Espira Høytorp Fort Årsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15"

Transkript

1 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan

2 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede målsettinger Danning gjennom omsorg, lek og læring...7 Sosial kompetanse...7 Læring...7 Barns medvirkning...8 Kunnskapsområdene i barnehagen...9 Dokumentasjon, vurdering og refleksjon...10 Personalets kompetanseplan og personalsamarbeid...11 Samarbeid mellom barnehage, hjem og andre instanser...11 Markering av kulturbegivenheter og tradisjoner...13 Planleggingsdager...13 DEL 2 Generell del Espira...8 Del 1 FAKTA Åpningstid Åpent 12 mnd. i året Oppholdstid fra % Stort utelekeområde Flott beliggenhet med naturskjønt miljø Lavvo og bålplass i skogen Grillhytte og bålplass på uteområdet Fullkost, varme fiskemåltid hver uke SkolEspira standard Faste friluftsuker INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagene formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Del 1 beskriver barnehagens pedagogiske arbeid, mål, satsingsområder, egenart og gir i tillegg viktig informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere. Del 2 er felles for alle Espirabarnehagene og beskriver Espiras pedagogiske plattform. BARNEHAGEN VÅR Espira Høytorp Fort åpnet oktober Barnehagen ligger flott til ved Momarken travbane og med Norges største innenlands festning,høytorp fort,i umiddelbar nærhet. Vi har fast turplass med lavvo og bålplass i skogen, grillhytte og bålplass på barnehagens uteområde. I år har vi nytt oppgrader uteområde med fysisk aktivitet og uteliv i fokus. Espira Høytorp Fort er en av to Espira barnehager i Eidsberg kommune. Barnehagen har 4 avdelinger med plass til ca. 90 barn i aldersgruppen 0-6 år. Avdeling Grotta og Hula er avdelinger for barn i alderen 0-3 år. Borgen og Varden har barn i alderen 3-6 år. Espira Høytorp Fort er en privat barnehage i Espira Gruppen som driver over 75 barnehager med rundt 7500 barn og ca ansatte. Les mer på 2 3

3 PERSONALET Styrer: Hilde Kristin Thon Tlf / mobil Avdeling Borgen - tlf Ansatt Stilling Laila Bredholt Naalum Ped.leder Madeleine Sandtorp Førskolelærer Lyng-Arild Skogheim Hilde Kristin Holm Avdeling Grotta - tlf Ansatt Stilling June Mikalsen Ped.leder Anette Tidemann Førskolelærer Klood Salman Karin Johannessen Avdeling Hula - tlf Ansatt Stilling Anita Vold Ped.leder Ida Erlid Berby Førskolelærer Unni Eriksen Heidi Vikeby Lene Engh Avdeling Varden - tlf Ansatt Stilling Berit Haugerud Ped.leder Marianne Larsen Førskolelærer Silje Isaksen Fagarbeider Hermann Bodal Grefslie Tine Løken har svangerskapspermisjon. I Espira Høytorp Fort skal det være godt, trygt og lærerikt å være for barn og voksen. Vi skal se muligheter framfor begrensninger og humor og glede skal prege hverdagen vår. Kommende barnehageår skal vi fortsatt ha leken som hovedfokus. Leken er barnas viktigste aktivitet for læring og utvikling. Leken har egenverdi, den er lystbetont og givende for de som er med. Leken er viktig for å etablere god selvfølelse, følelsen av å kunne eller mestre. Årsplan Årsplanen er barnehagens viktigste arbeidsverktøy og legger grunnlaget for virksomheten. Årsplanen gir barna, brukere og andre interessenter informasjon om barnehagen og dens innhold. Den bygger på Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager, resultat fra brukerundersøkelsen og personalets kunnskap og erfaring. Årsplanen beskriver barnehagens pedagogiske grunnsyn, målene vi arbeider mot og hvilke metoder og tiltak vi bruker for nå disse. Barnehagens samfunnsmandat Barnehagens samfunnsmandat er; I samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorg- og læringsmiljø som er til barnets beste. (Rammeplanen, s. 8) Vår pedagogiske plattform Vi ser på barndommen som en viktig fase i menneskets livsløp. Småbarnsalderen er ikke en periode som kun dreier seg om å tilegne seg best mulig kunnskap og ferdigheter for å kunne ta del i de voksnes samfunn så raskt som mulig, men en fase med stor verdi i seg selv. Barnehagenes innhold bygger på at barn lærer i samhandling med andre. Leken står sentralt, og er en viktig arena for læring og sosial utvikling. Leken har stor egenverdi, og skal kjennetegnes av glede og frivillighet. I rolleleken får barna brukt sin erfaring og kunnskap, samtidig som de får prøvd ut egen forståelse sammen med andre barn. Kompetente voksne skal gjennom en balanse mellom aktiv deltagelse og observasjon bidra til god lek for barna. Barnesyn Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vårt barnesyn og vår filosofi er styrende for vår praksis og skal ligge til grunn for alle valg vi foretar oss i vårt arbeid med barna. Det er vesentlig at de voksne ser barnet som det er og ikke bare fokuserer på det barnet en gang i framtiden skal bli. Barn skal ha gode opplevelser her og nå. Mennesket er et lærende individ. Barn lærer gjennom alle erfaringer de gjør seg, hele tiden og i alle situasjoner. I barnehagen er formelle og uformelle læringssituasjoner deler av det helhetlige læringsbegrepet, som betyr at barns utvikling sees som et dynamisk og tett sammenvevd samspill mellom barnets mentale og fysiske forutsetninger og miljøet de befinner seg i. Samspillet med andre barn og voksne er avgjørende for barnets læring og utvikling. Overordnede målsettinger Økt trivsel og læring gjennom den fysiske leken Økt voksendeltakelse i leken Økt trivsel og læring gjennom den fysiske leken «Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidige utfordrende omgivelser.» (Barnehageloven 2) Leken er barndommens primære aktivitet og skal ha en fremtredende plass i barns hverdag i barnehagen. Lek og læring er nært forbundet og leken kjennetegnes som frivillig og lystbetont for barn. Leken kan også være bearbeiding av inntrykk, sosialisering, tilpasning og læring av opplevelser og samfunn. Leken ivaretar alle utviklingsområder og er barnas egen måte å praktisere sosiale ferdigheter. Barnehagen skal legge til rette for variert lek, ute og inne. Læring skjer i det daglige samspillet med andre mennesker, og er nært sammenvevd med leken. Tumleplassen - Kropp, bevegelse & helse Med bakgrunn fra fjorårets observasjoner og begynnende kompetanseheving skal vi kommende barnehageår legge til rette for barns fysiske lek både inne og ute. Barn har behov for å være i fysisk aktivitet for å utvikle kroppen, lære av omgivelsene og være i relasjonelt samspill med andre barn og voksne. Gjennom kroppen lærer barn om seg selv, om andre og om omgivelsene. Gjennom arbeidet med kropp, bevegelse og helse er målet at barna skal få gode opplevelser med å være i allsidig motorisk aktivitet og erverve bevisste holdninger til et sunt og næringsrikt kosthold. Både inne og ute skal personale være bevisst og legge til rette for allsidige aktiviteter. Gode mestringsopplevelser ved å være i allsidig aktivitet gir inspirasjon til fysisk utfoldelse. Naturen er en flott arena hvor barn kan få allsidige utfordringer, som setter krav til kroppens motoriske ferdigheter. Innemiljøet må tilrettelegges av personalet for å inspirere og gi utfordringer til alle aldersgrupper og utviklingsnivå. Alle barn søker naturlig å bli kjent med sin egen kropps muligheter og begrensninger. Dette må skje gjennom å leke, prøve og erfare. -Rune Storli, lektor Dronning Maud Minne- 4 5

4 DEN FYSISKE LEKEN Lekeform Alder (ca.) Hvordan Sosial kompetanse Tumleleken 0 år Kroppslig lek hvor kroppen utforskes og prøves ut Jage-/fange leken 0 år Leke borte-tittei, stellebordleken; «Nå tàr jeg magen din..» Løpe etter hverandre og fange hverandre. Benytte denne lekformen i rolleleken Bryteleken 3 år Stående bryting der målet er å få den andre i bakken. Liggende bryting, der målet er å holde motstanderen nede. Måle krefter og lære teknikker Lekeslåssing 4 år Foregår mest blant jevnaldrende, gjerne gutter, de skyver, slår med flat hånd, bryter, sparker etc. i en vennskapelig tone. Fysisk aktivitet I tillegg til fysisk lek skal barnehagen legge til rette for fysiske aktiviteter med ulike øvelser, balleker, dans og bevegelse, hinderløyper, uteaktiviteter, turer, klatring etc. etter barnets alder og modning. Det er viktig å bli kjent med kroppen og dens muligheter og begrensninger. I barnehagen skal alle oppleve mestring ved å være i fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet er grunnleggende i mye annen læring. Yoga, massasje og avslapping God veksling mellom aktivitet og hvile, og et sunt og næringsrikt kosthold er av betydning for å utvikle en sunn og sterk kropp. For bevisst å balansere den fysiske aktiviteten vil personalet heve sin kompetanse også på området yoga og barnemassasje. Ta kontakt med andre barn. Lære lekesignaler. Vennskap og samhold pleies gjennom kroppslig samhandling. Bli kjent med andres grenser og respektere disse. Sette egne grenser og kommunisere disse til andre. Leke borte-tittei, stellebordsleken; «Nå tàr jeg magen din..» Løpe etter hverandre og fange hverandre. Benytte denne lekformen i rolleleken Lære og forstå mer avanserte lekesignaler. Bli kjent med ansiktsuttrykk og lære å forstå andres nonverbale uttrykk og respektere andres grenser. Lære å bruke kroppsspråk og sette egne grenser Se over. Samhold, vennskap, trygghet Yoga er en verdifull redskap for å komme i kontakt med seg selv og den indre styrken vi alle har i oss. Også barn trenger å lære seg teknikker og redskaper for å styrke egen selvfølelse og slappe av, mener forskningen (professor Ingunn Hagen ved NTNU). I dag drives det en omfattende forskning over hele verden når det gjelder berøringen og massasjens betydning. Uten hudberøring kan aggressivitet, uro og engstelse oppstå hos barn. Massasje kan motvirke disse problemene. For å kunne ta inn kunnskap må vi ha det bra og ha ro rundt oss. Massasje har vist seg å være en enkel måte å forbedre hukommelsen og konsentrasjonsevnen på. Flere rapporter viser at den letter innlæringen når det gjelder lesing, skriving og regning, men det er ingen grunn til å vente til skolestart med dette. Vi kan starte allerede i barnehagen. Økt voksendeltakelse i leken Voksenrollen Like viktig som å få leke er det å få være med å leke. Det er de voksnes ansvar å støtte og legge til rette for lek, lek for alle. De voksne må observere barnas samspill med hverandre; hvordan barna leker, med hvem de leker, hvordan de innbyr andre i sin lek, hvordan de tar seg inn i andres lek, hvordan de skaper lekeverdener. Noen barn kan ha vansker med å leke sammen med andre, for eksempel tumlelek. Det er de voksnes ansvar, både i barnehagen og hjemme, å hjelpe barn til å ta roller, prøve ut fysisk alene lek og samlek, gi de erfaringer, slik at de kan leke sammen med andre i sosial fysisk lek. Voksne må legge til rette for barns lek og samtidig prøve ut selv og være deltakende på barnas premisser. Barn skal også få leke uten de voksnes deltakelse, men de voksne skal da være i nærheten slik at de er lette å oppsøke ved behov. Voksenrollen hos oss skal være anerkjennende og inspirere barn til lek og fysisk aktivitet. Danning gjennom omsorg, lek og læring «Barnehagen skal i samarbeid med og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.» (Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd) Alt barnet gjør, opplever og erfarer er forutsetninger for dets danning. Danning er en kontinuerlig livslang prosess, som blant annet gjør mennesket i stand til å reflektere over egne handlinger og væremåter. I barnehagen skal barn oppleve støtte til å utvikle seg, ta begrunnede valg og handle omsorgsfullt overfor sine medmennesker. Barn som opplever sammenheng mellom hjemmets og barnehagens verdier, vil oppleve helhet og gjenkjennelse, som igjen vil bidra til gode danningsprosesser. Sosial kompetanse «Barnehagen skal formilde verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.»(barnehageloven 2) Barn må få støtte til å kunne leve seg inn i andres situasjon, til å ta hensyn og gjøre gode ting mot andre. Barns tidlige erfaring med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillkompetanse. Alle barn i barnehagen, uansett alder, kjønn, etnisk bakgrunn eller funksjonsnivå, skal ha like muligheter til å delta i meningsfylte aktiviteter i fellesskap med jevnaldrende. Det er viktig at barn får varierte samspillserfaringer. Derfor skal barnehagehverdagen være preget av gode, varierte, autentiske og følelsesmessige opplevelser. Læring «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.» (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 5. ledd) 6 7

5 Barnehagen skal i nær forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og leg, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehagenloven 1 Formål, 1. ledd) Barns lærelyst og læreevne er sterkt knyttet til Barns medvirkning «Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. De har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.» (Barnehageloven 1 Formål, 2.ledd og 3 Barns rett til medvirkning) Kunnskapsområdene i barnehagen (Fagområdene i rammeplanen) Språklabben - Språk, kommunikasjon & tekst Språk og bevegelse er nært forbundet Skattekista - Kunst, kultur & kreativitet Barn skal oppleve gleden ved kunst og kultur i tillegg til å bli kjent med ulikt materiell og verktøy slik at de selv kan uttrykke seg estetisk. I barnehagen skal barn presenteres for allsidig kunst fra kjente eller deres selvbilde og opplevelse av trygghet. med hverandre og bør sees i mindre kjente kunstnere. Dette lar seg best gjøre Barnehagen skal bidra til et godt grunnlag for livslang læring og danning. Dette skal blant annet skje gjennom at personalet støtter og oppmuntrer Medvirkning er et samlebegrep som omfatter både medbestemmelse, det å få være med å ta avgjørelser sammen med andre mennesker, og sammenheng på lik linje med tidlig og god språkstimulering i barnehagen. Barnehagen skal legge til rette for meningsfulle aktiviteter som gjennom bilder av kunstverk, men også gjennom malerier og annet kunstverk om vi får tilgang til det. Personalet må være kreative i materialbruk, barns naturlige evne til kreativitet, nysgjerrighet, selvbestemmelse, det å få bestemme noe selv. innehar bevegelse og kommunikasjon i fokus. verktøy og teknikker. Naturmaterialer og vitebegjær og lærelyst. Barns egne interesser bør danne grunnlaget for temaer og læringsprosesser i barnehagen, da er de indre motivert for ny kunnskap. Alle trenger vi positive tilbakemeldinger og opplevelse av mestring for å være motivert Personalet skal legge til rette for barns medvirkning ved å observere, vise åpenhet og oppriktig interesse overfor alle barns innspill, ønsker og behov. God kommunikasjon mellom barna og Leken er en viktig læringsarena for språk og sosialt samspill. Som en del av basiskompetansen til barn, skal de kunne ta og opprettholde kontakt med andre. Språket er en viktig del av det å kunne komme i kontakt med andre mennesker og knytte gjenbruksmaterialer er både interessante og miljøvennlige. Kultur møter barna gjennom sang, dans, drama, eventyr, rim, regler, dikt, ulike digitale verktøy og barnehagens innhold som sådan, for eksempel og mottakelig for læring. Læring skjer både i personalet og mellom personalet og foreldrene vennskap. For at denne kontakten skal oppleves fellessamlinger. Kulturformidling handler mye formelle og uformelle situasjoner, begge har pedagogisk hensikt og er representert hver dag. Det er en forutsetning at barnehagens miljø er godt tilrettelagt for kreativitet og allsidig læring, de voksnes kompetanse og tilstedeværelse. Personalet har en viktig oppgave i å inspirere barn til motivasjon og lærelyst, og ta hensyn til barns tidligere erfaringer og anerkjenne barna for de de er og legge til rette for at barna skal oppleve mestring. Hver avdeling utarbeider en plan for hva og hvordan de tilrettelegger for barns læring for de ulike aldres- og utviklingsgruppene. er en forutsetning for å legge best mulig til rette for barnas medvirkning. Personalet må kunne lytte på en slik måte at barn opplever at deres ytringer og erfaringer tas på alvor og tillegges vekt i planlegging, gjennomføring og evaluering. Hos oss har alle like stor verdi og vi har et særlig ansvar for å lære barn å være deltakere i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal blant annet benytte barnesamtaler i dette arbeidet (Se kap. om dokumentasjon) Hver avdeling utarbeider en plan for hva og hvordan de tilrettelegger for barns medvirkning for de ulike alders- og utviklingsgruppene. positiv, må kroppsspråk og blikk harmonere. Barn skal få erfaringer med både det verbale og nonverbale språket i tillegg til skriftspråket. Hver avdeling utarbeider egen plan for hva og hvordan de tilrettelegger i henhold til alder og utviklingsnivå for hvert enkelt kunnskapsområde. Dette året har vi, som allerede nevnt, hovedmålsetting innenfor kunnskapsområdet Kropp, bevegelse og helse med fokus på fysisk lek og aktivitet. Barn lærer gjennom kroppen og lærer kroppen å kjenne gjennom erfaringer i det fysiske miljøet. Derfor er det viktig at personalet tilrettelegger det fysiske miljøet med tanke på dette og har god kompetanse på området. Vi anser dette kunnskapsområdet som grunnlag for all annen læring. Vi er så heldige at barnehagen vår ligger i umiddelbar nærhet til naturen i tillegg til å ha et variert uteområde innenfor barnehagegjerdet. Barn skal hos oss få varierte fysiske opplevelser både ute og inne med tanke på lek, læring og vennskap. Vi har egen kjøkkengruppe, Karin Johannessen, Berit Haugerud, Hilde K. Holm og Anette Tidemann, som i personalet, som har et overordnet ansvar for å sikre og kontrollere at vi følger barnehagens mål og anbefalinger fra Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet. Barn skal få erfaringer med å bruke kroppen, oppleve nytten av å være i fysisk god form og betydningen av gode vaner, spise godt og næringsrikt. Barn skal medvirke til måltider, både hva vi skal spise og hvordan tilberede. om uttrykk og barn skal inspireres til å styrke sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk. Miljøspira - Natur, miljø & teknikk Espira Høytorp Fort er en miljøsertifisert barnehage som gjør at vi er forpliktet til å arbeide målbevisst med miljøarbeid tilpasset barnas alder. Vi har innarbeidet rutiner for avfallsbehandling og kompostering. Barn og voksen skal bidra til å ta vare på miljøet både i barnehagen, på tur og bidra med sin kunnskap i hjemmet. Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter som igjen skal bidra til å skape gode holdninger knyttet til miljøvern og matproduksjon og tilberedning av næringsrik og god mat. Vi har en egen miljøgruppe i personalet, som har et overordnet ansvar for å sikre og kontrollere miljøarbeidet i barnehagen vår. Barnehagen skal resertifiseres høsten Filosofus - Etikk, religion & filosofi Kunnskapsområdet er med på å forme våre måter å oppfatte verden og mennesker på. Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn, så barnehagen må legge til rette for undring, samtaler og respektere det mangfoldet som er i barnegruppen. 8 9

6 Barnehagen har kristen formålsparagraf og vil formidle kristen tro og tradisjoner og samtidig bli kjent med andre tradisjoner som er representert i barnehagen. Personalet skal møte barns tro, spørsmål og undring med alvor og respekt. Barnehagen skal legge til rette for de gode samtalene og oppfordre til undring og sammen finne ut av ting. Samfunnspira - Nærmiljø & samfunn Gjennom medvirkning opplever barn begynnelsen på det demokratiske samfunn i barnehagen, forholde seg til andres ønsker og behov og samarbeide med andre. Personalet skal blant annet legge til rette for at barn får en begynnende kunnskap om menneskerettighetene og spesielt barns rettigheter gjennom barnekonvensjonen. Barn skal få kjennskap til Eidsberg kommune og gjennom turer bli kjent med nærmiljøet rundt barnehagen, som historikken med Høytorp Fort. Det skal legges til rette for at barn kan oppdage og utforske miljøet de er en del av. Barn skal inspireres til å søke kunnskap, være nysgjerrige på livet og de valgmulighetene de har. Tallbingen - Antall, rom & form Barn er tidlig opptatt av miljøet rundt seg, de utforsker rommet og det som finnes i det ute og inne og er på jakt etter sammenhenger og systemer. Barns matematiske verden er spennende og de blir tidlig opptatte av å undersøke mønstre, former, størrelser og sortere i kategorier og telle. Barnehagen skal oppmuntre barn til og utforske det matematiske miljøet og bevisst bruke matematiske begreper i kommunikasjonen. Progresjon i barns utvikling Barn skal oppleve og erfare at barnehagen har tilpasset innhold etter alder og utvikling. Barn skal også oppleve progresjon i aktiviteter de blir tilbudt. Personalet må observere og undersøke hva barn kan før de blir presentert for nye aktiviteter eller temaer. Et godt foreldresamarbeid er viktig for å kunne tilrettelegge til det beste for barnet. Barn som har utfordringer skal også få de beste mulighetene til å utvikle seg som andre barn. Barnehagen kan ha nytte av, i tillegg til foreldresamarbeidet, et tett samarbeid med andre tjenester som for eksempel pedagogisk psykologisk tjeneste. hvordan de tilrettelegger for barns utvikling og læring innenfor kunnskapsområdene og andre fokusområder. Dokumentasjon, vurdering og refleksjon Personalet bruker praksisfortellinger som grunnlag for vurdering og refleksjon. Praksisfortellinger er fortellinger fra hverdagen, som gjennom refleksjon gir oss nyttig informasjon om vårt arbeid, barns kunnskaper, oppfatninger, synspunkter med mer. For å undre seg sammen med og få innblikk i barns tanker og meninger, skal vi benytte barnesamtaler. Personalet skal bli kjent med barnesamtaler som arbeidsmetode. På denne måten kan barn være med på å planlegge og vurdere hverdagen sin i barnehagen. Erfaringer gjennom barnesamtalene skal være med på å utvikle kvalitet i barnehagehverdagen. Praksisfortellingene og barnesamtalene er grunnlag for dokumentasjon som igjen er grunnlag for vurdering. Dokumentasjon av arbeidet i barnehagen skal gjennom refleksjon bli til nyttig vurdering for det videre arbeidet og en målestokk for å vite om målet er nådd, eller er på vei til å nås. Refleksjon rundt praksisfortellinger. Barnesamtaler og andre utsagn og observasjoner av barnehagehverdagen er pedagogisk dokumentasjon. Vi skal også dokumentere hverdagen vår gjennom bilder av prosesser i Spireportalen. I vurderingsarbeidet brukes kjennetegn. Kjennetegn er kriterier vi ser etter, for å vurdere om vi er på rett vei. For å utarbeide kjennetegn må vi også ha våre tiltak på plass. Hva skal vi gjøre? Tiltakene må jevnlig evalueres for å gi oss kunnskap om de er nyttige for å nå målet. Tiltak skal utvikles, endres, forkastes og lages nye etter hvert som arbeid skrider fram. Årsplan med hovedmål er lik for alle avdelingene i Espira Høytorp Fort. For å konkretisere og lage milepæler i dette viktige arbeidet, vil hver avdeling utarbeide sin egen ½-årsplan. Denne planen skal inneholde kjennetegn og tiltak i forhold til hovedmål og fokusområder. I tillegg kan planen inneholde mål, som den enkelte avdeling trenger i forhold til menneskene som er der, barn og voksne. Avdelingenes planer skal evalueres jevnlig, 1 til 2 ganger i måneden på avdelingsmøtene. Da gjennomgås mål, tiltak, kjennetegn i tillegg til refleksjon med utgangspunkt i praksisfortellinger og barnesamtaler. Personalets kompetanseplan og personalsamarbeid Personalet skal være faglig kompetent og det forutsettes at personalet har god kjennskap til overordnede planer i tillegg til det som kreves for å arbeide på den aktuelle avdeling. Espira Høytorp Fort har 5 planleggingsdager i tillegg til kursdager for personalet. Vi følger Espira Akademiets obligatoriske kompetanseheving i tillegg til lokale føringer for samarbeid i Eidsberg kommune. Internt i barnehagen samarbeider personalet også på tvers av avdelingene ved å hospitere og samarbeide i ferier, i tillegg til at barn går på besøk til hverandre når det er muligheter for det. Samarbeid mellom barnehage, hjem og andre instanser Samarbeid mellom Barnehagevirksomheten og Familiesenteret i Eidsberg kommune: «Felles fokus og samhandling til beste for barna.» Familiesenteret og barnehagene er begge virksomheter med ansvar for oppvekst, omsorg, utdanning, lek og læring. De har forskjellige mandat og ulikt lovverk, men brukerne er de samme og begge institusjonene skal bidra til et trygt og lærerikt livsløp for de minste barna i Eidsberg kommune. Barnehagene har lang fartstid og er en godt innarbeidet institusjon i samfunnet. De aller fleste som vokser opp i dag har på et eller annet tidspunkt, i et eller annet omfang, vært innom en barnehage. Forskning viser at barnehagebarna lettere tilpasser seg skolehverdagen og er mere mottakelig for læring og sosialt samvær, enn de som ikke har gått i barnehage. Familiesenteret er en forholdvis ny driftsform, både på landsbasis og i vår kommune. Siden starten i 2006 har senteret vokst fra å være en forholdvis liten enhet med Helsestasjon, Familieveiledning, Ungdomskontakt og Åpen barnehage, til å bli en av kommunens største organisasjoner. Fra og med 2011 ble senteret utvidet ved at Tjenester i rus og psykisk helse, Tjenester til funksjonshemmede barn og unge og Barneverntjenesten er organisert inn i samme virksomhet. Vi skal ha et godt og lærerikt samarbeid med noe felles samarbeid og kompetanseheving

7 Foresatte skal føle seg trygge på å ta kontakt med barnehagen for eventuell videre samarbeid med Familiesenterets tilbud. Barnehagen har opplysningsplikt til barnevernstjenesten, som skal sikre at barn får nødvendig hjelp til rett tid. Helsestasjonen har ansvar for å drive generelt forebyggende og helsefremmende arbeid for å trygge barns oppvekstsvilkår i kommunen. Barns 4-års kontroll utføres i barnehagen med foresatte, førskolelærer og helsesøster til stede. Pedagogisk-psykologiske tjeneste har ansvar og oppgaver i forhold til barn som trenger sakkyndig vurdering i forhold til videre oppfølging og spesialpedagogisk hjelp. Personalet i barnehagen tilstreber å ha best mulig samarbeid med samtlige. Hjem-/barnehagesamarbeid Foresatte er nødvendige samarbeidspartner for å sikre gode, lærerike og trygge arenaer i barnehagen og i arbeidet med overgang til skolen. Barnehagens personale ønsker kontinuerlig tilbakemeldinger, også utenom brukerundersøkelse, foreldresamtaler og foreldremøter. Barnehagen er en miljøsertifisert institusjon og tilstreber at den skriftlige informasjonen skjer elektronisk via Espira Vigilo Pro/Spireportalen. Vi er opptatte av den daglige dialogen i hente- og bringesituasjoner skal være best mulig og at vi har gjensidig ansvar for dette. Det er viktig at dere som er foresatte formidler det dere opplever som nyttig informasjon, hva dere vil at personalet skal har fokus på av informasjon i bringe-/hentesituasjonene. Barnehagens foreldresamarbeid skjer også gjennom Foreldrerådet, alle foreldre i barnehagen, Foreldrenes arbeidsutvalg, representanter fra foreldrene valgt av foreldrerådet og Samarbeidsutvalget, som er det lovpålagte organet i barnehagen med stemmerett. Kom gjerne med innspill på innhold til foreldremøter, de skal oppleves som nyttige for dere som har barn i vår barnehage. Samarbeid med skolen Vi samarbeider med grunnskolen i forhold til overgang barnehage-skole, se også SkolEspirastandard. Barnehagen skal i samarbeid med barnas hjem legge til rette for best mulig overgang til skolen. Barn skal oppleve en god overgang med mulighet til å ta avskjed med barnehagen på en god måte og glede seg til å begynne på skolen. På vårparten forbereder vi barna med bilder av skolen, samtaler og besøk på den den skolen de skal starte på. Vi tilrettelegger individuelt for hvert barn om de har behov for det. Dersom barnehagen skal gi skolen informasjon om enkeltbarn, skal foreldrene samtykke i dette. Vi samarbeider og med grunnskolen også i forhold til arbeidsuker for elever fra 9. og 10. klasse. Barnehagen stiller opp som praksisplass til elever fra den videregående skole. I tillegg til at vi har et positivt syn og tar imot mennesker som trenger yrkeserfaring og annen praksis, som for eksempel arbeids- og språkpraksis gjennom Nav og andre kompetansesenter for voksenopplæring. Realfag i barnehagen sammen med Forskerfabrikken Espira har inngått et samarbeid med Forskerfabrikken og Espira Høytorp Fort er en av de 5 første barnehagene som tar i bruk dette samarbeidet. Gjennom Forskerfabrikkens motto; «Vi trener hjernen», skal vi se, tenke og snakke matematikk og naturfag. Med Forskerfabrikken i barnehagen skaper vi en læringsarena som Markering av kulturbegivenheter og tradisjoner har barnas naturlige forskertrang i fokus. Alle fagområdene, Spirene, blir representert gjennom å studere naturen og gjøre eksperimenter. Aktivitetene gir erfaringer med materialer, gjenstander og sammenhenger både inne og ute, samtidig som de får anledning til å teste hypoteser og oppdage koblingen mellom årsak og virkning. Barnehagen legger til rette med utstyr fra Forskerfabrikken og mye annet interessant. Høst 2014 Vinter 2015 Vår 2015 Sommer :Foreldremøte barnehagen 23.10: FN-dag med salg av høstsuppe og selvlagd kunst etc. til inntekt for SOS- Barnebyer og Espiras vertsbarnehage i Zimbabwe Desember: Formidling av juletradisjoner, juleevangeliet og julefortellinger 01.12: Lysfest 12.12: Luciafeiring med foresatte 16.12: Nissemarsj 22.12: Julelunsj Dato for besøk i kirken kommer senere i Vinteraktivitetsleker Vinterarrangement regi av FAU 6.2: Samefolkets dag Fastelaven Fargefest i Påsketradisjoner Påskefrokost for foresatte på Grotta og Hula 26. mars og 27. mars for Borgen og Varden Vårfest og Grunnlovsmarkering Besteforeldredag Besøksdag for nye barn Sommerfest i regi av FAU Overnatting for skolestarterne Planleggingsdager 14. og 15. august november januar mai 2015 Barnehagen har stengt disse dagene

8 Del 2 VELKOMMEN TIL ESPIRA Vårt ønske er å gi barna en fantastisk start på livet! Barnehagene skal i nært samarbeid med hjemmet gi barna en trygg hverdag preget av mestring, lek og glede. For å oppnå dette, kreves det profesjonell satsing, høy kompetanse og god dokumentasjon rundt arbeidet. Espira har utviklet rutiner, standarder og verktøy som både oppfyller myndighetskrav og foreldrenes krav til godt innhold. For å sikre at vi er på riktig vei har vi omfattende brukerundersøkelser og gode rutiner på evaluering av arbeidet vårt. Espira driver barnehager i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest- Agder, Vestfold og Østfold. VÅR FILOSOFI - BARNESYN Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi - barnesyn er styrende for vår praksis og skal ligge til grunn for alle valg vi foretar oss i vårt arbeid med barna. SKAPERGLEDE, IDENTITET, BEVEGELSE Espirabarnehagene skal arbeide tverrfaglig med barns skaperglede, identitet og bevegelse. Ved å oppmuntre barns naturlige nysgjerrighet og indre motivasjon til utforsking og kreativitet, skal barns evner til å se muligheter fremfor begrensninger ivaretas. Barns skaperglede skal verdsettes og synliggjøres i barnehagehverdagen. Gode dannelsesprosesser skal bidra til å utvikle barns selvstendighet, trygghet og egen identitet. Gjennom lek og sosialt samspill med andre lærer barn seg selv å kjenne. Barnehagen skal styrke barns selvfølelse gjennom mestringsopplevelser og anerkjennelse. I forbindelse med lek og andre aktiviteter er barn i stadig bevegelse. Slik lærer de å mestre de små ting og får oppleve gleden ved å nå nye høyder både kroppslig og mentalt. Barnehagetiden er begynnelsen på en livslang læringsprosess som skal gi barn lyst til å prøve og lyst til å skape. LEKESPIRA Vi ser på barndommen som en svært avgjørende fase i menneskets livsløp og samtidig som en fase med stor verdi i seg selv. Barnehagenes innhold bygger på at barn lærer i samhandling med andre. Leken står sentralt, og er en viktig arena for læring og sosial utvikling. Leken har stor egenverdi, og skal kjennetegnes av glede og frivillighet. Kompetente voksne skal gjennom en balanse mellom aktiv deltagelse og observasjon bidra til god lek for barna. For å oppfylle kravene i Lov om Barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har Espira utviklet et pedagogisk verktøy for å synliggjøre arbeidet med fagområdene i Rammeplanen. Ved hjelp av spirer som illustrerer hvert enkelt fagområde forsøker vi å gjøre dette arbeidet mer levende både for barn, foreldre og ansatte. Rammeplanens 7 fagområder blir hos oss visualisert gjennom vårt LekEspira konsept. LekEspira sitter og vipper på toppen av de ulike spirene og representer vårt helhetlige læringssyn og tanken om at fagområdene er tett knyttet sammen. Espira har i samarbeid med Inped utviklet LekEspira fagkort. Hver avdeling/base i våre barnehager har en LekEspiratavle med fagkort på veggen. Under hver spire ligger det 20 kort hvor det står forslag til aktiviteter våre ansatte kan gjøre sammen med barna. Spirene Språklabben Språk er nøkkelen til kommunikasjon og forståelse mellom mennesker og er langt mer enn bare tale. Vi kan også kommunisere ved hjelp av f.eks. tegnspråk og skriftspråk. Det er også mulig å kommunisere uten å bruke ord. Spedbarnsforskning viser at babyer foretrekker mors stemme fra første stund og at de ikke bare oppfatter ord som lyder, men at de også er i stand til å forstå hva de betyr. Dette forteller oss hvor viktig språket er for kommunikasjonen mellom mennesker og at språk også handler om følelser. Gjennom Språklabben får barna anledning til å bli kjent med språk og tekst som kommunikasjonsform. Med leken som plattform får de utforske mange måter å nærme seg dette temaet på. Gjennom planlagte og ikke planlagte situasjoner blir barna kjent med mulighetene som ligger i å bruke og beherske språket i forskjellige former. Språket er en viktig del av barns identitet. Hvordan du uttrykker deg handler om hvem du er og om hvordan du ønsker å bli oppfattet. Barna får her erfaringer med betydningen og viktigheten av å kunne kommunisere med omgivelsene på en god måte. Tumleplassen Barn er skapt til å bevege seg, til å gå, løpe og hoppe. De lærer mens de beveger seg, og utvikling av motoriske ferdigheter er helt grunnleggende for å kunne utføre dagligdagse handlinger. Tumleplassen skal være en mestringsarena for begge kjønn. Her lærer de å mestre nye utfordringer og opplever at de lykkes dersom de prøver, anstrenger og øver seg. Det er viktig at barna får anledning til å bruke kroppen aktivt, slik at de lærer å beherske og kontrollere den. Det er disse erfaringene som skal gjøre dem i stand til å takle forskjellige situasjoner på en god måte senere i livet. Bl.a. vet vi at det kreves god kroppsbeherskelse for å kunne klare å sitte rolig, noe som kan komme godt med når barna begynner på skolen. Like viktig er det at barna så tidlig som mulig blir bevisste på verdien av å ta vare på egen helse og får oppleve gleden og betydningen av å kunne mestre de forskjellige elementene de kommer i kontakt med. Tumleplassen handler også om å legge til rette for å skape sunne matvaner. Skattekista Mennesker har et medfødt behov for å uttrykke seg og har et stort register når det gjelder måter å uttrykke seg på. Det handler om å kunne bearbeide inntrykk og bruke disse til å skape sine egne avtrykk på den verden en ser rundt seg. Gjennom Skattekista skal barna oppleve at de blir stimulert til å gjøre akkurat det. Det handler om frihet og om å få lov å uttrykke seg på forskjellige måter, i forskjellige formater, og ikke minst om å få tilbakemeldinger fra omgivelsene. Barn lar seg ikke begrense av tradisjonell tenkning. De griper mulighetene som byr seg og handler ut i fra disse. Gjennom Skattekista får barna anledning til å prøve seg på uttrykk som er tilpasset deres forutsetninger og utviklingsnivå. Gjennom drama, musikk og forming skal barna få mulighet til å utforske og utfordre sine kreative evner. Skattekista skal være en arena der barns kreativitet har gode vilkår og forutsetninger for å blomstre

9 Samfunnspira Gjennom Samfunnspira skal vi bidra til at barna blir trygge på seg selv som enkeltindivider og som deltakere i større grupper. De skal oppleve at deres syn blir hørt og respektert og at deres bidrag teller. Barn er viktige samfunnsborgere og deres meninger og synspunkter fortjener å bli hørt. Gjennom Samfunnspira skal barna få en begynnende forståelse for det som har med menneskeverd og likestilling å gjøre. De skal oppleve at synspunktene deres er like mye verdt, uansett om du er gutt eller jente.ved å få oppleve og erfare små og store ting som skjer i nærmiljøet får barna utvikle positive holdninger til det å påvirke sine omgivelser. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med omsorg i et større perspektiv. Derfor samarbeider Espira med SOS-barnebyer for å gi barn i andre land en bedre barndom og en tryggere oppvekst. Miljøspira Miljøspira skal lære barna å bli glade i naturen. Tidlige erfaringer med turer i skog og mark kan ha stor betydning for barnas videre utvikling og deres holdninger til det å ta vare på naturen. Ved å ta i bruk naturen som en del av det daglige tilbudet i barnehagen, gir vi barna opplevelser og inntrykk som bidrar til at de blir glade i å ferdes ute i all slags vær. Det å oppleve værforandringene direkte på kroppen og få anledning til å undre seg over små og store fenomener der hvor de er, gir barna erfaringer og inntrykk som varer lenge. Gjennom Miljøspira vil barna få delta i aktiviteter som gir dem mulighet til å prøve seg ut med forskjellige typer redskaper og verktøy. Barna får også anledning til å utvikle interesse og forståelse for viktigheten av å ta vare på miljøet. Ved å få innsikt i matproduksjon og ved å delta i barnehagens daglige rutiner rundt f.eks. kildesortering, får barna verdifull kunnskap om avfallshåndtering og gjenbruk. Filosofus De fleste barn er nysgjerrige av natur. De undrer seg og spør om ting som vi voksne ikke alltid vet svaret på. Gjennom Filosofus får barna utforske potensialet som ligger i å ikke vite. Evnen til å undre seg er medfødt, men evnen må utvikles og holdes ved like. Filosofi med barn handler om å undre seg sammen og om å gi tid og rom til barnas tanker. Målet er ikke nødvendigvis å finne svar på alle spørsmål, men kan like gjerne være å finne nye spørsmål. Gjennom Filosofus blir barna også kjent med historier og fortellinger som omhandler toleranse og respekt for likeverd mellom mennesker. Barna utvikler forståelse for at mennesker kan ha forskjellig bakgrunn og tro. Tallbingen Små barn elsker å utforske omgivelsene. De begynner tidlig å vise interesse for å benytte forskjellige gjenstander i leken. Gjennom erfaringene de gjør seg utvikler de forståelse for hvordan ting henger sammen og fungerer. Mange barn viser tidlig interesse for å sette ting i system, i rekkefølge og i mønster. Disse aktivitetene danner grunnlaget for barnas matematiske forståelse. Det å ha forståelse for rom og form er avgjørende for hvordan barna forholder seg til omgivelsene. Gjennom Tallbingen får barna anledning til å leke med tall og undersøke verden fra et matematisk og forskende perspektiv. VISJON OG VERDIER Vår visjon; Sol ute, Sol inne Våre verdier; Kompetent Fleksibel Ordentlig Personlig Espiras visjon og fire kjerneverdier skal ligge til grunn for alt vi gjør og komme til uttrykk gjennom barnehagens planer og praksis. ESPIRASTANDARDER For å sikre at våre ansatte har en felles forståelse av de mest sentrale arbeidsoppgavene som er knyttet til det å skulle jobbe i barnehage, har vi utviklet Espirastandarder. Det er beskrivelser som på en enkel måte forteller hvordan personalet skal forholde seg til enkelte situasjoner. Det er utviklet Espirastandarder for følgende områder: Når barnet begynner i barnehagen/tilvenning Når barnet bytter avdeling Når barnet kommer i barnehagen Når barnet skal hjem fra barnehagen SPIREPORTALEN Spireportalen er et unikt driftssystem som samler, forenkler og forbedrer de daglige rutinene og kommunikasjonen med foresatte ved bruk av moderne teknologi som berøringsskjerm, håndholdte enheter og web. Samtidig dokumenteres pedagogisk praksis slik at den kan hentes frem og brukes til refleksjon både underveis og i ettertid. Både de ansatte i barnehagene og foresatte er brukere av systemet. PROGRESJON I FAGOMRÅDENE (spirene) Våre barnehager jobber systematisk med å legge til rette for at barna opplever og erfarer progresjon i de ulike fagområdene (spirene). Barnehagene dokumenterer dette arbeidet på ulike måter. PEDAGOGISK DOKUMENTAJON Pedagogisk dokumentasjon er dokumentasjon som er satt i system og som det systematisk reflekteres over både mellom de ansatte, og sammen med barna. Barnehagene våre jobber systematisk med dokumentasjon gjennom barnehageåret ved bruk av for eksempel praksisfortellinger, bilder, video og barns utrykk (tegninger, kunstverk ol). Dokumentasjonen brukes som utgangspunkt for refleksjon i personalgruppa for å videreutvikle praksis. Refleksjonen skjer med Espiras filosofi - barnesyn, Rammeplanen ol. som utgangspunkt. Refleksjonen kan skje på avdelingsmøter, personalmøter, veiledningsgrupper, egne refleksjonsmøter osv. EGET AKADEMI FOR ANSATTE Espira Akademiet er vårt program for kompetanseutvikling. Vi tror på livslang læring ved refleksjon, tilføring av ny kunnskap og trening på ferdigheter. Espira Akademiet skal sikre at våre ansatte til enhver tid har god kunnskap om barn og barnehage. Espira har kompetansestiger for alle grupper av ansatte med fokus på både fag og ledelse. SkolEspira SkolEspira er vårt pedagogiske tilbud til de eldste barna i barnehagen. SkolEspira har sin forankring i vår filosofi og sørger for en helhetlig tilnærming til læring. Gjennom tverrfaglig prosjektarbeid blir barna kjent med LekEspiras 7 fagområder og får det beste grunn-laget for livslang læring, samtidig som de opplever sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole. I tillegg til SkolEspira standarden er det utarbeidet en SkolEspira veileder

10 Småspirene Med mål om å være Nordens beste barnehagedriver er det viktig at vi gir barn og foreldre et barnehagetilbud som er tilpasset alle aldersgrupper. Med Espiras filosofi - barnesyn som bakgrunn skal våre ansatte gi de yngste barna i barnehagen en hverdag som er fylt av omsorg og utforskning. Spedbarnsalderen har de siste årene blitt viet mye oppmerksomhet. Dette er noe vi tar på alvor. I løpet av de tre første leveårene tilegner barn seg ferdigheter i et tempo som overgår det meste som skjer senere i livet. I denne perioden lærer barna seg bl.a. å snakke og gå. Ferdigheter som er helt avgjørende for den utviklingen som skjer videre. Dette er også en fase som har stor betydning for den emosjonelle og kognitive utviklingen hos barna. Våre ansatte skal gjennom økt kunnskap om barns utvikling, og refleksjon i forhold til egen praksis, sørge for å gi de yngste barna et pedagogisk tilbud som stimulerer denne utviklingen og bidrar til at de utvikler en sunn selvfølelse. For å øke bevisstheten i forhold til arbeidet med de yngste barna i barnehagen har vi valgt å gi denne satsningen navnet Småspirene. Det skal utarbeides en egen veileder for Småspirene

11 ESPIRA HØYTORP FORT Vardeveien 72, 1850 Mysen Telefon: Epost:

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer