Statens finansfond. Årsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens finansfond. Årsberetning"

Transkript

1 Statens finansfond 2010 Årsberetning

2 2 årsberetning statens finansfond 2010 Innhold Styrets årsberetning 1 Bakgrunn 4 2 Utviklingen av kapitalinnskuddene i Særskilt om kontrolltiltak av innskuddene 7 4 Resultatregnskap og balanse 8 5 Organisering Styret og administrasjon Eksterne rådgivere Risikostyring og internkontroll Revisjon Andre forhold 9 6 Utviklingen framover 10 Årsregnskap 13 D e s i g n T o r i F a l c h

3 Styrets årsberetning 2010

4 4 årsberetning statens finansfond Bakgrunn Statens finansfond ble opprettet ved Lov om Statens finansfond den 6. mars I henhold til loven 1 er formålet «å bidra midlertidig med kjernekapital til norske banker for å styrke bankene og sette bankene bedre i stand til å opprettholde normal utlånsvirksomhet». Fondet ble etablert med en kapital på 50 milliarder kroner, jf. St.prp. nr. 40 ( ), Innst. S. nr. 158 ( ) og vedtak nr februar Statens finansfonds kjernekapitalinstrumenter er henholdsvis fondsobligasjoner og preferansekapital tilpasset forretningsbanker og sparebanker. Som statsstøttetiltak ble Statens finansfond godkjent av ESA i vedtak 8. mai Samme dag fastsatte Finansdepartementet forskrift om Statens finansfond. Statens finansfond var et av flere tiltak myndighetene iverksatte for å dempe virkningene av den internasjonale finanskrisen fra høsten De norske bankene fikk behov for å styrke sin soliditet som følge av økte markedskrav til kapitaldekning i bankene. Bankene kunne øke kapitaldekningen enten ved å redusere sine balanser eller ved å få tilført mer kapital. Dersom mange banker samtidig valgte å redusere sine balanser, ville det bli vanskelig for foretak og husholdninger å få tilgang til lån. Dette ville virket negativt på den økonomiske utviklingen, og bidratt til å forsterke problemene i norsk økonomi. Det var derfor bedre om bankene valgte å styrke sin kapitaldekning gjennom å hente inn ny kapital. Kapitalmarkedene fungerte imidlertid dårlig rundt årsskiftet 2008/2009, slik at det var vanskelig for bankene å få tak i kapital. Statens finansfond ble derfor opprettet for å sikre de norske bankene tilgang på kapital. Fondet var forbeholdt solide banker. Innen utgangen av 2009 var det tegnet fondsobligasjoner i 28 banker på til sammen om lag 4,1 milliarder kroner. I tillegg utstedte en bank preferansekapital for knapt 27 millioner kroner. Statens finansfond betalte ut første innskuddet 30. september 2009, og det siste 17. desember Bankene som fikk tildelt kapital representerte om lag 14 prosent av forvaltningskapitalen i norske banker og 21 prosent av alle banker i landet. 18 banker hadde en kjernekapitaldekning over 12 prosent etter innskudd, og fire banker fikk en økning i kjernekapitaldekningen på mer enn 2 prosentpoeng. Alle bankene valgte seks måneders statskassevekselrente som referanserente. Statens finansfond utviklet et risikoklassifiseringssystem i henhold til forskrift om Statens finansfond 10. Tre banker ble plassert i risikoklasse 2 med et rentepåslag på 5,5 prosentpoeng. De øvrige 25 bankene ble plassert i risikoklasse 3. Rentepåslaget for fondsobligasjoner i denne klassen er 6 prosentpoeng og for preferansekapitalinstrumentet 7 prosentpoeng. Bankene planla merkbart høyere utlånsvekst med kapitalinnskudd enn uten. Kapitalinnskudd fra fondet bidro dermed til at bankene opprettholdt normal utlånsvekst. Markedenes visshet om Statens finansfond som et myndighetstiltak for å sikre soliditeten i den norske banknæringen, ga generell tillit til de norske bankenes økonomiske stilling.

5 5 årsberetning statens finansfond Utviklingen av kapitalinnskuddene i 2010 I de første månedene i 2010 åpnet markedene for innlån til bankene seg gradvis, og prisingen av Statens finansfonds fondsobligasjoner ga bankene insitament til å søke erstatning i markedene. Det medførte at SpareBank 1 SMN innløste henholdsvis 22. mars og 22. april, og Sparebanken Vest 25. mai. Disse to innskuddene utgjorde 2,21 milliarder kroner av fondets totale innskudd. I mai økte igjen uroen i markedene som følge av tvil om enkelte europeiske staters evne til å håndtere sin gjeld. Prisen for å utstede fondsobligasjoner i markedet økte igjen til nivåer over rentene på Statens finansfonds obligasjoner. Neste innløsning på 400 millioner kroner kom først 17. desember fra Sparebanken Sør, etter at markedene igjen roet seg noe og reduserte prisingen. Med den siste innløsningen har tre av de fire største bankene i fondets portefølje, målt etter forvaltningskapital, innløst. En annen omstendighet som kan ha virket inn når det gjelder innløsningsevne, er at de større bankene gjerne har bedre kontakt mot investormiljøene og dermed noe lettere tilgang til finansiering. Det kan imidlertid være flere grunner til at ikke flere banker har valgt å betale tilbake innskuddet. Grunner kan være at bankene avventer situasjonen i markedene, regelverksendringer, rentehevingen i fondsobligasjonen etter fire år eller bygger opp egenkapital gjennom tilbakeholdt overskudd. Størrelsen på rentene på fondets innskudd er satt slik at de danner en bro fra fravær av marked for innlån til bankene til et normalt marked for innlån. Med ytterligere normalisering av markedene, vil antakelig flere banker løse inn innskuddene. Så langt i 2011 har ytterligere en bank innløst. Samtlige av de gjenstående bankene er i risikoklasse tre. I tabellen på neste side gis det en oversikt over viktige kjennetegn ved de gjenstående bankene som har mottatt kapital fra Finansfondet. Statens finansfond får betalt fullt ut renter for innskuddene i Statens finansfond legger vekt på at bankene overholder vilkåret i den enkelte avtale med fondet om å likestille annen fondsobligasjon med Statens finansfonds fondsobligasjoner. Avvik kan bare begrunnes med ulikheter i forpliktelser. Det synes som om markedene tvinger fram betaling av renter selv når det kan stilles spørsmål ved om forpliktelsen er tilstede, fordi utelatelse av rentebetjening har konsekvenser for markedets tillit til banken.

6 6 årsberetning statens finansfond 2010 Oversikt over banker med kapitalinnskudd pr Bank Innskudd Mill kr. Risikoklasse Forvaltningskapital 2010 Mill kr Anslått FVK pr Mill kr Vekst i % FVK ansl Kjernekapital dekning 2010 Kjernekapitaldekning før innskudd 2009 Anslått kjernekapitaldekning etter innskudd 2009 Økning kjernekapitaldekning etter innskudd 2009 Endring kjernekapitaldekning før innskudd Aurskog Sparebank 1) 60, ,29 % 14,11 % 12,39 % 14,33 % 1,94 % 1,72 % Bamble og Langesund Sparebank 2) 30, ,26 % 12,49 % 10,19 % 11,90 % 1,71 % 2,30 % Blaker Sparebank 20, ,86 % 16,32 % 11,96 % 13,78 % 1,82 % 4,36 % Bud, Fræna og Hustad Sparebank 25, ,17 % 18,09 % 13,72 % 15,69 % 1,97 % 4,37 % Gjerstad Sparebank 18, ,10 % 14,60 % 9,73 % 11,99 % 2,26 % 4,87 % Grong Sparebank 22, ,33 % 16,61 % 12,85 % 14,84 % 1,99 % 3,76 % Hjelmeland Sparebank 30, ,50 % 17,72 % 10,09 % 12,09 % 2,00 % 7,63 % Hol Sparebank 25, ,29 % 16,60 % 12,26 % 14,18 % 1,92 % 4,34 % Holla og Lunde Sparebank 41, ,73 % 16,40 % 13,62 % 15,61 % 1,99 % 2,78 % Indre Sogn Sparebank 1) 33, ,95 % 14,31 % 12,52 % 14,51 % 1,99 % 1,79 % Klepp Sparebank 75, ,35 % 13,90 % 10,80 % 12,73 % 1,93 % 3,10 % Kvinesdal Sparebank 31, ,79 % 14,62 % 11,10 % 13,10 % 2,00 % 3,52 % Lillestrøm Sparebank 60, ,95 % 12,90 % 8,77 % 10,62 % 1,85 % 4,13 % Nes Prestegjelds Sparebank 96, ,63 % 12,90 % 8,64 % 11,62 % 2,98 % 4,26 % Rørosbanken 40, ,56 % 17,01 % 13,41 % 15,38 % 1,97 % 3,60 % Sandnes Sparebank 1) 450, ,38 % 12,60 % 8,90 % 11,07 % 2,17 % 3,70 % Selbu Sparebank 28, ,67 % 17,38 % 14,36 % 16,31 % 1,95 % 3,02 % Seljord Sparebank 20, ,25 % 16,73 % 12,12 % 14,05 % 1,93 % 4,61 % Soknedal Sparebank 13, ,41 % 14,56 % 14,64 % 16,57 % 1,93 % -0,08 % SpareBank 1 Buskerud-Vestfold 1) 200, ,64 % 14,70 % 10,31 % 11,92 % 1,61 % 4,39 % Tinn Sparebank 25, ,38 % 15,19 % 12,79 % 14,74 % 1,95 % 2,40 % Totens Sparebank 1) 132, ,54 % 13,35 % 9,81 % 11,81 % 2,00 % 3,54 % Vegårshei Sparebank 9, ,26 % 16,87 % 12,33 % 14,33 % 2,00 % 4,54 % Verdibanken ASA 2) 15, ,96 % 14,70 % 10,24 % 11,98 % 1,74 % 4,46 % Ørland Sparebank 24, ,71 % 20,42 % 15,92 % 17,89 % 1,97 % 4,50 % Sum/FVK veid gjennomsnitt 1 523, ,32 % 14,29 % 10,60 % 12,61 % 2,00 % 3,66 % 1) Foreløpig årsregnskap 2) Kvartalsregnskap 3. kvartal 2010 Kilde: Statens finansfond

7 7 årsberetning statens finansfond Særskilt om kontrolltiltak av innskuddene For å sikre at kapitalinnskuddene benyttes i tråd med formålet med ordningen, skal Statens finansfond overvåke bankens utlån, retningslinjer for utlån, kostnadsutvikling mv. Fondet må også som investor vurdere den løpende risikoen ved investeringen, herunder den finansielle utviklingen til banken. Fondet har i utgangspunktet basert overvåkingen på offentlig tilgjengelig informasjon. Overvåking av utlån krever informasjon om sammensetningen av utlånsporteføljen, herunder fordeling på utlånstype, sektor, næring og geografi. Dette er informasjon som fondet både innhenter gjennom bankens regnskaper og deres rapportering til bankstatistikken som Statistisk sentralbyrå har ansvar for. Det er inngått avtale med hver enkelt bank og Finanstilsynet om at Statens finansfond gis tilgang til økonomiske data fra bankenes kvartalsvise rapportering til bankstatistikken Oppfølging av bankene krever særskilt rapportering til Statens finansfond hvert halvår. Rapporteringen skal gi et bilde av bankens utlånspolitikk, kredittstrategi, lønns-, utbytte- og gavepolitikk. Statens finansfond har i perioden håndtert saker som vedrører bankenes anvendelse av innskuddene i forhold til lovens formål. Ut fra de opplysningene fondet har mottatt fra bankene, er vilkårene med hensyn til lønn, bonus etc. overholdt. Fondet kommer til å prøve de mottatte opplysningene på stikkprøvebasis opp mot bankenes årsregnskaper. I tillegg har fondet tatt stilling til saker om anvendelse av innskuddet i forbindelse med enkeltbankers oppkjøp av betydelige andeler i selskaper. Så langt har fondet ikke hatt innsigelser. Overtredelser av vilkår kan medføre reaksjoner i etterkant. Fondet har ulike beføyelser til rådighet. Den mest effektive beføyelsen er rentepåslag. Fondet utførte etter bankenes avlagte tredjekvartalstall, en undersøkelse om bankenes utlånsvekst og økonomiske stilling, herunder en vurdering av bankenes evne til å betale renter i henhold til avtale. Undersøkelsen viste store variasjoner mellom bankene med hensyn til tap og utlånsutvikling. Fondet ba enkeltbanker om skriftlig redegjørelse, og kalte i tillegg inn èn bank for samtale. Bankens plikt til å likebehandle fondets fondsobligasjon med annen fondsobligasjon ble særlig presisert så vel skriftlig som muntlig. Majoriteten av tapene i bankene kom på engasjementer som det allerede var knyttet tapsavsetninger til før banken utstedte obligasjoner til Statens finansfond. Fondet ble før kjøpet av fondsobligasjoner orientert om slike lån i møtene med bankene. Det er hentet inn beskrivelser av tapsforløpene, og vurderinger av utsiktene for de av bankene som har hatt størst tap. Redegjørelsene har vært tilstrekkelig til at Statens finansfond ikke har sett behov for å iverksette ytterligere tiltak i forhold til tapsutviklingen. Utlånsutviklingen varierer til dels betydelig i forhold til anslagene bankene ga for utlånsveksten i 2010 i sine søknader til Statens finansfond. Bankenes utlånsvekst ligger både over og under anslagene. De banker som lå betydelig under anslagene er tilskrevet og bedt om en redegjørelse for utviklingen. Lavere utlånsvekst skyldes i hovedsak lav etterspørsel, behov for å redusere antall store engasjement og overføringer av boliglån til kredittforetak. Utlånsveksten ligger nærmere anslagene når det justeres for overføringer av boliglån til kredittforetak. Statens finansfond anser slik justering som rimelig og har ikke sett behov for ytterligere oppfølging av utlånsveksten.

8 8 årsberetning statens finansfond 2010 KPMG undersøkte på oppdrag fra Statens finansfond en av de to innløsningene som skjedde første halvår 2010 opp mot det regelverk fondet er underlagt. Statens finansfond har undersøkt om en av sparebankene som ikke hadde tilstrekkelig overskudd i 2009, og dermed ikke var pliktig til å betale fondet renter for 2009, overholdt likebehandlingsprinsippet mellom fondets innskudd og annen fondsobligasjon nedfelt i innskuddsavtalen. Saken ferdigstilles i Resultatregnskap og balanse Statens finansfond ble etablert med en egenkapital på 50 milliarder kroner som ble plassert på en ikke-rentebærende konto i Norges Bank. Fondets kapitalinnskudd i bankene var ved inngangen til 2010 på til sammen kroner, og ved utgangen av 2010 på til sammen kroner. De påløpte renteinntektene fra kapitalinnskuddene i bankene var i 2010 på kroner. Rentene for 2010 skal betales senest fem dager etter at generalforsamlingen har godkjent bankens årsregnskap. Statens finansfond hadde i 2010 et driftsbudsjett på 10 millioner kroner. Årets underskudd føres mot fjorårets overskudd. De samlede driftskostnadene var på 4,2 millioner kroner. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetning. 5 Organisering 5.1 Styret og administrasjon Statens finansfond er et eget rettssubjekt og ledes av et styre som er oppnevnt av Kongen i statsråd for tre år av gangen. Styret består av tre medlemmer og to varamedlemmer. Den 6. mars 2009 ble advokat Endre Skjørestad oppnevnt som styreleder, advokat Bjørg Ven nestleder og professor Thore Johnsen styremedlem. Fagdirektør Anna Rømo og førsteamanuensis Jøril Mæland ble oppnevnt som varamedlemmer. Den 9. mars samme år ble Birger Vikøren tilsatt av styret som administrerende direktør for ett år. Da Endre Skjørestad ble oppnevnt som ny styreleder i Finanstilsynet fra 15. april 2010, ble Bjørg Ven oppnevnt til ny leder i Statens finansfond. Bjørn Arild Gram ble oppnevnt til ny nestleder. Oppnevningene ble gjort gjeldende fra 15. april Styret i fondet er utover dette det samme som tidligere. I løpet av 2010 er fire styremøter avholdt. Den 1. mai 2010 tok tidligere juridisk direktør i fondet, Eystein Kleven, over som ny administrerende direktør i fondet etter at Birger Vikøren valgte å gå tilbake til Norges Bank. Stillingen har fra 1. mai 2010 vært en 50 prosent stilling siden fondet nå har gått inn i en forvaltningsfase. I tillegg har fondet en administrasjonssjef, Wenche Ødegaard, som fra 16. august gikk over fra en fulltids til en 60 prosent stilling i fondet. I 2010 har fondet på timebasis benyttet to rådgivere som jobbet fulltid i fondet i 2009, en jurist og en økonom, fra henholdsvis Finanstilsynet og Norges Bank.

9 9 årsberetning statens finansfond Eksterne rådgivere I 2010 har Statens finansfond hatt tilgang på eksterne juridiske og finansielle rådgivere, henholdsvis Wikborg Rein og Pareto Securities. Avtalen med disse to foretakene var basert på betaling for brukte timer. I følge avtalen lå det bindinger på de personene som skulle stå til rådighet, for å gå klar av mulige interessekonflikter. Foretakene som i 2009 ga vesentlige bidrag i form av råd og deltakelse i møter i forbindelse med innskudd i banker, har i 2010 i liten grad vært benyttet. Ut fra en vurdering av behovet, bestemte styret mot slutten av 2010 at nye anbudsrunder ikke skulle igangsettes når avtalene løp ut. De behov som er synliggjort i fondet i den fasen det nå er inne i, medførte at avtalene med KPMG om Compliance ble avviklet medio 2010 og Gjensidige Investeringsrådgivning AS om porteføljeberegning ultimo Fondets administrasjon med bistand av ovenfor nevnte rådgivere i Norges Bank og Finanstilsynet, anses ut fra rådende forhold som tilstrekkelig for å løse løpende oppgaver. Statens finansfond har følgelig i løpet av 2010 valgt å avvikle flere avtaler med utenforstående leverandører av tjenester for å holde en så slank organisasjon som mulig uten at det går utover de oppgaver fondet må utføre. I samband med reduksjonen av avtaler med eksterne leverandører, har fondet innført enkelte rutiner for å sikre nødvendig dobbeltkontroll. Det medfører at bankene må regne ut skyldig rente og sende oppgavene inn til fondet før utregningene og kravene om innbetaling kommer fra fondet. 5.3 Risikostyring og internkontroll Statens finansfond skal følge internkontrollforskriften med unntak av kravet om internrevisjon i henhold til forskriften 9. Internkontrollens utforming og dimensjonering skal tilpasses fondets virksomhetsområder, risikoprofil og aktivitetsomfang. Fondet har gjennomført en helhetlig risikovurdering. For øvrig vises det til avsnittet om kontrolltiltak. 5.4 Revisjon Statens finansfond har revisjonsplikt etter revisorloven. Finansdepartementet utnevner fondets eksterne revisor. Departementet fastsetter også eksternrevisors godtgjørelse. Ernst & Young har revisjonen for Riksrevisjonen har ansvaret for regnskapsrevisjonen av statlig kapitalforvaltning. Arbeidet til Riksrevisjonen bygger på revisjonen til eksternrevisor. 5.5 Andre forhold Arbeidsmiljøet i Statens finansfond er godt. Det totale sykefraværet har i 2010 vært på 0 prosent. Hensynet til likestilling er ivaretatt. Fondet påvirker ikke det ytre miljøet.

10 10 årsberetning statens finansfond Utviklingen framover Det er flere usikkerhetsfaktorer knyttet til utviklingen i internasjonal økonomi. En betydelig risikofaktor er budsjettunderskuddene i flere euroland. Også i mange andre land er den offentlige gjeldsbyrden så høy at den ikke kan opprettholdes på sikt. De fleste land har iverksatt innstramningstiltak, men prognosene peker mot ytterligere økninger i den offentlige gjelden i Det er vanskelig for myndighetene å stramme inn på de offentlige budsjettene uten at oppgangen i økonomien kveles. Enkelte europeiske land har imidlertid så store offentlige underskudd at rask konsolidering av statsfinansene er nødvendig. En annen betydelig risikofaktor er uroen i Nord- Afrika og Midt-Østen, som så langt har ført til en kraftig økning i oljeprisen. I tillegg kommer katastrofene som har rammet Japan. Usikkerheten knyttet til fremtidig utvikling i verdipapirmarkedene er fortsatt meget høy. Det er en risiko for at aksjeprisene skal falle og risikopremiene i rentemarkedet øke. Dette henger sammen med den betydelige usikkerheten knyttet til fremtidig realøkonomisk vekst og utviklingen i de internasjonale finansmarkedene. Utviklingen i norske markeder henger nært sammen med utviklingen internasjonalt. Norske banker har i 2010, til tross for vanskelige internasjonale markeder, hatt god tilgang til norske og internasjonale finansieringsmarkeder til priser markant lavere enn for de fleste europeiske banker. Det er likevel en betydelig risiko for at også norske banker kan møte vanskeligere finansieringsbetingelser om situasjonen internasjonalt forverrer seg. Figur 1 gir et bilde av kredittpåslagene på obligasjoner med 5 års løpetid for: DnB NOR, solide mindre banker med god kredittvurdering fra DnB NOR og obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Figur 1 Indikative kredittpåslag for 5-årige norske bankobligasjoner og OMF. Differanse mot swaprenter. Prosentenheter. Uke uke Figur 1. Indikative kredittpåslag for 5-årige norske bankobligasjoner og OMF. Differanse mot swaprenter. Prosentenheter. Uke uke ,5 3,5 Mindre banker med med høy høy rating rating 3,0 DnB NOR Bank 3,0 2,5 Obligasjoner med med fortrinnsrett (OMF) (OMF) 2,5 2,0 1,5 2,0 1,5 Kilde: DnB Nor Markets og Norges Bank. 1,0 0,5 0,0-0,5 jul. 07 jan. 08 jul. 08 jan. 09 jul. 09 jan. 10 jul. 10 jan. 11 1,0 0,5 0,0-0,5 Kilde: DnB NOR Markets og Norges Bank

11 11 årsberetning statens finansfond 2010 Figur 2 CDS-priser. itraxx Senior Financials (25 store europeiske finansinstitusjoner) og nordiske banker. Basispunkter. 1. jan mars Kilde: Bloomberg og Norges Bank. Figur 2. CDS-priser. itraxx Senior Financials (25 store europeiske finansinstitusjoner) og nordiske banker. Basispunkter. 1. jan mars itraxx Danske Bank 200 DnB NOR 200 Nordea jan. 07 jul. 07 jan. 08 jul. 08 jan. 09 jul. 09 jan. 10 jul. 10 jan. 11 Kilde: Bloomberg og Norges Bank Figur 2 gir et bilde av kredittforsikringsprisen for en indeks av store europeiske finansinstitusjoner, DnB NOR, Nordea og Danske Bank. Statens finansfond vil i 2011 følge opp de bankene som har mottatt kapitalinnskudd. Dette gjelder både bankenes økonomiske utvikling og de særlige vilkårene som er knyttet til fondets kapitalinnskudd. Fra årsskiftet 2010/2011 erstattes de mer detaljerte reglene om lønn, bonus og pensjon med de mer generelle reglene om Statens retningslinjer for lederlønn. Imidlertid gjelder fortsatt særskilte begrensinger på ledende ansattes adgang til å inngå i opsjonsordninger etc. Bankene vil på sikt ønske å innløse kapitalinnskuddene fra fondet. Finanstilsynet må godkjenne dette. Slik godkjenning vil kun gis dersom bankens kapitaldekning og kjernekapitaldekning etter innløsningen er meget god, eller dersom kapitalen er erstattet av kapital av minst like god kvalitet. Hvor raskt de gjenstående bankene vil innløse, vil bl.a. avhenge av utviklingen i kapitalmarkedene, og i hvilken utstrekning nye kapitalkrav under Basel III vil medføre behov for økt kjernekapital i bankene som har finansiering fra Statens finansfond. Ikrafttredelsestidspunktet for reglene og bankenes evne til å øke kjernekapitalen gjennom egen inntjening eller ved markedemisjoner i perioden fram til ikrafttredelsen av nye regler, vil også ha betydning. I 2011 vil den faste bemanningen av fondet være administrerende direktør og administrasjonssjef, begge i 50 prosent stilling. Oslo 22. mars 2011 I styret for Statens finansfond Bjørg Ven Bjørn Arild Gram Thore Johnsen Eystein Kleven Adm. direktør

12 ÅRSREGNSKAP 2010 Statens finansfond Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrøm Utarbeidet av Visma Services Norge AS

13 Resultatregnskap Statens finansfond Driftsinntekter og driftskostnader Note Driftstilskudd fra staten Sum driftsinntekter Lønnskostnader Avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renter bankinnskudd Annen finansinntekt Tap på renter i henhold til forskriften Annen finanskostnad Resultat av finansposter Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Statens finansfond Side 1

14 Balanse Statens finansfond Eiendeler Note Anleggsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andre forskuddsbetalte driftskostnader Kapitalinnskudd i banker Konto Norges Bank Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Kapitalinnskudd fra staten Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Statens finansfond Side 2

15

16 Note 1 - Regnskapsprinsipper Statens finansfond NOTER TIL REGNSKAP 2010 Statens finansfond er et særlovsselskap. Finansdepartementet kan i forskrift utfylle eller fravike bestemmelser i regnskapsloven. Det foreligger ikke en slik forskrift pr i dag. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Finansielle eiendeler Omfang av finansielle eiendeler Finanisielle eiendeler består av fondsobligasjoner og preferansekapitalinstrumenter. Tidspunkt og klassifisering Fondsobligasjoner og preferansekapitalinstrumenter blir innregnet i balansen når Statens finansfond blit part i avtalen. Fraregning skjer når forpliktelser i avtalen er oppfyllt eller opphørt. Måling og klassifisering Første gangs regnskapsføring: Fondsobligasjoner og preferansekapitalinstrumenter innregnes til anskaffelseskost. Transaksjonskostnader knyttet til kapitalinnskuddene kostnadsføres det året de påløper. Etterfølgende måling: Investeringene nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Nedskrivninger beregnses som forskjell mellom balanseført verdi og nåverdi av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med lånets effektive rente. Endring i balanseført verdi resultatføres. Klassifisering Investeringene er klassifisert som finansielle anleggsmidler. Inntekter Generelt Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til mottaker. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. NOTER Statens finansfond 2010 Foretaksnr

17 Statens finansfond NOTER TIL REGNSKAP 2010 Driftstilskudd Statens finansfond fikk et tilskudd på kr 2 mill til å dekke driftsutgifter i Tilskudd fra staten presenteres under resultatlinjen Driftstilskudd fra staten. Renteinntekter på fondsobligasjoner og utbytterente på preferansekapitalinstrument Renteinntekter og utbytterente(heretter kalt rente) presenteres under linjen andre fordringer. Finansfondet har krav på en årlig ikke-kumulativ rente på fondsobligasjon og preferansekapitalinstrument. Denne renten er satt med utgangspunktet i 6 måneders effektiv rente på statskasseveksler med tillegg av en individuelt bestemt margin. Finansfondet har bare rett på renter dersom bankens overskudd dekker rentebetalingen til fondet og kapitaldekningen etter betaling av renter er 0,2 prosentpoeng over enhver tids gjeldende minstekrav. Det gjøres derfor en løpende vurdering av sannsynligheten for at rentene kommer til å bli betalt. Bankinnskudd Konto i Norges Bank er presentert som Finansielt anleggsmiddel. Andre bankinnskudd inkluderer bankinnskudd med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Pensjoner De ansatte i Statens finansfond er i permisjon fra sine arbeidsgivere. For enkelte ansatte svarer Statens finansfond for pensjonspremien i permisjonstiden. Grunnet at arbeidsforholdet forventes å være kortvarig og at Statens finansfond er fri for pensjonsforpliktelser når de ansatte returnerer til arbeidsgiver etter endt permisjon balanseføres ingen pensjonsforpliktelser. Pensjonspremie kostnadsføres under linjen lønnskostnad. Kostnader Generelt Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. Rentekostnader til staten Tilsvarende som opptjent utbytte og renteinntekt fra henholdsvis preferansekapitalinvesteringer og fondsobligasjoner. NOTER Statens finansfond 2010 Foretaksnr

18 Note 2 - Finansinntekter og finanskostnader Statens finansfond NOTER TIL REGNSKAP 2010 Finansinntekter: Renteinntekter fondsobligasjoner Utbytterente preferansekapital Avsatte renteinntekter til Staten Finanskostnader: Rentekostnader til Norges Bank Tap på renter for 2009 i henhold til forskrift utgjør Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum kapitalinnskudd i banker Gjennomsnittlig antall årsverk 1,5 3 Ytelse til ledende personer Daglig leder Styre Lønn Pensjonsutgifter 0 0 Annen godtgjørelse I 2010 har det vært ansatt 2 daglig ledere en fra , og en fra , beløpene er slått sammen. Revisor Avtalt revisjonshonorar for lovpålagt revisjon for 2010 er kr ,- ekskl.mva Note 4 - Driftskostnader Spesifikasjon av andre driftskostnader Honorar juridisk og finansiell bistand Honorar andre Sum honorar Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader NOTER Statens finansfond 2010 Foretaksnr

19 Statens finansfond NOTER TIL REGNSKAP 2010 Note 5 - Anleggsmidler Driftsmidler Sum Anskaffelseskost pr Tilgang, avgang i året 0 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Av- og nedskrivninger pr Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Økonomisk levetid Ca 3 år Ca 3 år Avskrivningsplan Lineært 33 % Lineært 33% Note 6 - Investeringer Anleggsmidler Fondsobligasjoner Preferansekapitalinstrumenter Sum kapitalinnskudd i banker Opptjente renteinntekter fondsobligasjoner Opptjent utbytterente preferansekapitalinstrument Sum opptjente renteinntekter Gjennomsnittlig rentenivå i 2010 var for fondsobligasjoner i risikoklasse to 7,79 prosent, risikoklasse tre 8,29 prosent og for preferansekapitalen 9,29 prosent. Det var pr kun igjen banker i risikoklasse 3. NOTER Statens finansfond 2010 Foretaksnr

20 Statens finansfond NOTER TIL REGNSKAP 2010 Note 7 - Egenkapital 2010 Kapitalinnskudd Annen Sum fra staten opptjent egenkapital Pr Årets resultat Egenkapita pr Kapitalinnskudd Annen Sum fra staten opptjent egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Pr Note 8 - Pantstillelser og garantier m.v Statens finansfond har ingen pantstillelser eller garantier. Note 9 - Bankinnskudd Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter skattetrekksmidler med kr ,- Konto i Norges Bank er rentefri. NOTER Statens finansfond 2010 Foretaksnr

21 Statens finansfond NOTER TIL REGNSKAP 2010 Indirekte kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: Årsresultat Ordinære avskrivninger Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger fra investeringer i finansielle anleggsmidler Utbetalinger til investeringer i finasielle anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Netto endring i bankinnskudd og konto i Norges Bank Beholding av bankinnskudd og konto i Norges Bank Beholdning av bankinnskudd og konto i Norges Bank NOTER Statens finansfond 2010 Foretaksnr

22

23

STATENS FINANSFOND UNDER AVVIKLING 2013. Statens finansfond. Årsberetning

STATENS FINANSFOND UNDER AVVIKLING 2013. Statens finansfond. Årsberetning STATENS FINANSFOND UNDER AVVIKLING 2013 Statens finansfond 2013 Årsberetning 2 ÅRSBERETNING STATENS FINANSFOND UNDER AVVIKLING 2013 Innhold Styrets årsberetning 1 Bakgrunn 4 2 Utviklingen av kapitalinnskuddene

Detaljer

Statens finansfond. Årsberetning Avviklingsberetning for Statens finansfond

Statens finansfond. Årsberetning Avviklingsberetning for Statens finansfond Statens finansfond 2014 Årsberetning Avviklingsberetning for Statens finansfond 2 ÅRSBERETNING AVVIKLINGSBERETNING FOR STATENS FINANSFOND 2014 Innhold Styrets avviklingsberetning 1. Bakgrunnen for opprettelsen

Detaljer

Statens finansfond. Årsberetning

Statens finansfond. Årsberetning Statens finansfond 2009 Årsberetning 2 årsberetning statens finansfond 2009 Statens finansfond (Finansfondet) er et nytt statlig fond, regulert ved egen lov. Fondet ble 6. mars 2009 etablert med en kapital

Detaljer

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Årsrapport 2010 ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Innhold Side Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker... 2 Virksomhetsbeskrivelse... 2 Juridisk struktur, organer og ledelse.....

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Årsrapport 2012 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 17

Detaljer

Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise. Visjon

Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise. Visjon Årsrapport 1 Visjon Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg skal være den ledende lokalbanken i Tønsbergområdet for privatkunder og bedrifter. Adm. banksjef Bjørn

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Årsrapport 2013 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS Årsrapport 2011 2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS 3 Innhold Side Kort presentasjon 4 Rammebetingelser..... 4 Konkurranseforhold. 5 Utlån.. 5 Innlånsvirksomheten... 6 Kapitalforvaltningen..

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter til regnskapet 19 Vedtekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1. Innhold

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1. Innhold Årsberetning og regnskap 2008 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Innhold Side Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker... 2 Virksomhetsbeskrivelse... 2 Juridisk struktur,

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Sparebanken Pluss Årsrapport 2010

Sparebanken Pluss Årsrapport 2010 Sparebanken Pluss Årsrapport 2010 1 Administrerende direktør 2 Hovedtrekk Nøkkeltall 3 Hovedtall Kvartalsvise resultater 4 Årsberetning 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endringer i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Holla og Lunde Sparebank

Holla og Lunde Sparebank Holla og Lunde Sparebank Styrets årsberetning for 2010 Holla og Lunde Sparebank er en lokal og selvstendig sparebank med forankring i Midt-Telemark. Banken er godt posisjonert for lønnsom vekst gjennom

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Årsberetning og regnskap 2007 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Innhold Side Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker... 2 Virksomhetsbeskrivelse... 2 Juridisk struktur,

Detaljer

ÅRSBERETNING / ÅRSREGNSKAP 2009

ÅRSBERETNING / ÅRSREGNSKAP 2009 ÅRSBERETNING / ÅRSREGNSKAP 2009 Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 7 Balanse pr. 31.12... 8 Endring i egenkapital i 2013 og 2014... 9 Kontantstrømoppstilling...10

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

Årsrapport 2012. Gjensidige Bank Boligkreditt AS

Årsrapport 2012. Gjensidige Bank Boligkreditt AS Årsrapport 2012 Gjensidige Bank Boligkreditt AS Innhold Side innhold Årsberetning for Gjensidige Bank Boligkreditt AS 3 Resultatregnskap 6 Andre resultatkomponenter 6 Balanse 7 Oppstilling over endringer

Detaljer

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13 Pareto Bank årsrapport 2010 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13 Note 1

Detaljer

Årsrapport 2008. Side 1

Årsrapport 2008. Side 1 ÅRSBERETNING FOR 2008...2 Sparebankenes rammebetingelser i 2008...2 Bankens virksomhet i 2008...2 Virksomhetsstyring...2 Eiendomsmegling...3 Strategisk samarbeid Terra-gruppen...3 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern gjensidige.no/banken Årsrapport 2009 Gjensidige Bank konsern Innhold SIDE INNHOLD 3 Årsberetning 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Andre resultatkomponenter 11 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

årsrapport 2013 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2013 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2013 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 1 ÅRSSRAPPORT 2013 Forsidefoto: Marie Luise Leite Tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Sparebanken Pluss Årsrapport 2011

Sparebanken Pluss Årsrapport 2011 Sparebanken Pluss Årsrapport 2011 1 Administrerende direktør 2 Hovedtrekk Nøkkeltall 3 Hovedtall Kvartalsvise resultater 4 Årsberetning 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endringer i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer