Sosial kompetanseplan for Danvik skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sosial kompetanseplan for Danvik skole"

Transkript

1 Sosial kompetanseplan for Danvik skole Tiltaksplan mot mobbing Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Opplæringsloven 9a: Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring Læreplanens generelle del: Opplæringen må rettes også mot de personlige egenskaper en ønsker å utvikle, og ikke bare mot faginnhold. Nøkkelen er å utforme omgivelser som gir rike muligheter for barn og unge til å utvikle bevisst samfunnsansvar og handlingskompetanse for rollen som voksen.

2 Forord: På Danvik skole viser vi RESPEKT, vi tar ANSVAR og vi viser OMSORG! Vi jobber kontinuerlig for å fremme et godt arbeids- og læringsmiljø. Fra høsten 2008 har skolen jobbet for å utvikle oss til å bli en PALS-skole. PALS står for Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. Dette er et prosjekt utviklet og støttet av Atferdsenteret der det er fokus på at sosiale ferdigheter må læres på lik linje med faglige kunnskaper og ferdigheter og at utvikling av sosiale ferdigheter er en forutsetning for et godt læringsmiljø. I løpet av skoleåret jobbet elever, personale og foresatte med å utvikle et felles sett med regler og forventninger som skal gjelde for alle på Danvik skole. Disse forventningene jobber vi nå kontinuerlig for å implementere og etterfølge. Vi opplever å være på god vei mot en Vi-skole på dette området! Vi har blitt enige om at vi skal vise respekt, ta ansvar og vise hverandre omsorg, og vi har satt opp disse læringsmålene for sosial kompetanse: Elevene skal være trygge og trives Elevene skal ha et godt arbeids- og læringsmiljø Elevene skal ta ansvar for miljøet Elevene skal oppleve at de er med på å bestemme Denne planen er en del av dette arbeidet. Planen er revidert gjennom et samarbeid mellom skolens personale, foresatte og elever. Vi har forsøkt å gi en oversikt over skolens arbeid på det forebyggende området, men også tydelig beskrive hvilke tiltak som skal igangsettes dersom enkeltelever opplever å bli krenket av andre barn eller voksne. Vi tenker dette må være et levende dokument som kontinuerlig endres i takt med at vi som skole utvikler oss. Vi er glad for eventuelle innspill du som leser har, og vil ta dem til etterretning! Danvik skole juni 2010

3 INNHOLD: 1. Vi viser respekt, ansvar og omsorg - Skolens Trivsels- og ordensreglement - Kommunens regler for opptreden 2. Forebyggende tiltak - Klassemiljøarbeid - Elevmedvirkning - Trivselstiltak - Nettvett - Andre hjelpeinstanser - Konsekvenser 3. Friminutt - Organisering - Inspeksjonsrutine - Trivselsledere 4. SFO - Plan for SFO - Samarbeid skole SFO 5. Skole-hjem-samarbeid i forhold til sosial kompetanse - Gjensidige forventninger mellom skole og hjem - Konferansetimer - Foreldremøter - Skolevei - Nettvett - Skolens råd og utvalg 6. Tiltaksplan mot mobbing - Definisjon av mobbing - Tiltak ved mistanke om mobbing - Tiltak for å stoppe avdekket mobbing

4 1. Vi viser respekt, ansvar og omsorg For oss på Danvik er det viktig å møte alle elever med et felles sett regler og forventninger. Uavhengig av hvilke voksne barnet møter, skal det oppleve å få den samme reaksjonen på sin opptreden. Dette vil oppleves forutsigbart og rettferdig. Skolens Trivsels- og ordensreglement: Vi viser respekt Vi tar ansvar Vi viser omsorg I klasserommet og på SFO Vi lytter når andre har ordet Vi rekker opp hånda når vi vil si noe Vi venter på tur Vi bruker innestemme Vi holder armer og bein for oss selv Vi møter presis Vi kommer raskt i gang med arbeidet Vi rydder etter oss Vi behandler bøker og utstyr pent Mobiler er slått av og ligger i sekken Vi hilser på hverandre Vi samarbeider med alle Vi snakker hyggelig om og til hverandre I skolegården Vi hører på de voksne Vi følger regler i lek Vi spør om å få være med å leke Vi lar andre få leke i fred Vi tar vare på lekene våre Vi bruker målene etter lista Vi går inn når pausen er over Sykler, sparkesykler og skateboard skal stå på anvist plass Vi spør om andre vil være med i leken Vi snakker hyggelig om og til hverandre Vi sier i fra om noen trenger hjelp I gangen Vi går i gangen Vi holder armer og bein for oss selv Vi lar andres ting være i fred Vi holder orden på plassen vår Vi går rett dit vi skal Vi bruker innesko Vi hjelper hverandre Vi bruker innestemme Vi viser at vi ser andre rundt oss På do Vi lar andre være i fred på do Vi går ut når vi er ferdige Vi vasker oss etter dobesøk Vi holder orden på do På biblioteket Vi bruker innestemme Vi beveger oss rolig Vi behandler bøker pent Vi registrerer bøker vi låner Vi setter bøker tilbake på plass Vil du se Trivsels-og ordensreglementet som en Photo-story, klikker du her: Vi hjelper hverandre med å finne bok Forventninger_på_Danvik

5 Kommunens felles regler for opptreden: Kommunen har et felles regelverk som er vedtatt av Hovedutvalget for undervisning. Det gir bl.a. retningslinjer i forhold til erstatningskrav og ulike konsekvenser på alvorlig brudd på reglene. Dere finner dem ved å klikke her: Felles_forventninger 2. Forebyggende tiltak Vi tenker at sosiale ferdigheter må læres og gis fokus i skolen på lik linje med faglig kunnskap og ferdigheter. Læring skjer i et sosialt samspill, og barna må være trygge og trives for at de skal lære optimalt. For oss blir det viktig at alle voksne er gode støttespillere for barna, og at de fungerer som gode modeller i forhold til skolens regler og forventninger. Arbeid med klassemiljø: - Hvert skoleår starter med et ekstra fokus på klassemiljøarbeid og sosiale ferdigheter. Vi kaller perioden God start, og målsetting for perioden og tiltak som blir igangsatt på ulike klassetrinn kan du lese om på linken under. God_start - Belønning kan fungere som en motivasjonsfaktor under arbeidet med å lære inn sosiale ferdigheter. Elever, foreldre og skolens personale har satt opp en idebank i forhold til belønning. Hvert enkelt trinn velger sin form. (Legge inn en link til den her!) - Alle trinn har ukentlig beskrevet hvilke sosiale mål det jobbes med på arbeidsplanen. Det gir foresatte en mulighet til å følge opp arbeidet med klassemiljøet hjemme. o Evaluering av sosiale mål og generell trivsel på arbeidsplanen holder fokus på trygghet og trivsel oppe - Det skal gjennomføres minst to planlagte elevsamtaler pr. skoleår. Mange trinn legger til rette for flere enn det. Uformelle elevsamtaler med enkeltbarn skal det legges til rette for ved behov. Eleven selv, foreldrene eller personalet kan fremme ønske om dette. - Logg-føring. Mange trinn legger til rette for at elevene gjennom en skriftlig logg kan kommunisere med læreren om klassemiljø og faglige utfordringer. Elevmedvirkning: Elevene må fra første dag i skolen - og stadig mer med økende alder - få plikter og gis ansvar. Ikke bare for egen faglige framgang, men også overfor andre elever og de øvrige medlemmer av skolefellesskapet. - Klassemøter blir avholdt ukentlig i hver enkelt klasse/gruppe, og målet er å fremme sosialt samspill, toleranse, empati og tilhørighet. Det er også fokus på elevmedvirkning og elevdemokrati, og mange av sakene i klassemøtene kommer fra skolens elevråd eller gis fra trinnene til diskusjon i elevrådet. o Andre tema på klassemøtene kan være; trinnets svar på elevundersøkelsen (5.-7., refleksjon over arbeidsvaner på trinnet/i gruppa, hvordan feire at trinnet når sine mål, belønning, samspillsleker.. - Elevråd blir avholdt hver andre uke, og det er en av skolens lærere som har ansvar for å legge til rette for og følge opp dette arbeidet. Sakene de drøfter kommer fra klassemøter på ulike trinn eller fra FAU eller skolens personale. Elever fra trinn velges som representanter for klassene. - Vi har fokus på at elevene selv må være med på å ta ansvar for at skolens forventninger blir fulgt. Alle trinn gir elevene ansvarsoppgaver i klasserommet. En av deres oppgaver kan være opprydning og kildesortering. - Skolen har en egen vaktmestergruppe som følger spesielt opp utemiljøet og at det er ryddig og ordentlig rundt oss. - Skolen har egne trivselsledere ute i storefriminutt. Les om dette under neste kapittel.

6 Trivselstiltak for hele skolen: - 4.trinnselever på Danvik er faddere for de ny førsteklassingene. Elevene fra 4.trinn blir organisert i små grupper av elever som har medansvar for å legge til rette for at førsteklassingene finner seg godt til rette og er trygge på skolen. Lærerne på de to trinnene har ansvar for å legge til rette for aktiviteter og oppgaver som fremmer dette sosiale samspillet. - Skolen har i sin årsplan lagt til rette for faste felles aktiviteter for hele skolesamfunnet. o Joggedag i september for alle trinn på Bikkjestykket o Friidrettsdag for mellomtrinnet på høsten o Juleverksted med grupper på tvers av trinn o Felles adventsamlinger i skolens aula o Kanonball- og innebandyturnering i desember o Felles skidag for alle trinn i februar på Landfalltjern o Talentiade for alle trinn der enkeltelever og grupper kan vise sitt talent o Fotballturnering i siste uke før sommerferien o Skogdag for hele skolen med grupper på tvers av trinn NB: Få inn noen bilder her!! Nettvett: Skolen har fokus på nettvett i forhold til bruk av digitale medier, og arrangerer foreldre - elev -kvelder med nettvett som tema for 4.-7.trinn. På denne nettsiden finner vi mange gode tips: Andre hjelpeinstanser I noen tilfeller vil det være naturlig å koble inn andre instanser som kan støtte oss i arbeidet med å støtte elevene på veien mot trygge, sosiale mennesker. Både skole og hjem kan ta direkte kontakt og søke støtte hos disse: - Helsesøster tlf: - Bupa tlf: - Senter for oppvekst tlf: o PPT o Barnevern o Oppvekstteam Konsekvenser - Hvert enkelt trinn og SFO, avtaler med elevene et felles sett konsekvenser i forhold til brudd på skolens forventninger. o For mange vil det bety en samtale med lærer og eventuelt andre parter for å finne en løsning og avtale veien videre. o Et gode eleven har kan bli fratatt. o Noen trinn ber elever som bryter reglene skriftliggjøre hva som skjedde, hva han/hun har lært av situasjonen og også notere ned hva han/hun vil gjøre nå som løsning og en annen gang i samme type situasjon. o Muntlig eller skriftlig beskjed til hjemmet - Ved alvorlige brudd skal skolens ledelse kobles inn, og spesielle tiltak som avtales med foresatte blir igangsatt - Skolen skal igangsette spesielle tiltak rundt enkeltelever som stadig sliter med å lære og etterleve skolens regler og forventninger. Disse skal avtales med eleven selv og de foresatte, og tiltakene skal evalueres jevnlig. - Skolen jobber for å bli mer samkjørt i forhold til bruk av konsekvenser. Dette arbeidet vil videreføres.

7 3. Friminutt Vi er opptatt av at alle elevene skal ha det trygt og godt og være i aktivitet i friminuttene. Dette er en viktig arena for læring og utvikling av sosiale ferdigheter. Vi har en forventning om at alle viser respekt, tar ansvar og viser hverandre omsorg i skolegården. Organisering: - Fysisk er utearealet tilpasset mange ulike former for lek og aktivitet. Vi er bevisst på å legge til rette for at barn med ulike forutsetninger og interesser skal finne utfordringer og aktiviteter som passer for dem. - Elevene fordeler seg på de tre skolegårdene etter interesse og behov - 1.trinn har hele høsthalvåret en avtale med om å oppholde seg i nedre skolegård. Her er det til enhver tid voksne de kjenner fra trinnet ute i tillegg til de fastsatte utevaktene. Inspeksjonsrutine I alle friminutt har vi minst to voksne ute i hver av skolegårdene. De følger denne rutinen: Vi følger oppsatt inspeksjonsplan som man finner på personalrommet og på MLG. Utevaktene er raskt på plass i skolegården iført gule vester. Andre voksne på trinnet sørger for at alle elever forlater garderoben, og låser etter dem. Utevaktene er i bevegelse, og oppsøker ulike områder av skolegården. Utevaktene involverer seg positivt i det som skjer, og minner ved behov elevene om hva det betyr å vise respekt, ta ansvar og vise omsorg i skolegården. Utevaktene i øvre skolegård, må også sjekke toalettene mot Danvikbakken med jevne mellomrom. Utevaktene i bakre skolegård må sjekke toalettene mot aula med jevne mellomrom. Elevene oppfordres til å velge hvilken skolegård de skal leke i før de går ut. De skal ikke bytte skolegård i løpet av friminuttet. Elevene klatrer kun på lekeapparater og på anviste steder. Ingen skal sitte på gjerdene eller portene ut mot gata. Det samme gjelder trappa ned til kunst og håndverken. Ingen oppholder seg ved sykkel- eller søppelstativene. Snøballkasting foregår kun mot blink. Elevrådet bestemmer eventuelle regler for lekeapparatene. Disse lamineres og henges opp ved lekeapparatet. Hendelsesrapport: For å holde fokus oppe i forhold til å se etter de positive tingene som skjer i friminuttene og for å registrere hvor og hva som eventuelt skjer av brudd på forventningene, fyller utevaktene i perioder av året ut en hendelsesrapport som leveres kontaktlærerne. Trykk her så ser du hvordan den ser ut: Hendelsesrapport Trivselsledere: I alle storefri har vi elever som fungerer som trivselsledere ute i skolegården. De er iført vester og er positive igangsettere av lek i friminuttene. Dette er målet med ordningen: At flere elever er i aktivitet. At alle skal ha noen å leke med. At skolegårdene utnyttes best mulig. At elever tar ansvar for hverandre. At økt trivsel i friminuttene skal gi et godt og aktivt læringsmiljø. Følg denne linken så kan dere lese om Trivselslederprosjektet. Trivselslederprosjekt

8 4. SFO SFO er en svært viktig arena i forhold til utvikling av gode relasjoner og trening i sosiale ferdigheter og holdninger. De ansatte på SFO skal legge til rette for aktiviteter og lek som gir barna mulighet til å få positive erfaringer på det sosiale området. De reglene og forventningene skolens personale, elever og foresatte har blitt enige om, skal selvsagt også ivaretas og etterfølges i SFO-tid. Plan for SFO: Det er utarbeidet en plan for SFO-arbeidet. Den kan leses under denne linken: PlanSFO Samarbeid skole SFO: Ved oppstart av skoleåret legger avdelingsleder for SFO til rette for at samarbeidet igangsettes og organiseres. Fokus vil være på rutiner ved overgang og oppfølging av regler og forventninger. 5. Skole-hjem-samarbeid i forhold til sosial kompetanse Foreldre og foresatte er de som kjenner barna best og som kan støtte og påvirke skolens arbeid i forhold til sosial kompetanse. De er skolens viktigste samarbeidspartner i forhold til arbeidet med barnas læringsmiljø. Gjensidige forventninger mellom skole og hjem: Hjemmets forventninger til skolen (linkes inn) Skolens forventninger til hjemmene (linkes inn) Les dokumentet under for generell info til foreldrekontakter utarbeidet av FAU: Foreldrekontaktinfo Konferansetimer: - Det skal sendes ut et forberedelsesskriv til elev/foresatte i forkant av samtalen. - Samtalen skal preges av dialog, og det skal alltid gis mulighet for at foresatte får mulighet til å komme med innspill til saker som skal tas opp. - Det vil bli reflektert omkring elevens generelle-, sosiale-, faglige- og metodekompetanse. Foreldremøter: - Foreldremøtene planlegges i samarbeid mellom kontaktlærere og foreldrekontakter på Årshjulsmøtet i september og januar. - Det blir sendt ut en invitasjon i forkant med agenda og mulighet til å komme med innspill til tema til diskusjon - Foreldremøtet skal preges av dialog mellom engasjerte og samkjørte foreldre og lærere der aktuelle tema og saker diskuteres - Forhold omkring klasse- og arbeidsmiljø tas opp hver gang - Foreldrekontaktene har fast tid til informasjon fra FAU og andre saker foreldregruppa ønsker tatt opp - Det føres referat fra møtet - FAU har utarbeidet et dokument omkring innhold og gjennomføring av foreldremøter som du kan lese her: Skolevei: - Foresatte følger opp at skoleveien er en positiv og trygg arena for alle skolens elever. Dette gjøres gjennom samtaler med egne barn, følge og tilstedeværelse på skoleveien og tilbakemelding til skolen ved bekymring - Skolen legger til rette for at foresatte kan gjøre avtaler om samkjøring slik at alle har noen å gå med eller får følge til skolen

9 Nettvett: - Foreldre er aktive og følger med på hva som skjer på denne arenaen på fritiden. Dersom de opplever at barn blir utestengt eller blir krenket på nett tas dette tak i, og skolen informeres - Skolen følger Drammen Kommunes IKT-plan som på flere felt omhandler sikker og trygg bruk av nettet - Elev-foreldre kvelder med tema Nettvett arrangert av skolen på 4.-7.trinn - Aktuell nettside: Skolemiljø : Barneombudet Skolens råd og utvalg: Samarbeidsutvalg (Skrive kort om funksjon) Skolemiljøutvalg (Skrive kort om funksjon) FAU (Skrive kort om funksjon) 6. Tiltaksplan mot mobbing Dersom klassemiljøarbeidet og andre forebyggende aktiviteter ikke lykkes, og det mistenkes eller avdekkes at enkelte ikke har det greit sosialt, skal helt spesielle tiltak igangsettes. Under gir vi en definisjon av begrepet mobbing og beskriver tiltak ved mistanke om eller avdekket mobbing. Definisjon av mobbing: Fra opplæringsloven 9a-3 En person blir mobbet når han eller hun gjentatte ganger og over tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. For å definere det som mobbing skal det være en viss ubalanse i makt- og styrkeforholdet; den som blir utsatt for de negative handlingene, har vanskelig for å forsvare seg og er noe hjelpeløs overfor den eller de som plager han eller henne Loven omfatter både direkte mobbing med åpne angrep på offeret, og indirekte mobbing, med isolering og utestenging fra gruppa Tiltak ved mistanke om mobbing: Fra opplæringsloven 9a-3 Dersom noen som er tilsatt ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen, og dersom det er nødvendig og mulig, selv gripe direkte inn. Tiltak Ansvarlig Støtte Gjøremål Mistanke eller påstand om mobbing Undersøke nærmere mistanke eller påstand Ansatt, medelever eller foresatte som har mistanke om mobbing. Orientere kontaktlærer om mistanke eller påstand Drøfte tiltak Melde mistanke til avdelingsleder som melder videre til rektor Undersøke påstand og omfang ved hjelp av loggføring, elevsamtaler og observasjon Kontakte foresatte til den utsatte Gjennomføre første Den voksne skal være helt

10 samtale med den utsatte Intensivere klassemiljøarbeid klar på at erting og plaging ikke aksepteres. Plagerne må ikke omtales negativt; det er atferden man vil til livs. Det blir gjort avtale om tiltak og oppfølging. Føre referat fra samtalen med kopi til involverte Tett dialog med foresatte i forhold til tiltak Noe hyppigere klassemøter med innhold ut i fra eventuell utfordring Tiltak for å stoppe avdekket mobbing: Dersom mistanken om mobbing verifiseres eller styrkes, igangsettes følgende tiltak: Tiltak Ansvarlig Støtte Gjøremål Varsle offerets foresatte og avtale videre tiltak Informere om at skolen nå ser på saken som mobbing Informere om skolens tiltak Samtale med plageren Varsle plagerens foresatte samme dag som samtalen med eleven. i en slik situasjon Læreren stadfester at han kjenner til plagingen. Vi går ikke inn i en diskusjon, men er tydelig på at vi vet hva som skjer og at det ikke godtas Læreren skal gi eleven anledning til å uttale seg. MÅL: - Få eleven med på å ta avstand fra mobbingen og forplikte seg til å slutte med plagingen. - Sette opp forslag til tiltak og konsekvenser - Få eleven til å opptre konstruktivt overfor offeret. Føre referat fra samtalen med kopi til involverte Informere om påstanden Informere om skolens tiltak i en slik situasjon Møte med offerets foresatte Skolen gir tilbakemelding på innholdet i loggføringen, elevsamtalene og observasjonen Konkluderer med at dette ligger innenfor begrepet

11 Møte med plagerens foresatte Elevsamtale med den utsatte Samtale i klassen Oppfølging og tiltak mobbing. Foresatte og skolen vurderer situasjonen og jobber mot en enighet i forhold til videre tiltak og oppfølging. Føre referat fra samtalen med kopi til involverte Skolen gir tilbakemelding på innholdet i loggføringen, elevsamtalene og observasjonen Konkluderer med at dette ligger innenfor begrepet mobbing. Foresatte og skolen vurderer situasjonen og jobber mot en enighet i forhold til videre tiltak og oppfølging. Føre referat fra samtalen med kopi til involverte Gi støtte og mulighet til å beskrive følelser og opplevelser Avklare videre tiltak Logg-føring, daglige samtaler for å se at plagingen opphører Føre referat fra samtalen med kopi til involverte Orientere medelevene Ansvarliggjøre medelever i forhold til støtte og melding om bekymring Finne ideer til løsning Analysere og følge opp situasjonen Intensivere klassemiljøarbeid Gi melding til foresatte og ledelsen om utvikling. Føre referat fra alle møter

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring og som er fritt for mobbing og krenkelser INNHOLD: Ordensregler Krenkende

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette.

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Ambjørnrød skole Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle voksne, også foreldre,

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Oslo kommune Utdanningsetaten Skøyenåsen skole Revidert 15.02.17 splan for et trygt, godt og inkluderende miljø MÅL: Antall elever på Skøyenåsen skole som uttrykker at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden

Detaljer

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø.

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Godt elevsyn + gode rutiner + god saksgang =godt skolemiljø. Bekkelaget skole 2017-2018 Innhold: 1. Forord 2. Lovverket- Opplæringsloven 9A 3. Mål for skolemiljøet

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING TRONDHEIM KOMMUNE Side 1 HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING ILA SKOLE TRONDHEIM KOMMUNE Side 2 1. Hva er mobbing? Kjennetegn på mobbing: 1. Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet atferd, som 2. gjentar seg

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved Vesterskaun skole Innhold Ordensreglement ved Vesterskaun skole... 2 ORDENSREGLER med bakgrunn i kommunal forskrift om ordensregler i Sørum kommunes

Detaljer

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Løkken Verk Montessoriskole Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Prosedyre ved mistanke om mobbing. Informasjonshenting gjennom observasjon Har en mistanke om mobbing, undersøker en dette ved observasjon.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE MÅL: Ingen elever på SKARPSNO skolen skal bli mobbet DEFINISJON: EN PERSON ER MOBBET ELLER PLAGET NÅR HAN ELLER HUN GJENTATTE GANGER OVER EN VISS TID BLIR UTSATT

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE På Åstveit skole er vi opptatt av trygghet, trivsel og tilhørighet. Formål Åstveit skole forplikter seg til å arbeide for at våre elever

Detaljer

Plan mot mobbing og antisosial atferd

Plan mot mobbing og antisosial atferd Plan mot mobbing og antisosial atferd Skolens hovedmålsetting Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle, der elever trives, trenes i å søke kunnskap, settes krav til og får utfordringer etter egne forutsetninger.

Detaljer

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Sosial handlingsplan Handlingsplanen revideres hvert år i april. 1 Fevik skoles sosiale handlingsplan bygger på tre prinsipper: 1. Aktiviteter for å fremme et godt psyko-sosialt læringsmiljø

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter Notat Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 15/3135 Lillian Sætern 751 84 881 FD- 19.04.15 TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR

Detaljer

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole 2016 Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole - inkludert handlingsplan mot mobbing Revidert 20.06.2016 Rektor Carina Borch Sørreisa kommune 20.06.2016 Innhold INNLEDNING... 2 MÅL FOR

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Opplæringsloven 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Øyslebø oppvekstsenter Skole / SFO HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HVA ER MOBBING? Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Reipå skole 2011/2012 Revidert og vedtatt i SU 6.juni 2011 INNHOLD Bakgrunn for planen s. 3 1. Forebygging av mobbing s. 4 1.1 Lærer elev s. 4 1.2 Elev Elev s. 4 1.3 Hjem Skole

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Innledning: På Hovinhøgda skole er samarbeid mellom og sentralt innenfor forebygging og håndtering av mobbing. Alle voksne rundt barna har et ansvar for

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MALANGSEIDET SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MALANGSEIDET SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MALANGSEIDET SKOLE Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Mobbing er ikke det samme som erting og annen uvennskap.

Detaljer

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...3 6. TIL ELEVEN...5 7. TIL DE FORESATTE...5

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING Slåtthaug skole Kunnskapsdepartementet har gitt ut en veileder som beskriver hva skolen forplikter seg til for å sikre elevene et godt arbeidsmiljø. I denne sammenhengen

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø Marienlyst skole 1.0 Mål for skolemiljøet Alle med, ingen utenfor. På Marienlyst skal alle elever trives. På Marienlyst skole skal ingen føle seg

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole Opplæringsloven 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD MÅL FOR SELVIK SKOLE Alle elever på Selvik skole skal oppleve et trygt skolemiljø uten mobbing og krenkende adferd Planen er godkjent av FAU (dato) og SMU

Detaljer

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1 Ambjørnrød skole 2017/2018 Side 1 Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle

Detaljer

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing.

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Opplæringslovens 9a 3 Det psykososiale miljøet «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser. Bergeland videregående skole. Skoleåret

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser. Bergeland videregående skole. Skoleåret 1 Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Bergeland videregående skole Skoleåret 2017 18 Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen har plikt til å arbeide kontinuerlig og systematisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2017 PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 1 Tegning fra Vilberg skole Vedtatt i BOOutvalget DATO Plan for et trygt og godt skolemiljø for elevene i Østre Toten kommune

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø.

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Godt elevsyn + gode rutiner + god saksgang =godt skolemiljø. Bekkelaget skole 2016-2017 Innhold: 1. Forord 2. Mobbing på nett. 3. Mål for skolens læringsmiljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Laudal Oppvekstsenter Skole / SFO HVA ER MOBBING? HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Plan for å fremme et godt psykososialt miljø. ved. Hjellestad skole

Plan for å fremme et godt psykososialt miljø. ved. Hjellestad skole Plan for å fremme et godt psykososialt miljø ved Hjellestad skole «Trygghet og trivsel i et mobbefritt miljø!» Innhold Mål for arbeidet med det psykososiale miljøet... 3 Brukermedvirkning... 3 Forebyggende

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Prosedyre Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø

Prosedyre Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø Alle elever har rett til et trygt og godt som fremmer helse, trivsel og læring ( 9 a-2). Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide

Detaljer

ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Alle elevene i Bodø-skolen opplever et godt og inkluderende skolemiljø som fremmer trygghet, helse, trivsel og læring Skolens årshjul Forebyggende og holdningsskapende arbeid

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april Innhold Hva er mobbing kjennetegn på mobbing... 3 Fevik skoles handlingsplan mot mobbing bygger på tre prinsipper... 3 Tiltak

Detaljer

SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

SKOLENS REGLER MOT MOBBING: TISLEGÅRD UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: En person er mobbet når han/hun blir utsatt for fysiske og/eller psykiske handlinger som ikke har god hensikt. SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

Detaljer

Plan for å sikre trygghet, trivsel og et godt læringsmiljø for alle

Plan for å sikre trygghet, trivsel og et godt læringsmiljø for alle Plan for å sikre trygghet, trivsel og et godt læringsmiljø for alle 1. Forankring 2. Forebygging 3. Rutiner ved mobbing/mistrivsel eller mistanke/bekymring for mobbing/mistrivsel. Et godt og trygt skolemiljø

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Ørmelen skole 2016/17

Handlingsplan mot mobbing. Ørmelen skole 2016/17 VERDAL KOMMUNE ØRMELEN SKOLE Alle skal med, et trivelig sted! 27.09.2016 Handlingsplan mot mobbing Ørmelen skole 2016/17 Ørmelen skole Prost Brants veg 3 7653 Verdal Telefon: 74 04 82 80 Epost: ormelen.skole@verdal.kommune.no

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Elevenes psykososiale skolemiljø -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Formål: Kort sikt: Skape trygge og glade skoleelever, og sikre faglig og sosial utvikling

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

Skolene i Nordre Land er:

Skolene i Nordre Land er: Nordre Land kommune Trivselsplan og rutine mot mobbing Skolene i Nordre Land er: Tegning: Anne Lene Hagen Rønningen 9 TBUS Tegning: Heidi Skjøy Solberg 7B DBS Tegning: Silje Marie Erstad Lien 4 TBUS Tegning:

Detaljer

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Mål: Vi vil arbeide for en skole som - setter eleven i sentrum - gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø - lar eleven oppleve

Detaljer

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing Nyplass skole handlingsplan mot mobbing 1. AVDEKKING AV MOBBING. Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket. 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Alle klassene: Kontaktlærerne

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Revidert, august 2016 Hovedmål: Ved Finsland skole er det nulltoleranse mot mobbing, slik at elevene har et trygt og trivelig skolemiljø uten mobbing og annen krenkende atferd.

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing Vardenes skoles Handlingsplan mot mobbing 2013-2017 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Definisjon av mobbing 3 Forebygging av mobbing 3 Avdekking av mobbing 4 Problemløsning 5-6 Vardenes skoles plakat mot

Detaljer

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE HVA SIER LOVVERKET? Opplæringslovens 9a 1: Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Elevene ved Bergen Katedralskole skal ikke utsettes for mobbing eller annen krenkende atferd. Ifølge Opplæringslovens 9a-1 har elevene krav på eit

Detaljer

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mobbing og krenkende adferd definisjon og mål for arbeid mot mobbing og krenkende adferd

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Markaplassen skole Innhold Skolens arbeid mot mobbing 1. Forebyggende tiltak 2. Avdekking av mobbing 3. Problemløsning av mobbesaker 4. Oppfølging av mobbesaker Skolens arbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE Oppdatert mars 2011 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE 1. Avdekking av mobbing. 1.1 Vi skal ha en årlig mobbeundersøkelse - 5.- 7. trinn gjennomfører Elevundersøkelsen, som er en undersøkelse på nettet

Detaljer

Flekkerøy Skole 2015/2016. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan

Flekkerøy Skole 2015/2016. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan Flekkerøy Skole 2015/2016 Våre barn forandrer verden Trivselsplan TIL FORESATTE En av de viktigste oppgavene for skolen er å sørge for at barna trives. Trivsel er grunnlaget for å lære. I dette arbeidet

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Manifest mot mobbing

Manifest mot mobbing Manifest mot mobbing Ved Ringebu skole Vår visjon: Godt å være med lyst til å lære. Hva er mobbing: Mobbing er et begrep som benyttes ulikt i ulike sammenhenger. Begrepet mobbing benyttes ofte om alt fra

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø.

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Godt elevsyn + gode rutiner + god saksgang =godt skolemiljø. Bekkelaget skole 2016-2017 Innhold: 1. Forord 2. Mobbing på nett. 3. Mål for skolens læringsmiljø

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Av Olweusgruppen (samordningskomiteen): Ann-Si Palmer Bente Hauge Turid Veseth Rivenes 2010-2011 MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD Nasjonale mål: Regjeringen,

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole 2012 Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole - inkludert handlingsplan mot mobbing Vedtatt i SMU 29.02.2012 Rune Hoholm Sørreisa kommune 29.02.2012 Innhold INNLEDNING... 2 MÅL FOR SKOLEMILJØET

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer