STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 006/10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 006/10"

Transkript

1 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 006/10 Beslutningssak Årsregnskap og årsberetning Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF. Saksbeskrivelse Det fremlegges et komplett årsregnskap for regnskapsåret Regnskapet er ført av Visma Services Norge AS og revidert av PriceWaterhouseCoopers AS. Revisor vil være til stede under behandlingen av saken og redegjøre for sin revidering og oppfatning av fremlagt utkast til regnskap. Administrasjonen oversendte Helse Sør-Øst RHF (HSØ) 21. januar 2011 Årlig melding 2010 for Helse Sør-Øst RHF delleveranse 1 i tråd med bestilling og slik det ble orientert om i styremøte 8. desember Eier har lagt til grunn at helseforetaket skal levere styregodkjent årlig melding til HSØ på felles format innen 1. mars 2011 (utkast vedlagt). Styremøtet Administrasjonen vil på styremøtet kommentere fremlagt årsregnskap og med tilhørende risikovurderinger. Styret vil særskilt bli bedt om synspunkter på vedlagte forslag til årsberetning. Forslag til beslutning Styret vedtok fremlagte dokument med endringer som årsregnskap med årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømsoppstilling og noter for foretakets årsregnskap for Administrasjonen formidler Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF innen 1. mars Vedlegg Utkast til Styrets årsberetning Årsregnskap Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF

2 Årsberetning 2010 Sykehusapotekene HF Om foretaket Sykehusapotekene HF har følgende forretningsidé: Sykehusapotekene HF skal være sykehusets og pasientenes kompetansesenter for legemidler, og bidra til økt pasientsikkerhet. Foretaket skal aktivt bidra til at kostnadene for helseforetak og dets pasienter forbundet med legemiddelanskaffelse, -distribusjon, -produksjon og bruk holdes så lave som mulig. Kostnadsbevissthet og kundetilfredshet skal være førende i alt vi gjør. I henhold til foretakets vedtekter skal Sykehusapotekene HF være farmasøytisk og apotekfaglig kompetansesenter og skal drive sykehusapotek i Helse Sør-Øst RHF (HSØ), administrere legemiddelinnkjøpssamarbeidet for de regionale helseforetakene og samarbeide med de øvrige tre sykehusapotekforetakene der dette er naturlig. Sykehusapotekene HF skal levere tjenester innen legemiddelberedskap slik dette er vedtatt av HSØ og relevant beredskapsmyndighet. Foretaket skal drive farmasøytisk og apotekfaglig forskning, undervisning og rådgivning, samt: leveranse av de legemidler og apotekvarer som helseforetakene i regionen bestiller detaljsalg av legemidler til sykehusenes brukere og ansatte produksjon av legemidler som vanskelig kan anskaffes som farmasøytisk spesialpreparat farmasøytiske tjenester for å fremme faglig og økonomisk rasjonell legemiddelbruk, herunder informasjon og rådgivning til helsepersonell og pasienter samordnede apotektjenestene i regionen slik at helseforetakene kan yte kostnadseffektive tjenester av høy kvalitet Sykehusapotekene HF skal drives med sikte på å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn. Gjennom oppgaver tildelt av HSØ skal Sykehusapotekene HF bidra til at spesialhelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor Helse Sør-Østs geografiske område. Foretaket eier og driver per sykehusapotek: Sykehusapoteket Arendal Sykehusapoteket Asker og Bærum Sykehusapoteket Drammen Sykehusapoteket Elverum Sykehusapoteket Fredrikstad Sykehusapoteket Gjøvik Sykehusapoteket Hamar Sykehusapoteket Kongsvinger Sykehusapoteket Kristiansand Sykehusapoteket Lillehammer

3 Sykehusapoteket Lørenskog Sykehusapoteket Moss Sykehusapoteket ved Radiumhospitalet Sykehusapoteket ved Rikshospitalet Sykehusapoteket Skien Sykehusapoteket Tønsberg Ullevål sykehusapotek Fra virksomheten 2010 Foretakets driftsmodell forutsetter at foretaket og foretakets sykehusapotek skal være selvfinansierende. Effektivitetsgevinster skal komme helseforetakene til gode, samt benyttes til videreutvikling av foretak og tjenestetilbud. Omsetning og aktivitetsnivå viser fortsatt omsetnings- og aktivitetsvekst og økende produktivitet. Økt andel kostbare legemidler med lav apotekmargin, nedskrivning av varelager, økt salg av LIS-varer med økte rabatter kombinert med endret prismodell har medført at varekostnader i prosent av omsetningen har steget i Foretakets sykehusapotek har vært organisert i tre driftsområder; Stor-Oslo, Sør og Øst. Foretakets sykehusapotek viser stor størrelsesmessig spredning, med en årsomsetning varierende fra 34 til 410 millioner kroner og fra 7,6 til 102,4 årsverk. HSØ har besluttet å overføre pasientene i Alna og Follo fra Oslo universitetssykehus, Aker, til Akershus universitetssykehus (Ahus) fra Overdragelsen av pasienter til Ahus trådte i kraft 1. januar Sykehusapoteket Aker ble som en konsekvens av ovennevnte lagt ned , og gjenværende aktiviteter på Aker overført til Ullevål sykehusapotek. Styret er tilfreds med at omleggingen av driften på Aker så langt er gjennomført på en god måte for sykehuset og egne ansatte. Styret konstaterer at Sykehusapoteket Lørenskog har nedlagt et betydelig arbeide med å stabilisere leveransene av dosepakkede og egenproduserte legemidler til sykehuset (Ahus) i Leveransekjeden på Ahus er imidlertid kompleks, og denne er identifisert som et risikoområde ift varelager. Sykehusapoteket Moss ble i 2010 ombygget, og fremstår nå med tidsriktig publikumsavdeling og produksjonslokaler. Foretaket overtok i 2010 etter avtale driften ved de tidligere farmasøytiske avdelingene ved Sunnaas sykehus HF, Notodden og Rjukan (ved Telemark HF) og Ringerike og Kongsberg (ved Vestre Viken HF). Neste generasjonsdatasystem, FarmaPro 5, er i 2010 pilottestet ved Sykehusapoteket Arendal. Testingen har krevet betydelige ressurser, men har vært helt nødvendig i forhold til planer om videre implementering på øvrige sykehusapotek i 2011 og FarmaPro 5 er en forutsetning for implementering av eresept i foretakets sykehusapotek. Styret ser med bekymring på at prosjektet stadig utsettes for forsinkelser fra leverandør.

4 Foretaket implementerte i 2010 nytt elektronisk kvalitets- og avvikssystem. Foretakets ledelse og styre har i 2010 løpende gjennomført risikoanalyser, og dokumentert dette gjennom ledelsens gjennomgåelse. Avvik fra eksterne og interne tilsyn og revisjoner lukkes i henhold til planer. Foretaket har i 2010 etablert et forskningsutvalg i foretaket med mandat som sikrer støtte og styring av forskning og utvikling i foretaket. Leveranser på legemiddelområdet til foretakets sykehusapotek utføres i henhold til inngått avtale med grossist Norsk Medisinaldepot AS (NMD) for perioden , med mulighet for to års forlengelse. Som en del av grossistavtalen, har foretaket på vegne av de fire regionale helseforetakene inngått avtale med NMD om nasjonal beredskapslagring av antibiotika og intensivlegemidler i forbindelse med influensapandemien i Endelig avklaring av om håndtering av dette beredskapslageret forventes sluttført i 2011 i samråd med Helsedirektoratet. Det er tidligere etablert en samarbeidsavtale mellom de fire regionale helseforetakene og Sykehusapotekene HF om administrasjonen av legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS). LIS har som formål å bidra til å legge grunnlag for avtaler vedrørende kjøp og levering av legemidler etter oppdrag fra helseforetakene, og dermed redusere helseforetakenes kostnader forbundet med kjøp av legemidler. Avtalen innebærer at Sykehusapotekene HF har forpliktet seg til å stille administrative ressurser til disposisjon for samarbeidet. LIS har i 2010 bidratt til direkte reduksjon av legemiddelkostnadene for sykehusene innen HSØ med ca 450 millioner kroner målt i innkjøpspris eksklusiv mervediavgift. Dette er en betydelig økning fra året før. Sykehusapotekene og HSØ inngikk en rammeavtale med virkning fra i den hensikt å etablere standardiserte samarbeidsavtaler med delavtaler mellom Sykehusapotekene og øvrige helseforetak. Avtalene skal bidra til helhetlig samhandling, koordinert ressursutnyttelse og felles standarder på tvers av helseregionene, for å sikre en effektiv og sikker legemiddeldistribusjon og bruk. Rammeavtalen fastsetter prinsipper og felles forhold for avtalene mellom Sykehusapotekene og øvrige helseforetak i HSØ. Prismodellene på varer og tjenester skal være like for alle helseforetak og pasienter. Avtalene regulerer omfang og nivå på gjensidige ytelser, kvalitet og priser. Foretaket har i 2010 etablert korresponderende samarbeidsavtaler med alle berørte sykehusforetak, og styret tar til etterretning at avtalene fungerer etter intensjonene. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3 tredje ledd bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Økonomiske resultater for 2010 Foretakets driftsresultat i 2010 var 46,4 millioner kroner ( ,5 millioner kroner). Årsresultatet i 2010 var 49,1 millioner kroner ( millioner kroner). Sykehusapotekene HF hadde i 2010 en samlet omsetning på millioner kroner ( millioner kroner). Av dette er millioner kroner ( millioner kroner) salgsinntekter.

5 Salgsinntektene økte med 146 millioner kroner, tilsvarende 8 %, i forhold til Dette skyldes generell vekst i omsetningen av legemidler til pasienter ved sykehusene, økt kundegrunnlag tilknyttet Telemark helseforetak (Notodden og Rjukan) og Vestre Viken helseforetak (Kongsberg og Ringerike) og generell aktivitetsvekst på sykehusene. Totalkapitalen var ved utgangen av året 464 millioner kroner. Foretakets kortsiktige gjeld pr. 31. desember 2010 utgjør 56 % av totalkapital. Egenkapitalen i foretaket er på 205 millioner kroner som utgjør 44 % av balansen. Foretaket har ikke rentebærende langsiktig gjeld. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjør 68 millioner kroner. Investeringer i 2010 var på 5,6 millioner kroner. To tredjedeler av totale investeringer er IKT-utstyr på forskjellige sykehusapotek. Det resterende er vedlikeholdsinvesteringer og ombygging av apotek på Sykehusapoteket i Moss og Sykehusapoteket i Drammen. Offentlig tjenestepensjon er tilpasset pensjonsreformen gjennom lov av 25. juni 2010 nr 29 Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse, lov om samordning av pensjon- og trygdeytelser og i enkelte andre lover. Effekt av tjenestepensjonsreformen har bidratt til reduserte bokførte pensjonskostnader i Helsedirektoratet har besluttet at disse planendringene skal tas inn i regnskapene det året de treffer. Reduksjon i pensjonskostnader beløper seg til 34 millioner kroner som en engangseffekt i 2010 (dog uten likviditetseffekt). Det er særlig to forhold i pensjonsreformen som påvirker nivået på de beregnede pensjonskostnadene: Lavere regulering av alderspensjon, fra dagens G-regulering til regulering tilsvarende G-0,75 pst Effekten av en levealderjustering for årskullene 1953 og tidligere som følge av økt levealder. Foretakets likviditetsbeholdning var 95 millioner kroner per 31. desember Av dette er 83 millioner kroner fri likviditet. Utsikter fremover Foretaksledelse og -styre har som en del av strategiarbeidet for perioden frem til 2015 angitt løsninger og tilbud som tilrettelegger for effektiv og sikker legemiddelforsyning og -bruk i alle regionens helseforetak. Strategidokumentet oppsummerer foretakets overordnede mål: Foretaket vil bidra til økt pasientsikkerhet gjennom bedre legemiddelhåndtering i hele pasientforløpet. Foretaket vil bidra til god sykehusøkonomi hvor mål og tiltak befester at sykehusenes kostnader forbundet med legemiddelanskaffelse, -distribusjon, -produksjon og bruk holdes så lave som mulig Dette innebærer at foretaket med utgangspunkt i eksisterende forsyningstjenester og -kompetanse skal videreutvikle pasientorienterte farmasøytiske tjenester og kompetanse. Sykehusapotekenes tjenestetilbud skal bidra til kvalitetsforbedring av legemiddelhåndteringen i de sykehusene de betjener.

6 Prioriterte mål og satsingsområder for 2011 er: Bedre pasientsikkerhet (legemiddelhåndtering) Sykehusapotekene skal etablere felles forpliktende mål- og handlingsplaner med øvrige sykehus/helseforetak for å redusere feilmedisinering under sykehusopphold og ved utskriving. Det forutsettes at veilederen om legemiddelhåndtering, utarbeidet av HSØ, legges til grunn for endringer og implementering av prosedyrer samt tiltak som sikrer den nødvendige kompetanse hos helsepersonell som håndterer legemidler. God sykehusøkonomi Sykehusapotekene skal dokumentere egne bidrag til reduserte legemiddelkostnader for sykehusene/helseforetak. Økonomisk kontroll Foretaket skal levere målsatt driftsresultat. Medarbeiderengasjement Indikatoren for jobbtilfredshet i medarbeiderundersøkelsen skal opprettholdes på dagens nivå. Opplysninger om ytre miljø Alle apotek i foretaket produserer legemidler i en viss skala. Utslipp fra produksjonen, inkludert stoffer som kan innebære miljøskader, er innenfor de krav myndighetene stiller. Foretaket har tilstrekkelige rutiner knyttet til behandling, innsamling og forsendelse av legemidler og kjemikalier til grossist eller sykehus for destruksjon. Det er ikke rapportert vesentlige utilsiktede utslipp til miljøet i Opplysninger om personalet Foretaket hadde 583 årsverk per 31. desember årsverk er ansatt som farmasøyter og 283 årsverk er ansatt som apotekteknikere. Likestilling Sykehusapotekene HF er, som apotekbransjen forøvrig, en kvinnedominert arbeidsplass hvor kvinneandelen i foretaket totalt er på 87 %. Styrets sammensetning er fem kvinner, hvorav tre ansatterepresentanter, og tre menn. Foretakets ledergruppe består av fem kvinner og tre menn. Av foretakets 17 sykehusapotekere er 12 kvinner. For ledere og mellomledere samlet er snaut tre fjerdedeler kvinner. Personal- og lønnspolitikken er kjønnsnøytral. Foretaket tilbyr gode sosiale ordninger både for kvinner og menn i ulike livssituasjoner. Tiltak mot diskriminering Sykehusapotekene HF er opptatt av mangfold. I alle stillingsannonser oppfordrer vi derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

7 Obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket defineres i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon 1 virkeområde ikke å være underlagt obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsmiljø Sykefraværet i 2010 var på totalt ca dager, som utgjorde 8.2 % av total arbeidstid i foretaket. Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) har mottatt rapport om totalt 10 rapporteringspliktige HMS-avvik i Det ble rapportert en AKAN-sak i Sykehusapotekene HF hadde i 2010 tilsyn på to sykehusapotek fra Arbeidstilsynet. Kun ett apotek fikk avvik, som nå er lukket. Fra og med 2003 er det i foretaket gjennomført medarbeiderundersøkelser for å kartlegge medarbeidertilfredshet og iverksette eventuelle korrigerende tiltak. Både styret og HAMU er svært fornøyd med svarprosenten på 88 % på medarbeiderundersøkelsen, og med et resultat (score) for jobbtilfredshet på 77. Relevante tiltak generert av undersøkelsen er iverksatt lokalt på apotekene. Foretaket er en inkluderende arbeidsliv - virksomhet (IA), og har forpliktet seg gjennom IA-avtalen. Det rapporteres om godt lokalt arbeid med sykefraværsproblematikk i apotekene. Det er gjennomført HMS grunnkurs for ledere og tillitsvalgte, samt HMS-dag for ledere og tillitsvalgte med tema Frisk for livet og arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og HMS-dag for verneombud med hovedfokus på hvordan skape arbeidsglede og godt psykososialt miljø. Foretaket har videreført livsfasepolitikken for medarbeidere i alderen 60 år og eldre. Ordningen har som målsetning å bidra til at eldre arbeidstakere står lengre i sine stillinger. Foretaket har i 2010 fulgt opp anbefalinger fra prosjektrapporten Sikker håndtering av cytostatika i sykehusapotek og sykehus. Det innføres bl.a. systematiske helsekontroller. Styret anser dette for å være et viktig tiltak, da mange av foretakets medarbeidere er involvert i slik produksjon på sykehusapotekene eller i sykehusene. Resultatdisponering Sykehusapotekene HF hadde et overskudd på kroner for Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet: Til fri egenkapital kr Totalt disponert kr Foretakets frie egenkapital pr. 31. desember 2010 var kroner.

8 Oslo, 17. februar 2011 Karl Glad Styreleder Einar Sorterup Hysing Einfrid Halvorsen Geir Almåsvold Mo Styrets nestleder Ulla Higdem Elsa Karin Brenden Kjersti I. Hellby Kirsten Hjelle Varamedlem Per Torgeir Lund Adm. dir.

STYREMØTE 25. februar 2014 SAKSNR 006/14

STYREMØTE 25. februar 2014 SAKSNR 006/14 Fra: Administrerende direktør Til: Styret Kopi: Dato: 18. februar 2014 STYREMØTE 25. februar 2014 SAKSNR 006/14 Beslutningssak Årsregnskap og årsberetning 2013. Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF.

Detaljer

á la carte Årsrapport 2008

á la carte Årsrapport 2008 á la carte Årsrapport 2008 Per T. Lund: Adm. direktør Tverrfaglig samarbeid i Helse Sør-Øst RHF Vårt hovedfokus er legemidler og kvalitetssikring av legemiddelbruk. Sykehusledere og pasienter er kjent

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT 2007 Fra ans til hf Fra januar 2008 gikk Sykehusapotekene ANS over til ny selskapsform på bakgrunn av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til Helse Sør-Øst RHF, og heter nå Sykehusapotekene

Detaljer

årsrapport 2006 - når trygghet er avgjørende

årsrapport 2006 - når trygghet er avgjørende årsrapport 2006 - når trygghet er avgjørende PASIENTSIKKERHET OG KOSTNADSKONTROLL felles mål gjennom 150 år KOSTNADSBEVISST SAMARBEID SIKKERHET TILVIRKNING TRYGGHET Bakgrunnen for at Rikshospitalets apotek

Detaljer

Sykehusapotekene HF 19 spørsmål og svar

Sykehusapotekene HF 19 spørsmål og svar Sykehusapotekene HF 19 spørsmål og svar 19 spørsmål og svar om Sykehusapotekene HF 1. Hvem eier Sykehusapotekene HF? 2. Hva er foretakets formål? 3. Hva er foretakets satsingsområder? 4. Hvordan styres

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Årsberetning 2010. Oslo universitetssykehus HF

Årsberetning 2010. Oslo universitetssykehus HF Årsberetning 2010 Oslo universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 23/2011 Oslo universitetssykehus HF mars 2011 Vedlegg til styresak 23/2011 Oslo universitetssykehus HF Side 1 av 11 Årsberetning 2010

Detaljer

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar.

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar. ÅRSBERETNING Året 2014 var preget av økt aktivitet og vesentlig fremgang på mange pasientrettede områder. Foretaksgruppen leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Målene som er definert for helseforetaksgruppen

Detaljer

Dette er Sunnaas sykehus HF

Dette er Sunnaas sykehus HF Årsberetning 2011 Dette er Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er landets største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, med universitetsfunksjon fra 1995. Pasienttilbudet er basert

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo universitetssykehus HF

Årsberetning 2009. Oslo universitetssykehus HF Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 40/2010 Oslo universitetssykehus HF april 2010 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 1 av 10 Styrets beretning 2009 Oslo

Detaljer

Årsrapport 2012. Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012. Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 1 Innhold Et år med gode leveranser 04 Styring og organisering 06 Pasientreiser med og uten rekvisisjon 09 Sentrale arbeidsområder 2012 11 Samarbeid og forankring 16 Medarbeidere og miljø

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Å r s r a. p p o r t

Å r s r a. p p o r t Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 INNHOLD Dette er Helse Midt-Norge 2 Administrerende direktør 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 11 Regnskapsprinsipper 11 Noter 12 Revisjonsberetning

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. april 2009 Kl.: 08.30 til ca. 12.00 Sted: Radisson SAS Polar Hotel, Longyearbyen Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr:

Detaljer

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Vår virksomhet Virksomheten i Helse Midt-Norge skal baseres på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Formålet med virksomheten er å sørge for at befolkningen

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Verdier. Virksomhetsidé. Visjon. Styret i 2014. Organisasjonskart

Verdier. Virksomhetsidé. Visjon. Styret i 2014. Organisasjonskart Årsrapport 2014 Visjon Vi er der når du trenger oss! Sykehuset Innlandet HF skal gi gode og likeverdige helse tjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 4. februar 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. INNSYN OG KONSERNREVISJON... 4 3. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 5 3.1 OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP

Detaljer

Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder dekning av underskudd

Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder dekning av underskudd Møtedato: 24. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 131 2011/319 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 17.4.2013 Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Ledelsens gjennomgåelse Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Dato: Dato: Tore Prestegard Administrerende direktør Anne Katrin Haga Kvalitetsdirektør Overordna

Detaljer

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 1. juni 2011 STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Orienteringssak Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet 4. februar

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 19. mars 2015 kl. 10.30 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 19. mars 2015 kl. 10.30 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 10.30 15.00 Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2015/26

Detaljer

Innhold. Fakta om Norsk Helsenett 4. Organisering og styring 6. Samhandling mellom aktører i sektoren 9. Virksomhetsområder 10

Innhold. Fakta om Norsk Helsenett 4. Organisering og styring 6. Samhandling mellom aktører i sektoren 9. Virksomhetsområder 10 Årsrapport 2007 Innhold Fakta om Norsk Helsenett 4 Organisering og styring 6 Samhandling mellom aktører i sektoren 9 Virksomhetsområder 10 Marked og tilknytning 14 Rimeligere tjenester 16 En profesjonalisert

Detaljer

Årlig melding. til Helsedepartementet

Årlig melding. til Helsedepartementet Årlig melding til Helsedepartementet Hamar 15. februar 2004 1 SAMMENDRAG Rapport 2003 Helse Øst`s mål og prioriteringer for 2003 er bygd på de rammer som følger av statsbudsjettet samt departementets styringsdokument

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Årsrapport 2007 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer