GLIS Sluttrapport for Språkløftet og Utviklingsprosjektet (GLIS) i Drammen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GLIS 2007 2011. Sluttrapport for Språkløftet og Utviklingsprosjektet (GLIS) i Drammen kommune"

Transkript

1 GLIS Sluttrapport for Språkløftet og Utviklingsprosjektet (GLIS) i Drammen kommune 1

2 Innhold Om prosjektrapportens innhold og omfang GLIS -prosjektets bakgrunn GLIS-prosjektets mål og resultater GLIS-prosjektets organisering Prosjektets sammenheng med tidligere og pågående arbeid i kommunen innenfor fagfeltet Prosjektøkonomi Tiltakskjede språkopplæring av flerspråklige barn i barnehage og skole Implementering i Drammen

3 1. Om prosjektrapportens innhold og omfang Rapportens primære hensikt er å informere om prosjektet GLIS (Glimrende Læringsutbytte I Skolen), med vekt på de mål som var satt for prosjektarbeidet, de innsatser som har vært gjennomført i prosjektet og de resultater som er oppnådd. Drammen kommune har over flere år gjennomført utviklings- og prosjektarbeid rettet mot målgruppen flerspråklige barn og elever. Vi ønsker derfor også å trekke inn erfaringer fra dette arbeidet for å gi en beskrivelse av hva Drammen kommune har erfart er gode grep for å gi et godt, likeverdig opplæringstilbud til barn og unge som har et annet morsmål enn norsk. Vi vil peke på sentrale elementer for god språkutvikling og god språkopplæring i barnehagen, i barneskolen og i overgangen fra barnehage til skole, samt samarbeidstiltak for helsestasjon og barnehager. Disse erfaringene bygger på flere utviklings- og prosjektarbeid, men også praktisk erfaring fra en barnehage- og skolehverdag som over tid har hatt en høy andel flerspråklige barn/ elever. Når vi i rapportens kapittel 7 beskriver en helhetlig og sammenhengende tiltakskjede fra barnet er 0 til det er 13 år er denne ikke utviklet i GLIS prosjektet alene, men det er gjennom GLIS vi har satt erfaringene sammen. Prosjektrapporten har som mål å vise helhet og sentrale erfaringer fra utviklingsarbeidet. Det er lenket til vedlegg som gir utdypende informasjon om de enkelte delprosjekter som inngår i GLIS arbeidet. 2. GLIS -prosjektets bakgrunn Søknaden om deltakelse i prosjektet peker på to sentrale forhold som bakgrunn for at Drammen kommune ønsket å delta i arbeidet: 1. Stadig flere av skolene i Drammen har i løpet av de senere årene fått en raskt økende andel flerspråklige elever. Det er et behov for å spre kompetanse fra de skolene som har lang tradisjon i å drive flerkulturell skole og generelt å styrke lærernes kompetanse i tospråklig opplæring. Skolene erfarer at det er en stor utfordring å lukke gapet mellom minoritetselever og majoritetselever på mellomtrinnet. Dette gapet er økende. 2. Kommunen avsluttet i 2006 et treårig prosjekt ( Språkskatt )som blant annet hadde fokus på tospråklig opplæring i barnehage. Som resultat av dette prosjektet ble det blant annet laget en veileder til bruk i barnehagene og alle helsestasjonene tok i bruk SPRÅK 4. Det var 3

4 et ønske om å videreutvikle noe av arbeidet i Språkskatt blant annet ved å tilrettelegge for en bedre sammenheng mellom barnehage og skole. 3. GLIS-prosjektets mål og resultater Hovedmål 1 Bedre overgangen barnehage- skole for flerspråklige barn ved å prøve ut en modell hvor foreldre, førskolelærer og lærer har felles erfaringsdeling om barnets språklige utvikling. Resultatmål: Bedret samarbeid i overgang fra barnehage til skole Struktur for innhold, organisering og gjennomføring av overgangssamtalen mellom barnhage og skole er utprøvd og evaluert Nivå og innhold i dokumentasjon og kunnskap fra barnehage til skole er avklart (systemnivå) Kvalitetssikrede rutiner overgangen barnehage / skole. Tiltak 1 Overgangssamtale med foreldre, 1. klasse lærer og foreldre. Samtalen har vært gjennomført våren før skolestart. Utprøving av maler og rutiner Resultatoppnåelse Foreldre, lærere og førskolelærere mener tiltaket har ført til: Foreldrene er enstemmige i at de opplever dette som et godt tiltak. De opplever at møtet har etablert god relasjon med kontaktlærer og dette oppleves som viktig for skole/hjem samarbeidet ved skolestart. De sier at det er trygt å ha med førskolelærer fra barnehagen, hun/han kjenner barnet deres og kan være et trygt bindeledd Førskolelærerne sier at dette har ført til et bedre samarbeid med skolen, og en bedre kunnskap om hva skolen ønsker at elevene skal ha av språklige ferdigheter ved skolestart. 4

5 Lærerne opplever at informasjonen om elevenes språklige ståsted i forbindelse med overgangssamtalene stemmer i stor grad. Det er ikke nødvendig for skolen å gjennomføre en ny kartlegging ved skolestart. Informasjonen fra barnehagene brukes for å tilrettelegge undervisningen best mulig. Lærerne forteller at relasjonen mellom kontaktlærer og foreldre fortsetter å utvikle seg og har veldig god kvalitet utover i skoleåret. Dette har trolig sammenheng med at begge parter velger ut de delene av samspillet som forsterker det gode førsteinntrykket (tendenspersepsjon 1 ), og aktivt velger bort korrigerende informasjon. Samspillet med de foreldre som ikke har vært med på overgangssamtalene, tar det lengre tid å utvikle. Vedlegg 7 inneholder kartleggingsresultater for fokusbarna, som viser deres utvikling Arbeidet med overgangssamtaler er gjort på Fjell skole/ Fjell barnehage og Fjellhagen barnehage. Vedlegg 1 er en tabell som viser mål og evaluering for delprosjektet. Vedlegg 2 er maler og rutinebeskrivelser som er utviklet i delprosjektet. Tiltak 2 Deltagelse i prosjektet Sammen for oppvekst 2. Trekantsamtaler gjennomført for 12 skolebegynnere på Åssiden skole, fra Åssiden barnehage Resultatoppnåelse Alle parter uttrykker positive erfaringer. Samtalemalen var ikke i tilstrekkelig grad tilpasset vår brukergruppe. Språkfokuset noe nedtonet i forhold til tidligere overgangssamtaler. Pedagogene i barnehagen uttrykker en udelt positiv opplevelse av selve samtalene. De var godt organisert ut fra rammefaktorene og det ble opplevd om meningsfylt tidsbruk. Det var god sikring av «gråsonebarna». Samtalemalen og evalueringsskjemaet var vanskelig for våre foreldre, vår brukergruppe. Pedagogene brukte mye tid på å gjennomgang av begge skjemaene i for og etterkant av samtalene. Foresatte gav kun positive tilbakemeldinger. Kontaktlærerne uttrykker at det er svært positivt å ha møtt foreldrene og ha etablert en relasjon før skolestart og lærene fikk en god forståelse av det enkelte barn. 1 Tendenspersepsjon: det å se etter det du likte i det første møtet med et menneske i de senere møter Ref: Grete Baaland og Erling Roland, Senter for adferdsforskning 2 Sammen om oppvekst er et prosjekt iverksatt av Fylkesmannen og Vestfold på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. Drammen var en av prosjektkommunene. 5

6 Skolen har ikke hatt noen egen vurdering i forhold til foreldre etter skolestart, men trekantsamtalen har vært tema i konferanser og andre samtaler. Ledelsen på skole ser at samtalene er verdifulle. Skolen ser en utfordring i forhold til tidsbruk og antall barn. Vedlegg 3 er en tabell som viser mål og evaluering for delprosjektet på Åssiden barnehage og skole, hvor Sammen om oppvekst er en del av dette. Hovedmål 2 Kompetansestyrking av barnehagens og skolens personale. Resultatmål Tospråklige lærere har økt sin kompetanse Funksjonalitet på elektronisk registrering av kartleggingen i grunnleggende norsk er forbedret Personalet i barnehagen og skolen har gjennomgående god kompetanse om språkutvikling Nøkkelpersoner i barnehage og skole har spisskompetanse om prosjekts fagfelt Det er utarbeidet en modell for språkopplæring i naturfag/samfunnsfag (ved å prøve ut ny arbeidsmetodikk for den tospråklige læreren) Tiltak 1 - Kunnskapspåfyll ( for alle delprosjekter): Erfarings- og kunnskapsdeling - mellom barnehageansatte og lærere og mellom ansatte i den enkelte virksomhet og mellom ledere i styringsgruppen Hospitering - lærere i barnehagen og førskolelærere i skolen. Studiereiser/ studiebesøk Arrangerte forelesninger for alle skoler/barnehager ( Thor Ola Engen 2. juni 2008, Tema: Evaluering av forsterket tilpasset opplæring i Osloskolen. Nova rapporten Virkninger av tilpasset opplæring for minoritetsspråklige elever Liv Bøyesen ) Deltakelse på nasjonale oppvekstkonferanser i Trondheim Deltakelse på samlinger arrangert av NAFO 6

7 Resultatoppnåelse Nøkkelpersonale i skoler og barnehager og personalet generelt har fått: - økt kompetanse om barns språkutvikling - økt kompetanse om bruken av ordbanker - økt kompetanse om det å arbeide med å skape før forståelse - positive holdninger til fordelene med å styrke morsmålet Vedlegg 1, vedlegg 3,vedlegg 7,vedlegg 5 og vedlegg 6 er tabeller som utdyper mål og evaluering for alle delprosjektene. Alle delprosjektene har hatt kompetansestyrkende tiltak. Tiltak 2: Elektronisk tilrettelegging for bruk av Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk Resultatmål - Funksjonalitet på elektronisk registrering av kartleggingen i grunnleggende norsk er forbedret - Skolens lærere har fått økt kompetanse i bruk av kartlegging i grunnleggende norsk Resultatoppnåelse I samarbeid med Conexus er det utviklet et verktøy til bruk for lærere som har forenklet kartlegging i grunnleggende norsk. Ref. Vokal på siden: Vedlegg 1 og vedlegg 3 gir utfyllende dokumentasjon om prosjektets erfaringer Hovedmål 3 Utvikle en felles modell for kvalitetssikring av språkopplæring i barnehage og grunnskolens laveste trinn. Resultatmål - Læringsresultat i norsk er bedret, og det er færre elever under kritisk grense i Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver av leseferdighet - Språktrappa er etablert som verktøy for tilpasset opplæring i barnehage og på 1. og 2. trinn (tidlig intervenering) 7

8 Tiltak Utvikling av Språktrappa Språktrappa er utviklet av Åssiden barnehage og Åssiden skole. Vedlegg 3 er en tabell en tabell som viser mål og evaluering for delprosjektet.. Resultatoppnåelse Læringsresultatet i norsk er bedret, det er færre elever under kritisk grense i Utdannings direktoratets kartleggingsprøver av leseferdighet. ( se Vedlegg 3 for nærmere dokumentasjon av resultat) Digital språktrapp er utviklet. Språktrappa har blitt en lokal læreplan for temabasert arbeid i barnehage og skole. Språktrappa fungerer som et godt planleggingsverktøy for pedagogene. Språktrappa er effektivisering/ arbeidsbesparende, og kvalitetssikrende. Grunnlag for systematisk jobbing med språk og begreper. Bevisstgjøring hos læreren gir økt læring for eleven. Verktøyet er «levende». Det vil si at den bygges ut og er gjenstand for kontinuerlig utvikling. Vedlegg 3 inneholder kartleggingsresultater for fokusbarna, som viser deres utvikling Hovedmål 4 Styrking av barnehage- og skoleforeldrene som ressurs for egne barns språkutvikling. Resultatmål Det er utviklet en modell for å bedre foreldresamarbeidet om elevenes læringsutbytte der MLG (Microsoft learning gate) er et sentralt verktøy innen kommunikasjon og ferdighetstrening Foreldrenes språkkompetanse i skolefag er styrket og dette har bidratt til å styrke deres rolle som skoleforeldre Tiltak 1: Etablering av lokal MIR gruppe Resultatoppnåelse MIR Drammen ble opprettet høsten Se Vedlegg 4 for dokumentasjon. 8

9 Gruppen ble imidlertid langt ned igjen høsten Gruppen klarte ikke å rekruttere medarbeidere og de to-tre som var aktive hadde ikke kapasitet til å drive arbeidet alene. Gruppen arrangerte kurs for foreldre om det norske skolesystemet og et nybegynnerkurs for opplæring i data. Gruppen var en ressurs for inkluderingsarbeidet i skolene og gav gode innspill til prosjektet. Tiltak 2: To av delprosjektene har hatt særskilt fokus på foreldresamarbeid: Gulskogen/ Rødskog skoler og Danvik/ Brandengen. Resultatoppnåelse Tiltakene har medført synlig økt deltakelse på foreldremøtene. Foresatte som kom på kurs viste takknemlighet og økt engasjement. Det ble registrert en økt kommunikasjon mellom hjem og skole, der begge parter tok oftere initiativ. Prosjektmedarbeidere mener at tiltaket har senket foreldrenes terskel for å følge med på egne barns skoledag. Elever og foresatte har jobbet godt med ordbankene, og gir tilbakemelding på at disse motiverer og gir morsmålet større status. Foresatte gir tilbakemelding på at det er mer tydelig hva de skal hjelpe til med hjemme. Vedlegg 5 er en tabell som viser mål og evaluering for Gulskogen/Rødskog, og Vedlegg 6 er en tabell som viser mål og evaluering for Danvik/Brandengen Hovedmål 5 Styrke tospråklige skolebarns faglige språkkompetanse ved utprøving av tre metoder/ modeller for undervisning på mellomtrinnet. Resultatmål: Modell for norskopplæring i alle fag, med fokus på naturfag, er prøvd ut. (= endret undervisingsmetodikk) Skoleprestasjoner på mellomtrinnet (5 og 6 trinn)er forbedret. De faglige prestasjoner/ ferdigheter for elevene som deltar i prosjektet er styrket, med særlig vekt på norsk og matematikk og naturfag Læringsutbyttet for de tyrkiske elevene på trinn i naturfag/samfunnsfag er økt 9

10 Overgangen fra 4. til 5. trinn er bedret Tiltak 1 Fjell skole Utprøving av en modell hvor elevene var med som forskere. Det ble plukket små grupper av elever som ble igjen etter skoletid for å hjelpe læreren med å identifisere vanskelige ord i fagteksten. Dette ble utvidet til at elevene fortalte om sin forforståelse av emnet som skulle behandles. Resultatoppnåelse Lærerens undervisning ble bedre og mer presis. Forskerelevene bidro i undervisningen med det de hadde funnet på nettet om temaet. Deres kunnskaper i forhold til tema ble forbedret. Forskerelevene opplevde respekt både fra læreren og medelever. Se Vedlegg 1og vedlegg 7 for utdypende dokumentasjon Tiltak 2 Brandengen og Danvik skoler Elevene har fått tilbud om undervisning to timer i uken utover vanlig skoledag. Timene har vært brukt til å ligge i forkant av temaer som skal tas opp i samfunnsfag, geografi og naturfag. Arbeidsmetodene er basert på bruk av konkreter, gjøre erfaringer, snakke om (ordsette, reflektere) skrive om og lese teori til slutt. Resultatoppnåelse Elevene har deltatt mer aktivt sammen med trinnet fordi de behersker flere ord og begreper og får hjelp til å ligge i forkant av arbeidet i klassen. Gjennom foreldrearbeidet ble de motivert til å snakke om temaet på sitt eget morsmål hjemme. Dette ser både elever og foresatte på som positivt og motiverende. Tiltaket har også ført til økt samarbeid på tvers av fag. Se Vedlegg 6 for utdypende dokumentasjon Tiltak 3 Gulskogen og Rødskog skoler 10

11 Prosjektbarna fikk en økt timeressurs på 2 timer i uka med en tospråklig lærer. Det ble tatt utgangspunkt i elevenes arbeidsplaner. Hensikten var å jobbe med ord og begreper som var knyttet opp mot lekser og tema som det ble jobbet med i klassen. Ønsket var å skape en større førforståelse for det de skulle jobbe videre med. Resultatoppnåelse Elevene kom til disse timene med glede. De spurte læreren i større grad om hjelp. Elevene ble tryggere på å kunne «tenke selv.» Begrepstreningen gjorde at elevene i større grad var deltagende og engasjerte i fellesundervisningen med de andre i klassen. Jobbing og fokus på språk og begreper gjennom bl.a. innføringen av SOL, har ført til en bevisstgjøring hos læreren som gir økt læring for eleven. Ikke bare for målgruppa prosjektelevene, men tiltaket kommer også de andre elevene til gode. Da elevene var på mellomtrinnet var det positive tegn på at tiltakene virket. Elevene ble kun fulgt opp på mellomtrinnet. Vi har ingen spesifikk dokumentasjon på langtidseffekt. Se Vedlegg 5 for utdypende dokumentasjon 11

12 4. GLIS-prosjektets organisering Prosjektgruppe Gruppen har vært ledet av prosjektkoordinator som er rådgiver i rådmannens/utdanningsdirektørens plan- og økonomiseksjon Øvrige medlemmer har vært prosjektledere for de fem delprosjektene: Virksomhetsleder for Fjell barnehageområde, Rektorer for Fjell, Åssiden og Danvik skoler, Avdelingsledere for Gulskogen, Rødskog og Brandengen skoler. Delprosjekt 1 Delprosjekt 2 Delprosjekt 3 Delprosjekt 4 Delprosjekt 5 Fjell skole/ Fjell bhg/ Fjellhagen bhg Fjell skole Gulskogen og Rødskog skole Danvik og Brandengen skole Åssiden barnehage og Åssiden skole Prosjektgruppen har hatt månedlige, faste møter i prosjektets tre første år ( skoleåret 07/08, 08/09 og 09/10), hver annen måned i prosjektets siste periode ( skoleåret 10/11 og høsten 11) 12

13 5. Prosjektets sammenheng med tidligere og pågående arbeid i kommunen innenfor fagfeltet Figuren under viser prosjektarbeidet (markert med grønt) og annet tidligere og pågående arbeid (markert med blått) som har hatt stor betydning for arbeidet. Øke elevenes dybdespråksforståelse I norsk Tospråklig lese/skriveopplæring *Grunnleggende ferdigheter *skole/hjem *læringsmiljø og klasseledelse * ledelse 12 år Norsk i fagene Fjell, Gulskogen og Rødskog skoler Handlingsplan for Norges beste skole Systematisk bruk av ordbank Foreldresamarbeid Norsk i natur- og samf. fag Danvik og Brandengen skole Språktrappa Åssiden skole/ barnehage Elever som forskere Systematisk bruk av ordbank Foreldre samarbeid Elektronisk hjelpemiddel som skal sikre kontinuitet, fleksibilitet og god språkopplæring *Overgangsamtaler *Innføring av Språk 4 *Veileder-målrettet Språkopplæring i bhg Språkskatt Forankring Tidligere utviklingsarbeid 0 år GLIS arbeid Overgang Fjell skole/ barnehager Gratis kjernetid i barnehage Samtaler ved overgang til skole mellom Foreldre, kontaktlærer og førskolelærer Dokumentasjon og dialog

14 6. Prosjektøkonomi Totale prosjektkostnader er beregnet til kr for de fire prosjektårene. Prosjektfinansiering: Har finansiert: Kroner Ekstern prosjektstøtte ( Kunnskapsdepartementet/NAFO) Lønn prosjektmedarbeidere, SUM: kompetansestyrking, materiell, kjøp av eksterne veiledere, finansiering av elektronisk verktøy for kartlegging av grunnleggende norsk, dokumentasjon og implementeringsarbeid Egenfinansiering SUM: Prosjektledelse Medbrukt tid i skoler ( direkte frikjøp av prosjektmedarbeidere er unntatt) medbrukt tid i barnehager Kommentarer Prosjektet er finansiert med ekstern prosjektstøtte på til sammen kr (4 x kr ) Egenfinansiering er anslått til 1100 timer i skole og ca 500 timer i barnehage per delprosjekt. Det vil si en total kostnad på 3.1 mill i skolene og i barnehagene, totalt ca kr. 3.4 mill. Da er direkte frikjøp av prosjektmedarbeidere unntatt. I tillegg kommer lønn til prosjektleder/prosjektkoordinator. Dette er beregnet til 10 % av ett årsverk i hver av de fire prosjektårene. 14

15 Eksterne prosjektmidler har i hovedsak vært brukt til frikjøp av prosjektmedarbeidere i skolene, kompetansestyrkende tiltak, finansiering av MIR, finansiering av det elektroniske verktøyet for kartlegging av grunnleggende norsk og implementeringsarbeid og dokumentasjon. Dokumentasjons- og implementeringsarbeid vil bli gjort skoleåret 2011/ Revisorberettiget økonomirapport over bruk av eksterne prosjektmidler vil foreligge i første halvår Interne prosjektressurser har i hovedsak gått til deltakelse i styringsgruppemøter og prosjektmøter, ekstra foreldremøter, kompetansestyrkende tiltak og tilrettelegging for erfaringsdeling. Se Vedlegg 8 og vedlegg 9 som viser beregning av interne kostnader i skoler og barnehager 15

16 7. Tiltakskjede språkopplæring av flerspråklige barn i barnehage og skole Likeverdig opplæring i praksis i Drammen kommune prosjekterfaringer for bedre språklæring i et utvalg skoler og barnehager. En beskrivelse med et forslag til en helhetlig og sammenhengende kjede av erfarte kritiske suksessfaktorer Målgruppe Mål Verktøy/metode Tiltak - ansvar 0 2 åringen i barnehage Den ansatte skal bruke Kunnskaps-(metoden) og språket aktivt og bevisst i Språktrappa (digital barnehage-hverdagen idebank) 0 2 åringen Barnets foresatte Samlinger/ språksamlinger formelt samarbeid med barna Marte Meo metoden: - arbeid etter prinsipper for utviklingsstøttende kommunikasjon - video opptak med veiledning til ansatte Den ansatte i barnehagen skal: Ordsette barnets handling Ordsette barnets følelser Ordsette egen handling Ordsette det som skal skje, skape forutsigbarhet Alle ansatte skal ha grunnleggende kunnskap om Marte Meo metoden og bruke utviklingsstøttende kommunikasjon gjennomgående Informasjonsbrosjyre til foreldre om årets aktivitet og en velkomsthilsen til barnet Ansvar: pedagogisk leder 3- åringen i barnehage Hver 3- åring skal sees av en voksen Den voksne skal gjøre seg kjent med barnets språklige ståsted (kartlegging) Aktivitetskort Kunnskapstrappa(metoden) og Språktrappa (digital idebank) Observasjon og dokumentasjon av barnets Organisering av barnehagen som muliggjør arbeidsmetodene; små grupper, samt fokus på den ansattes betydning Ansatte skal tilrettelegge for Språksprett som består av: 16

17 Barnets språk skal registreres og stimuleres 4- åringen på helsestasjonen En kvalitetssikring for at barn med språkutfordringer blir sett tidlig og adekvate tiltak kan settes inn språkutvikling TRAS er obligatorisk kartleggingsverktøy Dokumentkamera til formidling av bøker Bruk av Språktelt: Tiltak for enkeltbarn med spesielle behov. Bruk av diktafon eller lydopptak Samtykkeskjema som foreldre skriver under (samarbeid helsestasjon og barnehage) samling billedbok/dokumentkamera/ konkreter motorisk lek rollelek Barnets bruk av begreper observeres og skrives rett inn i TRAS. En gang på høsten og to ganger på våren. Forutsetninger: de ansatte: - ordsetter barnas og egne initiativ - konkretiserer handling - bevissthet rundt stemmebruk og kroppsbruk - bruker diktafon der det er hensiktsmessig Spesialpedagiske tiltak: Språkteltet Samtale knyttet til enkle bøker og konkreter Helsestasjonen gjennomfører SPRÅK 4 av alle 4-åringer Helsestasjonen har ansvar for at foreldre bes om å undertegne samtykkeskjema Alle barn har rett til barnehageplass Foreldre til barn uten barnehageplass motiveres til å søke barnehageplass Barn uten barnehageplass gis tilbud om språkstimulering i helsestasjonen 17

18 Gratis kjernetid er for alle barn i Strømsø/ Fjell området prosjekt Helsestasjonen tar kontakt med barnehagen om barn med lav score. Informerer om hvilke områder barna scorer lavt Oppfølging i samarbeid med foreldre barnehagens ansvar Ingen rutiner for barn med bra score 4- åringen i barnehage Barnets språkbruk skal registreres og stimuleres Barnet har aldersadekvat språklig bevissthet 5 åringen i barnehagen Barnet har aldersadekvat språklig bevissthet Kunnskapstrappa (metoden) og Språktrappa (digital idebank) TRAS er obligatorisk kartleggingsverktøy Kartlegging med Nya Sit etter behov Bruke opplæringsmateriellet Tall og språksprell, med tilhørende evalueringsskjema Kunnskapstrappa (metoden) og Språktrappa (digital idebank) Ansatte gjennomfører systematiske observasjoner av alle barn mht språklig utvikling og registrerer inn i TRAS Språklig bevissthetstrening i små grupper, 4-5 barn, med fokus på: Oppmerksomhet på lyd Rim og regler Stavelsesdeling Forlydsanalyse Gjentagelse ved behov Ansatte gjennomfører systematiske observasjoner av alle barn mht språklig utvikling og registrerer inn i TRAS 18

19 Barnet skal beherske norsk godt nok til skolestart Skrivedansen: Barnet har utviklet kroppsbevissthet, dominant hånd, øye-hånd koordinasjon, flyt i bevegelser. Konsentrasjon samt rom- og retningssans TRAS er obligatorisk kartleggingsverktøy Kartlegging med Nya Sit ved behov Bruk av Skrivedansen (Nederlandsk metode) Arbeid i Se og hør gruppe med alle 5- åringene, regelmessig Tilrettelagte aktiviteter der tema fra Skrivedansen benyttes. Ansatte skal arbeide med at barna: Mestrer å ta imot beskjed Gjøre beskjeden om til aktiv handling Utføre handlingen Turtaging vente på tur gi tur Kunne holde fokus Sette ord på egne og andres handlinger og følelse Barnehage 5-åringen 5-åringens barnehagepedagog Elevens kontaktlærer på 1.trinn Styrke overgangen fra barnehage til skole for flerspråklige barn Bruke opplæringsmateriell, Tall- og språksprell - repetisjon - 2 nye områder En modell hvor foreldre, førskolelæter og lærer har felles erfaringsdeling om barnets språklige utvikling og sosiale kompetanse Mal for invitasjon til samtalen Mal for gjennomføring av samtalen Rutinebeskrivelse for planleggingsfase for pedagogene i barnehage og skole 1. ord og setningsbevissthet 2. morfembevissthet Gjennomføre samtalene: ansvar Avdelingsleder på skolen Foreldrenes forberedelse til møtet: hva er du stolt av si i forhold til ditt barn Se egne maler og innhold H:\Prog\GLIS\overgangssamtaler\Mal - veiledende plan for samtalen.doc DELE er prøvet ut i DELE er en alternativ modell for overgangssamtale 19

20 Elever på og 3.trinn Den enkelte elev har en språk- og begrepsutvikling, sett i forhold til nivå ved skolestart Skape et solid stillas (Vygotsky 1978) på norsk, for å ha tilstrekkelig språkkompetanse til at eleven skal ha et gjennomgående godt læringsutbytte og kunne tilegne seg fagstoff Overgangssamtale mellom foreldre, førskolelærer og lærer Verktøy: Kartleggings-verktøy i grunnleggende norsk/ Vokal (obligatorisk for alle flerspråklige elever) Kartlegging med Nya Sit (etter behov) Ringeriksmateriell (etter behov/ obligatoriske ved enkelte skoler for alle) Nasjonal kartleggingsprøve i leseferdighet (mai) Leseprøve på ulike morsmål (2. trinn) Lærere bruker kartleggingsresultater systematisk Lærere skal systematisk arbeide med å skape før-forståelse Lærere bruker Språktrappa som er en modell for temabasert språk- og begrepsopplæring I undervisningen skal det brukes: Visualisering som gjennomgående metode Billedboka Konkreter Låne kasser fra bh mediatek Nivådeling Ordbanker SFO som språk arena Metoder: Språktrappa Ringeriksmateriell SOL Veiledet lesing Systematisk jobbing med begreper og språk i alle fag Forsterket foreldresamarbeid Tett samarbeid mellom de lærerne som er tilknyttet trinnet for å sikre en sammenheng i lærestoffet mellom ordinær norskundervisning, morsmålsopplæring og opplæring i 20

21 grunnleggende norsk Elever på 4., 5., 6. og 7.trinn Ved utgangen av barneskolen har de flerspråklige elevene i snitt samme læringsutbytte (resultatet på kartleggingsprøver) som snittet av de etnisk norske drammenselever Forutsetning: eleven har bodd minst 7 år i Norge, gått i barnehagen i minst 1 år. Verktøy: Kartleggings-verktøy i grunnleggende norsk/ Vokal (obligatorisk for alle flerspråklige elever) Nasjonale prøver (5. trinn) Nasjonale kartlegginger(årlig) (lesing og regning) SOL Aski Raski Lærerne skal: Ta i bruk ordbanker Bruke visualisering legge til rette for at elever som har behov for det skal gis mulighet til å få en førforståelse før nytt fagstoff innføres bruke lese- og læringsstrategier bruke metodikken veiledet læring Skolen skal: Tilrettelegge for behovsprøvd leksetilbud (5. til 7. trinn) Et foreldresamarbeid hvor foreldrene brukes som ressurs (medlærere) Filmer fra nettet Språkstien Metode: Norsk /begrepsopplæring I alle fag Veiledet lesing SOL Bruk av forsker-elever (lenke til prosjektutprøvingen) 21

22 8. Implementering i Drammen I løpet av skoleåret 2011/ 2012 gjennomføres en rekke implementeringstiltak. Språktrappa gjøres tilgjengelig for alle skoler og barnehager Ordbankene gjøres tilgjengelig for alle skoler og barnehager Kunnskaps- og språktrappa implementeres i alle barnehager. Egen prosjektmedarbeider er ansatt for dette arbeidet Åssiden barnehage/ skole deltar i en av filmene som NAFO produserer for å dokumentere arbeidet I samarbeid med et reklamebyrå lages en presentasjon av prosjektets anbefalinger. Denne presentasjonen brukes for å spre erfaringer internt i kommune og eksternt dersom det kommer forespørsler om dette. Presentasjonen skal kunne brukes for flere målgruppe; foreldre, politikere, ledelse og ansatte Prosjektavslutning med alle prosjektmedarbeidere Spåktrappa, filmen og presentasjonen legges på kommunens internettsider Gjennomføring av en åpen spredningskonferanse Vedlegg 1. Fjell tabell som dokumenterer delprosjektet 2. Skjematikk for overgangssamtalen barnehage/ skole 3. Åssiden tabell som dokumenterer delprosjektet 4. MIR Drammen 5. Gulskogen/ Rødskog - tabell som dokumenterer delprosjektet 6. Danvik/ Brandengen - tabell som dokumenterer delprosjektet 7. Utfyllende dokumentasjon Fjell skole 8. Eksempel på beregning av egenfinansiering i barnehager 9. Eksempel på beregning av egenfinansiering i skoler 22

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Sluttrapport Prosjektet Språkskatt 2003-2006

Sluttrapport Prosjektet Språkskatt 2003-2006 Sluttrapport Prosjektet Språkskatt 2003-2006 Innhold 1. Prosjektets bakgrunn a. Prosjektformål b. Prosjektmandat c. Prosjektorganisering 2. Prosjektets aktiviteter 3. Økonomi 4. Resultater 5. Hva nå? Styringsgruppens

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING PROSJEKTRAPPORT PP-TJENESTEN I STANGE OG STANGE SKOLE SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING - EN SAMARBEIDSMODELL NAFO- PROSJEKT PROSJEKTPERIODE VÅREN 2007-HØSTEN 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLANLEGGINGSFASEN 1.1 Innledning

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever Delrapport November 2008 Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og

Detaljer

Lastet ned fra: morsmal.org

Lastet ned fra: morsmal.org Lastet ned fra: morsmal.org Byrådssak /12 Særskilt språkopplæring og tospråklig assistanse i Bergen kommune LIGA SARK-20-201206353-1 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette frem sak knyttet til bystyrets

Detaljer

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 OPPLÆRINGSTILBUDET TIL ELEVER SOM HAR ET ANNET SPRÅK ENN NORSK SOM MORSMÅL Verdal kommune N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon 1) Bildet er hentet fra St.meld. 16 (2006-2007) INNHOLDSREGISTER

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen

Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder Tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Forord Bystyret i Drammen

Detaljer

Kvalitetsmelding om grunnskolen

Kvalitetsmelding om grunnskolen Kvalitetsmelding om grunnskolen Sarpsborg kommune 2010 Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i 2010. Skolene Antall elever Skole / trinn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum Alvimhaugen

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Språk i fokus. Sluttrapport Språkløftet og Utviklingsprosjekt for skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever

BÆRUM KOMMUNE. Språk i fokus. Sluttrapport Språkløftet og Utviklingsprosjekt for skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever BÆRUM KOMMUNE Språk i fokus Sluttrapport Språkløftet og Utviklingsprosjekt for skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever Utarbeidet høsten 2011av prosjektleder Helle Ibsen (Bærum PPT) Revidert

Detaljer

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning...

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning... 0 Innhold Innledning... 3 Sammendrag... 4 Kapittel 1. Kvalitet i ledelse og kompetanseutvikling... 5 Medarbeidertilfredshet... 5 Generelt... 5 Medarbeiderne... 5 Resultatenhetslederne... 6 Sykefravær...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Handlingsplan for drammensskolen 2009-2012

Handlingsplan for drammensskolen 2009-2012 Handlingsplan for drammensskolen 2009-2012 1 Handlingsplan for drammensskolen INNHOLD SAMMENDRAG 3 Begrensninger i handlingsplanen... 3 SFO... 3 Skolebyggene... 3 Grunnskole for innvandrere og flyktninger...

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Rapport på SPRÅKLØFTET 2007-2011 Bydel Stovner

Rapport på SPRÅKLØFTET 2007-2011 Bydel Stovner Oslo kommune Bydel Stovner Barnehageenheten Rapport på SPRÅKLØFTET 2007-2011 Bydel Stovner Prosjektets lokale hovedmål Språkløftet har vært et delprosjekt under Gratis kjernetid i Groruddalssatsningen.

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

Veileder. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever

Veileder. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever Veileder Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever Innhold Innledning 3 Hvem er nyankomne elever? 3 Kap. 1 Regelverk 4 Grunnskoleopplæring 4 Videregående opplæring 5 Innføringstilbud 6

Detaljer

forord 5 Elever har tatt bildene i kvalitetsmeldingen 7 Kvalitetsutvikling og styring 9 Tilpasset opplæring 15 Elevenes lærings- og arbeidsmiljø 37

forord 5 Elever har tatt bildene i kvalitetsmeldingen 7 Kvalitetsutvikling og styring 9 Tilpasset opplæring 15 Elevenes lærings- og arbeidsmiljø 37 Kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen 2008-2009 2 Innhold forord 5 Elever har tatt bildene i kvalitetsmeldingen 7 Kvalitetsutvikling og styring 9 Tilpasset opplæring 15 Lærere og ledere i grunnskolen

Detaljer

Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn

Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn Vadsø kommune 2010 1 De fleste bildene er fotografert av personalet i barnehagene. Det er gitt tillatelse til bruk av bildene. Layout: Anne Karlsen

Detaljer

i praksis: flerkulturell opplæring En filmbasert ressurspakke for lærere og lærerstudenter

i praksis: flerkulturell opplæring En filmbasert ressurspakke for lærere og lærerstudenter i praksis: En filmbasert ressurspakke for lærere og lærerstudenter INNHold Innhold Side Føreord 4 Hilsen fra Nasjonalt senter for i skolen 5 Om i praksis: 6 Filmer 8 2 Filmer Lesevenner 10 Familielæring

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING NAMDALSEID 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Namdalseid kommune

Detaljer

SLUTTRAPPORT UTVIKLINGSPROSJEKT 2002-2004 MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT UTVIKLINGSPROSJEKT 2002-2004 MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT UTVIKLINGSPROSJEKT 2002-2004 MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN 2 Forord Denne rapporten er en sluttrapport fra prosjektet Minoritetsspråklige foreldre

Detaljer