritisk suksessfaktor for et systematisk og målrettet arbeid. Med 6 forskrifter, er reduksjonen en stimulans til å bli bedre kjent med ansvar og oppgaver. Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar onenteringen om de nye arbeidsmiljøforskriflene til etterretning.

Møteinnkalhng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 07-09. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunestyresalen. Dato: 27.05.2015.

Møteinnkalhng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 07-09. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunestyresalen. Dato: 27.05.2015. Møteinnkalhng nestleder Christianne Stroop Nore og Uvdal kommune 21. mai 2015 telefon 41550860 eller e-post, christianne.stroop(änore-oq-uvdal.kommune.no Hvis du ikke kan møte melder du i fra til møteleder

Detaljer

MøteinnkaWng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 12 14. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen. Dato: 05.03.

MøteinnkaWng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 12 14. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen. Dato: 05.03. MøteinnkaWng leder Grethe-Marit Trulsen Nore og Uvdal kommune, 27-02-14 Vararepresentantene blir kontaktet hvis de skal møte. 31024021/92021103; e-post: hilde.tingdal.robech(nore-og-uvda1.kommune.no Hvis

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.02.2015 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller e-post

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. den 13.02.2014 kl. 12:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. den 13.02.2014 kl. 12:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte den 13.02.2014 kl. 12:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11. Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post { HYPERLINK "mailto:sek@ringerike.kommune.no"

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Innhold A. HMS - systemarbeid B. Kartlegging C. Undervisning D. Målrettet helseundersøkelse E. Arbeidsmedisinsk poliklinikk F. Sykefravær og attføring G. Andre

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Styresak 64-2014 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2014 for NLSH

Styresak 64-2014 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2014 for NLSH Direktøren Styresak 64-2014 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2014 for NLSH Saksbehandler: Gry Dahl Saksnr.: 2009/490 Dato: 10.06.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg, ref.: AMUsak

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO CRH-14/7511-9 39701/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.09.2007 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.09.2007 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.09.2007 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 02110 - FORV ALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR FAUSKE KOMMUNE

FAUSKE KOMMUNE SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 02110 - FORV ALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/302 10/1280 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre II Sak nr.: 024110 I KOMMUNESTYRE I I Saksbehandler: Kontrollutvalget I Dato: 25.03.2010

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015

FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015 FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015 - Oppfølging av Arbeidsmiljøundersøkelsen o Har enhetene forbedret seg på sine utvalgte områder siden forrige undersøkelse? o Har alle enheter gjennomført oppfølgingsmøter

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingun Elisabeth Rosenberg tlf 950 67 309.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 24.4.2012 kl. 12.00 Org./- og pers.avd. Møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Vedlagt følger HMS-årsrapport for sentralt organisert HMS-arbeid i 2011. Rapporten skal behandles i Styret 23/2.

Vedlagt følger HMS-årsrapport for sentralt organisert HMS-arbeid i 2011. Rapporten skal behandles i Styret 23/2. 1 av 1 HMS-avdelinga Dato 09.02.2012 Referanse AMU-sak 03/12 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Frå: HMS-avdelingen Signatur: HMS-årsrapport 2011 Vedlagt følger HMS-årsrapport for sentralt organisert

Detaljer