Forebygging og oppfølging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forebygging og oppfølging"

Transkript

1 Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave

2 Bedre føre var... Å sørge for best mulig arbeidsmiljø er både lurt, lønnsomt og lovpålagt. Ingen er tjent med at arbeidsplassen bidrar til helseproblemer og langvarige fravær. Det beste er å være føre var. Forebyggende arbeid gjennom hensiktsmessig organisering, gode rutiner og kunnskap om hvilke muligheter som finnes, kan hindre at du og arbeidstakerne dine kommer opp i situasjoner som er vanskelige å løse. Undersøkelser viser at de fleste arbeidsgivere ønsker å strekke seg langt for at arbeidstakerne skal kunne være på jobb også når de har helseproblemer, men noen har for lite kunnskap om hva som skal til og hva som kreves. Denne veilederen gir svar på vanlige spørsmål om arbeidsgivers ansvar, plikter og muligheter når det gjelder forebygging, tilrettelegging og oppfølging. I veilederen finner du eksempler på hvordan virksomheter har lagt til rette arbeidet etter behov, aktuelt lovverk, rettsavgjørelser og hvem som kan bidra når det er behov for råd eller hjelp. Veilederen er skrevet til deg som er leder og arbeidsgiver, men er like aktuell for arbeidstakere, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenester, leger og andre fagpersoner som arbeider med tilrettelegging på arbeidsplassen. 2

3 3

4 Innhold: Forord: Bedre føre var... 2 Både plikter og muligheter... 6 Å arbeide forbyggende...8 Systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid)...9 Et tredelt ansvar for organisering og tilrettelegging...9 Start oppfølgingen tidlig Eksempler: Å finne løsninger sammen...12 Det som angår én arbeidstaker, kan gjelde flere Gravid og i jobb Utbrent Kartlegg årsaker På jobb til tross for skaden Alle tåler ikke like mye Konflikt mellom kolleger Tilretteleggingspliktens omfang...29 Så langt det er mulig Eksempler fra rettspraksis Virksomhetens art og størrelse Arbeidstakers medvirkningsplikt...32 Økonomi og kjennskap til virkemidler...34 Tilrettelegging og overføring til annet arbeid...35 Sjekklister hvordan skape avklaring og framdrift...38 Tilrettelegging og overføring til annet arbeid...40 Når det oppstår problemer...41 Sjekkliste for dialogmøte 1 i regi av arbeidsgiver...42 Eksempler på tilfeller hvor møtet kan være åpenbart unødvendig er:...43 Forberedelser før dialogmøtet...43 Gjennomføring av dialogmøtet

5 Lovverket...46 Fra generell organisering av arbeid til spesiell tilrettelegging og oppfølging Ansvar for helse, miljø og sikkerhet Arbeidsgivers generelle plikt til organisering og tilrettelegging Særskilt plikt til individuell tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne Tilrettelegging for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne Oppfølging og tilrettelegging ved sykdom Rutine for oppfølging av sykefravær Oppfølgingsplan ved sykefravær Dialogmøte senest ved sju ukers fravær Dialogmøte senest ved 26 ukers fravær Arbeidstakers aktivitets- og medvirkningsplikt Oppsigelsesvern ved sykefravær Hvem kan bistå - Når du trenger hjelp fra andre Verneombud og tillitsvalgt...56 Verneombud og tillitsvalgt Bedriftshelsetjenesten Sykmelder NAV...59 Arbeidstilsynet...62 Petroleumstilsynet...63 Idébanken.org

6 6 Både plikter og muligheter

7 Både plikter og muligheter Å finne løsninger sammen Tilretteleggingspliktens omfang Sjekklister Lovverket Hvem kan bistå Å arbeide forebyggende Når du jobber forebyggende, er du med på å hindre at dine medarbeidere og kolleger blir syke, skadet eller at allerede eksisterende helsebelastninger blir forverret. Den beste måten å lykkes med dette er gjennom å samarbeide for å finne de gode løsningene. Arbeidsgiver har ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø. Arbeidstakerne skal medvirke både i det forebyggende arbeidet og ved å prøve nye løsninger når problemer oppstår. De forholdene som er felles for alle arbeidstakere uavhengig av hvordan den enkelte opplever det, kaller vi organisatoriske arbeidsbetingelser. Eksempler på slike arbeidsbetingelser er: hvordan arbeidet organiseres, legges til rette og ledes arbeidstidsordninger styrings-, planleggings-, og lønnssystemer medvirkning informasjon og opplæring mulighetene for faglig og personlig utvikling, selvbestemmelse og variasjon Fysiske og psykiske belastninger på grunn av dårlige organisatoriske arbeidsbetingelser vil ofte vise seg først på lang sikt. Når virksomheten jobber godt med å tilfredsstille disse kravene til arbeidsmiljøet, vil det også påvirke andre deler av arbeidsmiljøet på en positiv måte, som fysisk, psykososialt, kjemisk, biologisk, ergonomisk og mekanisk arbeidsmiljø. Det påvirker også muligheten for at virksomheten kan ha et helse-, miljø- og sikkerhetssystem (HMS-system) som fungerer godt i praksis. Gode hjelpere i arbeidsmiljøarbeidet, som verneombud, arbeidsmiljøutvalg og bedriftshelsetjeneste kan være med og bidra til et godt arbeidsmiljø. De organisatoriske arbeidsbetingelsene avgjør også hvordan du som arbeidsgiver følger opp arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldt, eller som allerede er sykmeldt og skal tilbake til arbeidet. 7

8 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) Arbeidsmiljøregelverket pålegger arbeidsgiver å arbeide systematisk for at ingen skal pådra seg skader eller sykdom på grunn av arbeidet. Et HMS-system er et viktig verktøy for å oppnå dette. Dette kan gjøres ved å: 1) Kartlegge forhold på arbeidsplassen som kan skape problemer, fysisk eller psykisk 2) Risikovurdere forhold som kan være skadelig eller kan skape utrygghet 3) Planlegge hvordan eventuelle problemer eller farer kan løses, hvem som er ansvarlig og hva som er fristen for gjennomføring 4) Følge opp ved å se hva som er blitt gjort, og om det er skjedd endringer underveis Et tredelt ansvar for organisering og tilrettelegging Ansvaret for oppfølging av sykemeldte er de senere årene forsterket gjennom samarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) og ved lovendringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. Det er arbeidstaker og arbeidsgiver som er de sentrale aktørene, og det er på arbeidsplassen løsningene finnes. Bedriftshelsetjenesten og sykmelder er viktige samarbeidspartnere som kan hjelpe til med å finne praktiske løsninger. Offentlige myndigheter skal støtte og veilede. Arbeidsgivers ansvar for organisering og tilrettelegging er tredelt: Du har en generell plikt til å drive et systematisk arbeid med å forebygge og legge til rette for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere (arbeidsmiljøloven 3-1 og 4-1). Du har en generell plikt til å organisere og legge arbeidet til rette for den enkelte ut fra arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger (arbeidsmiljøloven 4-2). 8

9 Både plikter og muligheter Å finne løsninger sammen Tilretteleggingspliktens omfang Sjekklister Lovverket Hvem kan bistå I tillegg har du en plikt til individuell tilrettelegging av arbeidet for arbeidstakere med redusert arbeidsevne på grunn av sykdom eller andre helsemessige forhold (arbeidsmiljøloven 4-6). Når du legger arbeidet til rette skal du vurdere: 1. Tiltak som gjelder alle arbeidstakere (generell tilrettelegging) 2. Individuelle tiltak utover den generelle tilretteleggingen (individuell tilrettelegging) 3. Individuelle tiltak for de som står i fare for å bli sykmeldt Start oppfølgingen tidlig Mange virksomheter har erfart at det kan lønne seg å være aktiv før problemene oppstår. Involvering av ansatte i utarbeidelse av sykefraværsrutiner, mulige tilretteleggingstiltak og alternative arbeidsoppgaver ved sykdom på arbeidsplassen er eksempler på forebyggende tiltak. Dette kan være med på å ansvarliggjøre de ansatte og gir dem eierskap til tiltak og mulige løsninger på generelt grunnlag. Et annet eksempel er at lederne i allmøter informerer ansatte om mulighetene for tilrettelegging og tilpasninger slik at de ansatte er klar over disse om de skulle være på grensen til å bli sykmeldte. Når sykmeldingen alt er et faktum, skal du som arbeidsgiver ha rutiner for å følge opp sykefravær. Gode rutiner kan bidra til at du kommer fort i gang med oppfølgingsarbeidet og tar de riktige grepene. Det kan være mange grunner til at en arbeidstaker blir sykmeldt. Som arbeidsgiver er det viktig å vite om sykmeldingen skyldes forhold på arbeidsplassen, og om det er noe du kan gjøre for å hindre eller korte ned sykefraværet, enten det har sammenheng med arbeidet eller ikke. 9

10 Som arbeidsgiver skal du: Lage en oppfølgingsplan sammen med arbeidstaker så tidlig som mulig, og senest innen fire ukers sykefravær med mindre det er åpenbart unødvendig. Planen skal beskrive hva som skal til for å komme helt eller delvis tilbake i arbeid. Den skal lages for både de som er helt og de som er delvis sykmeldte. Sørge for at planen formidles til sykmelder når den er utarbeidet og senest etter fire uker. Dette er viktig for at sykmelder skal kunne gi råd om tilrettelegging og vurdere om det er spesielle medisinske hensyn som må tas når tiltak skal prøves ut. Oppbevare planen i virksomheten slik at det kan dokumenteres hvordan bestemmelsen om oppfølgingsplan har vært fulgt opp. Sørge for å sende oppdatert plan til NAV før dialogmøte 2, og ellers når NAV ber om det. Innkalle til dialogmøte 1 senest innen sju ukers sykmelding hvis den ansatte er 100 % sykmeldt. Oppbevare referat fra dialogmøtet samt opplysninger om hvem som har vært innkalt til og har deltatt i dialogmøtet, slik at det kan dokumenteres hvordan bestemmelsen om dialogmøte 1 har vært fulgt opp. 10 Det er ikke krav om å lage en oppfølgingsplan eller avholde dialogmøte dersom det er åpenbart unødvendig. Eksempler på tilfeller hvor det kan være «åpenbart unødvendig» er: Tilfeller med alvorlige sykdomstilstander hvor det kan fastslås at vedkommende arbeidstaker ikke vil være i stand til å vende tilbake til arbeidet. Tilfeller der det er åpenbart at arbeidstaker innen kort tid uansett vil vende tilbake til full jobb uten tilretteleggingstiltak. Tilfeller der det allerede er iverksatt tilretteleggingstiltak på arbeidsplassen som fungerer, og det er åpenbart at arbeidstaker uansett innen kort tid vil komme tilbake til full jobb. Alvorlige sykdomstilstander hvor årsaken til sykmeldingen er av en slik art at arbeidstaker ikke er i stand til å ha en hensiktsmessig dialog eller møte med arbeidsgiver om arbeidstakers arbeidsevne og eventuelle tilretteleggingstiltak (det forutsettes i slike tilfeller at oppfølging eller dialogmøte skjer på et senere tidspunkt).

11 Både plikter og muligheter Å finne løsninger sammen Tilretteleggingspliktens omfang Sjekklister Lovverket Hvem kan bistå Dialogmøtet skal også avholdes for arbeidstakere som er gradert sykmeldt dersom arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder mener det er hensiktsmessig. Tema i møtet skal være en vurdering av hva arbeidstakeren kan gjøre på arbeidsplassen og hvilke tilretteleggingstiltak som er mulige, det vil si det som skal være beskrevet i oppfølgingsplanen. Det er viktig å vurdere om sykmelder bør delta i dialogmøtet. Dersom arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det kan NAV, bedriftshelsetjenesten og andre relevante aktører (inkludert tillitsvalgt og/eller verneombud) innkalles til møtet. Helsepersonell som behandler eller har behandlet arbeidstaker kan ikke innkalles dersom arbeidstaker motsetter seg dette. For lengre sykmeldinger er hovedregelen at NAV skal innkalle til dialogmøte innen 26 uker. Dersom det er behov for å avholde dialogmøte på et tidligere tidspunkt, kan du be NAV om et tidlig dialogmøte 2. Hvis du trenger hjelp fra NAV i oppfølgingsarbeidet, kan du sende inn oppfølgingsplanen og krysse av for bistandsbehov. Se også brosjyren Oppfølging av sykmeldte som er utarbeidet av partene i arbeidslivet, Arbeids- og sosialdepartementet, Arbeidstilsynet og NAV. Målet med oppfølgingsplaner og dialogmøter er at arbeidsgiver og arbeidstaker så fort som mulig snakker sammen og finner løsninger som hindrer at sykefraværet blir lengre enn nødvendig. Mye kan gjøres tidlig, og det er ofte lite som skal til. NAV har mange virkemidler som kan være aktuelle, og som dere kan dra nytte av. Se NAV sine nettsider eller ta kontakt med NAV på arbeidsgivertelefonen: Har du flere sykmeldte, bør du gjennomgå rutinene både for organisering av arbeidet og oppfølging av ansatte. Ofte vil du kunne gjøre grep som kommer flere til gode. Det er bedre at arbeidet er organisert slik at belastningene generelt reduseres, enn å skreddersy løsninger for den enkelte. 11

12 Å finne løsninger sammen Eksempler 12

13 Det finnes vanlige problemstillinger som noen erfarer kommer opp på flere typer arbeidsplasser. På de neste sidene ser du noen eksempler på situasjoner og mulige måter å løse dem på eller hvordan de har blitt løst. Eksemplene og de foreslåtte tiltakene er ikke ment å være allmenngyldige eller uttømmende, men kan være til hjelp i oppfølgingsarbeidet. De to siste eksemplene viser at det noen ganger kan være nødvendig at myndighetene blir involvert. 13

14 Det som angår én arbeidstaker, kan gjelde flere Anne jobber i produksjonslinjen i en næringsmiddelbedrift. Arbeidet er relativt enkelt, med liten mulighet for variasjon av oppgaver og arbeidstid. Hun jobber for det meste ved samlebåndet med kontroll av råvarer og noen ganger med emballering og truckkjøring. Flere har reagert på at hun i det siste har virket nedstemt. Hun er unnvikende og likegyldig, og har hyppige korttidsfravær. I tillegg gjør hun stadig feil i jobben. Sigrid, som er hennes nærmeste leder, skjønner at Anne står i fare for å bli sykmeldt og avtaler en samtale med henne om dette. Anne sier hun er sliten og føler seg lite inkludert i arbeidsmiljøet. Hun opplever klikkdannelser blant kollegene og synes at omgangstonen er tøff. 14

15 Både plikter og muligheter Å finne løsninger sammen Tilretteleggingspliktens omfang Sjekklister Lovverket Hvem kan bistå Generelle tiltak: Få oversikt over om dette bare gjelder Anne, eller om det gjelder flere. Det kan være aktuelt å samarbeide med de ansatte for å sette arbeidsmiljøet på dagsordenen, gjennomføre arbeidsmiljøkartlegging eller medarbeidersamtaler. Involvere verneombudet for å ivareta arbeidstakernes interesser. Kontakte bedriftshelsetjenesten for bistand til kartlegging av arbeidsmiljøet og arbeidsoppgavene i avdelingen og foreslå tiltak. Vurdere mulighet for mer variasjon av arbeidsoppgaver. Vurdere om annen organisering av arbeidet kan gi bedre tilhørighet og sosial kontakt i arbeidsmiljøet. Legge til rette for at de ansatte kan snakke sammen om hvordan kollegaer skal samhandle, kommunisere og behandle hverandre. Individuelle tiltak: I oppfølgingssamtalene er det viktig å utfordre Anne på hva hun selv kan gjøre. Å ha eierforhold til tiltak som skal prøves ut, er viktig for å lykkes. Vil det å variere oppgavene for Anne føre til at hun får det bedre på jobb? Dersom dette ikke hjelper, er det mulig å bytte til en annen avdeling? Har virksomheten i så fall rutiner for å ta tak i saker som ikke løses internt i avdelingen? Finnes det mulighet for intern opplæring i annet arbeid eller vikariater for å prøve å være i et annet arbeidsmiljø? Virkemidler fra NAV kan være aktuelle, som for eksempel IA-plass og forebyggings- og tilretteleggingstilskudd (forbeholdt IAvirksomheter). 15

16 16 Gravid og i jobb Eva er gravid og arbeider som sykepleier på en sengepost. Hun arbeider turnus med nattevakter og deltar i vanlig stell og pleie av pasienter, noe som kan innebære tunge løft. Utdeling av medikamenter inngår i arbeidet, og enkelte ganger håndterer Eva medisiner som hun er engstelig for kan gi fosterskade. Hun sover dårlig, føler seg mer trøtt enn vanlig og er særlig uopplagt og trøtt om morgenen. Hun har også begynt å få vondt i ryggen.

17 Både plikter og muligheter Å finne løsninger sammen Tilretteleggingspliktens omfang Sjekklister Lovverket Hvem kan bistå Generelle tiltak: På denne arbeidsplassen vil det til enhver tid være én eller flere gravide. Når arbeidsgiver gjennomfører kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet, skal det inngå en vurdering av fare for foster og helseproblemer med gravide. Tiltaksplanen som lages i samarbeid med verneombudet, må inneholde en rutine for «gravid og i jobb». Arbeidsgiver må vurdere å ta i bruk løftehjelpemidler. Dette kan være nyttig både for Eva og for de øvrige ansatte i avdelingen. Individuelle tiltak: Hvis arbeidet innebærer å håndtere medikamenter som kan skade fosteret, skal Eva fritas for disse arbeidsoppgavene. Dersom det er risiko for skade på fosteret, og det ikke er mulig med omplassering eller tilrettelegging, kan Eva ha rett til svangerskapspenger. Tilrettelagt arbeidstid og behov for å få helt eller delvis fritak for nattevakter er aktuelle tiltak. For flere eksempler, gode råd og ytterligere informasjon om lover og regler knyttet til gravide i jobb, se under siden «gravid medarbeider». Siden driftes av Idébanken. 17

18 Utbrent Leif jobber som mellomleder på et stort lager. Det har over tid vært en del sykmeldinger i avdelingen hans, og for å få unna avdelingens oppgaver må Leif stadig påta seg nye oppgaver, både praktiske og administrative. Disse må han utføre i tillegg til sine vanlige oppgaver. Flere av de ansatte har meldt fra om at Leif ikke fungerer som mellomleder. Han har ikke hatt oppfølgingsmøter med de sykmeldte, han har virket utålmodig og irritabel og har hatt flere sterke følelsesutbrudd. Lederen kaller Leif inn til en samtale og det kommer frem at Leif er på grensen til å bli sykmeldt. Han opplever at han er tom for energi og at han ikke strekker til i jobben. Han synes arbeidsmengden er umenneskelig. 18

19 Både plikter og muligheter Å finne løsninger sammen Tilretteleggingspliktens omfang Sjekklister Lovverket Hvem kan bistå Generelle tiltak: Samarbeide med tillitsvalgt, verneombud og eventuelt bedriftshelsetjenesten om å kartlegge arbeidsmiljøet og avdekke mulige risikofaktorer. Som et ledd i kartleggingen gjennomgå den totale ressurssituasjonen i virksomheten for å sikre tilstrekkelige ressurser. Det må tas høyde for sykmeldinger. Få oversikt over om dette kun gjelder Leif, eller om det er flere på arbeidsplassen som opplever arbeidsmengden på samme måte. På bakgrunn av kartleggingene sette i verk tiltak for å bedre arbeidssituasjonen til arbeidstakerne. Individuelle tiltak: Vurdere om Leif skal få fritak fra alle oppgaver som ikke hører til stillingen. I en overgangsperiode vurdere om en ytterligere justering av arbeidsmengden og oppgavene er nødvendig for at Leif skal unngå sykmelding og samtidig oppleve mestring på jobben. Sammen utarbeide en oversikt over alle oppgaver Leif har ansvar for og hvilke av disse han har behov for avlastning til. Ut fra dette lage en plan som beskriver ny ansvarsfordeling. Sammen med Leif bli enig om hva de ansatte skal informeres om og legge en plan for hvordan arbeidsgiver skal følge opp Leifs arbeidsbelastning videre. Ettersom bedriften er IA-virksomhet, kan det være aktuelt å søke om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd fra NAV som kompensasjon for tiltakene. 19

20 20 Kartlegg årsaker Åse jobber i småbarnsavdelingen i en stor barnehage. Hun sliter med vond rygg og går til legen for å få behandling og sykmelding. Legen spør om hun har snakket med arbeidsgiver om dette og om arbeidsgiver har lagt til rette arbeidet slik at hun kan arbeide uten å få vond rygg. Åse har ikke snakket med arbeidsgiver og kan ikke vise til noen konkrete tiltak. Hun får ikke sykmelding, men drar tilbake til jobb for å snakke med styreren.

21 Både plikter og muligheter Å finne løsninger sammen Tilretteleggingspliktens omfang Sjekklister Lovverket Hvem kan bistå Generelle tiltak: Få oversikt over om dette bare gjelder Åse, eller om det gjelder flere. Det kan være aktuelt å samarbeide med de ansatte for å sette arbeidsmiljøet på dagsordenen, gjennomføre arbeidsmiljøkartlegging eller medarbeidersamtaler. Som følge av kartleggingen, kan det være aktuelt å sette i gang tiltak som hindrer muskel- og skjelettplager. Dette kan for eksempel være å installere høyderegulerbare stellebord og påkledningspaller som ungene kan stå på. Er det sammenheng mellom det de ansatte opplever som belastninger i arbeidet og eventuelle tiltak som blir gjennomført? Opplæring i ergonomi, hvor arbeidsstillinger og løfteteknikk inngår, kan være aktuelt for flere i avdelingen. Det er viktig at gode arbeidsmåter er en del av kulturen på arbeidsplassen for å unngå belastningsskader. Individuelle tiltak: De generelle tiltakene hjelper Åse slik at det ikke er behov for spesielle tiltak som gjelder kun henne. 21

22 22 På jobb til tross for skaden Kåre arbeider i personalavdelingen i en liten, privat virksomhet. Han får alvorlige skader i en stupeulykke og blir avhengig av rullestol. Etter rehabiliteringen vil han raskt tilbake i jobb. Han er bekymret for hvordan han skal komme seg tidsnok til jobb om morgenen fordi han er avhengig av hjelp fra hjemmesykepleien.

23 Både plikter og muligheter Å finne løsninger sammen Tilretteleggingspliktens omfang Sjekklister Lovverket Hvem kan bistå Generelle tiltak: Kartlegge om det er mulig for bevegelseshemmede å komme seg inn på arbeidsplassen og om det er enkelt å bevege seg rundt i arbeidslokalene med rullestol. Dersom tilgjengeligheten ikke er tilfredsstillende, skal muligheten for utbedring av de fysiske forholdene i virksomheten vurderes. Individuelle tiltak: Arbeidsgiver og Kåre må snakke sammen om hvordan Kåre skal komme seg tilbake i jobb. Dette fører til en oppfølgingsplan med ansvarsfordeling og frister. Det kan avtales forskjøvet arbeidstid for Kåre slik at arbeidstiden passer inn med behovet for bistand fra hjemmesykepleien på morgenen. De andre ansatte må informeres om at han har forskjøvet arbeidstid. Det kan også være aktuelt at Kåre i samarbeid med NAV får lagt til rette arbeidsplassen med hjelpemidler og andre tiltak. 23

24 24 Alle tåler ikke like mye Tom jobber i forpleiningen i offshore. Han reagerer allergisk på stekeos og kan derfor ikke lenger jobbe i byssa, men han kan fortsatt jobbe med renhold på lugarene. Forpleiningsselskapet har en rotasjonsordning for bysse og renhold, men ledelsen sier de ikke kan forskyve rotasjonsordningen fordi de andre arbeidstakerne vil få større belastning og mindre variert arbeid. Tom blir sykmeldt som følge av manglende tilrettelegging, og etter noen måneder ber fagforeningen Petroleumstilsynet vurdere om tilretteleggingsplikten er oppfylt.

25 Både plikter og muligheter Å finne løsninger sammen Tilretteleggingspliktens omfang Sjekklister Lovverket Hvem kan bistå Generelle tiltak: I møte med selskapet drøfter Petroleumstilsynet følgende forhold: Hvilke kartlegginger er gjort av arbeidsmiljø og tilretteleggingsmuligheter? Hvilke konkrete forslag til tilrettelegging er vurdert? Hvilken kompetanse er brukt i dette arbeidet, for eksempel innen ergonomi og inneklima? Selskapet hadde ikke gjennomført kartlegging av tilretteleggingsmuligheter. Noen av Toms kollegaer protesterte på at han skulle komme tilbake til tilrettelagt arbeid. Som en følge av disse protestene mente ledelsen at de ikke hadde mulighet for å legge til rette arbeidet uten at det i stor grad gikk ut over andre ansatte. Bedriftshelsetjenesten hadde ikke vært involvert i kartlegging eller i arbeidet med å utarbeide tiltak. Petroleumstilsynet mente selskapets rutiner var mangelfulle, og selskapet ble pålagt å kartlegge arbeidsmiljøforholdene og mulighetene for tilrettelegging, samt å trekke inn verneombud og nødvendig kompetanse i arbeidet. Individuelle tiltak: Virksomheten ble pålagt å utarbeide oppfølgingsplan sammen med Tom for å finne løsninger som kunne prøves ut. Virksomheten ble også pålagt å avholde dialogmøte, og vurdere hvilke aktører som burde delta, som for eksempel bedriftshelsetjeneste, sykmelder (som fastlege) og NAV. Det ble presisert at tillitsvalgte skal tas med på råd, dersom det ble aktuelt med overføring til annet arbeid. 25

26 Konflikt mellom kolleger Kari har ansvar for musikk i en åttendeklasse og får Lene som ny kollega. Det viser seg fort at de to har lite felles både faglig og pedagogisk. Lene, som er mye yngre enn Kari, snakker nedlatende om Karis opplegg overfor kolleger, og fremstiller Kari som gammeldags. Kari merker at kollegene begynner å oppføre seg annerledes, de holder henne utenfor faglige diskusjoner, og det virker som de forsøker å unngå henne. Dette gjør henne både taus og handlingslammet, og hun greier ikke å forsvare seg. Kari får støtte fra noen kolleger på sin egen alder som heller ikke er dus med alt «det nye». Hun merker også at elevene unngår henne. Etter en klage fra noen foresatte, blir hun sykmeldt. Rektor innkaller Kari til et møte hvor hun forteller om sine opplevelser med den nye læreren, og hvordan det er for henne å være på jobb. Rektor gjør et forsøk på å innkalle begge parter til et møte, men Kari orker ikke å møte og leverer en legeerklæring på at hun ikke kan møte på grunn av sykdom. Rektor mener at dette går over bare de får «roet» seg og gjør ikke noe mer med saken. Konflikten ender som en sak i Arbeidstilsynet. Kari forteller at hun føler seg presset til sykmelding som følge av konflikten, og at hun synes rektor tar de yngre lærernes parti. 26

27 Både plikter og muligheter Å finne løsninger sammen Tilretteleggingspliktens omfang Sjekklister Lovverket Hvem kan bistå Generelle tiltak: Arbeidstilsynet stiller følgende spørsmål: Hvordan er klimaet for diskusjoner og uenighet? Blir samarbeidsproblemer forsøkt løst, eventuelt med bistand fra andre? Har virksomheten rutine for konflikthåndtering? Er arbeidet hensiktsmessig organisert? Hvordan er det lagt til rette for opplæring? Har virksomheten gjennomført arbeidsmiljøkartlegginger? Hvordan er kartleggingene i så fall fulgt opp? Virksomheten ble pålagt å lage en rutine for hvordan man løser konflikter, og til å gjøre den kjent for de ansatte. Individuelle tiltak: Hva har skolen gjort for å forsøke å løse denne konflikten? Har Kari og Lene fått avklart ansvar og myndighet? Har rektor snakket med Kari og Lene? Arbeidstilsynet ga pålegg om oppfølging av den sykmeldte i henhold til oppfølgingsrutinen, og om å få i gang en dialog mellom partene. Arbeidsgiver måtte også vurdere behovet for bistand fra eksterne bidragsytere. Arbeidsgiver skal primært legge til rette arbeidet gjennom å iverksette tiltak for å løse konflikten, før andre tilretteleggingstiltak som omplassering vurderes. 27

28 28

29 Tilretteleggingspliktens omfang Så langt det er mulig 29

30 Konkret helhetsvurdering Dokumentasjon Vanlig arbeid eller annet passende arbeid Arbeidsrelatert eller ikke Det følger av arbeidsmiljøloven 4-6 at arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak for at en arbeidstaker som har fått redusert arbeidsevne skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Plikten til slik tilrettelegging gjelder «så langt det er mulig». Det betyr at ansvaret er vidtrekkende, men likevel ikke absolutt, og at arbeidsgiver i hvert enkelt tilfelle må foreta en konkret helhetsvurdering hvor flere ulike forhold må veies opp mot hverandre. For en arbeidstaker som har fått nedsatt arbeidsevne, må arbeidsgiver gjøre betydelige anstrengelser for at vedkommende skal kunne fortsette i virksomheten. Forståelsen av begrepet «så langt det er mulig» har stor betydning for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Hvis arbeidsgiver er god til å legge til rette arbeidet for arbeidstakeren, vil dette kunne forhindre utstøting fra arbeidslivet og et liv på passive ytelser. Arbeidsgiver må vurdere om aktuelle tilretteleggingsmuligheter er prøvd for at arbeidstakeren skal kunne fungere på sin arbeidsplass eller et annet sted i virksomheten. Det er også viktig å huske at arbeidsgiver må kunne dokumentere forsøk på tilrettelegging og oppfølging, både ved søknad om arbeidsrettede tiltak til NAV og ved eventuell oppsigelse. Arbeidstaker må på sin side medvirke i tilretteleggingsarbeidet. Arbeidsgiver har et omfattende ansvar for å legge forholdene til rette for sine arbeidstakere slik at disse kan fortsette i sitt vanlige arbeid. Dersom dette ikke er mulig, skal mulighetene for annet passende arbeid i virksomheten vurderes. Pliktene er beskrevet i arbeidsmiljøloven 4-6. Arbeidsgiver har plikt til å legge til rette arbeidet, uavhengig av om reduksjon i arbeidsevne er arbeidsrelatert eller ikke. Dersom en arbeidstaker pådrar seg en skade på fritiden, har arbeidsgiver likevel plikt til å legge til rette arbeidet. Imidlertid er tilretteleggingsplikten særlig omfattende dersom reduksjonen i arbeidsevne er arbeidsrelatert, eller skyldes forsømmelser fra arbeidsgivers side. Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt gjelder uavhengig av diagnose eller årsak til redusert arbeidsevne. 30 Gjelder alle arbeidstakere Tilretteleggingsplikten gjelder uavhengig av arbeidstakers stillingsgrad, om arbeidstaker har fast eller midlertidig ansettelse og arbeidstakers alder.

31 Både plikter og muligheter Å finne løsninger sammen Tilretteleggingspliktens omfang Sjekklister Lovverket Hvem kan bistå Tilretteleggingsansvaret gjelder under hele arbeidsforholdet. Det betyr at arbeidsgiver har et ansvar også for arbeidstakere som er på visse typer arbeidsrettede tiltak (som tidsbegrenset lønnstilskudd, tiltak i arbeidsmarkedsbedrift og varig tilrettelagt arbeid). Kravet om tilrettelegging gjelder i utgangspunktet uansett om den reduserte arbeidsevnen er midlertidig eller av mer varig karakter. For å vurdere den ansattes arbeidsmuligheter kan det være hensiktsmessig å gjennomføre en funksjonsvurdering. Denne gjøres i en samtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og har som mål å synliggjøre arbeidstakers forutsetninger for arbeidet, samt arbeidsgivers krav til arbeidet. Prosessen er med på å etablere eller opprettholde et aktivt arbeidsforhold. Det er laget en samtaleveileder for arbeidstaker og arbeidsgiver: «IA-Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter». Den kan lastes ned fra NAV sine hjemmesider. Under hele arbeidsforholdet Midlertidig eller varig Funksjonsvurdering Eksempler fra rettspraksis Rekkevidden av arbeidsgivers tilretteleggingsplikt vil variere ut fra flere forhold. I enkelte tilfeller, der arbeidsgiver har gått til oppsigelse av arbeidsforholdet fordi han mener arbeidstakeren ikke lenger kan fylle en stilling i virksomheten, og arbeidstaker har gått til søksmål for å få vurdert dette, har domstolen uttalt seg om tilretteleggingsplikten er oppfylt. Eksemplet nedenfor er hentet fra rettsavgjørelser. I en dom fra lagmannsretten ble det satt minstekrav til arbeidsgiver. En salgskonsulent i en fraktavdeling var langtidssykmeldt uten at det ble tilrettelagt for ham. Arbeidsgiver kunne ikke dokumentere at det hadde vært noen oppfølging av arbeidstakeren gjennom fraværsperioden, annet enn at arbeidstakeren hadde forsøkt aktiv sykmelding i en annen avdeling med tyngre arbeid soppgaver. Retten la vekt på at arbeidsgiver verken hadde vurdert bruk av hjelpemidler eller annen tilrettelegging på den opprinnelige arbeidsplassen, og at en aktiv sykmelding på opprinnelig arbeidsplass måtte være et minimum av hva som forlanges av en arbeidsgiver. Aktiv sykmelding ble avviklet i 2011 og gradert sykmelding er nå ment å være det viktigste virkemiddelet for å få den sykmeldte helt eller delvis tilbake i jobb. Minstekrav 31

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Publisert april 2014 Likestillings- og diskrimineringsombudet

Publisert april 2014 Likestillings- og diskrimineringsombudet Forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne *** Rett til individuell tilrettelegging for arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne en oppsummering Publisert april 2014

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer