Statens finansfond. Årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens finansfond. Årsberetning"

Transkript

1 Statens finansfond 2010 Årsberetning

2 2 årsberetning statens finansfond 2010 Innhold Styrets årsberetning 1 Bakgrunn 4 2 Utviklingen av kapitalinnskuddene i Særskilt om kontrolltiltak av innskuddene 7 4 Resultatregnskap og balanse 8 5 Organisering Styret og administrasjon Eksterne rådgivere Risikostyring og internkontroll Revisjon Andre forhold 9 6 Utviklingen framover 10 Årsregnskap 13 D e s i g n T o r i F a l c h

3 Styrets årsberetning 2010

4 4 årsberetning statens finansfond Bakgrunn Statens finansfond ble opprettet ved Lov om Statens finansfond den 6. mars I henhold til loven 1 er formålet «å bidra midlertidig med kjernekapital til norske banker for å styrke bankene og sette bankene bedre i stand til å opprettholde normal utlånsvirksomhet». Fondet ble etablert med en kapital på 50 milliarder kroner, jf. St.prp. nr. 40 ( ), Innst. S. nr. 158 ( ) og vedtak nr februar Statens finansfonds kjernekapitalinstrumenter er henholdsvis fondsobligasjoner og preferansekapital tilpasset forretningsbanker og sparebanker. Som statsstøttetiltak ble Statens finansfond godkjent av ESA i vedtak 8. mai Samme dag fastsatte Finansdepartementet forskrift om Statens finansfond. Statens finansfond var et av flere tiltak myndighetene iverksatte for å dempe virkningene av den internasjonale finanskrisen fra høsten De norske bankene fikk behov for å styrke sin soliditet som følge av økte markedskrav til kapitaldekning i bankene. Bankene kunne øke kapitaldekningen enten ved å redusere sine balanser eller ved å få tilført mer kapital. Dersom mange banker samtidig valgte å redusere sine balanser, ville det bli vanskelig for foretak og husholdninger å få tilgang til lån. Dette ville virket negativt på den økonomiske utviklingen, og bidratt til å forsterke problemene i norsk økonomi. Det var derfor bedre om bankene valgte å styrke sin kapitaldekning gjennom å hente inn ny kapital. Kapitalmarkedene fungerte imidlertid dårlig rundt årsskiftet 2008/2009, slik at det var vanskelig for bankene å få tak i kapital. Statens finansfond ble derfor opprettet for å sikre de norske bankene tilgang på kapital. Fondet var forbeholdt solide banker. Innen utgangen av 2009 var det tegnet fondsobligasjoner i 28 banker på til sammen om lag 4,1 milliarder kroner. I tillegg utstedte en bank preferansekapital for knapt 27 millioner kroner. Statens finansfond betalte ut første innskuddet 30. september 2009, og det siste 17. desember Bankene som fikk tildelt kapital representerte om lag 14 prosent av forvaltningskapitalen i norske banker og 21 prosent av alle banker i landet. 18 banker hadde en kjernekapitaldekning over 12 prosent etter innskudd, og fire banker fikk en økning i kjernekapitaldekningen på mer enn 2 prosentpoeng. Alle bankene valgte seks måneders statskassevekselrente som referanserente. Statens finansfond utviklet et risikoklassifiseringssystem i henhold til forskrift om Statens finansfond 10. Tre banker ble plassert i risikoklasse 2 med et rentepåslag på 5,5 prosentpoeng. De øvrige 25 bankene ble plassert i risikoklasse 3. Rentepåslaget for fondsobligasjoner i denne klassen er 6 prosentpoeng og for preferansekapitalinstrumentet 7 prosentpoeng. Bankene planla merkbart høyere utlånsvekst med kapitalinnskudd enn uten. Kapitalinnskudd fra fondet bidro dermed til at bankene opprettholdt normal utlånsvekst. Markedenes visshet om Statens finansfond som et myndighetstiltak for å sikre soliditeten i den norske banknæringen, ga generell tillit til de norske bankenes økonomiske stilling.

5 5 årsberetning statens finansfond Utviklingen av kapitalinnskuddene i 2010 I de første månedene i 2010 åpnet markedene for innlån til bankene seg gradvis, og prisingen av Statens finansfonds fondsobligasjoner ga bankene insitament til å søke erstatning i markedene. Det medførte at SpareBank 1 SMN innløste henholdsvis 22. mars og 22. april, og Sparebanken Vest 25. mai. Disse to innskuddene utgjorde 2,21 milliarder kroner av fondets totale innskudd. I mai økte igjen uroen i markedene som følge av tvil om enkelte europeiske staters evne til å håndtere sin gjeld. Prisen for å utstede fondsobligasjoner i markedet økte igjen til nivåer over rentene på Statens finansfonds obligasjoner. Neste innløsning på 400 millioner kroner kom først 17. desember fra Sparebanken Sør, etter at markedene igjen roet seg noe og reduserte prisingen. Med den siste innløsningen har tre av de fire største bankene i fondets portefølje, målt etter forvaltningskapital, innløst. En annen omstendighet som kan ha virket inn når det gjelder innløsningsevne, er at de større bankene gjerne har bedre kontakt mot investormiljøene og dermed noe lettere tilgang til finansiering. Det kan imidlertid være flere grunner til at ikke flere banker har valgt å betale tilbake innskuddet. Grunner kan være at bankene avventer situasjonen i markedene, regelverksendringer, rentehevingen i fondsobligasjonen etter fire år eller bygger opp egenkapital gjennom tilbakeholdt overskudd. Størrelsen på rentene på fondets innskudd er satt slik at de danner en bro fra fravær av marked for innlån til bankene til et normalt marked for innlån. Med ytterligere normalisering av markedene, vil antakelig flere banker løse inn innskuddene. Så langt i 2011 har ytterligere en bank innløst. Samtlige av de gjenstående bankene er i risikoklasse tre. I tabellen på neste side gis det en oversikt over viktige kjennetegn ved de gjenstående bankene som har mottatt kapital fra Finansfondet. Statens finansfond får betalt fullt ut renter for innskuddene i Statens finansfond legger vekt på at bankene overholder vilkåret i den enkelte avtale med fondet om å likestille annen fondsobligasjon med Statens finansfonds fondsobligasjoner. Avvik kan bare begrunnes med ulikheter i forpliktelser. Det synes som om markedene tvinger fram betaling av renter selv når det kan stilles spørsmål ved om forpliktelsen er tilstede, fordi utelatelse av rentebetjening har konsekvenser for markedets tillit til banken.

6 6 årsberetning statens finansfond 2010 Oversikt over banker med kapitalinnskudd pr Bank Innskudd Mill kr. Risikoklasse Forvaltningskapital 2010 Mill kr Anslått FVK pr Mill kr Vekst i % FVK ansl Kjernekapital dekning 2010 Kjernekapitaldekning før innskudd 2009 Anslått kjernekapitaldekning etter innskudd 2009 Økning kjernekapitaldekning etter innskudd 2009 Endring kjernekapitaldekning før innskudd Aurskog Sparebank 1) 60, ,29 % 14,11 % 12,39 % 14,33 % 1,94 % 1,72 % Bamble og Langesund Sparebank 2) 30, ,26 % 12,49 % 10,19 % 11,90 % 1,71 % 2,30 % Blaker Sparebank 20, ,86 % 16,32 % 11,96 % 13,78 % 1,82 % 4,36 % Bud, Fræna og Hustad Sparebank 25, ,17 % 18,09 % 13,72 % 15,69 % 1,97 % 4,37 % Gjerstad Sparebank 18, ,10 % 14,60 % 9,73 % 11,99 % 2,26 % 4,87 % Grong Sparebank 22, ,33 % 16,61 % 12,85 % 14,84 % 1,99 % 3,76 % Hjelmeland Sparebank 30, ,50 % 17,72 % 10,09 % 12,09 % 2,00 % 7,63 % Hol Sparebank 25, ,29 % 16,60 % 12,26 % 14,18 % 1,92 % 4,34 % Holla og Lunde Sparebank 41, ,73 % 16,40 % 13,62 % 15,61 % 1,99 % 2,78 % Indre Sogn Sparebank 1) 33, ,95 % 14,31 % 12,52 % 14,51 % 1,99 % 1,79 % Klepp Sparebank 75, ,35 % 13,90 % 10,80 % 12,73 % 1,93 % 3,10 % Kvinesdal Sparebank 31, ,79 % 14,62 % 11,10 % 13,10 % 2,00 % 3,52 % Lillestrøm Sparebank 60, ,95 % 12,90 % 8,77 % 10,62 % 1,85 % 4,13 % Nes Prestegjelds Sparebank 96, ,63 % 12,90 % 8,64 % 11,62 % 2,98 % 4,26 % Rørosbanken 40, ,56 % 17,01 % 13,41 % 15,38 % 1,97 % 3,60 % Sandnes Sparebank 1) 450, ,38 % 12,60 % 8,90 % 11,07 % 2,17 % 3,70 % Selbu Sparebank 28, ,67 % 17,38 % 14,36 % 16,31 % 1,95 % 3,02 % Seljord Sparebank 20, ,25 % 16,73 % 12,12 % 14,05 % 1,93 % 4,61 % Soknedal Sparebank 13, ,41 % 14,56 % 14,64 % 16,57 % 1,93 % -0,08 % SpareBank 1 Buskerud-Vestfold 1) 200, ,64 % 14,70 % 10,31 % 11,92 % 1,61 % 4,39 % Tinn Sparebank 25, ,38 % 15,19 % 12,79 % 14,74 % 1,95 % 2,40 % Totens Sparebank 1) 132, ,54 % 13,35 % 9,81 % 11,81 % 2,00 % 3,54 % Vegårshei Sparebank 9, ,26 % 16,87 % 12,33 % 14,33 % 2,00 % 4,54 % Verdibanken ASA 2) 15, ,96 % 14,70 % 10,24 % 11,98 % 1,74 % 4,46 % Ørland Sparebank 24, ,71 % 20,42 % 15,92 % 17,89 % 1,97 % 4,50 % Sum/FVK veid gjennomsnitt 1 523, ,32 % 14,29 % 10,60 % 12,61 % 2,00 % 3,66 % 1) Foreløpig årsregnskap 2) Kvartalsregnskap 3. kvartal 2010 Kilde: Statens finansfond

7 7 årsberetning statens finansfond Særskilt om kontrolltiltak av innskuddene For å sikre at kapitalinnskuddene benyttes i tråd med formålet med ordningen, skal Statens finansfond overvåke bankens utlån, retningslinjer for utlån, kostnadsutvikling mv. Fondet må også som investor vurdere den løpende risikoen ved investeringen, herunder den finansielle utviklingen til banken. Fondet har i utgangspunktet basert overvåkingen på offentlig tilgjengelig informasjon. Overvåking av utlån krever informasjon om sammensetningen av utlånsporteføljen, herunder fordeling på utlånstype, sektor, næring og geografi. Dette er informasjon som fondet både innhenter gjennom bankens regnskaper og deres rapportering til bankstatistikken som Statistisk sentralbyrå har ansvar for. Det er inngått avtale med hver enkelt bank og Finanstilsynet om at Statens finansfond gis tilgang til økonomiske data fra bankenes kvartalsvise rapportering til bankstatistikken Oppfølging av bankene krever særskilt rapportering til Statens finansfond hvert halvår. Rapporteringen skal gi et bilde av bankens utlånspolitikk, kredittstrategi, lønns-, utbytte- og gavepolitikk. Statens finansfond har i perioden håndtert saker som vedrører bankenes anvendelse av innskuddene i forhold til lovens formål. Ut fra de opplysningene fondet har mottatt fra bankene, er vilkårene med hensyn til lønn, bonus etc. overholdt. Fondet kommer til å prøve de mottatte opplysningene på stikkprøvebasis opp mot bankenes årsregnskaper. I tillegg har fondet tatt stilling til saker om anvendelse av innskuddet i forbindelse med enkeltbankers oppkjøp av betydelige andeler i selskaper. Så langt har fondet ikke hatt innsigelser. Overtredelser av vilkår kan medføre reaksjoner i etterkant. Fondet har ulike beføyelser til rådighet. Den mest effektive beføyelsen er rentepåslag. Fondet utførte etter bankenes avlagte tredjekvartalstall, en undersøkelse om bankenes utlånsvekst og økonomiske stilling, herunder en vurdering av bankenes evne til å betale renter i henhold til avtale. Undersøkelsen viste store variasjoner mellom bankene med hensyn til tap og utlånsutvikling. Fondet ba enkeltbanker om skriftlig redegjørelse, og kalte i tillegg inn èn bank for samtale. Bankens plikt til å likebehandle fondets fondsobligasjon med annen fondsobligasjon ble særlig presisert så vel skriftlig som muntlig. Majoriteten av tapene i bankene kom på engasjementer som det allerede var knyttet tapsavsetninger til før banken utstedte obligasjoner til Statens finansfond. Fondet ble før kjøpet av fondsobligasjoner orientert om slike lån i møtene med bankene. Det er hentet inn beskrivelser av tapsforløpene, og vurderinger av utsiktene for de av bankene som har hatt størst tap. Redegjørelsene har vært tilstrekkelig til at Statens finansfond ikke har sett behov for å iverksette ytterligere tiltak i forhold til tapsutviklingen. Utlånsutviklingen varierer til dels betydelig i forhold til anslagene bankene ga for utlånsveksten i 2010 i sine søknader til Statens finansfond. Bankenes utlånsvekst ligger både over og under anslagene. De banker som lå betydelig under anslagene er tilskrevet og bedt om en redegjørelse for utviklingen. Lavere utlånsvekst skyldes i hovedsak lav etterspørsel, behov for å redusere antall store engasjement og overføringer av boliglån til kredittforetak. Utlånsveksten ligger nærmere anslagene når det justeres for overføringer av boliglån til kredittforetak. Statens finansfond anser slik justering som rimelig og har ikke sett behov for ytterligere oppfølging av utlånsveksten.

8 8 årsberetning statens finansfond 2010 KPMG undersøkte på oppdrag fra Statens finansfond en av de to innløsningene som skjedde første halvår 2010 opp mot det regelverk fondet er underlagt. Statens finansfond har undersøkt om en av sparebankene som ikke hadde tilstrekkelig overskudd i 2009, og dermed ikke var pliktig til å betale fondet renter for 2009, overholdt likebehandlingsprinsippet mellom fondets innskudd og annen fondsobligasjon nedfelt i innskuddsavtalen. Saken ferdigstilles i Resultatregnskap og balanse Statens finansfond ble etablert med en egenkapital på 50 milliarder kroner som ble plassert på en ikke-rentebærende konto i Norges Bank. Fondets kapitalinnskudd i bankene var ved inngangen til 2010 på til sammen kroner, og ved utgangen av 2010 på til sammen kroner. De påløpte renteinntektene fra kapitalinnskuddene i bankene var i 2010 på kroner. Rentene for 2010 skal betales senest fem dager etter at generalforsamlingen har godkjent bankens årsregnskap. Statens finansfond hadde i 2010 et driftsbudsjett på 10 millioner kroner. Årets underskudd føres mot fjorårets overskudd. De samlede driftskostnadene var på 4,2 millioner kroner. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetning. 5 Organisering 5.1 Styret og administrasjon Statens finansfond er et eget rettssubjekt og ledes av et styre som er oppnevnt av Kongen i statsråd for tre år av gangen. Styret består av tre medlemmer og to varamedlemmer. Den 6. mars 2009 ble advokat Endre Skjørestad oppnevnt som styreleder, advokat Bjørg Ven nestleder og professor Thore Johnsen styremedlem. Fagdirektør Anna Rømo og førsteamanuensis Jøril Mæland ble oppnevnt som varamedlemmer. Den 9. mars samme år ble Birger Vikøren tilsatt av styret som administrerende direktør for ett år. Da Endre Skjørestad ble oppnevnt som ny styreleder i Finanstilsynet fra 15. april 2010, ble Bjørg Ven oppnevnt til ny leder i Statens finansfond. Bjørn Arild Gram ble oppnevnt til ny nestleder. Oppnevningene ble gjort gjeldende fra 15. april Styret i fondet er utover dette det samme som tidligere. I løpet av 2010 er fire styremøter avholdt. Den 1. mai 2010 tok tidligere juridisk direktør i fondet, Eystein Kleven, over som ny administrerende direktør i fondet etter at Birger Vikøren valgte å gå tilbake til Norges Bank. Stillingen har fra 1. mai 2010 vært en 50 prosent stilling siden fondet nå har gått inn i en forvaltningsfase. I tillegg har fondet en administrasjonssjef, Wenche Ødegaard, som fra 16. august gikk over fra en fulltids til en 60 prosent stilling i fondet. I 2010 har fondet på timebasis benyttet to rådgivere som jobbet fulltid i fondet i 2009, en jurist og en økonom, fra henholdsvis Finanstilsynet og Norges Bank.

9 9 årsberetning statens finansfond Eksterne rådgivere I 2010 har Statens finansfond hatt tilgang på eksterne juridiske og finansielle rådgivere, henholdsvis Wikborg Rein og Pareto Securities. Avtalen med disse to foretakene var basert på betaling for brukte timer. I følge avtalen lå det bindinger på de personene som skulle stå til rådighet, for å gå klar av mulige interessekonflikter. Foretakene som i 2009 ga vesentlige bidrag i form av råd og deltakelse i møter i forbindelse med innskudd i banker, har i 2010 i liten grad vært benyttet. Ut fra en vurdering av behovet, bestemte styret mot slutten av 2010 at nye anbudsrunder ikke skulle igangsettes når avtalene løp ut. De behov som er synliggjort i fondet i den fasen det nå er inne i, medførte at avtalene med KPMG om Compliance ble avviklet medio 2010 og Gjensidige Investeringsrådgivning AS om porteføljeberegning ultimo Fondets administrasjon med bistand av ovenfor nevnte rådgivere i Norges Bank og Finanstilsynet, anses ut fra rådende forhold som tilstrekkelig for å løse løpende oppgaver. Statens finansfond har følgelig i løpet av 2010 valgt å avvikle flere avtaler med utenforstående leverandører av tjenester for å holde en så slank organisasjon som mulig uten at det går utover de oppgaver fondet må utføre. I samband med reduksjonen av avtaler med eksterne leverandører, har fondet innført enkelte rutiner for å sikre nødvendig dobbeltkontroll. Det medfører at bankene må regne ut skyldig rente og sende oppgavene inn til fondet før utregningene og kravene om innbetaling kommer fra fondet. 5.3 Risikostyring og internkontroll Statens finansfond skal følge internkontrollforskriften med unntak av kravet om internrevisjon i henhold til forskriften 9. Internkontrollens utforming og dimensjonering skal tilpasses fondets virksomhetsområder, risikoprofil og aktivitetsomfang. Fondet har gjennomført en helhetlig risikovurdering. For øvrig vises det til avsnittet om kontrolltiltak. 5.4 Revisjon Statens finansfond har revisjonsplikt etter revisorloven. Finansdepartementet utnevner fondets eksterne revisor. Departementet fastsetter også eksternrevisors godtgjørelse. Ernst & Young har revisjonen for Riksrevisjonen har ansvaret for regnskapsrevisjonen av statlig kapitalforvaltning. Arbeidet til Riksrevisjonen bygger på revisjonen til eksternrevisor. 5.5 Andre forhold Arbeidsmiljøet i Statens finansfond er godt. Det totale sykefraværet har i 2010 vært på 0 prosent. Hensynet til likestilling er ivaretatt. Fondet påvirker ikke det ytre miljøet.

10 10 årsberetning statens finansfond Utviklingen framover Det er flere usikkerhetsfaktorer knyttet til utviklingen i internasjonal økonomi. En betydelig risikofaktor er budsjettunderskuddene i flere euroland. Også i mange andre land er den offentlige gjeldsbyrden så høy at den ikke kan opprettholdes på sikt. De fleste land har iverksatt innstramningstiltak, men prognosene peker mot ytterligere økninger i den offentlige gjelden i Det er vanskelig for myndighetene å stramme inn på de offentlige budsjettene uten at oppgangen i økonomien kveles. Enkelte europeiske land har imidlertid så store offentlige underskudd at rask konsolidering av statsfinansene er nødvendig. En annen betydelig risikofaktor er uroen i Nord- Afrika og Midt-Østen, som så langt har ført til en kraftig økning i oljeprisen. I tillegg kommer katastrofene som har rammet Japan. Usikkerheten knyttet til fremtidig utvikling i verdipapirmarkedene er fortsatt meget høy. Det er en risiko for at aksjeprisene skal falle og risikopremiene i rentemarkedet øke. Dette henger sammen med den betydelige usikkerheten knyttet til fremtidig realøkonomisk vekst og utviklingen i de internasjonale finansmarkedene. Utviklingen i norske markeder henger nært sammen med utviklingen internasjonalt. Norske banker har i 2010, til tross for vanskelige internasjonale markeder, hatt god tilgang til norske og internasjonale finansieringsmarkeder til priser markant lavere enn for de fleste europeiske banker. Det er likevel en betydelig risiko for at også norske banker kan møte vanskeligere finansieringsbetingelser om situasjonen internasjonalt forverrer seg. Figur 1 gir et bilde av kredittpåslagene på obligasjoner med 5 års løpetid for: DnB NOR, solide mindre banker med god kredittvurdering fra DnB NOR og obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Figur 1 Indikative kredittpåslag for 5-årige norske bankobligasjoner og OMF. Differanse mot swaprenter. Prosentenheter. Uke uke Figur 1. Indikative kredittpåslag for 5-årige norske bankobligasjoner og OMF. Differanse mot swaprenter. Prosentenheter. Uke uke ,5 3,5 Mindre banker med med høy høy rating rating 3,0 DnB NOR Bank 3,0 2,5 Obligasjoner med med fortrinnsrett (OMF) (OMF) 2,5 2,0 1,5 2,0 1,5 Kilde: DnB Nor Markets og Norges Bank. 1,0 0,5 0,0-0,5 jul. 07 jan. 08 jul. 08 jan. 09 jul. 09 jan. 10 jul. 10 jan. 11 1,0 0,5 0,0-0,5 Kilde: DnB NOR Markets og Norges Bank

11 11 årsberetning statens finansfond 2010 Figur 2 CDS-priser. itraxx Senior Financials (25 store europeiske finansinstitusjoner) og nordiske banker. Basispunkter. 1. jan mars Kilde: Bloomberg og Norges Bank. Figur 2. CDS-priser. itraxx Senior Financials (25 store europeiske finansinstitusjoner) og nordiske banker. Basispunkter. 1. jan mars itraxx Danske Bank 200 DnB NOR 200 Nordea jan. 07 jul. 07 jan. 08 jul. 08 jan. 09 jul. 09 jan. 10 jul. 10 jan. 11 Kilde: Bloomberg og Norges Bank Figur 2 gir et bilde av kredittforsikringsprisen for en indeks av store europeiske finansinstitusjoner, DnB NOR, Nordea og Danske Bank. Statens finansfond vil i 2011 følge opp de bankene som har mottatt kapitalinnskudd. Dette gjelder både bankenes økonomiske utvikling og de særlige vilkårene som er knyttet til fondets kapitalinnskudd. Fra årsskiftet 2010/2011 erstattes de mer detaljerte reglene om lønn, bonus og pensjon med de mer generelle reglene om Statens retningslinjer for lederlønn. Imidlertid gjelder fortsatt særskilte begrensinger på ledende ansattes adgang til å inngå i opsjonsordninger etc. Bankene vil på sikt ønske å innløse kapitalinnskuddene fra fondet. Finanstilsynet må godkjenne dette. Slik godkjenning vil kun gis dersom bankens kapitaldekning og kjernekapitaldekning etter innløsningen er meget god, eller dersom kapitalen er erstattet av kapital av minst like god kvalitet. Hvor raskt de gjenstående bankene vil innløse, vil bl.a. avhenge av utviklingen i kapitalmarkedene, og i hvilken utstrekning nye kapitalkrav under Basel III vil medføre behov for økt kjernekapital i bankene som har finansiering fra Statens finansfond. Ikrafttredelsestidspunktet for reglene og bankenes evne til å øke kjernekapitalen gjennom egen inntjening eller ved markedemisjoner i perioden fram til ikrafttredelsen av nye regler, vil også ha betydning. I 2011 vil den faste bemanningen av fondet være administrerende direktør og administrasjonssjef, begge i 50 prosent stilling. Oslo 22. mars 2011 I styret for Statens finansfond Bjørg Ven Bjørn Arild Gram Thore Johnsen Eystein Kleven Adm. direktør

12 ÅRSREGNSKAP 2010 Statens finansfond Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrøm Utarbeidet av Visma Services Norge AS

13 Resultatregnskap Statens finansfond Driftsinntekter og driftskostnader Note Driftstilskudd fra staten Sum driftsinntekter Lønnskostnader Avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renter bankinnskudd Annen finansinntekt Tap på renter i henhold til forskriften Annen finanskostnad Resultat av finansposter Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Statens finansfond Side 1

14 Balanse Statens finansfond Eiendeler Note Anleggsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andre forskuddsbetalte driftskostnader Kapitalinnskudd i banker Konto Norges Bank Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Kapitalinnskudd fra staten Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Statens finansfond Side 2

15

16 Note 1 - Regnskapsprinsipper Statens finansfond NOTER TIL REGNSKAP 2010 Statens finansfond er et særlovsselskap. Finansdepartementet kan i forskrift utfylle eller fravike bestemmelser i regnskapsloven. Det foreligger ikke en slik forskrift pr i dag. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Finansielle eiendeler Omfang av finansielle eiendeler Finanisielle eiendeler består av fondsobligasjoner og preferansekapitalinstrumenter. Tidspunkt og klassifisering Fondsobligasjoner og preferansekapitalinstrumenter blir innregnet i balansen når Statens finansfond blit part i avtalen. Fraregning skjer når forpliktelser i avtalen er oppfyllt eller opphørt. Måling og klassifisering Første gangs regnskapsføring: Fondsobligasjoner og preferansekapitalinstrumenter innregnes til anskaffelseskost. Transaksjonskostnader knyttet til kapitalinnskuddene kostnadsføres det året de påløper. Etterfølgende måling: Investeringene nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Nedskrivninger beregnses som forskjell mellom balanseført verdi og nåverdi av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med lånets effektive rente. Endring i balanseført verdi resultatføres. Klassifisering Investeringene er klassifisert som finansielle anleggsmidler. Inntekter Generelt Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til mottaker. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. NOTER Statens finansfond 2010 Foretaksnr

17 Statens finansfond NOTER TIL REGNSKAP 2010 Driftstilskudd Statens finansfond fikk et tilskudd på kr 2 mill til å dekke driftsutgifter i Tilskudd fra staten presenteres under resultatlinjen Driftstilskudd fra staten. Renteinntekter på fondsobligasjoner og utbytterente på preferansekapitalinstrument Renteinntekter og utbytterente(heretter kalt rente) presenteres under linjen andre fordringer. Finansfondet har krav på en årlig ikke-kumulativ rente på fondsobligasjon og preferansekapitalinstrument. Denne renten er satt med utgangspunktet i 6 måneders effektiv rente på statskasseveksler med tillegg av en individuelt bestemt margin. Finansfondet har bare rett på renter dersom bankens overskudd dekker rentebetalingen til fondet og kapitaldekningen etter betaling av renter er 0,2 prosentpoeng over enhver tids gjeldende minstekrav. Det gjøres derfor en løpende vurdering av sannsynligheten for at rentene kommer til å bli betalt. Bankinnskudd Konto i Norges Bank er presentert som Finansielt anleggsmiddel. Andre bankinnskudd inkluderer bankinnskudd med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Pensjoner De ansatte i Statens finansfond er i permisjon fra sine arbeidsgivere. For enkelte ansatte svarer Statens finansfond for pensjonspremien i permisjonstiden. Grunnet at arbeidsforholdet forventes å være kortvarig og at Statens finansfond er fri for pensjonsforpliktelser når de ansatte returnerer til arbeidsgiver etter endt permisjon balanseføres ingen pensjonsforpliktelser. Pensjonspremie kostnadsføres under linjen lønnskostnad. Kostnader Generelt Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. Rentekostnader til staten Tilsvarende som opptjent utbytte og renteinntekt fra henholdsvis preferansekapitalinvesteringer og fondsobligasjoner. NOTER Statens finansfond 2010 Foretaksnr

18 Note 2 - Finansinntekter og finanskostnader Statens finansfond NOTER TIL REGNSKAP 2010 Finansinntekter: Renteinntekter fondsobligasjoner Utbytterente preferansekapital Avsatte renteinntekter til Staten Finanskostnader: Rentekostnader til Norges Bank Tap på renter for 2009 i henhold til forskrift utgjør Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum kapitalinnskudd i banker Gjennomsnittlig antall årsverk 1,5 3 Ytelse til ledende personer Daglig leder Styre Lønn Pensjonsutgifter 0 0 Annen godtgjørelse I 2010 har det vært ansatt 2 daglig ledere en fra , og en fra , beløpene er slått sammen. Revisor Avtalt revisjonshonorar for lovpålagt revisjon for 2010 er kr ,- ekskl.mva Note 4 - Driftskostnader Spesifikasjon av andre driftskostnader Honorar juridisk og finansiell bistand Honorar andre Sum honorar Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader NOTER Statens finansfond 2010 Foretaksnr

19 Statens finansfond NOTER TIL REGNSKAP 2010 Note 5 - Anleggsmidler Driftsmidler Sum Anskaffelseskost pr Tilgang, avgang i året 0 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Av- og nedskrivninger pr Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Økonomisk levetid Ca 3 år Ca 3 år Avskrivningsplan Lineært 33 % Lineært 33% Note 6 - Investeringer Anleggsmidler Fondsobligasjoner Preferansekapitalinstrumenter Sum kapitalinnskudd i banker Opptjente renteinntekter fondsobligasjoner Opptjent utbytterente preferansekapitalinstrument Sum opptjente renteinntekter Gjennomsnittlig rentenivå i 2010 var for fondsobligasjoner i risikoklasse to 7,79 prosent, risikoklasse tre 8,29 prosent og for preferansekapitalen 9,29 prosent. Det var pr kun igjen banker i risikoklasse 3. NOTER Statens finansfond 2010 Foretaksnr

20 Statens finansfond NOTER TIL REGNSKAP 2010 Note 7 - Egenkapital 2010 Kapitalinnskudd Annen Sum fra staten opptjent egenkapital Pr Årets resultat Egenkapita pr Kapitalinnskudd Annen Sum fra staten opptjent egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Pr Note 8 - Pantstillelser og garantier m.v Statens finansfond har ingen pantstillelser eller garantier. Note 9 - Bankinnskudd Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter skattetrekksmidler med kr ,- Konto i Norges Bank er rentefri. NOTER Statens finansfond 2010 Foretaksnr

21 Statens finansfond NOTER TIL REGNSKAP 2010 Indirekte kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: Årsresultat Ordinære avskrivninger Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger fra investeringer i finansielle anleggsmidler Utbetalinger til investeringer i finasielle anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Netto endring i bankinnskudd og konto i Norges Bank Beholding av bankinnskudd og konto i Norges Bank Beholdning av bankinnskudd og konto i Norges Bank NOTER Statens finansfond 2010 Foretaksnr

22

23

STATENS FINANSFOND UNDER AVVIKLING 2013. Statens finansfond. Årsberetning

STATENS FINANSFOND UNDER AVVIKLING 2013. Statens finansfond. Årsberetning STATENS FINANSFOND UNDER AVVIKLING 2013 Statens finansfond 2013 Årsberetning 2 ÅRSBERETNING STATENS FINANSFOND UNDER AVVIKLING 2013 Innhold Styrets årsberetning 1 Bakgrunn 4 2 Utviklingen av kapitalinnskuddene

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Foretaksnr. 980435857 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira i Valdres Registernr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org. nr. 988 936

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Statens finansfond. Årsberetning

Statens finansfond. Årsberetning Statens finansfond 2012 Årsberetning 2 ÅRSBERETNING STATENS FINANSFOND 2012 Innhold Styrets årsberetning 1 Bakgrunn 4 2 Utviklingen av kapitalinnskuddene i 2012 5 3 Særskilt om kontrolltiltak av innskuddene

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Statens finansfond. Årsberetning

Statens finansfond. Årsberetning Statens finansfond 2011 Årsberetning 2 årsberetning statens finansfond 2011 Innhold Styrets årsberetning 1 Bakgrunn 4 2 Utviklingen av kapitalinnskuddene i 2011 5 3 Særskilt om kontrolltiltak av innskuddene

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer