Forslag til rullering Kommuneplanens arealdel oppsummering av innspill

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til rullering Kommuneplanens arealdel oppsummering av innspill. 02.12.14"

Transkript

1 Forslag til rullering Kommuneplanens arealdel oppsummering av innspill Dette er en kort opplisting av de ca. 50 innkomne forslag til rullering av kommuneplanen. Dokumentnummeret henviser til dokument i mappe 2012/7790 og 2014/8997. Det er gjort en kort beskrivelse av forslagene med henvisninger til gbnr. Forlag merket med rødt er administrasjonens foreløpig vurdering til endring av kommunedelplanen. Det har kommet mange forslag om å ta inn større og mindre områder som ligger i -sone 1. Vurderingene er at vi per dato har tilstrekkelige arealer for boligbygging innenfor alle kommunedelplanene. Det blir derfor ikke foreslått store endringer. I felles areal- og transportplan for Buskerudbyen, har kommunen forpliktet seg til å gjøre en vurdering av alle avsatte, uregulerte boligområder og med henvisning til de prinsipper som denne planen bygger på. I vurdering under vises det derfor til noen områder som foreslås tatt ut. Dok. nr. Forslagsstiller kort beskrivelse gbnr. status forslag 1. Tore Aslaksen Burud, 5. Røylandtunet Hasselveien 10, 7. Bråtabakken Bensin & Service Bråtabakken, 10. Adv. Are Aurlien Kristian Augustgt. 12, 0164 Oslo Svend Berg Solbergveien, 3300 Hokksund 13. Solli Arkitekter AS Erik Børresens allé 9, 3015 Drammen Arkitektkontoret k16 Tollbugata 51, 3044 Drammen Hindhamar AS Danvikgata 24, 3045 Drammen 22. Liverudmoen Utvikling Sandsværveien 196, 3615 Kongsberg Fylle inn boliger rundt det gamle gartneriet på Burud. Avslått i forrige runde. Kurant sak som gjelder å omdefinere et gammelt pleiehjem til boligformål innenfor kommunedelplanen for Skotselv. Endres. Forslag om å ta deler av et friområde under kraftlinje til næringsformål. Deler av området ligger inne. Eventuelle endringer bør skje gjennom en detaljplan, da det er vanskelig å vurdere absolutte grenser i en overordnet plan. Legge til rette for boligbygging på dyrket mark ved Lundehaugen i Vestfossen. Arealene ligger inneklemt, men fulldyrkes. Avsette en mindre del av eiendommen til næringsformål. Jf. dagens bruk. Forslaget tas inn delvis. Omdisponering av dyrket mark til boligformål ved Skotselvveien vis avis tidligere Orud dagligvare. Tidligere vurdert. Forslag om å utvide boligområdet med tre mindre områder, A, B og C. Den gamle Barketomta, område C foreslås inn. Regulering er igangsatt med nødvendige vurderinger. Gjelder arealene til planteskolen som foreslås til næringsformål drøyt 65 daa. Forslaget tas inn. Utvidelse av regulert sone 2 område på Skogen, Gamle Kongsbergvei. foreslår ikke utvidelse av noen av -sone 2 områdene. 192/10 186/5 Off. 77/674 Fri For./Ind. 45/12,20, 45/79 87/8 Nær./Ind. 84/7,9 73/220, 470,497, 498 Næring 134/8

2 23. Per H. Jacobsen m/flere Skotselvveien 269, 24. Torstein Søland Åsveien 1, 3046 Drammen 25. Svein Gunnar Warloff Røkebergveien Anders Tore Sørbye Voldstadveien 193 Nytt større boligområde på Varlo som foreslås av tre grunneiere. Forhold som kulturlandskap, avstand til aktiv landbruksdrift, trafikksikkerhet veier negativt. Bryter også med føringene i arealog transportplan. Fremtidig utviklingsretning i Hokksund er antydet på østsiden. Nytt boligområde langs gamle E-134 ved Kolberghaugen. Bratt/delvis dyrket. nye forslag. Bør avventes til nye forslag: Bør avventes til 84/1 84/ /5 28/1,2 23/ Borg & Kristoffer AS Utvide sentrumsområdet i Hokksund til og med gbnr. 70/77. Tas inn som del av området til sentrumsformål. 31. Jørn Tony Sandengen m/flere Gneisveien 4D, 3615 Kongsberg 34 Nils Smørgrav Voldstadveien 320, Jan Vidar Haug Rakkestadveien 141, 39. Block Watne Bj. Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen 50. Torstein Darbo 3322 Fiskum Jardar Rike Dale, 4747 Valle 52. Sørby gartneri as Stevning 53. Roar Røkeberg m/fl Ulverudgt Solbergelva 54. Stian Berg Skotselvveien 465 nye forslag. Bør avventes til til boligformål. Bør avventes til Utvidelse av bolig området på Tollamoen ved Bakke kirke. Liten skogkrull som kan egne seg til boligbygging når kloakkeringen av Tollamoen gjennomføres. Ligger mellom eksisterende boliger i området. Tas inn. Et større boligområde sør for dagens bebyggelse på Ormåsen, langs Ormåsenveien. Forslaget bryter med eksisterende infrastruktur. Ormåsen har tilstrekkelige områder for flere planperioder. Utvidelse av planlagt boligområde på Fiskum. Naturlig del fremtidig område og en justering av tidligere forslag. Tas inn Gjelder noen nye tomter i Leversbyveien i Skotselv. Omdisponering av et mindre dyrket areal mellom drivhusene og Fiskumvannet på Stevnig. Tidligere vurdert og avslått pga. nær beliggenhet til drivhusvirksomheten og dyrkbar mark. nye forslag. Har også blitt vurdert tidligere Bør avventes til utviklingsretning for Vestfossen er avklart. Uttaket av masser vil etter avslutningen gjøre det mulig å dyrke opp ca. 45 daa. Masseuttaket dreier seg om både faste masser og uttak av grus. Med bakgrunn i den totale belastningen for denne delen av bygda bør forslaget avventes vurdert til 70/77 Sentrum 30/2 26/1 39/34, 515 sone1 29/ /1 Dyrket mark/ Masseuttak

3 etter avviklingen på Burud. 55. Roger Røren Rørenveien 106, 3300 Hokksund 56. Anne M Stenseth Gravaveien 137, 3940 Porsgrunn Guldbrandsen Billakkering Eiendom as Dramdal 63. Arne Sønju Myraveien 25 A Loesmoen, 3300 Hokk. 65, 71. Tor Olaf Døvigen Skistad, 66. Randi Brattensborg Roaveien Knut Kvale Skibrekk, Hokksund Mindre fulldyrket areal på ca. 4 daa som ønskes utviklet til boligformål. Ligger tett opp til større arealer. Vurdert tidligere. Åkerholme ved Stensetveien som foreslås til boligformål. Vurdert tidligere gjennom disp.behandling. 72/15 88/2 Foreslår at eiendommen omdefineres fra -sone 1 til næringsformål. I og med noen av bygningene på eiendommene er næringsbygg, kan det være aktuelt å betrakte deler av eiendommen som næringsformål. Det foreslås tatt inn et mindre område rundt disse eiendommene. 92/3, 54 Næring Eiendommen er i dag avsatt til ca. 50 % bolig 18/15 Off- og 50 % offentlig. Det er viktig å ha tilstrekkelig areal til offentlige behov og detaljregulering bør avklare en eventuell ny fordeling. Dagens situasjon beholdes. Nytt, større boligområde på Skistad i 12/2 sone 1. Et kostbart forslag å utrede videre blant annet når det gjeldet VA. Bryter med areal- og transportplan. Nær Røren skole. Mindre justering. Tas inn. 73/58 Forslaget ble vurdert ved forrige rullering men ble ikke tatt inn. Utviklingsretningen i Hokksund tas jevnlig opp, og forslaget bør avventes til behovet for nye og større områder i Hokksund vurderes. 94/1 69. Bjørn Rasmussen Kåsaveien 109, 72. Marit Bergland Gressgangen Anne Marie Stenseth Gravaveien 137, 3940 Porsgrunn Prosjektet vedrørende ny trasé for rv 35 starter i Innspillet tas med i dette arbeidet. Prosjektet vedrørende ny trasé for rv 35 starter i Innspillet tas med i dette arbeidet. Forslaget omfatter et større område for uttak av grus ved Hokksund pukkverk. Det har blitt foretatt registreringer av biologisk mangfolda og kulturminner, og det er nå igangsatt et prøveuttak via en dispsøknad. Området tas inn. 70 Fiskum IL Mindre skileikområde ved Hallhytta. Tas inn. Sykkelsti Hakavika Hof grense. Tas inn Omregulering av næringsformål til idrettsformål ved Fiskum bygg tas ikke inn i denne omgangen. Renningsåsen Det foreslås et større område for deponi av masser øst for dagens regulerte pukkverk. Området er tenk som mottak for deponering av reine masser for et større nedslagsfelt. Utredninger vil bli krevd når det gjelder biologisk mangfold, kulturminner og grunnforhold. Foreslås inn. 35 Øvre Eiker idrettsråd Spiller inn at det er viktig for idretten å bli tatt tidlig med i prosessen rund bygging av ny skole i Hokksund for å sikre god utnyttelse til idrettsformål. Ber om at tomta til, gml. Hokksund u-skole blir avsatt til park med idrettsfunksjoner 32 Hokksund IL Forslag om fotballanlegg på Hobbelstadjordet. I tillegg til at forslaget vil Rv35 Rv.35 sone 1 sone 1 sone 1 alternativ alternativ masseuttak Turvei skileik massedeponi idrett

4 ta viktig dyrker mark, er inngrepet stort og vil sannsynlig kreve større utgravinger av kulturminner. I denne omgang bør forslaget avventes, også med tanke på valg av skolestruktur i Hokksund. 10of Bakke IF Trasé for lysløype. Vurderes. lysløype 33 ROM Eiendom Ber om at det avsatte boligområdet mellom Haug kirke og jernbanen endres til sentrumsformål med høy arealutnyttelse. Kunnskapen og konsekvensene om å utvide dette området som en del av sentrumsområdet er foreløpig for liten. Blant annet er ikke planene for atkomst avklart godt nok. Området er godt egnet for boligbygging med høyere utnyttelse. KNA Eiker Motorbane i Hakavik. Planprogram godkjent. Reguleringsprosessen settes i gang. Diskuteres og vurderes. 9of Harakollen boligutvikling Utvidelse av Harakollen boligområde. To områder nord og vest. Områdene bør sees i sammenheng med vurdering av videre utviklingsretning. Tas ikke inn i denne omgangen. 8of Opplysningsvesenets fond 1. Utvidelse av boligområde på Fiskum Prestegårdsskogen på motsatt side av nedføringsvei. Vurderes ikke i denne omgang. 2. Deler av friområdet rundt kiosken på Sundmoen til næringsformål. Vurdert tidligere tas ikke inn. - Fri motorbane bolig næring 5of Hokksund gårdeierforening Opptatt av muligheten til å komme med innspill i byplanprosessen/kommuneplanprosessen 3of Øvre Eiker Bondelag 1. Fornøyde med kommunens restriktive politikk når det gjelder bygging på dyrket mark, ber om at dette videreføres. 2. Spiller inn å myke opp reglene for å kunne ta i bruk driftsbygninger til mindre virksomheter 3. Opprettholde mulighetene for å kunne bygge kårboliger. 4. Opprettholde muligheten for å bygge skogshusvær.. 2of Eikern Vannverk Interkommunale selskap EVIKS EVIKS er opptatt av at strategien for å ivareta Eikeren som en regionalt viktig drikkevannskilde også blir ivaretatt ved forestående rullering av kommuneplanen Strategien bør også synliggjøres i kommuneplanens arealdel. Under punkt 4.2 i høringsutkastet foreslår EVIKS at drikkevannskilder tas inn som eget utredningspunkt. 1of Buskerud Fylkeskommune Innspill til fremstilling av kulturminner og verneverdige bygg. 73 Ta ut største delen av det planlagte området på Pilterud. Begrunnelsen er at det ikke har vært noe initiativ til regulering og atkomstproblematikken er ikke løst. Grunneierne er tilskrevet og de har ikke kommet inn merknader. Området på Toppenhaug har tilstrekkelig areal i planperioden Ta ut planlagte boligområdet i Dalergata ved Skotselv skole. Begrunnelsene er manglende planititiativ. Grunneiere er tilskrevet og det har kommet tilbakemelding fra eieren av

5 gbnr, 186/45 som varsler at de ønsker å starte utviklingen av sin eiendom. Diskuteres og vurderes. 74 Ta ut planlagte område øverst på Røkeberg. Begrunnelsen er at området har ligget inne svært lenge uten planititiativ. Fremtidig eier vurderer utbygging. Utviklingsretningen i Vestfossen vil bli et tema ved enste rullering og er under vurdering. Flere forslag er kommet inn. Forslaget drøftes og vurderes. Loejordet vil være et av de best egnede områdene for boligutbygging nær jernbane på strekningen Drammen Kongsberg, og dermed oppfylle areal- og transportplanen samt Buskerudbyenes intensjoner. Området er i dag avsatt til offentlige formål, men kommunen har i lengre tid argumentert for at det er et sterkt ønske om at området på rund 65 daa reguleres til boligformål med forholdvis høy utnyttelse. Det har blitt nevnt som en forutsetning at utbyggingen omfatter at kraftledningen legges i bakken. Rfd Henvendelse om arealsøk for miljøstasjon. Drøftes og vurderes. Forslag til ny sentrumsavgrensing med differensierte byggehøyder drøftes. Ta ut planlagt boligområde mellom Smellhaugen og Vestfosselva. Lite egnet boligområde. Dårlige solforhold, atkomstutfordinger og støy fra jernbanen. Off. bolig

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplanen

Arealinnspill til kommuneplanen Kommuneplan for Ullensaker 2014-2030 Arealinnspill til kommuneplanen Datert 14.01.15 Nr. Avsender På vegne av Ca. størrelse 1 Norsk Byggservice AS ved Oddvar Grunneier 19 daa Ringstad 2 Maxhus ved Ulriksen

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Høringsuttalelser til kommuneplanen fra private vedørende bruk av arealer med rådmannens kommentarer

Høringsuttalelser til kommuneplanen fra private vedørende bruk av arealer med rådmannens kommentarer Vedlegg 7 Høringsuttalelser til kommuneplanen fra private vedørende bruk av arealer med rådmannens kommentarer Gbnr. 61/2-akebakken i Blakstadlia/Blakstad hovedgård 24 merknader med protester mot innspillet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART SAKSFRAMLEGG Utvalg: Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART Forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 Revidert 15.09.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten INNSPILL Nr. B02 (1.4) Forslagstiller Forslag til kommuneplan

Detaljer

Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal

Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal Innkomne forhåndsuttalelser med forslagsstillers kommentar Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Detaljer

MEBOND TØMRA 2008-2019

MEBOND TØMRA 2008-2019 Selbu kommune KOMMUNEDELPLAN FOR MEBOND TØMRA 2008-2019 Planutvalgets reviderte planforslag 20.01.09 (etter merknadsbehandling) Innledning Kommunene er igjennom plan- og bygningslovens 20-4 pliktige til

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Nordre Frogn Kommunedelplan. Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014

Nordre Frogn Kommunedelplan. Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014 Nordre Frogn Kommunedelplan Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014 1. Oppegård kommune, 19.2.2014 (6) 2. Follo Ren, 12.3.2014 (9) 3. Tone Kristine Steen, 13.3.2014 (12) 4. Frognmarkas venner,

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato: 20.09.11 1 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 05.03.2015 Marviksletta, områdeplan - nytt

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslag til Planprogram Billagstomta Rjukan

Forslag til Planprogram Billagstomta Rjukan 2013 Forslag til Planprogram Billagstomta Rjukan SØNDERGAARD RICKFELT AS 12.06.2013 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Bakgrunn for saken... 3 3.0 Planområdets fysiske forutsetninger.... 4 4.0 Plansituasjon...

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE. Egnethets- og konfliktsanalyse Forslag til utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel

ENEBAKK KOMMUNE. Egnethets- og konfliktsanalyse Forslag til utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel ENEBAKK KOMMUNE Egnethets- og konfliktsanalyse Forslag til utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel UTKAST pr. 29.01.2015 1 Innhold METODE Analyse av utbyggingsområder til kommuneplanens arealdel...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR. Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering

KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR. Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering Vedtatt av kommunestyret 31. mai 2007 2 Innhold 1. Innledning...6 2. Formålet med planen...7 3. Rammer og premisser for planarbeidet...8

Detaljer

Grunnlagsnotat Til: Råd og utvalg, Formannskap og Kommunestyre Svarfrist: *

Grunnlagsnotat Til: Råd og utvalg, Formannskap og Kommunestyre Svarfrist: * Grunnlagsnotat Til: Råd og utvalg, Formannskap og Kommunestyre Svarfrist: * Vedl. 4b v Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 25.05.2012 Sak: 09/1217 Arkivnr : 140 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2012-2024 KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune 12.02.2010 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning...

Detaljer

Hemnes kommune Planavdelingen

Hemnes kommune Planavdelingen Hemnes kommune Planavdelingen Detaljregulering for Meieriveien 1-7 PlanID 1832 2013 001 Planutredning ved andre gangs behandling Tiltakshaver: Hemnes kommune. Utreder og saksbehandler: Trond Møllersen,

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2002-2013; OVERSIKTSPLANEN, KOMMUNEDELPLANENE HEGRA, SKATVAL OG LÅNKE TEKSTDELEN "PLANBESKRIVELSE"

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2002-2013; OVERSIKTSPLANEN, KOMMUNEDELPLANENE HEGRA, SKATVAL OG LÅNKE TEKSTDELEN PLANBESKRIVELSE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2002-2013; OVERSIKTSPLANEN, KOMMUNEDELPLANENE HEGRA, SKATVAL OG LÅNKE TEKSTDELEN "PLANBESKRIVELSE" Dokument gjennomgått/revidert etter kommunestyrets behandlinger i sak PS 0010/03

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2015-30. Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949

Kommuneplanens arealdel 2015-30. Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949 Kommuneplanens arealdel 2015-30 Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949 Innholdsfortegnelse Kommunens utbyggingsstrategi... 3 Grønnstruktur... 4 Senterstruktur og handel...

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011 2023 NES KOMMUNE. Fotograf: Tore Haraldset

KOMMUNEPLAN 2011 2023 NES KOMMUNE. Fotograf: Tore Haraldset KOMMUNEPLAN 2011 2023 NES KOMMUNE Fotograf: Tore Haraldset AREALDELEN Planbeskrivelse Vedtatt av Nes kommunestyre 29.09.2011 FORORD FORORD Plan- og bygningsloven gir kommunen en viktig rolle som planmyndighet.

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer