Drammen kommune Boligsosial handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen kommune Boligsosial handlingsplan"

Transkript

1 Drammen kommune Boligsosial handlingsplan Delrapport vedr tildelings- og prioriteringskriterier Mai _delrapport_boligplan_ver

2 Innhold: 1. Mandat for arbeidet Bakgrunnsinformasjon Bestillingen til arbeidsgruppen Gjennomføring av arbeidet Arbeidsgruppens konklusjoner Kommunale utleieboliger og bruken av dem Beliggenhet og eierforhold Størrelse og standard Boliger etter funksjon (øremerking) Husleienivå Disponering av boligene Udekkede boligbehov - boligkø Dagens organisering Ansvarsforhold Kommunale virksomheter Kontor for tjenestetildeling Drammen Eiendom KF NAV Framtidig boligpolitikk Overordnede føringer Generelle lovbestemmelser Andre overordnede bestemmelser og føringer Kommunale føringer Samordnet helse- og sosialplan Behov for endringer i disponering av boligmassen og mulige virkemidler Tildelings- og prioriteringskriterier Kriterier for tilsagn om kommunal bolig Tildelingskriterier Kriterier for tildeling av omsorgsboliger Boliger til flyktninger Kriterier i andre kommune Tildelingskriterier eksempler Prioriteringskriterier eksempler Forslag til tildelingskriterier for Drammen kommune Generelle kriterier Spesifikke kriterier - øremerking Prioriteringskriterier Andre forslag _delrapport_boligplan_ver

3 1. Mandat for arbeidet 1.1. Bakgrunnsinformasjon Prosjekt boligsosial handlingsplan ble satt i gang i Prosjektet er inndelt i to faser. Fase 1 hadde som målsetting på kort sikt å utarbeide en plan for å utløse ekstraordinært boligtilskudd fra Husbanken knyttet til etablering av totalt 60 boliger til vanskeligstilte i løpet av For Fase 2 var målsettingen på noe lenger sikt å utarbeide en boligsosial handlingsplan for fireårsperioden Fase 1 av prosjektet ble gjennomført i Resultatene av arbeidet er nedfelt i rapport datert Etter invitasjon fra Husbanken region Sør besluttet Drammen kommune i februar 2010 å delta i et boligsosialt utviklingsprogram i samarbeid med Husbanken. I en innledende fase av utviklingsprogrammet legges det opp til gjennomføring av følgende to prosjekter: 1. Utarbeidelse av en ny boligsosial handlingsplan for Drammen kommune. 2. Boligskole for aldersgruppen år. Fase 2, utarbeidelse av boligsosial handlingsplan, vil dermed inngå som et prosjekt i utviklingsprogrammet og starter opp høsten Kommunen er i ferd med å ta i bruk Husbankens system Bokart 1 som vil gi bedre grunnlag for planlegging av boligsosiale tiltak Bestillingen til arbeidsgruppen I påvente av det videre arbeid i boligsosialt utviklingsprogram bad rådmannen i mail arbeidsgruppen om å: 1. Foreta en gjennomgang og vurdering av kommunens nåværende kriterier for tildeling av kommunale boliger, samt lage forslag til nye tildelingskriterier. 2. Foreta en vurdering og gjennomgang av kommunens nåværende kriterier for prioritering mellom de som har fått tilsagn, men ennå venter på å få kommunale bolig, samt lage forslag til nye prioriteringskriterier. Arbeidsgruppen ser bestillingen i sammenheng med føringene som tidligere er gitt i mandatet for utarbeidelse av boligsosial handlingsplan fase 2: Det er en overordnet målsetning at den enkelte skal gjøres i stand til selv å anskaffe seg egen bolig. Tildeling av kommunal bolig bør med andre ord være en midlertidig løsning for en kortere periode. Dette gjelder ikke for boliger med stedlig bemanning. 1 Bokart er et enkelt elektronisk system som gir kunnskap om hvem som er vanskeligstilte på boligmarkedet i en kommune, og hvilke tiltak som er gjennomført for å bedre bosituasjonen. 95_delrapport_boligplan_ver Side 1

4 Kommunale boliger skal først og fremst forbeholdes personer som har behov for individuelt tilrettelagte helse- og sosialtjenester, jf. Helse- og sosialplan for Drammen kommune. Kommunale boliger skal lokaliseres i et bredt utvalg av bydelene, jf. Helse- og sosialplan for Drammen kommune. Universell utforming skal legges til grunn. Leiesummen for den enkelte beboer må ligge på et akseptabelt prisnivå Gjennomføring av arbeidet Arbeidsgruppen har bestått av: John Dutton (leder), Senter for rusforebygging Anne Tina Tellefsen, Kontor for tjenestetildeling Anne Kristin Rosfjord Wik, Byplan Anu Kubar, Introduksjonssenteret Bente Holta, Kontoret for tjenesteutvikling Cathrine Nedberg, Husbanken Hege Fåsen, Drammen Eiendom KF Lena K. Hjelle, Sosialtjenesten NAV Drammen Liv Havnerås, Omsorgstiltakene Drammen Nina Terese Riis, Helsetjenesten Siri Kolseth, Senter for rusforebygging Torhild Frøiland, Senter for oppvekst Torild Forslund Andersen, Helsetjenesten/ergoterapitjenesten Roy Andreassen, Omsorgstiltakene Kurt Birkeland, Kube Rådgivning AS har bistått arbeidsgruppen med utarbeidelse av rapport samt innhenting og bearbeiding av informasjon og data. Datagrunnlaget vedr boligmassen er velvillig framskaffet av Ole-Bjarne Mosland, DEKF og av Bente Holta, Kontor for tjenesteutvikling, når det gjelder leietakere og boligsøkere. Arbeidsgruppen startet arbeidet den Som grunnlag for vurderingene er det innhentet og gjennomgått informasjon om boligpolitikk, tildelings- og prioriteringskriterier fra en rekke andre kommuner samt gjeldende politikk og praksis i Drammen. Videre har vi innhentet informasjon om kommunens utleieboliger og disponeringen av disse fra Drammen Eiendom KF og kontoret for tjenestetildeling Arbeidsgruppens konklusjoner Kriterier for tildeling av bolig og prioritering mellom boligsøkere er viktige redskaper for å styre disponeringen av de boliger kommunen stiller til disposisjon for vanskeligstilte på boligmarkedet. Etter arbeidsgruppens vurdering vil imidlertid den faktiske bruk av boligene være påvirket av flere andre faktorer, slik det er pekt på i 95_delrapport_boligplan_ver Side 2

5 kapitel 4.3. Endringer i tildelings- og prioriteringskriterier bør ideelt sett også bygge på grundigere analyser av dagens praksis for tildeling, boligmasse samt boligbehov enn det arbeidsgruppen har kunnet få til i den korte tiden vi har hatt til disposisjon for arbeidet. Arbeidsgruppen har derfor i denne omgang begrenset seg til å foreslå ett nytt tildelingskriterium (kap 5.6.1) med sikte på å motivere og støtte søkere til å skaffe egen bolig der det kan være realistisk, samt et sett av nye prioriteringskriterier (kap 5.7). Det er også pekt på behovet for å legge til rette for styrking av arbeidet med boligtildeling. Når det gjelder tildelingskriterier mener arbeidsgruppen at boligsøkere med fast inntekt i større grad må motiveres til å anskaffe egen bolig. Arbeidsgruppen foreslår derfor at det for alle søkere med fast inntekt stilles krav til dokumentasjon på at man har gjort forsøk på dette. Utover dette har arbeidsgruppen undersøkt og beskrevet eksempler på kriterier i andre kommuner. Spesielt har vi drøftet å øke kravet til botid i kommunen men det er noe usikkerhet rundt konsekvensene av dette. I påvente av det videre arbeid i boligsosialt handlingsprogram, kommet fram til at man på dette tidspunkt ikke vil fremme flere konkrete forslag til endringer enn det som er nevnt ovenfor. 95_delrapport_boligplan_ver Side 3

6 2. Kommunale utleieboliger og bruken av dem 2.1. Beliggenhet og eierforhold 2 Gjennom Drammen eiendom KF (DEKF) disponerer kommunen boliger inklusiv hybler. Boligene fordeler seg på 118 ulike anlegg og 30 ulike postnr. Fordeling av boligene etter bydel er: Figur 1: Boliger fordelt på bydeler Boliger etter bydel Bragernes Danvik/Fjell Konnerud Strømsø Åssiden Åssiden 24 % Bragernes 25 % Strømsø 31 % Konnerud 5 % Danvik/Fjell 15 % Ca halvparten av boligene er andelsleiligheter i borettslag tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO), mens 39% eies av Drammen kommune. Eierforholdene går ellers fram av tabellen nedenfor: Tabell 1: Eierform til boliger U tle ie r Anta ll % Drammen kommune % Andeler i borettslag tiknyttet NBBO % Andeler i frittstående borettslag 29 3 % Innleid fra privat eier 82 7 % Eierseksjoner i sameier 3 0 % T ota lt % 2 Bygger på data fra DEKF med senere suppleringer 3 Et mindre antall leiligheter som disponeres som personalbaser, fellesrom og lignende er da holdt utenom 95_delrapport_boligplan_ver Side 4

7 2.2. Størrelse og standard Boligene varierer i størrelse fra små hybler til leiligheter med 5 rom. Det er desidert flest 2- roms boliger: Figur 2: Boligmasse etter antall rom samlet DEKF kategoriserer boligene etter standard som følger: Klasse 1 brukes bare på ufullstendige boliger som hybler Klasse 2 brukes ikke lenger (gjaldt bl a boliger uten toalett) Klasse 3 på godt brukte boliger og enkelt utstyrte boliger Klasse 4 på velholdte boliger uansett alder Klasse 5 på nye boliger (under 15 år) og moderniserte, nyoppussede boliger. Bare 4 % av boligene har standard 3 eller lavere. Samlet sett fordeler boligene seg på de ulke standardklassene slik: 95_delrapport_boligplan_ver Side 5

8 Figur 3: Boligmasse etter standard - samlet Det er kun hybler som gis standardklasse 1. Ellers er de aller fleste boliger i standardklasse 4 eller 5, og det er bare et fåtall boliger med standardklasse Boliger etter funksjon (øremerking) Kommunen praktiserer i liten grad øremerking av boliger til bestemte målgrupper. Dette innebærer at flertallet av boliger (ca 80 %) i prinsippet kan tildeles alle boligsøkere boligen er egnet for. Tabell 2: Boliger etter funksjon/øremerking Funksjon Anta ll Omsorgsboliger (iht Husbankens definisjon) 91 Serviceboliger 65 Spesialboliger (PU, Psykitatri, rus m.m) 83 Andre boliger 868 T ota lt 1107 Serviceboliger og spesialboliger er fast bemannede boliger med høyt tjenestenivå 2.4. Husleienivå Husleienivå varierer etter boligstørrelse (antall rom) og teknisk standard. Nivået er som følger: Tabell 3: Gjennomsnittlig husleie Gje nnomsnittlig husle ie (Kr/mnd) Anta ll rom Byde l H YBEL T ota lt Bragernes Danvik/Fjell Konnerud Strømsø Åssiden T ota lt _delrapport_boligplan_ver Side 6

9 2.5. Disponering av boligene I følge liste fra boligtjenesten er det pr mai 2010 leid ut bolig til 1032 leietakere. Av disse har 693 fått tildelt kontrakt første gang de siste 3 årene (dvs 1. juni 2007 eller senere). Plansjen nedenfor viser hvilket år beboerne første gang fikk tildelt kontrakt: Figur 4: Årstall for kontraktstildeling Årstall for 1. kontraktstildeling dagens beboere Udekkede boligbehov - boligkø Pr 21. mai 10 er det 80 boligsøkere som har fått tilsagn om bolig, men som ikke er tildelt bolig. Av disse er 53 nye søkere: Tabell 4: Boligkø mai 2010 Virksomhet bytte bolig ny søker Totalt Boligtjenesten Kontoret for tjenestetildeling Omsorgstiltakene Senter for oppvekst Senter for rusforebygging Sosialsenteret/Nav Totalt Husstandene som søker bolig utgjør totalt 136 personer hvorav 43 er under 18 år: 4 10 personer er under boligbytte og er derfor midlertidig registrert med to boliger og 2 tildelingsdatoer. Det er noe usikkerhet rundt tallene som må avklares nærmere i det videre arbeid. 95_delrapport_boligplan_ver Side 7

10 Tabell 5: Boligkø mai 2010 personer i husstandene Ny/bytte Virksomhet Antall søkere Sum under 18 Sum husstandsmedlemmer ny søker Boligtjenesten Kontoret for tjenestetildeling Omsorgstiltakene Senter for oppvekst Senter for rusforebygging Sosialsenteret/Nav Totalt ny søker bytte bolig Boligtjenesten Kontoret for tjenestetildeling Omsorgstiltakene Senter for oppvekst Senter for rusforebygging Sosialsenteret/Nav Totalt bytte bolig Totalt av hustandene består av 5 eller flere personer. 4 av disse er nye søkere. En ny gruppe blant søkere er kvinner uten gyldig oppholdstillatelse som er eller har vært samboende med norske menn. 95_delrapport_boligplan_ver Side 8

11 3. Dagens organisering Ansvarsforhold Kommunale virksomheter De kommunale virksomhetene er ansvarlig for å kartlegge sine brukeres behov for bolig, og kan bistå med søknad om kommunal bolig. Virksomhetene har videre ansvar for oppfølging av beboerne i boligen, i samarbeid med andre relevante aktører internt og eksternt Kontor for tjenestetildeling Kontor for tjenestetildeling behandler søknader om kommunal bolig og fatter vedtak om tildeling av bolig. Kontor for tjenestetildeling leder videre det tverretatlige tildelingsteamet som foretar prioritering av søknadene. Følgende virksomheter er representert i tildelingsteamet: Senter for rusforebygging NAV Omsorgstiltakene (utviklingshemmede og psyksik helse) Senter for oppvekst Introduksjonssenteret (flyktinger) Omsorgstjenesten Drammen Eiendom KF NAV Drammen Eiendom KF er kommunens eiendomsforetak, og eier, drifter, bygger og utvikler kommunens eiendommer, herunder de kommunale boligene. Drammen Eiendom KF har i denne forbindelse blant annet ansvar for å inngå husleiekontrakter og følge opp disse overfor beboerne. NAV er ansvarlig for forvaltning av Husbankens økonomiske virkemidler, herunder startlån. NAV har videre ansvar for å behandle søknader om statlig bostøtte. 5 Bygger på prosjektbeskrivelse i Påmeldingsskjema boligsosialt utviklingsprogram 95_delrapport_boligplan_ver Side 9

12 4. Framtidig boligpolitikk 4.1. Overordnede føringer Generelle lovbestemmelser Kommunens ansvar for vanskeligstilte på boligmarkedet er regulert i Lov om sosiale tjenester m.v. og Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. I Lov om sosiale tjenester heter det: 3-4: Boliger til vanskeligstilte Sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpassing og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker.. I Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen finner vi følgende bestemmelser: 15. Boliger til vanskeligstilte - Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet 27. Midlertidig botilbud - Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv. iht. Lov om sosiale tjenester m.v. har kommunen også plikt til å iverksette særlige tiltak overfor rusmiddelmisbrukere: 6-1; Gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak, jf. 4-1 og 4-2, skal sosialtjenesten hjelpe den enkelte til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler..når det er behov for det og klienten ønsker det, skal sosialtjenesten bistå med å etablere et behandlingsopplegg. Dette vil ofte kunne omfatte et boligtilbud. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) kan også være relevant (1): Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes Andre overordnede bestemmelser og føringer Flyktninger Etter anmodning fra IMDI og vedtak i bystyret mottar Drammen kommune et visst antall flyktinger som man forplikter seg til å skaffe midlertidig bolig til Etter avtale mellom NAV og Drammen fengsel er kommunen forpliktet til å skaffe bolig til løslatte etter fengselsopphold med bopel i Drammen. 95_delrapport_boligplan_ver Side 10

13 4.2. Kommunale føringer Samordnet helse- og sosialplan I Samordnet helse- og sosialplan er det pekt på blant annet at: Drammen har flere kommunalt disponerte boliger per innbyggere enn snittet for Buskerud, for landet, og for de 10 største kommunene i landet Drammen skiller seg ut fra øvrige kommuner ved at de fleste som fikk tildelt kommunal bolig i Drammen i 2006 fikk dette av økonomiske årsaker. Det er en stor utfordring å utfordring å skaffe egnede boliger for personer med behov for sammensatte tjenester (rusmisbruk, psykiatriske lidelser, Behovet for boligbehovet for unge voksne med utviklingshemming, psykiske eller fysiske funksjonshemminger Behovet for boliger til unge voksne med utviklingshemming, psykiske eller fysiske funksjonshemminger og unge voksne med bakgrunn fra barnevernet, ikke er tilfredsstillende dekket. I planen er det videre formulert følgende strategier for området: Kommunale boliger forbeholdes først og fremst personer som har behov for individuelt tilrettelagte helse- og sosialtjenester Styrke veiledning og bistand til boligsøkende for at flest mulig skal kunne beholde egen bolig, eller skaffe seg bolig i det ordinære boligmarkedet Styrke kommunens tilbud til innbyggere som trenger hjelp og oppfølging til det å bo 4.3. Behov for endringer i disponering av boligmassen og mulige virkemidler Ut fra ovenstående og erfaringer mener arbeidsgruppen det er behov for å endre disponeringen av de kommunale boliger med sikte på: 1. Å frigjøre boliger til nye prioriterte brukere 2. I større grad disponere boligene til de prioriterte brukergruppene 3. Å få en riktigst mulig prioritering mellom brukergruppene Ved siden av å endre tildelingskriterier mulige kan virkemidler i forhold til dette være: 1. Motivere og hjelpe brukere til å i større grad å skaffe sin egen bolig, bl a gjennom mer aktiv bruk av Husbankens støtteordninger. 2. Strengere håndheving av botidsbestemmelser (i kombinasjon med pkt 1) 3. Øke antallet tilrettelagte og øremerkede boliger til prioriterte grupper 4. Økt innsats vedr boveiledning 5. Vurdere husleienivå og modell for fastsettelse av husleie 6. Se på tildelingsprosedyrene 95_delrapport_boligplan_ver Side 11

14 5. Tildelings- og prioriteringskriterier Dagens kriterier for tildeling av boliger er nedfelt i internt notat : 5.1. Kriterier for tilsagn om kommunal bolig Drammen kommunes holdning er at det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe egnet bolig, men kommunen kan i en del tilfeller tilby kommunal utleiebolig til prioriterte grupper. Søkere må være folkeregistrert i Drammen kommune det siste året. Unntak er nyankomne flyktninger Tildelingskriterier Drammen kommune utleieboliger tildeles til: Søkere der bolig er et virkemiddel som del av et helhetlig tjenestetilbud. Drammen kommune kan stille vilkår om oppfølging i boligen. Søkere som vurderes til ikke å være i stand til å skaffe seg egnet bolig selv. Ved tildeling blir sosiale forhold, helse, økonomi og dagens bosituasjon vektlagt. Leieforholdets varighet blir vurdert i hvert enkelt tilfelle Kriterier for tildeling av omsorgsboliger Søkere må fylle ett eller flere kriterier: Ha et pleie- og omsorgsbehov Ha et tilsyns- og trygghetsbehov Ha en funksjonshemming Målet er at boligen skal bidra til at søker skal bli mest mulig selvhjulpen og derigjennom få et best mulig verdig liv Boliger til flyktninger Drammen kommune skal være behjelpelig med å skaffe boliger for en midlertidig periode (2 år og 3 måneder som tilsvarer introduksjonsprogrammets varighet) Dersom introduksjonsprogrammet blir forlenget til 3 år, skal husleiekontrakten ikke overstige 2 år og 3 måneder). Etter denne perioden forutsettes det at flyktningene selv vil være i stand til å etablere seg på det private boligmarked. Dersom husstanden flytter ut av den boligen de er tilvist, vil Drammen kommune ikke gi husstanden et nytt botilbud. Tilbud om midlertidig bolig gjelder inntil 2 år og 3 måneder fra ankomst til Drammen Inngått leiekontrakt kan sies opp dersom: a) flyktningene avslutter introduksjonsprogrammet før tiden (2 år og 3 måneder) c) det oppstår husleierestanse som ikke blir dekket 95_delrapport_boligplan_ver Side 12

15 Det gis kun ett tilbud om bolig fra Drammen kommune. Dog kan det gjøres unntak dersom følgende behov er tilstede: a) der man av helsemessige årsaker bør foreta bytte av bolig b) dersom det er særlige tilfeller som gjør at flyktning har vanskeligheter med å skaffe seg bolig på det private leiemarked 5.5. Kriterier i andre kommune Tildelingskriterier eksempler Arbeidsgruppen har undersøkt hvilke kriterier som for tildeling av bolig i en del andre sammenlignbare kommuner. Kriterier som går igjen er: Krav til botid i kommunen (varierer fra 0 til 5 år) Krav til alder (18 år) Er uten selvstendig bolig Midlertidig leiekontrakt uten rett til fornyelse som utløper innen 6 mndr Krav til alders- eller uførepensjon for å få omsorgsbolig Tilpasset bolig: Mulighet for tilpassing av nåværende bolig må være vurdert Bor lite hensiktsmessig i forhold til service- og omsorgsbehov Det er få av kriteriene som er helt absolutte. Vanligvis er det åpnet for å gi unntak ut fra skjønnsmessige vurderinger Prioriteringskriterier eksempler Når det gjelder prioritering mellom boligsøkere som fyller tildelingskriteriene er det mest vanlige at bostedsløse og barnefamilier gis prioritet. Det skjer imidlertid også en indirekte prioritering mellom grupper ved at det stilles spesielle krav til visse typer boliger. Dermed prioriteres brukergrupper som tilfredsstiller disse kravene framfor de som ikke gjør det. Dette gjelder f eks Asker kommune der det i tillegg til generelle krav er stilt spesifikke krav for tildeling av 5 ulike kategorier av boliger Forslag til tildelingskriterier for Drammen kommune Generelle kriterier Dagens disponering av boligmassen, slik det er redegjort for i kap 2, er et resultat av tilgjengelige boliger samt dagens kriterier for tildeling og prioritering. Det høye antallet kommunalt tildelte boliger i Drammen er en indikasjon på at incitamentene til å skaffe seg egen bolig er for svake og/eller at terskelen for å få tildelt kommunal bolig generelt er for lav. Arbeidsgruppen har i hovedsak drøftet følgende generelle kriterier for å endre på dette: 95_delrapport_boligplan_ver Side 13

16 Kriterium Gjeldende bestemmelse Mulig ny bestemmelse Gjelder for: Begrunnelse Botid 1 år 2-5 år? Alle unntatt: - Flyktninger etter avtale IMDI - Andre etter individuell vurdering Hindre tilflytting av boligtrengende. Andre kommuner (bl a nabokommuner) krever inntil 5 års botid Ikke i stand til å skaffe egen bolig Ingen Må redegjøre for/dokumentere årsaken til dette og at hvilke forsøk man har gjort, f. eks vha Husbankens støtteordninger - Alle med fast inntekt Motivere til anskaffelse av egen bolig for de som har mulighet for det Når det gjelder krav til botid er det delte meninger i arbeidsgruppen. På den ene siden anses som sannsynlig at krav til lang botid kunne hindre tilflytting av bostedsløse, men samtidig vil kommunen ut fra individuelle hensyn i siste instans likevel kunne være forpliktet til å tildele bolig uansett botid. Arbeidsgruppen finner derfor på det nåværende tidspunkt ikke å ville fremme forslag om økt krav til botid. For å øke motivasjonen til å anskaffe egen bolig foreslår Arbeidsgruppen at det innføres krav til dokumentasjon av hvilke forsøk man har gjort for dette for alle med fast inntekt. For å få flere boligsøkere over i egen bolig mener arbeidsgruppen også at det vil være viktig å gi hjelpeapparatet bedre kapasitet til å støtte brukeren i å anskaffe egen bolig. Dette vil ikke minst være viktig for å hjelpe eksisterende yngre leietakere over i egen bolig og dermed frigjøre flere boliger til nye prioriterte søkere Spesifikke kriterier - øremerking Ved å kategorisere og boligene i ulike kategorier og sette opp tilleggskriterier for hver kategori, vil en del av boligmassen i større grad kunne reserveres spesielle grupper. For grupper som ikke tilfredsstiller tilleggskriteriene (f eks de som søker bolig av økonomiske årsaker) vil det da bli vanskeligere å få kommunal bolig. Arbeidsgruppen anser det imidlertid ikke hensiktsmessig med ytterligere øremerking utover det man har i dag, da dette vil kunne gi mindre fleksibilitet i disponeringen av boligmassen. Dog vil i praksis de største boligene være øremerket barnefamilier. 95_delrapport_boligplan_ver Side 14

17 5.7. Prioriteringskriterier Som grunnlag for å foreslå nye prioriteringskriterier bør det bl a foreligge en grundigere analyse og gjennomgang boligmasse, boligtildeling og kartlegging av boligbehov enn det arbeidsgruppen har kunne gjøre den drøye måneden vi så langt har hatt til disposisjon for arbeidet. Framtidiige prioriteringskriterier bør også ses i sammenheng med bruken av øvrige virkemidler nevnt i kap 4.3. Med dette som forbehold foreslår arbeidsgruppen at følgende prioriteringskriterier inntil videre legges til grunn for innbyrdes prioritering mellom de 1. Bostedsløse a. Barnefamilier og ungdommer b. Flyktninger c. Løslatte fra fengsel og utskrevne fra behandlingsinstitusjon 2. Barnefamilier 3. Behov for andre tilbud (Rehabilitering) 4. Økonomisk, helsemessig og sosial situasjon 5. Økonomi 5.8. Andre forslag Skal det ha noen hensikt å fastsette kriterier må det også være gode rutiner for å sikre at den enkelte søkers situasjon blir objektivt vurdert i forhold til kriteriene. Tildelingsteamet opplever dette pr i dag er mangelfullt og foreslår at det avsettes mer tid/ressurser for å behandle saker vedr tildeling og prioritering og vurderer rutinene i forbindelse med dette. 95_delrapport_boligplan_ver Side 15

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling TRONDHEIM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Vedtatt av Trondheim bystyre 15.12.2011 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Sigdal kommune. Vedtatt: * Sigdal kommunes holdning er at det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe seg egen egnet bolig, men kommunen kan i noen

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 1 Disposisjon: Fakta Velferd og verdier Økonomi Forbedring 2 Boligsosiale fakta

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Gjeldende fra 01.11.17 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Kommunen kan tilby kommunal omsorgsbolig til personer som har behov for en tilpasset bolig grunnet sykdom, alder eller funksjonshemming,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG Vedtatt i Hovedutvalg for helse-, omsorg og sosial, sak nr. 014/15 den 13.04.2015. Vedtatt i HHOS, den 28.11.16. Horten kommune

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Stibolts gate Presentasjon for Klepp kommune 6. mars 2013 Oppsummering: 1. Boligløft i 10 punkter vedtatt i 1. tertial i juni 2011 2. Boligsosial handlingsplan 2012-2014

Detaljer

Boligsosial handlingsprogram i Drammen noen fakta tall

Boligsosial handlingsprogram i Drammen noen fakta tall Boligsosial handlingsprogram i Drammen noen fakta tall Innbyggere: 62 566 ( 1.1.2010) Mange innvandrere: 20,3 % av befolkningen Høy andel sosialhjelpsmottakere i forhold til landet (3 % av befolkningen

Detaljer

Boligsosialt arbeid - statusrapport

Boligsosialt arbeid - statusrapport Boligsosialt arbeid - statusrapport Disposisjon: Utfordringer Fakta Boligløftet Organisering Økonomiske virkemidler Formuesforvaltning Leie til eie -prosjektet Bolig til flyktninger Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig NAV STRAND STRAND KOMMUNE Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Strand kommunestyre 28.10.2009 sak 47/09 Utleiebolig retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG Gran kommune Eiendom SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG Søker kommunal bolig Etternavn, Fornavn Adresse Søker kommunal bolig med oppfølging Fødselsdato og personnr: Telefonnr: Postnummer Poststed: Når reg.

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig

Forskrift om tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Rana kommunestyre den 10. februar 2015, sak 3/2015 Trer i kraft: 1. april 2015 Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-10 Dato: 25.05.16 Husleiefastsetting i kommunale utleieboliger - erfaringer etter implementering av kostnadsdekkende

Detaljer

Status på arbeidet med BASIS. Boligsosialt utviklingsarbeid mai 2011

Status på arbeidet med BASIS. Boligsosialt utviklingsarbeid mai 2011 Status på arbeidet med BASIS Boligsosialt utviklingsarbeid mai 2011 Boligsosialt utviklingsprogram (BASIS) i Drammen Samarbeid med Husbanken ( 2010 2014) Kompetanse Finansiering År Drammen kommune Husbanken

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Målselv kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Virkeområde... 3 har ansvar for utleie av kommunale boliger.... 3 består av følgende medlemmer:... 3 2. Lovgrunnlag... 3 3.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 2014)

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 2014) Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 ) Boligsosiale fakta om Drammen Folkemengde : 66 214 Drammen Landet Andel barnefamilier med lav inntekt 18,7 % 12 % Antall bostedsløse per 1000 innbygger

Detaljer

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE.

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. 1 VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. Retningslinjer fastsatt av rådmannen i Molde den 14. desember 2012. Til retningslinjenes kapittel 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. mai 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 24. mai 2017 19.04.2017 nr. 539 Forskrift om tildeling

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Notat Til : Rådmannen Fra : Bystyret Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Bakgrunn I Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Boligsosiale Faktaark

Boligsosiale Faktaark Boligsosiale Faktaark for programkommunene 2012 Kommunene i Østfold og Akershus 2 www.husbanken.no 3 Innhold Side 1. bruk av startlån. 2007-2010 Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med

Detaljer

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 Metode og gjennomføring Målgruppe: Husbanken Region Midt Norges programkommuner Metode: webundersøkelse Tema for undersøkelsen: prioriterte boligsosiale oppgaver Gjennomføring:

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bergen kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Ved seksjonssjef Trond Stigen, 3. april Utgangspunktet for kommunens tilnærming til boligpolitikken:

Detaljer

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger i Alstahaug. 2. Formålet med

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1.1 FORMÅL: Retningslinjen skal bidra til økt rettssikkerhet for søkere til kommunale boliger i Tromsø

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Godkjent av Kommunestyret: K-sak 52/13 den 30.05.13 Retningslinjer om tildeling av

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, JFR. TILTAK 6, TILTAKSPLANEN. OVERSENDELSE KMD OG ØVRIGE DEPARTEMENTER TIL ORIENTERING, 19.6.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere. Slik gjør vi det i Drammen!

Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere. Slik gjør vi det i Drammen! Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere Slik gjør vi det i Drammen! Mål 2013-2016 Vedtak: Årlig bosetting av inntil 130 flyktninger Mål: Flere av kommunens innbyggere er i arbeid

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 John Dutton 13. Juni 2014 Inntrykk og resultater fra programsatsingen i Drammen Hvilke råd kan vi gi til nye kommuner og Husbanken? Innsats om boligsosialt arbeid

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli Boliger for framtiden 14. februar 2012 Rammer skatt ikke en del av mandatet drøfter ikke distriktene og boligbyggingsbehov som ikke er boligsosialt begrunnet

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 11/11268-4 Dato: 28.10.2011 HØRING NOU 2011:15 ROM FOR ALLE - EN SOSIAL BOLIGPOLITIKK FOR FRAMTIDEN INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for

Detaljer

Bolig sosial handlingsplan

Bolig sosial handlingsplan Bolig sosial handlingsplan Driftskomiteen 15.02.12 - Bolig sosial handlingsplan - Lars Kverkild 1 Målgrupper Personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Forankring

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 Saksframlegg Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om kommunens satsning på boligrådgivning

Detaljer

Bård Misund Morten Myking

Bård Misund Morten Myking Bård Misund Morten Myking Stjørdal 19.10.2016 Boligsosial arbeid og planlegging Molde kommune fra 2009 1. Plan- og utviklingsstyret oppnevnt som styringsgruppe i møte 03.11.09. 3b. Kommunale boliger Antall:

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner 1 Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Hvordan skaffe boliger til flyktninger og vanskeligstilte? - rapport fra 7 måneders endring

Hvordan skaffe boliger til flyktninger og vanskeligstilte? - rapport fra 7 måneders endring Hvordan skaffe boliger til flyktninger og vanskeligstilte? - rapport fra 7 måneders endring 15. februar 2012 Bærekraftige bomiljø parallell seksjon 2 Osmund Kaldheim leder av Inkluderingsutvalget - rådmann

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

Dato: 8. september 2011 BBB /11. Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF. Vedr. KOSTRA-oversikt for 2010 pr.15.06.

Dato: 8. september 2011 BBB /11. Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF. Vedr. KOSTRA-oversikt for 2010 pr.15.06. Dato: 8. september 2011 BBB /11 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Vedr. KOSTRA-oversikt for 2010 pr.15.06.2011 for N:Bolig AUOI BBB-1602-200800610-30 Hva saken gjelder: BBB har gjennomgått tallene

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Halvårsrapport fra Drammen kommune 20. juni 2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN 25.05.16 BAKGRUNN FOR BOSO Satsning i Husbanken. Samarbeidsavtale fra 01.03.11

Detaljer

LUNNER KOMMUNE Søknad om leie av kommunalt disponert bolig

LUNNER KOMMUNE Søknad om leie av kommunalt disponert bolig Opplysninger om søker: Etternavn, Fornavn: Adresse: Fødselsdato og personnr: Telefonnr: Postnr: Poststed: Når folkeregistrert/bosatt i Lunner Sivilstand (separasjon/skilsmisse dokumenteres): Ugift: Gift/samboer:

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14071-1 67731/14 16.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 04.09.2014 Kommunalstyret

Detaljer

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Gatejuristen Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden 1. Innledende bemerkninger Gatejuristen er et rettshjelpstiltak som yter fri rettshjelp

Detaljer

Prop. 1. S ( ; St. meld nr. 23 ( ) Om boligpolitikken; Innst. S. nr. 229 ( ). Innstilling fra kommunalkomiteen om

Prop. 1. S ( ; St. meld nr. 23 ( ) Om boligpolitikken; Innst. S. nr. 229 ( ). Innstilling fra kommunalkomiteen om 1 2 Prop. 1. S (2011 2012; St. meld nr. 23 (2003 2004) Om boligpolitikken; Innst. S. nr. 229 (2003 2004). Innstilling fra kommunalkomiteen om boligpolitikken; Se også NOU 2011: 15 s. 15; «Boligens betydning

Detaljer

Tjenestetildeling og samordning

Tjenestetildeling og samordning Tjenestetildeling og samordning Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 12. April 2016 14.04.2016 Tjenestetildeling og samordning sikre at alle borgere i Drammen får riktig helse- og omsorgstjenester, til

Detaljer

TJENESTETILDELING HJEMMESYKEPLEIE HJEMMEHJELP praktisk bistand/rengjøring 2012

TJENESTETILDELING HJEMMESYKEPLEIE HJEMMEHJELP praktisk bistand/rengjøring 2012 Drammen kommune TJENESTETILDELING Helse- og omsorgstjenesten HJEMMESYKEPLEIE Antall tjenestemottakere siste dag i perioden 1343 1354 1336 1331 1328 1315 1328 1338 1351 Antall søknader 1) 1461 992 108 132

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Små boliger behov og utfordringer

Små boliger behov og utfordringer Små boliger behov og utfordringer Bakgrunn Sak 113/17 (Formannskapsmøte 19.9.2017): 114/697, Nedre Torggate 4, Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, bruksendring fra kontor ettroms-leilighet

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Boligsosial handlingsplan utkast

Boligsosial handlingsplan utkast Agenda 1. Status på arbeidet med Boligsosial handlingsplan 2. Status på delprosjektene Boligtjenesten og Leie til eie 3. Forslag til prioriterte innsatsområder i 2012 4. Økonomi 5. Eventuelt Boligsosial

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Mål Kartlegging

Detaljer

NAV Senter for oppvekst Barnevern Introduksjonssenteret

NAV Senter for oppvekst Barnevern Introduksjonssenteret BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN ARBEIDSGRUPPE: OPPFØLGING I BOLIG REFERAT fra møte 17.01. 2011 MØTEDELTAKERE: Sissel Sundfør Marit Eikstad Micaelsen Gudrun Masdottir Grethe Karlsen Hilde Danielsen Werner Johannessen

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede

Detaljer