Aktivitets. for kompetanse og utvikling i Drammensskolen 2013/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktivitets. for kompetanse og utvikling i Drammensskolen 2013/14"

Transkript

1 Aktivitets katalog for kompetanse og utvikling i Drammensskolen 2013/14

2 Innhold Mari Pharo, Veileder Lesing SNO Pals Læringsmiljø Tlf Jannike Thorsen, Veileder PALS Læringsmiljø Swis Tlf Kari Kleven, Veileder Sosiale medier Administrasjon Årbok Tlf Eva Høiby, Utviklingsleder Læringsmiljø Nyutdannede/ mentorer Coaching Tlf Hilde M. Schjerven, Veileder Vurdering Elevaktive metoder på u-trinn Pedagogiske medarbeidere Tlf Mål og planer for Drammensskolen 6 Hovedsatsingsområder Oversikt over nettverk 10 Program for kick-off 12 Skoleledermøter høst Skolelederseminar januar Skoleledermøter vår Nettverk for nyutdannede/nyansatte (og mentorer) 17 Nettverk for basekoordinatorer SFO og ped.medarbeidere 18 Nettverk 1 for PALS/ressursteam 19 Nettverk 2 for PALS/ressursteam 20 Nettverk for PALS/ressursteam Modul 2-opplæring 18 Nettverk 2 for PALS/ressursteam Ungdomstrinn 22 Nettverk 1 og 2 lesing trinn 24 Nettverk 1 og 2 lesing trinn 26 Nettverk lesing 8. trinn 28 Nettverk lesing 9. trinn 29 Nettverk særskilt norsk (SNO) 30 Nettverk 1 og 2 regning trinn 31 Nettverk 1 og 2 regning trinn 32 Nettverk regning 8. trinn 34 Nettverk regning 9. trinn 36 Ungdomstrinnet: Ny Giv for alle! 38 Nettverk engelsk trinn 39 Nettverk engelsk trinn 40 Nettverk IKT Fronter trinn 41 Nettverk IKT Fronter trinn 42 Nettverk IKT Fronter trinn 43 Nettverk for skolebibliotekarer 44 Kurs i Nasjonale prøver 45 First Lego League (FLL) og Newtonrom 46 Den kulturelle skolesekken Trivselslederprogrammet høst Trivselslederprogrammet vår Merkantilt Forum for Drammensskolen 52 Åpne kurs med påmelding via kursportalen 54 Pedagogiske middager 2 2 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

3 MÅL OG PLANER FOR «Drammensskolen Norges beste skole» Satsingen «Drammensskolen Norges beste skole» går nå inn i sitt 5. år. Planene for neste skoleår ligger godt innenfor de vedtatte rammene fra Bystyret i Drammen i 2007 (oppstart 2009). Fasen som «prosjekt» ble avsluttet i 2012, og kompetansearbeidet ved er en nå en fast del av Drammensskolen. har fast tilholdssted i Wergelandsgt 9, der utviklingsteamet jobber og det holdes nettverk og samlinger for de ansatte i Drammensskolen. Visjonen «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske» Overordnede mål Å løfte elevmassen til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foreldrenes utdanningsnivå skulle tilsi Resultater for elevene i Drammensskolen som ligger over landsgjennomsnittet på den nasjonale elevundersøkelsen og på nasjonale prøver og eksamen Resultater som ligger over landsgjennomsnittet på den nasjonale foreldreundersøkelsen s mandat Hjelpe skolene til å implementere tiltaksplanene Sørge for framdrift i implementeringsarbeidet på skolene Legge til rette for en delingskultur på skolene og mellom skoler Legge til rette for kompetanseutvikling ut fra skolenes behov gjennom kurs, nettverk, workshops, uformelle møtepunkter, observasjon, hospitering osv «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske» 4 4 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

4 Mål og utvikling av satsingsområdene: Hovedsatsingsområder : Særskilt norsk (SNO) undervisning av de flerspråklige elevene Dette er et nytt satsingsområde høsten 2013, med opprettelsen av et eget nettverk for lærere som underviser denne målgruppa Opplæring i digitale ressurser til bruk i SNO-undervisningen Varierte metoder og vurdering for lærling blir sentrale temaer i nettverket 3 samlinger i året Ny Giv for alle Motivasjon og variert metodebruk i ungdomsskolen Dette er et satsingsområde som er begrunnet i stortingsmelding 22, og som setter fokus på en mer praksisnær skolehverdag på ungdomstrinnet 3 åpne kurs for ALLE lærere på ungdomstrinnet, med kursholdere fra Akershus Ny Giv Godt læringsmiljø i Drammensskolen; arbeidet for et trygt og stimulerende læringsmiljø fortsetter PALS: Det ble i 2011 vedtatt at alle skoler i Drammen skulle skoleres og innføre det skoleomfattende programmet PALS (Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling) fra Atferdssenteret i Oslo. Alle skoler er nå i gang med programmet på det skoleomfattende området, og fra høsten 2013 vil alle skoler også jobbe med tiltak rettet mot enkeltelever som trenger individuelle støttetiltak Lesing Alle lærere i Drammen kjenner SOL-kartleggingsverktøyet og kan bruke det. Alle elever i Drammen kartlegges i lesing ved hjelp av dette verktøyet. Resultatene legges kontinuerlig inn i et digitalt registreringssystem (VOKAL). I VOKAL registreres også alle resultater fra nasjonale prøver og en del lokale kartleggingsprøver, og elevene får en egen profil for sine ferdigheter og tiltak for å øke disse Det er utarbeidet en kommunal fagplan i norsk som er under utprøving. Planen vil få sin endelige form i løpet av skoleåret Regning Innholdet i nettverkene vil være erfaringsdeling omkring matematisk forståelse, vurdering for læring og variert matematikkundervisning Det gis opplæring i kartleggingsprogrammet Multi Smart Vurdering til lærerne på barneskolene i Drammensskolen, og resultatene legges automatisk inn i VOKAL Det er utarbeidet en kommunal fagplan i matematikk som er under utprøving. Planen vil få sin endelige form i løpet av skoleåret Engelsk Nettverket skal stimulere til kompetanseheving og helhetlig progresjon innenfor engelskfaget på mellomtrinnet og ungdomstrinnet Det er utarbeidet en kommunal fagplan i engelsk som er under utprøving. Planen vil få sin endelige form i løpet av skoleåret IKT Det er utarbeidet en interaktiv digital IKT-plan for Drammensskolen for trinn. Planen implementeres på alle trinn i Drammensskolen med hjelp og støtte fra pedagogisk veileder i Fronter-nettverk: Innføringen av Fronter som nytt LMS vil prege IKT-arbeidet neste skoleår, med flere nettverk for ressurspersonene gjennom året 6 6 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

5 Oversikt over nettverk: Nettverk for lærere i basisfagene for trinn Nettverkene er etablert på tvers av skolene i Drammen, og består av lærere og ressurspersoner fra hver skole innenfor disse områdene: Nettverk i lesing: 2 barneskolenettverk (1. 3. og 4. 7.) + 2 ungdomsskolenettverk (8. trinn og 9. trinn) Nettverk i regning: 2 barneskolenettverk (1. 3. og 4. 7.) + 2 ungdomsskolenettverk (8. trinn og 9. trinn) Nettverk i engelsk: 1 barneskolenettverk (4. 7.) + 1 ungdomsskolenettverk ( trinn) Skolene har en person fra hvert trinn som deltar på nettverket for sitt hovedtrinn i enten lesing, regning eller engelsk. De nye lokale fagplanene vil være et sentralt tema på nettverkssamlingene. Nettverk for andre grupper Skoleledere; alle rektorer / virksomhetsledere og avdelingsledere i kommunen samles 10 dager i året + et seminar i januar Skolesekretærer / merkantilt personale fra hver skole samles månedlig og samarbeider med andre merkantile jevnlig Nyutdannede lærere og mentorer fra hele kommunen får opplæring 4 hele dager i året PALS/Ressursteam på alle skoler: Disse teamene har ansvaret for PALSarbeidet og læringsmiljøet ved den enkelte skole, samt arbeidet og organiseringen rundt elever som har ekstra behov for sosial eller faglig styrking. Alle skolene i Drammen er PALS-skoler og er delt inn i 3 ulike nettverk. Samles 3 ganger pr. år Pedagogiske medarbeidere i SFO og skolen samles 4 ganger pr. år Marte Meo-utdanning for 15 skoleledere over 2 år, startet høsten 2011 og avsluttes des Da er 13 skoleledere sertifiserte Marte-Meo-veiledere. Tilbud til skolene: Prosessbistand bistår med hjelp til gjennomføring av planleggingsdager, fellestid, teammøter, ledermøter osv Aktuelle temaer: Klasseledelse Læringsmiljø og sosial kompetanse Vurdering for læring PALS Kommunikasjon og coaching som verktøy i skolen Metoder, struktur og organisering av undervisningen Spesielle behov i forhold til satsingsområdene IKT Lesing Læringsstrategier VOKAL, PULS Regning Generell hjelp til skoleutvikling Veien mot en VI-skole Fasilitering / coaching av lederteam Veilederne kan også bestilles til gjennomføring av demo-undervisning på et trinn med etterfølgende refleksjon 8 8 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

6 Program for kick-off eller 14. august på Fredfoss i Vestfossen Servering av kaffe og wienerbrød fra klokken Sir John Jones Velkommen ved Tore og Eva En adlet skoleleders ideer og erfaringer danner rammene for denne delen av dagen. Sir John Jones har viet mesteparten av sitt profesjonelle arbeidsliv til utfordrende skoler i nordvest England, og avsluttet sin karriere i skolen som rektor ved en stor Secondary school i Merseyside.Sir John Jones engasjement, lidenskap og entusiasme er til stor inspirasjon for alle som jobber med skole og skoleutvikling. Årets satsningsområder Kulturelt innslag ved Kulturskolen LUNSJ Pause Sir John Jones fortsetter Oppsummering ved Tore Isaksen Få med deg en av de mest inspirerende og underholdende foredragsholderne på den globale skolearena. NB! Foredragsholder snakker engelsk. 10 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

7 Skoleledermøter høst 2013 Wergelandsgt 9, kl Rektorer kl , avdelingsledere kl Skoleledermøter vår 2014 Wergelandsgt 9, kl Rektorer kl , avdelingsledere kl Ansvarlige TID OG INNHOLD Ansvarlige TID OG INNHOLD og Introduksjonssenteret Pål Riis, rektor ved Ullern videregående Torsdag 29. august Et nytt skoleår i Drammensskolen! Føringer, mål og utvikling Torsdag 19. september Vi besøker introduksjonssenteret i Drammen i nyoppussede lokaler Omvisning med presentasjon av undervisning og læringsarenaer Utvikling og utfordringer i arbeidet Torsdag 7. november Å lykkes som mellomleder Pedagogisk ledelse i skolen Å bygge en utviklings- og oppfølgingskultur på egen skole gjennom resultatoppfølging, veiledning og skolevandring Knut Roald Dosent Knut Roald fra Høgskulen i Sogn og Fjordane siden 1996, har erfaring som både som skolesjef og universitetslektor. Han har arbeidet med større nasjonale forskningsprosjekt om kvalitetsvurdering på skole- og kommunenivå. Doktorgradsarbeidet Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring mellom skole og skoleeigar er anerkjent Roald har i flere år koordinert utviklingsarbeid i samarbeid mellom høgskulen, Fylkesmannen og kommunane i Sogn og Fjordane. Torsdag 6. februar Torsdag 6. mars Fra kvalitets? til kvalitetsanbud med Knut Roald Vibeke Holtskog Vibeke er medforfatter av flere lærebøker, både for grunnskole og høgskole. Hun har ledet forskningsog utviklingsprosjekter og er veileder for lærere i Oslo kommune. Fredag 6. desember Ledelse av endringsarbeid Hvordan få med seg og motivere personalet til endringsarbeid i skolen Vibekes spesialområder er kommunikasjon, formidling og presentasjonsteknikk, motivasjon og samarbeid/teamutvikling. Hun har erfaring både fra skole og næringsliv, og er en dyktig, inspirerende og engasjert foredragsholder. Jan Heidel Rektor ved Nordberg skole, Oslo Torsdag 10. april Foreldresamarbeid Hvordan få med foreldrene som positive medspillere istedenfor kritiske observatører Torsdag 15. mai Fredag 13. juni m. avslutning 12 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

8 Skolelederseminar januar 2014 Quality Hotel Expo, Fornebu Torsdag 9. januar kl fredag 10. januar kl TEMA : Personalledelse: ledelse av menneskelige ressurser Torsdag John Berglund er utdannet Dr. Health Science fra USA, og er ekspert på psykososiale relasjoner, endringsprosesser og konflikthåndtering. Han er en av Confex aller beste foredragsholdere står klar til å gi deg en bedre forståelse av dine egne og andres reaksjonsmønstre i utfordrende situasjoner. Han formidler det faglige stoffet på en forståelig måte, og utfordrer deg med spørsmål som får deg til å tenke over egne valg og handlinger i konfliktsituasjoner. John har i flere år arbeidet som bedriftsrådgiver med fokus på personlig vekst, gruppedynamikk, samarbeid og endring. Torsdag Omvisning i vitensenteret Fredag Ingvar Wilhelmsen er professor ved Klinisk Institutt K2, Universitetet i Bergen. Spesialist i indremedisin, fordøyelsessykdommer og psykiatri. Godkjent veileder i kognitiv terapi. Har fra 1995 drevet en liten Hypokonderklinikk som en seksjon av Medisinsk Poliklinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus. Wilhelmsen har skrevet bøkene Hypokondri og kognitiv terapi 1997, Livet er et usikkert prosjekt 2000, Sjef i eget liv en bok om kognitiv terapi 2004, Kongen anbefaler holdninger for folket 2006 og Det er ikke mer synd på deg enn andre en bok om ansvar og frigjøring Medlem av Academy of Cognitive Therapy. Fikk i 2009 Formidlingsprisen ved det Medisinsk-Odontologiske Fakultet ved UiB. Konge i eget liv Hvordan kan vi best mulig takle all verdens press, stress og omstillinger? 14 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

9 Nettverk for nyutdannede/nyansatte (og mentorer fra skolene) 4 hele dager Wergelandsgt 9, fredag kl Nettverk basekoordinatorer SFO og ped. medarbeidere Wergelandsgt. 9, tirsdag eller onsdag kl Ansvarlige TID OG INNHOLD tid og innhold Eva Høiby Mari Pharo Jannike Thorsen Arne Bergan Mari Pharo Eva Høiby Mari Pharo Fredag 6. september Sosial kompetanse hos barn og unge PALS Steg for Steg Fredag 25. oktober Vurdering for læring i praksis Praktiske eksempler på systematisk bruk av mål, kriterier, egenvurdering, kameratvurdering og lærervurdering i undervisningsøkter og elevoppgaver Lese- og læringsstrategier Fredag 15. november Klasseledelse SOL og VOKAL Fredag 31. januar Digitale tavler Pedagogisk programvare Vi anbefaler også et annet kurs for de nyutdannede/nytilsatte, hvor man melder seg på via kursportalen; «Den gode time» med Lene Skovbo Heckmann: 17. september kl i Basen. Dette er et praktisk og flott dagskurs for ferske lærere! Arbeidsgruppa og Hilde Schjerven Hilde Schjerven, Arbeidsgruppa og Hilde Schjerven, Mona Sannerud Moe Tidligere ansatt ved Norges Idrettshøyskole og i Oslo kommune for å bistå skoler med daglig fysisk aktivitet. Har jobbet en årrekke ved skoler som har særlig fokus på fysisk aktivitet og kosthold. Tirsdag 3. september Basekoordinatorer og avd. ledere Ledelse av SFO s utvikling Hvordan sette mål og finne tiltak som fører til den utvikling vi ønsker? Hvordan bygge hensiktsmessig kultur blant medarbeiderne Tirsdag 8. eller onsdag 9. oktober Alle pedagogiske medarbeidere Fysisk aktivitet og kosthold på SFO Hvordan planlegge og legge til rette for fysisk aktivitet? Praktiske tips og ideer Tirsdag 14. januar Basekoordinatorer og avd.ledere Hvordan støtte og følge opp medarbeidere? Tirsdag 18. eller onsdag 19. januar Alle pedagogiske medarbeidere Hvordan lærer barn gjennom fysisk aktivitet? Hvordan kan vi jobbe systematisk i SFO med fysisk aktivitet og kosthold? Tips til leker og aktiviteter 16 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

10 Nettverk 1 for PALS/ressursteam Nettverk 2 for PALS/ressursteam Wergelandsgt 9, tordag kl Wergelandsgt 9, tordag kl Atferdssenteret Torsdag 12. og fredag 13. september PALS-konferansen, Oslo Kongressenter Atferdssenteret Torsdag 12. og fredag 13. september PALS-konferansen, Oslo Kongressenter Jannike Thorsen Torsdag 10. oktober Nettverk Opplæringsmøte/erfaringsdeling Jannike Thorsen Torsdag 24. oktober Nettverk Opplæringsmøte/erfaringsdeling Lasse Dahl Lasse Dahl har amerikansk mastergrad i spesialpedagogikk. Han har over 10 års erfaring fra både normalskole og spesialskole. Han jobber i dag ved veiledningsteamet på Brusetkollen, og er veileder i PALS Torsdag 13. mars Lasse Dahl deler sine erfaringer fra skolen Lasse Dahl Magne Berg Torsdag 13. mars Lasse Dahl deler sine erfaringer fra skolen Torsdag 8. mai Barn med angst Torsdag 8. mai Barn med angst Dele erfaring Magne Berg Magne Berg er rektor ved Geilo skole. Han er utdannet pedagog og allmennlærer, med tilleggsutdannelse innen organisasjon og ledelse, veiledning, coaching, teologi og etikk. 18 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

11 Nettverk for PALS/ressursteam Modul 2-opplæring Wergelandsgt 9 Nettverk for PALS/ressursteam Ungdomstrinn Wergelandsgt 9, tordag kl Jannike Thorsen/ Mari Pharo Torsdag 28. november og fredag 29. november kl Modul 2-opplæring del 1 Atferdssenteret Torsdag 12. og fredag 13. september PALS-konferansen, Oslo Kongressenter Jannike Thorsen/ Mari Pharo Torsdag 30. januar kl Modul 2-opplæring del 2 Jannike Thorsen Torsdag 17. oktober Opplæringsmøte/erfaringsdeling Lasse Dahl Lasse Dahl har amerikansk mastergrad i spesialpedagogikk. Han har over 10 års erfaring fra både normalskole og spesialskole. Han jobber i dag ved veiledningsteamet på Brusetkollen, og er veileder i PALS Torsdag 13. mars Lasse Dahl deler sine erfaringer fra skolen Jannike Thorsen Torsdag 22. mai Opplæringsmøte/erfaringsdeling 20 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

12 Nettverk 1 og 2 lesing trinn Wergelandsgt. 9, onsdager kl Nettverk 1: Bragernes, Øren, Åssiden, Aronsløkka, Hallermoen, Konnerud, Vestbygda Nettverk 2: Danvik, Brandengen, Åskollen, Gulskogen, Skoger, Fjell, Rødskog Mari Pharo, Vigdis Refsahl Jobber i dysleksiteamet ved Bredtvet kompetansesenter og har lang erfaring fra skole og PPT. Er utdannet cand.paed. fra Universitetet i Oslo Mari Pharo, Nettverk 1: Onsdag 16. oktober Nettverk 2: Onsdag 23. oktober SOL og lokal fagplan i norsk. Hvordan bruker vi de verktøyene vi har for å øke elevenes ferdigheter? Veiledet læring som metode i arbeidet med vurdering for læring Nettverksdeltakerne deler tiltak som har blitt satt i gang på sitt trinn når det gjelder lesing Nettverk 1 og 2: Onsdag 29. januar Den første lese og skriveopplæringen Nettverk 1: Onsdag 23. april Nettverk 2: Onsdag 7. mai Oppfølging av SOL og lesing Deling av gode undervisningsopplegg Hvordan kan vi bruke skolebiblioteket som ressurs for å øke elevenes leseferdigheter? Vurdering for læring i norskfaget; hvordan bruker vi Fronter i dette arbeidet? Mål for nettverkene i lesing, regning og engelsk: Lærerne skal ta i bruk varierte metoder i sin undervisning ta i bruk de verktøyene vi har i Drammen slik at de fremmer elevenes læring dele og stjele idéer og opplegg fra hverandre bruke vurdering for læring i planlegging og gjennomføring av undervisningen 22 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

13 Nettverk 1 og 2 lesing trinn Wergelandsgt. 9, onsdager kl Nettverk 1: Bragernes, Øren, Åssiden, Aronsløkka, Hallermoen, Konnerud, Vestbygda Nettverk 2: Danvik, Brandengen, Åskollen, Gulskogen, Skoger, Fjell, Rødskog Mari Pharo, Nettverk 1: Onsdag 30. oktober Nettverk 2: Onsdag 6. november SOL og lokal fagplan i norsk. Hvordan bruker vi de verktøyene vi har for å øke elevenes ferdigheter? Nettverkversdeltakerne deler tiltak som har blitt satt i gang på deres trinn når det gjelder lesing Veiledet læring som metode og i arbeidet med vurdering for læring Mari Pharo, Nettverk 1: Onsdag 14. mai Nettverk 2: Onsdag 21. mai Oppfølging av SOL og lesing Hvordan kan vi bruke skolebiblioteket som ressurs for å øke elevenes leseferdigheter? Deling av gode undervisningsopplegg Vurdering for læring i norskfaget Hvordan bruke Fronter i dette arbeidet? Marte Blikstad-Balas Er doktorgradsstipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO. Hun undersøker hvordan lesing og skriving inngår som en del av elevenes tverrfaglige praksiser i videregående skole. Hun har undervist på videregående og i barneskolen og er allmennlærerutdannet og har master i språk og kulturfagenes didaktikk. Nettverk 1 og 2: Onsdag 12. februar Skriving av sakprosa Lesing 24 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

14 Nettverk lesing 8. trinn Wergelandsgt. 9, tirsdager kl Mari Pharo Tirsdag 15. oktober Tirsdag 4. februar SOL og lokal fagplan i norsk. Hvordan bruker vi de verktøyene vi har for å øke elevenes ferdigheter? Veiledet læring som metode Gode undervisningsopplegg og elevtekster på Fronter Skriving Eva Bratvold Driver sitt eget selskap Undervisningstjenester med hovedvekt på digital kompetanse, sosiale medier og web 2.0tjenester - primært rettet mot utdanningssektoren. Arbeider bl.a for Microsoft Partners in Learning, TV2 Skole, Atea, flere fylkeskommuner og kommuner. SOL Kjell Lars Berge Er professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo. Fra 2000 til 2003 inngikk han i prosjektet «Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk skriftlig». Prosjektet resulterte i tobindsverket Ungdommers skrivekompetanse. Berge har deltatt i arbeidet med å innføre skriving som grunnleggende ferdighet i Kunnskapsløftet, og har vært med på å utvikle nasjonale prøver i skriving. Utarbeidet av Wergelandsgate 9, 3008 Drammen Aktivitetskatalog Mari Pharo, Tirsdag 1. april Oppfølging av SOL og lesing Nettverkversdeltakerne deler tiltak som har blitt satt i gang på deres trinn når det gjelder lesing Hvordan kan vi bruke skolebiblioteket som ressurs for å øke elevenes leseferdigheter? Deling av gode undervisningsopplegg Vurdering av elevtekster 27 Aktivitetskatalog

15 Nettverk lesing 9. trinn Nettverk særskilt norsk Wergelandsgt. 9, tirsdager kl Wergelandsgt. 9, torsdager kl Mari Pharo, Kjell Lars Berge er professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo. Fra 2000 til 2003 inngikk han i prosjektet «Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk skriftlig». Prosjektet resulterte i tobindsverket Ungdommers skrivekompetanse. Berge har deltatt i arbeidet med å innføre skriving som grunnleggende ferdighet i Kunnskapsløftet, og har vært med på å utvikle nasjonale prøver i skriving. Kristine Gilje Skjæveland er universitetslektor og jobber på Gand videregående skole i Rogaland og Lesesenteret i Stavanger. Har holdt mange kurs i forbindelse med Ny Giv-satsningen. Tirsdag 22. oktober SOL og lokal fagplan i norsk. Hvordan bruker vi de verktøyene vi har for å øke elevenes ferdigheter? Veiledet læring som metode Deling av gode undervisningsopplegg og elevtekster på Fronter Tirsdag 4. februar Skriving Tirsdag 8. april Novellelesing med svake lesere Kritisk blikk på læreboka Det anbefales at lærere på 10.trinn, og spesielt Ny GIV-lærere, deltar på dette nettverket. Hege Ringdal, Slettebakken skole Mari Pharo, Mona Nilsen Jobber som lærer i Osloskolen og som kursholder for BroAschehoug. Hun har bred erfaring fra opplæring av minoritetsspråklige elever, og har arbeidet med ressursbøker og læreverk som har hatt et særlig fokus på denne elevgruppen. Mari Pharo, Torsdag 14. november Struktur og organisering av SNO-undervisningen ved Slettebakken skole i Bergen Hvordan «kartleggingsverktøyet for språklige minoriteter» brukes ved Slettebakken skole Torsdag 20. februar Minoritetsspråklige elever Torsdag 24. april God praksis i SNO-undervisningen. Deling av undervisningsopplegg Språktrappa Tiltak og metoder i SNO Hvordan bruker vi Fronter i dette arbeidet? 28 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

16 Nettverk 1 og 2 i regning trinn Nettverk 1 og 2 i regning trinn Wergelandsgt. 9, onsdager kl Wergelandsgt. 9, onsdager kl Veileder i matematikk, Nettverk 1: Onsdag 16. oktober Nettverk 2: Onsdag 23. oktober Lokal fagplan i matematikk. Hvordan bruker vi de verktøyene vi har for å øke elevenes ferdigheter? Hvordan utvikle en ressurs- & metodebank i Fronter? Deling av gode undervisningsopplegg og vurderingspraksis Veileder i matematikk, Nettverk 1: Onsdag 30. oktober Nettverk 2: Onsdag 6. november Lokal fagplan i matematikk Hvordan bruker vi de verktøyene vi har for å øke elevenes ferdigheter? Hvordan utvikle en ressurs- & metodebank i Fronter? Deling av gode undervisningsopplegg og vurderingspraksis Else Devold Underviser i matematikk fra trinn på Furuset skole. Har lang praksisbakgrunn som lærer på barnetrinnet, og har tilleggsutdannelse innenfor ledelse, pedagogikk og matematikk. Er forfatteren bak boka Fem, seks det kommer en heks. Ressursperson for Matematikksenteret Veileder i matematikk, Nettverk 1 og 2: Onsdag 29. januar Den matematiske samtalen Muntlige ferdigheter i matematikk Hoderegning Hvordan få elevene til å resonnere og undre seg Nettverk 1: Onsdag 23. april Nettverk 2: Onsdag 7. mai Vurdering for læring i matematikk Lokal fagplan i matematikk Ressurs- & metodebank i Fronter Deling av gode undervisningsopplegg og vurderingspraksis Else Devold Veileder i matematikk, Nettverk 1 og 2: Onsdag 12. februar Den matematiske samtalen Muntlige ferdigheter i matematikk Hoderegning Hvordan få elevene til å resonnere og undre seg Nettverk 1: Onsdag 14. mai Nettverk 2: Onsdag 21. mai Vurdering for læring i matematikk Lokal fagplan i matematikk Ressurs- & metodebank i Fronter Deling av gode undervisningsopplegg og vurderingspraksis 30 Aktivitetskatalog Nettverk : Bragernes, Øren, Åssiden, 30 Aronsløkka, Hallermoen, Konnerud, Vestbygda Nettverk 2: Danvik, Brandengen, Åskollen, 31Gulskogen, Skoger, Fjell, Aktivitetskatalog Rødskog

17 Nettverk regning 8. trinn Wergelandsgt. 9, tirsdager kl Veileder i matematikk, Hugo Christensen er allmennlærer med fordypning i fagene matematikk, naturfag, informatikk og mediekunnskap. Han har 23 års erfaring som lærer i ungdomsskolen og er ressursperson ved Matematikksenteret. Jobbet ved Naturfagsenteret fra , og er nå ansatt ved IKT-senteret. Tirsdag 15. oktober Multi smart vurdering i Vokal og lokal fagplan i matematikk Hvordan bruker vi de verktøyene vi har for å øke elevenes ferdigheter? Hvordan utvikle en ressurs- og metodebank i Fronter? Deling av gode undervisningsopplegg og vurderingspraksis Tirsdag 4. februar Praktisk matematikk Praktiske aktiviteter skal ha en større plass i fagene. Når skolene gjør noe praktisk, er vi bevisst på den teoretiske læringen? Dette kurset dreier seg om hvordan vi kan skape et læringsmiljø med fokus på læringsmål og læringsressurser mer enn formler, oppgavemengde og rett eller galt svar. Kurset tar utgangspunkt i praktiske aktiviteter hvor sluttproduktet er teoretisk læring og til elevenes ulike læringsstiler Elisabet Brun jobber som lærer ved Hovseter ungdomsskole i Oslo. Hun er lektorutdannet med fagene matematikk, kristendom, sosiologi og statsvitenskap. Hun har lang erfaring fra undervisning og har veiledningsutdanning fra ILS, i tillegg til rekrutteringskurs i skoleledelse. Tirsdag 1. april Talentmatematikk Kursets hovedmål er å presentere noen ideer til hvordan skape og opprettholde motivasjon for matematikk, fremme kreativitet og engasjement hos denne elevgruppen som vanligvis klarer seg faglig bra 32 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

18 Nettverk regning 9. trinn Wergelandsgt. 9, tirsdager kl Veileder i matematikk, Hugo Christensen er allmennlærer med fordypning i fagene matematikk, naturfag, informatikk og mediekunnskap. Han har 23 års erfaring som lærer i ungdomsskolen og er ressursperson ved Matematikksenteret. Jobbet ved Naturfag-senteret fra , og er nå ansatt ved IKT-senteret. Tirsdag 22. oktober Lokal fagplan i matematikk. Hvordan bruker vi de verktøyene vi har for å øke elevenes ferdigheter? Hvordan utvikle en ressurs- og metodebank i Fronter? Deling av gode undervisningsopplegg og vurderingspraksis. Tirsdag 4. februar Praktisk matematikk Praktiske aktiviteter skal ha en større plass i fagene. Når skolene gjør noe praktisk, er vi bevisst på den teoretiske læringen? Dette kurset dreier seg om hvordan vi kan skape et læringsmiljø med fokus på læringsmål og læringsressurser mer enn formler, oppgavemengde og rett eller galt svar. Kurset tar utgangspunkt i praktiske aktiviteter hvor sluttproduktet er teoretisk læring og til elevenes ulike læringsstiler. Elisabet Brun jobber som lærer ved Hovseter ungdomsskole i Oslo. Hun er lektorutdannet med fagene matematikk, kristendom, sosiologi og statsvitenskap. Hun har lang erfaring fra undervisning og har veiledningsutdanning fra ILS, i tillegg til rekrutteringskurs i skoleledelse. Tirsdag 1. april Talentmatematikk Kursets hovedmål er å presentere noen ideer til hvordan skape og opprettholde motivasjon for matematikk, fremme kreativitet og engasjement hos denne elevgruppen som vanligvis klarer seg faglig bra Regning 34 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

19 Ungdomstrinnet: Ny Giv for alle! Wergelandsgt. 9 Undervisningsformen som løftes fram som «Ny Givmetodikk» er nyttig for flere enn de svakt presterende elevene. Det handler om å skape relasjoner og en undervisningssituasjon som endrer elevenes selvfølelse og bygger på mestring og elevenes reelle kompetanse. Kurs velg en av dagene: Kurs over to dager: Egil Hartberg Er høgskolelektor og prosjektleder med hovedfokus på kompetanseutvikling i skolesektoren. Han har lærerutdanning med psykologi grunnfag, musikk storfag og nordisk mellomfag, og har jobbet som lærer og skoleleder i ti år. Han har en master i pedagogikk, og har gitt ut boken Feedback i skolen. Egil underviser i høgskolens videreutdanningsstudier innen læringsledelse og vurdering. Tirsdag 8. oktober ELLER onsdag 9. oktober kl Feedback og vurdering som fremmer elevenes kompetanseutvikling Vi har lagt opp til at ungdomsskolene skal ha mulighet til å sende hele sitt personale til dette foredraget, og derfor har vi satt opp to datoer som dere kan velge mellom. Påmelding til Mari Pharo i! Ungdomsskolelærere: Benytt anledning til å høre to av de beste foreleserne fra Ny Giv! Lisbeth Brevik Er cand.philol. med hovedfag i engelsk. Hun har arbeidet som lærer og avdelingsleder i grunnskolen og videregående skole, og har bred erfaring med etterutdanning av lærere innenfor engelsk, lesing, læringsstrategier og vurdering. Brevik er konsulent for Utdanningsdirektoratet, hun har skrevet lærebøker i engelsk for ungdomsskolen og videregående skole og publisert artikler om lesing og lesestrategier. Brevik er doktorgradsstipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Påmelding via kursportalen Del 1: Onsdag 13. november kl Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, del 1 Sammenhengen mellom lesing & skriving, for å forstå, for å produsere og for å mestre Læringsstrategier og de gode verktøyene får «å angripe tekster»: Bruke øyet, bruke pennen Tekster som egner seg for elevgruppen Lage undervisningsopplegg i lesing Del 2: Onsdag 4. desember kl Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, del 2 Sammenhengen mellom lesing & skriving, for å forstå, for å produsere og for å mestre Læringsstrategier og de gode verktøyene får «å angripe tekster»: Bruke øyet, bruke pennen Tekster som egner seg for elevgruppen Lage undervisningsopplegg i lesing 36 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

20 Nettverk engelsk 4. til 7. trinn Nettverk engelsk 8. til 10 trinn. Wergelandsgt. 9, fredager kl Wergelandsgt. 9, fredager kl Kursholdere / Tony Burner er Doktorgradsstipendiat Fakultet for lærerutdanning. HIBU Lektor med tilleggsutdanning (engelsk, norsk, historie, pedagogikk, didaktikk, veiledning) og har vært med i som foredragsholder på engelsk nettverk i Drammen kommune i flere år. Tony Burner Fredag 1. november Grammatikkundervisningen Bruk av Fronter i vurderingsarbeidet Fredag 14. februar Vurdering for læring Elevtekster Bruk av Fronter som vurderingsverktøy Tony Burner er Doktorgradsstipendiat Fakultet for lærerutdanning, HIBU Lektor med tilleggsutdanning (engelsk, norsk, historie, pedagogikk, didaktikk, veiledning) og har vært med i som foredragsholder på engelsk nettverk i Drammen kommune i flere år. Tony Burner Fredag 7. februar Vurdering for læring Elevtekster Bruk av Fronter som vurderingsverktøy Tirsdag 4. februar Vurdering for læring Elevtekster Bruk av Fronter i arbeidet med tekster Tony Burner Tirsdag 9. mai Vurdering for læring Elevtekster Bruk av Fronter som vurderingsverktøy 38 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

21 Nettverk IKT Opplæring og bruk av Fronter trinn Wergelandsgt. 9, mandager kl til Nettverk IKT Opplæring og bruk av Fronter trinn Wergelandsgt. 9, mandager kl til Nettverket vil gi ressurspersoner opplæring i henhold til vedtatt milepælsplan for Drammen kommune Mandag 9. september Nettverket vil gi ressurspersoner opplæring i henhold til vedtatt milepælsplan for Drammen kommune Mandag 11. september Mandag 18. november Mandag 16. november Mandag 27. januar Mandag 20. januar Mandag 31. mars Mandag 24. mars 40 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

22 Nettverk IKT Opplæring og bruk av Fronter trinn Nettverk for skolebibliotekarer Wergelandsgt. 9, mandager kl til Wergelandsgt. 9, torsdager kl Nettverket vil gi ressurspersoner opplæring i henhold til vedtatt milepælsplan for Drammen kommune Mandag 26. august Skolebibliotekarer, Drammensskolen og Mari Pharo, Torsdag 26. september Innhold kommer med innkalling Torsdag 17. oktober Ungdomsbokgildet, union scene Mandag 4. november Mandag 13. januar Skolebibliotekarer, Drammensskolen og Mari Pharo, Torsdag 12. desember Innhold kommer med innkalling Mandag 17. mars Skolebibliotekarer, Drammensskolen og Mari Pharo, Torsdag 27. mars Innhold kommer med innkalling Drammensbiblioteket Tirsdag 6. og onsdag 7. mai, kl begge dager Barn XO 2014 Barnelitteratur og samarbeid mellom faggrupper og partnerskap. Målgruppen er biblioteksansatte, skolebibliotekarer og lærere 42 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

23 Kurs i Nasjonale Prøver First Lego League (FLL) Wergelandsgt. 9 Veiledere i lesing, engelsk og matematikk Onsdag 28. august kl Nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning For lærere på 8. og 9. trinn (en eller flere lærere fra hvert fag) Fredag 8. november kl Nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning For lærere på 4. trinn (en eller flere lærere fra hvert fag) Kursholder fra FLL og veileder fra Torsdag 15. august kl i Wergelandsgt. 9 Kurs for lærere og veiledere som deltar med lag i årets FLL Hva er FLL: Metode, organisering, innhold og presentasjon Bygging og programmering av LEGO MINDSTORMS roboter Vi bygger og lærer oss å programmere roboter Lørdag 14. september Oppdrag 2013 handler om naturkatastrofer og offentliggjøres på Fredag 22. november kl Nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning For lærere på 7. trinn (en eller flere lærere fra hvert fag) Lørdag 9. november Lokal finale for lag fra Drammen Newtonrommet i Drammen Energieffektivisering og miljøproblematikk I Newtonrommet får elever på 9. trinn i Drammensskolen mulighet til å jobbe med naturfag på en praktisk og spennende måte. Her kan de jobbe med konkrete energieffektiviseringstiltak, eksperimentere med varmepumper og lære hvordan et vannkraftverk fungerer. Alle modulene i Newtonrommet er basert på læreplanmål. Påmelding via kursportalen Rommet er lokalisert i gymsalen på gamle Strømsø skole. Påmelding til undervisningen skjer via I 2013/2014 vil vi igjen forsøke å samkjøre skolesvømming og besøk i Newtonrommet, da dette fungerte svært godt dette skoleåret. 44 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

24 Den kulturelle skolesekken 2013/ Drammens museum Drammen kommune Buskerud fylkeskommune Drammens museum Drammen kommune Drammens museum Buskerud fylkeskommune Drammens museum Drammens museum Drammen kommune Buskerud fylkeskommune 1. trinn, vår 2014: Det var en gang: Hvordan bodde mennesker i Norge for 200 år siden? 2. trinn, høst 2013 og vår 2014: STOMP: Kombinert slagverk/stomp program der elevene er svært deltakende. 3. trinn, høst 2013: Litteraturformidling: David skater Forfatter Arild Rossebø er selv skater, og stiller i klasserommet med både bok og et rullebrett under armen. 3. trinn, vår 2014: SkulpTUR: En virtuell skulptur vandring gjennom byens gater. 4. trinn, høst 2013: Plutselig sirkus: Med artistene i Teater Uglebjerg får deltagerne oppleve en dag som sirkusartister med alt det innebærer av trening i akrobatikk, sjonglering og klovnerier. 4. trinn, vår 2014: Moderne kunst: Samtidskunst som skaper dialog og inspirerer til egne kunstverk i workshop trinn, vår 2014: Scenekunst: Brageteatret og Jo Strømgren Kompani presenterer Kjøkkenet. 5. trinn, høst 2013: ArkitekTUR: Byvandring i Tollbugata med workshop på museet. 6. trinn, høst 2013: Ut i det fri: Nettbasert undervisning som skjer i klasserommet med lærer. 6. trinn, høst 2013 og vår 2014: Mitt skip er lastet med... Drammen havns historie og en omvisning på havnas områder på Holmen 6. trinn, høst 2013: Litteraturformidling: Grøss og gru Drammen kommune Drammens museum Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Drammens museum Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune 7. trinn, høst 2013 og vår 2014: Grafikk: Elevene lager grafiske trykk, som ekte kunstnere. 7. trinn, høst 2013: Tingene forteller: Bondekulturen og storborgerskapet i Drammen omkring trinn, vår 2014: Scenekunst: Bakeriet Danseteater på Union scene trinn, høst 2013: Solo og sønn: Skolekonsert med Rikskonsertene. Musikk og fortelling fra Senegal trinn, vår 2014: Hands off! En konsert med slagverkgruppen Pinquins 8. trinn, høst 2013: Litteraturformidling: Min tid kommer Forfatter Nina Vogt-Østli presenterer sin uhyggelig dystopi om vondskapens vesen. 8. trinn, vår 2014: Drammenshistorien på 3 minutter: Elevene filmer hvert sitt skuespill med ipod trinn, høst 2013: Scenekunst: Folkedypet Brageteatret markerer grunnlovsjubileet i 2014 med å se nærmere på nettdebatt som fenomen og hvilken rolle den har i samfunnet trinn, høst 2013: The muffins: Skolekonsert med Rikskonsertene. Musikere fra Sør-Afrika trinn, vår 2014: Captain Credible Daniel Lacey-Mcdermott leverer et unikt og temmelig hysterisk liveshow der musikken er innovativ og umulig å sette i bås. 2., 4., 6., 8. og 9. trinn, vår 2014: Visuell kunst: Laget i verden Vandreutstilling med smykkeobjekter fra hele verden. 46 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

25 Trivselslederprogrammet høsten 2013 Trivselslederprogrammet våren 2014 og Håvard Solvang fra TL-programmet Oppstartsmøte for alle skolekoordinatorer Torsdag 22. august kl Sted: Wergelandsgt. 9 Lekekurs for trivselsledere og Håvard Solvang fra TL-programmet Lekekurs for trivselsledere Torsdag 23. januar kl Skoler: Aronsløkka, Skoger, Vestbygda, Åskollen og Åssiden Sted: Skoger skole Torsdag 12. september kl Skoler: Konnerud, Aronsløkka, Vestbygda, og Åssiden Sted: Skoger skole Lekekurs for trivselsledere Lekekurs for trivselsledere Fredag 24. januar kl Skoler: Brandengen, Danvik, Gulskogen, Rødskog og Øren Sted: Skoger skole Fredag 13. september kl Skoler: Gulskogen og Rødskog, Danvik, Fjell og Hallermoen Sted: Skoger skole Lekekurs for trivselsledere Mandag 27. januar kl Skoler: Bragernes, Fjell, Hallermoen og Konnerud Sted: Skoger skole Lekekurs for trivselsledere Mandag 16. september kl Skoler: Skoger, Bragernes, Øren, Brandengen og Åskollen Sted: Skoger skole Lekekurs for trivselsledere Tirsdag 28. januar kl Skoler: Kjøsterud, Galterud & Vollen og Atrå Sted: Drammenshallen Lekekurs for trivselsledere Tirsdag 17. september kl Skoler: Kjøsterud, Galterud & Tranby, Vollen og Atrå Sted: Drammenshallen Oppstart av ny sesong for TL-programmet på skolene Oppstart av ny sesong for TL-programmet på skolene Alle skoler: Mandag 3. februar Evalueringsmøte for alle skolekoordinatorer Tirsdag 20. mai kl Sted: Wergelandsgt. 9 Uke 38 ( september) Evalueringsmøte for alle skolekoordinatorer Tirsdag 26. november kl Sted: Bragernes skole 48 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

26 Merkantilt Forum for Drammensskolen/Oppvekst Wergelandsgt. 9 hvis ikke annet sted er oppgitt Onsdag 4. september kl OPPAD/Fronter Onsdag 23. oktober kl Forelesning v/cand. philol. Astrid Voll Storaas: Ekstern og intern service og samhandling Astrid Voll Storaas Astrid Voll Storaas er cand. philol. og pedagog, og har mange års undervisningserfaring som lektor og høyskoleforeleser. Hun har i mange år undervist i fagene Service- og kundebehandling og Service- og tjenesteyting på Handelsinstituttet i Bergen. Hun har dessuten i 7 år vært høyskoleforeleser ved Handelshøyskolen BI Bergen, hvor hun underviste i internasjonale forretningskulturer. Storaas har videreutdannelse i Arbeids- og Organisasjonspsykologi, Personaladministrasjon og Coaching. I tillegg til undervisning har hun i mange år holdt kurs og foredrag landet rundt om service- og organisasjonskultur. Hennes kurs og undervisning har i alle år fått svært gode evalueringer. Onsdag 20. november kl Forelesning v/ advokat Kurt Bjørnnes: Jus - taushetsplikt og tverrfaglig samarbeid i arbeidet med barn og unge Advokat Kurt O. Bjørnnes Han har tidligere arbeidet innen statlig og kommunal sektor. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet forvaltningsrett og arbeidsrett. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til lovstoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen. Onsdag 18. desember kl Opplæring i nytt reiseregningssystem Rapporter og spørring i Agresso Juleavslutning Onsdag 22. januar kl ESAK/Sikker Arbeidsflyt Fronter Onsdag 5. mars kl Oppad Onsdag 9. april kl Facebook og skolens hjemmeside Onsdag 7. mai kl E-handel Hensikten med Merkantilt Forum er å drive utvikling av administrative oppgaver. 50 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

27 Åpent kurs og workshop kroppsøving Målgruppe; mellomtrinn og ungdomstrinn Wergelandsgt. 9, kl Åpent kurs vurdering Wergelandsgt. 9 Hilde Schjerven Dag 1 kurs og drøfting: Tirsdag 3. september Revidert læreplan Hvorfor revisjon Hva er endret? Hensikten med faget Hvorfor har vi faget i skolen? Hva står egentlig i formålet? Hvordan gå fra kompetansemål til læringsmål og hensiktsmessige aktiviteter? Hvordan vurdere elevenes kompetanse i faget? Hilde Schjerven Lene Skovbo Heckmann 31. oktober eller 20. mars Underveisvurderingens hensikt Vi tenker vurdering når vi planlegger, gjennomfører og avslutter opplæring Gode mål og kriterier Læringsfremmende tilbakemeldinger Egenvurdering og elevmedvirkning Tirsdag 17. september Den gode time Mål for kurs/workshop: Lærerne skal få økt forståelse for revidert læreplan i kroppsøvingsfaget Lærerne skal utvikle egen opplærings- og vurderingspraksis i kroppsøvingsfaget Lærerne skal få hjelp til å avklare vurderingsdilemmaer i kroppsøvingsfaget Dag 2 litt kurs, mest workshop: Tirsdag 24. september Vi lager timeopplegg til bruk i egen undervisning Mer om underveisvurdering og sluttvurdering i faget Påmelding via kursportalen Påmelding via kursportalen Mål for kurset: Lærere får hjelp til å holde fast ved underveisvurderingens egentlige hensikt Lærere kan tenke vurdering når de planlegger, gjennomfører og avslutter egen undervisning Lærere får konkrete tips til læringsfremmende aktiviteter 52 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

28 Pedagogiske middager Wergelandsgt. 9, tirsdager kl Wenche Erlien Har lang fartstid som kursholder og utvikler av læringsressurser for grunnskole og videregående opplæring. Hun jobber i dag som prosjektleder ved Snöball film og har tidligere jobbet 8 år ved Naturfagsenteret som prosjektleder for naturfag.no og viten.no. En av forfatterne bak boka «Språk og digitale verktøy i naturfag» (Universitetsforlaget 2010) Påmelding via kursportalen Tirsdag 10. september Lesing & skriving i naturfag Mange elever synes det er vanskelig å forstå fagtekster i naturfag. Et systematisk arbeid med lesing og skriving kan hjelpe elevene til å reflektere og få et bedre læringsutbytte når de jobber med faget. I tillegg vil dette hjelpe læreren i å gi tilpasset opplæring til elevene. Kursinnhold: systematisk arbeid med fagbegreper konkrete aktiviteter knyttet til ulike lesestrategier lesing og skriving av sammensatte tekster skriving av ulike sjangre som beskrivelse, forklaring, eksperimentrapport og brosjyre digitale verktøy (tankekart, animasjoner og interaktive oppgaver) som kan være motiverende og støttende for skrive- og leseprosessen Kari Kolberg Arbeider på privat basis med fagområdet evnerike barn og blogger om dette temaet på Krumelurebloggen. Hun er også lærerstudent ved Høyskolen i Hedmark. Kari har jobbet som lærer i barneskolen og som styrer i barnehage. Tidligere arbeidet hun innenfor IT bransjen og har fra før utdanning innenfor prosjektledelse, markedsføring og økonomi. Kutte litt i teksten Bente Aasheim Er lærer på Løren skole. Hun har tatt i mot besøk fra lærere under opplæring i vurdering for læring og holdt en rekke kurs. Bente har blant annet spesialisert seg på animasjonsfilm som læringsmetodikk, og har over flere år reist Norge rundt med sine lærer og elevkurskurs i å benytte animasjon i undervisningen. Vurdering for læring er en viktig del av prosessen med å lage film, og i dette arbeidet har Bente arbeidet fram metoder hvor alle fag inkluderes med sine mål og kriterier i denne prosessen. Tirsdag 29. oktober Når læringshunger blir til apestreker, eller dagdrømmerier Å gjenkjenne og møte en evnerik elev Hvorfor vises ikke elevens potensiale i klasserommet? Hva gjør du som lærer med underytelse og mulig krevende atferd? Hvordan tilpasse opplæringen også for elever med ekstra evner? Tirsdag 19. november Å lære med film! Kurset tar for seg læring med film som metode og hvordan vurdering for læring blir en naturlig del av arbeidsprosessen Kompetansemål fra alle fag inngår i undervisingsopplegget for elvene Masse praktiske, nyttige og inspirerende eksempler! 54 Aktivitetskatalog Aktivitetskatalog

29 Utarbeidet av Wergelandsgate 9, 3008 Drammen

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Forankring Juni 2007 Bystyret : Ny visjon for skolene med

Detaljer

Strategi- og fremdriftsplan 2009-2010 for prosjektet Drammensskolen - Norges beste skole

Strategi- og fremdriftsplan 2009-2010 for prosjektet Drammensskolen - Norges beste skole Strategi- og fremdriftsplan 2009-2010 for prosjektet Drammensskolen - Norges beste skole Erik Westrum veileder digitale ferdigheter erik.westrum@drmk.no Mob: 934 22 298 Mari L. Pharo veileder lesing mari.pharo@drmk.no

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

DKFU. - Oppskrift? - Hjem-skole satsing. -Hvem representerer vi? -Norges beste FORELDRE (NBF)

DKFU. - Oppskrift? - Hjem-skole satsing. -Hvem representerer vi? -Norges beste FORELDRE (NBF) DKFU -Hvem representerer vi? - Oppskrift? -Norges beste FORELDRE (NBF) - Hjem-skole satsing DKFU skal være et partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt og samordnende organ for Foreldrerådenes arbeidsutvalg

Detaljer

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 GOD KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN MED ET HØYT FAGLIG FOKUS Økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger,

Detaljer

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Drammen kommune Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Skoleeier (rådmann) Skole (rektor) Presentasjonen Del 1: Gi en oversikt over systematikken for oppfølgningen av skolene Del 2: Innføring

Detaljer

2010-11. Aktivitetskatalog. for kompetanse og utvikling i Drammensskolen

2010-11. Aktivitetskatalog. for kompetanse og utvikling i Drammensskolen 2010-11 Aktivitetskatalog for kompetanse og utvikling i Drammensskolen 1 Innhold Eva Høiby, Prosjektleder Læringsmiljø Nyutdannede/mentorer, Coaching Tlf. 91848278 eva.hoiby@drmk.no Erik Westrum, Veileder

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode!

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf. 32 04 53 30 - askollen.skole@drmk.no

Detaljer

Regning som grunnleggende ferdighet, Akershus Fylkeskommune

Regning som grunnleggende ferdighet, Akershus Fylkeskommune Regning som grunnleggende ferdighet, Akershus Fylkeskommune Program for etterutdanningskurs innen Ny GIV 12. og 13. september 2011, Sandvika vgs kl. 9.00-15.30 Til deltakerne: Saks, limstift, terninger

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV 1. satsingenes effektivitet Effektiviteten omhandler i hvilken grad målene for intervensjonen har blitt

Detaljer

Invitasjon. En god start. - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn. Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad

Invitasjon. En god start. - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn. Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad En god start - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn Invitasjon Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad NORSK Kursinnhold Reviderte læreplaner i norskfaget, med økt

Detaljer

Åskollen skole. Virksomhetsplan 2009

Åskollen skole. Virksomhetsplan 2009 Åskollen skole Virksomhetsplan 2009 Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf 32 04 53 30 - aaskollenskolen@drmkno wwwaskollendrammenkommuneno Drammensskolens visjon: Drammensskolen, Norges beste

Detaljer

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø PROGRAM: Mandag 26. oktober 11.30-12.30 Lunch og registrering

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

Matematikkonferanse med inspirasjon og faglig påfyll

Matematikkonferanse med inspirasjon og faglig påfyll 2012 Matematikkonferanse med inspirasjon og faglig påfyll for lærere på barnetrinnet 13. 14.september 2012 Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen Velkommen til Multi i Vest! Læreren er den viktigste faktoren

Detaljer

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand Kursinvitasjon En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Program En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn 09.30-10.00 Registrering

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter Kommunale satsingsområder:

Detaljer

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 med utgangspunkt i Strategiplanen for Lillehammerskolen 2008 2012 1 INNLEDNING BAKGRUNN Kompetanseplan for Lillehammerskolen 2009 2012 er en revidert

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR GOA SKOLE 2014-2017 ME BRYR OSS!

VIRKSOMHETSPLAN FOR GOA SKOLE 2014-2017 ME BRYR OSS! VIRKSOMHETSPLAN FOR GOA SKOLE 2014-2017 ME BRYR OSS! 1 Presentasjon av skolen Goa skole er en 1-10-skole. Inneværende skoleår har skolen 312 elever fordelt på 16 klasser. Skolen er renovert og ligger i

Detaljer

Vurdering for læring i Osloskolen

Vurdering for læring i Osloskolen Vurdering for læring i Osloskolen Om tilbakemeldinger satt i system Margareth Tomren og Tone Bowitz, i Oslo 4. samling i VFL-pulje 3 Hva skal vi snakke om? Vurdering for læring i Osloskolen VFL-pulje 3

Detaljer

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Visjon: Sm@rt digital skolehverdag Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy Elever Elever skal daglig bruke digitale

Detaljer

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Velkommen til Galterud skole 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Hvem jobber på Galterud skole? Lederteam: Rektor Avdlingsleder 8. trinn Avdelingsleder

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Pedagogisk senter. Program for våren 2013. Pedagogisk Senter Fredrikstad

Pedagogisk senter. Program for våren 2013. Pedagogisk Senter Fredrikstad Pedagogisk Program for våren 2013 Pedagogisk Senter Fredrikstad Program for våren 2013 Satsingsområdene våre: Vurdering for læring og klasseledelse Skolebesøk, veiledning med mer. Oppfølging av elevundersøkelsen.

Detaljer

Skoleleder og skoleeiers grep i det lokale læreplanarbeidet med læreplaner og vurdering

Skoleleder og skoleeiers grep i det lokale læreplanarbeidet med læreplaner og vurdering Skoleleder og skoleeiers grep i det lokale læreplanarbeidet med læreplaner og vurdering Oslo kommune v/ Tonje Hellstrøm, Utdanningsadministrasjonen Siv Lande, rektor Bjørnsletta skole Osloskolen 2014:

Detaljer

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13 Kjeller skole Virksomhetsplan 2014 utkast pr 29.11.11 25.11.13 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Lokal kvalitetsutviklingsplan for Raumyrskole 2014 2015 og 2015-2016

Lokal kvalitetsutviklingsplan for Raumyrskole 2014 2015 og 2015-2016 VISJON Verden er min mulighet prepared for the world DET UNIKE Grunnskolens satsning på realfag i samhandling med næringslivet Læring: Lærere: Læringsmiljøer: Kongsberg skal være foregangskommune i satsingen

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

2011-12. Aktivitetskatalog. for kompetanse og utvikling i Drammensskolen. Jeg er med!

2011-12. Aktivitetskatalog. for kompetanse og utvikling i Drammensskolen. Jeg er med! 2011-12 Aktivitetskatalog for kompetanse og utvikling i Drammensskolen Jeg er med! 1 Innhold Eva Høiby, Prosjektleder Læringsmiljø Nyutdannede/mentorer Coaching Tlf. 918 48 278 eva.hoiby@drmk.no, Veileder

Detaljer

Resultater Krav/forventninger Kontroll Støtte Motivasjon

Resultater Krav/forventninger Kontroll Støtte Motivasjon OMRÅDE: LESEOPPLÆRING OG SOL/VOKAL Skolen ligger over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i lesing 2011 (Resultat: ) 90 % av lærerne soler elevene og legger resultatene inn i VOKAL min 2 ganger pr.

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2013 (DRIFTSPLAN)

KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2013 (DRIFTSPLAN) OM PLANEN Utviklingsplanen er en skriftlig framstilling av ønsket praksis og angir mål for skolen. Den er ledd i kommunens plansystem, viser prioriterte mål og gir retningslinjer for det daglige arbeidet

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013 plan for Melvold ungdomsskole 2013 Tema: Økonomi : ressursutnyttelse innenfor virksomhetene. Strategi- og årsplan 2012-2015 Virksomhet: Melvold Elever/foresatte Resultatindikator Personalet kommuniserer

Detaljer

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015 splan Varden skole 2014 2015 KUNNSKAP OG VENNSKAP HÅND I HÅND Elevene på Varden er aktive og utvikler sin kunnskap i samhandling med andre i et stimulerende og tilrettelagt læringsmiljø. Grunnleggende

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. VIRKSOMHETSPLAN FOR HALLERMOEN SKOLE 2010: TILTAKSPLAN FOR GJENNOMFØRING Programområde 12 Utdanningsdirektør : Tore Isaksen Virksomhetsleder : Hanne-Kristin Aarthun Drammensskolen Norges beste skole. En

Detaljer

Hauknes skole Plan for kvalitetsutvikling 2015 2018.

Hauknes skole Plan for kvalitetsutvikling 2015 2018. Hauknes skole Plan for kvalitetsutvikling 2015 2018. Innhold: Side 1 Forside Side 2 Skolen / visjon Side 3 Grunnleggende ferdigheter Side 4 Organisering og forankring Side 5 God vurderingskultur / Prioriterte

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 1 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 Mål: 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager Resultatambisjoner:

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14

Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14 Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14 Etter- og videreutdanninger 2013-2014 Skolen er i stadig endring. Tilbudene til etter- og videreutdanning for TFK s pedagogiske personale speiler et mangfold

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

pulje 3 SLUTTRAPPORT -MELØY KOMMUNE

pulje 3 SLUTTRAPPORT -MELØY KOMMUNE 1 pulje 3 SLUTTRAPPORT -MELØY KOMMUNE Organisering og lokal forankring Ressursperson i Meløy Meløy kommune Marit Buvik Marit.Buvik@meloy.kommune.no Ekstern ressurs i nettverket Universitetet i Nordland

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Forberedelse til kvalitetsoppfølgingsmøte, i starten, mer en lederprosess og arbeid i ledelsen Har utviklet

Detaljer

Regional kursdag 27. november 2009

Regional kursdag 27. november 2009 Hva og hvorfor? Regional satsning på Kommunene i Indre og Midtre Namdal har sammen valgt som hovedtema for kursdagen 27. november. Som mange kjenner til, har det de siste årene vært stort fokus på elevvurderingens

Detaljer

Kvalitetsoppfølgingen 2015. Orientering på områdemøter 10.09.2015 og 17.09.2015 Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole

Kvalitetsoppfølgingen 2015. Orientering på områdemøter 10.09.2015 og 17.09.2015 Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole Kvalitetsoppfølgingen 2015 Orientering på områdemøter 10.09.2015 og 17.09.2015 Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole Hel- og halvdagsmøtene Tidsplan for gjennomføringen Gjennomføring av møtene

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

VLS 2010-2012. Plan for VLS/VFL 2010-2012

VLS 2010-2012. Plan for VLS/VFL 2010-2012 VLS -2012 Plan for VLS/VFL -2012 Innledning: Vårt skoleutviklingstiltak med elevvurdering heter Vurdering, Læring og Skoleutvikling VLS. For å lykkes med utvikling av bedre praksis i elevvurdering må det

Detaljer

Leseplan. Ungdomsskole. Skole: Spt, sykehus- undervisning, 18.05.15. Rektor: Torunn Høgblad Kontaktperson lesing: Grethe Stolpestad

Leseplan. Ungdomsskole. Skole: Spt, sykehus- undervisning, 18.05.15. Rektor: Torunn Høgblad Kontaktperson lesing: Grethe Stolpestad Leseplan Ungdomsskole Skole: Spt, sykehus- undervisning, 18.05.15. Rektor: Torunn Høgblad Kontaktperson lesing: Grethe Stolpestad Skien kommune har hatt et målrettet fokus på lesing som grunnleggende ferdighet

Detaljer

Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum

Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum Utarbeidet av Grunnskoleseksjonen 1 Innledning Kompetanseheving er en nødvendig forutsetning

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

Stangnes ungdomsskole

Stangnes ungdomsskole Stangnes ungdomsskole Motivasjon mestring muligheter! Vi bygger videre! Samme målsetting ulik metode Stangnes 8-13 er en kommunal ungdomsskole som følger de samme læreplanene og har de samme målsettingene

Detaljer

Hvorfor Ontario? Reformarbeidet i Ontario fra 2004. Fåmål:

Hvorfor Ontario? Reformarbeidet i Ontario fra 2004. Fåmål: Studietur til Canada/ Ontario 6. 10.juni Improving Lower Secondary Schools in Norway OECD-rapport i forbindelse med Stortingsmelding om ungdomsskoletrinnet Hvem var med? Kunnskapsdepartementet med statsråden

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Vår visjon: Vi skaper framtida gjennom kunnskap, mot og trivsel

Vår visjon: Vi skaper framtida gjennom kunnskap, mot og trivsel Skåredalen skole Vår visjon: Vi skaper framtida gjennom kunnskap, mot og trivsel Skolebasert kompetanseutvikling Oppdraget i dag: En praksisfortelling fra Skåredalen skole? Spørsmål vi har stilt oss underveis?

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14

VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14 VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager

Detaljer

La oss starte med et høvelig forsøk. Kjent fra før? Det er ikke bare å gjøre et forsøk Vi må også utnytte læringsarenaen som skapes

La oss starte med et høvelig forsøk. Kjent fra før? Det er ikke bare å gjøre et forsøk Vi må også utnytte læringsarenaen som skapes La oss starte med et høvelig forsøk Kjent fra før? Det er ikke bare å gjøre et forsøk Vi må også utnytte læringsarenaen som skapes Arbeidsmåter Forskerspiren i praksis Barnetrinnet Anders Isnes Bergen

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage

Prosjektbeskrivelse. Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage Prosjektbeskrivelse Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage Prosjektbeskrivelsen inneholder en oversikt over hva som er målet med prosjektet, og hvordan en har tenkt å nå målet. Dette er et toårig prosjekt

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Drammensskolen Norges beste skole Hva gjør vi i Drammen? Bergen 23. nov. 2012. Tore Isaksen Utdanningsdirektør Drammen kommune

Drammensskolen Norges beste skole Hva gjør vi i Drammen? Bergen 23. nov. 2012. Tore Isaksen Utdanningsdirektør Drammen kommune Drammensskolen Norges beste skole Hva gjør vi i Drammen? Bergen 23. nov. 2012 Tore Isaksen Utdanningsdirektør Drammen kommune Drammen kommune Ca 65000 innb. Ca 7500 barn i grunnskolen Vekst på 1,5 2,0

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Hatlane skole og SFO Hatlane skole (tidl. Nørvasund skole) er en skole som startet i 1931. På 1990-tallet ble skolen slått sammen med Ratvikåsen spesialskole.

Detaljer

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no 5. OKTOBER 1. Kurs: Tilbakemelding som støtte for læring Sted: Storsalen Kulturbadet Målgruppe: Skolene som deltar i prosjektet Vurdering for læring Alstahaug, Leirfjord og Lurøy. NB! Leirfjord har eget

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet

lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet Læreplanen LK06 og Bergen kommunes plan for kvalitetsutvikling «Sammen for kvalitet», definerer lesing som satsingsområde. Fagplanen i lesing skal bidra

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere Utdanningsdirektoratet 11.6.2010 Siv Hilde Lindstrøm, Hedda Birgitte Huse, Ida Large Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning/trender

Detaljer

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse?

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? 13. November 2009 Astrid Søgnen Direktør 171 undervisningssteder 138 grunnskoler 25 1 videregående

Detaljer

LESEPLAN SLÅTTHAUG SKOLE

LESEPLAN SLÅTTHAUG SKOLE LESEPLAN SLÅTTHAUG SKOLE 1. INNLEDNING: En av skolens viktigste oppgaver er å hjelpe elevene til å bli gode lesere. Å kunne lese er en verdi i seg selv, for opplevelse, engasjement og identifikasjon, og

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverksmøte

Invitasjon til Newton nettverksmøte Invitasjon til Newton nettverksmøte TRONDHEIM 14. - 15. MAI 2009 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i skolen.

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring 4. samling for ressurspersoner i pulje 3 Oslo 21. og 22. januar 2013 Første dag 21.01.13 Evaluering av mål 3. samling 23. og 24. oktober 2012 Deltakerne skal Få

Detaljer

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE!

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE! GLEDE VED Å MESTRE! Foreldreskole Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen jmfr Opplæringslova 1-1 og 13-3d. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling.

Detaljer

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT 2012-2013 Side 1/5 KODE IKTVO Emnebetegnelse Voksnes læring og grunnleggende IKT 30 Studiepoeng Norsk Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Godkjent 29.06.2011 Institutt for pedagogikk HØST 2012

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2014-2017. Kompetansetiltak i rælingsskolen. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/41

Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2014-2017. Kompetansetiltak i rælingsskolen. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/41 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret 18.06. i sak 14/41 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan Innhold Kompetansestrategier...

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverkssamling

Invitasjon til Newton nettverkssamling Invitasjon til Newton nettverkssamling BODØ 23. - 24. OKTOBER 2014 Vi ønsker hjertelig velkommen til den 9. nasjonale Newton nettverkssamling. Som tidligere legges det opp til to inspirerende dager med

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer