1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.visitbergen.com 1"

Transkript

1 UTSYNMOTVÅGEN Meddeførste6månederav2011bakoss,erdet grunnlag for å si at reiselivet i Bergensregionen kan nå nye gode tall i forhold til volum. Tallene per april viser akkumulert en vekst på 5% i antall gjestedøgn.viventerfremdelespåtalleneformai, menkommentarerfraenrekkeibransjen,tilsierat både mai og juni ventes å bli gode måneder. Signalenefordenestemånedeneerogsåpositive. Blant ennet forventer vi en vekst i antall cruisepassasjererpå15-20%. I høringsnotatet for en ny Strategisk Reiselivsplanfordeneste5årenesettervimåltall påhele flerebesøkendetilbergen.dette er tall som inkluderer både overnattings- og tellbare dagsbesøkende, eksempelvis cruise. I antall gjestedøgn på hoteller skal øke med 18%. Medenantagelseomhele25%flerenyehotellrom ibergendeneste3årene,erdetnødvendigatvi minimumharetsliktmåltall.med5%veksti2010 ogengodfølelseomat2011ogsåskalgisamme vekst,erdetengodfølelseåsiatvierpågod vei. Men skal vi komme helt i mål, er det også nødvendigåsitydeligatregionenogsåtrengeren styrket markedsføring sammen med en god produktutvikling på gode opplevelser. Dette i tillegg til et investeringsnivå på flyplassterminal, hoteller og nye ferger til regionen på over 6 milliarderkroner! Sammen med en engasjert næring og aktive offentlige myndigheter er det grunnlag for å si at målene våre er realistiske og gir store samfunnsmessigesynergier. TILTAKSDELENIREISELIVSPLANENIARBEID Har du et bidrag vi skal vente på? Styret i Bergen Reiselivslag som har vært styringsgruppe fordennyestrategiskereiselivsplanenforbergen og regionen, har invitert medlemsbedrifter, offentlige myndigheter og samfunnsaktører i regionen til å bidra med tiltak i en ny reiselivsplan. Tidsfrist for innlevering av tiltakvar 20. juni, men utsettes til 20 augus. Styringsgruppenvilisommerbearbeideinngående forslag samt fange opp tiltak som andre aktører har i sin portefølje og som kan få en forsterket funksjon dersom den også implementeres i Reiselivsplanen. Reiselivsplanenersøktholdtpåetoverordnetnivå innen 10 strategiske emneområder. Tiltak som foreslåsiplanenvilfungeresomdenoperativedel avplanen.itilleggtilatduharmottattutkastet til planen per post, vil du også finne den på våre nettsidervisitbergen.com/omoss. En herlig og lønnsom sommertilsamtlige! OleWarberg, reiselivsdirektør, BergenReiselivslag Denendeligeplanenmedtiltakiverksettesog distribueresoversommeren.

2 Sistefra:KONGRESSAVDELINGEN PÅKONGRESSTOPPENINTERNASJONALT Bergen er nummer 40 på listen over top international meeting cities in 2010 med 39 internasjonalekongresser.norgeerforførstegang større enn både Sverige og Danmark i det særdels lønnsomme markedet og hadde i alt 188 internasjonale kongresser i 2010, noe som gir en 17.plassiverden. Dette er basert på tall fra fra UIA (Union of International Associations). Listen tar for seg kongressersomalternererfraårtilårmellomulike land med over 50 delegater fra minimum fire nasjoner. For Bergen sin del er dette altså tidenes beste plassering, foran byer som Moskva, Boston, Brisbane, Edinburgh, Gøteborg og mange, mange andre. Singaporeerverdensledendekongressbymedhele 835kongresser,foranBrussel(499),Paris(468)og Wien(287). København er på 15. plass med 116 kongresser, Stockholm på 17. plass med 98, Helsinki på 23. plass med 77, Oslo nr. 27 med68 ogaltsåbergenpå40.plassmed39kongresser. Av i alt 188 interansjonale kongresser i Norge i 2010 var fordelingen som følger blant kongress- byeneinorge: Oslo(68), Bergen(39), Trondheim(19), Tromsø (16)ogStavanger(14). ET NYTT MESSESENTER SKAL SKAPE GRUNNLAG FORVEKST FORALLENÆRINGERIBERGEN En av de viktigste beslutninger som skal tas de neste månedene er hvorvidt og når byggingen av etnyttmessesenterisolheimsvikenkanståferdig. SomkjenterArenumnårevetogBergenståruten et større messeområde i noen år. For både reiselivet og for mange andre næringer, er det av avgjørendebetydningatenbysombergenogsåpå denne fronten kan tilby en møteplass for de næringersombyensatserekstrasterktpå.etnytt messesenter vil derfor utvilsomt være et av av de viktigstetiltaksommåiverksettesdenesteårene. VISNINGSTUR TIL BERGEN 30. JUNI 3. JULI FORINTERNASJONALEKUNDER Tyskland er et av våre satsningsområder når det gjelderdetinternasjonale MICE-markedet(møte-, incentive-, kongress- og eventmarkedet), og i samarbeid med Norway Convention Bureau, Innovasjon Norge, og SAS arrangerer Bergen Reiselivslagenvisningsturfortyskekunder. 14 toppkunder vil få oppleve Bergen og fjordene påen4-dagerstur,hvorviselvfølgeligkommertil åvisealledeflottemulighetenebergensregionhar åbypå. MEETING&INCENTIVEFORUMINEDERLAND Iperioden5.-9.juli2011skalkongressavdelingen i Bergen Reiselivslag sammen med Hurtigruten, vistoslo og Thon Hotels, delta på en workshop i Nederland Meeting & Incentive Forums i Noordvijk.BergenReiselivslagogHurtigrutendeler standunderworkshopen. Påworkshopendeltar200elitekjøpereinnenMICE markedet (møte-, incentive-, kongress- og eventmarkedet)fraheleeuropa,ogviergarantert 50 forhåndsbookede møter. Alle kjøpere blir kvalitetssikret før deltakelse og totalt vil 95 utstillere/selgeredeltafraeuropa.fradenordiske landdeltarnorge,danmarkogsverige. AIBTM THE AMERICAS MEETINGS & EVENTS EXHIBITON JUNI KongressavdelingendeltokpåAIBTMmesseniUSA fra juni i Baltimore på en felles skandinavisk stand. Dette var første gang denne messen ble arrangert i USA og arrangøren er den sammesomstårbakeibtmibarcelonahvertår. 2www.visitBergen.com

3 distribuert som innstikk i Norgeskatalogene 2011 tilinnovasjonnorge.etopplagpåtotalt i dissemarkedene. Forkopiavallekampanjenepåallespråk,sepå nettsidenflybgo.no. Fra Norge deltok også Oslo, Trondheim, Nordic Choice og Radisson Blu Plaza. Messen samlet ca. 1700kjøperefradetamerikanskeoginternasjonale markedet. Interessen for Skandinavia, Norge og Bergen var bra, spesielt innenfor incentive segmentet. SOMMERFORUMTORSDAG30.JUNI Kongressavdelingen har 4 Kongressforum i året. Ogsåiårutvidervisommerenskongressforumhvor vi inviterer kongressgruppen, hotellgruppen samt styretibergenreiselivslagpåensosialkveldmed god mat og drikke hos en av våre medlemsbedrifter. Torsdag 30. juni går turen til detnyåpnedepanoramakonferansehotell,tidligere Marsteinen Hotell, som ligger på Sotra (Steinsland). Det vil bli båttransport (Maritime Tours AS) ut til Panorama Konferansehotell og busstransport (Turistbuss Bergen AS) tilbake til sentrum hvorde somønsker åfortsettekvelden kansamles. Rapport og bilder fra samlingen vil du finne på vårenettsider/omoss Sistefra:PROSJEKTETFLYBGO RuteutviklingsfondetforSogn&Fjordane, HordalandogBergen.Sewww.FlyBGO.no Bergen Reiselivslag har via Fly:BGO prosjektet deltatt aktivt i omfattende kampanjer i USA, Tyskland,Spania,ItaliaogStorbritannia. ViharogsådeltattaktivtietstortprosjektiØsten som retter seg hovedsakelig mot Kina, Japan og Sør-Korea i samarbeid med Avinor, Innovasjon Norge, Fjord Norge og Nord Norsk Reiseliv. Med detteharvifåttfleredirekteruterfrajapanoger iferdmedåkunneseenfremtidiglanseringikina dersomfølgendefranobel-prisensvinnerhen. Vedlagte bilag er en del av kampanjen i Storbritannia, Tyskland, Spania og Italia og blir Andre kampanjeelementer som er benyttet er utendørsannonsering, online/web annonsering, e- mail postkort, mobil annonsering, deltakelse på messer og workshops, pressereiser til regionen og deltakelsemedkonkurranser. Vi har også gjennomført 3 store kampanjer i Storbritannia i samarbeid med Fjord Norge og Innovasjon Norge, hvorav Norwegian deltok som partner i 2, og British Midland (BMI) i 1 av kampanjene. Kostnadsrammen her er på ca. 3 millionerkroner. I årets første kampanje med Norwegian ble det fokusert på vinteropplevelser i Bergen sammen med skiopplevelser på Voss. De to respektive kampanjene har fokus på fjordturer og kultur- og aktivitetsopplevelseribergenogregionen. Prosjektet Fly BGO har til sammen en kostnadsramme på 10 millioner kroner. Dette er midler som i stor grad kommer fra det ofentlige med fylkeskommunen i Hordaland som største bidragsyter. Deretter fylkeskommunen i Sogn & FjordaneogBergenkommune.Matchetmotmidler fra Innovasjon Norge er sum tilgjengelig på det internasjonale marked for å øke andelen av inngåendekundestrømfraferie-ogfritidsmarkedet ogmicemarkedet,ca17millionerkroner.

4 Nyedirekteruteri2011: Skyways fra Stockholm, 3 daglige avganger mandag-fredag. British Midland fra London Heathrow, daglige avganger. Lufthansa fra Düsseldorf, avgang lørdag maioktober. AirEurope(charter)fraMadrid,avganglørdag juni-august. Atlantic Airways fra Færøyene, 2 ukentlige avgangermai-august. NYTERMINALPÅFLESLANDERBESLUTTET LedelseniAvinorbesluttetnåivåråinvestereien nyterminalpåflesland. Utenallevåregodesamarbeidspartneresomstadig vekk stiller opp som glimrende Bergensambassadører og gjør våre utallige pressebesøk så vellykkete, hadde ikke dette vært mulig å gjennomføre. Vi har oppnådd mange gode resultater, og tilbakemeldingene er veldige gode pådenjobbenviallesammengjørifellesskap. Sammengjørvijournalistenesjobbenklere! Blantåretsjournalisterharvihattetfilm-teamfra TravelChannel,ogetfraItalienskeRAI3. TravelChannelfilmettilprogrammetCruiseToday, somskalvises17gangerpåkanaleniallede117 landene de sender. Filmteamet var om bord på Hurtigruten og laget egne reportasjer fra noen av byenedevarinnom.innslagetfrabergenvilvarei 5 minutter, og total pr-verdi er 6,8 millioner kroner.programmetvisesførstegangimai2012.i tilleggvilmaterielletfrabergenogsåblibruktiet separatprogramsenere. Nåværende terminal er allerede sprengt. Veksten påfleslandhariflereårværtveldiggod.fraåha kun 9 utenlandsruter i 2004 har vi nå over 30 destinasjoner man kan fly direkte til Flesland for godeopplevelserisogn&fjordaneoghordaland. Kostnadsrammen vil være på ca. 2,2 milliarder kroner. En ny terminal vil være en en viktig logistikkfunksjon for hele regionen og vil også gjenspeile en første-ogsisteinntrykkavreiselivet og hele samfunnet som skal være på høyde med detinntykkavkvalitetviellersønskeråpresentere fravårregion. Sistefra:FERIEOGFRITIDSAVDELINGEN PRESSEBESØK Bergen Reiselivslag assisterer årlig flere hundre utenlandske journalister. I 2010 var Bergen vertskapfor921journalister.hittiliårharvihatt besøk av 299 journalister. Antallet er noe lavere ennpåsammetidifjor,mendahaddevienstor gruppe journalister her i forbindelse med EurovisionSong Contest.Settbortfradisseligger vipåsammenivåsomiførstehalvårav2010. RAI 3 filmet til programmet "Alle falde del kilimangiaro", som presenterer dokumentarer fra ulike steder i verden. Programmet blir sendt hver søndagogharca.tomillionerseere. 4www.visitBergen.com

5 Takkforbidragtilvisningsturerogpressebesøk! Vi vil gjerne rette en kjempestor takk til alle som har bidratt med overnatting, omvisning, bespisning m.m i forbindelse med våre visningsturerforbådeturoperatørogpresse! Vi oppfordrer flere av våre medlemsbedrifter til å bidratildetteogdermedværemedpåådralasset ifellesskap.herfårdinbedriftenunikmulighettil å vise fram produktet. For mer informasjon, kontakt Linn på telefon eller WORKSHOPILONDONIMAI Den årlige workshopen for britiske turoperatører ble avholdt i London i mai. Bergen Reiselivslag deltokmedreiselivsdirektørolewarberg.fløibanen fikk sin deltakelse via vår felles deltakelse. Andre hotellkjeder i Bergen var blant annet representert via sin kjedekontakt. Aktører fra hele Fjord Norge regionen er for øvrig i overvekt på denne workshopen. Paralelltbledetavholdtencruiseworkshopiregi av Cruise Norway rettet mot rederier og presse. Markeds- og informasjonssjef Helen Hovland representertebergenpåenaktivoggodmåte. SammenmedprosjektetFlyBGOogaktivitetersom gjøres fra Fjord Norge AS i samarbeide med flyselskapene BMI og Norwegian med kampanjer i flere millioners klassen, håper vi å få ny vekst fra detteviktigemarked. INTERNASJONALEKAMPANJER Ved siden av egne kampanjer som er gjort for regionen Bergen, Hordaland og Sogn& Fjordane i regi av prosjektet Fly BGO, utøves mange av våre internasjonale markedsføringskampanjer i felles kampanjeløsningermedinnovasjonnorgeogfjord NorgeAS. Eksempler på internasjonale kampanjer med fokus på Bergen kan du se på våre nettsider visitbergen.com/omoss. Hovedtyngden av kampanjer gjennom Fjord Norge og Innovasjon Norge i alle markeder er nå gjennomført. Det er fremdeles størst vekt på trykket materiale, men kampanjer gjennom internettogsosialemediererogsåbenyttetistor grad. Bilag distribuert i aviser og magasiner, utendørsannonsering, redaksjonell annonsering, annonsering i trykte medier samt online for å nevne noen kampanjeelementer. I tillegg jobbes dettettmedreisebyråerogturoperatørergjennom workshops, studieturer og produktopplæring via nettprogramutvikletfornæringen. Detbritiskemarkedharværtinedgangivårregion siden vi mistet fergeforbindelsen for 2 år siden. Dethardogaldriværtsågodeflyforbindelsersom nå fra ulike byer i England til Bergen og Norge.

6 AKTIVITETERTILHØSTEN Høst betyr høysesong for workshops, og Bergen Reiselivslagskaldeltapåfølgende: Moskva 30.august St.Petersburg 1.september København 20.september Warszawa TBA Paris 4.oktober Madrid 6.oktober Milano 25.oktober TokyoogOsaka 5.og7.oktober NewYork-oktober NASJONALEKAMPANJER Nordmenn er fremdeles den største gruppen av besøkende til Bergen og regionen. Norgeskampanjen 2011 med Innovasjon Norge startet før påske med blant annet et 76-siders bilag segmentert via posten. Kampanjen har også benyttetannonseringimangeaviserogmagasiner, samtonline.bergenogdeulikeaktørenesomhar deltatt, har gjennom denne kampanjen fått god eksponering. Sistefra:CRUISEDESTINATIONBERGEN Bergen har hatt en kraftig vekst på antall cruisepassasjererdesisteårene.for2011antarvi at antall cruisepassasjerer vil øke med 15-20%. Bergen befester seg dermed som Norges største cruisehavn. Bergenvilogsåi2011væreaktivimarkedsarbeide internasjonalt mot rederier og media. Dette inkluderer blant annet deltakelse på fagmessene rettet mot cruisemålgruppen i både Miami i mars oghamburgiseptember. Det skal også gjennomføres en omfattende visningstur i august fra ulike rederier til vår region. Vedlagt følger særtrykk av Cruise Norway Manual 2011/2012. Sistefra:PROSJEKTETBARNASBERGEN.NO Norgeskampanjen-annonse Prosjekt Hordaland med prosjektleder Ingunn Bleie gjennomfører også i 2011 en rekke aktiviteterinnenmarkedsføringsombergenhøster avpåengodmåte. Hordaland MagasinMICE samarbeidmed flyselskapet Norwegian BarnasBergen.no er et felles kommunikasjons- og markedssamarbeid med Akvariet, Fløibanen, Vannkanten og VilVite, i samarbeid med Bergen Reiselivslag, og er hovedmerket for de fire attraksjonene nasjonalt mot barne- og familiesegmentet. Det totale budsjett for 2011 er kr ,-. Gjennomårethar BarnasBergen.no annonsertpå Facebook, i lokale og regionale medier på Vestlandet, samt landsdekkende gjennom Donald Duck. En ny annonseringsperiode vil tilta kommendehøstogvinter. 6www.visitBergen.com

7 DeltakelseiNorgeskampanjen2011 Aktørene i BarnasBergen.no har også kontinuerlig fokus på produktutvikling hvor intensjonen er å knytte de fire sterkere sammen, samtidig som det skaper merverdi for kunden. Intern markedsføring er i denne perioden er prioritert arbeidsområde, og ulike produksjoner er under utvikling. Andre tiltak som er vurdert er et interaktivtspill. Sistefra:TURISTINFORMASJONEN Turistinformasjonen er allerede langt inne i sin travlesesong.sålangtserdetuttilatbesøketer påhøydemeddetviopplevdeifjor.ogsåiårhar fylkeskommunen i Hordaland bidratt til at alle aktørene i hele fylket kan delta i en egen bemannet skranke for regionen. Sogn og Fjordane har også i år som tidligere år en lignende avtale, faktiskmedekstramidleriår. ÅpningstiderTuristinformasjon Juni-aug:daglig Maiogsept:daglig9-20 Restenavåret:man-lør:9-16 NYETURISTINFORMASJONENREISERSEG Området rundt Torget ved Strandkaien ser i dag lite delikat ut. Men ut av arbeidet ser vi at gatelegemet i selve Strandkaien blir fantastisk pent. Likeså ser vi at den nye Mathallen reiser seg i høyden. Vi var på vår første syning på dekket i andre etasje medio juni, og kan melde om en fantastisk følelse av rom og utsikt midt i bybildet. Åpner27.mars2012 Avtalen vår i Frescohallen utløper 1. oktober. Dessverre er prosjektet på Torget blitt utsatt en rekke ganger nå. Fra å ha åpningsdato september 2011 er nå dette utsatt til 27. mars I mellomtiden arbeider vi med å sette opp et midlertidbyggpåtorgetivinterhalvåretsomskal husevertskapssenteret. Sistefra:SAMARBEIDSPARTNERE NORWEGIANCENTREOFEXPERTICE TOURISM Bergen Reiselivslag er aktiv partner i prosjektet NCE Tourism. Prosjektet har nå vært i virke i over ett år og man begynner å se konturer av fokusområder som er og vil bli prioritert. For Bergen sin del vil utviklingstiltak innen kultur og opplevelser ha hovedfokus. Med økende etterspørsel fra kunder som også søker aktive opplever i bynære områder, vil vi også kunne se positive ringvirkninger av arbeide innen de andre fokusområdene. NCETourism FjordNorwayskalgjøreFjordNorgeregionen verdensledende innen tematurisme. Prosjektet har valgt ut fire overordnede temasatsninger:vandring,vinterogski,outdoor AdventureogKultur. Det jobbes også målrettet med tre strategiske hovedsatsningsområder: 1) Produkt- og konseptutvikling: Fokus på å skapeattraktivetematiskekonsepterbasertpå internasjonale trender og ressurser med stort utviklingspotensiale.

8 2) Teknologi og nye medier: Markedsaktiviteter med primærfokus på interessebasert segmentering, kommunikasjon gjennom nye medier og etablering av systemer som sikrer optimalinteraktivitetmedgjestene. 3) Klyngeutvikling: Fokus på økt samarbeid og kompetanse der prosjektet skal sikre en kunnskapsrik og effektiv klynge som jobber helhetligmedreiselivsutviklingfraprodukttil marked. Prosjektetharutarbeidetendelmateriellsomman kan finne lagt ut på nettsidene til prosjektet. HeravogsåÅrsmeldingen. Formerinformasjon: Sistefra:OFFISIELLEBERGENSPUBLIKASJONER Gjørdegklarfor2012 alleredenå! BESTILL DIN ANNONSE I DE OFFISIELLE PUBLIKASJONER FOR BERGEN OG REGIONEN 2012 Det er mange gode grunner til å annonsere i De offisielle publikasjoner for Bergen og regionen. Publikasjonene har et opplag på hele eksemplarer med en distribusjon i både inn og utland hele året. De gir reiselivsnæringen den beste mulighet til å markedsføre seg mot ca. 2.2 millionerbesøkendetilbergenhvertår. Et eget salgsprospekt er sendt ut til alle våre kontakter.forytterligereinformasjonogbestilling Bestillingsfrister12.september. HVORDAN ER DIN BEDRIFT PRESENTERT PÅ INTERNETT? visitbergen.comerdeoffisiellereiselivssidenefor Bergensregionen. Nettstedet har som mål å inspireregjestentil åbesøkebergenogregionen, og skal være det absolutt beste verktøy for planleggingogbestillingavreiser. Enproduktpresentasjongjennomossgirdinbedrift synlighetpåhele4nettsteder visitbergen.com fjordnorway.com visitnorway.com visitnorway.com/meetings, som sammen representerer de viktigst innfallsportene til dine produkterogtjenesterireiselivsnæringen. For ytterligere informasjon og bestilling vennligst HOLDOSSOPPDATERTPÅNYHETER Bergen News sendes elektronisk til våre turoperatører og pressekontakter i inn- og utland. Vi ber alle våre medlemsbedrifter om å sende oss nyheter kontinuerlig til NYEMULIGHETERPÅVISITBERGEN.COM Mange ny muligheter på visitbergen.com! Digitale medier og internett er under stadig utvikling. Derforutviklesogforbedres ogsåvisitbergen.com. Pådinproduktpresentasjonkandunåleggetildin Facebook adresse, twitter feed, reviews fra Trip Advisorogmyemer. 8www.visitBergen.com

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Halvårsrapport SE 2013

Halvårsrapport SE 2013 Halvårsrapport SE 2013 Sverige Interessen for Norge er meget høy. Kunden er interessert i å se prissatte programforslag, da prisbildet er en generell bekymring. Kunden har behov for å bli kjent med produktet

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Vinterkampanjen 2015/2016 Kampanjetiltak «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kort oppsumert Markedene som har en nordlyskampanje i år: UK, Tyskland,

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

ICCA SCANDINAVIAN CHAPTER MEETING, VEJLE. møter per år hvor alle ICCA medlemmer i Skandinavia møtes for å diskutere ulike tema.

ICCA SCANDINAVIAN CHAPTER MEETING, VEJLE. møter per år hvor alle ICCA medlemmer i Skandinavia møtes for å diskutere ulike tema. AKTIVITETSPLAN 2018 Kongress, corporate og arrangement Ubekreftet dato / event JANUAR 15.-17. Kompetanseheving Italia IAPCO EDGE, FIRENZE 30. Kompetanseheving Norge Passer for alle som jobber i meetingsbransjen.

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 TRONDHEIM, mars 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 Incoming Prosjekt Trøndelag Reiseliv er en aktiv partner i «Incomingprosjektet» og Petra leder styringsgruppen. Nettverket

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Hvor går ferden videre?

Hvor går ferden videre? Hvor går ferden videre? - Kulturbyen Bergen, 21 mars 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Utvikling gjestedøgn 1982-2011 Viktigste resultater for 2011 Mål for planperioden 2011-2015

Detaljer

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Gunhild Vevik Fungerende reiselivsdirektør Region Stavanger BA Åpen Energisk Nyskapende Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger,

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012 Saknr. 12/2076-8 Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Markedssamarbeidet

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar, Saknr. 12/2076-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MARKEDSSAMARBEID ØSTLANDET 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Årsrapport Sverige 2012

Årsrapport Sverige 2012 Årsrapport Sverige 2012 Markedet Siden august 2011 tyder målinger på at bedriftenes konferansebehov økt og nærmer seg nå, i slutten på 2012, samme nivå som ved inngangen til 2011. Ifølge Konferensindikatorns

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Vi ønsker alle vår medlemmer et særdeles godt år for 2009, et år med usikkerhet ispedd gode håp på veien.

Vi ønsker alle vår medlemmer et særdeles godt år for 2009, et år med usikkerhet ispedd gode håp på veien. ETNYTTÅRMEDUSIKKERHETiVENTE Vi ønsker alle vår medlemmer et særdeles godt år for 2009,etårmedusikkerhet ispeddgodehåppåveien. Viharnettoppgjortossferdigmedetsterktårformange innenreiselivet.antallgjestedøgnøktemed2%samtidig

Detaljer

Ole Warberg Reiselivsdirektør

Ole Warberg Reiselivsdirektør TIDENESOPPLEVELSESSOMMER Bergen har år for år blitt mer og mer spennende innen opplevelsessegmentet. Ikke bare om sommeren, men gjennom hele året. Det er en styrke for reiselivet i regionenat Kultur-ogOpplevelsesbyen

Detaljer

VELKOMMEN TIL KLYNGESAMLING

VELKOMMEN TIL KLYNGESAMLING VELKOMMEN TIL KLYNGESAMLING Velkommen til klyngesamling, og kick-off for år 7 av ALV Næringsskatt Kraftig økning i kunder de siste årene, mange fra andre siden av jorden. Ofte store skader på urørt natur.

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge Stein Ove Rolland Tromsø 10.05.2017 Men først: Hva er det vi egentlig holder på med? Så langt 6,33 millioner visninger fra Google AdWords og

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge NCE Tourism Fjord Norway NCE innen reiseliv i Fjord Norge Hvorfor bør Fjord Norge-regionen få NCE innen reiseliv? Vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen

Detaljer

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad 1 Innovasjon Norges prognoser er klartale; Med to gode vintersesonger

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway

NCE Tourism Fjord Norway NCE Tourism Fjord Norway Seminar om reiselivsforskning 27. januar 2010 Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking Truls Engstrøm, Univ. i Stavanger Medlemmer av styringsgruppen Visjon og hovedmål VISJON NCE

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com 1 Yngve Ask/visitnorway.com Internasjonalt fiskekampanjene 2013 Oslo 24.10.2013 Innhold - Prosjektmål - Budsjett - Aktiviteter

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norgesmarkedsarbeid. Gode artikler og TV-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Andre prosjekter som knyttes til eller integreres i Eventyrveien/Eventyrkortet Huldra og Prins Hadding For å kunne implementere og bygge merkevaren Eventyrkortet/Huldra

Detaljer

FILMSNUTTARKIV FOR MEDIA som tiltak i strategi for PR, informasjon og mediakontakt

FILMSNUTTARKIV FOR MEDIA som tiltak i strategi for PR, informasjon og mediakontakt Prosjektnamn: FILMSNUTTARKIV FOR MEDIA som tiltak i strategi for PR, informasjon og mediakontakt Prosjektansvarleg: Ole Warberg, Bergen Reiselivslag, Slottsgaten 1, 5835 Bergen, epost ole@visitbergen.com,

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

MØTEINDUSTRIEN I NORGE Kongressegmentet 2014. Foto: CH/Visitnorway.com

MØTEINDUSTRIEN I NORGE Kongressegmentet 2014. Foto: CH/Visitnorway.com MØTEINDUSTRIEN I NORGE Kongressegmentet 2014 Foto: CH/Visitnorway.com INNHOLDSFORTEGNELSE Norway Convention Bureau «Din døråpner til det internasjonale møtemarkedet» 3 Innledning - bakgrunn for rapporten

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne NCE TOURISM FJORD NORWAY Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall TILSKUDD TIL MARKEDSSAMARBEID FOR ØSTLANDSREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Region Stavanger BA Marketing synlighet kunnskap - reiselyst Salg, pakking og booking Synlighet - reisegrunner - tilgjengeliggjøring Vertskap TI visningsturer - mottakelser Posisjon og allianser lokalt/regionalt

Detaljer

Turistene skal frem Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge @perarnetuftin

Turistene skal frem Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge @perarnetuftin Turistene skal frem Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge @perarnetuftin Innovasjon Norges tredelte mandat Kompetansepartner synlig med innsikt Utviklingspartner tett på lokale forhold

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Innovasjon Norge. Internasjonalt pressearbeid. Markedsarbeid Bli synlig i pressen 2015 Presseresultater Tips Synlighet og PR

Innovasjon Norge. Internasjonalt pressearbeid. Markedsarbeid Bli synlig i pressen 2015 Presseresultater Tips Synlighet og PR Innovasjon Norge 2015 Internasjonalt pressearbeid Markedsarbeid Bli synlig i pressen 2015 Presseresultater Tips Synlighet og PR Internasjonalt Kolumnetittel pressearbeid Bli synlig i pressen PRESSERESULTATER

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad www.innovasjonnorge.no Optimismen fortsetter inn i sommersesongen Med to gode sommersesonger på rad,

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Markedssituasjon i en turbulent tid. Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge

Markedssituasjon i en turbulent tid. Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge Markedssituasjon i en turbulent tid Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge Vekst i reiselivet frem mot 2020 - fra 800 til 920 millioner på to år! 1 600 1 400 Actual

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.04.2009 2006/2332-7641/2009 / U64 Saksframlegg Saksbehandler: Gunnar E. Knudsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RAMMEBEVILGNING TIL REISELIVSTILTAK 2009

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt Honne Hotell og Konferansesenter Skogbrukets Kursinstitutt Reiselivs- og opplevelsesnæringene verdens største og raskest voksende næring Konkurranseutsatt Norge et lite land Norske og utenlandske turister

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SATSER PÅ KOMMERSIALISERING AV VERDT-EN-REISE OPPLEVELSER MED KOBLING TIL FJORDKULTUR OG INFRASTRUKTUR 1 Marcel Niederhauser Konst. hovedprosjektleder

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 4 August 2014 Overnattingsstatistikk Side 2 Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 Status Fiskelykkeprosjektet Side 6 Turoperatør besøk fra Sverige og Tyskland Vi

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

turister besøkte Israel i 2017

turister besøkte Israel i 2017 3 611 800 turister besøkte Israel i 2017 25 % økning fra 2016 (3 861 300 inkludert dagsbesøkende) Turistminister Yariv Levin: «2017 var et historisk vendepunkt for antall innkommende turister i Israel.

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP Kan en satsing på snuhavn i Nordnorge for cruiseskip bli en motor i utviklingen av utenlands turismen til landsdelen? Adm.dir Arthur Kordt European Cruise

Detaljer

HSMAI foreløpige årskalender

HSMAI foreløpige årskalender Aktivitetsplan 2015 HSMAI foreløpige årskalender Dato Tema 07.01.15 HSMAI Europe Resort Marketing Roundtable Conference (By invitation only), Oslo 08.01.15 Kundearrangement - arrangement for innkjøpere

Detaljer

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter - styrket markedsorientering og konkurranseevne for norske bedrifter. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge Formålsparagrafen til Innovasjon Norge EWOS

Detaljer

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fra stebarn til gullgutt! Hvordan skal reiselivet bli Vestlandets viktigste fremtidsnæring? 2 VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE! FJORDENE Norges viktigste og mest kjente

Detaljer

Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag. Kulturbyen Bergen 1 og 2 april 2009

Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag. Kulturbyen Bergen 1 og 2 april 2009 A. Kulturbyen Bergen som drivkraft for reiselivet i Hordaland (sesjon C onsdag) B. Presentasjon av reiselivet i Bergen (torsdag) - en salig fremtid for reiselivsnæringen Kulturbyen Bergen 1 og 2 april

Detaljer

MARKEDSAKTIVITETER 2013 NORDNORSK REISELIV AS

MARKEDSAKTIVITETER 2013 NORDNORSK REISELIV AS Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Johan Wildhagen / Innovasjon Norge Foto: Terje

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt. v/ Åge Bremer IN Hordaland

Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt. v/ Åge Bremer IN Hordaland Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt v/ Åge Bremer IN Hordaland Agenda 1. Kort status for reiseliv i Norge 2. Innovasjon Norge og reiseliv 3. Pakking og distribusjon Kort om Reiseliv i Norge 3 Nøkkeltall

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer?

Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer? Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer? Birgitte Nestande Prosjektleder, Norway Convention Bureau Opplevelseskonferansen, Halden 6. november 2012 Norway Convention

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

NME i 2014 Noe for enhver?

NME i 2014 Noe for enhver? NME i 2014 Noe for enhver? Diverse 2014 Vi har flyttet til Rådhusgata 25, 1 etasje hos Rederi Forbundet. Vi jobber med å ansette en erstatter for Syver. Vi har inngått samarbeid med NCE Maritime. Vi ønsker

Detaljer

Thon Hotel Kautokeino

Thon Hotel Kautokeino 2 3 Olav Thon Gruppen ikke bare hoteller Forretningsområder og nøkkeltall: Olav Thon Gruppen er en samlebetegnelse for alle virksomheter og selskaper som Olav Thon direkte eller indirekte har mer enn 50

Detaljer

REISELIVET I FJORDVEG-REGIONEN ETTER OPNINGA AV RYFAST I 2019

REISELIVET I FJORDVEG-REGIONEN ETTER OPNINGA AV RYFAST I 2019 REISELIVET I FJORDVEG-REGIONEN ETTER OPNINGA AV RYFAST I 2019 Sammenhengen mellom attraksjonskraft, infrastruktur og produktutvikling. Trender for framtida Fjord Norge AS Etablert i 1993 i sitt 23. driftsår

Detaljer

INNHOLD: SEPTEMBER 2012

INNHOLD: SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER 2012 INNHOLD: Ny buss på Norkyn Arena Nordkyn i oktober Hotel Nordkyn på tur Vi har en plan Fisketurismen vokser Vandreturisme på Nordkyn Sommersesongen 2012 Nordkyn Nordic Safari med ny båt

Detaljer

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk Nye Avinor Oslo lufthavn Motoren i Avinors lufthavnnettverk Dette er Oslo lufthavn DESTINASJONER OG FLYSELSKAP Ankomster og avganger 237 617 Topp destinasjoner 1. Trondheim 2. Bergen Antall flyselskap

Detaljer

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge. NORGE: Norge er vårt største og viktigste marked og utgjør to tredjedeler av alle registrerte overnattinger i Nord-Norge. Det er viktig å fortsette jobben med å øke kjennskap til og kunnskap om Nord Norge.

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 15 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår fiskekampanje

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer