Marienlyst stadion Gamle Gress Mulighetsanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Marienlyst stadion Gamle Gress Mulighetsanalyse"

Transkript

1 Marienlyst stadion Gamle Gress Mulighetsanalyse Rapport Mai 2009

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1. Bakgrunn Forutsetninger Byplanmessige forhold Dagens bruk av Gamle Gress. 2.3 Ny Marienlyst skole Eiendomsforhold 2.5 Grunnforhold Teknisk infrastruktur Stadionkonsept Behov Helhetsgrep. 3.3 Etappevis utbygging Tribunekapasitet. 3.5 Fotballrelaterte arealer Annen arealbruk. 3.7 Fundamentering 4. Vurdering. 4.1 Forholdet til ny Marienlyst skole Framtidig bruk av Gamle Gress 4.3 Forholdet til den eksisterende kunstisbanen. 4.4 Økonomi 4.5 Gjennomføring

3 Sammendrag Drammen kommune har i samråd med SIF og andre aktører utarbeidet en analyse for på nytt å se på muligheten til å utvikle Marienlyst stadion Gamle Gress til et moderne anlegg for toppfotball. Analysen er basert på de krav som Norges Fotballforbund (NFF) stiller til Gamle Gress som tippeligaarena og de behov som kan stilles til et moderne anlegg for toppfotball: Økning og forbedring av tribunekapasiteten basert på en etappevis utvikling med mulighet for en totalkapasitet på tilskuere. Bedre fasiliteter for publikum, VIP-arealer, media, servicearealer m.m I tilknytning til tribuneanlegg kan det være behov for ny bebyggelse ut fra flere hensyn: - Bedre grunnlaget for flerbruk av fotballrelaterte arealer (for eksempel kafeteria, selskapsog konferanselokaler) - Gi mulighet for utvikling av idrettsrelaterte arealer (for eksempel fysioterapi, helsestudio) - Gi mulighet for fremtidig utvidelse av skolearealet i området - Gi økonomisk grunnlag til utviklingen av stadionanlegget Bygging av ny Marienlyst skole i henhold til vedtak i formannsaket er en premiss for analysen. I øvrig har man vurdert konsekvensene av tidligere vedtak og planer for Gamle Gress og Marienlyst-området. Som utgangspunkt for mulighetsanalysen er det utarbeidet et eksempel til stadionkonsept: Stadionkonseptet er basert på en utvikling hvor nye tribuneanlegg kombineres med mulighet for ny bebyggelse. I stadionkonseptet er det vist muligheten til å bygge tribuneanlegg med ny bebyggelse og parkering i Klokkesvingen, ny Tribune Syd. Det er også vist muligheten til å bygge et større og moderne tribuneanlegg kombinert med ny bebyggelse mot Marienlyst skole, ny Tribune Øst. I tillegg belyser stadionkonseptet også muligheten til å bygge på både Tribune Vest og Tribune Nord. Stadionkonseptet kan utvikles i etapper. Etappene kan i stor grad gjennomføres uavhengig av hverandre: o Minimumsalternativ (ca tilskuere): - Utbedring av Klokkesvingen med ny ståtribune i henhold til krav fra Norges Fotballforbund. - Bygging av nytt flomlysanlegg som tilfredsstiller dagens lisenskrav. - Opprusting av baksiden på eksisterende tribune mot ny Marienlyst skole. - Disponering av arealet langs eksisterende tribune mot ny Marienlyst skole for å opprettholde dagens funksjonalitet når det gjelder atkomst til tribune og toaletter, kiosksalg og kontroll på publikum i forbindelse med fotballkamper. o Etappe 1 (ca tilskuere): - Bedre lokaliteter for media, VIP og servicearealer, kontorer for SIF. Dette kan skje gjennom en ombygging av de arealene som SIF leier i dag og vil medføre en omdisponering av leiearealene. o Etappe 2 (ca tilskuere): - Bygging av ny Tribune Syd med tilhørende bebyggelse og parkeringsanlegg. o Etappe 3 (ca tilskuere): - Riving av eksisterende tribune og bygging av ny Tribune Øst med tilhørende bebyggelse. o Etappe 4 (ca tilskuere): - Påbygging av Tribune Vest, både for å øke tribunekapasiteten ytterligere og etablere nye arealer i 3. og 4. etasje. 3

4 o Etappe 5 (ca tilskuere): - Påbygging av Tribune Nord, både for å øke tribunekapasiteten ytterligere og etablere nye arealer i 3. og 4. etasje. Det er også mulig å bygge mellombygg mellom de ulike tribuneanleggene. Dette er ingen forutsetning for stadionkonseptet og kan legges inn som en mulighet i de enkelte etappene eller som en mulighet i en fremtidig etappe. Mulighetsanalysen viser at det er mulig å videreutvikle Gamle Gress til et moderne anlegg for toppfotball uten at det i vesentlig grad går ut over de andre aktivitetene i området: Stadionkonseptet kan tilpasses ny Marienlyst skole. Utforming av tribuneanlegget mot øst er av stor betydning for et godt samvirke med skolen. Både avstanden mellom skole og tribuneanlegg, utformingen av tribuneanleggets fasader, og utforming av utomhusarealet mellom skole og tribune må vurderes nærmere i forbindelse med utviklingen av stadionkonseptet. Stadionkonseptet kan føre til noe reduksjon av arealet mellom stadionanlegget og skolen sett i forhold til dagens situasjon med eksisterende tribune. Redusert parkeringsmulighet må vurderes i forbindelse med utbygging av nytt stadionanlegg. Det må også finnes løsning for sykkelparkering og utearealer. Da det kan ta noe tid før eventuell utbygging av ny Tribune Øst, vil det være nødvendig å bearbeide utomhusplanen basert på eksisterende tribuneanlegg. Dette arbeidet må prioriteres. Stadionkonseptet kan tilpasses alle bruksalternativ for Gamle Gress. Følgende alternativ er vurdert: o Fotball om sommeren, ingen aktivitet om vinteren o Fotball om sommeren, bandy om vinteren o Helårs fotballanlegg Forholdet mellom fotball og bandy vil påvirkes av hvilket alternativ som velges. Gjennom videre planlegging kan stadionkonseptet tilpasses den eksisterende kunstisbanen. Dette gjelder eventuell påbygging av Tribune Vest. Økonomi og gjennomføringsmodell må avvente SIFs rolle i utviklingen av Gamle Gress. 4

5 1. Bakgrunn I brev av til Drammen kommune meddelte Strømsgodset Fotball AS at de ville prioritere å bygge ny stadion annet sted i Drammen fremfor å ruste opp Marienlyst stadion Gamle Gress (heretter kalt Gamle Gress) og det ble undertegnet en intensjonsavtale mellom Strømsgodset Fotball AS, ROM eiendom AS og Drammen kommune om bygging av nytt fotballstadion for SIF på Sundland. Kommunen fattet på dette grunnlag vedtak om å bygge ny ungdomsskole på Marienlyst og å utvikle Gamle Gress til et kunstgress- og kunstisanlegg rettet mot breddeidretten. Intensjonsavtale om å bygge ny fotballstadion for Strømsgodset på Sundland er senere opphevet. Strømsgodset Fotball AS har i brev av til Drammen kommune v/ordføreren bedt kommunen om samarbeide for på nytt å se på muligheten til å utvikle Gamle Gress til et moderne anlegg for toppfotball. På dette grunnlag fattet formannskapet følgende vedtak i sak 135/08 ang. Marienlyst stadion Gamle Gress Mulighetsanalyse: 1. Formannskapet slutter seg til at Marienlyst skole gjennomføres med en økonomisk ramme på 215 mill. kr og en plassering i samsvar med alternativ A. 2. Nødvendige rammetillatelser for skole fremmes som egne saker. 3. Rådmannen gjennomfører i samråd med Strømsgodset Fotball AS en nærmere analyse av muligheten for å utvikle Marienlyst Gamle Gress til et moderne anlegg for toppfotball i Drammen. Mulighetsanalysen legges fram i løpet av første halvår Formannskapet foreslår at representanter fra FAUene ved berørte skoler trekkes inn i prosessen rundt mulighetsanalysen slik at de blir hørt i samsvar med intensjonene i vedlagte brev. Dette danner det politiske mandatet for arbeidet med mulighetsanalysen. Hensikten er å klargjøre rammebetingelser, tilpasningsbehov og forutsetninger for å vurdere hvordan det vil være mulig å realisere et moderne anlegg for toppfotball på Gamle Gress med de premisser beslutningen om skolen gir. Forholdet til annen idrett og vinterbruk av Gamle Gress vurderes også. Arbeidet er ledet av Drammen kommune ved virksomheten Byprosjekter. Under arbeidets gang er det avholdt møter med representanter for FAU ved Åskollen skole, Brandengen skole, Strømsø skole, Danvik skole og Drammen idrettsråd, Buskerud Idrettskrets. Det har også vært avholdt flere møter mellom Drammen kommune og Strømsgodset Fotball AS. 2. Forutsetninger 2.1 Byplanmessige forhold En videre utvikling av Gamle Gress som idrettsanlegg vil være i tråd med kommuneplanen og kommunens målsettinger knyttet til byutviklingen. Gamle Gress ligger sentralt, ikke bare på Marienlyst, men også i forhold til byutviklingen som pågår på Strømsø. Gamle Gress ligger sentralt både i den viktige aksen på tvers av Drammenselva fra Danvik og Marienlyst til Strømsø torg og Bybrua og aksen på langs fra Marienlyst via Drammen museum til den nye byutviklingen på Grønland og Ypsilon. Området har god tilgjengelighet: 5

6 - Kort avstand fra Strømsø torg, busstasjonen og Drammen stasjon. Den sentrale gang- og sykkelveien gjennom området knytter Marienlyst til det øvrige nettet i bydelen. - God tilknytning til det overordnede veinettet i Bjørnstjerne Bjørnsons gate. På sikt planlegges utvikling av Bjørnstjerne Bjørnsons gate, noe som vil gi ennå bedre kobling mot Strømsø torg og bydelen for øvrig. Gamle Gress har også bilatkomst fra sydvest via Danvikgata og Ordfører Ingebrigtsens gate. Følgende prosjekter av betydning gjelder for området: - Ny Marienlyst skole er under bygging, jfr. pkt Aktivitetene på Marienlyst fra den nye ungdomsskolen i øst til Drammensbadet og Drammen videregående skole i vest er bundet sammen av en sentral gang-/sykkelvei. Plassen mellom Drammenshallen og den nye skolen skal bygges om i Marienlyst torg, forplassen ved Drammens-badet, planlegges også gjennomført i Drammen videregående skole skal bygges ut med byggestart i P-hus med ca. 400 plasser skal bygges ved bensinstasjonen på Strømsø og planlegges ferdig Reguleringsplan for Marienlyst øst, vedtatt , omfatter området for ny ungdomsskole, Gamle Gress, parkområdet øst for skolen og forplassen mot Drammenshallen. Reguleringsplanen var basert på tidligere forutsetninger om å bygge ny skole i kombinasjon med et nytt tribuneanlegg. Dette er siden endret. Gamle Gress er regulert til allmennyttig idrettsanlegg. Tribuneanlegget mot øst kan ha maksimal byggehøyde på 26 m, langs jernbanen maksimalt 7 m, og i øvrig maksimalt 13 m. Reguleringskartet er vist på figuren under. 6

7 2.2 Dagens bruk av Gamle Gress Norges Fotballforbund (NFF) har godkjent Gamle Gress som fotballanlegg for tippeligaen, men har påpekt at stadion har noen mangler med flomlysanlegget. NFF har i brev av kommet med krav om utbedring av Klokkesvingen. Inntil slike utbedringer er gjort kan ikke Klokkesvingen brukes. Det arbeides med å finne løsning med ny ståtribune. Dagens fotballstadion består av følgende anlegg: Tribune Vest: - Tribuneanlegget har sitteplasser. - I underetasjen ligger 4 store garderober som brukes i forbindelse med trening og kamper. - Tribune Vest inneholder m2 næring. Av dette leier SIF 555 m2 i 3. etasje (VIP med mer). I forlengelsen av tribunen ligger et næringsbygg med ca m2. - I kjeller er det ca. 100 parkeringsplasser som leies ut. Atkomst er fra syd (Ordfører Ingebrigtsens gate). - Drammen kommune har egen leieavtale for tribuneanlegg, garderober og driftslokaler i tilknytning til selve stadion. Tribune Nord: - Tribuneanlegget har sitteplasser. - I kjelleretasjen ligger 2 garderober samt tekniske rom. - Drammen kommune skal ifølge festekontrakten eie tribuneanlegget, mens kommunen leier garderobeanlegget av Marienlystsvingen AS. Tribune Øst: - Tribuneanlegget har sitteplasser. Tidligere garderober er ikke i bruk. 7

8 Tribune Syd (Klokkesvingen) - Klokkesvingen har hatt ståplasser, og er foreløpig stengt. Ny ståtribune vil ha mindre kapasitet, anslagsvis ståplasser. Dette betyr at dagens anlegg har en kapasitet på ca plasser etter at Klokkesvingen er stengt. Gamle Gress ble ombygd vinteren 2007/2008. Det ble da lagt kunstgress med undervarme og anlegget ble forberedt for mulig fremtidig kunstis. I den anledning er det totalt investert 19,5 mill. kr. Ytterligere kostnader for å klargjøre anlegget for bruk som kunstisbane på vinteren er anslått til 3-4 mill. kr. Disse kostnadene kan bli dekket av en forventet tildeling av spillemidler, og som man kan miste dersom kunstisbanen ikke blir ferdigstilt. Bystyret har tidligere behandlet spørsmålet om bruk av Gamle Gress: Etter at det forelå intensjonsavtale om å bygge nytt fotballstadion på Sundland ble spørsmålet om etterbruk av Gamle Gress behandlet, jfr. bystyret ang. Drammen bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2007 (sak0062/07). I vedtaket heter det bl.a.: 12. Bystyret gir sin tilslutning til at det bygges et kombinert anlegg med kunstgress med undervarme og kunstis på Marienlyst Gamle Gress, Det ble vedtatt følgende protokolltilførsel: Bystyret støtter rådmannens forslag til etterbrukstiltak på Marienlyst ut fra følgende forutsetninger: - Etterbrukstiltaket skal ikke gjennomføres på bekostning av de idrettsanleggene som for øvrig er prioritert av DIR. - Det vil bli lagt til rette for at kunstgressbanen skal få flere brukere enn SIF i den periode SIF har inngått leieavtale for Gamle Gress. Kommunen vil ta initiativ til dialog om dette. - Ved gjennomføring av tiltaket vil det så langt det er praktisk mulig bli tilrettelagt for en fremtidig utvidelse av kunstgress/kunstisflaten mot syd. - Det vil ikke skje islegging i SIFs avtaleperiode. I forbindelse med Økonomiplan , jfr. bystyret (sak 0110/08), ble det avsatt 4 mill kr fordelt på 2009 og 2010 for å fullføre prosjektet med kunstgress/kunstis på Gamle Gress. Drammen idrettsråd har støttet dette og har i sine anbefalinger til anleggsplanen gått inn for fullføringen av kunstisanlegget. Grunnet usikkerheten knyttet til fremtidig bruk av Gamle Gress etter at intensjonsavtalen om å bygge nytt fotballstadion på Sundland falt bort, er ikke kunstisanlegget fullført. Forutsetningene er endret ved at man ønsker å se på muligheten til å utvikle Gamle Gress til et moderne anlegg for toppfotball. Gamle Gress brukes i dag ikke under vintersesongen, og anlegget brukes bare til fotball under sesongen som i dag strekker seg fra ca 15.3 til På sikt må man være forberedt på at fotballsesongen kan forlenges ytterligere. Ved eventuell deltakelse i E-cup, internasjonale kamper eller andre fotballkamper som går i vintersesongen vil man være avhengig av å bruke andre fotballstadioner dersom ikke Gamle Gress tas i bruk som vinterbane. Under fotballsesongen brukes anlegget i dag ca timer. SIF spiller alle sine hjemmekamper og gjennomfører treninger her, og er prioritert når det gjelder bruken. I tillegg brukes Gamle Gress også av andre fotballklubber, spesielt Skiold og Drammen Fotballklubb. 8

9 SIF bruker fotballanlegget på Gulskogen med klubbhus og fotballbaner til trening om vinteren, mens de holder til på Gamle Gress hele fotballsesongen fra mars til november. 2.3 Ny Marienlyst skole Basert på vedtaket i formannskapet har formannskapet senere i møte gitt fullmakt til å igangsette byggingen av Marienlyst skole. På dette grunnlag er det gitt rammetillatelse Som betingelse gjelder bl.a.: 4. For at utomhusplan kan godkjennes må det tas hensyn til følgende: - Opparbeidelse av gang- og sykkelvei mellom skolen og Ordfører Ingebrigtsens gate som fullverdig løsning, se beskrivelse i Vurderinger - Det skal ikke legges opp til rygging og snumulighet for søppelbil og varelevering på skolens område. Kjørearealer og parkeringsplassen revideres med hensyn til dette. 5. Uteanleggets utforming, materialbruk og arkitektoniske uttrykk i fasadene drøftes videre mellom administrasjonen og tiltakshaver/ansvarlig prosjekterende. 6. Utomhusanlegg og parkeringsløsning må være ferdig opparbeidet før skolen tas i bruk. Den foreløpige skissen til utomhusplan viser forslag til parkeringsløsning med atkomst fra nord via Knoffs gate. I rammetillatelsen er det forutsatt at gang- og sykkelveien mellom skolen og Ordfører Ingebrigtsens gate skal opparbeides med 3 m asfaltert kjørebane og belysning før skolen tas i bruk.arbeidet med skolen er igangsatt og skal være ferdig til skolestart høsten Figuren nedenfor viser foreløpig skisse til utomhusplan med eksisterende tribuneanlegg. Illustrasjon: DivA Arkitekter 9

10 2.4 Eiendomsforhold Marienlystområdet med Gamle Gress og ny ungdomsskole omfattes av gnr 110 bnr 228 og eies av Drammen kommune. Innenfor dette området ligger følgende bygg/tribuneanlegg: Tribune Vest: Omfatter gnr 110 bnr 949 som eies av Drammen Eiendom KF. Tribuneanlegg, garderober med mer og driftslokaler for stadion leies av kommunen. Øvrige lokaler leies ut til private firmaer og SIF. Tribune Vest, Tilbygg nord: Drammen kommune eier grunnen. Marienlystsvingen AS eier bygningen og har festekontrakt med Drammen kommune. Denne bygningen er foreløpig ikke skilt ut som egen eiendom. Tribune Nord (Idrettens hus): Drammen kommune eier grunn (gnr 110, bnr 921), mens Marienlystsvingen AS har festekontrakt med Drammen kommune og eier bygningen. Ifølge festekontrakten er kommunen eier av tribunen. Garderobeanlegg i underetasjen leies av Drammen kommune. I tillegg leier kommunen lokaler i 2. etasje (helsestasjon). Tribune Øst: Drammen kommune eier tribuneanlegget som står på egen eiendom (gnr 110, bnr 228). I forbindelse med byggingen av ny ungdomsskole er bygningen til Drammen Tennisklubb (gnr 110 bnr 806) revet. Bygningen sto på eiendommen til Drammen kommune. 2.5 Grunnforhold Som en del av arbeidet med mulighetsanalysen er det gjennomført vurderinger av grunnforholdene. Følgende rapporter er utarbeidet: - Marienlyst Stadion: Fundamentering av ny Tribune Øst; Multiconsult AS, Marienlyst Stadion: Ny Tribune Syd/Klokkesvingen; Multiconsult AS, , Store deler av Marienlyst-området og Gamle Gress har svært vanskelige grunnforhold. De pågående grunnarbeidene i forbindelse med ungdomsskolen har bekreftet det. Fjelldybden rundt planlagt ny Tribune Øst varierer mellom 20 og 30 m. Under et topplag på ca 2 m fyllmasser av sandig og siltig leire er det bløt, siltig kvikkleire ned til fjell. Klokkesvingen ligger i en skråning mot jernbanen. Det antas at denne skråningen er lagt ut som støttefylling for selve jernbanefyllingen som ble anlagt i Fjelldybden ved planlagt ny Tribune Syd varierer mellom 7 og 20 m. Under et topplag av 2 4 m fyllmasser av sandig og siltig tørrskorpeleire er det bløt, siltig kvikkleiere ned til fjell. Vurderingen av de geotekniske forholdene er gjort parallelt med arbeidet med stadionkonseptet, og har i stor grad påvirket forslag til konsept og etappevis utbygging, jfr. pkt Teknisk infrastruktur Følgende anlegg har betydning for vurdering av stadionkonseptet: - Langs sydsiden av Gamle Gress, mot jernbanen, går en hovedvannledning (VL 355). Denne må legges om ved bygging av ny Tribune Syd.. 10

11 - Mellom eksisterende tribune mot øst og ny Marienlyst skole går en felles avløpsledning (AF 600). Denne må legges om ved bygging av ny Tribune Øst. Kartet nedenfor gir en oversikt over eksisterende VA-ledninger i området rundt Gamle Gress. VL 335 AF Stadionkonsept 3.1 Behov Mulighetsanalysen skal analysere behovene til et moderne anlegg for toppfotball. Dette må ikke bare fylle de minimumskrav som NFF stiller, men også andre behov knyttet til tribunekapasitet og fasiliteter for publikum og media. De senere år har mange byer utviklet nye, moderne fotballanlegg. For å sette dette i perspektiv er det i opplistingen nedenfor gitt noen hovedtall for nye anlegg som det kan være interessant å sammenligne seg med. By (stadion) Byggeår Kapasitet Fasiliteter Kombinasjon Fredrikstad (Fredrikstad stadion) VIP-losjer - VIP-salong (600 prs) - Næring (under planlegging) Kristiansand (Sør Arena) Ålesund (Color Line stadion) Lillestrøm (Åråsen stadion) Molde (Aker stadion) - Nye mediafasiliteter VIP-losjer - Restaurant 500 prs - Nye mediafasiliteter VIP-lokaler - Nye mediafasiliteter VIP-lokaler - Nye mediafasiliteter VIP-losjer - Kafeteria - VIP-restaurant - Nye mediafasiliteter - Treningssenter - Næring (kontorer) - Næring (kontorer) - Boliger - Næring (kontorer) 11

12 Etter samtaler med SIF er følgende behov lagt til grunn for arbeidet med stadionkonseptet: Økning og forbedring av tribunekapasiteten basert på en utvikling i etapper med dagens situasjon som et minimumsalternativ. Det utredes et totalkonsept med kapasitet på tilskuere, og en første etappe på tilskuere. Under fotballsesongen 2007 og 2008 var det gjennomsnittlig ca tilskuere pr. kamp. Et hovedpoeng med å utvikle Gamle Gress er å bedre publikumsfasilitetene og dermed muligheten til å øke tilskuertallet. Bedre VIP og servicearealer, totalt ca m2. Dette kan også inkludere eksisterende arealer i Tribune Vest. Mediafasiliter, ca. 700 m2 Kontorer for SIF (15-20 plasser), ca. 500 m2. I tillegg er det nødvendig å øke arealene til kiosker, restauranter, vrimlearealer etc. (ca. 500 m2). Det forutsettes at eksisterende garderober og driftsarealer i Tribune Vest og Tribune Nord er tilfredsstillende. I analysen er det også sett på muligheten til å kombinere tribuneanleggene og de fotballrelaterte arealene med ny bebyggelse på linje med det som allerede er bygd i tilknytning til eksisterende Tribune Vest og Tribune Nord. Det kan være behov for ny bebyggelse ut fra flere hensyn: - for å gi grunnlag for flerbruk av de fotballrelaterte arealene, for eksempel kafeteria, selskaps- og konferanselokaler - for å gi muligheter for utvikling av idrettsrelaterte arealer, for eksempel fysioterapi, helsestudio, undervisning - for å gi mulighet til fremtidig utvidelse av skolearealet i området - for å gi økonomisk bidrag til utvikling av selve stadionanlegget En gjennomgang av stadionanleggene i andre byer, se listen over, viser ulike kombinasjonsmuligheter. Dette har vært viktige forutsetninger for økonomien i disse anleggene. Med utgangspunkt i de forutsetninger som er listet opp og behovene i forbindelse med et moderne anlegg for toppfotball har Kosbergs Arkitektkontor vært engasjert for å utvikle et stadionkonsept. Dette er lagt til grunn for de vurderinger som er gjort i mulighetsanalysen. 3.2 Helhetsgrep Gamle Gress har vært utviklet over tid og fremstår i dag som et fragmentert anlegg; Tribune Vest og Tribune Nord er to separate bygg som er bygd ut i etapper med tribuneanlegg kombinert med annen bebyggelse, Tribune Øst er et rent tribuneanlegg uten formmessig tilknytning til de øvrige tribuneanleggene og Klokkesvingen er et enkelt anlegg med ståplasser direkte på bakken. I stadionkonseptet er det vist muligheten for å rive eksisterende tribune mot øst og bygge et nytt større og moderne tribuneanlegg kombinert med annen bebyggelse, ny Tribune Øst. Mot jernbanen er det vist muligheten for å bygge Tribune Syd, også her med tribuneanlegg og ny bebyggelse. Det er også vist muligheten til å bygge på både Tribune Vest og Tribune Nord med utvidelse av eksisterende tribuneanlegg og ny bebyggelse. 12

13 Figuren nedenfor illustrerer hovedgrepet. Etappevis utbygging med mer detaljerte planer er beskrevet under, jfr. pkt Illustrasjon: Kosbergs Arkitektkontor AS Stadionkonseptet gir mulighet for en etappevis utbygging hvor nye tribuneanlegg kan kombineres med ny bebyggelse. En slik kombinasjon gjør at tilgjengeligheten (fotgjengere og syklister, kollektivtrafikk, bilatkomst, parkering) til anlegget blir viktig. Stadionkonseptet bygger på følgende forutsetninger: Under fotballkamper vil hovedatkomsten for fotgjengere være fra nord. Det samme gjelder for tilskuere som benytter kollektivtrafikk, enten med tog til Drammen stasjon eller med buss. Supporterbusser og lignende bruker Ordfører Ingebrigtsens gate som i dag. Mediabusser bruker området på nordsiden mot Drammenshallen som allerede i dag er forberedt for dette. For driften av banen er det forutsatt at biler og redskap kan benytte både gaten langs Tribune Nord, gaten langs Tribune Vest, og ny atkomstvei langs Tribune Syd. Selve fotballbanen vil være tilgjengelig for lastebiler og utrykningskjøretøyer fra det sydvestre hjørnet med atkomst fra Ordfører Ingebrigtsens gate. Når det gjelder bilparkering i forbindelse med fotballkamper er det ikke forutsatt egne anlegg til dette, men at man bruker det tilgjengelige parkeringstilbudet i Strømsø-området. Hovedatkomst til stadionanlegget for fotgjengere og syklister vil være fra nordsiden. Forbindelsen langs nordsiden knytter an til det overordnede gang-, og sykkelveisystemet på Strømsø. I tillegg vil det være atkomst til Tribune Vest og Tribune syd fra Danvik og Ordfører Ingebrigtsens gate. Denne atkomsten må også ses i sammenheng med atkomst til ny ungdomsskole på sydsiden av Tribune Syd. Kollektivtrafikkbetjening vil omfatte tog og buss. Avstanden til Drammen stasjon og tog er ca 700 m, noe som representerer ca 5 minutters gange. 13

14 I planen for omarbeiding av plassen mellom Drammenshallen og ny ungdomsskole legges det opp til snumulighet for buss, men ingen ordinær bussholdeplass. I dag går bussrute 03/06 i Knoffs gate, mens de fleste busslinjer følger Tordenskiolds gate. Det er også bussholdeplass i Konnerudgate ved Museumsparken for bussruter fra Konnerud. Fra Gamle Gress til busstasjonen på Strømsø er det ca. 800 m. Bilatkomst vil dels være fra nord, Bjørnstierne Bjørnsons gate - Knoffs gate, og dels fra vest, Ordfører Ingebrigtsens gate. Parkering i tilknytning til næringsbebyggelsen må finne sin løsning innenfor stadionkonseptet. I dag finnes ca. 100 plasser i kjelleren på Tribune Vest. Parkering for ny næringsbebyggelse er foreslått i forbindelse med Tribune Syd med atkomst fra Ordfører Ingebrigtsens gate. Parkering i tilknytning til ny Tribune Øst anbefales ikke i utgangspunktet av to grunner: - Bilatkomst fra ny aktivitetsgate i nord vil komme i konflikt med gangtrafikken til skolen og hovedatkomst til stadion og tribuneanlegget. - Kostnadene ved etablering av parkeringskjeller vil bli høye, jfr. pkt 3.7. Parkering og atkomst må ses i sammenheng med ny ungdomsskole, jfr. pkt 2.3 og 4.1. Forslag til stadionkonsept med bygging av ny Tribune Syd og Tribune Øst med mulighet for påbygging av Tribune Vest og Tribune Nord vil kreve en endring av reguleringsplanen. Stadionkonseptet viser en vesentlig mindre høyde på tribuneanlegget mot øst og den nye ungdomsskolen, men en større høyde mot syd, vest og nord, jfr. pkt Vedtatt reguleringsplan var basert på et utbyggingskonsept for ny skole og tribuneanlegg som ikke lengre er aktuelt. I stadionkonseptet er det lagt vekt på å utvikle et grep hvor anlegget fremstår som en helhet med hensyn til fysisk utforming, høyder og materialbruk. Det er foreslått å bygge på både Tribune Vest og Tribune Nord med to nye etasjer og krage de ut. Den samme høyden og hovedformen er foreslått ved bygging av ny Tribune Øst og ny Tribune Syd. Som en del av et slikt hovedgrep foreslås det også at nye og eksisterende bygninger får en fasade utformet som et gitterverk. Gitterverket har en visuell og konstruktiv funksjon og vil ligge utenfor eksisterende fasader på bygninger som beholdes. Hensikten fra arkitektens side er å skape en sammenhengende og lik fasade på alle sider av tribuneanlegget. Figuren nedenfor illustrerer et slikt forslag til utforming: Illustrasjon: Kosbergs Arkitektkontor AS Prosjektgruppen anbefaler at utviklingen av Gamle Gress baseres på et konsept hvor den enkelte etappe fremstår som del av et helhetsgrep. Den foreslåtte utformingen viser bare en mulighet og må vurderes nærmere. Dette gjelder både i forhold til det visuelle uttrykket, 14

15 kostnadene ved utformingen og forholdet til ny ungdomsskole, jfr. pkt. 4.1, og den eksisterende kunstisbanen, jfr. pkt Mulighetsanalysen tar derfor ikke stilling til detaljutformingen. 3.3 Etappevis utbygging Det har vært en forutsetning at et stadionkonsept kan utvikles i etapper. I første omgang forutsettes det at Gamle Gress utbedres i henhold til minimumskravene fra NFF, i neste omgang til en moderne stadion på linje med tilsvarende anlegg i Norge. Konseptet er basert på en mulig utvikling i følgende etapper: Minimumsalternativ: - Utbedring av Klokkesvingen med ny ståtribune i henhold til krav fra NFF. - Bygging av nytt flomlysanlegg som tilfredsstiller dagens lisenskrav. - Opprusting av baksiden på eksisterende tribune mot ny Marienlyst skole. - Hensiktsmessig disponering av arealet langs eksisterende tribune mot ny Marienlyst skole for å opprettholde dagens funksjonalitet når det gjelder atkomst til tribune og toaletter, kiosksalg og kontroll på publikum i forbindelse med fotballkamper. Etappe 1: - Bedre lokaliteter for media, VIP og servicearealer, kontorer for SIF. Dette kan skje gjennom en ombygging av de arealene som SIF leier i dag og vil medføre en omdisponering av leiearealene. Etappe 2: - Bygging av ny Tribune Syd med tilhørende bebyggelse og parkeringsanlegg. Etappe 3: - Riving av eksisterende tribune og bygging av ny Tribune Øst med tilhørende bebyggelse. Etappe 4: - Påbygging av Tribune Vest, både for å øke tribunekapasiteten ytterligere og bygge nye arealer i 3. og 4. etasje. Dette vil fortrinnsvis være fotballrelaterte arealer til SIF, men er ingen forutsetning for det foreslåtte stadionkonseptet. Etappe 5: - Påbygging av Tribune Nord, både for å øke tribunekapasiteten ytterligere og bygge nye arealer i 3. og 4. etasje. Dette er heller ingen forutsetning for det foreslåtte stadionkonseptet. Det er også mulig å bygge mellombygg mellom de ulike tribuneanleggene. Dette er heller ingen forutsetning for stadionkonseptet og kan legges inn som en mulighet i de enkelte etappene eller som en fremtidig mulighet. De enkelte etappene kan i stor grad gjennomføres uavhengig av hverandre og i annen rekkefølge enn listet opp. Minimumsalternativet er imidlertid en forutsetning for at Gamle Gress skal være et fotballanlegg for tippeligakamper. Utviklingen til et moderne anlegg for toppfotball forutsetter ytterligere tiltak. Bygging av ny Tribune Syd og Tribune Øst representerer de største utfordringene og er illustrert nedenfor. 15

16 Ny Tribune Syd Ny Tribune Øst Illustrasjon: Kosbergs Arkitektkontor AS Den foreslåtte etappevise utbyggingen har en utfordring når det gjelder sammenhengen mellom Tribune Syd og Tribune Øst. Under forutsetning av at det bygges andre lokaler i Tribune Øst må det også bygges tilhørende parkeringsplasser. Ut fra de tekniske og økonomiske vurderingene som er gjort vil det være mest hensiktsmessig å bygge disse i tilknytning til Tribune Syd. Det betyr at man i forbindelse med utbygging av Tribune Syd må forberede parkering for Tribune Øst. Av økonomiske grunner bør de to tribuneanleggene bygges nærmest mulig i tid. En annen utfordring vil være tilskuerkapasiteten i anleggsperioden. Stadionkonseptet innebærer at Tribune Vest og Tribune Nord beholdes. Disse har i dag en samlet kapasitet på sitteplasser. Tribune Øst rives og ny tribune bygges og i Klokkesvingen bygges nytt tribuneanlegg. Uansett valg av etapper vil man måtte leve med en fotballsesong med redusert tilskuerkapasitet grunnet byggetiden. Dette kan enten gjennomføres ved at Tribune Syd bygges først, noe som gir en kapasitet i byggetiden på sitteplasser. Alternativet er å bygge Tribune Øst først, noe som bare gir en kapasitet på ca plasser (3.307 sitteplasser, ca. 800 ståplasser (20 %)). 3.4 Tribunekapasitet Dagens anlegg har som nevnt en kapasitet på ca plasser etter at Klokkesvingen er stengt. Det foreslåtte stadionkonseptet gir fullt utbygd en kapasitet på ca plasser ( sitteplasser, ståplasser). Tabellen nedenfor gir oversikt over den trinnvise utbyggingen av tribunekapasiteten. En mulig påbygging av Tribune Nord, etappe 5, er ikke tatt med i oversikten. Tribunekapasitet: Minimumsalternativ Tribune Kapasitet Kommentar Nord Øst Syd Ny ståtribune. Planlegging pågår. Antallet usikkert. Vest Sum *7.483 * Uten ny ståtribune i Klokkesvingen er kapasiteten sitteplasser. 16

17 Tribunekapasitet: Etappe 1-2: Tribune Nytt Totalt Kommentar Nord Øst Syd Utgraving Klokkesvingen, bygging av ny Tribune Syd. Vest Sum Tribunekapasitet: Etappe 1-3: Tribune Nytt Totalt Kommentar Nord Øst Riving av eksisterende tribune og bygging av ny Tribune Øst Syd Utgraving av Klokkesvingen og bygging av ny Tribune Syd Vest Sum Tribunekapasitet: Etappe 1-4: Tribune Nytt Totalt Kommentar Nord Mulighet til påbygg med ca 950 nye plasser (ikke medtatt) Øst Riving av eksisterende tribune og bygging av ny Tribune Øst Syd Utgraving av Klokkesvingen og bygging av ny Tribune Syd Vest Påbygg eksisterende Tribune Vest Sum Fotballrelaterte arealer Fotballrelaterte arealer omfatter bedre VIP og servicearealer, mediafasiliter og kontorer for SIF, totalt ca m2; jfr. pkt 2.1. I stadionkonseptet er det foreslått at disse arealene ligger i Tribune Vest i tilknytning til de arealene som allerede leies av SIF. Dette kan enten skje ved at SIF disponerer større arealer i det eksisterende anlegget og/eller at det bygges på Tribune Vest. I tillegg vil det bli nødvendig å øke arealene til kiosker, restauranter, vrimlearealer med mer i tilknytning til Tribune Vest samt nye vrimlearealer, kiosker og toalettanlegg i ny Tribune Øst og Tribune Syd. Det forutsettes at eksisterende garderober og driftsarealer i Tribune Vest og Tribune Nord er tilfredsstillende. 3.6 Annen arealbruk Forslag til stadionkonsept bygger på den forutsetning at det kan etableres nye arealer i tilknytning til tribuneanleggene, i tråd med det som er gjort i forbindelse med eksisterende Tribune Vest og Tribune Nord. Forslag til etappevis utbygging bygger på den forutsetning at de 4 tribuneanleggene kan utvikles hver for seg, men basert på et fysisk helhetsgrep. Dette gjør det også mulig å vurdere sammenbygging av tribuneanleggene i tre av hjørnene; mellom Tribune Nord og Tribune Øst, mellom Tribune Syd og Tribune Vest, mellom Tribune Vest og 17

18 Tribune Nord. Det ikke er mulig med mellombygg mot jernbanen i sydøst (mellom Tribune Syd og Tribune Øst). Tabellen nedenfor gir en oversikt over nytt utbyggingspotensial (m2 BTA): Tribune Fotballrelatert Andre arealer Parkering Sum Nord 0 Ca Øst Ca. 300 Ca Vest Ca Syd Ca. 200 Ca Ca * Mellombygg 0 Ca Sum * Ca 100 plasser Eksisterende areal i Tribune Vest og Tribune Nord er ikke medregnet. Følgende kommentarer kan gjøres til oversikten: Tribune Nord - Oversikten omfatter mulig påbygg av 3. og 4. etasje. - Eksisterende areal på ca m2 er ikke tatt med i oversikten Tribune Øst - Omfatter ny Tribune Øst. Arealet vil avhenge av utforming mot ny ungdomsskole, jfr. pkt Tribune Syd - Oversikten omfatter ny Tribune Syd. All ny parkering er foreslått i tilknytning til Tribune Syd. - Parkeringskapasiteten kan økes ved behov. Tribune Vest - Oversikten omfatter mulig påbygg av 3. og 4. etasje. Det er antatt at slikt påbygg bare blir aktuelt i tilknytning til SIFs leiearealer i 3. etg., og da som fotballrelatert areal. - Eksisterende areal på ca m2 er ikke tatt med i oversikten. Av dette leier SIF 555 m2 i 3. etg. - Parkering ca. 100 plasser i eksisterende kjeller er ikke tatt med i oversikten. - Eksisterende areal på ca m2 i Tilbygg Nord er ikke tatt med i oversikten. Det er foreløpig ikke gjort noen detaljert vurdering når det gjelder bruken av arealene. Det er imidlertid forutsatt at disse ikke brukes til vanlige forretninger, men til kontor- og servicevirksomhet som primært har tilknytning til annen virksomhet innenfor Marienlystområdet. Den sentrale plasseringen med god kollektivtrafikkbetjening gjør at arealene også kan være av interesse for offentlig service. Tribune Øst, med sin nærhet til skolen, representerer en spesiell mulighet i tilknytning til den nye ungdomsskolen og Drammen videregående skole. Dette er ikke vurdert nærmere. Det knytter seg usikkerhet til potensialet. Dette har sammenheng både med mulighetene for å bygge på Tribune Vest og Tribune Nord og forslaget om utkraging av de øverste etasjene. Det er foreløpig ikke gjort noen endelig beregning av fremtidig parkeringsbehov. Stadionkonseptet gir mulighet til å øke parkeringskapasiteten. Dette bør skje i tilknytning til Tribune Syd med atkomst fra Ordfører Ingebrigtsens gate. 18

19 3.7 Fundamentering Som nevnt har geotekniske forhold hatt betydning både for stadionkonsept og etappevis utbygging. Dette gjelder spesielt utgraving av kjeller og forholdet til jernbanefyllingen: Tribune Øst I forbindelse med ny Tribune Øst er det vurdert to alternativ: - Alternativ 1: Ny tribune uten P-kjeller Det anbefales at en ny tribune fundamenteres på spissbærende peler til fjell. På pelene støpes det pelehoder og en betongplate med betongdragere mellom pelene/pelegruppene som fundament for selve tribuneanlegget. Kostnadskalkyle for en slik pelefundamentering av en ny tribune 20 x 105 m, som er i tråd med det vurderte stadionkonseptet, er anslått til ca 11 mill. kr. inklusive mva. - Alternativ 2: Ny tribune med P-kjeller Det anbefales kompensert fundamentering. Det betyr at man ikke behøver fundamentering til fjell og at selve tribuneanlegget overfører sin belastning ned på en betongkasse for P-kjelleren som i sin tur flyter i leira. Dette er samme fundamenteringsprinsipp som for eksisterende Tribune Vest og Tribune Nord. Kostnadskalkyle for en P-kjeller under en ny tribune 20 x 105 m med betongplate i terreng, er anslått til 29 mill. kr inklusive mva. Merkostnaden for alternativ 2 med P-kjeller er dermed ca. 18 mill kr inklusiv mva. Med plass for ca 80 biler innbærer det ca kr/plass. Tribune Syd I forbindelse med ny Tribune Syd/Klokkesvingen er forholdet til jernbanen avgjørende. Det er vurdert følgende alternativ: - Alternativ 1: Ny tribune med utgraving Stabiliteten til skråningen som danner støttefylling mot jernbanen, er så lav at man ikke kan grave vekk masser uten at det på forhånd etableres en kraftig, permanent støttekonstruksjon i form av en stagforankret spuntvegg. I den anledning er det vurdert to alternativer for utgraving; full utgraving til samme nivå som kunstgressbanen fram til grensen mot jernbanen eller en trinnvis opptrapping av nivået fra kunstgressbanen og opp til grensen mot jernbanen. Begge alternativer krever en stagforankret spuntkonstruksjon til fjell. Kostnadskalkylen varierer mellom fra 7,2 mill kr til ca 8 mill kr inklusiv mva. Det forutsettes at det ikke bygges kjeller i noen av alternativene. Dersom det bygges et tribuneanlegg slik som foreslått i stadionkonseptet, jfr. pkt. 3, anbefales det pelefundamentering til fjell. På samme måte som for Tribune Øst anbefales det at det støpes en betongplate på pelene som fundament for selve tribuneanlegget. Basert på forutsetningen om at det må etableres en stagforankret spuntvegg i grensen mot jernbanen er kostnaden for et slikt fundament kalkulert til ca 19 mill kr. inklusiv mva. Stadionkonseptet viser et P-anlegg med ca. 100 plasser som ligger over fundamentplaten, og ikke nedgravd under banenivået.. Sammenlignet med eventuell P- kjeller i Tribune Øst er dette en billigere løsning, og kostnadene er beregnet til ca kr/plass. 19

20 - Alternativ 2: Ny tribune uten utgraving Skal man fundamentere et byggverk i skråningen slik den ligger i dag er stabiliteten beregningsmessig så lav at det ikke kan fjernes noen masser her. Tilførsel av begrensede massevolum for å gjøre skråningen jevnere er mulig uten å forverre totalstabiliteten. Ved fundamentering av setningsømfintlige konstruksjoner i skråningen må disse fundamenteres på peler til fjell. Det er gjort en vurdering av fundamenteringen for slik løsning som er kalkulert til ca 15 mill kr. inklusiv mva. Bygging av selve tribunen over terreng inngår ikke i dette. - Alternativ 3: Utbedring av dagens situasjon Som nevnt har Norges Fotballforbund kommet med krav om utbedring av dagens situasjon. I den anledning har man vurdert bygging av enkel ståtribune. Dersom en slik konstruksjon ikke medfører fjerning av masser i skråningen bør dette ikke medføre noen forverring av dagens stabilitet, og heller ikke behov for spesiell fundamentering. Dette må vurderes nærmere. I de geotekniske vurderinger som er gjort er det forutsatt at man bygger en permanent spuntkonstruksjon som sikring mot jernbanen, både ved bygging av ny Tribune Øst og Tribune Syd, fordi stabiliteten bergningsmessig er svært lav. Minimumsløsningen med en ca 40 m lang spuntvegg er kalkulert til ca 4 mill kr. inklusive mva. Det forutsettes at Jernbaneverket involveres ved videre detaljprosjektering. Når det gjelder geotekniske forhold knyttet til eventuell påbygging av Tribune Vest og Tribune Nord, se pkt. 3.3, er det ikke gjort nye vurderinger. 4 Vurdering 4.1 Forholdet til ny Marienlyst skole Plasseringen av ny Marienlyst skole er en premiss for stadionkonseptet. I stadionkonseptet er det vist muligheten for å rive eksisterende tribuneanlegg mot øst og bygge ny tribune med økt tilskuerkapasitet og næringsbebyggelse. Det er vurdert som hensiktsmessig å bygge ny Tribune Øst etter Tribune Syd. Det er foreløpig ikke tatt stilling til utviklingen av Gamle Gress, og det kan tid før eventuell bygging av ny tribune. Ny Marienlyst skole skal stå ferdig til skolestart Følgende forhold har vært vurdert: Avstand og høyder Stadionkonseptet viser en byggeavstand mellom tribuneanlegget og skolen på 15 m. Taknivået på tribunen er ca 2,0 m over taknivået på skolen. Inngangen på tribuneanlegget er ca. 2,0 m lavere enn skolen. Det vises til snittet nedenfor. 20

21 Illustrasjon: Kosbergs Arkitektkontor AS Utformingen av tribuneanlegget med skråstilte vegger mot skolen er med på å begrense mellomrommet mellom byggene. Både ut fra krav til åpenhet, lysforhold og bruken av arealet mellom byggene må avstanden og utformingen av tribuneanlegget vurderes nærmere i forbindelse med utviklingen av stadionkonseptet. Avstand og høyder kan ikke vurderes isolert og må ses i sammenheng med arealbruk og utomhusarealene, se under. Med en god utforming kan tribuneanlegget tilpasses skolen på en tilfredsstillende måte. Høyden på tribuneanlegget, ca. 18 m over nivået på banen, er akseptabel i forhold til skolen. Denne høyden ligger under vedtatt reguleringsplan, jfr. pkt Arealbruk I stadionkonseptet er det ikke foreslått noen spesielle funksjoner i tilknytning til tribuneanlegget. På grunn av atkomstforholdene, parkering og nærheten til skolen må arealbruken vurderes nøye. Nærheten til skolen gjør det imidlertid interessant å vurdere om disse arealene kan brukes i tilknytning til skole og undervisning. Det må tas i betraktning at baksiden av tribuneanlegget har ensidig belysning. Utomhusarealer Skolen skal romme mer enn 500 ungdommer i alderen år, og skal legge opp til utstrakt fysisk aktivitet for alle, sett i et folkehelseperspektiv. Det er vesentlig at ungdommen har tilgang til et mangfold av aktivitetsmuligheter i tilknytning til skolen. Muligheten til å bruke Gamle Gress er en del av dette og må vurderes nærmere. Økt bruk av Gamle Gress til trening og kamper for toppfotball og annen idrett vil redusere bruk av anlegget til ikke-organiserte aktiviteter. Det foreslåtte stadionkonseptet kan føre til noe reduksjon av arealet mellom ny Tribune Øst og skolen sett i forhold til dagens situasjon med eksisterende tribune, jfr. foreløpig skisse til utomhusplan. Dette kan gå ut over parkeringsarealet, men også sykkelparkering og den del av området som er planlagt som skolegård. Redusert parkeringsmulighet må vurderes i forbindelse med utbygging av nytt stadionanlegg. Det må også finnes løsning for sykkelparkering og området mellom skolen og Tribune Øst må vurderes samlet. Da det kan ta noe tid før eventuell bygging av ny Tribune Øst, vil det være nødvendig å bearbeide utomhusplanen basert på eksisterende tribuneanlegg. Dette vil kreve at man 21

22 bl.a. tar stilling til antall parkeringsplasser, atkomsten fra Ordfører Ingebrigtsens gate og opprusting av baksiden på eksisterende tribuneanlegg før skolen åpner. Baksiden av tribuneanlegget kan brukes til ulike aktiviteter. I neste omgang vil det bli nødvendig å utvikle utomhusplanen basert på ny Tribune Øst. Dette forutsetter at man bl.a. vurderer atkomst til ny Tribune Øst og skolen, parkering og bruk av utomhusarealer. Arbeidet med å bearbeide utomhusplanen må prioriteres, da dette har betydning for gjennomføringen av den pågående utbyggingen. Størrelsen og utformingen av utomhusarealene må ses i sammenheng med hele Marienlyst-området og de muligheter til fysisk aktivitet som finnes her. Atkomst, parkering Hovedatkomst til skolen vil være fra nord. I tillegg forutsettes det fremtidig atkomst til skolen fra Ordfører Ingebrigtsens gate, bak ny Tribune Syd. Atkomst for fotgjengere og syklister til Tribune Øst kan være fra felles areal med skolen. Dette vil også være atkomsten i forbindelse med fotballkamper. Bilatkomst og parkering til ny bebyggelse i Tribune Øst bør ikke være fra nord eller fra det felles arealet mellom skolen og tribuneanlegget da dette vil skape konflikt i forhold til fotgjengere og syklister. Som redegjort for tidligere foreslås parkering i tilknytning til ny Tribune Syd med atkomst fra Ordfører Ingebrigtsens gate. Nyttetrafikk, avlevering, søppelkjøring og lignende bør imidlertid kunne bruke den samme forbindelsen fra Ordfører Ingebrigtsens gate som gang- og sykkeltrafikken til skolen. 4.2 Framtidig bruk av Gamle Gress Utvikling av Gamle Gress til et moderne anlegg for toppfotball må også vurderes i forhold til andre brukere av anlegget. Under fotballsesongen brukes Gamle Gress av SIF og andre fotballklubber til trening og kamper, mens SIF har hatt prioritet. Dette har hittil fungert tilfredsstillende. SIF har i tillegg hatt tilgang til klubbhus og treningsbaner på Gulskogen. Det foreslåtte konseptet gjør det mulig å fortsette et slikt driftskonsept. Ved utbygging av kunstgressbanen ble Gamle Gress også forberedt for kunstis. Utfordringen ligger i bruk av Gamle Gress på vinteren og eventuell utvidelse av fotballsesongen. Det har tidligere vært forutsatt at Tribune Øst skulle rives og at det dermed ville bli plass til snøopplag om vinteren. I tillegg kunne snø freses opp i Klokkesvingen. Med det foreslått stadionkonseptet er disse forutsetningen endret. Snøen må kjøres bort og/eller smeltes. Slik banen i dag er bygd opp er det ikke mulig å kjøre med vanlig tyngre kjøretøy inne på kunstgressbanen, bortsett fra når den eventuelt er islagt. I dag brukes ikke Gamle Gress i vintersesongen. For SIFs del foregår all trening utenom fotballsesongen på Gulskogen. 22

23 Et annet forhold som må tillegges vekt er skolens tilgang til banen, både sommer og vinter. Det vil være mulig for Marienlyst skole å ha tilgang til Gamle Gress, men aktiviteten må foregå med tilsyn og vil ha betydning for driftsopplegget. Det finnes i prinsippet tre kombinasjonsmuligheter for bruk av Gamle Gress: Alternativ 1: Fotball om sommeren, ingen aktivitet i vintersesongen. Dette er dagens situasjon og innbærer at man ikke fullfører byggingen av kunstisbane, og at snøen blir liggende på banen fram til fotballsesongen starter. Alternativ 2: Fotball om sommeren, bandy i vintersesongen. En slik kombinasjonsløsning vil teknisk sett være mulig selv om Gamle Gress utvikles til et moderne anlegg for toppfotball. Det vil være utfordringer med fjerning av snø, men det vil være mulig å kjøre med tyngre kjøretøy på banen etter at den er ferdig islagt. Islegging vil ikke påvirke kunstgresset negativt da isen beskytter gresset mot mekanisk slitasje. Det finnes i dag allerede et driftsopplegg for kunstis på Marienlyst i tilknytning til den eksisterende kunstisbanen. Alternativet kan medføre en konflikt mellom fotball og bandy når det gjelder bruk av Gamle Gress. Stadionkonseptet gir mulighet for å samle den fotballrelaterte virksomheten til SIF til Gamle Gress. Det kan reise spørsmål om å legge mer av treningsaktiviteten også vinterstid til Gamle Gress i stedet for Gulskogen. En forlengelse av fotballsesongen vil også være en utfordring når det gjelder felles bruk av Gamle Gress. Alternativ 3: Helårs fotballanlegg. Alternativ 3 betyr at planene om kunstisbane på Gamle Gress ikke gjennomføres, og alternativ løsning for bandy må vurderes, og da utenom Marienlyst-området. Brakerøya, Øren og Konnerud har vært diskutert som mulige alternativ. Disse alternativene er ikke vurdert nærmere og heller ikke kostnadsberegnet, men kostnadene vil ventelig ligge i størrelsesorden 15 mill kr. inkl. mva. Bruk av kunstgressbanen om vinteren må også vurderes. Kunstgressbanen vil over tid slites ned ut fra bruken, vedlikeholdet og generell elde. Ved bruk av banen vinterstid må snøen fjernes. Slodding og mekanisk snøfjerning vil slite på gresset. Man har foreløpig ikke erfaring fra bruk av kunstgressbanen på Gamle Gress vinterstid, men man antar at det vil bli nødvendig å skifte kunstgresset oftere enn forutsatt med tilhørende kostnader. Ved vinterdrift må snøen fjernes etter hvert snøfall, enten ved bortkjøring eller smelting. Det er foreløpig ingen erfaring fra dette på Gamle Gress og det må påregnes at banen kan bli stengt i forbindelse med store snøfall. Dette gjør at brukerne må ha en reserveløsning for trening. Alternativ 3 innbærer også at forholdet til fotballanlegget på Gulskogen må vurderes. Gulskogen Arena drives av Drammensfotballen AS, som er et fellesskap av Drammen Ballklubb, Skiold, SIF, Drafn, Drammen Fotballklubb og Drammen kommune. En overflytting av SIFs virksomhet til Gamle Gress vil ha økonomiske konsekvenser for driften av Gulskogen Arena, jfr. brev fra Drammensfotballen AS dat Det foreslåtte stadionkonseptet kan vurderes uten at man samtidig må ta stilling til bruk av Gamle Gress vinterstid. 23

24 4.3 Forholdet til den eksisterende kunstisbanen I stadionkonseptet er det foreslått at Tribune Vest beholdes og bygges på. Gjerdet rundt den eksisterende kunstisbanen ligger ca 8 m fra veggen på tribunen slik det er i dag. Dette gir følgende utfordringer for stadionkonseptet: - Kjøreveien mellom Tribune Vest og kunstisbanen må opprettholdes både for ambulanser og driftskjøretøy som ismaskiner og traktor med brøyteutstyr. - Sikten fra tribunen mot kunstisbanene må ikke hindres. Muligheten til å ta TV-bilder av kamper på kunstisbanen bør heller ikke hindres. I dag er plattform for TV på taket av eksisterende Tribune Vest. - Påbygg på Tribune Vest må ikke vanskeliggjøre isforholdene på bandybanen. Det har vært stilt spørsmål om forslaget til stadionkonsept kan føre til at isflaten blir ujevnt nedkjølt. Dette må utredes nærmere og kan ha betydning for utformingen av eventuelle påbygg på Tribune Vest. Ingen av disse forhold har prinsipiell betydning for muligheten til å videreutvikle Gamle Gress til et moderne anlegg for toppfotball og kan tilpasses gjennom videre planlegging. 4.4 Økonomi Det er gjort en grov og foreløpig vurdering av byggekostnadene basert på forslag til stadionkonsept. Vurderingen har en usikkerhet på +/- 25 %. Alle kostnader er inklusiv mva: Tribune Syd: ca 80 mill kr. Dette omfatter nytt tribuneanlegg med næringsarealer, parkeringsanlegg og fundamentering samt omlegging av vannledning. Tribune Øst: ca. 130 mill kr. Dette omfatter nytt tribuneanlegg med næringsarealer og fundamentering uten p-kjeller samt omlegging av VA-ledning. Tribune Vest (påbygg): ca. 50 mill kr. Dette omfatter påbygg 3. og 4 etasje med nye næringsarealer, påbygg tribune og nytt tribunetak. Mellombygg: ca 55 mill kr. Dette omfatter sammenbygging av tribuneanlegget i tre av hjørnene. Mellombyggene er ingen forutsetning for stadionkonseptet og har bare relevans ut fra økonomiske hensyn. Kostnadene for gitterverk eller annen spesiell fasadeutforming er ikke tatt med i vurderingen. Påbygg på Tribune Nord er en mulighet, men er ingen forutsetning for stadionkonseptet. Kostnadene for dette er derfor ikke vurdert foreløpig. Eventuelle grunnervervskostnader er ikke tatt med i vurderingen. Fotavtrykket for Tribune Syd er ca m2 og for Tribune Øst ca m2, totalt ca m2. Det legges til grunn at nytt næringsareal må gi økonomisk bidrag til utviklingen av selve stadionanlegget. Dette er foreløpig ikke tallfestet og må ses i sammenheng med gjennomføringsmodellen som blir valgt ved utviklingen av Gamle Gress. 24

Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen

Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1700-68 A20 DRAMMEN 22.11.2006 KOSTNADSANALYSE FOR NYTT TRIBUNEANLEGG UNDER FORUTSETNING AV AT DET BYGGES NY SKOLE ETTER

Detaljer

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe. Forslag til konklusjon (UT/ )

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe. Forslag til konklusjon (UT/ ) Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe Forslag til konklusjon (UT/13 11 12) 1. Bakgrunn Marienlyst Utvikling AS (MU) har 29.04.2013 invitert 4 arkitektkontor til parallelloppdrag

Detaljer

Saksbehandler: Therese Fridheim Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Therese Fridheim Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Therese Fridheim Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/5476-4 Dato: 22.11.13 UTVIKLING AV MARIENLYSTOMRÅDET INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/ BYSTYRET: Rådmannens forslag til vedtak: 1. Arbeidet

Detaljer

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Bystyrekomitè for Kultur, idrett og byliv 11.11.2014 Forutsetninger:

Detaljer

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evaluering av konsept. Rapport fra evalueringsgruppen

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evaluering av konsept. Rapport fra evalueringsgruppen Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evaluering av konsept Rapport fra evalueringsgruppen 25.11.2013 1. Bakgrunn Marienlyst Utvikling AS (MU) har 29.04.2013 invitert 4 arkitektkontor til parallelloppdrag

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2009/5224-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal

Detaljer

Saksbehandler: Ulf Tellefsen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST

Saksbehandler: Ulf Tellefsen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ulf Tellefsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/5476-1 Dato: 03.04.2013 PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag

Detaljer

Plassering av ny multifunksjonshall på Marienlyst

Plassering av ny multifunksjonshall på Marienlyst Plassering av ny multifunksjonshall på Marienlyst Videre prosess: Tidsakse 2012 2013 2014 2015 2016 Signering av avtaler Etablering av MU Beslutning plassering hall Konseptutvikling hall? Beslutning relokalisering

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055

Saksframlegg. Trondheim kommune. Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055 Saksframlegg Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055 Forslag til vedtak/innstilling: Rådmannen kan omdisponere inntil kr. 1,0 mill. av midler tidligere budsjettert

Detaljer

Parkering i Marienlystområdet

Parkering i Marienlystområdet Rambøll Norge AS Rapport Drammen kommune Parkering i Marienlystområdet (Rev. 0) 2006-03-06 Parkering i Marienlystområdet Rapport Oppdragsnr.: 2060094 Oppdragsgiver: Drammen kommune Oppdragsgivers repr.:

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ A20 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ A20 DRAMMEN Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1700-67 A20 DRAMMEN 20.11.2006 ALTERNATIV LOKALISERING AV NY UNGDOMSSKOLE PÅ STRØMSØ - TILLEGG TIL UTREDNINGEN - MARIENLYST ØST

Detaljer

Rino Pettersen P.ansv. Drammen Eiendom KF (DKE) Drammen Kommune Vei, natur og idrett (VNI) Daglig leder Drammen Idrettsråd (DIR)

Rino Pettersen P.ansv. Drammen Eiendom KF (DKE) Drammen Kommune Vei, natur og idrett (VNI) Daglig leder Drammen Idrettsråd (DIR) Prosjekt: Multifunksjonshall Marienlyst Drammen Møtedato / -tid: 05.11.2014, kl. 11.00 Type møte: Koordineringsmøte Sted: Drammen Eiendom KF Møte nr.: 4 Referent: Rune Scheele Dato: 06.11.2014 Distribusjon:

Detaljer

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015 Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug Formannskapet 17.03.2015 Bakgrunn Bystyret fattet i møte 23.04.2014 ang. Utvikling av Marienlystområdet følgende vedtak: 1. Det videre arbeidet med utvikling

Detaljer

Fjell 2020 områdeutvikling Utvikling av Fjell sentrum, allmenning, hall og skole Forberedende arbeider til Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell

Fjell 2020 områdeutvikling Utvikling av Fjell sentrum, allmenning, hall og skole Forberedende arbeider til Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell Fjell 2020 områdeutvikling Utvikling av Fjell sentrum, allmenning, hall og skole Forberedende arbeider til Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell skole Agenda 1. Bakgrunn Fjell 2020 2. Konseptvalgsanalyse

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 12/3725-44+43+41+40+34 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FELT S1 -GNR. 152/96 - SANDEFJORD STADION - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

Dato: Drammen Kommune Vei, natur og idrett (VNI) Daglig leder Drammen Idrettsråd (DIR)

Dato: Drammen Kommune Vei, natur og idrett (VNI) Daglig leder Drammen Idrettsråd (DIR) Prosjekt: Multifunksjonshall Marienlyst Drammen Møtedato / -tid: 16.09.2014, kl 13.00 Type møte: Koordinerings møte Sted: Drammen Idrettsråd Møte nr.: 1 Referent: Rune Scheele/Lars Michelsen Dato: 16.09.2014

Detaljer

Marienlyst. Drammensfotballens kompetansesenter. Drammensfotballens kompetansesenter Side 1 av 8

Marienlyst. Drammensfotballens kompetansesenter. Drammensfotballens kompetansesenter Side 1 av 8 Marienlyst Drammensfotballens kompetansesenter Drammensfotballens kompetansesenter Side 1 av 8 Sammendrag Visjon Skape toppfotball for kvinner og menn i Drammen gjennom sterk regional rekruttering. Målsetting

Detaljer

TOMTEANALYSE FOR MULTIFUNKSJONSHALL

TOMTEANALYSE FOR MULTIFUNKSJONSHALL MARIENLYST: INTERNT UTKAST 26.02.2013 TOMTEANALYSE FOR MULTIFUNKSJONSHALL Innledning Denne analyse tar sikte på å belyse konsekvenser for plassering av Multifunksjonshall på Marienlyst. I utviklingsavtale

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG Behov for kortsiktige tiltak Hedmark fylkeskommune, Hedmark Trafikk, Rom Eiendom, Jernbaneverket, NSB, Statens vegvesen og Hamar kommune har samarbeidet

Detaljer

Saksbehandler: Hjørdis Vatsvåg Arkiv: PLAID 363 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Hjørdis Vatsvåg Arkiv: PLAID 363 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hjørdis Vatsvåg Arkiv: PLAID 363 Arkivsaksnr.: 14/10035-226 Dato: 06.04.16 115/394 M.FL. HOTVETVEIEN 100, ØREN SKOLE, FASTSETTELSE AV BANESTØRRELSE I DETALJREGULERING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RABEKK OG MELLØS MOSS KOMMUNE (Utgave datert 15. mai 2009)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RABEKK OG MELLØS MOSS KOMMUNE (Utgave datert 15. mai 2009) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RABEKK OG MELLØS MOSS KOMMUNE (Utgave datert 15. mai 2009) Godkjent av det faste planutvalg dato: sak nr.: Godkjent av Moss bystyre dato: sak nr.: 1. FELLESBESTEMMELSER

Detaljer

Drammen kommune Multifunksjonshall Mulighetsanalyse Internt notat

Drammen kommune Multifunksjonshall Mulighetsanalyse Internt notat Drammen kommune Multifunksjonshall Mulighetsanalyse Internt notat Til: Prosjektgruppen Fra: Johannes Devold, Torstein Busland, Ulf Tellefsen Dato: 11.09.09, rev. 18.09.09, rev. 07.10.09 Sak: Program 1.

Detaljer

Vurdering av areal til utelek ved Øren skole

Vurdering av areal til utelek ved Øren skole Vurdering av areal til utelek ved Øren skole Dato: 11. mars 2015 / Innsending til førstegangsbehandling Vurderingen er utarbeidet i forbindelse med detaljregulering av Øren barneskole og flerbrukshall.

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Notat versjon Til : Multifunksjonshall - arbeidsgruppen

Notat versjon Til : Multifunksjonshall - arbeidsgruppen Notat versjon 28.10 Til : Multifunksjonshall - arbeidsgruppen Fra : Liv Marit Carlsen MULTIFUNKSJONSHALL FORELØPIG VURDERING AV: BYPLANMESSIGE FORHOLD FORHOLD TIL KOMMUNEPLAN / KOMMUNEDELPLAN / REGULERINGSPLAN

Detaljer

Detaljplaner for Straumen sentrum - Nessjordet og bankplassen

Detaljplaner for Straumen sentrum - Nessjordet og bankplassen Arkivsak. Nr.: 2013/1197-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Detaljplaner for Straumen sentrum - Nessjordet og bankplassen Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 43/09 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 08/9481-24 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.06. Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012 Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012 SPØRSMÅL STILT I FORMANNSKAPSSAK 84/2012 UTVIKLING AV MARIENLYSTOMRÅDET MED NY MULTIFUNKSJONSHALL

Detaljer

Mulighetsstudie Ny ishall /flerbrukshall i Asker. Møte i referansegruppen 16. oktober 2013

Mulighetsstudie Ny ishall /flerbrukshall i Asker. Møte i referansegruppen 16. oktober 2013 Mulighetsstudie Ny ishall /flerbrukshall i Asker Møte i referansegruppen 16. oktober 2013 Agenda dagens møte 1. Fremdrift 2. Asker kommune: Presentasjon av Mulighetsstudie versjon 3. 3. Asker idrettsråd

Detaljer

UTNYTTELSE - bakgrunn

UTNYTTELSE - bakgrunn UTNYTTELSE - bakgrunn Fra kommuneplanen: Minimum %BRA=140%. %BYA 60-80%. Maksimumsgrense for parkeringsplasser på bakkeplan med fri mulighet til parkering i kjeller, i p-hus, på tak og/eller felles parkeringsanlegg

Detaljer

KFUM FAMILIEARENA Ekebergveien 109. innholdskonsept

KFUM FAMILIEARENA Ekebergveien 109. innholdskonsept KFUM FAMILIEARENA Ekebergveien 109 innholdskonsept 23.05.2016 1 Innhold Bakgrunn og hensikt... 3 Program... 3 Arealformål i planen... 5 Overordnet situasjonsplan... 6 Fotballstadion... 7 Badeanlegg...

Detaljer

VEDLEGG 6: VOLUM-FORTETTINGS- OG PROGRAMMERINGSSTUDIE.

VEDLEGG 6: VOLUM-FORTETTINGS- OG PROGRAMMERINGSSTUDIE. VEDLEGG 6: VOLUM-FORTETTINGS- OG PROGRAMMERINGSSTUDIE. OMRÅDEAVGRENSING o Området som behandles i denne saken er knyttet til Doktor Hansteins gate, og på begge sider av denne, fra Drammen stasjon til Telthusgata.

Detaljer

UTBYGGING PÅ FJELLHAMAR TORG HVA SKJER OG NÅR?

UTBYGGING PÅ FJELLHAMAR TORG HVA SKJER OG NÅR? Desember 2016 Til Naboer og andre berørte på Fjellhamar UTBYGGING PÅ FJELLHAMAR TORG HVA SKJER OG NÅR? Som mange sikkert har observert, har det nå startet opp gravearbeider på Fjellhamar sentrum vest.

Detaljer

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Arkivsaksnr.: 11/2022-46 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07)

Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07) Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR SMIEØYA Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07) 1 AVGRENSNING

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Saksbehandler: Aida Strand Arkiv: GNR 110/222 Arkivsaksnr.: 05/ Dato:

Saksbehandler: Aida Strand Arkiv: GNR 110/222 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aida Strand Arkiv: GNR 110/222 Arkivsaksnr.: 05/04616-002 Dato: 22.11.2005 110/222, GRØNLAND 3, PARKERINGSHUS AVKLARING AV RAMMEBETINGELSER INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET Administrasjonens

Detaljer

Marienlyst Plassering av ny multifunksjonshall

Marienlyst Plassering av ny multifunksjonshall Marienlyst Plassering av ny multifunksjonshall Rapport fra arbeidsgruppen 20.03.2013 1. Bakgrunn Drammen kommune og Ticon Eiendom AS inngikk 8.10.2012 en Utviklingsavtale om utvikling av Marienlystområdet

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Holmen Områderegulering med konsekvensutredning. Formannskapet

Holmen Områderegulering med konsekvensutredning. Formannskapet Holmen Områderegulering med konsekvensutredning Formannskapet 12.12. 2017 05.01.2016 Planrammer Kommuneplan 2015-2036 gir rammer for reguleringsplanen Holmen-forhold til samarbeidsavtaler med jernbaneaktører

Detaljer

Øren flerbrukshall og skole. Planprosess og fremdrift

Øren flerbrukshall og skole. Planprosess og fremdrift Øren flerbrukshall og skole Planprosess og fremdrift Formannskapet 17.03.2015 Øren - fremdrift Flerbrukshall og skoleutvidelse Økonomiplanen vedtatt november 2014: Flerbrukshall på Øren hhv. 40 mill. i

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

Fredrikstad Stadion - overdragelse av anlegg til Fredrikstad kommune

Fredrikstad Stadion - overdragelse av anlegg til Fredrikstad kommune Saksnr.: 2013/13768 Dokumentnr.: 2 Løpenr.: 169439/2013 Klassering: U70 Saksbehandler: Tom Hermansen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret Fredrikstad Stadion - overdragelse

Detaljer

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Orientering til Formannskapet 12.02.2013 Finansiering - Buskerudbyen 2 6.12.2011

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

Kjøp av Aspmyra stadion

Kjøp av Aspmyra stadion Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2011 2921/2011 2011/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Formannskapet 26.01.2011 Bystyret 17.02.2011 Kjøp av Aspmyra stadion Sammendrag Bodø kommune

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-14/12425-2 50517/15 19.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett-au /

Detaljer

Vurdering av parkeringsbehov

Vurdering av parkeringsbehov Vurdering av parkeringsbehov Prosjekt: P226 Detaljregulering Øren skole og flerbrukshall Utarbeidet av: Architectopia AS, ved Andrew Holt Sist datert: Innsending til førstegangsbehandling 11. mars 2015

Detaljer

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Menighetssenter Idrettshall/-anlegg Skole INNLEDNING Vi vil med dette heftet prøve å fortelle dere hvordan vi har jobbet med forslag

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 12/3725 Arkivkode: Planid: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 20050004_E1 1 av 7 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSENDRING

Detaljer

Følgende spesifikke bestemmelser og retningslinjer ble vedtatt for Jernbanebrygga:

Følgende spesifikke bestemmelser og retningslinjer ble vedtatt for Jernbanebrygga: Reguleringsplan for Jernbanebrygga Notat Til: Styringsgruppa for Jernbanebrygga Fra: Ulf Tellefsen Dato: 07.03.07 Sak: Forslag til retningslinjer for videre arbeid 1. Bakgrunn Kommunestyret vedtok kommunedelplanen

Detaljer

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49. Varslingspliktige naboer Berørte parter, Offentlige høringsinstanser 05. september 2014 Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Detaljer

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG FORSLAG TIL OPPARBEIDELSE AV NY KUNSTGRESSBANE OSLO KOMMUNE - IDRETTSETATEN 1 FORORD Det ble i Oslo kommunes budsjett for 2008 bevilget 8,5 mill. kroner til etablering

Detaljer

Detaljregulering Øren skole Tilleggsutredning: banestørrelse

Detaljregulering Øren skole Tilleggsutredning: banestørrelse Detaljregulering Øren skole Tilleggsutredning: banestørrelse Innledning - bakgrunn Øren skole har en forventet økning i elevtall fra ca 500 til ca 660 elever frem mot 2030. I 2015 ble det fremmet en reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM Dato for bestemmelsene, sist revidert: 17.06.15 Dato for plankartet: 17.06.15 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet

Detaljer

Byutvikling på Marienlyst

Byutvikling på Marienlyst Byutvikling på Marienlyst Multifunksjonshall utredet i 2010 Manglende finansiering stoppet prosjektet Marienlyst - moden for byutvikling Friidrettsbanen er moden for oppgradering Byaksen er ikke ferdigstilt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Byutvikling på Marienlyst

Byutvikling på Marienlyst Byutvikling på Marienlyst Multifunksjonshall utredet i 2010 Manglende finansiering stoppet prosjektet Marienlyst - moden for byutvikling Friidrettsbanen er moden for oppgradering Byaksen er ikke ferdigstilt

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275 ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275 Vedtatt av Ullensaker kommune den Ordfører Reguleringsplan er datert 24.02.2015,

Detaljer

Marienlyst Tomteanalyse for multifunksjonshall. Perspektiv eller 3D

Marienlyst Tomteanalyse for multifunksjonshall. Perspektiv eller 3D Marienlyst Tomteanalyse for multifunksjonshall Perspektiv eller 3D 1 1. Bakgrunn Drammen kommune og Ticon Eiendom AS inngikk 8.10.2012 en Utviklingsavtale om utvikling av Marienlyst-området gjennom et

Detaljer

Nå kommer Fornebubanen

Nå kommer Fornebubanen Nå kommer Fornebubanen Planforslaget for Fornebubanen er nå på offentlig ettersyn, og du kan si din mening om planen. Høringsfristen er 10. april 2017. Hvorfor Fornebubanen? Da flyplassen på Fornebu ble

Detaljer

Saksframlegg. FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV HOPPBAKKENE I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 10/30803

Saksframlegg. FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV HOPPBAKKENE I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 10/30803 Saksframlegg FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV HOPPBAKKENE I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 10/30803 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar å justere

Detaljer

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt Statsråden Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2008/2456 14/5353-9 23.07.2015 Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Detaljer

Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L80 Arkivsaksnr.: 08/360-1 Dato: *

Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L80 Arkivsaksnr.: 08/360-1 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L80 Arkivsaksnr.: 08/360-1 Dato: * BYUTVIKLINGSPROSJEKT STRØMSØ TORG - FORPROSJEKT INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET 22.01.08 BYSTYRET 29.01.08 Administrasjonens

Detaljer

Idrettsarena "ASKERHALL"

Idrettsarena ASKERHALL Idrettsarena "ASKERHALL" Møte med is idrettene Status i utredningen Handlingsprogram 2012-15 Bevilget kr 1 mill til planleggingsmidler Budsjettprognose kr 250 mill i Hp langtidsbudsjett Forankret i plan

Detaljer

Hans Sperre Eiendom AS

Hans Sperre Eiendom AS 1 Hans Sperre Eiendom AS Forespørsel om detaljregulering for Kvartal 40 25. april 2014 Prosjektnummer: 12310 2 DETALJREGULERING FOR KVARTAL 40 FORESPØRSEL OM REGULERING Vi viser til møte med administrasjonen

Detaljer

1. BOLIGBEBYGGELSE I SØR, BB1, BB2, BB3

1. BOLIGBEBYGGELSE I SØR, BB1, BB2, BB3 Oppsummering av planbeskrivelsen fra rådmannen. Utdrag hentet direkte fra planbeskrivelsen er satt i kursiv. 1. BOLIGBEBYGGELSE I SØR, BB1, BB2, BB3 Søndre del av planområdet planlegges å bygges ut med

Detaljer

Veger og parkeringsplasser kan etableres ved utlegging av vanlige fyllmasser.

Veger og parkeringsplasser kan etableres ved utlegging av vanlige fyllmasser. Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Inderøy kommune Vennaområdet Kulturcampus Inderøy Fundamenteringsforhold Geotekniske vurderinger Dato: 9. november 2009 Rev. - dato Oppdrag / Rapportnr. 413853-1 Oppdragsleder:

Detaljer

Planbeskrivelse. for. Reguleringsplan nr. 298 03 Schjongslunden

Planbeskrivelse. for. Reguleringsplan nr. 298 03 Schjongslunden Planbeskrivelse for Reguleringsplan nr. 298 03 Schjongslunden 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Hensikt med planen... 3 Hovedinnhold... 3 Planens forhold til rammer og hovedlinjer

Detaljer

Innkommede saker årsmøtet 2017

Innkommede saker årsmøtet 2017 Innkommede saker årsmøtet 2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Trening på tvers av idrettene i EIF... 2 2. Bedret sosial profil på treningsavgifter... 3 3. Dalbakken... 4 4. Utvidelse klubbhus/driftsbygning...

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

Campus Ringerike MASTERPLAN. Prinsipper for fremtidig utvikling 04.juli 2012

Campus Ringerike MASTERPLAN. Prinsipper for fremtidig utvikling 04.juli 2012 Campus Ringerike MASTERPLAN Prinsipper for fremtidig utvikling 04.juli 2012 Overordnet situasjon I likhet med fl ere andre institusjoner og større funksjoner ligger Høgskolen som en enklave, eller

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING)

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) Bakgrunn I møte 19.februar 2014 vedtok formannskapet å legge område for Ringgatas

Detaljer

11.09 2012. Parkeringsanlegg under bakken i Drammen Park Mulighetsanalyse

11.09 2012. Parkeringsanlegg under bakken i Drammen Park Mulighetsanalyse 11.09 2012 Parkeringsanlegg under bakken i Drammen Park Vedtak i Bystyret juni 2011 ang. Drammen park forprosjekt for videre utvikling :.. som en del av første etappe i parkens NV del, utredes en etablering

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Plan for

Detaljer

Tilleggsnotat til overordnet parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum

Tilleggsnotat til overordnet parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum Notat Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/1302-8/L10 Til: Maria Wirkola 78 40 25 50 maria.wirkola@hammerfest.kommune.no 13.11.2011 Tilleggsnotat til overordnet parkeringsstrategi for Hammerfest

Detaljer

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER Arkivsaksnr.: 11/1304 Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.08.2013 104/13 Formannskapet 20.08.2013 96/13 Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L40 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: BYGGING AV NY KAI PÅ FURUHOLMEN - SØKNAD OM DISPENSASJON

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L40 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: BYGGING AV NY KAI PÅ FURUHOLMEN - SØKNAD OM DISPENSASJON SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L40 Arkivsaksnr.: 06/4356-13 Dato: 20.11.2007 BYGGING AV NY KAI PÅ FURUHOLMEN - SØKNAD OM DISPENSASJON INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET BRUSTRØKET FREDNESØYA

REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET BRUSTRØKET FREDNESØYA 1.gangsbehandling : 22.05.02 Dato for siste revisjon av planen : 02.10.02 Dato for Bystyrets godkjenning : 04.09.03. sak 0048/03 REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET BRUSTRØKET FREDNESØYA ALTERNATIV 1. REGULERINGSBESTEMMELSER.

Detaljer

Bakgrunn om utvikling av Marienlyst

Bakgrunn om utvikling av Marienlyst Bakgrunn om utvikling av Marienlyst Orientering i formannskapet 14. februar 2017 Rådmann Osmund Kaldheim 14.02.2017 Tema: Bakgrunn om utvikling av Marienlyst (v/rådmannen) Idrett Friidrettsanlegg Berskaug

Detaljer

Saksbehandler: Solveig Bergstrøm Arkiv: GBNR 114/1124 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Solveig Bergstrøm Arkiv: GBNR 114/1124 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Solveig Bergstrøm Arkiv: GBNR 114/1124 Arkivsaksnr.: 14/4530-10 Dato: 03.09.2014 114/1124, ØVRE STORGATE 42, TILBYGG OG OMBYGGING TIL FORRETNING, DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart.

1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NASJONALMUSEET PÅ VESTBANEN - Statsbyggs forslag Gnr. 209, bnr. 40 14.03.12. 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart. 2 Formål Området

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MENSTAD UNGDOMSKOLE, GNR/BNR 69/70 m.fl.

REGULERINGSPLAN FOR MENSTAD UNGDOMSKOLE, GNR/BNR 69/70 m.fl. REGULERINGSPLAN FOR MENSTAD UNGDOMSKOLE, GNR/BNR 69/70 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato bestemmelser: 03. 09. 2009. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25. 09. 2009 Bestemmelsene gjelder for det

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 07/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.02.2017 SAK 07/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GAMLE URÆDD STADION PORSGRUNN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GAMLE URÆDD STADION PORSGRUNN KOMMUNE 367 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GAMLE URÆDD STADION PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplanen fremmes i 2 faser. Disse bestemmelsene er felles for begge fasene. Hver fase har sitt eget plankart

Detaljer

PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG

PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist merd reguleringsgrense på plankart datert 24.07.2012. 2 FORMÅL

Detaljer

Trygg/Lade idrettshall på Ladeanlegget

Trygg/Lade idrettshall på Ladeanlegget Saksfremlegg Årsmøtet SK Trygg/Lade 22. mars 2017 Trygg/Lade idrettshall på Ladeanlegget Gruppa har i år som i fjor bestått av følgende: Sveinung Jørum Georg Søyseth Jan Frode Saasen Monica Gulbrandsen

Detaljer

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/2263-4 Arkivnr.: GNR 98/9 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer