Veileder for elevmedvirkning og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for elevmedvirkning og"

Transkript

1 KVALITETSSYSTEM Område: Læringsmiljø og elevoppfølging Kapittel: Dokument nr: Organisasjonsnivå: Hele virksomheten Dokumentnavn: Veileder for elevmedvirkning og elevdemokrati Godkjent dato: Godkjent av: Rev. august 2011 Skolens ledelse Veileder for elevmedvirkning og elevdemokrati Vedtatt av elevrådet i januar Revidert for skoleåret 2011/2012, august Elevrådets styre 2010/2011 har utarbeidet kjennetegn for profesjonelle elever. Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 1 av 24

2 Forord Hvordan kan vi tilrettelegge for at klassens tillitselev skal kunne utføre sitt oppdrag på best mulig måte? Hvordan kan vi bruke elevmedvirkning for å skape en enda bedre læringsarena for elevene? Hvordan kan vi samarbeide for å få til et mer aktivt elevdemokrati? Dette er sentrale spørsmålsstillinger som vi i elevrådets styre diskuterer sammen med skolens ledelse. Siden du nå er inne på skal kunne gi deg som elev et innblikk i hvordan vi jobber med et aktivt elevdemokrati og elevmedvirkning på Horten videregående skole. Her kan du få svar på: - Hva forventes av en tillitselev? - Hva forventes av et verneombud? - Hva kan klassens time brukes til? - Hva er en samarbeidsgruppe? - Hvordan kan vi jobbe med elevmedvirkning? - Hvordan jobber elevrådet? Hensikten med dette er å gjøre elevene tryggere i sin elevrolle slik at elevene gjennom skoleåret skal kunne ta del i en aktiv skolehverdag der både ansvar, plikter og rettigheter er kjent og fungerer i praksis. Felles skolering vil bli gitt til de elever som blir valgt som tillitselev og vara, og hver klasse skal gjennomføre et eget undervisningsopplegg i elevmedvirkning i begynnelsen av skoleåret. Vi ønsker at elevene skal bidra på en positiv måte, slik at vi skaper en god læringsarena for alle elevene på Horten videregående skole. Skolens visjon er Kunnskap gir muligheter. Vi ønsker at elevene skal engasjere seg for å skape en læringsarena der nettopp læring og kunnskap har hovedfokus. For skoleåret 2011/12 er det utarbeidet en egen handlingsplan for elevenes psykososiale skolemiljø. Lykke til! Bjørn-Kristian Svendsrud Lars Marcus Bekkevold Lisbeth Eek Svensson Leder Miljøansvarlig Rektor Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 2 av 24

3 Kunnskap gir muligheter Kunnskap gir muligheter er skolens visjon. Vår målsetting er å gi alle elever tilstrekkelig informasjon og kunnskap om hvilke rettigheter og plikter elevene har i den videregående skolen. Opplæringsloven med tilhørende forskrifter gir skolen mange føringer. Vi plikter blant annet å legge til rette for at elevene skal kunne utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse. Vi plikter også å legge til rette for elevmedvirkning, slik at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid. Gjennom kunnskap om elevmedvirkning og elevdemokrati vil vi gi alle elever en reell mulighet til å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen på Horten videregående skole. Lisbeth Eek Svensson Rektor Husregler Vi møter presis til timene. Vi har PC n lukket når timen begynner. Vi holder fokus på faget i timene. Vi spiser ikke i timene. Vi rydder alltid opp etter oss. Hva menes med elevmedvirkning? Med elevmedvirkning menes elevenes mulighet for å innvirke og ta initiativ til forhold som gjelder elevenes læringsmiljø og sosiale miljø. Naturlige temaer som kommer inn er planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen, samt direkte sosiale tiltak som skal fremme et godt miljø. Miljøtiltak, planlegging, prøveplaner, periodeplaner, vurdering og valg av undervisningsmetoder kan være aktuelle tema for dialog. Elevmedvirkning på klasse- og individnivå er en forutsetning for at vi som skole skal kunne møte elevenes krav om en tilpasset opplæring. Den enkelte elev skal så langt det er mulig kunne vurderes og undervises i tråd med den læringsmåten som passer best fordi læringsgevinsten er størst. Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 3 av 24

4 Kjennetegn for profesjonelle elever Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 4 av 24

5 Handlingsplan for elevenes psykososiale skolemiljø Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 5 av 24

6 Hva er din oppgave som tillitselev? En tillitselev bør være en aktiv, engasjert og godt fungerende elev som har tid og lyst til å representere klassen i elevrådet. Det er viktig at klassen tar valg av tillitselev på alvor og at de velger en elev som tar oppgaven seriøst. Hva forventes av en tillitselev? o Planlegge og gjennomføre klassens time. o Følge opp skolens husregler og klassens kjøreregler. o Være fast representant i klassens samarbeidsgruppe. o Bringe viktig info fra klassen til elevråd / plenumsmøte / UP-lagsmøte. o Bringe informasjon og saker til behandling fra elevråd / plenumsmøte / UPlagsmøte videre til sin klasse. o Oppmøte på allmøte / elevråd / plenumsmøte / UP-lagsmøte. o Gi beskjed til sekretær om gyldig grunn ved fravær (It s learning). o Representere klassens mening når saker skal behandles. o Sjekke elevrådets meldingstjeneste på It`s learning daglig. o Melde saker skriftlig til kontaktlærer, elevrådets leder / UP-lagets leder gjennom meldingstjenesten på It`s learning. o Tillitseleven skal påse at saker forsøkes løst på lavest mulig nivå sammen med de som er direkte berørt. o Tillitseleven plikter å ta kontakt med studierektor dersom vikarordning for klassen ikke fungerer tilfredsstillende. o Klassens tillitsvalgt skal også fungere som klassens elevombud og verneombud, og bidra til at klassens fysiske og psykososiale læringsmiljø er tilfredsstillende. Illustrasjon: Ideen med illustrasjonen: Aktiv elev som virker interessert og gjerne snakker med flere andre er i en diskusjon Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 6 av 24

7 Hva forventes av et verneombud - miljøtillitsvalgt? Klassens tillitsvalgte og vara får automatisk også rollen som verneombud / miljøtillitsvalgt. Verneombudet har som oppgave å ivareta elevenes interesser i saker som angår helse, miljø og sikkerhet og skal rapportere til verneleder om avvik. Den som har vernelederfunksjon i forhold til elevene er områdets studierektor. Instruksjon omkring verneombudsrollen vil bli gitt på en felles samling for alle tillitselever og vara. Studierektor er verneleder Verneleder er arbeidsgivers representant som skal ivareta elevenes rettigheter innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Verneleder skal ha hovedfokus på læringsmiljøet. Verneleder skal se til at læringsmiljøet er innrettet og vedlikeholdt på en slik måte at hensynet til elevers sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene Arbeidsmiljøloven (AML) og Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Når elever jobber i verksteder/laboratorier skal de ivaretas på lik linje med ansatte hva gjelder HMS. Verneleder skal sørge for at elevenes egne verneombud får nødvendig opplæring for å kunne ivareta denne funksjonen og gjennom faste møter med disse (UP-lag) følge opp HMS-arbeidet på avdelingene/programområdene. Opplæringslova Fra 9a 6 i opplæringslova heter det at elevrådet kan oppnevne skolemiljørepresentanter til å ivareta elevenes sine interesser overfor skolen og myndigheter i saker som har med skolemiljøet å gjøre. Skolemiljørepresentantene deltar i planlegging og gjennomføring av det systematiske helse -, miljø - og trygghetsarbeidet ved skolen i den grad det vedkommer skolemiljø for elevene. I opplæringslovens 9a 1 heter det at alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Denne retten gjelder både det fysiske og det psykososiale læringsmiljøet. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring. Du som tillitselev har et særlig ansvar for å følge opp akkurat dette: Et skolemiljø som fremmer trivsel: Et skolemiljø hvor alle elever kan trives og som bidrar til at skolen oppleves som et meningsfullt sted å være. Et skolemiljø som fremmer helse: Et skolemiljø som ikke gir elevene skader, sykdommer eller helseplager av noe slag, og som positivt er med på å styrke elevenes fysiske og psykiske helse. Et skolemiljø som fremmer læring: Et skolemiljø som gir elevene gode læringsbetingelser. Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 7 av 24

8 Verneombudets rolle i elevenes HMS-arbeid Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 8 av 24

9 Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 9 av 24

10 Hva er klassens time? Klassens time er til for å skape bedre samarbeid og kommunikasjon mellom klasse, tillitsvalgt og lærer. Her har klassen og tillitseleven muligheten til å legge frem eventuelle saker til/fra elevrådet og synspunkter omkring for eksempel undervisningsopplegg, aktiviteter og det psykososiale miljøet. Det er tillitseleven som har ansvaret for å organisere klassens time. Klassens time skal fungere som en kommunikasjonsportal mellom klasse, tillitsvalgt og lærer. I det tidsrommet som blir satt av til dette har klassen mulighet til å diskutere eventuelle saker som skal opp i elevrådet, planlegge aktiviteter eller bruke timen slik de selv finner det best. Som tillitsvalgt blir det din oppgave å organisere klassens time. Her kan du gi beskjeder som kommer fra elevrådet, og du kan få inn saker fra klassen din. Vi har satt opp en enkel sjekkliste for hvordan du kan gå frem. Illustrasjon: Ideen med illustrasjonen: Flere elever vises avbildet i en klasseromssituasjon som alle elever kjenner seg igjen i uansett program. Sjekkliste for klassens time Før timen: Gi beskjed i god tid. Ha klart for deg hva som skal tas opp av saker. Finn frem eventuell informasjon som skal gis. Sett gjerne opp noen punkter på et ark slik at det blir enklere for deg når du står foran klassen din. Ha referatet fra siste møte og siste plenumsmøte klart slik at sakene kan refereres for klassen og at klassen kan få gitt innspill i aktuelle saker. Under selve timen: Ta kontroll Du skal lede ordet denne timen, det er viktig at du får sagt det du skal si. Gi ut eventuell informasjon før du går over til innspill fra klassen. Skal noe diskuteres, saker fra elevrådet eller lignende, ta dette før klassen får melde opp saker. La klassen melde opp eventuelle saker de måtte ha. Gjennomgående for hele timen Gjør deg ferdig med én sak før du går over til den neste. Ha gjerne et ark med deg opp og skriv ned noen få punkter fra hver sak underveis. Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 10 av 24

11 Etter timen: Skriv ned eventuelle saker som ble meldt inn av klassen. Dersom det har vært avstemming, diskusjon eller lignende over noe som elevrådet har kommet ned, skriv ned resultatet. Gi skriftlig og/eller muntlig rapport til elevråd og kontaktlærer. Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 11 av 24

12 Hva er en samarbeidsgruppe? Målsettingen med en samarbeidsgruppe: En samarbeidsgruppe skal ha som mål å sikre en god dialog mellom lærere og elever slik at planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen skal bli så forutsigbar og god som mulig. En samarbeidsgruppe består av tillitselevene, eventuelt andre elever valgt av elevgruppen, kontaktlærer(e), og eventuelt en faglærer. Elevene skal alltid være i flertall. Hensikten med disse gruppene er å gi elevene mer innflytelse og dermed bidra til å utvikle ansvar og selvstendighet gjennom elevmedvirkning og elevdemokrati. Samarbeidsgruppen skal være et forum for samarbeid, god dialog og planlegging av en tilpasset opplæring. Det skal holdes minimum to møter i hvert halvår og referater fra møtene skal sendes til studierektor. Samarbeidsgruppa kan: - Medvirke i utarbeiding av prøveplan, timeplan og periodeplan. - Komme med forslag til undervisningsopplegg og variasjon av metode - Fremme tiltak for forbedring av psykososialt og fysisk miljø - Bidra til løsning av eventuelle konflikter - Fremme tiltak for forbedring av læringsmiljøet - Tilrettelegge for sosiale tiltak for klassen - Dialog om elevvurderingsforskriften - Dialog om undervisningsvurdering - Diskutere og følge opp skolens husregler og klassens kjøreregler Gjennom åpen og respektfull dialog vil samarbeidsgruppa være en viktig arena for forebyggende arbeid av konflikter og uakseptabel atferd. Samarbeidsgruppa er vår skoles organisering for å legge til rette for en systematisk mulighet for elevene til å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen. Samarbeidsgruppa og klassens time skal brukes med fornuft. Det skal praktiseres god møteteknikk, saklighet og respekt for enkeltpersoner. En skal være varsom i forhold til enkeltpersoner, og det skal kreves konstruktive og positive forslag fra elevene, som skal forpliktes til god egeninnsats. Brukt fornuftig og langsiktig skal man bygge opp tillit, trygghet, åpenhet, dialog og et godt miljø. Hensikten med å ha både samarbeidsgruppa og klassens time, er at via den lille gruppa, samarbeidsgruppa, skal elever kunne lære å representere og til å forberede saker for en samlet klasse. Det skal også være en støtte for læreren å ha en liten gruppe å kunne samrå seg med. Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 12 av 24

13 UP-lagsmøter 1. Alle tillitselevene på utdanningsprogrammet har møte og stemmerett. Kun tillitseleven møter normalt, vara kun ved forbehold dersom ikke området / utdanningsprogrammet selv velger en annen løsning. 2. Sikre valg av nye elevtillitsvalgte for klasser der tillitseleven har fått styreverv. 3. Det skal velges en leder av utdanningsprogrammets tillitsvalgte som er ansvarlig for å holde kontakt med studierektor for å planlegge og forberede møter. Vedkommende skal også representere utdanningsprogrammet i fellesrådet som består av en tillitsvalgte fra hvert utdanningsprogram og styret. 4. Tema for møtene i UP-laget kan være: - Opprop og valg av leder - Avtale tid og sted for møter, hyppighet, referatføring, innkalling, hvordan saker skal meldes. - Om tillitsvalgtes rolle, oppgaver mv - Studierektor orienterer om virksomhetsplanen og skolens satsingsområder - Følger opp tema og problemstillinger fra veiledningsheftet i elevdemokrati og elevmedvirkning - Utveksle erfaringer mellom de tillitsvalgte imellom - Forberede saker for elevrådet / elevrådets styre, tenke konstruktivt og positivt 5. Oppfølging av samarbeidsgrupper, vikarproblematikk og læringsmiljø - Gjennomgang av skolens aktivitetsplan, sikre beskjeder mv - Konsekvenser ved brudd på skolens reglement og på skolens husregler. - Kvalitetssjekk av prøveplaner mv - Utstyr, inventar, andre forhold av betydning for skolemiljø og læringsmiljø - Skolens husregler - Sosiale aktiviteter - Forebygge aktiviteter av betydning for læringsmiljøet (uro, røyking, snusing og andre forhold av betydning) - Spesielle forhold på utdanningsprogrammet / avdelingen - Evaluering av skolestart og andre forhold som kommer på gjennom året - Elevene fysiske og psykososiale skolemiljø. - Oppfølging av fravær, forsentkomming og vurdering 6. Tillitseleven er også verneombud. 7. Andre forhold Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 13 av 24

14 Undervisningsopplegg i elevmedvirkning Undervisningsopplegget kan også benyttes for diskusjon og dialog omkring andre aktuelle og relevante problemstillinger eller temaer som settes på dagsorden ift elevenes læringsmiljø. Vi bruker cafédialog som metode for å diskutere elevmedvirkning på Horten videregående skole. Opplegget skal gjennomføres i alle klasser sammen med kontaktlærer i begynnelsen av hvert skoleår. Målet er at hver enkelt elev skal bevisstgjøres på hvilke muligheter han har for å bidra til et godt fungerende elevdemokrati og et godt læringsmiljø gjennom elevmedvirkning. Hver enkelt elev skal gis anledning til å være med på å utforme skolehverdagen, sett i sammenheng med at elevene skal lære mest mulig på best mulig måte. Tidsbruk: En økt Deltakere: Kontaktlærer (evt. erstatter) og klassens elever Gjennomføring: Jf aktivitetsplanen, gjennomføres i forbindelse med skolestart. Hva skal vi lære i denne økta? - Hva er elevmedvirkning og hvordan kan vi praktisere det på HVS? - Krav til eleven om egen innsats - Ansvar for sosialt miljø, klassens kjøreregler og skolens husregler - Miljøtiltak, planlegging, prøveplaner, periodeplaner, vurdering og undervisningsmetoder - Samarbeidsgruppa, hvordan fungerer den? - Planlegging og gjennomføring av klassens time - Aktuelle problemstillinger diskuteres 1. Hvordan praktiseres god møteteknikk? Bli enige om kjøreregler for klassen. 2. Hvordan skal en god tillitselev opptre og hva er hans viktigste oppgaver? 3. Hvordan skal en godt fungerende samarbeidsgruppe jobbe, og hva er viktig for at den skal lykkes i sitt arbeid? 4. Hva betyr elevmedvirkning, og hvordan kan vi praktisere elevmedvirkning i skolehverdagen? 5. Nevn eksempler på ulike tema som elever og lærere kan ta opp i klassens time. Hva skal til for at klassens time oppleves som meningsfylt for alle? 6. Hvilke kjøreregler ønsker klassen å ha som sine egne regler i tillegg til husreglene? Hva skal til for at dette gjennomføres av alle, både elever og lærere? 7. List opp skolens husregler. Hva skal til for at disse gjennomføres av ale, både elever og lærere? 8. List opp ulike undervisningsmetoder og diskutere hvilke metoder som er egnet i ulike situasjoner og hvilke metoder som kan gi elevene størst læringsutbytte. 9. Studer skolens retningslinjer for prøveavvikling. Hva skal til for å sikre lik praksis? 10. Kom med flere forslag! Se egen presentasjon som beskriver metoden for denne økta. Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 14 av 24

15 Hva sier opplæringslova? Hjemmel i Opplæringslova 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. 9a-5. Elevdeltaking i skolemiljøarbeidet Elevane skal engasjerast i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske arbeidet for helse, miljø og tryggleik ved skolen. Skolen skal leggje oppgåver til rette for elevane etter kva som er naturleg for dei enkelte årstrinna. Elevrådet kan nemne opp skolemiljørepresentantar til å vareta elevane sine interesser overfor skolen og myndigheitene i saker som har med skolemiljøet å gjere. Skolemiljørepresentantane deltek i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske helse-, miljø- og tryggingsarbeidet ved skolen i den grad det vedkjem skolemiljøet for elevane. Elevane kan møte med inntil to skolemiljørepresentantar i arbeidsmiljøutvalet eller anna samarbeidsorgan der eit slikt er oppretta ved skolen i samsvar med arbeidsmiljøloven kapittel 7, når dette behandlar spørsmål som vedkjem skolemiljøet Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 15 av 24

16 for elevane. Skolemiljørepresentantane har da talerett og rett til å få meininga si protokollert. Skolemiljørepresentantane skal ikkje vere til stades når utvalet behandlar saker som er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter. Skolemiljørepresentantane har rett til den informasjon som trengst for oppdraget, så langt informasjonen ikkje er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter. Skolemiljørepresentantane har rett til den opplæring og det fritak frå undervisningstimar som trengst for å skjøtte oppgåvene Hjemmel i forskrift til Opplæringslova Fra 4-1. Rett til vurdering. Det skal leggjast vekt på å gi god tilbakemelding og rettleing til elevane, lærlingane og lærekandidatane. Det skal også leggjast til rette for at dei kan gjere god eigenvurdering. Læringsplakaten Kunnskapsløftet Punkt 2. Stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet. Punkt 5. Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid. Punkt 6. Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter. Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 16 av 24

17 Elevdemokrati på Horten videregående skole Arbeidsbeskrivelse for elevrådets styre Kunnskap gir muligheter er skolens visjon, og skolen har i samarbeid med ansatte og elever utarbeidet et eget verdigrunnlag basert på læring, medvirkning og utvikling. Det er styrets ansvar at elevdemokratiet på Horten videregående skole følger de retningslinjer som visjon og verdier gir. Elevrådets styre har følgende representanter: Leder Nestleder med økonomiansvar Sekretær og infoansvarlig Rettighetsansvarlig Miljøansvarlig Gruppe- og komitéansvarlig Elevrådsleder Ansvar: Lede elevrådsmøter, dialogkonferanser og styremøter Kontakt med media og eksterne samarbeidspartnere Hovedansvarlig for elevrådets daglige drift Holde taler på vegne av styret og elevrådet Holde direkte kontakt med skolens ledelse Lede styrets daglige arbeid Delta som en av elevenes representanter i Fylkeselevrådet Arbeide for reell elevmedvirkning og oppfølging av elevenes rettigheter og plikter Arbeide for saker som elevene fremmer Medansvar for økonomi Være i dialog på It`s Nestleder Ansvar: Hjelpe elevrådslederen med hans/hennes ansvar og oppgaver Overtar elevrådsleders oppgaver når elevrådsleder ikke er tilstede Sette opp et budsjett for gitt periode Ha kontroll over hvordan regnskapet ser ut i forhold til budsjettet Gi styret en oversikt over den økonomiske situasjonen ved behov Sekretær og infoansvarlig Ansvar: Sørge for at elevene får nødvendig informasjon om elevrådets arbeid Skrive og sende ut innkalling til elevrådsmøter, dialogkonferanser og allmøter på It`s i samråd med elevrådsleder Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 17 av 24

18 Skrive referater fra styremøter, elevrådsmøter, dialogkonferanser, allmøter samt møter med rektor / skolens ledelse Ansvar for å oppdatere elevrådets side på It`s med for eksempel innkallinger og referater Lage plakater og annet informasjonsmateriell ved behov Ansvar for å gi oppdaterte opplysninger om elevrådets arbeid til skolens informasjonsansvarlige slik at skolens hjemmeside og infoskjermer til enhver tid inneholder oppdaterte opplysninger Bistå elevrådsleder/nestleder når det gjelder kontakt med media Rettighetsansvarlig Ansvar: Ansvar for å følge med på elevenes rettigheter og plikter Holde seg til en hver tid oppdatert om elevenes rettigheter Bistå leder i spørsmål som omhandler elevenes rettigheter og plikter Informere om elevenes rettigheter og plikter på elevrådets side på It`s Opprette et rettighetsfag, svare på spørsmål og gi råd og veiledning til elevene Gruppe- og komitéansvarlig Ansvar: Ansvarlig for elevrådets grupper og komiteer Påse at gruppene og komiteene utfører sine oppdrag og rapporterer jevnlig til styret / elevrådet Ta initiativ til å opprette nye grupper og komiteer ved behov Skal til en hver tid holde seg oppdatert på hva de ulike gruppene og komiteene foretar seg. Altså skal vedkommende ha en god dialog med gruppens og komiteens leder. Miljøansvarlig Ansvar for å følge opp elevenes fysiske og psykososiale skolemiljø Ansvar for sosiale arrangementer og aktiviteter som skal bidra til et bedre skolemiljø for elevene Ansvar for å fremme forslag til hvordan HVS kan bli en mer miljøvennlig skole Styrets oppgaver og samlede ansvar Samtlige har ansvar for å engasjere seg i det som skjer i skolesamfunnet, og aktivt ta del i de tiltak som iverksettes og det arbeid som styret til enhver tid gjør. Samtlige har ansvar for å gjøre sitt beste for at elevrådsstyret skal fungere så godt som mulig. Styret har ansvar for at de avgjørelser som fattes skal om mulig gjøres på demokratisk vis. Styret skal delta som elevenes representanter i FUS forum for utvikling og samarbeid, skolens skolemiljøutvalg. Styret har samlet et ansvar for å følge opp elevenes fysiske og psykososiale skolemiljø. Elevrådets forretningsorden Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 18 av 24

19 1- Definisjoner Følgende beskrivelser definerer alle parters roller i elevdemokratiet, og hvem som har stemmerett og ikke. 1.1 Tillitselev og vara Tillitseleven er den personen som definert elevgruppe har valgt som sin elevrådsrepresentant. Tillitseleven velges i starten av skoleåret, etter gjennomført skolestartprogram for å sikre at elevene er godt kjent med hverandre før valget foretas. Det velges en vararepresentant for hver tillitselev. Dersom tillitseleven ikke har anledning til å møte til obligatoriske aktiviteter arrangert av elevrådets styre, må vararepresentanten stille. Tillitseleven skal også være verneombud for sin elevgruppe, og skal påse at det fysiske og psykososiale skolemiljøet skal være gå godt som mulig. Dersom tillitseleven blir valgt inn i skolens elevrådsstyre, skal det velges ny tillitselev eller ny vara dersom denne overtar ansvaret som tillitselev. Tillitseleven har som alle elever stemmerett i allmøter og komiteer. Tillitseleven har stemmerett i studieretningslaget, fellesrådet og elevråd i plenum. Vararepresentanten har normalt ikke stemmerett, kun dersom vara møter som stedfortreder for tillitseleven. Dersom jobben ikke gjøres på en tilfredsstillende måte, skal elevrådets styre varsles skriftlig. Det kan bli aktuelt å velge ny tillitselev. Elevrådets styre har myndighet til å vurdere og vedta utskifting av en tillitselev. 1.2 UP-lag for hvert utdanningsprogram Det skal opprettes et UP-lag for hvert utdanningsprogram. Slike UP-lag avholdes når samtlige tillitselever for utdanningsprogrammet er samlet til møte, og tillitseleven plikter å delta. Vara møter kun etter avtale dersom tillitseleven er forhindret i å møte. Det velges en leder for utdanningsprogrammet som skal representere elevene i fellesrådet. Møter skal avholdes jevnlig gjennom skoleåret, og studierektor for utdanningsprogrammet skal være tilstede ved behov. 1.3 Elevråd i plenum Elevråd i plenum avholdes når samtlige tillitselever er samlet til møte, og tillitseleven plikter å delta. Vara møter kun etter avtale dersom tillitseleven er forhindret i å møte. Elevrådet er den øverste instansen i elevdemokratiet, og alt som blir vedtatt av elevrådet er endelig. 1.4 Elevrådsstyret Elevrådsstyret administrerer og leder det daglige arbeidet i elevrådet. Elevrådets styre består av 6 personer med ansvar for hvert sitt definerte område. Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 19 av 24

20 Hovedstyret har følgende verv Leder Nestleder Sekretær og infoansvarlig Rettighetsansvarlig Miljøansvarlig Gruppe- og komitéansvarlig Leder, nestleder og øvrige styremedlemmer velges ved skoleårets begynnelse på det første elevrådsmøtet. Leder og nestleder har ansvar for elevrådets arbeid til nytt styre for et nytt skoleår er valgt. 1.5 Elevrådslederen Elevrådslederen er den fremste talsmannen for elevene. Lederen leder det daglige arbeidet i styret, og leder også elevrådsmøtene. Lederen har stemmerett på lik linje med tillitselevene i alle saker som tas opp i elevrådet. 1.6 Dialogkonferanser Dialogkonferanser avholdes når samtlige tillistelever er samlet til møte, og tillitseleven plikter å delta. Vara møter kun etter avtale dersom tillitseleven er forhindret i å møte. Hensikten med en dialogkonferanse er å etablere direkte kontakt og dialog mellom alle tillitselevene og rektor/skolens ledelse. Rektor og skolens ledelse vil bistå elevrådsleder med planlegging og gjennomføring av konferansene. 1.7 Rektor, ledere, kontaktlærer og øvrige deltakere Rektor, ledere, rådgivere, kontaktlærere, lærere og øvrige ansatte har observasjonsstatus under elevrådets møter. De er ikke stemmeberettiget, men har tale- og forslagsrett. Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 20 av 24

21 1.8 Elevrådets organisering Elevrådsleder Elevrådsstyret Elevrådet Leder av Leder av Leder av Leder av Leder av Leder av Leder av Leder av DH EL HS ID MK SS ST TP Tillitselever Tillitselever Tillitselever Tillitselever Tillitselever Tillitselever Tillitselever Tillitselever 2 Votering Følgende beskrivelser definerer standard for hvordan det skal voteres i allmøter og elevrådsmøter. 2.1 Votering i allmøter Alle elever har stemmerett under allmøtene. For å være vedtaksdyktige under et allmøte, må minst 2/3 av elevene være tilstede. Det er allmøtets avgjørelse om det skal foregå votering ved hemmelig valg eller håndsopprekning. 2.2 Votering i elevrådsmøter Under ordinære elevrådsmøter har tillitselevene, styremedlemmer og elevrådsleder stemmerett. For å være vedtaksdyktige under et elevrådsmøte, må minst 4/5 av tillitselevene være tilstede. Når det skal voteres i elevrådsmøter, er det normalt sett ikke hemmelig valg. Hemmelig valg kan kreves av et flertall. Når det skal velges elevrådsleder og nestleder, skal voteringen foregå ved hemmelig valg. Alle studieretninger skal være representert ved voteringen. Når det skal voteres i elevrådsmøter på sak eller person, er det normalt sett ikke hemmelig valg. Hemmelig valg kan kreves av et flertall. Arrangørene av møtet må stille med tellekorps. Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 21 av 24

22 3 Valg av tillitsverv Følgende beskriver hvordan elevrådet velger elevrådsleder, nestleder, øvrige styremedlemmer og andre tillitsverv. Elevrådets styre velges ved skoleårets begynnelse og gjelder for skoleåret. 3.1 Valg av elevrådsleder og nestleder Elevrådsleder og nestleder velges på første elevrådsmøte etter skolestart. Minst 4/5 av tillitselevene må være tilstede for at voteringen skal være gyldig, og for at leder skal kunne velges. Hver tillitselev kan stemme på kun en kandidat. Hvis en hel elevgruppe e.l. er forhindret fra å møte, kan dispensasjon gies av allmøtet med 2/3 flertall. Elevrådsleder og nestleder velges ved skriftlig valg. Valg av leder og nestleder foretas som to separate valg, hvor leder velges først. Kandidatene får lov til å presentere seg selv og sin valgtale. Kandidatene forlater rommet. Elevrådsleder og nestleder velges for ett skoleår. Skifte av elevrådsleder og nestleder er offisielt umiddelbart etter at valget er foretatt. Leder og nestleder har ansvar for å organisere og lede valg av øvrige styremedlemmer og andre tillitsverv. 3.2 Valg av styremedlemmer Øvrige styremedlemmer velges også på første elevrådsmøte etter skolestart. Valget skal foregå på følgende måte: Kandidater til øvrige styreverv melder sin interesse til leder og nestleder. Hver kandidat presenterer seg selv og begrunner valg av ønsket verv. Kandidatene forlater rommet. Elevrådsleder og nestleder har rett til å innstille på ønskede styremedlemmer og setter opp et forslag som legges fram for plenum. Hvis plenum ikke aksepterer innstillingen med minst 2/3 flertall, skal det foregå skriftlig valg på hvert tillitsverv. Stemmene telles opp, og de kandidatene med flest stemmer får posisjonen. Følgende øvrige styremedlemmer skal velges: Sekretær og infoansvarlig Rettighetsansvarlig Miljøansvarlig Gruppe- og komitéansvarlig Styrets sammensetting skal representere elevenes miljø, og det skal om mulig sikres representasjon fra flere utdanningsprogrammer og avdelinger. Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 22 av 24

23 3.3 Valg av kandidater til tillitsverv og komiteer Kandidater til tillitsverv og komiteer velges i all hovedsak på elevrådsmøtene gjennom året. Det kan også rekrutteres ved påmelding på It`s. Tillitsverv kan velges eller utpekes, og det kan rekrutteres blant alle elever. Valg kan normalt foregå ved håndsopprekning med mindre det fremmes forslag om noe annet. Følgende representanter utpekes/velges: 3 representanter til Fylkeselevrådet (elevrådsleder, nestleder og ett styremedlem) 3 representanter til Ungdomsrådet Horten Kommune (Bosatt i Horten kommune og være under 18år, en representant bør være fra styret.) Aksjonskomiteen for NN (NN- dagen, i samarbeid med Norsk Nødhjelp)bestående av 6-8 personer. NN-komiteen konstituerer seg selv og velger sin egen leder. 4 representanter til arbeid med skoleårboka skolefotografering 3 representanter til kantineutvalget (BG, SG, HR) I tillegg kan det vurderes representanter til andre grupper og komiteer etter behov, eksempelvis: representanter til prosjektgruppa for forebyggende rusarbeid representanter til røykekomiteen skolekolleksjonen (skolegenser) skoleavis (samarbeid med MK) høytidskomiteen (julepyntet skole, påske, sommer, pynting?) utstillinger / elevarbeider konsertkomité andre 4 Generell protokollføring Normalt gjelder at alle møter skal protokollføres, det vil si at det skal føres referat. Protokollen skal gi et bilde av hva som skjer under møtet, de forslagene som er stilt og resultatet av eventuelle voteringer. Alle protokoller skal godkjennes av leder og signeres av referenten. Alle protokoller legges ut i elektronisk form på elevrådets prosjektside på skolens læringsplattform (It`s learning). 5 Møteorden Følgende beskriver standard for hvordan formelle møter skal avvikles. Møter i komiteer berøres ikke. Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 23 av 24

24 5.1 Styremøter Det er opp til valgte styre å avgjøre hvordan styremøtene skal avholdes. 5.2 Elevrådsmøter dialogkonferanser - allmøter Elevrådsleder er den primære ordstyreren under elevrådsmøtene. Innleggene under et elevrådsmøte skal prioriteres på følgende måte: 1) Saksopplysning 2) Svarreplikk 3) Replikk 4) Innlegg Når en tillitselev vil ha ordet i et elevrådsmøte for et innlegg eller en saksopplysning, skal han vise dette ved å rekke en finger i været. Ved replikk rekkes to fingre i været. Hvis ordstyrer åpner for debatt, kan de om ønsker å komme med et innlegg vise tegn på forhånd. Vanlig tid for innlegg er to minutter. Ordstyrer setter strek for debatten når vedkommende finner det nødvendig. Replikker gis uavhengig av talerliste. Svarreplikker gis når en person blir tiltalt, for at vedkommende skal kunne svare på tiltale. Replikkene skal ikke være lengre enn 1,5 minutter. Saksopplysninger har førsteprioritet og skal alltid gis ordet ved første anledning. 6 Endring av forretningsorden Elevrådets styre kan revidere forretningsordenen. En fullstendig endring må tas opp i elevrådet, og skal avgjøres med 2/3 flertall. Revidert i samarbeid med elevrådets styre, mai Lisbeth Eek Svensson Bjørn-Kristian Svendsrud Rektor Elevrådsleder 08/09 Elevveileder Horten videregående skole- Kunnskap gir muligheter - Side 24 av 24

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Kristiansand 08.08.2011. Arild Rekve Oppvekstdirektør

Kristiansand 08.08.2011. Arild Rekve Oppvekstdirektør SKOLE OPPVEKST Grunnskolen i Kristiansand Rettigheter og forventninger 1 August 2011 Denne brosjyren inneholder enkle oversikter over noen av de rettigheter og plikter du som foreldre/foresatte har i forhold

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget Bestemmelsene om at alle skoler skal ha skolemiljøutvalg gir elever, foresatte og tilsatte mulighet til å medvirke i skolemiljøarbeidet ved den enkelte skolen.

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

INGEN UT AV REKKA GÅR. Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø

INGEN UT AV REKKA GÅR. Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø INGEN UT AV REKKA GÅR Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø Revidert vår 2011 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ARBEID MED DET PSYKOSOSIALE MILJØET... 3 3. DEFINISJON AV MOBBING...

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Stavanger- skolen 2012 Innhold, kvalitet og utfordringer kvalitets- og utviklingsmelding 2012

Stavanger- skolen 2012 Innhold, kvalitet og utfordringer kvalitets- og utviklingsmelding 2012 Stavangerskolen 2012 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og utviklingsmelding 2012 Stavangerskolen 2012 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og utviklingsmelding 2012 Innhold 1. Innledning...6

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Velkommen til nytt skoleår 2015/16 Alle nye og «gamle» lærere og elever ønskes velkommen til et nytt skoleår ved Skedsmo videregående skole.

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no Organisasjonshåndbok www.folkehjelp.no Forsidebilde: NPA, Werner Anderson Innhold Forord... 4 Kapittel 1: Generell del... 5 Gratulerer som tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp!...5 Om Norsk Folkehjelp...5 Styringsdokumenter

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse Studiehefte Skole 1 Studiehefte skole Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Hva er formålet med skolen? Kapittel 2: Eleven i den norske skolen Kapittel 3: Læreren Kapittel 4: Rammene for skolen s.

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

FORELDREHÅNDBOK. Innholdsfortegnelse:

FORELDREHÅNDBOK. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: Skolens organisasjonskart 2 Skolens organisasjon 3 Vedtekter Lillehammer Steinerskole 5 SFO vedtekter 7 SFO 8 Elevråd 9 Steinerskolens foreldreforbund 10 Steinerskolens Ombudsordning

Detaljer

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole Informasjonshefte 2014/2015 Løkenåsen skole 1 Innhold Løkenåsen skole... 1 Forord... 4 Viktige telefonnummer og adresser:... 4 "Formålsparagrafen"... 5 Løkenåsen skole... 5 Løkenåsen skoles visjon og pedagogisk

Detaljer

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen.

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen. 1. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER 2010-11 1 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet 5 Beskrivelse

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Plan for arbeidet med elevenes arbeidsmiljø 9a i Opplæringsloven

Plan for arbeidet med elevenes arbeidsmiljø 9a i Opplæringsloven Plan for arbeidet med elevenes arbeidsmiljø 9a i Opplæringsloven Grunnlaget for all læring er trygghet og trivsel INNHOLD: Innledning s. 1 Plan for sosiale ferdigheter s. 2 En inkluderende skole - plan

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren... 4 Barnehageloven... 5 Rammeplan for barnehagen... 5 Opplæringsloven og læreplan for den 10-årige grunnskolen...

Detaljer

Virksomhetsplan for Ime skole 2012

Virksomhetsplan for Ime skole 2012 Virksomhetsplan for Ime skole 2012 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Virksomhetsplan... 3 4. Sammendrag: Hva fikk vi til siste år:... 3 5. Verdigrunnlag...

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Opplæringslovens formålsparagraf 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal,

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer