Kongsberg kommunes studietur til København og Helsingborg oktober 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kongsberg kommunes studietur til København og Helsingborg 21.-23. oktober 2009"

Transkript

1 RAPPORT Kongsberg kommunes studietur til København og Helsingborg oktober 2009 Tema for studieturen var bymiljø/byrom, møteplasser for alle, levedyktig fortetting, heldige transformasjonsprosjekter og planlegging av byboliger for barnefamilier. Gruppen på 22 deltakere var sammensatt av 8 politikere, 9 administrativt ansatte (kommunens ledelse og plangruppe) og 5 stk som representerte utbyggere, tomteeiere, arkitekter, næringsforening og Husbanken. Kongsberg kommune vil skape et attraktivt bymiljø i sentrum. Sentrumsplanen legger opp til en mangfoldig pulserende by med byrom og møteplasser som skaper trivsel og livskvalitet for alle brukere. En god aldersspredning i bybefolkning gir levende miljøer som igjen skaper trygghet, trivsel og stabilitet i boområdene. En bevisst fortetting med boliger og et bomiljø som imøtekommer barnefamilers ønsker og behov er viktig i Kongsbergs arbeid med sentrumsplanen. Hvordan løser man så denne planutfordringen?hvilke kvalitetskriterier bør ligge til grunn?hva kan vi lære av andre byer? Gruppen ble bedt om å ta på seg bestemte briller for hvert sted vi så. Det danske Kongsberg finnes ikke. Vi må derfor se og oppleve selektivt; hva har vi utbytte av her, hva kan vi trekke ut. Kan vi f eks se paralleller mellom Øresundskysten og Lågens bredd? Eller hva kan vi overse fordi det ikke har noen overføringsverdi (f eks storskalabebyggelse Norra Hamnen, dimensjonen på Sønder Boulevard) Brilleforslag for H+: Hvordan kombinerer de tett bebyggelse og offentlig rom? Ligger det an til å bli trivelige byrom, hvilke idè- og planleggingsprosesser ligger bak. Er befolkningen hørt eller spurt? Brilleforslag Kulturhuset Dunkers: Er dette et møtested, en storstue for befolkningen? Vender de seg innover i seg selv eller utover mot byen? Brilleforslag Norra Hamnen: Hvordan møter bebyggelsen vannet? Hyggelig område for alle eller bare for noen få? Er dette eksempler på arkitektur som både arkitekter og folk flest kan like? Studieobjektene, befaringene og møtene ga et diskusjonsgrunnlag om skala, scenarievalg i sentrumsplanen, byrom, barn i bybildet, arkitektonisk utforming, materialbruk og lignende. Vesterbro Vesterbro ligger sentralt i København, og er boområde med stor andel barnefamilier. Bydelen med om lag beboere har etter hvert opparbeidet gode møteplasser Sønder Boulevard Dette er en av Københavns lengste boulevarder.tidligere var den sentrale gaten tungt trafikkert, men etter omfattende rehabilitering (ferdigstilt i 2008) er gaten nå fartsdempet og bilbruken er begrenset. Den nye boulevarden har sterke innslag av det grønne og ulike lek- og aktivitetsarealer. 1

2 Benny Schytte: Befaring på Vesterbro Første fornyelse av Vesterbro var på 50-tallet. Siste fornyelse iflg. byfornyelseslov av Byfornyelsen ansees som den mest vellykkede i København. Årsakene er blant annet områdets blandede eierformer, en rekke forpliktende initiativavtaler og bevaring av de gamle bygningene. Havnefronten gikk omtrent her tidligere, men er skjøvet langt ut gjennom utfylling. Den hvide og brune Kødbys nedlagte lokaler gir rom for verksteder, kontor, spise- og møtesteder. Kjøtt-virksomheten er på vei ut, mens mer kreative næringer er på vei inn Området Skydebanen (tidligere kongelig skytebane): - Kommunalt anlagt og drevet lekeplass, besøkt av barn daglig. Bemannet, men leken foregår uorganisert. Gjennomgår en stor rehabilitering nå. Vi besøkte et byfornyet kvartalsrom (om lag 200 leiligheter). Godt fungerende rom for lek, opphold, dyrking, kaninhold osv. Som en rekke andre steder var Byhavenettverket også her involvert i prosjektering og utvikling av anlegget. Byhavenettverket er basert på bæredyktig landskapsdesign, jobber svært brukerorientert med å utvikle gårdshaver, lekeplasser, beboerhager (parsellhager) og skolehager. Målet er å endre byens friarealer til grønne oaser. (Mulig å lage et prosjekt sammen med disse i Kongsberg?) f eks i demontrasjonskvartalet?) Vesterbro inneholder mange områder som gir rom for improvisasjon en viktig kvalitet ved en by. Dette er stort sett bare mulig i trafikkfrie rom. (Kun 38% av beboerne er bileiere i dette området) Spørsmål om Kongsberg: - Hvilke muligheter for improvisasjon finnes i Kongsbergs byrom ute og inne om 5 år? - Det området av Konsberg med en historisk dybde som smaker av København, er det området som sliter mest i dag. Hvilke uutnyttete potensialer ligger i Kongsbergs historie? Hvor finner man Kongsbergs skytebane, slakterier, horestrøk, gamle havnefront er det mulig å fylle ny vin på Kongsbergs gamle flasker? Vi gikk også forbi Plejecentret Plejebo (inngang Saxegade) som deler uterom med en børnehave (Matthæusgade 1-5). Eksempel til etterfølgelse? 2

3 3

4 Helsingborg Helsingborg er den nest største byen i Skåne, etter Malmø. Byen ligger ved den smaleste delen av Öresund og har danske Helsingör som tvillingby. Innbyggertallet er Byen er i vekst og har en rekke planer for sentrumsutviklingen. Den er derfor et interessant studieobjekt for Kongsberg kommune. H+, plan for transformasjon av havneområdet v/ Magdalena Kuchcinska H+ er et byfornyelsesprosjekt som innebærer at Helsingborgs søndre bydeler utvikles og fornyes i de kommende 20 årene. Navnet H+ relateres til Helsingborgs vekst, fornyelse og tilføring av nye kvaliteter. H+ områdets areal er cirka 1 mill kvadratmeter og kan deles in i tre delområder; Södra hamnen, Söder och Gåsebäck. Stikkord for utviklingen er sammenheng i bykjernen, møte mellom mennesker og vannet, god kommunikasjon, attraktiv møteplass, mangfold og bærekraftig by. I det legger man menneskelig skala på arkitekturen, sosialt samvær, funksjonsblanding, kvalitet og miljøkrav Møtet foregikk på SHIP, der H+kontoret holder til med utstilling i 1.etasje. Tradisjonelt har sentrum vært sonedelt med næring i sør og bolig i nord. Den nye planen skal binde de to bydelene sammen. Et forprosjekt kalt Söder i förändring besto bl.a. i beboerintervjuer med spørsmål om folks forventninger til byutviklingen. Det har vært en utfordring å engasjere innbyggerne all den tid ingen har et aktivt boligrelatert forhold til området i dag. Parallelt med oversiktsplanen arbeider de etter en akupunkturstrategi med strategiske nedslag og utvikling av lokale områder, for eksempel Campus Helsingborg, en avdeling av Lund Universitet samt IKEAS hovedkontor. Med arkitekturplanlegging forstår vi å stikke et sted, og oppnå større ringvirkninger et annet sted. 4

5 H+ kaller sin planleggingsmetode Open Source en åpen/flytende visjonær prosess som ikke krever for faste beslutninger tidlig i prosessen. Etter forhåndsgodkjenning har 5 tverrfaglige team levert hver sitt idéprosjekt for planområdet. Prosjektet Tolerant City med hovedidé The Blue meet the Green, Integration og deversity legges til grunn for videre planutvikling. Men elementer fra flere andre prosjekter trekkes også inn. De veksler mellom oversiktsperspektiv og detaljperspektiv hele tiden: Zoom inn zoom ut. som samarbeider med befolkningen. De har ansatt egne nærområdeutviklere 5

6 Underveis etableres det også free spaces med temporære virksomheter og rom for improvisasjon. Stadsarkitekt Konrad Ek og befaring i området Norra Hamnen Norra Hamnen. Området viser eksempler på boligblokkers ulike utforming og ulik tetthet/høyder samt utomhuskvaliteter ved vann. Ulike høyder og tetthet gir variert romdannelse. Eksempler på hvordan menneskelig skala er forsøkt innført i utforming av blokker. Kulturhuset Dunkers er eksempel på god innpasning av institusjon i bystruktur. Arkitekt Kim Utzon. Innviet Helsingborg har ca innbyggere. Byen etablerte Skandinavias første gågate i Norra Hamnen ble bygget 1999 av Riksbyggen, HSB og Helsingborghem. Prosjektet har fått flere arkitekturpriser. Det var gjenstand for stor motstand i befolkningen på forhånd. Men politikere og administrasjon var positive. Det ble ikke sagt noe om hvordan politikere og planleggere taklet motstanden underveis. 6

7 Området ligger i høy prisklasse har i liten grad tiltrukket seg barnefamiliene. Her dominerer velstående 50+ Egebjerggaard Egebjerggaard er et byområde i Ballerup kommune oppført i perioden Inngikk i et bykvartersforsøk i samarbeid med Statens Byggeforskningsinstitut. Prosjektets målsetting var å skape byområder med variasjon, identitet og blandede boligformer som kunne gi beboerne opplevelser, trygghet og sterk tilhørighetsfølelse. Egebjerggård dannet i Kulturbyåret 1996 rammen om en stor bomesse - 'Bo i By' Vi vil se særskilt på ulike bebyggelsesformer, helhetlig planlegging, bygatedannelse, tundannelse og møteplasser, skole som drivkraft i byutvikling og fokus på kriminalitetsforebyggende arbeid gjennom fysiske strukturer. Vi fikk en grundig omvisning av to entusiastiske representanter for beboerforeningen Fællesvirket; Ole Anderssen og Henning Wittus. Fællesvirket er et samarbeidsorgan med representanter fra alle boligforeningene (borettslagene). Foreningen jobber for gode boforhold og er kontaktleddet mot kommunen om hele områdeutviklingen Egebjerggård synes å fungere svært godt ifht bokvaliteter som trygghet/lav kriminalitet, stedstilhørighet og nabolagsfellesskap, men mangler kanskje småbyelementene de i utgangspunktet ønsket; et variert handels- og kafetilbud i levende bygater, hyppig brukte offentlig rom og visse kommunale tjenester som f eks bibliotek. De savner også flere barnefamilier. Når familiene vokser fra ett til to barn, flytter de ut av området fordi det er for få store leiligheter i området. 7

8 Gehl arkitekter Lin Skaufel (arkitekt, faglig leder) Per Riisom (arkitekt, seniorkonsulent) Begge billedpresentasjonene ligger vedlagt rapporten Mennesker er usynlige i dagen byplanlegging Bylivet har utviklet seg fra en overvekt av nødvendige aktiviteter til overvekt av frivillige. Den tradisjonelle byplanleggingen begynner med husene, går videre til rommene mellom husene og ender med livet mellom husene. Gehls kontor arbeider motsatt vei. En fotgjengers grunnhastighet er 3 km/t. 75% av alle inntrykk får vi gjennom øynene. Vi vil ha opplevelser i bybildet, ikke monotoni. Bok: De fire stads/byrum Planprogrammet for Kongsberg kan karakteriseres med ordet Åpenhet. Nordic City Network Sosial kapital: Verdien av nettverk. Urban kapital: Verdien av bymessige ressurser. Byrommet er også et læringsrom, et element i demokratiet og individets rom. Lukk bygningene opp for byen! På gaten og i andre offentlige rom får man ofte sine beste ideer. Det 4. byrom er overgangssonen privat offentlig. Trenger spesiell omsorg og bearbeidelse. 90% av all aktivitet i byens bolignære rom skjer i kantsonen. Fra autistisk byutvikling der alle bygninger er innadvendt, til Spaghetti City med funksjonsblanding. Befaring Frederiksberg, Porcelænshaven og Solbjerg Plads samt Islands Brygge - se kommentarer i evalueringen. 8

9 Oppsummering alle dager. Fra diskusjonen: - Egebjerggaard har for lav utnyttelse for Kongsberg, tilsvarer scenario 1. Dårlige rom med lite liv og lite grunnlag for andre funksjoner enn boliger. - Norra Hamnen har for høy tetthet for Kongsberg. - Mye å lære av H+. - Toleranse er en forutsetning for byliv. Der har Kongsberg noe å jobbe med. - Helsingborg: Lågen er blitt en bakgård, det må vi snu. - Egebjergaard: Skole i byen er en viktig identitetsfaktor - Hvordan kan politikerne uttrykke seg på en slik måte at de oppnår politisk konsensus på ukontroversielle områder og får formulert tydelige politiske skillelinjer der det er grunn til det? REFERANSER Benny Schytte: Kultursosiolog, forsker og foredragsholder med spesialisering på barn og utemiljø. Igangsetter og leder av Legeplads-companiet. Har forfattet en rekke bøker og rapporter om byrom, medvirkning og utendørs lekemiljøer. Siste bok heter Mere bevægelse i byens rum. Last ned Gehl Arkitekter: Kjent for Livet mellom husene. Gehl arkitekter Gl. Kongevej 1, 4 tv Södra Helsingborg: Nettside for ny plan Egebjerggaard: Kontaktperson : Ole Andersen beboer og Fællesvirkets leder. 9

10 SAMLET EVALUERING Kongsberg kommunes studietur til København og Helsingborg oktober 2009 BASERT PÅ 21 EVALUERINGSSKJEMA Vesterbro v/ Benny Schytte Stort utbytte: A Tja: B Lite utbytte: C A: 21 B:0 C:0 Kommentarer Spennende bakgårder og fellesplasser. Litt for stort for Kongsberg En annen vinkling og en meget god presentasjon Veldig innholds- og detaljrikt innlegg og omvisning. Vil gjerne få hans bok Økologi/miljø/natur i byene. Overraskende med oaser i byene! Mange gode ideer til gode byrom. Men de åpne plassene på Sd. Boulevard burde vært fylt med mer innhold Benny; livlig, engasjerende, provoserende Nyttig info kunnskap som ble visualisert Levende fremstilt og gode eksempler Entusiastisk! Viktig å skalere ideene ned til vår målestokk Det han fortalte var det mest spennende. Bra i forhold til en litt annen innfallsvinkel jfr kultur/økologi Inspirerende, svært god formidling, relevant Klar, forståelig og munter presentasjon. Svært bra! Helsingborg: H+ og orientering Helsingborg: Kulturhuset Dunkers og foredrag A:14 B:6 C:1 A:16 B:4 C:1 Gode prosesser i planlegging Godt utbytte. Litt motforestillinger men nyttig. Brukbar oversikt på metode og tilnærming av planprosessene Viktig og nyttig foredrag kjedelig fremføring Litt lite inspirerende person gjorde at jeg ikke fikk det store engasjementet. Litt mer liv i damen hadde skapt mer engasjement Viktig å bruke vann inn i bolig/byområde. Noe vi kan gjøre mer i Kongsberg? Kjempebra fokus på engasjement fra masse ulike brukergrupper akupunkturstrategi, workshops, webside. Iinspirerende for kkongsbergs planarbeid! Spennende flerbruk av trappen! Bra innholdt beskrivelse av prosess Midt i blinken Etterlysning; Mesèn i Kongsberg søkes! Gode ideer Interessant! Godt foredrag Flott parkeringskjeller Engasjert og entusiastisk innlegg Savnet at vi ikke fikk sett inni byen der de skulle gjøre endringer. Veldig inspirerende Savnet litt mer informasjon om selve kulturhuset siden vi er inne i en kulturhusdebatt i Kbg Løftet opp blikket 10

11 Helsingborg: Norra Hamnen A:12 B:8 C:1 Litt gjentakende ifht H+ foredraget Litt vanskelig overførbart Spennende gjentaking OK på uterom. Bebyggelse ikke så relevant Fint å se, men litt stort for oss men elva er parallellen vår Kontakt med grønt/vann Veldig tøffe bygninger langs vannfronten Imponerende Fint på papiret men synes ikke de hadde fått max ut av området(bygg, park) Se hvordan en ikke vil ha det i Kbg, men ga mange gode innspill. Savnet det gode byrom. Akupunktur-begrepet er bra! Ga masse ideer lett overførbart til Kongsberg Kanskje noe begrenset nytte mht sentrumsplanarbeidet OK, men neppe så aktuelt i Kongsberg Ballerup: Egebjerggård Gehl Architects: Foredrag A:12 B:8 C:1 A:20 (1 Ikke deltatt) B: C: Mest relevant skala for Kongsberg Nyttig. Dette kan vi bruke deler av. Brukerne er viktig! Bra eksempel på ulike former og hva som ikke har lyktes ifht aktivitet Fin variasjon i utseende, men lite variasjon i boligstørrelse Godt planlagt småskalaby Sikkert bedre på sommeren eller i weekend, men interessant likevel Interessant, men dette er jo ikke et konspet vi ønsker å kopiere altfor kjedelig! Godt eksempel på en motpol men bra. Viktig å bygge i ulik str/m2 slik at en får god mix. Bygge høyere enn i Ballerup slik at mer volum kan gi grobunn for cafeer, butikker i 1 etg! Guidene var bra. Vi har Egebjerg i Kbg i dag. Utfordringen er og få det sosiale liv aktivt i bydelen Viser at Scenario 1 ikke skaper nok byliv! Gode guider men litt utdatert Mange forskjellige måter å bygge på i et begrenset område. God overføringsverdi Spennende konsept, hyggelige og sjarmerende omvisere Anvendelig målestiokk, men høyder /utnyttelse bør økes Illustrerte på en god måte at det er viktig med nok folk Gjerne enda mer Per Riisom!! Ny vinkel å se ting på menneskene i sentrum! Særdeles spennende og nyttig. Flinke foredragsholdere. Fantastisk foredrag relevant innhold meget gode foredragsholdere. Bra innfallsvinkel til metoder og fremgangsmåter Meget spennende foredrag, mye til ettertanke Beklreftelse på egen tenkning/egne planer i Kongsberg Gode faglige innspill Meget bra Utrolig bra språk, veldig informativt for oss som ikke er arkitekter eller byplanleggere av yrke. Bra å se fysisk etterpå! Flotte foredrag på gode verdier Mennesket i fokus. Noe vi vet ikke kommer frem i noen 11

12 planer. Vil ha Gehl til Kongsberg! Moro! Midt i blinken!x3 Supert høydepunktet! Porcelænshaven, Solbjerg Plads m.m. Turen som helhet: Personlig/faglig utbytte Turen som helhet: Praktisk gjennomføring A:14 B: 5 C:1 (en ikke deltatt) A:19 B:2 C:0 A:20 B:1 C:0 Viktig med offentlig rom langs sjøen Bra spredning på befaringen Interessante endringsprosesser Litt store forhold Del 1 bra. Havneområdet/Islands brygge hadde holdt med gode fotos Veldig inspirerende. Fikk masse nye ideer og ble veldig imponert! Nyttig å se variasjonene og mulighetene og hva man klart ikke ønsker! Flott men litt langt Kan ikke se relevansen til Kongsberg Mye interessant, men eksempler blir ofte større dimensjon enn aktuelt i Kongsberg Stort sett midt i blinken for oss Samspillet og opplevelsen sammen med det politiske nivå er positivt God dialog, eksempler og fagfolk Lært masse, burde hatt et par flere oppsummeringer underveis og ha lagt vårt bykart på bordet Gode innspill og ideer. Fint sammensatt gruppe Masse nytt å bruke i egen planlegging Nyttig å være sammen med en variert forsamling med ulik bakgrunn Veldig bra, det skal bli moro å komme hjem, samle inntrykk, jobbe videre! Gode relevante prosjekter Bra engasjement spennende å dra sammen politikere/utbyggere/adminstrasjon Mange inntrykk som har relevans. Veldig bra tips på tilnærming til arbeidet Svært bra Slitsomt Litt mye gåing for en vond rygg Utmerket! BRA Veldig godt gjennomført knirkefritt, lekre restauranter, lekkert hotell Veldig godt fornøyd med det hele Veldig bra gjennomført Alt gled lett Flott tur! Flott gjennomføring Helt topp! Akkurat passe tempo ingen rakk å kjede seg og ingen datt av fordi det gikk for raskt. Alt gikk på skinner! Godt planlagt veldig godt fornøyd! Tett, godt program 12

Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg

Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg 1 INNHOLD 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 Vedlegg

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging

Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Innhold Forord 3 Sammendrag 5 1.0 Kulturplanlegging 2.0 7 1.1. Mellom konsum og produksjonsstrategier 7 2.0 Midlertidige aktiviteter

Detaljer

Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg

Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg Bylabrapport 2:2012 Denne rapporten er finansiert og utgitt av stiftelsen Norsk Form, ved Bylab. Den er forfattet

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Stolt beboer Folk og hus i Tollåsenga

Stolt beboer Folk og hus i Tollåsenga Melina Røe Ruth Woods Irene Jæger Stolt beboer Folk og hus i Tollåsenga NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24 Grafisk utforming og trykk: NTNU-trykk

Detaljer

Planlegging for et attraktivt bymiljø CIENS-rapport 1-2012

Planlegging for et attraktivt bymiljø CIENS-rapport 1-2012 Planlegging for et attraktivt bymiljø CIENS-rapport 1-2012 CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research Post- og besøksadresse: CIENS

Detaljer

Endelig hjemme Utf or ming av boliger f or v anskeligstilt e

Endelig hjemme Utf or ming av boliger f or v anskeligstilt e Endelig hjemme Utf or ming av boliger f or v anskeligstilt e For or d Heftet er utarbeidet av forskere innenfor arkitektur og miljøpsykologi ved NTNU og SINTEF Byggforsk. Arbeidet er finansiert ved hjelp

Detaljer

Byer og tettsteder i Akershus. Utfordringer- Potensialer - Anbefalinger for bærekraftig stedsutvikling med mennesket i sentrum

Byer og tettsteder i Akershus. Utfordringer- Potensialer - Anbefalinger for bærekraftig stedsutvikling med mennesket i sentrum Byer og tettsteder i Akershus Utfordringer- Potensialer - Anbefalinger for bærekraftig stedsutvikling med mennesket i sentrum By- og tettstedsprosjektet Akershus fylkeskommune Innhold Konsulent: Gehl Architects

Detaljer

SANDEFJORD BYFORUM. Ressurs

SANDEFJORD BYFORUM. Ressurs SANDEFJORD BYFORUM Ressurs RAPPORT 2012 SANDEFJORD BYFORUM Ressurs SBR NUDA Sandefjord Byforum Ressurs 2012 Rapport: Slutten på Begynnelsen Innhold og prosess levert av: Sandefjord Byforum Ressurs Nordic

Detaljer

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 Oppsummering av innspill til Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 byplankontor 1 Forord Innhold Den offisielle starten på til byplanprosessen var folkemøtet på rådhuset 29. mai i 2013. God deltagelse

Detaljer

should a senior center contain?

should a senior center contain? NTNU Norges teknisk-naturvitenska apelige universitet Fakultet for arkite ktur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjekte ering og forvaltning Masteroppg gave Hvilke kvaliteter og egenskaper bør

Detaljer

Anna Lindholm. Vinter i Drammen. Trondheim 10. juni 2014

Anna Lindholm. Vinter i Drammen. Trondheim 10. juni 2014 Anna Lindholm Vinter i Drammen - en studie av hvordan barns lek kan bidra til byliv om vinteren Trondheim 10. juni 2014 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultetet for arkitektur og billedkunst

Detaljer

Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum

Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum Utarbeidet av evalueringsutvalget Dag Tvilde, Øystein Bull Hansen, Morten Ragnøy Ednes, Sissel Riibe, Lars Grimsgaard, Bente Lise Stubberud & Simon Friis

Detaljer

BROKELANDSHEIA - underveis til en by

BROKELANDSHEIA - underveis til en by Rapport fra Plansmie i Gjerstad Kommune 16. til 19.mars 2009 BROKELANDSHEIA - underveis til en by Gjerstad Kommune 4890 Gjerstad Aust Agder Fylkeskommune avd. Sør 4800 Arendal INNHOLD: 1. Bakgrunn og motivasjon

Detaljer

Kommentarutgave 06.09.14

Kommentarutgave 06.09.14 Kommentarutgave 06.09.14 1 2 2 Kommentarutgave 06.09.14 1 Solsiden boligområde, Nydalen i Oslo 3 1.1 Beliggenhet Solsiden ligger sentralt i Nydalen og avgrenses av Nydalen Allè og Nydalen Campus (BI) i

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Bomiljø, engasjement og mobilitet på Svartlamon

Bomiljø, engasjement og mobilitet på Svartlamon Bomiljø, engasjement og mobilitet på Svartlamon Beboerundersøkelse 2009 Sosialgruppa på Svartlamon Innhold Forord 3 1 Innledning 4 2 Bakgrunn 4 Fra arbeiderbydel og industri til byøkologi 4 3 Analyse 6

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013

sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013 sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013 innhold og forord innhold forord Forord Sammendrag Grunnlag Fokusområder Gjennomføring og bestemmelser Plankart og temakart Vedlegg

Detaljer

Samhandling som veien til bedre boligsosialt arbeid. - Et erfaringshefte fra kommuner og Husbankens regionkontorer

Samhandling som veien til bedre boligsosialt arbeid. - Et erfaringshefte fra kommuner og Husbankens regionkontorer Samhandling som veien til bedre boligsosialt arbeid - Et erfaringshefte fra kommuner og Husbankens regionkontorer Innledning Innhold Innledning Forord ved Svein Hammer, prosjektleder for FoU i Husbanken

Detaljer

PLANSATSNINGEN MOT STORE BYER TRONDHEIM BYLAB: Økt kunnskap og bedre verktøy for en framtidsrettet og bærekraftig byutvikling

PLANSATSNINGEN MOT STORE BYER TRONDHEIM BYLAB: Økt kunnskap og bedre verktøy for en framtidsrettet og bærekraftig byutvikling PLANSATSNINGEN MOT STORE BYER TRONDHEIM BYLAB: Økt kunnskap og bedre verktøy for en framtidsrettet og bærekraftig byutvikling Søknad til kommunal- og moderniseringsdepartementet Trondheim, 14. september

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept.

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. 2009 ÅRNES Årnes i Åfjord 2029 - landsbyen mellom elvene Årnes i Åfjord 2009 Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune INNHOLD: 1. Bakgrunn og motivasjon

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept.

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. 2009 ÅRNES Årnes i Åfjord 2029 - landsbyen mellom elvene Årnes i Åfjord 2009 Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune INNHOLD: 1. Bakgrunn og motivasjon

Detaljer

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene HØYHUS I HAMAR høyhus som følger denne planen. - LANDEMERKER OG BYENS PLASS I HEDMARKENS LANDSKAP Bakgrunn Etablering av høyhus vil kunne endre byens preg i større grad enn andre bygninger og vil ha betydning

Detaljer

j u n i 2 0 0 6 a r k i t e k t u r i s k o l e s e k k e n p r a k s i s : b a r n, u n g d o m o g p l a n l e g g i n g

j u n i 2 0 0 6 a r k i t e k t u r i s k o l e s e k k e n p r a k s i s : b a r n, u n g d o m o g p l a n l e g g i n g j u n i 2 0 0 6 a r k i t e k t u r i s k o l e s e k k e n p r a k s i s : b a r n, u n g d o m o g p l a n l e g g i n g 2 3 i n n h o l d 2 4 7 8 10 12 16 17 18 19 20 22 24 27 leder kunnskapsløftet

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer