RAPPORT: Medieaktører i samme områder som NRKs regionale og nasjonale nyhetsog aktualitetstjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT: Medieaktører i samme områder som NRKs regionale og nasjonale nyhetsog aktualitetstjenester"

Transkript

1 RAPPORT: Medieaktører i samme områder som NRKs regionale og nasjonale nyhetsog aktualitetstjenester DESEMBER 2014

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Medietilsynets oppdrag Avgrensning av oppdraget og materialets begrensninger Medietilsynets kilder og datagrunnlag NRK Øvrige medieaktører på nasjonalt nivå TV Radio Aviser Nettaviser Periodiske publikasjoner Øvrige medieaktører på regionalt nivå Lokal TV Lokalradio DAB lokalradio Lokale aviser Regionaviser Gratisaviser Rene nettaviser Nasjonalt nivå NRK Radio på FM DAB kanaler TV Aviser Nyhets og aktualitetstjenester på nett Registreringspliktige kringkastere Periodiske publikasjoner Regionalt nivå Østfold NRK Lokalradio på FM

3 3.1.3 DAB kanaler: Lokal TV Aviser Nyhets og aktualitetstjenester på nett Østlandssendingen NRK Lokalradio på FM DAB kanaler: Lokal TV Aviser Nyhets og aktualitetstjenester på nett Hedmark og Oppland NRK Lokalradio på FM DAB kanaler: Lokal TV Aviser Nyhets og aktualitetstjenester på nett Østafjells NRK Lokalradio på FM DAB kanaler: Lokal TV Aviser Nyhets og aktualitetstjenester på nett Sørlandet NRK Lokalradio på FM DAB kanaler Lokal TV Aviser Nyhets og aktualitetstjenester på nett Rogaland NRK

4 3.6.2 Lokalradio på FM DAB kanaler: Lokal TV Aviser Nyhets og aktualitetstjenester på nett Hordaland NRK Lokalradio på FM DAB kanaler: Lokal TV Aviser Nyhets og aktualitetstjenester på nett Sogn og Fjordane NRK Lokalradio på FM DAB kanaler: Lokal TV Aviser Nyhets og aktualitetstjenester på nett Møre og Romsdal NRK Lokalradio på FM DAB kanaler: Lokal TV Aviser Nyhets og aktualitetstjenester på nett Trøndelag NRK Lokalradio på FM DAB kanaler Lokal TV Aviser Nyhets og aktualitetstjenester på nett Nordland

5 NRK Lokalradio på FM DAB kanaler Lokal TV Aviser Nyhets og aktualitetstjenester på nett Troms NRK Lokalradio på FM DAB kanaler: Lokal TV Aviser Nyhets og aktualitetstjenester på nett Finnmark NRK Lokalradio på FM DAB kanaler: Lokal TV Aviser Nyhets og aktualitetstjenester på nett

6 1. Innledning 1.1 Medietilsynets oppdrag Det fremgår i brev av 4. november 2014 fra Kulturdepartementet til Medietilsynet at det som ledd i arbeidet med stortingsmelding om NRK skal anskaffes en ekstern empirisk analyse av de konkurransemessige virkningene av et utvalg av NRKs tjenester. Kulturdepartementet ber Medietilsynet om å beskrive hvilke markeder NRKs regionale og nasjonale nyhets og aktualitetstjenester befinner seg i, som et underlag for denne analysen. Medietilsynet har også blitt bedt om å inkludere økonomitall der dette er tilgjengelig. 1.2 Avgrensning av oppdraget og materialets begrensninger Medietilsynet gir i dette dokumentet med vedlegg en oversikt over hvilke medier som befinner seg innenfor de geografiske områder NRKs regionale og nasjonale nyhets og aktualitetstjenester dekker. Oversikten er basert på de opplysninger Medietilsynet har tilgjengelig gjennom egne registre over medieaktører, innrapporteringer fra våre tilsynsobjekter og offentlig tilgjengelige opplysninger om opplags og dekningstall, jf. punkt 1.3 nedenfor om kilder/datagrunnlag. Medietilsynet har hatt en relativt bred tilnærming i beskrivelsen av medieaktører, og inkluderer både analoge og digitale kringkastere, herunder også midlertidige digitale radiokonsesjoner i regionale nett. Informasjon om rene nettaviser er også inkludert så langt som mulig. Dette er gjort for å skissere at mediemarkedene både er innovative og dynamiske, der innholdstilbud og tjenester utvikles i tilknytning til digitaliseringen av kringkastingsnettene og utviklingen av innholdstjenester på Internett. De fleste nettaviser tilbyr i dag audiovisuelt innhold i tillegg til tekstbaserte artikler. Omfang og type innhold varierer mye mellom de ulike avisene, i tillegg til at tilbudet er under kontinuerlig utvikling. Medietilsynet har per i dag ingen fullstendig oppdatert oversikt over hvilke aviser som tilbyr audiovisuelt innhold, eller hva slags innhold de ulike nettavisene tilbyr. Sosiale medier er holdt helt utenfor Medietilsynets beskrivelse. Medietilsynet har ikke gjort særskilte vurderinger av hva som utgjør en egen nyhets og aktualitetstjeneste i NRKs tilbud utover å legge frem den oversikt over kanaler, plattformer og distriktskontorinndeling som NRK har. På regionnivå gir beskrivelsen også en oversikt over plattformer og kanaler der NRKs distriktstilbud tilbys. Medietilsynet foretar årlig en vurdering av nye gratisaviser med minst 46 utgivelser for å avgjøre om disse er nyhets og aktualitetsmedier. Medietilsynet har for øvrig ikke gjort egne innholdsundersøkelser av de ulike medietilbudene som oversikten omfatter. Det betyr at beskrivelsen prinsipielt ikke tar hensyn til eventuelle forskjeller i innholdstilbudene, og at enkelte medier som ikke har et nyhets og aktualitetstilbud er tatt med for å gi en samlet oversikt over medier som befinner seg i området. På kringkastingsfeltet har Medietilsynet tatt med samtlige nasjonale kringkastere i beskrivelsen, uavhengig av om de har et nyhets og aktualitetstilbud eller ikke. Det samme 5

7 gjelder alle DAB konsesjonærene og lokal TV. I beskrivelsen av lokalradioene i FM båndet, har tilsynet opplyst hvilken lokalradiotype de ulike konsesjonærene har. Når det gjelder rene nettaviser har Medietilsynet likevel gjort en enkel sjekk av hvorvidt nettsiden synes å tilby lokale nyheter og aktualiteter, samt om de har audiovisuelt innhold på sine sider. Oversikten over periodiske publikasjoner bygger på en tidligere undersøkelse Medietilsynet har gjennomført, jf. punkt 2.8 nedenfor. Medietilsynet har ikke egne mediebruksundersøkelser som viser hvilken betydning de ulike medietilbudene har for brukerne. Tilsynet har hentet opplagstall og dekningstall fra TNS Gallup, og lagt disse inn i de vedlagte Excel arkene. I disse arkene følger også en oversikt over dekningstall på nett og mobil fra undersøkelsen Forbruker & Media, 14/2. Det faktiske geografiske nedslagsfeltet til de enkelte mediene varierer. Beskrivelsen innenfor de enkelte regionene omfatter en rekke lokale medieaktører som ikke har samme nedslagsfelt som NRKs distriktskontorer. På denne bakgrunnen vil Medietilsynet presisere at beskrivelsen ikke representerer en avgrensning av det relevante markedet for NRKs nyhets og aktualitetstjenester. Beskrivelsen gir en oversikt over mediekanaler som kan tilby slike tjenester, og tilgjengelig informasjon om disse kanalene, og er ment som et utgangspunkt for det konkrete grunnlaget til de konkurranseanalyser departementets eksterne oppdrag skal omfatte. 1.3 Medietilsynets kilder og datagrunnlag For å beskrive hvilke markeder NRKs nasjonale og regionale nyhets og aktualitetstjenester befinner seg i, har Medietilsynet hentet opplysninger fra følgende kilder: NRK I beskrivelsen av NRKs nasjonale kanaler på tv og radio, har tilsynet brukt NRKs egne redegjørelser i forbindelse med allmennkringkastingstilsynet og tilsynets statusrapporter om digitalradio, jf. blant annet Statusrapport 5, om slukkevilkår for digitalradioovergangen. Når det gjelder NRKs tilbud på Internett foretok Medietilsynet i 2010 en gjennomgang av NRKs eksisterende tjenester på nye medieplattformer 1. Medietilsynet har etter dette ikke gjort en særskilt, oppdatert analyse av NRKs nyhets og aktualitetstjenester på Internett utover det vurderingsgrunnlaget som foreligger i det årlige allmennkringkastingstilsynet. 2 I beskrivelsen av NRKs nyhets og aktualitetstilbud på regionnivå har Medietilsynet tatt utgangspunkt i NRKs egen beskrivelse av distrikstkontorstrukturen. NRKs distriktsdivisjon har tolv avdelinger utenfor Marienlyst, ni 1 a_nye_medieplattformer_2010.pdf 2 Hallvard Moe og Helle Sjøvaag med flere ved Institutt for informasjons og medievitenskap ved UiB har gjort to kvantitative innholdsanalyser av NRKs nyhetstilbud på Internett, den første for året 2009 på oppdrag fra Medietilsynet, og den siste på eget initiativ for året

8 distriktskontor og tre regionkontor. Dette danner strukturen for oversiktens inndeling av de øvrige mediekanalene. Medietilsynet har i forbindelse med oppdraget fra departementet innhentet en oppdatert oversikt over hvordan NRKs distriktskontorstruktur. Oversikten er vedlagt Øvrige medieaktører på nasjonalt nivå I beskrivelsen av øvrige medieaktører på nasjonalt nivå har Medietilsynet tatt utgangspunkt i følgende: TV I oppstillingen av nasjonale kommersielle TV kanaler har Medietilsynet inkludert de kanalene som TNS Gallup angir markedsandeler for i rapporten Årsrapport TV seing i I tillegg til disse kanalene distribueres et ukjent antall andre kanaler til norske TV seere. Disse andre kanalene hadde en samlet markedsandel på nær 10 prosent i TNS Gallup måler kun de reklamefinansierte TV kanalenes markedsandeler. Det finnes ingen tilgjengelige opplysninger om premiumkanalenes oppslutning, og disse er ikke tatt med i Medietilsynets oversikt over nasjonale aktører. TNS Gallups målemetode: TNS Gallup TV meterpanel 3 gir de offisielle tallene for TV seingen i Norge. Det består av et landsrepresentativt panel på ca personer (1050 husstander). Medietilsynet har sortert TV kanalene etter eierskap og oppgir annonseinntekter og andre inntekter for 2013 for eierselskapene. Opplysninger om driftsinntektene er hentet fra eierselskapenes årsrapporter for Driftsinntekter for TV 2 inkluderer inntekter fra TV 2s frikanaler og premiumkanaler og inntekter fra TV 2s strømmetjeneste TV 2 Sumo. Det framkommer ikke av regnskapene hvor stor andel av inntektene som stammer fra frikanaler, premiumkanaler og TV 2 Sumo. SBS Discoverys årsregnskap inneholder alle inntekter generert i Norge. Det betyr at reklameinntekter fra sendinger på kanaler rettet mot Norge, som sender fra Storbritannia, er inkludert i årsregnskapet. Driftsinntekter for Modern Times Groups TV kanaler er anslått på grunnlag av segmentinformasjon i Modern Times Groups konsernregnskap, årsregnskaper for selskapets norske radio og distribusjonsvirksomheter og Institut för reklam och mediers anslag for reklameinntekter i TV i Norge i TV meterpanelet rapporterer i all hovedsak tradisjonell TV seing og registrerer seeratferden på alle faste enheter i de private husstandenes faste bopel som kan vise TV sending ved hjelp av TV tuner eller set top box og som regelmessig brukes til TV seing. Fra 1. januar 2008 ble TV seing i opptak inkludert i undersøkelsen. Offisielle seertall består av live TVseing, pluss inntil syv dagers tidsforsinket seing, såkalte konsoliderte tall. TV seing på PC/Mac ble inkludert i TVundersøkelsen fra 31. oktober TV seing på PC/Mac gjelder kun TV sendt materiale med inntil syv dagers tidsforsinkelse. TV seing på andre mobile enheter, TV seing utenfor private boliger og i fritidsbolig er ikke omfattet av undersøkelsen. gallup.no/ 7

9 Radio Det er to nasjonale kommersielle radiokanaler i FM nettet; P4 og Radio Norge. Radioenes markedsandel er hentet fra TNS Gallups rapport om radiolytting i TNS Gallups målinger foregår elektronisk og er basert på et representativt utvalg av 1000 personer 12 år og eldre. Personene bærer en PPM, kalt Mediemeter som registrerer all enkodet radio som de blir eksponert for. Annonseinntekter for 2013 er hentet fra eierselskapenes årsregnskaper. For Radio Norges del er annonseinntekter fra SBS Discoverys lokalradiovirksomhet trukket fra. Opplysningene om de nasjonale radiokanalene i DAB er hentet fra Medietilsynets statusrapport om digitalradioovergangen Aviser Papiraviser som ikke har et lokalt eller regionalt nedslagsfelt er inkludert i beskrivelsen på nasjonalt nivå. Lesertall er hentet fra undersøkelsen Forbruker & Media og gjelder for 2. kvartal Opplysningene om opplag er de offisielle godkjente netto opplagstallene for 2013 (hverdagsopplaget). Regnskapstall for den enkelte avis er hentet fra skjema innsendt av avisen til Medietilsynet Nettaviser I tillegg til papiravisenes nettutgaver er rene nettaviser med nasjonalt redaksjonelt nedslagsfelt inkludert. Det er foretatt en avgrensning slik at kun publikasjoner med et bredt nyhets og aktualitetsinnhold er inkludert. Side 2 og Side 3 er inkludert fordi de framstår som en integrert del av Nettavisen. Dekningstall er hentet fra undersøkelsen Forbruker & Media og gjelder for 2. kvartal Periodiske publikasjoner På eget ark i den vedlagt Excel filen om nasjonale aktører, gis det opplysninger om et antall periodiske publikasjoner med et nyhets og aktualitetspreg. Det er også her gjort en avgrensning slik at kun publikasjoner med et bredt nyhets og aktualitetsinnhold er inkludert. Det innebærer at fagpressen og bransjeblader som hovedregel ikke er inkludert. Enkelte slike publikasjoner, som Kommunal Rapport, Aftenposten Innsikt og Kapital, anses å ha et bredt nyhets og aktualitetsinnhold og er dermed tatt med i oversikten. Opplysningene om antall utgivelser i 2013 stammer fra publikasjonenes egne nettsider, mens opplag for 2013 er hentet fra ulike kilder. Opplysninger om opplag for Kommunal Rapport og Verdensmagasinet X stammer fra Fagpressen og opplag for Dine Penger fra Mediebedriftene. Disse opplagstallene er fastsatt etter samme reglverk som opplagstall for aviser. Opplagstall for de øvrige publikasjonene stammer fra Wikipedia eller fra publikasjonenes egne nettsider. Medietilsynet kjenner ikke til hvilken metodikk som ligger til grunn for disse opplagstallene, og ville anvendt dem med en viss varsomhet. 8

10 1.3.3 Øvrige medieaktører på regionalt nivå Som nevnt over tar Medietilsynet utgangspunkt i NRKs distriktskontorstruktur i beskrivelsen av det regionale nivået. Dette gir en inndeling i tolv regioner i tillegg til hovedkontoret på Marienlyst. I disse tolv regionene har Medietilsynet beskrevet hvilke storby/regionaviser som finnes, både på papir og nett. Tilsynet har også tatt med gratisaviser i de enkelte områdene. Videre har Medietilsynet med utgangspunkt i tilsynets egne registre kartlagt hvilke lokalradioer (analogt og DAB) og lokalfjernsyn (lokal TV) som befinner seg i de enkelte områdene Lokal TV Kringkastere som omtales som lokal TV er selskaper med konsesjon for lokal TV sendinger. Selskapene har plikt til å avgi årsmelding til Medietilsynet. Opplysningene om annonseinntekter er hentet fra årsmeldingene for Opplysningene om aktørene har nett TV eller ikke er hentet fra en kartlegging Medietilsynet gjennomførte våren Dette kan derfor ha endret seg. Det finnes også kringkastere som sender uten konsesjon. Disse kalles registrerte kringkastere og har ingen rapporteringsplikt til Medietilsynet. Tilsynet har få opplysninger om disse. En oversikt over de registrerte kringkasterne følger vedlagt i eget Excel ark Lokalradio Alle lokalradioer som kringkaster i eteren har plikt til å avlevere årsmelding til Medietilsynet. Opplysningene om annonseinntekter er hentet fra lokalradioenes årsmeldinger for Det fremgår av oversikten at mange lokalradioer ikke har annonseinntekter. Disse lokalradioene finansierer virksomheten enten ved hjelp av radio bingo eller gaver/frivillig lisens. I beskrivelsen av lokalradio ut fra oppdragets formål om å se nærmere på nyhets og aktualitetstilbud, er det viktig å ta hensyn til at det er ulike typer lokalradiokonsesjoner. 24/7 radio er en konsesjon med rett og plikt til å sende døgnkontinuerlig alle ukedager. Disse konsesjonærene er pålagt et minstekrav av lokalt programinnhold på 30 minutter med nyhets og aktualitetsstoff fra konsesjonsområdet. Konsesjonene er tildelt etter skjønnhetskonkurranse og hver radio har i tillegg til minstekravet, individuelle forpliktelser til å sende en bestemt mengde lokalt innhold fra konsesjonsområdet. Allmennradio er en konsesjon som gir en minsterett til 12 timers sammenhengende sendetid på hverdager. Disse konsesjonærene er pålagt et minstekrav av lokalt programinnhold på 30 minutter med nyhets og aktualitetsstoff fra konsesjonsområdet. Konsesjonene er tildelt etter skjønnhetskonkurranse og hver radio har i tillegg til minstekravet, individuelle forpliktelser til å sende en bestemt mengde lokalt innhold fra konsesjonsområdet. Nisjeradio er en konsesjon som ikke har noen krav til lokalt programinnhold. Disse konsesjonærene deler ofte sendernett med en allmennradio og/eller en eller flere nisjeradioer. Nisjeradioer har ikke lov til å tjene mer enn kr per driftsår i reklame og sponseinntekter eller 40 % av virksomhetens samlede inntekter i driftsåret. Det er etter Medietilsynets erfaring fra tilsynet med lokalradioene store variasjoner med hensyn til det lokale nyhets og aktualitetstilbudet. Dette gjelder både de lokalradiokonsesjoner som har konkrete 9

11 innholdsforpliktelser og de som ikke har det. Inneværende konsesjonsperiode for lokalradio på FM utløper 31. desember Hva som skjer etter dette er foreløpig usikkert. Kulturdepartementet gjennomfører i desember 2014 en høring om fremtidige rammevilkår for lokalradio, både på FM og DAB. Et forslag som diskuteres er å forlenge lokalradiokonsesjonene på FM med 3 år. Dersom dette skjer er det mulighet for at forpliktelser som angår lokalt innhold og inntektsbegrensinger vil bli slettet. Et annet alternativ er ny utlysning der radioene konkurrerer enten gjennom loddtrekning eller auksjon der det er overskuddsetterspørsel. Det er ikke foreslått innholdsforpliktelser i en evt. ny konsesjonsrunde, noe som innebærer at disse medieaktørene ikke vil få et krav om å sende nyheter og aktualiteter. Oversikten over lokalradioene i FM viser hvilke kommuner som inngår i de ulike konsesjonsområdene. Det er ikke nødvendigvis sammenheng mellom det definerte konsesjonsområdet og det faktiske geografiske nedslagsfeltet DAB lokalradio I lokalradioblokka foregår det prøvesendinger. Prøveperioden varer til 31. desember Det skal etter planen gis ordinære konsesjoner fra 1. januar Utbygging av sendernettene i lokalradioblokka er aktørstyrt, og det er derfor vanskelig å forutsi når det blir DAB sendinger i de ulike regionene. Medietilsynet har lagt inn opplysninger om DAB konsesjonærer der prøvesendinger er i gang pr. 15. desember Ettersom sendingene foreløpig er på forsøksnivå, har Medietilsynet ingen opplysninger om økonomi eller eksakt dekning innenfor regionene. Lokalradio på DAB har ingen innholdsforpliktelser Lokale aviser Opplagstall og antall utgivelser er de offisielle opplags og utgivelsestallene for For MBLs medlemsaviser beregnes det spredningstall (opplag solgt i kommuner og fylker). I vedlagt fil ligger det spredningstall på kommunenivå for alle MBL avisene i deres respektive utgiverfylker. Avishusene sender årlig inn regnskapstall til Medietilsynet på fastsatt skjema. Opplysninger om annonseinntekter og opplagsinntekter er hentet fra skjemaet for På skjemaet oppgir avisene hvor stor andel av annonseinntektene og opplagsinntektene (abonnement + løssalg) som kommer fra digitale nyhetstjenester. Noen få aviser leverer ikke inn skjemaet. Merk at regnskapstall for Nordstrands Blad inneholder annonseinntekter og opplagsinntekter for alle betalaviser, gratisaviser og nettaviser som utgis av selskapet DittOslo. Nettavisene blir navngitt i oversikten slik avishuset selv har oppgitt til Medietilsynet i skjema om eierskapsopplysninger ved inngangen av Medietilsynet har ikke gått inn på den enkelte nettavis, og kan derfor ikke si noe om hvor ofte innholdet oppdateres og i hvilken grad den enkelte nettavis kan sies å være et fullverdig nyhetstilbud. Lesertall for papiravis, nettavis og mobil er hentet fra undersøkelsen Forbruker & Media (FM) for 2. kvartal 2014 (intervjuundersøkelse). Det finnes andre metoder som måler oppslutning i nettaviser og avishusenes 10

12 nyhetstjenester for mobil, slik som TNS Gallup Scores og TNS Gallup NIP. Disse kan gi avvikende resultat fra FM, men FM gir oppslutningstall for flest avishus på alle tre plattformer Regionaviser Det finnes ingen omforent definisjon av regionavis. I denne fremstillingen har Medietilsynet betegnelsen for aviser som har en vesentlig spredning av papiropplaget utover utgiverkommunen og det nærmeste omlandet. Aviser som kanskje kunne betegnes som regionaviser i tillegg til de som er nevnt i framstillingen, er Telemarksavisa, Varden, Haugesunds Avis, Sunnmørsposten og Avisa Nordland. At en avis betegnes som en regionavis, innebærer ikke nødvendigvis at den dekker den aktuelle regionen redaksjonelt. Aftenposten er et eksempel på det. Andre regionaviser kan ha en fyldigere dekning av forhold i regionen. To regionaviser har en vesentlig spredning i nedslagsfeltet til flere av NRKs distriktskontorer. Det gjelder Aftenposten som har spredning i NRK Østfolds, NRK Østlandssendingens, NRK Hedmark og Opplands og NRK Østafjells områder, og Bergens Tidende som har spredning i NRK Hordalands og NRK Sogn og Fjordanes områder. Det oppgis hvor stort opplag disse to avisene solgte i de respektive distriktskontorenes områder Gratisaviser Gratisaviser distribueres gratis til postkassene til alle husstander i et avgrenset geografisk område, for eksempel en kommune eller et fylke. De gratisavisene som er omtalt i fremstillingen er de som har sendt inn skjema med eierskapsopplysninger til Medietilsynet i januar På skjemaet har avisene oppgitt gjennomsnittlig antall eksemplarer som er distribuert og antall utgivelser i Avisene oppgir også om de publiserer redaksjonelt innhold i en nettavis. Medietilsynet har ikke vurdert nyhets og aktualitetsinnholdet i gratisavsier som kommer ut sjeldnere enn 46 ganger i året. Det kan finnes flere gratisaviser enn de som er omtalt i oversikten Rene nettaviser Rene nettaviser er nettaviser som ikke har en tilknytning til en papiravis. Det finnes ingen uttømmende oversikt over rene nettaviser med et lokalt eller regionalt nedslagsfelt. Medietilsynet har ved hjelp av søk på Internett identifisert et antall lokale/regionale rene nettaviser. De aller fleste av disse er lokale publikasjoner rettet mot en del av en kommune. Et unntak er Vest24.no som er en regional næringsrettet nettavis for Vestlandet. Medietilsynet har ingen opplysninger om driftsøkonomi i de lokale/regionale rene nettavisene, men har tatt med dekningstall fra undersøkelsen Forbruker & Media der disse finnes. 11

13 2. Nasjonalt nivå 2.1 NRK NRK har følgende nasjonale TV kanaler: NRK1 NRK2 NRK3 NRK Super På radio har NRK både analoge og digitale sendinger. Disse er fordelt på følgende kanaler: Analogt/FM: P1 P2 P3 To av NRKs nisjekanaler, NRK Alltid Nyheter og NRK mp3, har begrenset dekning i deler av landet. NRK Alltid Nyheter er etablert med sendere i 14 byer, mens NRK mp3 er å finne i 13 byer. De fleste senderne er små, og har begrenset dekning. Digitalt/DAB: NRK P1 NRK P1+ NRK P2 NRK P3 NRK Alltid nyheter NRK Mp3 NRK Super/NRK Folkemusikk NRK Sami Radio NRK Vær NRK Sport NRK Klassisk NRK P13 NRK Jazz NRKs kanaler på DAB og DAB+ er fordelt mellom Riksblokka og Regionblokka. 12

14 NRK har et bredt innholdstilbud på nett. På nett har NRK både tekst, lyd og bildebasert innhold. NRK har både egen radiospiller og TV spiller til direkteavspilling og «on demand». Som tidligere nevnt foretok Medietilsynet i 2010 en gjennomgang av NRKs eksisterende tjenester på nye medieplattformer. Medietilsynet har etter dette ikke foretatt noen egen analyse av NRKs nyhets og aktualitetstjenester på nett, jf. punkt 1.3 ovenfor. 2.2 Radio på FM Det er to kommersielle aktører på FM nettet: Modern Times Group (P4) Discovery Networks International Holdings Limited (Radio Norge) I det vedlagte Excel arket om nasjonale aktører fremgår kanalenes markedsandel og annonseinntekter. 2.3 DAB kanaler De kommersielle nasjonale radiokanalene på DAB/DAB+ sender i Riksblokka. Pr. i dag er det gitt konsesjoner til følgende aktører: Modern Times Group (P4, P5 Hits, P6 Rock, P7 Klem) Discovery Networks International Holdings Limited (Radio Norge, Radio 1, Radio Rock) Energy Holding Norway AS (NRJ) 2.4 TV I beskrivelsen av kommersielle TV kanaler på nasjonalt nivå har Medietilsynet tatt utgangspunkt i de aktørene TNS Gallup angir markedsandeler for i Årsrapport TV seing i Det fremgår at dette er følgende aktører: Egmont (TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 Nyheter, TV 2 Bliss) Discovery Networks International Holdings Limited (TVNorge, FEM, MAX, VOX, Discovery, TLC Norge) Modern Times Group (TV 3, Viasat 4, TV6) MTV (MTV) National Geographic (National Geographic) I tillegg er det andre kanaler som samlet hadde en markedsandel på nær 10 prosent i I vedlagte Excelark om nasjonale aktører er det gitt en oversikt over kanalenes markedsandeler, annonseinntekter, andre inntekter og om kanalen har nett TV. 13

15 2.5 Aviser I kartleggingen av nasjonale aviser er det foretatt en avgrensning slik at kun publikasjoner med et bredt nyhets og aktualitetsinnhold er inkludert. Det innebærer at fagpresse og bransjeblader er utelatt. Utvalget består av følgende aviser: 1. Dag og Tid 2. Dagbladet 3. Dagen 4. Klassekampen 5. Morgenbladet 6. Nationen 7. Dagens Næringsliv 8. Ny Tid 9. Ságat 10. VG (VG+) 11. Vårt Land 12. Finansavisen 13. Ávvir 14. Fiskeribladet Fiskaren 15. Norge IDAG 16. Korsets Seier 17. Ukeavisen Ledelse 18. Utrop 19. Aftenposten Junior 20. Klar Tale I Excel arket om nasjonale aktører fremgår opplagstall, antall utgivelser, lesertall papiravis, lesertall papiravis+nettavis, lesertall papiravis+nettavis+mobil, annonseinntekter og opplagsinntekter. 2.6 Nyhets og aktualitetstjenester på nett I kartleggingen av rene nyhets og aktualitetstjenester på nett er kun publikasjoner med et bredt nyhets og aktualitetsinnhold inkludert. Dette gir følgende oversikt: E24 E24 Mobil Nettavisen.no NA24 4 Side 2 5 Side 3 6 ABC Nyheter 4 NA24 er en integrert del av Nettavisen. 5 Side 2 er en integrert del av Nettavisen. 6 Side 3 er en integrert del av Nettavisen. 14

16 Sol.no The Norway Post The Foreigner TV 2 Mobil TV 2.no I Excel arket om nasjonale aktører fremgår dekningstallstall der vi har dette. 2.7 Registreringspliktige kringkastere For kringkastere som skal sende via satellitt, kabel eller nett foreligger ikke krav om konsesjon. Disse aktørene må registrere virksomheten hos Medietilsynet. Det stilles ingen innholdskrav eller krav til sendeomfang for disse. I vedlagte Excel ark, Registreringspliktige kringkastere, følger en tabell med aktive kringkastere. Våren 2013 foretok Medietilsynet en gjennomgang av samtlige aktører, og slettet de som ikke var i drift. Senere har det kommet til noen nye kringkastere, men det har ikke blitt foretatt noen ny gjennomgang av om alle kringkasterne er i drift. Noen av de registreringspliktige kringkasterne er omtalt andre steder i denne rapporten siden de også har konsesjon. 2.8 Periodiske publikasjoner I vedlagte Excel ark, Periodiske publikasjoner, fremgår en oversikt over 14 såkalte periodiske publikasjoner med et nasjonalt nedslagsfelt. Medietilsynet har her tatt utgangspunkt i en kartlegging som tilsynet foretok høsten 2013 i forbindelse med nye forskrifter til medieeierskapsloven som Medietilsynet skulle utforme. Disse 14 publikasjonene ble ansett som omfattet av medieeierskapslovens virkeområde. Vurderingen som ble gjort for publikasjonene var bl.a. en helhetsvurdering av utgivelseshyppighet og hvorvidt publikasjonen bidrar til den brede, allmenne samfunnsdebatten. 15

17 3 Regionalt nivå I beskrivelsen av hvilke markeder NRKs regionale nyhets og aktualitetstjenester befinner seg i, har Medietilsynet tatt utgangspunkt i NRKs distriktsinndeling. NRKs distriktsdivisjon/regionale struktur er en av tre divisjoner som NRK har organisert sin innholdsproduksjon i. De to andre divisjonene er Marienlyst og NRK Sápmi. Distrikts og regionkontorene er organisert i tolv avdelinger utenfor Marienlyst, ni distriktskontor og tre regionkontor. Distrikts og regionkontorene har 33 lokalkontor rundt om i ulike lokalsamfunn i Norge, jf. vedlagte kart over NRKs distriktskontorer. Ifølge NRKs allmennkringkasterregnskap står distriktskontorene for en vesentlig del av NRKs innholdsproduksjon, både gjennom produksjon av lokale nyheter og innhold til radio, TV og nett samt til riksdekkende nyhetssendinger. På radio blir distriktsnyheter sendt alle hverdager i P1, og det er en tre timers distriktsprodusert sendeflate både morgen og ettermiddag. På TV sendes distriktssendinger alle hverdager fra kl til i NRK1. Det sendes også distriktssendinger fra kl til mandag til torsdag i samme kanal. Distriktskontorene har egne nettsider under NRK.no, og mange av sakene publiseres også på forsiden av NRK.no. I beskrivelsen av hvilke nyhets og aktualitetstjenester som befinner seg i de samme områdene som NRKs distriktskontorer har Medietilsynet hentet opplysninger i egne registre for kringkastere, aviser og nettpublikasjoner og andre offisielle kilder, jf. beskrivelsen ovenfor i punkt Østfold NRK NRK Østfold er lokalisert i Fredrikstad, og dekker hele Østfold fylke. Distriktskontoret produserer nyhetssendinger fra distriktet til radio og TV, og har en egen nettside Lokalradio på FM På FM er Østfold delt inn i seks konsesjonsområder, med følgende nettstruktur og lokalradiotyper: 1. Aremark, Halden: Ett allmennradio /nisjeradionett: Allmennradio: Radio Prime AS (Radio Prime Halden) 2. Fredrikstad, Hvaler: Ett allmennradio /nisjeradionett: Allmennradio: Radio Prime Fredrikstad AS (Radio Prime Fredrikstad) Nisjeradio: Vekkelsessenteret (Vekkelsesradio n) 3. Sarpsborg, Råde: Ett 24/7 nett og ett nisjeradionett: 24/7: Radio Prime Sarpsborg AS (Radio Prime Sarpsborg) 16

18 Nisjeradio: Radio Øst AL (Radio Øst), Voice of Norway (Voice of Norway), Skjeberg Folkehøyskole (Radio Skjeberg) 4. Moss, Rygge, Våler: Ett allmennradio /nisjeradionett: Allmennradio: Radio Prime Moss AS (Radio Prime Moss) 5. Rakkestad, Marker, Eidsberg, Rømskog, Trøgstad: Ett allmennradio /nisjeradionett Allmennradio: Radio 5 Indre Østfold Nærradio AS (Radio 5) 6. Askim, Skiptvet, Spydeberg, Hobøl: Ett allmennradio /nisjeradionett: Allmennradio: Radio Østfold AS (Radio Metro Indre Østfold) I det vedlagte Excel arket, NRK Østfold, er lokalradioene gruppert etter lokalradiotype, og her er også informasjon om den enkelte radios inntekter fra reklame inkludert DAB kanaler: I Østfold har følgende konsesjonærer prøvesendinger i lokalradioblokka: Radio Øst AL (Radio Øst) Radio Prime Fredrikstad AS (Radio Prime Fredrikstad) Radio Prime Moss AS (Radio Prime Moss) Radio Prime Sarpsborg AS (Radio Prime Sarpsborg) Radio Prime AS (Radio Prime Halden) P4 Radio Hele Norge AS (P8 Pop) Radio 7 AS (Radio Visjon) Lille Marienlyst AS (Podcastforlaget) VoiceboxProductions AS (Jazzabit) Det Norske Radioselskap AS (POPradio) Lokal TV I Østfold er det gitt én lokal TV konsesjon: Pan Media Group AS (TV8 Østfold) I det vedlagte Excel arket er inntekter fra reklame oppgitt. Det fremgår dessuten at TV8 Østfold også har nett TV Aviser I Østfold gis det ut aviser i følgende kommuner: Fredrikstad: Demokraten Fredrikstad: Fredriksstad Blad Halden: Halden Arbeiderblad Moss: Moss Avis 17

19 Rakkestad: Rakkestad Avis Sarpsborg: Sarpsborg Arbeiderblad Askim: Smaalenenes Avis Aftenposten har utgiversted i Oslo, men har et opplag på i Østfold, og har således en vesentlig spredning i regionen. I det vedlagte Excel arket gis det opplysninger om godkjent opplag for 2013, lesertall papiravis, lesertall papiravis + nettavis, lesertall papiravis + nettavis + mobil, utgivelser i 2013, annonseinntekter og opplagsinntekter. I Østfold gis det ut gratisaviser i følgende tre kommuner: Moss: Byavisa Moss Fredrikstad: Byavisa Fredrikstad Sarpsborg: Byavisa Sarpsborg Sarpsborg: Østfoldavisen I det vedlagte Excel arket gis det opplysninger om distribusjon der vi har dette, antall utgivelser i 2013 og om gratisavisen har nettavis Nyhets og aktualitetstjenester på nett Medietilsynet kjenner til én ren nettavis i Østfold: Mysenposten.no Mysenposten.no tilbyr nyheter og aktualiteter, og har også audiovisuelt innhold. Medietilsynet har ikke opplysninger om lesertall og økonomi. 3.2 Østlandssendingen NRK NRK Østlandssendingen er lokalisert på Marienlyst, og dekker Oslo og Akershus. Distriktskontoret produserer nyhetssendinger fra distriktet til radio og TV, og har en egen nettside Lokalradio på FM På FM er Oslo og Akershus delt inn i åtte konsesjonsområder, med følgende nettstruktur og lokalradiotyper: 1. Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Ullensaker, Nes har ett allmennradio /nisjeradionett: Allmennradio: Radio NERO AS (Radio Nero) Nisjeradio: Norske Etermedier AS (Radio+ Dans) 18

20 2. Lørenskog, Sørum, Fet, Rælingen, Enebakk, Skedsmo, Nittedal, Aurskog Høland og Gjerdrum har ett allmennradio /nisjeradionett: Allmennradio: Radio NERO AS (Radio NERO) Nisjeradio: Norske Etermedier AS (Radio+ Dans) 3. Asker, Bærum: har ett allmennradio /nisjeradionett: Allmennradio: 21st Venture AS (The Beat Asker og Bærum) Nisjeradio: Asker og Bærum lokalradio AS (New Norwegian Music) 4. Nesodden: Ett allmennradio /nisjeradionett: Allmennradio: Radio Melodi Norge AS (Klem FM) 5. Ski, Oppegård: Ett Allmennradio/nisjeradionett: Allmennradio: SBS Radio Norge AS (Radio 1 Hits) Nisjeradio: Norsk Lokalkringkasting AS (Hallo Ski) 6. Frogn, Ås, Vestby: Ett allmennradio /nisjeradionett: Allmennradio: Radio Rox AS (Radio Metro Follo) 7. Oslo: Ett 24/7 nett, ett allmennradio /nisjeradionett, tre nisjeradionett: 24/7: Energy Holding Norway AS (ENERGY Oslo) Allmennradio: SBS Radio Norge AS (The Voice) Nisjeradio på allmennradio /nisjeradionettet: Radio Latin Amerika (Radio Latin Amerika), Norske Lokalkringkasting AS (Radio+ Dans Oslo) Nisjeradio (1): Studentradioen i Oslo (Radio Nova), RadiOrakel (RadiOrakel), Pakistansk ungdomsforening (Pak Radio), Radio Tamil Murasam (Radio Tamil Murasam) Nisjeradio (2): Acem Radio (Acem Radio), Radio Riks v/arne Paulsen (Radio Riks) Nisjeradio (3): Adventkirken (Kanal 7 Oslo), Maran Ata menigheten i Oslo (Radio Maran Ata), Ahmadiyya Muslim Jamaat (Radio Islam Ahmadiyya), Norea Mediemisjon (Norea Radio Oslo), Eurovision Network AS (Radio Visjon), Radio Inter FM (Radio Inter FM), Nordisk Kristen Kringkasting (NKK Radio), Urtehagen islamske stiftelse (Muslim Radio) 8. Stor Oslo: Oslo, Lørenskog, Sørum, Fet, Rælingen, Enebakk, Skedsmo, Nittedal, Aurskog Høland og Gjerdrum fra Akershus: Tre 24/7 nett: 24/7: 21st Venture (Radio Metro Stor Oslo) 24/7: P5 Radio Halve Norge (P5 Oslo) 24/7: Radio Rox AS (Radio Rox) I det vedlagte Excel arket, NRK Østlandssendingen, er lokalradioene gruppert etter konsesjonsområde og lokalradiotype, og her er også informasjon om den enkelte radios inntekter fra reklame inkludert DAB kanaler: I Oslo og Akershus har følgende konsesjonærer prøvesendinger i lokalradioblokka: 21 st Venture AS (Radio Metro) Radio Latin Amerika (Radio Latin Amerika) P4 Radio Hele Norge AS (P8 Pop) Radio 7 AS (Radio Visjon) Lille Marienlyst AS (Podcastforlaget) 19

21 Voicebox Productions AS (Jazzabit) Det Norske Radioselskap AS (POPradio) Radio Tamil Murasam (Radio Tamil Murasam) Pakistansk Ungdomsforening (Voice of Oslo) Voxlo Media AS (Voxlo Radio) Norea Mediemisjon (Norea) Studentradioen i Oslo (Radio Nova) SBS Radio Norge AS (R Rock klassiker) Scandinavian Satellite Radio AS (Scansat) 21st Venture AS (Rox 90,1) SBS Radio Norge AS (The Voice) 21 st Venture AS (The Beat) Lokal TV I Oslo og Akershus er det gitt fire lokal TV konsesjoner: Pan Media Group AS (TV8 Asker og Bærum) Pan Media Group AS (TV 8 Follo) Pan Media Group AS (TV 8 Romerike) Pan Media Group AS (TV 8 Oslo) I det vedlagte Excel arket er inntekter fra reklame oppgitt. Det fremgår dessuten at alle fire også har nett TV Aviser I Oslo og Akershus gis det ut aviser i følgende kommuner: Oslo: Aftenposten Oslo: Akers Avis Groruddalen Oslo: Dagsavisen Oslo: Nordstrands Blad Frogn: Akershus Amstidende Bærum: Asker og Bærums Budstikke Eidsvoll: Eidsvoll Ullensaker Blad Enebakk: Enebakk Avis Aurskog Høland: Indre Akershus Blad Nes: Raumnes Skedsmo: Romerikes Blad Nittedal: Varingen Vestby: Vestby Avis Ski: Østlandets Blad Ås: Ås Avis 20

22 Aftenposten har utgiversted i Oslo, og har et opplag på i Oslo og Akershus, og har således en vesentlig spredning i regionen. I det vedlagte Excel arket gis det opplysninger om godkjent opplag for 2013, lesertall papiravis, lesertall papiravis + nettavis, lesertall papiravis + nettavis + mobil, utgivelser i 2013, annonseinntekter og opplagsinntekter. I Oslo og Akershus gis det ut gratisaviser i følgende tre kommuner: Oslo: Ullern Avis Akersposten Oslo: Avisa Østbyen Oslo: Ditt Oslo Oslo: Nordre Aker Budstikke Oslo: Lokalavisen Groruddalen Oslo: Nordstrands Blad Oslo: Natt og Dag Oslo: Osloby Bærum: Asker og Bærumsavisen Skedsmo: Romeriksposten I det vedlagte Excel arket gis det opplysninger om distribusjon, antall utgivelser i 2013 og om gratisavisen har nettavis. For gratisavisene i Oslo og Akershus oppgis også lesertall for de avisene vi har opplysninger om dette Nyhets og aktualitetstjenester på nett Medietilsynet kjenner til to rene nettaviser i Oslo og Akershus: dittoslo.no (er en seksjon av Nettavisen) Lokalmagasinet.no (Son og Vestby) Nettavisene tilbyr nyheter og aktualiteter, men synes ikke å ha audiovisuelt innhold. Medietilsynet har ikke opplysninger om økonomi, men undersøkelsen Forbruker & Media oppgir at dittoslo.no har en dekning på Hedmark og Oppland NRK NRK Hedmark og Oppland er lokalisert på Lillehammer, og dekker Hedmark og Oppland. Distriktskontoret produserer nyhetssendinger fra distriktet til radio og TV, og har en egen nettside Lokalradio på FM På FM er Hedmark og Oppland delt inn i tolv konsesjonsområder, med følgende nettstruktur og lokalradiotyper: 21

23 1. Tolga, Os, Alvdal, Tynset og Foldal: ett allmennradio /nisjeradionett: Allmennradio: Radiodrift AS (ØsterdalsRadioen) 2. Engerdal og Trysil: ett allmennradio /nisjeradionett: Allmennradio: Radiodrift AS (TrysilRadioen) 3. Stor Elvdal, Rendalen, Åmot: ett allmennradio /nisjeradionett: Allmennradio: Radio Åmot (Radio Midt Østerdal) 4. Elverum, Løten: Ett 24/7 nett og ett nisjeradionett: 24/7: 21st Venture AS (Radio Metro Elverum) Nisjeradio: Radiodrift AS (ElverumsRadioen) 5. Hamar, Ringsaker, Stange: Ett allmennradio /nisjeradionett: Allmennradio: Exact Media AS (Radio Exact Hamar) Nisjeradio: Mjøsradioen (Mjøsradioen) 6. Åsnes, Grue, Våler: Ett allmennradio /nisjeradionett: Allmennradio: Radiodrift AS (SolørRadioen) Nisjeradio: Stiftelsen Våler nærradio (Radio Solør/Våler Nærradio) 7. Eidskog, Kongsvinger, Nord Odal, Sør Odal: ett allmennradio /nisjeradionett: Allmennradio: Radio Kongsvinger AS (Radio Kongsvinger) Nisjeradio: Radio Sentrum (Radio Sentrum) 8. Jevnaker, Gran, Lunner, Søndre Land og Nordre Land: ett allmennradio /nisjeradionett: Allmennradio: Radio Randsfjord AS (Radio Randsfjord) 9. Østre Toten og Vestre Toten: ett allmennradio /nisjeradionett: Allmennradio: Radio Toten (Radio Toten) 10. Gjøvik, Lillehammer, Gausdal: ett 24/7 nett og ett allmennradio /nisjeradionett 24/7: 21st Venture AS (Radio Metro Mjøsbyene) Allmennradio: Radio Nero AS (Radio Nero Mjøsbyene) Nisjeradio: Kurer Media Limited (Radio Gjøvik og Lillehammer) 11. Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Etnedal, Nord Aurdal, Sør Aurdal: ett allmennradio /nisjeradionett Nisjeradio: Valdres Radio AL (Valdres Radio) 12. Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre: ett allmennradio /nisjeradionett: Nisjeradio: Ottadalsradioen AL (Ottadalsradioen) I det vedlagte Excel arket, NRK Hedmark Oppland, er lokalradioene gruppert etter konsesjonsområde og lokalradiotype, og her er også informasjon om den enkelte radios inntekter fra reklame inkludert DAB kanaler: I Hedmark har følgende konsesjonærer prøvesendinger i lokalradioblokka: Exact Media AS (Radio Exact) Radiodrift AS (SolørRadioen+) Radiodrift AS (SolørRadioen) 22

24 Radiodrift AS (ElverumsRadioen) Lokal TV I Hedmark og Oppland er det gitt én lokal TV konsesjon: TV1 Øst (TV1 Øst) I det vedlagte Excel arket er inntekter fra reklame oppgitt. Det fremgår dessuten at TV1 Øst også har nett TV Aviser I Hedmark og Oppland gis det ut aviser i følgende kommuner: Nord Fron: Dølen Skjåk: Fjuken Kongsvinger: Glåmdalen Lillehammer: Gudbrandsdølen Dagningen Gran: Hadeland Hamar: Hamar Arbeiderblad Elverum: Lokalavisa Sør Østerdal Elverum: Ringsaker Blad Elverum: Østlendingen Sel: Norddalen Gjøvik: Oppland Arbeiderblad Åsnes: Solungavisa Stange: Stangeavisa Nord Aurdal: Valdres Dovre: Vigga Stor Elvdal: Østerdølen Aftenposten har utgiversted i Oslo, men har et opplag på i Hedmark og Oppland, og har således en vesentlig spredning i regionen. I det vedlagte Excel arket gis det opplysninger om godkjent opplag for 2013, lesertall papiravis, lesertall papiravis + nettavis, lesertall papiravis + nettavis + mobil, utgivelser i 2013, annonseinntekter og opplagsinntekter. I Hedmark og Oppland gis det ut gratisaviser i følgende fire kommuner: Hamar: Hamar Dagblad Gjøvik: Gjøviks Blad Lena: Totens Blad Lillehammer: Lillehammer Byavis 23

25 I det vedlagte Excel arket gis det opplysninger om distribusjon, antall utgivelser i 2013 og om gratisavisen har nettavis. For gratisavisene i Hedmark og Oppland oppgis også lesertall for de avisene vi har opplysninger om dette Nyhets og aktualitetstjenester på nett Medietilsynet kjenner til to rene nettaviser i Hedmark og Oppland: Gausdølen.no Hedalen.no Begge disse tilbyr nyheter og aktualiteter, men synes ikke å ha audiovisuelt innhold. Medietilsynet har ikke opplysninger om økonomi og dekning. 3.4 Østafjells NRK NRK Østafjells er lokalisert i Porsgrunn, og dekker Buskerud, Vestfold og Telemark. Distriktskontoret produserer nyhetssendinger fra distriktet til radio og TV, og har en egen nettside Lokalradio på FM På FM er Buskerud, Vestfold og Telemark delt inn i 18 konsesjonsområder, med følgende nettstruktur og lokalradiotyper: 1. Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå, Nore og Uvdal: ett allmennradio /nisjeradionett: Allmennradio: Radio Hallingdal (Radio Hallingdal) 2. Sigdal, Modum, Krødsherad: ett allmennradio /nisjeradionett: Allmennradio: Radio Modum (Radio Modum) 3. Kongsberg, Øvre Eier, Rollag, Flesberg: ett allmennradio /nisjeradionett: Allmennradio: 21st Venture (Radio Metro Kongsberg) Nisjeradio: Radio5NorgeLive A.N.E. og Norges Webradiomedielag (RiksNettRadio Midt Buskerud), Radio Nero AS (Radio Nero) 4. Drammen, Lier, Nedre Eiker: Ett 24/7 nett og ett nisjeradionett: 24/7: 21st Venture (Radio Metro Drammen) Nisjeradio: Danvik Folkehøgskole (Radio Drammen), Radio 7 AS (Radio 7), Filadelfia Menigheten Drammen (Radio Filadelfia, Drammen) 5. Hurum Røyken: Ett 24/7 nett og ett nisjeradionett: 24/7: Energy Holding Norway AS (NRJ Røyken og Hurum) Nisjeradio: Radio Hurum AL (Radio Hurum), Norske Etermedier AS (Radio+ Hurum) 6. Ringerike: Ett allmennradio /nisjeradionett: Allmennradio: 21st Venture AS (Radio Metro Ringerike) 24

26 Nisjeradio: Radio Nero AS (Radio Nero) 7. Hole: Ett allmennradio /nisjeradionett: Nisjeradio: Tyrifjord Videregående Skole (Hope Channel Tyrifjord radio), Radio5NorgeLive A.N.E. og Norges Webradiomedielag (RiksNettRadio Hole Ringerike) 8. Holmestrand, Horten, Hof, Sande, Svelvik: Ett allmennradio /nisjeradionett: Allmennradio: Radio Tønsberg AS (Radio Horten) Nisjeradio: Radio Riks (Radio Riks Horten) 9. Lardal, Larvik: Ett allmennradio /nisjeradionett: Nisjeradio: Pinsemenigheten Betania (Radio Sentrum, Larvik) 10. Tønsberg, Re, Andebu, Stokke, Nøtterøy, Tjøme: Ett allmennradio /nisjeradionett Allmennradio: Radio Tønsberg AS (Radio Tønsberg) Nisjeradio: Radio Riks (Radio Riks Tønsberg) 11. Sandefjord: Ett allmennradio /nisjeradionett Allmennradio: Radio Sandefjord AS (Radio Sandefjord) Nisjeradio: Kontakt Radio (Kontakt Radio), Sandefjord Misjonssamband (Misjonsradioen, Sandefjord) 12. Seljord, Kviteseid, Nissedal. Ett allmennradio /nisjeradionett Allmennradio. Hjalarhornet Radio AS (Hjalarhornet Radio) 13. Vinje, Tokke, Fyresdal: Ett allmennradio /nisjeradionett Allmennradio: Radio Vest Telemark AS (Radio Vest Telemark) 14. Tinn, Hjartdal: Ett allmennradio /nisjeradionett Allmennradio: Radio Rjukan AS (Radio Rjukan) 15. Bø, Sauherad, Nome, Notodden: Ett 24/7 nett og ett nisjeradionett 24/7: Radio Midt Telemark AS (Radio Midt Telemark) Nisjeradio: 911 Freelance Frode Andersen (Radio Notodden) 16. Siljan, Skien, Bamble, Porsgrunn: Ett allmennradio /nisjeradionett Allmennradio: Radio Grenland AS (Radio Grenland) Nisjeradio: Radio Riks (Radio Riks Grenland), Mediagruppen Grenland (Mediagruppen Grenland) 17. Kragerø: Ett allmennradio /nisjeradionett Nisjeradio: Hallo Kragerø (Hallo Kragerø), Jan Erik Marius Schulze (Radio Kragerø) 18. Drangedal: Ett allmennradio /nisjeradionett Nisjeradio: Drangedal Nærradio BA (Drangedal Nærradio) I det vedlagte Excel arket, NRK Østafjells, er lokalradioene gruppert etter konsesjonsområde og lokalradiotype, og her er også informasjon om den enkelte radios inntekter fra reklame inkludert DAB kanaler: Det er ingen DAB kanaler lokalisert i Buskerud, Vestfold eller Telemark. 25

27 3.4.4 Lokal TV I dette området er det gitt tre lokal TV konsesjoner: TV Vestfold AS (TV Vestfold) Telemarksavisa AS (TV Telemark) Pan Media Group AS (TV 8 Buskerud) I det vedlagte Excel arket er inntekter fra reklame oppgitt der vi har denne informasjonen. TV 8 Buskerud synes å ha nett TV, mens de andre to ikke har dette Aviser I Buskerud, Vestfold og Telemark gis det ut aviser i følgende kommuner: Modum: Bygdeposten Bø: Bø Blad Drammen: Drammens Tidende Drangedal: Drangedalsposten Nedre Eiker: Eiker Bladet Horten: Gjengangeren Ål: Hallingdølen Holmestrand: Jarlsberg Avis Nome: Kanalen Kragerø: Kragerø Blad Vestmar Kongsberg: Laagendalsposten Lier: Lierposten Porsgrunn: Porsgrunns Dagblad Ringerike: Ringerikes Blad Tinn: Rjukan Arbeiderblad Hurum: Røyken og Hurums Avis Sande: Sande Avis Sandefjord: Sandefjords Blad Svelvik: Svelviksposten Skien: Telemarksavisa Skien: Varden Kvitseid: Vest Telemarks Blad Larvik: Østlandsposten Nøtterøy: Øyene Notodden: Telen Tønsberg: Tønsbergs Blad Aftenposten har utgiversted i Oslo, men har et opplag på i Buskerud, Vestfold og Telemark, og har således en vesentlig spredning i regionen. 26

28 I det vedlagte Excel arket gis det opplysninger om godkjent opplag for 2013, lesertall papiravis, lesertall papiravis + nettavis, lesertall papiravis + nettavis + mobil, utgivelser i 2013, annonseinntekter og opplagsinntekter. I Buskerud, Vestfold og Telemark gis det ut gratisaviser i følgende kommuner: Drammen: Byavisa Drammen Drammen: Drammen NÅ Tønsberg: Byavisa Tønsberg Sandefjord: Vestfold Blad Porsgrunn: Lokalavisen Grenland Ringerike: Ringerike Budstikke I det vedlagte Excel arket gis det opplysninger om distribusjon, antall utgivelser i 2013 og om gratisavisen har nettavis. For gratisavisene i Buskerud, Vestfold og Telemark oppgis også lesertall for den avisen der vi har opplysning om dette Nyhets og aktualitetstjenester på nett Medietilsynet kjenner til tre rene nettaviser i Buskerud, Vestfold og Telemark: Ringeriksavisa.no Eikernytt.no ReAvisa.no Alle nettavisene tilbyr nyheter og aktualiteter. Eiernytt.no og ReAvisa.no har noe audiovisuelt innhold, mens Ringeriksavisa.no ikke synes å ha dette. Medietilsynet har ikke opplysninger om økonomi og dekning. 3.5 Sørlandet NRK NRK Sørlandet er lokalisert i Kristiansand, og dekker Vest Agder og Øst Agder. Distriktskontoret produserer nyhetssendinger fra distriktet til radio og TV, og har en egen nettside Lokalradio på FM På FM er Vest Agder og Øst Agder delt inn i 10 konsesjonsområder, med følgende nettstruktur og lokalradiotyper: 1. Arendal, Tvedestrand, Åmli, Forland, Vegårdshei: Ett 24/7 og ett nisjeradionett: 24/7: Radio Agder AS (Radio P5) 27

29 Nisjeradio: NB Radio Arendal (NB Radio) 2. Lillesand, Birkenes: Ett allmennradio /nisjeradionett: Allmennradio: Radio Agder AS (Radio P5 Lillesand) Nisjeradio: Radio L Lillesand Nærradio AS (Radio L Lillesand Nærradio) 3. Grimstad: Ett allmennradio /nisjeradionett: Allmennradio: Radio Grimstad AS (Radio Grimstad) Nisjeradio: Norsk Luthersk Misjonssamband (Misjonsradioen, Grimstad) 4. Valle, Bykle: Ett allmennradio / nisjeradionett: Nisjeradio: Bykle Radio (Bykle Radio) 5. Bygland, Evje, Hornnes: Ett allmennradio / nisjeradionett: Nisjeradio: Radio Evje AL (Radio Evje) 6. Kristiansand: To 24 /7 nett, ett nisjeradionett: 24/7: P6 Radio Rundt i Norge AS (NRJ Kristiansand) 24/7: Kristiansand Lokalradio AS (Radio Sør) Nisjeradio: Norea Mediemisjon (Gimlekollen Radio), Evangeliets Røst (Radioevangeliets Røst), Filadelfiamenigheten Kristiansand (Radio Filadelfia Kristiansand) 7. Lindesnes, Mandal, Marnardal, Åseral, Audnedal: Ett allmennradio /nisjeradionett: Allmennradio. Radio Lindesnes AS (Radio Sør Lindesnes) Nisjeradio: Filadelfiamenigheten Kristiansand (Radio Filadelfia Kristiansand) 8. Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Hærebostad: Ett allmennradio /nisjeradionett: Allmennradio: Radio Kvinesdal (Radio Kvinesdal) 9. Farsund, Lyngdal: Ett allmennradio /nisjeradionett Allmennradio: Radio Lyngdal AL (Radio Lyngdal) 10. Vennesla, Iveland fra Aust Agder: Ett allmennradio /nisjeradionett Allmennradio: Radio Loland AL (Radio Loland) I det vedlagte Excel arket, NRK Sørlandet, er lokalradioene gruppert etter konsesjonsområde og lokalradiotype, og her er også informasjon om den enkelte radios inntekter fra reklame inkludert DAB kanaler Det er ingen DAB kanaler lokalisert i Vest Agder og Øst Agder Lokal TV I Vest Agder og Øst Agder er det gitt én lokal TV konsesjon: TV Agder AS (TV Agder) I det vedlagte Excel arket er inntekter fra reklame oppgitt. TV Agder har ikke nett TV. 28

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF Vedlegg Opptaksområde per 2009 Befolkningssammensetning etter HF/Sykehus sine opptaksområder Alle innvandrere i Norge; per 1.01.08-9,7% av befolkningen dvs 460 000 personer, hvorav 324 378 i HSØ 25, %

Detaljer

PAPIRAVISER. Forbruker & Media '11/1 - TLF

PAPIRAVISER. Forbruker & Media '11/1 - TLF '12/1 Adresseavisen 212 209 199 Aftenposten (morgen) 663 649 629 Aftenposten AFTEN 315 311 294 Aftenposten LØRDAG 654 638 623 Aftenposten morgen MAN-FRE 702 687 665 Aftenposten morgen MAN-LØR 694 679 658

Detaljer

1 ADRESSEAVISEN 2 AFTENPOSTEN 143 AGDER FLEKKEFJORDS TIDENDE 5 AGDERPOSTEN 6 AKERS AVIS GRORUDDALEN 7 AKERSHUS AMTSTIDENDE 10 ALTAPOSTEN 11

1 ADRESSEAVISEN 2 AFTENPOSTEN 143 AGDER FLEKKEFJORDS TIDENDE 5 AGDERPOSTEN 6 AKERS AVIS GRORUDDALEN 7 AKERSHUS AMTSTIDENDE 10 ALTAPOSTEN 11 ID-nummer Aktørnavn 1 ADRESSEAVISEN 2 AFTENPOSTEN 143 AGDER FLEKKEFJORDS TIDENDE 5 AGDERPOSTEN 6 AKERS AVIS GRORUDDALEN 7 AKERSHUS AMTSTIDENDE 10 ALTAPOSTEN 11 ANDØYPOSTEN 14 ARBEIDETS RETT 371 ARENDALS

Detaljer

Opplag for norske aviser 2015 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser

Opplag for norske aviser 2015 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Opplag for norske aviser tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Fylke netto 01 Østfold Demokraten 4 671 5 462 (791) 4 666 (794) 626 624 01 Østfold Fredriksstad Blad 15

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2011

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2011 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dagens Næringsliv Verdens Gang DN Nye medier TV 2 Stavanger Aftenblad Aftenposten Adresseavisen Bergens Tidende

Detaljer

Frekvensoversikt FM lokalradio. 15. mars 2016 Side 1 av 7

Frekvensoversikt FM lokalradio. 15. mars 2016 Side 1 av 7 Frekvensoversikt FM lokalradio Område 01-01 01-01.0 Allmenn P5 Radio Hele Østfold AS 98,7 107,5 01-02 01-02.0 Allmenn P5 Radio Fredrikstad AS 104,2 107,7 01-03 01-03.0 Nisje Radio Øst AL 97,3 01-03 01-03.1

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 Dagens Næringsliv 109 16,9 326 016 299 688 2 830 628 534 26 331 12 351 529 389 668 134 0 48 361 0 716 495 2 DN Nye medier 12 14,0 319 469 293 541 3 788 616 798 43 250 12 618 2 316 0 674 983 0 21 008

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Verdens Gang Dagens Næringsliv Aftenposten TV2 AS Stavanger Aftenblad Bergens Tidende Adresseavisen VG Multimedia

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dagens Næringsliv Aftenposten Stavanger Aftenblad TV2 AS Bergens Tidende Adresseavisen Verdens Gang Journalisten

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2001 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter navn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter navn = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Lokalktr Minste + Stillings Ulempe Foto

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2011

NJs lønnsstatistikk for 2011 NJs lønnsstatistikk for 2011 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2011.

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2001 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

Opplag for norske aviser 2014 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser

Opplag for norske aviser 2014 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Opplag for norske aviser 2014 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Total Adresseavisen 61 086 60 165 63 981 3 839 Aftenposten Junior 21 817 21 817 1 430 Aftenposten,

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

Konsesjonæroversikt - lokalradio

Konsesjonæroversikt - lokalradio Område Idnr Søker Stasjonsnavn S.nett 101 - Aremark, Halden 3107 P5 Radio Hele Østfold AS P5 Hits Halden 01-01-00 102 - Fredrikstad, Hvaler 3257 P5 Radio Fredrikstad AS P5 Hits Fredrikstad 01-02-00 3353

Detaljer

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2002 til 2003

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2002 til 2003 Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2002 til 2003 Fast lønn = Minstelønn + Personlig tillegg + Stillingstillegg Variabel lønn = Ulempetillegg + Opphavsrett + Fototillegg + Lokalkontortillegg

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 Adresseavisen 103 21,7 336 582 226 596 13 859 577 036 16 994 20 797 1 506 670 617 003 2 931 38 580 0 658 513 2 Aftenposten 197 22,5 337 900 248 384 24 751 611 035 23 420 8 680 2 128 0 645 262 2 715 12

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 DN Nye medier 12 14,0 319 469 293 541 3 788 616 798 43 250 12 618 2 316 0 674 983 0 21 008 0 695 990 2 Dagens Næringsliv 109 16,9 326 016 299 688 2 830 628 534 26 331 12 351 529 389 668 134 0 48 361

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 Verdens Gang 198 20,5 333 884 231 662 16 376 581 923 66 019 13 869 138 0 661 949 1 072 70 220 0 733 241 2 Dagens Næringsliv 109 16,9 326 016 299 688 2 830 628 534 26 331 12 351 529 389 668 134 0 48 361

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2006 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2012

NJs lønnsstatistikk for 2012 NJs lønnsstatistikk for 2012 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2012.

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2014

NJs lønnsstatistikk for 2014 NJs lønnsstatistikk for 2014 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2014.

Detaljer

Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media

Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media 22.01.17 Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Tilgang og bruk av digitalt radioutstyr fra DigitalRadioUndersøkelsen (DRU) 3. De offisielle

Detaljer

Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media Kvartal 2017

Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media Kvartal 2017 Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media 20.10.17 3. Kvartal 2017 Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Tilgang og bruk av digitalt radioutstyr fra DigitalRadioUndersøkelsen

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

NETT/MOBIL/STREAMING Tall markert med (*) er basert på data innsamlet 2. halvår 2014

NETT/MOBIL/STREAMING Tall markert med (*) er basert på data innsamlet 2. halvår 2014 '15/1 ABC Nyheter.no (www.abcnyheter.no)* 190* Adressa Mobil (Adresseavisen mobil) 72 84 90 Adresseavisen (adressa.no) 187 173 167 Aftenposten mobil 343 356 382 Aftenposten.no 812 806 778 Agderposten (agderposten.no)

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

Norsk presse - kontaktinfo - Folkevalgte

Norsk presse - kontaktinfo - Folkevalgte Norsk presse - kontaktinfo - Folkevalgte age.starheim@stortinget.no akhtar.chaudhry@stortinget.no aksel.hagen@stortinget.no alf-egil.holmelid@stortinget.no alf.holmelid@stortinget.no anders.anundsen@stortinget.no

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014 Sykepleierstillinger i Norge Bakgrunn og metode På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund har InterMedium foretatt en analyse av utlyste sykepleierstillinger i norske, trykte medier. Analysen tar utgangspunkt

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2016

NJs lønnsstatistikk for 2016 NJs lønnsstatistikk for 2016 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2016.

Detaljer

Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen

Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Sammendrag Radiolytting er stabilt i Norge. 70 prosent av befolkningen lyttet til radio en gjennomsnittsdag i 2014,

Detaljer

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering.

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 1 Lesermarkedet. 2 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Demokraten Dette sammendraget tar kort for seg resultatene

Detaljer

Mediestatistikk 19.09.2012. jan feb mar apr mai jun jul aug sep

Mediestatistikk 19.09.2012. jan feb mar apr mai jun jul aug sep Mediestatistikk 19.09.2012 Profil:1000 åpne hager Offset: Profil:1000 åpne hager (1 år) 400 300 200 100 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep Total 0 6 2 66 18 18 35 403 7 555 Åndalsnes Avis - Papirutgaven

Detaljer

Konsesjonæroversikt - lokalradio

Konsesjonæroversikt - lokalradio Område Idnr Søker Stasjonsnavn S.nett 101 - Aremark, Halden 3107 Radio Prime AS P5 Halden 01-01-00 102 - Fredrikstad, Hvaler 3257 Radio Prime Fredrikstad AS P5 Fredrikstad 01-02-00 3353 Vekkelsessenteret

Detaljer

Konsesjonæroversikt - lokalradio

Konsesjonæroversikt - lokalradio Område Idnr Søker Stasjonsnavn S.nett 101 - Aremark, Halden 3107 Radio Prime AS Radio Prime Halden 01-01-00 102 - Fredrikstad, Hvaler 3257 Radio Prime Fredrikstad AS Radio Prime Fredrikstad 01-02-00 3353

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Delegater til landsmøtet

Delegater til landsmøtet Delegater til landsmøtet Systemet i dag Utjevning 31 LS 15 Lokallag 40 Klubber 40 Konsernlag 12 NJ Frilans 2 Frilansere Student 7 2 Systemet i dag Utjevning 31 LS 15 Lag 56 Klubber 40 Frilansere 7 Klubber

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dagens Næringsliv Verdens Gang TV2 AS Dagbladet Aller Media VG Multimedia Bergens Tidende Adresseavisen DB

Detaljer

Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser

Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser Gunnar Ridderström Strategistaben Region sør 1 Min målsetting: Gi en

Detaljer

Vedlegg til 2015/2150-1 Adresseliste

Vedlegg til 2015/2150-1 Adresseliste Kommunene: Drammen kommune Flesberg kommune Flå kommune Gol kommune Hemsedal kommune Hol kommune Hole kommune Hurum kommune Kongsberg kommune Krødsherad kommune Lier kommune Modum kommune Nedre Eiker kommune

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2015 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

KONSESJONSSØKNADER PR. 4. FEBRUAR 2008.

KONSESJONSSØKNADER PR. 4. FEBRUAR 2008. KONSESJONSSØKNADER PR. 4. FEBRUAR 2008. Hentet fra Medietilsynets liste. KONSESJONS- BY/OMRÅDE SØKER TYPE RADIO OMRÅDENUMMER Østfold: 01-01 Halden Radio Prime Allmennradio 01-02 Fredrikstad Mediehuset

Detaljer

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2003 til 2004

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2003 til 2004 Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2003 til 2004 Fast lønn = Minstelønn + Personlig tillegg + Stillingstillegg Variabel lønn = Ulempetillegg + Opphavsrett + Fototillegg + Lokalkontortillegg

Detaljer

Høringsinnspill Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet

Høringsinnspill Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo postmottak@kud.dep.no Deres ref.: 14/4108 Vår ref.: Dato: 14.01.2015 Høringsinnspill Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet

Detaljer

bosetting av nye kommuneinnbyggere

bosetting av nye kommuneinnbyggere Velkommen inn- bosetting av nye kommuneinnbyggere 12.30 - Samarbeid kommune-imdi om bosetting av flyktninger v/ Eva Khan, regiondirektør og Anastasia Pettersen, seniorrådgiver, IMDi Indre Øst 13.00 - Livet

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

Opplag for norske aviser 2016 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser

Opplag for norske aviser 2016 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Opplag for norske aviser tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Fylke Demokraten Fredriksstad Blad Halden Arbeiderblad Moss Rakkestad Sarpsborg Arbeiderblad Smaalenenes

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge AS i perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge AS i perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017 Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge AS i perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017 Med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting 2-1 første og andre ledd, har Kulturdepartementet

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Indikator på 0,5 samsvarer statistisk med en BNP-vekst

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Digitalisering i kommunal sektor Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver Digitaliseringsavdelingen «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Forstå innbyggerforventninger til forvaltningen: Tilbyr de

Detaljer

Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde

Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde Terje P. Hagen 1 og Jon Magnussen 2 1 Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO 2 Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 1 2 R e kn e s ka p pr. Endring frå 2009 pr. innb. 3 Budsjett 2011 4 drift 1 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 Medium løn+ løn + Løn + Årsverk innb. Noreg 1 5 109 056 686 1 072 352 135 568 26,53-2 % 1 207 920 236 1 % 0,35

Detaljer

Identiske personer: Lønnsutvikling for tariffområder 2004-2005

Identiske personer: Lønnsutvikling for tariffområder 2004-2005 Identiske personer: Lønnsutvikling for tariffområder 2004-2005 Fast lønn = Minstelønn + Personlig tillegg + Stillingstillegg Variabel lønn = Ulempetillegg + Opphavsrett + Fototillegg + Lokalkontortillegg

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. innb. 2 Endring frå 2012 pr. innb. 3 Budsjett 2014 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + Årsverk pr.

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. Endring frå 2011 pr. innb. 3 Budsjett 2013 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk pr. 1000

Detaljer

Konsesjonæroversikt - lokalradio

Konsesjonæroversikt - lokalradio Område Idnr Søker Stasjonsnavn S.nett 101 - Aremark, Halden 3107 P4 Radio Hele Norge AS P5 Hits Halden 01-01-00 102 - Fredrikstad, Hvaler 3257 P4 Radio Hele Norge AS P5 Hits Fredrikstad 01-02-00 3353 Vekkelsessenteret

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2001 til 2002

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2001 til 2002 Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2001 til 2002 Fast lønn = Minstelønn + Personlig tillegg + Stillingstillegg Variabel lønn = Ulempetillegg + Opphavsrett + Fototillegg + Lokalkontortillegg

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Oppfølging av stråleterapikapasitet i Helse Sør-Øst, analyse av pasientreiser og

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

nabokrets (i km) per 1. januar 2017

nabokrets (i km) per 1. januar 2017 Innbyggere Reiseavstand innen sone (i km) 1. januar 2017 Reiseavstand til nabokrets (i km) 1. januar 2017 Strukturkriteriet, Aleneboende 30-66 år, 1.1. Innvandrere 6 15 år fra land utenom Skandinavia kol.

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Konsesjonæroversikt - lokalradio

Konsesjonæroversikt - lokalradio Område Idnr Søker Stasjonsnavn S.nett 101 - Aremark, Halden 3107 P4 Radio Hele Norge AS P5 Hits Halden 01-01-00 102 - Fredrikstad, Hvaler 3257 P4 Radio Hele Norge AS P5 Hits Fredrikstad 01-02-00 3353 Vekkelsessenteret

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Østfold Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Østfold 2015-2016...

Detaljer