Veileder for elevmedvirkning og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for elevmedvirkning og"

Transkript

1 KVALITETSSYSTEM Område: Læringsmiljø og elevoppfølging Kapittel: Dokument nr: Organisasjonsnivå: Hele virksomheten Dokumentnavn: Veileder for elevmedvirkning og elevdemokrati Godkjent dato: Godkjent av: Rev. august 2011 Skolens ledelse Veileder for elevmedvirkning og elevdemokrati Vedtatt av elevrådet i januar Revidert for skoleåret 2011/2012, august Elevrådets styre 2010/2011 har utarbeidet kjennetegn for profesjonelle elever. Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 1 av 24

2 Forord Hvordan kan vi tilrettelegge for at klassens tillitselev skal kunne utføre sitt oppdrag på best mulig måte? Hvordan kan vi bruke elevmedvirkning for å skape en enda bedre læringsarena for elevene? Hvordan kan vi samarbeide for å få til et mer aktivt elevdemokrati? Dette er sentrale spørsmålsstillinger som vi i elevrådets styre diskuterer sammen med skolens ledelse. Siden du nå er inne på skal kunne gi deg som elev et innblikk i hvordan vi jobber med et aktivt elevdemokrati og elevmedvirkning på Horten videregående skole. Her kan du få svar på: - Hva forventes av en tillitselev? - Hva forventes av et verneombud? - Hva kan klassens time brukes til? - Hva er en samarbeidsgruppe? - Hvordan kan vi jobbe med elevmedvirkning? - Hvordan jobber elevrådet? Hensikten med dette er å gjøre elevene tryggere i sin elevrolle slik at elevene gjennom skoleåret skal kunne ta del i en aktiv skolehverdag der både ansvar, plikter og rettigheter er kjent og fungerer i praksis. Felles skolering vil bli gitt til de elever som blir valgt som tillitselev og vara, og hver klasse skal gjennomføre et eget undervisningsopplegg i elevmedvirkning i begynnelsen av skoleåret. Vi ønsker at elevene skal bidra på en positiv måte, slik at vi skaper en god læringsarena for alle elevene på Horten videregående skole. Skolens visjon er Kunnskap gir muligheter. Vi ønsker at elevene skal engasjere seg for å skape en læringsarena der nettopp læring og kunnskap har hovedfokus. For skoleåret 2011/12 er det utarbeidet en egen handlingsplan for elevenes psykososiale skolemiljø. Lykke til! Bjørn-Kristian Svendsrud Lars Marcus Bekkevold Lisbeth Eek Svensson Leder Miljøansvarlig Rektor Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 2 av 24

3 Kunnskap gir muligheter Kunnskap gir muligheter er skolens visjon. Vår målsetting er å gi alle elever tilstrekkelig informasjon og kunnskap om hvilke rettigheter og plikter elevene har i den videregående skolen. Opplæringsloven med tilhørende forskrifter gir skolen mange føringer. Vi plikter blant annet å legge til rette for at elevene skal kunne utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse. Vi plikter også å legge til rette for elevmedvirkning, slik at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid. Gjennom kunnskap om elevmedvirkning og elevdemokrati vil vi gi alle elever en reell mulighet til å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen på Horten videregående skole. Lisbeth Eek Svensson Rektor Husregler Vi møter presis til timene. Vi har PC n lukket når timen begynner. Vi holder fokus på faget i timene. Vi spiser ikke i timene. Vi rydder alltid opp etter oss. Hva menes med elevmedvirkning? Med elevmedvirkning menes elevenes mulighet for å innvirke og ta initiativ til forhold som gjelder elevenes læringsmiljø og sosiale miljø. Naturlige temaer som kommer inn er planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen, samt direkte sosiale tiltak som skal fremme et godt miljø. Miljøtiltak, planlegging, prøveplaner, periodeplaner, vurdering og valg av undervisningsmetoder kan være aktuelle tema for dialog. Elevmedvirkning på klasse- og individnivå er en forutsetning for at vi som skole skal kunne møte elevenes krav om en tilpasset opplæring. Den enkelte elev skal så langt det er mulig kunne vurderes og undervises i tråd med den læringsmåten som passer best fordi læringsgevinsten er størst. Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 3 av 24

4 Kjennetegn for profesjonelle elever Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 4 av 24

5 Handlingsplan for elevenes psykososiale skolemiljø Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 5 av 24

6 Hva er din oppgave som tillitselev? En tillitselev bør være en aktiv, engasjert og godt fungerende elev som har tid og lyst til å representere klassen i elevrådet. Det er viktig at klassen tar valg av tillitselev på alvor og at de velger en elev som tar oppgaven seriøst. Hva forventes av en tillitselev? o Planlegge og gjennomføre klassens time. o Følge opp skolens husregler og klassens kjøreregler. o Være fast representant i klassens samarbeidsgruppe. o Bringe viktig info fra klassen til elevråd / plenumsmøte / UP-lagsmøte. o Bringe informasjon og saker til behandling fra elevråd / plenumsmøte / UPlagsmøte videre til sin klasse. o Oppmøte på allmøte / elevråd / plenumsmøte / UP-lagsmøte. o Gi beskjed til sekretær om gyldig grunn ved fravær (It s learning). o Representere klassens mening når saker skal behandles. o Sjekke elevrådets meldingstjeneste på It`s learning daglig. o Melde saker skriftlig til kontaktlærer, elevrådets leder / UP-lagets leder gjennom meldingstjenesten på It`s learning. o Tillitseleven skal påse at saker forsøkes løst på lavest mulig nivå sammen med de som er direkte berørt. o Tillitseleven plikter å ta kontakt med studierektor dersom vikarordning for klassen ikke fungerer tilfredsstillende. o Klassens tillitsvalgt skal også fungere som klassens elevombud og verneombud, og bidra til at klassens fysiske og psykososiale læringsmiljø er tilfredsstillende. Illustrasjon: Ideen med illustrasjonen: Aktiv elev som virker interessert og gjerne snakker med flere andre er i en diskusjon Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 6 av 24

7 Hva forventes av et verneombud - miljøtillitsvalgt? Klassens tillitsvalgte og vara får automatisk også rollen som verneombud / miljøtillitsvalgt. Verneombudet har som oppgave å ivareta elevenes interesser i saker som angår helse, miljø og sikkerhet og skal rapportere til verneleder om avvik. Den som har vernelederfunksjon i forhold til elevene er områdets studierektor. Instruksjon omkring verneombudsrollen vil bli gitt på en felles samling for alle tillitselever og vara. Studierektor er verneleder Verneleder er arbeidsgivers representant som skal ivareta elevenes rettigheter innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Verneleder skal ha hovedfokus på læringsmiljøet. Verneleder skal se til at læringsmiljøet er innrettet og vedlikeholdt på en slik måte at hensynet til elevers sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene Arbeidsmiljøloven (AML) og Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Når elever jobber i verksteder/laboratorier skal de ivaretas på lik linje med ansatte hva gjelder HMS. Verneleder skal sørge for at elevenes egne verneombud får nødvendig opplæring for å kunne ivareta denne funksjonen og gjennom faste møter med disse (UP-lag) følge opp HMS-arbeidet på avdelingene/programområdene. Opplæringslova Fra 9a 6 i opplæringslova heter det at elevrådet kan oppnevne skolemiljørepresentanter til å ivareta elevenes sine interesser overfor skolen og myndigheter i saker som har med skolemiljøet å gjøre. Skolemiljørepresentantene deltar i planlegging og gjennomføring av det systematiske helse -, miljø - og trygghetsarbeidet ved skolen i den grad det vedkommer skolemiljø for elevene. I opplæringslovens 9a 1 heter det at alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Denne retten gjelder både det fysiske og det psykososiale læringsmiljøet. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring. Du som tillitselev har et særlig ansvar for å følge opp akkurat dette: Et skolemiljø som fremmer trivsel: Et skolemiljø hvor alle elever kan trives og som bidrar til at skolen oppleves som et meningsfullt sted å være. Et skolemiljø som fremmer helse: Et skolemiljø som ikke gir elevene skader, sykdommer eller helseplager av noe slag, og som positivt er med på å styrke elevenes fysiske og psykiske helse. Et skolemiljø som fremmer læring: Et skolemiljø som gir elevene gode læringsbetingelser. Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 7 av 24

8 Verneombudets rolle i elevenes HMS-arbeid Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 8 av 24

9 Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 9 av 24

10 Hva er klassens time? Klassens time er til for å skape bedre samarbeid og kommunikasjon mellom klasse, tillitsvalgt og lærer. Her har klassen og tillitseleven muligheten til å legge frem eventuelle saker til/fra elevrådet og synspunkter omkring for eksempel undervisningsopplegg, aktiviteter og det psykososiale miljøet. Det er tillitseleven som har ansvaret for å organisere klassens time. Klassens time skal fungere som en kommunikasjonsportal mellom klasse, tillitsvalgt og lærer. I det tidsrommet som blir satt av til dette har klassen mulighet til å diskutere eventuelle saker som skal opp i elevrådet, planlegge aktiviteter eller bruke timen slik de selv finner det best. Som tillitsvalgt blir det din oppgave å organisere klassens time. Her kan du gi beskjeder som kommer fra elevrådet, og du kan få inn saker fra klassen din. Vi har satt opp en enkel sjekkliste for hvordan du kan gå frem. Illustrasjon: Ideen med illustrasjonen: Flere elever vises avbildet i en klasseromssituasjon som alle elever kjenner seg igjen i uansett program. Sjekkliste for klassens time Før timen: Gi beskjed i god tid. Ha klart for deg hva som skal tas opp av saker. Finn frem eventuell informasjon som skal gis. Sett gjerne opp noen punkter på et ark slik at det blir enklere for deg når du står foran klassen din. Ha referatet fra siste møte og siste plenumsmøte klart slik at sakene kan refereres for klassen og at klassen kan få gitt innspill i aktuelle saker. Under selve timen: Ta kontroll Du skal lede ordet denne timen, det er viktig at du får sagt det du skal si. Gi ut eventuell informasjon før du går over til innspill fra klassen. Skal noe diskuteres, saker fra elevrådet eller lignende, ta dette før klassen får melde opp saker. La klassen melde opp eventuelle saker de måtte ha. Gjennomgående for hele timen Gjør deg ferdig med én sak før du går over til den neste. Ha gjerne et ark med deg opp og skriv ned noen få punkter fra hver sak underveis. Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 10 av 24

11 Etter timen: Skriv ned eventuelle saker som ble meldt inn av klassen. Dersom det har vært avstemming, diskusjon eller lignende over noe som elevrådet har kommet ned, skriv ned resultatet. Gi skriftlig og/eller muntlig rapport til elevråd og kontaktlærer. Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 11 av 24

12 Hva er en samarbeidsgruppe? Målsettingen med en samarbeidsgruppe: En samarbeidsgruppe skal ha som mål å sikre en god dialog mellom lærere og elever slik at planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen skal bli så forutsigbar og god som mulig. En samarbeidsgruppe består av tillitselevene, eventuelt andre elever valgt av elevgruppen, kontaktlærer(e), og eventuelt en faglærer. Elevene skal alltid være i flertall. Hensikten med disse gruppene er å gi elevene mer innflytelse og dermed bidra til å utvikle ansvar og selvstendighet gjennom elevmedvirkning og elevdemokrati. Samarbeidsgruppen skal være et forum for samarbeid, god dialog og planlegging av en tilpasset opplæring. Det skal holdes minimum to møter i hvert halvår og referater fra møtene skal sendes til studierektor. Samarbeidsgruppa kan: - Medvirke i utarbeiding av prøveplan, timeplan og periodeplan. - Komme med forslag til undervisningsopplegg og variasjon av metode - Fremme tiltak for forbedring av psykososialt og fysisk miljø - Bidra til løsning av eventuelle konflikter - Fremme tiltak for forbedring av læringsmiljøet - Tilrettelegge for sosiale tiltak for klassen - Dialog om elevvurderingsforskriften - Dialog om undervisningsvurdering - Diskutere og følge opp skolens husregler og klassens kjøreregler Gjennom åpen og respektfull dialog vil samarbeidsgruppa være en viktig arena for forebyggende arbeid av konflikter og uakseptabel atferd. Samarbeidsgruppa er vår skoles organisering for å legge til rette for en systematisk mulighet for elevene til å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen. Samarbeidsgruppa og klassens time skal brukes med fornuft. Det skal praktiseres god møteteknikk, saklighet og respekt for enkeltpersoner. En skal være varsom i forhold til enkeltpersoner, og det skal kreves konstruktive og positive forslag fra elevene, som skal forpliktes til god egeninnsats. Brukt fornuftig og langsiktig skal man bygge opp tillit, trygghet, åpenhet, dialog og et godt miljø. Hensikten med å ha både samarbeidsgruppa og klassens time, er at via den lille gruppa, samarbeidsgruppa, skal elever kunne lære å representere og til å forberede saker for en samlet klasse. Det skal også være en støtte for læreren å ha en liten gruppe å kunne samrå seg med. Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 12 av 24

13 UP-lagsmøter 1. Alle tillitselevene på utdanningsprogrammet har møte og stemmerett. Kun tillitseleven møter normalt, vara kun ved forbehold dersom ikke området / utdanningsprogrammet selv velger en annen løsning. 2. Sikre valg av nye elevtillitsvalgte for klasser der tillitseleven har fått styreverv. 3. Det skal velges en leder av utdanningsprogrammets tillitsvalgte som er ansvarlig for å holde kontakt med studierektor for å planlegge og forberede møter. Vedkommende skal også representere utdanningsprogrammet i fellesrådet som består av en tillitsvalgte fra hvert utdanningsprogram og styret. 4. Tema for møtene i UP-laget kan være: - Opprop og valg av leder - Avtale tid og sted for møter, hyppighet, referatføring, innkalling, hvordan saker skal meldes. - Om tillitsvalgtes rolle, oppgaver mv - Studierektor orienterer om virksomhetsplanen og skolens satsingsområder - Følger opp tema og problemstillinger fra veiledningsheftet i elevdemokrati og elevmedvirkning - Utveksle erfaringer mellom de tillitsvalgte imellom - Forberede saker for elevrådet / elevrådets styre, tenke konstruktivt og positivt 5. Oppfølging av samarbeidsgrupper, vikarproblematikk og læringsmiljø - Gjennomgang av skolens aktivitetsplan, sikre beskjeder mv - Konsekvenser ved brudd på skolens reglement og på skolens husregler. - Kvalitetssjekk av prøveplaner mv - Utstyr, inventar, andre forhold av betydning for skolemiljø og læringsmiljø - Skolens husregler - Sosiale aktiviteter - Forebygge aktiviteter av betydning for læringsmiljøet (uro, røyking, snusing og andre forhold av betydning) - Spesielle forhold på utdanningsprogrammet / avdelingen - Evaluering av skolestart og andre forhold som kommer på gjennom året - Elevene fysiske og psykososiale skolemiljø. - Oppfølging av fravær, forsentkomming og vurdering 6. Tillitseleven er også verneombud. 7. Andre forhold Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 13 av 24

14 Undervisningsopplegg i elevmedvirkning Undervisningsopplegget kan også benyttes for diskusjon og dialog omkring andre aktuelle og relevante problemstillinger eller temaer som settes på dagsorden ift elevenes læringsmiljø. Vi bruker cafédialog som metode for å diskutere elevmedvirkning på Horten videregående skole. Opplegget skal gjennomføres i alle klasser sammen med kontaktlærer i begynnelsen av hvert skoleår. Målet er at hver enkelt elev skal bevisstgjøres på hvilke muligheter han har for å bidra til et godt fungerende elevdemokrati og et godt læringsmiljø gjennom elevmedvirkning. Hver enkelt elev skal gis anledning til å være med på å utforme skolehverdagen, sett i sammenheng med at elevene skal lære mest mulig på best mulig måte. Tidsbruk: En økt Deltakere: Kontaktlærer (evt. erstatter) og klassens elever Gjennomføring: Jf aktivitetsplanen, gjennomføres i forbindelse med skolestart. Hva skal vi lære i denne økta? - Hva er elevmedvirkning og hvordan kan vi praktisere det på HVS? - Krav til eleven om egen innsats - Ansvar for sosialt miljø, klassens kjøreregler og skolens husregler - Miljøtiltak, planlegging, prøveplaner, periodeplaner, vurdering og undervisningsmetoder - Samarbeidsgruppa, hvordan fungerer den? - Planlegging og gjennomføring av klassens time - Aktuelle problemstillinger diskuteres 1. Hvordan praktiseres god møteteknikk? Bli enige om kjøreregler for klassen. 2. Hvordan skal en god tillitselev opptre og hva er hans viktigste oppgaver? 3. Hvordan skal en godt fungerende samarbeidsgruppe jobbe, og hva er viktig for at den skal lykkes i sitt arbeid? 4. Hva betyr elevmedvirkning, og hvordan kan vi praktisere elevmedvirkning i skolehverdagen? 5. Nevn eksempler på ulike tema som elever og lærere kan ta opp i klassens time. Hva skal til for at klassens time oppleves som meningsfylt for alle? 6. Hvilke kjøreregler ønsker klassen å ha som sine egne regler i tillegg til husreglene? Hva skal til for at dette gjennomføres av alle, både elever og lærere? 7. List opp skolens husregler. Hva skal til for at disse gjennomføres av ale, både elever og lærere? 8. List opp ulike undervisningsmetoder og diskutere hvilke metoder som er egnet i ulike situasjoner og hvilke metoder som kan gi elevene størst læringsutbytte. 9. Studer skolens retningslinjer for prøveavvikling. Hva skal til for å sikre lik praksis? 10. Kom med flere forslag! Se egen presentasjon som beskriver metoden for denne økta. Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 14 av 24

15 Hva sier opplæringslova? Hjemmel i Opplæringslova 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. 9a-5. Elevdeltaking i skolemiljøarbeidet Elevane skal engasjerast i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske arbeidet for helse, miljø og tryggleik ved skolen. Skolen skal leggje oppgåver til rette for elevane etter kva som er naturleg for dei enkelte årstrinna. Elevrådet kan nemne opp skolemiljørepresentantar til å vareta elevane sine interesser overfor skolen og myndigheitene i saker som har med skolemiljøet å gjere. Skolemiljørepresentantane deltek i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske helse-, miljø- og tryggingsarbeidet ved skolen i den grad det vedkjem skolemiljøet for elevane. Elevane kan møte med inntil to skolemiljørepresentantar i arbeidsmiljøutvalet eller anna samarbeidsorgan der eit slikt er oppretta ved skolen i samsvar med arbeidsmiljøloven kapittel 7, når dette behandlar spørsmål som vedkjem skolemiljøet Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 15 av 24

16 for elevane. Skolemiljørepresentantane har da talerett og rett til å få meininga si protokollert. Skolemiljørepresentantane skal ikkje vere til stades når utvalet behandlar saker som er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter. Skolemiljørepresentantane har rett til den informasjon som trengst for oppdraget, så langt informasjonen ikkje er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter. Skolemiljørepresentantane har rett til den opplæring og det fritak frå undervisningstimar som trengst for å skjøtte oppgåvene Hjemmel i forskrift til Opplæringslova Fra 4-1. Rett til vurdering. Det skal leggjast vekt på å gi god tilbakemelding og rettleing til elevane, lærlingane og lærekandidatane. Det skal også leggjast til rette for at dei kan gjere god eigenvurdering. Læringsplakaten Kunnskapsløftet Punkt 2. Stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet. Punkt 5. Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid. Punkt 6. Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter. Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 16 av 24

17 Elevdemokrati på Horten videregående skole Arbeidsbeskrivelse for elevrådets styre Kunnskap gir muligheter er skolens visjon, og skolen har i samarbeid med ansatte og elever utarbeidet et eget verdigrunnlag basert på læring, medvirkning og utvikling. Det er styrets ansvar at elevdemokratiet på Horten videregående skole følger de retningslinjer som visjon og verdier gir. Elevrådets styre har følgende representanter: Leder Nestleder med økonomiansvar Sekretær og infoansvarlig Rettighetsansvarlig Miljøansvarlig Gruppe- og komitéansvarlig Elevrådsleder Ansvar: Lede elevrådsmøter, dialogkonferanser og styremøter Kontakt med media og eksterne samarbeidspartnere Hovedansvarlig for elevrådets daglige drift Holde taler på vegne av styret og elevrådet Holde direkte kontakt med skolens ledelse Lede styrets daglige arbeid Delta som en av elevenes representanter i Fylkeselevrådet Arbeide for reell elevmedvirkning og oppfølging av elevenes rettigheter og plikter Arbeide for saker som elevene fremmer Medansvar for økonomi Være i dialog på It`s Nestleder Ansvar: Hjelpe elevrådslederen med hans/hennes ansvar og oppgaver Overtar elevrådsleders oppgaver når elevrådsleder ikke er tilstede Sette opp et budsjett for gitt periode Ha kontroll over hvordan regnskapet ser ut i forhold til budsjettet Gi styret en oversikt over den økonomiske situasjonen ved behov Sekretær og infoansvarlig Ansvar: Sørge for at elevene får nødvendig informasjon om elevrådets arbeid Skrive og sende ut innkalling til elevrådsmøter, dialogkonferanser og allmøter på It`s i samråd med elevrådsleder Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 17 av 24

18 Skrive referater fra styremøter, elevrådsmøter, dialogkonferanser, allmøter samt møter med rektor / skolens ledelse Ansvar for å oppdatere elevrådets side på It`s med for eksempel innkallinger og referater Lage plakater og annet informasjonsmateriell ved behov Ansvar for å gi oppdaterte opplysninger om elevrådets arbeid til skolens informasjonsansvarlige slik at skolens hjemmeside og infoskjermer til enhver tid inneholder oppdaterte opplysninger Bistå elevrådsleder/nestleder når det gjelder kontakt med media Rettighetsansvarlig Ansvar: Ansvar for å følge med på elevenes rettigheter og plikter Holde seg til en hver tid oppdatert om elevenes rettigheter Bistå leder i spørsmål som omhandler elevenes rettigheter og plikter Informere om elevenes rettigheter og plikter på elevrådets side på It`s Opprette et rettighetsfag, svare på spørsmål og gi råd og veiledning til elevene Gruppe- og komitéansvarlig Ansvar: Ansvarlig for elevrådets grupper og komiteer Påse at gruppene og komiteene utfører sine oppdrag og rapporterer jevnlig til styret / elevrådet Ta initiativ til å opprette nye grupper og komiteer ved behov Skal til en hver tid holde seg oppdatert på hva de ulike gruppene og komiteene foretar seg. Altså skal vedkommende ha en god dialog med gruppens og komiteens leder. Miljøansvarlig Ansvar for å følge opp elevenes fysiske og psykososiale skolemiljø Ansvar for sosiale arrangementer og aktiviteter som skal bidra til et bedre skolemiljø for elevene Ansvar for å fremme forslag til hvordan HVS kan bli en mer miljøvennlig skole Styrets oppgaver og samlede ansvar Samtlige har ansvar for å engasjere seg i det som skjer i skolesamfunnet, og aktivt ta del i de tiltak som iverksettes og det arbeid som styret til enhver tid gjør. Samtlige har ansvar for å gjøre sitt beste for at elevrådsstyret skal fungere så godt som mulig. Styret har ansvar for at de avgjørelser som fattes skal om mulig gjøres på demokratisk vis. Styret skal delta som elevenes representanter i FUS forum for utvikling og samarbeid, skolens skolemiljøutvalg. Styret har samlet et ansvar for å følge opp elevenes fysiske og psykososiale skolemiljø. Elevrådets forretningsorden Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 18 av 24

19 1- Definisjoner Følgende beskrivelser definerer alle parters roller i elevdemokratiet, og hvem som har stemmerett og ikke. 1.1 Tillitselev og vara Tillitseleven er den personen som definert elevgruppe har valgt som sin elevrådsrepresentant. Tillitseleven velges i starten av skoleåret, etter gjennomført skolestartprogram for å sikre at elevene er godt kjent med hverandre før valget foretas. Det velges en vararepresentant for hver tillitselev. Dersom tillitseleven ikke har anledning til å møte til obligatoriske aktiviteter arrangert av elevrådets styre, må vararepresentanten stille. Tillitseleven skal også være verneombud for sin elevgruppe, og skal påse at det fysiske og psykososiale skolemiljøet skal være gå godt som mulig. Dersom tillitseleven blir valgt inn i skolens elevrådsstyre, skal det velges ny tillitselev eller ny vara dersom denne overtar ansvaret som tillitselev. Tillitseleven har som alle elever stemmerett i allmøter og komiteer. Tillitseleven har stemmerett i studieretningslaget, fellesrådet og elevråd i plenum. Vararepresentanten har normalt ikke stemmerett, kun dersom vara møter som stedfortreder for tillitseleven. Dersom jobben ikke gjøres på en tilfredsstillende måte, skal elevrådets styre varsles skriftlig. Det kan bli aktuelt å velge ny tillitselev. Elevrådets styre har myndighet til å vurdere og vedta utskifting av en tillitselev. 1.2 UP-lag for hvert utdanningsprogram Det skal opprettes et UP-lag for hvert utdanningsprogram. Slike UP-lag avholdes når samtlige tillitselever for utdanningsprogrammet er samlet til møte, og tillitseleven plikter å delta. Vara møter kun etter avtale dersom tillitseleven er forhindret i å møte. Det velges en leder for utdanningsprogrammet som skal representere elevene i fellesrådet. Møter skal avholdes jevnlig gjennom skoleåret, og studierektor for utdanningsprogrammet skal være tilstede ved behov. 1.3 Elevråd i plenum Elevråd i plenum avholdes når samtlige tillitselever er samlet til møte, og tillitseleven plikter å delta. Vara møter kun etter avtale dersom tillitseleven er forhindret i å møte. Elevrådet er den øverste instansen i elevdemokratiet, og alt som blir vedtatt av elevrådet er endelig. 1.4 Elevrådsstyret Elevrådsstyret administrerer og leder det daglige arbeidet i elevrådet. Elevrådets styre består av 6 personer med ansvar for hvert sitt definerte område. Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 19 av 24

20 Hovedstyret har følgende verv Leder Nestleder Sekretær og infoansvarlig Rettighetsansvarlig Miljøansvarlig Gruppe- og komitéansvarlig Leder, nestleder og øvrige styremedlemmer velges ved skoleårets begynnelse på det første elevrådsmøtet. Leder og nestleder har ansvar for elevrådets arbeid til nytt styre for et nytt skoleår er valgt. 1.5 Elevrådslederen Elevrådslederen er den fremste talsmannen for elevene. Lederen leder det daglige arbeidet i styret, og leder også elevrådsmøtene. Lederen har stemmerett på lik linje med tillitselevene i alle saker som tas opp i elevrådet. 1.6 Dialogkonferanser Dialogkonferanser avholdes når samtlige tillistelever er samlet til møte, og tillitseleven plikter å delta. Vara møter kun etter avtale dersom tillitseleven er forhindret i å møte. Hensikten med en dialogkonferanse er å etablere direkte kontakt og dialog mellom alle tillitselevene og rektor/skolens ledelse. Rektor og skolens ledelse vil bistå elevrådsleder med planlegging og gjennomføring av konferansene. 1.7 Rektor, ledere, kontaktlærer og øvrige deltakere Rektor, ledere, rådgivere, kontaktlærere, lærere og øvrige ansatte har observasjonsstatus under elevrådets møter. De er ikke stemmeberettiget, men har tale- og forslagsrett. Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 20 av 24

21 1.8 Elevrådets organisering Elevrådsleder Elevrådsstyret Elevrådet Leder av Leder av Leder av Leder av Leder av Leder av Leder av Leder av DH EL HS ID MK SS ST TP Tillitselever Tillitselever Tillitselever Tillitselever Tillitselever Tillitselever Tillitselever Tillitselever 2 Votering Følgende beskrivelser definerer standard for hvordan det skal voteres i allmøter og elevrådsmøter. 2.1 Votering i allmøter Alle elever har stemmerett under allmøtene. For å være vedtaksdyktige under et allmøte, må minst 2/3 av elevene være tilstede. Det er allmøtets avgjørelse om det skal foregå votering ved hemmelig valg eller håndsopprekning. 2.2 Votering i elevrådsmøter Under ordinære elevrådsmøter har tillitselevene, styremedlemmer og elevrådsleder stemmerett. For å være vedtaksdyktige under et elevrådsmøte, må minst 4/5 av tillitselevene være tilstede. Når det skal voteres i elevrådsmøter, er det normalt sett ikke hemmelig valg. Hemmelig valg kan kreves av et flertall. Når det skal velges elevrådsleder og nestleder, skal voteringen foregå ved hemmelig valg. Alle studieretninger skal være representert ved voteringen. Når det skal voteres i elevrådsmøter på sak eller person, er det normalt sett ikke hemmelig valg. Hemmelig valg kan kreves av et flertall. Arrangørene av møtet må stille med tellekorps. Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 21 av 24

22 3 Valg av tillitsverv Følgende beskriver hvordan elevrådet velger elevrådsleder, nestleder, øvrige styremedlemmer og andre tillitsverv. Elevrådets styre velges ved skoleårets begynnelse og gjelder for skoleåret. 3.1 Valg av elevrådsleder og nestleder Elevrådsleder og nestleder velges på første elevrådsmøte etter skolestart. Minst 4/5 av tillitselevene må være tilstede for at voteringen skal være gyldig, og for at leder skal kunne velges. Hver tillitselev kan stemme på kun en kandidat. Hvis en hel elevgruppe e.l. er forhindret fra å møte, kan dispensasjon gies av allmøtet med 2/3 flertall. Elevrådsleder og nestleder velges ved skriftlig valg. Valg av leder og nestleder foretas som to separate valg, hvor leder velges først. Kandidatene får lov til å presentere seg selv og sin valgtale. Kandidatene forlater rommet. Elevrådsleder og nestleder velges for ett skoleår. Skifte av elevrådsleder og nestleder er offisielt umiddelbart etter at valget er foretatt. Leder og nestleder har ansvar for å organisere og lede valg av øvrige styremedlemmer og andre tillitsverv. 3.2 Valg av styremedlemmer Øvrige styremedlemmer velges også på første elevrådsmøte etter skolestart. Valget skal foregå på følgende måte: Kandidater til øvrige styreverv melder sin interesse til leder og nestleder. Hver kandidat presenterer seg selv og begrunner valg av ønsket verv. Kandidatene forlater rommet. Elevrådsleder og nestleder har rett til å innstille på ønskede styremedlemmer og setter opp et forslag som legges fram for plenum. Hvis plenum ikke aksepterer innstillingen med minst 2/3 flertall, skal det foregå skriftlig valg på hvert tillitsverv. Stemmene telles opp, og de kandidatene med flest stemmer får posisjonen. Følgende øvrige styremedlemmer skal velges: Sekretær og infoansvarlig Rettighetsansvarlig Miljøansvarlig Gruppe- og komitéansvarlig Styrets sammensetting skal representere elevenes miljø, og det skal om mulig sikres representasjon fra flere utdanningsprogrammer og avdelinger. Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 22 av 24

23 3.3 Valg av kandidater til tillitsverv og komiteer Kandidater til tillitsverv og komiteer velges i all hovedsak på elevrådsmøtene gjennom året. Det kan også rekrutteres ved påmelding på It`s. Tillitsverv kan velges eller utpekes, og det kan rekrutteres blant alle elever. Valg kan normalt foregå ved håndsopprekning med mindre det fremmes forslag om noe annet. Følgende representanter utpekes/velges: 3 representanter til Fylkeselevrådet (elevrådsleder, nestleder og ett styremedlem) 3 representanter til Ungdomsrådet Horten Kommune (Bosatt i Horten kommune og være under 18år, en representant bør være fra styret.) Aksjonskomiteen for NN (NN- dagen, i samarbeid med Norsk Nødhjelp)bestående av 6-8 personer. NN-komiteen konstituerer seg selv og velger sin egen leder. 4 representanter til arbeid med skoleårboka skolefotografering 3 representanter til kantineutvalget (BG, SG, HR) I tillegg kan det vurderes representanter til andre grupper og komiteer etter behov, eksempelvis: representanter til prosjektgruppa for forebyggende rusarbeid representanter til røykekomiteen skolekolleksjonen (skolegenser) skoleavis (samarbeid med MK) høytidskomiteen (julepyntet skole, påske, sommer, pynting?) utstillinger / elevarbeider konsertkomité andre 4 Generell protokollføring Normalt gjelder at alle møter skal protokollføres, det vil si at det skal føres referat. Protokollen skal gi et bilde av hva som skjer under møtet, de forslagene som er stilt og resultatet av eventuelle voteringer. Alle protokoller skal godkjennes av leder og signeres av referenten. Alle protokoller legges ut i elektronisk form på elevrådets prosjektside på skolens læringsplattform (It`s learning). 5 Møteorden Følgende beskriver standard for hvordan formelle møter skal avvikles. Møter i komiteer berøres ikke. Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 23 av 24

24 5.1 Styremøter Det er opp til valgte styre å avgjøre hvordan styremøtene skal avholdes. 5.2 Elevrådsmøter dialogkonferanser - allmøter Elevrådsleder er den primære ordstyreren under elevrådsmøtene. Innleggene under et elevrådsmøte skal prioriteres på følgende måte: 1) Saksopplysning 2) Svarreplikk 3) Replikk 4) Innlegg Når en tillitselev vil ha ordet i et elevrådsmøte for et innlegg eller en saksopplysning, skal han vise dette ved å rekke en finger i været. Ved replikk rekkes to fingre i været. Hvis ordstyrer åpner for debatt, kan de om ønsker å komme med et innlegg vise tegn på forhånd. Vanlig tid for innlegg er to minutter. Ordstyrer setter strek for debatten når vedkommende finner det nødvendig. Replikker gis uavhengig av talerliste. Svarreplikker gis når en person blir tiltalt, for at vedkommende skal kunne svare på tiltale. Replikkene skal ikke være lengre enn 1,5 minutter. Saksopplysninger har førsteprioritet og skal alltid gis ordet ved første anledning. 6 Endring av forretningsorden Elevrådets styre kan revidere forretningsordenen. En fullstendig endring må tas opp i elevrådet, og skal avgjøres med 2/3 flertall. Revidert i samarbeid med elevrådets styre, mai Lisbeth Eek Svensson Bjørn-Kristian Svendsrud Rektor Elevrådsleder 08/09 Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 24 av 24

Foreldrecafé for minoritetsspråklige foresatte. Mål: Styrke samarbeidet mellom skolene i Flaktveit og minoritetsspråklige foresatte.

Foreldrecafé for minoritetsspråklige foresatte. Mål: Styrke samarbeidet mellom skolene i Flaktveit og minoritetsspråklige foresatte. Foreldrecafé for minoritetsspråklige foresatte Mål: Styrke samarbeidet mellom skolene i Flaktveit og minoritetsspråklige foresatte. Kveldens program Mål for denne kvelden: Bli kjent med de forventninger

Detaljer

Den norske grunnskolen. Roy Wiken

Den norske grunnskolen. Roy Wiken Den norske grunnskolen Roy Wiken Roy Wiken Rådgiver Rektor inspektør Lærer Grunnskolen Grunnskolen 1.-10. trinn VGS 1-3 1.- 4. trinn 5.- 7. trinn 8.- 10. trinn VG1 VG3 6 år 16 år 16 år 19 år Hvordan vil

Detaljer

Mortensnes skolebibliotek Veien til god informasjonskompetanse «Fra plan til praksis» 2011 / Prosjektledelse: Åse, Ellinor og Jon-Halvdan

Mortensnes skolebibliotek Veien til god informasjonskompetanse «Fra plan til praksis» 2011 / Prosjektledelse: Åse, Ellinor og Jon-Halvdan Mortensnes skolebibliotek Veien til god informasjonskompetanse «Fra plan til praksis» 2011 / 2013 Prosjektledelse: Åse, Ellinor og Jon-Halvdan Mortensnes skole - en skole for trygghet, læring og vekst

Detaljer

Samspill mellom bygg og læringsutbytte

Samspill mellom bygg og læringsutbytte Overskrift Tekst Samspill mellom bygg og læringsutbytte Banning and Canard (1986); Among the many methods employed to foster student development, the use of the physical environment is perhaps the least

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

Hva står i loven? Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Hva står i loven? Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Hva står i loven? 1 Regelverk Utviklingsarbeid KVALITETSUTVIKLING 2 Hva er tilsyn? Lovlighetskontroll Dypdykk i en/noen bestemmelser Fra paragraf til rettslige krav Å undersøke praksis Tilsyn eller veiledning?

Detaljer

"Kvalitet og effektivitet i det sakkyndige arbeidet - en oppnåelig kombinasjon?

Kvalitet og effektivitet i det sakkyndige arbeidet - en oppnåelig kombinasjon? Avdeling for PPT og spesialskoler "Kvalitet og effektivitet i det sakkyndige arbeidet - en oppnåelig kombinasjon? Walter Frøyen Oslo Oslo er fylke og Oslo er kommune Vugge til grav 188 opplæringssteder

Detaljer

Fornyet generell del av læreplanverket

Fornyet generell del av læreplanverket Fornyet generell del av læreplanverket Trøndelagskonferansen 22. oktober 2015 Prosess Skriving i 2015 og 2016 Sammenhengen med NOU 2015:8 (Ludvigsenutvalget) NOU 2015:2 (Djupedalutvalget) Ny rammeplan

Detaljer

Opplæringsloven. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Opplæringsloven. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Opplæringsloven Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte http://www.youtube.com/watch?v=dmdtbep3w9c 21.09.2016 Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Partar

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

"Computers are like bicycles for the mind." Steve Jobs

Computers are like bicycles for the mind. Steve Jobs "Computers are like bicycles for the mind." Steve Jobs "Se mot Randaberg!" Læringsledelse i teknologirike læringsmiljø. Det er så mange fristelser og så mye en har lyst til å sjekke ut. Sånn som VG. Man

Detaljer

Statistikk analyse og fallgruver Innlegg på regionsmøte, januar 2017 Rådgivar Bjørnar Midtbust

Statistikk analyse og fallgruver Innlegg på regionsmøte, januar 2017 Rådgivar Bjørnar Midtbust Statistikk analyse og fallgruver Innlegg på regionsmøte, januar 2017 Rådgivar Bjørnar Midtbust Kva skal vi med alle tala? Barnehagelova 1.Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Gressvik ungdomsskole

Gressvik ungdomsskole Opplæringslovens 9 a Elevene sitt skolemiljø. Elevenes arbeidsmiljølov. Gressvik ungdomsskole 1 9a 1 Generelle krav. Alle elevar i grunnskolar og videregående skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Utvikling av barnehager og skoler - til det beste for barn og unge i Oppland Samling for skole- og barnehageansvarlige i kommunene.

Utvikling av barnehager og skoler - til det beste for barn og unge i Oppland Samling for skole- og barnehageansvarlige i kommunene. Utvikling av barnehager og skoler - til det beste for barn og unge i Oppland Samling for skole- og barnehageansvarlige i kommunene. Honne, 31.okt.-1.nov. 2017 Program dag 1 Program dag 2 09.30 10.00 Registrering

Detaljer

Å lede en PALS-skole: Skolelederens rolle. Hvem er jeg? Erfaringer med PALS. Arild Sandvik Rektor Harestua skole

Å lede en PALS-skole: Skolelederens rolle. Hvem er jeg? Erfaringer med PALS. Arild Sandvik Rektor Harestua skole Å lede en PALS-skole: Skolelederens rolle Arild Sandvik Rektor Harestua skole 14.09.2009 Hvem er jeg? 20 år i skoleverket, 8 år som rektor Pilotskole for PALS fra 2002 PALSer på både sfo, b-trinn og u-trinn

Detaljer

Vedlegg: doc; doc

Vedlegg: doc; doc Høyringsuttale Fra: Anne Hjermann [Anne.Hjermann@post.hfk.no] Sendt: 29. oktober 2007 12:02 Til: Postmottak KD Emne: Høyringsuttale Vedlegg: 110205599-4-200705131-2.doc; 110205599-2-200705131-5.doc Vedlagt

Detaljer

En inkluderende opplæring -med vekt på overgangen til videregående opplæring.

En inkluderende opplæring -med vekt på overgangen til videregående opplæring. En inkluderende opplæring -med vekt på overgangen til videregående opplæring. BPA (Brukerstyrt personlig assistanse) som mulighet til aktiv deltakelse og brukerstyring Landskonferansen om Down syndrom,

Detaljer

Livsglede. Livsgledeseminar. 19. september Seniorrådgiver Ingrid Karin Hegvold. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, sosial- og helseavdelingen

Livsglede. Livsgledeseminar. 19. september Seniorrådgiver Ingrid Karin Hegvold. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, sosial- og helseavdelingen Livsgledeseminar 19. september 2017 Hvordan Fylkesmannen ser på serti4iseringsordningen Livsgledehjem som verktøy for å gi innhold til gjeldende lovverk Hvordan kommunene kan tenke Livsgledehjem som ledd

Detaljer

Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Rennebu kommune

Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Rennebu kommune Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Rennebu kommune Vedtatt i HOO 18. november 2010 1 INNHOLD 1- Innledning 2- Regelverk og rammebetingelser 3- Barnehagen og skolen

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Kapitlet føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Elevrådsarbeid ved Byåsen videregående skole

Elevrådsarbeid ved Byåsen videregående skole Sør Trøndelag fylkeskommune Byåsen videregående skole www.byasen.vgs.no Elevrådsarbeid ved Byåsen videregående skole Til elevrådsrepresentanten Elevrådsarbeid ved Byåsen videregående skole Elevrådet er

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

Skoleeier, skoleleder og skoleansattes ansvar for et godt skolemiljø - opplæringsloven kapittel 9a. Kjersti Botnan Larsen, Utdanningsdirektoratet

Skoleeier, skoleleder og skoleansattes ansvar for et godt skolemiljø - opplæringsloven kapittel 9a. Kjersti Botnan Larsen, Utdanningsdirektoratet Skoleeier, skoleleder og skoleansattes ansvar for et godt skolemiljø - opplæringsloven kapittel 9a Kjersti Botnan Larsen, Utdanningsdirektoratet 1 Formålsbestemmelsen- 1-1 Foreldrene har hovedansvaret

Detaljer

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget Bestemmelsene om at alle skoler skal ha skolemiljøutvalg gir elever, foresatte og tilsatte mulighet til å medvirke i skolemiljøarbeidet ved den enkelte skolen.

Detaljer

Tillitseleven skal fremme klassens elevers interesser i elevrådet og overfor lærere og skolens ledelse.

Tillitseleven skal fremme klassens elevers interesser i elevrådet og overfor lærere og skolens ledelse. Vedtekter for elevrådet på Nesbru Videregående Skole 1. Formål Elevrådet: - skal først og fremst jobbe for å bedre alle aspekter ved elevenes skolehverdag - skal representere elevene på Nesbru videregående

Detaljer

Velkommen til Hommelvik skole

Velkommen til Hommelvik skole Velkommen til Hommelvik skole «Hommelvik skole, et godt sted å lære og et trygt sted å være». Agenda: Info fra skolen Info fra SFO Info fra FAU Presentasjon: Kontaktlærere 1. trinn 2014-2015: Liv Fossen

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009 Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole Vedtatt 7.5.2009 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Elevrådets virkemåte... 3 3.0 Elevrådsstyrets virkemåte... 3 4.0 Tillitsvalgte... 4 5.0 Møtestruktur... 4

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Møtested: Hotell Gabelshus Oslo Møtetidspunkt: Tirsdag 17. april kl. 11.00 onsdag 18. april, kl. 16.30

Møtested: Hotell Gabelshus Oslo Møtetidspunkt: Tirsdag 17. april kl. 11.00 onsdag 18. april, kl. 16.30 Bostadutvalget Kunnskapsdepartementet, postboks 8119 Dep, 0032 Oslo Telefon: 22 24 74 98 / 22 24 75 23 Faks: 22 24 75 96 E-mail: Bostadutvalget@kd.dep.no http://www.regjeringen.no/kunnskapsdepartementet/bostadutvalget

Detaljer

Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Rennebu kommune

Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Rennebu kommune Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Rennebu kommune Vedtatt i HOO 18. november 2010 Revidert Pedagogisk lederteam november 2014 1 INNHOLD 1- Innledning 2- Regelverk

Detaljer

Velkommen til Hommelvik skole

Velkommen til Hommelvik skole Velkommen til Hommelvik skole «Hommelvik skole, et godt sted å lære og et trygt sted å være». Agenda: Info fra skolen Info fra SFO Info fra FAU Presentasjon: Kontaktlærere 1. trinn 2017-2018: Sigvor Sterri

Detaljer

Læreplanen av Kunnskapsløftet. Fagdag for PPT 22. november 2017

Læreplanen av Kunnskapsløftet. Fagdag for PPT 22. november 2017 Læreplanen av Kunnskapsløftet Fagdag for PPT 22. november 2017 Hva er ordinær opplæring? Hva er Kunnskapsløftet 2006 Nytt målregime (kompetansebegrepet) Progresjon Sikre sammenhenger og helhet (på langs

Detaljer

Om skolebasert vurdering og statistikkportalen

Om skolebasert vurdering og statistikkportalen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Om skolebasert vurdering og statistikkportalen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Bakgrunn for dagen Skolebasert vurdering som tema for felles nasjonalt tilsyn Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR HÅKVIK SKOLE

KVALITETSPLAN FOR HÅKVIK SKOLE KVALITETSPLAN FOR HÅKVIK SKOLE INTRODUKSJON AV VIRKSOMHETEN Håkvik barneskole er en 1-7 skole med ca 150 elever. Skolen ligger 12 km sør for Narvik sentrum i naturskjønne omgivelser i gangavstand til skog,

Detaljer

«It takes a whole village to raise a child» Afrikansk ordtak

«It takes a whole village to raise a child» Afrikansk ordtak «It takes a whole village to raise a child» Afrikansk ordtak BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehage et ledd i et helhetlig utdanningsløp Utjevning av sosial ulikhet Omsorgstilbud til foreldre Formålsparagrafen

Detaljer

VEILEDER FOR ELEVDEMOKRATIET I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I OPPLAND

VEILEDER FOR ELEVDEMOKRATIET I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I OPPLAND VEILEDER FOR ELEVDEMOKRATIET I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I OPPLAND Denne veilederen for elevdemokrati kan skolene bruke fritt i sitt arbeid. Veilederen gir ulike tips og råd til hvordan arbeidet med elevdemokrati

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevrådet ved Oslo katedralskole 2016

Arbeidsprogram for Elevrådet ved Oslo katedralskole 2016 Arbeidsprogram for Elevrådet ved Oslo katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets årsmøte 18. mars 2016. Arbeidsprogrammet beskriver elevrådets oppgaver gjennom året. Perioden følger kalenderåret, fra styrevalg

Detaljer

Råd og utvalg ved Evjen skole

Råd og utvalg ved Evjen skole Råd og utvalg ved Evjen skole Oversikt over lovkrav, ansvarsoppgaver og møteplan Revideres i Samarbeidsutvalget hver vår 1. Samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg ved Evjen skole I opplæringsloven står det:

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium torsdag 17. september 2015. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Bostadutvalget Formålet med opplæringen og formål for barnehagen

Bostadutvalget Formålet med opplæringen og formål for barnehagen Bostadutvalget Formålet med opplæringen og formål for barnehagen Regjeringen har oppnevnt et utvalg som har fått i oppdrag å gjennomgå formålet for opplæringen og formålet med barnehagen. Utvalget har

Detaljer

Elevrådsreglement for Bodin videregående skole og maritime fagskole

Elevrådsreglement for Bodin videregående skole og maritime fagskole Elevrådsreglement for Bodin videregående skole og maritime fagskole 1.0 FORMÅL 1.1 Elevrådet skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene for elevene. 1.2 Elevrådet

Detaljer

Saksopplysninger Skolemiljøutvalget består dette skoleåret av følgende personer:

Saksopplysninger Skolemiljøutvalget består dette skoleåret av følgende personer: REFERAT FRA MØTE I SKOLEMILJØUTVALGET Møtedato: Mandag 14.12.15 Kl.: 18.30-19.15 Sted: Personalrommet, Sand sentralskole Til stede: Gunvor Trøftmoen (vara leder elevråd) Tuva Fløiten (nestleder elevråd)

Detaljer

Utdanningsforbundet Notat 1 av 2. Høringssvar fra Oppland. Seksjon for utdanning og forskning

Utdanningsforbundet Notat 1 av 2. Høringssvar fra Oppland. Seksjon for utdanning og forskning Utdanningsforbundet Notat 1 av 2 Utarbeidet av: Dato: Referanse: Geir Moen, Utdanningsforbundet Oppland 16.05.2017 17/00630-8 Seksjon for utdanning og forskning Høringssvar fra Oppland Høringen har vært

Detaljer

Strandaskolen. Utviklingsplan

Strandaskolen. Utviklingsplan Strandaskolen Utviklingsplan 2016-2020 INNHOLD Innledning... 2 Sammen om trivsel og den gode skolen i Strand... 2 Formålet med utviklingsplanen... 2 Visjon for Strandaskolen... 4 Prinsipper for Strandaskolen...

Detaljer

Virksomhetsplan. Løding skole 2013/2014. Trygghet og trivsel blant barn og voksne får aktiv læring til å vokse.

Virksomhetsplan. Løding skole 2013/2014. Trygghet og trivsel blant barn og voksne får aktiv læring til å vokse. Virksomhetsplan Løding skole 2013/2014 Trygghet og trivsel blant barn og voksne får aktiv læring til å vokse. Innholdsfortegnelse: Innhold Opplæringsloven... 3 Læringsplakaten... 4 Satsingsområder for

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN I LEIKANGER KOMMUNE

STRATEGISK PLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN I LEIKANGER KOMMUNE STRATEGISK PLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN I LEIKANGER KOMMUNE Kunnskap og læring for livet INNHALD Bakgrunn:... 3 Innleiing:... 4 Nasjonale prioriteringar og myndigheitskrav:... 5 Samfunnsmandatet til skulen...

Detaljer

Å lede en PALS-skole: Skolelederens rolle. Nord for Oslo 22.09.2010. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? Arild Sandvik Rektor Harestua skole

Å lede en PALS-skole: Skolelederens rolle. Nord for Oslo 22.09.2010. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? Arild Sandvik Rektor Harestua skole Å lede en PALS-skole: Skolelederens rolle Arild Sandvik Rektor Harestua skole 22.09.2010 Nord for Oslo Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? Rektor på Harestua skole Oppland PALS på b-trinnet siden 2002

Detaljer

Innledning. Politisk del Oppstart

Innledning. Politisk del Oppstart Arbeidsprogram 2005/2006 Innledning Arbeidsprogrammet er en rettleder for tillitsvalgte i Elevorganisasjonen Møre og Romsdal (EOMR). Det må være sett i sammenheng med Elevorganisasjonens vedtekter og politisk

Detaljer

Stillingsbeskrivelser grunnskolen

Stillingsbeskrivelser grunnskolen SØRREISA KOMMUNE Sak 11/590 Stillingsbeskrivelser grunnskolen Dette dokumentet inneholder følgende stillingsbeskrivelser: 1. Generell beskrivelse for ansatte i skoleverket side 3 2. Stillingsbeskrivelse

Detaljer

å ta formålspargrafen på alvor om verdiskaping i barnehage og skole

å ta formålspargrafen på alvor om verdiskaping i barnehage og skole å ta formålspargrafen på alvor om verdiskaping i barnehage og skole Berit Bae, professor emerita, Fylkesmannen i Oppland Holmenkollen Park Hotell 27.3.2014 7.5.2012 Oversikt Innledning: press mot barnehage

Detaljer

Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller

Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller Janne Støen 11.02.2015 Læringsmiljøsenteret.no Veilederteamene Erik Nordgreen: Buskerud, Aust-Agder og Vest- Agder Erling Roland: Møre og Romsdal, Sogn

Detaljer

BRUNDALEN SKOLE. Årsplan 2010/11 1. trinn

BRUNDALEN SKOLE. Årsplan 2010/11 1. trinn BRUNDALEN SKOLE Årsplan 2010/11 1. trinn 1 Presentasjon av de voksne på trinnet: Hege Andresen: Kontaktlærer Kari Øverås: Kontaktlærer Kenneth Fossland: Kontaktlærer Håvard Sterten: Musikklærer Silje Løftamo:

Detaljer

Velkommen til førskoledag!

Velkommen til førskoledag! Velkommen til førskoledag! Lærere på 1. trinn Linn Pedersen Espen Vindheim Monika Angelvik (SFO) Velkommen til foreldremøte! Rektor: Siv Nyegaard Avdelingsleder 1. 4. trinn: Tina Teigland Avdelingsleder

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Opplæringslovens formålsparagraf 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal,

Detaljer

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ )

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ ) REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/09 2017 og vedtatt i kommunestyret 26/09 2017) 1. Formål Gjennom barn og unges kommunestyre (BUK) skal barn og ungdom i Nes: 1.

Detaljer

Rutiner for brukermedvirkning

Rutiner for brukermedvirkning Rutiner for brukermedvirkning for skolene i Rendalen 2017/ 2018 Med årshjul for skole-hjem - og elevrådssamarbeid Innhold 1.Forord... 3 2. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)... 4 2.1. Hjemlet i opplæringsloven...

Detaljer

5 Bøndenes skole-abc. Synnøve Borge

5 Bøndenes skole-abc. Synnøve Borge 5 Bøndenes skole-abc Synnøve Borge Skolekultur og agri-kultur er to svært forskjellige kulturer. Hvis samarbeidet skal kunne lykkes, må bonden få et innblikk i både premissene som styrer lærernes gjerninger,

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Elev- og lærlingombudet

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Elev- og lærlingombudet TELEMARK FYLKESKOMMUNE Elev- og lærlingombudet Fra Elev- og lærlingombudet i Telemark Som elev- og lærlingombud er jeg så heldig at jeg kan tilbringe mye av arbeidstiden min ute blant elever og lærlinger

Detaljer

Det nye KRL-faget fra 2005*

Det nye KRL-faget fra 2005* Det nye KRL-faget fra 2005* Ved Tormod Tobiassen, HiB Innhold: Førende dokumenter og lover Nytt i KRL-faget Nytt KRLnett >> www.krlnett.no Alfabetisk lenke-liste * * Den nye læreplanen for KRL er allerede

Detaljer

Håndbok for elevrådskontakt

Håndbok for elevrådskontakt Oslo kommune Elev- og lærlingombudet Håndbok for elevrådskontakt Nyttige tips for deg som er elevrådskontakt 2 Publisert dato: 28.07.2015 Utgiver: Elev- og lærlingombudene i Norge (2015) www.elevombud.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

Virksomhetsplan. Løding skole 2014/2015. Trygghet og trivsel blant barn og voksne får aktiv læring til å vokse.

Virksomhetsplan. Løding skole 2014/2015. Trygghet og trivsel blant barn og voksne får aktiv læring til å vokse. Virksomhetsplan Løding skole 2014/2015 Trygghet og trivsel blant barn og voksne får aktiv læring til å vokse. Innholdsfortegnelse: Innhold Opplæringsloven... 3 Læringsplakaten... 4 Satsingsområder for

Detaljer

SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE

SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE Serviceerklæring Tynset kommune mars 2009 TYNSETSKOLENE Visjon for grunnskolene i Tynset: Elevene i Tynsetskolene skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring, i en

Detaljer

6. NOVEMBER En skole for alle? Læring eller prestasjonsmaksimering - det kan faktisk være en motsetning. Tarjei Helland, HiOA

6. NOVEMBER En skole for alle? Læring eller prestasjonsmaksimering - det kan faktisk være en motsetning. Tarjei Helland, HiOA En skole for alle? Læring eller prestasjonsmaksimering - det kan faktisk være en motsetning Tarjei Helland, HiOA Hva er skolens begrunnelse? Det korte svaret: Elevene alle elevene Opplæringslova, 1-1.

Detaljer

Vurdering for læring 4. samling for pulje 7 - dag og 7. mars 2016

Vurdering for læring 4. samling for pulje 7 - dag og 7. mars 2016 Vurdering for læring 4. samling for pulje 7 - dag 1 6. og 7. mars 2016 Tilbakemeldinger fra 3. samling Hva er mest utfordrende med elevinvolvering og egenvurdering? - Svar fra deltakerne i pulje 7 Å motivere

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

Opplæring for representanter i skolemiljøutvalget

Opplæring for representanter i skolemiljøutvalget Opplæring for representanter i skolemiljøutvalget Hva er formålet med skolemiljøutvalget? øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet gi råd til skolen om

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg og instruks for klassekontakter ved Vallset skole 1 Vedtekter for foreldrerådet I følge 11-4 i opplæringsloven skal foreldrerådet fremme foreldrenes

Detaljer

Udir 4 2014 Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a

Udir 4 2014 Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a Udir 4 2014 Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a I dette rundskrivet gjennomgås kravene til skolens systemrettede arbeid, herunder kravene til internkontroll og involvering av elevene

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Innhold 1 Formål... 2 2 Organisatorisk plassering... 2 3 Organisering og valg... 2 3-1 Valg av representanter til foreldrerådets

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

Plan for godt skolemiljø. ved Sædalen Skole

Plan for godt skolemiljø. ved Sædalen Skole Plan for godt skolemiljø ved Sædalen Skole 2016-2017 Innhold Innhold... 2 Introduksjon av virksomheten... 3 Bakgrunn for planen..3 Sædalen skole sitt kvalitetssystemet.... 3 Hovedkomponentene... 4 Gjennomføring

Detaljer

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I kommune delplan for undervisning har NLK følgende målsettinger : Øke læringsutbytte hos elevene med fokus på de 5 grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

Framtidas barnehage og skule. - sett gjennom HAFS sine augo. Åsmund Berthelsen, Utviklingsleiar

Framtidas barnehage og skule. - sett gjennom HAFS sine augo. Åsmund Berthelsen, Utviklingsleiar Framtidas barnehage og skule - sett gjennom HAFS sine augo Åsmund Berthelsen, Utviklingsleiar Visjonen? 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

UTTALELSE VEDR HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN oktober 2007.

UTTALELSE VEDR HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN oktober 2007. 07.12.07 UTTALELSE VEDR HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN oktober 2007. Uttalelse vedr forslag om endring i opplæringslovens kapittel 5, Spesialundervisning. Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Et trygt og godt skolemiljø for alle

Et trygt og godt skolemiljø for alle Et trygt og godt skolemiljø for alle Hva kjennetegner et godt skolemiljø: - Respekt for alle - Trygghet for alle - Verdighet for alle - Forståelse for hverandre - Nulltoleranse mot krenkende atferd Innhold

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Høyanger kommune erfaringar etter tilsyn og politisak

Høyanger kommune erfaringar etter tilsyn og politisak Dato: 23.10.14 Høyanger kommune erfaringar etter tilsyn og politisak Rådmann Arve Varden 3 spørsmål men 2 saker.. Kva førte tilsyna og politisaka til? Kva lærdom ein vil trekke fram med bakgrunn i tilsyna

Detaljer

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Hovudelementa på stasjon Arbeidstid Rolleforståing Målsettingar og intensjonar med arbeidstidsavtalen Prosessar Forteljing

Detaljer

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Skolens visjon: Nes videregående skole er en foretrukket skole fordi: - Skolen har attraktive tilbud - Opplæringen er framtidsrettet og holder

Detaljer

Reglement Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg i Vest-Agder Vedtatt i Fylkestingets møte

Reglement Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg i Vest-Agder Vedtatt i Fylkestingets møte Reglement Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg i Vest-Agder Vedtatt i Fylkestingets møte 21.6.2016 1. Mandat og formål 1.1. Ungdommens fylkesting (UFT) er opprettet etter vedtak av fylkestinget

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole

Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole 30. mai 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: Anne Grethe Unes, Marianne Ensrud Skraastad, Arve Martin Kværnhaugen,

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015 Vurdering for læring Første samling for pulje 6, dag 1 9. april 2015 Velkommen til pulje 6! Udirs arbeid med individuell vurdering Underveisvurdering Satsingen Vurdering for læring Nasjonale prøver, kartleggingsprøver

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Elev- og lærlingombudet i Nord-Trøndelag Side 20

Innholdsfortegnelse. Elev- og lærlingombudet i Nord-Trøndelag Side 20 Elevrådskokeboka Innholdsfortegnelse Forord Side 3 Kap. 1 Tillitsvalgte på klassenivå Side 4 Kap. 2 Elevrådet Side 7 Kap. 3 Elevrådsstyret Side 8 Kap. 4 Rutineoppgaver Side 10 Kap. 5 Elevrådskontakten

Detaljer