Råd for funksjonshemmede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Råd for funksjonshemmede"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede Rådhuset Dato: Tidspunkt: Kl Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Side1

2 Saksliste Saksnr PS 13/1 PS 13/2 Innhold Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Krisesenteret i Salten, nåværende ressursbehov og utfordringer Bodø, 23. januar 2013 Fredrikke Myhre Leder råd for funksjonshemmede Vibeke Nikolaisen sekretær Side2

3 Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet /59 Komitè for levekår /194 Bystyret /1 Råd for funksjonshemmede Bystyret Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter 1. Sammendrag Saken følger opp bystyrets vedtak i sak 12/177, hvor endret fremdrift og ny oppstartsdato for Sølvsuper helse og velferdssenter var tema. Oppstartsdato har tidligere blitt forskjøvet. Saken viser til tiltak som er iverksatt for å kunne gi nødvendige tjenester i tiden frem til ny åpningsdato og tiltak iverksatt som oppfølging av samhandlingsreformen. Sparte lønnsmidler knyttet til utsatt start av Sølvsuper helse- og velferdssenter er disponert til andre tiltak. Økt kapasitet i eksisterende tiltak eller etablering av nye tiltak vil kreve finansiering ut over det som ligger i budsjett Det er vanskelig å forutsi omfanget av økning i tjenestebehovet da det kontinuerlig arbeides med tiltak for å redusere/forebygge den enkeltes behov for mer bistand. Det tilrådes å følge utviklingen tett med rapportering til Formannskapet. Dersom utviklingen tilsier behov for å øke kapasiteten i eksisterende tiltak eller iverksette nye tiltak for å sikre forsvarlig tjeneste til innbyggerne, foreslås det gjennom å fremme sak til F.skap/Bystyre. 2. Saksopplysninger 2.1 Bakgrunn Bystyret behandlet i møte den sak 12/177 om Endret fremdrift, økte investeringskostnader og driftsmessige konsekvenser knyttet til Sølvsuper helse- og velferdssenter og Hunstad kirke. I vedtakets pkt 4 sies det: Helse- og sosialavdelingen legger fram forslag til faglig forsvarlige alternative og kompenserende tiltak, pga. utsatt drift Sølvsuper i egen sak, før budsjettbehandlingen. Side3

4 2.2 Forhold til planverk / føringer fra tidligere vedtak Bystyret ble i RS 11/31 orientert om tiltak for å imøtekomme Samhandlingsreformens kortsiktige utfordringer fra den trådte i kraft fra januar Sølvsuper helse- og velferdssenter er et viktig redskap i håndtering av reformen, og skulle stå ferdig i juli I februar 2012 (PS 12/30 i f.skap) ble det klart at Sølvsuper ikke ville være ferdig før i slutten av mars Det ble da satt i verk ytterligere kompenserende tiltak. Tiltak satt i verk for å imøtekomme behov for tjenester knyttet til at Samhandlingsreformen trådte i kraft og utsettelasen av Sølvsuper Helse- og velferdssenter: - Korttidsavdelingen og Vollen sykehjem økte med til sammen 10 korttidsplasser fra årsskiftet På Vollen sykehjem er det etablert 6 langtidsplasser nå i høst. - I de øvrige institusjoner er det tatt i bruk dobbeltrom for å dekke behov for langtidsplasser. - Hjemmetjenestene følger opp vedtak ut over gitt ramme ved hjelp av ekstra personell Antall dobbeltrom har variert fra 4 til 8. Pr august 2012 var det 4 rom i bruk til dobbeltrom. Vi forventer at bruk av dobbeltrom i perioden fram til oppstart av Sølvsuperhelse- og velferdssenter vil variere mellom 4 og Andre opplysninger/uttalelser I Tertialrapport 1 (PS 12/94) og 2 (PS 12/169) ble Bystyret orientert om et forventet merforbruk i pleie- og omsorgssektoren som konsekvens av høy etterspørsel etter tjenester. I forslag til budsjett 2013 er sparte lønnsmidler pga utsettelse av oppstart av Sølvsuper helse- og velferdssenter omdisponert til andre tiltak i avdelingen. De ovenfor nevnte plassene som er opprettet er finansiert med midler til Sølvsuper helse- og velferdssenter og flyttes dit ved oppstart. Den ordinære hjemmetjenesten styrkes med 4,8 mill for å møte deler av vedtaksvekst. I tillegg iverksettes organisatoriske endringer for å få større og mer robuste enheter. Fokus på Hjemmerehabilitering fortsetter, og det forventes at det vil bidra til en dempet vekst i behov for hjemmetjenester. Det er ikke satt av midler til ekstraordinære tiltak for å kompensere for utsatt oppstart ev Sølvsuper helse- og velferdssenter. 3 Vurderinger 3.1 Problemanalyse Pleie- og omsorgstjenestene er under press. Fram til oktober har det i snitt vært 80 meldte utskrivingsklare fra sykehuset pr mnd. Å ta raskt ut av sykehuset har vært en prioritert oppgave. Vi har tatt ut så å si alle første døgn. Fram til november har Bodø kommune 2-3 døgn å betale for utskrivningsklare. Hurtigere utskriving fra sykehus er løst både ved å prioritere bruk av korttidsplasser til utskrivningsklare fra sykehuset og ved å gå inn med omfattende bistand i hjemmene ved utskriving. Side4

5 Konsekvensen har vært at planlagte, regelmessige kortidsopphold/avlastningsopphold er noe redusert. Det er nødvendig å ha tilbud om regelmessig avlastning slik at pårørende kan klare å stå i krevende omsorgssituasjoner over tid. Langtidsplasser i dobbeltrom er brukt gjennom hele 2012, omfanget har variert fra 4 til 10 rom i bruk til dobbeltrom. Fram til oppstart av Sølvsuper helse og velferdssenter forventes det at bruken av dobbeltrom vil variere mellom 4 og 15. Hjemmetjenesten har hatt en vekst i vedtak på ca 1% pr mnd uten at det samtidig har vært tilført nye ressurser. Det forventes en gradvis vekst i etterspørselen etter pleie- og omsorgstjenester ut fra befolkningsprognosene med vekst i den eldre befolkningen. Behov for avlastning forventes å toppe seg mot sommer 2013 da forventes også kapasiteten å være mindre enn etterspørselen pga opphopet behov. Det er vanskelig å forutsi omfanget av tjenestebehovet da det kontinuerlig arbeides med tiltak for å redusere/forebygge den enkeltes behov for mer bistand. Tjenesten er i tillegg svært fleksibel for å ivareta den enkeltes behov noe som også kan gjøre det vanskelig å peke på enkelttiltak som kan gi store bidrag. 3.2 Løsningsmuligheter, kostnader og vurderinger Øke kapasitet i eksisterende tiltak: Øke kapasitet i dagplasser utvidet åpningstider fram til ca kl 19. Kan bidra til å stimulere den enkelte i hverdagen og forebygge institusjonsbehov (langtids og avlastning) Kostnad: personell. Forlenget åpningstid med 5 timer krever 2 årsverk pr dagsenter (1,2 mill) og gir 10 plasser. Økning åpningstid 3 dagsenter, 30 plasser, 6 årsverk = kr 3,6 mill. Vurdering: Dagtilbud er et godt tilbud til hjemmeboende som har behov for stimulering og oppfølging for å forebygge behov for institusjonsplassering. Kapasitet kan økes ved å utvide tiden i løpet av døgnet tilbud gis. Vil gi økt bruk av eksisterende arealer. Krever mer personell. Krever finansiering for å kunne iverksettes Ytterligere bruk av dobbeltrom i eksisterende institusjoner. Kostnadene knyttet til personell varierer, avhenger av hvilke problemstillinger beboerne har og helheten i de bogruppene som berøres. Innleie ut over grunnbemanning varierer og vises i et overforbruk i dag. Dersom omfang av bruk av dobbeltrom vil ligge rundt 15 rom fortløpende da med 15 beboere flere å gi tjenester til, gir et estimert personalkostnad på kr.10 mill. Vurdering: Gir utfordrende arbeidssituasjon for ansatte og redusert kvalitet på tilbudet til beboerne som må dele beboerrom og fellesrom. Denne løsningen brukes i dag for å gi tilbud om langtidsplass der annet tilbud ikke er forsvarlig. Vil fortsatt være et tiltak som brukes søkes å brukes i så liten omfang som mulig. Er ikke budsjettert, fremkommer som noe av merforbruket i institusjonsområdet. Side5

6 Nye tiltak: La utskrivningsklare pasienter ligge i sykehuset til de er kommet seg litt ikke være flinkest i klassen. Kostnad kr. 4000,- pr døgn. Vurdering: En slik strategi må ha som formål å gi brukeren et best mulig tilbud. I den grad dagens praksis skal endres må det skje i forståelse med Nordlandssykehuset Leie hotellrom for å etablere avlastning for de som kan ta imot slikt tilbud i hotellarealer. Estimert kostnad pleiepersonell (2 ansatte 24 t/7dager i uka i to mnd) ca kr. 1-1,5 mill. Estimert kostnad leie av hotell rom (10 stk -Langtidsleie døgnpris kr 1000,- pr rom, 10 rom i 60 dager) kr ,-. Totalt ca kr 1,6-2,1 mill. Vurdering: Det bør snarest inngås forpliktende avtaler om leie av hotellrom dersom tiltaket skal gjennomføres. Vil gi kapasitet på avlastning, men høye kostnader. Med den usikkerheten som er på omfang av behov for tjenester i 2013 anbefales det ikke å inngå bindende avtaler nå Etablere mobilt innsats - team i hjemmetjenesten for håndtering av krevende bruker ut fra sykehus. Estimert kostnad pleiepersonell (2 ansatte 24 t/7dager i uka i to mnd ) ca kr. 1-1,5 mill. Vurdering: Tiltaket kan bidra til bedre håndtering av krevende brukere i hjemmet samtidig som den øvrige hjemmetjenesten kan ha mer forutsigbarhet i arbeidet. Dersom tiltaket skal iverksettes bør være en plan for videreføring. Anbefales utredet Etablere hjemmeavlastning. - Etablering av personell i brukerens hjem 24 t/7dager i uka. Estimert kostnad pleiepersonell (1 ansatt 24t / 7 dager i en uke ) ca ,- kr. - Involvering av frivillige etter modell fra Bærum. Startkostnader prosjekt kr 0,5 mill. Vurdering: Etablering av hjemmeavlastning med personell hele døgnet i hjemmet er en svært kostbar løsning pr bruker og bør kun brukes i spesielle tilfeller. Etablering av hjemmeavlastning i samarbeid med frivillige etter modell fra Bærum, kan være et alternativ og bør utredes. 4 Konklusjon og anbefaling Den økte kapasiteten på institusjonssiden som er iverksatt i 2012 er lagt inn i budsjett Det er ikke satt av midler til kompenserende tiltak pga utsettelsen av Sølvsuper helse- og velferdssenter i Side6

7 Det er knyttet stor usikkerhet til hvor omfattende behovene for pleie- og omsorgstjenester vil være gjennom 2013 da særlig sommeren Situasjonen følges tett. Bruk av dobbeltrom vil fortsatt være et sentralt tiltak for å avhjelpe etterspørsel etter langtidsplasser i institusjon. Dersom kapasiteten i eksisterende tiltak skal økes eller nye tiltak skal iverksettes, må tiltakene finansieres. Hjemmetjenesten bør utrede om hjemmeavlastning i samarbeid med frivillige og etter modell fra Bærum kommune kan iverksettes. Videre bør hjemmetjenesten utrede etablering av innsats-team. 5 Forslag til innstilling 1. Bruk av dobbeltrom vil fortsatt være et nødvendig siste tiltak for å avhjelpe etterspørsel etter langtidsplasser i institusjon. 2. Hjemmetjenesten utreder om hjemmeavlastning i samarbeid med frivillige etter modell fra Bærum kommune, kan iverksettes, og etablering av innsats-team. 3. Det er knyttet stor usikkerhet til hvor omfattende behovene for pleie- og omsorgstjenester vil være gjennom 2013 da særlig sommeren 2013 og frem til oppstart av Sølvsuper helse- og velferdssenter. Situasjonen følges tett og det rapporteres månedlig til Formannskapet. 4. Dersom utviklingen tilsier behov for å øke kapasiteten i eksisterende tiltak eller iverksette nye tiltak for å sikre forsvarlig tjeneste til innbyggerne, fremmes egen sak til F.skap/Bystyre. Komitè for levekårs behandling i møte den : Forslag Saken utsettes slik at Rådet for funksjonshemmede får anledning til å uttale seg i saken. Votering Forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak Saken utsettes slik at Rådet for funksjonshemmede får anledning til å uttale seg i saken. Side7

8 Bystyrets behandling i møte den : Vedtak Saken utsatt. Saksbehandler: Mona Karlsen Rolf Kåre Jensen rådmann Ingunn Lie Mosti Kommunaldirektør Trykte vedlegg: ingen Utrykte vedlegg: ingen Side8

9 Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /8828 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet /2 Råd for funksjonshemmede Ruspolitisk råd Komitè for levekår Bystyret Krisesenteret i Salten - ressursbehov og utfordringer Sammendrag Denne saken omhandler ulike utfordringer for Krisesenteret i Salten. Krisesenteret har opplevd økte utfordringer de senere årene i forhold til økt antall brukerdøgn, økt behov for dagsamtaler, økning i antall barn og økt andel utenlandske kvinner med barn. I tillegg til et stramt boligmarked, har dette ført til at brukerne har lengre botid på Krisesenteret, og at de har vanskeligheter med å få egen bolig. Lov om krisesentertilbud fra 2010 gir menn et lovbestemt krisesentertilbud, som må holdes atskilt fra kvinners tilbud, og dette krever økte driftsressurser. Krisesenteret i Salten holder til i et eldre bygg, der det er behov for ventilasjonsmuligheter og andre oppgraderingstiltak. Bygget er også etterhvert for lite til å inneholde alle funksjoner. Ulike tiltak for å imøtekomme behovene foreslås i denne saken. Saken oversendes samarbeidskommunene etter politisk behandling i Bodø kommune. Saksopplysninger Bakgrunn Krisesenteret i Salten ble etablert i 2011 etter at ny lov trådte i kraft Kommunene pålegges her å ha et krisesentertilbud for kvinner, barn og menn. Krisesenteret i Bodø var fra 1983 til en ideell organisasjon som gav et tilbud til kvinner som lever i uverdige forhold med noen av sine nærmeste, og/eller som blir utsatt for vold, overgrep og krenkelser. Krisesenteret i Salten er et samarbeid mellom i alt 11 kommuner i Salten samt Værøy og Røst, der Bodø kommune er vertskommune. Krisesenteret i Salten er organisert som vertskommunemodell etter kommunelovens 28b. Krisesenteret skal nå også yte bistand når menn er ofre for vold i nære relasjoner. Hjelp gis i form av råd og veiledning knyttet til livssituasjonen, praktisk hjelp og støtte, samt akutthjelp og oppfølging. Krisesenteret skal der det er mulig kunne følge brukeren opp i reetableringsfasen. Side9

10 Krisesenteret kan gi et beskyttet botilbud i en overgangsperiode. Kvinner vil få et slikt tilbud i Krisesenterets lokaler. Menn må få tilbud om opphold i alternative lokaler. Krisesenteret skal formidle kontakt med hjelpeapparatet i vertskommunen og i hjemkommunene, der det er mulig og naturlig. Krisesenteret driver opplysningsvirksomhet med hensikt å forebygge og redusere vold og overgrep i samfunnet, samt dokumentasjon av problematikken. Krisesenteret i Salten har ikke kapasitet eller kompetanse til å ta i mot rusavhengige eller alvorlig syke brukere, men gir et dagtilbud også til disse brukerne ved behov. Krisesenteret har stor pågang hele året. Kvinner med flere barn vil ha behov for flere rom. Brukerne bor over lengre tid enn før, mer enn dobbelt så lenge de siste fire årene. Andelen barn har økt, og barna bor lengre enn før ved Krisesenteret. Antallet brukerdøgn er maksimalt ut fra nåværende kapasitet. Det har vært inntaksstopp i perioder, grunnet oppgraderingsarbeider i forhold til brannforskrifter og annet vedlikeholdsarbeid. Utfordringer Lokaliteter Krisesenteret i Salten disponerer en stor sentralt plassert enebolig der det er gjort bygningsmessige tilpasninger over tid. Blant annet er bygget gjort tilgjengelig for funksjonshemmede. Lokalitetene inneholder kontorfunksjoner, samt beboelsesrom og leilighet for brukere som trenger å bo en stund før utflytting. Det er aktivitetsrom og stort bad for beboere i kjeller. Ventilasjonen i kontordelen er utilfredsstillende. De senere års utvikling har vist at brukerne av Krisesenteret har behov for lengre botid enn før, og at andelen utenlandske kvinner med mange barn avdekker et behov for et bokollektiv jfr. Boligmarkedet i byen. Bokollektivet tenkes å fungere som et tilbud i en overgangsfase mellom Krisesenteret og egen bolig. Økonomi Krisesenteret i Salten drives etter vertskommunemodellen og har et befolkningsgrunnlag på om lag innbyggere. Krisesenteret har 6,4 årsverk. Budsjett 2012: kr ,-. For å sammenligne med andre krisesentre er det innhentet følgende opplysninger: Krisesenteret i Moss drives som IKS og har et befolkningsgrunnlag på ca innbyggere. 7,7 årsverk. Budsjett 2012: kr 6,2 mill. Krisesenteret i Indre Østfold drives som IKS og har et befolkningsgrunnlag på innbyggere. 7,2 årsverk. Budsjett 2012: kr 6,5 mill. Nora-senteret Kirkenes har et befolkningsgrunnlag på ca innbyggere. 7,5 årsverk. Budsjett 2012: kr 6,4 mill. Side10

11 Fra 2011 ble statens andel til krisesentre i stedet innlemmet i kommunenes rammetilskudd. Totalt for hele landet dreier det seg om i underkant av 238 mill kr. Andelen for hver kommune beregnes ut i fra "Andel berekna utgiftsbehov" i tabell E i Grønt hefte i Statsbudsjettet. Statens tilskudd til samarbeidskommunene i Salten beregnes som følger for 2012: Beløpet som ble innlemmet i kommunenes rammetilskudd i 2011, omregnet til 2012-kr med prisdeflator på 3,25% (SB 2012) Samarbeidskommunene Grønt hefte, Tabell E Kommuenenes ramme- Folketall Kommunenes egenandel Total driftsramme for Fakturering av til Kriseseneret i Salten Andel ber. Utgiftsbeh. tilskudd fra staten (0,8) 01.jan.12 fordelt etter folketall (0,2) Krisesenteret i Salten samarbeidskom Bodø kommune 9, Meløy kommune 1, Gildeskål kommune 0, Beiarn kommune 0, Saltdal kommune 1, Fauske kommune 1, Sørfold kommune 0, Steigen kommune 0, Hamarøy kommune 0, Røst kommune 0, Værøy kommune 0, Sum Tilbud til menn Det er ikke opprettet eget døgntilbud til menn pr. i dag, men telefonhenvendelser besvares av Krisesenteret og samtaler holdes på møterom i Servicetorget. Bruk av møterom i Servicetorget har fungert tilfredsstillende. Ved behov for overnatting brukes hotell. Det har vært få henvendelser fra menn, 4-5 i året. Krisesenteret har ikke oversikt over behovet pr. i dag, men det opplyses fra andre krisesenter at menn tar kontakt i større grad ved at et eget tilbud etableres og annonseres. Barn på Krisesenteret I 2011 bodde det 26 barn på Krisesenteret i Bodø i tilsammen 1727 brukerdøgn. I 2009 bodde det 14 barn i til sammen 244 døgn. Økningen av barn som bor sammen med en forelder på krisesenteret er dramatisk. Voksne brukere har også økt noe. Flere mødre bor på krisesenteret og mange har flere barn. Mange av kvinnene har en annen etnisk bakgrunn. For disse kvinnene er boligmarkedet i byen særlig utfordrende. Dette forklarer den store økningen i brukerdøgn. Kommunene må sørge for bosted til disse familiene når de er klare for utflytting. For barna er det behov for hjelp til lekselesing og aktiviteter etter skoletid. Medarbeidere Det er 11 ansatte på krisesenteret (pluss en vikar). 9 personer går i turnus. 4 personer er ansatte i100% stilling, resten er deltidsansatte. Det er pr i dag totalt 6,8 stillingshjemler ved Krisesenteret. På grunn av akutt behov for økte personalressurser, er en midlertidig stilling videreført til første halvår Nattevakt har ikke eget soverom, men benytter seng i vaktrom/personalrom. Nattevakt har hvilende vakt mellom kl og Det finnes ikke overvåkningskamera knyttet til inngangsparti, og ettermiddag-/nattevakt har ikke tilgang til kontor med utsyn over innkjørsel. Det er dårlige ventilasjonsmuligheter i bygget, der en er nødt til å lufte ved å åpne vinduene. Det er mangel på samtalerom og møterom, som leies inn ved behov. Side11

12 Vurderinger På bakgrunn av opplysninger om behov for ressursøkning fremlegges følgende løsningsforslag: Lokaliteter Det anbefales å opprette et bokollektiv for kvinner og barn som har behov for slikt botilbud, før utflytting til egen bolig. Dette for å avlaste akuttilbudet, som fylles opp av brukere som kan tilbys plass i kollektiv. Det anbefales at administrasjonen arbeider videre med å se på ledige kommunale bygg, som er egnet til formålet. Eventuelle driftsutgifter til bokollektiv søkes innarbeidet i budsjett/økonomiplan. Økonomi Helse og omsorgsavdelingen vil i arbeidet med budsjett/økonomiplan søke innarbeidet utgifter til 100% fagstilling. Økningen tenkes å kompensere for generell underdekning på personalressurser, og å ivareta tilbudet til barn og menn bedre enn pr. i dag. Dette må imidlertid vurderes opp i mot andre utfordringer under neste års budsjettbehandling. Når det gjelder finansiering av krisesentertilbudet står Bodø kommune som vertskommune for om lag 57% av kostnadene. Ved eventuell utvidelse av tilbudet belastes samarbeidskommunene forholdsmessig etter folketall for de resterende kostnadene. Tilbud til menn Det vurderes som et godt tilbud til menn i målgruppen at Krisesenterets telefon er åpen og tilgjengelig for råd og veiledning på døgnbasis. Ved behov for samtaler vurderes ikke tilbudet i Servicetorget å ivareta anonymitet og skjerming godt nok. Det bør derfor arbeides med å få andre egnede kommunale møterom avskjermet fra tilbudet til kvinner. Ved behov for overnatting anbefales å bruke hotell, da Krisesenteret har hatt svært få saker der overnattingstilbud er aktuelt. Ved økning i antall henvendelser, bør det ses på andre løsninger. Tilbud til barn Økningen i antall barn på Krisesenteret og økning i botid, tilsier at en bør sette av ressurser til oppfølging, aktiviteter og leksehjelp til barna. Etter en beslutning om ressursøkning bør tilbud til barn prioriteres. Møterom Oppsetting av modulbygg til kontorer på eksisterende tomt bør vurderes i det videre arbeidet. Det er behov for to kontorer, samt venterom, tekjøkken og toalett. Virksomhetsleder og avdelingsleder har behov for å ha kontakt med hjelpeapparatet for øvrig, politi, advokater, osv. Det er også behov for å ha møter med personalet for øvrig. Ved utvidelse av lokalitetene kan hovedbygget omgjøres til flere beboerrom og mer hensiktsmessighet i forhold til dagens behov. Nåværende lokaliteter, og eventuelt nye tilleggslokaler bør ha gode ventilasjonsmuligheter og overvåkningskamera hensiktsmessig plassert. Side12

13 Forslag til innstilling Det foreslås at administrasjonen arbeider videre med: 1. Midler til videreføring av midlertidig ansatt 100% fagstilling søkes innarbeidet tertial 1/ Ressursbehov til styrking av tilbudet generelt, tilbud til menn og tilbud til barn søkes innarbeidet i budsjett/økonomiplan Muligheten for modulbygg på eksisterende tomt utredes av administrasjonen. 4. Administrasjonen arbeider videre med sikte på å oppretting av et bokollektiv i overgangsfase til egen bolig. 5. Det søkes å finne egnete ledige kommunale lokaliteter til samtalerom og møterom for å styrke tilbudet til menn. 6. Tiltak iverksettes når nødvendige vedtak og finansiering foreligger. Rolf Kåre Jensen rådmann Saksbehandler: Sissel Hoseth Carlsen/Wanja J. Sæther Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Side13

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Krisesenteret i Salten - ressursbehov og utfordringer

Krisesenteret i Salten - ressursbehov og utfordringer Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.12.2012 75323/2012 2012/8828 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/2 Eldrerådet 28.01.2013 13/2 Råd for funksjonshemmede 29.01.2013 Ruspolitisk

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

Krisesenteret i Salten - ressursbehov og utfordringer

Krisesenteret i Salten - ressursbehov og utfordringer Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.12.2012 75323/2012 2012/8828 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/2 Eldrerådet 28.01.2013 13/2 Råd for funksjonshemmede 29.01.2013 13/1

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite for helse og sosial Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for helse og sosial

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10.

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10. Møteinnkalling Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 49990/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Eldrerådet 26.08.2013 13/9 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/15 Råd

Detaljer

Dag- og aktivitetssenter gjennomgang

Dag- og aktivitetssenter gjennomgang Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.12.2016 92373/2016 2016/7355 H35 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 19.01.2017 Råd for funksjonshemmede 19.01.2017 Eldrerådet

Detaljer

Møteinnkalling. Orientering Sissel Hoseth og Dag-Christer Røberg vil orientere om arbeidet med Ruspolitisk handlingsplan. Ruspolitisk råd.

Møteinnkalling. Orientering Sissel Hoseth og Dag-Christer Røberg vil orientere om arbeidet med Ruspolitisk handlingsplan. Ruspolitisk råd. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Blåsalen Dato: 28.09.2010 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes politisk sekretariat v/vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23203/2015 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/29 Bystyret 07.05.2015 15/9 Komitè for levekår 14.04.2015 15/5 Eldrerådet

Detaljer

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2011 63556/2011 2011/8685 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/13 Arbeidsmiljøutvalget HS 16.11.2011 11/8 Eldrerådet 14.11.2011 11/6

Detaljer

Samhandlingsprosjekt mellom Salten regionråd og kommunene i Salten om kommunalt ettervern rus og psykiatri.

Samhandlingsprosjekt mellom Salten regionråd og kommunene i Salten om kommunalt ettervern rus og psykiatri. Helse- og omsorgsavdelingen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2016 11992/2016 2016/1461 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/2 Komite for Helse, omsorg og sosial 02.03.2016 16/7 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/4711-13 Dato: 20.08.10 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM KRISESENTERTILBUD I DRAMMENSREGIONEN â INNSTILLING TIL: Administrasjonens

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF, Bodø fengsel og Bodø kommune

Samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF, Bodø fengsel og Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.07.2013 46786/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/30 Komitè for levekår 29.08.2013

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 27.04.2009. Saksliste

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 27.04.2009. Saksliste Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009 Tidspunkt: Kl. 18:30 Innstranda Bydelsutvalg Hunstad kultursenter, Lillesalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda

Detaljer

PS 12/57 Referatsaker

PS 12/57 Referatsaker PS 12/57 Referatsaker Side 42 Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.03.2012 16814/2012 2011/306 035 Saksnummer Utvalg Møtedato RS 12/4 Formannskapet 28.03.2012

Detaljer

Samhandlingsreformen i Bodø ett år etter

Samhandlingsreformen i Bodø ett år etter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20879/2013 2010/1053 8 034 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/9 Eldrerådet 03.06.2013 13/9 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Rådhuset Formannskapssalen Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: I bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset Blåsalen Dato: 21.10.2015 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Endring av samarbeid mellom kommunene i Salten og Nordlandssykehuste HF fra RESO til OSO

Endring av samarbeid mellom kommunene i Salten og Nordlandssykehuste HF fra RESO til OSO Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.03.2013 15427/2013 2011/2119 G00 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Eldrerådet 08.04.2013 13/7 Råd for funksjonshemmede 09.04.2013

Detaljer

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Godtgjøringsutvalget Rådhuset Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset Blåsalen Dato: 03.03.2014 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 12:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk råd, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 19:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet samfunnshus, møterommet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2.

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Thon hotel Dato: 09.02.2017 Tidspunkt: 12:00 i Bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55

Detaljer

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2012 56733/2012 2012/1442 F01 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/18 Råd for funksjonshemmede 09.10.2012 12/19 Eldrerådet 08.10.2012

Detaljer

Bodø legevakt - evaluering

Bodø legevakt - evaluering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.12.2011 76479/2011 2010/6113 G21 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/1 Eldrerådet 23.01.2012 12/1 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/1 Råd

Detaljer

Planprogram Helse-, omsorgs- og sosialplan

Planprogram Helse-, omsorgs- og sosialplan Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.02.2017 9640/2017 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 02.03.2017 Ruspolitisk råd 02.03.2017 Eldrerådet

Detaljer

Bo - og omsorgstilbud - anbudskonkurranse og videre drift

Bo - og omsorgstilbud - anbudskonkurranse og videre drift Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.03.2015 22352/2015 2014/1280 614 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 08.10.2015 Komitè for levekår 13.10.2015 Bystyret 29.10.2015

Detaljer

Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET

Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/2670-24 Dato: 24.11.08 HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET INNSTILLING TIL: Bystyrekomité helse, sosial og

Detaljer

Rusfri møteplass i Bodø kommune - prosjektbeskrivelse

Rusfri møteplass i Bodø kommune - prosjektbeskrivelse Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2012 30405/2012 2012/3629 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/12 Ruspolitisk råd 05.06.2012 12/13 Råd for funksjonshemmede 05.06.2012

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, Svein

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Høringsuttalelse om forslag om oppfølging av primærhelsetjenestemeldingen og oppgavefordeling mv.

Høringsuttalelse om forslag om oppfølging av primærhelsetjenestemeldingen og oppgavefordeling mv. Helse- og omsorgsavdel Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.07.2016 55885/2016 2016/4225 G00 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/10 Råd for funksjonshemmede 25.08.2016 16/16 Ruspolitisk råd 25.08.2016

Detaljer

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Godtgjøringsutvalget Moloveien 16 Blåsalen Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Møteinnkalling. Bystyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotell Nordlys Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Bystyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotell Nordlys Dato: Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Bystyret Thon Hotell Nordlys Dato: 29.05.2017 Tidspunkt: 17:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

Virksomhetsleder ved Korttidsavdelingen. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra og

Virksomhetsleder ved Korttidsavdelingen. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra og Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: Kl. 10:00 14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Kjell

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Kommunal valgnemnd Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: 08.12.2016 i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg

Tverlandet kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet Samfunnshus, møterom Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Bodø kommune

Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Bodø kommune Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2017 20013/2017 2017/7226 H12 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 01.06.2017 Bodø eldreråd 06.06.2017 Komite

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

Oppfølging av budsjett 2016 i Helse- og omsorgsavdelingen

Oppfølging av budsjett 2016 i Helse- og omsorgsavdelingen Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.01.2016 7241/2016 2016/765 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 29.02.2016 Råd for funksjonshemmede 25.02.2016 Ruspolitisk

Detaljer

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse Tildelingskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.05.2013 35080/2013 2013/3384 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 03.06.2013 Råd for funksjonshemmede 04.06.2013 13/5 Ruspolitisk råd 04.06.2013

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

Bodø kommune og interkommunalt samarbeid

Bodø kommune og interkommunalt samarbeid Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.08.2016 62316/2016 2016/5563 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 01.09.2016 Bystyret 08.09.2016 Bodø kommune og interkommunalt samarbeid

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Prosjekt "tettere individuell oppfølging" (TIO) Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 05/

BODØ KOMMUNE. Prosjekt tettere individuell oppfølging (TIO) Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 05/ BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60141/08 05/7789 233 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 10.11.2008 08/16 Ruspolitisk råd 11.11.2008 08/17 Komite for

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 Ruspolitisk råd 06.03.2012 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,-

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,- Arkivsaknr: 2017/92 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Eldrerådet 15.02.2017 Råd for likestilling av funksjonshemmede 15.02.2017 Levekårsutvalget 13.02.2017 Formannskapet 23.02.2017

Detaljer

Endret fremdrift, økte investeringskostnader og driftsmessige konsekvenser knyttet til Sølvsuper helse- og velferdssenter og Hunstad kirke

Endret fremdrift, økte investeringskostnader og driftsmessige konsekvenser knyttet til Sølvsuper helse- og velferdssenter og Hunstad kirke Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2012 56801/2012 2010/9537 200 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/27 Komitè for levekår 11.10.2012 12/159 Formannskapet 10.10.2012 Bystyret 24.10.2012

Detaljer

Krisesenteret i Nord-Trøndelag

Krisesenteret i Nord-Trøndelag Kommentarer fra Krisesenteret i angående utredning og rapport fra Ellen Samuelsen. Innledning: Krisesenteret i har vært i døgnkontinuerlig drift i 30 år og med innføring av ny lov 01.01.10 og overføring

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Enger Dato: 31.03.2016 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger for

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram.

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram. Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 68613/2016 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 21.11.2016 Råd for funksjonshemmede 17.11.2016 Ruspolitisk

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2011 52984/2011 2010/4943 271 Kommuneadvokaten Saksnummer Utvalg Møtedato 11/151 Formannskapet 23.11.2011 11/165 Bystyret 08.12.2011 Felles oppreisningsordning

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden: Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden: Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset Blåsalen Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 15, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 22.04.2009 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Kommunehuset, Dato: 25.5.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg

Saltstraumen kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 17:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøkontor Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Marianne Øien ble permittert kl 14:00 og Kjell Lutnes ledet møtet videre.

Marianne Øien ble permittert kl 14:00 og Kjell Lutnes ledet møtet videre. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Tildelingskontoret, Postgården Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 10:00 14:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tone Magnussen Medlem

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur

Komite for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite for oppvekst og kultur Rådhuset, Blåsalen Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for oppvekst og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 Økonomiske konsekvenser ved UHO`s vedtak om tiltak i sak 29/13... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Dato: Tidspunkt: 13:00. Steinar Karlsen Arne Henrik Moen Theodor Lobben Astrid Nesthorne Anders

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Dato: Tidspunkt: 13:00. Steinar Karlsen Arne Henrik Moen Theodor Lobben Astrid Nesthorne Anders ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Eldreråd Dato: 01.06.2017 Tidspunkt: 13:00 Følgende medlemmer møtte: Rådhuset, 3300 Hokksund Møteprotokoll Steinar Karlsen Arne Henrik Moen Theodor Lobben Astrid Nesthorne

Detaljer

Bodø legevakt - evaluering

Bodø legevakt - evaluering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.12.2011 76479/2011 2010/6113 G21 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/1 Eldrerådet 23.01.2012 12/1 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/1 Råd

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset. Dato: 23.5.2011 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, Gotfred Jensen,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988 Saksframlegg KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Utvikling av Vollsletta.

Utvikling av Vollsletta. Helse- og sosialavdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.10.2010 56086/2010 2010/7159 L81 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Komite for helse og sosial 18.11.2010 10/138 Bystyret 09.12.2010

Detaljer

09/22 Komite for helse og sosial 19.11.2009 09/21 Eldrerådet 17.11.2009 Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/179 Bystyret 10.12.

09/22 Komite for helse og sosial 19.11.2009 09/21 Eldrerådet 17.11.2009 Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/179 Bystyret 10.12. Tildelingskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.10.2009 60838/2009 2008/4319 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/22 Komite for helse og sosial 19.11.2009 09/21 Eldrerådet 17.11.2009 Råd

Detaljer

Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen

Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen 24.01.2017 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 31.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Organisasjonsutvalget Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Tilpasning av krisesenterdriften i Glåmdal til nye lovkrav fra 2010

Tilpasning av krisesenterdriften i Glåmdal til nye lovkrav fra 2010 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 30.11.2010 120/10 KTR Kommunestyret 07.12.2010 136/10 KTR Saksansv.: Karin Trosdahl Arkiv:K1-037, K2- H43 : Arkivsaknr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 28.04.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Kommunehuset Dato: 8.4.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-

Detaljer

Klage på tilskudd til Studentbarnehagen

Klage på tilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.03.2012 17220/2012 2010/14920 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/54 Formannskapet 28.03.2012 Klage på tilskudd til Studentbarnehagen Sammendrag

Detaljer

Bodø kommune og interkommunalt samarbeid

Bodø kommune og interkommunalt samarbeid Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.08.2016 62316/2016 2016/5563 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/90 Formannskapet 01.09.2016 16/146 Bystyret 08.09.2016 Bodø kommune og interkommunalt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2011 Tid: Kl. 10.00 (Dato endret fra 29.03.2011) Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Det blir møte i Godtgjøringsutvalget rett etter Organisasjonsutvalget. Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra

Det blir møte i Godtgjøringsutvalget rett etter Organisasjonsutvalget. Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: Kl. 10:00 Organisasjonsutvalget Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Organisasjonsutvalget,

Detaljer

Parkveien 51 - forlengelse av leieavtale

Parkveien 51 - forlengelse av leieavtale Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2015 78958/2015 2015/6641 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/160 Formannskapet 25.11.2015 15/155 Bystyret 10.12.2015 Parkveien 51 - forlengelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 13.05.2015 Tid: 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, telefon 75539005,

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 07.12.2015 Møtested: Trøgstadheimen Bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: FORVALTNINGSREVISJON - ØKONOMISKE INSENTIVER I SAMHANDLINGSREFORMEN

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: FORVALTNINGSREVISJON - ØKONOMISKE INSENTIVER I SAMHANDLINGSREFORMEN Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AWS1-13/6700-4 30467/14 14.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger bystyre / 12.05.2014 FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 14/2615-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Eldrerådet Møtested Fosshagen Dato: Tidspunkt: 13:00 14:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Eldrerådet Møtested Fosshagen Dato: Tidspunkt: 13:00 14:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested Fosshagen Dato: 20.02.2017 Tidspunkt: 13:00 14:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Aksel Arnecke Leder PENSJ Lorna Reberg Nilsen

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

Interkommunal legevaktformidling og nødnett

Interkommunal legevaktformidling og nødnett Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.02.2014 14226/2014 2011/6378 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Eldrerådet 03.03.2014 14/1 Råd for funksjonshemmede 03.03.2014 Ruspolitisk

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 16:00-19:20

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 16:00-19:20 Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 16:00-19:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Høring av forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer - folkehelseforskriften.

Høring av forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer - folkehelseforskriften. Folkehelsekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.02.2012 12021/2012 2010/15886 G00 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/12 Komitè for levekår 08.03.2012 12/36 Bystyret 29.03.2012 Høring av forskrift

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.09.2011 Tidspunkt: 08:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat telefon 75 55 50 12,

Detaljer