Aktivitets. for kompetanse og utvikling i Drammensskolen 2013/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktivitets. for kompetanse og utvikling i Drammensskolen 2013/14"

Transkript

1 Aktivitets katalog for kompetanse og utvikling i Drammensskolen 2013/14

2 Innhold Mari Pharo, Veileder Lesing SNO Pals Læringsmiljø Tlf Jannike Thorsen, Veileder PALS Læringsmiljø Swis Tlf Kari Kleven, Veileder Sosiale medier Administrasjon Årbok Tlf Eva Høiby, Utviklingsleder Læringsmiljø Nyutdannede/ mentorer Coaching Tlf Hilde M. Schjerven, Veileder Vurdering Elevaktive metoder på u-trinn Pedagogiske medarbeidere Tlf Mål og planer for Drammensskolen 6 Hovedsatsingsområder Oversikt over nettverk 10 Program for kick-off 12 Skoleledermøter høst Skolelederseminar januar Skoleledermøter vår Nettverk for nyutdannede/nyansatte (og mentorer) 17 Nettverk for basekoordinatorer SFO og ped.medarbeidere 18 Nettverk 1 for PALS/ressursteam 19 Nettverk 2 for PALS/ressursteam 20 Nettverk for PALS/ressursteam Modul 2-opplæring 18 Nettverk 2 for PALS/ressursteam Ungdomstrinn 22 Nettverk 1 og 2 lesing trinn 24 Nettverk 1 og 2 lesing trinn 26 Nettverk lesing 8. trinn 28 Nettverk lesing 9. trinn 29 Nettverk særskilt norsk (SNO) 30 Nettverk 1 og 2 regning trinn 31 Nettverk 1 og 2 regning trinn 32 Nettverk regning 8. trinn 34 Nettverk regning 9. trinn 36 Ungdomstrinnet: Ny Giv for alle! 38 Nettverk engelsk trinn 39 Nettverk engelsk trinn 40 Nettverk IKT Fronter trinn 41 Nettverk IKT Fronter trinn 42 Nettverk IKT Fronter trinn 43 Nettverk for skolebibliotekarer 44 Kurs i Nasjonale prøver 45 First Lego League (FLL) og Newtonrom 46 Den kulturelle skolesekken Trivselslederprogrammet høst Trivselslederprogrammet vår Merkantilt Forum for Drammensskolen 52 Åpne kurs med påmelding via kursportalen 54 Pedagogiske middager 2 2 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

3 MÅL OG PLANER FOR «Drammensskolen Norges beste skole» Satsingen «Drammensskolen Norges beste skole» går nå inn i sitt 5. år. Planene for neste skoleår ligger godt innenfor de vedtatte rammene fra Bystyret i Drammen i 2007 (oppstart 2009). Fasen som «prosjekt» ble avsluttet i 2012, og kompetansearbeidet ved er en nå en fast del av Drammensskolen. har fast tilholdssted i Wergelandsgt 9, der utviklingsteamet jobber og det holdes nettverk og samlinger for de ansatte i Drammensskolen. Visjonen «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske» Overordnede mål Å løfte elevmassen til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foreldrenes utdanningsnivå skulle tilsi Resultater for elevene i Drammensskolen som ligger over landsgjennomsnittet på den nasjonale elevundersøkelsen og på nasjonale prøver og eksamen Resultater som ligger over landsgjennomsnittet på den nasjonale foreldreundersøkelsen s mandat Hjelpe skolene til å implementere tiltaksplanene Sørge for framdrift i implementeringsarbeidet på skolene Legge til rette for en delingskultur på skolene og mellom skoler Legge til rette for kompetanseutvikling ut fra skolenes behov gjennom kurs, nettverk, workshops, uformelle møtepunkter, observasjon, hospitering osv «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske» 4 4 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

4 Mål og utvikling av satsingsområdene: Hovedsatsingsområder : Særskilt norsk (SNO) undervisning av de flerspråklige elevene Dette er et nytt satsingsområde høsten 2013, med opprettelsen av et eget nettverk for lærere som underviser denne målgruppa Opplæring i digitale ressurser til bruk i SNO-undervisningen Varierte metoder og vurdering for lærling blir sentrale temaer i nettverket 3 samlinger i året Ny Giv for alle Motivasjon og variert metodebruk i ungdomsskolen Dette er et satsingsområde som er begrunnet i stortingsmelding 22, og som setter fokus på en mer praksisnær skolehverdag på ungdomstrinnet 3 åpne kurs for ALLE lærere på ungdomstrinnet, med kursholdere fra Akershus Ny Giv Godt læringsmiljø i Drammensskolen; arbeidet for et trygt og stimulerende læringsmiljø fortsetter PALS: Det ble i 2011 vedtatt at alle skoler i Drammen skulle skoleres og innføre det skoleomfattende programmet PALS (Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling) fra Atferdssenteret i Oslo. Alle skoler er nå i gang med programmet på det skoleomfattende området, og fra høsten 2013 vil alle skoler også jobbe med tiltak rettet mot enkeltelever som trenger individuelle støttetiltak Lesing Alle lærere i Drammen kjenner SOL-kartleggingsverktøyet og kan bruke det. Alle elever i Drammen kartlegges i lesing ved hjelp av dette verktøyet. Resultatene legges kontinuerlig inn i et digitalt registreringssystem (VOKAL). I VOKAL registreres også alle resultater fra nasjonale prøver og en del lokale kartleggingsprøver, og elevene får en egen profil for sine ferdigheter og tiltak for å øke disse Det er utarbeidet en kommunal fagplan i norsk som er under utprøving. Planen vil få sin endelige form i løpet av skoleåret Regning Innholdet i nettverkene vil være erfaringsdeling omkring matematisk forståelse, vurdering for læring og variert matematikkundervisning Det gis opplæring i kartleggingsprogrammet Multi Smart Vurdering til lærerne på barneskolene i Drammensskolen, og resultatene legges automatisk inn i VOKAL Det er utarbeidet en kommunal fagplan i matematikk som er under utprøving. Planen vil få sin endelige form i løpet av skoleåret Engelsk Nettverket skal stimulere til kompetanseheving og helhetlig progresjon innenfor engelskfaget på mellomtrinnet og ungdomstrinnet Det er utarbeidet en kommunal fagplan i engelsk som er under utprøving. Planen vil få sin endelige form i løpet av skoleåret IKT Det er utarbeidet en interaktiv digital IKT-plan for Drammensskolen for trinn. Planen implementeres på alle trinn i Drammensskolen med hjelp og støtte fra pedagogisk veileder i Fronter-nettverk: Innføringen av Fronter som nytt LMS vil prege IKT-arbeidet neste skoleår, med flere nettverk for ressurspersonene gjennom året 6 6 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

5 Oversikt over nettverk: Nettverk for lærere i basisfagene for trinn Nettverkene er etablert på tvers av skolene i Drammen, og består av lærere og ressurspersoner fra hver skole innenfor disse områdene: Nettverk i lesing: 2 barneskolenettverk (1. 3. og 4. 7.) + 2 ungdomsskolenettverk (8. trinn og 9. trinn) Nettverk i regning: 2 barneskolenettverk (1. 3. og 4. 7.) + 2 ungdomsskolenettverk (8. trinn og 9. trinn) Nettverk i engelsk: 1 barneskolenettverk (4. 7.) + 1 ungdomsskolenettverk ( trinn) Skolene har en person fra hvert trinn som deltar på nettverket for sitt hovedtrinn i enten lesing, regning eller engelsk. De nye lokale fagplanene vil være et sentralt tema på nettverkssamlingene. Nettverk for andre grupper Skoleledere; alle rektorer / virksomhetsledere og avdelingsledere i kommunen samles 10 dager i året + et seminar i januar Skolesekretærer / merkantilt personale fra hver skole samles månedlig og samarbeider med andre merkantile jevnlig Nyutdannede lærere og mentorer fra hele kommunen får opplæring 4 hele dager i året PALS/Ressursteam på alle skoler: Disse teamene har ansvaret for PALSarbeidet og læringsmiljøet ved den enkelte skole, samt arbeidet og organiseringen rundt elever som har ekstra behov for sosial eller faglig styrking. Alle skolene i Drammen er PALS-skoler og er delt inn i 3 ulike nettverk. Samles 3 ganger pr. år Pedagogiske medarbeidere i SFO og skolen samles 4 ganger pr. år Marte Meo-utdanning for 15 skoleledere over 2 år, startet høsten 2011 og avsluttes des Da er 13 skoleledere sertifiserte Marte-Meo-veiledere. Tilbud til skolene: Prosessbistand bistår med hjelp til gjennomføring av planleggingsdager, fellestid, teammøter, ledermøter osv Aktuelle temaer: Klasseledelse Læringsmiljø og sosial kompetanse Vurdering for læring PALS Kommunikasjon og coaching som verktøy i skolen Metoder, struktur og organisering av undervisningen Spesielle behov i forhold til satsingsområdene IKT Lesing Læringsstrategier VOKAL, PULS Regning Generell hjelp til skoleutvikling Veien mot en VI-skole Fasilitering / coaching av lederteam Veilederne kan også bestilles til gjennomføring av demo-undervisning på et trinn med etterfølgende refleksjon 8 8 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

6 Program for kick-off eller 14. august på Fredfoss i Vestfossen Servering av kaffe og wienerbrød fra klokken Sir John Jones Velkommen ved Tore og Eva En adlet skoleleders ideer og erfaringer danner rammene for denne delen av dagen. Sir John Jones har viet mesteparten av sitt profesjonelle arbeidsliv til utfordrende skoler i nordvest England, og avsluttet sin karriere i skolen som rektor ved en stor Secondary school i Merseyside.Sir John Jones engasjement, lidenskap og entusiasme er til stor inspirasjon for alle som jobber med skole og skoleutvikling. Årets satsningsområder Kulturelt innslag ved Kulturskolen LUNSJ Pause Sir John Jones fortsetter Oppsummering ved Tore Isaksen Få med deg en av de mest inspirerende og underholdende foredragsholderne på den globale skolearena. NB! Foredragsholder snakker engelsk. 10 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

7 Skoleledermøter høst 2013 Wergelandsgt 9, kl Rektorer kl , avdelingsledere kl Skoleledermøter vår 2014 Wergelandsgt 9, kl Rektorer kl , avdelingsledere kl Ansvarlige TID OG INNHOLD Ansvarlige TID OG INNHOLD og Introduksjonssenteret Pål Riis, rektor ved Ullern videregående Torsdag 29. august Et nytt skoleår i Drammensskolen! Føringer, mål og utvikling Torsdag 19. september Vi besøker introduksjonssenteret i Drammen i nyoppussede lokaler Omvisning med presentasjon av undervisning og læringsarenaer Utvikling og utfordringer i arbeidet Torsdag 7. november Å lykkes som mellomleder Pedagogisk ledelse i skolen Å bygge en utviklings- og oppfølgingskultur på egen skole gjennom resultatoppfølging, veiledning og skolevandring Knut Roald Dosent Knut Roald fra Høgskulen i Sogn og Fjordane siden 1996, har erfaring som både som skolesjef og universitetslektor. Han har arbeidet med større nasjonale forskningsprosjekt om kvalitetsvurdering på skole- og kommunenivå. Doktorgradsarbeidet Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring mellom skole og skoleeigar er anerkjent Roald har i flere år koordinert utviklingsarbeid i samarbeid mellom høgskulen, Fylkesmannen og kommunane i Sogn og Fjordane. Torsdag 6. februar Torsdag 6. mars Fra kvalitets? til kvalitetsanbud med Knut Roald Vibeke Holtskog Vibeke er medforfatter av flere lærebøker, både for grunnskole og høgskole. Hun har ledet forskningsog utviklingsprosjekter og er veileder for lærere i Oslo kommune. Fredag 6. desember Ledelse av endringsarbeid Hvordan få med seg og motivere personalet til endringsarbeid i skolen Vibekes spesialområder er kommunikasjon, formidling og presentasjonsteknikk, motivasjon og samarbeid/teamutvikling. Hun har erfaring både fra skole og næringsliv, og er en dyktig, inspirerende og engasjert foredragsholder. Jan Heidel Rektor ved Nordberg skole, Oslo Torsdag 10. april Foreldresamarbeid Hvordan få med foreldrene som positive medspillere istedenfor kritiske observatører Torsdag 15. mai Fredag 13. juni m. avslutning 12 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

8 Skolelederseminar januar 2014 Quality Hotel Expo, Fornebu Torsdag 9. januar kl fredag 10. januar kl TEMA : Personalledelse: ledelse av menneskelige ressurser Torsdag John Berglund er utdannet Dr. Health Science fra USA, og er ekspert på psykososiale relasjoner, endringsprosesser og konflikthåndtering. Han er en av Confex aller beste foredragsholdere står klar til å gi deg en bedre forståelse av dine egne og andres reaksjonsmønstre i utfordrende situasjoner. Han formidler det faglige stoffet på en forståelig måte, og utfordrer deg med spørsmål som får deg til å tenke over egne valg og handlinger i konfliktsituasjoner. John har i flere år arbeidet som bedriftsrådgiver med fokus på personlig vekst, gruppedynamikk, samarbeid og endring. Torsdag Omvisning i vitensenteret Fredag Ingvar Wilhelmsen er professor ved Klinisk Institutt K2, Universitetet i Bergen. Spesialist i indremedisin, fordøyelsessykdommer og psykiatri. Godkjent veileder i kognitiv terapi. Har fra 1995 drevet en liten Hypokonderklinikk som en seksjon av Medisinsk Poliklinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus. Wilhelmsen har skrevet bøkene Hypokondri og kognitiv terapi 1997, Livet er et usikkert prosjekt 2000, Sjef i eget liv en bok om kognitiv terapi 2004, Kongen anbefaler holdninger for folket 2006 og Det er ikke mer synd på deg enn andre en bok om ansvar og frigjøring Medlem av Academy of Cognitive Therapy. Fikk i 2009 Formidlingsprisen ved det Medisinsk-Odontologiske Fakultet ved UiB. Konge i eget liv Hvordan kan vi best mulig takle all verdens press, stress og omstillinger? 14 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

9 Nettverk for nyutdannede/nyansatte (og mentorer fra skolene) 4 hele dager Wergelandsgt 9, fredag kl Nettverk basekoordinatorer SFO og ped. medarbeidere Wergelandsgt. 9, tirsdag eller onsdag kl Ansvarlige TID OG INNHOLD tid og innhold Eva Høiby Mari Pharo Jannike Thorsen Arne Bergan Mari Pharo Eva Høiby Mari Pharo Fredag 6. september Sosial kompetanse hos barn og unge PALS Steg for Steg Fredag 25. oktober Vurdering for læring i praksis Praktiske eksempler på systematisk bruk av mål, kriterier, egenvurdering, kameratvurdering og lærervurdering i undervisningsøkter og elevoppgaver Lese- og læringsstrategier Fredag 15. november Klasseledelse SOL og VOKAL Fredag 31. januar Digitale tavler Pedagogisk programvare Vi anbefaler også et annet kurs for de nyutdannede/nytilsatte, hvor man melder seg på via kursportalen; «Den gode time» med Lene Skovbo Heckmann: 17. september kl i Basen. Dette er et praktisk og flott dagskurs for ferske lærere! Arbeidsgruppa og Hilde Schjerven Hilde Schjerven, Arbeidsgruppa og Hilde Schjerven, Mona Sannerud Moe Tidligere ansatt ved Norges Idrettshøyskole og i Oslo kommune for å bistå skoler med daglig fysisk aktivitet. Har jobbet en årrekke ved skoler som har særlig fokus på fysisk aktivitet og kosthold. Tirsdag 3. september Basekoordinatorer og avd. ledere Ledelse av SFO s utvikling Hvordan sette mål og finne tiltak som fører til den utvikling vi ønsker? Hvordan bygge hensiktsmessig kultur blant medarbeiderne Tirsdag 8. eller onsdag 9. oktober Alle pedagogiske medarbeidere Fysisk aktivitet og kosthold på SFO Hvordan planlegge og legge til rette for fysisk aktivitet? Praktiske tips og ideer Tirsdag 14. januar Basekoordinatorer og avd.ledere Hvordan støtte og følge opp medarbeidere? Tirsdag 18. eller onsdag 19. januar Alle pedagogiske medarbeidere Hvordan lærer barn gjennom fysisk aktivitet? Hvordan kan vi jobbe systematisk i SFO med fysisk aktivitet og kosthold? Tips til leker og aktiviteter 16 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

10 Nettverk 1 for PALS/ressursteam Nettverk 2 for PALS/ressursteam Wergelandsgt 9, tordag kl Wergelandsgt 9, tordag kl Atferdssenteret Torsdag 12. og fredag 13. september PALS-konferansen, Oslo Kongressenter Atferdssenteret Torsdag 12. og fredag 13. september PALS-konferansen, Oslo Kongressenter Jannike Thorsen Torsdag 10. oktober Nettverk Opplæringsmøte/erfaringsdeling Jannike Thorsen Torsdag 24. oktober Nettverk Opplæringsmøte/erfaringsdeling Lasse Dahl Lasse Dahl har amerikansk mastergrad i spesialpedagogikk. Han har over 10 års erfaring fra både normalskole og spesialskole. Han jobber i dag ved veiledningsteamet på Brusetkollen, og er veileder i PALS Torsdag 13. mars Lasse Dahl deler sine erfaringer fra skolen Lasse Dahl Magne Berg Torsdag 13. mars Lasse Dahl deler sine erfaringer fra skolen Torsdag 8. mai Barn med angst Torsdag 8. mai Barn med angst Dele erfaring Magne Berg Magne Berg er rektor ved Geilo skole. Han er utdannet pedagog og allmennlærer, med tilleggsutdannelse innen organisasjon og ledelse, veiledning, coaching, teologi og etikk. 18 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

11 Nettverk for PALS/ressursteam Modul 2-opplæring Wergelandsgt 9 Nettverk for PALS/ressursteam Ungdomstrinn Wergelandsgt 9, tordag kl Jannike Thorsen/ Mari Pharo Torsdag 28. november og fredag 29. november kl Modul 2-opplæring del 1 Atferdssenteret Torsdag 12. og fredag 13. september PALS-konferansen, Oslo Kongressenter Jannike Thorsen/ Mari Pharo Torsdag 30. januar kl Modul 2-opplæring del 2 Jannike Thorsen Torsdag 17. oktober Opplæringsmøte/erfaringsdeling Lasse Dahl Lasse Dahl har amerikansk mastergrad i spesialpedagogikk. Han har over 10 års erfaring fra både normalskole og spesialskole. Han jobber i dag ved veiledningsteamet på Brusetkollen, og er veileder i PALS Torsdag 13. mars Lasse Dahl deler sine erfaringer fra skolen Jannike Thorsen Torsdag 22. mai Opplæringsmøte/erfaringsdeling 20 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

12 Nettverk 1 og 2 lesing trinn Wergelandsgt. 9, onsdager kl Nettverk 1: Bragernes, Øren, Åssiden, Aronsløkka, Hallermoen, Konnerud, Vestbygda Nettverk 2: Danvik, Brandengen, Åskollen, Gulskogen, Skoger, Fjell, Rødskog Mari Pharo, Vigdis Refsahl Jobber i dysleksiteamet ved Bredtvet kompetansesenter og har lang erfaring fra skole og PPT. Er utdannet cand.paed. fra Universitetet i Oslo Mari Pharo, Nettverk 1: Onsdag 16. oktober Nettverk 2: Onsdag 23. oktober SOL og lokal fagplan i norsk. Hvordan bruker vi de verktøyene vi har for å øke elevenes ferdigheter? Veiledet læring som metode i arbeidet med vurdering for læring Nettverksdeltakerne deler tiltak som har blitt satt i gang på sitt trinn når det gjelder lesing Nettverk 1 og 2: Onsdag 29. januar Den første lese og skriveopplæringen Nettverk 1: Onsdag 23. april Nettverk 2: Onsdag 7. mai Oppfølging av SOL og lesing Deling av gode undervisningsopplegg Hvordan kan vi bruke skolebiblioteket som ressurs for å øke elevenes leseferdigheter? Vurdering for læring i norskfaget; hvordan bruker vi Fronter i dette arbeidet? Mål for nettverkene i lesing, regning og engelsk: Lærerne skal ta i bruk varierte metoder i sin undervisning ta i bruk de verktøyene vi har i Drammen slik at de fremmer elevenes læring dele og stjele idéer og opplegg fra hverandre bruke vurdering for læring i planlegging og gjennomføring av undervisningen 22 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

13 Nettverk 1 og 2 lesing trinn Wergelandsgt. 9, onsdager kl Nettverk 1: Bragernes, Øren, Åssiden, Aronsløkka, Hallermoen, Konnerud, Vestbygda Nettverk 2: Danvik, Brandengen, Åskollen, Gulskogen, Skoger, Fjell, Rødskog Mari Pharo, Nettverk 1: Onsdag 30. oktober Nettverk 2: Onsdag 6. november SOL og lokal fagplan i norsk. Hvordan bruker vi de verktøyene vi har for å øke elevenes ferdigheter? Nettverkversdeltakerne deler tiltak som har blitt satt i gang på deres trinn når det gjelder lesing Veiledet læring som metode og i arbeidet med vurdering for læring Mari Pharo, Nettverk 1: Onsdag 14. mai Nettverk 2: Onsdag 21. mai Oppfølging av SOL og lesing Hvordan kan vi bruke skolebiblioteket som ressurs for å øke elevenes leseferdigheter? Deling av gode undervisningsopplegg Vurdering for læring i norskfaget Hvordan bruke Fronter i dette arbeidet? Marte Blikstad-Balas Er doktorgradsstipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO. Hun undersøker hvordan lesing og skriving inngår som en del av elevenes tverrfaglige praksiser i videregående skole. Hun har undervist på videregående og i barneskolen og er allmennlærerutdannet og har master i språk og kulturfagenes didaktikk. Nettverk 1 og 2: Onsdag 12. februar Skriving av sakprosa Lesing 24 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

14 Nettverk lesing 8. trinn Wergelandsgt. 9, tirsdager kl Mari Pharo Tirsdag 15. oktober Tirsdag 4. februar SOL og lokal fagplan i norsk. Hvordan bruker vi de verktøyene vi har for å øke elevenes ferdigheter? Veiledet læring som metode Gode undervisningsopplegg og elevtekster på Fronter Skriving Eva Bratvold Driver sitt eget selskap Undervisningstjenester med hovedvekt på digital kompetanse, sosiale medier og web 2.0tjenester - primært rettet mot utdanningssektoren. Arbeider bl.a for Microsoft Partners in Learning, TV2 Skole, Atea, flere fylkeskommuner og kommuner. SOL Kjell Lars Berge Er professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo. Fra 2000 til 2003 inngikk han i prosjektet «Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk skriftlig». Prosjektet resulterte i tobindsverket Ungdommers skrivekompetanse. Berge har deltatt i arbeidet med å innføre skriving som grunnleggende ferdighet i Kunnskapsløftet, og har vært med på å utvikle nasjonale prøver i skriving. Utarbeidet av Wergelandsgate 9, 3008 Drammen Aktivitetskatalog Mari Pharo, Tirsdag 1. april Oppfølging av SOL og lesing Nettverkversdeltakerne deler tiltak som har blitt satt i gang på deres trinn når det gjelder lesing Hvordan kan vi bruke skolebiblioteket som ressurs for å øke elevenes leseferdigheter? Deling av gode undervisningsopplegg Vurdering av elevtekster 27 Aktivitetskatalog

15 Nettverk lesing 9. trinn Nettverk særskilt norsk Wergelandsgt. 9, tirsdager kl Wergelandsgt. 9, torsdager kl Mari Pharo, Kjell Lars Berge er professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo. Fra 2000 til 2003 inngikk han i prosjektet «Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk skriftlig». Prosjektet resulterte i tobindsverket Ungdommers skrivekompetanse. Berge har deltatt i arbeidet med å innføre skriving som grunnleggende ferdighet i Kunnskapsløftet, og har vært med på å utvikle nasjonale prøver i skriving. Kristine Gilje Skjæveland er universitetslektor og jobber på Gand videregående skole i Rogaland og Lesesenteret i Stavanger. Har holdt mange kurs i forbindelse med Ny Giv-satsningen. Tirsdag 22. oktober SOL og lokal fagplan i norsk. Hvordan bruker vi de verktøyene vi har for å øke elevenes ferdigheter? Veiledet læring som metode Deling av gode undervisningsopplegg og elevtekster på Fronter Tirsdag 4. februar Skriving Tirsdag 8. april Novellelesing med svake lesere Kritisk blikk på læreboka Det anbefales at lærere på 10.trinn, og spesielt Ny GIV-lærere, deltar på dette nettverket. Hege Ringdal, Slettebakken skole Mari Pharo, Mona Nilsen Jobber som lærer i Osloskolen og som kursholder for BroAschehoug. Hun har bred erfaring fra opplæring av minoritetsspråklige elever, og har arbeidet med ressursbøker og læreverk som har hatt et særlig fokus på denne elevgruppen. Mari Pharo, Torsdag 14. november Struktur og organisering av SNO-undervisningen ved Slettebakken skole i Bergen Hvordan «kartleggingsverktøyet for språklige minoriteter» brukes ved Slettebakken skole Torsdag 20. februar Minoritetsspråklige elever Torsdag 24. april God praksis i SNO-undervisningen. Deling av undervisningsopplegg Språktrappa Tiltak og metoder i SNO Hvordan bruker vi Fronter i dette arbeidet? 28 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

16 Nettverk 1 og 2 i regning trinn Nettverk 1 og 2 i regning trinn Wergelandsgt. 9, onsdager kl Wergelandsgt. 9, onsdager kl Veileder i matematikk, Nettverk 1: Onsdag 16. oktober Nettverk 2: Onsdag 23. oktober Lokal fagplan i matematikk. Hvordan bruker vi de verktøyene vi har for å øke elevenes ferdigheter? Hvordan utvikle en ressurs- & metodebank i Fronter? Deling av gode undervisningsopplegg og vurderingspraksis Veileder i matematikk, Nettverk 1: Onsdag 30. oktober Nettverk 2: Onsdag 6. november Lokal fagplan i matematikk Hvordan bruker vi de verktøyene vi har for å øke elevenes ferdigheter? Hvordan utvikle en ressurs- & metodebank i Fronter? Deling av gode undervisningsopplegg og vurderingspraksis Else Devold Underviser i matematikk fra trinn på Furuset skole. Har lang praksisbakgrunn som lærer på barnetrinnet, og har tilleggsutdannelse innenfor ledelse, pedagogikk og matematikk. Er forfatteren bak boka Fem, seks det kommer en heks. Ressursperson for Matematikksenteret Veileder i matematikk, Nettverk 1 og 2: Onsdag 29. januar Den matematiske samtalen Muntlige ferdigheter i matematikk Hoderegning Hvordan få elevene til å resonnere og undre seg Nettverk 1: Onsdag 23. april Nettverk 2: Onsdag 7. mai Vurdering for læring i matematikk Lokal fagplan i matematikk Ressurs- & metodebank i Fronter Deling av gode undervisningsopplegg og vurderingspraksis Else Devold Veileder i matematikk, Nettverk 1 og 2: Onsdag 12. februar Den matematiske samtalen Muntlige ferdigheter i matematikk Hoderegning Hvordan få elevene til å resonnere og undre seg Nettverk 1: Onsdag 14. mai Nettverk 2: Onsdag 21. mai Vurdering for læring i matematikk Lokal fagplan i matematikk Ressurs- & metodebank i Fronter Deling av gode undervisningsopplegg og vurderingspraksis 30 Aktivitetskatalog Nettverk : Bragernes, Øren, Åssiden, 30 Aronsløkka, Hallermoen, Konnerud, Vestbygda Nettverk 2: Danvik, Brandengen, Åskollen, 31Gulskogen, Skoger, Fjell, Aktivitetskatalog Rødskog

17 Nettverk regning 8. trinn Wergelandsgt. 9, tirsdager kl Veileder i matematikk, Hugo Christensen er allmennlærer med fordypning i fagene matematikk, naturfag, informatikk og mediekunnskap. Han har 23 års erfaring som lærer i ungdomsskolen og er ressursperson ved Matematikksenteret. Jobbet ved Naturfagsenteret fra , og er nå ansatt ved IKT-senteret. Tirsdag 15. oktober Multi smart vurdering i Vokal og lokal fagplan i matematikk Hvordan bruker vi de verktøyene vi har for å øke elevenes ferdigheter? Hvordan utvikle en ressurs- og metodebank i Fronter? Deling av gode undervisningsopplegg og vurderingspraksis Tirsdag 4. februar Praktisk matematikk Praktiske aktiviteter skal ha en større plass i fagene. Når skolene gjør noe praktisk, er vi bevisst på den teoretiske læringen? Dette kurset dreier seg om hvordan vi kan skape et læringsmiljø med fokus på læringsmål og læringsressurser mer enn formler, oppgavemengde og rett eller galt svar. Kurset tar utgangspunkt i praktiske aktiviteter hvor sluttproduktet er teoretisk læring og til elevenes ulike læringsstiler Elisabet Brun jobber som lærer ved Hovseter ungdomsskole i Oslo. Hun er lektorutdannet med fagene matematikk, kristendom, sosiologi og statsvitenskap. Hun har lang erfaring fra undervisning og har veiledningsutdanning fra ILS, i tillegg til rekrutteringskurs i skoleledelse. Tirsdag 1. april Talentmatematikk Kursets hovedmål er å presentere noen ideer til hvordan skape og opprettholde motivasjon for matematikk, fremme kreativitet og engasjement hos denne elevgruppen som vanligvis klarer seg faglig bra 32 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

18 Nettverk regning 9. trinn Wergelandsgt. 9, tirsdager kl Veileder i matematikk, Hugo Christensen er allmennlærer med fordypning i fagene matematikk, naturfag, informatikk og mediekunnskap. Han har 23 års erfaring som lærer i ungdomsskolen og er ressursperson ved Matematikksenteret. Jobbet ved Naturfag-senteret fra , og er nå ansatt ved IKT-senteret. Tirsdag 22. oktober Lokal fagplan i matematikk. Hvordan bruker vi de verktøyene vi har for å øke elevenes ferdigheter? Hvordan utvikle en ressurs- og metodebank i Fronter? Deling av gode undervisningsopplegg og vurderingspraksis. Tirsdag 4. februar Praktisk matematikk Praktiske aktiviteter skal ha en større plass i fagene. Når skolene gjør noe praktisk, er vi bevisst på den teoretiske læringen? Dette kurset dreier seg om hvordan vi kan skape et læringsmiljø med fokus på læringsmål og læringsressurser mer enn formler, oppgavemengde og rett eller galt svar. Kurset tar utgangspunkt i praktiske aktiviteter hvor sluttproduktet er teoretisk læring og til elevenes ulike læringsstiler. Elisabet Brun jobber som lærer ved Hovseter ungdomsskole i Oslo. Hun er lektorutdannet med fagene matematikk, kristendom, sosiologi og statsvitenskap. Hun har lang erfaring fra undervisning og har veiledningsutdanning fra ILS, i tillegg til rekrutteringskurs i skoleledelse. Tirsdag 1. april Talentmatematikk Kursets hovedmål er å presentere noen ideer til hvordan skape og opprettholde motivasjon for matematikk, fremme kreativitet og engasjement hos denne elevgruppen som vanligvis klarer seg faglig bra Regning 34 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

19 Ungdomstrinnet: Ny Giv for alle! Wergelandsgt. 9 Undervisningsformen som løftes fram som «Ny Givmetodikk» er nyttig for flere enn de svakt presterende elevene. Det handler om å skape relasjoner og en undervisningssituasjon som endrer elevenes selvfølelse og bygger på mestring og elevenes reelle kompetanse. Kurs velg en av dagene: Kurs over to dager: Egil Hartberg Er høgskolelektor og prosjektleder med hovedfokus på kompetanseutvikling i skolesektoren. Han har lærerutdanning med psykologi grunnfag, musikk storfag og nordisk mellomfag, og har jobbet som lærer og skoleleder i ti år. Han har en master i pedagogikk, og har gitt ut boken Feedback i skolen. Egil underviser i høgskolens videreutdanningsstudier innen læringsledelse og vurdering. Tirsdag 8. oktober ELLER onsdag 9. oktober kl Feedback og vurdering som fremmer elevenes kompetanseutvikling Vi har lagt opp til at ungdomsskolene skal ha mulighet til å sende hele sitt personale til dette foredraget, og derfor har vi satt opp to datoer som dere kan velge mellom. Påmelding til Mari Pharo i! Ungdomsskolelærere: Benytt anledning til å høre to av de beste foreleserne fra Ny Giv! Lisbeth Brevik Er cand.philol. med hovedfag i engelsk. Hun har arbeidet som lærer og avdelingsleder i grunnskolen og videregående skole, og har bred erfaring med etterutdanning av lærere innenfor engelsk, lesing, læringsstrategier og vurdering. Brevik er konsulent for Utdanningsdirektoratet, hun har skrevet lærebøker i engelsk for ungdomsskolen og videregående skole og publisert artikler om lesing og lesestrategier. Brevik er doktorgradsstipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Påmelding via kursportalen Del 1: Onsdag 13. november kl Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, del 1 Sammenhengen mellom lesing & skriving, for å forstå, for å produsere og for å mestre Læringsstrategier og de gode verktøyene får «å angripe tekster»: Bruke øyet, bruke pennen Tekster som egner seg for elevgruppen Lage undervisningsopplegg i lesing Del 2: Onsdag 4. desember kl Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, del 2 Sammenhengen mellom lesing & skriving, for å forstå, for å produsere og for å mestre Læringsstrategier og de gode verktøyene får «å angripe tekster»: Bruke øyet, bruke pennen Tekster som egner seg for elevgruppen Lage undervisningsopplegg i lesing 36 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

20 Nettverk engelsk 4. til 7. trinn Nettverk engelsk 8. til 10 trinn. Wergelandsgt. 9, fredager kl Wergelandsgt. 9, fredager kl Kursholdere / Tony Burner er Doktorgradsstipendiat Fakultet for lærerutdanning. HIBU Lektor med tilleggsutdanning (engelsk, norsk, historie, pedagogikk, didaktikk, veiledning) og har vært med i som foredragsholder på engelsk nettverk i Drammen kommune i flere år. Tony Burner Fredag 1. november Grammatikkundervisningen Bruk av Fronter i vurderingsarbeidet Fredag 14. februar Vurdering for læring Elevtekster Bruk av Fronter som vurderingsverktøy Tony Burner er Doktorgradsstipendiat Fakultet for lærerutdanning, HIBU Lektor med tilleggsutdanning (engelsk, norsk, historie, pedagogikk, didaktikk, veiledning) og har vært med i som foredragsholder på engelsk nettverk i Drammen kommune i flere år. Tony Burner Fredag 7. februar Vurdering for læring Elevtekster Bruk av Fronter som vurderingsverktøy Tirsdag 4. februar Vurdering for læring Elevtekster Bruk av Fronter i arbeidet med tekster Tony Burner Tirsdag 9. mai Vurdering for læring Elevtekster Bruk av Fronter som vurderingsverktøy 38 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

21 Nettverk IKT Opplæring og bruk av Fronter trinn Wergelandsgt. 9, mandager kl til Nettverk IKT Opplæring og bruk av Fronter trinn Wergelandsgt. 9, mandager kl til Nettverket vil gi ressurspersoner opplæring i henhold til vedtatt milepælsplan for Drammen kommune Mandag 9. september Nettverket vil gi ressurspersoner opplæring i henhold til vedtatt milepælsplan for Drammen kommune Mandag 11. september Mandag 18. november Mandag 16. november Mandag 27. januar Mandag 20. januar Mandag 31. mars Mandag 24. mars 40 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

22 Nettverk IKT Opplæring og bruk av Fronter trinn Nettverk for skolebibliotekarer Wergelandsgt. 9, mandager kl til Wergelandsgt. 9, torsdager kl Nettverket vil gi ressurspersoner opplæring i henhold til vedtatt milepælsplan for Drammen kommune Mandag 26. august Skolebibliotekarer, Drammensskolen og Mari Pharo, Torsdag 26. september Innhold kommer med innkalling Torsdag 17. oktober Ungdomsbokgildet, union scene Mandag 4. november Mandag 13. januar Skolebibliotekarer, Drammensskolen og Mari Pharo, Torsdag 12. desember Innhold kommer med innkalling Mandag 17. mars Skolebibliotekarer, Drammensskolen og Mari Pharo, Torsdag 27. mars Innhold kommer med innkalling Drammensbiblioteket Tirsdag 6. og onsdag 7. mai, kl begge dager Barn XO 2014 Barnelitteratur og samarbeid mellom faggrupper og partnerskap. Målgruppen er biblioteksansatte, skolebibliotekarer og lærere 42 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

23 Kurs i Nasjonale Prøver First Lego League (FLL) Wergelandsgt. 9 Veiledere i lesing, engelsk og matematikk Onsdag 28. august kl Nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning For lærere på 8. og 9. trinn (en eller flere lærere fra hvert fag) Fredag 8. november kl Nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning For lærere på 4. trinn (en eller flere lærere fra hvert fag) Kursholder fra FLL og veileder fra Torsdag 15. august kl i Wergelandsgt. 9 Kurs for lærere og veiledere som deltar med lag i årets FLL Hva er FLL: Metode, organisering, innhold og presentasjon Bygging og programmering av LEGO MINDSTORMS roboter Vi bygger og lærer oss å programmere roboter Lørdag 14. september Oppdrag 2013 handler om naturkatastrofer og offentliggjøres på Fredag 22. november kl Nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning For lærere på 7. trinn (en eller flere lærere fra hvert fag) Lørdag 9. november Lokal finale for lag fra Drammen Newtonrommet i Drammen Energieffektivisering og miljøproblematikk I Newtonrommet får elever på 9. trinn i Drammensskolen mulighet til å jobbe med naturfag på en praktisk og spennende måte. Her kan de jobbe med konkrete energieffektiviseringstiltak, eksperimentere med varmepumper og lære hvordan et vannkraftverk fungerer. Alle modulene i Newtonrommet er basert på læreplanmål. Påmelding via kursportalen Rommet er lokalisert i gymsalen på gamle Strømsø skole. Påmelding til undervisningen skjer via I 2013/2014 vil vi igjen forsøke å samkjøre skolesvømming og besøk i Newtonrommet, da dette fungerte svært godt dette skoleåret. 44 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

24 Den kulturelle skolesekken 2013/ Drammens museum Drammen kommune Buskerud fylkeskommune Drammens museum Drammen kommune Drammens museum Buskerud fylkeskommune Drammens museum Drammens museum Drammen kommune Buskerud fylkeskommune 1. trinn, vår 2014: Det var en gang: Hvordan bodde mennesker i Norge for 200 år siden? 2. trinn, høst 2013 og vår 2014: STOMP: Kombinert slagverk/stomp program der elevene er svært deltakende. 3. trinn, høst 2013: Litteraturformidling: David skater Forfatter Arild Rossebø er selv skater, og stiller i klasserommet med både bok og et rullebrett under armen. 3. trinn, vår 2014: SkulpTUR: En virtuell skulptur vandring gjennom byens gater. 4. trinn, høst 2013: Plutselig sirkus: Med artistene i Teater Uglebjerg får deltagerne oppleve en dag som sirkusartister med alt det innebærer av trening i akrobatikk, sjonglering og klovnerier. 4. trinn, vår 2014: Moderne kunst: Samtidskunst som skaper dialog og inspirerer til egne kunstverk i workshop trinn, vår 2014: Scenekunst: Brageteatret og Jo Strømgren Kompani presenterer Kjøkkenet. 5. trinn, høst 2013: ArkitekTUR: Byvandring i Tollbugata med workshop på museet. 6. trinn, høst 2013: Ut i det fri: Nettbasert undervisning som skjer i klasserommet med lærer. 6. trinn, høst 2013 og vår 2014: Mitt skip er lastet med... Drammen havns historie og en omvisning på havnas områder på Holmen 6. trinn, høst 2013: Litteraturformidling: Grøss og gru Drammen kommune Drammens museum Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Drammens museum Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune 7. trinn, høst 2013 og vår 2014: Grafikk: Elevene lager grafiske trykk, som ekte kunstnere. 7. trinn, høst 2013: Tingene forteller: Bondekulturen og storborgerskapet i Drammen omkring trinn, vår 2014: Scenekunst: Bakeriet Danseteater på Union scene trinn, høst 2013: Solo og sønn: Skolekonsert med Rikskonsertene. Musikk og fortelling fra Senegal trinn, vår 2014: Hands off! En konsert med slagverkgruppen Pinquins 8. trinn, høst 2013: Litteraturformidling: Min tid kommer Forfatter Nina Vogt-Østli presenterer sin uhyggelig dystopi om vondskapens vesen. 8. trinn, vår 2014: Drammenshistorien på 3 minutter: Elevene filmer hvert sitt skuespill med ipod trinn, høst 2013: Scenekunst: Folkedypet Brageteatret markerer grunnlovsjubileet i 2014 med å se nærmere på nettdebatt som fenomen og hvilken rolle den har i samfunnet trinn, høst 2013: The muffins: Skolekonsert med Rikskonsertene. Musikere fra Sør-Afrika trinn, vår 2014: Captain Credible Daniel Lacey-Mcdermott leverer et unikt og temmelig hysterisk liveshow der musikken er innovativ og umulig å sette i bås. 2., 4., 6., 8. og 9. trinn, vår 2014: Visuell kunst: Laget i verden Vandreutstilling med smykkeobjekter fra hele verden. 46 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

25 Trivselslederprogrammet høsten 2013 Trivselslederprogrammet våren 2014 og Håvard Solvang fra TL-programmet Oppstartsmøte for alle skolekoordinatorer Torsdag 22. august kl Sted: Wergelandsgt. 9 Lekekurs for trivselsledere og Håvard Solvang fra TL-programmet Lekekurs for trivselsledere Torsdag 23. januar kl Skoler: Aronsløkka, Skoger, Vestbygda, Åskollen og Åssiden Sted: Skoger skole Torsdag 12. september kl Skoler: Konnerud, Aronsløkka, Vestbygda, og Åssiden Sted: Skoger skole Lekekurs for trivselsledere Lekekurs for trivselsledere Fredag 24. januar kl Skoler: Brandengen, Danvik, Gulskogen, Rødskog og Øren Sted: Skoger skole Fredag 13. september kl Skoler: Gulskogen og Rødskog, Danvik, Fjell og Hallermoen Sted: Skoger skole Lekekurs for trivselsledere Mandag 27. januar kl Skoler: Bragernes, Fjell, Hallermoen og Konnerud Sted: Skoger skole Lekekurs for trivselsledere Mandag 16. september kl Skoler: Skoger, Bragernes, Øren, Brandengen og Åskollen Sted: Skoger skole Lekekurs for trivselsledere Tirsdag 28. januar kl Skoler: Kjøsterud, Galterud & Vollen og Atrå Sted: Drammenshallen Lekekurs for trivselsledere Tirsdag 17. september kl Skoler: Kjøsterud, Galterud & Tranby, Vollen og Atrå Sted: Drammenshallen Oppstart av ny sesong for TL-programmet på skolene Oppstart av ny sesong for TL-programmet på skolene Alle skoler: Mandag 3. februar Evalueringsmøte for alle skolekoordinatorer Tirsdag 20. mai kl Sted: Wergelandsgt. 9 Uke 38 ( september) Evalueringsmøte for alle skolekoordinatorer Tirsdag 26. november kl Sted: Bragernes skole 48 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

26 Merkantilt Forum for Drammensskolen/Oppvekst Wergelandsgt. 9 hvis ikke annet sted er oppgitt Onsdag 4. september kl OPPAD/Fronter Onsdag 23. oktober kl Forelesning v/cand. philol. Astrid Voll Storaas: Ekstern og intern service og samhandling Astrid Voll Storaas Astrid Voll Storaas er cand. philol. og pedagog, og har mange års undervisningserfaring som lektor og høyskoleforeleser. Hun har i mange år undervist i fagene Service- og kundebehandling og Service- og tjenesteyting på Handelsinstituttet i Bergen. Hun har dessuten i 7 år vært høyskoleforeleser ved Handelshøyskolen BI Bergen, hvor hun underviste i internasjonale forretningskulturer. Storaas har videreutdannelse i Arbeids- og Organisasjonspsykologi, Personaladministrasjon og Coaching. I tillegg til undervisning har hun i mange år holdt kurs og foredrag landet rundt om service- og organisasjonskultur. Hennes kurs og undervisning har i alle år fått svært gode evalueringer. Onsdag 20. november kl Forelesning v/ advokat Kurt Bjørnnes: Jus - taushetsplikt og tverrfaglig samarbeid i arbeidet med barn og unge Advokat Kurt O. Bjørnnes Han har tidligere arbeidet innen statlig og kommunal sektor. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet forvaltningsrett og arbeidsrett. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til lovstoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen. Onsdag 18. desember kl Opplæring i nytt reiseregningssystem Rapporter og spørring i Agresso Juleavslutning Onsdag 22. januar kl ESAK/Sikker Arbeidsflyt Fronter Onsdag 5. mars kl Oppad Onsdag 9. april kl Facebook og skolens hjemmeside Onsdag 7. mai kl E-handel Hensikten med Merkantilt Forum er å drive utvikling av administrative oppgaver. 50 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

27 Åpent kurs og workshop kroppsøving Målgruppe; mellomtrinn og ungdomstrinn Wergelandsgt. 9, kl Åpent kurs vurdering Wergelandsgt. 9 Hilde Schjerven Dag 1 kurs og drøfting: Tirsdag 3. september Revidert læreplan Hvorfor revisjon Hva er endret? Hensikten med faget Hvorfor har vi faget i skolen? Hva står egentlig i formålet? Hvordan gå fra kompetansemål til læringsmål og hensiktsmessige aktiviteter? Hvordan vurdere elevenes kompetanse i faget? Hilde Schjerven Lene Skovbo Heckmann 31. oktober eller 20. mars Underveisvurderingens hensikt Vi tenker vurdering når vi planlegger, gjennomfører og avslutter opplæring Gode mål og kriterier Læringsfremmende tilbakemeldinger Egenvurdering og elevmedvirkning Tirsdag 17. september Den gode time Mål for kurs/workshop: Lærerne skal få økt forståelse for revidert læreplan i kroppsøvingsfaget Lærerne skal utvikle egen opplærings- og vurderingspraksis i kroppsøvingsfaget Lærerne skal få hjelp til å avklare vurderingsdilemmaer i kroppsøvingsfaget Dag 2 litt kurs, mest workshop: Tirsdag 24. september Vi lager timeopplegg til bruk i egen undervisning Mer om underveisvurdering og sluttvurdering i faget Påmelding via kursportalen Påmelding via kursportalen Mål for kurset: Lærere får hjelp til å holde fast ved underveisvurderingens egentlige hensikt Lærere kan tenke vurdering når de planlegger, gjennomfører og avslutter egen undervisning Lærere får konkrete tips til læringsfremmende aktiviteter 52 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

28 Pedagogiske middager Wergelandsgt. 9, tirsdager kl Wenche Erlien Har lang fartstid som kursholder og utvikler av læringsressurser for grunnskole og videregående opplæring. Hun jobber i dag som prosjektleder ved Snöball film og har tidligere jobbet 8 år ved Naturfagsenteret som prosjektleder for naturfag.no og viten.no. En av forfatterne bak boka «Språk og digitale verktøy i naturfag» (Universitetsforlaget 2010) Påmelding via kursportalen Tirsdag 10. september Lesing & skriving i naturfag Mange elever synes det er vanskelig å forstå fagtekster i naturfag. Et systematisk arbeid med lesing og skriving kan hjelpe elevene til å reflektere og få et bedre læringsutbytte når de jobber med faget. I tillegg vil dette hjelpe læreren i å gi tilpasset opplæring til elevene. Kursinnhold: systematisk arbeid med fagbegreper konkrete aktiviteter knyttet til ulike lesestrategier lesing og skriving av sammensatte tekster skriving av ulike sjangre som beskrivelse, forklaring, eksperimentrapport og brosjyre digitale verktøy (tankekart, animasjoner og interaktive oppgaver) som kan være motiverende og støttende for skrive- og leseprosessen Kari Kolberg Arbeider på privat basis med fagområdet evnerike barn og blogger om dette temaet på Krumelurebloggen. Hun er også lærerstudent ved Høyskolen i Hedmark. Kari har jobbet som lærer i barneskolen og som styrer i barnehage. Tidligere arbeidet hun innenfor IT bransjen og har fra før utdanning innenfor prosjektledelse, markedsføring og økonomi. Kutte litt i teksten Bente Aasheim Er lærer på Løren skole. Hun har tatt i mot besøk fra lærere under opplæring i vurdering for læring og holdt en rekke kurs. Bente har blant annet spesialisert seg på animasjonsfilm som læringsmetodikk, og har over flere år reist Norge rundt med sine lærer og elevkurskurs i å benytte animasjon i undervisningen. Vurdering for læring er en viktig del av prosessen med å lage film, og i dette arbeidet har Bente arbeidet fram metoder hvor alle fag inkluderes med sine mål og kriterier i denne prosessen. Tirsdag 29. oktober Når læringshunger blir til apestreker, eller dagdrømmerier Å gjenkjenne og møte en evnerik elev Hvorfor vises ikke elevens potensiale i klasserommet? Hva gjør du som lærer med underytelse og mulig krevende atferd? Hvordan tilpasse opplæringen også for elever med ekstra evner? Tirsdag 19. november Å lære med film! Kurset tar for seg læring med film som metode og hvordan vurdering for læring blir en naturlig del av arbeidsprosessen Kompetansemål fra alle fag inngår i undervisingsopplegget for elvene Masse praktiske, nyttige og inspirerende eksempler! 54 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

29 Utarbeidet av Wergelandsgate 9, 3008 Drammen

2010-11. Aktivitetskatalog. for kompetanse og utvikling i Drammensskolen

2010-11. Aktivitetskatalog. for kompetanse og utvikling i Drammensskolen 2010-11 Aktivitetskatalog for kompetanse og utvikling i Drammensskolen 1 Innhold Eva Høiby, Prosjektleder Læringsmiljø Nyutdannede/mentorer, Coaching Tlf. 91848278 eva.hoiby@drmk.no Erik Westrum, Veileder

Detaljer

10/11. Kompetanseheving for lærere og ledere. Videregående skole

10/11. Kompetanseheving for lærere og ledere. Videregående skole 10/11 Kompetanseheving for lærere og ledere Videregående skole Lære mer, fullføre og bestå Innhold Én av tre elever fullfører ikke videregående skole. Frafall og høyt fravær er blitt et politisk prioriteringsområde.

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Helse- og omsorg INNHOLD

Helse- og omsorg INNHOLD Helse og omsorg 1 2 Helse og omsorg Gyldendal kurs og kompetanse utvikler og arrangerer kurs og seminarer for skole, arbeidsliv, organisasjoner, offentlig sektor og næringslivet. Vi tilbyr: - å lage hele

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKOLEMØTET 2015

VELKOMMEN TIL SKOLEMØTET 2015 VELKOMMEN TIL SKOLEMØTET 2015 Skolemøtet arrangeres i år for 65 gang. Det er en viktig møteplass for pedagogisk personell i Rogaland hvor en får pedagogisk inspirasjon og fornye og også oppdatere seg på

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Forankring Juni 2007 Bystyret : Ny visjon for skolene med

Detaljer

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. VIRKSOMHETSPLAN FOR HALLERMOEN SKOLE 2010: TILTAKSPLAN FOR GJENNOMFØRING Programområde 12 Utdanningsdirektør : Tore Isaksen Virksomhetsleder : Hanne-Kristin Aarthun Drammensskolen Norges beste skole. En

Detaljer

Årsrapport 2011. for Utdanningsdirektoratet. Årsrapport Utdanningsdirektoratet 2010 1

Årsrapport 2011. for Utdanningsdirektoratet. Årsrapport Utdanningsdirektoratet 2010 1 Årsrapport 2011 for Utdanningsdirektoratet Årsrapport Utdanningsdirektoratet 2010 1 Design: Siste Skrik Kommunikasjon Foto: Jannecke Sanne Normann Trykk: Andvord Grafisk AS Utgiver: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning...

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning... 0 Innhold Innledning... 3 Sammendrag... 4 Kapittel 1. Kvalitet i ledelse og kompetanseutvikling... 5 Medarbeidertilfredshet... 5 Generelt... 5 Medarbeiderne... 5 Resultatenhetslederne... 6 Sykefravær...

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Sørum kommune Grunnskoleseksjonen

Sørum kommune Grunnskoleseksjonen Sørum kommune Grunnskoleseksjonen Søknad til Skoleeierprisen 2009 1 Innledning... 3 1.1 Kort begrunnelse for søknaden... 4 1.2 Kvalitetsarbeid i Sørum kommune... 4 1.3 Utvalgt dokumentasjon av innsatsområder

Detaljer

Kvalitetsmelding om grunnskolen

Kvalitetsmelding om grunnskolen Kvalitetsmelding om grunnskolen Sarpsborg kommune 2010 Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i 2010. Skolene Antall elever Skole / trinn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum Alvimhaugen

Detaljer

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Gi rom for lesing! Veien videre Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Innhold Forord 5 Del 1 Resultater, forankring og oppfølging Resultater og oppfølging av en vellykket strategi 7 Leseglede

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui HANDLINGSPLAN FOR BIRKENESSKOLEN 2014-2018 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Birkenesskolen En god skole for alle! sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole

Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole Lede og lære TID OG TILLITT STØTTE OG KRAV PRAKSISNÆRT ENDRINGSAGENT RELASJON + OPPLEVELSER Aronsløkka Vi vokser sammen Ansvar Omsorg Respekt læring mestring

Detaljer

Kvalitet i skolen 2014 2016

Kvalitet i skolen 2014 2016 Kvalitet i skolen 2014 l 2016 2 Ett skritt fram Kvalitet i skolen 2011-13. Oppvekst og kulturkomiteen ba i februar 2010 rådmannen om å utvikle en plan for kvalitetsløft for alle skolene i kommune over

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011. Skole

God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011. Skole God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011 Skole Grunnskolen i Stavanger Virksomhetsidé Skolen skal gi barn og unge et skoletilbud i tråd med lovverk og læreplan. SFO skal gi et fritidstilbud før og

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Kvalitetsmelding om grunnskolen

Kvalitetsmelding om grunnskolen Kvalitetsmelding om grunnskolen Sarpsborg kommune 2011 Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i 2011. Skolene Antall elever Skole / trinn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum Alvimhaugen

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015.

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. STUDIEKATALOG 59 OVERSIKT OVER STUDIETILBUD 21 20 02 Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. 60 DETTE MÅ DU VITE FØR DU SØKER 62 OVERSIKT

Detaljer

SKOLELEDEREN THOR HEYERDAHL VGS. Dronning Sonjas skolepris til. Nr. 1 januar 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN THOR HEYERDAHL VGS. Dronning Sonjas skolepris til. Nr. 1 januar 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 1 januar 2015 Fagblad for skoleledelse Dronning Sonjas skolepris til THOR HEYERDAHL VGS s 12: Sammenhengen mellom trivsel og mobbing s 18: Betydningen av ledelse for å bygge kapasitet

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling 2015-2016

Plan for kompetanseutvikling 2015-2016 Utdanningssektoren Plan for kompetanseutvikling 2015-2016 Etterutdanning og videreutdanning for pedagogisk personale Kompetanse for kvalitet 1. Nasjonale prioriteringer Fra statlig hold har det under Kunnskapsløftet

Detaljer

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse kvalitetssikring kompetanseplan 1 2 forord Grunnskolen i Lillesand

Detaljer