Sosial kompetanseplan for Danvik skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sosial kompetanseplan for Danvik skole"

Transkript

1 Sosial kompetanseplan for Danvik skole Tiltaksplan mot mobbing Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Opplæringsloven 9a: Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring Læreplanens generelle del: Opplæringen må rettes også mot de personlige egenskaper en ønsker å utvikle, og ikke bare mot faginnhold. Nøkkelen er å utforme omgivelser som gir rike muligheter for barn og unge til å utvikle bevisst samfunnsansvar og handlingskompetanse for rollen som voksen.

2 Forord: På Danvik skole viser vi RESPEKT, vi tar ANSVAR og vi viser OMSORG! Vi jobber kontinuerlig for å fremme et godt arbeids- og læringsmiljø. Fra høsten 2008 har skolen jobbet for å utvikle oss til å bli en PALS-skole. PALS står for Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. Dette er et prosjekt utviklet og støttet av Atferdsenteret der det er fokus på at sosiale ferdigheter må læres på lik linje med faglige kunnskaper og ferdigheter og at utvikling av sosiale ferdigheter er en forutsetning for et godt læringsmiljø. I løpet av skoleåret jobbet elever, personale og foresatte med å utvikle et felles sett med regler og forventninger som skal gjelde for alle på Danvik skole. Disse forventningene jobber vi nå kontinuerlig for å implementere og etterfølge. Vi opplever å være på god vei mot en Vi-skole på dette området! Vi har blitt enige om at vi skal vise respekt, ta ansvar og vise hverandre omsorg, og vi har satt opp disse læringsmålene for sosial kompetanse: Elevene skal være trygge og trives Elevene skal ha et godt arbeids- og læringsmiljø Elevene skal ta ansvar for miljøet Elevene skal oppleve at de er med på å bestemme Denne planen er en del av dette arbeidet. Planen er revidert gjennom et samarbeid mellom skolens personale, foresatte og elever. Vi har forsøkt å gi en oversikt over skolens arbeid på det forebyggende området, men også tydelig beskrive hvilke tiltak som skal igangsettes dersom enkeltelever opplever å bli krenket av andre barn eller voksne. Vi tenker dette må være et levende dokument som kontinuerlig endres i takt med at vi som skole utvikler oss. Vi er glad for eventuelle innspill du som leser har, og vil ta dem til etterretning! Danvik skole juni 2010

3 INNHOLD: 1. Vi viser respekt, ansvar og omsorg - Skolens Trivsels- og ordensreglement - Kommunens regler for opptreden 2. Forebyggende tiltak - Klassemiljøarbeid - Elevmedvirkning - Trivselstiltak - Nettvett - Andre hjelpeinstanser - Konsekvenser 3. Friminutt - Organisering - Inspeksjonsrutine - Trivselsledere 4. SFO - Plan for SFO - Samarbeid skole SFO 5. Skole-hjem-samarbeid i forhold til sosial kompetanse - Gjensidige forventninger mellom skole og hjem - Konferansetimer - Foreldremøter - Skolevei - Nettvett - Skolens råd og utvalg 6. Tiltaksplan mot mobbing - Definisjon av mobbing - Tiltak ved mistanke om mobbing - Tiltak for å stoppe avdekket mobbing

4 1. Vi viser respekt, ansvar og omsorg For oss på Danvik er det viktig å møte alle elever med et felles sett regler og forventninger. Uavhengig av hvilke voksne barnet møter, skal det oppleve å få den samme reaksjonen på sin opptreden. Dette vil oppleves forutsigbart og rettferdig. Skolens Trivsels- og ordensreglement: Vi viser respekt Vi tar ansvar Vi viser omsorg I klasserommet og på SFO Vi lytter når andre har ordet Vi rekker opp hånda når vi vil si noe Vi venter på tur Vi bruker innestemme Vi holder armer og bein for oss selv Vi møter presis Vi kommer raskt i gang med arbeidet Vi rydder etter oss Vi behandler bøker og utstyr pent Mobiler er slått av og ligger i sekken Vi hilser på hverandre Vi samarbeider med alle Vi snakker hyggelig om og til hverandre I skolegården Vi hører på de voksne Vi følger regler i lek Vi spør om å få være med å leke Vi lar andre få leke i fred Vi tar vare på lekene våre Vi bruker målene etter lista Vi går inn når pausen er over Sykler, sparkesykler og skateboard skal stå på anvist plass Vi spør om andre vil være med i leken Vi snakker hyggelig om og til hverandre Vi sier i fra om noen trenger hjelp I gangen Vi går i gangen Vi holder armer og bein for oss selv Vi lar andres ting være i fred Vi holder orden på plassen vår Vi går rett dit vi skal Vi bruker innesko Vi hjelper hverandre Vi bruker innestemme Vi viser at vi ser andre rundt oss På do Vi lar andre være i fred på do Vi går ut når vi er ferdige Vi vasker oss etter dobesøk Vi holder orden på do På biblioteket Vi bruker innestemme Vi beveger oss rolig Vi behandler bøker pent Vi registrerer bøker vi låner Vi setter bøker tilbake på plass Vil du se Trivsels-og ordensreglementet som en Photo-story, klikker du her: Vi hjelper hverandre med å finne bok Forventninger_på_Danvik

5 Kommunens felles regler for opptreden: Kommunen har et felles regelverk som er vedtatt av Hovedutvalget for undervisning. Det gir bl.a. retningslinjer i forhold til erstatningskrav og ulike konsekvenser på alvorlig brudd på reglene. Dere finner dem ved å klikke her: Felles_forventninger 2. Forebyggende tiltak Vi tenker at sosiale ferdigheter må læres og gis fokus i skolen på lik linje med faglig kunnskap og ferdigheter. Læring skjer i et sosialt samspill, og barna må være trygge og trives for at de skal lære optimalt. For oss blir det viktig at alle voksne er gode støttespillere for barna, og at de fungerer som gode modeller i forhold til skolens regler og forventninger. Arbeid med klassemiljø: - Hvert skoleår starter med et ekstra fokus på klassemiljøarbeid og sosiale ferdigheter. Vi kaller perioden God start, og målsetting for perioden og tiltak som blir igangsatt på ulike klassetrinn kan du lese om på linken under. God_start - Belønning kan fungere som en motivasjonsfaktor under arbeidet med å lære inn sosiale ferdigheter. Elever, foreldre og skolens personale har satt opp en idebank i forhold til belønning. Hvert enkelt trinn velger sin form. (Legge inn en link til den her!) - Alle trinn har ukentlig beskrevet hvilke sosiale mål det jobbes med på arbeidsplanen. Det gir foresatte en mulighet til å følge opp arbeidet med klassemiljøet hjemme. o Evaluering av sosiale mål og generell trivsel på arbeidsplanen holder fokus på trygghet og trivsel oppe - Det skal gjennomføres minst to planlagte elevsamtaler pr. skoleår. Mange trinn legger til rette for flere enn det. Uformelle elevsamtaler med enkeltbarn skal det legges til rette for ved behov. Eleven selv, foreldrene eller personalet kan fremme ønske om dette. - Logg-føring. Mange trinn legger til rette for at elevene gjennom en skriftlig logg kan kommunisere med læreren om klassemiljø og faglige utfordringer. Elevmedvirkning: Elevene må fra første dag i skolen - og stadig mer med økende alder - få plikter og gis ansvar. Ikke bare for egen faglige framgang, men også overfor andre elever og de øvrige medlemmer av skolefellesskapet. - Klassemøter blir avholdt ukentlig i hver enkelt klasse/gruppe, og målet er å fremme sosialt samspill, toleranse, empati og tilhørighet. Det er også fokus på elevmedvirkning og elevdemokrati, og mange av sakene i klassemøtene kommer fra skolens elevråd eller gis fra trinnene til diskusjon i elevrådet. o Andre tema på klassemøtene kan være; trinnets svar på elevundersøkelsen (5.-7., refleksjon over arbeidsvaner på trinnet/i gruppa, hvordan feire at trinnet når sine mål, belønning, samspillsleker.. - Elevråd blir avholdt hver andre uke, og det er en av skolens lærere som har ansvar for å legge til rette for og følge opp dette arbeidet. Sakene de drøfter kommer fra klassemøter på ulike trinn eller fra FAU eller skolens personale. Elever fra trinn velges som representanter for klassene. - Vi har fokus på at elevene selv må være med på å ta ansvar for at skolens forventninger blir fulgt. Alle trinn gir elevene ansvarsoppgaver i klasserommet. En av deres oppgaver kan være opprydning og kildesortering. - Skolen har en egen vaktmestergruppe som følger spesielt opp utemiljøet og at det er ryddig og ordentlig rundt oss. - Skolen har egne trivselsledere ute i storefriminutt. Les om dette under neste kapittel.

6 Trivselstiltak for hele skolen: - 4.trinnselever på Danvik er faddere for de ny førsteklassingene. Elevene fra 4.trinn blir organisert i små grupper av elever som har medansvar for å legge til rette for at førsteklassingene finner seg godt til rette og er trygge på skolen. Lærerne på de to trinnene har ansvar for å legge til rette for aktiviteter og oppgaver som fremmer dette sosiale samspillet. - Skolen har i sin årsplan lagt til rette for faste felles aktiviteter for hele skolesamfunnet. o Joggedag i september for alle trinn på Bikkjestykket o Friidrettsdag for mellomtrinnet på høsten o Juleverksted med grupper på tvers av trinn o Felles adventsamlinger i skolens aula o Kanonball- og innebandyturnering i desember o Felles skidag for alle trinn i februar på Landfalltjern o Talentiade for alle trinn der enkeltelever og grupper kan vise sitt talent o Fotballturnering i siste uke før sommerferien o Skogdag for hele skolen med grupper på tvers av trinn NB: Få inn noen bilder her!! Nettvett: Skolen har fokus på nettvett i forhold til bruk av digitale medier, og arrangerer foreldre - elev -kvelder med nettvett som tema for 4.-7.trinn. På denne nettsiden finner vi mange gode tips: Andre hjelpeinstanser I noen tilfeller vil det være naturlig å koble inn andre instanser som kan støtte oss i arbeidet med å støtte elevene på veien mot trygge, sosiale mennesker. Både skole og hjem kan ta direkte kontakt og søke støtte hos disse: - Helsesøster tlf: - Bupa tlf: - Senter for oppvekst tlf: o PPT o Barnevern o Oppvekstteam Konsekvenser - Hvert enkelt trinn og SFO, avtaler med elevene et felles sett konsekvenser i forhold til brudd på skolens forventninger. o For mange vil det bety en samtale med lærer og eventuelt andre parter for å finne en løsning og avtale veien videre. o Et gode eleven har kan bli fratatt. o Noen trinn ber elever som bryter reglene skriftliggjøre hva som skjedde, hva han/hun har lært av situasjonen og også notere ned hva han/hun vil gjøre nå som løsning og en annen gang i samme type situasjon. o Muntlig eller skriftlig beskjed til hjemmet - Ved alvorlige brudd skal skolens ledelse kobles inn, og spesielle tiltak som avtales med foresatte blir igangsatt - Skolen skal igangsette spesielle tiltak rundt enkeltelever som stadig sliter med å lære og etterleve skolens regler og forventninger. Disse skal avtales med eleven selv og de foresatte, og tiltakene skal evalueres jevnlig. - Skolen jobber for å bli mer samkjørt i forhold til bruk av konsekvenser. Dette arbeidet vil videreføres.

7 3. Friminutt Vi er opptatt av at alle elevene skal ha det trygt og godt og være i aktivitet i friminuttene. Dette er en viktig arena for læring og utvikling av sosiale ferdigheter. Vi har en forventning om at alle viser respekt, tar ansvar og viser hverandre omsorg i skolegården. Organisering: - Fysisk er utearealet tilpasset mange ulike former for lek og aktivitet. Vi er bevisst på å legge til rette for at barn med ulike forutsetninger og interesser skal finne utfordringer og aktiviteter som passer for dem. - Elevene fordeler seg på de tre skolegårdene etter interesse og behov - 1.trinn har hele høsthalvåret en avtale med om å oppholde seg i nedre skolegård. Her er det til enhver tid voksne de kjenner fra trinnet ute i tillegg til de fastsatte utevaktene. Inspeksjonsrutine I alle friminutt har vi minst to voksne ute i hver av skolegårdene. De følger denne rutinen: Vi følger oppsatt inspeksjonsplan som man finner på personalrommet og på MLG. Utevaktene er raskt på plass i skolegården iført gule vester. Andre voksne på trinnet sørger for at alle elever forlater garderoben, og låser etter dem. Utevaktene er i bevegelse, og oppsøker ulike områder av skolegården. Utevaktene involverer seg positivt i det som skjer, og minner ved behov elevene om hva det betyr å vise respekt, ta ansvar og vise omsorg i skolegården. Utevaktene i øvre skolegård, må også sjekke toalettene mot Danvikbakken med jevne mellomrom. Utevaktene i bakre skolegård må sjekke toalettene mot aula med jevne mellomrom. Elevene oppfordres til å velge hvilken skolegård de skal leke i før de går ut. De skal ikke bytte skolegård i løpet av friminuttet. Elevene klatrer kun på lekeapparater og på anviste steder. Ingen skal sitte på gjerdene eller portene ut mot gata. Det samme gjelder trappa ned til kunst og håndverken. Ingen oppholder seg ved sykkel- eller søppelstativene. Snøballkasting foregår kun mot blink. Elevrådet bestemmer eventuelle regler for lekeapparatene. Disse lamineres og henges opp ved lekeapparatet. Hendelsesrapport: For å holde fokus oppe i forhold til å se etter de positive tingene som skjer i friminuttene og for å registrere hvor og hva som eventuelt skjer av brudd på forventningene, fyller utevaktene i perioder av året ut en hendelsesrapport som leveres kontaktlærerne. Trykk her så ser du hvordan den ser ut: Hendelsesrapport Trivselsledere: I alle storefri har vi elever som fungerer som trivselsledere ute i skolegården. De er iført vester og er positive igangsettere av lek i friminuttene. Dette er målet med ordningen: At flere elever er i aktivitet. At alle skal ha noen å leke med. At skolegårdene utnyttes best mulig. At elever tar ansvar for hverandre. At økt trivsel i friminuttene skal gi et godt og aktivt læringsmiljø. Følg denne linken så kan dere lese om Trivselslederprosjektet. Trivselslederprosjekt

8 4. SFO SFO er en svært viktig arena i forhold til utvikling av gode relasjoner og trening i sosiale ferdigheter og holdninger. De ansatte på SFO skal legge til rette for aktiviteter og lek som gir barna mulighet til å få positive erfaringer på det sosiale området. De reglene og forventningene skolens personale, elever og foresatte har blitt enige om, skal selvsagt også ivaretas og etterfølges i SFO-tid. Plan for SFO: Det er utarbeidet en plan for SFO-arbeidet. Den kan leses under denne linken: PlanSFO Samarbeid skole SFO: Ved oppstart av skoleåret legger avdelingsleder for SFO til rette for at samarbeidet igangsettes og organiseres. Fokus vil være på rutiner ved overgang og oppfølging av regler og forventninger. 5. Skole-hjem-samarbeid i forhold til sosial kompetanse Foreldre og foresatte er de som kjenner barna best og som kan støtte og påvirke skolens arbeid i forhold til sosial kompetanse. De er skolens viktigste samarbeidspartner i forhold til arbeidet med barnas læringsmiljø. Gjensidige forventninger mellom skole og hjem: Hjemmets forventninger til skolen (linkes inn) Skolens forventninger til hjemmene (linkes inn) Les dokumentet under for generell info til foreldrekontakter utarbeidet av FAU: Foreldrekontaktinfo Konferansetimer: - Det skal sendes ut et forberedelsesskriv til elev/foresatte i forkant av samtalen. - Samtalen skal preges av dialog, og det skal alltid gis mulighet for at foresatte får mulighet til å komme med innspill til saker som skal tas opp. - Det vil bli reflektert omkring elevens generelle-, sosiale-, faglige- og metodekompetanse. Foreldremøter: - Foreldremøtene planlegges i samarbeid mellom kontaktlærere og foreldrekontakter på Årshjulsmøtet i september og januar. - Det blir sendt ut en invitasjon i forkant med agenda og mulighet til å komme med innspill til tema til diskusjon - Foreldremøtet skal preges av dialog mellom engasjerte og samkjørte foreldre og lærere der aktuelle tema og saker diskuteres - Forhold omkring klasse- og arbeidsmiljø tas opp hver gang - Foreldrekontaktene har fast tid til informasjon fra FAU og andre saker foreldregruppa ønsker tatt opp - Det føres referat fra møtet - FAU har utarbeidet et dokument omkring innhold og gjennomføring av foreldremøter som du kan lese her: Skolevei: - Foresatte følger opp at skoleveien er en positiv og trygg arena for alle skolens elever. Dette gjøres gjennom samtaler med egne barn, følge og tilstedeværelse på skoleveien og tilbakemelding til skolen ved bekymring - Skolen legger til rette for at foresatte kan gjøre avtaler om samkjøring slik at alle har noen å gå med eller får følge til skolen

9 Nettvett: - Foreldre er aktive og følger med på hva som skjer på denne arenaen på fritiden. Dersom de opplever at barn blir utestengt eller blir krenket på nett tas dette tak i, og skolen informeres - Skolen følger Drammen Kommunes IKT-plan som på flere felt omhandler sikker og trygg bruk av nettet - Elev-foreldre kvelder med tema Nettvett arrangert av skolen på 4.-7.trinn - Aktuell nettside: Skolemiljø : Barneombudet Skolens råd og utvalg: Samarbeidsutvalg (Skrive kort om funksjon) Skolemiljøutvalg (Skrive kort om funksjon) FAU (Skrive kort om funksjon) 6. Tiltaksplan mot mobbing Dersom klassemiljøarbeidet og andre forebyggende aktiviteter ikke lykkes, og det mistenkes eller avdekkes at enkelte ikke har det greit sosialt, skal helt spesielle tiltak igangsettes. Under gir vi en definisjon av begrepet mobbing og beskriver tiltak ved mistanke om eller avdekket mobbing. Definisjon av mobbing: Fra opplæringsloven 9a-3 En person blir mobbet når han eller hun gjentatte ganger og over tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. For å definere det som mobbing skal det være en viss ubalanse i makt- og styrkeforholdet; den som blir utsatt for de negative handlingene, har vanskelig for å forsvare seg og er noe hjelpeløs overfor den eller de som plager han eller henne Loven omfatter både direkte mobbing med åpne angrep på offeret, og indirekte mobbing, med isolering og utestenging fra gruppa Tiltak ved mistanke om mobbing: Fra opplæringsloven 9a-3 Dersom noen som er tilsatt ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen, og dersom det er nødvendig og mulig, selv gripe direkte inn. Tiltak Ansvarlig Støtte Gjøremål Mistanke eller påstand om mobbing Undersøke nærmere mistanke eller påstand Ansatt, medelever eller foresatte som har mistanke om mobbing. Orientere kontaktlærer om mistanke eller påstand Drøfte tiltak Melde mistanke til avdelingsleder som melder videre til rektor Undersøke påstand og omfang ved hjelp av loggføring, elevsamtaler og observasjon Kontakte foresatte til den utsatte Gjennomføre første Den voksne skal være helt

10 samtale med den utsatte Intensivere klassemiljøarbeid klar på at erting og plaging ikke aksepteres. Plagerne må ikke omtales negativt; det er atferden man vil til livs. Det blir gjort avtale om tiltak og oppfølging. Føre referat fra samtalen med kopi til involverte Tett dialog med foresatte i forhold til tiltak Noe hyppigere klassemøter med innhold ut i fra eventuell utfordring Tiltak for å stoppe avdekket mobbing: Dersom mistanken om mobbing verifiseres eller styrkes, igangsettes følgende tiltak: Tiltak Ansvarlig Støtte Gjøremål Varsle offerets foresatte og avtale videre tiltak Informere om at skolen nå ser på saken som mobbing Informere om skolens tiltak Samtale med plageren Varsle plagerens foresatte samme dag som samtalen med eleven. i en slik situasjon Læreren stadfester at han kjenner til plagingen. Vi går ikke inn i en diskusjon, men er tydelig på at vi vet hva som skjer og at det ikke godtas Læreren skal gi eleven anledning til å uttale seg. MÅL: - Få eleven med på å ta avstand fra mobbingen og forplikte seg til å slutte med plagingen. - Sette opp forslag til tiltak og konsekvenser - Få eleven til å opptre konstruktivt overfor offeret. Føre referat fra samtalen med kopi til involverte Informere om påstanden Informere om skolens tiltak i en slik situasjon Møte med offerets foresatte Skolen gir tilbakemelding på innholdet i loggføringen, elevsamtalene og observasjonen Konkluderer med at dette ligger innenfor begrepet

11 Møte med plagerens foresatte Elevsamtale med den utsatte Samtale i klassen Oppfølging og tiltak mobbing. Foresatte og skolen vurderer situasjonen og jobber mot en enighet i forhold til videre tiltak og oppfølging. Føre referat fra samtalen med kopi til involverte Skolen gir tilbakemelding på innholdet i loggføringen, elevsamtalene og observasjonen Konkluderer med at dette ligger innenfor begrepet mobbing. Foresatte og skolen vurderer situasjonen og jobber mot en enighet i forhold til videre tiltak og oppfølging. Føre referat fra samtalen med kopi til involverte Gi støtte og mulighet til å beskrive følelser og opplevelser Avklare videre tiltak Logg-føring, daglige samtaler for å se at plagingen opphører Føre referat fra samtalen med kopi til involverte Orientere medelevene Ansvarliggjøre medelever i forhold til støtte og melding om bekymring Finne ideer til løsning Analysere og følge opp situasjonen Intensivere klassemiljøarbeid Gi melding til foresatte og ledelsen om utvikling. Føre referat fra alle møter

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

Sosial plan. for Åskollen skole

Sosial plan. for Åskollen skole Sosial plan for Åskollen skole 1 Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Åskollen skole Et godt

Detaljer

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLE 2014-2015 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolen

Detaljer

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

INGEN UT AV REKKA GÅR. Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø

INGEN UT AV REKKA GÅR. Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø INGEN UT AV REKKA GÅR Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø Revidert vår 2011 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ARBEID MED DET PSYKOSOSIALE MILJØET... 3 3. DEFINISJON AV MOBBING...

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd.

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd. SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for krenkende atferd. Forord Arbeidet med å lage sosial handlingsplan for Frosta skole

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Innhold Revidert 29.06.2015 Mål:... 1 Utdrag fra opplæringsloven kapittel 9 og veilederen til denne... 1 Det psykososiale miljøet med utgangspunkt i 9 a-3...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2014/15 Innledning I Stortingsmelding 31 (2007 2008), Kvalitet i skolen er et av målene for kvalitet i grunnopplæringen at: Alle elever og lærlinger skal inkluderes

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Connect Vinderen. Om hvordan vi skaper et læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole. Handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid

Connect Vinderen. Om hvordan vi skaper et læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole. Handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid Connect Vinderen En del av Om hvordan vi skaper et læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole Handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid Handlingsplan mot krenkende adferd Redigert:

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR VENN OPPVEKSTSENTER, SKOLEN

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR VENN OPPVEKSTSENTER, SKOLEN SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR VENN OPPVEKSTSENTER, SKOLEN OPPLÆRINGEN MÅ RETTES IKKE BARE MOT FAGINNHOLD, MEN OGSÅ MOT DE PERSONLIGE EGENSKAPER EN ØNSKER Å UTVIKLE, VED Å UTFORME OMGIVELSER SOM GIR RIKE MULIGHETER

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE. Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte

SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE. Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte Vi ønsker at alle skal trives på skolen vår. Vi jobber for å være et inkluderende

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave Sosial plan Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole midlertidig utgave Munkerud skole, avdeling Nordstrand Skoleåret 2014/2015 Skoleåret 2014/15 Sosial plan et positivt elevmiljø ved Munkerud skole Forfatter:

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15 BØ KOMMUNE Eidet skole Håndbok Sist revidert 18.09.15 Innhold : side 2 Innholdsfortegnelse side 3 Innledning/forord side 4 Målsetting for skolen side 4 Tiltak for å nå målene - Tilpasset undervisning -

Detaljer

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot Krenkende atferd i skoler og barnehager - versjon 9. januar 2015 Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot krenkende atferd for skolene og barnehagene i Iveland

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BERLEVÅG SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BERLEVÅG SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BERLEVÅG SKOLE Berlevåg skole har nulltoleranse mot mobbing, og dette er også skolens 1. prioritering i prosjektet Bedre læringsmiljø. Berlevåg skole har gjennom prosjektet

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer