Kongsberg kommunes studietur til København og Helsingborg oktober 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kongsberg kommunes studietur til København og Helsingborg 21.-23. oktober 2009"

Transkript

1 RAPPORT Kongsberg kommunes studietur til København og Helsingborg oktober 2009 Tema for studieturen var bymiljø/byrom, møteplasser for alle, levedyktig fortetting, heldige transformasjonsprosjekter og planlegging av byboliger for barnefamilier. Gruppen på 22 deltakere var sammensatt av 8 politikere, 9 administrativt ansatte (kommunens ledelse og plangruppe) og 5 stk som representerte utbyggere, tomteeiere, arkitekter, næringsforening og Husbanken. Kongsberg kommune vil skape et attraktivt bymiljø i sentrum. Sentrumsplanen legger opp til en mangfoldig pulserende by med byrom og møteplasser som skaper trivsel og livskvalitet for alle brukere. En god aldersspredning i bybefolkning gir levende miljøer som igjen skaper trygghet, trivsel og stabilitet i boområdene. En bevisst fortetting med boliger og et bomiljø som imøtekommer barnefamilers ønsker og behov er viktig i Kongsbergs arbeid med sentrumsplanen. Hvordan løser man så denne planutfordringen?hvilke kvalitetskriterier bør ligge til grunn?hva kan vi lære av andre byer? Gruppen ble bedt om å ta på seg bestemte briller for hvert sted vi så. Det danske Kongsberg finnes ikke. Vi må derfor se og oppleve selektivt; hva har vi utbytte av her, hva kan vi trekke ut. Kan vi f eks se paralleller mellom Øresundskysten og Lågens bredd? Eller hva kan vi overse fordi det ikke har noen overføringsverdi (f eks storskalabebyggelse Norra Hamnen, dimensjonen på Sønder Boulevard) Brilleforslag for H+: Hvordan kombinerer de tett bebyggelse og offentlig rom? Ligger det an til å bli trivelige byrom, hvilke idè- og planleggingsprosesser ligger bak. Er befolkningen hørt eller spurt? Brilleforslag Kulturhuset Dunkers: Er dette et møtested, en storstue for befolkningen? Vender de seg innover i seg selv eller utover mot byen? Brilleforslag Norra Hamnen: Hvordan møter bebyggelsen vannet? Hyggelig område for alle eller bare for noen få? Er dette eksempler på arkitektur som både arkitekter og folk flest kan like? Studieobjektene, befaringene og møtene ga et diskusjonsgrunnlag om skala, scenarievalg i sentrumsplanen, byrom, barn i bybildet, arkitektonisk utforming, materialbruk og lignende. Vesterbro Vesterbro ligger sentralt i København, og er boområde med stor andel barnefamilier. Bydelen med om lag beboere har etter hvert opparbeidet gode møteplasser Sønder Boulevard Dette er en av Københavns lengste boulevarder.tidligere var den sentrale gaten tungt trafikkert, men etter omfattende rehabilitering (ferdigstilt i 2008) er gaten nå fartsdempet og bilbruken er begrenset. Den nye boulevarden har sterke innslag av det grønne og ulike lek- og aktivitetsarealer. 1

2 Benny Schytte: Befaring på Vesterbro Første fornyelse av Vesterbro var på 50-tallet. Siste fornyelse iflg. byfornyelseslov av Byfornyelsen ansees som den mest vellykkede i København. Årsakene er blant annet områdets blandede eierformer, en rekke forpliktende initiativavtaler og bevaring av de gamle bygningene. Havnefronten gikk omtrent her tidligere, men er skjøvet langt ut gjennom utfylling. Den hvide og brune Kødbys nedlagte lokaler gir rom for verksteder, kontor, spise- og møtesteder. Kjøtt-virksomheten er på vei ut, mens mer kreative næringer er på vei inn Området Skydebanen (tidligere kongelig skytebane): - Kommunalt anlagt og drevet lekeplass, besøkt av barn daglig. Bemannet, men leken foregår uorganisert. Gjennomgår en stor rehabilitering nå. Vi besøkte et byfornyet kvartalsrom (om lag 200 leiligheter). Godt fungerende rom for lek, opphold, dyrking, kaninhold osv. Som en rekke andre steder var Byhavenettverket også her involvert i prosjektering og utvikling av anlegget. Byhavenettverket er basert på bæredyktig landskapsdesign, jobber svært brukerorientert med å utvikle gårdshaver, lekeplasser, beboerhager (parsellhager) og skolehager. Målet er å endre byens friarealer til grønne oaser. (Mulig å lage et prosjekt sammen med disse i Kongsberg?) f eks i demontrasjonskvartalet?) Vesterbro inneholder mange områder som gir rom for improvisasjon en viktig kvalitet ved en by. Dette er stort sett bare mulig i trafikkfrie rom. (Kun 38% av beboerne er bileiere i dette området) Spørsmål om Kongsberg: - Hvilke muligheter for improvisasjon finnes i Kongsbergs byrom ute og inne om 5 år? - Det området av Konsberg med en historisk dybde som smaker av København, er det området som sliter mest i dag. Hvilke uutnyttete potensialer ligger i Kongsbergs historie? Hvor finner man Kongsbergs skytebane, slakterier, horestrøk, gamle havnefront er det mulig å fylle ny vin på Kongsbergs gamle flasker? Vi gikk også forbi Plejecentret Plejebo (inngang Saxegade) som deler uterom med en børnehave (Matthæusgade 1-5). Eksempel til etterfølgelse? 2

3 3

4 Helsingborg Helsingborg er den nest største byen i Skåne, etter Malmø. Byen ligger ved den smaleste delen av Öresund og har danske Helsingör som tvillingby. Innbyggertallet er Byen er i vekst og har en rekke planer for sentrumsutviklingen. Den er derfor et interessant studieobjekt for Kongsberg kommune. H+, plan for transformasjon av havneområdet v/ Magdalena Kuchcinska H+ er et byfornyelsesprosjekt som innebærer at Helsingborgs søndre bydeler utvikles og fornyes i de kommende 20 årene. Navnet H+ relateres til Helsingborgs vekst, fornyelse og tilføring av nye kvaliteter. H+ områdets areal er cirka 1 mill kvadratmeter og kan deles in i tre delområder; Södra hamnen, Söder och Gåsebäck. Stikkord for utviklingen er sammenheng i bykjernen, møte mellom mennesker og vannet, god kommunikasjon, attraktiv møteplass, mangfold og bærekraftig by. I det legger man menneskelig skala på arkitekturen, sosialt samvær, funksjonsblanding, kvalitet og miljøkrav Møtet foregikk på SHIP, der H+kontoret holder til med utstilling i 1.etasje. Tradisjonelt har sentrum vært sonedelt med næring i sør og bolig i nord. Den nye planen skal binde de to bydelene sammen. Et forprosjekt kalt Söder i förändring besto bl.a. i beboerintervjuer med spørsmål om folks forventninger til byutviklingen. Det har vært en utfordring å engasjere innbyggerne all den tid ingen har et aktivt boligrelatert forhold til området i dag. Parallelt med oversiktsplanen arbeider de etter en akupunkturstrategi med strategiske nedslag og utvikling av lokale områder, for eksempel Campus Helsingborg, en avdeling av Lund Universitet samt IKEAS hovedkontor. Med arkitekturplanlegging forstår vi å stikke et sted, og oppnå større ringvirkninger et annet sted. 4

5 H+ kaller sin planleggingsmetode Open Source en åpen/flytende visjonær prosess som ikke krever for faste beslutninger tidlig i prosessen. Etter forhåndsgodkjenning har 5 tverrfaglige team levert hver sitt idéprosjekt for planområdet. Prosjektet Tolerant City med hovedidé The Blue meet the Green, Integration og deversity legges til grunn for videre planutvikling. Men elementer fra flere andre prosjekter trekkes også inn. De veksler mellom oversiktsperspektiv og detaljperspektiv hele tiden: Zoom inn zoom ut. som samarbeider med befolkningen. De har ansatt egne nærområdeutviklere 5

6 Underveis etableres det også free spaces med temporære virksomheter og rom for improvisasjon. Stadsarkitekt Konrad Ek og befaring i området Norra Hamnen Norra Hamnen. Området viser eksempler på boligblokkers ulike utforming og ulik tetthet/høyder samt utomhuskvaliteter ved vann. Ulike høyder og tetthet gir variert romdannelse. Eksempler på hvordan menneskelig skala er forsøkt innført i utforming av blokker. Kulturhuset Dunkers er eksempel på god innpasning av institusjon i bystruktur. Arkitekt Kim Utzon. Innviet Helsingborg har ca innbyggere. Byen etablerte Skandinavias første gågate i Norra Hamnen ble bygget 1999 av Riksbyggen, HSB og Helsingborghem. Prosjektet har fått flere arkitekturpriser. Det var gjenstand for stor motstand i befolkningen på forhånd. Men politikere og administrasjon var positive. Det ble ikke sagt noe om hvordan politikere og planleggere taklet motstanden underveis. 6

7 Området ligger i høy prisklasse har i liten grad tiltrukket seg barnefamiliene. Her dominerer velstående 50+ Egebjerggaard Egebjerggaard er et byområde i Ballerup kommune oppført i perioden Inngikk i et bykvartersforsøk i samarbeid med Statens Byggeforskningsinstitut. Prosjektets målsetting var å skape byområder med variasjon, identitet og blandede boligformer som kunne gi beboerne opplevelser, trygghet og sterk tilhørighetsfølelse. Egebjerggård dannet i Kulturbyåret 1996 rammen om en stor bomesse - 'Bo i By' Vi vil se særskilt på ulike bebyggelsesformer, helhetlig planlegging, bygatedannelse, tundannelse og møteplasser, skole som drivkraft i byutvikling og fokus på kriminalitetsforebyggende arbeid gjennom fysiske strukturer. Vi fikk en grundig omvisning av to entusiastiske representanter for beboerforeningen Fællesvirket; Ole Anderssen og Henning Wittus. Fællesvirket er et samarbeidsorgan med representanter fra alle boligforeningene (borettslagene). Foreningen jobber for gode boforhold og er kontaktleddet mot kommunen om hele områdeutviklingen Egebjerggård synes å fungere svært godt ifht bokvaliteter som trygghet/lav kriminalitet, stedstilhørighet og nabolagsfellesskap, men mangler kanskje småbyelementene de i utgangspunktet ønsket; et variert handels- og kafetilbud i levende bygater, hyppig brukte offentlig rom og visse kommunale tjenester som f eks bibliotek. De savner også flere barnefamilier. Når familiene vokser fra ett til to barn, flytter de ut av området fordi det er for få store leiligheter i området. 7

8 Gehl arkitekter Lin Skaufel (arkitekt, faglig leder) Per Riisom (arkitekt, seniorkonsulent) Begge billedpresentasjonene ligger vedlagt rapporten Mennesker er usynlige i dagen byplanlegging Bylivet har utviklet seg fra en overvekt av nødvendige aktiviteter til overvekt av frivillige. Den tradisjonelle byplanleggingen begynner med husene, går videre til rommene mellom husene og ender med livet mellom husene. Gehls kontor arbeider motsatt vei. En fotgjengers grunnhastighet er 3 km/t. 75% av alle inntrykk får vi gjennom øynene. Vi vil ha opplevelser i bybildet, ikke monotoni. Bok: De fire stads/byrum Planprogrammet for Kongsberg kan karakteriseres med ordet Åpenhet. Nordic City Network Sosial kapital: Verdien av nettverk. Urban kapital: Verdien av bymessige ressurser. Byrommet er også et læringsrom, et element i demokratiet og individets rom. Lukk bygningene opp for byen! På gaten og i andre offentlige rom får man ofte sine beste ideer. Det 4. byrom er overgangssonen privat offentlig. Trenger spesiell omsorg og bearbeidelse. 90% av all aktivitet i byens bolignære rom skjer i kantsonen. Fra autistisk byutvikling der alle bygninger er innadvendt, til Spaghetti City med funksjonsblanding. Befaring Frederiksberg, Porcelænshaven og Solbjerg Plads samt Islands Brygge - se kommentarer i evalueringen. 8

9 Oppsummering alle dager. Fra diskusjonen: - Egebjerggaard har for lav utnyttelse for Kongsberg, tilsvarer scenario 1. Dårlige rom med lite liv og lite grunnlag for andre funksjoner enn boliger. - Norra Hamnen har for høy tetthet for Kongsberg. - Mye å lære av H+. - Toleranse er en forutsetning for byliv. Der har Kongsberg noe å jobbe med. - Helsingborg: Lågen er blitt en bakgård, det må vi snu. - Egebjergaard: Skole i byen er en viktig identitetsfaktor - Hvordan kan politikerne uttrykke seg på en slik måte at de oppnår politisk konsensus på ukontroversielle områder og får formulert tydelige politiske skillelinjer der det er grunn til det? REFERANSER Benny Schytte: Kultursosiolog, forsker og foredragsholder med spesialisering på barn og utemiljø. Igangsetter og leder av Legeplads-companiet. Har forfattet en rekke bøker og rapporter om byrom, medvirkning og utendørs lekemiljøer. Siste bok heter Mere bevægelse i byens rum. Last ned Gehl Arkitekter: Kjent for Livet mellom husene. Gehl arkitekter Gl. Kongevej 1, 4 tv Södra Helsingborg: Nettside for ny plan Egebjerggaard: Kontaktperson : Ole Andersen beboer og Fællesvirkets leder. 9

10 SAMLET EVALUERING Kongsberg kommunes studietur til København og Helsingborg oktober 2009 BASERT PÅ 21 EVALUERINGSSKJEMA Vesterbro v/ Benny Schytte Stort utbytte: A Tja: B Lite utbytte: C A: 21 B:0 C:0 Kommentarer Spennende bakgårder og fellesplasser. Litt for stort for Kongsberg En annen vinkling og en meget god presentasjon Veldig innholds- og detaljrikt innlegg og omvisning. Vil gjerne få hans bok Økologi/miljø/natur i byene. Overraskende med oaser i byene! Mange gode ideer til gode byrom. Men de åpne plassene på Sd. Boulevard burde vært fylt med mer innhold Benny; livlig, engasjerende, provoserende Nyttig info kunnskap som ble visualisert Levende fremstilt og gode eksempler Entusiastisk! Viktig å skalere ideene ned til vår målestokk Det han fortalte var det mest spennende. Bra i forhold til en litt annen innfallsvinkel jfr kultur/økologi Inspirerende, svært god formidling, relevant Klar, forståelig og munter presentasjon. Svært bra! Helsingborg: H+ og orientering Helsingborg: Kulturhuset Dunkers og foredrag A:14 B:6 C:1 A:16 B:4 C:1 Gode prosesser i planlegging Godt utbytte. Litt motforestillinger men nyttig. Brukbar oversikt på metode og tilnærming av planprosessene Viktig og nyttig foredrag kjedelig fremføring Litt lite inspirerende person gjorde at jeg ikke fikk det store engasjementet. Litt mer liv i damen hadde skapt mer engasjement Viktig å bruke vann inn i bolig/byområde. Noe vi kan gjøre mer i Kongsberg? Kjempebra fokus på engasjement fra masse ulike brukergrupper akupunkturstrategi, workshops, webside. Iinspirerende for kkongsbergs planarbeid! Spennende flerbruk av trappen! Bra innholdt beskrivelse av prosess Midt i blinken Etterlysning; Mesèn i Kongsberg søkes! Gode ideer Interessant! Godt foredrag Flott parkeringskjeller Engasjert og entusiastisk innlegg Savnet at vi ikke fikk sett inni byen der de skulle gjøre endringer. Veldig inspirerende Savnet litt mer informasjon om selve kulturhuset siden vi er inne i en kulturhusdebatt i Kbg Løftet opp blikket 10

11 Helsingborg: Norra Hamnen A:12 B:8 C:1 Litt gjentakende ifht H+ foredraget Litt vanskelig overførbart Spennende gjentaking OK på uterom. Bebyggelse ikke så relevant Fint å se, men litt stort for oss men elva er parallellen vår Kontakt med grønt/vann Veldig tøffe bygninger langs vannfronten Imponerende Fint på papiret men synes ikke de hadde fått max ut av området(bygg, park) Se hvordan en ikke vil ha det i Kbg, men ga mange gode innspill. Savnet det gode byrom. Akupunktur-begrepet er bra! Ga masse ideer lett overførbart til Kongsberg Kanskje noe begrenset nytte mht sentrumsplanarbeidet OK, men neppe så aktuelt i Kongsberg Ballerup: Egebjerggård Gehl Architects: Foredrag A:12 B:8 C:1 A:20 (1 Ikke deltatt) B: C: Mest relevant skala for Kongsberg Nyttig. Dette kan vi bruke deler av. Brukerne er viktig! Bra eksempel på ulike former og hva som ikke har lyktes ifht aktivitet Fin variasjon i utseende, men lite variasjon i boligstørrelse Godt planlagt småskalaby Sikkert bedre på sommeren eller i weekend, men interessant likevel Interessant, men dette er jo ikke et konspet vi ønsker å kopiere altfor kjedelig! Godt eksempel på en motpol men bra. Viktig å bygge i ulik str/m2 slik at en får god mix. Bygge høyere enn i Ballerup slik at mer volum kan gi grobunn for cafeer, butikker i 1 etg! Guidene var bra. Vi har Egebjerg i Kbg i dag. Utfordringen er og få det sosiale liv aktivt i bydelen Viser at Scenario 1 ikke skaper nok byliv! Gode guider men litt utdatert Mange forskjellige måter å bygge på i et begrenset område. God overføringsverdi Spennende konsept, hyggelige og sjarmerende omvisere Anvendelig målestiokk, men høyder /utnyttelse bør økes Illustrerte på en god måte at det er viktig med nok folk Gjerne enda mer Per Riisom!! Ny vinkel å se ting på menneskene i sentrum! Særdeles spennende og nyttig. Flinke foredragsholdere. Fantastisk foredrag relevant innhold meget gode foredragsholdere. Bra innfallsvinkel til metoder og fremgangsmåter Meget spennende foredrag, mye til ettertanke Beklreftelse på egen tenkning/egne planer i Kongsberg Gode faglige innspill Meget bra Utrolig bra språk, veldig informativt for oss som ikke er arkitekter eller byplanleggere av yrke. Bra å se fysisk etterpå! Flotte foredrag på gode verdier Mennesket i fokus. Noe vi vet ikke kommer frem i noen 11

12 planer. Vil ha Gehl til Kongsberg! Moro! Midt i blinken!x3 Supert høydepunktet! Porcelænshaven, Solbjerg Plads m.m. Turen som helhet: Personlig/faglig utbytte Turen som helhet: Praktisk gjennomføring A:14 B: 5 C:1 (en ikke deltatt) A:19 B:2 C:0 A:20 B:1 C:0 Viktig med offentlig rom langs sjøen Bra spredning på befaringen Interessante endringsprosesser Litt store forhold Del 1 bra. Havneområdet/Islands brygge hadde holdt med gode fotos Veldig inspirerende. Fikk masse nye ideer og ble veldig imponert! Nyttig å se variasjonene og mulighetene og hva man klart ikke ønsker! Flott men litt langt Kan ikke se relevansen til Kongsberg Mye interessant, men eksempler blir ofte større dimensjon enn aktuelt i Kongsberg Stort sett midt i blinken for oss Samspillet og opplevelsen sammen med det politiske nivå er positivt God dialog, eksempler og fagfolk Lært masse, burde hatt et par flere oppsummeringer underveis og ha lagt vårt bykart på bordet Gode innspill og ideer. Fint sammensatt gruppe Masse nytt å bruke i egen planlegging Nyttig å være sammen med en variert forsamling med ulik bakgrunn Veldig bra, det skal bli moro å komme hjem, samle inntrykk, jobbe videre! Gode relevante prosjekter Bra engasjement spennende å dra sammen politikere/utbyggere/adminstrasjon Mange inntrykk som har relevans. Veldig bra tips på tilnærming til arbeidet Svært bra Slitsomt Litt mye gåing for en vond rygg Utmerket! BRA Veldig godt gjennomført knirkefritt, lekre restauranter, lekkert hotell Veldig godt fornøyd med det hele Veldig bra gjennomført Alt gled lett Flott tur! Flott gjennomføring Helt topp! Akkurat passe tempo ingen rakk å kjede seg og ingen datt av fordi det gikk for raskt. Alt gikk på skinner! Godt planlagt veldig godt fornøyd! Tett, godt program 12

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Takk for ei god arbeidsøkt, stort oppmøte og all kreativitet den 15. mars på Sarpsborg Scene. Nedenfor oppsummeres de sentrale innspillene fra avissidene, ta gjerne

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling Råd og eksempler Sentrumsutvikling 1 Utfordringer og mål 2 Sentrumsplan et nyttig redskap 3 Organisering av planleggingsprosessen 4 Iverksetting, drift og oppfølging 5 Fire sentrumsplaner 6 Vern og bruk

Detaljer

Bylab Norsk Forms ressursgruppe for byutvikling

Bylab Norsk Forms ressursgruppe for byutvikling Bylab Norsk Forms ressursgruppe for byutvikling Hva skal Bylab gjøre? Bylab skal arbeide for et inkluderende lokalmiljø ved å styrke kommunenes kunnskap og bevissthet, spesielt med tanke på barn/unge og

Detaljer

Å leve i te( by. Øystein Bull- Hansen byplanlegger

Å leve i te( by. Øystein Bull- Hansen byplanlegger Å leve i te( by Øystein Bull- Hansen byplanlegger Sentrum er lite definert, selvgrodd og glissent, men med muligheter for forte=ng... Mange av fasadene oppleves som stengte og som om de vender ryggen @l.

Detaljer

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø Næringsforeningen, 25.04.12, Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Sentrumsplan for Tromsø Fokus på innhold i den ferdige planen Hvorfor

Detaljer

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering SKIEN BRYGGE Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering Skien Brygge er et utviklingsprosjekt fra Rom Eiendom og Grenland Havn Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

Søren Kierkegaard

Søren Kierkegaard Tap for all del ikke lysten til å gå. Jeg går meg til det daglige velbefinnende hver dag, og fra enhver sykdom. Jeg går meg til mine beste tanker, og jeg kjenner at ikke en tanke er så tung at jeg ikke

Detaljer

Tanker om stedsutvikling

Tanker om stedsutvikling Tanker om stedsutvikling Rommet mellom husene og universell utforming Tina Therese Larsen, Sivilarkitekt MNAL Piazza Del Campo, Siena, Italia 2 Sted borger - identitet 3 Hvorfor fungerer plassen? - Dimensjoner

Detaljer

universell utforming som strategi i tidligfase

universell utforming som strategi i tidligfase universell utforming som strategi i tidligfase Arkitektkonkurranser og Arkitekturkonkurranser 09.04.2013 1 Lovverk Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2008-06-20) Lov om forbud mot diskriminering

Detaljer

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Formannskapet 15/29 21.04.2015. Næringsutvalg 15/4 27.04.2015

Utvalgssak Møtedato Formannskapet 15/29 21.04.2015. Næringsutvalg 15/4 27.04.2015 Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2015/32939-3 Saksbehandler: Odd-Arild Bugge Dato: 10.04.2015 Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 15/29 21.04.2015 Næringsutvalg 15/4 27.04.2015 Sentrumsplan -

Detaljer

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum. Medvirkningsnotat Februar 2016

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum. Medvirkningsnotat Februar 2016 Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Medvirkningsnotat Februar 2016 1 1 INNLEDNING Krav til medvirkning i alle planprosesser er nedfelt i Plan- og bygningslovens 5-1: «Enhver som fremmer planforslag

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

Hva skal byen være? Inspirerende fortid levende fremtid. Therese Staal Brekke, prosjektleder i Bylab, Norsk Form

Hva skal byen være? Inspirerende fortid levende fremtid. Therese Staal Brekke, prosjektleder i Bylab, Norsk Form Inspirerende fortid levende fremtid Therese Staal Brekke, prosjektleder i Bylab, Norsk Form 2 Norsk Form Stiftelsen for design og arkitektur i Norge Norsk Form En formidlings- og prosjektbasert organisasjon

Detaljer

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo Levedyktig sentrum Innhold - Bakgrunn for prosjektet - Urban analyse - Nye parkeringsmuligheter i Mosjøen Sentrum - Mosjøen nye almenning - Hvaslags program kan styrke Sentrum - Foreslått nytt program

Detaljer

SKIEN KOMMUNE - den gode og inkluderende møteplass. Status 09/2009. Byromsprosjekter

SKIEN KOMMUNE - den gode og inkluderende møteplass. Status 09/2009. Byromsprosjekter SKIEN KOMMUNE - den gode og inkluderende møteplass Status 09/2009 Byromsprosjekter Innhold Byrommene vil få stor betydning, for det er her de kreative hodene ønsker å møtes for å utveksle ideer og utvikle

Detaljer

Fortett med vett Husbanken og Hageselskapets boligkurs 29.10.2014 Lene Schmidt, NIBR

Fortett med vett Husbanken og Hageselskapets boligkurs 29.10.2014 Lene Schmidt, NIBR Fortett med vett Husbanken og Hageselskapets boligkurs 29.10.2014 Lene Schmidt, NIBR Formål og bakgrunn Eksempelsamling: Kvalitet i uterom i by : løfte frem 2-3 gode eksempler fra fire byer, drøfte utfordringene

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Å PLANLEGGE FOR MENNESKER

Å PLANLEGGE FOR MENNESKER Å PLANLEGGE FOR MENNESKER ARENDAL, 21. OKTOBER 2016 PROGRAM OG PÅMELDING Planlegge for mennesker Å lede på rett vei Sted: Arendal bibliotek, Auditoriet Dato: 21. oktober 2016 Tid: 10.00 14.00 Målgrupper:

Detaljer

Bokvalitet og folkehelse utvikle vi inkluderende byer? Sjefarkitekt Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Husbanken Regionkontor Sør

Bokvalitet og folkehelse utvikle vi inkluderende byer? Sjefarkitekt Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Husbanken Regionkontor Sør Oslo, 27. september 2010 Bokvalitet og folkehelse utvikle vi inkluderende byer? Sjefarkitekt Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Husbanken Regionkontor Sør 22. sep. 2010 1 I undersøkelse

Detaljer

Barn, unge og eldre i byplanlegging

Barn, unge og eldre i byplanlegging Barn, unge og eldre i byplanlegging Florø 20.01.2011 Marianne Rye Beck 1 21-01-11 Dokumentnavn 1 Norsk Form arbeider for å øke forståelsen for design og arkitektur i et bredt samfunnsmessig perspektiv.

Detaljer

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no Hus D 24. april 204 www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Park - en ny bydel på Jessheim Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: - Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim er en spennende

Detaljer

for å oppnå disse kvalitetene i praksis. Det blir lagt vekt på hva som

for å oppnå disse kvalitetene i praksis. Det blir lagt vekt på hva som ij Hageselskapet Sluttrapport Boligplanlegging i by, 19. 21. oktober 2011, Stavanger Hageselskapet har arrangert boligkurs samarbeid med Husbanken siden 1977. I løpet av disse årene har rundt 2000 personer

Detaljer

Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø

Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø Boligplanlegging i by 2012 Dagny Marie Bakke Seniorarkitekt Husbanken, Region Sør. 17 oktober 2012 17. okt. 2012 1 Regionkontorene i Husbanken -

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit?

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? PORSGRUNN SENTRUM Fra Strategisk sentrumsutvikling til Kreativ byutvikling. Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? Festivaler og steder 20. Juni 2006 Tore Kildal, Frøydis Straume,

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Om verkstedet. Sør-Varanger kommune skal nå i gang med å utforme en byplan for Kirkenes. I planstrategien blir følgende utfordringer løftet frem:

Om verkstedet. Sør-Varanger kommune skal nå i gang med å utforme en byplan for Kirkenes. I planstrategien blir følgende utfordringer løftet frem: Om verkstedet Sør-Varanger kommune arrangerer i samarbeid med programmet Våre gater og plasser et verksted med tema byutvikling, på Thon hotell Kirkenes. Kirkenes har vært en av pilotbyene i programmet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag STAVANGER KOMMUNE KULTUR OG BYUTVIKLING Vil du bli med å skape fremtidens bydel i Stavanger? Invitasjon til konkurranse

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

- MED HELE BYEN FOR DINE FØTTER! 47 stk urbane selveierleiligheter 40 m 2 til 90 m 2. Priser fra 1.295 000,- 1200 m 2 næringslokaler.

- MED HELE BYEN FOR DINE FØTTER! 47 stk urbane selveierleiligheter 40 m 2 til 90 m 2. Priser fra 1.295 000,- 1200 m 2 næringslokaler. - MED HELE BYEN FOR DINE FØTTER! 47 stk urbane selveierleiligheter 40 m 2 til 90 m 2. Priser fra 1.295 000,- 1200 m 2 næringslokaler. HISTORIEN BAK BLØDEKJÆR! HYGGELIGE TUROMRÅDER OG GODE OPPLEVELSER BLØDEKJÆR

Detaljer

Handlingsprogram for økt byliv

Handlingsprogram for økt byliv Oslo kommune Plan- og bygningsetaten NOTATMAL - OPPSTARTSNOTAT FOR Blankett nr. 48-0305 PLAN/UTREDNING PLANIUTREDNING Blankett nr. 48-0305 Handlingsprogram for økt byliv Oppstartsnotat for plan/utreding

Detaljer

Fra plansmia på Brokelandsheia, Gjerstad kommune 2009. Deltakerne stemmer over planforslaget. Hva er en plansmie?

Fra plansmia på Brokelandsheia, Gjerstad kommune 2009. Deltakerne stemmer over planforslaget. Hva er en plansmie? Fra plansmia på Brokelandsheia, Gjerstad kommune 2009. Deltakerne stemmer over planforslaget. Hva er en plansmie? Plansmier er en arbeidsmåte for lokal planlegging av stedsutvikling. Hovedformålet er å

Detaljer

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 LÉV SKAPER BYER OG STEDER SOM ER GODE Å LEVE I Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM URBANE BOLIGER RURALE BOLIGER URBANE

Detaljer

Eldre 10 år etter. 9. 10. september 2008. Solvår I. Wågø

Eldre 10 år etter. 9. 10. september 2008. Solvår I. Wågø Eldre 10 år etter 9. 10. september 2008 Solvår I. Wågø Eldre -10 år etter Et forskningsprosjekt om bokvalitet og hverdagsliv for eldre NBBL Husbanken Statens seniorråd: Eldre og bolig Trondheim 09. og

Detaljer

Fornye, forenkle, forbedre forvalte, NBEFs årsmøtekonferanse 2014

Fornye, forenkle, forbedre forvalte, NBEFs årsmøtekonferanse 2014 Fornye, forenkle, forbedre forvalte, NBEFs årsmøtekonferanse 214 Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 28 Er din organisasjon medlem i NBEF? 2 Ja Nei Vet ikke 2 Del 1 (konferanse) mandag 7.4

Detaljer

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5.1 BAKGRUNN Prosjektet Strategisk plan for utearealer Tromsø sentrum, hører inn under kommunens 3-årige prosjekt «Transportnett Tromsø (TNT)» under delprosjekt «Miljø». Et resultatmål

Detaljer

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Tromsdal, Verdal 23.04.15 kl 17-21 10 av 12 deltakere har besvart undersøkelsen. Identiteten er skjult 8 kvinner og 4 menn Alderspenn 26

Detaljer

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Fra plansmia i Evje, januar 2010 TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Etter vellykte plansmier i Gjerstad, Evje, Åfjord og Rissa 2009 og 2010 er det nå klart for den femte plansmia,

Detaljer

Rapport Bibliotekvandring Tolga til Hamar

Rapport Bibliotekvandring Tolga til Hamar Rapport Bibliotekvandring Tolga til Hamar 6. og 7. mai 2014 Da jeg først fikk vite at jeg skulle til Hamar bibliotek, så var min første tanke «Hva skal jeg hente der? De er store jeg er liten». Men min

Detaljer

VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement

VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement HVEM ER VI? Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NIKR) v/ Odd Terje Døvik, styreleder Rambøll Kristiansand v/ Arild Richard Syvertsen,

Detaljer

Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015.

Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015. Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015. Feltene B1 og B2 ligger lengst vest i planområdet. Arealets beliggenhet

Detaljer

Planlegging for utvikling av byer og tettsteder hva er kunnskapsbehovet?

Planlegging for utvikling av byer og tettsteder hva er kunnskapsbehovet? Planlegging for utvikling av byer og tettsteder hva er kunnskapsbehovet? Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging 12-13 november 2012. Lillestrøm Marit Ekne Ruud NIBR Tema Bakgrunn: Kunnskapsstatus

Detaljer

Varelevering gir byen form. Marianne Skjulhaug

Varelevering gir byen form. Marianne Skjulhaug Varelevering gir byen form Marianne Skjulhaug 1 Sjåfører som jobber med varelevering har vanskelige arbeidsforhold Planleggere og saksbehandlere mangler kunnskap. God tilrettelegging finnes nesten ikke

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

BYTRANSFORMASJON OG PRIVAT/OFFENTLIG SAMARBEID OM BYUTVIKLING.

BYTRANSFORMASJON OG PRIVAT/OFFENTLIG SAMARBEID OM BYUTVIKLING. BYTRANSFORMASJON OG PRIVAT/OFFENTLIG SAMARBEID OM BYUTVIKLING. Selskapet Urban Sjøfront, i området Stavanger øst brukes som casestudie. Kongsberg, 21.11.2012 Innhold: AKSJESELSKAP SOM SELGER KONSULENTTJENESTER

Detaljer

Hus C. www.jessheimpark.no

Hus C. www.jessheimpark.no Hus C www.jessheimpark.no Om prosjektet P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

Barns og unges stemme er viktig når vi bygger fremtiden

Barns og unges stemme er viktig når vi bygger fremtiden http://barnetråkk.no/ Barns og unges stemme er viktig når vi bygger fremtiden Bengler AS «Konsekvensutredninger viser hvor elgen trekker og frosker hekker, men ikke hvor barna går, leker eller oppholder

Detaljer

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Prosjektleder Fredrik Barth Fagansvarlig Sted og Byutvikling Asplan Viak Knarvik Tettstedet nord for Bergen Stort og veldrevet kjøpesenter Landlige kvaliteter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet?

Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet? Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet? OBOS Boligkonferanse 2012 Byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen 3-delt ansvar for boligbygging Stat Plan-

Detaljer

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne Vedlegg V Intervju med bryggeeierne : Intervju med bryggeeierne Medvirkning Intervju med eierne Alle bryggeeiere ble invitert til å bli intervjuet som en del av medvirkningen i n. For å få innsikt i bryggeeiernes

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Medarbeidersamling Gausdal Høifjellshotell wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

Pilar 3 Trivsel og integrasjon Damsgårdssundet

Pilar 3 Trivsel og integrasjon Damsgårdssundet Pilar 3 Trivsel og integrasjon Damsgårdssundet planlegging for sosial omstilling Byråd Lisbeth Iversen, Bergen kommune Plan og bygningsloven; Formål 1 1. Lovens formål Loven skal fremme bærekraftig utvikling

Detaljer

Innherred samkommune. Levanger sentrum- E6 utenom byen

Innherred samkommune. Levanger sentrum- E6 utenom byen Innherred samkommune Levanger sentrum- E6 utenom byen 1 Levanger sentrum 2www.innherred-samkommune.no Hovedpunkt i foredraget: Bykjerne geografiske utfordringer Historisk utvikling Viktige utfordringer

Detaljer

Interessentanalyse. Arne U. Hoff. 13.11.2006 Møte med Levanger kommune

Interessentanalyse. Arne U. Hoff. 13.11.2006 Møte med Levanger kommune Interessentanalyse Arne U. Hoff Levanger havn grunnkart Vår oppfatning av situasjonen Nåsituasjon Kommunen mangler kapital til å realisere kulturhus Ønske om å koble hotell og kulturhus. Et signalbygg.

Detaljer

Innledning. Vårt innspill er fokusert mot følgende hovedtema:

Innledning. Vårt innspill er fokusert mot følgende hovedtema: Innledning Initiativ:Laksevåg (IL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon med formål å bygge opp under Laksevåg som et godt sted å bo og oppholde seg i. Vi definerer Laksevåg som området mellom

Detaljer

Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet "Morgendagens eiendomsmarked", Grønn Byggallianse 19. okt 2004

Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet Morgendagens eiendomsmarked, Grønn Byggallianse 19. okt 2004 Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet "Morgendagens eiendomsmarked", Grønn Byggallianse 19. okt 2004 Politikk og pilotprosjekter for miljøvennlig byutvikling Stortingsmelding om bedre miljø

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

Parallelle parallellprosesser for å øke attraksjonskraften

Parallelle parallellprosesser for å øke attraksjonskraften Parallelle parallellprosesser for å øke attraksjonskraften Heidi Fossland Samfunnsutvikler Ørland Prosjektleder utviklingsprosjektet vertskommunen Bakgrunn Kampflybaseetableringen Mål og strategier for

Detaljer

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: %

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Antall som har deltatt tidligere: 52 57,1% Antall som ikke har deltatt

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram

Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram Informasjonsmøte 09.02.2015 Kommuneplanens arealdel utsnitt sentrum Sentrumsplanen dekker lysebrunt areal Gjeldende reguleringsplan fra 2008 Sentrumsplanen

Detaljer

Fortett med vett. Uterom og bokvalitet i den tette byen. Folkehelse i kommuneplanen, Lene Schmidt, NIBR

Fortett med vett. Uterom og bokvalitet i den tette byen. Folkehelse i kommuneplanen, Lene Schmidt, NIBR Fortett med vett. Uterom og bokvalitet i den tette byen. Folkehelse i kommuneplanen, 19.09.08 Lene Schmidt, NIBR Helsemyndighetene pionerer innen bolig- og byutvikling! Sunnhetsloven av 1860 Problemer:

Detaljer

Handlingsprogram SKIEN 2020

Handlingsprogram SKIEN 2020 Handlingsprogram SKIEN 2020 «Jeg vil være med å løfte frem næringsvirksomhet i Skien sentrum» Aslaug Gallefos, Gallefos Blomster Foto: Åsmund Tynning Hva er Skien 2020? Vi tar tak i Skien sentrum! Mange

Detaljer

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke GLOBUS Kultur Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke Globus Kultur KONSEPT Mye av identiteten til torget kommer fra de positive egenskapene som torget tilbyr. Det kulturelle mangfoldet,

Detaljer

Utvikling av Drammen og Strømsø Strategier og virkemidler

Utvikling av Drammen og Strømsø Strategier og virkemidler Utvikling av Drammen og Strømsø Strategier og virkemidler 1. Drammens utviklingstrategi 2. Strømsø Sentrum og FutureBuilt 3. Oppsummering - få i gang byutvikling Drammen 64.000 bosatt i kommunen 100.000

Detaljer

Klimavennlig utbygging. Christoffer Olavsson Evju

Klimavennlig utbygging. Christoffer Olavsson Evju Klimavennlig utbygging Christoffer Olavsson Evju Nøtterøy / Tønsberg Nøtterøy / Tønsberg Norges 10 største tettsteder Nr Tettsted Folketall 2011 Innbyggere pr km2 1 Oslo 925 242 3 140 2 Bergen 238 098

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Geir Øystein Andersen, Kongsberg kommunale eiendom KF Side 1 Gjensidig gevinst Eiendomsutvikling som strategi for sentrumsutvikling er like mye sentrumsutvikling

Detaljer

Jørpeland - en attraktiv og levende by

Jørpeland - en attraktiv og levende by Jørpeland - en attraktiv og levende by BYKONFERANSE PÅ JØRPELAND 3. - 4. APRIL 2013 Industrisamfunnet Jørpeland har brukt hundre år på å komme dit det er i dag. Stålverket og menneskene har formet byen

Detaljer

Overordnet byplanlegging - hva er utfordringene i Oslo?

Overordnet byplanlegging - hva er utfordringene i Oslo? Overordnet byplanlegging - hva er utfordringene i Oslo? 29.10.2014 v/ Silje Hoftun Byutviklingsavdelingen Plan- og bygningsetaten Hva skal jeg snakke om? Bokvalitet og bykvalitet Utfordringer og mål Strategier

Detaljer

Fredrikstad sykehus mulighetsstudie ny bebyggelse Illustrasjoner 30.04.2010

Fredrikstad sykehus mulighetsstudie ny bebyggelse Illustrasjoner 30.04.2010 N Fotomontasje bebyggelsesforslag Fredrikstad sykehus har en praktfull beliggenhet sentralt i en historisk bydel og med fl otte sol og utsiktsforhold. Bebyggelsen består grovt sett av høyblokker med sengeposter

Detaljer

Pilotområder og nettverk byomforming

Pilotområder og nettverk byomforming Pilotområder og nettverk byomforming Fokus på offentlig-privat samarbeid og gjennomføring Næringslivet aktivt med Fredrikstad, Skien, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø Pilotområder i byene Nettverkssamlinger

Detaljer

Presentasjon av prosjektene for Madla-Revheim. Ved Lise Muurholm Storås, byplan.

Presentasjon av prosjektene for Madla-Revheim. Ved Lise Muurholm Storås, byplan. Presentasjon av prosjektene for Madla-Revheim Ved Lise Muurholm Storås, byplan. Plassering i regionen Madla-Revheim Sentrum Jåttåvågen Forus Øst Planområdet Varslet planområde - 1418 daa Kommuneplan 2010-2025

Detaljer

Prinsippskisse for utvikling av Grimstad havneområde - Muligheter og metoder for arbeidet med Reguleringsplanen for Grimstad Havneområde

Prinsippskisse for utvikling av Grimstad havneområde - Muligheter og metoder for arbeidet med Reguleringsplanen for Grimstad Havneområde Sak til orientering i Grimstad Kommunestyre 27. Oktober 2008 Prinsippskisse for utvikling av Grimstad havneområde - Muligheter og metoder for arbeidet med Reguleringsplanen for Grimstad Havneområde Bakgrunn

Detaljer

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Orientering om rådmannens forslag Kommunedelplan for Stavanger sentrum Grønn by 5.april 2016 Tilgjengelig på: www.stavanger.kommune.no Fra strategi Til plan HAVNEFRONTEN VERN OG FORNYELSE MOBILITET SENTRUMS

Detaljer

Nordic Urban Design Association

Nordic Urban Design Association Nordic Urban Design Association Sommerskole 2009, Sandefjord, 18-19 juni Foto: Knut Sten Hvordan skaper vi gode, attraktive og velfungerende plasser i våre byer- og tettsteder? - undervisning i metode,

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

KVALITET OG HELHET I PLANLEGGING AV UTEOMRÅDER Seniorrådgiver i MD Ellen Husaas, Landskapsarkitekt MNLA

KVALITET OG HELHET I PLANLEGGING AV UTEOMRÅDER Seniorrådgiver i MD Ellen Husaas, Landskapsarkitekt MNLA KVALITET OG HELHET I PLANLEGGING AV UTEOMRÅDER Seniorrådgiver i MD Ellen Husaas, Landskapsarkitekt MNLA Tema Arbeid med veilederen Byrom som infrastruktur og kvalitet i utearealer Refleksjoner rundt begrepet

Detaljer

Stjørdals nye høydepunkt

Stjørdals nye høydepunkt Stjørdals nye høydepunkt 23 SOLRIKE LEILIGHETER, MIDT I SENTRUM KJØPMANNSGATA 7 - PARKVEIEN 1 BYENS NYE HØYDEPUNKT Kjøpmannsgata 7 har siden 1902, da Herstad-søstrene bygde på eiendommen, vært brukt til

Detaljer

Morgendagens byutvikling levekårsløft på Storhaug. v/hanne N. Vatnaland, folkehelserådgiver

Morgendagens byutvikling levekårsløft på Storhaug. v/hanne N. Vatnaland, folkehelserådgiver Morgendagens byutvikling levekårsløft på Storhaug v/hanne N. Vatnaland, folkehelserådgiver Påvirkningsperspektivet «Helse skapes ikke først og fremst på sykehus og legekontorer, men på alle de arenaer

Detaljer

Medvirkning erfaringer fra Romsås. Mette Mannsåker - Bydel Grorud

Medvirkning erfaringer fra Romsås. Mette Mannsåker - Bydel Grorud Medvirkning erfaringer fra Romsås Mette Mannsåker - Bydel Grorud Bydelene i Oslo Ansvar for: Helse- og sosialtjenester Barnehager Barnevern Barne- og ungdomsarbeid Eget politisk nivå Ikke planmyndighet

Detaljer

Boliger i sentrum problem eller ressurs? Lene Schmidt, NIBR Stord 04.05.09

Boliger i sentrum problem eller ressurs? Lene Schmidt, NIBR Stord 04.05.09 Boliger i sentrum problem eller ressurs? Lene Schmidt, NIBR Stord 04.05.09 Formål og bakgrunn Eksempelsamling: Kvalitet i uterom i by : 2-3 gode eksempler fra fire byer, drøfte utfordringene MD Nettverk

Detaljer

Å sette mennesket i sentrum: en introduksjon til hvordan man kan bygge gode lokalsamfunn

Å sette mennesket i sentrum: en introduksjon til hvordan man kan bygge gode lokalsamfunn Å sette mennesket i sentrum: en introduksjon til hvordan man kan bygge gode lokalsamfunn HILDE EVENSMO Samfunnsgeograf MA, Københavns Universitet Konsulent og prosjektleder CITITEK Rådgivning og konsultasjon

Detaljer

Prekvalifisering til parallelloppdrag

Prekvalifisering til parallelloppdrag Fjell 2020 - Områdeutvikling Fjell Prekvalifisering til parallelloppdrag datert Januar 2012 byplan OMRÅDEUTVIKLING FJELL FJELL 2020 PREKVALIFISERING TIL PARALLELLOPPDRAG DRAMMEN 2011 INVITASJON HENSIKTEN

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

Bystyremedlem i 32 år Formannskapsmedlem i 28 år Gruppeleder for Høyre i 16 år Ordfører i Drammen 2. periode Tidligere ansatt i Høyre

Bystyremedlem i 32 år Formannskapsmedlem i 28 år Gruppeleder for Høyre i 16 år Ordfører i Drammen 2. periode Tidligere ansatt i Høyre Bystyremedlem i 32 år Formannskapsmedlem i 28 år Gruppeleder for Høyre i 16 år Ordfører i Drammen 2. periode Tidligere ansatt i Høyre ed Kommuneplan Drammen 2003-2014 Scenarier Naturbania Drammens

Detaljer

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Museum i relieff Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Hva driver dere egentlig med om vinteren?. Det er et spørsmål de ansatte ved Telemark museum stadig får. Nå svarer de med en installasjonsutstilling

Detaljer

Strategisk plan for Hovinbyen. Klimasmart byområde med nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE

Strategisk plan for Hovinbyen. Klimasmart byområde med nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE Strategisk plan for Hovinbyen Klimasmart byområde med 40 000 nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE Tema for presentasjonen Bakgrunn og hovedmål Hovedgrep og gjennomføringsstrategier for klimasmart

Detaljer

Hvordan sikre grøntstruktur og god uteromskvalitet?

Hvordan sikre grøntstruktur og god uteromskvalitet? Boligplanlegging i by 2012 Husbanken/Hageselskapet Hvordan sikre grøntstruktur og god uteromskvalitet? Erfaringer fra Stavanger Torgeir Esig Sørensen Park- og veisjef, Stavanger kommune Landskapsarkitekt

Detaljer

Tettere byer med høyere kvalitet Program 16. november 2016

Tettere byer med høyere kvalitet Program 16. november 2016 Tettere byer med høyere kvalitet Program 16. november 2016 13:00 Velkommen Kort presentasjon av arbeidsgruppa -Program for møtet -Bakgrunnen for prosjektet Hilde 13:15 Presentasjon av hovedfunn og Gunnar

Detaljer