1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.visitbergen.com 1"

Transkript

1 UTSYNMOTVÅGEN Meddeførste6månederav2011bakoss,erdet grunnlag for å si at reiselivet i Bergensregionen kan nå nye gode tall i forhold til volum. Tallene per april viser akkumulert en vekst på 5% i antall gjestedøgn.viventerfremdelespåtalleneformai, menkommentarerfraenrekkeibransjen,tilsierat både mai og juni ventes å bli gode måneder. Signalenefordenestemånedeneerogsåpositive. Blant ennet forventer vi en vekst i antall cruisepassasjererpå15-20%. I høringsnotatet for en ny Strategisk Reiselivsplanfordeneste5årenesettervimåltall påhele flerebesøkendetilbergen.dette er tall som inkluderer både overnattings- og tellbare dagsbesøkende, eksempelvis cruise. I antall gjestedøgn på hoteller skal øke med 18%. Medenantagelseomhele25%flerenyehotellrom ibergendeneste3årene,erdetnødvendigatvi minimumharetsliktmåltall.med5%veksti2010 ogengodfølelseomat2011ogsåskalgisamme vekst,erdetengodfølelseåsiatvierpågod vei. Men skal vi komme helt i mål, er det også nødvendigåsitydeligatregionenogsåtrengeren styrket markedsføring sammen med en god produktutvikling på gode opplevelser. Dette i tillegg til et investeringsnivå på flyplassterminal, hoteller og nye ferger til regionen på over 6 milliarderkroner! Sammen med en engasjert næring og aktive offentlige myndigheter er det grunnlag for å si at målene våre er realistiske og gir store samfunnsmessigesynergier. TILTAKSDELENIREISELIVSPLANENIARBEID Har du et bidrag vi skal vente på? Styret i Bergen Reiselivslag som har vært styringsgruppe fordennyestrategiskereiselivsplanenforbergen og regionen, har invitert medlemsbedrifter, offentlige myndigheter og samfunnsaktører i regionen til å bidra med tiltak i en ny reiselivsplan. Tidsfrist for innlevering av tiltakvar 20. juni, men utsettes til 20 augus. Styringsgruppenvilisommerbearbeideinngående forslag samt fange opp tiltak som andre aktører har i sin portefølje og som kan få en forsterket funksjon dersom den også implementeres i Reiselivsplanen. Reiselivsplanenersøktholdtpåetoverordnetnivå innen 10 strategiske emneområder. Tiltak som foreslåsiplanenvilfungeresomdenoperativedel avplanen.itilleggtilatduharmottattutkastet til planen per post, vil du også finne den på våre nettsidervisitbergen.com/omoss. En herlig og lønnsom sommertilsamtlige! OleWarberg, reiselivsdirektør, BergenReiselivslag Denendeligeplanenmedtiltakiverksettesog distribueresoversommeren.

2 Sistefra:KONGRESSAVDELINGEN PÅKONGRESSTOPPENINTERNASJONALT Bergen er nummer 40 på listen over top international meeting cities in 2010 med 39 internasjonalekongresser.norgeerforførstegang større enn både Sverige og Danmark i det særdels lønnsomme markedet og hadde i alt 188 internasjonale kongresser i 2010, noe som gir en 17.plassiverden. Dette er basert på tall fra fra UIA (Union of International Associations). Listen tar for seg kongressersomalternererfraårtilårmellomulike land med over 50 delegater fra minimum fire nasjoner. For Bergen sin del er dette altså tidenes beste plassering, foran byer som Moskva, Boston, Brisbane, Edinburgh, Gøteborg og mange, mange andre. Singaporeerverdensledendekongressbymedhele 835kongresser,foranBrussel(499),Paris(468)og Wien(287). København er på 15. plass med 116 kongresser, Stockholm på 17. plass med 98, Helsinki på 23. plass med 77, Oslo nr. 27 med68 ogaltsåbergenpå40.plassmed39kongresser. Av i alt 188 interansjonale kongresser i Norge i 2010 var fordelingen som følger blant kongress- byeneinorge: Oslo(68), Bergen(39), Trondheim(19), Tromsø (16)ogStavanger(14). ET NYTT MESSESENTER SKAL SKAPE GRUNNLAG FORVEKST FORALLENÆRINGERIBERGEN En av de viktigste beslutninger som skal tas de neste månedene er hvorvidt og når byggingen av etnyttmessesenterisolheimsvikenkanståferdig. SomkjenterArenumnårevetogBergenståruten et større messeområde i noen år. For både reiselivet og for mange andre næringer, er det av avgjørendebetydningatenbysombergenogsåpå denne fronten kan tilby en møteplass for de næringersombyensatserekstrasterktpå.etnytt messesenter vil derfor utvilsomt være et av av de viktigstetiltaksommåiverksettesdenesteårene. VISNINGSTUR TIL BERGEN 30. JUNI 3. JULI FORINTERNASJONALEKUNDER Tyskland er et av våre satsningsområder når det gjelderdetinternasjonale MICE-markedet(møte-, incentive-, kongress- og eventmarkedet), og i samarbeid med Norway Convention Bureau, Innovasjon Norge, og SAS arrangerer Bergen Reiselivslagenvisningsturfortyskekunder. 14 toppkunder vil få oppleve Bergen og fjordene påen4-dagerstur,hvorviselvfølgeligkommertil åvisealledeflottemulighetenebergensregionhar åbypå. MEETING&INCENTIVEFORUMINEDERLAND Iperioden5.-9.juli2011skalkongressavdelingen i Bergen Reiselivslag sammen med Hurtigruten, vistoslo og Thon Hotels, delta på en workshop i Nederland Meeting & Incentive Forums i Noordvijk.BergenReiselivslagogHurtigrutendeler standunderworkshopen. Påworkshopendeltar200elitekjøpereinnenMICE markedet (møte-, incentive-, kongress- og eventmarkedet)fraheleeuropa,ogviergarantert 50 forhåndsbookede møter. Alle kjøpere blir kvalitetssikret før deltakelse og totalt vil 95 utstillere/selgeredeltafraeuropa.fradenordiske landdeltarnorge,danmarkogsverige. AIBTM THE AMERICAS MEETINGS & EVENTS EXHIBITON JUNI KongressavdelingendeltokpåAIBTMmesseniUSA fra juni i Baltimore på en felles skandinavisk stand. Dette var første gang denne messen ble arrangert i USA og arrangøren er den sammesomstårbakeibtmibarcelonahvertår. 2www.visitBergen.com

3 distribuert som innstikk i Norgeskatalogene 2011 tilinnovasjonnorge.etopplagpåtotalt i dissemarkedene. Forkopiavallekampanjenepåallespråk,sepå nettsidenflybgo.no. Fra Norge deltok også Oslo, Trondheim, Nordic Choice og Radisson Blu Plaza. Messen samlet ca. 1700kjøperefradetamerikanskeoginternasjonale markedet. Interessen for Skandinavia, Norge og Bergen var bra, spesielt innenfor incentive segmentet. SOMMERFORUMTORSDAG30.JUNI Kongressavdelingen har 4 Kongressforum i året. Ogsåiårutvidervisommerenskongressforumhvor vi inviterer kongressgruppen, hotellgruppen samt styretibergenreiselivslagpåensosialkveldmed god mat og drikke hos en av våre medlemsbedrifter. Torsdag 30. juni går turen til detnyåpnedepanoramakonferansehotell,tidligere Marsteinen Hotell, som ligger på Sotra (Steinsland). Det vil bli båttransport (Maritime Tours AS) ut til Panorama Konferansehotell og busstransport (Turistbuss Bergen AS) tilbake til sentrum hvorde somønsker åfortsettekvelden kansamles. Rapport og bilder fra samlingen vil du finne på vårenettsider/omoss Sistefra:PROSJEKTETFLYBGO RuteutviklingsfondetforSogn&Fjordane, HordalandogBergen.Sewww.FlyBGO.no Bergen Reiselivslag har via Fly:BGO prosjektet deltatt aktivt i omfattende kampanjer i USA, Tyskland,Spania,ItaliaogStorbritannia. ViharogsådeltattaktivtietstortprosjektiØsten som retter seg hovedsakelig mot Kina, Japan og Sør-Korea i samarbeid med Avinor, Innovasjon Norge, Fjord Norge og Nord Norsk Reiseliv. Med detteharvifåttfleredirekteruterfrajapanoger iferdmedåkunneseenfremtidiglanseringikina dersomfølgendefranobel-prisensvinnerhen. Vedlagte bilag er en del av kampanjen i Storbritannia, Tyskland, Spania og Italia og blir Andre kampanjeelementer som er benyttet er utendørsannonsering, online/web annonsering, e- mail postkort, mobil annonsering, deltakelse på messer og workshops, pressereiser til regionen og deltakelsemedkonkurranser. Vi har også gjennomført 3 store kampanjer i Storbritannia i samarbeid med Fjord Norge og Innovasjon Norge, hvorav Norwegian deltok som partner i 2, og British Midland (BMI) i 1 av kampanjene. Kostnadsrammen her er på ca. 3 millionerkroner. I årets første kampanje med Norwegian ble det fokusert på vinteropplevelser i Bergen sammen med skiopplevelser på Voss. De to respektive kampanjene har fokus på fjordturer og kultur- og aktivitetsopplevelseribergenogregionen. Prosjektet Fly BGO har til sammen en kostnadsramme på 10 millioner kroner. Dette er midler som i stor grad kommer fra det ofentlige med fylkeskommunen i Hordaland som største bidragsyter. Deretter fylkeskommunen i Sogn & FjordaneogBergenkommune.Matchetmotmidler fra Innovasjon Norge er sum tilgjengelig på det internasjonale marked for å øke andelen av inngåendekundestrømfraferie-ogfritidsmarkedet ogmicemarkedet,ca17millionerkroner.

4 Nyedirekteruteri2011: Skyways fra Stockholm, 3 daglige avganger mandag-fredag. British Midland fra London Heathrow, daglige avganger. Lufthansa fra Düsseldorf, avgang lørdag maioktober. AirEurope(charter)fraMadrid,avganglørdag juni-august. Atlantic Airways fra Færøyene, 2 ukentlige avgangermai-august. NYTERMINALPÅFLESLANDERBESLUTTET LedelseniAvinorbesluttetnåivåråinvestereien nyterminalpåflesland. Utenallevåregodesamarbeidspartneresomstadig vekk stiller opp som glimrende Bergensambassadører og gjør våre utallige pressebesøk så vellykkete, hadde ikke dette vært mulig å gjennomføre. Vi har oppnådd mange gode resultater, og tilbakemeldingene er veldige gode pådenjobbenviallesammengjørifellesskap. Sammengjørvijournalistenesjobbenklere! Blantåretsjournalisterharvihattetfilm-teamfra TravelChannel,ogetfraItalienskeRAI3. TravelChannelfilmettilprogrammetCruiseToday, somskalvises17gangerpåkanaleniallede117 landene de sender. Filmteamet var om bord på Hurtigruten og laget egne reportasjer fra noen av byenedevarinnom.innslagetfrabergenvilvarei 5 minutter, og total pr-verdi er 6,8 millioner kroner.programmetvisesførstegangimai2012.i tilleggvilmaterielletfrabergenogsåblibruktiet separatprogramsenere. Nåværende terminal er allerede sprengt. Veksten påfleslandhariflereårværtveldiggod.fraåha kun 9 utenlandsruter i 2004 har vi nå over 30 destinasjoner man kan fly direkte til Flesland for godeopplevelserisogn&fjordaneoghordaland. Kostnadsrammen vil være på ca. 2,2 milliarder kroner. En ny terminal vil være en en viktig logistikkfunksjon for hele regionen og vil også gjenspeile en første-ogsisteinntrykkavreiselivet og hele samfunnet som skal være på høyde med detinntykkavkvalitetviellersønskeråpresentere fravårregion. Sistefra:FERIEOGFRITIDSAVDELINGEN PRESSEBESØK Bergen Reiselivslag assisterer årlig flere hundre utenlandske journalister. I 2010 var Bergen vertskapfor921journalister.hittiliårharvihatt besøk av 299 journalister. Antallet er noe lavere ennpåsammetidifjor,mendahaddevienstor gruppe journalister her i forbindelse med EurovisionSong Contest.Settbortfradisseligger vipåsammenivåsomiførstehalvårav2010. RAI 3 filmet til programmet "Alle falde del kilimangiaro", som presenterer dokumentarer fra ulike steder i verden. Programmet blir sendt hver søndagogharca.tomillionerseere. 4www.visitBergen.com

5 Takkforbidragtilvisningsturerogpressebesøk! Vi vil gjerne rette en kjempestor takk til alle som har bidratt med overnatting, omvisning, bespisning m.m i forbindelse med våre visningsturerforbådeturoperatørogpresse! Vi oppfordrer flere av våre medlemsbedrifter til å bidratildetteogdermedværemedpåådralasset ifellesskap.herfårdinbedriftenunikmulighettil å vise fram produktet. For mer informasjon, kontakt Linn på telefon eller WORKSHOPILONDONIMAI Den årlige workshopen for britiske turoperatører ble avholdt i London i mai. Bergen Reiselivslag deltokmedreiselivsdirektørolewarberg.fløibanen fikk sin deltakelse via vår felles deltakelse. Andre hotellkjeder i Bergen var blant annet representert via sin kjedekontakt. Aktører fra hele Fjord Norge regionen er for øvrig i overvekt på denne workshopen. Paralelltbledetavholdtencruiseworkshopiregi av Cruise Norway rettet mot rederier og presse. Markeds- og informasjonssjef Helen Hovland representertebergenpåenaktivoggodmåte. SammenmedprosjektetFlyBGOogaktivitetersom gjøres fra Fjord Norge AS i samarbeide med flyselskapene BMI og Norwegian med kampanjer i flere millioners klassen, håper vi å få ny vekst fra detteviktigemarked. INTERNASJONALEKAMPANJER Ved siden av egne kampanjer som er gjort for regionen Bergen, Hordaland og Sogn& Fjordane i regi av prosjektet Fly BGO, utøves mange av våre internasjonale markedsføringskampanjer i felles kampanjeløsningermedinnovasjonnorgeogfjord NorgeAS. Eksempler på internasjonale kampanjer med fokus på Bergen kan du se på våre nettsider visitbergen.com/omoss. Hovedtyngden av kampanjer gjennom Fjord Norge og Innovasjon Norge i alle markeder er nå gjennomført. Det er fremdeles størst vekt på trykket materiale, men kampanjer gjennom internettogsosialemediererogsåbenyttetistor grad. Bilag distribuert i aviser og magasiner, utendørsannonsering, redaksjonell annonsering, annonsering i trykte medier samt online for å nevne noen kampanjeelementer. I tillegg jobbes dettettmedreisebyråerogturoperatørergjennom workshops, studieturer og produktopplæring via nettprogramutvikletfornæringen. Detbritiskemarkedharværtinedgangivårregion siden vi mistet fergeforbindelsen for 2 år siden. Dethardogaldriværtsågodeflyforbindelsersom nå fra ulike byer i England til Bergen og Norge.

6 AKTIVITETERTILHØSTEN Høst betyr høysesong for workshops, og Bergen Reiselivslagskaldeltapåfølgende: Moskva 30.august St.Petersburg 1.september København 20.september Warszawa TBA Paris 4.oktober Madrid 6.oktober Milano 25.oktober TokyoogOsaka 5.og7.oktober NewYork-oktober NASJONALEKAMPANJER Nordmenn er fremdeles den største gruppen av besøkende til Bergen og regionen. Norgeskampanjen 2011 med Innovasjon Norge startet før påske med blant annet et 76-siders bilag segmentert via posten. Kampanjen har også benyttetannonseringimangeaviserogmagasiner, samtonline.bergenogdeulikeaktørenesomhar deltatt, har gjennom denne kampanjen fått god eksponering. Sistefra:CRUISEDESTINATIONBERGEN Bergen har hatt en kraftig vekst på antall cruisepassasjererdesisteårene.for2011antarvi at antall cruisepassasjerer vil øke med 15-20%. Bergen befester seg dermed som Norges største cruisehavn. Bergenvilogsåi2011væreaktivimarkedsarbeide internasjonalt mot rederier og media. Dette inkluderer blant annet deltakelse på fagmessene rettet mot cruisemålgruppen i både Miami i mars oghamburgiseptember. Det skal også gjennomføres en omfattende visningstur i august fra ulike rederier til vår region. Vedlagt følger særtrykk av Cruise Norway Manual 2011/2012. Sistefra:PROSJEKTETBARNASBERGEN.NO Norgeskampanjen-annonse Prosjekt Hordaland med prosjektleder Ingunn Bleie gjennomfører også i 2011 en rekke aktiviteterinnenmarkedsføringsombergenhøster avpåengodmåte. Hordaland MagasinMICE samarbeidmed flyselskapet Norwegian BarnasBergen.no er et felles kommunikasjons- og markedssamarbeid med Akvariet, Fløibanen, Vannkanten og VilVite, i samarbeid med Bergen Reiselivslag, og er hovedmerket for de fire attraksjonene nasjonalt mot barne- og familiesegmentet. Det totale budsjett for 2011 er kr ,-. Gjennomårethar BarnasBergen.no annonsertpå Facebook, i lokale og regionale medier på Vestlandet, samt landsdekkende gjennom Donald Duck. En ny annonseringsperiode vil tilta kommendehøstogvinter. 6www.visitBergen.com

7 DeltakelseiNorgeskampanjen2011 Aktørene i BarnasBergen.no har også kontinuerlig fokus på produktutvikling hvor intensjonen er å knytte de fire sterkere sammen, samtidig som det skaper merverdi for kunden. Intern markedsføring er i denne perioden er prioritert arbeidsområde, og ulike produksjoner er under utvikling. Andre tiltak som er vurdert er et interaktivtspill. Sistefra:TURISTINFORMASJONEN Turistinformasjonen er allerede langt inne i sin travlesesong.sålangtserdetuttilatbesøketer påhøydemeddetviopplevdeifjor.ogsåiårhar fylkeskommunen i Hordaland bidratt til at alle aktørene i hele fylket kan delta i en egen bemannet skranke for regionen. Sogn og Fjordane har også i år som tidligere år en lignende avtale, faktiskmedekstramidleriår. ÅpningstiderTuristinformasjon Juni-aug:daglig Maiogsept:daglig9-20 Restenavåret:man-lør:9-16 NYETURISTINFORMASJONENREISERSEG Området rundt Torget ved Strandkaien ser i dag lite delikat ut. Men ut av arbeidet ser vi at gatelegemet i selve Strandkaien blir fantastisk pent. Likeså ser vi at den nye Mathallen reiser seg i høyden. Vi var på vår første syning på dekket i andre etasje medio juni, og kan melde om en fantastisk følelse av rom og utsikt midt i bybildet. Åpner27.mars2012 Avtalen vår i Frescohallen utløper 1. oktober. Dessverre er prosjektet på Torget blitt utsatt en rekke ganger nå. Fra å ha åpningsdato september 2011 er nå dette utsatt til 27. mars I mellomtiden arbeider vi med å sette opp et midlertidbyggpåtorgetivinterhalvåretsomskal husevertskapssenteret. Sistefra:SAMARBEIDSPARTNERE NORWEGIANCENTREOFEXPERTICE TOURISM Bergen Reiselivslag er aktiv partner i prosjektet NCE Tourism. Prosjektet har nå vært i virke i over ett år og man begynner å se konturer av fokusområder som er og vil bli prioritert. For Bergen sin del vil utviklingstiltak innen kultur og opplevelser ha hovedfokus. Med økende etterspørsel fra kunder som også søker aktive opplever i bynære områder, vil vi også kunne se positive ringvirkninger av arbeide innen de andre fokusområdene. NCETourism FjordNorwayskalgjøreFjordNorgeregionen verdensledende innen tematurisme. Prosjektet har valgt ut fire overordnede temasatsninger:vandring,vinterogski,outdoor AdventureogKultur. Det jobbes også målrettet med tre strategiske hovedsatsningsområder: 1) Produkt- og konseptutvikling: Fokus på å skapeattraktivetematiskekonsepterbasertpå internasjonale trender og ressurser med stort utviklingspotensiale.

8 2) Teknologi og nye medier: Markedsaktiviteter med primærfokus på interessebasert segmentering, kommunikasjon gjennom nye medier og etablering av systemer som sikrer optimalinteraktivitetmedgjestene. 3) Klyngeutvikling: Fokus på økt samarbeid og kompetanse der prosjektet skal sikre en kunnskapsrik og effektiv klynge som jobber helhetligmedreiselivsutviklingfraprodukttil marked. Prosjektetharutarbeidetendelmateriellsomman kan finne lagt ut på nettsidene til prosjektet. HeravogsåÅrsmeldingen. Formerinformasjon:www.ncetourism.com Sistefra:OFFISIELLEBERGENSPUBLIKASJONER Gjørdegklarfor2012 alleredenå! BESTILL DIN ANNONSE I DE OFFISIELLE PUBLIKASJONER FOR BERGEN OG REGIONEN 2012 Det er mange gode grunner til å annonsere i De offisielle publikasjoner for Bergen og regionen. Publikasjonene har et opplag på hele eksemplarer med en distribusjon i både inn og utland hele året. De gir reiselivsnæringen den beste mulighet til å markedsføre seg mot ca. 2.2 millionerbesøkendetilbergenhvertår. Et eget salgsprospekt er sendt ut til alle våre kontakter.forytterligereinformasjonogbestilling Bestillingsfrister12.september. HVORDAN ER DIN BEDRIFT PRESENTERT PÅ INTERNETT? visitbergen.comerdeoffisiellereiselivssidenefor Bergensregionen. Nettstedet har som mål å inspireregjestentil åbesøkebergenogregionen, og skal være det absolutt beste verktøy for planleggingogbestillingavreiser. Enproduktpresentasjongjennomossgirdinbedrift synlighetpåhele4nettsteder visitbergen.com fjordnorway.com visitnorway.com visitnorway.com/meetings, som sammen representerer de viktigst innfallsportene til dine produkterogtjenesterireiselivsnæringen. For ytterligere informasjon og bestilling vennligst HOLDOSSOPPDATERTPÅNYHETER Bergen News sendes elektronisk til våre turoperatører og pressekontakter i inn- og utland. Vi ber alle våre medlemsbedrifter om å sende oss nyheter kontinuerlig til NYEMULIGHETERPÅVISITBERGEN.COM Mange ny muligheter på visitbergen.com! Digitale medier og internett er under stadig utvikling. Derforutviklesogforbedres ogsåvisitbergen.com. Pådinproduktpresentasjonkandunåleggetildin Facebook adresse, twitter feed, reviews fra Trip Advisorogmyemer. 8www.visitBergen.com

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG 2014 visitbergen.com Tall Ships Races, 24.-27. juli 2014 Bergen satser på arrangementsturisme Følg Bergen Reiselivslag på visitbergen INNHOLD 1 REISELIVET I TALL 4-7

Detaljer

Vi ønsker alle vår medlemmer et særdeles godt år for 2009, et år med usikkerhet ispedd gode håp på veien.

Vi ønsker alle vår medlemmer et særdeles godt år for 2009, et år med usikkerhet ispedd gode håp på veien. ETNYTTÅRMEDUSIKKERHETiVENTE Vi ønsker alle vår medlemmer et særdeles godt år for 2009,etårmedusikkerhet ispeddgodehåppåveien. Viharnettoppgjortossferdigmedetsterktårformange innenreiselivet.antallgjestedøgnøktemed2%samtidig

Detaljer

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN Utdrag av Strategi- og Markedsplan 201-15 2014 visitbergen.com Sommerforum 201 glade deltakere fra næringen Bergen Reiselivslag Aktivitetsplan 2014 er et utdrag av vår

Detaljer

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN Utdrag av Strategi- og Markedsplan 2013-15 2015 En smak av Region Bergen kundearrangement 2014 AKTIVITETSPLAN MØTE- OG ARRANGEMENTSAVDELINGEN 2 Bergen Reiselivslag Aktivitetsplan

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. TERJE NESTHUS/FJORD NORWAY 2 Innholdsfortegnelse FELLES MARKEDSFØRING OG SALG GIR RESULTATER 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge. NORGE: Norge er vårt største og viktigste marked og utgjør to tredjedeler av alle registrerte overnattinger i Nord-Norge. Det er viktig å fortsette jobben med å øke kjennskap til og kunnskap om Nord Norge.

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport 2009 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Innhold Reiselivsdirektøren har ordet Ansatte/styret Styrets beretning Tiltakene i 2009 Kommunikasjon Kongress Ferie & fritid

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport Innhold Foto: S. Sigbjørnsen / Region Stavanger Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 6 9 Styrets beretning 10 Tiltakene i 12 Markedsutviklingen i 14 Kommunikasjon 16

Detaljer

MARKEDSAKTIVITETER 2013 NORDNORSK REISELIV AS

MARKEDSAKTIVITETER 2013 NORDNORSK REISELIV AS Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Johan Wildhagen / Innovasjon Norge Foto: Terje

Detaljer

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS paginering ÅRSRAPPORT 010 NORDNORSK REISELIV AS 1 Foto: Frithjof Fure / Innovation Norway Grunnleggende fakta Formål Driftstilskudd for 010 Emisjon - Eierforhold Omsetning i 010 Statistikk - Resultater

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2012

Nøkkeltall for norsk turisme 2012 Nøkkeltall for norsk turisme 2012 ISSN 1894-0595 Forsidefoto: CH - Visitnorway.com Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 22 00 25 00. Faks 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no

Detaljer

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET Den førre regjeringa la i 2012 fram eit forslag til ny reiselivsstrategi

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Per 100209 Innhold: 1.0 Forord 2.0 Rapport status 2.1 Historie 2.2 Økonomi 2.3 Virkeområder 2.4 Prosjektarbeid

Detaljer

Markedsføring av. Trøndelag. som reisemål

Markedsføring av. Trøndelag. som reisemål 1 Markedsføring av Trøndelag som reisemål 2014 Perioden 1.juli 2013 30. juni 2014 RAPPORT VEDRØRENDE GJENNOMFØRTE PROSJEKTER OG MARKEDSFØRING AV TRØNDELAG SOM REISEMÅL Gjennomførte aktiviteter er gjennomgått

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1. Definisjon av reiselivet... 4 3.2. Bergen Reiselivslag... 4 3.3. Fellesorganisasjoner... 5 3.4. Status

Detaljer

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Nyhetsbrev oktober 2014 Visit Trondheim AS, 1.10.14 Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Året går fryktelig fort og snart er det tid for å pynte til jul og begynne planleggingen

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Lyngsfjord Adventure INNHOLD VISSTE DU AT

Lyngsfjord Adventure INNHOLD VISSTE DU AT ÅRSRAPPORT 2012 1 INNHOLD Lyngsfjord Adventure 2 VISSTE DU AT En pressemelding fra Innovasjon Norges kontor i Tyskland og NNR som beskriver den økte nordlysaktiviteten vakte stor oppmerksomhet og ble publisert

Detaljer

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 INNHOLD Ernst Furuhatt / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... Nord-Norge fikk presseoppslag i 2011 til en verdi av ca. 158 millioner kroner. I tillegg kommer verdien av TV sendte

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... «Kun hver 6000. jordboer har muligheten til å se Aurora i sitt eget hjemland. Resten av menneskeheten må reise for

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD. Året 2014... 5. Om NordNorsk Reiseliv AS... 7. Prosjekter, råd og utvalg... 9. Økonomi...

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD. Året 2014... 5. Om NordNorsk Reiseliv AS... 7. Prosjekter, råd og utvalg... 9. Økonomi... ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD Reiselivet på terskelen til en spennende fremtid!... 3 Året 2014... 5 Om NordNorsk Reiseliv AS... 7 Prosjekter, råd og utvalg...

Detaljer

Rapport INNOVASJON NORGE 2014

Rapport INNOVASJON NORGE 2014 Rapport INNOVASJON NORGE Internasjonal bransjebearbeidelse 2 INNOVASJON NORGE INTERNASJONAL BRANSJEBEARBEIDELSE 3 SLIK JOBBER VI FOR Å SELGE NORGE VIA DISTRIBUTØRER I UTLANDET INNOVASJON NORGE jobber målrettet

Detaljer

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013 EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING VisitOSLO 2013 INNHOLD ÅRSBERETNING 2013 02 VISITOSLOS STRATEGISKE FUNDAMENT 04 REISELIVSÅRET 2013 05 HOTELLSTATISTIKKEN 13 TURISTINFORMASJONEN 14 WEB OG UTVIKLING 17

Detaljer